Nota Prostitutiebeleid Almere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nota Prostitutiebeleid Almere"

Transcriptie

1 Nota Prostitutiebeleid Almere Raadsbesluit: 14 december 2000 Bekendmaking Groene Weekblad: 27 december 2000

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Het beschikbare gemeentelijk instrumentarium operationeel: stand van zaken Het openbare orde en veiligheidsbeleid 2.2. Het ruimtelijk ordening en vestigingsbeleid Het paraplubestemmingsplan De leefmilieuverordening 3. De regionale en landelijke regelgeving 3.1. Gezondheidsbeleid 3.2. Arbeidsomstandigheden 6 4. Huidig en toekomstig beleid Het vaststellen van locaties 4.2. Prostitutievormen Raamprostitutie Straatprostitutie Clubs, privé-huizen en erotische massagesalons Escortbureaus Thuisprostitutie Overige bedrijven vallende onder de omschrijving seksinrichting Parenclubs 5. Handhaving van het beleid Overzicht van beslispunten 15 2

3 1. Inleiding In de onderliggende nota is het nieuwe gemeentelijk beleid ten aanzien van seksinrichtingen, escortbureaus en sekswinkels nader uitgewerkt. Als achtergrond dienen de eerder verschenen startnotitie en de conceptbeleidsnotitie/adviesnotitie Ruimte voor prostitutie - een prostitutiebeleid voor Almere opgesteld door Seinpost Adviesbureau in opdracht van de gemeente Almere (resp. februari en juni 2000). Hierin worden de verschillende prostitutievormen behandeld, het integraal prostitutiebeleid op onderdelen uitgewerkt en komt het beschikbare gemeentelijke beleidsinstrumentarium aan de orde. Bij in de toekomst nog te maken keuzes en bijstellingen in het prostitutiebeleid kan worden teruggevallen op de in deze notities uitgewerkte ideeën (zie bijvoorbeeld locatiecriteria raamprostitutie, privaatrechtelijke opzet tippelzone etc.). Bovengenoemde notities zijn verschenen voor 1 oktober het moment van opheffing van het algemeen bordeelverbod - waardoor enkele gedeelten alweer enigszins gedateerd zijn. Zo zijn in de notities behandelde onderdelen van het gemeentelijk beleid reeds aangepast en ingevoerd of in ontwikkeling. In deze nota worden voorstellen gedaan met betrekking tot de vestiging van seksinrichtingen, sekswinkels en escortbureaus in Almere en worden per bedrijfsvorm de locatie en het maximum aantal uitgewerkt 1. De doelstellingen van de wetswijziging en tevens de uitgangspunten van het gemeentelijk prostitutiebeleid 2 zijn het ontwikkelen en uitvoeren van een effectief prostitutiebeleid gericht op: - het verminderen van overlast door prostitutie - het verbeteren van de werkomstandigheden van prostituees en - het voorkomen en aanpakken van strafbare feiten met betrekking tot prostitutie. De gemeente Almere neemt een aparte positie in doordat er op het moment nog niet veel bedrijfsmatige vormen van prostitutie zijn maar gezien de groei van Almere wel de potentie heeft zich ook op dit gebied te ontwikkelen. Deze unieke situatie kan de gemeente op een geheel eigen wijze concretiseren. Toegespitst op de situatie in Almere zijn aanvullende gemeentelijke doelstellingen: - concentratie van bepaalde vormen van seksinrichtingen (in uitgaansgebied met bepaalde dominante functies zoals horeca en uitgaan, waar ruime mogelijkheden zijn m.b.t. sluitingstijden) 1 Zie voor het uiteindelijke overzicht Bijlage 5. 2 De doelstellingen vormen onderdeel van de beslispunten in hoofdstuk 6 van deze nota (blz 15). 3

4 - kwaliteitsverbetering van het aanbod, uitstraling, verhouding tussen prijs en product (niet onder de prijs werken), eisen t.a.v. de veiligheid en gezondheid in de prostitutie - voorwaarden scheppen t.a.v. nieuwe initiatieven. Bij het vormgeven van het prostitutiebeleid in Almere staat centraal het ontwikkelen van een integraal prostitutiebeleid dat past binnen de visie Stad van de toekomst. De integrale benadering komt tot uiting in twee uitgangspunten: - in het prostitutiebeleid worden alle prostitutievormen meegenomen al dan niet reeds aanwezig in Almere, en wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de onderlinge verbanden - het prostitutiebeleid wordt vanuit vier invalshoeken vormgegeven: planologisch, handhavend, maatschappelijk en economisch. Naast deze vier belangrijke invalshoeken wordt de regelgeving toegepast die in zijn algemeenheid voor bedrijven geldt zowel juridisch als bedrijfskundig. Het als zodanig geformuleerde integrale prostitutiebeleid wordt onder meer via het vaststellen van een vergunningenbeleid (opstellen van een vergunningenstelsel) nader vorm gegeven. Door een actief regulerend beleid worden tevens ongewenste ontwikkelingen op dit gebied tegengehouden zoals vormen van overlast door prostitutie en strafbare feiten met betrekking tot prostitutie. 2. Het beschikbare gemeentelijk instrumentarium operationeel: stand van zaken Het nieuwe prostitutiebeleid rust op een aantal gemeentelijke peilers, het gaat hierbij om de belangrijke invalshoeken van het beleid: - het openbare orde en veiligheidsbeleid, - het ruimtelijk ordening- en vestigingsbeleid, en - het gezondheidsbeleid. Hieronder komen de beschikbare gemeentelijke beleidsinstrumenten aan de orde ter uitvoering van bovenstaand beleid Het openbare orde en veiligheidsbeleid In de Algemene Plaatselijke Verordening 1996 (APV) is Hoofdstuk C bij raadsbesluit van 28 september 2000 gewijzigd 3. De wijzigingsverordening die op 1 oktober 2000 in werking is getreden stelt een vergunningenplicht in voor seksinrichtingen, sekswinkels en escortbedrijven. Dit betekent dat exploitanten van clubs, privé-huizen, erotische massagesalons, sekswinkels, erotheken, seksbioscopen, seksautomatenhallen, sekstheaters, parenclubs en escortbureaus vanaf 1 oktober 2000 in beginsel over een exploitatievergunning op grond van de APV dienen te beschikken (bedrijven die reeds voor 1 april 2000 in Almere werden gevestigd en gedoogd vallen onder het overgangsrecht). 3 In de Legesverordening onder hoofdstuk 14 is het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel C.2.1. van de APV toegevoegd. 4

5 Ten behoeve van de uitvoering van het vergunningenbeleid zijn voor seksinrichtingen en escortbureaus op grond van artikel C.1.3 APV nadere regels vastgesteld. 5

6 In de nadere regels staan eisen ten aanzien van de bedrijfsvoering, brandveiligheid en inrichting van seksinrichtingen en escortbedrijven alsmede gezondheidsvoorschriften met betrekking tot de hygiënezorg, preventie en geneeskundig onderzoek in prostitutiebedrijven. Van toepassing zijn onder meer de desbetreffende eisen gesteld in het Bouwbesluit, bouwverordening en het Arbobesluit. Aan een seksinrichting dat geen prostitutiebedrijf is (erotheek, seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater en parenclub) en aan een sekswinkel en een escortbureau zullen niet zulke strenge eisen worden opgelegd als aan een prostitutiebedrijf (seksclub, privé-huis en erotische massagesalon). De reikwijdte van een vergunningenstelsel moet zo groot mogelijk zijn, zodat zoveel mogelijk prostitutievormen en aanverwante bedrijven onder het vergunningenregiem zullen vallen. Dit is om een vlucht in nietvergunningplichtige vormen te voorkomen. De politie Flevoland en het OM arrondissement Zwolle hebben in nauw overleg met de gemeenten een modelhandhavingsarrangement opgesteld. Dit model is geaccordeerd door de regionale driehoek en het regionaal college van de politie Flevoland. Op 9 oktober 2000 heeft de districtsdriehoek ingestemd met het op het model gebaseerde Handhavingarrangement Prostitutiebeleid Gemeente Almere. Het arrangement stelt een eenduidig beleid vast in het handhavingsbeleid van de verschillende disciplines (wie doet wat in welke omstandigheden). Dit vereist een actieve inzet, uitwisseling van informatie en een goede samenwerking van alle betrokken partijen. Het doel van de handhaving is om ongewenste strafrechtelijk illegale vormen van exploitatie actief te bestrijden, zoals gedwongen prostitutie (mensenhandel), dwang en geweld in de prostitutie, exploitatie van minderjarigen en van prostituees die illegaal in Nederland verblijven Het ruimtelijk ordening en vestigingsbeleid Het paraplubestemmingsplan De screening van de vigerende bestemmingsplannen heeft plaatsgevonden. Een globaal paraplubestemmingsplan is in concept reeds opgesteld en in afwachting van de vastgestelde beleidskeuzes (wat, waar en hoeveel: m.a.w. welke vorm van seksinrichting, welke locatie en het aantal bedrijven) kan het paraplubestemmingsplan en detail worden geformuleerd. In dit zogenaamde facetbestemmingsplan wordt een functionele differentiatie van seksinrichtingen gehanteerd. De regeling staat concentratie van bepaalde seksinrichtingen in een nader afgebakend centrumgebied toe en geeft een kwalitatieve beperking ten aanzien van de seksinrichting die zich elders mag vestigen (zie blz. 7). De vestiging van deze bedrijven is nog gebonden aan een aantal planologische voorwaarden zoals: - het woon- en leefklimaat niet onevenredig wordt aangetast, - er geen onevenredige parkeerdruk ontstaat in de directe omgeving van de seksinrichting, - de omvang van de seksinrichting niet meer dan 500 m2 b.v.o. en de omvang van een sekswinkel niet meer dan 200 m2 b.v.o. bedraagt, en - beperking van het aantal werkruimtes: bij een seksclub kan het aantal werkruimtes variëren tussen de zes en de acht, bij een prive-huis of erotische massagesalon is het aantal werkruimtes maximaal vier. 6

7 De leefmilieuverordening De leefmilieuverordening (LMV) is in concept opgesteld en in afwachting van de beleidskeuzes (zie vorig punt) kan de LMV verder worden uitgewerkt. In de LMV is geformuleerd dat het verboden is de in deze verordening begrepen gronden en de daarop voorkomende bouwwerken of delen daarvan te gebruiken ten behoeve van seksinrichtingen en sekswinkels, behoudens vergunning van burgemeester en wethouders. De vergunningsmogelijkheid staat open voor een beperkt aantal seksclubs, privé-huizen, erotische massagesalons en enkele aanverwante bedrijven zoals sekstheaters, seksbioscopen, seksautomatenhallen, erotheken, sekswinkels en parenclubs. De bedrijfsoppervlakte (b.v.o.) voor een bedrijf of een combinatie van bedrijven mag niet meer bedragen dan 500 m2 b.v.o. Het aantal werkruimtes in een privé-huis of erotische massagesalon mag niet meer dan vier zijn. Het aantal werkruimtes in een seksclub kan variëren tussen de zes en acht. De grootte van de bedrijfsoppervlakte is gerelateerd aan de bestaande situatie van de seksclub in Almere-Haven. Als weigeringsgronden voor het afgeven van een vergunning worden onder andere genoemd: wanneer vaststaat of met reden te vrezen is dat de woon- en werkomstandigheden in dan wel het uiterlijk aanzien van de gebieden achteruit zullen gaan of dat het zal leiden tot ontoelaatbare overlast. 3. Regionale en landelijke regelgeving 3.1. Gezondheidsbeleid In de notitie Prostitutiebeleid GGD Flevoland - naar aanleiding van de opheffing van het bordeelverbod van 21 juni 2000 heeft de GGD Flevoland de uitgangspunten neergelegd voor een adequate gezondheidszorg in de prostitutie Deze uitgangspunten zijn in overleg met de GGD vertaald in gezondheidsvoorschriften m.b.t. de technische hygiënezorg, SOA-preventie en SOA-screening. De exploitant van een seksinrichting en/of escortbedrijf is verplicht maatregelen te treffen in het belang van de veiligheid, hygiëne en bescherming van de gezondheid van de in het bedrijf werkzame prostituees alsmede bescherming van de gezondheid. Deze voorschriften zijn opgenomen in de onder 2.1. genoemde nadere regels en als zodanig rechtstreeks van toepassing op de exploitatie van bepaalde categorieën seksinrichtingen Arbeidsomstandigheden De Arbeidsinspectie heeft een informatiebrochure Arbo-regels in de prostitutiebranche voor exploitanten, werkgevers en werknemers, belangenorganisaties, Arbo-diensten en gemeenten samengesteld (29 september 2000). De brochure gaat in op de rollen van de verschillende partijen (o.a. werkgevers, werknemers, gemeenten), de systematiek van de Arbo-wet en bevat een selectie van arbo-regels op grond van de kenmerken van prostitutiebedrijven. 7

8 Regels uit de Arbo-wet naast de eisen die op grond van het Bouwbesluit en de Bouwverordening worden gesteld, bieden in principe voldoende mogelijkheden om de arbeidsomstandigheden van werknemers in seksinrichtingen te verbeteren. Een intensieve inzet van de Arbeidsinspectie en de Arbo-dienst in de beginfase is hierbij van belang (controle). Bovenstaande laat zien dat het nader vorm geven van een integraal prostitutiebeleid grotendeels is gerealiseerd. Een belangrijk aandachtspunt blijft de voortgang en de implementatie van dit beleid. De gemeente voert hierin de regie en heeft hierin een coördinerende, regulerende en controlerende rol. 4. Huidig en toekomstig beleid De gemeente Almere neemt een aparte positie in doordat er op het moment nog niet veel bedrijfsmatige vormen van prostitutie zijn maar gezien de groei van Almere er wel een potentieel aantrekkelijk vestigingsklimaat kan ontstaan. Door deze unieke situatie kan de gemeente op een geheel eigen wijze het prostitutiebeleid concretiseren. Wat niet is kan nog komen, dit geldt voor alle vormen van prostitutie en aanverwante bedrijven. Ten aanzien van alle vormen van prostitutie dient het bestuur een keuze te maken. Het ambitieniveau moet duidelijk zijn: in zijn totaliteit en per prostitutievorm in het bijzonder Het vaststellen van locaties Algemeen Almere is een jonge stad waar in planologisch opzicht een overzichtelijke situatie is gecreëerd. Er is een duidelijke indeling in woongebied, centrumgebied, industriegebied/bedrijventerreinen (kleine, middelgrote en grote) en buitengebied. In woonwijken is de vestiging van een bedrijf alleen mogelijk wanneer een bedrijf nodig en/of toelaatbaar is. Het overgrote gedeelte van de kleine en grote bedrijven bevindt zich op de bedrijventerreinen. Deze bedrijventerreinen bevinden zich aan de rand van één of meerdere woonwijken of aan de rand van de stad. Bij het vaststellen van locaties voor seksinrichtingen en sekswinkels moet worden uitgegaan van de gebruikelijke gebiedsindeling. Hierbij wordt vestiging van een bedrijf in een woonwijk ontoelaatbaar geacht, daarnaast wordt het buitengebied uitgesloten omdat dit óf een blijvend recreatiegebied óf een toekomstig woongebied is. Centrumgebied Een belangrijke indicatie bij het vaststellen van locaties is dat de zichtbare prostitutiebedrijven zoals een seksclub en bepaalde andere bedrijven in de seksbranche (zoals een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, erotheek en sekswinkel) relatief gezien de meeste overlast kunnen geven (aantasting van het woon- en leefklimaat). Concentratie van deze vormen van seksinrichtingen in het uitgaanscentrum (centrumgebied) met bepaalde dominante functies zoals horeca en uitgaan, waar ruime mogelijkheden zijn m.b.t. sluitingstijden, ligt dan ook voor de hand. 8

9 Bedrijventerreinen Voor de andere - zich minder profilerende - bedrijven gelden andere locatiecriteria. Deze bedrijven (privé-huizen, erotische massagesalons, en parenclubs) vallen onder de door de gemeente gehanteerde indeling bedrijfscategorie 3 4 en kunnen alleen aan de rand van een woonwijk gevestigd worden. In de praktijk betekent dit vestiging op een bedrijventerrein. Op dit moment is er reeds een erotische massagesalon annex privé-huis gevestigd op een klein bedrijventerrein. Tot nu toe heeft dit geen overlast gegeven. Vestiging op een bedrijventerrein is gebonden aan extra voorwaarden: - slechts één bedrijf per bedrijventerrein - de afstand tot een woon/werkunit op een bedrijventerrein is minimaal 50 meter. Bovendien wordt de keuze voor vestiging van bedrijven (bedrijfscategorie 3) op een bedrijventerrein bepaald door de al eerder genoemde planologische voorwaarden zoals mogelijke aantasting van het woon- en leefklimaat. De voordelen van een bedrijventerrein zijn: veel ruimte, voldoende privacy, ruime parkeergelegenheid, goede bereikbaarheid (direct aan of nabij de Hoge Ring of A6), relatieve afstand tot woongebieden, positieve uitstraling (architectonisch verantwoord, kleurrijke gevels, soms gesloten maar niet storend), geen geïsoleerde locatie. Hoogwaardige bedrijventerreinen en bedrijventerreinen bedoeld voor zware milieucategorieën worden bij voorbaat uitgesloten. Hoogwaardige bedrijventerreinen zijn bedrijventerreinen bedoeld voor bedrijven die aan bepaalde randvoorwaarden voldoen. Het gaat hierbij om een mix van factoren die bepalend is voor het hoogwaardige karakter zoals een hogere aanwezigheid van kantoren, uiterlijke verschijningsvormen en aard van de bedrijvigheid. Beslispunt: Vestiging op een bedrijventerrein is gebonden aan extra voorwaarden: - slechts één bedrijf per bedrijventerrein - de afstand tot een woon/werkunit op een bedrijventerrein is minimaal 50 meter Prostitutievormen Hierna komen achtereenvolgens de verschillende vormen 5 aan bod waarin prostitutie plaats kan vinden (afhankelijk van de manier waarop prostitutie wordt aangeboden) en daarnaast komen de bedrijfsmatige vormen aan de orde waar geen seksuele handelingen worden verricht. Als aparte vorm van seksinrichting wordt genoemd de parenclub. 4 Zie Bijlage 4: Categorie-indeling Horeca en Bedrijven. In vrijwel elk bestemmingsplan is een lijst toegevoegd welke bedrijven onder de desbetreffende categorie vallen. In het paraplubestemmingsplan wordt voor elk relevant bestemmingsplan de uitbreiding van bedrijfscategorie 3 met privé-huis, erotische massagesalon en parenclub vastgelegd. 5 Zie Bijlage 2 voor de definities van de in de nota gehanteerde begrippen. 9

10 Homo-prostitutie wordt meegenomen in bovengenoemde verschillende vormen. Homo-prostitutie dient niet verward te worden met de homoontmoetingsplaatsen, de zogenaamde baan, waar homoseksuelen naar toegaan voor een seksuele ontmoeting of de spanning (zie Zilverstrand) Raamprostitutie Op dit moment is er in Almere nog geen raamprostitutie. Er is ook geen enkele aanleiding om deze vorm van prostitutie in Almere toe te laten. Almere maakt immers een voorzichtige start met een voor de stad nog relatief onbekend fenomeen. Dit betekent enerzijds dat prostitutie als maatschappelijk gegeven een plaats in de Almeerse samenleving dient te krijgen. Anderzijds moet worden voorkomen dat Almere zich (te vroeg) inlaat met prostitutievormen waarvan in meerdere opzichten de impact niet kan worden overzien. Een terughoudend beleid is dan ook zeker geboden. Het eventueel toelaten van raamprostitutie dient dan ook afhankelijk te worden gesteld van de ontwikkelingen in de prostitutitiebranche. Alsdan dient een locatieonderzoek plaats te vinden. In dat kader kunnen de in de concept-beleids/adviesnotitie van Seinpost Adviesbureau genoemde ideeën worden meegenomen 6. Beslispunt: Er wordt afgezien van de aanwezigheid van raamprostitutie in Almere. Het eventueel toelaten van raamprostitutie wordt afhankelijk gesteld van de ontwikkelingen in de prostitutiebranche. Alsdan dient een locatie-onderzoek plaats te vinden Straatprostitutie In Almere komt geen straatprostitutie voor. In de APV is door het opnemen van een specifiek verbodsartikel met betrekking tot straatprostitutie duidelijk gemaakt dat deze prostitutievorm niet is toegestaan in Almere. Naar analogie van hetgeen ter toelichting over raamprostitutie is vermeld kunnen er echter ook ten aanzien van straatprostitutie signalen zijn die aangeven dat er wel behoefte is aan deze prostitutievorm. Vasthouden aan een verbod is dan een mogelijke en te verdedigen optie waarbij wel de consequenties van een moeilijk te beheersen prostitutievorm onder ogen moeten worden gezien. Andere mogelijkheid is om in te spelen op een aanwezige behoefte en deze gecontroleerd beheersbaar te maken bijvoorbeeld door te kiezen voor een privaatrechtelijke constructie zoals ontwikkeld door Adviesbureau Seinpost. Een dergelijk bestuurlijk te maken afweging is thans niet opportuun. Mocht zich een dergelijke ontwikkeling voordoen dan zal alsdan een bestuurlijk standpunt worden geformuleerd. Beslispunt: Straatprostitutie is niet toegestaan in Almere. Wanneer de ontwikkelingen aangeven dat ook in Almere deze vorm van prostitutie noodzakelijk/wenselijk is, zal een nader bestuurlijk standpunt worden geformuleerd ten aanzien van de gewenste regulering daarvan. 6 Zie pagina 6 van de concept-beleidsnotitie/adviesnotitie Ruimte voor prostitutie - een prostitutiebeleid voor Almere van Adviesbureau Seinpost. 10

11 Clubs, privé-huizen en erotische massagesalons Op dit moment is er één club in het centrumgebied van Almere-Haven 7. Gezien de ontwikkelingen van Almere ligt het voor de hand de mogelijkheid te bieden voor de vestiging van nog vier clubs en vijf privé-huizen. Gezien de groei van Almere is het niet eenvoudig een inschatting te maken van het wenselijk aantal clubs en privé-huizen in de toekomst. Er is één erotische massagesalon annex privé-huis op een klein bedrijventerrein in Almere 8. Het maximum aantal erotische massagesalons dat zich in Almere kan vestigen wordt vastgesteld op vijf. Het bepalen van het aantal seksinrichtingen is minder gemakkelijk aan te geven aan de hand van duidelijke criteria. Wanneer deze vraag voor de winkelvoorzieningen zou worden gesteld, zou het beantwoorden niet al te veel problemen veroorzaken. Met behulp van draagvlakanalyses kunnen vraag (de consumenten) en aanbod (de winkels) met elkaar worden vergeleken en kunnen conclusies aan de resultaten worden verbonden 9. Voor de prostitutiebranche ligt dit anders en tast men gedeeltelijk in het duister. Zo zijn er veel klanten die in een andere stad op prostitutiebezoek gaan, zijn er geen betrouwbare cijfers beschikbaar over de omzet binnen de prostitutiebranche naast nog het taboe om als klant aan te geven wat de (werkelijke) behoefte is. Ook de vergelijking met andere gemeenten leidt niet altijd tot onderbouwde keuzes. De locatie van de vijf toegestane clubs is gelegen in de centrumgebieden van de stadskernen van Almere-Stad, Almere-Haven en Almere-Buiten. De mogelijkheid bestaat dat één van de vijf bedrijven zich kan vestigen op een bedrijventerrein (de vestigingsvoorwaarden voor een privé-huis, erotische massagesalon en parenclub zijn hierbij van toepassing). De mogelijkheden tot vestiging van privé-huizen en de erotische massagesalons zijn beperkt omdat een dergelijk bedrijf valt onder bedrijfscategorie Bij de afgifte van vergunningen is de mate van ervaring en kwaliteit een afweging. Alsdan wordt nader bekeken welke mogelijkheden aan nieuwkomers kunnen worden geboden om een reële kans te hebben ten aanzien van reeds elders gevestigde exploitanten. Het is belangrijk dat de seksbranche in Almere niet direct in bezit wordt genomen door exploitanten die in een andere gemeente of gemeenten al een seksinrichting of sekswinkel hebben. De kans is groot dat dit het geval is aangezien de kenners van de branche een gat in de markt zien of 7 Zie Bijlage 3 Overzicht bestaande seksinrichtingen, sekswinkels en escortbureaus. 8 Bij het verlenen van de vergunning wordt ook nader bezien of de bestaande seksinrichting onder de juiste categorie is ondergebracht: de aangeboden diensten moeten de lading dekken. Zie ook noot 4. 9 Bij bijvoorbeeld de detailhandel is veel gedetailleerde informatie voorhanden met betrekking tot de bestedingen van consumenten per productgroep, de kooporiëntatie en de benodigde omzetten van de verschillende soorten winkels. 10 Zie Bijlage 4: Categorie-indeling Horeca en Bedrijven. 11

12 zin hebben in een nieuwe uitdaging in een oude branche. De regel: wie het eerst komt, wie het eerst maalt, biedt dan geen eerlijke kans aan anderen omdat exploitanten reeds een voorsprong hebben qua financiële middelen en kontakten 11. De juridische vorm van nieuwe bedrijven (naamloze of besloten vennootschap, een bepaalde mate van eigen beheer, een zelfstandige in een collectief etc.) kan verder worden uitgewerkt 12. Beslispunt: T.a.v. clubs: Er kunnen zich maximaal vijf seksclubs in de centrumgebieden van de stadskernen van Almere-Stad, Almere-Haven en Almere-Buiten vestigen. De mogelijkheid bestaat dat één van de vijf bedrijven zich kan vestigen op een bedrijventerrein (de vestigingsvoorwaarden voor een privé-huis, erotische massagesalon en parenclub zijn hierbij van toepassing). De seksclub die nu in het centrumgebied van de stadskern van Almere-Haven zit en al jarenlang wordt gedoogd, krijgt een vergunning mits is voldaan aan de vereiste voorwaarden binnen het vergunningenbeleid. T.a.v. erotische massagesalons: Er kunnen zich maximaal vijf erotische massagesalons vestigen in de gemeente. Deze bedrijven (vallend onder bedrijfscategorie 3) hebben beperkte vestigingsmogelijkheden. Bovendien mag vestiging niet in strijd zijn met het vergunningenbeleid. Op dit moment is er één erotische massagesalon annex privé-huis op een klein bedrijventerrein aanwezig. Aan het bestaande bedrijf zal een vergunning worden gegeven mits is voldaan aan de vereiste voorwaarden binnen het vergunningenbeleid. T.a.v. privé-huizen: Er kunnen zich maximaal vijf privé-huizen vestigen in de gemeente. Deze bedrijven (vallend onder bedrijfscategorie 3) hebben beperkte vestigingsmogelijkheden. Bovendien mag vestiging niet in strijd zijn met het vergunningenbeleid Escortbureaus In totaal zijn er drie escortbureaus 13 in Almere waarvan het adres bekend is. Het is moeilijk zicht te krijgen op het juiste aantal escortbureaus dat is gevestigd in de gemeente. Daarnaast is het werkgebied van een escortbureau veel breder dan de gemeente Almere en bovendien niet te traceren en in dit kader niet relevant voor het vast te stellen prostitutiebeleid. Vaak is een escortbureau gecombineerd met een andere prostitutievorm (bijvoorbeeld een seksclub, privé-huis of sekswinkel met een escortbureau). Vanzelfsprekend zal de exploitant een vergunning moeten aanvragen voor het geheel (de vergunning moet de lading dekken ). 11 Opgenomen onder beslispunt 1 (hoofdstuk 6). 12 Adviesbureau Seinpost heeft deze ideeën nader uitgewerkt. 13 Zie noot 6. 12

13 Beslispunt: Aan het aantal escortbureaus wordt geen maximum gesteld. Ook de locatie waar deze bedrijven zich vestigen is vrij. Aan de bestaande (te traceren) drie escortbureaus wordt een vergunning verleend mits is voldaan aan de vereiste voorwaarden binnen het vergunningenbeleid Thuisprostitutie Wat de thuisprostitutie betreft heeft ook na de wetswijziging de gemeente daar niet direct bemoeienis mee. Een prostituee die thuis werkt zal de in bestemmingsplannen gebruikte begripsbepaling beroepsuitoefening aan huis 14 in acht moeten nemen. De ervaring tot nu toe is dat thuisprostitutie geen overlast veroorzaakt. Het gaat immers om kleinschalige activiteiten waarvan de planologische consequenties gelijk zijn aan die van andere vormen van werken aan huis. De constructie dat meerdere vrouwen op één adres staan ingeschreven en legaal thuis werken, moet worden tegengegaan. Een dergelijke ontwikkeling is een verkapte vorm van een privé-huis. In zo n situatie zouden vrouwen de optie kunnen krijgen een privéhuis te beginnen. Beslispunt: Thuisprostitutie is toegestaan met het in acht nemen van de in de bestemmingsplannen opgenomen omschrijving beroepsuitoefening aan huis Overige bedrijven vallende onder de omschrijving seksinrichting Bedrijven in de seksbranche waar geen seksuele handelingen plaatsvinden zijn: sekswinkel, erotheek, seksbioscoop, seksautomatenhal en sekstheater. De klant is toeschouwer: hij kijkt naar een erotische video of film (seksbioscoop, seksautomatenhal) of een erotische voorstelling (sekstheater) of koopt/bekijkt erotische lectuur of video s (sekswinkel, erotheek). Vaak komen deze bedrijven in een combinatie voor (bijvoorbeeld een sekswinkel of erotheek in combinatie met een seksautomatenhal of seksbioscoop, een seksclub in combinatie met een sekstheater, een erotische massagesalon of privé-huis in combinatie met een seksbioscoop 15 ). De bedrijven zijn centrumvoorzieningen en de locatie zal dan ook gelegen zijn in de centrumgebieden van de stadskernen van Almere-Stad, Almere-Haven en Almere-Buiten. Het aantal bedrijven dat zich mag vestigen in de gemeente Almere wordt vastgesteld op vijf. Er is reeds een sekswinkel in het centrumgebied van Almere-Haven 16. Er kunnen zich nog vier bedrijven vestigen. Op termijn is verdere groei van bedrijven niet uitgesloten. Diverse factoren zoals groei van de bevolking en regionale ontwikkelingen kunnen zowel afzonderlijk als in onderlinge samenhang bezien, daarvoor een indicatie geven. Alsdan zal nadere besluitvorming op dit punt dienen plaats te vinden. 14 Voor het uitoefenen van een beroep aan huis mag ten hoogste 25% van de vloeroppervlakte van de woning worden gebruikt, mits... c. het beroep door de bewoner wordt uitgeoefend. 15 In dat geval gelden de vestigingscriteria voor beide bedrijven. 16 Zie noot 6. 13

14 Beslispunt: Er kunnen zich maximaal vijf bedrijven vestigen in de seksbranche waar geen seksuele handelingen plaatsvinden. De locatie van deze bedrijven is gelegen in de centrumgebieden van de stadskernen van Almere-Stad, Almere-Haven en Almere-Buiten. Er is al één sekswinkel (in het centrumgebied van Almere- Haven), er kunnen zich dus nog vier nieuwe bedrijven uit deze categorie (sekswinkel, erotheek, seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater) vestigen. De bestaande sekswinkel wordt een vergunning verleend mits is voldaan aan de vereiste voorwaarden binnen het vergunningenbeleid. Op termijn is een verdere groei van bedrijven niet uitgesloten. Diverse factoren zoals groei van de bevolking en regionale ontwikkelingen kunnen zowel afzonderlijk als in onderlinge samenhang bezien, daarvoor een indicatie geven. Alsdan zal nadere besluitvorming op dit punt dienen plaats te vinden Parenclubs Een ontwikkeling van de laatste tijd is de opkomst van parenclubs. In een parenclub is het mogelijk seksuele contacten te leggen. Parenclubs (vallende onder bedrijfscategorie 3) worden beperkt in hun vestigingsmogelijkheden. Vanzelfsprekend mag de vestiging niet in strijd zijn met het vergunningenbeleid. Het geven van overlast vormt altijd een indicatie dat de aansluiting met de omgeving ontbreekt en is reden tot ingrijpen. Belangrijk is een onderscheid te maken tussen objectief meetbare en subjectieve overlast, zodat specifieke acties worden ondernomen (optreden in het kader van verstoring openbare orde of bij geluidsoverlast, overleg met overlasthebbers e.d.) Gezien het zichtbare karakter van een parenclub lijkt het niet wenselijk op dit moment meer dan drie parenclubs een plaats te geven in Almere. Beslispunt: Parenclubs (vallende onder bedrijfscategorie 3) hebben beperkte vestigingsmogelijkheden in Almere. Bovendien mag vestiging niet strijd zijn met het vergunningenbeleid. Het aantal parenclubs wordt vastgesteld op drie. 5. Handhaving van het beleid Handhaving van het vergunningenstelsel vergt justitiële en bestuurlijke capaciteit. Er komt een belangrijk takenpakket bij door het voeren van een actief vestigingsbeleid voor seksinrichtingen en de uitgifte van vergunningen aan prostitutiebedrijven en de hieraan gekoppelde noodzakelijke controle en het onderhouden van kontakten etc. Op het punt van het bestrijden van misstanden in de prostitutie (geweld, afpersing, uitbuiting, mensenhandel) is handhaving volledig afhankelijk van de geleverde inspanningen door politie en justitie. Het verzamelen van belastend materiaal (bewijs) daarvoor is arbeidsintensief. 14

15 Over het algemeen zijn exploitanten zeer creatief in het bedenken van andere constructies die net niet onder de regeling vallen om voor hen een maximale winst te behalen. Door de inzet van stromannen, het doen van investeringen, documentfraude, het aangaan van juridische procedures, het indienen van schadeclaims e.d. weten exploitanten de regelgeving te omzeilen, te traineren of naar hun hand te zetten. Belangrijk derhalve is een consequent, direct en onvoorwaardelijk optreden in de handhaving. Controle van de prostitutiebranche is essentieel: door controle kan de sector vanuit de overheid worden beheersd en aangepakt. Er zullen controle- en handhavingacties plaatsvinden en er zal indien nodig verbaliserend worden opgetreden om zo nodig normconform gedrag te bevestigen. Illegale activiteiten kunnen met behulp van actieve inzet, uitwisseling van informatie en goede samenwerking boven tafel komen. Bovendien dient ook de gemeente de beschikking te krijgen over deze informatie zodat zij de vergunning kunnen weigeren of intrekken. Bij de uitvoering van het beleid zal gebruik worden gemaakt van de beschikbare (bestuurlijke, fiscale en strafrechtelijke) instrumenten op landelijk en stedelijk niveau. De handhavinginstrumenten kunnen alleen strafrechtelijk, bestuursrechtelijk, privaatrechtelijk zijn of een combinatie hiervan. Er is een wetsvoorstel, de zogenaamde wet BIBOB (Bevordering Integere Besluitvorming Openbaar Bestuur), dat het mogelijk maakt om naast het criminele verleden van de aanvrager van de vergunning ook zijn omgeving op criminele activiteiten te onderzoeken. Dit betekent dat niet alleen naar veroordelingen zal worden gekeken maar ook naar de informatie die de politie over een persoon heeft. Zo kan bijvoorbeeld ook de herkomst van financiële middelen worden gecontroleerd. De inschatting is dat deze wet midden volgend jaar in werking treedt. In de praktijk wordt reeds op het wetsvoostel geanticipeerd. Monitoring en evaluatie van het beleid De effecten van het integrale prostitutiebeleid kunnen uiteraard nog niet volledig worden overzien. Het is belangrijk deze effecten en relevante lokale ontwikkelingen te monitoren. Rapportages over de verstrekking van vergunningen en handhavingsactiviteiten geven inzicht in de uitvoering van het beleid en bieden de mogelijkheid om bij te sturen. 15

16 6. Overzicht van beslispunten (beleidsregels als bedoeld in artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht) 1. Het onderschrijven van de algemene doelstellingen van de wetswijziging (zie nieuw art. 250 a Wetboek van Strafrecht) en die tevens de uitgangspunten van het gemeentelijk prostitutiebeleid zijn bij het ontwikkelen en uitvoeren van een effectief prostitutiebeleid gericht op: - het verminderen van overlast door prostitutie - het verbeteren van de werkomstandigheden van prostituees en - het voorkomen en aanpakken van strafbare feiten met betrekking tot prostitutie. Het onderschrijven van aanvullende gemeentelijke doelstellingen met het oog op de aparte positie die de gemeente Almere inneemt. Op het moment zijn er nog niet veel bedrijfsmatige vormen van prostitutie zijn maar gezien de groei van Almere kan er wel veel komen. Door deze unieke situatie kan de gemeente op een geheel eigen wijze deze doelstellingen concretiseren. Deze aanvullende gemeentelijke doelstellingen zijn: - concentratie van bepaalde vormen van seksinrichtingen (in het uitgaanscentrum met bepaalde dominante functies zoals horeca en uitgaan, waar ruime mogelijkheden zijn m.b.t. sluitingstijden) - kwaliteitsverbetering van het aanbod [uitstraling, verhouding tussen prijs en product (niet onder de prijs werken), hoge eisen t.a.v. de veiligheid en gezondheid in de prostitutie] - voorwaarden scheppen ten aanzien van nieuwe initiatieven 2. Er wordt afgezien van de aanwezigheid van raamprostitutie in Almere. Het eventueel toelaten van raamprostitutie wordt afhankelijk gesteld van de ontwikkelingen in de prostitutiebranche. Alsdan dient een locatie-onderzoek plaats te vinden. 3. Straatprostitutie is niet toegestaan in Almere. Wanneer de ontwikkelingen aangeven dat ook in Almere deze vorm van prostitutie noodzakelijk/wenselijk is, zal een nader bestuurlijk standpunt worden geformuleerd ten aanzien van de gewenste regulering daarvan. 4. Actief vestigingsbeleid ten aanzien van seksclubs, privé-huizen, erotische massagesalons, sekstheaters, seksbioscopen, seksautomatenhallen, erotheken, sekswinkels en parenclubs. 5. Enige concentratie in de stadskernen van Almere-Stad, Almere-Haven en Almere-Buiten van de zichtbare prostitutie (seksclub, sekstheater, seksbioscoop, seksautomatenhal, erotheek en sekswinkel) Dit sluit goed aan bij andere voorzieningen passend binnen het uitgaanscentrum. 6. Er kunnen zich maximaal vijf seksclubs verdeeld over de centrumgebieden van de stadskernen van Almere-Stad, Almere-Haven en Almere-Buiten vestigen. De mogelijkheid bestaat dat één van de vijf bedrijven zich kan vestigen op een bedrijventerrein (de vestigingsvoorwaarden voor een privé-huis, erotische massagesalon en 16

17 parenclub zijn van toepassing). De seksclub die nu in het centrumgebied van de stadskern van Almere-Haven zit en al jarenlang wordt gedoogd, krijgt een vergunning mits is voldaan aan de vereiste voorwaarden binnen het vergunningenbeleid. 7. Er kunnen zich maximaal vijf erotische massagesalons vestigen in de gemeente. Deze bedrijven (vallende onder bedrijfscategorie 3) hebben een beperkte vestigingsmogelijkheid. Bovendien mag vestiging niet in strijd zijn met het vergunningenbeleid. Op dit moment is er één erotische massagesalon annex privé-huis op een klein bedrijventerrein aanwezig. Aan het bestaande bedrijf zal een vergunning worden gegeven mits is voldaan aan de vereiste voorwaarden binnen het vergunningenbeleid. 8. Er kunnen zich maximaal vijf privé-huizen vestigen in de gemeente. Deze bedrijven (vallende onder bedrijfscategorie 3) hebben een beperkte vestigingsmogelijkheid. Bovendien mag vestiging niet in strijd zijn met het vergunningenbeleid. 9. Vestiging op een bedrijventerrein is gebonden aan extra voorwaarden: - slechts één bedrijf per bedrijventerrein - de afstand tot een woon/werkunit op een bedrijventerrein is minimaal 50 meter. 10. Aan het aantal escortbureaus wordt geen maximum gesteld. Ook de locatie waar deze bedrijven zich vestigen is vrij. Aan de bestaande (te traceren) drie escortbureaus wordt een vergunning verleend mits is voldaan aan de vereiste voorwaarden binnen het vergunningenbeleid. 11. Thuisprostitutie is toegestaan met het in acht nemen van de in de bestemmingsplannen opgenomen omschrijving beroepsuitoefening aan huis. 12. Er kunnen zich maximaal vijf bedrijven vestigen in de seksbranche waar geen seksuele handelingen plaatsvinden (sekswinkel, erotheek, seksbioscoop, seksautomatenhal en sekstheater). De locatie van deze bedrijven is gelegen in de centrumgebieden van de stadskernen van Almere-Stad, Almere-Haven en Almere-Buiten. Er is al één sekswinkel (in het centrumgebied van Almere-Haven), er kunnen zich dus nog vier nieuwe bedrijven uit deze categorie vestigen. De bestaande sekswinkel wordt een vergunning verleend mits is voldaan aan de vereiste voorwaarden binnen het vergunningenbeleid. Op termijn is een verdere groei van bedrijven niet uitgesloten. Diverse factoren zoals groei van de bevolking en regionale ontwikkeling kunnen zowel afzonderlijk als in onderlinge samenhang bezien, daarvoor een indicatie geven. Alsdan zal nadere besluitvorming op dit punt dienen plaats te vinden. 17

18 13. Parenclubs (vallende onder bedrijfscategorie 3) hebben beperkte vestigingsmogelijkheden in Almere. Bovendien mag vestiging niet in strijd zijn met het vergunningenbeleid.. Het aantal parenclubs wordt vastgesteld op drie. 18

19 BIJLAGE 1: Artikel 250 a Wetboek van Strafrecht 1. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft: 1e degene die een ander door geweld of een andere feitelijkheid of door bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid dwingt dan wel door misbruik door uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of door misleiding beweegt zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling, dan wel onder voornoemde omstandigheden enige handeling onderneemt waarvan hij of zij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die ander zich daardoor tot het verrichten van die handelingenbeschikbaar stelt; 2e degene die een persoon aanwerft, meeneemt of ontvoert met het oogmerk die persoon in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling; 3e degene die een ander ertoe brengt zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling, dan wel ten aanzien van een ander enige handeling onderneemt waarvan hij of zij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die ander zich daardoor tot het verrichten van die handelingen beschikbaar stelt, terwijl die ander minderjarig is; 4e degene die opzettelijk voordeel trekt uit seksuele handelingen van een ander met een derde tegen betaling, terwijl hij weet of redelijkwijs moet vermoeden dat die ander zich onder de onder 1 genoemde omstandigheden beschikbaar stelt tot het plegen van die handelingen; 5e degene die opzettelijk voordeel trekt uit seksuele handelingen van een ander met een derde tegen betaling, indien de ander minderjarig is; 6e degene die een ander door geweld of een andere feitelijkheid of door bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid dwingt dan wel door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of door misleiding beweegt hem of haar uit opbrengst van zijn of haar seksuele handelingen met een derde te bevoordelen. 2. De schuldige wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien: 1e de feiten, omschreven in het eerste lid, gepleegd door twee of meer verenigde personen; 2e de minderjarige de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt; 3e geweld of een andere feitelijkheid als bedoeld in het eerste lid zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft. 3. De feiten, omschreven in het eerste lid, gepleegd door twee of meer verenigde personen onder de omstandigheden, bedoeld in het tweede lid, onder 2e en 3e, worden gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geldboete van de vijfde categorie. 19

20 BIJLAGE 2: Definities van de in de beleidsnotitie gehanteerde begrippen Prostitutie kan worden ingedeeld naar verschijningsvorm in openlijke en besloten vormen van prostitutie. Openlijke vormen van prostitutie zijn de raamprostitutie en de straatprostitutie. Gesloten vormen van prostitutie zijn seksclubs, privé-huizen, erotischemassagesalons, escortbureaus, thuisprostitutie, sekstheaters, peepshows, seksbioscopen, seksautomatenhallen, sekswinkels en parenclubs. Raamprostitutie: de klantenwerving vindt van achter het raam plaats: vrouwen huren een raam als werkplek. Een exploitant verhuurt een raam met een geheel ingerichte kamer in een pand of op een woonboot per dagdeel. De huur van het raam kan in- of exclusief de verleende faciliteiten zijn. De bedrijfsvorm werkt in feite hetzelfde als een kamerverhuurbedrijf. Straatprostitutie: afhankelijk van de plaats van werving en afwerking wordt deze vorm ook wel bar-, hotel-, auto- of bermprostitutie genoemd. Straatprostituees werven hun klanten op de openbare weg of in openbare gelegenheden zoals bars en hotels. Straatprostitutie wordt niet bedrijfsmatig georganiseerd. Seksinrichting: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in ieder geval verstaan: een seksbioscoop, erotheek, seksautomatenhal, sekstheater, parenclub of een prostitutiebedrijf waaronder tevens begrepen een erotische massagesalon al dan niet in combinatie met elkaar. Prostitutiebedrijf: dit is een club, privé-huis en erotische massagesalon. Aanverwante bedrijven: sekswinkel, seksbioscoop, erotheek, seksautomatenhal, sekstheater en parenclub. In deze bedrijven vinden geen seksuele handelingen plaats. De klant is toeschouwer: hij kijkt naar een erotische video of film (seksbioscoop, seksautomatenhal) of een erotische voorstelling (sekstheater) of koopt/bekijkt erotische lectuur of video=s (sekswinkel, erotheek). Vaak komen deze bedrijven in een combinatie voor (bijvoorbeeld een sekswinkel of erotheek in combinatie met een seksautomatenhal of seksbioscoop, een seksclub in combinatie met een sekstheater, een erotische massagesalon of privé-huis in combinatie met een seksbioscoop). Seksclub: hier vindt de eerste ontmoeting tussen klant en prostitué veelal plaats aan de bar (een horecavergunning is dan ook vereist), waarna voor het seksuele contact naar één van de kamers wordt gegaan. Privé-huis: er werken meestal twee tot vijf vrouwen soms aangevuld met een gastvrouw. Het kan een woonhuis zijn dat in eigendom is van of gehuurd wordt door één van de vrouwen. Er is meestal geen bar maar de klant kan er vaak wel 20

21 een drankje krijgen. Privé-huizen zijn over het algemeen kleinschaliger dan seksclubs. Erotische massagesalon of sauna: hier vinden seksuele handelingen plaats gekoppeld aan massage en/of het gebruik van sauna of hammam. Parenclub: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waar het mogelijk is seksuele contacten te leggen. Er vinden geen betaalde seksuele diensten plaats. Meestal is lidmaatschap vereist of wordt er entreegeld geheven. Sekswinkel: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin hoofdzakelijk goederen van erotische-pornografische aard aan particulieren plegen te worden verkocht of verhuurd. Escortbureau: de natuurlijke persoon, groep van personen of rechtspersoon die bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was prostitutie aanbiedt die op een andere plaats dan in de bedrijfsruimte wordt uitgeoefend. Er vindt bemiddeling plaats tussen klant en prostitué via advertenties en andere wervingsmethoden (bijvoorbeeld p.r. in hotellounge voor mannen die een escort zoeken). Vrouwen kunnen zich inschrijven bij dit bureau. De escort kan zich beperken tot prostitutie, maar kan ook meer omvatten bijvoorbeeld uit (eten) gaan en/of de stad laten zien. Een escortbureau kan worden georganiseerd vanuit een seksclub en/of privé-huis maar ook kan ook los van een andere prostitutievorm zijn opgezet. Onder escortbureaus vallen ook bemiddelingsbureaus en andere vormen van niet-pandgebonden contactbemiddeling tussen prostituees en hun klanten. Bij bemiddelingsbureaus kunnen potentiële klanten een fotoboek inkijken en het adres van een vrouw naar keuze kopen. het contact tussen klant en prostitué wordt vervolgens telefonisch gelegd. Thuisprostitutie: vrouwen ontvangen thuis/in hun eigen huis klanten. De vrouwen werven hun klanten door middel van advertenties, bemiddelingsbureaus en mond-tot-mond reclame. 21

22 BIJLAGE 3: Overzicht van de bestaande seksinrichtingen, sekswinkels en escortbedrijven in de gemeente Almere per 1 april 2000 * Seksclub Aphrodite Kerkstraat 40 * Seksshop Erotica Kruisstraat 51 * Erotische-massagesalon Rimaya-praktijk Josephine Bakerstraat 29 * Escortbedrijven: Desire Televisieweg 55 Lady Love Opaalhof 2 Virgin Gresshofstraat 17 22

23 BIJLAGE 4: Categorie-indeling Horeca en Bedrijven Categorie I lichte horeca : Bedrijven die in beginsel alleen overdag en s avonds behoeven te zijn geopend (vooral verstrekking van etenswaren en maaltijden en daardoor slechts beperkte hinder voor omwonenden veroorzaken. Categorie II middelzware horeca : Bedrijven die normaal gesproken ook delen van de nacht geopend zijn en die daardoor aanzienlijke hinder voor omwonenden kunnen veroorzaken. Categorie III zware horeca : Bedrijven die voor een goed functioneren ook s nachts geopend zijn en die tevens een groot aantal bezoekers aantrekken en daardoor grote hinder voor de omgeving met zich mee kunnen brengen. Bedrijfscategorie 1: een vestiging, die door de aard van de activiteiten, verspreid door een woonwijk of woonbuurt nodig en/of toelaatbaat is. Bedrijfscategorie 2: een vestiging, die door de aard van de activiteiten geconcentreerd in een gedeelte van een woonwijk of woonbuurt nodig en/of toelaatbaar is. Bedrijfscategorie 3: een vestiging, die door de aard van de activiteiten aan de rand van een woonwijk of woonbuurt nodig en/of toelaatbaar is. Bedrijfscategorie 4 en 5: een vestiging, die door de aard van de activiteiten niet in of in de directe nabijheid van een woonwijk of woonbuurt toelaatbaar is. BIJLAGE 5: 23

24 Matrix seksinrichtingen, sekswinkels en escortbureaus in Almere Seksinrichtingen en nu in de toekomst vergunningplichtig specifieke locatie aanverwante bedrijven in Almere Raambordelen geen niet van ja ja (raamprostitutie) toepassing Seksclubs 1 5 ja ja Privé-huizen geen 5 ja ja Erotische massagesalons 1 5 ja ja Thuisprostitutie onbekend *¹ onbekend *¹ nee nee Escortbureaus 3 geen maximum ja nee Straatprostitutie geen niet van n.v.t. n.v.t. toepassing Seksbioscopen, geen 5 *² ja ja seksautomatenhallen, erotheken, sekstheaters, sekswinkels Parenclubs geen 3 ja ja *¹ Deze vorm van prostitutie valt buiten de regulering (vergunningenstelsel) *² Al dan niet in combinatie met elkaar, worden maximaal vijf bedrijfsvestigingen toegestaan. (verdere groei t.z.t. is niet uitgesloten). 24

Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche

Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche Artikelsgewijze toelichting Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche)

Nadere informatie

NADERE REGELS SEKSINRICHTINGEN EN ESCORTBEDRIJVEN

NADERE REGELS SEKSINRICHTINGEN EN ESCORTBEDRIJVEN NADERE REGELS SEKSINRICHTINGEN EN ESCORTBEDRIJVEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ZANDVOORT Overwegende, dat het in het belang van de openbare orde, het voorkomen of beperken van overlast, het voorkomen

Nadere informatie

NADERE REGELS SEKSINRICHTINGEN EN ESCORTBEDRIJVEN HELMOND 2008

NADERE REGELS SEKSINRICHTINGEN EN ESCORTBEDRIJVEN HELMOND 2008 Jaar: 2007 Nummer: 87 Besluit: B&W 6 november 2007 Gemeenteblad NADERE REGELS SEKSINRICHTINGEN EN ESCORTBEDRIJVEN HELMOND 2008 Het college van burgemeester en wethouders van Helmond, Gelet op het bepaalde

Nadere informatie

Nota Prostitutiebeleid

Nota Prostitutiebeleid Nota Prostitutiebeleid 2012 Nota vastgesteld op 9 oktober 2012. Bekendgemaakt op 24 oktober 2012. In werking getreden op 25 oktober 2012. 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Hoofdstuk 1. Voorgeschiedenis...

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken enkoninkrijksrelaties (BZK) Mw. Dr. G. ter Horst Postbus EA 'S-GRAVENHAGE (070) BABVI/U

Ministerie van Binnenlandse Zaken enkoninkrijksrelaties (BZK) Mw. Dr. G. ter Horst Postbus EA 'S-GRAVENHAGE (070) BABVI/U Ministerie van Binnenlandse Zaken enkoninkrijksrelaties (BZK) Mw. Dr. G. ter Horst Postbus 20011 2500 EA 'S-GRAVENHAGE doorkiesnummer (070) 373 8253 uw kenmerk bijlage(n) 1 betreft Reactie consultatie

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Prostitutiebeleid 2013. Portefeuilehouder drs. Th.L.N. Weterings, J.C.W. Nederstigt. Wat willen we bereiken?

Nota van B&W. onderwerp Prostitutiebeleid 2013. Portefeuilehouder drs. Th.L.N. Weterings, J.C.W. Nederstigt. Wat willen we bereiken? gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Prostitutiebeleid 2013 Portefeuilehouder drs. Th.L.N. Weterings, J.C.W. Nederstigt Collegevergadering 12 november 2013 inlichtingen mr. J. Kamphuis (023 567

Nadere informatie

1 INLEIDING 1.1 DE WETSWIJZIGING EN HAAR DOELSTELLING

1 INLEIDING 1.1 DE WETSWIJZIGING EN HAAR DOELSTELLING 1 INLEIDING 1.1 DE WETSWIJZIGING EN HAAR DOELSTELLING Als gevolg van de Wet van 28 oktober 1999 tot wijziging van (onder meer) het wetboek van Strafrecht zal op 1 oktober 2000 artikel 250bis van het Wetboek

Nadere informatie

Nadere regels ter uitvoering van artikel 3.1.3 Algemene plaatselijke verordening 2005

Nadere regels ter uitvoering van artikel 3.1.3 Algemene plaatselijke verordening 2005 Nadere regels ter uitvoering van artikel 3.1.3 Algemene plaatselijke verordening 2005 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling gemeente Papendrecht

Nadere informatie

b e s l u i t e n : de volgende nadere regels vast te stellen met betrekking tot seksinrichtingen en escortbedrijven.

b e s l u i t e n : de volgende nadere regels vast te stellen met betrekking tot seksinrichtingen en escortbedrijven. Burgemeester en wethouders van Middelburg; overwegende, dat de gemeenteraad in de vergadering van 25 september 2000 de beleidsnota Prostitutiebeleid Gemeente Middelburg d.d. 5 september 2000 heeft vastgesteld;

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE BED AND BREAKFAST 2012

BELEIDSNOTITIE BED AND BREAKFAST 2012 BELEIDSNOTITIE BED AND BREAKFAST 2012 Vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 18 december 2012 Pagina: 1 van 5 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Definitie Bed and Breakfast 3 2. Wettelijke kaders 3 2.1 Algemene

Nadere informatie

Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening i.r.t. prostitutie ----------------------------------------------------------- Kenmerk 386902 dp

Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening i.r.t. prostitutie ----------------------------------------------------------- Kenmerk 386902 dp Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening i.r.t. prostitutie ----------------------------------------------------------- Kenmerk 386902 dp Aan de gemeenteraad. 1. Inleiding Omdat de totstandkoming

Nadere informatie

Beleidsnota prostitutiebeleid Kerkrade

Beleidsnota prostitutiebeleid Kerkrade Beleidsnota prostitutiebeleid Kerkrade Naam van de regeling Beleidsnota prostitutiebeleid Kerkrade Citeertitel Beleidsnota prostitutiebeleid Kerkrade Afkorting van de naam - Besloten door Gemeenteraad

Nadere informatie

Memo. 16 januari 2013 Concept-Richtlijnen voor voldoende toezicht in raamprostitutiebedrijven

Memo. 16 januari 2013 Concept-Richtlijnen voor voldoende toezicht in raamprostitutiebedrijven Directie Openbare Orde en Veiligheid Memo Datum Onderwerp 16 januari 2013 Concept-Richtlijnen voor voldoende toezicht in raamprostitutiebedrijven 1. Inleiding In de concept APV die voorjaar 2013 ter inspraak

Nadere informatie

Paragraaf 4. Prostitutie. Paragraaf 4.1 Prostitutiebedrijven

Paragraaf 4. Prostitutie. Paragraaf 4.1 Prostitutiebedrijven Paragraaf 4. Prostitutie Paragraaf 4.1 Prostitutiebedrijven Artikel 3.27 Exploitatie van een prostitutiebedrijf De basisregel luidt dat elk prostitutiebedrijf een exploitatievergunning nodig heeft. Exploiteren

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting

Artikelsgewijze toelichting Artikelsgewijze toelichting Artikel 3.1, tweede lid onder k In artikel 3.1 onder k wordt het prostitutiebedrijf gedefinieerd als de activiteit bestaande uit het bedrijfsmatig of in een omvang alsof het

Nadere informatie

Beleidsregel Bed & Breakfast in Lelystad

Beleidsregel Bed & Breakfast in Lelystad Beleidsregel Bed & Breakfast in Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Integraal Prostitutiebeleid Gemeente Maasdriel Algemeen deel

Integraal Prostitutiebeleid Gemeente Maasdriel Algemeen deel Integraal Prostitutiebeleid Gemeente Maasdriel Algemeen deel INHOUD: 1. Inleiding 1 2. Aard en omvang van de prostitutie in Maasdriel 2 3. Doelstellingen 4 4. Projectstructuur en regionale afstemming 5

Nadere informatie

Deelsessie 12: Gevolgen van de Prostitutiewet voor de APV

Deelsessie 12: Gevolgen van de Prostitutiewet voor de APV Deelsessie 12: Gevolgen van de Prostitutiewet voor de APV De wet op hoofdlijnen Wat staat er in het wetsvoorstel? -verhoging van de minimumleeftijd voor de prostituees naar 21 jaar (art. 2) -invoering

Nadere informatie

Bijlage 2: Staat van Horeca-Activiteiten

Bijlage 2: Staat van Horeca-Activiteiten Bijlage 2: Staat van Horeca-Activiteiten Type Categorie 1 Activiteit Zelfstandige horeca-inrichtingen, hoofdzakelijk gericht op spijsverstrekking en het verstrekken van alcoholvrije dranken aan bezoekers

Nadere informatie

Prostitutiebeleid gemeente Zundert 2015. Conceptnota

Prostitutiebeleid gemeente Zundert 2015. Conceptnota Prostitutiebeleid gemeente Zundert 2015 Conceptnota Colofon Uitgave Gemeente Zundert 8 april 2015 Gemeente Zundert Markt 1 4881 CN Zundert Postbus 10.001 4880 CA Zundert T 076 599 56 00 F 076 566 56 66

Nadere informatie

vast te stellen de Beleidsregels lokaal prostitutiebeleid gemeente Schouwen-Duiveland 2010.

vast te stellen de Beleidsregels lokaal prostitutiebeleid gemeente Schouwen-Duiveland 2010. Beleidsregels lokaal prostitutiebeleid 2010 De burgemeester van Schouwen-Duiveland en het college van burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; gelet

Nadere informatie

a.prostitutie: het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding;

a.prostitutie: het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding; Hoofdstuk 3 Afdeling 1 Artikel 3:l Seksinrichtingen, straatprostitutie e.d. Begripsbepalingen Begripsbepalingen In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: a.prostitutie: het zich beschikbaar stellen tot het

Nadere informatie

Door de wetgever zijn aan de wetswijziging een zestal doelstellingen verbonden t.w.:

Door de wetgever zijn aan de wetswijziging een zestal doelstellingen verbonden t.w.: GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roosendaal. Nr. 22485 26 februari 2016 Nota prostitutiebeleid Burgemeester en wethouders van Roosendaal, Besluiten: Vast te stellen de volgende Nota Prostitutiebeleid

Nadere informatie

Vastgesteld door de gemeenteraad op 8 mei 2014. Beleid Internetwinkels West Maas en Waal

Vastgesteld door de gemeenteraad op 8 mei 2014. Beleid Internetwinkels West Maas en Waal Vastgesteld door de gemeenteraad op 8 mei 2014 Beleid Internetwinkels West Maas en Waal Inleiding Webwinkels zijn een relatief nieuw fenomeen waar tot nu toe binnen onze gemeente nog geen beleid voor is

Nadere informatie

Prostitutiebeleid gemeente Heusden college van burgemeester en wethouders

Prostitutiebeleid gemeente Heusden college van burgemeester en wethouders Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) Onderwerp gemeente

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie T.a.v.dhr.mr. I.W. Opstelten Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag

Ministerie van Veiligheid en Justitie T.a.v.dhr.mr. I.W. Opstelten Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Ministerie van Veiligheid en Justitie T.a.v.dhr.mr. I.W. Opstelten Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Wijziging APV (invoering vergunningenstelsel growshops c.a.)

Wijziging APV (invoering vergunningenstelsel growshops c.a.) Wijziging APV (invoering vergunningenstelsel growshops c.a.) gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 18 december 2007 tot het invoeren van een vergunningenstelsel voor grow-, smart en headshops;

Nadere informatie

Integraal Prostitutiebeleid Gemeente Wijchen Algemeen deel

Integraal Prostitutiebeleid Gemeente Wijchen Algemeen deel Integraal Prostitutiebeleid Gemeente Wijchen Algemeen deel INHOUD: 1. Inleiding 1 2. Aard en omvang van de prostitutie in Wijchen 2 3. Doelstellingen 3 4. Projectstructuur en regionale afstemming 4 5.

Nadere informatie

HET RODE LICHT UIT DE SCHEMER

HET RODE LICHT UIT DE SCHEMER HET RODE LICHT UIT DE SCHEMER Het Bredase beleid voor de seksbranche na opheffing van het bordelenverbod. CONCEPT CONCEPT 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Nadere informatie

Relatie tussen illegale prostitutie en mensenhandel?

Relatie tussen illegale prostitutie en mensenhandel? mr. E.D.I. Martens Senior officier van justitie Mensenhandel Het gaat ons allemaal aan CIROC 3 december 2014 Doel presentatie: Relatie tussen illegale prostitutie en mensenhandel? 1. Wat is illegale prostitutie?

Nadere informatie

Uitgangspunten voor beleid speelautomatenhallen. Discussienota

Uitgangspunten voor beleid speelautomatenhallen. Discussienota Uitgangspunten voor beleid speelautomatenhallen Discussienota 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeenteraad heeft besloten om het nulbeleid voor wat betreft de vestiging van speelautomatenhallen te verlaten.

Nadere informatie

1. De vestiging van coffeeshops wordt gedoogd indien de coffeeshop voldoet aan de volgende vestigingscriteria:

1. De vestiging van coffeeshops wordt gedoogd indien de coffeeshop voldoet aan de volgende vestigingscriteria: Casenummer 10G200903 Registratienr. 365938 / 365938 Coffeeshop beleid. Artikel 1: definities In deze beleidsregels wordt verstaan onder: 1. harddrugs: middelen vermeld op lijst I en lijst II behorend bij

Nadere informatie

Beleidsnotitie voor bedrijvigheid aan huis gemeente Pekela 2013

Beleidsnotitie voor bedrijvigheid aan huis gemeente Pekela 2013 Beleidsnotitie voor bedrijvigheid aan huis gemeente Pekela 2013 Wanneer een aanvraag voor het starten van een bedrijf aan huis wordt ingediend, moet deze in eerste instantie worden getoetst aan het bestemmingsplan.

Nadere informatie

Beleidsnotitie Internetwinkels Gemeente Putten

Beleidsnotitie Internetwinkels Gemeente Putten Inleiding Beleidsnotitie Internetwinkels Gemeente Putten Deze nota gaat over de ontwikkelingen in de internetdetailhandel. Dit afgelopen jaar zijn er meerdere verzoeken binnengekomen voor de uitoefening

Nadere informatie

Op 27 april 2000 is er een bijeenkomst gehouden met de ambtenaren die zijn belast met de invoering van prostitutiebeleid in de regiogemeenten.

Op 27 april 2000 is er een bijeenkomst gehouden met de ambtenaren die zijn belast met de invoering van prostitutiebeleid in de regiogemeenten. 1. INLEIDING In het Regionaal College Politieregio Gooi en Vechtstreek is afgesproken over de gevolgen van de wetswijziging tot opheffing van het algemeen bordeelverbod regionale afspraken te maken. Het

Nadere informatie

Bed and Breakfast 2010

Bed and Breakfast 2010 Beleidsnotitie Bed and Breakfast 2010 Een nadere uitwerking voor de toepassing van de ontheffingsbevoegdheid als omschreven in artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening juncto artikel 4.1.1 van het

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 Standplaatsverordening 2001 (raadsbesluit van 31 mei 2001) De raad der gemeente Utrecht gelet op het voorstel van b. en w. d.d. 14 mei 2001 Besluit vast te stellen

Nadere informatie

BELEIDSNOTA PROSTITUTIEBELEID GEMEENTE MIDDELBURG

BELEIDSNOTA PROSTITUTIEBELEID GEMEENTE MIDDELBURG BELEIDSNOTA PROSTITUTIEBELEID GEMEENTE MIDDELBURG Inhoud 1 INLEIDING...3 2 DOELSTELLINGEN...3 3 REGIONALE AFSTEMMING...4 4 BESCHRIJVING VAN DE FEITELIJKE SITUATIE...4 5 REGELGEVING...5 5.1 ALGEMEEN...5

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. blz. INLEIDING 2. INSPRAAK (kort verslag van de gehouden inspraak 2 INVENTARISATIE VAN PROSTITUTIE IN DORDRECHT 3

INHOUDSOPGAVE. blz. INLEIDING 2. INSPRAAK (kort verslag van de gehouden inspraak 2 INVENTARISATIE VAN PROSTITUTIE IN DORDRECHT 3 INHOUDSOPGAVE blz. INLEIDING 2 INSPRAAK (kort verslag van de gehouden inspraak 2 INVENTARISATIE VAN PROSTITUTIE IN DORDRECHT 3 UITGANGSPUNTEN VOOR PROSTITUTIEBELEID IN DORDRECHT 4 VERGUNNINGVERLENING 8

Nadere informatie

Gelet op artikel 3:11 (3.2.8 APVG 2005) van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009;

Gelet op artikel 3:11 (3.2.8 APVG 2005) van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009; Bijlage 3 - blz. 1 AANWIJZINGSBESLUIT STRAATPROSTITUTIE BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN; Gelet op artikel 3:11 (3.2.8 APVG 2005) van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009; BESLUITEN:

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2015:389

ECLI:NL:RBNNE:2015:389 ECLI:NL:RBNNE:2015:389 Instantie Datum uitspraak 03-02-2015 Datum publicatie 03-02-2015 Zaaknummer Awb 15/245 Rechtsgebieden Rechtbank Noord-Nederland Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Voorlopige voorziening

Nadere informatie

BELEIDSNOTA ONDERSTEUNENDE HORECA

BELEIDSNOTA ONDERSTEUNENDE HORECA BELEIDSNOTA ONDERSTEUNENDE HORECA Beleidsregels voor ondersteunende horeca in de gemeente Bloemendaal Gemeente Bloemendaal Registratienummer: 2014013223 Augustus 2014 Inhoudsopgave Samenvatting beleidsregels

Nadere informatie

ECLBR/U201501119 Lbr. 15/056

ECLBR/U201501119 Lbr. 15/056 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Nieuw Prostitutiehoofdstuk model-apv uw kenmerk ons kenmerk ECLBR/U201501119 Lbr. 15/056 bijlage(n) 2 datum

Nadere informatie

Met beheerder wordt bedoeld: feitelijk leidinggevende in de onderneming

Met beheerder wordt bedoeld: feitelijk leidinggevende in de onderneming AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN VERGUNNING TOT HET VESTIGEN VAN EEN SEKSINRICHTING 3:4 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING HOORN 1. Gegevens exploiterende onderneming Naam onderneming : Postadres : Postcode :

Nadere informatie

BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND

BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND September 2011-1 - Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doel 3 Verhouding met de APV en het Vuurwerkbesluit 4 Argumentatie 5 Beleidsregels 6 Vaststelling, citeertitel

Nadere informatie

Beleid paardenbakken (buitenmaneges)

Beleid paardenbakken (buitenmaneges) Beleid paardenbakken (buitenmaneges) Inleiding Met name in het buitengebied van de gemeente bevinden zich een aantal paardenbakken. Aangezien het ongewenst is dat paardenbakken op elke willekeurige locatie

Nadere informatie

PROSTITUTIE BELEID GEMEENTE VLISSINGEN. 1 Algemeen 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Begripsomschrijvingen 2 1.3 Regionale afstemming 4 1.

PROSTITUTIE BELEID GEMEENTE VLISSINGEN. 1 Algemeen 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Begripsomschrijvingen 2 1.3 Regionale afstemming 4 1. Inhoudsopgave PROSTITUTIE BELEID GEMEENTE VLISSINGEN 1 Algemeen 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Begripsomschrijvingen 2 1.3 Regionale afstemming 4 1.4 Leeswijzer 5 2 Overheidsbemoeienis met prostitutie 6 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Raadsfractie CU t.a.v. F. Visser

Raadsfractie CU t.a.v. F. Visser Gemeente Haarlem Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem Raadsfractie CU t.a.v. F. Visser Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Onderwerp 13 januari 2015 2014/482633 J.A.M. Lubbers 023-5113815

Nadere informatie

Memo. centrum. criminaliteitspreventie. veiligheid Postbu5 14069. BETREFT Landelijk programma prostitutie

Memo. centrum. criminaliteitspreventie. veiligheid Postbu5 14069. BETREFT Landelijk programma prostitutie m centrum ChurchiHiaanu criminaliteitspreventie 3527 GV Utrecht veiligheid Postbu5 14069 35085C Utrecht T (030) 75 6700 F (030)7516701 www.hetccv.ni Memo BETREFT Landelijk programma prostitutie IN LEIDING

Nadere informatie

Aanvraag exploitatievergunning seksinrichting

Aanvraag exploitatievergunning seksinrichting Aanvraag exploitatievergunning seksinrichting Waarom dit formulier? Wilt u een seksinrichting exploiteren? Op basis van art. 3.4 van de Algemene Plaatselijke Verordening heeft u hiervoor een vergunning

Nadere informatie

Ontwerp Beleidsregel Ondergeschikte horeca bij Detailhandel 24 februari 2015

Ontwerp Beleidsregel Ondergeschikte horeca bij Detailhandel 24 februari 2015 Ontwerp Beleidsregel Ondergeschikte horeca bij Detailhandel 24 februari 2015 1. Waar gaat deze beleidsregel over? Op welke wijze gaat de gemeente Bergen om met ondergeschikte (ondersteunende) horeca of

Nadere informatie

Oud (voor zover relevant) Nieuw Toelichting. Artikel 1 Artikel 1:1 Leesteken aangepast. Artikel 1.2 Artikel 1:2 Leesteken aangepast

Oud (voor zover relevant) Nieuw Toelichting. Artikel 1 Artikel 1:1 Leesteken aangepast. Artikel 1.2 Artikel 1:2 Leesteken aangepast Deze bijlage maakt integraal deel uit van de verordening tot wijziging van de APV 2012, vastgesteld door de raad op 28-11-2013 Artikel 1 Artikel 1:1 Leesteken aangepast Artikel 1.2 Artikel 1:2 Leesteken

Nadere informatie

binnen een vrij Onderzoek Amsterdamse prostitutiebranche

binnen een vrij Onderzoek Amsterdamse prostitutiebranche 32 secondant #2 mei 2011 Onderzoek Amsterdamse prostitutiebranche Uitbuiting en m binnen een vrij Met verschillende landelijke en lokale maatregelen ter regulering van prostitutiebranche, is de afgelopen

Nadere informatie

Wijziging prostitutiehoofdstuk APV Nijmegen

Wijziging prostitutiehoofdstuk APV Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wijziging prostitutiehoofdstuk APV Nijmegen Programma Veiligheid BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting In 2009 is het wetsvoorstel voor de Wet regulering

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Agendanummer Registratienummer raad 6755 Behorend bij het Burgemeester-advies met registratienummer 6087 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering van de gemeente

Nadere informatie

Beleidsregel beroeps- en bedrijfsmatige. activiteiten in de woonomgeving. 1. Inleiding. 2. Welke activiteiten?

Beleidsregel beroeps- en bedrijfsmatige. activiteiten in de woonomgeving. 1. Inleiding. 2. Welke activiteiten? Beleidsregel beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten in de woonomgeving 1. Inleiding Regelmatig ontplooien mensen initiatieven om in hun woning een beroeps- of bedrijfsmatige activiteit te ontplooien.

Nadere informatie

Formulier aanvraag exploitatievergunning voor een seksbedrijf (art APV)

Formulier aanvraag exploitatievergunning voor een seksbedrijf (art APV) Formulier aanvraag exploitatievergunning voor een seksbedrijf (art. 3.2.1 APV) De Burgemeester van Nijmegen Afdeling Veiligheid Cluster Vergunning & Handhaving Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Bij dit aanvraagformulier

Nadere informatie

Voer Prostitutiewet snel in, maar stel prostituee niet strafbaar

Voer Prostitutiewet snel in, maar stel prostituee niet strafbaar Reactie van de Nationaal rapporteur op het gewijzigde voorstel Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche Voer Prostitutiewet snel in, maar stel prostituee niet strafbaar Het gewijzigde

Nadere informatie

Beleidsregel Horecahandhaving

Beleidsregel Horecahandhaving Beleidsregel Horecahandhaving 1. Inleiding Een horecabedrijf moet voldoen aan verschillende regels. De belangrijkste regels staan in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening Beesel), Wet op de kansspelen

Nadere informatie

Parapluherziening Terrassen

Parapluherziening Terrassen Ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening Terrassen Opgesteld door Stadsontwikkeling Ruimte en Wonen Bureau Bestemmingsplannen Galvanistraat 15 Postbus 6575 3002 AN ROTTERDAM. Vastgesteld d.d Onherroepelijk

Nadere informatie

Evaluatie kapsalons aan huis Handhaven of loslaten van het verbod op nieuwe kapsalons aan huis?

Evaluatie kapsalons aan huis Handhaven of loslaten van het verbod op nieuwe kapsalons aan huis? 1 Evaluatie kapsalons aan huis Handhaven of loslaten van het verbod op nieuwe kapsalons aan huis? Dronten, februari 2012 2 1. Inleiding Binnen de gemeente Dronten is sinds 2003 discussie gevoerd over het

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BEROEP EN BEDRIJF AAN HUIS GEMEENTE WIERDEN. Vastgesteld door B&W op 4 mei 2010

BELEIDSREGEL BEROEP EN BEDRIJF AAN HUIS GEMEENTE WIERDEN. Vastgesteld door B&W op 4 mei 2010 BELEIDSREGEL BEROEP EN BEDRIJF AAN HUIS GEMEENTE WIERDEN Vastgesteld door B&W op 4 mei 2010 Inleiding In deze beleidsregel wordt het gemeentelijk beleid ten aanzien van beroep en bedrijf aan huis beschreven.

Nadere informatie

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Nieuw beleid 3 2.1 Relevante regelgeving betreffende ruimtelijke ontwikkelingen 3 2.2 Relevante regelgeving

Nadere informatie

Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016

Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016 Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016 Datum vaststelling: 26-05-2016 Inwerkingtreding: 02-06-2016 Kenmerk besluit: 2016-006596/c Publicatiedatum: 01-06-2016 Bijlage

Nadere informatie

BELEIDSLIJN WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (BIBOB) GEMEENTE MAASTRICHT

BELEIDSLIJN WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (BIBOB) GEMEENTE MAASTRICHT BELEIDSLIJN WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (BIBOB) Inhoudsopgave GEMEENTE MAASTRICHT 1. Inleiding... 1 2. Toepassing Wet Bibob... 1 2.1 Algemeen... 1 2.2 Aanvragen...

Nadere informatie

GEMEENTE HEERENVEEN UITWERKING 3 e FASE SKOATTERWÂLD (WONINGBOUW TEN OOSTEN VAN DE BOSVELDEN, DEEL 1) INHOUDSOPGAVE

GEMEENTE HEERENVEEN UITWERKING 3 e FASE SKOATTERWÂLD (WONINGBOUW TEN OOSTEN VAN DE BOSVELDEN, DEEL 1) INHOUDSOPGAVE GEMEENTE HEERENVEEN UITWERKING 3 e FASE SKOATTERWÂLD (WONINGBOUW TEN OOSTEN VAN DE BOSVELDEN, DEEL 1) REGELS INHOUDSOPGAVE blz HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS 1 Artikel 1: Begripsbepalingen 1 HOOFDSTUK 2.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 Raadsvergadering van 21 januari 2010 Onderwerp: Beoordeling of positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen (Lex Silencio Positivo) van toepassing is op een aantal

Nadere informatie

Beleidsnotitie "Beroepen en bedrijfsmatige activteiten aan huis"

Beleidsnotitie Beroepen en bedrijfsmatige activteiten aan huis Beleidsnotitie "Beroepen en bedrijfsmatige activteiten aan huis" Behandeld door het college op 18 maart 2003. Vastgesteld door de raad op 31 maart 2003. Publicatie in Huis-aan-Huis op 17 april 2003. Inwerkingtreding

Nadere informatie

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 De raad van de gemeente Bussum; gelezen het voorstel van de burgemeester d.d. xxx, nummer xxx; gelet op de artikelen

Nadere informatie

Prostitutiebeleidsplan gemeente Lelystad

Prostitutiebeleidsplan gemeente Lelystad Prostitutiebeleidsplan gemeente Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Beleidsnota Prostitutie in de gemeente Weert

Beleidsnota Prostitutie in de gemeente Weert Beleidsnota Prostitutie in de gemeente Weert Beleidsnota Prostitutie in de gemeente Weert november 2000 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Inventarisatie en analyse van de huidige situatie; 3. Instrumenten;

Nadere informatie

Notitie Beleidsregels Waalwijk magazijnverkopen Voorgesteld wordt. Publiekssamenvatting. Kerngegevens

Notitie Beleidsregels Waalwijk magazijnverkopen Voorgesteld wordt. Publiekssamenvatting. Kerngegevens Notitie Beleidsregels Waalwijk magazijnverkopen Voorgesteld wordt 1. De beleidsregels magazijnverkopen voorlopig vast te stellen. 2. Inspraak open te stellen gedurende 6 weken vanaf 1 januari 2014 en in

Nadere informatie

gelet op art 147 en 149 van de Gemeentewet en artikel 4, 20 en 23 van de Drank- en Horecawet.

gelet op art 147 en 149 van de Gemeentewet en artikel 4, 20 en 23 van de Drank- en Horecawet. No: Onderwerp: Vaststellen Drank- en Horecaverordening gemeente Hattem De raad der gemeente Hattem; gelezen het vorstel van et college d.d. 9 maart 2004, no.. gelet op art 147 en 149 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Van plan een eigen bedrijf te starten? De gemeente Apeldoorn is er voor starters

Van plan een eigen bedrijf te starten? De gemeente Apeldoorn is er voor starters Van plan een eigen bedrijf te starten? De gemeente Apeldoorn is er voor starters Versie: 20 oktober 2014 Inleiding Startende ondernemers leveren een belangrijke bijdrage aan de dynamiek en groei van de

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE BED & BREAKFASTVOORZIENING GEMEENTE Hulst Vastgesteld door de gemeenteraad op 25 september 2008

BELEIDSNOTITIE BED & BREAKFASTVOORZIENING GEMEENTE Hulst Vastgesteld door de gemeenteraad op 25 september 2008 Bed & Breakfast 1 BELEIDSNOTITIE BED & BREAKFASTVOORZIENING GEMEENTE Hulst Vastgesteld door de gemeenteraad op 25 september 2008 2 Inhoudsopgave pag. 3 Algemeen pag. 4 Hoofdstuk 1 Definitie en voorwaarden

Nadere informatie

Gemeente Almere. Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit. Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden, speeltoestellen en overige objecten

Gemeente Almere. Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit. Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden, speeltoestellen en overige objecten Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit Verseon 16 oktober 2015 Pagina 6/6 Vergaderdatum 13 oktober 2015 Besluit conform voorstel B en W besluit Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden,

Nadere informatie

Modelwijzigingsverordening t.b.v. de invoering van een nieuw hoofdstuk 3 (Regulering prostitutie, seksbranche en aanverwante onderwerpen) in de APV

Modelwijzigingsverordening t.b.v. de invoering van een nieuw hoofdstuk 3 (Regulering prostitutie, seksbranche en aanverwante onderwerpen) in de APV Modelwijzigingsverordening t.b.v. de invoering van een nieuw hoofdstuk 3 (Regulering prostitutie, seksbranche en aanverwante onderwerpen) in de APV Leeswijzer modelbepalingen - [ ] of bijvoorbeeld [aantal]

Nadere informatie

Nota prostitutie en seksbranche

Nota prostitutie en seksbranche Nota prostitutie en seksbranche Rotterdam 2015 Nota prostitutie en seksbranche Rotterdam 2015 pag. 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.2. Uitgangspunten nota prostitutie en seksbranche 6 2. Vergunningen seksbranche

Nadere informatie

Ruimtelijke Ontwikkeling Ruimtelijke Ordening & Vergunningen en Economie, Cultuur en Educatie

Ruimtelijke Ontwikkeling Ruimtelijke Ordening & Vergunningen en Economie, Cultuur en Educatie Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Ruimtelijke Ordening & Vergunningen en Economie, Cultuur en Educatie Behandeld door Doorkiesnr Datum Status adviserend ter kennisneming ter bespreking besluitvormend Onderwerp:

Nadere informatie

Beleidsregel Ondergeschikte horeca op locaties zonder horecabestemming

Beleidsregel Ondergeschikte horeca op locaties zonder horecabestemming Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; B E S L U I T : vast te stellen de Beleidsregel ondergeschikte horeca op locaties

Nadere informatie

Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet

Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet Titel: Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet Vastgesteld: 31-05-2016 Treedt in werking: 7 juni 2016 Wettelijke basis: Artikel 13B Opiumwet

Nadere informatie

Beleidsregel voor het tijdelijk plaatsen van vervangende woonruimte (artikel 2.12, lid 2 en artikel 2.23 Wabo)

Beleidsregel voor het tijdelijk plaatsen van vervangende woonruimte (artikel 2.12, lid 2 en artikel 2.23 Wabo) Beleidsregel voor het tijdelijk plaatsen van vervangende woonruimte (artikel 2.12, lid 2 en artikel 2.23 Wabo) 2014 Datum vaststelling college van B&W: 18 maart 2014 Datum publicatie: 26 maart 2014 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras)

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) BIJLAGE 1D Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) Exploitatievergunning ex artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke verordening van de gemeente Sittard-Geleen De burgemeester van Sittard-Geleen;

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet

Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet De burgemeester van Heerhugowaard, Overwegende dat het wenselijk is om beleidsregels vast te stellen voor de ontheffingsmogelijkheid die artikel

Nadere informatie

Memo dakkapellen - welstand

Memo dakkapellen - welstand Memo dakkapellen - welstand Datum: 9 september 2014 Afdeling: Ruimte Probleemstelling Het plan bestaat om in 2015 de huidige welstandsnota te vervangen door een sterk vereenvoudigde versie. De vergunningenpraktijk

Nadere informatie

Beroep en Bedrijf aan huis. Beleidsnota

Beroep en Bedrijf aan huis. Beleidsnota Beroep en Bedrijf aan huis Beleidsnota juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doelstelling... 3 Definitie beroep of bedrijf aan huis... 4 Bestemmingsplantoets... 4 Vrij beroep... 4 Criteria bij de toetsing

Nadere informatie

Beleidsregel handhaving Wet Damocles

Beleidsregel handhaving Wet Damocles 1 "Al gemeente f(s Heemskerk Beleidsregel handhaving Wet Damocles 15 december 2014 BIVO/2014/30108 Illill Hl lllll lllll lllll lllll Z015994FE86 fë BELEIDSREGEL HANDHAVING WET DAMOCLES Inhoudsopgave Beleidsregel

Nadere informatie

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo)

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Versie: vastgesteld Gemeente Landsmeer, januari 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Afstudeerscriptie. De prostitutiebranche: van normalisering naar strikte regulering. - Een onderzoek naar het Eindhovens gemeentelijk beleid -

Afstudeerscriptie. De prostitutiebranche: van normalisering naar strikte regulering. - Een onderzoek naar het Eindhovens gemeentelijk beleid - Afstudeerscriptie De prostitutiebranche: van normalisering naar strikte regulering - Een onderzoek naar het Eindhovens gemeentelijk beleid - Auteur: Eveline Koopmans Eindhoven, januari 2011 Afstudeerscriptie

Nadere informatie

Model APV sekswerk PROUD, belangenvereniging van sekswerkers in Nederland

Model APV sekswerk PROUD, belangenvereniging van sekswerkers in Nederland Model APV sekswerk PROUD, belangenvereniging van sekswerkers in Nederland 1 Amsterdam, 2 juni 2016 Geachte dames en heren, Voor u ligt de Model APV sekswerk van PROUD, belangenvereniging van sekswerkers

Nadere informatie

Aanpassing Apv i.v.m. inwerkingtreden reclame-uitingenbeleid. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein

Aanpassing Apv i.v.m. inwerkingtreden reclame-uitingenbeleid. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Aanpassing Apv i.v.m. inwerkingtreden reclame-uitingenbeleid Agendering Commissie Bestuurlijk Domein Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal

Nadere informatie

Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca

Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca Overtreding artikel Drank- en Artikel 2, tweede lid Drank- en : Maken van reclame voor alcoholhoudende drank in strijd met de regels gesteld krachtens het eerste

Nadere informatie

Prostitutie in Nederland anno 2014

Prostitutie in Nederland anno 2014 Cahier 2015-1 Prostitutie in Nederland anno 2014 A.L. Daalder Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier 2015-1 1 Cahier De reeks Cahier omvat de rapporten van onderzoek dat door en in opdracht

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders,

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders, Mevrouw D. de Kock Mutsestraat 6 4641 SJ OSSENDRECHT Uw brief -- Ons kenmerk Z-HZ-WABO-2013-0504/PZ3 Nadere informatie Servicelijn 14 0164, servicelijn@woensdrecht.nl Onderwerp bij Mutsestraat 6 Datum

Nadere informatie

Raadsvoorstel 116 Vergadering 1 december 2015. Gemeenteraad

Raadsvoorstel 116 Vergadering 1 december 2015. Gemeenteraad Vergadering 1 december 2015 Gemeenteraad Onderwerp : Kaders voor de mogelijkheid om op meerdere locaties een speelautomatenhal te exploiteren B&W vergadering : 3 november 2015 Dienst / afdeling : Veiligheid

Nadere informatie

REGELS. Kenmerk: 2987677

REGELS. Kenmerk: 2987677 REGELS Kenmerk: 2987677 - 1 - INHOUDSOPGAVE REGELS HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE REGELS 2 Artikel 1. Begrippen 2 HOOFDSTUK 2. BESTEMMINGSREGELS 3 Artikel 2. Wonen 3 HOOFDSTUK 3. SLOTREGELS 5 Artikel 3. Slotregel

Nadere informatie

Afwijkingenbeleid Kruimelgevallen

Afwijkingenbeleid Kruimelgevallen Afwijkingenbeleid Kruimelgevallen ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht j o artikel 4 van bijlage II Besluit omgevingsrecht Gemeente Barneveld maart 2013 Afwijkingenbeleid

Nadere informatie

I Datum: 2 8 AUG 2008 I

I Datum: 2 8 AUG 2008 I ei Gemeente Haarlemmermeer I Datum: 2 8 AUG 2008 I Briefnr.: 9 / 65051 Aan College van B&W 7.~0 In kopie aan Gemeenteraad aan: \X (paraan Afgedaan Onderwerp: Enquête Definitie Arbeid m.b.t. het beroep

Nadere informatie

1.1 plan: het bestemmingsplan Strijen, herziening 1 (Patrijslaan, gedeelte Hamo-terrein) van de gemeente Oosterhout.

1.1 plan: het bestemmingsplan Strijen, herziening 1 (Patrijslaan, gedeelte Hamo-terrein) van de gemeente Oosterhout. 37 Hoofdstuk1 Inleidenderegels Artikel1 Begrippen 1.1 plan: het bestemmingsplan Strijen, herziening 1 (Patrijslaan, gedeelte Hamo-terrein) van de gemeente Oosterhout. 1.2 bestemmingsplan: de geometrisch

Nadere informatie

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Ambachtsschool Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling Team Bestemmingsplannen Februari 2016 SAMENVATTING EN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN

Nadere informatie