Postbus AA WORMER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Postbus 20 1530AA WORMER"

Transcriptie

1 .OOSTZAAN WORML Een OVER-gemeenti lijke sami Teriwerking tlissen Oostzaan en Woimertand [ «fc^^ ^^a - 13 MEI 2015 Gemeente Oosb:aan Datum Uw BSN Uw brief van Uw kenmerk Ons nummer Behandeld door 11 mei S. Plooijer Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Postbus AA WORMER Onderwerp Jaarstukken OVER-gemeenten 2014 Geacht raadslid, Hierbij sturen wij u de jaarstukken 2014 van OVER-gemeenten. Deze jaarstukken zijn op 4 mei 2015 door het Algemeen Bestuur van OVER-gemeenten vastgesteld. De accountantsverklaring ten aanzien van deze jaarstukken is integraal in de jaarstukken opgenomen. De jaarrekening laat een positief resultaat zien van ,. De bestemming van dit positieve resultaat vindt plaats door enerzijds ,-- direct toe te voegen aan de twee reserves van OVER-gemeenten en anderzijds het resterende bedrag van ,-- terug te laten vloeien aan de deelnemende gemeenten. Dit betekent dat de gemeente Oostzaan ,-- zal ontvangen, zijnde een verlaging van de bijdrage over Door de toevoeging van aan de twee reserves binnen OVER-gemeenten wordt het maximaal realiseerbare van 2,5% als stand van de reserves op grond van de gemeenschappelijke regeling bereikt. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de jaarstukken zelf. Met vriendelijke groet, het bestuur van OVER-qemeenteti R. Meerhof voorzitter Bijlage(n): Jaarstukken 2014 incl. verklaring accountant OVER-gemeenten Postbus AA Wormer

2 Jaarstukken 2014 OVE R-gemeenten OVER GEMEENTEN OOSTZAAN» WORMERLAND

3 INLEIDING Geachte leden van het Algemeen Bestuur, Hierbij bieden wij u bij de jaarstukken 2014 aan Met deze jaarstukken leggen wij verantwoording af over wat OVER-gemeenten het afgelopen jaar heeft gedaan om haar doelstellingen, vastgesteld in de begroting 2014, te behalen Ook geeft dit jaarverslag een inzicht in de baten en lasten die met het behalen van de doelstelling gepaard zijn gegaan. De jaarstukken zijn onderverdeeld m het jaarverslag, waar de verantwoording per programma en de paragrafen zijn uiteengezet en de jaarrekening, waarin de financiële verantwoording over het jaar 2014 is opgenomen. De Jaarrekening sluit af met een positief incidenteel resultaat van ,--. De voornaamste oorzaken van dit incidentele voordeel zijn. a , voordeel op het gebied van personele lasten; b ,- voordeel i v m lagere uitgaven inzake communicatieactiviteiten; c ,- nadeel voor kosten inzake de ICT, d ,- nadeel op kantoorkosten WIJ hebben het voornemen om een bedrag van ,- van dit positieve resultaat te doteren aan de bestemmingsreserve sociaal personeelsbeleid om zo verdere uitvoering te geven aan het strategisch personeelsbeleid dat m 2014 is ingezet Met deze dotatie komt de stand van de reserve uit op ,-. Daarnaast hebben wij het voornemen om ,- van het positieve resultaat te doteren aan de algemene reserve zodat deze reserve uitkomt op ,- In totaliteit komt het totale bedrag aan reserves binnen OVER-gemeenten uit op 2,5% van de uitgaven, conform hetgeen is afgesproken m de Gemeenschappelijke Regeling. Dit betekent dat ,- terug vloeit naar de deelnemers, te weten ,- naar de gemeente Oostzaan en ,- naar de gemeente Wormerland Hoogachtend, Het Dagelijks Bestuur van OVER-gemeenten

4 INHOUDSOPGAVEN INLEIDING,. 2 INHOUDSOPGAVEN 3 OVER-GEMEENTEN 5 Missie 5 Visie 5 Kernwaarden 5 JAARVERSLAG Wat is er gereaiiseerd in Dienstverlening 7 Bedrijfsvoering 9 Professionalisering 9 Goed werkgeverschap 11 Wat lieeft het gekost? 13 Verschilienanaiyse 14 Personeeisiasten 14 Onvoorzien en incidentele baten en lasten 16 PARAGRAFEN 17 Paragraaf Weerstandvermogen 17 Paragraaf Bedrijfsvoering 17 Onderzoek reductie kantoorruimte 17 Maatregelen ICT 18 Informatiebeveiliging: 19 Zaakgericht werken 20 Procesherontwerp met behulp van de leanmethodiek 20 Dienstverlening op afspraak 21 Decentralisaties 21 Ontwikkeling financiële administratie 21 Verbijzonderde Interne Controle (VIC) 22 Risicomanagement 22 Kwaliteitsmanagement 22 Personele ontwikkelingen: 23 Persoonlijk Arbeidsvoorwaardenbudget (PAB) 23 Inzetbaarheid medewerkers 23 Paragraaf Verbonden partijen 24 Paragraaf Financiering 24 Paragraaf Rectitmatigheid 25 Begrotingsrechtmatigheid 25 Interne controle 25

5 JAARREKENING 2014 OVER-GEMEENTEN 26 Inleiding 26 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 26 Materiële vaste activa met economisch nut 27 Vorderingen en overlopende activa 27 Liquide middelen en overlopende posten 27 Vlottende passiva 27 Programmarekening Toelichting op de programmarekening Baians per 31 december Toelichting balans Activa 30 ScttaMstbankieren 31 Vaste passiva 31 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 33 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) verantwoording 33 Bezoldiging topfunctionarissen OVER-gemeenten 34 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 35

6 Jaarstukken OVER gemeenten 2014 OVER-GEMEENTEN Missie # "Wij ondersteunen gemeentebesturen om innovatief en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en producten te leveren aan inwoners, bedrijven en instellingen. Gemeenten zijn op deze manier in staat hun doelen te verwezenlijken." Visie 9~ 'ONS CONCEPT In 2020 zijn wij: Een vraaggestuurde dienstverlener Een toegangspoort tot de overheid Een aantrekkelijke werkgever Een innovatieve, 'anders' denkende organisatie Een aantrekkelijke partner iirsjtucfttnrpt Kernwaarden plezierig en passievol werkgeverschap Innovatie en flexibiliteit Praktisch en pragmatisch (KISS = niet moeilijker maken dan het is) Betrouwbaar, (een partner waarop je kunt bouwen) Samen Ambitie Klantgerichte dienstverlening: Wij bieden dienstverlening op maat. De diversiteit in behoeften van klanten staat centraal. Wij kennen onze klanten en werken mee aan oplossingen. Wij doen dit door de

7 vraag achter de vraag te achterhalen en op een eenvoudige en snelle manier klanten te helpen Bedrijfsvoering: Wij beheersen onze processen en optimaliseren deze doorlopend. Hierbij bewaken we de balans tussen structureren en ruimte om te innoveren, infograficover Wij doen dit met informatie die ons in staat stelt om overzicht '^ "'^^P te houden, belangen af te wegen en beslissingen zorgvuldig te nemen Professionaliteit; Wij werken op een manier die ons in staat stelt om waar te maken wat wij zeggen. Dit betekent dat wij allen onze rol pakken om het gewenste resultaat te bereiken. Wij doen dit door het waarderen van vakmanschap. Wij handelen met passie binnen de speelruimte die we hebben. Wij weten wie we nodig hebben om samen onze doelstellingen te realiseren Aantrekkelijkheid op de arbeidsmarkt: Wij zijn een innovatieve organisatie die medewerkers inspireert om het beste van zichzelf te laten zien. Medewerkers voelen vertrouwen en dragen met trots bij aan het succes van de organisatie. Wij doen dit door medewerkers de vrijheid te geven om het werk zelf te organiseren en verwachten dat zij verantwoordelijkheid nemen voor het resultaat. Plezier in het werk, kennis delen en ontdekken staan voorop 6

8 JAARVERSLAG 2014 e Wat is er gerealiseerd in 2014 Deze rapportage is ingedeeld op basis van de vier speerpunten van OVER-gemeenten en in de vorm van een stoplichtenmodei weergegeven, met de volgende definities: GROEN: gerealiseerd ORANJE: wijkt af van planning en/of is gedeeltelijk gerealiseerd ROOD: niet gerealiseerd In het geval van oranje of rood is een toelichting bijgevoegd. Dienstverlening Actie Zaakgericht werken Procesherontwerp met behulp van de leanmethodiek Ontwikkeling klantcontactcentrum (KCC) Dienstverlening op afspraak Beoogd resultaat Efficiënte en tijdige afhandeling van (aan)vragen waarbij de burger inzicht heeft in de status van de afhandeling van zijn aanvraag. Het vergroten van de kwaliteit van de dienstverlening en verkorten van doorlooptijden. Hiermee zijn processen efficiënter en klantgerichter ingericht. Medewerkers zijn bij verschillende loketten inzetbaar, eenvoudige producten en de informatievoorziening worden zoveel mogelijk naar de Ie lijn overgebracht en zoveel mogelijk 'klaar terwijl u wacht' producten. De wachttijden voor klanten verminderen en medewerkers zijn beter in te roosteren. Gerea- Toelichting Ifseerd afwijkingen voor de gemeente Wormerland zijn in het najaar maatwerkafspraken gemaakt over vrije inloop bij de balies van

9 Actie Basisregistratie Grootschaiige Topografie (BGT) Basisregistratie Personen Klantgerichte dienstverlening en uitbreiding digitale producten Voorbereiding uitvoering Decentralisaties Beoogd resultaat Basisregistraties maken eenmalig inwinnen en meervoudig gebruik van gegevens mogelijk. Door de gegevens In de BGT eenduidig op te slaan, zijn ze herbruikbaar voor alle overheidsorganisaties die deze gegevens nodig hebben. De gemeenten Oostzaan en Wormerland dienen per 1 juli 2015 aangesloten te zijn op de BRP. Verbeterde informatievoorziening en vindbaarheid van producten op gemeentelijke websites. Uitbreiden van het digitaal aan te vragen producten. Een klantgerichte en vernieuwende gemeentewinkeiformule. Voorbereidingen om de op de gemeente afkomende taken in het kader van de drie decentralisaties adequaat te kunnen uitvoeren. Gerea- Toelichting liseerd afwijkingen Burgerzaken vanaf het jaar De implementatie van de BGT (Basisregistratie Topografie) en de BRO (Basisregistratie Ondergronden) wordt in samenwerking met de gemeente Zaanstad gedaan. De feitelijke implementatie start vanaf Het Rijk heeft besloten de Operatie BRP uit te stellen. Gemeenten kunnen pas eind 2016 beginnen met aansluiten op de nieuwe BRP. Vernieuwing van de gemeentelijke websites vindt in de eerste helft van 2015 plaats. De uitwerking van de gemeentewinkelformule is mede afhankelijk van de beslissing van het college van Wormerland hoe om wordt gegaan met de huisvesting van de gemeentewinkel. Dit huisvestingsvraagstuk is integraal onderdeel van het huisvestingsproject. 8

10 Bedrijfsvoering Actie P&C cyclus Nieuw raadsprogramma Basiscursus financiën Interne controle Managementinformatie Digitalisering facturen Verstrekken ICTmiddelen nieuwe raadsleden Mens Centraal Digitale samenwerking Aanbesteden accountant Beoogd resultaat Opleveren P&C-documenten Nieuwe programma-indeling met nieuwe ambities en prestatie-indicatoren. Uitwerken van de behoefte, inhoud en vorm van een basiscursus financiën voor nieuwe raadsleden Uitvoering van interne controles op basis van het interne controle plan. Managementrapportages worden conform de uitgangspuntennotitie uitgevoerd. Digitale verwerking van facturen. Verstrekken van ICThulpmiddelen aan nieuwe raadsleden en bieden van ondersteuning. De systeem technische inrichting van het portaal 'Mens Centraal'.Met 'Mens Centraal' ontstaat een effectief, efficiënt en integraal klantbeeld. Aanpassingen aan de inrichting van de ICT in de organisatie om digitale samenwerking te bewerkstelligen. In samenwerking met de presidiums komen tot de aanbesteding van de accountantsdiensten voor 2014 en volgende jaren. Gerea- Toelichting iiseerd afwijkingen De uitwerking is aangehouden in afwachting van de ICT visie. Deze visie is eind 2014 in concept opgesteld. Professionalisering Actie Slim Samenwerken in Zaanstreek-Waterland Beoogd resultaat Het actief onderzoeken of en op welke wijze taken die uit het onderzoek van Gerea- Toelichting Iiseerd afwijkingen

11 Actie Pre mediation vervolg Controi Kwaliteitsmanagement Onderzoek 213a Dienstverlening aan raden Programmatisch werken Beoogd resultaat Berenschot naar voren komen als 'quick wins' (zaakgericht werken, basisregistratie Adressen en Gebouwen en ingenieursdiensten) door Zaanstad kunnen worden uitgevoerd, Verleggen van de focus naar de voorkant van het proces. We starten met de Wmo en Sociale Zaken. Jaarlijks verbeterplan op basis van de managementletter. Het verbeterplan wordt voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur. Uitbreiden en monitoren van het kwaliteitshandvest. De kwaliteitsregisseur geeft medewerkers en management feedback over behaalde resultaten en verleidt hen om met verbetervoorstellen te komen. Tijdige uitvoering onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid gemeenten. Normen voor het tijdig afhandelen van vragen en gedane toezeggingen aan de gemeenteraden. De normen worden gemonitord. Minimaal 1 thema programmatisch uitgewerkt. Gerea- Toelichting liseerd afwijkingen De aangepaste verordening 213a is in december 2014 behandeld door de gemeenteraad van Oostzaan. Ook voor Wormerland wordt een aangepaste verordening voorbereid, evenals de opzet voor het eerste onderzoek. 10

12 Actie Relatie bestuur OVERgemeenten Beoogd resultaat Oppakken aanbevelingen uit de evaluatie van OVERgemeenten 2013 op. Ten aanzien van een aantal onderwerpen vragen we voor behandeling in de beide gemeenteraden advies van de gezamenlijke raadswerkgroep. Gerea- Toelichting liseerd afwijkingen Goed werkgeverschap Actie Beoogd resultaat Gerea- Toelichting liseerd afwijkingen Resultaatgericht werken Evaluatie competenties Onderzoek reductie kantoorruimte Great place to work E-HRM Strategische personeelsplanning Organisatiebrede digitalisering van de administratieve afhandeling van de gesprekkencydus. Evalueren van de gesprekkencyciüs. Evalutie van het OVERgemeenten competentiewoordenboek. Competenties zijn in lijn met de organisatieontwikkeling van OVER-gemeenten. Onderzoek naar de mogelijkheden voor de reductie van kantoorruimte. Het scenario 'Rabobank' voor het bestuur en de publieksdienstverlening van Wormerland wordt als eerste uitgewerkt. Inzicht in tevredenheid van medewerkers. Uitgangspunt is om op basis van de resultaten samen te bouwen aan tevredenheid van medewerkers. Ingebruikname module mutaties & declaraties. Integratie activiteiten in het kader van strategische personeelsplanning in reguliere bedrijfsvoering. In het vierde kwartaal van 2014 is door het bestuur de aangepaste opdrachtformulering voor het onderzoek vastgesteld en is een concept plan van aanpak en planning opgesteld. 11

13 Actie Inzetbaarheid medewerkers Onze manier van Werken Persoonlijk arbeidsvoorwaardenbudget Kennis delen Beoogd resultaat Verhogen inzetbaarheid van medewerkers door onder meer het beperken van het ziekteverzuim. Daarnaast werken we aan de vitaliteit van medewerkers. We organiseren een workshop verzuimaanpak. Medewerkers nemen verantwoordelijkheid voor de eigen resultaten. We werken rnetres u I taatafspraken. Stapsgewijs uitbreiden persoonlijk arbeidsvoorwaarden budget. We stimuleren medewerkers om nieuwe inzichten en vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van het delen van kennis en samenwerken. Door het pro-actief delen van kennis komen de medewerkers veelvuldig in contact met andere organisaties en kunnen zij leren van de ervaringen bij deze organisaties. Gerea- Toelichting iiseerd afwijkingen We hebben er vooralsnog voor gekozen om het huidige persoonlijke arbeidsvoorwaarden-! budget te continueren jen in 2015 te! onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het budget uit te breiden. 12

14 Wat heeft het gekost? Kosten post Rekening 2013 Primaire Begroting 2014 Begroting na wijzigingen 2014 Rekening 2014 Verschil begroting rekening 581 Personeelslasten ,- 8, , , , ,- 583 Automatisering , , , , ,- 584 Kantoorkosten , , , , ,- 585 Huisvestingslasten , , , ,- 586 Communicatie , ,- 781, , ,- 589 Werkorganisatie totaal 980 Mutaties in reserves ,- Totaal lasten , , , , ,- 581 Personeelslasten , , , , , ,- 585 IHulsvestingsiasten 583 Automatisering , , ,- 589 Werkorganisatie totaal , , , ,- 1,- 980 Mutaties in reserves ,- 0 Totaal baten , , , , ,- Saldo progrannma , , ,- (bedragen in euro's) 13

15 Verschillenanalyse Het netto voordelig resultaat van ,- kan op hoofdlijnen als volgt worden verklaard: Personeelslasten Resultaat personeelslasten 1 Vrijval lasten i.v.m. tijdelijk niet opgevulde vacatures 1 Personeelslasten: Bijdrage ziektewetuitkering Bijdrage zwangerschapsuitkering Autonome salaris ontwikkelingen Bijdrage outplacement Subtotaal voor personeelslasten Overige personeelslasten: Lagere kosten van werving en selectie Lagere iasten inzake de Arbo Lagere lasten Ondernemingsraad Minder kosten voor teambuilding, gedifferentieerde beioning etc Lagere bijdrage aan stichting Rijk Bijdrage aan Interswitch (teiefoonopvang Subtotaal voor overige personeelslasten Netto resultaat op personeelslasten , , , , , , , , , , , , , ,- VrUval lasten i.v.m. tildeliik niet opgevulde vacatures Betreft incidentele vrijval. In 2015 is deze vrijval ingevuld, dan we! opgenomen als bezuiniging. In 2014 hebben we gebruik gemaakt van externe krachten om een aantal noodzakelijke activiteiten uit te voeren. Met vooral de nieuwe taken op 'Zorg, Werk en Jeugd' (3 D's) is er een overgangssituatie ontstaan, die een aantal zaken in een versnelling hebben gebracht. En waarvoor aanvullende kwaliteit van buiten nodig was, op met name Informatisering & automatisering (ICT), zaakgericht werken en de programmatische begeleiding van de transitie op het sociale domein. Deze versnelling loopt parallel aan de behoefte (meer) tijd en locatieonafhankelijk te kunnen werken; aan 'de keukentafel', thuis, elders, op kantoor. De externe invulling van het onderzoek reductie kantoorruimte heeft de contouren helpen aanbrengen en 14

16 keuzemogelijkheden verhelderd die in 2015 tot een verdieping moeten leiden op het integrale huisvestingsvraagstuk van de OVER-gemeenten. Bovendien is een deel van de formatie op het sociale domein flexibel bemenst, vanwege deze overgangssituatie, in lijn met de politiek-bestuurlijke afspraken die hierover zijn gemaakt. Alles in onderlinge samenhang. Met de 3 D's komen verscherpte eisen op het gebied in van ICT en op Dienstverlening. Met de stapsgewijze uitvoering van de 3 D's wordt duidelijk welke formatie structureel nodig is. Deze inhuur past overigens binnen de begroting. Op de langere termijn is en blijft beperking van externe inhuur het uitgangspunt. De kosten van inhuur bedroegen : Jaar _... Percentage van de uitgaven Bedrag aan mhuur v/d rekening (bedragen in euro's) 4,50 o/o 1,42 % 1,57 % 2,96 % 8,00 % Voor de volgende activiteiten zijn externe krachten aangesteld: Specifieke activiteiten inhuur Implementatie zaakgericht werken Onderzoek reductie kantoorruimte Inhuur afdelingshoofd Beleid en Regie i.v.m. vacature Inhuur ICT voor ontwikkeling beheer, visie en informatiebeveiliging Totaal inhuur (bedragen in euro's) , , , , ,- Bedrag ,-, ,-, , , ,- De overige kosten van inhuur ad ,- betrof reguliere tijdelijke vervanging in verband met ziekte, zwangerschap en overbrugging van vacatures. Dit bedrag vertegenwoordigt 1,34% van de uitgaven van de rekening. Dekking inhuur Op basis van de primitieve begroting 2014 was een bedrag van ,- gereserveerd voor inhuur. Uiteindelijk is dit een bedrag geworden van ,-, een 15

17 stijging van ,-. De lasten zijn als volgt gedekt: lagere kapitaallasten automatisering ,- vergoedingen zwangerschap en ziektewet ,- vacaturegelden (vrij van totale vacature gelden) ,- Totaal ,- Automatisering Over-gemeenten wordt evenals andere overheidsorganisaties geconfronteerd met hogere eisen op het gebied van informatiebeveiling. Daarnaast zijn er ambities om de samenwerking te verbreden en loopt er een onderzoek naar de mogelijkheden voor de reductie van kantoorruimte. Dit is de reden geweest dat de investeringen in 2014 zijn aangehouden en dat er in 2014 ingezet is op de ontwikkeling van een visie op ICT en zijn mogelijkheden voor de doorontwikkeling van de ICT-functie onderzocht. Voor de dekking is geschoven binnen de budgetten voor automatisering. De netto lasten van automatisering vallen uiteindelijk 3.000,- hoger uit dan begroot. Kantoorkosten Ten aanzien van de kantoorkosten is sprake van een overschrijding op abonnementen en vakliteratuur van circa ,-. Helaas kon de voorgenomen bezuiniging nog niet worden gerealiseerd, in 2015 onderzoeken we of een bezuiniging realistisch is of dat er in een andere richting gezocht moet worden. Daarnaast waren er hogere portikosten voor een bedrag van circa 6.000,-. Daartegenover staat een onderschrijding van 4.000,- op aanschaf kantoorbenodigdheden en een onderschrijding van ,- op de koffie/theevoorziening, verblijfskosten en overige kosten. Communicatie In 2014 is een onderschrijding van de communicatie aan de orde geweest ter grootte van circa 9.000,-, als gevolg van minder communicatieactiviteiten voor de service-organisatie OVER-gemeenten. Onvoorzien en incidentele baten en lasten In de begroting is geen bedrag voor onvoorzien geraamd. 16

18 PARAGRAFEN Paragraaf Weerstandvermogen Het weerstandvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandcapaciteit en alle risico's waarvoor geen maatregelen getroffen zijn en die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie van OVER-gemeenten, Onder weerstandscapaciteit verstaan we de middelen en mogelijkheden waarover beschikt kan worden om onvoorziene tegenvallers in de bedrijfsvoering op te kunnen vangen. Het maximale weerstandsvermogen is in de gemeenschappelijke regeling OVER-gemeenten vastgesteld op 2,5 % van de jaarlijkse lasten ( ,- op grond van circa 10 miljoen euro aan jaarlijkse lasten). Het huidige weerstandsvermogen bestaat uit het positieve saldo van ,- en staat bij de Algemene Reserve en de reserve Sociaal Personeelsbeleid (zie De Balans). Het saldo is opgebouwd uit de resultaten vanuit de jaarrekening 2010, 212 en In 2011 is het vermogen niet gereserveerd voor OVER-gemeenten. Paragraaf Bedrijfsvoering De activiteiten die op het gebied van bedrijfsvoering worden uitgevoerd door OVERgemeenten en verantwoord in de jaarrekening van OVER-gemeenten. In deze paragraaf wordt de voortgang op een aantal grotere ontwikkelingen toegelicht. Onderzoek reductie kantoorruimte In 2014 is onderzocht of en hoe het mogelijk is om met alle medewerkers van OVERgemeenten op één locatie te gaan werken. Met het bestuur van Wormerland is (voor de verkiezingen) geanalyseerd of de 'locatie Rabobank' een geschikte locatie is om het bestuur en de dienstverlening van de gemeente Wormerland te huisvesten. Het oordeel was negatief. Binnen het onderzoek zijn de consequenties van een mogelijke reductie van kantoorruimte voor de ICT in beeld gebracht. In het vierde kwartaal van 2014 zijn nieuwe afspraken gemaakt met het bestuur van OVER-gemeenten over de aangepaste opdrachtformulering voor het onderzoek. 17

19 Maatregelen ICT Overleg In 2014 IS er gestart met een periodiek (eenmaal per kwartaal) ICT-overleg met de portefeuillehouders ICT van gemeente Wormerland en Oostzaan, In dit overleg komen de volgende zaken aan de orde: Visie Investeringen Informatiebeveiliging Grotere reguliere wijzigingen Grotere Incidenten en maatregelen Inrichting back-up De back-upprocedure is aangepast zodat de betrouwbaarheid van de systemen vergroot is. De doorlooptijd is verkort door processen naast elkaar te laten lopen. Hierdoor is de kans op traagheid van de systemen voor de gebruikers voorkomen. De back-upprocedure loopt nu parallel aan de onderhoudsprocedure waarmee de kans op verstoringen verkleind is. Berichtenadmmistratie De berichtenadmmistratie is tijdelijk buiten werking geweest als gevolg van een defect m de hardware. De hardware staat m het datacenter m Wormerland en wordt op afstand beheerd door de externe leverancier. Aangezien de leverancier heeft aangegeven dat zij de berichtenadmmistratie niet meer gaan beheren zijn we in 2014 gestart met een onderzoek naar mogelijke alternatieven en is een tijdelijke extra oplossing gecreëerd om de bedrijfszekerheid te verhogen. Terminal servers Gebleken is dat het ontwerp van het beheer van de terminal servers ^niet meer toereikend was. Dat heeft geleid tot veel vastlopende applicaties en veel irritatie bij collega's. Er is een nieuw ontwerp gemaakt waarmee het beheer van de terminal servers weer goed kan worden uitgevoerd. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen, want sinds juli 2014 zijn de terminal servers stabiel en betrouwbaar en is het aantal klachten teruggelopen van 20 per dag naar hooguit 1 per week. Thuiswerkoplossmg De infrastructuur van de thuiswerkoplossmg dateert van 2010 en is ingericht op de toenmalige verwachting. Gebleken is dat deze thuiswerkoplossmg regelmatig problemen ^ Een termmalserver is een computer waarop meerdere gebruikers programma's gebruiken. 18

20 ]aarstukken OVER-gemeenten 2014 veroorzaakte afgelopen jaar. De problemen zijn voor nu opgelost maar de thuiswerkoplossing moet in 2015 vervangen worden door een robuustere oplossing. servers Door de progressieve stijging van het aantal mobile devices is de capaciteit van de server die zorgt voor het synchroniseren van de devices snel afgenomen. In 2014 hebben wij de hardware vervangen. Testomgeving Door de huidige complexiteit van de ICT-omgeving, steeds meer applicaties en databases zijn aan elkaar gekoppeld, wordt het testen van updates, patches en releases steeds belangrijker om verstoringen in de productieomgeving te voorkomen. Er is een mogelijkheid gerealiseerd om deze ketens te testen in een testomgeving die een representatieve afspiegeling is van de productieomgeving. Stroomstoringen Stroomstoringen hebben een grote impact op het functioneren en de hersteltijden van alle ICT-middelen. Naar aanleiding van een dergelijke grote verstoring is een procedure opgesteld om de gevolgen van toekomstige stroomonderbrekingen te minimaliseren. Gebleken is dat de nieuwe procedure zorgt voor een zeer beperkte werkonderbreking nadat de stroomstoring is opgelost. Informatiebeveiliging: Aansluiting Informatie Beveiligingsdienst (IBD). De IBD is een gezamenlijk initiatief voor informatiebeveiliging van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). De IBD biedt ondersteuning gericht op informatiebeveiliging voor gemeenten. Wij hebben ons in 2014 hierbij aangesloten en een stappenplan doorlopen: Het aanstellen van een Algemene Contactpersoon Informatiebeveiliging (ACIB) Het aanstellen van een Vertrouwde Contactpersoon Informatiebeveiliging (VCIB) Het doorgeven van IP-adressen en URL's Het aanleveren van in gebruik zijnde hard- en software (gemeentelijke ICT-foto) Alle stappen zijn afgerond en we voldoen hiermee aan de aansluitingseisen. Baseline Informatievoorziening Nederlandse Gemeenten (BIG) De BIG biedt een basis voor het informatiebeveiligingsplan en -beleid van gemeenten. In 2014 hebben wij ons informatiebeveiligingsplan geactualiseerd, rekening houdend met de eisen van de BIG. Het plan is nog in conceptfase en wordt in 2015 definitief gemaakt. 19

21 Aangezien we de vooravond staan van enkele wijzigingen en keuzes die van grote invloed kunnen zijn (zoals verdere samenwerking en huisvesting) is de voorgestelde uitwerking van tijdelijke aard. Zaakgericht werken Begin mei 2014 is het project Mozard (zaaksysteem) als pilot gestart. Er zijn vijf deelprojecten aangewezen. Deze zijn m volgorde van ontwikkeling: 1. Deelproject inrichting subsidieproces (Oostzaan) 2. Deelproject Wmo, Woningaanpassing 3. Deelproject Melding Woon en Leefomgeving 4. Deelproject APV, grote evenementen 5. Deelproject Bijzondere bijstand (Wormerland) De producten (diensten, kwaliteitsniveau, activiteiten) die m de basis m het zaakgericht werken project zijn meegenomen, zijn qua ontwerp en de benefits opgesteld m het procesherontwerp project (LEAN management). Het IS noodzakelijk voor de gedecentraliseerde taken om een goed klantvolgsysteem te hebben. Daarnaast is er een noodzaak om klantprocessen, waar mogelijk, volledig digitaal in te richten. En inhoudelijke informatie voor inwoners van gemeente Wormerland en Oostzaan eenduidig via een nieuwe gemeentelijke website en via ons callcenter te ontsluiten. Aangezien de pilot Mozard tot nu toe goed voldoet aan onze wensen is eind 2014 besloten om de pilot uit te breiden en alle WMO activiteiten onder te brengen m het zaaksysteem en om de gemeentelijke websites vanuit Mozard m te richten. Procesherontwerp met behulp van de leanmethodiek In 2014 zijn de twee processen volledig herontworpen: meldingen woon- en leefomgeving grootschalige evenementen Het proces melding woon- en leefomgeving is ingericht m het zaaksysteem en m het vierde kwartaal van 2014 m gebruik genomen. Het herontworpen proces bestuurlijke besluitvorming is voor beide gemeenten op 1 oktober 2014 m gebruik genomen. Hierbij zijn ook de door de beide colleges van b&w m de zomer van 2014 vastgestelde sjablonen voor het college- en raadsvoorstel m meegenomen. In het vierde kwartaal van 2014 heeft het bestuur van OVER-gemeenten besloten om in 2015 de volgende processen te herontwerpen. Het gaat om: 20

22 het grafproces, enkele processen bij burgerzaken processen rond de p&c cyclus WWB levensonderhoud (Wormerland). Dienstverlening op afspraak Sinds 5 mei 2014 werkt het kiantcontactcentrum op afspraak en is in de ochtenduren een telefonisch spreekuur ingesteld voor directe afhandeling van vragen over onze dienstverlening. De gemeente Wormerland heeft aangegeven maatwerk te willen om vrije inloop voorde balie van Burgerzaken weer mogelijk te maken. Dit is in het najaar vertaald naar separate dienstverleningsafspraken tussen de gemeente Wormerland en OVERgemeenten. Decentralisaties IMens Centraal Voor het Jeugdteam is gekozen om met het cliëntsysteem Mens Centraal te werken. Mat 'Mens Centraal' ontstaat een effectief, efficiënt en integraal klantbeeld. Wij hebben meegelopen op het aanbestedingstraject van de gemeente Zaanstad. Mens Centraal is vanaf 15 december 2014 In vernieuwde vorm van start gegaan. Voorbereiding uitvoering Vlak voor de zomer van 2014 heeft het parlement ingestemd met invoering van de Wmo Het zwaartepunt van implementatie van deze nieuwe gemeentelijke taken heeft plaatsgevonden in de laatste maanden van Naast vaststelling van het beleidskader voor het Sociaal Domein zijn diverse (uitvoerings)verordeningen vastgesteld om per 1 januari 2015 de nieuwe taken te kunnen uitvoeren. Ook is een plan van aanpak opgesteld om de (digitale) informatievoorziening rondom de drie decentralisaties goed en veilig te verzorgen. Tevens is voor iedere gemeente een eigen sociaal team operationeel, waarin naast medewerkers van OVER-gemeenten ook professionals van netwerkorganisaties uit het (lokaal) sociaal domein zitting hebben. Ontwikkeling financiële administratie In 2014 is software in gebruik genomen die het mogelijk maakt dat gescande facturen automatisch in de betaalroute worden gezet. Leveranciersgegevens hoeven niet meer handmatig in het financiële systeem te worden gezet. Aangezien alle facturen gedurende een aantal maanden moesten worden gecontroleerd op een juiste verwerking, heeft de invoering nogal wat voeten in de aarde gehad. Bij deze controles zijn fouten ontdekt. 21

IPA-ACON ASSURANCE B.V.

IPA-ACON ASSURANCE B.V. m IPA-ACON ASSURANCE B.V. Wilhelmlnapark 8-9 Telefoon 03-5319539 Aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Milieu en Afval Kop van Noord-Holland Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Reg.nr. : 1003473/15/336/83

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan:

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan: 0^=> \d ju^va.' lot's OLJ&rje^oeUi naarcs 150014156 Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015 Kopie aan: Orteliuslaan 982 3528 BD Utrecht Postbus 3180 3502 GD Utrecht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088

Nadere informatie

Controleverklaring jaarrekening 2013. Geacht bestuur,

Controleverklaring jaarrekening 2013. Geacht bestuur, Deloitte Accountants B.V. Schenkkade 47 2595 AR Den Haag Postbus 90721 2509 LS Den Haag Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9815 www.deloitte.nl Aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen.

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen. Deloitte Accountants B.V. Amerikalaan 110 6199 AE Maastricht Airport Postbus 1864 6201 BW Maastricht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9904 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Simpelveld

Nadere informatie

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening

Nadere informatie

De 1 o ïtte. Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek T.a.v. de heer 1. van Urk, raadsgriffier Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN

De 1 o ïtte. Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek T.a.v. de heer 1. van Urk, raadsgriffier Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN De 1 o ïtte. Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Deloitte Accountants B.V. Robonsbosweg 5 1816 MK Alkmaar Postbus 270 1800 AG Alkmaar Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9705 www.deloitte.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan

Nadere informatie

Behandeld door W.P. de Vries RA 088 288 1225

Behandeld door W.P. de Vries RA 088 288 1225 Gustav Mahlerlaan 2970 1 081 LA Amsterdam Postbus 5811 0 1 040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9737 www.deloitte.nl VERTROUWELIJK Aan het algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

INT / 2435 A.van Genderen. Jaarstukken ODRU 2016 en accountantsverklaring

INT / 2435 A.van Genderen. Jaarstukken ODRU 2016 en accountantsverklaring Aan de raad van de Gemeente Bunnik Postbus 5 3980 CA Bunnik c^ regio Utrecht Bezoekadres: Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht Postadres: Postbus 13101 3507 LC Utrecht 088-022 50 00 info@odru.nl www.odru.nl

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 EY working woud Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de raad van de gemeente Bronckhorst Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 Ons oordeel met beperking Wij

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Del itte. Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt u onze controleverkiaring d.d. 24 juni 2014 bij dejaarrekening 2013 van uw gemeente.

Del itte. Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt u onze controleverkiaring d.d. 24 juni 2014 bij dejaarrekening 2013 van uw gemeente. Del itte. Robonsbosweg 5 1816 MKAlkmaar Postbus 270 1800 AG Alkmaar Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9705 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Velsen Posthus 456 1970 AL IJMUDEN

Nadere informatie

De10 tte. Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Doetinchem Postbus 9020 7000 HA DOETINCHEM. 2014 drs. W.W.LA. Wentink DPS/3100102737/24588

De10 tte. Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Doetinchem Postbus 9020 7000 HA DOETINCHEM. 2014 drs. W.W.LA. Wentink DPS/3100102737/24588 De10 tte. Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Amhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Ernst & Voung Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Leonard Springerlaan 17 Fax: +31 884072505 97271(8 Groningen, Netherlands ey.

Ernst & Voung Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Leonard Springerlaan 17 Fax: +31 884072505 97271(8 Groningen, Netherlands ey. Ernst & Voung Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Leonard Springerlaan 17 Fax: +31 884072505 97271(8 Groningen, Netherlands ey.corn Building a better Postbus 997 9700 A2 Groningen, Netherlands Aan het

Nadere informatie

Del o itte. Controleverkiaring j aarrekening 2013. Geacht bestuur,

Del o itte. Controleverkiaring j aarrekening 2013. Geacht bestuur, Del o itte. Deloitte Accountants B.V. Amerikalaan 110 6199 AE Maastricht Postbus 1864 6201 BW Maastricht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9904 www.deloitte.ni Aan het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Deloitte Accountants B.V. Eemsgolaan 15 9727 DW Groningen Postbus 980 9700 AZ Groningen Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9870 www.deloitte.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

II 14.0005834. Naar aanleiding van onze controle brengen wij u nog het volgende onder de aandacht.

II 14.0005834. Naar aanleiding van onze controle brengen wij u nog het volgende onder de aandacht. IPA-ACON ASSURANCE B.V. II 14.0005834 INGEKOMEN -h APR mk Wilhelminapark 28-29 Postbus 6222 2001 HE Haarlem Telefoon 023-5319539 Fax 023-5311700 E-mail info@ipa-acon.nl Aan het Algemeen -en Dagelijks bestuur

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

De 0 tte. Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Westfries Archief Postbus 603 1620 AR HOORN. Geachte heer Dekema,

De 0 tte. Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Westfries Archief Postbus 603 1620 AR HOORN. Geachte heer Dekema, De 0 tte. Deloitte Accountants B.V. Robonsbosweg 5 1816 MKAlkmaar Postbus 270 1800 AG Alkmaar Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9702 www.delojtte.nl Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Uei0iiie. Aan de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfiand Postbus 3061 2601 DB DELFT

Uei0iiie. Aan de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfiand Postbus 3061 2601 DB DELFT Uei0iiie 1 -. Deloitte Accountants Wilhelminakade 1 3072 AF Rotterdam Fostbus 2031 3000 GA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de leden van het algemeen bestuur

Nadere informatie

1o ïtte. Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage MPA Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE

1o ïtte. Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage MPA Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE De 1o ïtte. rouh1tts 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage

Nadere informatie

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 Aanleiding Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

"Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant EY Ernst S Young Accountants LLP Prof.Dr.Dorgelolaan 12 5613 AM Eindhoven Postbus 455 5600 AL Eindhoven Tel: +31 88 407 10 00 Fax: +31 88 407 48 00 ey.com 2014-02637 Gemeente Goes Ingekomen d.d. 2 3 MEI

Nadere informatie

De I0 tte. Aan de gemeenteraad van de gemeente Sliedrecht Postbus 16 3360 AA SLIEDRECHT. Geachte leden van de raad,

De I0 tte. Aan de gemeenteraad van de gemeente Sliedrecht Postbus 16 3360 AA SLIEDRECHT. Geachte leden van de raad, De I0 tte. Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

BIJLAGEN FINANCiËN. Balans per 31 december Activa

BIJLAGEN FINANCiËN. Balans per 31 december Activa JAARVERSLAG 2015 WESTHOLLAND FOREIGN INVESTMENT AGENCY BIJLAGEN FINANCiËN Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-15 31-12-14 Vaste activa Materiële vaste activa Verbouwing 34.206 Inventaris 66.359 47.587

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT. A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT. A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 Baker Tilly Berk N.V. Burgemeester Roeienweg 14-18 Postbus 508 8000 AM Zwolle T: +31(~384258600 F: +31 (0)38 425 86 99 E: zwolle@bakertillyberk.nl KvK: 24425560 www.bakertillyberk.nl CONTROLEVERKLARING

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke Regeling Meerstad t.a.v. de heer J.J. Boersma Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN

Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke Regeling Meerstad t.a.v. de heer J.J. Boersma Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Ernst & Young Accountants LLP Leonard Springerlaan 17 9727 KB Groningen Postbus 997 9700 AZ Groningen Tel.: +31 (0) 88-407 1000 Fax: +31 (0) 88-407 2505 www.ey.nl Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke

Nadere informatie

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie P/a Papendrechtlaan 6 2171 PZ Sassenheim Datum : 5

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarstukken 2014, voorzien van onze onafhankelijke controleverklaring d.d. 11 mei 2015.

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarstukken 2014, voorzien van onze onafhankelijke controleverklaring d.d. 11 mei 2015. Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Van der Nootstraat 2 Fax: +31 88 407 33 55 8913 HV Leeuwarden, Netherlands ey.com Building a better Postbus 727 8901 BM Leeuwarden, Netherlands Gemeenteraad

Nadere informatie

Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88 407 10 00 Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 Fax: +31 88 407 10 05 1083 HP Amsterdam ey.

Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88 407 10 00 Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 Fax: +31 88 407 10 05 1083 HP Amsterdam ey. Postbus 7883 1008 AB Amsterdam Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88 407 10 00 Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 Fax: +31 88 407 10 05 1083 HP Amsterdam ey.com Het college van burgemeester en

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Controleverklaringvan de onafhankelijke accountant

Controleverklaringvan de onafhankelijke accountant Controleverklaringvan de onafhankelijke accountant Aan de gemeenteraad van de gemeente Brunssum te Brunssum Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de jaarrekening 2010 van de gemeentebrunssum

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2013 Datum:27 juni 2014 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Aan: het Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting STBN Postbus 8124 3503 RC UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in het

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Hanzevast capital N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting De Helling Utrecht Postbus 766 3500 AT UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Delo i tte. De gemeenteraad van de gemeente Appingedam T.a.v. mevrouw E.P. Faber-van Brug, raadsgriffier Postbus 15 9900 AA APPINGEDAM.

Delo i tte. De gemeenteraad van de gemeente Appingedam T.a.v. mevrouw E.P. Faber-van Brug, raadsgriffier Postbus 15 9900 AA APPINGEDAM. Delo i tte. Deloitte Accountants B.V. Laan Corpus den Hoorn 102-4 9728 JR Groningen Postbus 980 9700 AZ Groningen Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9870 www.deloitte.nl De gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Reinigingsdienst De Liemers

Reinigingsdienst De Liemers L Reinigingsdienst De Liemers Dagelijks Bestuur Vergadering 11 juni 2014 Aanwezig: T. Albers en W. Gerritsen. Ambtelijke ondersteuning: M. Krosenbrink (verslag) en H. Weijers 1. Opening De leden van het

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de directie en de raad van toezicht van Stichting Paradiso Amsterdam Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Vlootfonds Hanzevast 3 ms Hanze Göteborg N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo Building a better working world Rapport aan het Bestuur van inzake de jaarrekening 2014 Building a better working world Inhoudsopgave Rapport 1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 2 Bestemming

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

EY Building a better working world

EY Building a better working world Ernst & Young Accountants LLP Prof.Dr.Dorgelolaan 14 5613 AM Eindhoven, Netherlands Postbus 455 5600 AL Eindhoven, Netherlands Tel: +3188407 10 00 Fax: +3188 407 48 00 ey.com De gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2015 Adres Nieuwe Herengracht 18 1018 DP Amsterdam Tel. (020) 535 30 30 Fax (020) 535 30 31 E-mail Internet IBAN BIC info@diaconie.org

Nadere informatie

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund V BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Bavo Europoort B.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 VAN STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG ACCOUNTANTSRAPPORT

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

"Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Prof.Dr.Dorgelolaan 12 5613 AM Eincihoven, Nettierlands Postbus 455 5600 AL Eindtioven, Nettierlands Gemeente Eindhov Tel: +31 88 407 10 00 Fax:+31 88 407 48 00 ey.com ontvangen 2 8 APR.15 De gemeenteraad

Nadere informatie

Stichting Martini Paviljoen

Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen (voorheen: Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis) Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van de Stichting Steun Goois Natuurreservaat Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening

Nadere informatie

YOUR ACCOUNTANTS & ADVISEURS

YOUR ACCOUNTANTS & ADVISEURS YOUR ACCOUNTANTS & ADVISEURS www.youraa.n1 Stichting Cement T.a.v. het bestuur Sint Josephstraat 18 5211 NJ Den Bosch Datum: Uw kenmerk: Doorkiesnummer: E-mail: 9 maart 2016 072 51 40 680 marc.vanderhout@youraa.n1

Nadere informatie

Behandeld door drs. M. Bruinsma RA

Behandeld door drs. M. Bruinsma RA r Stichting OPO Borger-Odoorn Hoofdstraat 32 9531 AG BORGER Datum 14 juni 2013 Behandeld door drs. M. Bruinsma RA Kenmerk 8095/MB/RA/GV CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur

Nadere informatie

( ONDERTEKENING RAAD VAN BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT 1 Raad van Bestuur Naam en adres Handtekening Bestuurder De Heer G. Jongetjes Zaagmolenkade 42 3515 AE Utrecht Raad van Toezicht Naam en adres Handtekening

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord. Accountantsverslag 2014 april 2015

Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord. Accountantsverslag 2014 april 2015 Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord Accountantsverslag 2014 april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aard en reikwijdte van de werkzaamheden 3. Bevindingen naar aanleiding van de eindejaarscontrole

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 12 april

Nadere informatie

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014 Stichting De Mantel Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 II EXPLOITATIE 2014 II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 III JAARREKENING

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Stichting Iriszorg VERKLARING BETREFFENDE DE JAARREKENING Wij hebben de in dit jaardocument in paragraaf

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

"Controlever ank. e accountant

Controlever ank. e accountant TeL 4-31 88 407 10 00 Prot.Dr.Dorgelolaan 12 Fax: +31 88 407 48 01 561.3 AM Eindhoven, Netherlands ey.com Postbus 455 5600 AL Eindhoven, Netherlands Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 -

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund te Amsterdam Jaarrekening 2013-1 - - 2 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund Inhoudsopgave Jaarrekening 2013 Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012 7

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

Accountants ~AKER TILLY BERK Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche T.a.v. het bestuur Baker Tilly Berk N.V. Heerbaan 44-48 Postbus 3814 4800 DV Breda T: +31 (0)76525 00 00 F: +31 (0)76 525 00

Nadere informatie

ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013

ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013 ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013 7 ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 50PLUS, HILVERSUM 3.1 Balans per 31 december 2013 ACTIVA 31 december 2013 31 december

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

18 juni 2015 Rein-Aart van Vugt Toby Bergshoeff. Controle jaarrekening 2014

18 juni 2015 Rein-Aart van Vugt Toby Bergshoeff. Controle jaarrekening 2014 18 juni 2015 Rein-Aart van Vugt Toby Bergshoeff Controle jaarrekening 2014 Agenda Accountantscontrole Bevindingen controle 2014 Actuele ontwikkelingen Vragen Fasering accountantscontrole gemeente Ridderkerk

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 21 mei 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw gemeenschappelijke regeling toekomen.

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 21 mei 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw gemeenschappelijke regeling toekomen. MPGR32010052509330164 GR3 25.05.2010 Q164 6R3 Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Tel: (088) 2882888 Fax: (088) 2889830 www.deloitte.nl Aan de Drechtraad

Nadere informatie

hhi IPA-ACON ASSURANCE B.V. - JGEKOMEN

hhi IPA-ACON ASSURANCE B.V. - JGEKOMEN hhi IPA-ACON ASSURANCE B.V. - JGEKOMEN Wilhelminapark 29 Postbus 6222 2001 HE Haarlem Telefoon 023-5319539 Fax023-531 1700 info@ipa-acon.ni www,ipa-acon,nl NR - 2 JUL 2016 Terschelling Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

van van feitelijke bevindingen OPDRACHT Wij hebben een aantal specifieke Werkzaamheden verricht met betrekking tot het (financieel)

van van feitelijke bevindingen OPDRACHT Wij hebben een aantal specifieke Werkzaamheden verricht met betrekking tot het (financieel) van Aan: opdrachtgever van feitelijke bevindingen Betreft: Rapport van feitelijke bevindingen inzake onderzoek (financieel) jaarverslag en additionele informatie van (naam lokale mediainstelling te...

Nadere informatie

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie