Riedsútstel. Underwerp Ongeval dug-out Twijzel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Riedsútstel. Underwerp Ongeval dug-out Twijzel"

Transcriptie

1 Riedsútstel Ried : 20 november 2014 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : n.v.t. Agindapunt : 4 Portefúljehâlder : Burgemeester Gerben Gerbrandy Amtner : E.H.C. van der Laan Taheakke : Bijlage 1 - Chronologisch overzicht Bijlage 2 - Melding stormschade en reactie gemeente Bijlage 3 - Crisisorganisatie Bijlage 4 - Evaluatie Veiligheidsregio Bijlage 5 - Nazorg Bijlage 6 - Onderzoek Openbaar Ministerie Bijlage 7 - Juridisch Bijlage 8 - WOB verzoek Op besjen : - Underwerp Ongeval dug-out Twijzel Foech ried/kolleezje: Het college informeert de raad over de gang van zaken na het ongeval met de dug-out in Twijzel en vraagt de raad een politiek oordeel over het gevoerde beleid. Wy stelle jo foar te besluten om: in te stemmen met de genoemde conclusies en leerpunten Ynlieding Tijdens het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi op woensdag 21 mei 2014 stort een stenen dug-out in op het sportpark van Twijzel. Diverse hulpdiensten zijn snel ter plaatse en er wordt opgeschaald naar GRIP 3. Als gevolg van het instorten van de dug-out overlijdt een 10-jarig meisje en raken vijf andere kinderen dusdanig gewond dat zij in een ziekenhuis behandeld moeten worden. Het ongeluk met de dug-out heeft grote impact op onze mienskip. Na de paniek van het eerste moment en de schok van de gevolgen is er verdriet bij betrokkenen. Er zijn veel vragen. Wat is er precies gebeurd? Hoe kon dit gebeuren? Wie is schuldig? Wie is aansprakelijk? Wie is verantwoordelijk? Ondanks het feit dat deze laatste drie vragen erg op elkaar lijken, heeft het college de verschillende vragen tussen schuld, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid expliciet uit elkaar moeten houden. In eerste instantie simpelweg vanuit de verschillende verantwoordelijkheden. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of er strafrechtelijk gezien sprake is van schuld. De gemeente heeft, bij monde van burgemeester Gerbrandy, uitspraken gedaan over de verantwoordelijkheid van de gemeente om de betrokken burgers en verenigingen te ondersteunen om de schade te beperken en het verdriet te verzachten.

2 Side : 2 Het college, de gemeente, heeft vanaf het begin de intentie gehad om haar verantwoordelijkheid te nemen en goed te luisteren naar betrokkenen en in het proces maximaal mogelijke openheid te betrachten. De beantwoording van de aansprakelijkheidvraag kostte meer tijd dan het college had gehoopt. Met het OM is afgesproken om geen uitspraken te doen die het strafrechtelijk onderzoek zouden kunnen belasten. Daardoor kon de gemeente in eerste instantie ook geen uitspraken doen over de aansprakelijkheid. Toen duidelijk werd dat het wachten op de resultaten van het externe onderzoek veel spanning bij de families veroorzaakte, is er in overleg met de verzekeraar, aansprakelijkheid erkend en is er actie ondernomen om de geleden schade te vergoeden. Op 22 oktober 2014 heeft het Openbaar Ministerie besloten dat het niet overgaat tot vervolging van de gemeente of de voetbalvereniging, omdat het OM van mening is dat er geen sprake is van schuld in strafrechtelijke zin. De laatste vraag die voor ligt is die van de politieke verantwoording. Heeft het college, hebben de verantwoordelijk portefeuillehouders, gezien de omstandigheden, adequaat beleid gevoerd? Het college heeft steeds de intentie gehad de raad maximaal te willen informeren tijdens de verschillende stappen in het proces. Om uw raad een afsluitend politiek oordeel te kunnen laten vormen over de beleidsmatige acties van het college, informeert het college uw raad met dit document en de daaraan verbonden bijlagen van zowel de gemeente als de veiligheidsregio. Aan de hand van een chronologisch opsomming van de feiten benoemt het college conclusies en leerpunten en vraagt uw raad met de conclusies en leerpunten in te stemmen. Wat vooraf ging Op 28 oktober 2013 trekt een zeer zware storm over ons land met veel schade en overlast als gevolg. Via een meldingsformulier op geeft voetbalverenging SC Twijzel aan dat door deze storm een tak van een boom van de gemeente Achtkarspelen op 1 van de dugouts van SC Twijzel is gevallen, waardoor deze beschadigd is. Bij het meldingsformulier is een foto van de beschadigde dug-out toegevoegd. Op het meldingsformulier geeft de vereniging aan dat er geen gevaar voor mens en dier is. De boomwal van de gemeente is goed onderhouden. Medio 2012 is er nog groot onderhoud aan de boomwal uitgevoerd. De gemeente concludeert dat er geen sprake is van aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door de vallende tak. Op grond van overmacht (sterke en gezonde bomen waren niet bestand tegen de kracht van de storm van 28 oktober 2013), is de claim afgewezen. De gemeente en de sportvereniging wisten dat er schade was aan de dug-out, maar in niemands beleving was sprake van een gevaarlijke situatie. Er werden wekelijks wedstrijden gespeeld, waarbij er mensen in de dug-out zaten. Dug-out stort in Op woensdag 21 mei, rond uur, tijdens het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi op het sportpark van Twijzel, stort een dug-out in waar op dat moment enkele kinderen op zitten.

3 Side : 3 Aan dit toernooi doen zo'n duizend kinderen tussen de 6 en 11 jaar mee van basisscholen uit de gemeenten Achtkarspelen, Dongeradeel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel. Bij dit noodlottige ongeval overlijdt een 10-jarig meisje en raken vijf andere kinderen dusdanig gewond dat zij in een ziekenhuis behandeld moeten worden, allen leerlingen van basisschool De Bernebrêge in Surhuisterveen. De hulpverlening komt snel op gang en handelt adequaat. De slachtoffers worden naar diverse ziekenhuizen gebracht in Leeuwarden, Groningen en Dokkum. Zo eindigt een feestelijke en sportieve dag in een afschuwelijk drama. Op- en afschaling Al vrij snel wordt de crisisorganisatie opgeschaald van GRIP 1 naar GRIP 2 en vervolgens naar GRIP 3 (GRIP = Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure ) op basis van o.a. de betrokkenheid van een grote groep kinderen en de maatschappelijke impact. Daarmee is een Commando Plaats Incident (CoPI), Regionaal Operationeel Team (ROT), Team Bevolkingszorg (TBz) en Gemeentelijke Beleidsteam (GBT) actief. Nadat in de loop van de volgende dag, donderdag 22 mei, de eerste opstart op de scholen is geweest en er een beeld ontstaat over de taken in de nazorgfase, wordt afgeschaald van GRIP 3 naar GRIP 0. De crisisorganisatie eindigt hier en de nazorgfase wordt opgestart. Zie hiervoor het kopje Nazorg fase. Eerste hulpverlening In de eerste minuten na het instorten van de dug-out tonen veel mensen een grote mate van zelfredzaamheid. Vanuit deze situatie kunnen de aanrijdende hulpdiensten van brandweer, ambulance en politie direct aansluiten met de uitvoering van hun werkzaamheden. De eerste hulpverlening van burgers en professionals heeft maximaal bijgedragen aan het beperken van de gevolgen van het ongeval. De psychosociale hulpverlening is gelijk dezelfde avond opgestart. Zie hiervoor het kopje Nazorg fase. Bijeenkomsten voor betrokkenen De dagen na het ongeluk vinden op verschillende basisscholen in de gemeente en bij de sportverenigingen in Twijzel bijeenkomsten plaats. Bij deze bijeenkomsten is de burgemeester of de locoburgemeester aanwezig. Ook worden voor de medewerkers en de raadsleden bijeenkomsten georganiseerd. Hoe de contacten met de direct betrokkenen verlopen in de nazorgfase is terug te lezen onder het kopje contacten direct betrokkenen. Nazorgfase Het hoofd ondersteuning (expertfunctie, ingevuld door een medewerker uit Achtkarspelen) pakt in de eerste uren na het ongeval het voorbereiden van de nafase op. Voor het bepalen en uitvoeren van de taken wordt een team samengesteld, bestaand uit de coördinator nazorg, de gemeentesecretaris, een jurist, een ambtenaar openbare orde en veiligheid, een communicatieadviseur en een bestuurssecretaresse. Dit team komt regelmatig bij elkaar. De coördinator nazorg heeft nauw contact met de coördinator psychosociale hulpverlening en slachtofferhulp. De burgemeester heeft contact gehad met de adviseurs vanuit het Nederlands Genootschap voor Burgemeesters. De ambtenaar openbare orde en veiligheid neemt contact op met collega s in de gemeenten Dongeradeel en Leeuwarden voor advies en vraagt bij hen het op (ongeval Raard nieuwjaarsnacht en brand Kelders Leeuwarden). De opzet van het plan rond de zorg in Raard is voor dit incident als basis gebruikt.

4 Side : 4 In de overdracht van de crisisorganisatie naar de reguliere organisaties is goed overleg over de lopende activiteiten. Het eerste concept van het nazorgplan is in het beleidsteam vastgesteld. De focus van het nazorgteam ligt in de startfase op de uitwerking van activiteiten op korte termijn: psychosociale hulpverlening, rouwverwerking, contact met doelgroepen als scholen, dorps- en sportverenigingen, bewonersbijeenkomsten en andere vormen van communicatie. Eén van de uitgangspunten van het nazorgplan is het bieden van ruimte voor initiatieven vanuit de samenleving. De gemeente wil op basis van behoefte zorgen voor een passend aanbod aan hulpverlening. Scholen, ouders en inwoners van de dorpen hebben geparticipeerd in het bieden van nazorg aan alle betrokkenen en elkaar. Voor de gemeente is het van belang in deze situatie een afweging te maken tussen het bieden van ondersteuning aan groepen of individuen of te zorgen voor een vangnet wanneer minder of geen sprake is van (zelf)redzaamheid. Strafrechtelijk onderzoek Openbaar Ministerie Het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland stelt naar aanleiding van het ongeluk een onderzoek in naar de vraag of er strafrechtelijk gezien sprake is van schuld. Op basis van de bevindingen van de recherche en de onderzoeksresultaten van TNO neemt de officier van justitie hierover een beslissing. TNO heeft een technisch onderzoek uitgevoerd naar de betreffende dugout. OM, politie en gemeente spreken direct na het ongeluk af om in afwachting van het strafrechtelijk onderzoek geen uitspraken te doen die het onderzoek zouden kunnen belasten. De verwachting is dat de uitkomsten van het onderzoek van het OM voor de zomervakantie bekend zijn. Begin juli wordt duidelijk dat dit niet gehaald gaat worden. Ook de nieuwe streefdatum van 22 juli wordt niet gehaald. De gemeente verzoekt daarop het OM om de betrokken families tussentijds te informeren over de voortgang van het onderzoek. Halverwege juli vinden voortgangsgesprekken plaats tussen het OM en de families. De gemeente begrijpt dat het OM de tijd neemt om het onderzoek zorgvuldig uit te voeren. Echter vanwege de afspraken om geen uitspraken te doen die het onderzoeken zouden kunnen belasten, kan de gemeente ook geen uitspraken doen over de aansprakelijkheid. Na een gesprek tussen de burgemeester, de familie de Bruin en de letselschadeadvocaat van de getroffen families op 5 september, besluit het college niet langer de uitkomsten van het strafrechtelijk onderzoek af te wachten, maar aansprakelijkheid te erkennen. De belangrijkste overweging van het college daarbij is dat de getroffen families grote behoefte hadden aan erkenning van de aansprakelijkheid. Zie kopje juridisch. Op 22 oktober 2014 maakt het OM de resultaten van het onderzoek bekend. Het OM gaat niet over tot vervolging van de gemeente Achtkarspelen of voetbalvereniging SC Twijzel naar aanleiding van het ongeval met de dug-out. De officier van justitie is van oordeel dat er onvoldoende bewijs is om te komen tot het bewijs van schuld in strafrechtelijke zin. Daarnaast is de officier van justitie van mening dat een strafrechtelijke vervolging vanuit maatschappelijk oogpunt geen toegevoegde waarde meer heeft.

5 Side : 5 Inmiddels hebben we vernomen dat de advocate van de families bij het Gerechtshof wil afdwingen dat het OM alsnog tot strafrechtelijke vervolging moet overgaan (artikel 12 procedure). Leerpunt: Vanwege de afspraken tussen politie, OM en gemeente om geen uitspraken te doen die het onderzoeken zouden kunnen belasten, kon de gemeente ook geen uitspraken doen over de aansprakelijkheid. De getroffen families hadden echter grote behoefte aan duidelijkheid over de aansprakelijkheid. Het college betreurt dat er niet eerder duidelijkheid geboden kon worden. Onderzoek sportaccommodaties gemeente De dag na het ongeluk, 22 mei, heeft burgemeester Gerbrandy opdracht gegeven om alle dugouts in de gemeente te laten onderzoeken. In Harkema zijn twee dug-outs uit voorzorg afgebroken. In Twijzel zijn beide dug-outs verwijderd nadat ze zijn vrijgegeven door het openbaar ministerie. Voor de lange termijn is een week na het ongeluk door het college opdracht gegeven om een nadere inspectie van alle sportaccommodaties in de gemeente uit te voeren. Zie hiervoor het kopje Toekomst. Contact met direct betrokkenen De gemeente heeft richting direct betrokkenen (ouders, scholen, sportverenigingen) vanaf het begin aangegeven dat ze haar verantwoordelijkheid wil nemen. Ook in de communicatie tussen betrokkenen en andere instanties heeft de gemeente op de achtergrond de regie gevoerd. Contact met families In de weken na het incident heeft de burgemeester de families van de slachtoffers 1 of meerdere keren bezocht. Namens de gemeente heeft de burgemeester medeleven betuigd en professionele hulp aangeboden. Er werd wel direct een dilemma gevoeld. De gemeente wilde zich vooral niet opdringen en de mensen niet overspoelen met hulp. Maar de gemeente wilde de families ook niet aan hun lot overlaten. De families werd gevraagd zelf aan te geven waaraan zij behoefte hebben, zodat de gemeente ze op die manier konden faciliteren. Vanaf de zomerperiode is er, nadat de getroffen families een letselschadeadvocaat hadden ingeschakeld, geen rechtstreeks contact meer geweest tussen de gemeente en de families. Op verzoek van de gemeente heeft het OM wel gesprekken gevoerd met de families over de voortgang van het onderzoek en de onrust over de schuldvraag van de kinderen die op de dugout zaten. De families waren teleurgesteld dat er in de zomerperiode geen contact is geweest tussen de gemeente en de families. De gemeente heeft hiervoor haar excuses aangeboden. Contact met sportverenigingen De sportverenigingen zijn door de gemeente op de hoogte gehouden over het proces. Deze contacten verliepen goed. Met de verenigingen zijn onder andere afspraken gemaakt over de communicatie. Er is geprobeerd hen op deze en andere manieren te ontzorgen. Vooral de continue boodschap dat wij als gemeente hoe dan ook verantwoordelijkheid nemen heeft voor rust gezorgd.

6 Side : 6 Contact met scholen Er is contact (telefonisch, en bezoek op locatie) geweest met de scholen. Daarnaast houden we een vinger aan de pols met de hulpverleners/coördinatoren op de scholen. Met de meeste scholen zijn de contacten n.a.v. incident Twijzel onlangs afgerond. Ten aanzien van de Bernebrêge zullen deze de komende tijd worden geïntensiveerd. Het zal duidelijk zijn dat de nasleep voor zowel leerlingen als het team op deze school nog lang zal duren. De gemeente en de Bernebrêge gaan in goed overleg met elkaar een traject in om de (rouw)verwerking op een passende manier de ruimte te geven. Conclusie: De gemeente heeft geprobeerd het contact met de betrokkenen en de hulp zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de behoefte van slachtoffers, nabestaanden en betrokkenen. Het contact tussen gemeente en de getroffen families was direct na het ongeluk intensief en sloot aan op de behoefte, wat werd gewaardeerd. Vanaf het moment dat de getroffen families een letselschadeadvocaat hadden ingeschakeld, is de aard van het contact met de families veranderd. Juridisch Naast de schuldvraag (die door het OM is onderzocht en beantwoord) speelt ook de vraag wie privaatrechtelijk aansprakelijk is voor de schade die door het instorten van de dug-out is veroorzaakt. De gemeente heeft daarbij steeds als insteek gekozen dat zij haar verantwoordelijkheid wil nemen. Bij de beantwoording van deze vraag spelen verschillende factoren een rol (die ook inzicht geven in de mogelijke vraag waarom dit antwoord niet op heel korte termijn gegeven is). Eigendom veld De betreffende velden zijn eigendom van de gemeente Achtkarspelen en worden verhuurd aan KV Olympia en SC Twijzel. De betreffende dug-out bevond zich op het aan SC Twijzel verhuurde terrein. Eigendom dug-out Zoals uit de afhandeling van de schadeclaim naar aanleiding van stormschade (zie voorgaande kopje Storm 2013) blijkt, ging zowel SC Twijzel als de gemeente er op dat moment van uit dat de betreffende dug-out van SC Twijzel was. De club spreekt immers van schade aan de dug-out van SC Twijzel en vraagt om een schadevergoeding. De gemeente antwoordt daarop dat zij de schade van SC Twijzel betreurt, maar geen schadevergoeding in het vooruitzicht kan stellen. In de praktijk heeft de club zich altijd als eigenaar beschouwd van de dug-out, die ook door de club zelf gebouwd is. De gemeente is altijd van dezelfde veronderstelling uitgegaan. De gemeente heeft geen rol gespeeld bij de bouw en ging er van uit dat de dug-out volledig (ook voor wat betreft onderhoud) onder verantwoordelijkheid van de club viel. Er zijn echter geen contracten of afspraken waarin dit schriftelijk is vastgelegd. Waar ten aanzien van de velden onmiddellijk duidelijk was dat deze eigendom van de gemeente zijn, lag dit voor de dug-out anders. Omdat toen nog werd verwacht dat het OM-onderzoek snel zou zijn afgerond (zie kopje Onderzoek OM), werd besloten deze onderzoeksresultaten af te wachten.

7 Side : 7 De advocaat van de families, mevrouw Poortman, vroeg de gemeente om aansprakelijkheid te erkennen en alvast voorschotten van geleden schade uit te keren. De verzekeraar kon op dat moment nog niet beoordelen of de gemeente aansprakelijk was. Aangezien TNO al een onderzoek had ingesteld, dan wel nog met een onderzoek bezig was, stelde de verzekeraar voor de resultaten van dat onderzoek af te wachten en vervolgens hun standpunt over de aansprakelijkheid kenbaar te maken. Omdat hierop geen reactie van mevrouw Poortman kwam, is aangenomen dat zij daarmee akkoord ging. (Later is gebleken dat mevrouw Poortman ontkent ooit deze brief van de verzekeraar te hebben ontvangen. Zij heeft dan ook nooit gereageerd op deze brief en het daarin geformuleerde voorstel.)er is daarna nog op verschillende momenten contact geweest tussen mevrouw Poortman en de verzekeraar of de gemeente. Erkenning eigendom dug-out en aansprakelijkheid Op 1 september 2014 laat de burgemeester telefonisch weten aan de advocaat van de families dat de gemeente erkent dat de gemeente als eigenaar van de dug-out kan worden aangemerkt. Deze mededeling is van te voren afgestemd met de verzekeraar en volgt uit de rechtsfiguur van natrekking (artikel 5:20 BW), wat kort gezegd inhoudt dat de eigendom van de grond ook omvat (voor zover de wet niet anders bepaalt) gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd. Op 5 september 2014 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen mevrouw Poortman en de familie De Bruin en de burgemeester, de heer Dillema (ambtenaar openbare orde en veiligheid) en de heer Pieters (adviseur juridische zaken). Tijdens dit gesprek werd duidelijk hoe belangrijk het voor de familie De Bruin was dat de gemeente aansprakelijkheid zou erkennen en dat zij niet begrepen waarom dat zo lang op zich liet wachten. Op 12 september 2014 heeft de burgemeester mevrouw Poortman telefonisch laten weten dat de gemeente aansprakelijkheid voor de gevolgen van het ongeval erkent. Deze mededeling is van te voren afgestemd met de verzekeraar, die dit dezelfde dag ook schriftelijk heeft bevestigd aan mevrouw Poortman. Snel daarna zijn voorschotten overgemaakt door de verzekeraar en heeft de verzekeraar een schaderegelaar ingeschakeld die de contacten met de families onderhoudt. Evenementenvergunning Voor een sportevenement op een sportterrein is geen vergunning op grond van de APV of anderszins vereist. Een dergelijke vergunning is ook niet aangevraagd. Het toernooi vond plaats op een complex dat speciaal is ingericht voor sport, dus binnen de gebruiksdoeleinden. Al meer dan 20 jaar vindt dit schoolkorfbaltoernooi plaats. Ook in eerdere jaren is er geen sprake geweest van een evenementenvergunning. Leerpunten: Uit onderzoek na het ongeluk bleek dat de gemeente als eigenaar van de grond ook eigenaar is van de dug-out. Gemeente en Sc Twijzel gingen er echter voor en ten tijde van de schademelding beide van uit dat de sportclub verantwoordelijk is voor de dug-out. Het college stelt voor om met alle verenigingen in Achtkarspelen duidelijkheid te creëren ten aanzien van verantwoordelijkheden en bevoegdheden op gemeentelijke sportterreinen. Daarbij moet ook voldoende ruimte blijven voor het gedachtegoed van 'Elkenien Dwaande'; Voor de onderdelen, waar de gemeente verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud, een duidelijk beheer- en onderhoudsplan opstellen en uitvoeren;

8 Side : 8 Duidelijk maken hoe de gemeente om gaat met de mate van handhaving; vergunde situaties ten opzichte van werkelijkheid; niet goed naleven van afspraken door verenigingen die verantwoordelijk zijn voor onderhoud op onze sportterreinen; Toekomst Het ongeluk met de dug-out in Twijzel heeft ons weer bewust gemaakt van de spanning die kan ontstaan bij de toenemende eigen verantwoordelijkheid van burgers en verenigingen en het loslaten van verantwoordelijkheden door de gemeente. Een 100% risicoloze samenleving bestaat niet en het nastreven daarvan is niet realistisch en kan leiden tot onvrijheid. Het college zou verder willen gaan met het bieden van ruimte voor de burger en verenigingen maar realiseert zich hierbij dat we in de komende periode duidelijkheid moeten creëren over wie waarvoor verantwoordelijk is op de sportterreinen. Dat voor de onderdelen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is een voor ieder duidelijk beheers- een onderhoudsplan opgesteld moet worden, waarin onder andere is aangegeven wat we onderhouden én hoe de gemeente het onderhoudt. Dat we, voor de onderdelen waarvoor de verenigingen verantwoordelijk worden gesteld, aangeven hoe de gemeente hiermee omgaat; gaat de gemeenten periodiek controleren of leggen we de verantwoordelijkheden eenmalig vast in een contract. Voor deze onderwerpen zullen we in het tweede kwartaal van 2015 met de vereniging afgestemde voorstellen aan uw raad voorleggen. Naast deze actiepunten voor de middellange termijn is er een aantal aanbevelingen geformuleerd voor de korte termijn. Ten eerste is er een onderzoek gestart naar de sportaccommodaties in de gemeente. Op de voetbal- en korfbalvelden in Achtkarspelen is onderzoek gedaan naar de opstallen op de sportvelden. Denk hierbij aan dug-outs, ballenvangers, lichtmasten en speeltoestellen. Tijdens de inspecties zijn op twee terreinen situaties geconstateerd waarop gelijk actie is ondernomen. Op het sportterrein van k.v. Harkema is een onstabiel speeltoestel verwijderd en met v.v. Surhuisterveen vinden gesprekken plaats over de aanpassing van hun speeltoestellen op het sportpark. Verder zijn er geen situaties geconstateerd waar op korte termijn acties nodig waren. Het onderzoek van de sportaccommodaties loopt nog. Begin volgend jaar zal dit onderzoek aan uw raad aangeboden worden. Met de verenigingen zal een overzicht gemaakt worden van de geïnspecteerde onderdelen; wat is goed wat moet worden aangepast op korte termijn en wat op een wat langere termijn. Met de verenigingen worden deze overzichten besproken en worden afspraken gemaakt over wie welke actie onderneemt en op welk moment. Met deze acties gaat het college ervan uit dat we een goede balans kunnen vinden tussen de eigen verantwoordelijkheid en ruimte van de verenigingen en de verantwoordelijkheid die de gemeente heeft voor de veiligheid van de openbare ruimte. Verantwoording Het ongeluk met de dug-out in Twijzel heeft iedereen diep geraakt. De getroffen families, de kinderen en begeleiders van de deelnemende scholen, de organisatie van het toernooi, de hulpverleners en de hechte mienskip van Achtkarspelen. En ook de ambtenaren en bestuurders die betrokken waren bij de hulpverlening en de nazorg.

9 Side : 9 Het college heeft verklaard haar verantwoordelijkheid te willen nemen voor de gevolgen van de tragische gebeurtenissen in Twijzel op 21 mei Het college is van mening dat zij in het algemeen goed heeft gehandeld. De leerpunten neemt het college mee in de toekomst. Het college legt uw raad nu de beschikbare informatie voor om uw raad een afsluitend politiek oordeel te kunnen laten vormen. Buitenpost, 12 november 2014 het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen, secretaris, mr. drs. E.H.C. van der Laan burgemeester, G. Gerbrandy

10 Riedsbeslút De raad van de gemeente Achtkarspelen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 12 november 2014, punt nr.: 4; Beslút: In te stemmen met de conclusies en leerpunten. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen van 20 november De griffier, De voorzitter, mr. R. van der Heide G. Gerbrandy

Riedsútstel. Underwerp Uitkomsten inspecties voetbal- en korfbalterreinen

Riedsútstel. Underwerp Uitkomsten inspecties voetbal- en korfbalterreinen Riedsútstel Ried : 25 juni 2015 Agindapunt : 7 Status : Opiniërend/Besluitvormend Program : Programma 6 - Ontwikkeling Eardere behandeling : Informatiecarrousel d.d. 18 juni 2015 Portefúljehâlder : M.

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Vaststelling Verordening Tegenprestatie 2015 gemeente Achtkarspelen

Riedsútstel. Underwerp Vaststelling Verordening Tegenprestatie 2015 gemeente Achtkarspelen Riedsútstel Ried : Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Agindapunt : niet invullen Portefúljehâlder : Mw. G. Postma Amtner : Mw. R. Schievink-de Boer Taheakke : Verordening Tegenprestatie

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Foech ried/kolleezje: Raad: kaderstellend

Riedsútstel. Underwerp Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Foech ried/kolleezje: Raad: kaderstellend Riedsútstel Ried : 11 december 2014 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Werkgroep 3D d.d. 3 december 2014 Agindapunt : 18 Portefúljehâlder : mw. G. Postma Amtner : mw. C. Zondag Taheakke

Nadere informatie

Underwerp Uitwerking motie vreemd aan de orde van de dag Vluchtelingen opvang Achtkarspelen.

Underwerp Uitwerking motie vreemd aan de orde van de dag Vluchtelingen opvang Achtkarspelen. Riedsútstel Ried : Agindapunt : Status : Opiniërend/Besluitvormend Program : Meerdere programma s Eardere behandeling : Portefúljehâlder : G. Gerbrandy, mw G. Postma Amtner : mr. drs. E.H.C. van der Laan

Nadere informatie

Wy stelle jo foar te besluten om: te kiezen voor de bestuurlijke strafbeschikking als nieuw handhavingsinstrument voor de gemeente Achtkarspelen.

Wy stelle jo foar te besluten om: te kiezen voor de bestuurlijke strafbeschikking als nieuw handhavingsinstrument voor de gemeente Achtkarspelen. Riedsútstel Ried : 3 oktober 2013 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 19 september 2013 Agindapunt : 11 Portefúljehâlder : G. Gerbrandy Amtner : mw. H. Bouma Taheakke

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018 Riedsútstel Ried : 22 januari 2015 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 6 november 2014 Agindapunt : 10 Portefúljehâlder : M. van der Veen Amtner : mw. R.M.A. van Sonsbeek

Nadere informatie

Foech ried/kolleezje: De vaststelling van verordeningen als bedoeld in artikel 8 en artikel 35 IOAW dient door de gemeenteraad te gebeuren.

Foech ried/kolleezje: De vaststelling van verordeningen als bedoeld in artikel 8 en artikel 35 IOAW dient door de gemeenteraad te gebeuren. Riedsútstel Ried : 14 februari 2013 Status : Besluitvormend Agindapunt : 6 Eardere behandeling : Informerend: 10 januari 2013 Opiniërend: 24 januari 2013 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : Mw. R. Schievink-de

Nadere informatie

Daarmee is het ontbreken van een overgangstermijn waarbinnen rechtmatig kan worden verstrekt, juridisch gerepareerd.

Daarmee is het ontbreken van een overgangstermijn waarbinnen rechtmatig kan worden verstrekt, juridisch gerepareerd. Riedsútstel Ried : 11 september 2014 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 28 augustus 2014 Agindapunt : 12 Portefúljehâlder : G. Gerbrandy Amtner : Mw. A. Detmar Taheakke

Nadere informatie

Riedsútstel. Bijlage 3 Bijlage 4. Bijlage 5a. Bijlage 5b. lichtmasten sportvelden, deel 2. Bijlage 5c

Riedsútstel. Bijlage 3 Bijlage 4. Bijlage 5a. Bijlage 5b. lichtmasten sportvelden, deel 2. Bijlage 5c Riedsútstel Ynformaasjekarrûsel : 19 maart 2015 Agindapunt : 4 Status : Informerend/Vergaderstuk Program : Programma 1 - Samenleving Ferfolch : Opiniërend/Besluitvormend d.d. 26 maart 2015 (agendapunt

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Onderzoeken mogelijkheden brenglocaties oud papier

Riedsútstel. Underwerp Onderzoeken mogelijkheden brenglocaties oud papier Riedsútstel Ried : 6 maart 2014 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 20 februari 2014 Agindapunt : 10 Portefúljehâlder : K.H. Antuma Amtner : mw. M. Spoelstra Taheakke

Nadere informatie

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd het gemeentelijk reservebeleid aan te passen en vast te stellen.

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd het gemeentelijk reservebeleid aan te passen en vast te stellen. Riedsútstel Ried : 26 maart 2015 Status : Besluitvormend Eardere behandeling : Opiniërend dd. 19 maart 2015 Agindapunt : niet invullen Portefúljehâlder : Gerda Postma Amtner : W. Kobus Taheakke : Nota

Nadere informatie

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van plannen van het college.

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van plannen van het college. Riedsútstel Ried : 16 april 2014 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 3 april 2014 Agindapunt : 9 Portefúljehâlder : J. Lammers Amtner : T.A. Rijpkema Taheakke : -

Nadere informatie

Foech ried/kolleezje De raad stelt bestemmingsplannen vast. Het college is verantwoordelijk voor de voorbereiding.

Foech ried/kolleezje De raad stelt bestemmingsplannen vast. Het college is verantwoordelijk voor de voorbereiding. Riedsútstel Informatiecarrousel : 18 oktober 2012 Status : Informerend Agindapunt : 5 Portefúljehâlder : J. Lammers Amtner : mw. M. Streefkerk Taheakke : Bijlage 1 Procedurevarianten bestemmingsplannen

Nadere informatie

Wy stelle jo foar te besluten om: de begroting te wijzigingen conform de mutaties in de decembercirculaire gemeentefonds 2014.

Wy stelle jo foar te besluten om: de begroting te wijzigingen conform de mutaties in de decembercirculaire gemeentefonds 2014. Riedsútstel Ried : 12 februari 2015 Agindapunt : 5 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informatiecarrousel 5 februari 2015 (agendapunt 7) Portefúljehâlder : Mw. G. Postma Amtner :

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Inleiding Calamiteiten bij zorg en ondersteuning kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een grote impact op betrokkenen

Nadere informatie

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders.

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders. Riedsútstel Ried : 2 februari 2012 Status : Besluitvormend Agindapunt : 11 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : E. Plantinga Taheakke : Conceptraadsbesluit Op besjen : - Underwerp Uitgangspunten voor

Nadere informatie

Productbeschrijvingen (proces)specifiek

Productbeschrijvingen (proces)specifiek en (proces)specifiek 118 Omgevingsanalyse Inzicht verkrijgen in wat zich in de buitenwereld (bij media, bij het publiek en op het internet) afspeelt, welk gevoel in de samenleving bestaat over de ramp

Nadere informatie

Riedsútstel. Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd om de belastingtarieven vast te stellen.

Riedsútstel. Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd om de belastingtarieven vast te stellen. Riedsútstel Ried : 11 december 2014 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 27 november 2014 Agindapunt : niet invullen Portefúljehâlder : G. Postma Amtner : C. Dijkstra

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Transitie muziekonderwijs

Riedsútstel. Underwerp Transitie muziekonderwijs Riedsútstel Ried : 12 september 2013 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 29 augustus 2013 Agindapunt : 8 Portefúljehâlder : M. van der Veen Amtner : mw. D. Verbeek

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Verordening maatschappelijke ondersteuning Achtkarspelen 2012

Riedsútstel. Underwerp Verordening maatschappelijke ondersteuning Achtkarspelen 2012 Riedsútstel Ried : 6 september 2012 Status : Besluitvormend Agindapunt : 8 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : mw. M. Bakker Taheakke : Bijlage 1 Verordening Maatschappelijke ondersteuning Bijlage 2

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008.

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008. Dossiernummer 80-2008 OORDEEL Verzoeker De heer en mevrouw B. te Almelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer

Nadere informatie

Underwerp Vaststelling Drank- en Horecaverordening gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen 2014

Underwerp Vaststelling Drank- en Horecaverordening gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen 2014 Riedsútstel Ried : 21 november 2013 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 10 oktober 2013 Agindapunt : 8 Portefúljehâlder : G. Gerbrandy Amtner : A. Dillema Taheakke

Nadere informatie

Riedsútstel. Op besjen : -

Riedsútstel. Op besjen : - Riedsútstel Ried : 10 december 2015 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. Agindapunt : niet invullen Portefúljehâlder : G. Postma Amtner : E. van der Zwaag Taheakke

Nadere informatie

Verzoekt het college: te onderzoeken of vrijstelling van OZB voor Algemene Nut Beogende Instellingen (ANBI) kan worden opgenomen in de verordening.

Verzoekt het college: te onderzoeken of vrijstelling van OZB voor Algemene Nut Beogende Instellingen (ANBI) kan worden opgenomen in de verordening. Datum: 16 juni 2015 Onderwerp: uitvoering motie ANBI Bijlage 1: de motie Bijlage 2: het raadsvoorstel Bijlage 3: antwoorden op de gestelde vragen nav informatie carrousel Inleiding; De gemeenteraad heeft

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Realisatie grootschalige toepassing zonnepanelen Achtkarspelen. Foech ried/kolleezje:..

Riedsútstel. Underwerp Realisatie grootschalige toepassing zonnepanelen Achtkarspelen. Foech ried/kolleezje:.. Riedsútstel Ried : 10 december 2015 Agindapunt : Status : Besluitvormend Program : Programma 6 - Ontwikkeling Eardere behandeling : Portefúljehâlder : M. van der Veen Amtner : R.M.A. van Sonsbeek Taheakke

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Riedsútstel (initiatiefvoorstel)

Riedsútstel (initiatiefvoorstel) Riedsútstel (initiatiefvoorstel) Ynformaasjekarrûsel : 5 februari 2015 Agindapunt : 1 Status : Informerend/Vergaderstuk Ferfolch : Opiniërend/Besluitvormend d.d. 12 februari 2015 (agendapunt 8) Portefúljehâlder

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Hoogte overhead en productieve uren tarievenboek 2013

Riedsútstel. Underwerp Hoogte overhead en productieve uren tarievenboek 2013 Riedsútstel Ried : 11 oktober 2012 Status : Besluitvormend Agindapunt : 5 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : E. Plantinga Taheakke : Bijlage 1 TB-M1 - PvdA motie overhead Bijlage 2 TB-M2 - PvdA motie

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit calamiteitenprotocol Wmo/Jeugdwet bevat proces- en communicatieafspraken wanneer zich een calamiteit of geweldsincident voordoet

Nadere informatie

Behandeld door: Onderwerp: Dossiercode: Bijlagen: Verzonden:

Behandeld door: Onderwerp: Dossiercode: Bijlagen: Verzonden: AFSCHRIFT GEMEENTE Leden van de gemeenteraad van Gulpen Wittem Postbus 56 6270 AB GULPEN Datum: 23 april 2014 Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: U.14.01929 Behandeld door: Onderwerp: Dossiercode: Bijlagen:

Nadere informatie

Foto: De Gelderlander

Foto: De Gelderlander Foto: De Gelderlander 5 Ingestorte dug-out in Twijzel Edith Leentvaar 5.1 Inleiding Op 21 mei 2014 doet zich een onwaarschijnlijk ongeval voor: tijdens een korfbaltoernooi voor basisscholen in het Friese

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de politie, Landelijke Eenheid, voorheen het Korps Landelijke Politiediensten. Datum: 30 december 2013

Rapport. Rapport over een klacht over de politie, Landelijke Eenheid, voorheen het Korps Landelijke Politiediensten. Datum: 30 december 2013 Rapport Rapport over een klacht over de politie, Landelijke Eenheid, voorheen het Korps Landelijke Politiediensten. Datum: 30 december 2013 Rapportnummer: 2013/214 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat

Nadere informatie

SAMENVATTING. 105795 - Klacht over informatieverstrekking, ontoereikend veiligheidsbeleid en niet adequate begeleiding; SO

SAMENVATTING. 105795 - Klacht over informatieverstrekking, ontoereikend veiligheidsbeleid en niet adequate begeleiding; SO SAMENVATTING 105795 - Klacht over informatieverstrekking, ontoereikend veiligheidsbeleid en niet adequate begeleiding; SO Een ouder klaagt erover dat de school haar onvoldoende heeft geïnformeerd over

Nadere informatie

8 Stiens, 28 oktober 2015

8 Stiens, 28 oktober 2015 8 Stiens, 28 oktober 2015 Raadsvergadering: 12 november 2015 Voorstelnummer: 2015/49 Portefeuillehouder: drs. J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: H. Siegersma E-mail: h.siegersma@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Monodisciplinaire evaluatie inzet Bevolkingszorg. Betreft: inzet woningbrand Paulus Potterstraat te Almere op 7 januari 2015

Monodisciplinaire evaluatie inzet Bevolkingszorg. Betreft: inzet woningbrand Paulus Potterstraat te Almere op 7 januari 2015 Monodisciplinaire evaluatie inzet Bevolkingszorg Betreft: inzet woningbrand Paulus Potterstraat te Almere op 7 januari 2015 Inleiding: Op 7 januari 2015 is er in de Paulus Potterstraat te Almere een woningbrand

Nadere informatie

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer :

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : RAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : 14.1.001 Klacht Verzoekers stellen dat zij als direct-belanghebbenden door de gemeente niet zijn betrokken

Nadere informatie

GRIP 1 Stadhuis Den Helder 28 september 2016, gemeente Den Helder

GRIP 1 Stadhuis Den Helder 28 september 2016, gemeente Den Helder GRIP 1 Stadhuis Den Helder 28 september 2016, gemeente Den Helder Multidisciplinaire Quickscan GRIP 1 Stadhuis Den Helder, 28 september 2016 1. Overzicht Incident 28 september 2016 Middelbrand in het stadhuis

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

1. Vast te stellen de brief aan de raad over de uitkomst van de ronde tafel gesprekken.

1. Vast te stellen de brief aan de raad over de uitkomst van de ronde tafel gesprekken. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitkomst ronde tafel gesprekken aanwijzing vuurwerkvrije zones Programma Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Ter uitvoering van de moties tot het onderzoeken

Nadere informatie

Rapport. Publicatiedatum 4 juli 2016 Rapportnummer 2016/059

Rapport. Publicatiedatum 4 juli 2016 Rapportnummer 2016/059 Rapport Publicatiedatum 4 juli 2016 Rapportnummer 2016/059 Wat is de klacht? Mevrouw V. klaagt erover dat zij na 15 maanden nog steeds geen inhoudelijke reactie op haar verzoek om schadevergoeding heeft

Nadere informatie

9 Stiens, 28 oktober 2015

9 Stiens, 28 oktober 2015 9 Stiens, 28 oktober 2015 Raadsvergadering: 10 december 2015 Voorstelnummer: 2015/49 Portefeuillehouder: drs. J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: H. Siegersma E-mail: h.siegersma@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

ADVIES. de heer A en mevrouw B te K, ouders van C, leerling op school D te K, klagers

ADVIES. de heer A en mevrouw B te K, ouders van C, leerling op school D te K, klagers 105679 - Klacht over handelen in strijd met belangen leerling, onzorgvuldige klachtbehandeling, niet nakomen afspraken en onzorgvuldig voeren gesprek; PO SAMENVATTING Ouders klagen erover dat de directeur

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Als het misgaat bij de communicatie in een crisis, dan is dit vaak een gebrek aan duidelijkheid op de vragen: wie doet wat, wie

Nadere informatie

Informatie aan niet-opdrachtgever. Onzorgvuldig handelen. Niet verschijnen bij bezichtiging.

Informatie aan niet-opdrachtgever. Onzorgvuldig handelen. Niet verschijnen bij bezichtiging. Informatie aan niet-opdrachtgever. Onzorgvuldig handelen. Niet verschijnen bij bezichtiging. Klager verwijt een makelaar (beklaagde), dat hij de gemaakte bezichtigingsafspraak niet tijdig heeft afgezegd.

Nadere informatie

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden B.1 1. Algemeen Onderwerp: Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden Implementatie Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS) in de VRHM en opzeggen convenanten Nederlandse Rode Kruis Opgesteld door:

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32

Registratienummer: GF Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF08.20060 Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32 Portefeuillehouder: de heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: de heer A.R. v.d. Schoot / mevrouw M. van Dun Telefoonnummer:

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 14 april 2009 en bij het secretariaat ingeboekt op 15 april 2009 onder nummer

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 14 april 2009 en bij het secretariaat ingeboekt op 15 april 2009 onder nummer Dossiernummer 32-2009 OORDEEL Verzoeker de heer E. namens mevrouw O. te Almelo. Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 14 april 2009 en bij het secretariaat ingeboekt op 15 april 2009 onder nummer

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Tytsjerksteradiel (APV).

Onderwerp Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Tytsjerksteradiel (APV). Raadsvoorstel Vergadering : 17 december 2015 Agendapunt : 14 Status : Besluitvormend Programma : (2) Openbare orde en veiligheid Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs Behandelend ambt. : Hannah Bouma E-mail

Nadere informatie

Rapport. Op het verkeerde been

Rapport. Op het verkeerde been Rapport Op het verkeerde been Een onderzoek naar aanleiding van een klacht over de voorlichting door de gemeente Bloemendaal en de Immigratie-en Naturalisatiedienst bij een naturalisatieverzoek. Oordeel

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF INTERGEMEENTELIJKE CRISISORGANISATIE I VIJFDE EDITIE I mei 2013

NIEUWSBRIEF INTERGEMEENTELIJKE CRISISORGANISATIE I VIJFDE EDITIE I mei 2013 NIEUWSBRIEF INTERGEMEENTELIJKE CRISISORGANISATIE I VIJFDE EDITIE I mei 2013 Beste medewerkers van Bevolkingszorg Kennemerland, Hierbij ontvangen jullie een nieuwe editie van de nieuwsbrief van Bevolkingszorg

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de gemeente Steenbergen heeft nagelaten verzoekster tijdig op de hoogte te brengen van een wijziging van het bestemmingsplan, waardoor verzoekster onnodig

Nadere informatie

SAMENVATTING ADVIES Klacht over informatieverstrekking en klachtbehandeling; PO

SAMENVATTING ADVIES Klacht over informatieverstrekking en klachtbehandeling; PO SAMENVATTING 105698 - Klacht over informatieverstrekking en klachtbehandeling; PO Een gescheiden vader klaagt erover dat de school hem onvoldoende informeert over zijn kinderen en informatie aan de Raad

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-132 d.d. 6 mei 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. S.N.W. Karreman, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-132 d.d. 6 mei 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. S.N.W. Karreman, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-132 d.d. 6 mei 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. S.N.W. Karreman, secretaris) Samenvatting Rechtsbijstandverzekering. In een geval

Nadere informatie

PROTOCOL ERNSTIGE OF DODELIJKE ONGEVALLEN

PROTOCOL ERNSTIGE OF DODELIJKE ONGEVALLEN PROTOCOL ERNSTIGE OF DODELIJKE ONGEVALLEN juni 2005 NVRD POSTBUS 1218 6801 BE ARNHEM TEL. 026-3771 333 FAX. 026-4450 155 E-MAIL POST@NVRD.NL WEBSITE WWW.NVRD.NL - blz. 2 - Acties die genomen dienen te

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 23 mei R06S013/z Verslag werkgroep Participatie en Digitalisering over Raad op Straat 12 april 2017

Datum Agendapunt Documentnummer. 23 mei R06S013/z Verslag werkgroep Participatie en Digitalisering over Raad op Straat 12 april 2017 Datum Agendapunt Documentnummer 13 R06S013/z170025597 Onderwerp Verslag werkgroep Participatie en Digitalisering over Raad op Straat 12 april 2017 Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Kennisnemen van de

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 17 april 2012. Verslagperiode : 14 januari 2012 tot en met 13 april 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 17 april 2012. Verslagperiode : 14 januari 2012 tot en met 13 april 2012 200376 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 17 april 2012 Gegevens onderneming : H. Koot Faillissementsnummer : F11/360 (09/872R) Datum uitspraak : 14 juli 2011 Curator : mr. M.J. Oudman R-C : mr. drs.

Nadere informatie

11 Stiens, 21 oktober 2014

11 Stiens, 21 oktober 2014 11 Stiens, 21 oktober 2014 Raadsvergadering: 13 november 2014 Voorstelnummer: 2014/ 74 Portefeuillehouder: Cees Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. :

Nadere informatie

Underwerp Samenwerking: wijziging Gemeenschappelijke Regeling Werkmaatschappij 8KTD; 3c-scenario; kostenverrekenmodel

Underwerp Samenwerking: wijziging Gemeenschappelijke Regeling Werkmaatschappij 8KTD; 3c-scenario; kostenverrekenmodel Riedsútstel Ried : 6 maart 2014 Status : Opiniërend / Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 20 februari 2014 Agindapunt : 9 Portefúljehâlder : G. Gerbrandy Amtner : R. Pieters Taheakke

Nadere informatie

Riedsútstel. Bijlage 5 : Bijlage 6 : Bijlage 7 : Op besjen : - Underwerp Regionaal Transitie Arrangement (RTA) jeugdzorg Fryslân

Riedsútstel. Bijlage 5 : Bijlage 6 : Bijlage 7 : Op besjen : - Underwerp Regionaal Transitie Arrangement (RTA) jeugdzorg Fryslân Riedsútstel Ried : 12 december 2013 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling Informerend d.d. 28 november 2013 Agindapunt : 9 Portefúljehâlder : K. H. Antuma Amtner : mw. A.R. Voolstra Taheakke

Nadere informatie

Spoorboekje. Beeldvorming. Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. Oordeelsvorming Besluitvorming

Spoorboekje. Beeldvorming. Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. Oordeelsvorming Besluitvorming Spoorboekje Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer Beeldvorming Oordeelsvorming Besluitvorming maart 2014 november 2014 Inleiding De gemeenteraad heeft op 29 oktober 2013 het

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Openbaar Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting In

Nadere informatie

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Portefeuillehouder: de heer T. Waterlander Behandelend ambtenaar: Mevrouw W.J.M.A. Jansen, griffier Onderwerp: Verordening

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Beleidsplan Wmo 2015

Riedsútstel. Underwerp Beleidsplan Wmo 2015 Riedsútstel Ried : 20 november 2014 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend in raadswerkgroep 3D d.d. 5 november 2014 Agindapunt : 8 Portefúljehâlder : G. Postma Amtner : Q.

Nadere informatie

Ynlieding Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Deze wet voegt de WWB, de Wsw en een deel van de Wajong samen.

Ynlieding Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Deze wet voegt de WWB, de Wsw en een deel van de Wajong samen. Riedsútstel Ried : 16 april 2015 Agindapunt : 6 Status : Opiniërend/Besluitvormend Program : Programma 4 - Werk en Inkomen Eardere behandeling : Werkgroep 3D d.d. 3 en 24 maart 2015 Portefúljehâlder :

Nadere informatie

Evaluatieverslag SIS-oefening als onderdeel van oefening Artefacto Veiligheidsregio IJsselland op 23 juni Samenvatting

Evaluatieverslag SIS-oefening als onderdeel van oefening Artefacto Veiligheidsregio IJsselland op 23 juni Samenvatting Evaluatieverslag SIS-oefening als onderdeel van oefening Artefacto Veiligheidsregio IJsselland op 23 juni 2017 Samenvatting Inhoud 1. Inleiding 2. Verloop van de SIS-inzet 3. Bevindingen 4. Aanbevelingen

Nadere informatie

Artikel 4 Eed/gelofte Ten aanzien van de leden is artikel 81 g van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4 Eed/gelofte Ten aanzien van de leden is artikel 81 g van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. CONCEPT VERORDENING OP DE REKENKAMERCOMMISSIE TIEL De raad van de gemeente Tiel; gelezen het voorstel van het presidium van.. 2016; gelet op het bepaalde in artikel 81oa van de Gemeentewet; besluit: 1.

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat een ambtenaar van het regionale politiekorps Limburg-Noord op 14 juli 2008 heeft geweigerd de aangifte van diefstal van haar kat op te nemen. Beoordeling

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over het overlijden van een gehandicapte bewoner bij Cordaan (2014Z18886).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over het overlijden van een gehandicapte bewoner bij Cordaan (2014Z18886). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Maatregelen evaluatie Rondweg Buitenpost

Riedsútstel. Underwerp Maatregelen evaluatie Rondweg Buitenpost Riedsútstel Ried : 26 juni 2014 Status : Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 3 april 2014 Opiniërend d.d. 5 juni 2014 Agindapunt : 5 Portefúljehâlder : M. de Haan Amtner : E. Wietses

Nadere informatie

SAMENVATTING. 104771 - Klacht over medewerking aan AMK-onderzoek; PO

SAMENVATTING. 104771 - Klacht over medewerking aan AMK-onderzoek; PO SAMENVATTING 104771 - Klacht over medewerking aan AMK-onderzoek; PO Een vader klaagt dat de IB'er zonder indicatie en overleg onjuiste informatie heeft verschaft aan het AMK en aan de logopedist en de

Nadere informatie

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Dienst Terugkeer en Vertrek.

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Dienst Terugkeer en Vertrek. Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Dienst Terugkeer en Vertrek. Datum: 8 juli 2015 Rapportnummer: 2015/114 2 Aanleiding Verzoeker zat in vreemdelingenbewaring

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/247

Rapport. Datum: 15 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/247 Rapport Datum: 15 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/247 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het regionale politiekorps Rotterdam-Rijnmond heeft geweigerd zijn schriftelijke aangifte van 17 oktober 2000

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2006.2274 (047.06) ingediend door: hierna te noemen 'klaagster', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

Het drama dat op zondag 28 september de inwoners van Haaksbergen. trof, heeft niet alleen in de gemeenschap, maar ook bij mij diepe sporen

Het drama dat op zondag 28 september de inwoners van Haaksbergen. trof, heeft niet alleen in de gemeenschap, maar ook bij mij diepe sporen Leden van de gemeenteraad, Dames en Heren, Het drama dat op zondag 28 september de inwoners van Haaksbergen trof, heeft niet alleen in de gemeenschap, maar ook bij mij diepe sporen achtergelaten. Ik denk

Nadere informatie

1 De coördinatie van de inzet

1 De coördinatie van de inzet 1 De coördinatie van de inzet Zodra zich een incident voordoet of dreigt voor te doen, wordt de rampenbestrijdingsorganisatie via het proces van opschaling opgebouwd. Opschalen kan worden gedefinieerd

Nadere informatie

Bevindingen getroffenen en betrokkenen monstertruck-drama

Bevindingen getroffenen en betrokkenen monstertruck-drama Bevindingen getroffenen en betrokkenen monstertruck-drama Resultaten van drie belrondes onder getroffenen en betrokkenen van het monstertruckdrama op 28 september 2014 F.D.H. Koedijk, A. Kok Bevindingen

Nadere informatie

Onderwerp Wijzigingen Algemene plaatselijke verordening (Apv) Tytsjerksteradiel

Onderwerp Wijzigingen Algemene plaatselijke verordening (Apv) Tytsjerksteradiel Raadsvoorstel Vergadering : 16 maart 2017 Agendapunt : 12 Status : Besluitvormend Programma : (2) Openbare orde en veiligheid Portefeuillehouder : L.J. Gebben Behandelend ambt. : Hannah Bouma E-mail :

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen ADVIES Rolnummer: LPL 98.039 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN, ADVISERENDE

Nadere informatie

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET KATHOLIEK ONDERWIJS

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET KATHOLIEK ONDERWIJS LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET KATHOLIEK ONDERWIJS Advies Klachtnummer 2015 Z-14 11 september 2015 Leerling heeft niet de nodige begeleiding gekregen. De school heeft zich zelfs schuldig gemaakt

Nadere informatie

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum CMWW Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitvoering Blz. 3 3. Aanpak Blz. 4 4. Ontwikkelingen van het JPP Blz. 5 5. Conclusies en Aanbevelingen Blz. 6

Nadere informatie

Lijst van vragen - totaal

Lijst van vragen - totaal Lijst van vragen - totaal Kamerstuknummer : 33149-30 Vragen aan Commissie : Regering : Volksgezondheid, Welzijn en Sport 33 149 Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld------------------

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Universiteit Leiden, die hem als kennismigrant naar Nederland heeft gehaald en hem in de proeftijd heeft ontslagen, heeft verzuimd hem tijdig voor een

Nadere informatie

Communicatietoolkit Verwantencontact

Communicatietoolkit Verwantencontact Communicatietoolkit Verwantencontact 088 269 00 00 Inhoud 1. Standaard berichten voor website en Twitter 2. Website Verwantencontact en animatie 3. Q en A voor burgers 4. Informatie over Verwantencontact

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261

Rapport. Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261 Rapport Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261 2 Klacht Op 27 oktober 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw D. te Zeist, met een klacht over een gedraging van het Landelijk

Nadere informatie

Daklift: Wel of geen vergunning? Gemeente Amsterdam Stadsdeel West

Daklift: Wel of geen vergunning? Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Daklift: Wel of geen vergunning? Gemeente Amsterdam Stadsdeel West 2 mei 2012 RA120655 Samenvatting Een daklift staat al tijden bij een vrouw op straat voor de deur weg

Nadere informatie

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over het Functioneel Parket. Publicatiedatum: 26 november 2014. Rapportnummer: 2014 /175

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over het Functioneel Parket. Publicatiedatum: 26 november 2014. Rapportnummer: 2014 /175 Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over het Functioneel Parket. Publicatiedatum: 26 november 2014 Rapportnummer: 2014 /175 20 14/175 d e Natio nale o mb ud sman 1/5 Klacht Wat is er gebeurd?

Nadere informatie

Riedsútstel. Ried : 19 november 2015

Riedsútstel. Ried : 19 november 2015 Riedsútstel Ried : 19 november 2015 Agindapunt : Status : Opiniërend/Besluitvormend Program : Programma 6 - Ontwikkeling Eardere behandeling : Portefúljehâlder : M. van der Veen Amtner : J. Camfferman

Nadere informatie

GRIP 1 zeer grote brand Portiekflat

GRIP 1 zeer grote brand Portiekflat GRIP 1 zeer grote brand Portiekflat 26 januari 2017 Alkmaar 1. Overzicht Incident Donderdag 26 januari 2017 GRIP 1 Zeer grote brand portiekflat Gemeente Alkmaar, Cornelis Evertsenplein 31. Omschrijving

Nadere informatie

GRIP 1, ongeval gevaarlijke stoffen (OGS) Alkmaar 17 mei 2016, gemeente Alkmaar

GRIP 1, ongeval gevaarlijke stoffen (OGS) Alkmaar 17 mei 2016, gemeente Alkmaar GRIP 1, ongeval gevaarlijke stoffen (OGS) Alkmaar 17 mei 2016, gemeente Alkmaar Quickscan GRIP 1, OGS Alkmaar, 17 mei 2016 Incident 17 mei 2016 Ongeval gevaarlijke stoffen aan de Kogerpolder 10, Starnmeer

Nadere informatie

Memo voor burgemeester en wethouders

Memo voor burgemeester en wethouders Memo voor burgemeester en wethouders Datum : 2014-11-06 Aan : College Kopie aan : Van Poel, van de M. : COM Notanummer : 2014-002063 Onderwerp : Communicatiestrategie rouwverwerking bij gebeurtenissen

Nadere informatie

Samengevat is er geen concrete aanleiding om vuurwerkvrije zones aan te wijzen.

Samengevat is er geen concrete aanleiding om vuurwerkvrije zones aan te wijzen. Zaaknummer 00484357 Onderwerp vuurwerkvrije zones en regels carbidschieten 2016 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Op 22 december 2015 besloot de raad geen regels over carbidschieten in de Algemene

Nadere informatie

Handboek Bevolkingszorg

Handboek Bevolkingszorg Handboek Bevolkingszorg Opzet Handboek Bevolkingszorg Dit hoofdstuk is opgedeeld in vijf delen. Deel A bevat de samenvattingen van de vijf taakorganisaties bevolkingszorg. De delen B tot en met F bevatten

Nadere informatie

Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER.

Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER. Rapport Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het Servicecentrum MER gegrond. Datum: 9

Nadere informatie

29 800 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2005

29 800 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2005 vra2005vws-10 29 800 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2005 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld... 2005

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 7 februari 2012 Agendapunt: RTG: 24 januari 2012

GEMEENTE NUTH Raad: 7 februari 2012 Agendapunt: RTG: 24 januari 2012 Reg.nr: FLO/2011/18042 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 7 februari 2012 Agendapunt: RTG: 24 januari 2012 AAN DE RAAD Onderwerp: Uitwerking opties realisatie tweede hockeyveld Kollenberg Nuth 1. Samenvatting

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Hulp bij het Huishouden vanaf 2015

Riedsútstel. Underwerp Hulp bij het Huishouden vanaf 2015 Riedsútstel Ynformaasjekarrûsel : 12 juni 2014 Status : Informerend / Vergaderstuk Agindapunt : 3 Portefúljehâlder : Mw. G. Postma Amtner : Mw. M. Bakker Taheakke : Bijlage 1 - Huishoudelijke ondersteuning

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 3 mei 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2012 onder nummer 2012 027.

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 3 mei 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2012 onder nummer 2012 027. Dossiernummer 2012 027 OORDEEL Verzoekster Mevrouw N. G. te Hengelo. Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 3 mei 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2012 onder nummer 2012 027. Betreft

Nadere informatie

Rapport. Datum: 31 maart 2014. Rapportnummer: 2014/029

Rapport. Datum: 31 maart 2014. Rapportnummer: 2014/029 Rapport Rapport over een klacht over de (thans) regionale politie eenheden Noord-Holland en Oost-Nederland en de hoofdofficier van Justitie van het arrondissementsparket Noord-Holland. Datum: 31 maart

Nadere informatie