Betreft: Vragen artikel 38 inzake na-ijlende effecten mijnbouw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betreft: Vragen artikel 38 inzake na-ijlende effecten mijnbouw"

Transcriptie

1 Aan: College van Burgemeester en Wethouders Postbus AP Van: SP Betreft: Vragen artikel 38 inzake na-ijlende effecten mijnbouw Datum: Art 38 vragen met het verzoek deze schriftelijk te beantwoorden. p 31 juli ontvingen wij een raadsinformatiebrief over actualisering van de site van Staatstoezicht op de mijnen, waarin twee links naar rapporten, die afsloot met de opmerking: Ik neem aan dat ik u hiermede voor dit moment voldoende heb geïnformeerd. Wij spreken ons ongenoegen uit over deze wijze van informatieverstrekking aan de gemeenteraad. Het actualiseren van een site hoeft de gemeenteraad in het algemeen niet te vernemen. Wat hier achter schuilgaat zijn twee, zeker voor, uiterst belangrijke rapporten, waarvan u slechts een link verstrekt. Het betreft een inventarisatie door het Staatstoezicht op de Mijnen (Sodm) over de na-ijlende effecten van de mijnbouw en een plan van aanpak hoe zaken met betrekking tot de na-ijlende effecten van mijnbouw, zullen worden opgepakt. Hierin staat onder andere dat op diverse punten de problematiek in het grootst is. Dat er nu al maatregelen genomen zouden moeten worden en dat de na-ijlende effecten niet alleen materiële schade tot gevolg hebben, maar ook gevaar voor personen kunnen opleveren! We nemen toch aan, dat u met uw slotopmerking dat u aanneemt dat u ons voldoende hebt geïnformeerd, niet bedoeld dat de gemeenteraad hierover van u voorlopig geen informatie meer ontvangt en dat u in de wachtstand gaat tot eind 2015?

2 Vragen: 1. Wat is uw visie over de na-ijlende effecten van mijnbouw in het algemeen en in in het bijzonder? Is het college bijvoorbeeld met ons van mening dat er voor mijnschade, net als in Duitsland, geen verjaringstermijn mag gelden? De bodem blijft immers altijd in beweging en daardoor kan de schade pas veel later ontstaan. Dat het stilzetten van de pompen, met gevolg dat het water stijgt een nieuw feit is? 2. Wat zijn uw opvattingen over de inventarisatie van SodM? 3. Welke zaken dienen naar uw opvatting reeds nu te worden aangepakt? Wij denken onder andere aan voorkomen van mogelijk gevaar, aanpakken sinkholes, bouwen binnen een bepaalde straal van schachten etc. 4. Wat zijn uw opvattingen over het plan van aanpak van SodM? 5. Bent u het met ons eens dat gezien het feit dat de problematiek in veruit het grootste is, het van belang is dat hierin een voortrekkersrol gaat vervullen? Zo ja, welke acties kunnen we van u verwachten? 6. Bent u het eens met fractie SP dat deze voortrekkersrol zeker van belang is in het overleg dat SodM wil opstarten met alle betrokken gemeenten en diverse instanties? 7. Kan het college aangeven hoeveel woningen in kampen met mijnschade? 8. Kan het college aangeven hoeveel Kerkraadse woningbezitters aanspraak kunnen maken op het garantiefonds? 9. Is het college bereid om de inwoners van pro actief attent te maken op het bestaan van het garantiefonds? 10. Is het college bereid om Kerkraadse burgers te helpen bij het aanspreken van het garantiefonds? 11. Is het college het met ons eens dat degene die het meeste profijt heeft gehad bij de steenkolenwinning ook geld ter beschikking moet stellen om de door mijnbouw veroorzaakte schade te vergoeden? Zo ja, wie is dat volgens het college. 12. Geldt het garantiefonds ook voor schades veroorzaakt door particuliere mijnen? 13. Is het college het met ons eens dat het bedrag dat de minister voor het garantiefonds van 1 miljoen, aangevuld tot 2 miljoen door andere overheden, waarschijnlijk veel te laag is om de te verwachten schade te dekken? Zo ja, wat gaat het college hieraan doen? 14. Kan het college aangeven welke financiële bijdrage dient te leveren? 15. Kan het college aangeven hoe het college dit bedrag denkt te dekken? 16. Is het college het met ons eens dat door de gemeentelijke bijdrage het effect van een sigaar uit eigen doos ontstaat? Gaat het college dit aankaarten bij de Minister? 17. Is het college het met ons eens dat er een ongelijkheid ontstaat met de situatie in Groningen in het geval van de gaswinning? Immers na protesten van de Groningse bevolking stelde de minister heel snel miljoenen ter compensatie van de schade ter beschikking. 18. Kunnen we van het college, naar aanleiding van de inventarisatie en het plan van aanpak nog dit jaar een concreet plan van aanpak voor verwachten van de zaken die het college direct in dit kader alvast gaat oppakken, vooruitlopend op het afronden van het Plan van aanpak van SodM eind 2015? We bedoelen daarmee uiteraard niet de zaken die al in het plan van aanpak van SodM staan.

3 Gemeente į C ARCHIEF Sector Stedelijke ntwikkeling 8t Beheer Bezoekadres: Markt 33 Ambtenaar M. Stevens Telefoonnummer Telefax Zaaknummer 14İ Uw brief van nderwerp Art.38 vragen mijnbouw Bijlage(n) div. SP-fractie Mevr. Laumann Kaardebol HV KERKRADE Uw kenmerk ns kenmerk Datum j(?~cc}-'itj Geachte mevrouw Laumann, Naar aanleiding van Uw brief en de daarin opgenomen vragen over mogelijke na-ijlende effecten van de voormalige mijnbouw berichten wij U als volgt. Wij delen Uw mening dat de beide rapporten (Inventarisatie en Plan van Aanpak) zeker voor relevant zijn. m die reden heeft wethouder Bok ook gemeend U van de publicatie hiervan direct, ondanks reces van Uw raad, in kennis te stellen. In de presentatie gehouden voor de raadscommissie GEZ van september 2013 is het te zijner tijd zullen verschijnen van deze rapporten reeds aangekondigd. Dat de na-ijlende effecten naast zaakschade ook tot letselschade zouden kunnen leiden, is reeds in de presentatie van september 2013 aan de commissie GEZ toegelicht en vormt als zodanig geen nieuws. Terugkijkend op de ontwikkeling van het onderwerp en de informatieverstrekking aan de raad blijkt dat ons college dan wel wethouder Bok de raad steeds op de hoogte gehouden heeft van relevante informatie en zal dit ook blijven doen. p de volgende pagina's wordt ingegaan op Uw vragen. FSC Papier van verantwoorde herkomst FSC C01748B Postbus AP Telefoon IBAN NL49 BNCH Telefax BIC BNCHNL2C Parkstad Limburg Gemeente maakt deel uít van Parkstad Limburg

4 2 Gemeente 1. Wat is uw visie over de na-ijlende effecten van mijnbouw in het algemeen en in in het bijzonder? Is het college bijvoorbeeld met ons van mening dat er voor mijnschade, net als in Duitsland, geen verjaringstermijn mag gelden? De bodem blijft immers altijd in beweging en daardoor kan de schade pas veel later ontstaan. Dat het stilzetten van de pompen, met gevolg dat het water stijgt een nieuw feit is? Voor de visie van het college op dit punt zij verwezen naar de raadsinfo en de brieven die ons college hierover aan de minister van Economische Zaken en Tweede Kamer geschreven heeft in afschrift aan de raad {zie bijlagen). 2. Wat zijn uw opvattingen over de inventarisatie van SodM? Het doel van de inventarisatie wordt in het rapport waar U op doelt als volgt omschreven: "Door de voormalige steenkolenwinning in Zuid-Limburg kan in deze regio nieuwe schade optreden. Dit rapport is een weergave van een eerste inventarisatie van deze na-ijlende gevolgen. Met behulp van literatuur- en archiefstudie, overleg met experts, analyse van meetgegevens en analyse van schadegevallen zijn aard en omvang van de problematiek nader in kaart gebracht." De inventarisatie is gelet op de doelstelling naar onze mening volledig en juist uitgevoerd. Het stuk is opgesteld door het Staatstoezicht op de Mijnen maar is tevens ter visie aangeboden aan de leden van het Technisch Platform Nazorg Steenkoolwinning waaraan ambtelijke vertegenwoordigers deelnemen van de 12 voormalige mijngemeenten en de provincie, de Technische Commissie Bodem beweging, het ministerie van Economische Zaken, het Waterschap Roer en vermaas, de Waterleiding Maatschappij Limburg, de Veiligheidsregio Limburg-Zuid en het Mijnmuseum Heerlen. Voor zover hieruit relevante opmerkingen naar voren gekomen zijn, werden deze in de voorliggende inventarisatie opgenomen. 3. Welke zaken dienen naar uw opvatting reeds nu te worden aangepakt? Wij denken onder andere aan voorkomen van mogelijk gevaar, aanpakken sinkholes, bouwen binnen een bepaalde straal van schachten etc. Uiteraard wenst ons college enig gevaar te voorkomen, maar daartoe moet wel bekend zijn over welk gevaar het gaat, waar het zich kan voordoen, hoe groot de kans is dat het zich voordoet en hoe het effectief aangepakt kan worden? Uw voorbeeld van sinkholes is hiertoe illustratief. Het voorkomen van een gevaar door een sinkhole is op zich simpel te bereiken door het gebied waarin deze zich zou kunnen voordoen met een hekwerk af te zetten. Maar dan moet wel bekend zijn waar dat gebied is. ok van belang is de vraag hoe groot de kans is dat het sinkhole ook daadwerkelijk optreedt. Het onderzoek dat door de minister in opdracht gegeven is, moet in beeld brengen of en zo ja waar bepaalde risico's zich manifesteren en hoe hiermee om te gaan. 4. Wat zijn uw opvattingen over het plan van aanpak van SodM? Het doel van het plan van aanpak wordt in het rapport waar U op doelt als volgt omschreven: "p basis van de inventarisatie heeft SodM geadviseerd nader onderzoek te doen naar de na-ijlende gevolgen van de steenkolenwinning. Dit onderzoek zou zowel de risico's, als mogelijke beheersmaatregelen in kaart moeten brengen. In november 2013 heeft de minister van Economische Zaken (EZ) besloten SodM dit onderzoek te laten coördineren. Daarop heeft SodM, in overleg met EZ, provinciale en lokale overheden en experts, haar voorstel uitgewerkt tot dit onderzoeksplan." FSC Papier van verantwoorde harkomst FSC* C Parkstad Limburg Gemeente maakt deel uit van Parkstad Limburg

5 3 Gemeente Het plan is gelet op de doelstelling naar onze mening volledig en juist opgesteld. Het stuk is opgesteld door het Staatstoezicht op de Mijnen maar is tevens ter visie aangeboden aan de leden van het Technisch Platform Nazorg Steenkoolwinning waaraan ambtelijke vertegenwoordigers deelnemen van de 12 voormalige mijngemeenten en de provincie, de Technische Commissie Bodem beweging, het ministerie van Economische Zaken, het Waterschap Roer en vermaas, de Waterleiding Maatschappij Limburg, de Veiligheidsregio Limburg-Zuid en het Mijnmuseum Heerlen Voor zover hieruit relevante opmerkingen naar voren gekomen zijn, werden deze in de voorliggend plan opgenomen. 5. Bent u het met ons eens dat gezien het feit dat de problematiek in veruit het grootste is, het van belang is dat hierin een voortrekkersrol gaat vervullen? Zo ja, welke acties kunnen we van u verwachten? Terugkijkend op de manier waarop het onderwerp "nieuwe mijnschade in Limburg" op de politieke agenda in Den Haag gezet is, moge duidelijk zijn dat hierin vanaf het eerste moment reeds een prominente rol gespeeld heeft. Zowel Kamercommissie als minister van Economische Zaken zijn in 2014 in geweest. Gelet op de aandacht die het onderwerp in de Tweede Kamer gekregen heeft en het mede als gevolg daarvan nu door de minister in opdracht gegeven onderzoek mag ten aanzien van Uw vraag geconcludeerd worden dat de voortrekkersrol, steeds in samenspraak met de overige mijngemeenten en de provincie, met succes gespeeld is. Het doel blijft om als gemeenten en provincie gezamenlijk de uitdagingen die dit onderwerp gaat brengen aan te gaan. 6. Bent u het eens met fractie SP dat deze voortrekkersrol zeker van belang is in het overleg dat SodM wil opstarten met alle betrokken gemeenten en diverse instanties? Uit Uw vraag blijkt niet eenduidig op welk overleg "dat SodM wil opstarten met alle betrokken gemeenten en diverse instanties" U doelt. Het "Technisch Platform Nazorg Steenkoolwinning" waaraan de bij vraag 2 genoemde partijen deelnemen, bestaat reeds sinds november Verder bestaat er reeds lange tijd nauw contact tussen SodM, ministerie en gemeente. 7. Kan het college aangeven hoeveel woningen in kampen met mijnschade? Eigenaren van circa 90 woningen hebben zich tot nu gemeld met schade aan hun woningen. f deze schade daadwerkelijke "mijnschade" (schade als gevolg van bodembeweging) is, kan ons college niet beoordelen maar dient door de Technische Commissie Bodembeweging (z/'e te geschieden. Vele meldingen zijn op dit moment nog in behandeling bij de Tcbb. Bekend is dat de Tcbb op dit moment bij 4 woningen verdeeld over 2 locaties in geoordeeld heeft dat er redelijkerwijs sprake is van schade als gevolg van bodembeweging. 8. Kan het college aangeven hoeveel Kerkraadse woningbezitters aanspraak kunnen maken op het garantiefonds? Aangenomen wordt dat U met "garantiefonds" doelt op het noodfonds (of "Regeling schrijnende gevallen") zoals door minister Kamp voorgesteld met een inhoud van 2 miljoen Euro met een voorziene looptijd van 2 jaar. Voor dit fonds heeft de minister nog geen afspraken met partijen gemaakt over de voorwaarden waaronder aanspraak gemaakt kan worden op dit fonds. FSC Papier van verantwoorde herkomst FSC* C Parkstad Limburg Gemeente maakt deel uit van Parkstad Limburg

6 Gemeente Door de minister is wel aangegeven dat het fonds enkel bedoeld is om (in afwachting van de resultaten van het grote onderzoek en de juridische procedures rond de afgewezen claims op het Waarborgfonds Mijnschade) de veiligheid van woningen door bouwkundige voorzieningen te herstellen voor zover deze veiligheid aannemelijk in het geding is. p grond van het bovenstaande kan ons college Uw vraag op voorhand niet beantwoorden. 9. Is het college bereid om de inwoners van pro actief attent te maken op het bestaan van het garantiefonds? p het moment dat het fonds gevuld is en de voorwaarden voor het maken van aanspraak op het fonds bekend zijn, zal hieraan uiteraard bekendheid gegeven worden. Gelet op de door de minister voorgegeven voorwaarde dat de veiligheid van de woning aannemelijk in het geding moet zijn, moge duidelijk zijn dat dit fonds op voorhand maar voor een kleine groep burgers relevant kan zijn. 10. Is het college bereid om Kerkraadse burgers te helpen bij het aanspreken van het garantiefonds? Het college heeft meermaals laten weten haar burgers te helpen met zaken die betrekking hebben op de gevolgen van de voormalige mijnbouw, dit zal in voorkomend geval ook gelden voor het aanspreken van het fonds. 11. Is het college het met ons eens dat degene die het meeste profijt heeft gehad bij de steenkolenwinning ook geld ter beschikking moet stellen om de door mijnbouw veroorzaakte schade te vergoeden? Zo ja, wie is dat volgens het college. Het college is van mening dat degene wiens handelen redelijkerwijs aannemelijk de huidige mijnschade tot gevolg heeft, aangesproken moet worden op vergoeding van deze schade. f dit degene is die zoals U stelt het "meest profijt" gehad heeft van de steenkoolwinning achten wij, in lijn met geldend recht, niet relevant. Dit los van de vraag wie eigenlijk degene is die het "meest profijt" gehad heeft daar deze vraag kennelijk ook voor U op voorhand niet te beantwoorden was. 12. Geldt het garantiefonds ook voor schades veroorzaakt door particuliere mijnen? Het beoogde fonds geldt voor de gehele voormalige Mijnstreek, ongeacht of het gebieden betreft waarin particuliere of Staatsmijnen actief waren. 13. Is het college het met ons eens dat het bedrag dat de minister voor het garantiefonds van C 1 miljoen, aangevuld tot C 2 miljoen door andere overheden, waarschijnlijk veel te laag is om de te verwachten schade te dekken? Zo ja, wat gaat het college hieraan doen? Van belang voor de beantwoording is nogmaals kennis te nemen van (de onderstreepte tekstgedeelten uit) de Kamerbrief van juni 2014 waarin minister Kamp over dit fonds schrijft: "Regeling voor schrijnende gevallen Van juridische verplichtingen tot schadevergoeding door bedrijven often laste van het Waarborgfonds mijnbouwschade en overheidsaansprakelijkheid moet worden onderscheiden de maatschappelijke zorg en verantwoordelijkheid van de overheid voor het welzijn en de veiligheid van haar burgers. Deze verantwoordelijkheid kan met zich brengen dat van overheidswege (onverplicht) een voorziening wordt getroffen. p basis van de resultaten van de onderzoeken wordt besloten of, waar en wanneer er welke preventieve en mitigerende maatregelen nodig zijn om schade als gevolg van de na-ijlende gevolgen van de kolenwinning te voorkomen en te beheersen. mdat het onderzoek ongeveer twee jaar in beslag zal nemen, wil ik nu een voorziening treffen voor de schrijnende gevallen waarin de veiligheid van burgers in het geding komt. Papier van verantwoorde herkomst FSC" C Parkstad Limburg Gemeente maakt deel uit van Parkstad Limburg

7 Gemeente Samen met de provincie Limburg, de 12 betrokken voormalige mijngemeenten en de drie rechtsopvolgers van voormalige kolenwinningsbedrijven (DSM, Umicore en ranje-nassau) wil ik in Limburg een tijdelijke voorziening treffen die binnen bepaalde kaders zal voorzien in hulp aan gedupeerden. Die voorziening zal door een door de provincie en gemeenten ingestelde onafhankelijke commissie worden ingericht en uitgevoerd. Tegemoetkomingen voor schrijnende gevallen van schade die zijn ontstaan door de kolenwinning zullen na overleg met de betrokken burgers in natura plaatsvinden en zijn gericht op (bouwkundig) herstel van de schade zodat er weer een betrouwbare en veilige woonsituatie ontstaat. Voor de voorziening ga ik uit van een bedrag van twee miljoen euro." Het fonds is dus niet bedoeld om het herstel van mijnschade in de vorm van bijvoorbeeld het herstellen van scheuren of waardevermindering van panden door schade te vergoeden. Het fonds stelt enkel geld beschikbaar om schade die de veiligheid van een pand redelijkerwijs in het geding brengt zodanig te herstellen dat de er weer een veilige woonsituatie ontstaat. Hoeveel gevallen dit betreft en hoeveel kosten hiermee gemoeid zijn in de gehele Mijnstreek kan ons college niet beoordelen. Er moet daarom aangenomen worden dat de schatting van de minister juist is totdat anders blijkt. 14. Kan het college aangeven welke financiële bijdrage dient te leveren? Het overleg tussen Ministerie van Economische Zaken, gemeenten en provincie hierover is nog gaande, er zijn ten aanzien van te leveren bijdragen nog geen voorstellen gedaan. 15. Kan het college aangeven hoe het college dit bedrag denkt te dekken? Uit het antwoord bij vraag 14 volgt dat deze vraag nog niet aan de orde is. 16. Is het college het met ons eens dat door de gemeentelijke bijdrage het effect van een sigaar uit eigen doos ontstaat? Gaat het college dit aankaarten bij de Minister? Zoals de minister in de Kamerbrief aangegeven heeft, bestaat er noch van zijde van het ministerie noch van zijde van de rechtsopvolgers van de voormalige mijnmaatschappijen enige verplichting tot het oprichten van een fonds voor schrijnende gevallen. Het fonds is een initiatief van de minister op grond van de motivering zoals in het citaat bij vraag 13 te lezen staat. Gelet hierop mag de vraag gesteld worden welke variant onredelijker is: geen fonds met eerder genoemde doelstelling oprichten omdat hiertoe geen verplichting bestaat of wel een fonds oprichten en een bijdrage aan partijen vragen? 17. Is het college het met ons eens dat er een ongelijkheid ontstaat met de situatie in Groningen in het geval van de gaswinning? Immers na protesten van de Groningse bevolking stelde de minister heel snel miljoenen ter compensatie van de schade ter beschikking. In vergelijking met Groningen zijn er zowel parallellen als verschillen in de situatie te benoemen waarbij het grootste verschil bestaat uit het feit dat gasvelden nog jaren geld zullen opleveren terwijl de kolenvelden al meer dan 40 jaar geen geld meer opleveren. Het verband tussen oorzaak en gevolg met betrekking tot gaswinning, aardschokken en schade aan woningen is evident, hierover bestaat ook wetenschappelijk consensus. Ten aanzien van de gevolgen van de voormalige kolenwinning is dit verband vooralsnog minder evident en wetenschappelijk nog niet aangetoond. Hiertoe dient het door de minister in opdracht gegeven onderzoek. De minister heeft aangegeven dat hij ten aanzien van de vergoeding van schade zijn huidig standpunt ten aanzien van verjaring zal heroverwegen indien de uitkomsten van het technisch onderzoek en de lopende juridische procedures hiertoe aanleiding geven. Papier van verantwoorde herkomst FSC* C Parkstad Limburg Gemeente maakt deel uít van Parkstad Limburg

8 6 Gemeente Het is daarom te vroeg om nu te concluderen dat er een ongelijkheid met Groningen bestaat omdat de situatie vooralsnog anders is. 18. Kunnen we van het college, naar aanleiding van de inventarisatie en het plan van aanpak nog dit jaar een concreet plan van aanpak voor verwachten van de zaken die het college direct in dit kader alvast gaat oppakken, vooruitlopend op het afronden van het Plan van aanpak van SodM eind 2015? We bedoelen daarmee uiteraard niet de zaken die al in het plan van aanpak van SodM staan. Zie hiertoe ook de antwoorden op de vragen 2, 3 en 4. Het onderzoek dat in opdracht van het ministerie gestart is, kijkt naar de mogelijke gevolgen van de voormalige mijnbouw en heeft hiertoe opdracht verstrekt aan ter zake kundige bureaus en instituten. Het geeft geen pas om vooruitlopend op de uitkomsten van dit onderzoek met een eigen plan van aanpak aan de slag te gaan. Uit Uw vraagstelling blijkt helaas niet welke aanleiding U hiertoe ziet, noch op welke zaken U doelt die ons college alvast zou kunnen oppakken voor zover dit niet al gebeurt. Het college, De secretaris ì o H.J.M. Coumans MPM. \ FSC Papier van verantwoorde herkomst FSCC Parkstad Limburg Gemeente maakt deel uit van Parkstad Limburg

9 Toelichting over "Nazorg Steenkoolwinning", september 2013 Inleiding Eeuwenlang is in de omgeving van de huidige gemeenten en Herzogenrath steenkool gewonnen. De eerste berichten hierover dateren uit de veertiende eeuw en de laatste uit 1974 toen de laatste mijn gesloten werd. De ontginningstechnieken en de omvang van de mijnbouw verschillen over deze periode uiteraard beduidend, maar van alle tijden is de strijd met het mijnwater geweest. De eerste ontginningen vonden plaats door koollagen die met name in de zijwanden van het Wormdal aan het oppervlak lagen te ontgraven. Nadat deze eenvoudig te winnen kolen uitgeput waren, moest men dieper graven en liep al gauw tegen het in de ondergrond aanwezige water aan. m het winnen van kolen mogelijk te maken, moest dit water afgevoerd worden door het via ondergrondse watergangen te laten afstromen naar de lager gelegen rivier de Worm. Later werden allerlei soorten pompen ingezet, variërend van handpompen, pompen aangedreven door waterraderen of paarden tot uiteindelijk in de 20 e eeuw moderne krachtige pompinstallaties die werden ingezet om het water tot op diepten tot rond 1000 meter te kunnen afpompen. Door dit onttrekken van water aan de ondergrond daalde de waterspiegel in de loop der eeuwen. De relatief beperkte onttrekkingen in de eerste eeuwen van de mijnbouw hebben een beperkte invloed op de waterspiegel gehad. De onttrekkingen uit de 20 e eeuw echter een wezenlijke. Na het sluiten van de laatste kolenmijn in Zuid-Limburg in 1974 en het sluiten van de laatste mijn in het aangrenzende Duitse mijngebied in 1994 is het oppompen van mijnwater vanuit schacht Beerenbosch in en schacht Von Goerschen in Würselen stopgezet. Sindsdien stijgt het mijnwater weer. Het Staatstoezicht op de Mijnen heeft, mede op basis van lopend internationaal onderzoek, aanwijzingen dat deze stijging onder andere kan leiden tot bodemstijging, verzakking van ondiepe ontginningen en het instabiel worden van oude schachtvullingen (meer info op Mogelijke effecten Een deel de mogelijke effecten kan zich voordoen in de gehele voormalige mijnstreek, een aantal aspecten echter alleen in. Deze effecten worden aangeduid als "na-ijlende mijnschade" waarvan er onderstaand drie kort worden toegelicht. Stijging maaiveld Dat de stijging van het mijnwater leidt tot bodemstijging is gebleken uit satellietwaarnemingen waarbij over de periode de hoogte van het maaiveld in (o.a.) Zuid-Limburg gemeten is. Uit deze metingen blijkt dat het maaiveld in Zuid-Limburg gestegen is maar enkel in de gebied dat afgebakend kan worden als de voormalige mijnstreek waarbij de stijging in de noord-west hoek het grootst is en richting zuid-oost minder wordt omdat hier (in ) het langst gepompt is. Gelijkmatige stijging van het maaiveld heeft op zich geen gevolgen voor woningen of infrastructuur en gebeurt onmerkbaar. Wanneer de stijging zich echter ongelijkmatig voordoet, kan dit wel leiden tot schade aan woningen of infrastructuur. ngelijkmatige stijging kan zich voordoen als gevolg van natuurlijke breuken in de ondergrond of als gevolg van mijnbouwactiviteiten. ude schachten In de voormalige Mijnstreek komen op Nederlands grondgebied enkel in de zuid-oost hoek van oude schachten voor. Deze schachten zijn aangelegd in de 18 e en begin 19 e eeuw. Nadat men de bereikbare kolen via deze schachten ontgonnen had, werden de schachten verlaten en gedicht. Dit dichten gebeurde naar stand van kennis en inzicht van die tijd hetgeen er meestal op neer kwam dat de schachten met los bodemmateriaal gevuld werden. Het stijgende mijnwater zou een invloed kunnen gaan hebben op de stabiliteit van deze vullingen waardoor het materiaal kan gaan verzakken.

10 ndiepe ontginningen nder het zuid-oostelijk deel van kwamen de kolenlagen relatief ondiep onder het maaiveld voor. Deze kolen werden in vroegere tijden ontgonnen door het graven van gangenstelsels in de kolenlagen. Het is mogelijk dat (een deel) van deze gangen niet ingestort is en nog "open" staan. Het stijgende mijnwater zou een invloed kunnen hebben op de stabiliteit van deze gangen waardoor verzakkingen zouden kunnen optreden. Wetenschappelijk inzicht over stijgend mijnwater Stijgend mijnwater is ook voor de vakwereld een relatief nieuw fenomeen omdat het beëindigen van kolenmijnbouw in gebieden waar mijnwater grootschalig en tot op grote diepte is afgepompt en het daarna weer gestegen tot nu toe niet veel is voorgekomen. Dit maakt dat over de mechanismen die achter de wisselwerking zitten tussen stijgend mijnwater, de reactie van de ondergrond hierop en de effecten die hierdoor kunnen ontstaan nog veel vragen bestaan die men internationaal met lopende onderzoeken probeert te beantwoorden. Dit maakt echter dat het nu niet mogelijk is om aan te geven of bepaalde effecten redelijkerwijs wel of niet in te verwachten zijn. Juridisch vraagstuk Ten aanzien van met name de oude schachten is gekeken wat bij wet bepaald is over onderwerpen als aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid. Uit een eerste verkenning is gebleken dat in de Mijnwet hierover geen bepalingen zijn opgenomen hetgeen zou betekenen dat op grond van het Burgerlijk Wetboek de eigenaar van de bovengrond ook de eigenaar van (ten minste de bovenste 100 meter) van de ondergrond is. mdat dit tot de merkwaardige situatie zou leiden dat de gemeente en particulieren hierdoor eigenaar zouden zijn van oude schachten is nader (juridisch) onderzoek naar deze vragen nodig. Waarborgfonds mijnbouwschade Het ministerie van Economische Zaken beheert het "Waarborgfonds mijnbouwschade" waarop natuurlijke personen die schade geleden hebben als gevolg van mijnbouw een aanvraag tot vergoeding kunnen indienen. Ten aanzien van een schadegeval in waarbij bewoners "na-ijlende mijnschade" geleden hebben en ter vergoeding daarvan een beroep gedaan hebben op het Waarborgfonds heeft minister Kamp het standpunt ingenomen dat deze claim inmiddels verjaard is omdat de betreffende mijn inmiddels meer dan 30 jaar gesloten is. De minister legt de oorzaak voor de huidige schade daarmee terug naar de periode van de actieve mijnbouw en gaat niet in op het argument dat de huidige schade veroorzaakt wordt door of als gevolg van stijgend mijnwater. Tegen dit standpunt wil het college ageren. Vervolg Het Staatstoezicht zal in september/oktober een onderzoeksopzet presenteren die drie producten moet opleveren die primair gericht zijn op veiligheid: een risicokaart, een monitoringsplan en een menukaart met maatregelen. ok zullen vraagstukken als bevoegdheden, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid aan bod komen. Bij de uitvoering van dit onderzoek zal de gemeente (evenals de overige voormalige mijngemeenten) nauw betrokken zijn. Verder zal de gemeente haar burger bij vragen over mijnschade actief hulp bieden.

11 Gemeente ARCHIEF DIV Sector Stedelijke ntwikkeling Å Beheer Bezoekadres: Markt 33 Ambtenaar M. Stevens Telefoonnummer Telefax Zaaknummer Ĩ.0Z. ŕŕbiu^mfl Uw brief van Uw kenmerk ns kenmerk Datum nderwerp Nazorg Steenkoolwinning Bîjlage(n) -1- Geachte fractieleden, 16 december 2013 VERZNDEN 1 6 DEC 2012 Bijgaand ontvangt U ter kennisname de brief die ons college aan minister Kamp van Economische Zaken gestuurd heeft naar aanleiding van zijn beantwoording van de gestelde Kamervragen over Nazorg Steenkoolwinning en de Kamerbrief over dit onderwerp, beide van 14 november Namens het college, 7 M. Stevens Afdeling Milieu en Bouwen FSC Papier van verantwoorde herkomet eert r*r\řīaao Postbus AP BNG-bankrekening Telefoon IBAN NL49 BNGH To/oŕjv ãţ - ţf,7 A3 Kir RhICHNI 7C. Parkstad Limbu

12 Gemeente ARCHIEF DÌvļ Sector Stedelijke ntwikkeling 8t Beheer Bezoekadres: Markt 33 Ambtenaar M. Stevens Telefoonnummer Telefax Zaaknummer Ministerie van Economische Zaken Zijne excellentie de heer H. Kamp Postbus EK DEN HAAG Uw brief van Uw kenmerk ns kenmerk Datum nderwerp Waarborgfonds mijnbouwschade Bijlage(n) 0 Hooggeachte heer Kamp, feu 002^X DEC 201 VERZNDEN T 3 DEC 2D 1 Met belangstelling heeft ons college kennis genomen van Uw beantwoording van de gestelde Kamervragen over Nazorg Steenkoolwinning met bijbehorende Kamerbrief van 14 november In de Kamerbrief geeft U aan besloten te hebben om onder leiding van het Staatstoezicht op de Mijnen onderzoek te laten doen naar de mogelijke gevolgen van de voormalige mijnbouw in Zuid-Limburg. Een belangrijk punt hierbij vormt het onderzoek naar de gevolgen van het stijgend mijnwater voor de stabiliteit van de bovengrond en mogelijke schade hierdoor aan woningen. ns college vindt dit een juist besluit en zal ambtelijke bijdrage leveren aan de spoedige uitvoering van dit onderzoek. Ten aanzien van het specifiek Kerkraadse punt met betrekking tot de juridische vragen rond oude schachten (eigendom en aansprakelijkheid) en de technische staat van de schachten (veiligheid) stellen wij vast dat U hierop in Uw beantwoording van de Kamervragen expliciet ingaat. Uw mening dat het aan de orde is om de vragen rond eigendom en aansprakelijkheid te onderzoeken wordt door ons college gedeeld. Bij Uw beantwoording van de vraag waarom de schachten in Duitsland wel en die in Nederland (nog) niet gesaneerd zijn, plaatsen wij echter een vraagteken. U stelt bij de beantwoording van vraag 8: "Uit dit onderzoek kwam naar voren, dat het mijnwater aan Nederlandse zijde minder snel stijgt dan oorspronkelijk werd verwacht en dat er daardoor geen urgente veiligheidsmaatregelen nodig waren." De schachten van de Domaniale zowel in Duitsland en Nederland liggen beide in hetzelfde ondergrondse "waterbassin" hetgeen onder meer betekent dat het water in "beide gebieden" (ondergronds dus als één gebied te beschouwen) even snel stijgt. De snelheid waarmee het water gelijkmatig in het hele gebied met oude schachten stijgt, kan dus niet doorslaggevend geweest zijn voor de vraag of sanering aan Nederlandse kant wel of niet urgent was. Van de 13 op Duits grondgebied onderzocht schachten zijn er 7 gesaneerd. De kortste afstand tussen een gesaneerde schacht in Duitsland en een niet gesaneerde in Nederland bedraagt enkel 75m. Papier ven wartwocrd* herkomst Postbus AP BNC-bankrekening Telefoon IBAN NL49 BNCH Parkstad Limbiin

13 Gemeente Gelet hierop blijft het voor ons college opmerkelijk dat er dan van de 60 in Nederland gelegen schachten bij het toepassen van dezelfde saneringscriteria als toegepast op de Duitse schachten er geen enkele voor een urgente sanering in aanmerking gekomen zou zijn. Dat er nu alsnog ingestoken wordt op beoordeling van de technische staat van de schachten op Nederlands grondgebied stemt ons tevreden. Uw standpunt over de verjaring van mijnschade en de gevolgen hiervan voor in ieder geval de drie burgers van onze stad die een beroep op het Waarborgfonds gedaan hebben, stelt ons college teleur. U stelt bij de beantwoording van vraag 3: "De Tcbb heeft volgens de Mijnbouwwet tot taak om degene bij wie zaakschade is opgetreden desgevraagd advies te geven omtrent het verband tussen die schade en de mijnbouwactiviteiten alsmede over de hoogte van het schadebedrag. Als er volgens de Tcbb oorzakelijk verband is tussen de mijnbouw/activiteit en de schade, wil dat nog niet zeggen dat het Waarborgfonds mijnbouwschade in alle gevallen tot vergoeding van de schade dient over te gaan." Inhoudelijk is dit zondermeer correct, maar in onderhavige gevallen wringt dit omdat naar Uw mening uiterlijk sinds 2005 alle mijnschade verjaard is. Dit is ruim voor de datum waarop door onze burgers de verzoeken om advies aan de Tcbb gestuurd zijn. Het had in de rede gelegen de burgers er toen reeds op te wijzen dat de Tcbb weliswaar haar advies kan uitbrengen maar dat zelfs indien een verband tussen de schade en de mijnbouwactiviteiten redelijkerwijs aannemelijk is, dit wegens verjaring niet meer tot een succesvolle claim op het Waarborgfonds kan leiden. Dat dit niet gebeurd is, voelt voor ons college als een (wellicht onbedoeld) op het verkeerde been zetten van onze burgers door het in behandeling nemen van de adviesvraag compleet met bepaling van het schadebedrag. Het enige doel dat bepaling van een schadebedrag in deze redelijkerwijs kan dienen, is toch enkel het verhalen hiervan op het Waarborgfonds. Uit het vorenstaande mag overigens niet afgeleid worden dat ons college Uw mening over de "startdatum" van de verjaring deelt. Wij zien de huidige stijging van het mijnwater evenzeer een als mijnbouwkundige activiteit als de oorspronkelijke verlaging van het niveau van dit water. Beiden brachten respectievelijk brengen effecten met zich mee die als schadeveroorzakende activiteit kunnen gelden. De door U geïntroduceerde woordelijke beperking dat "mijnbouw" gelijkgesteld wordt aan "kolenwinning" delen wij zeker niet, met het beëindigen van de winning is de "mijnbouw" in de naar onze mening van toepassing zijnde ruime zin des woords zeker niet geëindigd en de verjaringstermijn daarmee ook niet uiterlijk per 1975 gestart. ns college spreekt de hoop dat het bovenstaande voor U aanleiding mag geven Uw huidig standpunt ten aanzien van verjaring te herzien en de claims van onze burgers op geëigende wijze te honoreren om zo voor alle partijen een gang naar de rechter te vermijden. De secretari J H.J.M. Coumans. FSC Papier van verantwoorde herkomst \ Parkstad Limbura

14 o u u u u u u u o u u î X X X X I I I X X X X z z z z z z z z z z z UJ ll J LU LU lil LL.1 LIJ ļ ļ I f I l ļ ļ ļ ļ Q D Q D Q Q Q Q D Û o w m ft CN co o CN s a ^ LU < < LU < LU < LU < LU < LU LU < < LU < LU < LU in m L m m m L m L m CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN co co co C 00 eo i r T" ţ T 1 o CN CN CM ÍN CN CN CN CN CN CN t/i (/i m i/i tn t/i V) t/i g.g.g.g.g s.g.g.g u! tn in m ín tn i/ì l/l o CL CL CL CL CL Q. CL CL CL 0. a 1 Ik CD.ï G r re fo ^ ^ CL ^ CL L cu.sü 0) E 'ē S re tj re "reu i re < fc ċū J D U U in cu re CL in D i CL m C U C U C U C U C U C Ü J J C U C Ü C U E E E E E E E E E E E cucucucucucucucucucucu cucucucueucuajojcueucu cuajaiojeucucpojcueuaj r l r r r l r l l r l

15 Gemeente Sector Stedelijke ntwikkeling Ä Beheer Bezoekadres: Markt 33 Postbus Ambtenaar M. Stevens Telefoonnummer Telefax Zaaknummer Uw brief van Uw kenmerk ns kenmerk Datum nderwerp 10 september 2013 Waarborgfonds mijnbouwschade Bijlage(n) 4 Geachte heer, mevrouw, (nderstaande briefis U reeds op 12 september jl. per mail ongetekend toegezonden) Graag vragen wij dringend Uw aandacht voor een belangrijke ontwikkeling ten aanzien van het "Waarborgfonds mijnbouwschade". Dit fonds zal U in relatie tot de perikelen rond gaswinning in Groningen zeker bekend zijn, maar is dit fonds U ook bekend in relatie tot actuele mijnbouwschade als gevolg van voormalige steenkoolwinning in Zuid-Limburg? p meerdere locaties in de twaalf gemeenten van de voormalige Mijnstreek is zogenaamde "na-ijlende mijnschade" opgetreden en kan nieuwe schade niet uitgesloten worden. Deze schade wordt veroorzaakt door ongelijkmatige stijging van het maaiveld als gevolg van de actuele stijging van mijnwater (voor meer informatie zie de website van het Staatstoezicht op de Mijnen, nazorg-kolenwinning en het Jaarverslag 2012, nazorg-kolenwinning). "Na-ijlende mijnschade" kan onder andere leiden tot beschadigingen aan infrastructuur en gebouwen. Voor bezittingen van natuurlijke personen komt de ontstane schade in aanmerking voor vergoeding door de voormalige mijnconcessiehouder van het gebied waarin de schade is opgetreden dan wel zijn rechtsopvolger. Is er geen rechtsopvolger aanwijsbaar, kan geclaimd worden bij de Minister van Economische Zaken. Deze toetst vervolgens of de claim ontvankelijk is en laat door de Technische Commissie Bodembeweging een technische beoordeling opstellen over de vraag of gemelde schade redelijkerwijs het gevolg is van bodembeweging in relatie tot voormalige steenkoolwinning. ver het standpunt van de Minister ten aanzien van de ontvankelijkheid van claims uit de voormalige Mijnstreek vragen wij Uw aandacht. FSC Paplar van vsrantwoorde harkomst FSC* C p een locatie in hebben drie grenzende percelen schade opgelopen als gevolg van bodembeweging. De grootste schade hierbij doet zich voor aan een woning die zodanige scheefstand en scheurvorming heeft opgelopen dat deze onverkoopbaar geworden is. De Tcbb heeft de locatie onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat de schade redelijkerwijs veroorzaakt is door bodembeweging in een relatie met voormalige steenkoolwinning ter plaatse. Het schadebedrag aan de woning is door de Commissie vastgesteld op (!) euro. Met dit "positief advies" van de Tcbb hebben de drie eigenaren claims ingediend bij de Minister. p 28 mei 2013 heeft de Minister de claims afgewezen omdat de mijnbouwactiviteiten die de schade zouden kunnen hebben veroorzaakt langer geleden plaatsgevonden hebben dan de wettelijke verjaringstermijn van 30 jaar. Parkstad Limburg Gemeente maakt deel uit van Parkstad Limburg

16 3 Gemeente Mocht U onze visie delen, verzoeken wij U gelet op de mogelijk ingrijpende gevolgen voor inwoners van de voormalige Mijnstreek de minister tot een heroverweging te willen aansporen. Mocht U naar aanleiding van deze brief behoefte hebben aan een toelichting, kunt U hiertoe contact met ons opnemen. Stelt U een persoonlijke toelichting op prijs zijn wij hiertoe uiteraard bereid en komen naar U toe. Verantwoordelijk wethouder is de heer Jo Bok (tel , mail ns college dankt U bij voorbaat voor Uw moeite. Hoogachtend, Het college, De secretaris H.J.M. Coumans MPM. V 10 FSC ZSJÍ Papier van verantwoorde herkomst FSC* C Parkstad Limburg Gemeente maakt deel uit van Parkstad Limburg

17 C4* M ìntèisrk van ìtxtm itifaka 'jbfam JTflreíiji' rinois^iristti Vt»1î)uä î*j(h Betŵ l 9 ME»» Qn S fėön»8rî 2ōl3 fw íŵ«tipfcaslşvan artíteel 137 Vôn ířè ftųfttlouwweť «ŵ» verwek ingediend bat íttiadevefgoetjlrötónlaste v»n tiet Wflwliû.gfostò mţjn&ŵí^íiade, 80 uwfcftifićtoefeu tutti àdvtas gevoegd ván de Twànfeėltç coiïimlütte bodctnbcwířsjjrjíj ť'ïdŵ") v«h řìîä JunyarJ 2043.ikenmcnkj TĊfiŵy ), Paaŕin «ûnŵjdçęrt tie Tcbb dat de schade sart uw wonirg ŕeŵìpèhtföš hst ļtëvölâ ís van een fřistawatò ontforgroíwí als gowjo wwt vpoeşsra». «ìųiŵtiuw, ín «w brief geelt u SSJI.dat uw woning oao de te KĢfļűFade srjtöifegylndtluwtêr* ftet sēbtetf van wűegçŕe ooncesaíe van de p&rtv&ŵíe Mpmagt&chîspíii}. Pmdai 4ŵ pwnańlöfe ^nma^happjj nic* mew l»eŵt»3t íirt voor dftīîí onderoemtrtg seen rûŵteopvcrtgeŕ ís eaui te ŵi?zŵft?p vŵ dė sŵsíé kan worden verhaak), iieeft iievw verioek ons sçh^êvgrgoèdfeig ten teste van tek ŵiseŵorgfoîiris mljnţjòyŵāŵade tnoedfend. fit/, ļ Jiè.řî. «sttŵťŵwe Öiit tuädimiįirlt AtetelKsaf*tervan hel WasribŭrŞfomis mųŵoifwsŵîhletewtftŵŵ yeizpefe pm sçhaílevńrgnfîdlnjĩ afin da hahd vajî relevante felbòn en ontótendigh«děn âti he* wèŵjtfįjkfcadar.ín vervolg op mön brief van iô ťrpril 21U3 ítŵňírtèrfc: Dt3SttM*lĒM/ ĩ ÍK*ft oratawrcftt of de do^ M.g«îiļŵ!řfi sŵtfe ífi íwnnic.říc«iíi kom vof vtìflìöŵrflftgten IÖŜIÄ vŵn hŭt fûndi. fiterbij deef ík «ŗnedŭ díttde door u (laĩedthì schild*) ríteţ voorvcrgcjadlng ten laste ven het Wŵôľbûjţřf0(105 mijŵ&ihvsçhèŵş ínàsrnïiermiì. komt, omtìäťte ywöeŵiÿítìt ijcliatievenjoetfing IÄ verjaard. Iíş lictitmun besluit filėiontter ťoö. Het Waarbíiisfţntcfe mütŵw wscriaŵteingesteldftîjdafrwreřklpigtredingwsfi de MöňfraŲUftvct op l jitnijìöo 20Ö3 en Vóarŵįt onder de bij ôfi kí«ítià).s de Miįrttŵŵvwţïl: ōfötejd^ voořŵţišįrŵ'fi in çú^ōw&rņoştìinġ i^ls-deor wÿŵiiuïïñctiviítíteri zsateciiiide írfj n-ŵiurífjke personen tş ppgsfceden. Mat iotmí is ^voėâ. «n wořdurt ö«val van ultíígrinu agngevuld dp«r böŵágeň vâņ rnl/fjböuwandem#iiwrs «lt ik sectopen ťiu«' tttt ÿtfittìţwing, zouitwmnhyö, opslag vao stoften cřťvôrit&ftniniisŵrjdtìíjkċitók. Vùtjř&ftsertikeĮ i3s/ dc-rŵfiŵ van tìo MÌ1 iŵäiîwą'öt ïs.d?ü Minister van Ģcononŵdw Zŵm belatf ţňŵ hst v^n Ia «f«t vertwíkí iá. VWJ Ueîa^ŵflrtJrtťfi is? ř onderttéeí van «ļé MlJnlKWwweř bepaalt döt de MtttféŞíär van economischs Žök oen tvôtuurlljki» pąřïoor» tïĵ wíe T^ŵktìciwde ojïstirâíïeft «ís ġzvtílğ vmft^lftbŵwfâŵiyíteïböīop ŵenÿ VBtïûeU inőfeh *Je f^i ipw-ièi mlĵiŵöuwďhdornim\i4w heeft opgehoudente beste^rt, V«rŵ:r

18 Dircdls Enerotamańn moot de vordering voldoen aaifcte voorwaarden pm vpor yerôoedlng In e«ír»frterwrt9 te komen ap grond van hét BtirgerHjk Wetbôefcy InfteîMjíomler artikel &İ77 van hetsurçeriîjkweftosk. EGETM EH f Artikel 6:1??, eersteen vřeitöe lid, VĚVI het Burgerlijk Wetboek toeten dat4ė expíoitarvt, tten wet de laatste exptòltant van een mijnbouwwerji als bedoeld in artikŵt 1, onderdeel «, van de Mijnbotiwweţ aansprakelijk řs voor de schade ctìe ontstaat door beweging Vñr) defcederň sis.gevolg van de öaftlea, of de expîsitetle van dat werk. Deftamarklale Mţĵnmaatstfiapjiij is de r&atete exptoltant ven het mįjŵourwetk waardoor schade zou kunnen din veroorasekt en heeft In ÛSē ílââr activiteiten ín de winning van steenkolen In í,fflŵürņ beëindigd. Pe orrianjate Mljnmaatschapplj is In i998 en heeft geeftrechteopvofgerop vŵ de sŵatte zou kunnen warden vćrtia^ïd. AannemensSe dat ïte Ttbb op de Juiste gronden heeft vastgesteld dat da zsaksehćnie apfi uw woïiírifl ís ontstaan doorvroegere, In 1969 beeindlflde, niijftbotfwactlvlţelteri VBń de Domaniale Miĵnrawtsŵŵpptļ, constateer Ik dát de mljnboumctmteiten die de schade «aiden kũarten hŵbeti veraoreaet» vdôr 1959 en derhalve meer dan dertig jaar geleden moeten hebben plaatsgevonden. Artikel 3J31(Ļ tweede lid, vart het ŵirgerŕpwetbōĝk bepaalt dat In geval van sehade aís gevo^ vair beweging van de bod&n ate bedoeld in artikel 5:177, eerste liíf, van liet mtgmęk Weŵoe^ de rechtsvorderingtotverçratfing van de schade fn leder geval verjaart ŵor verloop van dertig jaren na de Gebeurtenis waardoor de sthacfe 13 veŕoorż&akt. Uw- verzoek tot sdiacfĉvêrļjoedřng ïs daamŕieeln 1993 verjaard. Qp grond \m het bovenstaande kom Ik tot liet oerdeel dat da schade aan uw woning étefc«totïld \n uw bńefvm 5 februari 2013 niet în sanmerklna-komt vöör verţjöeďrrřg it t het Waarborgfonds mpliouwschbde, ös Minister yan ECūnpmlşctieŵken, namens deze: n mw,rtif (Y. Peter* P tt iiaijireetie Energiemarkt Tegen dít beskhťkan űegene wíens belang d&arbrj rechtstreeks is betrökkön, binnen zes weken na de dag waarop «Iřt besluit Is vereenden een gowottveerd" benř/aarsŵrtit Indíénen de Mlíilsľeř van Économische Zaten, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 2Q401, 2500 ËK oen Haag» PJt besluit Js verbonden op de In de aenîief van ditfreslvlt vernielde tfatunn

19 Gemeente Sector Stedelijke ntwikkeling Å Beheer Bezoekadres: Markt 33 Ambtenaar M. Stevens Telefoonnummer Telefax Zaaknummer Ministerie van Economische Zaken Zijne excellentie de heer H. Kamp Postbus EK DEN HAAG Uw brief van Uw kenmerk ns kenmerk Datum CL fait 7013 nderwerp Waarborgfonds mijnbouwschade Bijlage(n) 0 Hooggeachte heer Kamp, ns college wendt zich bezorgd tot U naar aanleiding van Uw besluit om de claims van de Kerkraadse families XXXX om aanspraak te maken op het 'Waarborgfonds mijnbouwschade* af te wijzen wegens verjaring (Uw brief d.d. 28 mei 2013). De familie XXXX heeft zich naar aanleiding van dit besluit tot ons college gewend en ons gewezen op zowel hun persoonlijke gevolgen als ook op de veel bredere gevolgen voor de gehele voormalige Zuid-Limburgse Mijnstreek. In het geval van de familie XXXX gaat het om een onverkoopbaar geworden woning met scheurvorming als gevolg van ernstige scheefstand van de woning met een schadebedrag van circa XXXX euro. Zoals U wellicht bekencļ waren beide claims de eerste die vanwege mijnschade in relatie met voormalige steenkoolwinning met een "positief advies* van de Technische Commissie Bodembeweging bij U ingediend zijn. Uw besluit tot afwijzen van deze claims vanwege verjaring heeft dan ook een beduidend grotere reikwijdte dan enkel voor genoemde gevallen, Uw besluit zet voor de gehele voormalige Zuid-Limburgse Mijnstreek de mogelijkheid op slot om aanspraak te maken op het Waarborgfonds. Dit geldt zowel voor inwoners van die voormalige concessies waarvoor U, wegens ontbreken van een rechtsopvolger van voormalige mijnmaatschappijen, aan te spreken bent als voor inwoners van voormalige concessies waarvoor er wel nog een rechtsopvolger is. Laatstgenoemden zullen zich uiteraard in voorkomende gevallen oriënteren aan Uw richtinggevend besluit. m onderstaande redenen verzoeken wij U met klem het genoemde besluit in de aanstaande bezwaarprocedure diepgaand te willen heroverwegen. Ten aanzien van de specifieke situatie van de familie XXXX willen wij opmerken dat U stelt dat de Domaniale Mijnmaatschappij de laatste exploitant van het mijnbouwwerk geweest is die de schade aan de woning zou kunnen hebben veroorzaakt en gezien deze meer dan 30 jaar gelden haar activiteiten gestaakt heeft, zou de huidige rechtsvordering verjaard zijn. Het verbaast ons college buitengewoon dat U in Uw motivering in het geheel niet ingaat op de actuele problematiek van het stijgende mijnwater in de voormalige Mijnstreek. FSC Paptar ven vtranwoord» hefkŭmst FSCC Postbus AP BNG-bankrekening Telefoon IBAN NL49 BNCH Telefax BIC BNCHNL2C Parkstad Limburg Gemeente Keikra* maakt deel uil van Paitslaí Limburg

20 2 Gemeente Het is nota bene Uw eigen "Staatstoezicht op de Mijnen" geweest dat in november 2012 alle gemeenten uit de voormalige Mijnstreek bijeen geroepen heeft om te delen dat er mogelijk nieuwe aanwijzingen zijn op naijlende mijnschade in Zuid-Limburg als gevolg van stijgend mijnwater. Hierbij is aangegeven dat het stijgende mijnwater onder andere gevolgen kan hebben voor de stabiliteit van de ondergrond en als gevolg daarvan ook voor de bovengrond. Tijdens een vakcongres in Coslar (D) in 2012 is door Uw Staatstoezicht zelfs een paper gepresenteerd getiteld "Neue Indizien für nacbträgliche Einwirkungen des Steìnkohlenabbaus in Südlimburg (NL)?" waarin o.a. het geval van de familie XXXX beschreven wordt (zij het zonder locatievermelding vanwege bescherming privacy). Tijdens een tweede bijeenkomst met de voormalige mijngemeenten in mei 2013 heeft Uw Staatstoezicht aangegeven dat er samen met de gemeenten een vervolg gegeven zal worden aan het onderzoekstraject naar mogelijke gevolgen van stijgend mijnwater zoals dat reeds in 2007 door Uw ministerie aangezet is. Gelet op het bovenstaande bevreemdt het ons dan ook buitengewoon dat U stelt dat de oorzaken die de schade aan de woning toegebracht kunnen hebben voor 1969 plaatsgevonden hebben. Deze redenering zou te volgen zijn indien er na 1969 geen enkele activiteit meer in de ondergrond plaatsgevonden zou hebben en de ondergrond hierdoor sinds 1969 tot rust gekomen zou zijn. Dit is echter geenszins het gevall Tot in 1994 is er in mijnwater opgepompt om omliggende Duitse (en aanvankelijk ook nog de tot 1975 opengebleven Nederlandse mijnen) te beschermen tegen ondergrondse "overstromingen*. Na sluiting van de laatste omliggende Duitse mijn zijn in 1994 de pompen uitgeschakeld. In eerste instantie had Uw ministerie twijfels over de aanvaardbaarheid van een volledige stopzetting van het pompen vanwege onzekerheid over de mogelijke gevolgen en heeft U bedenkingen ingebracht tegen het verzoek van de Duitse mijnmaatschappij die de pompen in beheerde om het pompen te mogen beëindigen. Uw ministerie heeft na overleg tussen partijen deze bedenkingen ingetrokken en sindsdien stijgt het mijnwater dus met instemming van Uw ministerie. In het licht van de lopende technische discussie over de gevolgen van deze stijging is in de vakwereld in ieder geval duidelijk dat van een tot rust gekomen zijn van de ondergrond simpelweg geen sprake is zoals ook ontwijfelbaar met satellietmetingen is aangetoond. De bodem in de voormalige Mijnstreek is gestegen, stijgt actueel en zal nog jaren stijgen als gevolg van het stijgende mijnwater. Deze voortdurende beweging van de ondergrond heeft reeds tot schade aan woningen geleid en zal ongetwijfeld nog tot nieuwe schadegevallen leiden. m deze reden kan er geen sprake zijn van verjaring van de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt. Het feit dat U deze problematiek kennelijk op geen enkele wijze bij Uw besluit betrokken heeft dan wel deze in ieder geval niet benoemd heeft, verontrust ons zeer. Gezien dit besluit wezenlijke gevolgen heeft voor inwoners van zowel de gemeente als van de gehele voormalige Mijnstreek verzoeken wij U met klem zich over de problematiek rond het stijgend mijnwater door Uw adviseurs zijnde het "Staatstoezicht op de Mijnen" en de "Technische Commissie Bodembeweging* uitgebreid te laten informeren en op basis van hiervan Uw besluit om beide claims af te wijzen wegens verjaring in de bezwaarfase te willen heroverwegen. 72 FSC Paptar van varantwoonfa herkomst FSCC Parkstad Limburg Gemeente maakt deel lilt var, Paitatad Urnburg

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 20 juni 2014 Betreft Nazorg steenkolenwinning Limburg

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 20 juni 2014 Betreft Nazorg steenkolenwinning Limburg > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Fractie SP Kerkrade t.a.v. mevr. M. Laumann Kaardebol HV KERKRADE. Ons kenmerk. ĄųUCOiOļyid

Fractie SP Kerkrade t.a.v. mevr. M. Laumann Kaardebol HV KERKRADE. Ons kenmerk. ĄųUCOiOļyid Gemeente Kerkrade ARCHIEF Sector Stedelijke Ontwikkeling ćv Beheer Bezoekadres: Markt 33 Ambtenaar T. Stratermans Fractie SP Kerkrade t.a.v. mevr. M. Laumann Kaardebol 26 6467 HV KERKRADE Telefoonnummer

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 december 2004 Rapportnummer: 2004/489

Rapport. Datum: 23 december 2004 Rapportnummer: 2004/489 Rapport Datum: 23 december 2004 Rapportnummer: 2004/489 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Tilburg zijn verzoek om vergoeding van de kosten die hij heeft gemaakt in verband met een verstopping

Nadere informatie

Datum 15 mei 2017 Betreft Beantwoording vragen over de informatievoorziening over de gasboring in Heerenveen

Datum 15 mei 2017 Betreft Beantwoording vragen over de informatievoorziening over de gasboring in Heerenveen > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

į C ARCHIEF Gemeente Kerkrade

į C ARCHIEF Gemeente Kerkrade į C ARCHIEF Gemeente Kerkrade Sector Stedelijke Ontwikkeling ćv Beheer Bezoekadres: Markt 33 Fractie SP Kerkrade Mevr. M. Laumann Ambtenaar Kaardebol 26 W. Bosten 6467HS KERKRADE Telefoonnummer 14 045

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Betreft: Artikel 38 vragen RvO inzake aankoop Café d'r Maat / Focus door de gemeente Kerkrade

Betreft: Artikel 38 vragen RvO inzake aankoop Café d'r Maat / Focus door de gemeente Kerkrade Aan : Het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 600, 6460 AP Kerkrade Van :Fractie CDA-Kerkrade p/a Deken Quodbachlaan 103, 6461 XR Kerkrade Betreft: Artikel 38 vragen RvO inzake aankoop Café

Nadere informatie

Artikel 38 vragen Rvo

Artikel 38 vragen Rvo Partij van de Arbeid Kerkrade 6463 DB Kerkrade Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 600 6460 AP Kerkrade Datum: Betreft: Inzake: Artikel 38 vragen Rvo NIDI (Nederlands Interdisciplinair

Nadere informatie

GEMEENTERAADSFRACTIE KERKRADE A. Rossel Old Hickoryplein 1-E, 6461 EZ Kerkrade, andyrossel@telfort.nl

GEMEENTERAADSFRACTIE KERKRADE A. Rossel Old Hickoryplein 1-E, 6461 EZ Kerkrade, andyrossel@telfort.nl GEMEENTERAADSFRACTIE KERKRADE Old Hickoryplein 1-E, 6461 EZ Kerkrade, andyrossel@telfort.nl Aan gemeente Kerkrade T.a.v. college van Burgemeester & Wethouders Postbus 600 6460 AP Kerkrade Kerkrade, 14

Nadere informatie

b e z w a a r m a k e n

b e z w a a r m a k e n bezwaar maken In de gemeente Westland worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben voor uw woon- en leefsituatie. Daarom is het in de wet geregeld dat u bezwaar kunt maken

Nadere informatie

H. Stegehuis Haven Noordzijde 21A 7607 ER Almelo. College van B &. W Stadhuisplein 1 7607 EK Almelo. Betreft: WOB verzoek. Almelo, 18 november 2011

H. Stegehuis Haven Noordzijde 21A 7607 ER Almelo. College van B &. W Stadhuisplein 1 7607 EK Almelo. Betreft: WOB verzoek. Almelo, 18 november 2011 H. Stegehuis Haven Noordzijde 21A 7607 ER Almelo Met ontvangstbevestiging balie Almelo. College van B &. W Stadhuisplein 1 7607 EK Almelo Betreft: WOB verzoek. Almelo, 18 november 2011 Geacht College,

Nadere informatie

1. Onderwerp van de klacht schending van wetenschappelijke integriteit bij uitbrengen deskundigenbericht aan rechtbank

1. Onderwerp van de klacht schending van wetenschappelijke integriteit bij uitbrengen deskundigenbericht aan rechtbank 2011 1. Onderwerp van de klacht schending van wetenschappelijke integriteit bij uitbrengen deskundigenbericht aan rechtbank 2. Advies Commissie Wetenschappelijke Integriteit KLACHT Bij brief van 2010,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Landgraaf. Uw kenmerk

Landgraaf. Uw kenmerk Gemeente Landgraaf Aan Jo Logister Gremelsbrugge 1 2 6374 LT Landgraaf Raadslid GBBL Bijlage(n) Uw brief van 12-02-2015 Uw kenmerk Documentnummer 1 5.04908 I li11!mm Landgraaf, 29 april 201 5 Onderwerp

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de gemeente Steenbergen heeft nagelaten verzoekster tijdig op de hoogte te brengen van een wijziging van het bestemmingsplan, waardoor verzoekster onnodig

Nadere informatie

1. Hoe groot is de groep huiseigenaren die door deze nieuwe regel geen gebruik meer kan maken van de tijdelijke regeling waardevermeerdering?

1. Hoe groot is de groep huiseigenaren die door deze nieuwe regel geen gebruik meer kan maken van de tijdelijke regeling waardevermeerdering? Gedeputeerde Staten provincie groningen Aan het lid van Provinciale Staten, mevrouw 8. van der Graaf Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer Antwoord op Bijlagen Onderwerp 2 O c::c.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 4 maart 2004 Rapportnummer: 2004/073

Rapport. Datum: 4 maart 2004 Rapportnummer: 2004/073 Rapport Datum: 4 maart 2004 Rapportnummer: 2004/073 2 Klacht DE ONDERZOCHTE GEDRAGING Het in strijd met het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht niet informeren van betrokkene over de mogelijkheid

Nadere informatie

Rapport. Datum: 10 december 2007 Rapportnummer: 2007/301

Rapport. Datum: 10 december 2007 Rapportnummer: 2007/301 Rapport Datum: 10 december 2007 Rapportnummer: 2007/301 2 Klacht Verzoeker klaagt er namens de Buurtvereniging Bieberglaan over dat de gemeente Breda niet of niet adequaat heeft gereageerd op door de buurtvereniging

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Dienst voor het kadaster en de openbare registers uit Apeldoorn. Datum: 23 mei 2011

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Dienst voor het kadaster en de openbare registers uit Apeldoorn. Datum: 23 mei 2011 Rapport Rapport betreffende een klacht over de Dienst voor het kadaster en de openbare registers uit Apeldoorn. Datum: 23 mei 2011 Rapportnummer: 2011/151 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat: het Kadaster

Nadere informatie

De SP stelde reeds tweemaal eerder vragen over de kosten van de nieuwe bestrating van het Centrum. Wij hebben nog enkele vragen over dit onderwerp.

De SP stelde reeds tweemaal eerder vragen over de kosten van de nieuwe bestrating van het Centrum. Wij hebben nog enkele vragen over dit onderwerp. Aan: College van Burgemeester en Wethouders Postbus 600 6460 AP Van: SP Betreft: Vragen artikel 38 inzake bestrating centrum. Datum: 18 mei 2015. De SP stelde reeds tweemaal eerder vragen over de kosten

Nadere informatie

Betreft: vragen ex artikel 41 RvO over wijziging gasopslagplan Norg

Betreft: vragen ex artikel 41 RvO over wijziging gasopslagplan Norg Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe De heer J. Tichelaar Postbus 122 9400 AC Assen Assen, 11-08-2015 Betreft: vragen ex artikel 41 RvO over wijziging gasopslagplan Norg Geachte heer Tichelaar,

Nadere informatie

Notitie gebiedsafbakening

Notitie gebiedsafbakening Notitie gebiedsafbakening Inleiding In deze notitie wordt ingegaan op de gebiedsafbakeningen die worden gehanteerd voor wat betreft de gaswinning, de impact van de gaswinning en de maatregelen en voorzieningen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 9 juli 1998 Rapportnummer: 1998/270

Rapport. Datum: 9 juli 1998 Rapportnummer: 1998/270 Rapport Datum: 9 juli 1998 Rapportnummer: 1998/270 2 Klacht Op 4 november 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer B. te Voorburg, met een klacht over een gedraging van het Korps

Nadere informatie

Schaderegeling Stichting Calamiteitenfonds Mijn(water)schade Limburg

Schaderegeling Stichting Calamiteitenfonds Mijn(water)schade Limburg Schaderegeling Stichting Calamiteitenfonds Mijn(water)schade Limburg Het Bestuur van de Stichting Calamiteitenfonds Mijn(water)schade Limburg, Overwegende dat - het aannemelijk wordt geacht dat diverse

Nadere informatie

Nota van B&W. drs. Th.L.N. Weterings, C. Loggen 5 november 2013 M.P. van der Plaats (6256)

Nota van B&W. drs. Th.L.N. Weterings, C. Loggen 5 november 2013 M.P. van der Plaats (6256) gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Portefeuillehouder Collegevergadering Inlichtingen Registratienummer Procesbesluit in verband met het besluit 16 oktober 2013 van de staatssecretaris van

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 Rapport Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 2 Klacht Verzoeker, die werkzoekend was en een WW-uitkering ontving, klaagt over de wijze van informatieverstrekking

Nadere informatie

Dakkapel kan wél Gemeente Diemen

Dakkapel kan wél Gemeente Diemen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Dakkapel kan wél Gemeente Diemen 23 oktober 2009 RA0943372 Samenvatting Een inwoner van Diemen en twee buren vragen een bouwvergunning aan voor een dakkapel met loggia.

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inzet van middelen: Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel

Collegevoorstel. Inzet van middelen: Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel College Onderwerp: V200900705 Beslissing op bezwaar van mw. mr. L. Boer (namens mevr. A.R.C. van Loon) met betrekking tot de geweigerde bouwvergunning voor het veranderen van de linkerzijde van de voorgevel

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 september 2006 Rapportnummer: 2006/332

Rapport. Datum: 27 september 2006 Rapportnummer: 2006/332 Rapport Datum: 27 september 2006 Rapportnummer: 2006/332 2 Klacht A. De klacht van verzoeker werd als volgt geformuleerd: Verzoeker klaagt erover dat de Centrale organisatie werk en inkomen Zaandam zijn

Nadere informatie

Bezwaarschriftenprocedure 2014 Bezwaarschrift indienen?

Bezwaarschriftenprocedure 2014 Bezwaarschrift indienen? Bezwaarschrift indienen? Informatie over de bezwaarschriftenprocedure 1 Bezwaar maken Wie het niet eens is met een beslissing van het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of van de burgemeester

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Risico's. Zaaknummer: OLOGJvB26

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Risico's. Zaaknummer: OLOGJvB26 Zaaknummer: OLOGJvB26 Onderwerp Beslissing op bezwaarschrift m.b.t. weigering verzoek om wijziging van het bestemmingsplan "Buitengebied Vlijmen" ten behoeve van de bouw van een woonhuis, schuur en kassen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Minder gaswinning, versterkingspakket voor Groningen

Minder gaswinning, versterkingspakket voor Groningen Ministerie van Economische Zaken Minder gaswinning, versterkingspakket voor Groningen Uitleg over het besluit gaswinning Groningen Geachte bewoner, Vrijdag 17 en zaterdag 18 januari 2014 heb ik in Groningen

Nadere informatie

Vermilion Informatieavond aardgasproductie Langezwaag

Vermilion Informatieavond aardgasproductie Langezwaag Vermilion Informatieavond aardgasproductie Langezwaag Datum: 27 Januari 2015 Plaats: Café De Knyp, De Knipe Inleiding De informatieavond vond plaats in het café De Knyp te De Knipe. De avond werd geopend

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 32 849 Mijnbouw Nr. 97 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 december

Nadere informatie

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar?

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar? Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? De gemeente neemt vele beslissingen. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. U kunt dan bezwaar

Nadere informatie

Rapport. Datum: 9 november 2007 Rapportnummer: 2007/248

Rapport. Datum: 9 november 2007 Rapportnummer: 2007/248 Rapport Datum: 9 november 2007 Rapportnummer: 2007/248 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het college van burgmeester en wethouders van Delft de kosten van een herstel van zijn huisaansluiting op het

Nadere informatie

Een onderzoek naar het uitbetalen van een schadevergoeding door het Openbaar Ministerie te Den Haag.

Een onderzoek naar het uitbetalen van een schadevergoeding door het Openbaar Ministerie te Den Haag. Rapport Een onderzoek naar het uitbetalen van een schadevergoeding door het Openbaar Ministerie te Den Haag. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het Arrondissementsparket Den Haag,

Nadere informatie

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde In de gemeente Zeewolde worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor uw omgeving. Daarom is het

Nadere informatie

ezwaarschrift ndienen?

ezwaarschrift ndienen? I n f o r m at i e o v e r d e b e z wa a r s c h r i f t e n p r o c e d u r e ezwaarschrift ndienen? 2 Bezwaar maken Wie het niet eens is met een beslissing van het college van burgemeester en wethouders,

Nadere informatie

PROVINCIE FLEVOLAND. Verbeek. drs T. van der Wal. Provinciale Staten van Flevoland D.t.v. de griffier mevrouw A. Kost INTERN

PROVINCIE FLEVOLAND. Verbeek. drs T. van der Wal. Provinciale Staten van Flevoland D.t.v. de griffier mevrouw A. Kost INTERN Postbus 55 8200 AB Lelystad Provinciale Staten van Flevoland D.t.v. de griffier mevrouw A. Kost Telefoon (0320)-265265 Fox (0320)-265260 E-ma;7 provincie@flevoland.nl Website www.flevoland.nl INTERN Verzenddafum

Nadere informatie

Bezwaarschriftenprocedure

Bezwaarschriftenprocedure Informatie over de bezwaarschriftprocedure Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, overweegt een bezwaarschrift in te dienen of tegen een aan u verleende vergunning bezwaar is gemaakt dan kunnen wij

Nadere informatie

van naar Drie Protocollen

van naar Drie Protocollen van Contra Expertise Aardbevingsschade naar Contra Expertise Mijnbouwschade in Drie Protocollen Hoe het begon: Na jaren van ontkenning en vele onderhandse uitkeringen aan grotere instanties kwam er een

Nadere informatie

Behandeld door: Onderwerp: Dossiercode: Bijlagen: Verzonden:

Behandeld door: Onderwerp: Dossiercode: Bijlagen: Verzonden: AFSCHRIFT GEMEENTE Leden van de gemeenteraad van Gulpen Wittem Postbus 56 6270 AB GULPEN Datum: 23 april 2014 Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: U.14.01929 Behandeld door: Onderwerp: Dossiercode: Bijlagen:

Nadere informatie

Datum 26 januari 2017 Betreft Beantwoording vragen over de plannen van NAM om de put Vries-10 in Assen op te starten

Datum 26 januari 2017 Betreft Beantwoording vragen over de plannen van NAM om de put Vries-10 in Assen op te starten > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Wanneer kunt u geen bezwaar maken?

Wanneer kunt u geen bezwaar maken? Informatie van uw gemeente Bezwaar Capelle aan den IJssel Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente Gemeente Capelle aan den IJssel Bezoekadres: Rivierweg

Nadere informatie

Klachtenreglement. Documenteigenaar : Nicoline Hendriks Versie : 3.2 Datum : 2 juli 2012 Revisiedatum : 2 juli 2015

Klachtenreglement. Documenteigenaar : Nicoline Hendriks Versie : 3.2 Datum : 2 juli 2012 Revisiedatum : 2 juli 2015 Klachtenreglement Documenteigenaar : Nicoline Hendriks Versie : 3.2 Datum : 2 juli 2012 Revisiedatum : 2 juli 2015 Max Ernst GGZ Velperweg 27 6824 BC Arnhem Postbus 2051 6802 CB Arnhem T 088 270 12 20

Nadere informatie

Onderwerp Start Arhi-procedure en aankondiging open overleg met gemeenten Landgraaf, Heerlen, Brunssum, Kerkrade, Simpelveld en Voerendaal

Onderwerp Start Arhi-procedure en aankondiging open overleg met gemeenten Landgraaf, Heerlen, Brunssum, Kerkrade, Simpelveld en Voerendaal Bijlage 9 Provinciale Staten van Limburg Cluster STR Behandeld H.J.P.G. van Elmpt Ons kenmerk 2017/6098 Telefoon +31 43 389 99 64 Uw kenmerk - Maastricht 24 januari 2017 Bijlage(n) 1 Verzonden 24 januari

Nadere informatie

Uitspraak van de Arbiter Aardbevingsschade van 15 september 2016

Uitspraak van de Arbiter Aardbevingsschade van 15 september 2016 uitspraak ARBITER AARDBEVINGSSCHADE Zaaknummer: 16/16 Uitspraak van de Arbiter Aardbevingsschade van 15 september 2016 inzake X, wonende te Groningen, eigenaar van het pand aan de [adres] te Groningen

Nadere informatie

CDA Kerkrade fractiesecretariaat: Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus AP Kerkrade

CDA Kerkrade  fractiesecretariaat: Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus AP Kerkrade CDA Kerkrade www.cdakerkrade.nl fractiesecretariaat: jja.bellen@home.nl Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 600 6460 AP Kerkrade Kerkrade, 19 juni 2014 Betreft: Art. 38 vragen m.b.t.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

2015/20372 Betreft Voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap luchthaven Schiphol

2015/20372 Betreft Voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap luchthaven Schiphol Schadeschap a v e n Schiphol Voo r Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG HOOFDDORP Datum: 0 6 JAN 2015 Nummer: Afschrift aan: - a-^uj Postbus

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR603437_1

CVDR. Nr. CVDR603437_1 CVDR Officiële uitgave van Scherpenzeel. Nr. CVDR603437_1 7 november 2017 Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Scherpenzeel houdende regels omtrent klachtenafhandeling Verordening Klachtenafhandeling

Nadere informatie

Ons kenmerk 10.1461895

Ons kenmerk 10.1461895 gemeente WW w Oosterhout Fractie GroenLinks t.a.v. de heer W.J.W.A. van der Zanden Hoogstraat 6 4901 PK OOSTERHOUT Datum 13 januari 2015 Uw kenmerk Ons kenmerk 10.1461895 In behandeling bij a.burqer(5)oosterïiout.nl

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

Datum 10 juni 2016 Betreft Nadere informatie over afspraken uit 2005 met Shell en ExxonMobil in relatie tot de gaswinning in Groningen

Datum 10 juni 2016 Betreft Nadere informatie over afspraken uit 2005 met Shell en ExxonMobil in relatie tot de gaswinning in Groningen > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Algemeen Dagblad T.a.v. Postbus TC ROTTERDAM

Algemeen Dagblad T.a.v. Postbus TC ROTTERDAM 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Algemeen Dagblad T.a.v. Postbus 8983 3009 TC ROTTERDAM Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj Contactpersoon

Nadere informatie

Datum 3 november 2017 Betreft Beantwoording vragen over verontreiniging door lekkages van NAM in Rossum

Datum 3 november 2017 Betreft Beantwoording vragen over verontreiniging door lekkages van NAM in Rossum > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Interne Klachtenregeling gemeente Valkenswaard 2011

Interne Klachtenregeling gemeente Valkenswaard 2011 Interne Klachtenregeling gemeente Valkenswaard 2011 De raad van de gemeente Valkenswaard, het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard respectievelijk de burgemeester van Valkenswaard; gelet

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal

Provincie Noord-Brabant Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Inaekomen 0 9 SEP 2016 Provincie Noord-Brabant Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Uw brief Uw kenmerk Zaaknummer Behandelaar Bi]lage( n ) Verzenddatum

Nadere informatie

Rapport. Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203

Rapport. Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203 Rapport Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203 2 Klacht Op 16 september 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer en mevrouw B. te Ter Apel, met een klacht over een gedraging

Nadere informatie

Rapport. Oordeel. Datum: 18 april 2017 Rapportnummer: 2017/053

Rapport. Oordeel. Datum: 18 april 2017 Rapportnummer: 2017/053 Rapport Een onderzoek naar de handelwijze van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld in verband met de (informele) afhandeling van een bezwaarschrift. Oordeel Op basis van

Nadere informatie

Pagina 1/7. Besluit «Openbare versie» 1 Samenvatting. 2 Verloop van de procedure

Pagina 1/7. Besluit «Openbare versie» 1 Samenvatting. 2 Verloop van de procedure Ons ACM/DTVP/2014/200507_OV kenmerk: Zaaknummer: 14.0136.20 Datum: 31 januari 2014 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 15.2, tweede lid, van de Telecommunicatiewet in samenhang

Nadere informatie

Ondersteunen actie mensenketting tegen Tihange

Ondersteunen actie mensenketting tegen Tihange Pagina 2 van 7 De voltallige gemeenteraad van Sittard-Geleen staat achter de actie Stop Tihange en steunt de menselijke kettingreactie die op 25 juni 2017 als protest tegen het openhouden van de Belgische

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Rapport. Datum: 18 december 2003 Rapportnummer: 2003/486

Rapport. Datum: 18 december 2003 Rapportnummer: 2003/486 Rapport Datum: 18 december 2003 Rapportnummer: 2003/486 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Holland Midden/kantoor Leiden zijn (privé-)agenda niet aan hem heeft geretourneerd. Beoordeling

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid

Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid 1 oktober 2008 RA 0829889 Samenvatting In 2007 gaat de gemeente Weesp over tot het vervangen van lantaarnpalen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252

Rapport. Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252 Rapport Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252 2 Klacht Op 8 maart 2000 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw M. te Rotterdam, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Douane,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 6 november Rapportnummer: 2013/159

Rapport. Datum: 6 november Rapportnummer: 2013/159 Rapport Rapport betreffende een klacht over de bereidheid van het Waterschap Brabantse Delta te Breda om in samenspraak met verzoeker te komen tot een oplossing voor de door hem gemelde problemen met de

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/241

Rapport. Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/241 Rapport Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/241 2 Klacht Verzoeksters klagen erover dat zij geen contact konden krijgen met de Visadienst kort verblijf van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, ondergebracht

Nadere informatie

Datum 9 september 2016 Betreft Beantwoording vragen over validatieonderzoek schadegevallen buiten de contour

Datum 9 september 2016 Betreft Beantwoording vragen over validatieonderzoek schadegevallen buiten de contour > Retouradres Postbus 3006 9701 DA De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Nationaal Coördinator Bezoekadres Waagstraat 1 9712 JX Postadres Postbus 3006 9701

Nadere informatie

Rapport. Datum: 1 september 2003 Rapportnummer: 2003/290

Rapport. Datum: 1 september 2003 Rapportnummer: 2003/290 Rapport Datum: 1 september 2003 Rapportnummer: 2003/290 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Sociale verzekeringsbank, vestiging Nijmegen, hem in het kader van de klachtenprocedure niet in de gelegenheid

Nadere informatie

Ons kenmerk : l/jwoo Behandeld door : J. Klijn Bijlagen -

Ons kenmerk : l/jwoo Behandeld door : J. Klijn Bijlagen - Stichting Herindeling NEE Burgercomité Goedereede Postbus 224 3253 ZK Ouddorp Aan Provincie Zuid Holland T.a.v. mevrouw I. van Mulligen Commissiegriffier Bestuur en Middelen Postbus 90602 2509 LP Den Haag

Nadere informatie

Betreft Amsteleiland. Geachte leden van de Raad,

Betreft Amsteleiland. Geachte leden van de Raad, Wethouder Raat gemeente@amstelveen.nl Leden van de gemeenteraad Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende

Nadere informatie

Afdeling: CZ Leiderdorp, 31 oktober 2006

Afdeling: CZ Leiderdorp, 31 oktober 2006 Agendapunt 15 2006 VOORSTELLEN Nr. 185 (1) Afdeling: CZ Leiderdorp, 31 oktober 2006 Onderwerp: Beslissing op bezwaar afwijzing planschade Spiegheldreef 2 Aan de raad. Beslispunten 1. het bezwaarschrift

Nadere informatie

Besluit Watervergunning

Besluit Watervergunning Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Besluit Watervergunning Waterwet en Omgevingsverordening DSM Pharma Chemicals Venlo B.V. te Venlo Zaaknummer: 2015-1580 Kenmerk: 2015/90953 d.d. 3 december 2015

Nadere informatie

Partijen: De medezeggenschapsraad van de openbare basisschool "De Quint" te Alkmaar, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR)

Partijen: De medezeggenschapsraad van de openbare basisschool De Quint te Alkmaar, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR) Uitspraaknr. G416 Datum: 17 november 1993 Soort geschil: Interpretatiegeschil Partijen: De medezeggenschapsraad van de openbare basisschool "De Quint" te Alkmaar, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Uitspraak van de Arbiter Aardbevingsschade van 10 november 2016

Uitspraak van de Arbiter Aardbevingsschade van 10 november 2016 uitspraak ARBITER AARDBEVINGSSCHADE Zaaknummer: 16/55 Meldingsnummer: 67561 Uitspraak van de Arbiter Aardbevingsschade van 10 november 2016 inzake X en Y, wonende te Groningen, eigenaren van het pand aan

Nadere informatie

Externe klachtenregeling Samen Spelen. 3.1 Inleiding

Externe klachtenregeling Samen Spelen. 3.1 Inleiding Externe klachtenregeling Samen Spelen 3.1 Inleiding Samen Spelen is aangesloten bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang. Dit is een stichting kan worden ingeschakeld door ouders van kinderdagverblijven,

Nadere informatie

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 6 februari 2012.

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 6 februari 2012. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-103 d.d. 2 april 2012 (mr. P.A. Offers, voorzitter, B.F. Keulen en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Hilversum. De Vereniging Vrienden van 't Gooi t.a.v. het bestuur Postbus BB HUIZEN. Geacht bestuur,

Hilversum. De Vereniging Vrienden van 't Gooi t.a.v. het bestuur Postbus BB HUIZEN. Geacht bestuur, De Vereniging Vrienden van 't Gooi t.a.v. het bestuur Postbus 1080 1270 BB HUIZEN POSTBUS 9900 1201 GM HILVERSUM AFDELING BELEIDSONTWIKKELING BEZOEKADRES: OUDE ENGHWEG 23 DATUM 30 juni 2014 ONS KENMERK

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hoorn. Nr. 21726 17 april 2014 Regeling Melding Vermoeden Misstand 2014 Zaaknummer: 1026247 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

Nadere informatie

vanstate /1/V6. Datum uitspraak: 28 maart 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

vanstate /1/V6. Datum uitspraak: 28 maart 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201108441/1/V6. Datum uitspraak: 28 maart 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak na vereenvoudigde behandeling (artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb)) op het

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 142 d.d. 12 juli 2010 (mr. B. Sluijters, voorzitter, mr. drs. M.L. Hendrikse en drs. A.I.M. Kool) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

Datum 2 november 2016 Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Omtzigt over het telefonisch intrekken van bezwaren

Datum 2 november 2016 Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Omtzigt over het telefonisch intrekken van bezwaren > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Rapport. Datum: 12 september 2000 Rapportnummer: 2000/306

Rapport. Datum: 12 september 2000 Rapportnummer: 2000/306 Rapport Datum: 12 september 2000 Rapportnummer: 2000/306 2 Klacht Op 28 maart 2000 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer D. te Almere, met een klacht over een gedraging van ANOZ

Nadere informatie

Rapport. Datum: 18 augustus 2004 Rapportnummer: 2004/324

Rapport. Datum: 18 augustus 2004 Rapportnummer: 2004/324 Rapport Datum: 18 augustus 2004 Rapportnummer: 2004/324 2 Klacht Op 20 april 2004 heeft de Nationale ombudsman besloten een onderzoek uit eigen beweging in te stellen naar een gedraging van het Uitvoeringsinstituut

Nadere informatie

A Adviesaanvraag Toepassing van (genees-)middelen bij de behandeling van drugverslaving dd 6 april 1993

A Adviesaanvraag Toepassing van (genees-)middelen bij de behandeling van drugverslaving dd 6 april 1993 Bijlage A Adviesaanvraag Toepassing van (genees-)middelen bij de behandeling van drugverslaving dd 6 april 1993 De Voorzitter van de Gezondheidsraad ontving de volgende brief, gedateerd 6 april 1993, nr

Nadere informatie

Rapport. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt

Rapport. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt Rapport Zeggen wat je doet en doen wat je zegt Een onderzoek naar de informatieverstrekking door het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer bij de uitbreidingen van een speelveld. Oordeel

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Raadsgriffie Kerkrade, 19 april 2006 Aanbiedingsbrief Aan de raad. 06it00231 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing aan een ontwerpbesluit, nr. 06 Rb 017 inzake de instelling van een vertrouwenscommissie

Nadere informatie

""'"angen J 6 FEB. is

'angen J 6 FEB. is cm CONhlECTIEF Gemeente Eindhoven T.a.v. de Gemeenteraad Postbus 90150 5600 RB EINDHOVEN AANTEKENEN ""'"angen J 6 FEB. is POSTADRES Postbus 6190 5600 HD Eindhoven BEZOEKADRES Fazantlaan 3 5613 CA Eindhoven

Nadere informatie

Stichting RDC. Informatieverplichting

Stichting RDC. Informatieverplichting POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Stichting RDC DATUM 8 september 2004 CONTACTPERSOON

Nadere informatie

iiiiiiiiiiiiiniiiiihii Oosterhout 2 mi m gemeente Aan de gemeenteraad r.van.haaf@oosterhout.nl IO.1431088 Zienswijze project A27 Houten Hooipolder

iiiiiiiiiiiiiniiiiihii Oosterhout 2 mi m gemeente Aan de gemeenteraad r.van.haaf@oosterhout.nl IO.1431088 Zienswijze project A27 Houten Hooipolder WW w iiiiiiiiiiiiiniiiiihii gemeente Oosterhout Aan de gemeenteraad 2 mi m Uw kenmerk Ons kenmerk IO.1431088 In behandeling bij r.van.haaf@oosterhout.nl Onderwerp Zienswijze project A27 Houten Hooipolder

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110

Rapport. Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110 Rapport Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110 2 Klacht Verzoeker, een Afghaanse asielzoeker, klaagt over de lange duur van de behandeling door de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie

Nadere informatie

Ontbrandingstoestemming. Onderwerp Aanvraag van Vuurwerk 24 U.G. om een ontbrandingstoestemming ingevolge het Vuurwerkbesluit.

Ontbrandingstoestemming. Onderwerp Aanvraag van Vuurwerk 24 U.G. om een ontbrandingstoestemming ingevolge het Vuurwerkbesluit. Ons kenmerk 2016-0299 Maastricht 18 april 2016 Zaaknummer Bijlage(n) 1 Verzonden Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Ontbrandingstoestemming Onderwerp Aanvraag van Vuurwerk 24 U.G. om een ontbrandingstoestemming

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u het rapport Recent developments on the Groningen field in 2015 aan (rapportnummer TNO-2015 R10755, dd. 28 mei 2015).

Hierbij bieden wij u het rapport Recent developments on the Groningen field in 2015 aan (rapportnummer TNO-2015 R10755, dd. 28 mei 2015). Retouradres: Postbus 80015, 3508 TA Utrecht Ministerie van Economische Zaken Directie Energiemarkt T.a.v. de heer P. Jongerius Postbus 20401 2500 EC DEN HAAG 2500EC Princetonlaan 6 3584 CB Utrecht Postbus

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie