2.3 Het abonnement geldt voor de duur van het gekozen abonnement. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2.3 Het abonnement geldt voor de duur van het gekozen abonnement. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk."

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Toepasselijkheid voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Splash The Health-Up Club B.V., gevestigd aan de Lijnbaansgracht 241 te Amsterdam (hierna te noemen Splash ) en de persoon die gebruik maakt van de sport- en/of overige faciliteiten van Splash (hier te noemen de deelnemer ). 1.2 Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig of niet uitvoerbaar zijn of worden, dan zullen de overige bepalingen daardoor niet beïnvloed raken. De niet geldige bepaling of bepalingen zullen worden vervangen door (een) nieuwe bepaling of bepalingen die naar de aard en strekking de oorspronkelijke bepaling of bepalingen zo dicht mogelijk benaderen. 1.3 Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval. Artikel 2 Deelnemer en abonnement 2.1 Er bestaan de volgende abonnementen: Studentenabonnement: duur minimaal 2 maanden, ingaand op de dag van inschrijving, het abonnement kan alleen met automatische incasso worden betaald; Tweejaarabonnement (Een leven lang fit): duur 24 maanden, ingaand op de dag van inschrijving, het abonnement kan met automatische incasso of aan de balie worden betaald; Jaarabonnement (Result/Total Splash): duur 12 maanden, ingaand op de dag van inschrijving, het abonnement kan met automatische incasso of aan de balie worden betaald; Halfjaarabonnement (Basic): duur 6 maanden, ingaand op de dag van inschrijving, het abonnement kan met automatische incasso of aan de balie worden betaald; Startabonnement: duur 3 maanden, ingaand op de dag van inschrijving, het abonnement kan uitsluitend aan de balie worden betaald; Tryoutabonnement: duur 1 maand, ingaand op de dag van inschrijving, het abonnement kan uitsluitend aan de balie worden betaald; 10x kaart: duur 6 maanden, ingaand op de dag van inschrijving, het abonnement kan uitsluitend aan de balie worden betaald; Losse balieverkoop: enkele dienst voor de duur van maximaal 1 dag, de dienst kan uitsluitend aan de balie worden betaald. 2.2 De deelnemer die een abonnement verwerft heeft de mogelijkheid gebruik te maken van de faciliteiten van de betreffende vestiging van Splash, waaronder te verstaan het verkrijgen van toegang tot kleedruimten,

2 douches, wellnessruimte, fitnessruimte en tijdens lessen of onder begeleiding van een aan Splash verbonden personal trainer toegang tot de studio s. Het abonnement van de deelnemer is niet overdraagbaar. 2.3 Het abonnement geldt voor de duur van het gekozen abonnement. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk. 2.4 Ingeval van abonnementen waarbij aan de balie van Splash wordt betaald (contant, via pin of creditcard), dient de gehele contributie voor de duur van het abonnement, inclusief inschrijfgeld, vooruit te worden betaald. Indien het abonnement wordt verlengd, dient het verschuldigde bedrag uiterlijk tien dagen voor het begin van de nieuwe periode te zijn voldaan. 2.5 Ingeval van abonnementen waarbij met automatische incasso wordt betaald, verwijzen wij naar de voorzijde va dit inschrijfformulier, Onderwerp 2b. 2.6 Ingeval van abonnementen waarbij met automatische incasso wordt betaald dient naast de contributie een eenmalig depot ter hoogte van de overeengekomen maandelijkse contributie te worden voldaan. Dit depot wordt na opzegging van de overeenkomst verrekend met de laatste termijn, tenzij deze laatste termijn door de deelnemer is voldaan, in welke geval de deelnemer het depot zal terug ontvangen. Over het depot zal geen rente worden vergoed. 2.7 Een abonnement voor 1 jaar of korter dient te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de abonnementsduur. Als er niet tijdig wordt opgezegd dan wordt het abonnement stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode. Een abonnement kan na verlenging te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de opzeg termijn van 1 maand. Bij de volgende abonnementen gelden andere regels: - het Startabonnement: het abonnement dient na verlenging te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de abonnementsduur. - het Try Out abonnement: het abonnement hoeft niet te worden opgezegd en eindigt na een maand.- de 10x kaart: het abonnement hoeft niet te worden opgezegd en eindigt na zes maanden. Bij opzegging na verlenging zal de te veel betaalde contributie terugbetaald worden aan de deelnemer. De berekening hiervan vindt plaats op basis van het maandtarief en niet op basis van het (lagere) tarief dat wordt gehanteerd bij een halfjaar of jaarabonnement. 2.8

3 Bij een abonnement voor een langere duur dan 1 jaar heeft de deelnemer de mogelijkheid na 1 jaar het abonnement op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand. Indien de deelnemer na 1 jaar opzegt is Splash gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode opnieuw te berekenen op basis van de periode dat het abonnement bestaan heeft en de daarbij behorende (hogere) contributie. De deelnemer is het hieruit blijkende bedrag verschuldigd aan Splash. 2.9 Opzegging dient schriftelijk te geschieden door middel van invulling van een formulier aan de balie van Splash. Artikel 3 Prijzen en betaling 3.1 Splash is niet aansprakelijk voor typefouten en vergissingen bij het publiceren van haar prijzen. 3.2 Splash behoudt het recht voor de verschuldigde contributie te verhogen met het jaarlijkse consumenten prijsindexcijfer en in geval van verhoging van kostprijsfactoren. Ingeval van abonnemen ten waarbij door middel van automatische incasso wordt betaald, geeft de deelnemer hierbij Splash toestemming ook dit hogere bedrag te incasseren. 3.3 Indien de deelnemer om welke reden dan ook aan enige les niet deelneemt dan wel gedurende enige periode geen gebruik maakt van de faciliteiten blijft de betalingsverplichting bestaan, tenzij Splash de deelnemer door middel van een schriftelijke verklaring van zijn betalingsverplichting heeft ontheven. 3.4 Indien de deelnemer niet, niet tijdig of niet geheel aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de deelnemer van rechtswege in verzuim. Indien de deelnemer, nadat Splash aan de deelnemer een aanmaning heeft verstuurd waarbij een termijn van veertien dagen is gegund om aan zijn/haar betalingsverplichtingen te voldoen, niet is overgegaan tot betaling van het totaal verschuldigde bedrag, is Splash gerechtigd om alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen, welke laatste 15% van het verschuldigde bedrag bedragen. Artikel 4 T.G.S. sleutel 4.1 Na betaling van hetgeen de deelnemer verschuldigd is, ontvangt de

4 deelnemer een door Splash ter beschikking gestelde T.G.S. sleutel (abonnementssleutel), welke telkens getoond moet kunnen worden als de deelnemer gebruik maakt van de faciliteiten van Splash. 4.2 De TGS sleutel kan worden opgewaardeerd (debetsaldo) en worden gebruikt om betalingen (mee) te verrichten. 4.3 Ingeval van verlies, diefstal of vermissing dient de deelnemer hiervan direct melding te maken. De kosten van het aanmaken van een nieuwe T.G.S. sleutel zijn voor rekening van de deelnemer. 4.4 De T.G.S. sleutel blijft eigendom van Splash. De deelnemer is verantwoordelijk voor de sleutel. Mocht het abonnement beëindigd worden, dan dient de T.G.S. sleutel onbeschadigd ingeleverd te worden. Mocht de sleutel niet meer functioneren of beschadigd zijn, dan worden hiervoor kosten in rekening gebracht. 4.5 Indien de deelnemer bij opzegging van het abonnement nog een debetsaldo heeft staan op de T.G.S. sleutel, kan de deelnemer dit tot gedurende de opzegtermijn gebruiken. Per de einddatum van het abonnement nog op de T.G.S. sleutel aanwezige tegoeden zullen niet worden gerestitueerd. 4.6 De T.G.S. sleutel is persoonlijk en niet overdraagbaar. Artikel 5 Opschorting en ontbinding 5.1 Indien de deelnemer zijn betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet geheel nakomt, is Splash altijd gerechtigd al haar verbintenissen jegens de deelnemer op te schorten of te ontbinden, onverminderd de gehoudenheid van de deelnemer om de contributie over de gehele overeengekomen periode te voldoen. 5.2 Ingeval van opschorting of ontbinding kan aan de deelnemer direct de toegang tot de faciliteiten van Splash worden ontzegd en kan van de deelnemer verlangd worden de T.G.S. sleutel in te leveren. Artikel 6 Openingstijden 6.1 De openingstijden worden door Splash vastgesteld.

5 6.2 Splash is in ieder geval gesloten tijdens algemeen erkende feestdagen, zonder dat dit leidt tot contributievermindering of teruggave. Artikel 7 Reglementen en instructies 7.1 De deelnemer onderwerpt zich aan de door of van de zijde van de directie van Splash gegeven instructies en vastgestelde reglementen en zal deze naleven. Indien de deelnemer een instructie of reglement overtreedt of op andere wijze naar het oordeel van Splash ontoelaatbaar handelt, kan de deelnemer de toegang worden ontzegd en kan Splash de overeenkomst met de deelnemer met onmiddellijke ingang opschorten of ontbinden, onverminderd de gehoudenheid van de deelnemer om de contributie over de gehele overeengekomen periode te voldoen. Artikel 8 Aansprakelijkheid 8.1 De deelnemer is zich er van bewust dat het beoefenen van sport risico s met zich mee kan brengen. De deelnemer draagt het risico van eventuele (vervolg)schade die ten gevolge van de sportbeoefening kan ontstaan. De deelnemer maakt op eigen risico gebruik van alle sportfaciliteiten van Splash, alsmede van de sauna, de zonnebank en de mogelijkheid tot kinder opvang. Splash is behoudens ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid niet aansprakelijk voor enige schade hieromtrent, waaronder ook wordt verstaan (ernstig) persoonlijk letsel of het overlijden van de deelnemer. 8.2 Splash is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit verlies, diefstal of vermissing van de eigendommen van de deelnemer. 8.3 Binnen de gebouwen van Splash zijn door derden geëxploiteerde faciliteiten ondergebracht, zoals een masseur, fysiotherapie en een aantal onafhankelijke trainers, van welke diensten de deelnemer op basis van een rechtstreekse overeenkomst met de betreffende partij gebruik kan maken. Voor schade die voortvloeit uit de gebruikmaking van een van deze mogelijkheden is Splash niet aansprakelijk. Artikel 9 Persoonsgegevens 9.1 Splash verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede leden administratie. Splash kan de deelnemer per informeren

6 omtrent haar activiteiten. Indien de deelnemer dit niet wenst te ontvangen, kan hij hiertegen verzet aantekenen bij Splash door middel van een schriftelijke kennisgeving. 9.2 Splash kan de persoonsgegevens van de deelnemer aan door Splash geselecteerde derden verstrekken, welke derden de deelnemer kunnen benaderen met sportgerelateerde onderwerpen. Indien de deelnemer dit niet wenst, kan hij hiertegen verzet aantekenen bij Splash door middel van een schriftelijke kennisgeving. 9.3 De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle cliënten van Splash zijn opgenomen. Splash en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het in het eerste lid genoemde doel. 9.4 De deelnemer kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is. Artikel 10 Forum en rechtskeuze 10.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Splash en een deelnemer is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen Splash en een deelnemer zullen voorgelegd worden aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Amsterdam. Artikel 11 Gratis proefweek: duur 7 dagen, ingaand op de dag van inschrijving. Voor dit abonnement dient 10,00 borg betaald te worden voor de toegangssleutel. Dit abonnement is binnen de termijn van 7 dagen opzegbaar. Daarna zal deze overgaan in het door de deelnemer gekozen abonnement. Opzegging dient gedaan te worden in de club via het daarvoor bestemde opzegformulier. Na opzegging en het inleveren van de sleutel ontvangt de deelnemer de 10,00 borg retour. Als de deelnemer lid blijft dan zal de 10,00 verrekend worden met het abonnement. Versie Januari 2014

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

1. Opdrachtgever: de wederpartij van Lavada Creations.! 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Lavada Creations.!

1. Opdrachtgever: de wederpartij van Lavada Creations.! 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Lavada Creations.! Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van Lavada Creations. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Lavada Creations. Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN DE WATERKOETS 2014 maart 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: A. Diensten:De door de Waterkoets in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV, gevestigd aan Beilerstraat 24, 9401 PL te Assen, ingeschreven bij de KvK te Meppel onder nummer 01128727 Artikel 1. Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten.

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten. Algemene detacheringvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Rederij Succes ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 08023921 Definities. In deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Algemeen/ Definities

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Algemeen/ Definities Artikel 1: Algemeen/ Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (hierna: de "Algemene Voorwaarden"). 1.2 In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (hierna: de "Algemene Voorwaarden").

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (hierna: de Algemene Voorwaarden). Artikel 1: Algemeen/ Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (hierna: de "Algemene Voorwaarden"). 1.2 In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITESELECT

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITESELECT ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITESELECT Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van WebsiteSelect. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en WebsiteSelect. Artikel 2.Toepasselijkheid

Nadere informatie

Lees onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Lees onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Lees onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene voorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Panis Consultancy. Deze algemene voorwaarden bestaan uit 15 elkaar opvolgende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. 1.2 Opdrachtnemer: Bridge Consulting Group B.V.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VCA

Algemene Voorwaarden VCA Algemene Voorwaarden VCA 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de gehele rechtsverhouding tussen een lid van de VCA, hierna te noemen het lid, en een (mogelijke)

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N D I R E C T W E B S I T E S

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N D I R E C T W E B S I T E S A L G E M E N E V O O R W A A R D E N D I R E C T W E B S I T E S ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Direct Web: Direct Web Sites, onderdeel van Red Center, gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kern Coaching en Training

Algemene Voorwaarden Kern Coaching en Training Algemene Voorwaarden Kern Coaching en Training van de eenmanszaak Kern Coaching en Training, eigenaar/directeur Loes Vrolijk hierna te noemen: 'Kern Coaching en Training' gevestigd Groenhovenweg 375 te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE WEBSITE OOM

ALGEMENE VOORWAARDEN DE WEBSITE OOM ALGEMENE VOORWAARDEN DE WEBSITE OOM Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van De Website Oom. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en De Website Oom. Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG gevestigd te Dahliastraat 8, 1271 NA Huizen. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder nummer 57831181 1. Definities. In deze Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van cswebhosted, gevestigd in Leidschendam. Laatste wijziging: 15-03-2015. 1.

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van cswebhosted, gevestigd in Leidschendam. Laatste wijziging: 15-03-2015. 1. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden van cswebhosted, gevestigd in Leidschendam. Laatste wijziging: 15-03-2015 1. Definities 1) Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden, ongeacht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemeen 1. Van Ekelen & Poort advocaten & mediators is een kostenmaatschap, ingeschreven bij de KvK onder nummer 56945744, van twee zelfstandig

Nadere informatie

1. Opdrachtgever: de wederpartij van Webbro. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Webbro.

1. Opdrachtgever: de wederpartij van Webbro. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Webbro. Algemene Voorwaarden Webbro Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van Webbro. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Webbro. Artikel 2. Toepasselijkheid 1. Deze algemene

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Totstandkoming Overeenkomst 4. Duur van de Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9. Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt

Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9. Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9 Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt Deze Algemene Voorwaarden zijn onderverdeeld in drie hoofdstukken te weten:

Nadere informatie

SAVELAB energieadvies. Algemene Voorwaarden. Per 1 januari 2012. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda

SAVELAB energieadvies. Algemene Voorwaarden. Per 1 januari 2012. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda Algemene Voorwaarden Per 1 januari 2012 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda 1 Artikel 1 - Definities: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Energieovereenkomsten: Leveranciersovereenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PPN Software *

ALGEMENE VOORWAARDEN PPN Software * ALGEMENE VOORWAARDEN PPN Software * Artikel 1: definities 1.1 Abonnement: de tussen Klant en Pensioen & Planning Nederland (PPN) gesloten overeenkomst krachtens welke de door Klant bij PPN aangemelde Administrateur

Nadere informatie

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Pollux: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Pollux Personeelsdiensten B.V., gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie