Betreft: Vragen artikel 38 inzake na-ijlende effecten mijnbouw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betreft: Vragen artikel 38 inzake na-ijlende effecten mijnbouw"

Transcriptie

1 Aan: College van Burgemeester en Wethouders Postbus AP Van: SP Betreft: Vragen artikel 38 inzake na-ijlende effecten mijnbouw Datum: Art 38 vragen met het verzoek deze schriftelijk te beantwoorden. p 31 juli ontvingen wij een raadsinformatiebrief over actualisering van de site van Staatstoezicht op de mijnen, waarin twee links naar rapporten, die afsloot met de opmerking: Ik neem aan dat ik u hiermede voor dit moment voldoende heb geïnformeerd. Wij spreken ons ongenoegen uit over deze wijze van informatieverstrekking aan de gemeenteraad. Het actualiseren van een site hoeft de gemeenteraad in het algemeen niet te vernemen. Wat hier achter schuilgaat zijn twee, zeker voor, uiterst belangrijke rapporten, waarvan u slechts een link verstrekt. Het betreft een inventarisatie door het Staatstoezicht op de Mijnen (Sodm) over de na-ijlende effecten van de mijnbouw en een plan van aanpak hoe zaken met betrekking tot de na-ijlende effecten van mijnbouw, zullen worden opgepakt. Hierin staat onder andere dat op diverse punten de problematiek in het grootst is. Dat er nu al maatregelen genomen zouden moeten worden en dat de na-ijlende effecten niet alleen materiële schade tot gevolg hebben, maar ook gevaar voor personen kunnen opleveren! We nemen toch aan, dat u met uw slotopmerking dat u aanneemt dat u ons voldoende hebt geïnformeerd, niet bedoeld dat de gemeenteraad hierover van u voorlopig geen informatie meer ontvangt en dat u in de wachtstand gaat tot eind 2015?

2 Vragen: 1. Wat is uw visie over de na-ijlende effecten van mijnbouw in het algemeen en in in het bijzonder? Is het college bijvoorbeeld met ons van mening dat er voor mijnschade, net als in Duitsland, geen verjaringstermijn mag gelden? De bodem blijft immers altijd in beweging en daardoor kan de schade pas veel later ontstaan. Dat het stilzetten van de pompen, met gevolg dat het water stijgt een nieuw feit is? 2. Wat zijn uw opvattingen over de inventarisatie van SodM? 3. Welke zaken dienen naar uw opvatting reeds nu te worden aangepakt? Wij denken onder andere aan voorkomen van mogelijk gevaar, aanpakken sinkholes, bouwen binnen een bepaalde straal van schachten etc. 4. Wat zijn uw opvattingen over het plan van aanpak van SodM? 5. Bent u het met ons eens dat gezien het feit dat de problematiek in veruit het grootste is, het van belang is dat hierin een voortrekkersrol gaat vervullen? Zo ja, welke acties kunnen we van u verwachten? 6. Bent u het eens met fractie SP dat deze voortrekkersrol zeker van belang is in het overleg dat SodM wil opstarten met alle betrokken gemeenten en diverse instanties? 7. Kan het college aangeven hoeveel woningen in kampen met mijnschade? 8. Kan het college aangeven hoeveel Kerkraadse woningbezitters aanspraak kunnen maken op het garantiefonds? 9. Is het college bereid om de inwoners van pro actief attent te maken op het bestaan van het garantiefonds? 10. Is het college bereid om Kerkraadse burgers te helpen bij het aanspreken van het garantiefonds? 11. Is het college het met ons eens dat degene die het meeste profijt heeft gehad bij de steenkolenwinning ook geld ter beschikking moet stellen om de door mijnbouw veroorzaakte schade te vergoeden? Zo ja, wie is dat volgens het college. 12. Geldt het garantiefonds ook voor schades veroorzaakt door particuliere mijnen? 13. Is het college het met ons eens dat het bedrag dat de minister voor het garantiefonds van 1 miljoen, aangevuld tot 2 miljoen door andere overheden, waarschijnlijk veel te laag is om de te verwachten schade te dekken? Zo ja, wat gaat het college hieraan doen? 14. Kan het college aangeven welke financiële bijdrage dient te leveren? 15. Kan het college aangeven hoe het college dit bedrag denkt te dekken? 16. Is het college het met ons eens dat door de gemeentelijke bijdrage het effect van een sigaar uit eigen doos ontstaat? Gaat het college dit aankaarten bij de Minister? 17. Is het college het met ons eens dat er een ongelijkheid ontstaat met de situatie in Groningen in het geval van de gaswinning? Immers na protesten van de Groningse bevolking stelde de minister heel snel miljoenen ter compensatie van de schade ter beschikking. 18. Kunnen we van het college, naar aanleiding van de inventarisatie en het plan van aanpak nog dit jaar een concreet plan van aanpak voor verwachten van de zaken die het college direct in dit kader alvast gaat oppakken, vooruitlopend op het afronden van het Plan van aanpak van SodM eind 2015? We bedoelen daarmee uiteraard niet de zaken die al in het plan van aanpak van SodM staan.

3 Gemeente į C ARCHIEF Sector Stedelijke ntwikkeling 8t Beheer Bezoekadres: Markt 33 Ambtenaar M. Stevens Telefoonnummer Telefax Zaaknummer 14İ Uw brief van nderwerp Art.38 vragen mijnbouw Bijlage(n) div. SP-fractie Mevr. Laumann Kaardebol HV KERKRADE Uw kenmerk ns kenmerk Datum j(?~cc}-'itj Geachte mevrouw Laumann, Naar aanleiding van Uw brief en de daarin opgenomen vragen over mogelijke na-ijlende effecten van de voormalige mijnbouw berichten wij U als volgt. Wij delen Uw mening dat de beide rapporten (Inventarisatie en Plan van Aanpak) zeker voor relevant zijn. m die reden heeft wethouder Bok ook gemeend U van de publicatie hiervan direct, ondanks reces van Uw raad, in kennis te stellen. In de presentatie gehouden voor de raadscommissie GEZ van september 2013 is het te zijner tijd zullen verschijnen van deze rapporten reeds aangekondigd. Dat de na-ijlende effecten naast zaakschade ook tot letselschade zouden kunnen leiden, is reeds in de presentatie van september 2013 aan de commissie GEZ toegelicht en vormt als zodanig geen nieuws. Terugkijkend op de ontwikkeling van het onderwerp en de informatieverstrekking aan de raad blijkt dat ons college dan wel wethouder Bok de raad steeds op de hoogte gehouden heeft van relevante informatie en zal dit ook blijven doen. p de volgende pagina's wordt ingegaan op Uw vragen. FSC Papier van verantwoorde herkomst FSC C01748B Postbus AP Telefoon IBAN NL49 BNCH Telefax BIC BNCHNL2C Parkstad Limburg Gemeente maakt deel uít van Parkstad Limburg

4 2 Gemeente 1. Wat is uw visie over de na-ijlende effecten van mijnbouw in het algemeen en in in het bijzonder? Is het college bijvoorbeeld met ons van mening dat er voor mijnschade, net als in Duitsland, geen verjaringstermijn mag gelden? De bodem blijft immers altijd in beweging en daardoor kan de schade pas veel later ontstaan. Dat het stilzetten van de pompen, met gevolg dat het water stijgt een nieuw feit is? Voor de visie van het college op dit punt zij verwezen naar de raadsinfo en de brieven die ons college hierover aan de minister van Economische Zaken en Tweede Kamer geschreven heeft in afschrift aan de raad {zie bijlagen). 2. Wat zijn uw opvattingen over de inventarisatie van SodM? Het doel van de inventarisatie wordt in het rapport waar U op doelt als volgt omschreven: "Door de voormalige steenkolenwinning in Zuid-Limburg kan in deze regio nieuwe schade optreden. Dit rapport is een weergave van een eerste inventarisatie van deze na-ijlende gevolgen. Met behulp van literatuur- en archiefstudie, overleg met experts, analyse van meetgegevens en analyse van schadegevallen zijn aard en omvang van de problematiek nader in kaart gebracht." De inventarisatie is gelet op de doelstelling naar onze mening volledig en juist uitgevoerd. Het stuk is opgesteld door het Staatstoezicht op de Mijnen maar is tevens ter visie aangeboden aan de leden van het Technisch Platform Nazorg Steenkoolwinning waaraan ambtelijke vertegenwoordigers deelnemen van de 12 voormalige mijngemeenten en de provincie, de Technische Commissie Bodem beweging, het ministerie van Economische Zaken, het Waterschap Roer en vermaas, de Waterleiding Maatschappij Limburg, de Veiligheidsregio Limburg-Zuid en het Mijnmuseum Heerlen. Voor zover hieruit relevante opmerkingen naar voren gekomen zijn, werden deze in de voorliggende inventarisatie opgenomen. 3. Welke zaken dienen naar uw opvatting reeds nu te worden aangepakt? Wij denken onder andere aan voorkomen van mogelijk gevaar, aanpakken sinkholes, bouwen binnen een bepaalde straal van schachten etc. Uiteraard wenst ons college enig gevaar te voorkomen, maar daartoe moet wel bekend zijn over welk gevaar het gaat, waar het zich kan voordoen, hoe groot de kans is dat het zich voordoet en hoe het effectief aangepakt kan worden? Uw voorbeeld van sinkholes is hiertoe illustratief. Het voorkomen van een gevaar door een sinkhole is op zich simpel te bereiken door het gebied waarin deze zich zou kunnen voordoen met een hekwerk af te zetten. Maar dan moet wel bekend zijn waar dat gebied is. ok van belang is de vraag hoe groot de kans is dat het sinkhole ook daadwerkelijk optreedt. Het onderzoek dat door de minister in opdracht gegeven is, moet in beeld brengen of en zo ja waar bepaalde risico's zich manifesteren en hoe hiermee om te gaan. 4. Wat zijn uw opvattingen over het plan van aanpak van SodM? Het doel van het plan van aanpak wordt in het rapport waar U op doelt als volgt omschreven: "p basis van de inventarisatie heeft SodM geadviseerd nader onderzoek te doen naar de na-ijlende gevolgen van de steenkolenwinning. Dit onderzoek zou zowel de risico's, als mogelijke beheersmaatregelen in kaart moeten brengen. In november 2013 heeft de minister van Economische Zaken (EZ) besloten SodM dit onderzoek te laten coördineren. Daarop heeft SodM, in overleg met EZ, provinciale en lokale overheden en experts, haar voorstel uitgewerkt tot dit onderzoeksplan." FSC Papier van verantwoorde harkomst FSC* C Parkstad Limburg Gemeente maakt deel uit van Parkstad Limburg

5 3 Gemeente Het plan is gelet op de doelstelling naar onze mening volledig en juist opgesteld. Het stuk is opgesteld door het Staatstoezicht op de Mijnen maar is tevens ter visie aangeboden aan de leden van het Technisch Platform Nazorg Steenkoolwinning waaraan ambtelijke vertegenwoordigers deelnemen van de 12 voormalige mijngemeenten en de provincie, de Technische Commissie Bodem beweging, het ministerie van Economische Zaken, het Waterschap Roer en vermaas, de Waterleiding Maatschappij Limburg, de Veiligheidsregio Limburg-Zuid en het Mijnmuseum Heerlen Voor zover hieruit relevante opmerkingen naar voren gekomen zijn, werden deze in de voorliggend plan opgenomen. 5. Bent u het met ons eens dat gezien het feit dat de problematiek in veruit het grootste is, het van belang is dat hierin een voortrekkersrol gaat vervullen? Zo ja, welke acties kunnen we van u verwachten? Terugkijkend op de manier waarop het onderwerp "nieuwe mijnschade in Limburg" op de politieke agenda in Den Haag gezet is, moge duidelijk zijn dat hierin vanaf het eerste moment reeds een prominente rol gespeeld heeft. Zowel Kamercommissie als minister van Economische Zaken zijn in 2014 in geweest. Gelet op de aandacht die het onderwerp in de Tweede Kamer gekregen heeft en het mede als gevolg daarvan nu door de minister in opdracht gegeven onderzoek mag ten aanzien van Uw vraag geconcludeerd worden dat de voortrekkersrol, steeds in samenspraak met de overige mijngemeenten en de provincie, met succes gespeeld is. Het doel blijft om als gemeenten en provincie gezamenlijk de uitdagingen die dit onderwerp gaat brengen aan te gaan. 6. Bent u het eens met fractie SP dat deze voortrekkersrol zeker van belang is in het overleg dat SodM wil opstarten met alle betrokken gemeenten en diverse instanties? Uit Uw vraag blijkt niet eenduidig op welk overleg "dat SodM wil opstarten met alle betrokken gemeenten en diverse instanties" U doelt. Het "Technisch Platform Nazorg Steenkoolwinning" waaraan de bij vraag 2 genoemde partijen deelnemen, bestaat reeds sinds november Verder bestaat er reeds lange tijd nauw contact tussen SodM, ministerie en gemeente. 7. Kan het college aangeven hoeveel woningen in kampen met mijnschade? Eigenaren van circa 90 woningen hebben zich tot nu gemeld met schade aan hun woningen. f deze schade daadwerkelijke "mijnschade" (schade als gevolg van bodembeweging) is, kan ons college niet beoordelen maar dient door de Technische Commissie Bodembeweging (z/'e te geschieden. Vele meldingen zijn op dit moment nog in behandeling bij de Tcbb. Bekend is dat de Tcbb op dit moment bij 4 woningen verdeeld over 2 locaties in geoordeeld heeft dat er redelijkerwijs sprake is van schade als gevolg van bodembeweging. 8. Kan het college aangeven hoeveel Kerkraadse woningbezitters aanspraak kunnen maken op het garantiefonds? Aangenomen wordt dat U met "garantiefonds" doelt op het noodfonds (of "Regeling schrijnende gevallen") zoals door minister Kamp voorgesteld met een inhoud van 2 miljoen Euro met een voorziene looptijd van 2 jaar. Voor dit fonds heeft de minister nog geen afspraken met partijen gemaakt over de voorwaarden waaronder aanspraak gemaakt kan worden op dit fonds. FSC Papier van verantwoorde herkomst FSC* C Parkstad Limburg Gemeente maakt deel uit van Parkstad Limburg

6 Gemeente Door de minister is wel aangegeven dat het fonds enkel bedoeld is om (in afwachting van de resultaten van het grote onderzoek en de juridische procedures rond de afgewezen claims op het Waarborgfonds Mijnschade) de veiligheid van woningen door bouwkundige voorzieningen te herstellen voor zover deze veiligheid aannemelijk in het geding is. p grond van het bovenstaande kan ons college Uw vraag op voorhand niet beantwoorden. 9. Is het college bereid om de inwoners van pro actief attent te maken op het bestaan van het garantiefonds? p het moment dat het fonds gevuld is en de voorwaarden voor het maken van aanspraak op het fonds bekend zijn, zal hieraan uiteraard bekendheid gegeven worden. Gelet op de door de minister voorgegeven voorwaarde dat de veiligheid van de woning aannemelijk in het geding moet zijn, moge duidelijk zijn dat dit fonds op voorhand maar voor een kleine groep burgers relevant kan zijn. 10. Is het college bereid om Kerkraadse burgers te helpen bij het aanspreken van het garantiefonds? Het college heeft meermaals laten weten haar burgers te helpen met zaken die betrekking hebben op de gevolgen van de voormalige mijnbouw, dit zal in voorkomend geval ook gelden voor het aanspreken van het fonds. 11. Is het college het met ons eens dat degene die het meeste profijt heeft gehad bij de steenkolenwinning ook geld ter beschikking moet stellen om de door mijnbouw veroorzaakte schade te vergoeden? Zo ja, wie is dat volgens het college. Het college is van mening dat degene wiens handelen redelijkerwijs aannemelijk de huidige mijnschade tot gevolg heeft, aangesproken moet worden op vergoeding van deze schade. f dit degene is die zoals U stelt het "meest profijt" gehad heeft van de steenkoolwinning achten wij, in lijn met geldend recht, niet relevant. Dit los van de vraag wie eigenlijk degene is die het "meest profijt" gehad heeft daar deze vraag kennelijk ook voor U op voorhand niet te beantwoorden was. 12. Geldt het garantiefonds ook voor schades veroorzaakt door particuliere mijnen? Het beoogde fonds geldt voor de gehele voormalige Mijnstreek, ongeacht of het gebieden betreft waarin particuliere of Staatsmijnen actief waren. 13. Is het college het met ons eens dat het bedrag dat de minister voor het garantiefonds van C 1 miljoen, aangevuld tot C 2 miljoen door andere overheden, waarschijnlijk veel te laag is om de te verwachten schade te dekken? Zo ja, wat gaat het college hieraan doen? Van belang voor de beantwoording is nogmaals kennis te nemen van (de onderstreepte tekstgedeelten uit) de Kamerbrief van juni 2014 waarin minister Kamp over dit fonds schrijft: "Regeling voor schrijnende gevallen Van juridische verplichtingen tot schadevergoeding door bedrijven often laste van het Waarborgfonds mijnbouwschade en overheidsaansprakelijkheid moet worden onderscheiden de maatschappelijke zorg en verantwoordelijkheid van de overheid voor het welzijn en de veiligheid van haar burgers. Deze verantwoordelijkheid kan met zich brengen dat van overheidswege (onverplicht) een voorziening wordt getroffen. p basis van de resultaten van de onderzoeken wordt besloten of, waar en wanneer er welke preventieve en mitigerende maatregelen nodig zijn om schade als gevolg van de na-ijlende gevolgen van de kolenwinning te voorkomen en te beheersen. mdat het onderzoek ongeveer twee jaar in beslag zal nemen, wil ik nu een voorziening treffen voor de schrijnende gevallen waarin de veiligheid van burgers in het geding komt. Papier van verantwoorde herkomst FSC" C Parkstad Limburg Gemeente maakt deel uit van Parkstad Limburg

7 Gemeente Samen met de provincie Limburg, de 12 betrokken voormalige mijngemeenten en de drie rechtsopvolgers van voormalige kolenwinningsbedrijven (DSM, Umicore en ranje-nassau) wil ik in Limburg een tijdelijke voorziening treffen die binnen bepaalde kaders zal voorzien in hulp aan gedupeerden. Die voorziening zal door een door de provincie en gemeenten ingestelde onafhankelijke commissie worden ingericht en uitgevoerd. Tegemoetkomingen voor schrijnende gevallen van schade die zijn ontstaan door de kolenwinning zullen na overleg met de betrokken burgers in natura plaatsvinden en zijn gericht op (bouwkundig) herstel van de schade zodat er weer een betrouwbare en veilige woonsituatie ontstaat. Voor de voorziening ga ik uit van een bedrag van twee miljoen euro." Het fonds is dus niet bedoeld om het herstel van mijnschade in de vorm van bijvoorbeeld het herstellen van scheuren of waardevermindering van panden door schade te vergoeden. Het fonds stelt enkel geld beschikbaar om schade die de veiligheid van een pand redelijkerwijs in het geding brengt zodanig te herstellen dat de er weer een veilige woonsituatie ontstaat. Hoeveel gevallen dit betreft en hoeveel kosten hiermee gemoeid zijn in de gehele Mijnstreek kan ons college niet beoordelen. Er moet daarom aangenomen worden dat de schatting van de minister juist is totdat anders blijkt. 14. Kan het college aangeven welke financiële bijdrage dient te leveren? Het overleg tussen Ministerie van Economische Zaken, gemeenten en provincie hierover is nog gaande, er zijn ten aanzien van te leveren bijdragen nog geen voorstellen gedaan. 15. Kan het college aangeven hoe het college dit bedrag denkt te dekken? Uit het antwoord bij vraag 14 volgt dat deze vraag nog niet aan de orde is. 16. Is het college het met ons eens dat door de gemeentelijke bijdrage het effect van een sigaar uit eigen doos ontstaat? Gaat het college dit aankaarten bij de Minister? Zoals de minister in de Kamerbrief aangegeven heeft, bestaat er noch van zijde van het ministerie noch van zijde van de rechtsopvolgers van de voormalige mijnmaatschappijen enige verplichting tot het oprichten van een fonds voor schrijnende gevallen. Het fonds is een initiatief van de minister op grond van de motivering zoals in het citaat bij vraag 13 te lezen staat. Gelet hierop mag de vraag gesteld worden welke variant onredelijker is: geen fonds met eerder genoemde doelstelling oprichten omdat hiertoe geen verplichting bestaat of wel een fonds oprichten en een bijdrage aan partijen vragen? 17. Is het college het met ons eens dat er een ongelijkheid ontstaat met de situatie in Groningen in het geval van de gaswinning? Immers na protesten van de Groningse bevolking stelde de minister heel snel miljoenen ter compensatie van de schade ter beschikking. In vergelijking met Groningen zijn er zowel parallellen als verschillen in de situatie te benoemen waarbij het grootste verschil bestaat uit het feit dat gasvelden nog jaren geld zullen opleveren terwijl de kolenvelden al meer dan 40 jaar geen geld meer opleveren. Het verband tussen oorzaak en gevolg met betrekking tot gaswinning, aardschokken en schade aan woningen is evident, hierover bestaat ook wetenschappelijk consensus. Ten aanzien van de gevolgen van de voormalige kolenwinning is dit verband vooralsnog minder evident en wetenschappelijk nog niet aangetoond. Hiertoe dient het door de minister in opdracht gegeven onderzoek. De minister heeft aangegeven dat hij ten aanzien van de vergoeding van schade zijn huidig standpunt ten aanzien van verjaring zal heroverwegen indien de uitkomsten van het technisch onderzoek en de lopende juridische procedures hiertoe aanleiding geven. Papier van verantwoorde herkomst FSC* C Parkstad Limburg Gemeente maakt deel uít van Parkstad Limburg

8 6 Gemeente Het is daarom te vroeg om nu te concluderen dat er een ongelijkheid met Groningen bestaat omdat de situatie vooralsnog anders is. 18. Kunnen we van het college, naar aanleiding van de inventarisatie en het plan van aanpak nog dit jaar een concreet plan van aanpak voor verwachten van de zaken die het college direct in dit kader alvast gaat oppakken, vooruitlopend op het afronden van het Plan van aanpak van SodM eind 2015? We bedoelen daarmee uiteraard niet de zaken die al in het plan van aanpak van SodM staan. Zie hiertoe ook de antwoorden op de vragen 2, 3 en 4. Het onderzoek dat in opdracht van het ministerie gestart is, kijkt naar de mogelijke gevolgen van de voormalige mijnbouw en heeft hiertoe opdracht verstrekt aan ter zake kundige bureaus en instituten. Het geeft geen pas om vooruitlopend op de uitkomsten van dit onderzoek met een eigen plan van aanpak aan de slag te gaan. Uit Uw vraagstelling blijkt helaas niet welke aanleiding U hiertoe ziet, noch op welke zaken U doelt die ons college alvast zou kunnen oppakken voor zover dit niet al gebeurt. Het college, De secretaris ì o H.J.M. Coumans MPM. \ FSC Papier van verantwoorde herkomst FSCC Parkstad Limburg Gemeente maakt deel uit van Parkstad Limburg

9 Toelichting over "Nazorg Steenkoolwinning", september 2013 Inleiding Eeuwenlang is in de omgeving van de huidige gemeenten en Herzogenrath steenkool gewonnen. De eerste berichten hierover dateren uit de veertiende eeuw en de laatste uit 1974 toen de laatste mijn gesloten werd. De ontginningstechnieken en de omvang van de mijnbouw verschillen over deze periode uiteraard beduidend, maar van alle tijden is de strijd met het mijnwater geweest. De eerste ontginningen vonden plaats door koollagen die met name in de zijwanden van het Wormdal aan het oppervlak lagen te ontgraven. Nadat deze eenvoudig te winnen kolen uitgeput waren, moest men dieper graven en liep al gauw tegen het in de ondergrond aanwezige water aan. m het winnen van kolen mogelijk te maken, moest dit water afgevoerd worden door het via ondergrondse watergangen te laten afstromen naar de lager gelegen rivier de Worm. Later werden allerlei soorten pompen ingezet, variërend van handpompen, pompen aangedreven door waterraderen of paarden tot uiteindelijk in de 20 e eeuw moderne krachtige pompinstallaties die werden ingezet om het water tot op diepten tot rond 1000 meter te kunnen afpompen. Door dit onttrekken van water aan de ondergrond daalde de waterspiegel in de loop der eeuwen. De relatief beperkte onttrekkingen in de eerste eeuwen van de mijnbouw hebben een beperkte invloed op de waterspiegel gehad. De onttrekkingen uit de 20 e eeuw echter een wezenlijke. Na het sluiten van de laatste kolenmijn in Zuid-Limburg in 1974 en het sluiten van de laatste mijn in het aangrenzende Duitse mijngebied in 1994 is het oppompen van mijnwater vanuit schacht Beerenbosch in en schacht Von Goerschen in Würselen stopgezet. Sindsdien stijgt het mijnwater weer. Het Staatstoezicht op de Mijnen heeft, mede op basis van lopend internationaal onderzoek, aanwijzingen dat deze stijging onder andere kan leiden tot bodemstijging, verzakking van ondiepe ontginningen en het instabiel worden van oude schachtvullingen (meer info op Mogelijke effecten Een deel de mogelijke effecten kan zich voordoen in de gehele voormalige mijnstreek, een aantal aspecten echter alleen in. Deze effecten worden aangeduid als "na-ijlende mijnschade" waarvan er onderstaand drie kort worden toegelicht. Stijging maaiveld Dat de stijging van het mijnwater leidt tot bodemstijging is gebleken uit satellietwaarnemingen waarbij over de periode de hoogte van het maaiveld in (o.a.) Zuid-Limburg gemeten is. Uit deze metingen blijkt dat het maaiveld in Zuid-Limburg gestegen is maar enkel in de gebied dat afgebakend kan worden als de voormalige mijnstreek waarbij de stijging in de noord-west hoek het grootst is en richting zuid-oost minder wordt omdat hier (in ) het langst gepompt is. Gelijkmatige stijging van het maaiveld heeft op zich geen gevolgen voor woningen of infrastructuur en gebeurt onmerkbaar. Wanneer de stijging zich echter ongelijkmatig voordoet, kan dit wel leiden tot schade aan woningen of infrastructuur. ngelijkmatige stijging kan zich voordoen als gevolg van natuurlijke breuken in de ondergrond of als gevolg van mijnbouwactiviteiten. ude schachten In de voormalige Mijnstreek komen op Nederlands grondgebied enkel in de zuid-oost hoek van oude schachten voor. Deze schachten zijn aangelegd in de 18 e en begin 19 e eeuw. Nadat men de bereikbare kolen via deze schachten ontgonnen had, werden de schachten verlaten en gedicht. Dit dichten gebeurde naar stand van kennis en inzicht van die tijd hetgeen er meestal op neer kwam dat de schachten met los bodemmateriaal gevuld werden. Het stijgende mijnwater zou een invloed kunnen gaan hebben op de stabiliteit van deze vullingen waardoor het materiaal kan gaan verzakken.

10 ndiepe ontginningen nder het zuid-oostelijk deel van kwamen de kolenlagen relatief ondiep onder het maaiveld voor. Deze kolen werden in vroegere tijden ontgonnen door het graven van gangenstelsels in de kolenlagen. Het is mogelijk dat (een deel) van deze gangen niet ingestort is en nog "open" staan. Het stijgende mijnwater zou een invloed kunnen hebben op de stabiliteit van deze gangen waardoor verzakkingen zouden kunnen optreden. Wetenschappelijk inzicht over stijgend mijnwater Stijgend mijnwater is ook voor de vakwereld een relatief nieuw fenomeen omdat het beëindigen van kolenmijnbouw in gebieden waar mijnwater grootschalig en tot op grote diepte is afgepompt en het daarna weer gestegen tot nu toe niet veel is voorgekomen. Dit maakt dat over de mechanismen die achter de wisselwerking zitten tussen stijgend mijnwater, de reactie van de ondergrond hierop en de effecten die hierdoor kunnen ontstaan nog veel vragen bestaan die men internationaal met lopende onderzoeken probeert te beantwoorden. Dit maakt echter dat het nu niet mogelijk is om aan te geven of bepaalde effecten redelijkerwijs wel of niet in te verwachten zijn. Juridisch vraagstuk Ten aanzien van met name de oude schachten is gekeken wat bij wet bepaald is over onderwerpen als aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid. Uit een eerste verkenning is gebleken dat in de Mijnwet hierover geen bepalingen zijn opgenomen hetgeen zou betekenen dat op grond van het Burgerlijk Wetboek de eigenaar van de bovengrond ook de eigenaar van (ten minste de bovenste 100 meter) van de ondergrond is. mdat dit tot de merkwaardige situatie zou leiden dat de gemeente en particulieren hierdoor eigenaar zouden zijn van oude schachten is nader (juridisch) onderzoek naar deze vragen nodig. Waarborgfonds mijnbouwschade Het ministerie van Economische Zaken beheert het "Waarborgfonds mijnbouwschade" waarop natuurlijke personen die schade geleden hebben als gevolg van mijnbouw een aanvraag tot vergoeding kunnen indienen. Ten aanzien van een schadegeval in waarbij bewoners "na-ijlende mijnschade" geleden hebben en ter vergoeding daarvan een beroep gedaan hebben op het Waarborgfonds heeft minister Kamp het standpunt ingenomen dat deze claim inmiddels verjaard is omdat de betreffende mijn inmiddels meer dan 30 jaar gesloten is. De minister legt de oorzaak voor de huidige schade daarmee terug naar de periode van de actieve mijnbouw en gaat niet in op het argument dat de huidige schade veroorzaakt wordt door of als gevolg van stijgend mijnwater. Tegen dit standpunt wil het college ageren. Vervolg Het Staatstoezicht zal in september/oktober een onderzoeksopzet presenteren die drie producten moet opleveren die primair gericht zijn op veiligheid: een risicokaart, een monitoringsplan en een menukaart met maatregelen. ok zullen vraagstukken als bevoegdheden, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid aan bod komen. Bij de uitvoering van dit onderzoek zal de gemeente (evenals de overige voormalige mijngemeenten) nauw betrokken zijn. Verder zal de gemeente haar burger bij vragen over mijnschade actief hulp bieden.

11 Gemeente ARCHIEF DIV Sector Stedelijke ntwikkeling Å Beheer Bezoekadres: Markt 33 Ambtenaar M. Stevens Telefoonnummer Telefax Zaaknummer Ĩ.0Z. ŕŕbiu^mfl Uw brief van Uw kenmerk ns kenmerk Datum nderwerp Nazorg Steenkoolwinning Bîjlage(n) -1- Geachte fractieleden, 16 december 2013 VERZNDEN 1 6 DEC 2012 Bijgaand ontvangt U ter kennisname de brief die ons college aan minister Kamp van Economische Zaken gestuurd heeft naar aanleiding van zijn beantwoording van de gestelde Kamervragen over Nazorg Steenkoolwinning en de Kamerbrief over dit onderwerp, beide van 14 november Namens het college, 7 M. Stevens Afdeling Milieu en Bouwen FSC Papier van verantwoorde herkomet eert r*r\řīaao Postbus AP BNG-bankrekening Telefoon IBAN NL49 BNGH To/oŕjv ãţ - ţf,7 A3 Kir RhICHNI 7C. Parkstad Limbu

12 Gemeente ARCHIEF DÌvļ Sector Stedelijke ntwikkeling 8t Beheer Bezoekadres: Markt 33 Ambtenaar M. Stevens Telefoonnummer Telefax Zaaknummer Ministerie van Economische Zaken Zijne excellentie de heer H. Kamp Postbus EK DEN HAAG Uw brief van Uw kenmerk ns kenmerk Datum nderwerp Waarborgfonds mijnbouwschade Bijlage(n) 0 Hooggeachte heer Kamp, feu 002^X DEC 201 VERZNDEN T 3 DEC 2D 1 Met belangstelling heeft ons college kennis genomen van Uw beantwoording van de gestelde Kamervragen over Nazorg Steenkoolwinning met bijbehorende Kamerbrief van 14 november In de Kamerbrief geeft U aan besloten te hebben om onder leiding van het Staatstoezicht op de Mijnen onderzoek te laten doen naar de mogelijke gevolgen van de voormalige mijnbouw in Zuid-Limburg. Een belangrijk punt hierbij vormt het onderzoek naar de gevolgen van het stijgend mijnwater voor de stabiliteit van de bovengrond en mogelijke schade hierdoor aan woningen. ns college vindt dit een juist besluit en zal ambtelijke bijdrage leveren aan de spoedige uitvoering van dit onderzoek. Ten aanzien van het specifiek Kerkraadse punt met betrekking tot de juridische vragen rond oude schachten (eigendom en aansprakelijkheid) en de technische staat van de schachten (veiligheid) stellen wij vast dat U hierop in Uw beantwoording van de Kamervragen expliciet ingaat. Uw mening dat het aan de orde is om de vragen rond eigendom en aansprakelijkheid te onderzoeken wordt door ons college gedeeld. Bij Uw beantwoording van de vraag waarom de schachten in Duitsland wel en die in Nederland (nog) niet gesaneerd zijn, plaatsen wij echter een vraagteken. U stelt bij de beantwoording van vraag 8: "Uit dit onderzoek kwam naar voren, dat het mijnwater aan Nederlandse zijde minder snel stijgt dan oorspronkelijk werd verwacht en dat er daardoor geen urgente veiligheidsmaatregelen nodig waren." De schachten van de Domaniale zowel in Duitsland en Nederland liggen beide in hetzelfde ondergrondse "waterbassin" hetgeen onder meer betekent dat het water in "beide gebieden" (ondergronds dus als één gebied te beschouwen) even snel stijgt. De snelheid waarmee het water gelijkmatig in het hele gebied met oude schachten stijgt, kan dus niet doorslaggevend geweest zijn voor de vraag of sanering aan Nederlandse kant wel of niet urgent was. Van de 13 op Duits grondgebied onderzocht schachten zijn er 7 gesaneerd. De kortste afstand tussen een gesaneerde schacht in Duitsland en een niet gesaneerde in Nederland bedraagt enkel 75m. Papier ven wartwocrd* herkomst Postbus AP BNC-bankrekening Telefoon IBAN NL49 BNCH Parkstad Limbiin

13 Gemeente Gelet hierop blijft het voor ons college opmerkelijk dat er dan van de 60 in Nederland gelegen schachten bij het toepassen van dezelfde saneringscriteria als toegepast op de Duitse schachten er geen enkele voor een urgente sanering in aanmerking gekomen zou zijn. Dat er nu alsnog ingestoken wordt op beoordeling van de technische staat van de schachten op Nederlands grondgebied stemt ons tevreden. Uw standpunt over de verjaring van mijnschade en de gevolgen hiervan voor in ieder geval de drie burgers van onze stad die een beroep op het Waarborgfonds gedaan hebben, stelt ons college teleur. U stelt bij de beantwoording van vraag 3: "De Tcbb heeft volgens de Mijnbouwwet tot taak om degene bij wie zaakschade is opgetreden desgevraagd advies te geven omtrent het verband tussen die schade en de mijnbouwactiviteiten alsmede over de hoogte van het schadebedrag. Als er volgens de Tcbb oorzakelijk verband is tussen de mijnbouw/activiteit en de schade, wil dat nog niet zeggen dat het Waarborgfonds mijnbouwschade in alle gevallen tot vergoeding van de schade dient over te gaan." Inhoudelijk is dit zondermeer correct, maar in onderhavige gevallen wringt dit omdat naar Uw mening uiterlijk sinds 2005 alle mijnschade verjaard is. Dit is ruim voor de datum waarop door onze burgers de verzoeken om advies aan de Tcbb gestuurd zijn. Het had in de rede gelegen de burgers er toen reeds op te wijzen dat de Tcbb weliswaar haar advies kan uitbrengen maar dat zelfs indien een verband tussen de schade en de mijnbouwactiviteiten redelijkerwijs aannemelijk is, dit wegens verjaring niet meer tot een succesvolle claim op het Waarborgfonds kan leiden. Dat dit niet gebeurd is, voelt voor ons college als een (wellicht onbedoeld) op het verkeerde been zetten van onze burgers door het in behandeling nemen van de adviesvraag compleet met bepaling van het schadebedrag. Het enige doel dat bepaling van een schadebedrag in deze redelijkerwijs kan dienen, is toch enkel het verhalen hiervan op het Waarborgfonds. Uit het vorenstaande mag overigens niet afgeleid worden dat ons college Uw mening over de "startdatum" van de verjaring deelt. Wij zien de huidige stijging van het mijnwater evenzeer een als mijnbouwkundige activiteit als de oorspronkelijke verlaging van het niveau van dit water. Beiden brachten respectievelijk brengen effecten met zich mee die als schadeveroorzakende activiteit kunnen gelden. De door U geïntroduceerde woordelijke beperking dat "mijnbouw" gelijkgesteld wordt aan "kolenwinning" delen wij zeker niet, met het beëindigen van de winning is de "mijnbouw" in de naar onze mening van toepassing zijnde ruime zin des woords zeker niet geëindigd en de verjaringstermijn daarmee ook niet uiterlijk per 1975 gestart. ns college spreekt de hoop dat het bovenstaande voor U aanleiding mag geven Uw huidig standpunt ten aanzien van verjaring te herzien en de claims van onze burgers op geëigende wijze te honoreren om zo voor alle partijen een gang naar de rechter te vermijden. De secretari J H.J.M. Coumans. FSC Papier van verantwoorde herkomst \ Parkstad Limbura

14 o u u u u u u u o u u î X X X X I I I X X X X z z z z z z z z z z z UJ ll J LU LU lil LL.1 LIJ ļ ļ I f I l ļ ļ ļ ļ Q D Q D Q Q Q Q D Û o w m ft CN co o CN s a ^ LU < < LU < LU < LU < LU < LU LU < < LU < LU < LU in m L m m m L m L m CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN co co co C 00 eo i r T" ţ T 1 o CN CN CM ÍN CN CN CN CN CN CN t/i (/i m i/i tn t/i V) t/i g.g.g.g.g s.g.g.g u! tn in m ín tn i/ì l/l o CL CL CL CL CL Q. CL CL CL 0. a 1 Ik CD.ï G r re fo ^ ^ CL ^ CL L cu.sü 0) E 'ē S re tj re "reu i re < fc ċū J D U U in cu re CL in D i CL m C U C U C U C U C U C Ü J J C U C Ü C U E E E E E E E E E E E cucucucucucucucucucucu cucucucueucuajojcueucu cuajaiojeucucpojcueuaj r l r r r l r l l r l

15 Gemeente Sector Stedelijke ntwikkeling Ä Beheer Bezoekadres: Markt 33 Postbus Ambtenaar M. Stevens Telefoonnummer Telefax Zaaknummer Uw brief van Uw kenmerk ns kenmerk Datum nderwerp 10 september 2013 Waarborgfonds mijnbouwschade Bijlage(n) 4 Geachte heer, mevrouw, (nderstaande briefis U reeds op 12 september jl. per mail ongetekend toegezonden) Graag vragen wij dringend Uw aandacht voor een belangrijke ontwikkeling ten aanzien van het "Waarborgfonds mijnbouwschade". Dit fonds zal U in relatie tot de perikelen rond gaswinning in Groningen zeker bekend zijn, maar is dit fonds U ook bekend in relatie tot actuele mijnbouwschade als gevolg van voormalige steenkoolwinning in Zuid-Limburg? p meerdere locaties in de twaalf gemeenten van de voormalige Mijnstreek is zogenaamde "na-ijlende mijnschade" opgetreden en kan nieuwe schade niet uitgesloten worden. Deze schade wordt veroorzaakt door ongelijkmatige stijging van het maaiveld als gevolg van de actuele stijging van mijnwater (voor meer informatie zie de website van het Staatstoezicht op de Mijnen, nazorg-kolenwinning en het Jaarverslag 2012, nazorg-kolenwinning). "Na-ijlende mijnschade" kan onder andere leiden tot beschadigingen aan infrastructuur en gebouwen. Voor bezittingen van natuurlijke personen komt de ontstane schade in aanmerking voor vergoeding door de voormalige mijnconcessiehouder van het gebied waarin de schade is opgetreden dan wel zijn rechtsopvolger. Is er geen rechtsopvolger aanwijsbaar, kan geclaimd worden bij de Minister van Economische Zaken. Deze toetst vervolgens of de claim ontvankelijk is en laat door de Technische Commissie Bodembeweging een technische beoordeling opstellen over de vraag of gemelde schade redelijkerwijs het gevolg is van bodembeweging in relatie tot voormalige steenkoolwinning. ver het standpunt van de Minister ten aanzien van de ontvankelijkheid van claims uit de voormalige Mijnstreek vragen wij Uw aandacht. FSC Paplar van vsrantwoorde harkomst FSC* C p een locatie in hebben drie grenzende percelen schade opgelopen als gevolg van bodembeweging. De grootste schade hierbij doet zich voor aan een woning die zodanige scheefstand en scheurvorming heeft opgelopen dat deze onverkoopbaar geworden is. De Tcbb heeft de locatie onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat de schade redelijkerwijs veroorzaakt is door bodembeweging in een relatie met voormalige steenkoolwinning ter plaatse. Het schadebedrag aan de woning is door de Commissie vastgesteld op (!) euro. Met dit "positief advies" van de Tcbb hebben de drie eigenaren claims ingediend bij de Minister. p 28 mei 2013 heeft de Minister de claims afgewezen omdat de mijnbouwactiviteiten die de schade zouden kunnen hebben veroorzaakt langer geleden plaatsgevonden hebben dan de wettelijke verjaringstermijn van 30 jaar. Parkstad Limburg Gemeente maakt deel uit van Parkstad Limburg

16 3 Gemeente Mocht U onze visie delen, verzoeken wij U gelet op de mogelijk ingrijpende gevolgen voor inwoners van de voormalige Mijnstreek de minister tot een heroverweging te willen aansporen. Mocht U naar aanleiding van deze brief behoefte hebben aan een toelichting, kunt U hiertoe contact met ons opnemen. Stelt U een persoonlijke toelichting op prijs zijn wij hiertoe uiteraard bereid en komen naar U toe. Verantwoordelijk wethouder is de heer Jo Bok (tel , mail ns college dankt U bij voorbaat voor Uw moeite. Hoogachtend, Het college, De secretaris H.J.M. Coumans MPM. V 10 FSC ZSJÍ Papier van verantwoorde herkomst FSC* C Parkstad Limburg Gemeente maakt deel uit van Parkstad Limburg

17 C4* M ìntèisrk van ìtxtm itifaka 'jbfam JTflreíiji' rinois^iristti Vt»1î)uä î*j(h Betŵ l 9 ME»» Qn S fėön»8rî 2ōl3 fw íŵ«tipfcaslşvan artíteel 137 Vôn ířè ftųfttlouwweť «ŵ» verwek ingediend bat íttiadevefgoetjlrötónlaste v»n tiet Wflwliû.gfostò mţjn&ŵí^íiade, 80 uwfcftifićtoefeu tutti àdvtas gevoegd ván de Twànfeėltç coiïimlütte bodctnbcwířsjjrjíj ť'ïdŵ") v«h řìîä JunyarJ 2043.ikenmcnkj TĊfiŵy ), Paaŕin «ûnŵjdçęrt tie Tcbb dat de schade sart uw wonirg ŕeŵìpèhtföš hst ļtëvölâ ís van een fřistawatò ontforgroíwí als gowjo wwt vpoeşsra». «ìųiŵtiuw, ín «w brief geelt u SSJI.dat uw woning oao de te KĢfļűFade srjtöifegylndtluwtêr* ftet sēbtetf van wűegçŕe ooncesaíe van de p&rtv&ŵíe Mpmagt&chîspíii}. Pmdai 4ŵ pwnańlöfe ^nma^happjj nic* mew l»eŵt»3t íirt voor dftīîí onderoemtrtg seen rûŵteopvcrtgeŕ ís eaui te ŵi?zŵft?p vŵ dė sŵsíé kan worden verhaak), iieeft iievw verioek ons sçh^êvgrgoèdfeig ten teste van tek ŵiseŵorgfoîiris mljnţjòyŵāŵade tnoedfend. fit/, ļ Jiè.řî. «sttŵťŵwe Öiit tuädimiįirlt AtetelKsaf*tervan hel WasribŭrŞfomis mųŵoifwsŵîhletewtftŵŵ yeizpefe pm sçhaílevńrgnfîdlnjĩ afin da hahd vajî relevante felbòn en ontótendigh«děn âti he* wèŵjtfįjkfcadar.ín vervolg op mön brief van iô ťrpril 21U3 ítŵňírtèrfc: Dt3SttM*lĒM/ ĩ ÍK*ft oratawrcftt of de do^ M.g«îiļŵ!řfi sŵtfe ífi íwnnic.říc«iíi kom vof vtìflìöŵrflftgten IÖŜIÄ vŵn hŭt fûndi. fiterbij deef ík «ŗnedŭ díttde door u (laĩedthì schild*) ríteţ voorvcrgcjadlng ten laste ven het Wŵôľbûjţřf0(105 mijŵ&ihvsçhèŵş ínàsrnïiermiì. komt, omtìäťte ywöeŵiÿítìt ijcliatievenjoetfing IÄ verjaard. Iíş lictitmun besluit filėiontter ťoö. Het Waarbíiisfţntcfe mütŵw wscriaŵteingesteldftîjdafrwreřklpigtredingwsfi de MöňfraŲUftvct op l jitnijìöo 20Ö3 en Vóarŵįt onder de bij ôfi kí«ítià).s de Miįrttŵŵvwţïl: ōfötejd^ voořŵţišįrŵ'fi in çú^ōw&rņoştìinġ i^ls-deor wÿŵiiuïïñctiviítíteri zsateciiiide írfj n-ŵiurífjke personen tş ppgsfceden. Mat iotmí is ^voėâ. «n wořdurt ö«val van ultíígrinu agngevuld dp«r böŵágeň vâņ rnl/fjböuwandem#iiwrs «lt ik sectopen ťiu«' tttt ÿtfittìţwing, zouitwmnhyö, opslag vao stoften cřťvôrit&ftniniisŵrjdtìíjkċitók. Vùtjř&ftsertikeĮ i3s/ dc-rŵfiŵ van tìo MÌ1 iŵäiîwą'öt ïs.d?ü Minister van Ģcononŵdw Zŵm belatf ţňŵ hst v^n Ia «f«t vertwíkí iá. VWJ Ueîa^ŵflrtJrtťfi is? ř onderttéeí van «ļé MlJnlKWwweř bepaalt döt de MtttféŞíär van economischs Žök oen tvôtuurlljki» pąřïoor» tïĵ wíe T^ŵktìciwde ojïstirâíïeft «ís ġzvtílğ vmft^lftbŵwfâŵiyíteïböīop ŵenÿ VBtïûeU inőfeh *Je f^i ipw-ièi mlĵiŵöuwďhdornim\i4w heeft opgehoudente beste^rt, V«rŵ:r

18 Dircdls Enerotamańn moot de vordering voldoen aaifcte voorwaarden pm vpor yerôoedlng In e«ír»frterwrt9 te komen ap grond van hét BtirgerHjk Wetbôefcy InfteîMjíomler artikel &İ77 van hetsurçeriîjkweftosk. EGETM EH f Artikel 6:1??, eersteen vřeitöe lid, VĚVI het Burgerlijk Wetboek toeten dat4ė expíoitarvt, tten wet de laatste exptòltant van een mijnbouwwerji als bedoeld in artikŵt 1, onderdeel «, van de Mijnbotiwweţ aansprakelijk řs voor de schade ctìe ontstaat door beweging Vñr) defcederň sis.gevolg van de öaftlea, of de expîsitetle van dat werk. Deftamarklale Mţĵnmaatstfiapjiij is de r&atete exptoltant ven het mįjŵourwetk waardoor schade zou kunnen din veroorasekt en heeft In ÛSē ílââr activiteiten ín de winning van steenkolen In í,fflŵürņ beëindigd. Pe orrianjate Mljnmaatschapplj is In i998 en heeft geeftrechteopvofgerop vŵ de sŵatte zou kunnen warden vćrtia^ïd. AannemensSe dat ïte Ttbb op de Juiste gronden heeft vastgesteld dat da zsaksehćnie apfi uw woïiírifl ís ontstaan doorvroegere, In 1969 beeindlflde, niijftbotfwactlvlţelteri VBń de Domaniale Miĵnrawtsŵŵpptļ, constateer Ik dát de mljnboumctmteiten die de schade «aiden kũarten hŵbeti veraoreaet» vdôr 1959 en derhalve meer dan dertig jaar geleden moeten hebben plaatsgevonden. Artikel 3J31(Ļ tweede lid, vart het ŵirgerŕpwetbōĝk bepaalt dat In geval van sehade aís gevo^ vair beweging van de bod&n ate bedoeld in artikel 5:177, eerste liíf, van liet mtgmęk Weŵoe^ de rechtsvorderingtotverçratfing van de schade fn leder geval verjaart ŵor verloop van dertig jaren na de Gebeurtenis waardoor de sthacfe 13 veŕoorż&akt. Uw- verzoek tot sdiacfĉvêrļjoedřng ïs daamŕieeln 1993 verjaard. Qp grond \m het bovenstaande kom Ik tot liet oerdeel dat da schade aan uw woning étefc«totïld \n uw bńefvm 5 februari 2013 niet în sanmerklna-komt vöör verţjöeďrrřg it t het Waarborgfonds mpliouwschbde, ös Minister yan ECūnpmlşctieŵken, namens deze: n mw,rtif (Y. Peter* P tt iiaijireetie Energiemarkt Tegen dít beskhťkan űegene wíens belang d&arbrj rechtstreeks is betrökkön, binnen zes weken na de dag waarop «Iřt besluit Is vereenden een gowottveerd" benř/aarsŵrtit Indíénen de Mlíilsľeř van Économische Zaten, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 2Q401, 2500 ËK oen Haag» PJt besluit Js verbonden op de In de aenîief van ditfreslvlt vernielde tfatunn

19 Gemeente Sector Stedelijke ntwikkeling Å Beheer Bezoekadres: Markt 33 Ambtenaar M. Stevens Telefoonnummer Telefax Zaaknummer Ministerie van Economische Zaken Zijne excellentie de heer H. Kamp Postbus EK DEN HAAG Uw brief van Uw kenmerk ns kenmerk Datum CL fait 7013 nderwerp Waarborgfonds mijnbouwschade Bijlage(n) 0 Hooggeachte heer Kamp, ns college wendt zich bezorgd tot U naar aanleiding van Uw besluit om de claims van de Kerkraadse families XXXX om aanspraak te maken op het 'Waarborgfonds mijnbouwschade* af te wijzen wegens verjaring (Uw brief d.d. 28 mei 2013). De familie XXXX heeft zich naar aanleiding van dit besluit tot ons college gewend en ons gewezen op zowel hun persoonlijke gevolgen als ook op de veel bredere gevolgen voor de gehele voormalige Zuid-Limburgse Mijnstreek. In het geval van de familie XXXX gaat het om een onverkoopbaar geworden woning met scheurvorming als gevolg van ernstige scheefstand van de woning met een schadebedrag van circa XXXX euro. Zoals U wellicht bekencļ waren beide claims de eerste die vanwege mijnschade in relatie met voormalige steenkoolwinning met een "positief advies* van de Technische Commissie Bodembeweging bij U ingediend zijn. Uw besluit tot afwijzen van deze claims vanwege verjaring heeft dan ook een beduidend grotere reikwijdte dan enkel voor genoemde gevallen, Uw besluit zet voor de gehele voormalige Zuid-Limburgse Mijnstreek de mogelijkheid op slot om aanspraak te maken op het Waarborgfonds. Dit geldt zowel voor inwoners van die voormalige concessies waarvoor U, wegens ontbreken van een rechtsopvolger van voormalige mijnmaatschappijen, aan te spreken bent als voor inwoners van voormalige concessies waarvoor er wel nog een rechtsopvolger is. Laatstgenoemden zullen zich uiteraard in voorkomende gevallen oriënteren aan Uw richtinggevend besluit. m onderstaande redenen verzoeken wij U met klem het genoemde besluit in de aanstaande bezwaarprocedure diepgaand te willen heroverwegen. Ten aanzien van de specifieke situatie van de familie XXXX willen wij opmerken dat U stelt dat de Domaniale Mijnmaatschappij de laatste exploitant van het mijnbouwwerk geweest is die de schade aan de woning zou kunnen hebben veroorzaakt en gezien deze meer dan 30 jaar gelden haar activiteiten gestaakt heeft, zou de huidige rechtsvordering verjaard zijn. Het verbaast ons college buitengewoon dat U in Uw motivering in het geheel niet ingaat op de actuele problematiek van het stijgende mijnwater in de voormalige Mijnstreek. FSC Paptar ven vtranwoord» hefkŭmst FSCC Postbus AP BNG-bankrekening Telefoon IBAN NL49 BNCH Telefax BIC BNCHNL2C Parkstad Limburg Gemeente Keikra* maakt deel uil van Paitslaí Limburg

20 2 Gemeente Het is nota bene Uw eigen "Staatstoezicht op de Mijnen" geweest dat in november 2012 alle gemeenten uit de voormalige Mijnstreek bijeen geroepen heeft om te delen dat er mogelijk nieuwe aanwijzingen zijn op naijlende mijnschade in Zuid-Limburg als gevolg van stijgend mijnwater. Hierbij is aangegeven dat het stijgende mijnwater onder andere gevolgen kan hebben voor de stabiliteit van de ondergrond en als gevolg daarvan ook voor de bovengrond. Tijdens een vakcongres in Coslar (D) in 2012 is door Uw Staatstoezicht zelfs een paper gepresenteerd getiteld "Neue Indizien für nacbträgliche Einwirkungen des Steìnkohlenabbaus in Südlimburg (NL)?" waarin o.a. het geval van de familie XXXX beschreven wordt (zij het zonder locatievermelding vanwege bescherming privacy). Tijdens een tweede bijeenkomst met de voormalige mijngemeenten in mei 2013 heeft Uw Staatstoezicht aangegeven dat er samen met de gemeenten een vervolg gegeven zal worden aan het onderzoekstraject naar mogelijke gevolgen van stijgend mijnwater zoals dat reeds in 2007 door Uw ministerie aangezet is. Gelet op het bovenstaande bevreemdt het ons dan ook buitengewoon dat U stelt dat de oorzaken die de schade aan de woning toegebracht kunnen hebben voor 1969 plaatsgevonden hebben. Deze redenering zou te volgen zijn indien er na 1969 geen enkele activiteit meer in de ondergrond plaatsgevonden zou hebben en de ondergrond hierdoor sinds 1969 tot rust gekomen zou zijn. Dit is echter geenszins het gevall Tot in 1994 is er in mijnwater opgepompt om omliggende Duitse (en aanvankelijk ook nog de tot 1975 opengebleven Nederlandse mijnen) te beschermen tegen ondergrondse "overstromingen*. Na sluiting van de laatste omliggende Duitse mijn zijn in 1994 de pompen uitgeschakeld. In eerste instantie had Uw ministerie twijfels over de aanvaardbaarheid van een volledige stopzetting van het pompen vanwege onzekerheid over de mogelijke gevolgen en heeft U bedenkingen ingebracht tegen het verzoek van de Duitse mijnmaatschappij die de pompen in beheerde om het pompen te mogen beëindigen. Uw ministerie heeft na overleg tussen partijen deze bedenkingen ingetrokken en sindsdien stijgt het mijnwater dus met instemming van Uw ministerie. In het licht van de lopende technische discussie over de gevolgen van deze stijging is in de vakwereld in ieder geval duidelijk dat van een tot rust gekomen zijn van de ondergrond simpelweg geen sprake is zoals ook ontwijfelbaar met satellietmetingen is aangetoond. De bodem in de voormalige Mijnstreek is gestegen, stijgt actueel en zal nog jaren stijgen als gevolg van het stijgende mijnwater. Deze voortdurende beweging van de ondergrond heeft reeds tot schade aan woningen geleid en zal ongetwijfeld nog tot nieuwe schadegevallen leiden. m deze reden kan er geen sprake zijn van verjaring van de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt. Het feit dat U deze problematiek kennelijk op geen enkele wijze bij Uw besluit betrokken heeft dan wel deze in ieder geval niet benoemd heeft, verontrust ons zeer. Gezien dit besluit wezenlijke gevolgen heeft voor inwoners van zowel de gemeente als van de gehele voormalige Mijnstreek verzoeken wij U met klem zich over de problematiek rond het stijgend mijnwater door Uw adviseurs zijnde het "Staatstoezicht op de Mijnen" en de "Technische Commissie Bodembeweging* uitgebreid te laten informeren en op basis van hiervan Uw besluit om beide claims af te wijzen wegens verjaring in de bezwaarfase te willen heroverwegen. 72 FSC Paptar van varantwoonfa herkomst FSCC Parkstad Limburg Gemeente maakt deel lilt var, Paitatad Urnburg

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014 Nr. 121 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr Ons kenmerk Bijlage

Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr Ons kenmerk Bijlage Aan de leden van de gemeenteraad Achtkarspelen Afdeling : SL Behandeld door : mw. R. Schievink-de Boer Telefoonnummer : 14 0511 E-mail : gemeente@achtkarspelen.nl Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1).

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den

Nadere informatie

Betreft: Reactie NOvA op het ontwerpbesluit aanpassingen eigen bijdrage rechtzoekenden en vergoeding rechtsbijstandverleners

Betreft: Reactie NOvA op het ontwerpbesluit aanpassingen eigen bijdrage rechtzoekenden en vergoeding rechtsbijstandverleners Ministerie van Veiligheid en Justitie t.a.v. de heer mr. F. Teeven, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH Den Haag Den Haag, 21 december 2012 Dossiernummer: 1.5 Uw kenmerk:

Nadere informatie

Prettig contact met de overheid

Prettig contact met de overheid Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Programmadirectie Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid Postbus 20011 2500 AE Den Haag E-mail: postbus.mediationvaardigheden@minbzk.nl

Nadere informatie

"Aan tafel!" dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers

Aan tafel! dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers kwartiermakers dialoogtafel noordoost Groningen "Aan tafel!" Een verkenning naar de mogelijkheid om in het aardbevingsgebied Noordoost Groningen een dialoogtafel op te zetten Eindadvies van de kwartiermakers

Nadere informatie

7 Energie. Motie. De Kamer, Aan de orde is het VAO Energie (AO d.d. 18/02).

7 Energie. Motie. De Kamer, Aan de orde is het VAO Energie (AO d.d. 18/02). 7 Aan de orde is het VAO (AO d.d. 18/02). De heer Van Gerven (SP): Voorzitter. Ik heb één motie die aan duidelijkheid weinig te wensen over laat. overwegende dat energieleveranciers per jaar een vastrecht

Nadere informatie

Heerfìugowaard Stad van kansen

Heerfìugowaard Stad van kansen Heerfìugowaard Stad van kansen Lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 16 oktober 2012. Rubriek A. De Raad wordt voorgesteld de onder deze rubriek vermelde brieven ca. voor kennisgeving

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen rekenkamercommissie Van Blue Print naar Re Print Een review van de rekenkamercommissie Heerhugowaard over het project Blue Print Datum: 12 december 2012 Inleiding Naar aanleiding

Nadere informatie

Reactie NAM op OvV-rapport

Reactie NAM op OvV-rapport Assen, 21 april 2015 Reactie NAM op OvV-rapport Op 18 februari jongstleden heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) het rapport Aardbevingsrisico s in Groningen gepubliceerd. Twee van de aanbevelingen

Nadere informatie

rotterdam verslag van werkzaamheden

rotterdam verslag van werkzaamheden 2010 rotterdam verslag van werkzaamheden Ombudsman, doel en werkwijze Vertrouwen is het fundament van onze democratie. Een overheid die niet behoorlijk handelt, kan het vertrouwen van zijn burgers schaden

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN VERGADERING VAN 11 MAART 2015

PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN VERGADERING VAN 11 MAART 2015 PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN VERGADERING VAN 11 MAART 2015 1. Opening en mededelingen... 2 2. Regeling van werkzaamheden en vaststelling agenda... 3 3. Bespreekpunten... 5 A.1 Brief van Gedeputeerde

Nadere informatie

44/45 GASWINNING IN GRONINGEN NEDERLANDS JURISTENBLAD. Bescherming van de verdachte van terrorisme: VN en EU Meer over herziening strafvordering

44/45 GASWINNING IN GRONINGEN NEDERLANDS JURISTENBLAD. Bescherming van de verdachte van terrorisme: VN en EU Meer over herziening strafvordering NEDERLANDS JURISTENBLAD GASWINNING IN GRONINGEN Bescherming van de verdachte van terrorisme: VN en EU Meer over herziening strafvordering Jim Polak P. 3121-3194 JAARGANG 89 19 DECEMBER 2014 44/45 10304697

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

Mediation in de bezwaarschriftenprocedure van gemeenten

Mediation in de bezwaarschriftenprocedure van gemeenten Mediation in de bezwaarschriftenprocedure van gemeenten Onderzoek in opdracht van BMC naar de rol van (pre-)mediation bij de Awb-bezwaarprocedure van gemeenten Milan van Eck s1038548 Leiden, september

Nadere informatie

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden.

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. Bijlage A Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. 1. Communicatie naar de Beleggers Toelichting : De Stichting Beleggers Eco Direct io heeft in juni een mailing verzonden naar een

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493

Rapport. Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493 Rapport Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat het regionale politiekorps Flevoland op 26 februari 2001 hun auto heeft laten wegslepen en dat de politie er

Nadere informatie

Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid scholen

Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid scholen piv Bulletin 3 Inhoud Pagina 4 Toegang tot en bewaking privacy van medische gegevens Pagina 10 Verzekeringsplicht werkgever Pagina 14 Overlijdensschade en berekening daarvan Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 928 Aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek en andere wetten aan de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken van

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Ombudsman, doel en werkwijze

Ombudsman, doel en werkwijze Ombudsman, doel en werkwijze Overheden moeten bij de uitvoering van hun taken op een behoorlijke manier omgaan met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit betekent dat de overheid een

Nadere informatie

Voorzitter. (Deze lijst is, met de lijst van besluiten, opgenomen aan het einde van deze editie.)

Voorzitter. (Deze lijst is, met de lijst van besluiten, opgenomen aan het einde van deze editie.) Voorzitter (Deze lijst is, met de lijst van besluiten, opgenomen aan het einde van deze editie.) De voorzitter: Ingekomen is een beschikking van de voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe van de vergadering van provinciale staten van Drenthe gehouden op 17 december 2003 INHOUD Opening 2 Mededelingen 2 Ingekomen stukken 2 Vaststelling van de agenda 2 Mondelinge vragen 4 Voorstellen 5 - Motie

Nadere informatie

Onderzoek uit eigen beweging naar de wijze waarop Domeinen Roerende Zaken de waarde

Onderzoek uit eigen beweging naar de wijze waarop Domeinen Roerende Zaken de waarde TAXATIES DOOR DOMEINEN Op waarde geschat Onderzoek uit eigen beweging naar de wijze waarop Domeinen Roerende Zaken de waarde taxeert van in beslag genomen auto's, naar de uitkomsten van deze taxaties,

Nadere informatie

4. Het overzicht van de behandelde klachten per onderdeel van de organisatie in 2003

4. Het overzicht van de behandelde klachten per onderdeel van de organisatie in 2003 Inhoudsopgave 1. Een inleidend woord 2. Enkele trends 3. De klachten en de aantallen 4. Het overzicht van de behandelde klachten per onderdeel van de organisatie in 2003 5. Het overzicht van de behandelde

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie