Beleidsnota prostitutiebeleid Kerkrade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsnota prostitutiebeleid Kerkrade"

Transcriptie

1 Beleidsnota prostitutiebeleid Kerkrade Naam van de regeling Beleidsnota prostitutiebeleid Kerkrade Citeertitel Beleidsnota prostitutiebeleid Kerkrade Afkorting van de naam - Besloten door Gemeenteraad Type overheidsorganisatie gemeente Overheidsorganisatie Kerkrade Vindplaats bekendmaking Zuid-Limburger Deze versie is geldig tot - Onderwerp Openbare orde en veiligheid Opmerking m.b.t. de regeling Geen Wettelijke grondslag(en) Gemeentewet, artikel 149, 149a en 151a Gedelegeerde regelgeving Geen Overzicht van versies Datum Datum terugwerkende inwerking- Betreft treding kracht Datum Vindplaats Datum Vindplaats Vindplaats ondertekening inwerkingsondertekening bekendmaking voorstel inwerkingsbesluit tredingsbesluit Nieuwe Zuid-Limburger Zuid-Limburger nr. 197 regeling - 1 -

2 BELEIDSNOTA PROSTITUTIEBELEID KERKRADE (STRAATPROSTITUTIE, SEKSINRICHTINGEN, SEKSWINKELS EN ESCORTBEDRIJVEN) 1. Inleiding/wetswijziging 2. Doelstelling afschaffing bordeelverbod en reikwijdte 3. Positie van de gemeente 4. Inspraakprocedure 5. Achtergronden van het tot nog toe gevoerde beleid 6. Uitgangspunten en doelstellingen toekomstig seksbeleid Kerkrade 6.1. Soorten seksinrichtingen, sekswinkels en escortbedrijven per 1 april Nulbeleid prostitutiebedrijven? Maximering/vestigings(on)mogelijkheden/nubeleid ten aanzien van bepaalde vormen van prostitutie Prostitutiebedrijven Raamprostitutie Seksclubs Bordelen/privé-huizen/erotische massagesalons Thuisprostitutie Overige vormen van seksinrichtingen, sekswinkels, escortbedrijven en straatprostitutie Parenclubs Seksbioscopen Escortbedrijven Sekswinkels Straatprostitutie 6.3 Toestaan aantal seksinrichtingen, sekswinkels, escortbedrijven e.d Concentratie of spreiding van prostitutiebedrijven 7. Kunnen de huidige seksinrichtingen en sekswinkels ter plaatse blijven exploiteren 7.1 Mogelijkheden ten aanzien van de huidige locaties 7.2 Handhaven in combinatie met uitsterfconstructie 7.3 Ruimtelijk beleid/bestemmingsplannen 8. Vergunningenregime 8.1. Standpunt per categorie inrichting Prostitutiebedrijven Parenclubs Seksbioscopen Sekswinkels Escortbedrijven 8.2 Geldigheid, toetsingscriteria en wijze van inrichten vergunning Te toetsen aspecten Weigeringsgronden Nadere regels Gebruiksvergunningplicht Sluitingsuur 9. Prostitutiebeleid in relatie tot volksgezondheid 9.1. Algemene inleiding - 2 -

3 9.2. Producten GGD Technische hygiënezorg Seksueel overdraagbare aandoeningen 9.3 Kosten en financiering 10. Overgangsregeling 11. Handhaving 1. Inleiding. Per 1 oktober 2000 zal de wijziging van artikel 250 bis van het Wetboek van Strafrecht in werking treden. Deze wijziging kan worden beschouwd als resultaat van een jarenlange discussie waarbij met name zowel het recht van vrouwen op seksuele zelfbeschikking als het recht op fysieke en psychische integriteit centraal stond. Daarnaast heeft het feit dat gemeenten in verband met het formeel bestaande bordeelverbod onvoldoende regulerend kunnen optreden tegen prostitutie-activiteiten een belangrijke rol gespeeld bij de overwegingen van de wetgever. Met het opheffen van het algemeen bordeelverbod en het verbod op souterneurschap wordt de gemeenten de mogelijkheid geboden voor de exploitatie van seksinrichtingen een vergunningstelsel te introduceren. Voor de exploitatie van prostitutiebedrijven en andere seksinrichtingen als seksbioscopen en parenclubs, sekswinkels en escortbedrijven kunnen dan bij verordening regels worden gesteld. Gevolg van de wetswijziging is dat de exploitatie van prostitutie in algemene zin niet langer strafbaar is maar slechts de exploitatie van onvrijwillige prostitutie en prostitutie van minderjarigen. Ook de exploitatie van prostitutie door personen zonder geldige verblijfstitel is verboden voorzover bij of krachtens de Vreemdelingenwet dan wel gemeentelijke verordening is bepaald. In de APV zijn in een apart hoofdstuk 3 getiteld Seksinrichtingen, sekswinkels, straatprostitutie e.d. bepalingen opgenomen die de exploitatie van seksinrichtingen aan regels bindt. Voor die inrichtingen waarvoor een vergunningplicht geldt, worden voorwaarden gesteld aan de wijze van exploitatie (gedragseisen en inrichtingseisen). Daarnaast bieden het bestemmingsplan en leefmilieuverordening de mogelijkheid om vanuit ruimtelijk oogpunt regulerend op te treden. 2. Doelstelling afschaffing bordeelverbod en reikwijdte (algemeen). Door de gemeente Kerkrade zijn in het verleden ten aanzien van prostitutie meerdere beslisdocumenten vastgesteld, waarbij met name moet worden gedacht aan de beleidsnotitie Prostitutie, een maatschappelijk verschijnsel ter discussie gesteld; aanzet voor een vernieuwd beleid (1992) en lijst van bordelen ten aanzien waarvan in het verleden geen sluitingsmaatregelen aan de orde zijn geweest en die - mede in het verlengde daarvan - in principe betrokken kunnen worden in een beoordelingsproces van het uit te zetten legaliseringstraject (1998). Desondanks is het gemeentelijk beleid ten aanzien van seksinrichtingen of prostitutie in meer algemene zin tot nu toe fragmentarisch geweest. De APV, zoals deze op dit moment geldt, stelt regels voor bordelen etc. Deze regels zijn opgesteld om verstoring van de openbare orde (overlast) als gevolg van prostitutie of van andere seksinrichtingen te voorkomen. Het aantal prostitutiebedrijven in Kerkrade is in vergelijking met de overige gemeenten in de regio aan de hoge kant. Het verschijnsel straatprostitutie doet zich in de gemeente Kerkrade niet voor en is geconcentreerd op de door gemeente Heerlen aangelegde tippelzone

4 Uit de memorie van toelichting op het wetsvoorstel blijkt dat aan de opheffing van het algemeen bordeelverbod zes hoofddoelstellingen ten grondslag liggen: 1. Beheersing en regulering van exploitatie van prostitutie, onder andere door het invoeren van een gemeentelijk vergunningenbeleid; Het prostitutiewezen kan beter worden gestuurd en gereguleerd, waarbij de rijksoverheid er van uitgaat dat gemeenten op grote schaal tot invoering van een vergunningenstelsel zullen overgaan. 2. Verbetering van de bestrijding van exploitatie van onvrijwillige exploitatie/mensenhandel; Door strafbaarstelling van onvrijwillige prostitutie en het aanscherpen van reeds bestaande sancties kan strafrechtelijk effectiever worden opgetreden. 3. Bescherming van minderjarigen tegen seksueel misbruik; Afzonderlijke strafbaarstelling van het voordeel trekken uit seksuele handelingen van minderjarigen levert een bijdrage aan de bestrijding van seksueel misbruik van deze kwetsbare groep. 4. Bescherming van de positie van de prostituee; Door regulering van de exploitatie en het aanbrengen van een scheiding tussen verboden en niet-verboden vormen van die exploitatie zal verbetering optreden in de rechtspositie en de werkomstandigheden van de prostituee. 5. Ontvlechting van prostitutie en criminele randverschijnselen; 6. Terugdringing van de omvang van illegale prostitutie/prostitutie door personen zonder geldige verblijfstitel. De opheffing van het algemeen bordeelverbod brengt onderscheid teweeg tussen wel- en niet strafbare exploitatie van prostitutie. Doel daarvan is de exploitatie van overheidswege beter te kunnen sturen en reguleren, waarbij het beleid van gemeenten zal zich met name moeten richten op het beheersen, sturen en saneren van de prostitutiebranche, waarbij tevens aandacht dient te worden geschonken aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Het doel is derhalve meerledig, nl. het beschermen van openbare orde en woon- en leefklimaat en in het verlengde daarvan het voorkomen van overlast, maar tevens het verbeteren van de positie van de prostituee in het bijzonder en de volksgezondheid in het algemeen. Volgens de Memorie van Toelichting zouden onderwerp van het gemeentelijk beleid kunnen zijn de vestiging van prostitutiebedrijven (aard, omvang en aantal), de (arbeids)omstandigheden in prostitutiebedrijven (inrichting, hygiëne en veiligheid) en de wijze van bedrijfsvoering (integriteit van prostituees, aanwezigheid van minderjarige en illegale prostituees). Overigens dienen exploitanten en prostituees zelf over de aard van hun onderlinge werkverhouding te beslissen, dit is volgens de Memorie van Toelichting geen taak voor de overheid. 3 Positie van de gemeente. Het reguleren van de vormen van prostitutie die niet langer strafbaar zijn heeft de wetgever bewust geen nadere formele wetgeving vastgesteld, doch is dit overgelaten aan de lokale overheid. De gemeentelijke bevoegdheid om daarover bij verordening voorschriften vast te stellen, heeft daardoor een autonoom karakter. Hoewel autonoom, mag de verordenende bevoegdheid slechts betrekking hebben op de huishouding van de gemeente en dient de gemeente zich blijkens artikel 108 van de Gemeentewet daarbij te beperken tot de behartiging van belangen die zijn aan te merken als gemeentelijke (openbare) belangen. Omdat deze belangen openbaar moeten zijn en niet alle prostitutiehandelingen per definitie een - 4 -

5 openbaar karakter hebben, is in de Gemeentewet een nieuw artikel 151a opgenomen waarin aan de raad expliciet verordenende bevoegdheid wordt toegekend met betrekking tot het bedrijfsmatig geven van gelegenheid tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling. De gemeentelijke regelgeving mag bovendien niet treden in regelingen van de hogere wetgever en de grondwettelijk gewaarborgde rechten. De hier voren omschreven beneden- en bovengrens van de huishouding van de gemeente biedt de gemeente voldoende ruimte voor het voeren van een prostitutiebeleid. In het vervolg van deze nota zal per onderdeel worden ingegaan op de wijze waarop deze ruimte ten aanzien van de onderscheidene vormen van prostitutie gestalte kan worden gegeven. 4 Inspraakprocedure. Voordat tot vaststelling van dit beleid is overgegaan is eenieder in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op een in eind juni 2000 onder de exploitanten van seksinrichtingen en in de Zuid-Limburger bekend gemaakte gespreksnotitie prostitutiebeleid Kerkrade. Dienaangaande is slechts 1 schriftelijke reactie ingekomen, welke hoofdzakelijk een verzoek tot toelichting op een aantal onderdelen inhoudt en daarnaast een reactie behelst ten aanzien van de aan de exploitanten in het kader van het voorgestane SOA-beleid op te leggen verplichtingen. Daarnaast is genoemde gespreksnotitie behandeld in de op 14 juni 2000 gehouden vergadering van de raadscommissie voor Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden, alwaar geen opmerkingen zijn gemaakt die nopen tot bijstelling van de in de gespreksnotitie vervatte uitgangspunten voor beleid. 5 Achtergronden van het tot nog toe gevoerde beleid. De gemeente Kerkrade kent voornamelijk een traditie op het gebied van bordelen/privé-huizen. Het huidig aantal bedrijven is de laatste jaren min of meer constant, hetgeen mede het gevolg is van de in 1992 in de discussienota Prostitutie, een maatschappelijk verschijnsel ter discussie gesteld; aanzet voor een vernieuwd beleid ten aanzien van seksinrichtingen opgenomen maximum van 14. Ten einde binnen het vastgestelde maximum ongewenste verplaatsingen van seksinrichtingen te voorkomen is in 1998 een lijst vastgesteld van bordelen ten aanzien waarvan in het verleden geen sluitingsmaatregelen aan de orde zijn geweest en die - mede in het verlengde daarvan - in principe betrokken kunnen worden in een beoordelingsproces van het uit te zetten legaliseringstraject. Momenteel zijn van de op bijlage 1 van de gespreksnotitie prostitutiebeleid Kerkrade vermelde seksinrichtingen feitelijk nog 13 inrichtingen als zodanig in gebruik. Ten aanzien van inrichtingen die in strijd met het vastgesteld maximum c.q. lijst van inrichtingen werden geëxploiteerd, is steeds bezien met welke juridische instrumenten aan deze exploitatie op de meest passende wijze een einde kan worden gemaakt (leefmilieu-verordening, bestemmingsplan, discussienota uit 1992 in relatie met de vastgestelde lijst).bij gemeentelijk optreden stond steeds de aanpak van overlast voorop, niet de zorgbenadering. Binnen de prostitutiebranche staat thans ook de zorgbenadering prominent op de agenda. Opgemerkt wordt dat de indruk bestaat dat voor de burger de aanpak van overlast en vermindering van subjectieve onveiligheidsgevoelens nog steeds het thema bij uitstek is van waaruit de overheid seksinrichtingen dient te benaderen. Prostitutie wordt veelal nog ervaren als gelieerd aan drugs, criminaliteit etc. Voor zover prostitutie met deze verschijnselen te maken heeft is zijn alleen verwerpelijk mar ook een gevaar voor het woon- en leefklimaat. In de uitwerking van een seksinrichtingenbeleid wordt naast de bescherming en de zorg voor de zwakken in de prostitutiewereld tevens nadrukkelijk rekening gehouden met het overlast-aspect - 5 -

6 en aantasting van het woon- en leefklimaat. Onderwerpen als spreiding van seksinrichtingen, maximering aantal qua soort, concentratie, worden ook voor de seksinrichtingenbranche, net als bij andere maatschappelijke gevoelige inrichtingen bij de opzet van het seksbeleid betrokken. In het vervolg van deze nota zijn de openbare orde aspecten en de zorgaspecten nader uitgewerkt. 6. Uitgangspunten en doelstellingen toekomstig seksbeleid Kerkrade. De gemeente Kerkrade zal gezamenlijk met andere partners als politie en GGD-OZL invulling moeten geven aan de realisering van de doelstellingen van de regering. Overigens reiken de mogelijkheden voor de gemeente om hieraan invulling te geven niet zover dat zij alle aspecten kan reguleren. Ten aanzien van de doelstelling om de positie van de prostituee te verbeteren kan zij weliswaar voorwaarden stellen, doch is een tegen deze achtergrond direct ingrijpen in de verhouding tussen exploitant en prostituee niet mogelijk. Ter voorbereiding op een regionaal gedragen beleid is binnen de politie-regio Limburg Zuid een multi-disciplinaire commissie van Hassel geïnstalleerd, waarin vertegenwoordigers van gemeenten, GGD en en politie zitting hebben. Deze commissie heeft eind 1999 de nota van donkerrood naar transparant gepubliceerd. In deze nota worden algemene uitgangspunten geformuleerd. Ter realisering van de uitgangspunten en de doelstellingen wordt een vergunningplicht ingevoerd voor seksinrichtingen en escortbedrijven. De vergunningplicht is een belangrijk instrument om vanuit de gemeente een bijdrage te leveren aan de positieverbetering van de prostituee, het terugdringen van criminele activiteiten in de prostitutiebranche, waaronder begrepen het laten werken van illegaal van prostituees die zonder geldige verblijfstitel in Nederland verblijven. Het vergunningenstelsel wordt nader uitgewerkt in een in de Algemene plaatselijke verordening op te nemen nieuw hoofdstuk 3 (bijlage 1). Het vergunningstelsel zal er uiteindelijk toe moeten bijdragen dat de prostitutie-branche een normale, beheersbare bedrijfstak zal worden. Aan het te voeren seksbeleid zal vanuit vier beleidsterreinen vorm worden gegeven, nl. openbare orde en veiligheid, welzijn, en in meer ondersteunende zin ruimtelijke ordening en bouwen. Het te voeren Kerkraads beleid zal zijn gebaseerd op vier beleidsuitgangspunten: 1. Bescherming van de openbare orde en veiligheid en het woon- en leefklimaat in ruime zin. Tegen strafbare feiten in het algemeen en mensenhandel c.q. inzet van illegalen in het bijzonder, zal ook met bestuursrechtelijke maatregelen worden opgetreden. Dit beleid heeft tevens tot doel overlast voor omwonenden te voorkomen c.q. te bestrijden. Seksinrichtingen sekswinkels horen niet huis in woonbuurten. Vestigingscriteria maken deel uit van dit uitgangspunten. 2. Verbetering van de positie van de prostituee. Primair zijn de prostituee zelf en de exploitant van de inrichting verantwoordelijk voor het realiseren van deze doelstelling. Door het stellen van voorschriften zal de gemeente, waar mogelijk, eveneens een bijdrage dienen te leveren. Overigens zijn de prostituees door politie reeds op uitgebreid schaal voorgelicht over de wetswijziging en de consequenties die dit voor betrokkenen kan hebben. 3. Sanering van de bestaande situatie. De opheffing van het bordeelverbod en het nieuwe beleid is gericht op een sanering van het aantal seksinrichtingen zoals per 1 april 2000 in exploitatie was. Het vorenstaande betekent dat in eerste instantie alleen bestaande seksinrichtingen voor - 6 -

7 vergunningverlening in aanmerking kunnen komen, op voorwaarde uiteraard dat deze inrichtingen kunnen voldoen aan de gestelde (beleids-) eisen en de exploitanten, beheerders en bedrijfsleiders, geen criminele antecedenten hebben. Sanering van het aantal seksinrichtingen zal geschieden in de vorm van een uitsterfconstructie door voor de exploitatie van seksinrichtingen die op locaties zijn gesitueerd waar dit niet wenselijk wordt geacht (in woonbuurten) uitsluitend vergunning te verlenen aan de zittende exploitant, dit voor zover de inrichting op 1 oktober 2000 feitelijk in werking is en als zodanig is vermeld op bijlage 1 bij de gespreksnotitie prostitutiebeleid Kerkrade. 4. De regiovisie naar een regionaal prostitutiebeleid van regio Parkstad Limburg (bijlage 2) kent een regionaal maximum ten aanzien van de gevestigde vormen van prostitutiebedrijven, parenclubs en straatprostitutie. Een regionale toename van dit aantal bedrijven alsmede uitbreiding van het aantal straatprostitutielocaties wordt na vaststelling van dit regionaal beleid niet toegestaan. Afgeleid van de uitgangspunten zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: - legaliseren van prostitutiebedrijven etc. door middel van een vergunningplicht; - voorkomen en beperken van overlast door seksinrichtingen; - bescherming gezondheid prostituees in het bijzonder en de volksgezondheid in het algemeen; - bevorderen van de beheersing en sturing van de bedrijfsmatige prostitutiebranche; - bescherming van minderjarigen tegen seksueel misbruik; - tegengaan criminaliteit in de prostitutiebranche; - nulbeleid ten aanzien van diverse vormen van seksinrichtingen; - maximumbeleid ten aanzien van diverse soorten seksinrichtingen, zowel lokaal als regionaal. Bij de formulering van het gemeentelijke beleid is de aandacht uitgegaan naar alle vormen van besloten prostitutie en aanverwante seksinrichtingen, sekswinkels en escortbedrijven. Volstaan met een beschrijving van uitsluitend vormen van besloten prostitutie geeft een incompleet beeld van alle vestigingen die met seks van doen hebben en geafficheerd kunnen worden met openbare orde en zorgaspecten. De straatprostitutie, een vorm van open prostitutie, heeft zich tot op heden als zodanig in Kerkrade niet gemanifesteerd. Alhoewel de meningen over de (juridische) vraag of in een gemeente straatprostitutie in zijn geheel verboden mag worden de meningen verschillen, mag onder verwijzing naar de Regiovisie Parkstad Limburg naar een regionaal prostitutiebeleid worden geconcludeerd dat de straatprostitutie-voorziening in Heerlen voorziet in een regionale behoefte en gemeenten die thans geen straatprostitutie binnen hun gemeentegrenzen hebben zodanige voorziening niet hoeven in te richten. Tegen de achtergrond van de regiovisie en met het oog op aantal seksinrichtingen binnen de gemeente in relatie tot het voorkomen van verstoring van de openbare orde en woon- en leefklimaat is in de Algemene plaatselijke verordening een algemeen verbod op straatprostitutie opgenomen. 6.1 Soorten seksinrichtingen, sekswinkels em escortbedrijven en locaties per 1 april Omwille van de duidelijkheid zijn de verschillende soorten bedrijven onderverdeeld en is aansluiting gezocht bij de nieuwe begripsomschrijving in de APV: - 7 -

8 1. Seksinrichtingen: a. Prostitutiebedrijven waartoe behoren: a. bordelen/privé huizen (Besloten vormen) b. raamprostitutie c. bedrijfsmatige thuisprostitutie d. seksclubs e. erotische massagesalons b. Parenclubs c. Seksbioscopen waartoe behoren: a. seksbioscopen/-automatenhallen b. sekstheaters 2. Sekswinkels 3. Escortbedrijven 4. Straatprostitutie (Open vorm) De huidige* seksinrichtingen etc. per stadsdeel. prostitutiebedrijf parenclubs seksbioscoop sekswinkels straatprostitutie Noord Oost West Totaal 1 ero-massage 2 bord./privé-huis 1 ero-massage 9 bord./privéhuis ** * waar in deze nota wordt gesproken over huidige wordt de bekend zijnde situatie van feitelijke exploitatie per 1 april 2000 bedoeld, te weten: Einderstraat 13 en Veldhofstraat 128, zijnde de erotische massage-salons, Nieuwstraat 110, Nieuwstraat 148, Burg. Franssenstraat 4, Drievogelstraat 2, Graverstraat 13, Hammolenweg 15, Industriestraat 13, Industriestraat 56, Kaalheidersteenweg 154, Kapelweg 4 en v.d. Weyerstraat 9, zijnde de prostitutiebedrijven. ** Een van de in West gevestigde bordelen/ privé-huizen is gecombineerd met een sekswinkel. Indien zowel de winkel als bordeel als aparte vestiging wordt aangemerkt, ontstaat een vertekend beeld Nulbeleid prostitutiebedrijven? De minister van Justitie heeft hierover aangegeven dat nu een deel van de exploitatie van prostitutie niet langer strafbaar zal zijn, invoering van de mogelijkheid voor gemeenten om exploitatie van prostitutie algeheel te weren niet aan de orde is. Er zijn onvoldoende gronden aanwezig die het treffen van een dergelijke voorziening rechtvaardigen. Een dergelijk verbod is waarschijnlijk in strijd met artikel 19, derde lid, Grondwet. Daarin is het recht op vrije keuze van arbeid neergelegd. Alhoewel op basis een uitspraak (tippelzone Heerlen) van de rechtbank Maastricht d.d 30 juni 1999, waarin een algeheel verbod op straatprostitutie niet mogelijk is gebleken vanwege strijdigheid met artikel 19, derde lid, van de Grondwet, zou kunnen worden verondersteld dat het niet mogelijk moet worden geacht andere vormen van prostitutie, zoals raamprostitutie, te - 8 -

9 verbieden/weren, moet in voorkomend geval rekening worden gehouden met de bestaande lokale wen regionale omstandigheden. Binnen de Euregio zijn thans reeds meerdere prostitutievormen aanwezig, zoals raamprostitutie in Kerkrade, straatprostitutie in Heerlen en het overgrote deel aan bordelen/privé-huizen in Kerkrade. De Regiovisie Parkstad Limburg naar een regionaal prostitutiebeleid inzake straatprostitutie, prostitutiebedrijven en parenclubs geeft voor deze regio de grenzen voor de seksinrichtingen en straatprostitutie aan, in ieder geval voor wat de aantallen per gemeente afzonderlijk en de regio in totaliteit betreft Maximering/vestigings(on)mogelijkheden/nulbeleid ten aanzien van bepaalde vormen van prostitutie Prostitutiebedrijven. Zoals uit het op pagina 5 weergegeven overzicht blijkt, kennen prostitutiebedrijven verschillende verschijningsvormen. Het wordt wenselijk geacht het te voeren maximumstelsel te differentiëren naar de aard van het prostitutiebedrijf Raamprostitutie. De gemeente Kerkrade kent thans geen raamprostitutie en heeft dit fenomeen ook nooit gekend. Van enige behoefte of vraag was nooit en is nu ook geen sprake. Door deze vorm van prostitutie wel toe te staan kan een nieuwe aanzuigende werking op inrichtingen ontstaan, hetgeen strijdig is met de doelstelling dat vestiging van nieuwe vormen van (overlast gevende) prostitutie moet worden verhinderd. Bij raamprostitutie is een zekere mate van concentratie van inrichtingen welhaast noodzakelijk, hetgeen strijdig is met het in deze nota verwoord streven om te komen tot een spreiding van seksinrichtingen. Daarnaast geldt dat ten aanzien van andere gevoelige /potentieel overlast gevende inrichtingen als coffeeshops en opvang-faciliteiten op basis van de regio-nota Bemoeizorg een stringent beleid wordt gevoerd. Voorkomen moet worden dat de grenzen van het aanvaardbare voor burgers wordt overschreden. Als uitvloeisel van de genoemde beleidsuitgangspunten en doelstellingen wordt op grond van het bovenstaande een nulbeleid gevoerd voor raamprostitutiebedrijven Seksclubs Op basis van de bij ons bekende informatie is momenteel in Kerkrade geen seksclub, zijnde een seksinrichting waar naast de reguliere prostitutie-activiteiten vertoningen van erotisch-pornografische aard worden gegeven, gevestigd. Er wordt in zijn algemeenheid van uitgegaan dat een seksclub een grote impact op het woon- en leefklimaat heeft dan andere prostitutiebedrijven. Niet alleen is de toeloop veelal groter, doch wordt hiervan ook openlijker gebruik gemaakt. De uitstraling van een seksclub heeft om genoemde redenen een negatiever effect op de woonomgeving dan bijv. Een bordeel of privé-huis. Vanwege de verdergaande negatieve impact van een seksclub op het woon- en leefklimaat en dit geplaatst naast de andere prostitutiemogelijkheden die Kerkrade kent, wordt op grond van het vorenstaande een nulbeleid gevoerd voor seksclubs Bordelen/privé-huizen/erotische massagesalons. Onder prostitutie wordt verstaan het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding. Daarbij neemt de erotische massagesalon een aparte positie in. Weliswaar worden seksuele handelingen verricht tegen een vergoeding, doch vindt de prostitutie op een andere wijze plaats dan in een bordeel. De erotische massage-salons zijn dan ook niet vergelijkbaar met bordelen. Vanwege het feit dat erotische massagesalon wel - 9 -

10 onder de definitie prostitutie is begrepen, is dit soort inrichtingen gerangschikt onder 1a in het op pagina 5 weergegeven overzicht. Per 1 april 2000 zijn in de gemeente Kerkrade 2 erotische massagesalons en 11 bordelen bekend, verdeeld over de 3 wijken. Er is geen sprake van seksclubs Gelet op het maximumstelsel voor coffeeshops en speelautomatenhallen is een afname/sanering van het huidige aantal bordelen wenselijk. De argumenten hiervoor zijn: onverminderd het feit dat overlast van de bestaande prostitutiebedrijven in objectieve zin meevalt, kan het komen en gaan van bezoekers een verkeer aantrekkende werking en parkeerproblematiek (lees overlast) opleveren. Dit klemt te meer indien de betreffende bordelen in woonbuurten zijn gesitueerd, waar deze activiteiten als wijkvreemd worden ervaren. Het is met name het subjectieve gevoel van onveiligheid van omwonenden dat speelt. Alles moet er op gericht zijn dit gevoel van subjectieve onveiligheid weg te nemen. het drugstoerisme vanuit met name het aanpalende grensgebied in Duitsland waaraan Kerkrade als grensgemeente blootstaat, heeft tot gevolg dat de openbare orde in het algemeen en het woon- en leefklimaat in delen van Kerkrade onder druk staat/komt te staan. Ongewenste vestigingen, zoals die van bijv. bordelen, kunnen de druk alleen maar opvoeren. Het vast te stellen maximumbeleid kan op die grond een bijdrage leveren aan de bescherming van het woon- en leefklimaat in Kerkrade. het maximumbeleid is een uitstekend instrument voor de beheersing en regulering van de prostitutie in Kerkrade. Niet uitgesloten kan worden dat personen die niet in het bezit worden gesteld van een straatprostitutie-vergunning voor de tippelzone in de gemeente Heerlen, waartoe een maximum is vastgesteld, elders in de regio in een andere vorm dan straatprostitutie hun werkzaamheden wensen voort te zetten. Om te voorkomen dat dit leidt tot vestiging van een laagdrempelig prostitutiebedrijf is het vaststellen van een maximum wenselijk. In het kader van de aanstaande gemeentelijke bemoeienis met de seksindustrie zijn tot nog toe door de daartoe aangewezen ambtenaren bij een aantal seksinrichtingen werk- c.q. introductiebezoeken afgelegd. Hieruit mag worden geconcludeerd dat in Kerkrade het aanbod de vraag overstijgt, hetgeen ook overigens blijkt uit een vergelijking met andere gemeenten in de regio Parkstad Limburg en daarbuiten. De exploitatie van bordelen/privé-huizen/erotische massagesalons wordt door omwonenden overwegend als negatief ervaren (aantasting woon- en leefklimaat en onveiligheidsgevoelens). Naar verwachting zal de legalisering van de branche dit gevoelen niet kunnen wegnemen. Op basis van vorenstaande overwegingen wordt vaststelling van een maximum wenselijk geacht. Voor wat betreft het aantal waarop het maximum wordt vastgesteld wordt het op basis van vorenstaande overwegingen, het inwonertal van per 1 januari 2000 en het op sanering van niet wenselijk gesitueerde inrichtingen gericht streven gerechtvaardigd geacht het maximum voor prostitutiebedrijven te bepalen op 7, met dien verstande dat vestiging van raamprostitutie en seksclubs om redenen als omschreven onder en niet mogelijk is Thuisprostitutie. Van thuisprostitutie is sprake als de op dat adres (zelfstandige woonruimte op grond van de bouwregelgeving) woonachtige en ingeschreven bewoner, alleen, gelegenheid biedt tot prostitutie. Dit is een vorm van prostitutie waarvan de omvang moeilijk kan worden ingeschat

11 Onderscheid dient te worden gemaakt tussen bedrijfsmatige en niet-bedrijfsmatige thuisprostitutie. Van bedrijfsmatige thuisprostitutie is sprake als het op grond van advertenties, getuigenverklaringen of waarnemingen, dan wel een combinatie daarvan, aannemelijk kan worden geacht de prostitutiehandelingen worden verricht. Uitsluitend de bedrijfsmatige thuisprostitutie wordt meegeteld bij het onder genoemd maximum aantal toegestane prostitutiebedrijven, omdat deze vorm onder de prostitutie-definitie valt zoals geformuleerd in de begripsomschrijvingen in het nieuwe APV-hoofdstuk 3. Evenals overige vormen van prostitutie is de bedrijfsmatige thuisprostitutie niet toegestaan in woongebouwen als bedoeld in het Bouwbesluit. De reden hiervan is gelegen in het feit dat de wooneenheden in een woongebouw zo kort aan elkaar grenzen, naast het feit dat er ruimtes zijn die gemeenschappelijk gebruikt worden, dat verstoring van het woonklimaat zonder meer mogelijk is. Ter voorkoming van een vlucht van prostituees in de thuisprostitutie in bijv. kamerverhuurbedrijven, appartementcomplexen etc. en de daarmee gepaarde overlast voor omwonenden wordt het vrijlaten van thuisprostitutie-vestigingen geen reële optie geacht. Door een maximum te hanteren voor alle prostitutiebedrijven, waaronder de bedrijfsmatige thuisprostitutie, en dit maximum te bepalen op 7, laat dit stelsel geen ruimte voor bedrijfsmatige thuisprostitutie. In voorkomend geval zal betrokkene bij constatering van prostitutie-activiteiten onder oplegging van een dwangsom worden aangeschreven de activiteiten te staken Overige vormen van seksinrichtingen, sekswinkels, escortbedrijven en straatprostitutie De andere vormen van seksinrichtingen hebben betrekking op parenclubs, seksbioscopen (inclusief automatenhallen en theaters), sekswinkels en de escortbedrijven. Op basis van een inventarisatie kan worden geconcludeerd dat de gemeente Kerkrade per 1 april 2000 de volgende aantallen bekend zijn: parenclub: geen seksbioscoop: geen seksautomatenhal: geen sekstheater: geen sekswinkel: een escortbedrijf: aantal fluctueert straatprostitutie: geen Parenclubs. Alhoewel in parenclubs veelal sprake is van seksuele handelingen worden deze verricht zonder dat daar betaling tegenover staat. In die zin kunnen parenclubs niet worden beschouwd als prostitutie-inrichting, maar worden ze wel gerangschikt onder het begrip seksinrichting. Vanwege de met bordelen vergelijkbare uitstraling op het woon- en leefklimaat ligt het voor de hand ook voor parenclubs een maximum vast te stellen. Mede gelet op de reeds aanwezige prostitutiemogelijkheden die Kerkrade kent, wordt een nulbeleid gevoerd voor parenclubs Seksbioscopen (inclusief automatenhallen en theaters) De gemeente Kerkrade kent thans geen seksbioscopen, seksautomatenhallen en sekstheaters. Op grond van de eerder omschreven argumenten als reeds aanwezig aanbod aan voorzieningen, voorkomen vestiging nieuwe seksinrichtingen en voorkomen van verstoring van

12 het woon- en leefklimaat wordt een nulbeleid gevoerd voor seksbioscopen, seksautomatenhallen en sekstheaters Escortbedrijven. De exploitatie van een escortbureau, veelal vanuit een woning, omvat in de praktijk een mobiel telefoonnummer, al dan niet aangevuld met fotoboek/persoonsbeschrijving. De feitelijke prostitutie-handelingen worden elders in de stad dan wel in een andere gemeente verricht. In die zin is geen sprake van aantasting van het woon- en leefklimaat. Vaststelling van een maximum voor deze categorie van prostitutie zou bij overschrijding van het maximum in de handhavingssfeer knelpunten opleveren. Sluiting van het bedrijf (de woning!) is niet aan de orde omdat deze maatregel geenszins in verhouding staat met het openbare orde belang dat gediend wordt; daarnaast zou handhaving feitelijk slechts gestalte kunnen krijgen middels het in beslag nemen van de (mobiele) telefoon, persoonsbeschrijvingen en fotoboek. Bovendien zal handhaving bij politie in beginsel minder prioriteit genieten dan andere vormen van prostitutie. Gezien de te verwachten handhavingsproblemen en de op basis van opgedane ervaringen te veronderstellen uitermate geringe aantasting van de openbare orde c.q. woon- en leefklimaat, kan dit soort exploitaties zich voorlopig (met vergunning) vrij vestigen Sekswinkels. Op dit moment kent de gemeente Kerkrade 1 sekswinkel in de wijk Kerkrade-West, welke aldaar is gevestigd in combinatie met een prostitutiebedrijf in een specifiek detailhandels gebied. Alhoewel in de gespreksnotitie prostitutiebeleid Kerkrade is geopteerd voor het opstellen van vestigingscriteria, bijv. afstandsnormen ten opzichte van scholen, is hiervoor niet gekozen. Door het formuleren van criteria is de kans aanwezig dat vestiging van sekswinkels in winkelcentra niet mogelijk moet worden geacht en deze dienen uit te wijken naar locaties in woonbuurten die zich daar minder voor eigenen. Het te voeren beleid voor sekswinkels is beperkt tot het aanwijzen van gebieden waar het niet toegestaan is zich te vestigen en regels te stellen t.a.v. het ten toonstellen etc. van goederen en/of afbeeldingen. Ter voorkoming van een aantasting van het woon- en leefklimaat is overigens bepaald dat per wijk de vestiging van maximaal 1 sekswinkel is toegestaan Straatprostitutie. Zoals reeds onder 6 op pagina 5 is verwoord wordt onder verwijzing naar de Regiovisie Parkstad Limburg naar een regionaal prostitutiebeleid geconcludeerd dat de straatprostitutie-voorziening in Heerlen voorziet in een regionale behoefte en gemeenten die thans geen straatprostitutie binnen hun gemeentegrenzen hebben zodanige voorziening niet hoeven in te richten. Tegen de achtergrond van de regiovisie en met het oog op aantal seksinrichtingen binnen de gemeente in relatie tot het voorkomen van verstoring van de openbare orde en woon- en leefklimaat wordt een nulbeleid gevoerd ten aanzien van straatprostitutie. Daartoe is in de APV een algemeen verbod op straatprostitutie opgenomen Resumerend kan voor hetgeen is verwoord onder 6.2 e.v. worden gesteld dat: voor prostitutiebedrijven het maximum wordt vastgesteld op 7 met dien verstande dat: voor raamprostitutie een nulbeleid is vastgesteld; voor bedrijfsmatige thuisprostitutie geen ruimte aanwezig is binnen het vastgesteld maximum;

13 voor seksclubs een nulbeleid is vastgesteld; voor parenclubs een nulbeleid is vastgesteld; voor seksbioscopen, -automatenhallen en -theaters een nulbeleid is vastgesteld; voor escortbedrijven - met vergunning - geen maximum geldt; zich per wijk maximaal 1 sekswinkel kan vestigen, met dien verstande dat uitsluitend in of bij het aldaar gelegen winkelcentrum vestiging mogelijk is. 6.3 Toestaan aantal seksinrichtingen, sekswinkels, escortbedrijven en straatprostitutie. In de voorafgaande onderdelen is het toegestane maximum aantal in Kerkrade te vestigingen inrichtingen in het kader van dit beleid reeds aangegeven. Hieronder wordt een overzicht aangegeven van de inrichtingen per wijk: waarvoor een maximum geldt; die zich qua aantal vrij kunnen vestigen. Mede in relatie tot de voorgestane sanering en de invulling van onderhavige materie vanuit de invalshoek ruimtelijke ordening, waarbij wordt geopteerd voor het in het kader van een vast te stellen facet-bestemmingsplan seksinrichtingen afzien van toekenning van de bestemming seksinrichting aan de huidige inrichtingen die gelegen zijn in woongebieden, wordt gestreefd naar een meer evenredige verdeling van seksinrichtingen over de stad dan thans het geval is. Een en ander is weergegeven in onderstaande matrix. De toekomstige maximale situatie per stadsdeel* op basis van voorgaande overwegingen Aard bedrijf Noord Oost West Totaal prostitutiebedrijf ** (ook) bedrijfsmatige thuisprostitutie parenclubs seksbioscoop c.a sekswinkels*** escortbedrijven Vrij Vrij Vrij straatprostitutie Totaal per wijk * dit is de situatie na afronding van de sanering ** niet toegestaan is vestiging van raamprostitutie en seksclubs ( en ) *** binnen de bestemming winkels en met inachtneming van hetgeen is verwoord onder Concentratie of spreiding van prostitutiebedrijven. In het voorgaande is uitgegaan van een spreiding van de seksinrichtingen en sekswinkels over de stad.. Een andere optie is concentratie van seksinrichtingen, in welk geval andere woonbuurten

14 gevrijwaard zullen blijven van alle met de exploitatie van seksinrichtingen gelieerde negatieve invloeden op woon- en leefklimaat. Bovendien maakt dit een meer effectieve en efficiënte handhaving door politie en andere handhavingsinstanties mogelijk, alsook zal naar verwachting voor de zorginstellingen een makkelijke ingang aanwezig zijn. Daarentegen mag worden verwacht dat bij omwonenden/ondernemers sprake zal zijn van onrust/verzet vanwege het te verwachten negatief imago voor de buurt. en deze niet zullen schromen alle mogelijke middelen in te zetten ter voorkoming van een concentratiegebied seksinrichtingen. Daarnaast is de aantrekkingskracht op criminaliteit naar verwachting groter dan bij spreiding van seksinrichtingen. De nadelen van concentratie wegens uiteindelijk zwaarder dan een handhaving van spreiding van seksinrichtingen. 7. Kunnen de huidige seksinrichtingen en sekswinkels ter plaatse blijven exploiteren? 7.1 Mogelijkheden ten aanzien van de huidige locaties. Bij het voeren van toekomstig prostitutiebeleid dient het belang van een goed woon- en leefklimaat voorop te staan. Alhoewel de huidige prostitutie-inrichtingen in zijn algemeenheid tot op heden niet of nauwelijks tot overlast hebben geleid, hebben deze inrichtingen in zijn algemeenheid een negatief uitstralingseffect op de woonomgeving. Uitgangspunt dient dan ook te zijn dat vestiging in een woonbuurt niet gewenst is. Van de huidige 13 prostitutiebedrijven is er een zestal waarvan kan worden gesteld dat deze gelegen zijn in een specifieke woonbuurt, dan wel structurele handhaving om andere redenen niet wenselijk wordt geacht. In het kader van het ten aanzien van de op ongewenste locaties gelegen inrichtingen te formuleren beleid kunnen drie opties aanwezig worden geacht: a. verplaatsing. Hoewel verplaatsing mogelijk is, is dit uit juridisch, praktisch en financieel (nadeelscompensatie) oogpunt gezien niet aan te bevelen. In dit kader speelt mede dat het aantal prostitutie-inrichtingen in Kerkrade - gerelateerd aan zowel de regio Parkstad Limburg als Zuid-Limburg - zeer hoog is. Door verplaatsing wordt bovendien geen recht gedaan aan de met de wetswijziging onder meer voorgestane sanering van de branche. b. legaliseren. Aan legalisering van prostitutie-inrichting kan gestalte worden gegeven middels verstrekking van een APV-vergunning en aanpassing van de bestemmingsplanregeling, hetzij middels een zogeheten paraplu- dan wel postzegelplan. Dit impliceert dat alsdan alle vestigingen, ook de prostitutie-inrichtingen die in woongebieden zijn gesitueerd, voor de toekomst vastliggen, hetgeen niet wenselijk is. c. handhaven in combinatie met een uitsterfconstructie. Handhaving (tijdelijk met vergunning) in combinatie met uitsterfconstructie is de meest voor de hand liggende oplossing. Alhoewel ook deze optie bij omwonenden weerstand kan oproepen omdat zij zich voor niet nader aan te geven periode geconfronteerd zien met continuering van de prostitutie-activiteiten - met legale status -, heeft deze optie als voordeel dat bedoelde activiteiten op de betreffende locatie zullen eindigen op het moment dat de zittende ondernemer de bedrijfsvoering staakt

15 In het beleid wordt bepaald dat bedrijfsovername niet aan de orde is: alleen de huidige exploitant mag blijven exploiteren, niemand anders. 7.2 Handhaven in combinatie met een uitsterfconstructie. Na bestudering van de onder omschreven mogelijkheden en de afweging van enerzijds de openbare orde en woon- en leefklimaat-belangen en anderzijds de belangen van de zittende exploitanten, is ten aanzien van de ongunstig gesitueerde locaties gekozen voor handhaven van de huidige vergunninglocatie in combinatie met een uitsterfconstructie (vergunning uitsluitende voor de huidige exploitant). Deze keuze wordt beschouwd als minst slechte en als meest haalbare, zowel vanuit juridisch als financieel oogpunt. Dit handhavingsbeleid in combinatie met uitsterfconstructie betreft met name de locaties Einderstraat 13, Graverstraat 13, Industriestraat 13, Kaalheidersteenweg 154, Kapelweg 4 en v.d. Weyerstraat 9. De huidige exploitanten van de op genoemde locaties gevestigde inrichtingen kunnen in het bezit komen van een exploitatie-vergunning tenzij niet wordt voldaan aan de in de APV vervatte persoons- en inrichtingseisen dan wel de door burgemeester en wethouders vastgestelde nadere regels. 7.3 Ruimtelijk beleid/bestemmingsplannen. In de op basis van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vast te stellen bestemmingsplannen wordt het ruimtelijk beleid voor de langere termijn vastgelegd. In dat kader wordt afgewogen welke functies in een gebied kunnen worden uitgeoefend en worden de diverse functies tegen elkaar afgewogen. Tot op heden is bij het opstellen van bestemmingsplannen, aangezien prostitutie strafbaar was, nimmer rekening gehouden met vestiging van een prostitutiebedrijf. Inmiddels is een voorontwerp-facetbestemmingsplan seksinrichtingen gepubliceerd. In dit plan wordt aangegeven dat het met uitzondering van de in bijlage II genoemde locaties verboden is bouwwerken en gronden te gebruiken als seksinrichting. Op het punt van bestemmingsplannen is in de APV bij wijze van overgangsrecht bepaald dat - eventuele - strijdigheid met het bestemmingsplan geen weigeringsgrond is om over te gaan tot weigering van een eerste vergunningaanvraag van de zittende exploitant, dit voor zover het betreft inrichtingen die zijn vermeld in de gespreksnotitie prostitutiebeleid en als zodanig feitelijk in exploitatie zijn. 8. Vergunningenregime. Mede op basis van de nota van de commissie van Hassel wordt ten aanzien van een aantal vormen van seksinrichtingen en escortbedrijven een vergunningenstelsel ingevoerd. De vergunningplicht heeft zowel preventieve (stellen van eisen en voorschriften) als repressieve (strafbaarstelling overtreding voorschriften, weigerings-, intrekkings- en sluitingsgronden) aspectenten. De vergunningplicht maakt direct bestuurlijk optreden mogelijk Standpunt per categorie inrichting. Uitgaande van de indeling op pagina 5 worden per categorie de volgende standpunten ingenomen: Prostitutiebedrijven (bordelen, erotische massagesalons en bedrijfsmatige thuisprostitutie) In de praktijk blijkt veelal dat dit soort inrichtingen niet of nauwelijks overlast veroorzaken

16 Desondanks zijn er argumenten te noemen, zowel vanuit de openbare orde optiek als zorg, waarom dit soort bedrijven aan een vergunning verbonden worden. Om de eerder in deze nota onder en omschreven argumenten geldt een nulbeleid voor prostitutie in de vorm van raamprostitutie en seksclubs en wordt daarvoor geen vergunning verleend. Zoals reeds eerder in deze nota onder is aangegeven vormt bedrijfsmatige thuisprostitutie qua definitie van het begrip prostitutiebedrijf onderdeel daarvan. Mede gelet op het - als gevolg van sanering - op voorkoming van een vlucht van prostituees naar bijv. kamerverhuurbedrijven gericht beleid, wordt ook voor deze vorm van prostitutie een vergunningplicht ingesteld. Daarbij wordt aangetekend dat, gezien het in deze nota vervat maximumstelsel van 7 prostitutiebedrijven, eerst tot vergunningverlening voor deze vorm van prostitutie kan worden overgegaan op het moment dat het aantal prostitutiebedrijven minder bedraagt dan het vastgesteld maximum Parenclubs Zoals reeds onder is aangegeven geldt een nulbeleid voor prostitutie en wordt geen vergunning verleend voor vestiging van parenclubs Seksbioscopen: Om reeds eerder onder omschreven geldt ten aanzien van seksbioscopen, waaronder mede begrepen seksautomatenhallen en sekstheaters, een nulbeleid en wordt voor vestiging van deze inrichting geen vergunning verleend Sekswinkels: Mits het perceel de bestemming winkel heeft, kan aldaar vrijelijk, zonder vergunning, een winkel worden gevestigd. Dit geldt evenzeer voor de categorie sekswinkel, met dien verstande dat vanuit de invalshoek woon- en leefklimaat gebieden kunnen worden aangewezen alwaar het verboden is sekswinkels te vestigen. Dit zijn met name de gebieden die niet als winkelcentrum kunnen worden beschouwd.. Vanuit dezelfde invalshoek is het aantal sekswinkels gemaximeerd tot een per wijk Escortbedrijven: Voor escortbedrijven wordt op basis van artikel 151a Gemeentewet een vergunningplicht ingevoerd. Op basis van genoemd artikel is de gemeenteraad bevoegd regels te stellen ten aanzien van prostitutie, ook ten aanzien van de niet-plaatsgebonden prostitutie (bijv. In de uitoefening van een escort-bedrijf). De reden om de vergunningplicht te laten gelden voor escortbedrijven is met name gelegen in toets van de antecedenten van de exploitanten) en de invalshoek zorg Geldigheid, toetsingscriteria en wijze van inrichting van de vergunning. Vergunningverlening voor prostitutie kan worden beschouwd als een vorm van nieuw gemeentelijk (vergunningen)beleid. Overwogen is om voor een nader vast te stellen periode te bepalen dat de te verlenen vergunningen een geldigheidsduur van bijv. een jaar hebben. Vanwege het gegeven dat het bevoegd orgaan altijd bevoegd kan worden geacht om op goede gronden voorschriften te wijzigen, toe te voegen dan wel over te gaan tot intrekking van een verleende vergunning wordt hiervan afgezien. Door de vergunningen voor onbepaalde tijd te

17 verlenen wordt enerzijds voorkomen dat jaarlijks een herhaling van administratieve werkzaamheden moeten worden verricht en wordt anderzijds tot uitdrukking gebracht dat de prostitutiebranche een even reguliere branche is als bijv. de horecabranche Te toetsen aspecten. Het in de APV opgenomen vergunningenstelsel voorziet erin dat een seksinrichting op vier punten wordt beoordeeld, nl.: 1. De omgevingsgebonden eisen (de locatie) vanuit de invalshoek bestemmingsplan, openbare orde en woon- en leefklimaat; 2. De objectgebonden eisen (het pand) in de zin van een toets aan de gestelde inrichtingseisen; 3. De persoonsgebonden eisen in de zin van een toets aan de gestelde persoonseisen van de persoon van exploitant, beheerder en bedrijfsleider; 4. De activiteitgebonden eisen (de bedrijfsvoering) als medische zorg, niet onder dwang laten werken, niet laten werken van minderjarigen. De onder 1 en 2 genoemde vervatte toetsen gelden niet ten aanzien van de uitoefening van het escortbedrijf. Voor deze categorie van bedrijven zal de vergunning beperkt blijven tot een toetsing van de persoon van de exploitant en bepaalde voorschriften met betrekking tot de activiteiten van het escortbedrijf Weigeringsgronden. De weigeringsgronden staan vermeld in artikel van de APV. Het handelen in strijd met dit beleid houdt in dat de vergunning geweigerd wordt op grond van laatstgenoemd artikel Nadere regels. Op basis van artikel van de APV kunnen nadere regels worden gesteld. Van deze mogelijkheid is gebruik gemaakt. De exploitanten zullen ter verkrijging van een vergunning aan de in de nadere regels (bijlage 3) vervatte eisen moeten voldoen. Deze nadere regels dienen ter ondersteuning van de in deze nota genoemde beleidsdoelen Gebruiksvergunningplicht. In het kader van de bouwverordening wordt het prostitutiebedrijf, voor zover het een bepaalde grootte te boven gaat, vergunningplichtig. Bij de in prostitutiebedrijven gehouden introductieronde is gebleken dat alhoewel voldoende brandbestrijding-apparatuur aanwezig is: er voldoende kennis bij het personeel aanwezig is deze apparatuur te bedienen; de inrichting doorgaans leidt tot een verhoogd risico op het ontstaan en verspreiden van brand; de herkenbaarheid van vluchtwegen doorgaans onvoldoende is. Het wordt wenselijk zo niet noodzakelijk geacht grip te krijgen op de brandveiligheid van prostitutiebedrijven. Een wijziging van de Bouwverordening zal voor 1 oktober a.s. plaatsvinden Sluitingsuur. In het belang van het woon- en leefklimaat wordt voor deze nieuwe categorie vergunningplichtige inrichtingen in de APV een sluitingsuur opgenomen. Omdat in een aantal seksinrichtingen alcoholische dranken worden verstrekt, heeft het merendeel van de Parkstad Limburg-gemeenten in het kader van het ten aanzien van prostitutie meermaals ambtelijk

18 gevoerd overleg, de voorkeur uit aan te haken bij de lokale sluitingstijden voor de reguliere horeca: uur respectievelijk uur (weekend). 9 Prostitutiebeleid in relatie tot volksgezondheid Algemene inleiding. De legalisering van de seksinrichtingen biedt voor de gemeente kansen om regels op het gebied van de volksgezondheid aan seksinrichtingen te stellen. Binnen deze branche zijn de gezondheidsrisico s groot, waarbij met name moet worden gedacht aan de kans op besmetting met Seksueel Overdraagbare Aandoeningen. Zo blijkt èèn op de vijf SOA-besmettingen herleidbaar tot het prostitutiebedrijf. Zoals reeds eerder genoemd is in de regio Zuid-Limburg een commissie van Hassel werkzaam (geweest), welke tot taak had het voor de regio ontwikkelen van eenduidige vergunningsvoorwaarden en eenduidige handhaving betreffende het prostitutiemilieu na opheffing van het bordeelverbod. In deze commissie van Hassel hebben naast vertegenwoordigers van de gemeenten, politie en justitie ook de GGD en zitting gehad. De Limburgse GGD en hebben een notitie gezondheidszorg m.b.t. prostitutiebedrijven opgesteld welke in december jl. is verschenen. De GGD-OZL heeft deze nota in haar advies aan de gemeenten volledig overgenomen (bijlage 4). Onderstaand wordt nader ingegaan op de producten die de GGD aanbiedt om vanuit de invalshoek zorg een bijdrage te leveren aan het prostitutiebeleid. 9.2 Producten GGD Technische hygiëne zorg. Algemeen. Technische hygiënezorg heeft met name betrekking op het voorkomen of beperken van de overbrenging van ziektekiemen. Hierbij kan gedacht worden aan drinkwatervoorziening, afvalwaterzuivering, woningbouw, luchtbehandeling en sanitaire voorzieningen. Dit kan meer in concreto zowel begeleiding van mensen op het gebied van individueel hygiënegedrag, begeleiding van mensen bij het gebruik van technische hygiënevoorzieningen en toezicht op de aan/afwezigheid van technische hygiënevoorzieningen betreffen. In de GGD-nota wordt aangegeven dat deze vorm van zorg geboden moet worden daar waar veel personen van gemeenschappelijke (collectieve) voorzieningen gebruik maken. De inspecties zal de GGD uitvoeren aan de hand van de hygiëne-eisen die vanuit een collectief belang aan de inrichting gesteld worden. Voor wat betreft de kosten en financiering wordt verwezen naar onderdeel 9.3 van deze nota. De dienaangaande door de GGD bij de gemeente in rekening te brengen kosten kunnen aan de exploitanten worden doorberekend. Op basis vaneen risico-analyse wordt een rapportage gemaakt waarin bevindingen en zo nodig aanbevelingen ter verbetering van hygiënische omstandigheden worden opgenomen. De inspectie gebeurt aan de hand van een hygiëne protocol. Overeenkomstig advies van de GGD zal deze inspectie een keer per jaar plaatsvinden. Overigens zal de daarmee belaste GGD-functionaris niet dezelfde zijn als de persoon die optreedt als vertrouwenspersoon bij SOA-preventie en SOA-screening. Dit om problemen ten gevolge van een mogelijke dubbelrol te voorkomen. Vergunningsvoorwaarden. De inspectie vindt plaats voorafgaande aan de beoordeling op de vergunningaanvraag en dient vervolgens jaarlijks plaats te vinden. In de vergunningsvoorwaarden zal de exploitant verplicht worden gesteld om maatregelen te treffen in het belang van de veiligheid, hygiëne en

19 bescherming van de gezondheid van de in het bedrijf werkzame prostituees, alsmede bescherming van de volksgezondheid, het voldoen aan de in het hygiëne protocol GGD vervatte hygiëne-eisen, het toegang verlenen van de GGD tot de seksinrichting en het meewerken aan het bezoek van de medewerker van de GGD die de inspectie uitvoert Onderwerp seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA). Seksueel overdraagbare aandoeningen (geslachtsziekten) worden beschouwd als een belangrijk volksgezondheidsprobleem. Te meer omdat volgens onderzoek 1 op de 5 aandoeningen herleidbaar is tot het prostitutiebedrijf verdient dit onderwerp zeer zeker aandacht. Door onder meer een nog altijd bestaand maatschappelijk taboe en het ontstaan van geheel nieuwe infectieziekten, neemt de bestrijding van deze aandoeningen een geheel eigen plaats in binnen de algemene infectieziektenbestrijding door de GGD. SOA-preventie. Veilig seksueel gedrag kan een wezenlijke bijdrage leveren aan het beperken of voorkomen van seksueel overdraagbare aandoeningen. Alhoewel in zijn algemeenheid kennis over veilige seks voldoende aanwezig mag worden geacht, laat de praktijk met name in de prostitutiesector een ander beeld zien. Het financieel aspect dan wel dwang door de exploitant kunnen voor een prostituee aanleiding zijn voor onveilig seksueel contact. Het in het GGD-rapport omschreven product omvat het minimaal op jaarbasis door de GGD, hetzij individueel hetzij groepsgewijs, aan de werknemers in een inrichting verstrekken van voorlichting. Het doel hiervan is kennis en vaardigheden over te brengen op de prostituees om veilig seksueel gedrag te bevorderen ten einde besmetting met en overbrenging van SOA te voorkomen. Daarnaast zal ook aandacht worden besteed aan andere werk gerelateerde (gezondheidsrisico s) en de meer algemene maatschappelijke situaties van prostituees. De medewerker van de GGD kan voor de prostituee optreden als vertrouwenspersoon en verwijzer naar andere hulpverlenende organisaties. Tot heden heeft de GGD in de bestaande seksinrichtingen nog geen actief preventiebeleid gevoerd. Vergunningsvoorwaarden. Om SOA zoveel als mogelijk te voorkomen, worden de exploitanten door middel van vergunningsvoorwaarden een aantal verplichtingen opgelegd. Deze hebben betrekking het toegang verlenen van de GGD tot het bedrijf en medewerking verlenen aan de preventie-activiteiten, het aanwezig hebben van voldoende materiaal dienaangaande, het voeren en bevorderen van een veilig seksbeleid, waaronder het beschikbaar zijn van voldoende goedgekeurde condooms. SOA-surveillance. De surveillance heeft betrekking op het continue verzamelen, analyseren en interpreteren van infectieziektegegevens ten behoeve van planning, uitvoering en evaluatie van beleid, gekoppeld aan tijdige verspreiding aan belanghebbenden (bijv. exploitanten en prostituees). Epidemiologisch en toegepast wetenschappelijk onderzoek en actieve opsporing van infecties bij risico-groepen is hierbij noodzakelijk. Het verzamelen van gegevens geschiedt met gebruikmaking van een bestaand registratiesysteem van de SOA-stichting, waarin onder meer de anonieme gegevens van de SOA-screening zijn verwerkt. Aan dit door de GGD te leveren product zijn geen vergunningvoorwaarden verbonden

20 SOA-screening. De doelstelling van de SOA-screening is het aanbieden van toegespitste zorg op maat. Enerzijds is er een individueel doel om SOA-screening te realiseren, anderzijds is sprake van een collectief doel om verspreiding van SOA te beperken in de groep prostituanten en daarvan afgeleid de bevolking. In dat kader is het van belang dat de prostituees zich periodiek, nl. kwartaalgewijs, laten onderzoeken op SOA op basis van een daarvoor geldende richtlijn van de stichting SOA-bestrijding. Elk kwartaal zal gescreend worden op chlamydia en gonorroe, halfjaarlijks op syfilis en op navraag/indicatie op hepatitis B of HIV. Het geven van voorlichting over de preventie van SOA vormt een vast onderdeel van de te verrichten onderzoeken. Bij klachten en constateren van SOA van meer dan huisartsgeneeskundige aard vindt doorverwijzing naar een dermatoloog plaats. Indien door de exploitant/prostituee ervoor wordt gekozen de screening niet bij de GGD te laten uitvoeren, dient de arts die het SOA-onderzoek uitvoert bij de GGD bekend te zijn, voor GGD bereikbaar te zijn en te handelen volgens de richtlijnen van de stichting SOA-bestrijding en op anonieme basis de uitslag van het onderzoek ten behoeve van surveillance-doeleinden aan de GGD ter beschikking te stellen. Vergunningsvoorwaarden. In de te verlenen vergunningen zullen met betrekking tot SOA-screening voor de exploitant een aantal verplichtingen worden opgenomen. Deze hebben betrekking het in de gelegenheid te stellen van de prostituees om zich minimaal 1 keer per kwartaal door de GGD of een aldaar bekende arts op SOA te laten onderzoeken en een verbod om op enigerlei wijze aan te geven dat de in de inrichting werkzame prostituees gegarandeerd vrij zijn van seksueel overdraagbare aandoeningen. Gemeentelijke verantwoordelijkheid. De Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid stelt de gemeenten in artikel 3 verantwoordelijk voor de uitvoering van de collectieve preventie die betrekking heeft op onder meer seksueel overdraagbare aandoeningen, Aids of een epidemie van infectieziekten. 9.3 Kosten en financiering. De kosten van de diverse producten zijn door de GGD vermeld in bijlage 6 van haar rapport. Drie van de vier producten worden thans niet uitgevoerd door de GGD en dus ook niet gefinancierd door de deelnemende gemeenten. Technisch hygiëne onderzoek bij seksinrichtingen is een geheel nieuw product. SOA-preventie als zodanig is geen nieuw product voor de GGD, maar wordt momenteel zeer minimaal uitgevoerd. De tot nog toe door de GGD te verrichten voorlichting is door de beperkte middelen niet actief gericht p de doelgroep, maar kent een meer algemeen karakter. Intensievere voorlichtingsactiviteiten per bedrijf brengen extra kosten met zich mee. De kosten van het technisch hygiëne onderzoek bestaan uit personeelskosten met overhead. De prostitutiebedrijven dienen te voldoen aan de eisen als opgenomen in het Hygiëne Protocol. In de APV is bepaald dat de exploitant bij het indienen van de vergunningaanvraag een aantal bescheiden dient te overleggen, waaronder een technisch hygiëne-rapport met bijbehorende verklaring van de GGD-OZL, houdende dat de seksinrichting voldoet aan de in het rapport gestelde eisen

Toelichting op het formulier aanvraag voor vergunning van een seksinrichting

Toelichting op het formulier aanvraag voor vergunning van een seksinrichting Toelichting op het formulier aanvraag voor vergunning van een seksinrichting Algemeen De Algemene Plaatselijke Verordening voor de Gemeente Nijmegen Artikel 151a van de Gemeentewet bepaalt, dat de gemeenteraad

Nadere informatie

Toelichting op het formulier aanvraag exploitatievergunning voor een seksbedrijf (art APV)

Toelichting op het formulier aanvraag exploitatievergunning voor een seksbedrijf (art APV) Toelichting op het formulier aanvraag exploitatievergunning voor een seksbedrijf (art. 3.2.1 APV) Algemeen De Algemene Plaatselijke Verordening voor de Gemeente Nijmegen Artikel 151a van de Gemeentewet

Nadere informatie

b e s l u i t e n : de volgende nadere regels vast te stellen met betrekking tot seksinrichtingen en escortbedrijven.

b e s l u i t e n : de volgende nadere regels vast te stellen met betrekking tot seksinrichtingen en escortbedrijven. Burgemeester en wethouders van Middelburg; overwegende, dat de gemeenteraad in de vergadering van 25 september 2000 de beleidsnota Prostitutiebeleid Gemeente Middelburg d.d. 5 september 2000 heeft vastgesteld;

Nadere informatie

Nadere regels ter uitvoering van artikel 3.1.3 Algemene plaatselijke verordening 2005

Nadere regels ter uitvoering van artikel 3.1.3 Algemene plaatselijke verordening 2005 Nadere regels ter uitvoering van artikel 3.1.3 Algemene plaatselijke verordening 2005 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling gemeente Papendrecht

Nadere informatie

NADERE REGELS SEKSINRICHTINGEN EN ESCORTBEDRIJVEN

NADERE REGELS SEKSINRICHTINGEN EN ESCORTBEDRIJVEN NADERE REGELS SEKSINRICHTINGEN EN ESCORTBEDRIJVEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ZANDVOORT Overwegende, dat het in het belang van de openbare orde, het voorkomen of beperken van overlast, het voorkomen

Nadere informatie

Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening i.r.t. prostitutie ----------------------------------------------------------- Kenmerk 386902 dp

Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening i.r.t. prostitutie ----------------------------------------------------------- Kenmerk 386902 dp Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening i.r.t. prostitutie ----------------------------------------------------------- Kenmerk 386902 dp Aan de gemeenteraad. 1. Inleiding Omdat de totstandkoming

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL SEKSINRICHTINGEN HELMOND 2008

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL SEKSINRICHTINGEN HELMOND 2008 Jaar: 2007 Nummer: 82 Besluit: Burgemeester 30 oktober 2007 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL SEKSINRICHTINGEN HELMOND 2008 De van Helmond; Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Integraal Prostitutiebeleid Gemeente Wijchen Algemeen deel

Integraal Prostitutiebeleid Gemeente Wijchen Algemeen deel Integraal Prostitutiebeleid Gemeente Wijchen Algemeen deel INHOUD: 1. Inleiding 1 2. Aard en omvang van de prostitutie in Wijchen 2 3. Doelstellingen 3 4. Projectstructuur en regionale afstemming 4 5.

Nadere informatie

Zaaknummer: Z Prostitutiebeleid

Zaaknummer: Z Prostitutiebeleid Zaaknummer: Z11.16267 Prostitutiebeleid Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Inleiding... 3 1.3 Evaluatie prostitutiebeleid 2000... 3 1.4 Doelstellingen prostitutiebeleid... 3 2. Wet-

Nadere informatie

Nadere regels ter uitvoering van artikel 3:3 APV 2009

Nadere regels ter uitvoering van artikel 3:3 APV 2009 Nadere regels ter uitvoering van artikel 3:3 APV 2009 Burgemeester en wethouders van Weert Overwegende, dat het in het belang van de openbare orde, het voorkomen of beperken van overlast, het voorkomen

Nadere informatie

1 INLEIDING 1.1 DE WETSWIJZIGING EN HAAR DOELSTELLING

1 INLEIDING 1.1 DE WETSWIJZIGING EN HAAR DOELSTELLING 1 INLEIDING 1.1 DE WETSWIJZIGING EN HAAR DOELSTELLING Als gevolg van de Wet van 28 oktober 1999 tot wijziging van (onder meer) het wetboek van Strafrecht zal op 1 oktober 2000 artikel 250bis van het Wetboek

Nadere informatie

Wijziging APV (invoering vergunningenstelsel growshops c.a.)

Wijziging APV (invoering vergunningenstelsel growshops c.a.) Wijziging APV (invoering vergunningenstelsel growshops c.a.) gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 18 december 2007 tot het invoeren van een vergunningenstelsel voor grow-, smart en headshops;

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL ESCORTBEDRIJVEN HELMOND vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol escortbedrijven Helmond 2007.

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL ESCORTBEDRIJVEN HELMOND vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol escortbedrijven Helmond 2007. Jaar: 2007 Nummer: 20 Besluit: Burgemeester 06 maart 2007 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL ESCORTBEDRIJVEN HELMOND 2007 De van Helmond; besluit: vast te stellen Beleidsregel handhavingsprotocol

Nadere informatie

Beleidsregel Bed & Breakfast in Lelystad

Beleidsregel Bed & Breakfast in Lelystad Beleidsregel Bed & Breakfast in Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Beleidsregel handhaving Wet Damocles

Beleidsregel handhaving Wet Damocles 1 "Al gemeente f(s Heemskerk Beleidsregel handhaving Wet Damocles 15 december 2014 BIVO/2014/30108 Illill Hl lllll lllll lllll lllll Z015994FE86 fë BELEIDSREGEL HANDHAVING WET DAMOCLES Inhoudsopgave Beleidsregel

Nadere informatie

BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND

BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND September 2011-1 - Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doel 3 Verhouding met de APV en het Vuurwerkbesluit 4 Argumentatie 5 Beleidsregels 6 Vaststelling, citeertitel

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Prostitutiebeleid 2013. Portefeuilehouder drs. Th.L.N. Weterings, J.C.W. Nederstigt. Wat willen we bereiken?

Nota van B&W. onderwerp Prostitutiebeleid 2013. Portefeuilehouder drs. Th.L.N. Weterings, J.C.W. Nederstigt. Wat willen we bereiken? gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Prostitutiebeleid 2013 Portefeuilehouder drs. Th.L.N. Weterings, J.C.W. Nederstigt Collegevergadering 12 november 2013 inlichtingen mr. J. Kamphuis (023 567

Nadere informatie

Integraal Prostitutiebeleid Gemeente Maasdriel Algemeen deel

Integraal Prostitutiebeleid Gemeente Maasdriel Algemeen deel Integraal Prostitutiebeleid Gemeente Maasdriel Algemeen deel INHOUD: 1. Inleiding 1 2. Aard en omvang van de prostitutie in Maasdriel 2 3. Doelstellingen 4 4. Projectstructuur en regionale afstemming 5

Nadere informatie

Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche

Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche Artikelsgewijze toelichting Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche)

Nadere informatie

vast te stellen de Beleidsregels lokaal prostitutiebeleid gemeente Schouwen-Duiveland 2010.

vast te stellen de Beleidsregels lokaal prostitutiebeleid gemeente Schouwen-Duiveland 2010. Beleidsregels lokaal prostitutiebeleid 2010 De burgemeester van Schouwen-Duiveland en het college van burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; gelet

Nadere informatie

NADERE REGELS SEKSINRICHTINGEN EN ESCORTBEDRIJVEN HELMOND 2008

NADERE REGELS SEKSINRICHTINGEN EN ESCORTBEDRIJVEN HELMOND 2008 Jaar: 2007 Nummer: 87 Besluit: B&W 6 november 2007 Gemeenteblad NADERE REGELS SEKSINRICHTINGEN EN ESCORTBEDRIJVEN HELMOND 2008 Het college van burgemeester en wethouders van Helmond, Gelet op het bepaalde

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting

Artikelsgewijze toelichting Artikelsgewijze toelichting Artikel 3.1, tweede lid onder k In artikel 3.1 onder k wordt het prostitutiebedrijf gedefinieerd als de activiteit bestaande uit het bedrijfsmatig of in een omvang alsof het

Nadere informatie

Beleidsregel Victoriabeleid Valkenburg aan de Geul 2016

Beleidsregel Victoriabeleid Valkenburg aan de Geul 2016 Beleidsregel Victoriabeleid Valkenburg aan de Geul 2016 Beleidsregels van de burgemeester van Valkenburg aan de Geul voor de uitvoering van artikel 174a van de Gemeentewet, dat de burgemeester de bevoegdheid

Nadere informatie

Prostitutiebeleid gemeente Heusden college van burgemeester en wethouders

Prostitutiebeleid gemeente Heusden college van burgemeester en wethouders Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) Onderwerp gemeente

Nadere informatie

Voorbeeld handhavingsarrangement voor seksinrichtingen en escortbedrijven (gemeente Den Haag)

Voorbeeld handhavingsarrangement voor seksinrichtingen en escortbedrijven (gemeente Den Haag) RIS117862e_05- JUL-2004 Bijlage 5 Voorbeeld handhavingsarrangement voor seksinrichtingen en escortbedrijven (gemeente Den Haag) 1. Seksinrichtingen a. Exploitatie van een seksinrichting zonder de daarvoor

Nadere informatie

Notitie coffeeshopbeleid gemeente Koggenland

Notitie coffeeshopbeleid gemeente Koggenland Notitie coffeeshopbeleid gemeente Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Juridisch kader 4 3 De nul-optie 5 4 Handhaving nuloptie-beleid 7 PAGINA 2 1 Inleidi ng In de Nota afstemming coffeeshopbeleid in de politieregio

Nadere informatie

dat door toepassing van artikel 174a Gemeentewet herhaling van overlast vanuit en rond woningen en lokalen kan worden voorkomen;

dat door toepassing van artikel 174a Gemeentewet herhaling van overlast vanuit en rond woningen en lokalen kan worden voorkomen; Victoriabeleid Alkmaar De burgemeester van Alkmaar Overwegende: dat overlast vanuit en rond woningen en lokalen een zeer ernstige inbreuk vormt op de leefbaarheid van een wijk en op de veiligheidsgevoelens

Nadere informatie

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 3:5 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (GEDRAGSEISEN EXPLOITANT SEKSBEDRIJF) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 3:5 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (GEDRAGSEISEN EXPLOITANT SEKSBEDRIJF) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 3:5 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (GEDRAGSEISEN EXPLOITANT SEKSBEDRIJF) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG 1 FORMULIER B FORMULIER VOOR DE KENNISGEVING VAN NIEUWE EISEN

Nadere informatie

BELEIDSREGELS ONTHEFFING AVONDWINKELS OP ZON- EN FEESTDAGEN

BELEIDSREGELS ONTHEFFING AVONDWINKELS OP ZON- EN FEESTDAGEN BELEIDSREGELS ONTHEFFING AVONDWINKELS OP ZON- EN FEESTDAGEN Inleiding Met de vaststelling van een nieuwe verordening inzake de winkeltijden ontstaat de noodzaak tot het vaststellen van beleidsregels ten

Nadere informatie

BELEIDSNOTA PROSTITUTIEBELEID GEMEENTE MIDDELBURG

BELEIDSNOTA PROSTITUTIEBELEID GEMEENTE MIDDELBURG BELEIDSNOTA PROSTITUTIEBELEID GEMEENTE MIDDELBURG Inhoud 1 INLEIDING...3 2 DOELSTELLINGEN...3 3 REGIONALE AFSTEMMING...4 4 BESCHRIJVING VAN DE FEITELIJKE SITUATIE...4 5 REGELGEVING...5 5.1 ALGEMEEN...5

Nadere informatie

a.prostitutie: het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding;

a.prostitutie: het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding; Hoofdstuk 3 Afdeling 1 Artikel 3:l Seksinrichtingen, straatprostitutie e.d. Begripsbepalingen Begripsbepalingen In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: a.prostitutie: het zich beschikbaar stellen tot het

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 juli 2015, nummer ;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 juli 2015, nummer ; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leusden. Nr. 107405 16 november 2015 Speelautomatenhalverordening Leusden 2015 De raad van de gemeente Leusden; gezien het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2015:389

ECLI:NL:RBNNE:2015:389 ECLI:NL:RBNNE:2015:389 Instantie Datum uitspraak 03-02-2015 Datum publicatie 03-02-2015 Zaaknummer Awb 15/245 Rechtsgebieden Rechtbank Noord-Nederland Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Voorlopige voorziening

Nadere informatie

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396 Zaaknummer : 65344 Raadsvergaderin : 2 december 2014 Agendapunt : g Commissie : Bestuur Onderwerp : Informerende nota coffeeshop Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

Nota Prostitutiebeleid

Nota Prostitutiebeleid Nota Prostitutiebeleid 2012 Nota vastgesteld op 9 oktober 2012. Bekendgemaakt op 24 oktober 2012. In werking getreden op 25 oktober 2012. 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Hoofdstuk 1. Voorgeschiedenis...

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 8 december 2009 Nummer voorstel: 2009/140

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 8 december 2009 Nummer voorstel: 2009/140 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 8 december 2009 Nummer voorstel: 2009/140 Voor raadsvergadering d.d.: 22-12-2009 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Uitgangspunten voor beleid speelautomatenhallen. Discussienota

Uitgangspunten voor beleid speelautomatenhallen. Discussienota Uitgangspunten voor beleid speelautomatenhallen Discussienota 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeenteraad heeft besloten om het nulbeleid voor wat betreft de vestiging van speelautomatenhallen te verlaten.

Nadere informatie

Prostitutiebeleid gemeente Zundert 2015. Conceptnota

Prostitutiebeleid gemeente Zundert 2015. Conceptnota Prostitutiebeleid gemeente Zundert 2015 Conceptnota Colofon Uitgave Gemeente Zundert 8 april 2015 Gemeente Zundert Markt 1 4881 CN Zundert Postbus 10.001 4880 CA Zundert T 076 599 56 00 F 076 566 56 66

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken enkoninkrijksrelaties (BZK) Mw. Dr. G. ter Horst Postbus EA 'S-GRAVENHAGE (070) BABVI/U

Ministerie van Binnenlandse Zaken enkoninkrijksrelaties (BZK) Mw. Dr. G. ter Horst Postbus EA 'S-GRAVENHAGE (070) BABVI/U Ministerie van Binnenlandse Zaken enkoninkrijksrelaties (BZK) Mw. Dr. G. ter Horst Postbus 20011 2500 EA 'S-GRAVENHAGE doorkiesnummer (070) 373 8253 uw kenmerk bijlage(n) 1 betreft Reactie consultatie

Nadere informatie

1. De vestiging van coffeeshops wordt gedoogd indien de coffeeshop voldoet aan de volgende vestigingscriteria:

1. De vestiging van coffeeshops wordt gedoogd indien de coffeeshop voldoet aan de volgende vestigingscriteria: Casenummer 10G200903 Registratienr. 365938 / 365938 Coffeeshop beleid. Artikel 1: definities In deze beleidsregels wordt verstaan onder: 1. harddrugs: middelen vermeld op lijst I en lijst II behorend bij

Nadere informatie

HET RODE LICHT UIT DE SCHEMER

HET RODE LICHT UIT DE SCHEMER HET RODE LICHT UIT DE SCHEMER Het Bredase beleid voor de seksbranche na opheffing van het bordelenverbod. CONCEPT CONCEPT 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Nadere informatie

Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken Horecawet van toepassing is (2007)

Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken Horecawet van toepassing is (2007) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 83 Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken van toepassing is (2007) Publicatiedatum 30 mei 2007

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2000 nr. 53

GEMEENTEBLAD 2000 nr. 53 GEMEENTEBLAD 2000 nr. 53 De raad der gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 juli 2000; bijlage nr. 6.6; gelet op het bepaalde in artikel 30, 31

Nadere informatie

PROSTITUTIE BELEID GEMEENTE VLISSINGEN. 1 Algemeen 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Begripsomschrijvingen 2 1.3 Regionale afstemming 4 1.

PROSTITUTIE BELEID GEMEENTE VLISSINGEN. 1 Algemeen 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Begripsomschrijvingen 2 1.3 Regionale afstemming 4 1. Inhoudsopgave PROSTITUTIE BELEID GEMEENTE VLISSINGEN 1 Algemeen 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Begripsomschrijvingen 2 1.3 Regionale afstemming 4 1.4 Leeswijzer 5 2 Overheidsbemoeienis met prostitutie 6 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorstel aan de gemeenteraad Voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente Gouda dienst Recht en Veiligheid afdeling Veiligheid en Handhaving steller Caroline Groothuis onderwerp Winkeltijdenverordening Gouda 2011 telefoon

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Invoering ontheffing straatoptredens Reg.nummer: 2013/ 6602

Raadsstuk. Onderwerp: Invoering ontheffing straatoptredens Reg.nummer: 2013/ 6602 Raadsstuk Onderwerp: Invoering ontheffing straatoptredens Reg.nummer: 2013/ 6602 1. Inleiding De gemeente Haarlem heeft de afgelopen jaren veel klachten binnengekregen over overlast door straatoptredens.

Nadere informatie

Door de wetgever zijn aan de wetswijziging een zestal doelstellingen verbonden t.w.:

Door de wetgever zijn aan de wetswijziging een zestal doelstellingen verbonden t.w.: GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roosendaal. Nr. 22485 26 februari 2016 Nota prostitutiebeleid Burgemeester en wethouders van Roosendaal, Besluiten: Vast te stellen de volgende Nota Prostitutiebeleid

Nadere informatie

Paragraaf 4. Prostitutie. Paragraaf 4.1 Prostitutiebedrijven

Paragraaf 4. Prostitutie. Paragraaf 4.1 Prostitutiebedrijven Paragraaf 4. Prostitutie Paragraaf 4.1 Prostitutiebedrijven Artikel 3.27 Exploitatie van een prostitutiebedrijf De basisregel luidt dat elk prostitutiebedrijf een exploitatievergunning nodig heeft. Exploiteren

Nadere informatie

Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016

Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016 Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016 Datum vaststelling: 26-05-2016 Inwerkingtreding: 02-06-2016 Kenmerk besluit: 2016-006596/c Publicatiedatum: 01-06-2016 Bijlage

Nadere informatie

INLEIDING GEMEENTELIJK PROSTITUTIEBELEID

INLEIDING GEMEENTELIJK PROSTITUTIEBELEID GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 130319 30 december 2015 Beleidsnotititie Prostitutiebeleid Op 1 oktober 2000 wordt in het wetboek van Strafrecht het algemeen bordeelverbod opgeheven.

Nadere informatie

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Juridisch kader Op basis van de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet is het verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst I en II, dan wel aangewezen

Nadere informatie

Nota Prostitutiebeleid Almere

Nota Prostitutiebeleid Almere Nota Prostitutiebeleid Almere Raadsbesluit: 14 december 2000 Bekendmaking Groene Weekblad: 27 december 2000 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Het beschikbare gemeentelijk instrumentarium operationeel: stand

Nadere informatie

: 6e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV): sluitingstijden horeca

: 6e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV): sluitingstijden horeca Raad : 5 oktober 2004 Agendanr. : Doc.nr : B200410086 Afdeling: : Bestuursondersteuning RAADSVOORSTEL Onderwerp : 6e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV): sluitingstijden horeca Inleiding

Nadere informatie

Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet

Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet Titel: Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet Vastgesteld: 31-05-2016 Treedt in werking: 7 juni 2016 Wettelijke basis: Artikel 13B Opiumwet

Nadere informatie

BELEIDSREGEL VERGUNNINGEN EN HANDHAVING SLUITINGSTIJDEN HELMOND 2008

BELEIDSREGEL VERGUNNINGEN EN HANDHAVING SLUITINGSTIJDEN HELMOND 2008 Jaar: 2007 Nummer: 110 Besluit: Burgemeester 11 december 2007 Gemeenteblad BELEIDSREGEL VERGUNNINGEN EN HANDHAVING SLUITINGSTIJDEN HELMOND 2008 De burgemeester van Helmond; b e s l u i t vast te stellen

Nadere informatie

Op 27 april 2000 is er een bijeenkomst gehouden met de ambtenaren die zijn belast met de invoering van prostitutiebeleid in de regiogemeenten.

Op 27 april 2000 is er een bijeenkomst gehouden met de ambtenaren die zijn belast met de invoering van prostitutiebeleid in de regiogemeenten. 1. INLEIDING In het Regionaal College Politieregio Gooi en Vechtstreek is afgesproken over de gevolgen van de wetswijziging tot opheffing van het algemeen bordeelverbod regionale afspraken te maken. Het

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 Standplaatsverordening 2001 (raadsbesluit van 31 mei 2001) De raad der gemeente Utrecht gelet op het voorstel van b. en w. d.d. 14 mei 2001 Besluit vast te stellen

Nadere informatie

CONCEPT CONCEPT* Prostitutiebeleid

CONCEPT CONCEPT* Prostitutiebeleid CONCEPT CONCEPT* Prostitutiebeleid Vastgesteld op 19 januari 2016 In werking getreden op 4 maart 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vergunningen 4 3. Toezicht 6 4. Handhaving 8 Bijlage Format bedrijfsplan

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 januari 2011;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 januari 2011; De raad van de gemeente Schiermonnikoog; overwegende, dat het noodzakelijk is het verstrekken van toeslagen en het verlagen van uitkeringen van bijstandsgerechtigden jonger dan 65 jaar bij verordening

Nadere informatie

Prostitutiebeleidsplan gemeente Lelystad

Prostitutiebeleidsplan gemeente Lelystad Prostitutiebeleidsplan gemeente Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Nota Prostitutiebeleid Terneuzen 2013

Nota Prostitutiebeleid Terneuzen 2013 Nota Prostitutiebeleid Terneuzen 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Begripsomschrijvingen 4 1.3 Regionale afstemming 6 Hoofdstuk 2: Regelgeving 7 2.1 Algemeen 7 2.2 Gemeentelijke

Nadere informatie

Voorstel: Type voorstel: [X] Kaderstellend G Controlerend D Rest

Voorstel: Type voorstel: [X] Kaderstellend G Controlerend D Rest Gemeente eente 1 j] /l Eergen Berc op Zoom --......,,!«! muf (HU RVB07-0048 Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Programmanaam en nummer : Initiatiefvoorstel D66-fractie Voorkomen van aantasting van

Nadere informatie

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Juridisch kader Op basis van de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet is het verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst I en lijst II, dan wel

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 Raadsvergadering van 21 januari 2010 Onderwerp: Beoordeling of positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen (Lex Silencio Positivo) van toepassing is op een aantal

Nadere informatie

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 2 3 BRANDBEVEILIGINGSVERORDENING VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 2 3 BRANDBEVEILIGINGSVERORDENING VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 2 3 BRANDBEVEILIGINGSVERORDENING VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG 1 FORMULIER B FORMULIER VOOR DE KENNISGEVING VAN NIEUWE EISEN DIE ONDER ARTIKEL 16 VAN DE DIENSTENRICHTLIJN

Nadere informatie

2000 BIJLAGE van de notulen van de gemeenteraad van Helmond. Nr Onderwerp: gemeentelijk prostitutiebeleid. Helmond, 1 september 2000

2000 BIJLAGE van de notulen van de gemeenteraad van Helmond. Nr Onderwerp: gemeentelijk prostitutiebeleid. Helmond, 1 september 2000 2000 BIJLAGE van de notulen van de gemeenteraad van Helmond Nr. 179 Onderwerp: gemeentelijk prostitutiebeleid Helmond, 1 september 2000 Aan de gemeenteraad, Inleiding: Op 26 oktober 1999 heeft de Eerste

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Koggenland 2013

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Koggenland 2013 Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Koggenland 2013 *D13.003656* D13.003656 De burgemeester van Koggenland, Overwegende dat het wenselijk is om beleidsregels vast te stellen voor de

Nadere informatie

Beleidsnotitie "Beroepen en bedrijfsmatige activteiten aan huis"

Beleidsnotitie Beroepen en bedrijfsmatige activteiten aan huis Beleidsnotitie "Beroepen en bedrijfsmatige activteiten aan huis" Behandeld door het college op 18 maart 2003. Vastgesteld door de raad op 31 maart 2003. Publicatie in Huis-aan-Huis op 17 april 2003. Inwerkingtreding

Nadere informatie

BELEIDSLIJN WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (BIBOB) GEMEENTE MAASTRICHT

BELEIDSLIJN WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (BIBOB) GEMEENTE MAASTRICHT BELEIDSLIJN WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (BIBOB) Inhoudsopgave GEMEENTE MAASTRICHT 1. Inleiding... 1 2. Toepassing Wet Bibob... 1 2.1 Algemeen... 1 2.2 Aanvragen...

Nadere informatie

BB.nr d.d

BB.nr d.d houdens advies van de commissie BB.nr. 12.069 d.d. 2-10-2012 Onderwerp Algemene beleidsregel en mandaatbesluit Burgemeester inzake gebiedsontzeggingen 2012 Besluit:B 1. Vast te stellen bijgaande Algemene

Nadere informatie

Samenvatting. De centrale onderzoeksvraag van het onderzoek luidt als volgt:

Samenvatting. De centrale onderzoeksvraag van het onderzoek luidt als volgt: Samenvatting Op 10 november 2009 is een voorstel van wet voor het Wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (Wrp) ingediend dat zich richt op het verkleinen van lokale en

Nadere informatie

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 3:4 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (VERGUNNING SEKSBEDRIJF) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 3:4 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (VERGUNNING SEKSBEDRIJF) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 3:4 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (VERGUNNING SEKSBEDRIJF) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG 1 FORMULIER B FORMULIER VOOR DE KENNISGEVING VAN NIEUWE EISEN DIE ONDER

Nadere informatie

Vast te stellen de beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid)

Vast te stellen de beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) De burgemeester van de Gemeente Valkenswaard; Gelet op artikel 13b Opiumwet en artikel 2 Politiewet; BESLUIT: Vast te stellen de beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid)

Nadere informatie

OVERZICHT VOORGESTELDE AANPASSINGEN APV HOOFDSTUK 3 (SEKSINRICHTINGEN)

OVERZICHT VOORGESTELDE AANPASSINGEN APV HOOFDSTUK 3 (SEKSINRICHTINGEN) OVERZICHT VOORGESTELDE AANPASSINGEN APV HOOFDSTUK 3 (SEKSINRICHTINGEN) Aanpassing Artikel Effect Toelichting APV (voorstel) Invoering leeftijdsgrens van minimaal 21 jaar voor de gehele prostitutiebranche

Nadere informatie

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting Versie 23 mei 2013 Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet De burgemeester van, Overwegende

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE BED AND BREAKFAST 2012

BELEIDSNOTITIE BED AND BREAKFAST 2012 BELEIDSNOTITIE BED AND BREAKFAST 2012 Vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 18 december 2012 Pagina: 1 van 5 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Definitie Bed and Breakfast 3 2. Wettelijke kaders 3 2.1 Algemene

Nadere informatie

BELEIDSREGELS AAN-HUIS-VERBONDEN BEROEPEN EN (KLEINSCHALIGE) BEDRIJVEN. Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

BELEIDSREGELS AAN-HUIS-VERBONDEN BEROEPEN EN (KLEINSCHALIGE) BEDRIJVEN. Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling BELEIDSREGELS AAN-HUIS-VERBONDEN BEROEPEN EN (KLEINSCHALIGE) BEDRIJVEN Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling 2 BELEIDSREGELS AAN-HUIS-VERBONDEN BEROEPEN EN (KLEINSCHALIGE) BEDRIJVEN Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Artikel 3:1 Afbakening De artikelen 1:2, 1:3 en 1:5 tot en met 1:8 zijn niet van toepassing op het bij of krachtens dit hoofdstuk bepaalde.

Artikel 3:1 Afbakening De artikelen 1:2, 1:3 en 1:5 tot en met 1:8 zijn niet van toepassing op het bij of krachtens dit hoofdstuk bepaalde. Bijlage 01: Overzicht wijzigingen 1. Artikel 3:1 Begripsbepalingen In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: a. prostitutie: het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015 Wetstechnische informatie 1. Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Officiële naam regeling Verordening tegenprestatie participatiewet

Nadere informatie

Beleidsregels Wet bibob Bloemendaal 2008

Beleidsregels Wet bibob Bloemendaal 2008 Corsanummer: 2008013733 Beleidsregels Wet bibob Bloemendaal 2008 Gemeente Bloemendaal Telefoon: 023 5225 565 E-mail: gemeente@bloemendaal.nl Internet: www.bloemendaal.nl Bezoekadres: Bloemendaalseweg 158

Nadere informatie

Algemene toelichting verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen

Algemene toelichting verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen Algemene toelichting verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen Gemeenten zijn niet verplicht kwaliteitsregels te stellen voor het peuterspeelzaalwerk. Het peuterspeelzaalwerk valt niet onder de Wet

Nadere informatie

: Beleid artikel 19 WRO. : RWB / Ruimtelijke Inrichting Noord

: Beleid artikel 19 WRO. : RWB / Ruimtelijke Inrichting Noord Nota PS-commissie Vergaderdatum : 2 februari 2006 Commissie voor : ROV Agendapunt nr. : 7 Commissienr. : Onderwerp : Beleid artikel 19 WRO Opsteller/telefoon/e-mail-adres : Afdeling/bureau : RWB / Ruimtelijke

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie T.a.v.dhr.mr. I.W. Opstelten Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag

Ministerie van Veiligheid en Justitie T.a.v.dhr.mr. I.W. Opstelten Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Ministerie van Veiligheid en Justitie T.a.v.dhr.mr. I.W. Opstelten Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Beleidsnotitie voor bedrijvigheid aan huis gemeente Pekela 2013

Beleidsnotitie voor bedrijvigheid aan huis gemeente Pekela 2013 Beleidsnotitie voor bedrijvigheid aan huis gemeente Pekela 2013 Wanneer een aanvraag voor het starten van een bedrijf aan huis wordt ingediend, moet deze in eerste instantie worden getoetst aan het bestemmingsplan.

Nadere informatie

S. van Dongen raad00691

S. van Dongen raad00691 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email S. van Dongen 040 2083 573 Stephan.van.dongen@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 11raad00691 Wijzigen APV / implementatie

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015 Wetstechnische informatie 1. Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Officiële naam regeling Verordening tegenprestatie participatiewet

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Prostitutie. Afdeling 1 Begripsomschrijvingen. Artikel Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 3 Prostitutie. Afdeling 1 Begripsomschrijvingen. Artikel Begripsomschrijvingen Inhoudsopgave hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Prostitutie... 1 Afdeling 1 Begripsomschrijvingen... 1 Afdeling 2 Seksinrichtingen, straatprostitutie en dergelijke... 1 Afdeling 3 Beslissingstermijn; weigeringsgronden;

Nadere informatie

Verordening op de speelautomaten en speelautomatenhallen Oosterhout

Verordening op de speelautomaten en speelautomatenhallen Oosterhout Verordening op de speelautomaten en speelautomatenhallen Oosterhout Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012

Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012 Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012 Vaststelling: 15 augustus 2012 Publicatie: 23 augustus 2012 Inwerkingtreding: 24 augustus 2012 Inhoud Samenvatting Inleiding 1. Nederlands drugsbeleid 2. Vormen

Nadere informatie

Aan De leden van de Gemeenteraad van Landgraaf Postbus AA LANDGRAAF

Aan De leden van de Gemeenteraad van Landgraaf Postbus AA LANDGRAAF Aan De leden van de Gemeenteraad van Landgraaf 6370 AA LANDGRAAF Landgraaf, Onderwerp Uitspraken van de Centrale Raad van Beroep inzake Hulp bij het huishouden in relatie tot de Landgraafse situatie. Verzonden

Nadere informatie

VERORDENING op de heffing en de invordering van belastingen op

VERORDENING op de heffing en de invordering van belastingen op VERORDENING op de heffing en de invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2006 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel

Nadere informatie

Bestemmingsplan voormalige steenfabriek te Valthermond O N T W E R P

Bestemmingsplan voormalige steenfabriek te Valthermond O N T W E R P Bestemmingsplan voormalige steenfabriek te Valthermond O N T W E R P Bestemmingsplan voormalige steenfabriek te Valthermond O N T W E R P Inhoud Toelichting Regels en bijlagen Verbeelding 16 juli 2013

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2004:AR2515

ECLI:NL:RVS:2004:AR2515 ECLI:NL:RVS:2004:AR2515 Instantie Raad van State Datum uitspraak 22-09-2004 Datum publicatie 22-09-2004 Zaaknummer 200400106/1 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Hoger beroep

Nadere informatie

Memo. 16 januari 2013 Concept-Richtlijnen voor voldoende toezicht in raamprostitutiebedrijven

Memo. 16 januari 2013 Concept-Richtlijnen voor voldoende toezicht in raamprostitutiebedrijven Directie Openbare Orde en Veiligheid Memo Datum Onderwerp 16 januari 2013 Concept-Richtlijnen voor voldoende toezicht in raamprostitutiebedrijven 1. Inleiding In de concept APV die voorjaar 2013 ter inspraak

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Verordening brandveiligheid en hulpverlening Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

Hieronder de reactie op de vragen die u gesteld heeft over de bewoning van Roestuin 43 te Hendrik- Ido-Ambacht.

Hieronder de reactie op de vragen die u gesteld heeft over de bewoning van Roestuin 43 te Hendrik- Ido-Ambacht. Aan: Van: Betreft: Ary Cramer namens de fractie Gemeente Belangen Burgemeester J. Heijkoop Roestuin 43; n.a.v. vraag artikel 37 Reglement van Orde Datum: 16 juli 2012 Beste heer Cramer, Hieronder de reactie

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Beslissingen op bezwaar gericht tegen last onder dwangsom Regentessestraat 3 Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 BW-nummer D12.871468 Portefeuillehouder H. Kunst

Nadere informatie

Beleidsregels voor het verlenen, wijzigen en intrekken van standplaatsvergunningen

Beleidsregels voor het verlenen, wijzigen en intrekken van standplaatsvergunningen Beleidsregels voor het verlenen, wijzigen en intrekken van standplaatsvergunningen Technische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Hoogeveen Officiële naam regeling Beleidsregels

Nadere informatie

LJN: BX6509, Raad van State, 201201225/1/A1. Datum uitspraak: 05-09-2012 Datum publicatie: 05-09-2012

LJN: BX6509, Raad van State, 201201225/1/A1. Datum uitspraak: 05-09-2012 Datum publicatie: 05-09-2012 LJN: BX6509, Raad van State, 201201225/1/A1 Datum uitspraak: 05-09-2012 Datum publicatie: Rechtsgebied: 05-09-2012 Bestuursrecht overig Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Afwijzing handhavingsverzoek

Nadere informatie