Riedsútstel. Underwerp Ongeval dug-out Twijzel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Riedsútstel. Underwerp Ongeval dug-out Twijzel"

Transcriptie

1 Riedsútstel Ried : 20 november 2014 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : n.v.t. Agindapunt : 4 Portefúljehâlder : Burgemeester Gerben Gerbrandy Amtner : E.H.C. van der Laan Taheakke : Bijlage 1 - Chronologisch overzicht Bijlage 2 - Melding stormschade en reactie gemeente Bijlage 3 - Crisisorganisatie Bijlage 4 - Evaluatie Veiligheidsregio Bijlage 5 - Nazorg Bijlage 6 - Onderzoek Openbaar Ministerie Bijlage 7 - Juridisch Bijlage 8 - WOB verzoek Op besjen : - Underwerp Ongeval dug-out Twijzel Foech ried/kolleezje: Het college informeert de raad over de gang van zaken na het ongeval met de dug-out in Twijzel en vraagt de raad een politiek oordeel over het gevoerde beleid. Wy stelle jo foar te besluten om: in te stemmen met de genoemde conclusies en leerpunten Ynlieding Tijdens het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi op woensdag 21 mei 2014 stort een stenen dug-out in op het sportpark van Twijzel. Diverse hulpdiensten zijn snel ter plaatse en er wordt opgeschaald naar GRIP 3. Als gevolg van het instorten van de dug-out overlijdt een 10-jarig meisje en raken vijf andere kinderen dusdanig gewond dat zij in een ziekenhuis behandeld moeten worden. Het ongeluk met de dug-out heeft grote impact op onze mienskip. Na de paniek van het eerste moment en de schok van de gevolgen is er verdriet bij betrokkenen. Er zijn veel vragen. Wat is er precies gebeurd? Hoe kon dit gebeuren? Wie is schuldig? Wie is aansprakelijk? Wie is verantwoordelijk? Ondanks het feit dat deze laatste drie vragen erg op elkaar lijken, heeft het college de verschillende vragen tussen schuld, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid expliciet uit elkaar moeten houden. In eerste instantie simpelweg vanuit de verschillende verantwoordelijkheden. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of er strafrechtelijk gezien sprake is van schuld. De gemeente heeft, bij monde van burgemeester Gerbrandy, uitspraken gedaan over de verantwoordelijkheid van de gemeente om de betrokken burgers en verenigingen te ondersteunen om de schade te beperken en het verdriet te verzachten.

2 Side : 2 Het college, de gemeente, heeft vanaf het begin de intentie gehad om haar verantwoordelijkheid te nemen en goed te luisteren naar betrokkenen en in het proces maximaal mogelijke openheid te betrachten. De beantwoording van de aansprakelijkheidvraag kostte meer tijd dan het college had gehoopt. Met het OM is afgesproken om geen uitspraken te doen die het strafrechtelijk onderzoek zouden kunnen belasten. Daardoor kon de gemeente in eerste instantie ook geen uitspraken doen over de aansprakelijkheid. Toen duidelijk werd dat het wachten op de resultaten van het externe onderzoek veel spanning bij de families veroorzaakte, is er in overleg met de verzekeraar, aansprakelijkheid erkend en is er actie ondernomen om de geleden schade te vergoeden. Op 22 oktober 2014 heeft het Openbaar Ministerie besloten dat het niet overgaat tot vervolging van de gemeente of de voetbalvereniging, omdat het OM van mening is dat er geen sprake is van schuld in strafrechtelijke zin. De laatste vraag die voor ligt is die van de politieke verantwoording. Heeft het college, hebben de verantwoordelijk portefeuillehouders, gezien de omstandigheden, adequaat beleid gevoerd? Het college heeft steeds de intentie gehad de raad maximaal te willen informeren tijdens de verschillende stappen in het proces. Om uw raad een afsluitend politiek oordeel te kunnen laten vormen over de beleidsmatige acties van het college, informeert het college uw raad met dit document en de daaraan verbonden bijlagen van zowel de gemeente als de veiligheidsregio. Aan de hand van een chronologisch opsomming van de feiten benoemt het college conclusies en leerpunten en vraagt uw raad met de conclusies en leerpunten in te stemmen. Wat vooraf ging Op 28 oktober 2013 trekt een zeer zware storm over ons land met veel schade en overlast als gevolg. Via een meldingsformulier op geeft voetbalverenging SC Twijzel aan dat door deze storm een tak van een boom van de gemeente Achtkarspelen op 1 van de dugouts van SC Twijzel is gevallen, waardoor deze beschadigd is. Bij het meldingsformulier is een foto van de beschadigde dug-out toegevoegd. Op het meldingsformulier geeft de vereniging aan dat er geen gevaar voor mens en dier is. De boomwal van de gemeente is goed onderhouden. Medio 2012 is er nog groot onderhoud aan de boomwal uitgevoerd. De gemeente concludeert dat er geen sprake is van aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door de vallende tak. Op grond van overmacht (sterke en gezonde bomen waren niet bestand tegen de kracht van de storm van 28 oktober 2013), is de claim afgewezen. De gemeente en de sportvereniging wisten dat er schade was aan de dug-out, maar in niemands beleving was sprake van een gevaarlijke situatie. Er werden wekelijks wedstrijden gespeeld, waarbij er mensen in de dug-out zaten. Dug-out stort in Op woensdag 21 mei, rond uur, tijdens het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi op het sportpark van Twijzel, stort een dug-out in waar op dat moment enkele kinderen op zitten.

3 Side : 3 Aan dit toernooi doen zo'n duizend kinderen tussen de 6 en 11 jaar mee van basisscholen uit de gemeenten Achtkarspelen, Dongeradeel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel. Bij dit noodlottige ongeval overlijdt een 10-jarig meisje en raken vijf andere kinderen dusdanig gewond dat zij in een ziekenhuis behandeld moeten worden, allen leerlingen van basisschool De Bernebrêge in Surhuisterveen. De hulpverlening komt snel op gang en handelt adequaat. De slachtoffers worden naar diverse ziekenhuizen gebracht in Leeuwarden, Groningen en Dokkum. Zo eindigt een feestelijke en sportieve dag in een afschuwelijk drama. Op- en afschaling Al vrij snel wordt de crisisorganisatie opgeschaald van GRIP 1 naar GRIP 2 en vervolgens naar GRIP 3 (GRIP = Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure ) op basis van o.a. de betrokkenheid van een grote groep kinderen en de maatschappelijke impact. Daarmee is een Commando Plaats Incident (CoPI), Regionaal Operationeel Team (ROT), Team Bevolkingszorg (TBz) en Gemeentelijke Beleidsteam (GBT) actief. Nadat in de loop van de volgende dag, donderdag 22 mei, de eerste opstart op de scholen is geweest en er een beeld ontstaat over de taken in de nazorgfase, wordt afgeschaald van GRIP 3 naar GRIP 0. De crisisorganisatie eindigt hier en de nazorgfase wordt opgestart. Zie hiervoor het kopje Nazorg fase. Eerste hulpverlening In de eerste minuten na het instorten van de dug-out tonen veel mensen een grote mate van zelfredzaamheid. Vanuit deze situatie kunnen de aanrijdende hulpdiensten van brandweer, ambulance en politie direct aansluiten met de uitvoering van hun werkzaamheden. De eerste hulpverlening van burgers en professionals heeft maximaal bijgedragen aan het beperken van de gevolgen van het ongeval. De psychosociale hulpverlening is gelijk dezelfde avond opgestart. Zie hiervoor het kopje Nazorg fase. Bijeenkomsten voor betrokkenen De dagen na het ongeluk vinden op verschillende basisscholen in de gemeente en bij de sportverenigingen in Twijzel bijeenkomsten plaats. Bij deze bijeenkomsten is de burgemeester of de locoburgemeester aanwezig. Ook worden voor de medewerkers en de raadsleden bijeenkomsten georganiseerd. Hoe de contacten met de direct betrokkenen verlopen in de nazorgfase is terug te lezen onder het kopje contacten direct betrokkenen. Nazorgfase Het hoofd ondersteuning (expertfunctie, ingevuld door een medewerker uit Achtkarspelen) pakt in de eerste uren na het ongeval het voorbereiden van de nafase op. Voor het bepalen en uitvoeren van de taken wordt een team samengesteld, bestaand uit de coördinator nazorg, de gemeentesecretaris, een jurist, een ambtenaar openbare orde en veiligheid, een communicatieadviseur en een bestuurssecretaresse. Dit team komt regelmatig bij elkaar. De coördinator nazorg heeft nauw contact met de coördinator psychosociale hulpverlening en slachtofferhulp. De burgemeester heeft contact gehad met de adviseurs vanuit het Nederlands Genootschap voor Burgemeesters. De ambtenaar openbare orde en veiligheid neemt contact op met collega s in de gemeenten Dongeradeel en Leeuwarden voor advies en vraagt bij hen het op (ongeval Raard nieuwjaarsnacht en brand Kelders Leeuwarden). De opzet van het plan rond de zorg in Raard is voor dit incident als basis gebruikt.

4 Side : 4 In de overdracht van de crisisorganisatie naar de reguliere organisaties is goed overleg over de lopende activiteiten. Het eerste concept van het nazorgplan is in het beleidsteam vastgesteld. De focus van het nazorgteam ligt in de startfase op de uitwerking van activiteiten op korte termijn: psychosociale hulpverlening, rouwverwerking, contact met doelgroepen als scholen, dorps- en sportverenigingen, bewonersbijeenkomsten en andere vormen van communicatie. Eén van de uitgangspunten van het nazorgplan is het bieden van ruimte voor initiatieven vanuit de samenleving. De gemeente wil op basis van behoefte zorgen voor een passend aanbod aan hulpverlening. Scholen, ouders en inwoners van de dorpen hebben geparticipeerd in het bieden van nazorg aan alle betrokkenen en elkaar. Voor de gemeente is het van belang in deze situatie een afweging te maken tussen het bieden van ondersteuning aan groepen of individuen of te zorgen voor een vangnet wanneer minder of geen sprake is van (zelf)redzaamheid. Strafrechtelijk onderzoek Openbaar Ministerie Het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland stelt naar aanleiding van het ongeluk een onderzoek in naar de vraag of er strafrechtelijk gezien sprake is van schuld. Op basis van de bevindingen van de recherche en de onderzoeksresultaten van TNO neemt de officier van justitie hierover een beslissing. TNO heeft een technisch onderzoek uitgevoerd naar de betreffende dugout. OM, politie en gemeente spreken direct na het ongeluk af om in afwachting van het strafrechtelijk onderzoek geen uitspraken te doen die het onderzoek zouden kunnen belasten. De verwachting is dat de uitkomsten van het onderzoek van het OM voor de zomervakantie bekend zijn. Begin juli wordt duidelijk dat dit niet gehaald gaat worden. Ook de nieuwe streefdatum van 22 juli wordt niet gehaald. De gemeente verzoekt daarop het OM om de betrokken families tussentijds te informeren over de voortgang van het onderzoek. Halverwege juli vinden voortgangsgesprekken plaats tussen het OM en de families. De gemeente begrijpt dat het OM de tijd neemt om het onderzoek zorgvuldig uit te voeren. Echter vanwege de afspraken om geen uitspraken te doen die het onderzoeken zouden kunnen belasten, kan de gemeente ook geen uitspraken doen over de aansprakelijkheid. Na een gesprek tussen de burgemeester, de familie de Bruin en de letselschadeadvocaat van de getroffen families op 5 september, besluit het college niet langer de uitkomsten van het strafrechtelijk onderzoek af te wachten, maar aansprakelijkheid te erkennen. De belangrijkste overweging van het college daarbij is dat de getroffen families grote behoefte hadden aan erkenning van de aansprakelijkheid. Zie kopje juridisch. Op 22 oktober 2014 maakt het OM de resultaten van het onderzoek bekend. Het OM gaat niet over tot vervolging van de gemeente Achtkarspelen of voetbalvereniging SC Twijzel naar aanleiding van het ongeval met de dug-out. De officier van justitie is van oordeel dat er onvoldoende bewijs is om te komen tot het bewijs van schuld in strafrechtelijke zin. Daarnaast is de officier van justitie van mening dat een strafrechtelijke vervolging vanuit maatschappelijk oogpunt geen toegevoegde waarde meer heeft.

5 Side : 5 Inmiddels hebben we vernomen dat de advocate van de families bij het Gerechtshof wil afdwingen dat het OM alsnog tot strafrechtelijke vervolging moet overgaan (artikel 12 procedure). Leerpunt: Vanwege de afspraken tussen politie, OM en gemeente om geen uitspraken te doen die het onderzoeken zouden kunnen belasten, kon de gemeente ook geen uitspraken doen over de aansprakelijkheid. De getroffen families hadden echter grote behoefte aan duidelijkheid over de aansprakelijkheid. Het college betreurt dat er niet eerder duidelijkheid geboden kon worden. Onderzoek sportaccommodaties gemeente De dag na het ongeluk, 22 mei, heeft burgemeester Gerbrandy opdracht gegeven om alle dugouts in de gemeente te laten onderzoeken. In Harkema zijn twee dug-outs uit voorzorg afgebroken. In Twijzel zijn beide dug-outs verwijderd nadat ze zijn vrijgegeven door het openbaar ministerie. Voor de lange termijn is een week na het ongeluk door het college opdracht gegeven om een nadere inspectie van alle sportaccommodaties in de gemeente uit te voeren. Zie hiervoor het kopje Toekomst. Contact met direct betrokkenen De gemeente heeft richting direct betrokkenen (ouders, scholen, sportverenigingen) vanaf het begin aangegeven dat ze haar verantwoordelijkheid wil nemen. Ook in de communicatie tussen betrokkenen en andere instanties heeft de gemeente op de achtergrond de regie gevoerd. Contact met families In de weken na het incident heeft de burgemeester de families van de slachtoffers 1 of meerdere keren bezocht. Namens de gemeente heeft de burgemeester medeleven betuigd en professionele hulp aangeboden. Er werd wel direct een dilemma gevoeld. De gemeente wilde zich vooral niet opdringen en de mensen niet overspoelen met hulp. Maar de gemeente wilde de families ook niet aan hun lot overlaten. De families werd gevraagd zelf aan te geven waaraan zij behoefte hebben, zodat de gemeente ze op die manier konden faciliteren. Vanaf de zomerperiode is er, nadat de getroffen families een letselschadeadvocaat hadden ingeschakeld, geen rechtstreeks contact meer geweest tussen de gemeente en de families. Op verzoek van de gemeente heeft het OM wel gesprekken gevoerd met de families over de voortgang van het onderzoek en de onrust over de schuldvraag van de kinderen die op de dugout zaten. De families waren teleurgesteld dat er in de zomerperiode geen contact is geweest tussen de gemeente en de families. De gemeente heeft hiervoor haar excuses aangeboden. Contact met sportverenigingen De sportverenigingen zijn door de gemeente op de hoogte gehouden over het proces. Deze contacten verliepen goed. Met de verenigingen zijn onder andere afspraken gemaakt over de communicatie. Er is geprobeerd hen op deze en andere manieren te ontzorgen. Vooral de continue boodschap dat wij als gemeente hoe dan ook verantwoordelijkheid nemen heeft voor rust gezorgd.

6 Side : 6 Contact met scholen Er is contact (telefonisch, en bezoek op locatie) geweest met de scholen. Daarnaast houden we een vinger aan de pols met de hulpverleners/coördinatoren op de scholen. Met de meeste scholen zijn de contacten n.a.v. incident Twijzel onlangs afgerond. Ten aanzien van de Bernebrêge zullen deze de komende tijd worden geïntensiveerd. Het zal duidelijk zijn dat de nasleep voor zowel leerlingen als het team op deze school nog lang zal duren. De gemeente en de Bernebrêge gaan in goed overleg met elkaar een traject in om de (rouw)verwerking op een passende manier de ruimte te geven. Conclusie: De gemeente heeft geprobeerd het contact met de betrokkenen en de hulp zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de behoefte van slachtoffers, nabestaanden en betrokkenen. Het contact tussen gemeente en de getroffen families was direct na het ongeluk intensief en sloot aan op de behoefte, wat werd gewaardeerd. Vanaf het moment dat de getroffen families een letselschadeadvocaat hadden ingeschakeld, is de aard van het contact met de families veranderd. Juridisch Naast de schuldvraag (die door het OM is onderzocht en beantwoord) speelt ook de vraag wie privaatrechtelijk aansprakelijk is voor de schade die door het instorten van de dug-out is veroorzaakt. De gemeente heeft daarbij steeds als insteek gekozen dat zij haar verantwoordelijkheid wil nemen. Bij de beantwoording van deze vraag spelen verschillende factoren een rol (die ook inzicht geven in de mogelijke vraag waarom dit antwoord niet op heel korte termijn gegeven is). Eigendom veld De betreffende velden zijn eigendom van de gemeente Achtkarspelen en worden verhuurd aan KV Olympia en SC Twijzel. De betreffende dug-out bevond zich op het aan SC Twijzel verhuurde terrein. Eigendom dug-out Zoals uit de afhandeling van de schadeclaim naar aanleiding van stormschade (zie voorgaande kopje Storm 2013) blijkt, ging zowel SC Twijzel als de gemeente er op dat moment van uit dat de betreffende dug-out van SC Twijzel was. De club spreekt immers van schade aan de dug-out van SC Twijzel en vraagt om een schadevergoeding. De gemeente antwoordt daarop dat zij de schade van SC Twijzel betreurt, maar geen schadevergoeding in het vooruitzicht kan stellen. In de praktijk heeft de club zich altijd als eigenaar beschouwd van de dug-out, die ook door de club zelf gebouwd is. De gemeente is altijd van dezelfde veronderstelling uitgegaan. De gemeente heeft geen rol gespeeld bij de bouw en ging er van uit dat de dug-out volledig (ook voor wat betreft onderhoud) onder verantwoordelijkheid van de club viel. Er zijn echter geen contracten of afspraken waarin dit schriftelijk is vastgelegd. Waar ten aanzien van de velden onmiddellijk duidelijk was dat deze eigendom van de gemeente zijn, lag dit voor de dug-out anders. Omdat toen nog werd verwacht dat het OM-onderzoek snel zou zijn afgerond (zie kopje Onderzoek OM), werd besloten deze onderzoeksresultaten af te wachten.

7 Side : 7 De advocaat van de families, mevrouw Poortman, vroeg de gemeente om aansprakelijkheid te erkennen en alvast voorschotten van geleden schade uit te keren. De verzekeraar kon op dat moment nog niet beoordelen of de gemeente aansprakelijk was. Aangezien TNO al een onderzoek had ingesteld, dan wel nog met een onderzoek bezig was, stelde de verzekeraar voor de resultaten van dat onderzoek af te wachten en vervolgens hun standpunt over de aansprakelijkheid kenbaar te maken. Omdat hierop geen reactie van mevrouw Poortman kwam, is aangenomen dat zij daarmee akkoord ging. (Later is gebleken dat mevrouw Poortman ontkent ooit deze brief van de verzekeraar te hebben ontvangen. Zij heeft dan ook nooit gereageerd op deze brief en het daarin geformuleerde voorstel.)er is daarna nog op verschillende momenten contact geweest tussen mevrouw Poortman en de verzekeraar of de gemeente. Erkenning eigendom dug-out en aansprakelijkheid Op 1 september 2014 laat de burgemeester telefonisch weten aan de advocaat van de families dat de gemeente erkent dat de gemeente als eigenaar van de dug-out kan worden aangemerkt. Deze mededeling is van te voren afgestemd met de verzekeraar en volgt uit de rechtsfiguur van natrekking (artikel 5:20 BW), wat kort gezegd inhoudt dat de eigendom van de grond ook omvat (voor zover de wet niet anders bepaalt) gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd. Op 5 september 2014 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen mevrouw Poortman en de familie De Bruin en de burgemeester, de heer Dillema (ambtenaar openbare orde en veiligheid) en de heer Pieters (adviseur juridische zaken). Tijdens dit gesprek werd duidelijk hoe belangrijk het voor de familie De Bruin was dat de gemeente aansprakelijkheid zou erkennen en dat zij niet begrepen waarom dat zo lang op zich liet wachten. Op 12 september 2014 heeft de burgemeester mevrouw Poortman telefonisch laten weten dat de gemeente aansprakelijkheid voor de gevolgen van het ongeval erkent. Deze mededeling is van te voren afgestemd met de verzekeraar, die dit dezelfde dag ook schriftelijk heeft bevestigd aan mevrouw Poortman. Snel daarna zijn voorschotten overgemaakt door de verzekeraar en heeft de verzekeraar een schaderegelaar ingeschakeld die de contacten met de families onderhoudt. Evenementenvergunning Voor een sportevenement op een sportterrein is geen vergunning op grond van de APV of anderszins vereist. Een dergelijke vergunning is ook niet aangevraagd. Het toernooi vond plaats op een complex dat speciaal is ingericht voor sport, dus binnen de gebruiksdoeleinden. Al meer dan 20 jaar vindt dit schoolkorfbaltoernooi plaats. Ook in eerdere jaren is er geen sprake geweest van een evenementenvergunning. Leerpunten: Uit onderzoek na het ongeluk bleek dat de gemeente als eigenaar van de grond ook eigenaar is van de dug-out. Gemeente en Sc Twijzel gingen er echter voor en ten tijde van de schademelding beide van uit dat de sportclub verantwoordelijk is voor de dug-out. Het college stelt voor om met alle verenigingen in Achtkarspelen duidelijkheid te creëren ten aanzien van verantwoordelijkheden en bevoegdheden op gemeentelijke sportterreinen. Daarbij moet ook voldoende ruimte blijven voor het gedachtegoed van 'Elkenien Dwaande'; Voor de onderdelen, waar de gemeente verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud, een duidelijk beheer- en onderhoudsplan opstellen en uitvoeren;

8 Side : 8 Duidelijk maken hoe de gemeente om gaat met de mate van handhaving; vergunde situaties ten opzichte van werkelijkheid; niet goed naleven van afspraken door verenigingen die verantwoordelijk zijn voor onderhoud op onze sportterreinen; Toekomst Het ongeluk met de dug-out in Twijzel heeft ons weer bewust gemaakt van de spanning die kan ontstaan bij de toenemende eigen verantwoordelijkheid van burgers en verenigingen en het loslaten van verantwoordelijkheden door de gemeente. Een 100% risicoloze samenleving bestaat niet en het nastreven daarvan is niet realistisch en kan leiden tot onvrijheid. Het college zou verder willen gaan met het bieden van ruimte voor de burger en verenigingen maar realiseert zich hierbij dat we in de komende periode duidelijkheid moeten creëren over wie waarvoor verantwoordelijk is op de sportterreinen. Dat voor de onderdelen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is een voor ieder duidelijk beheers- een onderhoudsplan opgesteld moet worden, waarin onder andere is aangegeven wat we onderhouden én hoe de gemeente het onderhoudt. Dat we, voor de onderdelen waarvoor de verenigingen verantwoordelijk worden gesteld, aangeven hoe de gemeente hiermee omgaat; gaat de gemeenten periodiek controleren of leggen we de verantwoordelijkheden eenmalig vast in een contract. Voor deze onderwerpen zullen we in het tweede kwartaal van 2015 met de vereniging afgestemde voorstellen aan uw raad voorleggen. Naast deze actiepunten voor de middellange termijn is er een aantal aanbevelingen geformuleerd voor de korte termijn. Ten eerste is er een onderzoek gestart naar de sportaccommodaties in de gemeente. Op de voetbal- en korfbalvelden in Achtkarspelen is onderzoek gedaan naar de opstallen op de sportvelden. Denk hierbij aan dug-outs, ballenvangers, lichtmasten en speeltoestellen. Tijdens de inspecties zijn op twee terreinen situaties geconstateerd waarop gelijk actie is ondernomen. Op het sportterrein van k.v. Harkema is een onstabiel speeltoestel verwijderd en met v.v. Surhuisterveen vinden gesprekken plaats over de aanpassing van hun speeltoestellen op het sportpark. Verder zijn er geen situaties geconstateerd waar op korte termijn acties nodig waren. Het onderzoek van de sportaccommodaties loopt nog. Begin volgend jaar zal dit onderzoek aan uw raad aangeboden worden. Met de verenigingen zal een overzicht gemaakt worden van de geïnspecteerde onderdelen; wat is goed wat moet worden aangepast op korte termijn en wat op een wat langere termijn. Met de verenigingen worden deze overzichten besproken en worden afspraken gemaakt over wie welke actie onderneemt en op welk moment. Met deze acties gaat het college ervan uit dat we een goede balans kunnen vinden tussen de eigen verantwoordelijkheid en ruimte van de verenigingen en de verantwoordelijkheid die de gemeente heeft voor de veiligheid van de openbare ruimte. Verantwoording Het ongeluk met de dug-out in Twijzel heeft iedereen diep geraakt. De getroffen families, de kinderen en begeleiders van de deelnemende scholen, de organisatie van het toernooi, de hulpverleners en de hechte mienskip van Achtkarspelen. En ook de ambtenaren en bestuurders die betrokken waren bij de hulpverlening en de nazorg.

9 Side : 9 Het college heeft verklaard haar verantwoordelijkheid te willen nemen voor de gevolgen van de tragische gebeurtenissen in Twijzel op 21 mei Het college is van mening dat zij in het algemeen goed heeft gehandeld. De leerpunten neemt het college mee in de toekomst. Het college legt uw raad nu de beschikbare informatie voor om uw raad een afsluitend politiek oordeel te kunnen laten vormen. Buitenpost, 12 november 2014 het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen, secretaris, mr. drs. E.H.C. van der Laan burgemeester, G. Gerbrandy

10 Riedsbeslút De raad van de gemeente Achtkarspelen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 12 november 2014, punt nr.: 4; Beslút: In te stemmen met de conclusies en leerpunten. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen van 20 november De griffier, De voorzitter, mr. R. van der Heide G. Gerbrandy

Commissie Jager maart 2013 GRIP OP NAZORG

Commissie Jager maart 2013 GRIP OP NAZORG Commissie Jager maart 2013 GRIP OP NAZORG VOORWOORD Op zaterdagavond 4 augustus 2012 vindt in Steenwijkerwold, gemeente Steenwijkerland, de afsluiting plaats van het jaarlijks festival DickyWoodstock.

Nadere informatie

Onderzoek asbestvondst Kanaleneiland

Onderzoek asbestvondst Kanaleneiland Onderzoek asbestvondst Kanaleneiland De Commissie Onderzoek asbestvondst Kanaleneiland Mr. G.J. Jansen Mr. Dr. H.K. Fernandes Mendes M. Rook MBA Mr. Drs. A.M.E. Stordiau-van Egmond Ing. P.J. van Zanten

Nadere informatie

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november

Nadere informatie

Evaluatie asbestincident Roermond

Evaluatie asbestincident Roermond Evaluatie asbestincident Roermond Acute fase: 16-12-2014 tot 19-12-2014 Nazorgfase: 19-12-2014 tot 15-04-2015 Door: Evaluatiecommissie Asbestincident Roermond Steven de Vreeze (VZ) Hans Wink Kees Kappetijn

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Twaalf terugkerende uitdagingen voor bestuurders Van calamiteitenbestrijding naar crisismanagement in de zorg

Twaalf terugkerende uitdagingen voor bestuurders Van calamiteitenbestrijding naar crisismanagement in de zorg Twaalf terugkerende uitdagingen voor bestuurders Van calamiteitenbestrijding naar crisismanagement in de zorg Marco Zannoni & Annetta van Es Oktober 2012 Samenvatting Dit artikel gaat over crisismanagement

Nadere informatie

GOMA: op weg naar een betere afwikkeling van medische aansprakelijkheidszaken?

GOMA: op weg naar een betere afwikkeling van medische aansprakelijkheidszaken? ARTIKEL GOMA: op weg naar een betere afwikkeling van medische aansprakelijkheidszaken? Mr. Chr.H. van Dijk & mr. A.E. Krispijn * 1 Inleiding Op 16 juni 2010 is de eerste versie van de Gedragscode Openheid

Nadere informatie

Heel de patiënt. Het handelen van de beroepsmatig betrokkenen na het vertrek van een disfunctionerende medisch specialist

Heel de patiënt. Het handelen van de beroepsmatig betrokkenen na het vertrek van een disfunctionerende medisch specialist Heel de patiënt Het handelen van de beroepsmatig betrokkenen na het vertrek van een disfunctionerende medisch specialist 2 september 2010 Tweede externe onderzoekscommissie MST 1 Inhoudsopgave Voorwoord..3

Nadere informatie

Heel de patiënt. Het handelen van de beroepsmatig betrokkenen na het vertrek van een disfunctionerende medisch specialist

Heel de patiënt. Het handelen van de beroepsmatig betrokkenen na het vertrek van een disfunctionerende medisch specialist Heel de patiënt Het handelen van de beroepsmatig betrokkenen na het vertrek van een disfunctionerende medisch specialist 2 september 2010 Tweede externe onderzoekscommissie MST 1 Inhoudsopgave Voorwoord..3

Nadere informatie

Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid. Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht

Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid. Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht Pgb- trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid Onderzoek van de Nationale

Nadere informatie

ALS MAATSCHAPPELIJKE ONRUST DREIGT

ALS MAATSCHAPPELIJKE ONRUST DREIGT ALS MAATSCHAPPELIJKE ONRUST DREIGT EVALUATIE VAN HET OPTREDEN VAN DE AUTORITEITEN NAAR AANLEIDING VAN DE ARRESTATIE VAN BENNO L. COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement J.G.H. Bos Drs. A.M.D.

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Recht doen aan slachtoffers

Recht doen aan slachtoffers Recht doen aan slachtoffers Datum 22 februari 2013 Status Definitief DEFINITIEF Recht doen aan slachtoffers 22 februari 2013 Colofon Afzendgegevens Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Directie

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493

Rapport. Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493 Rapport Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat het regionale politiekorps Flevoland op 26 februari 2001 hun auto heeft laten wegslepen en dat de politie er

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) te Rotterdam sinds de overname van de inning van de kinderalimentatie per 15 november 1996 onvoldoende

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

nationale veiligheid en crisisbeheersing

nationale veiligheid en crisisbeheersing jaargang 10 nummer 4 augustus 2012 Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing Thema: Lerend vermogen Nationale Cyber Security Strategie op koers Nationale Veiligheid in historisch perspectief Continuïteit

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Voor wie is dit format? 3 1.2 Leeswijzer 4 8. Doelen, resultaten en verantwoording 27 8.1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 Nr. 142 VERSLAG

Nadere informatie

contact met getroffenen

contact met getroffenen handreiking 1 contact met getroffenen Aandachtspunten voor communicatie tussen overheid en getroffenen in de nafase van rampen en crises 2 contact met getroffenen inhoud 3 inhoud Vooraf 5 Inleiding 7 De

Nadere informatie

Dit is dus de flat waar het om gaat, nu buiten bereik van de media. Foto genomen voor ontruiming #Ede #omroepgld pic.twitter.

Dit is dus de flat waar het om gaat, nu buiten bereik van de media. Foto genomen voor ontruiming #Ede #omroepgld pic.twitter. Dit is dus de flat waar het om gaat, nu buiten bereik van de media. Foto genomen voor ontruiming #Ede #omroepgld pic.twitter.com/ Wv84ebnVu8 Arjan Hoefakker @Hoefakker 16 Mosterdgas in Ede Menno van Duin,

Nadere informatie

KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND

KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND NOTITIE KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND Woord vooraf Veiligheid in de zorg door openheid De kwaliteit van de zorg is het afgelopen jaren veel in het nieuws geweest. Hoewel de roep om openheid

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

Mediation naast strafrecht in het arrondissement Amsterdam: Een beschrijving van het proces en een verkenning van de effecten

Mediation naast strafrecht in het arrondissement Amsterdam: Een beschrijving van het proces en een verkenning van de effecten Mediation naast strafrecht in het arrondissement Amsterdam: Een beschrijving van het proces en een verkenning van de effecten Suzan Verberk Amsterdam, oktober 2011 Auteur: Dr. S (Suzan) Verberk Met medewerking

Nadere informatie

Ombudsman, doel en werkwijze

Ombudsman, doel en werkwijze Ombudsman, doel en werkwijze Overheden moeten bij de uitvoering van hun taken op een behoorlijke manier omgaan met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit betekent dat de overheid een

Nadere informatie

Meiling en adoptie uit India

Meiling en adoptie uit India Meiling en adoptie uit India Onderzoek naar het handelen van vergunninghouder interlandelijke adoptie Meiling in de periode 1995 t/m 2002 naar aanleiding van signalen over mogelijke misstanden in India.

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl Gedragscode Behandeling Letselschade 2012 Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade cq. letselschade

Nadere informatie