De#architect#als#initiatiefnemer#van# bottom!up#projecten"

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De#architect#als#initiatiefnemer#van# bottom!up#projecten""

Transcriptie

1 De#architect#als#initiatiefnemer#van# bottom!up#projecten Eenonderzoeknaarnutennoodzaakvaneenbusinesscase DoriendeRidder Afstudeerrapport TechnischeUniversiteitDelft FaculteitBouwkunde

2 2

3 Rapport Dorien'de'Ridder' Prinsegracht17B 2512EW s!gravenhage T: TechnischeUniversiteitDelft FaculteitBouwkunde RealEstate&Housing Design&ConstructionManagement 1stementor ir.a.j.vandoorn Design&ConstructionManagement 2dementor dr.ir.d.j.m.vandervoordt Vastgoedbeheer!enontwikkeling Externeexaminator dr.m.e.a.haffner 3

4 ! 4

5 Voorwoord' Ditrapportisopgesteldinhetkadervandevijfdepeilingvanhetafstudeertraject bij Real Estate & Housing aan de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft. In dit rapport wordt een onderzoeksvoorstel gedaan op het gebiedvanbouwprocesinnovatie.ditonderwerpvaltbijreal Estate&Housing onderdesign&constructionmanagement. Ditrapportishetresultaatvaneenzoektochtnaareenactueelprobleemophet gebied van bottom!up initiatieven, een uitgebreid onderzoek naar de theoretischeenempirischeaspectenvanditprobleementotsloteenworsteling naar een oplossingsrichting. Uiteindelijk komen in dit onderzoek twee persoonlijke interesses samen: ontwikkelen vanuit de maatschappij in een bottom!up benadering en besluitvorming aan de hand van een bedrijfskundige benadering. Ik bedank Alijd van Doorn en Theo van der Voordt voor hun doorzettingsvermogenommijophetgoedespoortekrijgen,hetdelenvande grote hoeveelheid kennis en de grote betrokkenheid vanaf het eerste contact. Ook zou ik graag Christine van Oeveren bedanken voor alle gezellige koffiepauzeswaarinwealonzeongemakkenbijelkaarkondenneerleggen. Als eenvanonsdebomendoorhetbosnietmeerzag,kondenweelkaarweerinde goederichtinghelpen.totslotwilikmijnvriendenenfamiliebedankenvoorde ondersteuning.ondanksdatikdewoorden hetkomtwelgoed! nietmeerkan horen, was het fijn om af en toe mijn ei kwijt te kunnen bij iemand die geen verstandheeftvanhetonderwerp.somsiseenluisterendooralgenoeg,omdat jetijdenshetvertellenineensbeseftwatdeoplossingsrichtingis. DoriendeRidder DenHaag,2014

6 6

7 Samenvatting' Introductie' Indelaatstejarenzijnbouwactiviteitenafgenomeneniseenstijgendeleegstand zichtbaar.destagnatieindebouwsectorwordtvaakgezienalseengevolgvande economischecrisisdiesinds2008eenrolspeeltindebouwwereld.echterzijn anderetrendsmedeverantwoordelijkvoordezeveranderingenindebouwsector. Zospeeltdedemografischestagnatie(krimpregio s)ineuropaeengroterolen vinden verschillende politieke en culturele (duurzaamheid, het nieuwe werken/flexwerken) veranderingen plaats. Als gevolg op de stagnatie is de bouwmarkt in de laatste jaren verschoven van een aanbiedersmarkt naar een vragersmarktwaarbijdeeindgebruikercentraalstaatbijbouwontwikkelingen. Om antwoord te geven op de veranderende situatie in de bouwsector is een nieuwedenkwijzenodig.ermoetenadequateoplossingenwordenbedachtvoor deproblemendiezich nu afspelen,zoalskrimpregio s,schaarstevanenergieen materialen en leegstand van kantoorgebouwen. Een aantal jonge, kleine architectenbureausisopzoeknaarnieuwedenkwijzenindevastgoedsectorom zoeensterkepositietekrijgenineenlandwaaralmeerdangenoegarchitecten zijn. Het initiëren van bottom!up projecten is een voorbeeld van een nieuwe manier van denken in de bouwsector. In de praktijk blijkt dat een adequaat besluitvormings!eneconomischmodelendezakelijkelogicaontbreken.volgens verschillende management strategieën is een business case een geschikt documentomdebesluitvormingvaneenprojectteondersteunen. Dit afstudeeronderzoek heeft twee doelen. Het eerste doel is het helder definiërenvandebegrippenbottom!upenbusinesscase.hettweededoelisom zakelijke logica aan te brengen binnen het besluitvormingsproces van het initiërenvanbottom!upprojectendoorarchitectenbureaus.omdittweededoel tebehalenzaleerstgekekenwordeninhoeverredeinhoudvaneenbusinesscase terugtevindenisinbottom!upinitiatievenenvervolgenshoeeenbusinesscase bij kan dragen aan de kans op succes bij een bottom!up project. Dit wordt vertaaldindevolgendeonderzoeksvraag: In' hoeverre' wordt' gebruik' gemaakt' van' een' business' case' bij' bottom:up' initiatieven'van'architectenbureaus'en'hoe'kan'een'business'case'de'kans'op' succes'ondersteunen?' Indetabelhieronderzijndedeelvragen,dieinhetonderzoekbeantwoordzullen wordenomuiteindelijkdehoofdvraagtekunnenbeantwoorden,gekoppeldaan verschillende onderzoeksmethoden die gebruikt worden bij de beantwoording vandevragen. 7

8 8 ' Theoretisch' Empirisch' Wat'kenmerkt'bottom:up'project?' ' Literatuurstudie bottom! up Documentanalyse Op'basis'van'welke'overwegingen' en'in'welke'context'komen' bottom:up'initiatieven'tot'stand?' ' Casegerelateerde interviewsen documentanalyse Wat'zijn'succesfactoren'van' bottom:up'projecten?' ' Casegerelateerde interviewsen documentanalyse Wat'is'een'business'case?' ' Literatuurstudie business case Waarom'wordt'een'business'case' opgesteld?' ' Literatuurstudie business case Vindt'besluitvorming'plaats'aan'de' hand'van'een'business'case?'zo'ja,' hoe?' ' Literatuurstudie business case Casegerelateerde interviewsen documentanalyse Hoe'ziet'een'business'case'voor' bottom:up'initiatieven'eruit' waarin'succesfactoren'opgenomen' zijn?' ' Casegerelateerde interviewsen documentanalyse Tabel'1':'Koppeling'tussen'deelvragen'en'onderzoeksmethoden.' Indefiguurhieronderisdeonderzoeksopzetschematischweergegeven. Figuur'1':'Schematische'weergave'van'de'onderzoeksopzet.'

9 Bevindingen'over'bottom:up'projecten' Omhetbegripbottom!uptekunnenbeschrijvenisgezochtnaardefinitiesinde literatuurenzijnzesbottom!upprojectenverkend.dezezesprojectenzijn: 1. DeHallen:herontwikkelingvandeTramremiseinAmsterdamWest; 2. De Noorderparkbar: ontwikkeling van een horecapaviljoen in het NoorderparkinAmsterdamNoord; 3. VechtclubXL:herontwikkelingvaneenmedicijnmagazijninUtrecht; 4. HetSchieblock:herontwikkelingvaneenkantoorpandinRotterdam; 5. DeMachinist:herontwikkelingvanhetScheepvaartenTransportCollege inrotterdam; 6. De Leeszaal: herontwikkeling van een leegstaande Hamam in Rotterdam. Indeliteratuurkwameneenaantalkenmerkensteedsterug: Deeindgebruikerstaatcentraalbijbottom!upinitiatieven; Erwordenantwoordengegevenopproblemenindemaatschappij; Een bottom!up project maakt gebruik van niet institutionele financieringsbronnen; Bottom!up projecten komen voort uit het herkennen en opnieuw combineren van verborgen capaciteit van slapende of ondergebruikte fysiekeactiva,menselijkecapaciteitenenambities; Bottom!up initiatieven worden gedreven door het enthousiasme en doorzettingsvermogenvandeinitiatiefnemers. Bijdeverkenningvandezesbottom!upprojectenwerdenblijktdat: Slechts een van de zes projecten deels wordt gefinancierd door een institutioneleorganisatie; Vijf van de zes projecten herontwikkelingsopgaven zijn voor leegstaande gebouwen; Bijdehelftvandeprojectenhergebruikvanmaterialencentraalstaat. Bevindingen'over'de'business'case' Omdat in de probleemanalyse bleek dat een adequaat besluitvormingsmodel ontbreektbijformelebottom!upprojectenisbeslotenomdebusinesscaseals besluitvormingsdocument te koppelen aan dit onderzoek. De business case is een veel gebruikt besluitvormingsdocument in de management strategieën SixSigmaenLEAN.Deinterpretatiesoverdeinhoudvaneenbusinesscasezijnin de literatuur zeer uiteenlopend. Een kosten! en batenanalyse, risicoanalyse, tijdsplanning en financieel model mogen volgens de meeste bronnen niet ontbreken in een business case. Volgens een aantal bronnen zijn ook de doelstelling, de zakelijke behoeften van de organisatie en de verdeling van verantwoordelijkheden onderdeel van een business case. In de PMBOK management methode worden deze elementen echter gescheiden van de business case. Volgens deze management methode is de business case onderdeel van een project charter, een document dat de haalbaarheid en wenselijkheid van een project beschrijft. De structuur van een project charter bestaan uit vijf documenten. Naast de business case worden ook een project statement of work, een document met afspraken, een document met externe factoreneneendocumentmetorganisatorischeprocesmiddelenopgenomenin eenprojectcharter. 9

10 De project statement of work is een verhalende beschrijving van producten, dienstenofresultatendiedoorhetprojectwordengeleverd.indezeverhalende beschrijving komen ook de zakelijke behoeften en het strategisch plan van de organisatieaanbod.indebusinesscasegaathetvoornamelijkomdekosten!en batenanalyse, een tijdsplanning, een risicoanalyse en een financieel model. VolgensdePRINCE2managementmethodeiseenvolledigebusinesscaseniet noodzakelijkvoorkleinschaligeprojecten,maarermoetminstenseenkosten!en batenanalyse gedaan worden. In het document met afspraken worden overeenkomsten vastgelegd. Deze overeenkomsten kunnen afhankelijk van de omvangvanhetprojectenhetaantalbetrokkenpartijeninverschillendevormen worden vastgelegd; onder andere mondelinge afspraken, afspraken via mailcontactenintentieverklaringen.bijdeexternefactorengaathetomfactoren dieinvloedhebbenophetproject,maarwaardeinitiatiefnemersgeeninvloedop hebben.totslotwordenallemiddelendienodigzijnomhetprojectterealiseren vastgelegdinhetdocumentmetdeorganisatorischeprocesmiddelen. Bevindingen'naar'aanleiding'van'de'case'analyses' In de case analyses is gekeken in hoeverre gebruik is gemaakt van een project charter en wat kritische succesfactoren zijn van de cases. De bevindingen naar aanleidingvandecaseanalyseszijndusopgedeeldintweecategorieën,namelijk: bevindingen over de aanwezigheid van het project charter bij de cases en bevindingenoverdesuccesfactorenvandecases. Bevindingen'over'de'aanwezigheid'van'het'project'charter' Watopvallendis,isdatingeengevaleenvolledigeprojectcharterisopgesteld. Geenvandeprojectenheeftvoorafgaandaandeuitvoeringvanhetprojecteen projectstatementofworkopgesteld.maarelkprojectheeftdaarentegenweleen duidelijke doelstelling opgesteld. Deze doelstellingen zijn weliswaar niet in alle gevallen schriftelijk vastgelegd, maar voor de betrokken actoren was het duidelijk wat het doel van het project was. Zowel uit de literatuur als uit de verkende en geanalyseerde projecten blijkt dat een heldere doelstelling kan leiden tot betrokkenheid van de partijen en het grote publiek; men weet waarvoorhetprojectgedaanwordt.bijbottom!upprojectenwordthetdoelvan een project vaak niet vanuit de zakelijke behoeften van de initiatiefnemende organisatie geformuleerd, maar vanuit een bepaalde ambitie en wens voor veranderingvandeinitiatiefnemer(s).eenaantalaspectenvandebusinesscase isterugtevindenbijtweevandedriecases,namelijk:eenfinancieelmodelen een beperkte kosten! en batenanalyse. De initiatiefnemers van het Schieblock hebben naar eigen zeggen zelfs een volledige en haalbare business case opgesteld.voorvechtclubxlisgeenvolledigebusinesscaseopgesteld,maarer isweleenanalysegemaaktvoordehoogtevandeinvesteringviacrowdfunding die nodig was om een begin te maken met de ontwikkeling van het project. Verderhebbendeinitiatiefnemersookrekeninggehoudenmetdekostenvoor verdereontwikkelingenbijhetvaststellenvandeverhuurprijzen.indeliteratuur wordt aangegeven dat het voor kleinschalige projecten niet nodig is om een volledigebusinesscaseoptestellen,maardathetwelbelangrijkisomdekosten en baten langs een tijdlijn uit te zetten. Wanneer er gekeken wordt naar de afsprakendiegemaaktwordenbijdeprojectenvalthetopdatintweevandedrie cases een besloten vennootschap is opgericht om verantwoordelijkheden 10

11 officieelvastteleggen.ookbijdeanderedrieprojectendiealleenverkendzijn, vielopdaterinveelgevalleneenofficiëleovereenkomstisaangegaanvoordat hetprojectwerduitgevoerd.dezeofficiëleovereenkomstisindevormvaneen beslotenvennootschapofindevormvaneenstichtinggeregeld.inalledriede cases is voorafgaand aan de uitvoering van het project niets vastgelegd wat betreftexternefactoren.dezefactorenzijnmoeilijkvoorafvastteleggen,omdat ze vaak niet te voorspellen zijn en de initiatiefnemers geen invloed hebben op deze factoren. Met flexibiliteit in de het proces, in de vorm van organische ontwikkeling,probeertvechtclubxlwelintespelenopeenveranderendevraag vanuitdemarkt.totslotwerdenorganisatorischeprocesmiddeleningeenvande casesvoorafvastgelegd. Bevindingen'over'de'succesfactoren' Demixvanfunctiesendisciplineswordtalssuccesfactorgenoemdbijzowelhet SchieblockalsbijVechtclubXL.Dezesuccesfactorheeftvooraltemakenmethet duidelijk formuleren va de doelgroep en goed op de hoogte zijn van wat de doelgroepmistinhetbestaandeaanbod.dezesuccesfactorzouverwerktkunnen wordeninhetprojectstatementofworkindevormvaneenhelderdoelvanhet project.zowelbijhetschieblockalsbijvechtclubxlwordtindedoelstellingvan het project geschreven dat het gaat om het huisvesten van verschillende disciplines binnen de creatieve sector, zodat ze elkaar kunnen inspireren en enthousiasmeren. Tweeanderesuccesfactorendietemakenhebbenmethethelderformulerenvan eendoelstellingzijn:passieenambitievandeinitiatiefnemersenbetrokkenheid van de initiatiefnemers. Wanneer de initiatiefnemers hun ambities kunnen vertalennaareenhelderdoelzorgtditervoordatiedereensamennaareendoel toe werkt. Bij de Noorderpark bar was het bijvoorbeeld een ambitie om met gebruiktematerialentewerken.dezeambitiewerdvertaaldinhetdoelomde bar100%marktplaatstemaken. De overige succesfactoren kunnen worden verwerkt in de business case. De financieringsvorm(donaties),genoemdalssuccesfactorvoordenoorderparkbar, endeorganischeontwikkelingsstrategie(erwordtsteedseenruimteontwikkeld enopgeleverd,verhuurdenmetdeopbrengstenvandehuurwordtgeïnvesteerd inderealisatievaneennieuweruimte),genoemdalssuccesfactorbijvechtclub XL, hebben te maken met het financieel model. De initiatiefnemers van de Noorderparkbarhebbenbewustgekozenvoordonatiesencrowdfundingomzo veel ontwerpvrijheid te hebben. Vechtclub XL heeft de organische ontwikkelingsstrategie onder andere toegepast zodat kleinere budgets nodig zijn.derelatieflagehuurprijsvooreenlocatiezodichtbijhetcentraalstationin RotterdamisvooralhetgevolgvanhetfeitdatderuimtesinhetSchieblockonaf zijn.deinitiatiefnemersverhurenmeereencascodaneenkantoorruimte.voor ditprojectisdusbewustgekozenomnietteinvesterenindeinrichtingvande ruimtes,maaralleenteinvesterenindenoodzakelijkeingrepen.opdezemanier hoefdendeinitiatiefnemersminderkostentemakenvoordeherontwikkelingen kondendusdehuurprijzenomlaag. Hoewel in de case analyses verschillende succesfactoren naar voren komen, kunnenzekortwordensamengevatintweekritischesuccesfactoren: 11

12 1 Heldergeformuleerdedoelen; 2 Eenweloverwogenfinancieelmodel. Discussie' In de discussie wordt gereflecteerd op de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de gebruikte gegevens en daarnaast worden beperkingen besproken als gevolgvangenomenkeuzes. Deachtergrondliteratuuroverbottom!upprojectenisbeperkt.Deconclusiesdie inditonderzoekwordengetrokkenophetgebiedvanbottom!upprojectenzijn daardoor voornamelijk gebaseerd op empirische gegevens. Voor het project charterontbrakdaarentegenjuistveelempirischegegevens.indezefasezijnde interviewszeerbelangrijkgeweestvoorhetverzamelenvangegevens. Het onderzoek kent twee belangrijke beperkingen als gevolg van gemaakt keuzes in het proces. De eerste beperking heeft te maken met de generaliseerbaarheid van het resultaat. De voorgestelde checklist is gestructureerd aan de hand van de inhoud van een project charter wat een onderdeelisvandepmbokmanagementmethode.indeprince2management methodewordtgeengebruikgemaaktvaneenprojectcharter.devoorgestelde checklist gebruikt daarom de PMBOK management methode. De andere beperkingheefttemakenmethetaantalgeanalyseerdecases.doordatslechts driecaseszijngeanalyseerdisdewetenschappelijkheidengeneraliseerbaarheid vandeconclusiesbeperkt. Conclusies'' Deslotconclusiemoetantwoordgegevenopdehoofdvraagvanhetonderzoek. Deonderzoeksvraagzoalsdiegeformuleerdis,is: In' hoeverre' wordt' gebruik' gemaakt' van' een' business' case' bij' bottom:up' initiatieven'van'architectenbureaus'en'hoe'kan'een'business'case'de'kans'op' succes'ondersteunen? Devraagbestaatinfeituittweevragen:inhoeverrewordtgebruikgemaaktvan een business case bij bottom!up projecten? En, hoe kan een business case de kansopsuccesondersteunen?ookvoordezevraaggeldtdatdebusinesscaseals besluitvormingsdocument naar aanleiding van de literatuurstudie is uitgebreid naarhetprojectcharter. In' hoeverre' wordt' gebruik' gemaakt' van' een' project' charter' bij' bottom:up' projecten?' Dezevraagwordtbeantwoordindeparagraaf bevindingennaaraanleidingvan decaseanalyses. Hoe'kan'een'project'charter'de'kans'op'succes'ondersteunen? Allereerstdoordatsuccesfactorenvanbottom!upprojectenopgenomenkunnen worden in de structuur van het project charter, maar belangrijker is dat een helderprojectcharterindeinitiatiefaseduidelijkmaaktofhetprojectwenselijk en haalbaar is. Wanneer na het opstellen van het project charter blijkt dat het project niet haalbaar en/of wenselijk is, kunnen aspecten aangepast worden. Is 12

13 het project in eerste instantie bijvoorbeeld financieel niet haalbaar kan in de initiatiefasenoggezochtwordennaareenanderfinancieelmodel. Aanbevelingen' Aanbevelingen'voor'vervolgonderzoek' Allereerstzouhetinteressantzijnomteonderzoekenofhetopstellenvaneen project charter in de praktijk ook echt de kans op succes ondersteunt. In dit onderzoekisgekekeninhoeverreeenprojectcharteraanwezigwaseningeen vandecaseswaseenvolledigprojectcharteraanwezig.hetzouinteressantzijn om een case te analyseren dat zich nog in de initiatiefase bevindt. Dan kan onderzochtwordenofdeaanwezigheidvaneenprojectcharterdaadwerkelijkde kansopsuccesondersteunt. Inditonderzoekisdeaannamegedaandathetprojectchartereengeschikten bekend besluitvormingsdocument is. In verder onderzoek zou onderzocht kunnenwordenwathetbestebesluitvormingsmodelisvoordebesluitvormingin de initiatiefase van een bottom!up project. Bij de verkenning over het begrip business case kwamen verschillende andere besluitvormingsmodellen langs. In de PRINCE2 management methode is de business case bijvoorbeeld onderdeel vanhetprojectinitiatiedocument.daarinwordenweerandereaspectenvande businesscasebelicht.ookhetbusinessmodelcanvasiseeninteressantmodel voorarchitecten,omdathetbusinessmodelgevisualiseerdwordtindevormvan eenpostermeticoontjes. ' Aanbevelingen'voor'de'praktijk' De aanbevelingen voor de praktijk zijn geformuleerd aan de hand van een checklist voor het opstellen van een project charter voor bottom!up projecten. Dechecklistbestaatuitzespunten: 1. Ambitieszijnvertaaldnaarconcretedoelen; 2. Definancieringsvormpastbijhetproject; 3. Eenverdienmodelisgeformuleerd; 4. Verantwoordelijkhedenzijnvastgelegd; 5. Externefactorenzijnbenoemd; 6. Organisatorischeprocesmiddelenzijnbenoemd. 13

14 14

15 Summary' Introduction' Inthelastfewyears,constructionhasbeenreducedandarisingvacancybecame visible.thestagnationintheconstructionsectorisoftenseenasaresultofthe economiccrisis,whichinfluencestheconstructionindustrysince2008.however, othertrendsarepartlyresponsibleforthechangesintheconstructionindustry. In Europe the demographic stagnation (shrinking regions) for example plays a major role and there are different political and cultural changes (sustainability, thenewwayofwork/flexibleworking).duetothestagnation,theconstruction marketshiftedfromasupplier'smarkettoabuyer'smarketwheredevelopments arisefromtheneedsoftheenduser. To react on the changing situation in the construction sector, a new way of thinking is required. Appropriate solutions should be found for the current problemslikeshrinkingregions,scarcityofenergyandmaterialsandvacancyof officebuildings.anumberofyoung,smallarchitecturalfirmsarelookingfornew ways of thinking in the real estate sector to strengthen their market position. Bottom!upinitiativesareanexampleofanewwayofthinkingintheconstruction industry. In practice it appears that an adequate decision!making tool and an economic model are missing. According to various management strategies a businesscaseisanappropriatedocumentfordecision!making. Thisresearchhastwopurposes.Thefirstgoalistoclearlydefinetheconceptsof bottom!upandbusinesscase.thesecondgoalistoconnectadecision!making tool to bottom!up projects initiated by architects. To achieve this second goal researchwillbedonetoseeinwhichextentabusinesscaseisalreadyusedinthe process of bottom!up initiatives and how a business case contribute to the likelihoodofsuccess.thisgoalistranslatedintothefollowingresearchquestion: To'what'extent'a'business'case'is'used'in'the'process'of'bottom:up'projects' initiated' by' architectural' firms' and' how' could' the' implementation' of' a' business'case'support'the'likelihood'of'success?' Thetablebelowthesub!questionslinkedtovariousresearchmethods,whichare usedinthisresearch. 15

16 ' Theoretical' Empirical' What'defines'a'bottom:up'project?' Literaturestudyon Documentanalysis ' bottom!up On'what'grounds'and'in'what' context'are'bottom:up'initiatives' Caserelatedinterviewsand documentanalysis created?' What'are'the'success'factors'of' bottom:up'projects?' Caserelatedinterviewsand documentanalysis What'is'a'business'case?' Literaturestudyon ' businesscase Why'is'a'business'case'written?' Literaturestudyon ' businesscase Are'decisions'taken'on'the'basis'of' a'business'case?'if'so,'how?' Literaturestudyon businesscase Caserelatedinterviewsand documentanalysis What'does'a'business'case'looks' like'for'bottom:up'initiatives'in' which'success'factors'are'included?' Table'1':'Link'between'sub:questions'and'research'methods.' Caserelatedinterviewsand documentanalysis Inthefigurebelow,thestudydesignisshownschematically. Figure'1':'Study'design'schematically'shown.' Findings'on'bottom:up'projects' Tobeabletodescribetheconceptofbottom!upliteraturewasconsultedandsic bottom!upprojectswereexplored.thesesixprojectsare: 1. DeHallen:redevelopmentofatramdepotinAmsterdamWest; 16

17 2. DeNoorderparkbar:developmentofahospitalitypavilioninthe NoorderparkinAmsterdamNoord; 3. VechtclubXL:redevelopmentofadrugwarehouseinUtrecht; 4. HetSchieblock:redevelopmentofanofficebuildinginRotterdam; 5. DeMachinist:redevelopmentoftheShippingandTransportCollegein Rotterdam; 6. DeLeeszaal:redevelopmentofavacantHammaminRotterdam. Intheliterature,severalcharacteristicsreturned: Thestartingpointofabottom!upinitiativeistheend!user; Theprojectsgiveanswerstoproblemsinsociety; Abottom!upprojectusesnoinstitutionalfundingsources; Bottom!upprojectscomefromrecognizingandrecombininghidden capacityofdormantorunderutilizedphysicalassets,humancapacities andambitions; Bottom!upinitiativesaredrivenbytheenthusiasmandperseveranceof theinitiators. Theexplorationofthesixbottom!upprojectshaveshownthat: Onlyoneofthesixprojectsispartlyfundedbyaninstitutional organization; Fiveofthesixprojectsareredevelopmentchallengesforvacant buildings; Halfoftheprojectsreusesmaterials. Findings'on'the'business'case' Because an adequate decision!making model is lacking in formal bottom!up projects the business case as a decision document will be linked to bottom!up initiativesinthisresearch.thebusinesscaseisadecision!makingdocumentused in management strategies like SixSigma and LEAN. The interpretations of the content of a business case vary widely in the literature. According to most sourcesacost!benefitanalysis,riskanalysis,schedulingandfinancialmodelmay notbemissinginabusinesscase.accordingtosomesources,theobjective,the businessneedsoftheorganizationandthedivisionofresponsibilitiesisalsopart of a business case. In the PMBOK management method, however, these elementsareseparatedfromthebusinesscase.accordingtothismanagement methodthebusinesscaseispartofaprojectcharter,adocumentthatdescribes the feasibility and desirability of a project. The structure of a project charter consistsoffivedocuments.inadditiontothebusinesscaseaprojectstatement ofwork,adocumentwithengagements,adocumentwithexternalfactorsanda documentwithorganizationalprocessmeansareincludedinaprojectcharter. Theprojectstatementofworkisanarrativedescriptionofproducts,services,or results provided by the project. In this narrative description also the business needsandthestrategicplanoftheorganizationarediscussed.thebusinesscase is mainly the cost! benefit analysis, a schedule, a risk analysis and a financial model. According to the management method PRINCE2 a full business case is not necessary for small projects, but it must include at least a cost!benefit analysis. In the document with engagements, agreements are recorded. These agreementscanbesetinvariousformsdependingonthesizeoftheprojectand 17

18 the number of parties involved; include oral agreements, understandings and declarationsofintentbymailcontact.theexternalfactorsarethefactorsthat affecttheproject,butwheretheinitiatorshavenoinfluenceon.finally,allthe means necessary in order to realize the project will be mentioned in the documentwiththeorganizationalprocessmeans. Findings'from'the'case'analysis' Thefindingsofthecaseanalysisaredividedintotwocategories,namely:findings aboutthepresenceoftheprojectcharterinthecasestudiesandfindingsonthe successfactorsofthecases. Findings'on'the'presence'of'the'project'charter' Itappearsthatinnoneofthecasesacompleteprojectcharterhasbeendrawn up.noneoftheprojectshasdrawnupaprojectstatementofworkpriortothe implementationoftheproject.butontheotherhandeveryprojecthasdrawna clearobjective.theseobjectiveswerenotrecordedinwritinginallthecases,but forthestakeholdersitwasclearwhatthepurposeoftheprojectwas.boththe literatureandtheexploredandanalysedprojectsshowthataclearobjectivecan leadtoinvolvementofinterestedpartiesandthegeneralpublic;oneknowswhy the project is done. In bottom!up projects, the goal of a project is often not formulatedbasedonthebusinessneedsoftheorganization,butfromacertain ambitionanddesireforchangeoftheinitiator(s).someaspectsofthebusiness case can be found in two of the three cases, namely: a financial model and restricted cost! benefit analysis. According to the initiators of the Schieblock theycreatedacompleteandviablebusinesscaseinadvance.forvechtclubxl thereisnotacompletebusinesscase.howevertheyanalysedtherequiredlevel of investment through crowdfunding that was necessary to start the development of the project. Furthermore, the initiators will also take into account the costs of further developments in the determination of the rental prices.theliteratureindicatesthatitisnotnecessaryforsmall!scaleprojectsto prepareacompletebusinesscasebutthatitisimportanttosetupthecostsand benefitsalongatimeline.whenwelookattheagreementsmadeintheprojects itisremarkablethatintwoofthethreecasesaprivatecompanyisestablishedto formallycaptureresponsibilities.alsoinotherthreeoftheexploredprojectsin chapter2,itwasnoticedthatinmanycasesaformalagreementisestablished beforetheprojectwasimplemented.theofficialagreementwasarrangedinthe formofaprivatecompanyorintheformofafoundation.inallthreecasesthere werenoexternalfactorsmentionedpriortotheimplementationoftheproject. Thesefactorsarehardtocapture,becausetheyoftencannotbepredictedand the initiators have no influence on them. Finally, organizational process assets werenotrecordedinadvanceinanyofthecases. Findings'on'the'success'factors'' BothSchieblockandVechtclubXLmentionthemixoffunctionsanddisciplines asasuccessfactor.thissuccessfactorhastodowiththeclearformulationofthe objectives. This success factor could be processed in the project statement of work in the form of a clear objective of the project. Both the Schieblock and VechtclubXLincludedthegoaltohousedifferentdisciplineswithinthecreative sector,sothattheycaninspireandenthuseeachother. 18

19 Two other success factors which are related to the formulation of a clear objective:passionandambitionoftheinitiatorsandinvolvementoftheinitiators. When the initiators translatetheir ambitions to clear objectives it ensures that everyone is working towards the same goal. For the initiators of the Noorderparkbaritwas,forexampleanambitionbesustainableandthisambition wastranslatedintothegoaltomakethebar100%marktplaats(thedutchebay). Theothersuccessfactorscanbeincorporatedintothebusinesscase.Theformof funding (donations), cited as success factor for the Noorderparkbar, and the organicdevelopment(onespaceisdevelopedanddelivered,letandtheproceeds of the rental will be invested in the construction of a new space), named as a success factor for Vechtclub XL, have to do with the financial model. The initiatorsofthenoorderparkbardeliberatelychosedonationsandcrowdfunding tohaveadesignfreedom.vechtclubxlimplementedtheorganicdevelopment strategy to allow among others smaller budgets. The relatively low rent for a locationsoclosetothemaintrainstationinrotterdamismainlyduetothefact thatthespacesintheschieblockareunfinished.theinitiatorsrentanairframe morethanoneoffice.forthisproject,sodeliberatelychosennottoinvestinthe establishmentofthespaces,butonlytoinvestinthenecessaryinterventions. While several success factors emerge in the case analysis, they can be briefly summarizedintwocriticalsuccessfactors: 1 Clearformulatedgoal; 2 Anadequatefinancialmodel. Discussion'' Thediscussionwillreflectontheavailabilityandreliabilityofthedatausedand alsodiscusseslimitationsduetodecisionsmadeduringtheprocess. The background literature on bottom!up projects is limited. The conclusions drawnintermsofbottom!upprojectsinthisstudyarethereforebasedprimarily onempiricaldata.theprojectchartercontrastpreciselylackingmuchempirical data.inthisphase,theinterviewshavebeenveryimportantforthecollectionof data. The study has two important limitations as a result of choices made in the process. The first limitation relates to the generalizability of the results. The proposedchecklistisstructuredonthebasisofthecontentsofaprojectcharter, whichispartofthepmbokmanagementmethod.theprince2management methoddoesnotuseaprojectcharter.theproposedchecklistthereforeusedthe PMBOKmanagementmethod.Theotherlimitationisrelatedtothenumberof analysedcases.becauseonlythreecaseshavebeenanalysed,thescientificrigor andgeneralizabilityofthefindingsislimited. Conclusions'' Thefinalconclusionshouldanswerthemainquestionofthestudy.Theresearch questionasformulated,is: 19

20 To'what'extent'a'business'case'is'used'in'the'process'of'bottom:up'projects' initiated' by' architectural' firms' and' how' could' the' implementation' of' a' business'case'support'the'likelihood'of'success?' ' Infact,themainresearchquestionconsistsoftwoquestions:towhatextenta business case is used in the process of bottom!up projects initiated by architectural firms? And, how could the implementation of a business case support the likelihood of success? For these questions the concept of business caseisextendedtotheconceptofprojectcharter. To'what'extent'a'business'case'is'used'in'the'process'of'bottom:up'projects' initiated'by'architectural'firms?' Thisquestionisansweredinthefindingsofthecaseanalysis'section. How' could' the' implementation' of' a' business' case' support' the' likelihood' of' success?' Firstofallbecausesuccessfactorsofbottom!upprojectsmaybeprocessedinthe structureoftheprojectcharter.butmoreimportantlyaprojectcharterdescribes inanearlyphaseiftheprojectisdesirableandfeasible.ifitappearsthataproject isnotfeasibleand/ordesirableaccordingtotheprojectcharterchangescanbe madeinanearlyphase. Recommendations'' Recommendations'for'future'research'' First,itwouldbeinterestingtoinvestigatewhetherthepreparationofaproject charter actually supports the likelihood of success in practice. This study examinedtheextenttowhichaprojectcharterwaspresentandinnoneofthe casesacompleteprojectcharterwaspresent.itwouldbeinterestingtoanalysea projectthatisstillintheinitiationphase.thenitcanbedeterminedwhetherthe existenceofaprojectcharteractuallysupportsthelikelihoodofsuccess. Inthisstudy,theassumptionwasmadethattheprojectcharterisasuitableand well!known decision document. For further research it might be interesting to researchthebestdecision!makingmodelfortheinitiationphaseofabottom!up project.intheexplorationoftheconceptofbusinesscaseseveralotherdecision! making models came along. The management method PRINCE2 the business caseis,forexample,partofa projectinitiationdocument.therearestillother aspects of the business case exposed. Also, the business model canvas is an interestingmodelforarchitects,becausethebusinessmodelisvisualizedinthe formofaposterwithicons. 20

Beleggers in gebiedsontwikkeling

Beleggers in gebiedsontwikkeling Beleggers in gebiedsontwikkeling Incentives en belemmeringen voor een actieve rol van institutionele beleggers bij de herontwikkeling van binnenstedelijke gebieden P5 Afstudeerrapport P.L. (Pelle) Steigenga

Nadere informatie

[ P5 rapport ][ Jeffrey Truijens ][ 1503626 ][ 23-06-13 ][ Design & Construction Management ]

[ P5 rapport ][ Jeffrey Truijens ][ 1503626 ][ 23-06-13 ][ Design & Construction Management ] [ P5 rapport ][ Jeffrey Truijens ][ 1503626 ][ 23-06-13 ][ Design & Construction Management ] BIM NU en BIM MORGEN ii Het resultaat van de effecten versus de investeringen in BIM Personalia: Naam: Jeffrey

Nadere informatie

TRANS FORMATIE STUREN OP. Een handreiking voor publieke en private partijen, teneinde transformatie van leegstaande kantoren te bevorderen

TRANS FORMATIE STUREN OP. Een handreiking voor publieke en private partijen, teneinde transformatie van leegstaande kantoren te bevorderen STUREN OP TRANS FORMATIE Een handreiking voor publieke en private partijen, teneinde transformatie van leegstaande kantoren te bevorderen Leandra Rodenhuis Januari 2012 Master Thesis Technische Universiteit

Nadere informatie

Imagoschade door het achterlaten van leegstaand vastgoed

Imagoschade door het achterlaten van leegstaand vastgoed Imagoschade door het achterlaten van leegstaand vastgoed Masterscriptie Martin Mentink 9 april 2014 Martin Mentink 9 april 2014 1 Afbeelding op de voorzijde: Laan van Langerhuize 1, Amstelveen. Sinds 2010

Nadere informatie

BIGGER BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van ketenintegratie en lean meer betekenis kan geven aan BIM als informatiedrager van het bouwproces

BIGGER BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van ketenintegratie en lean meer betekenis kan geven aan BIM als informatiedrager van het bouwproces BIGGER BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van ketenintegratie en lean meer betekenis kan geven aan BIM als informatiedrager van het bouwproces Ketenintegratie Lean BIM Afstudeerrapport Jan Fokke Post,

Nadere informatie

Reële opties bij gebiedsontwikkeling

Reële opties bij gebiedsontwikkeling Reële opties bij gebiedsontwikkeling De strategische waarde van fysieke flexibiliteit Plaats Datum Auteur Baarn 8 juli 2009 Joost van Blokland Colofon Titel Reële opties bij gebiedsontwikkeling De strategische

Nadere informatie

Wetenschapswinkel. Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht. Albert Aalvanger MSc. rapport 299

Wetenschapswinkel. Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht. Albert Aalvanger MSc. rapport 299 Wetenschapswinkel Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht Albert Aalvanger MSc. rapport 299 september 2013 Wetenschapswinkel Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht Albert Aalvanger MSc. rapport

Nadere informatie

STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN

STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN Vraag en aanbod in relatie tot elkaar gebracht Master thesis J.A.J. (Judith) Wintraecken In het kader van de master Real Estate Management & Development

Nadere informatie

Bigger BIM P2-rapport

Bigger BIM P2-rapport Bigger BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van lean en ketenintegratie kan bijdragen aan de toepassing van BIM als informatiedrager tussen verschillende partijen P2-rapport Three stone cutters were

Nadere informatie

Crisis in Gebiedsontwikkeling: Pensioenfonds als Panacee?

Crisis in Gebiedsontwikkeling: Pensioenfonds als Panacee? Crisis in Gebiedsontwikkeling: Pensioenfonds als Panacee? van luchtfiets naar verdienmodel Timon Bruggema December 2011 Masterthesis AT OSBORNE Crisis in Gebiedsontwikkeling: Pensioenfonds als Panacee?

Nadere informatie

Enschede, december 2009 Rob van Dijk. Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente

Enschede, december 2009 Rob van Dijk. Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente Enschede, december 2009 Rob van Dijk Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente Afstudeercommissie: Dr. J.M. Gutteling, faculteit Gedragswetenschappen Prof. Dr. G.J. Hospers, faculteit

Nadere informatie

BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase

BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase Başak Karabulut Msc Real Estate & Housing Design & Construction Management Mastersriptie 9 november 2012 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Copyright

Nadere informatie

Business Intelligence en de dagelijkse werkpraktijk van middelmanagers De kloof tussen twee sturingsopvattingen

Business Intelligence en de dagelijkse werkpraktijk van middelmanagers De kloof tussen twee sturingsopvattingen Business Intelligence en de dagelijkse werkpraktijk van middelmanagers De kloof tussen twee sturingsopvattingen Afstudeeronderzoek Master Zorgmanagement Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus

Nadere informatie

Agile software development bij een verzekeringsmaatschappij

Agile software development bij een verzekeringsmaatschappij Agile software development bij een verzekeringsmaatschappij Ontwikkelingen in theorie en praktijk Ing. P. van der Klis Studentnr: 837588243 Den Haag, 28 oktober 2009 Onderzoek naar agile software development

Nadere informatie

Visie op informatiemanagement

Visie op informatiemanagement Masterscriptie MSc Zorgmanagement Peter Visser Visie op informatiemanagement Onderzoek naar het verbeteren van de bedrijfsvoering in ziekenhuizen Scriptie MSc Zorgmanagement Juni 2007 Student Dhr. P.B.

Nadere informatie

Zelfmanagement in Beeld

Zelfmanagement in Beeld Zelfmanagement in Beeld Een analyse van door ZonMw gesubsidieerde projecten op het gebied van zelfmanagement op het gebied van zelfmanagement VERSLAG IN HET KADER VAN AFSTUDEERONDERZOEK Marlies van den

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken DOORBRAAKPROJECT ICT EN ENERGIE Routekaart doorbraakproject ICT en Energie Ministerie van Economische Zaken Rapport nr.: 14-2884 Datum: 2014-10-15 Projectnaam: Doorbraakproject ICT en Energie DNV GL -

Nadere informatie

OMZETHUUR IN NEDERLAND

OMZETHUUR IN NEDERLAND OMZETHUUR IN NEDERLAND waarom kiezen sommige verhuurders en huurders er juist wel voor OMZET RETAIL Peter Horst Technische Universiteit Delft Afstudeeronderzoek 02-04-15 (P5) Student: Peter Horst Student

Nadere informatie

Samenvatting Achtergrond: Theoretisch kader: Doel: Methoden: Resultaten: Conclusie: Discussie:

Samenvatting Achtergrond: Theoretisch kader: Doel: Methoden: Resultaten: Conclusie: Discussie: Leiderschap Leiderschap bij de borging van verandering gestuurd door verschillende verbeterstrategieën Naam: MSc. Studentnummer: 331491 Datum: 12 juni 2010 Begeleider: Dhr E. (Bert) Huisman MBA Meelezer:

Nadere informatie

Acht casestudies naar kennisdeling tussen HBO instellingen en MKB bedrijven tijdens stage- en afstudeeropdrachten

Acht casestudies naar kennisdeling tussen HBO instellingen en MKB bedrijven tijdens stage- en afstudeeropdrachten Acht casestudies naar kennisdeling tussen HBO instellingen en MKB bedrijven tijdens stage- en afstudeeropdrachten Betreft: Master thesis Aangenaam kennismaken Auteur: R.M. (Robin) Koster Kennisinstelling:

Nadere informatie

Afstudeeronderzoek Slimmer organiseren, slimmer reizen

Afstudeeronderzoek Slimmer organiseren, slimmer reizen Publicatie B: Onderzoeksrapport Afstudeeronderzoek Slimmer organiseren, slimmer reizen Definitieve versie Titelpagina In opdracht van Titel Titelomschrijving Auteurs Royal HaskoningDHV & Hogeschool Windesheim

Nadere informatie

Veronderstellingen eindgebruikers collectieve warmtelevering Rotterdam. Eindrapport (including English summary; see page 7)

Veronderstellingen eindgebruikers collectieve warmtelevering Rotterdam. Eindrapport (including English summary; see page 7) Veronderstellingen eindgebruikers collectieve warmtelevering Rotterdam Eindrapport (including English summary; see page 7) Veronderstellingen eindgebruikers collectieve warmtelevering Rotterdam Eindrapport

Nadere informatie

Beheren 2.0. Beheren van bouwwerken met BIM

Beheren 2.0. Beheren van bouwwerken met BIM Beheren 2.0 Beheren van bouwwerken met BIM Een onderzoek naar het informatiemanagement in de beheerfase en de mogelijke rol van BIM in de beheerfase bij organisaties in de publieke sector. A.M.J.M. (Arnold)

Nadere informatie

Samenwerking tussen corporaties en beleggers

Samenwerking tussen corporaties en beleggers Samenwerking tussen corporaties en beleggers Stimulansen en belemmeringen voor vastgoedtransacties in herstructureringswijken 26 juni 2015 P5 rapport Technische Universiteit Delft A.M. (Annelot) Daggelders

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

Even stil staan, een hele vooruitgang! Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen.

Even stil staan, een hele vooruitgang! Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen. Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen. Riëtte Engelen (0459798) Volkerakstraat 7B 3522 RA Utrecht Tel.: 06 49 89 62 43 E-mail: RietteEngelen@gmail.com Universiteit Utrecht

Nadere informatie

Werken aan de elektronische dienstverlening van de Belastingdienst

Werken aan de elektronische dienstverlening van de Belastingdienst Afstudeerscriptie Frank van den Hurk, Universiteit Twente Werken aan de elektronische dienstverlening van de Belastingdienst Een multidisciplinair explorerend onderzoek naar methoden voor het inrichten

Nadere informatie

Waar voor ons geld. Beslissen over publieke investeringen in gezondheidsonderzoek

Waar voor ons geld. Beslissen over publieke investeringen in gezondheidsonderzoek Waar voor ons geld Beslissen over publieke investeringen in gezondheidsonderzoek G e z o n d h e i d s r a a d H e a l t h C o u n c i l o f t h e N e t h e r l a n d s Aan de minister van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Oog voor effectieve culturele voorbereiding van ontwikkelingswerkers

Oog voor effectieve culturele voorbereiding van ontwikkelingswerkers Afstudeerverslag in het kader van de opleiding Toegepaste Onderwijskunde aan de Universiteit Twente Oog voor effectieve culturele voorbereiding van ontwikkelingswerkers Leonie G. Wenting Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

WERKWIJZE TER BEOORDELING VAN IT GOVERNANCE

WERKWIJZE TER BEOORDELING VAN IT GOVERNANCE WERKWIJZE TER BEOORDELING VAN IT GOVERNANCE OP BASIS VAN GEACCEPTEERDE METHODES OP HET TERREIN VAN IT GOVERNANCE MASTER THESIS WILCO LEENSLAG UNIVERSITEIT TWENTE - 2 - MASTER THESIS WILCO LEENSLAG Master

Nadere informatie