POVO. Overstapafspraken. schooljaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "POVO. Overstapafspraken. schooljaar 2015-2016"

Transcriptie

1 POVO Overstapafspraken schooljaar Definitieve versie / 1.0 Juli 2015

2 Inhoud 1. Introductie 2. Procedure toetsbeleid 3. Procedure digitale overdracht middels LDOS 4. Afspraken over advies vanuit PO voor plaatsing op VO 5. Procedure overstap naar VSO Bijlage 1: Bijlage 2: Handleiding klaarzetten dossier in Parnassys voor overdracht middels OSO naar LDOS Handleiding klaarzetten dossier in Esis voor overdracht middels OSO naar LDOS

3 1. Introductie De samenwerkingsverbanden BePO en Rivierenland zijn een intensieve samenwerking aangegaan om passend onderwijs in de regio tot een succes te maken. Elk schooljaar geven de betrokken partners uitvoering aan de samenwerking op grond van het POVO programma. In het POVO programma staan de doelen en activiteiten beschreven die tijdens het betreffende schooljaar centraal staan. Jaarlijks vindt in het voorjaar de evaluatie plaats van het POVO programma. De evaluatieresultaten leveren mede de bouwstenen op voor het programma van het daaropvolgende schooljaar. In mei 2015 is de POVO jaarkalender schooljaar vastgesteld in de stuurgroep. De praktische uitwerking van de onderdelen uit de POVO jaarkalender schooljaar vindt u in dit document, de notitie POVO overstapafspraken schooljaar Per onderdeel is het tijdspad specifieker weergegeven, inclusief een beschrijving van de te maken stappen. Hiermee hopen we u een duidelijke handleiding ter ondersteuning van de uitvoering te geven. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de POVO helpdesk. Deze is bereikbaar via Angelica García Asensio Directeur swv Rivierenland Jos Theeven directeur swv BePO

4 2. Procedure toetsbeleid Voor de overstap van de leerling vanuit het primair onderwijs (PO) naar het voortgezet onderwijs (VO) zijn de (speciale) basisscholen verantwoordelijk voor de tijdige en juiste informatieoverdracht van relevante leerling-gegevens aan het voortgezet onderwijs. Deze gegevens worden samengevat in het onderwijskundig rapport (OKR). De informatie die de (speciale) basisschool overdraagt aan het voortgezet onderwijs omvat tenminste: - de didactische gegevens van de leerling en - het plaatsingsadvies dat de (speciale) basisschool voor de leerling geeft. De (speciale) basisschool vult, wanneer dit wenselijk is, deze informatie aan met verdere relevante gegevens over de leerling. Het primair, speciaal en voortgezet onderwijs hebben over de informatie die (speciale) basisscholen aan de school voor voortgezet onderwijs aanreiken voor het schooljaar onderstaande afspraken gemaakt die we aanduiden met POVO toetsbeleid. Uitvoering De (speciale) basisschool levert van de leerling didactische toetsinformatie aan op vier domeinen: - inzichtelijk rekenen, - begrijpend lezen, - technisch lezen, - spelling. De (speciale) basisschool neemt hiervoor de CITO-toetsen af. Voor leerlingen met een eigen leerlijn: CITO toetsen op leerlijnniveau (adaptief toetsen); Voor overige leerlingen: CITO M8. De (speciale) basisschool neemt deze toetsen af in de periode januari / februari Aanvullend hieraan neemt de (speciale) basisschool het LWOO-onderzoek af voor tenminste de volgende leerlingen: - De leerling die advies VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg krijgt; - De leerling die advies VMBO Basisberoepsgerichte leerweg krijgt; - De leerling die advies Praktijkonderwijs krijgt; - De leerling die advies Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) krijgt. Hierbij wordt vanuit het voortgezet onderwijs het dringende advies gegeven, om ook de leerlingen die een advies VMBO Theoretische leerweg krijgen, mee te nemen in het LWOO-onderzoek. In de praktijk blijkt dat deze informatie zeer van nut is bij de juiste begeleiding op het voortgezet onderwijs. Het staat de basisschool vrij om ook leerlingen met een advies hoger dan het VMBO deel te laten nemen aan het LWOO-onderzoek. Het LWOO-onderzoek omvat toetsing over de intelligentie en over de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling. Per 1 januari 2016 is het aan het samenwerkingsverband VO om zelf een invulling te geven aan het te hanteren beleid met betrekking tot

5 leerwegondersteunend onderwijs. Swv Rivierenland continueert het huidige LWOO/PRO beleid. POVO hanteert de volgende toetsen: - NIO (onderzoek intelligentie); - Vragenlijst PMT-K 2, NPV-J 2 (onderzoek sociaal emotionele ontwikkeling). De afname van het LWOO-onderzoek vindt plaats op grond van de volgende POVO richtlijnen: - De afname van het LWOO-onderzoek vindt op de (speciale) basisschool plaats; - De afname vindt in het najaar plaats (tussen herfst en kerst); - Bij voorkeur verzorgt de intern begeleider van de school de afname. POVO zorgt hierbij voor passende ondersteuning o.a. door vooraf een (verplichte) training voor intern begeleiders te geven, de onderzoeksresultaten uit te werken, het onderzoeksrapport op te stellen (technische versie en populaire versie) en de toetsafname waar nodig op maat te ondersteunen; - Wanneer de (speciale) basisschool niet in staat of niet bereid is het LWOO-onderzoek af te nemen, meldt het betreffende schoolbestuur dit aan de BePO directeur. Schoolbestuur en BePO directeur zorgen in dit geval in samenspraak voor een passende oplossing.

6 Tijdspad voor schooljaar Nr Datum Wie Wat 1. Begin juli 15 + VO/VS Alle scholen ontvangen de POVO overstapafspraken schooljaar met daarin de Procedure toetsbeleid schooljaar , inclusief bijbehorend tijdspad. O 2. 9 sept 15 (middag) + VO/VS Startbijeenkomst POVO voor leerkrachten groep 8, interne begeleiders (IB), schooldirecteuren PO, SO en instroom- en ZAT-coördinatoren VO/VSO (locatie volgt). O 3. medio sept 15 Alle scholen ontvangen per mail het verzoek, om door te geven welke scholingsdatum de voorkeur heeft, hoeveel kinderen de NIO en SE onderzoeken gaan doen en op welke datum (dit i.v.m. tijdige bestelling en levering van de materialen) sept 15 Uiterste datum doorgeven welke scholingsdatum de voorkeur heeft, hoeveel kinderen de NIO en SE onderzoeken gaan doen en op welke datum okt okt okt okt okt okt okt IB Scholingsdata voor Intern begeleiders die de NIO en SE onderzoeken gaan afnemen. Elke Intern begeleider neemt deel aan 1 scholingsbijeenkomst. Deelname aan deze scholing is een voorwaarde om de NIO en SE af te mogen nemen. De inhoud is gericht op zowel de afname als het interpreteren van de uitslag van de diverse testen. 19 t/m 23 okt 15 Herfstvakantie okt t/m 11 dec 15 Elke school neemt op de vooraf aangegeven datum de NIO en SE onderzoeken af. Afspraken hierbij zijn: - Minimaal een week voor de afgesproken datum ontvangt de school alle benodigde materialen - na afname verstuurt de school binnen 2 dagen de materialen + antwoordbladen aangetekend retour - Binnen 4 weken ontvangt de school de uitslag van de afgenomen testen (vakantie telt niet mee) 21 dec 15 t/m 1 Kerstvakantie jan Jan / febr 16 Bij alle kinderen in groep 8 wordt Cito M8 afgenomen op de 4 domeinen: Begrijpend lezen, Rekenen, Spelling en Technisch lezen. Bij kinderen met een eigen leerlijn wordt adaptief getoetst.

7 22 t/m 26 febr 16 Voorjaarsvakantie 8. 1 maart Schooldirecteur draagt er zorg voor dat de informatie van de groep 8 leerlingen klaar staat voor de geautomatiseerde overdracht naar het voortgezet onderwijs. 2. De resultaten van het LWOO-onderzoek worden als bijlage toegevoegd 3. Status van de geautomatiseerde overdracht van de informatie van alle leerlingen staat op definitief maart 16 Ouder( Reguliere aanmeldingsweek VO s) maart 16 VO/VSO 10. Maart / april 16 VO/VS O Ouders leveren aan: - Volledig ingevuld aanmeldingsformulier; - Relevante test/onderzoeksresultaten. Pasen Het voortgezet onderwijs heeft de mogelijkheid cq. het recht de leerling die niet heeft deelgenomen aan het LWOOonderzoek op te roepen voor nader onderzoek. De school voor voortgezet onderwijs communiceert dit tijdig naar de ouders van de betreffende leerling(en) en informeert de (speciale) basisschool , 20, 21 april 16 Afname Centrale Eindtoets 25 april t/m 6 mei 16 PO / VO Meivakantie PO & VO (inclusief Hemelvaart) 12. medio mei 16 PO en SO ontvangen uitslag Centrale Eindtoets 15, 16 mei 16 Pinksteren mei Schooldirecteuren dragen er zorg voor dat de uitslag van de Centrale Eindtoets van elke 8 e groep leerling klaar staat in geautomatiseerd systeem. 2. Status van de geautomatiseerde overdracht van de informatie van alle leerlingen (incl. Centrale Eindtoets) staat op definitief. 11 juli t/m 19 aug 16 / V(S)O Zomervakantie

8 4. Procedure digitale overdracht middels LDOS Bij de overstap van de leerling vanuit het primair onderwijs (PO) naar het voortgezet onderwijs (VO) is de (speciale) basisschool verantwoordelijk voor de tijdige en juiste informatieoverdracht van relevante leerlinggegevens aan het voortgezet onderwijs. Deze informatie wordt samengevat in het digitale onderwijskundig rapport (afgekort: digitale OKR). De samenwerkingsverbanden PO (BePO) en VO (Rivierenland) hebben afspraken gemaakt over het OKR-format dat wordt ingezet voor deze digitale informatieoverdracht. De informatie die de (speciale) basisschool overdraagt aan het voortgezet onderwijs omvat tenminste: - de didactische gegevens van de leerling en - het plaatsingsadvies dat de (speciale) basisschool voor de leerling geeft. De (speciale) basisschool vult wanneer dit wenselijk is deze informatie aan met verdere relevante gegevens over de leerling (bijvoorbeeld het ontwikkelingsperspectief). Uitvoering De (speciale) basisschool vult het digitaal OKR in waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van het (digitaal) leerlingvolgsysteem dat de school hanteert. De (speciale) school voor voortgezet onderwijs haalt het OKR op uit het digitaal systeem en verwerkt het in de eigen leerlingvolgsysteem volgens de POVO richtlijnen. Het digitale OKR wordt vormgegeven door gebruik te maken van het digitale programma LDOS ( Alle scholen hebben hier al een inlogcode voor en kunnen direct bij aanvang van het schooljaar al starten met het invullen van het OKR van de leerlingen in groep 8. Het uitgangspunt hierbij is, dat alle basisscholen de informatie uit hun eigen Leerling-administratiesysteem middels het gebruik van OSO inlezen in LDOS. Zo kan het voortgezet onderwijs ook weer middels OSO alle gegevens in hun systeem inlezen. De werkwijze van het gebruik van OSO kunt u vinden in bijlage 1. In januari 2016 zal er een voorlichting plaatsvinden over het werken met LDOS en OSO, voor alle betrokkenen die daar behoefte aan hebben. Uiteraard kunt u ook altijd de POVO Helpdesk inschakelen bij vragen over het werken met LDOS en OSO

9 Tijdspad voor schooljaar Nr Datum Wie Wat 1. Begin juli 15 + VO/VS O Alle scholen ontvangen de POVO overstapafspraken schooljaar met daarin de Procedure digitale overdracht middels LDOS, inclusief bijbehorend tijdspad. LDOS is voor alle scholen beschikbaar en klaar voor gebruik 2. 9 sept 15 (middag) + VO/VS Startbijeenkomst POVO voor leerkrachten groep 8, interne begeleiders (IB), schooldirecteuren PO, SO en instroom- en ZAT-coördinatoren VO/VSO. O 19 t/m 23 oktober 15 Herfstvakantie 21 dec 15 t/m 1 Kerstvakantie jan jan. 16 Voorlichting PO gebruik LDOS en OSO 4. medio jan. 16 VO/VS O Voorlichting VO gebruik LDOS en OSO 22 t/m 26 febr 16 Voorjaarsvakantie 5. 1 maart Schooldirecteur draagt er zorg voor dat de informatie van de groep 8 leerlingen klaar staat voor de geautomatiseerde overdracht naar het voortgezet onderwijs. 2. De resultaten van het LWOO-onderzoek worden als bijlage toegevoegd 3. Status van de geautomatiseerde overdracht van de informatie van alle leerlingen staat op definitief. 4. Alle leerlingen zijn klaargezet voor transport met OSO 19, 20, 21 april 16 Afname Centrale Eindtoets 25 april t/m 6 mei 16 PO / VO Meivakantie (inclusief Hemelvaart) 15, 16 mei 16 Pinksteren 6. medio mei 16 PO en SO ontvangen uitslag Centrale Eindtoets mei Schooldirecteuren dragen er zorg voor dat de uitslag van de Centrale Eindtoets van elke 8 e groep leerling ingevoerd is in LDOS. 2. Schooldirecteuren dragen er zorg voor dat (indien nodig) het herziene advies ingevoerd is LDOS juni 16 VO VO communiceert definitief plaatsingsbesluit met ouders en PO, SOschool en voert dit in in LDOS. Plaatsingsbesluit = de leerling is toegelaten tot de aangemelde afdeling van de school. 11 juli t/m 19 aug 16 / V(S)O Zomervakantie

10 5. Afspraken over advies vanuit PO voor plaatsing op VO Bij de overstap van de leerling vanuit het primair onderwijs (PO) naar het voortgezet onderwijs (VO) is de (speciale) basisschool verantwoordelijk voor de tijdige en juiste informatieoverdracht van relevante leerling-gegevens aan het voortgezet onderwijs. Deze informatie wordt samengevat in het digitale onderwijskundig rapport (afgekort: digitale OKR). Eén van de onderdelen binnen de informatieoverdracht is het advies dat de basisschool meegeeft aan de leerlingen in groep 8. De samenwerkingsverbanden PO (BePO) en VO (Rivierenland) hebben afspraken gemaakt over hoe het advies vormgegeven wordt. POVO vraagt de basisschool één schooladvies te geven (1 schooltype bijvoorbeeld Havo) aangevuld met een plaatsingsadvies. Het plaatsingsadvies kan bestaan uit een combinatie van twee niveaus (bijvoorbeeld Vmbo-TL / Havo). POVO handhaaft hiermee de huidige werkwijze en beargumenteert dit als volgt: De verwachting is dat ouders, in de lijn met de voorgestelde werkwijze van de staatsecretaris OC&W kiezen voor het hoogste schooladvies. Uit de praktijk blijkt dat de overstap van de leerling naar een lager niveau vaak als falend wordt ervaren, dit gaat vaak ten koste van de motivatie van de leerling. Een eenduidig schooladvies biedt helderheid voor alle partijen: ouders, leerling, vo-school. Indien het de basisschool hierbij een mogelijkheid wil creëren een leerling door te laten stomen naar een hoger niveau, voldoet de huidige werkwijze hieraan door een plaatsingsadvies te geven aan de vo-school van een combinatieklas met twee verschillende niveaus. De vo-scholen geven aan goede ervaringen te hebben met de huidige werkwijze en zien geen aanleiding deze aan te passen. Herzien advies Als de uitslag van de Centrale Eindtoets hoger uitvalt dan het oorspronkelijke advies, dan mag de basisschool het advies herzien. Dit herziene advies wordt, op het moment dat de score van de Centrale Eindtoets wordt ingevoerd in LDOS, ook aangegeven in LDOS. De situatie kan ontstaan, dat het herziene advies met name slaat op het plaatsingsadvies. Dit plaatsingsadvies kan niet herzien worden in LDOS. IN dit geval neemt de basisschool contact op met de desbetreffende school voor voortgezet onderwijs en geeft het herziene plaatsingsadvies door. Voorbeeld: een leerling heeft het advies Havo en plaatsingsadvies TL-Havo. De uitslag van de Centrale Eindtoets is zodanig, dat de school het plaatsingsadvies wil herzien in Havo. Dit kan niet in LDOS gewijzigd worden, omdat het plaatsingsadvies dan hetzelfde wordt als het reguliere advies. De basisschool geeft dit telefonisch of per door aan de VO school.

11 6. Procedure overstap naar voortgezet speciaal onderwijs (VSO) Het is (ook na de invoering van passend onderwijs) nog steeds een taak van de ouders om de leerling aan te melden bij een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Het is een misverstand te denken dat dit een taak van het samenwerkingsverband is. Er is sprake van een aanmelding wanneer ouders hun zoon of dochter schriftelijk hebben aangemeld conform de procedure van de school (aanmeldingsformulier e.d.). Bij de aanmelding hebben de ouders de verplichting aan te geven of er sprake is ondersteuningsbehoefte van het kind waarmee de school nadrukkelijk rekening moet houden. Op grond van de wet passend onderwijs heeft de school voor voortgezet speciaal onderwijs een termijn van 6 weken waarin het na moet gaan of de school een passende plaats kan bieden. Deze termijn kan met maximaal 4 weken verlengd worden. Overigens gaat de termijn van 6 weken pas in wanneer het dossier van de leerling compleet is. Na de aanmelding heeft de school voor voortgezet speciaal onderwijs de taak te onderzoeken welke de ondersteunings- en onderwijsbehoefte zijn van de leerling. Daarvoor moet de school de beschikking hebben over alle relevante informatie over de schoolloopbaan van de leerling, de ondersteuning op vorige scholen, de gegevens van onderzoek naar cognitief, sociaal en lichamelijk functioneren, rapportages van instellingen voor jeugdzorg en hulpverlening en de zienswijze van ouders. Voordat de school over kan gaan tot inschrijven is wettelijk de toelaatbaarheidsverklaring noodzakelijk van het samenwerkingsverband. Deze wordt verstrekt door het samenwerkingsverband waar de leerling woont. Indien de leerling niet in het bezit is van een dergelijke verklaring dan kan de school niet over gaan tot inschrijving. Indien de school niet overgaat tot inschrijven is het verplicht dit schriftelijk met redenen aan de ouders te melden en tevens aan te geven welke school wel in staat is tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoeften. Doelgroep aanmelding Toelaatbaarheidscommissie SWV Rivierenland De leerlingen die ingeschreven staan op scholen voor primair onderwijs of speciaal onderwijs die wonen in de gemeenten van het Samenwerkingsverband (Buren, Culemborg, Tiel, Geldermalsen, Neerrijnen en Neder-Betuwe) en waarvan de ouders hun zoon of dochter hebben aangemeld bij een school voor voortgezet onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs en waarbij de ondersteuningsbehoefte zo groot is dat een toelaatbaarheidsverklaring gewenst is, worden aangemeld bij de Toelaatbaarheidscommissie SWV Rivierenland. Aanmelding bij de Toelaatbaarheidscommissie van deze leerlingen vindt, conform het advies van het Steunpunt Passend onderwijs (ministerie OCW, VO Raad en PO Raad) plaats door de school voor voortgezet onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs, waar deze leerling door de ouders schriftelijk is aangemeld. Procedure overstap naar het VSO Anders dan vorig jaar zal er dus maar één toelaatbaarheidscommissie actief zijn voor het SWV Rivierenland. De aanmelding gebeurt onder verantwoordelijkheid van de VO of VSO-school. Zij moeten het aanmeldingsformulier invullen voor de Toelaatbaarheidscommissie SWV Rivierenland. De overige gegevens zijn afkomstig van de -school waar de leerling onderwijs volgt. De volgende documenten zijn in ieder geval noodzakelijk voor een aanmelding:

12 Formulier aanmeldingsformulier (met ondertekening door school en ouders, tevens de zienswijze van de ouders) het ontwikkelingsperspectief onderwijskundig rapport rapportage van de inzet van de ambulant begeleider en het effect hiervan rapporten betreffende cognitief en / of persoonlijk functioneren een overzicht van de leervorderingen en prestaties Verantwoordelijke VO/VSO De aanmelding van leerlingen bij de Toelaatbaarheidscommissie met onderwijs en ondersteuningsbehoeften kan al vanaf midden september 2015 plaatsvinden. Zodra de aanmelding compleet is (o.a. met het onderwijskundig rapport op definitief) dan kan deze door de VO/VSO-school naar de Toelaatbaarheidscommissie worden verstuurd. De Toelaatbaarheidscommissie stelt een advies op voor de directeur SWV Rivierenland. De ouders en aangemelde school krijgen bericht van het SWV Rivierenland over het besluit omtrent de afgifte van de Toelaatbaarheidsverklaring VSO.

13 Bijlage 1 Handleiding klaarzetten dossier in Parnassys voor overdracht middels OSO naar LDOS Aanvullende informatie Uitwisseling leerlinggegevens van Parnassys naar LDOS Hieronder staat omschreven, hoe u de leerlinggegevens vanuit Parnassys in LDOS inleest middels OSO: Vooraf: - Maak in LDOS de juiste gebruikers en klassen aan - Zorg voor een leerlingenlijst van uw 8 e groepers met van elke leerling de naam en BSN-nummer 1. U gaat in Parnassys naar het tabblad leerling 2. U kiest een leerling uit groep 8 en klikt daarop 3. U klikt op tabblad onderwijs - vervolgonderwijs 4. U vult de velden in: datum uitschrijving (per einde schooljaar) reden uitschrijving (gaat naar SVO) VO advies (het VO advies van de leerling) Vervolgschool -> vul het Brinnummer in van de huidige school 5. U klikt links onderaan op opslaan 6. U gaat naar het tabblad school in Parnassys 7. U klikt op OSO - overstapdossiers klaarzetten 8. Daar klikt u op de leerling (let op, Niet selecteren maar er op klikken als de balk roze is) -> u komt in het scherm om het dossier werkelijk klaar te zetten 9. Voeg eventuele bijlages toe (dit kan alleen met bestanden die op de computer zijn opgeslagen, niet met bestanden die in Parnassys zijn toegevoegd) 10. Zet bij Inzage ouders op akkoord en klik daarachter op wijzigingen verwerken 11. De knop dossier klaarzetten voor verzenden verschijnt; klik hierop. Het dossier is nu klaargezet Het ophalen van leerlinggegevens in LDOS 1. Log als directie in in LDOS 2. Klik rechts bovenaan op OSO aanvraag overdracht 3. Vul het BSN-nummer van de leerling in en het brin-nummer van de eigen school in en klik op aanvragen overdracht

14 Bijlage 2 Handleiding klaarzetten dossier in Esis voor overdracht middels OSO naar LDOS Aanvullende informatie Uitwisseling leerlinggegevens van Esis naar LDOS Hieronder staat omschreven, hoe u de leerlinggegevens vanuit Parnassys in LDOS inleest middels OSO: Vooraf: - Maak in LDOS de juiste gebruikers en klassen aan - Zorg voor een leerlingenlijst van uw 8 e groepers met van elke leerling de naam en BSN-nummer 1. U gaat in Esis naar het tabblad 'modules' 2. U klikt op overstapdossier overstapdossier onderhouden 3. U klikt op 'leerling selecteren' 4. U zoekt de leerling op, selecteert de leerling en klik op 'volgende 5. Kies soort overstap (POVO) 6. 'deeldossier' staat standaard op 'compleet', in principe is dat ook uw wens 7. Kies bij 'aantal schooljaren' liefst vanaf groep 3 ivm Cito LOVS 8. Pas indien gewenst gegevens contactpersoon aan 9. U klikt op 'volgende' 10. U voegt dan eventuele bijlagen toe vanuit Esis en/of vanaf uw computer 11. U klikt op 'gereed' 12. U geeft aan of overstap voorlopig is, standaard op 'nee' 13. U vult in 'contact gewenst' (naar eigen keuze) 14. Brin nummer invullen -> dit is uw eigen brinnummer, omdat u het in 'uw LDOS wilt ophalen!! 15. U vult in 'ouders hebben inzage gehad', pas eventueel de datum aan en naam medewerker 16. U klikt op 'ouders gaan akkoord' 17. U klikt op 'gereed' 18. U ziet de melding 'dossier gereedmaken' klik op 'ja' 19. Het dossier staat nu klaar met als status 'gereed' 20. Zodra u het in LDOS opgevraagd heeft, komt er in Esis 'verstrekt' te staan. Het ophalen van leerlinggegevens in LDOS 4. Log als directie in in LDOS 5. Klik rechts bovenaan op OSO aanvraag overdracht 6. Vul het BSN-nummer van de leerling in en het brin-nummer van de eigen school in en klik op aanvragen overdracht

POVO afspraken schooljaar

POVO afspraken schooljaar POVO afspraken schooljaar 2016-2017 Definitieve versie 1.0 Mei 2016 1 Inhoud 1. Introductie 2. Overstapproces a. POVO kalender b. Informatieverstrekking c. Schooladvies d. Digitale overdracht e. Toegang

Nadere informatie

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs?

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs? Protocol advisering en uitstroom voortgezet onderwijs Elk jaar is het opstellen van een advies voor een kind dat naar het voortgezet onderwijs gaat een verantwoordelijke taak. Wij gaan hier zorgvuldig

Nadere informatie

Protocol PO-VO: leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs

Protocol PO-VO: leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs Protocol PO-VO: leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs In dit protocol geven wij aan hoe de overgang van leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs verloopt, hoe het schooladvies tot stand komt en wat

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren...

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren... Handleiding OSO 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 3 3. Stap 1: Functie aanvragen... 4 4. Stap 2: Certificaat installeren... 5 5. Stap 3: URL registreren... 6 6. Overstapdossier klaarzetten

Nadere informatie

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5.

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5. HANDLEIDING OKR MAKEN + TOEVOEGEN AAN DOD + VERSTUREN DOD INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO... 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD... 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN

Nadere informatie

Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling

Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling Gemeente Arnhem Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Toelichting De Wet Eindtoets en

Nadere informatie

Wordt er nog gewerkt met de groene kaart (inschrijfkaart van de gemeente) voor leerlingen die in de gemeente Rotterdam wonen?

Wordt er nog gewerkt met de groene kaart (inschrijfkaart van de gemeente) voor leerlingen die in de gemeente Rotterdam wonen? Q&A Plaatsingswijzer Versie 16.02.15 ALGEMEEN Excel-bestand Plaatsingswijzer in omloop Momenteel wordt reclame gemaakt voor een Excel-programma Plaatsingswijzer. Verwezen wordt naar de Rotterdamse Plaatsingswijzer

Nadere informatie

Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u.

Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u. Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u. Uw kind gaat naar het Voortgezet Onderwijs en daar komt veel bij kijken. Per schooljaar 2013-2014 wordt er in de Regio Utrecht West

Nadere informatie

Handleiding VO LDOS 1 Handleiding VO LDOS, juli 2016

Handleiding VO LDOS 1 Handleiding VO LDOS, juli 2016 Handleiding VO LDOS 1 Inleiding... 3 Werkwijze voor het VO... 4 Aanmelden... 4 Inzien en afdrukken van het OKR... 4 Gegevens overzetten naar het eigen LVS.... 5 Toelatingsbesluit invoeren... 5 1. Gegevens...

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen op het primair onderwijs of speciaal (basis-)onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure Procesgang PO-VO Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Indicatie advies groep 7; Op grond van ons leerlingvolgsysteem (met daarin de CITO toetsen) wordt in

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure Procesgang PO-VO Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Indicatie advies groep 7; In januari wordt met de ouders besproken aan welke adviesrichting zij kunnen

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Draaiboek po

Draaiboek po Draaiboek po -2018 De zorgleerling in beeld Wat moet de basisschool doen voor leerlingen die in augustus 2018 naar een school voor praktijkonderwijs (pro) of vmbo met leerwegondersteuning (lwoo) gaan?

Nadere informatie

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 2017-2018 Volgens de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs is het basisschooladvies leidend bij de toelating van basisschoolverlaters tot het vo. De po-school

Nadere informatie

Protocol. Overstap po-vo

Protocol. Overstap po-vo Protocol Overstap po-vo Totstandkoming van het basisschooladvies Stap 1. Afname Entreetoets Wanneer Groep 7 April/Mei Toelichting De Entreetoets wordt afgenomen. Deze toets geeft ons naast de reguliere

Nadere informatie

Ouderfolder POVO-procedure. Regio Utrecht West

Ouderfolder POVO-procedure. Regio Utrecht West Ouderfolder POVO-procedure Regio Utrecht West Beste ouder(s), verzorger(s), Uw kind zit in groep 8 en zal komend jaar de overstap maken naar de middelbare school. Dit is een grote stap, na al die jaren

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

Adviesbeleid VO groep 8

Adviesbeleid VO groep 8 Adviesbeleid VO groep 8 voor katholiek basisonderwijs de school behoort tot de Laurentius Stichting Tijdens het uitvoeren van het adviesbeleid VO is het BOVO tijdpad Regio Haaglanden enorm van belang voor

Nadere informatie

Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure

Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure De totstandkoming van het basisschooladvies Indicatie advies groep In het ontwikkelgesprek van februari wordt met de ouders besproken aan welke adviesrichting

Nadere informatie

HANDLEIDING OVERSTAPDOSSIER PO-VO. Hoeksche Waardse Plaatsingswijzer & OSO. Vera de Mol, Selma Klein

HANDLEIDING OVERSTAPDOSSIER PO-VO. Hoeksche Waardse Plaatsingswijzer & OSO. Vera de Mol, Selma Klein HANDLEIDING OVERSTAPDOSSIER PO-VO Hoeksche Waardse Plaatsingswijzer & OSO Handleiding voor het maken van een compleet overstapdossier van primair naar voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard. Uitsluitend

Nadere informatie

Protocol schooladvies groep 8

Protocol schooladvies groep 8 Protocol schooladvies groep 8 Augustus 2016 PROCEDURE SCHOOLADVIES GROEP 8 INLEIDING De overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs (VO) is een belangrijke stap. Tenslotte willen we graag

Nadere informatie

POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015

POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015 POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015 1 Stappenplan OSO 1. OSO certificaat uploaden 2. OSO dossier klaarzetten in LAS/LVS 3. Leerling aanmaken in Onderwijs Transparant

Nadere informatie

Protocol. Verwijzing

Protocol. Verwijzing Protocol Verwijzing Inhoudsopgave Inleiding 3 Het volgen van de ontwikkeling 4 Verslaggeving van gegevens over leerlingen 4 Naar het voortgezet onderwijs 4 Vervroegd naar het voortgezet onderwijs 5 Stappenplan

Nadere informatie

December 2015. Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Geachte ouders/verzorgers,

December 2015. Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Geachte ouders/verzorgers, December 2015 Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs Geachte ouders/verzorgers, Met onderstaande algemene brief willen we u laten weten wat er in het verwijzingstraject van de basisschool

Nadere informatie

Draaiboek PO 2015-2016

Draaiboek PO 2015-2016 Draaiboek PO -2016 De zorgleerling in beeld Wat moet de basisschool doen voor leerlingen die in augustus 2016 naar een school voor praktijkonderwijs (PrO) of vmbo met leerwegondersteuning (lwoo) gaan?

Nadere informatie

Arnhemse Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs ten behoeve van plaatsing in schooljaar

Arnhemse Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs ten behoeve van plaatsing in schooljaar Aan: Geadresseerde Datum: Arnhem, november 2015 Kenmerk: Betreft: PAS//PB Arnhemse Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs ten behoeve van plaatsing in schooljaar 2016-2017 Geachte

Nadere informatie

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 In dit document wordt de opbouw van de advisering op Maria Montessori onderbouwd en met behulp van het stappenplan het tijdpad uitgezet en de taken verdeeld. Het document sluit af met een actuele versie

Nadere informatie

Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar

Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar 2016-2017 In de bovenbouw begint de voorbereiding op het voortgezet onderwijs (VO). Vanaf groep 6 worden de leerlingen nauw gevolgd als er achterstanden

Nadere informatie

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore De overgang van de basisschool naar de middelbare school is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van leerlingen. Daarom is er terecht veel aandacht voor: bij ons als school, bij ouders en leerlingen.

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Aan: Geadresseerde Datum: Arnhem, november 2016 Kenmerk: PAS/1610-189/PB Betreft: Arnhemse Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs ten behoeve van plaatsing in schooljaar 2017 2018

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017 De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017 Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen op het primair onderwijs of speciaal (basis-)onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar

Nadere informatie

POVO- procedure Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs

POVO- procedure Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs POVO- procedure 2015-2016 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs bestemd voor ouders/verzorgers 1 Inhoud 1. POVO- procedure 2015-2016 2. Afspraken

Nadere informatie

Inleiding Gegevens Mijn gegevens Schoolgegevens OSO aanleverpunt Gebruikers Klassen...

Inleiding Gegevens Mijn gegevens Schoolgegevens OSO aanleverpunt Gebruikers Klassen... Handleiding PO LDOS Inleiding... 3 1. Gegevens... 4 1.1. Mijn gegevens... 4 1.2. Schoolgegevens... 4 1.2.1. OSO aanleverpunt... 6 1.3. Gebruikers... 8 1.4. Klassen... 9 1.4.1. Klassen - Toevoegen... 10

Nadere informatie

Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure.

Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Gemeente Arnhem Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Toelichting De Wet Eindtoets en de Overgang PO-VO

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Protocol overstap PO VO, OBS De Drentse Hoek

Protocol overstap PO VO, OBS De Drentse Hoek Protocol overstap PO VO, OBS De Drentse Hoek In het schooljaar 2014-2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs ingevoerd. Volgens de wet is het basisschooladvies leidend bij de toelating van

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming binnen de regio 2. Van

Nadere informatie

Stappenplan ELD OSO. 1. Wat is een Overstapdossier? Versie 1.00 Datum 13-11-2012. Inhoudsopgave

Stappenplan ELD OSO. 1. Wat is een Overstapdossier? Versie 1.00 Datum 13-11-2012. Inhoudsopgave Stappenplan ELD OSO Versie 1.00 Datum 13-11-2012 Inhoudsopgave Stappenplan ELD OSO... 1 1. Wat is een Overstapdossier?... 1 2. Hoe gaat het proces van het aanvragen, het samenstellen en het overdragen

Nadere informatie

Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs

Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs Gemeente Arnhem Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs Onderwijskundig Rapport 2015 Correspondentieadressen Stichting PAS Samenwerkingsverband V(S)O 25.06 Peter Burgers Ward Habets

Nadere informatie

Overgang PO-VO ... Afspraken omtrent overgang PO-VO. Overgang PO- VO SKOD- Fidarda

Overgang PO-VO ... Afspraken omtrent overgang PO-VO. Overgang PO- VO SKOD- Fidarda 2014-2015 01 Overgang PO-VO..... Afspraken omtrent overgang PO-VO Werkveld Onderwijs Datum Maart 2015 Overgang PO- VO SKOD- Fidarda 2014-2015 Afspraken omtrent overgang PO-VO SKOD/Fidarda Schematisch overzicht

Nadere informatie

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Inleiding definitief Schoolverlaters 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Inleiding blz. 3 2. Toelichting povo-procedure blz. 4

Nadere informatie

Dossier opvragen Dossier importeren Mutatielogs inzien Overzicht OSO dossieraanvragen... 15

Dossier opvragen Dossier importeren Mutatielogs inzien Overzicht OSO dossieraanvragen... 15 Handleiding OSO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Vooraf... 3 Wijzingen voor ParnasSys versie 2.34 (10-08-2016)... 3 1. Stap 1: Aanleverpunt registreren... 4 2. Overstapdossier klaarzetten voor de vervolgschool...

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 september 2015. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

Schooljaar 2015-2016 september 2015. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Schooljaar 2015-2016 september 2015 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Voorlopig schooladvies Het voorlopig schooladvies is het advies over het bij uw kind meest passend niveau van voortgezet

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Vastgesteld op 12 november 2014 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Voor een goed verloop van de testprocedure is de medewerking van uw basisschool noodzakelijk.

Voor een goed verloop van de testprocedure is de medewerking van uw basisschool noodzakelijk. Aan: Scholen voor primair onderwijs in de gemeente Arnhem t.a.v. directies, groepsleraren groep 7 en 8 en interne begeleiders Ter kennisname: scholen voor vmbo en praktijkonderwijs in de gemeente Arnhem

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren...

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren... Handleiding OSO 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 3 3. Stap 1: Functie aanvragen... 3 4. Stap 2: Certificaat installeren... 4 5. Stap 3: URL registreren... 5 6. Overstapdossier klaarzetten

Nadere informatie

Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs

Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs Gemeente Arnhem Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs Onderwijskundig Rapport 2017 Correspondentieadressen Stichting PAS Samenwerkingsverband V(S)O 25.06 Peter Burgers Ward Habets

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo 2015-2016

Goed op weg naar het vo 2015-2016 Goed op weg naar het vo 2015-2016 Een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk: motivatie & zelfvertrouwen plezier houden in leren opmaat voor vervolgopleiding/werken

Nadere informatie

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 1. Er kan slechts bij één school worden ingeschreven. Aanmelding geschiedt rechtstreeks bij de scholen voor voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 1 start

Starterscursus po. BOVO procedure deel 1 start Starterscursus po BOVO procedure deel 1 start 9 september 2015 Inhoud BOVO Haaglanden BOVO tijdpad 2015-2016 Basisschooladvies Onderwijskundig rapport Ouders BOVO BOVO: Een initiatief van de schoolbesturen

Nadere informatie

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 2016 2017 In het schooljaar 2014 2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs ingevoerd. Volgens deze wet is het basisschooladvies leidend bij de toelating

Nadere informatie

Procedure aanvraag Lwoo/PrO. Voor leerlingen met een aanvullende ondersteuningsbehoefte in het reguliere voortgezet onderwijs

Procedure aanvraag Lwoo/PrO. Voor leerlingen met een aanvullende ondersteuningsbehoefte in het reguliere voortgezet onderwijs Procedure aanvraag Lwoo/PrO Voor leerlingen met een aanvullende ondersteuningsbehoefte in het reguliere voortgezet onderwijs Aanmelding in het voortgezet onderwijs PO/VO Pré-advies bij ODC omtrent passend

Nadere informatie

17 EK - OBS DE KLEINE KEIZER EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR

17 EK - OBS DE KLEINE KEIZER EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 17 EK - OBS DE KLEINE KEIZER EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 2016-2017 In het schooljaar 2014-2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs ingevoerd. Volgens deze wet is het basisschooladvies

Nadere informatie

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Protocol Advies schoolkeuze Voortgezet Onderwijs Aanmelding

Nadere informatie

Procedure advies en aanmelding september 2014. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

Procedure advies en aanmelding september 2014. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Procedure advies en aanmelding september 2014 Voorbereiding PO Juni Planningsafspraken met bureau School & Onderwijs Service (SOS) 2 toetsmomenten(dagdelen): NIO en PMT-K2 Drempelonderzoek Voorbereiding

Nadere informatie

Definitieve tijdpad regionale BOVO B

Definitieve tijdpad regionale BOVO B Definitieve tijdpad regionale BOVO B procedure 2008-200 2009 LET OP: Er zijn in dit tijdpad bepaalde data aangepast t.o.v. vorig schooljaar. Neem de belangrijke e data op in uw agenda. 01-09 1 e schooldag.

Nadere informatie

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Inhoud VO avond 1. Onderwijstypen voortgezet onderwijs (VO) 2. Advisering basisschool 3. Toelichting toetsafname 4. Tijdspad 5. Ontwikkelingen 6. Traject aanmelding VO. 7. Tips bezoek en overzicht van

Nadere informatie

Schoolverlatersprocedure

Schoolverlatersprocedure Schoolverlatersprocedure 25 augustus 2015 Oecumenische speciale basisschool De Wissel Welke adviezen? Welke scholen? Toelating Toetsen Procedure Open dagen Aanmelding Hoe verder? Overzicht ADVIEZEN Praktijkonderwijs;

Nadere informatie

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar LWOO / PrO-show Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar 2016-2017 Passend onderwijs & LWOO-PrO (1) RVC blijft in functie tot 1 januari 2016 Samenwerkingsverband / CTO gaat vanaf 1 januari 2016 lwoo- en pro-gelden

Nadere informatie

Aansluiting PO-VO Eindhoven en Kempenland

Aansluiting PO-VO Eindhoven en Kempenland Aansluiting PO-VO Eindhoven en Kempenland Programma Opening Evaluatie vorig schooljaar Tijdpad en procedure nieuwe schooljaar Wijzigingen LDOS/OSO Aanmeldformulier Heroverweging advies/herzien advies Aanmeldingen

Nadere informatie

BOVO jaaroverzicht regio Haaglanden , V2

BOVO jaaroverzicht regio Haaglanden , V2 augustus ma 21 Start schooljaar augustus ma 28-8 t/m Inrichten POVO OT vr 22-9 Importeren basisschoolverlaters en invoeren gebruikers. september vr 1 Start aanmeldings- en behandelperiode leerlingen VSO

Nadere informatie

Vervolgens voeg je daar andere relevante documenten als recente handelingsplannen of een dyslexieverklaring aan toe.

Vervolgens voeg je daar andere relevante documenten als recente handelingsplannen of een dyslexieverklaring aan toe. Handleiding digitale overdracht BO VO leerlingen groep 8 Goes, januari 2012 Vooraf: Dit document is grotendeels tot stand gekomen op grond van een document dat voor Walcheren is opgesteld door Dick Hoeksema.

Nadere informatie

Basisscholen POVO Handleiding voor de eindtoets

Basisscholen POVO Handleiding voor de eindtoets Basisscholen POVO Handleiding voor de eindtoets 2014-2015 HOME Stappenplan Direct naar (muisklik) 1. Scores & profielbladen eindtoets importeren 2. Overdrachtsformulier eindtoets invullen 3. Overdrachtsformulier

Nadere informatie

2016 KindKans SWV VO Deventer (VO2303)

2016 KindKans SWV VO Deventer (VO2303) 1. Ga naar www.kindkans.net, klik op de juiste organisatie (fig. 1) en log in met je gebruikersnaam en wachtwoord, klik op aanmelden (fig. 2) Je bent nu succesvol aangemeld als (naam, functie) in de regio

Nadere informatie

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar LWOO / PrO-show Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar 2017-2018 vanuit (s)bao naar vmbo basisberoeps- gerichte leerweg kaderberoeps- gerichte leerweg gemengde/ theoretische leerweg Leerwegondersteuning

Nadere informatie

Tijdpad CONCEPT Kernprocedure I - PO/VO 2013-2014 2014

Tijdpad CONCEPT Kernprocedure I - PO/VO 2013-2014 2014 PO Pagina 1 Tijdpad CONCEPT Kernprocedure I - PO/VO 2013- VO 1e schooldag Nog niet-geplaatste leerlingen vorig schooljaar: volledige dossiers opsturen naar: PCL-VO t.a.v. J. Bijleveld, Buiksloterweg 85,

Nadere informatie

Indigo handleiding Aanvraagsysteem aanwijzing LWOO of TLV PrO

Indigo handleiding Aanvraagsysteem aanwijzing LWOO of TLV PrO Indigo handleiding Aanvraagsysteem aanwijzing LWOO of TLV PrO Auteur Opdrachtgever Datum Versie Status Jan Hendrik Hooghiemstra Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen 12 december 2017 1.0 Definitief

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

Betrokken bij het Onderwijs

Betrokken bij het Onderwijs Overstapservice Onderwijs (OSO) wijzigdatum: 21-7-2016 Betrokken bij het Onderwijs II Handleiding SchoolOAS 5 OSO Inhoudsopgave 1 Aanleverpunt aanmaken en registreren 1 2 Voorbereiding voor het uitwisselen

Nadere informatie

Betrokken bij het Onderwijs

Betrokken bij het Onderwijs Overstapservice Onderwijs (OSO) wijzigdatum: 9-8-2017 Betrokken bij het Onderwijs II Handleiding SchoolOAS 5 OSO Inhoudsopgave 1 Aanleverpunt aanmaken en registreren 1 2 Voorbereiding voor het uitwisselen

Nadere informatie

Handleiding gebruik OSO. als digitaal overdrachtsinstrument

Handleiding gebruik OSO. als digitaal overdrachtsinstrument Handleiding gebruik OSO als digitaal overdrachtsinstrument Oosterhout, 22 november 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1:. Randvoorwaarden... 4 Hoofdstuk 2: de voorbereiding... 5 Hoofdstuk 3:

Nadere informatie

Onderwijskundig Rapport

Onderwijskundig Rapport Onderwijskundig Rapport t.b.v. het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en het leerlingdossier t.b.v. de aanvraag leerwegondersteunend- en praktijkonderwijs Naam leerling: Naam school:

Nadere informatie

Voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben LWOO leerweg ondersteunend onderwijs PRO praktijkonderwijs Kenmerken: kleinere groepen, werken in eigen tempo, bij LWOO zelfde vmbo-programma als in het

Nadere informatie

Stappenplan passend onderwijs po-vo

Stappenplan passend onderwijs po-vo Stappenplan passend onderwijs po-vo schooljaar 2014 2015 In de BOVO procedure 2014 2015 gaat ten opzichte van voorgaande jaren veel veranderen, met name als gevolg van de wet- en regelgeving m.b.t. passend

Nadere informatie

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van 1. leerrendementen ter vervanging van de LWOO regeling 2. de TLV PrO ter vervanging van de huidige beschikking PrO Aanmelding bij het VO

Nadere informatie

Deze avond. Wat komt aan de orde? Schooltypes na Het Mozaïek (advies) Schooltypes na het Mozaïek (advies) Beschikking LWOO/PRO

Deze avond. Wat komt aan de orde? Schooltypes na Het Mozaïek (advies) Schooltypes na het Mozaïek (advies) Beschikking LWOO/PRO Deze avond Voorlichtingsavond schoolverlaterstraject 2015-2016 SBO Het Mozaïek 10 november 2015 1. Voorlichting traject en criteria van het VO door Corine Vos (orthopedagoog) 2. Informatie van 3 VO-scholen

Nadere informatie

BOVO Starterscursus po. Testen en toetsen deel 1 Start

BOVO Starterscursus po. Testen en toetsen deel 1 Start BOVO Starterscursus po Testen en toetsen deel 1 Start 9 september 2015 Inhoud Tijdpad Praktijkonderwijs en leerwegondersteuning Didactisch onderzoek Adaptief toetsen BOVO vergoedingsregeling intelligentieonderzoeken

Nadere informatie

Aanmeldingsprocedure voor Leerwegondersteunend Onderwijs en praktijkonderwijs schooljaar

Aanmeldingsprocedure voor Leerwegondersteunend Onderwijs en praktijkonderwijs schooljaar SWV 30-09 SWV 30-10 De Langstraat VO Primair Onderwijs Aanmeldingsprocedure voor Leerwegondersteunend Onderwijs en praktijkonderwijs schooljaar 2016-2017 Drunen, 3 maart 2016 Inleiding Het leerwegondersteunend

Nadere informatie

Povo. Ouderbrochure POVO. Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014

Povo. Ouderbrochure POVO. Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014 Povo Ouderbrochure POVO Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 1 Op weg

Starterscursus po. BOVO procedure deel 1 Op weg Starterscursus po BOVO procedure deel 1 Op weg 9 september 2015 Inhoud BOVO Haaglanden BOVO tijdpad 2015-2016 Basisschooladvies Onderwijskundig rapport Ouders BOVO Informatie: Nieuwsbrieven en aparte brieven

Nadere informatie

Procedure PO-VO RKBS De Triangel Leidend in deze is de BOVO procedure

Procedure PO-VO RKBS De Triangel Leidend in deze is de BOVO procedure Procedure PO-VO RKBS De Triangel Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Bespreking resultaten groep 7; In februari / juni worden het rapport en de CITO scores

Nadere informatie

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen beschikken over zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op de om tot een goed advies te

Nadere informatie

De overgang naar het voortgezet onderwijs

De overgang naar het voortgezet onderwijs Loket Passend Onderwijs De overgang naar het voortgezet onderwijs Informatieavond De Vlieger 14 oktober 2015 PO VO 2015-2016 Loket Passend Onderwijs & Passend Primair Onderwijs Leiden De overstap van primair

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat op basisschool Hulsberg gevolgd wordt om tot een goed

Nadere informatie

Handleiding digitale overdracht BO VO leerlingen groep 8

Handleiding digitale overdracht BO VO leerlingen groep 8 Handleiding digitale overdracht BO VO leerlingen groep 8 Walcheren, november 2012 De Walcherse basisscholen maken voor de overdracht van de leerlingen van groep 8 naar het VO gebruik van het Digitaal OverdrachtsDossier

Nadere informatie

Sociaal-emotioneel onderzoek Vergoedingsregeling

Sociaal-emotioneel onderzoek Vergoedingsregeling Sociaal-emotioneel onderzoek Vergoedingsregeling 2016-2017 Deze brief betreft basisschoolverlaters, die mogelijk in aanmerking komen voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) door sociaal-emotionele problematiek

Nadere informatie

VO-scholen POVO Handleiding voor de eindtoets

VO-scholen POVO Handleiding voor de eindtoets VO-scholen POVO Handleiding voor de eindtoets HOME Stappenplan Direct naar (muisklik) 1. Beoordelen heroverweging advies 2. Formulier eindtoets definitief maken 3. Exporteren eindtoets gegevens 2 HOME

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

Evaluatie POVO 2014-2015

Evaluatie POVO 2014-2015 Evaluatie POVO 2014-2015 Auteurs: Hilde van Baal, Marit van Luijn Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Overstapprocedure en planning... 3 2. Document Planning en overstapprocedure... 3 3. Opbouw overstapdossier

Nadere informatie

Handleiding Kindkans voor scholen voor aanvragen TLV VSO

Handleiding Kindkans voor scholen voor aanvragen TLV VSO Handleiding Kindkans voor scholen voor aanvragen TLV VSO Inhoudsopgave 1. Inloggen 2. Starten met een aanvraag 3. Gegevens invoeren 4. Inzien of bewerken van ingediende aanvragen 5. Printen van een TLV

Nadere informatie

Aanmeldformulier brugklas Schooljaar

Aanmeldformulier brugklas Schooljaar Aanmeldformulier brugklas Schooljaar 2016-2017 hier niet schrijven In te vullen door de ouder(s)/verzorger(s) (a.u.b. blokletters) Leerlinggegevens Roepnaam Geslacht jongen meisje Achternaam Burgerservicenr.

Nadere informatie

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO & Praktijkonderwijs Schooljaar

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO & Praktijkonderwijs Schooljaar LWOO / PrO-show Voorlichting over LWOO & Praktijkonderwijs Schooljaar 2018-2019 Agenda Waarom LWOO / PrO-show? Criteria en testinstrumenten Welke leerlingen testen? Testprocedure Onderwijskundig rapport

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Branding om tot een goed

Nadere informatie

Deel 1. Inleiding en stappenplan. oktober 2012

Deel 1. Inleiding en stappenplan. oktober 2012 Werkgroep overgang primair onderwijs naar voortgezet onderwijs in de Zaanstreek Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Deel 1 Inleiding en stappenplan oktober 2012

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS SBO De Regenboog 7 januari 2015 Inhoud van de avond Uitstroom leerlingen en een aantal verschillende scholen Pauze (15 minuten) Toetsing en aanmelden van onze leerlingen

Nadere informatie

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Voorlopig advies groep 6 en 7 Aan het einde van het schooljaar groep 6 en 7 geeft de PO school na overleg met ouders een voorlopig schooladvies 1.

Nadere informatie

Basisscholen POVO Handleiding voor de eindtoets

Basisscholen POVO Handleiding voor de eindtoets Basisscholen POVO Handleiding voor de eindtoets 1 HOME Stappenplan Direct naar (muisklik) 1. Scores & profielbladen eindtoets importeren 2. Overdrachtsformulier eindtoets invullen 3. Overdrachtsformulier

Nadere informatie