Beleidsregels Bijzondere bijstand Kinderopvang. 1 Algemeen. 2 Sociaal-medische indicatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsregels Bijzondere bijstand Kinderopvang. 1 Algemeen. 2 Sociaal-medische indicatie"

Transcriptie

1 Beleidsregels Bijzondere bijstand Kinderopvang 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel de wet: de Wet werk en bijstand kinderopvang: de opvang van kinderen tussen 0 en 12 jaar die voldoet aan de bepalingen in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wkkp) 2 Sociaal-medische indicatie Artikel 2 Kinderopvang als gevolg van sociaal-medische redenen In deze beleidsregels wordt onder kinderopvang als gevolg van sociaal-medische redenen verstaan, kinderopvang die noodzakelijk is: a) als gevolg van lichamelijke, verstandelijke en psychische beperkingen van de ouder of b) om een geconstateerde dreigende ernstige ontwikkelingsachterstand op te heffen of te verminderen. Artikel 3 Adviesorgaan Het college vraagt advies omtrent de noodzaak en de omvang die samenhangen met de aanvraag voor een sociaal-medische indicatie advies aan het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), alsmede over de voorwaarden die verbonden kunnen worden aan de vergoeding voor kinderopvang. Het CJG stelt een integraal advies op, gebruikmakend van de deskundigen binnen het CJG die kennis hebben van de probleemsituatie van het gezin. Artikel 4 Te verstrekken gegevens 1. Een aanvraag tot vaststelling van de noodzaak van kinderopvang op sociaal-medische indicatie als bedoeld in artikel 1.12 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wkkp) bevat in elk geval de volgende gegevens: a) Naam, BS-nummer en adres van de ouder b) indien van toepassing: naam van de partner, diens BS-nummer en indien dit een ander adres is dan van de ouder- het adres van de partner c) naam en geboortedatum van het kind of de kinderen en hun BS-nummer waarop de aanvraag betrekking heeft d) gegevens omtrent het inkomen en vermogen van de ouder en de eventuele partner die de aanvraag doet e) overige gegevens die het college nodig acht om te kunnen besluiten over de aanvraag voor de tegemoetkoming f) gegevens of een verwijzing naar de gegevens waaruit blijkt dat de ouder behoort tot de groep personen die voor een sociaal medische indicatie in aanmerking komt; 2. Het college kan bepalen dat de aanvraag geschiedt met behulp van een door het college vastgesteld en beschikbaar gesteld formulier. 3. Indien de ouder een partner heeft, wordt de aanvraag mede ondertekend door de partner. Artikel 5 Beslistermijn 1. Het college besluit binnen acht weken na ontvangst van de benodigde gegevens. 2. Het college kan dit besluit met hoogstens vier weken verdagen. Het college stelt de ouder hiervan schriftelijk in kennis. Artikel 6 Inhoud van de beschikking

2 Het besluit tot vaststelling van de noodzaak tot kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie bevat in elk geval: a) de geldigheidsduur van de indicatie b) de omvang van de kinderopvang die nodig wordt geacht c) de voorwaarden die worden gesteld aan de behandeling van de ouder of kind, die er op is gericht om de noodzaak van kinderopvang op sociaal-medische indicatie op te heffen d) de tegemoetkoming die aan de ouder ten behoeve van de kinderopvang wordt verstrekt e) de wijze van betaling. Artikel 7 Weigeringsgronden Het college weigert de tegemoetkoming indien er sprake is van een voorliggende voorziening. Tot een voorliggende voorziening wordt in ieder geval gerekend: a) de wet kinderopvang (Wkkp); b) de peuterspeelzaal, indien deze voorziening voldoende wordt geacht gelet op het advies van het CJG; b) de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz); c) de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) Artikel 8 Het besluit tot verlening van de bijzondere bijstand 1. De bijzondere bijstand wordt verleend met ingang van de datum waarop de aanvraag voor de bijzondere bijstand door het college in ontvangst is genomen. 2. Als op deze datum nog geen kinderopvang plaatsvindt, wordt de bijzondere bijstand verleend met ingang van de datum waarop de kinderopvang zal plaatsvinden. Artikel 9 De periode waarover de bijzondere bijstand wordt verleend De bijzondere bijstand wordt verleend over de periode waarvoor de indicatie is afgegeven. Artikel 10 Omvang van de kinderopvang Het college verleent de bijzondere bijstand over het aantal uren dat naar haar oordeel noodzakelijk is. Artikel 11 De hoogte van de bijzondere bijstand 1. De bijzondere bijstand is afhankelijk van het inkomen van de aanvrager en zijn eventuele partner en de kosten van de vastgestelde noodzakelijke kinderopvang. De bijzondere bijstand wordt uitsluitend verstrekt voor zover de aanvrager niet beschikt over draagkracht op grond van de draagkrachtrichtlijn gemeente Haaren-Boxtel, met dien verstande dat het vermogen in de eigen woning buiten beschouwing blijft. 2. Bij de berekening van de bijzondere bijstand wordt gerekend met het maximale uurtarief voor de kinderopvang dat jaarlijks door het Rijk wordt vastgesteld. Artikel 12 Voorwaarden die verbonden worden aan het recht op de bijzondere bijstand Het college kan voorwaarden verbinden aan het recht op de bijzondere bijstand die er op gericht zijn de noodzaak van de kinderopvang te verminderen of op te heffen. Artikel 13 Verplichtingen van aanvrager 1. Aanvrager doet uit eigen beweging onmiddellijk na het bekend worden schriftelijk mededeling van inlichtingen en gegevens die kunnen leiden tot wijziging of beëindiging van de bijzondere bijstand. 2. Aanvrager verstrekt desgevraagd aan het college alle gegevens en inlichtingen van hem en zijn partner die van belang zijn voor de aanspraak op en de hoogte van de bijzondere bijstand.

3 3. Het college wijzigt of trekt de beschikking tot het verlenen van de bijzondere bijstand in en vordert het te veel betaalde bedrag terug, indien aanvrager niet voldoet aan de inlichtingenplicht genoemd in lid 1 en 2 en als gevolg hiervan of om een andere reden ten onrechte bijzondere bijstand is betaald of de bijzondere bijstand tot een te hoog bedrag is betaald. Artikel 14 Wijziging of beëindiging van de bijzondere bijstand De vastgestelde bijzondere bijstand wordt in elk geval gewijzigd of beëindigd indien: a) naar het oordeel van het college de noodzaak tot kinderopvang is gewijzigd of is vervallen; b) het kind minder uren gebruik maakt van de kinderopvang, dan waarop de vastgestelde bijstand is gebaseerd of geen gebruik maakt van kinderopvang; c) niet wordt voldaan aan de voorwaarden die op grond van artikel 12 zijn verbonden aan het recht op bijzondere bijstand; d) aanvrager, diens partner en/of het kind niet meer voldoen aan de bepalingen in deze beleidsregels; e) De bijstand wordt van de aanvrager teruggevorderd bij oneigenlijk gebruik of indien blijkt dat onverschuldigde betalingen hebben plaatsgevonden, of indien blijkt dat de bijstand ten onrechte of tot een te hoog bedrag is betaald. Artikel 15 Uitbetaling De bijzondere bijstand wordt maandelijks aan de aanvrager uitbetaald. Aanvrager dient hiervoor maandelijks een nota van het kinderopvangcentrum of het gastouderbureau waar de kinderopvang plaatsvindt te overleggen. 3 Aanvullende bijzondere bijstand voor kinderopvang aan doelgroepouders Artikel 16 Doelgroep Het college verstrekt bijzondere bijstand als aanvulling op de kinderopvangtoeslag, die door de Belastingdienst wordt verstrekt aan de ouder zoals bedoeld in artikel 1.6, eerste lid, onderdelen c en e. Artikel 17 Hoogte van de aanvullende bijzondere bijstand kinderopvang 1 De bijzondere bijstand bedraagt: de kosten van kinderopvang, die nodig is om het reintegratietraject te volgen of om de opleiding te doen, onder aftrek van de kinderopvangtoeslag die de aanvrager van de Belastingdienst ontvangt of kan ontvangen. 2 Voor zover de aanvrager, rekeninghoudend met de draagkrachtrichtlijn gemeente Haaren-Boxtel, zelf geheel of gedeeltelijk de kosten zoals berekend op grond van het bepaalde in het eerste lid kan betalen, wordt dit bedrag in mindering gebracht op de aanvullende bijzondere bijstand van de gemeente. 3 Voor de berekening van de kosten van kinderopvang wordt uitgegaan van de maximale uurprijs voor de kinderopvang. De maximale uurprijs is gelijk aan het bedrag genoemd in artikel 4 van het Besluit kinderopvangtoeslag. 4 De aanvullende bijzondere bijstand kinderopvang wordt voorlopig berekend en in maandelijkse termijnen betaald. 5 Na afloop van het kalenderjaar zal de aanvullende bijzondere bijstand kinderopvang definitief worden vastgesteld aan de hand van de definitieve beschikking kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst en de jaaropgave van het kinderopvangcentrum of gastouderbureau. 6 De gemeente vordert te veel betaalde bijzondere bijstand terug. Artikel 18 Duur van de aanvullende bijzondere bijstand kinderopvang De bijzondere bijstand wordt verstrekt voor de periode dat het re-integratietraject is vastgesteld, c.q. voor de periode waarin de ouder een opleiding volgt op grond van artikel 16 of 18 van de Wet werk en bijstand en bijstand ontvangt of kan ontvangen.

4 Artikel 19 Inlichtingenplicht 1 De aanvrager is verplicht alle inlichtingen te verstrekken die in het belang van een goede controle op de verstrekking noodzakelijk zijn. 2 Het college wijzigt of trekt de beschikking tot het verlenen van de bijzondere bijstand in en vordert het te veel betaalde bedrag terug, indien aanvrager niet voldoet aan de inlichtingenplicht en als gevolg hiervan of om een andere reden ten onrechte bijzondere bijstand is betaald of de bijzondere bijstand tot een te hoog bedrag is betaald. 4 Slotbepalingen Artikel 20 Hardheidsclausule Het college van burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen in deze beleidsregels indien toepassing van de beleidsregels tot onbillijkheden van overwegende aard leiden. Artikel 21 Citeertitel Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als Beleidsregels bijzondere bijstand kinderopvang 2013 Artikel 22 In werking treden Deze beleidsregels treden in werking op de achtste dag na publicatie en werken terug tot 1 januari 2013.

5 Toelichting op Beleidsregels Bijzondere bijstand kinderopvang 1 Algemeen 1.1 Wetswijziging Per 1 januari 2013 is de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wkkp) gewijzigd. De wijzigingen betreffen: - kinderopvangtoeslag wordt in zijn geheel betaald door de belastingdienst, ook voor bijzondere doelgroepen; - hoogte en duur van de vergoeding wordt beperkt; - aanvragen niet meer mogelijk met terugwerkende kracht; - gemeenten zijn niet meer verplicht om het zgn. KOA-kopje te betalen. Gemeenten mogen een KOA-kopje nog betalen aan bijstandsgerechtigden die een re-integratietraject volgen, aan tienermoeders die een opleiding volgen en aan studenten. Het KOA-kopje is een aanvulling op de toeslag die ouders ontvangen als aanvulling op de kinderopvangtoeslag. Deze dekt immers niet de volledige kosten - de verplichting om een verordening vast te stellen is vervallen. In de verordening kinderopvang gemeente Boxtel zijn de regels vastgelegd over de kinderopvang bij sociaalmedische indicaties. De gemeente heeft de vrijheid om te bepalen of zij het zgn. KOA-kopje wil verstrekken, aan welke binnen de Wkkp genoemde doelgroepen zij dit wil verstrekken en tot welke hoogte zij dit kopje wil verstrekken. Daarnaast kan de gemeente zelf bepalen of en hoe zij kosten van kinderopvang wil vergoeden aan mensen met een sociaal-medische indicatie. Artikel 1.12 in de Wkkp gaat over de sociaal-medische indicaties. Dit artikel is echter nog niet in werking getreden. 1.2 Vastleggen van beleid Nu de wettelijke grondslag voor het vaststellen van een verordening voor de kinderopvang is vervallen, dient de gemeentelijke verordening te worden ingetrokken en kan het college besluiten beleidsregels vast te stellen. Om duidelijkheid te geven aan de burgers en aan de uitvoerders is het goed om het beleid daadwerkelijk vast te leggen. In de vaststelling van de beleidsregels wordt hieraan voldaan. 1.3 Uitgangspunten voor beleid De gemeente mag zelf beleid vaststellen over twee onderwerpen: - hoe om te gaan met de sociaal-medische indicaties. - de verstrekking van het KOA-kopje De vergoeding van kinderopvang bij sociaal-medische indicaties In de Wkkp staan enkele artikelen over vergoeding van kinderopvang voor mensen met een sociaalmedische indicatie. Deze artikelen zijn echter nog niet in werking getreden, ook niet na de wetswijziging. In de VNG-ledenbrief staat echter dat gemeenten hiervoor wel middelen krijgen in het Gemeentefonds en dat gemeenten wel vergoedingen mogen verstrekken. In voorgaande jaren heeft Boxtel dit ook steeds gedaan. De vergoeding betrof toen de volledige kosten van kinderopvang. De indicatie en afwerking van de aanvraag werd gedaan door het CJG. Aan de toekenning werden geen voorwaarden verbonden die er op waren gericht om de noodzaak van de kinderopvang te beperken dan wel op te heffen. In de toekomst willen wij voor een andere lijn kiezen die recht doet aan het feit dat de ouders zelf verantwoordelijk zijn voor de verzorging van hun kind(eren). De kinderopvang wordt als een tijdelijke oplossing gezien om rust te brengen in de gezinssituatie waar de ouder niet verantwoord zelf de zorg voor het kind op zich kan nemen. Tegelijkertijd moet er een plan komen waardoor de ouder er naar toe werkt dat zij/hij de zorg voor het kind weer zelf kan dragen of dat de problemen van het kind behandeld worden zodat de ouder weer in staat is de zorg op zich te nemen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van psychiatrische zorg of verslavingszorg. Op die manier wordt

6 het kind zo goed mogelijk geholpen. De nieuwe beleidslijn gaat uit van de gedachte: éen kind, éen plan. Daarnaast wordt in de nieuwe beleidslijn gekozen voor een inkomensafhankelijke vergoeding van de kosten via de gemeente. Om die reden kiezen wij ervoor om de vergoeding te brengen onder de bijzondere bijstand. Op die manier betaalt de ouder een eigen bijdrage in de kosten voor zover hij dat op grond van de draagkrachtregeling kan. Ook dit onderdeel van de beleidslijn doet recht aan de eigen verantwoordelijkheid van de ouder. De verstrekking van het KOA-kopje In de Wet kinderopvang werd tot 1 januari 2013 aan gemeenten de verplichting opgelegd om een aanvulling op de kinderopvangtoeslag te betalen. Dit betrof bijstandsgerechtigden met een reintegratietraject, werkenden met een aanvullende bijstandsuitkering en studenten. De hoogte van de toeslag werd in het Besluit kinderopvang voorgeschreven. Onder de gewijzigde Wkkp is het verstrekken van een KOA-kopje toegestaan aan bijstandsgerechtigden met een re-integratietraject, tienermoeders <18 jaar die een opleiding volgen en Wwb krijgen of kunnen krijgen en studenten. Het staat de gemeente vrij om dit wel of niet te doen, te bepalen welke doelgroepen binnen de in de Wkkp genoemde groepen een kopje te verstrekken en om zelf de hoogte van het kopje te bepalen. In de beleidsregels wordt het verstrekken van het KOA-kopje beperkt tot de bijstandsgerechtigden met een re-integratietraject en tienermoeders die een opleiding volgen. Voor de bijstandsgerechtigden is dit een stimulans om zich goed in te zetten bij het traject. Omdat zij op dat moment nog niet direct uitzicht hebben op een baan moeten zij investeren in zichzelf door het re-integratietraject te volgen. De kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst dekt ook voor bijstandsmensen niet de volledige kosten van kinderopvang. Zij zouden zonder aanvullende toeslag onder bijstandsniveau komen. Dat wordt ongewenst geacht. Om die reden wordt een aanvullende vergoeding verstrekt in het kader van de bijzondere bijstand. Voor tienermoeders vinden wij het eveneens gewenst om hen zo goed mogelijk in staat te stellen om hun opleiding te volgen. Daardoor wordt hun kans op een goede toekomst op de arbeidsmarkt immers zo groot mogelijk. Om die reden willen wij de financiële belemmering zo veel mogelijk wegnemen en hen eveneens in aanmerking laten komen voor het KOA-kopje. Studenten met een WSF-toelage krijgen als alleenstaande ouder al een hogere studietoelage dan alleenstaanden ontvangen. Studenten met WTOS krijgen die hogere toelage niet. Studenten met WTOS >18 jaar zijn er niet veel. De meesten hebben WSF en worden daarin al gecompenseerd voor de extra kosten die het kind met zich meebrengt. Om die reden zien wij af van het verstrekken van het KOA-kopje aan deze groep. Het KOA-kopje wordt verstrekt vanuit de bijzondere bijstand. Daarmee wordt bereikt dat alleen de mensen met een laag inkomen het kopje ontvangen. Er wordt rekening gehouden met de draagkracht van de ouders,. 2 Artikelsgewijze toelichting 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen De begrippen die in de beleidsregels worden gebruikt hebben een gelijkluidende betekenis als de omschrijving in de Wwb. 2 Sociaal-medische indicatie Artikel 2 Kinderopvang als gevolg van sociaal-medische redenen In dit artikel is de definitie opgenomen van sociaal-medische indicaties. Zowel een probleem van de ouder als van het kind kan ertoe leiden dat er sprake is van een sociaal-medische indicatie. Artikel 3 Adviesorgaan

7 In dit artikel is opgenomen bij welk adviesorgaan de gemeente advies inwint. In artikel 1.12 van de Wet kinderopvang (dat dus nog niet in werking is getreden) staat dat het college advies moet inwinnen bij een orgaan dat deskundig is en dat onafhankelijk is. Nu het college niet hoeft te voldoen aan deze bepaling in de Wkkp, kiezen wij er voor om het CJG om advies te vragen. Binnen het CJG zijn diverse disciplines werkzaam. Van hun deskundigheid kan gebruik worden gemaakt om een integraal advies op te stellen. Zij zijn in staat om een deskundig advies uit te brengen en ook om te kijken wat de omvang in uren en periode van de kinderopvang moet zijn. Een medewerker van het CJG of het consultatiebureau zal vaak degene zijn die constateert dat de verzorging van het kind een probleem vormt en zal met de ouder in gesprek gaan over (tijdelijke) kinderopvang. Het CJG is bij uitstek in staat om een behandelplan op te stellen. Meewerken aan het plan, dat er op is gericht om de noodzaak van de kinderopvang weg te nemen of te verminderen, wordt als voorwaarde verbonden aan het recht op de bijzondere bijstand. Artikel 4 Te verstrekken gegevens In dit artikel wordt aangegeven welke gegevens de klant moet verstrekken om een aanvraag in te dienen. Net zoals bij alle aanvragen bijzondere bijstand gaat het om NAW-gegevens en inkomens- en vermogengegevens van de aanvragende ouder en diens partner. Als dat voor de klant van toepassing is, kan een bewijs of rapport worden overgelegd waaruit blijkt dat de kinderopvang noodzakelijk is. Bijvoorbeeld een rapport waaruit blijkt dat de ouder of het kind psychische of verstandelijke beperkingen heeft. Hierdoor wordt voorkomen dat opnieuw een onderzoek moet worden gedaan. Het CJG kan dit bewijsstuk gebruiken bij het bepalen van de omvang van de noodzakelijke kinderopvang en het opstellen van een behandelplan. Bij de beoordeling hoeveel uren de kinderopvang noodzakelijk is, dient ook te worden gekeken naar de mogelijkheid die de andere ouder heeft om het kind op te vangen. Dit kan bijvoorbeeld een rol spelen indien de ouders gescheiden zijn. De andere ouder kan wellicht een deel van de opvang op zich nemen, waardoor de omvang het aantal opvanguren voor rekening van de gemeente beperkt kan blijven. Artikel 5 Beslistermijn In dit artikel wordt aangegeven binnen welke periode het college een besluit moet nemen op de aanvraag. Dit is de gebruikelijke termijn die in de AWB is geregeld voor besluiten in het kader van de Wet werk en bijstand. In verband met het opstellen van het behandelplan en de tijd die gemoeid kan zijn met het uitbrengen van het advies, kan het nodig zijn om de termijn met 4 weken te verlengen. Uiteraard is het in het belang van het kind en de ouder dat zo snel mogelijk een besluit wordt genomen. Wanneer sprake is van een crisissituatie waardoor het kind direct opgevangen dient te worden, kan een besluit tot opvang voor een korte periode worden genomen. Nadat het advies afgegeven is, kan een definitief besluit worden genomen. Op deze manier wordt bereikt dat er in dringende situaties toch snel een oplossing kan worden geboden. Artikel 6 Inhoud van de beschikking In dit artikel is geregeld wat in het besluit moet staan (buiten de gebruikelijke zaken die in het besluit tot toekenning of afwijzing van de bijzondere bijstand horen te staan) Omdat de kinderopvangvergoeding voor een bepaalde tijd wordt verstrekt dient in het besluit deze termijn te worden vermeld. Dat geeft duidelijkheid voor de klant, want deze zal op tijd zijn kinderopvangovereenkomst met het kinderopvangcentrum of gastouderbureau moeten beëindigen om onnodige kosten te voorkomen. Ook dient te worden aangeven hoeveel uren of dagdelen kinderopvang door de gemeente worden vergoed. Het is van belang dat ook in de beschikking wordt aangegeven welke bijzondere voorwaarden aan het recht op bijzondere bijstand worden verbonden. Indien de klant hier niet aan meewerkt, kan dit leiden tot intrekking van het besluit en tot terugvordering. Artikel 7 Weigeringsgronden In dit artikel wordt aangegeven, in welke situaties geen bijzondere bijstand kan worden verstrekt, omdat er sprake is van een voorliggende voorziening.

8 De Wkkp wordt aangegeven als voorliggende voorziening. Er kunnen situaties zijn waarin er sprake is van een sociaal-medische indicatie, maar waarbij de ouder om andere redenen behoort tot de doelgroep van de Wkkp. Bijvoorbeeld omdat hij werkt, inburgert of student is. Voor de uren waarop hij een beroep kan doen op de voorziening vanuit de Belastingdienst is geen vergoeding vanuit de bijzondere bijstand mogelijk. Heeft de ouder naast deze uren nog behoefte aan kinderopvang om sociaal-medische redenen dan kan aanvullend op de uren die door de Belastingdienst- wel bijzondere bijstand worden verstrekt. Bij het bepalen van de omvang van de noodzakelijke kinderopvang moet ook gekeken worden of deze in voldoende mate kan worden geboden door bezoek aan de peuterspeelzaal. Als dit het geval is, dan wordt geen bijzondere bijstand verstrekt. Voor het bezoek aan de peuterspeelzaal kan de ouder een beroep doen op het Welzijnsfonds, indien van toepassing aangevuld met de gratis dagen via de Vooren Vroegschoolse Educatie. Is naast het bezoek aan de peuterspeelzaal nog extra kinderopvang nodig dan kan dit wel via deze regeling worden vergoed. Ook de AWBZ kan soms als voorliggende voorziening worden beschouwd. Bijvoorbeeld in het geval er gespecialiseerde gezinszorg wordt geleverd of het kind een indicatie heeft voor een medisch kinderdagverblijf De Wmo wordt genoemd als voorliggende voorziening. Op dit moment zijn er (nog) geen collectieve voorzieningen in de Wmo voor kinderopvang. Mogelijk verandert dit in de toekomst. Een dergelijke voorziening kan eveneens dan als voorliggende voorziening worden beschouwd. Artikel 8 Het besluit tot verlening van de bijzondere bijstand In dit artikel is aangegeven wat de ingangsdatum van de bijzondere bijstand is. Terugwerkende kracht is niet mogelijk. Artikel 9 De periode waarover de bijzondere bijstand wordt verleend In dit artikel is aangegeven dat de duur van de periode van kinderopvang gelijk is aan de periode dat de behandeling volgens het behandelplan duurt. De afgegeven indicatie is hierbij bepalend. Artikel 10 Omvang van de kinderopvang Ook voor de omvang van de kinderopvang is de indicatie bepalend. Artikel 11 De hoogte van de bijzondere bijstand In dit artikel wordt de draagkracht geregeld. Uitgangspunt is de draagkrachtrichtlijn gemeente Haaren- Boxtel. Hierop geldt echter een uitzondering, n.l. het vermogen in de eigen woning blijft buiten beschouwing. Voor toelichting verwijs ik naar de algemene toelichting. N.B. bij het KOA-kopje is het vermogen wel van invloed op het recht op bijstand. Daarnaast wordt uitgegaan van het maximum uurtarief dat door het Rijk wordt vastgesteld en door de Belastingdienst wordt gehanteerd. Via deze link kunt u de maximumtarieven raadplegen (2013): _over_toeslagen/kinderopvangtoeslag/hoe_werkt_kinderopvangtoeslag/maximumuurtarief Artikel 12 Voorwaarden die verbonden worden aan het recht op de bijzondere bijstand In dit artikel wordt bepaald dat er bijzondere voorwaarden kunnen worden opgelegd aan de ouder. Dit heeft betrekking op het meewerken aan het behandelplan van de ouder of het kind dat door het CJG wordt opgesteld om de noodzaak van de kinderopvang zo snel mogelijk te verminderen of op te heffen. Het streven is dat de ouder weer zo snel mogelijk zelf de volledige zorg voor het kind op zich kan nemen. Artikel 13 Verplichtingen van aanvrager In dit artikel gaat het over de inlichtingenplicht die de ouder heeft. Indien zijn leefsituatie of inkomenssituatie wijzigt, kan het zijn dat dit van invloed is op het recht of de hoogte van de bijzondere bijstand. Tevens is opgenomen dat het college het recht op bijstand kan wijzigen of intrekken, als de klant foutieve informatie verstrekt of te laat wijzigingen doorgeeft.

9 Artikel 14 Wijziging of beëindiging van de bijzondere bijstand In dit artikel wordt aangegeven om welke redenen het college de bijzondere bijstand kan wijzigen of beëindigen. Dat kan dus ook als de ouder niet meewerkt aan het behandelplan. Het CJG houdt het verloop van de behandeling in de gaten en zal in dit geval ook kijken wat een volgende stap moet zijn in het belang van het kind. In het uiterste geval kan het zijn dat het kind uit huis wordt geplaatst. Als de gemeente ten onrechte bijstand heeft betaald aan de ouder, wordt dit bedrag teruggevorderd van de klant. Artikel 15 Uitbetaling In dit artikel is aangegeven hoe de betaling kan gebeuren. De bijzondere bijstand wordt aan de ouder uitbetaald. Hij krijgt immers de nota van het kinderopvangcentrum of gastouderbureau en is zelf een eigen aandeel verschuldigd. Hij kan dan de nota in zijn geheel voldoen. 3 Aanvullende bijzondere bijstand voor kinderopvang aan doelgroepouders Artikel 16 Doelgroep In dit artikel is aangeven welke doelgroep voor een KOA-kopje in aanmerking komt. In de Wkkp worden drie groepen genoemd: bijstandsgerechtigden met een re-integratietraject, tienermoeders die een opleiding volgen en studenten. In de algemene toelichting is aangegeven om welke reden wij kiezen voor de eerste twee groepen. Artikel 1.6, eerste lid onderdeel c betreft de bijstandsgerechtigden (en IOAW,en IOAZ) die een reintegratietraject volgen. Artikel 1.6 eerste lid onderdeel e betreft de tienermoeders die een opleiding volgen en bijstand ontvangen of kunnen ontvangen. Artikel 17 Hoogte van de aanvullende bijzondere bijstand kinderopvang In dit artikel is de hoogte van de bijzondere bijstand beschreven. Het betreft een aanvulling op de kinderopvangtoeslag die door de Belastingdienst wordt verstrekt. Daaruit blijkt hoeveel de ouder zelf moet bijdragen aan de kosten van kinderopvang. Bijzondere bijstand wordt verstrekt voor het bedrag dat de klant niet zelf op grond van de draagkrachtrichtlijn Haaren-Boxtel kan betalen. Ook hierbij wordt uitgegaan van de maximum uurprijs voor kinderopvang die door de Belastingdienst wordt gehanteerd. Kiest de klant voor een duurdere soort opvang dan is dat meerdere voor eigen rekening. De Belastingdienst gaat uit van een voorlopige berekening van de kinderopvangtoeslag die achteraf definitief wordt vastgesteld. Daarom wordt ook de bijzondere bijstand voorlopig berekend en achteraf definitief vastgesteld, nadat de Belastingdienst de definitieve beschikking heeft opgemaakt. De gemeente vordert te veel betaalde bijzondere bijstand terug. Via deze link kunt u de maximumuurtarieven van de Belastingdienst raadplegen (2013): _over_toeslagen/kinderopvangtoeslag/hoe_werkt_kinderopvangtoeslag/maximumuurtarief Artikel 18 Duur van de aanvullende bijzondere bijstand kinderopvang In dit artikel is aangegeven voor welke periode de aanvullende bijstand wordt verstrekt. Deze periode sluit aan bij de duur van het re-integratietraject c.q. bij de opleidingsperiode van de tienermoeder. Voor de tienermoeder geldt dit tot het bereiken van de 18-jarige leeftijd. Na die datum behoort zij immers niet meer tot de doelgroep zoals genoemd in artikel 1.6 eerste lid onderdeel e. Artikel 19 Inlichtingenplicht In dit artikel wordt de inlichtingenplicht beschreven. Dit zijn de gebruikelijke verplichtingen. In het geval dat de klant zich hier niet aan houdt, trekt het college het besluit in of wijzigt het. Eventueel te veel betaalde bijstand wordt teruggevorderd.

10 4 Slotbepalingen Artikel 20 Hardheidsclausule Dit artikel behoeft geen andere toelichting. Artikel 21 Citeertitel Dit artikel behoeft geen andere toelichting. Artikel 22 In werking treden De gemeente Boxtel heeft een Verordening kinderopvang. In deze verordening staan de regels voor toekenning van de vergoeding voor kosten van kinderopvang ten gevolge van sociaal-medische indicaties. Deze verordening moet worden ingetrokken voordat de beleidsregels in werking kunnen gaan. De raadsvergadering waarin dit kan gebeuren is pas in maart De beleidsregels kunnen pas op de dag van het raadsbesluit om de verordening in te trekken in werking treden. De intrekking van de verordening moet gebeuren per 1 januari 2013 omdat op die datum de verplichting om een verordening te hebben vervalt als gevolg van de wetswijziging. De beleidsregels moeten hun werking wel krijgen met ingang van 1 januari Om die reden wordt gekozen voor het in werking laten treden op de achtste dag na publicatie, tegelijk met de intrekking van de verordening, en terug te laten werken tot 1 januari Op die manier wordt voorkomen dat er twee maanden geen beleidsregels zijn.

Beleidsregels Tegemoetkoming kosten kinderopvang gelet op artikel 1.13 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wkkp);

Beleidsregels Tegemoetkoming kosten kinderopvang gelet op artikel 1.13 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wkkp); GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sint-Michielsgestel. Nr. 18914 17 februari 2016 Beleidsregels Tegemoetkoming kosten kinderopvang 2016 Het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr. verordening en beleidsregel Kinderopvang,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr. verordening en beleidsregel Kinderopvang, De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr. verordening en beleidsregel Kinderopvang,, inzake gelet artikel 149 van

Nadere informatie

Beleidsregels Kinderopvang

Beleidsregels Kinderopvang Wilil/Ii/ll/ljllllll 17 0002207 jfbéj - -:\ gemeenschappelijke regeling pi; bgwi mmm Beleidsregels Kinderopvang afdeling Werk, Inkomen en Zorg Gemeente Borsele Gemeente Goes.k Gemeente Kapelle Gemeente

Nadere informatie

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel

Nadere informatie

Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum,

Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum, Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum, gelet op de artikelen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb),

Nadere informatie

Beleidsregels tegemoetkoming kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie Gemeente Súdwest-Fryslân

Beleidsregels tegemoetkoming kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie Gemeente Súdwest-Fryslân Beleidsregels tegemoetkoming kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie Gemeente Súdwest-Fryslân Artikel 1. Doel van de regeling Deze regeling heeft als doel te voorzien in een tegemoetkoming

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard);

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard); Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard); Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 22 november 2012;

Nadere informatie

Beleidsregels betreffende. tegemoetkoming kosten kinderopvang. op grond van sociaal medische indicatie.

Beleidsregels betreffende. tegemoetkoming kosten kinderopvang. op grond van sociaal medische indicatie. Het college van Burgemeester en Wethouders van Brielle, gelet op artikel 4:21 van de Algemene wet bestuursrecht, besluit vast te stellen de Beleidsregels betreffende tegemoetkoming kosten kinderopvang

Nadere informatie

Beleidsregels tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang Gemeente Súdwest-Fryslân

Beleidsregels tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang Gemeente Súdwest-Fryslân Beleidsregels tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang Gemeente Súdwest-Fryslân Artikel 1. Doel van de regeling Deze regeling heeft als doel te voorzien in een tegemoetkoming in de kosten van de eigen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Verordening kinderopvang op sociaal medische indicatie Haarlemmerliede en Spaarnwoude De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Gelezen het voorstel van het college 19 januari ; Gelet op

Nadere informatie

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg Beleidsregels Kinderopvang Gemeente Steenbergen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

Nadere informatie

Besluit nr.: Onderwerp: Verordening sociaal-medische indicatie kinderopvang Albrandswaard

Besluit nr.: Onderwerp: Verordening sociaal-medische indicatie kinderopvang Albrandswaard RAADSBESLUIT Besluit nr.: 131248 Onderwerp: Verordening sociaal-medische indicatie kinderopvang Albrandswaard De raad van de gemeente Albrandswaard; Overwegende dat het gewenst is de verlening, de voorschotverlening

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 juli 2004, nr. OW/2004/3325;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 juli 2004, nr. OW/2004/3325; Raadsgriffie,. Dordrecht Ontwerp besluit - II De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 juli 2004, nr. OW/2004/3325; gelet op artikel 25 van de Wet kinderopvang

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen. Kinderopvangverordening De Wâlden. Dienst Werk en Inkomen De Wâlden

Gemeente Achtkarspelen. Kinderopvangverordening De Wâlden. Dienst Werk en Inkomen De Wâlden Gemeente Achtkarspelen Kinderopvangverordening De Wâlden Dienst Werk en Inkomen De Wâlden Januari 2013 1 Gemeente Achtkarspelen de Raad van de gemeente Achtkarspelen; gelet op het bepaalde in artikel 25

Nadere informatie

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie gemeente Korendijk. 1

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie gemeente Korendijk. 1 Burgemeester en wethouders van Korendijk gelet op artikel 160 lid 1a van de Gemeentewet; artikel 4:81, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb); b e s l u i t e n vast te stellen de volgende beleidsregels:

Nadere informatie

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 25 van de Wet kinderopvang;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 25 van de Wet kinderopvang; De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 november 2004, nr. 0408133 inzake de Wet Kinderopvang; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Nr. 30 6 januari 2017 Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. Beleidsregels tegemoetkoning eigen bijdrage

Nadere informatie

Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Echt-Susteren 2006

Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Echt-Susteren 2006 CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR73749_1 25 november 2015 Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Echt-Susteren 2006 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Gemeenteraad 2 maart 2010 Gemeenteblad

Gemeenteraad 2 maart 2010 Gemeenteblad Jaar: 2010 Nummer: 14 Besluit: Gemeenteraad 2 maart 2010 Gemeenteblad VERORDENING KINDEROPVANG HELMOND 2010 De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 januari

Nadere informatie

VERORDENING SOCIAAL MEDISCH GEÏNDICEERDE KINDEROPVANG GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL 2016

VERORDENING SOCIAAL MEDISCH GEÏNDICEERDE KINDEROPVANG GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL 2016 De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr., inzake verordening en beleidsregel Kinderopvang, gelet artikel 149 van

Nadere informatie

Ontwerpbesluit. De raad van de gemeente Kerkrade;

Ontwerpbesluit. De raad van de gemeente Kerkrade; Gemeente Kerkrade Agendapunt nr.: 23 Ontwerpbesluit Conform ontwerpbesluit is besfoten ín de raadsvergadering d.d,.. )3~ VTL-Xo y.m Nr.: 14RÒ095 De raad van de gemeente Kerkrade; overwegende,» dat de gemeenten

Nadere informatie

Gemeente Den Haag BELEIDSREGEL TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG VOOR OUDERS MET EEN SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE

Gemeente Den Haag BELEIDSREGEL TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG VOOR OUDERS MET EEN SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSW/2013.289 RIS 269163 BELEIDSREGEL TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG VOOR OUDERS MET EEN SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Overwegende

Nadere informatie

DE VERORDENING HEET NU VERORDENING WET KINDEROPVANG 2012. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Kerkrade d.d.

DE VERORDENING HEET NU VERORDENING WET KINDEROPVANG 2012. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Kerkrade d.d. Verordening Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2012 (Gezien deze Verordening alleen de gemeentelijk bijdrage aan ouders voor kinderopvang behandelt, stelt men een andere titel voor; bijv.

Nadere informatie

Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie

Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie Het college van burgemeester en wethouders van Schiedam, gelet op artikel 4.81 van de Algemene wet bestuursrecht,

Nadere informatie

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang 2013

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang 2013 Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang 2013 Hoofdstuk 1 De begrippen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. Awb: de Algemene wet bestuursrecht; b. berekeningsjaar:

Nadere informatie

Beleidsregels Tegemoetkoming kinderopvang bij sociaal medische indicatie (SMI) Gemeente Waalre

Beleidsregels Tegemoetkoming kinderopvang bij sociaal medische indicatie (SMI) Gemeente Waalre De raad van de gemeente Waalre; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; d.d. 22 oktober 2013, gelet op artikel 35, behoudens artikel 35 lid5, van de Wet werk en bijstand, besluit vast te stellen

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Overbetuwe 2014

Specifieke subsidieregeling tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Overbetuwe 2014 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Overbetuwe 2014 Ons kenmerk: 13BWB00061 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelezen het advies van

Nadere informatie

VERORDENING SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE KINDEROPVANG LAARBEEK 2014

VERORDENING SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE KINDEROPVANG LAARBEEK 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Laarbeek. Nr. 33244 17 april 2015 VERORDENING SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE KINDEROPVANG LAARBEEK 2014 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen De raad van de gemeente Laarbeek;

Nadere informatie

Gemeenteblad van Enschede

Gemeenteblad van Enschede Gemeenteblad van Enschede De Raad van de gemeente Enschede, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van, programma Opgroeien & Ontwikkelen, nr 1gelet op art. 149 van de Gemeentewet, overwegende

Nadere informatie

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang Someren 2014

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang Someren 2014 Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang Someren 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Someren; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. overwegende dat:

Nadere informatie

dat per 1 januari 2013 de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in werking is getreden;

dat per 1 januari 2013 de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in werking is getreden; Gemeenteblad van de gemeente Dinkelland Jaargang: 2014 Nummer: 36 Uitgifte: 28 mei 2014 Bekendmaking van het besluit het college van burgemeester en wethouders d.d. 27 mei 2014, nr. I14.023752, tot vaststelling

Nadere informatie

VERGOEDING EIGEN BIJDRAGE KOSTEN KINDEROPVANG HILVERSUM 2016 Het college van burgemeester en wethouders van Hilversum,

VERGOEDING EIGEN BIJDRAGE KOSTEN KINDEROPVANG HILVERSUM 2016 Het college van burgemeester en wethouders van Hilversum, BELEIDSREGELS GEMEENTE HILVERSUM Behorende bij Wet kinderopvang en kwaliteit peuterspeelzalen VERGOEDING EIGEN BIJDRAGE KOSTEN KINDEROPVANG HILVERSUM 2016 Het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang 2015

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang 2015 Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang 2015 Hoofdstuk 1 De begrippen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. Awb: de Algemene wet bestuursrecht; b. berekeningsjaar:

Nadere informatie

Verordening Tegemoetkoming Kosten Kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie (SMI) gemeente Groesbeek 2015

Verordening Tegemoetkoming Kosten Kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie (SMI) gemeente Groesbeek 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Groesbeek. Nr. 101382 29 oktober 2015 Verordening Tegemoetkoming Kosten Kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie (SMI) gemeente Groesbeek 2015

Nadere informatie

*13-0012744* 13-0012744 Beleidsregels kinderopvang gemeente Waalwijk 2013 D12-0060 951 1

*13-0012744* 13-0012744 Beleidsregels kinderopvang gemeente Waalwijk 2013 D12-0060 951 1 Beleidsregels kinderopvang gemeente Waalwijk 2013 Het College van Waalwijk gelet op artikel 1.13 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en artikel 1:3, vierde lid, Algemene wet bestuursrecht;

Nadere informatie

de Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang

de Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang de Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Eigen onderwerp

Nadere informatie

Verordening kinderopvang Bernheze 2005

Verordening kinderopvang Bernheze 2005 http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/actueel/bernheze/58770.html Verordening kinderopvang Bernheze 2005 De raad van de gemeente Bernheze; gelezen het voorstel van het college van

Nadere informatie

Artikel 5. Nadere regels Het college stelt nadere regels vast met betrekking tot de uitvoering van de individuele studietoeslag.

Artikel 5. Nadere regels Het college stelt nadere regels vast met betrekking tot de uitvoering van de individuele studietoeslag. Inkomensondersteunende maatregelenverordening Lelystad 2015 De raad van de gemeente Lelystad gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van ( ); gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel

Nadere informatie

Vaststellen van de beleidsregel gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten kinderopvang

Vaststellen van de beleidsregel gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten kinderopvang CVDR Officiële uitgave van Heerlen. Nr. CVDR246142_1 12 juli 2016 Vaststellen van de beleidsregel gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten kinderopvang beleidsregel beleidsregel gemeentelijke tegemoetkoming

Nadere informatie

Regeling tegemoetkoming kosten kinderopvang

Regeling tegemoetkoming kosten kinderopvang Regeling tegemoetkoming kosten kinderopvang 1 Regeling tegemoetkoming kosten kinderopvang 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn; Gelet op artikel 3, derde lid van de

Nadere informatie

VERORDENING SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE KINDEROPVANG HELMOND 2011

VERORDENING SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE KINDEROPVANG HELMOND 2011 Jaar: 2011 Nummer: 105 Besluit: Gemeenteraad 6 december 2011 Gemeenteblad VERORDENING SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE KINDEROPVANG HELMOND 2011 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Verordening tegemoetkoming kosten peuteropvang in Midden-Delfland

Verordening tegemoetkoming kosten peuteropvang in Midden-Delfland Verordening tegemoetkoming kosten peuteropvang in Midden-Delfland De raad van de gemeente Midden-Delfland: gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 januari 2015; gelet op artikel 147,

Nadere informatie

1. In deze beleidsregels wordt verstaan onder

1. In deze beleidsregels wordt verstaan onder Beleidsregels Tegemoetkoming kinderopvang bij sociaal medische indicatie Gemeente Boxmeer 2O13 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In deze beleidsregels wordt verstaan onder a b c d e f. I h i. j. vermogen:

Nadere informatie

Bökiñädf *) bij sociaal medische indicatie. Beleidsregels. Tegemoetkom i ng ki nderopva n g. Reg. nr. : l-52/2076/ 137 7

Bökiñädf *) bij sociaal medische indicatie. Beleidsregels. Tegemoetkom i ng ki nderopva n g. Reg. nr. : l-52/2076/ 137 7 Bökiñädf *) Beleidsregels Tegemoetkom i ng ki nderopva n g bij sociaal medische indicatie 2016 Gemeente Boxmeer Besluit College d.d. 28 juni 2016 Reg. nr. : l-52/2076/ 137 7 2 Het college van burgemeester

Nadere informatie

BELEIDSREGELS TEGEMOETKOMING KINDEROPVANGTOESLAG DEURNE 2015. Gelet op artikel 1.13 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (WK)

BELEIDSREGELS TEGEMOETKOMING KINDEROPVANGTOESLAG DEURNE 2015. Gelet op artikel 1.13 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (WK) Gemeenteblad nr. 182, 18 december 2014 BELEIDSREGELS TEGEMOETKOMING KINDEROPVANGTOESLAG DEURNE 2015 Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 1.13 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen

Nadere informatie

Raadsvoorstel 44 Vergadering 27 juni Gemeenteraad. Onderwerp : Verordening Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Helmond 2017

Raadsvoorstel 44 Vergadering 27 juni Gemeenteraad. Onderwerp : Verordening Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Helmond 2017 Raadsvoorstel 44 Vergadering 27 juni 2017 Gemeenteraad Onderwerp : Verordening Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Helmond 2017 B&W vergadering : 23 mei 2017 Zaaknummer : 33380589 Dienst / afdeling

Nadere informatie

Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang

Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang CVDR Officiële uitgave van Haarlem. Nr. CVDR58455_1 25 oktober 2016 Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Haarlem d.d. 10

Nadere informatie

BELEIDSREGEL TEGEMOETKOMING KINDEROPVANGTOESLAG HELMOND 2013

BELEIDSREGEL TEGEMOETKOMING KINDEROPVANGTOESLAG HELMOND 2013 Jaar: 2012 Nummer: 103 Besluit: B&W 11 december 2012 Gemeenteblad BELEIDSREGEL TEGEMOETKOMING KINDEROPVANGTOESLAG HELMOND 2013 Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 1.13 Wet kinderopvang

Nadere informatie

Nadere regels tegemoetkoming kinderopvang sociaal medische indicatie Steenwijkerland

Nadere regels tegemoetkoming kinderopvang sociaal medische indicatie Steenwijkerland Nadere regels tegemoetkoming kinderopvang sociaal medische indicatie Steenwijkerland Nadere regels vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Steenwijkerland d.d., gepubliceerd in

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door

Nadere informatie

Algemene toelichting. Artikelsgewijze toelichting

Algemene toelichting. Artikelsgewijze toelichting Algemene toelichting De Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen beoogt het ouders of verzorgers gemakkelijker te maken werk en zorg te combineren. Niet alleen werkenden kunnen een beroep doen

Nadere informatie

Verordening Voorschoolse voorzieningen gemeente Nijmegen 2015

Verordening Voorschoolse voorzieningen gemeente Nijmegen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nijmegen. Nr. 110927 23 november 2015 Verordening Voorschoolse voorzieningen gemeente Nijmegen 2015 Hoofdstuk 1. ALGEMENE BEPALINGEN De raad van de gemeente

Nadere informatie

Voorstel Overgaan tot vaststelling van de voorliggende Verordening Wet kinderopvang.

Voorstel Overgaan tot vaststelling van de voorliggende Verordening Wet kinderopvang. Aan de gemeenteraad Agendapunt Roden, Onderwerp Verordening Wet Kinderopvang Noordenveld. Voorstel Overgaan tot vaststelling van de voorliggende Verordening Wet kinderopvang. Motivering Inleiding Op 6

Nadere informatie

Onderwerp: Subsidieregeling tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Overbetuwe 2017

Onderwerp: Subsidieregeling tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Overbetuwe 2017 Onderwerp: Subsidieregeling tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Overbetuwe 2017 Ons kenmerk: 16BWB00022 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelezen het advies van de Participatieraad

Nadere informatie

Verordening tegemoetkoming kosten voorschoolse voorzieningen in Midden- Delfland

Verordening tegemoetkoming kosten voorschoolse voorzieningen in Midden- Delfland Concept Verordening tegemoetkoming kosten voorschoolse voorzieningen in Midden- Delfland Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 Definities 1. In deze verordening wordt verstaan onder: Het college: het

Nadere informatie

Beleidsregels inzake tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van een sociaal medische indicatie

Beleidsregels inzake tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van een sociaal medische indicatie Beleidsregels inzake tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van een sociaal medische indicatie Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Doel van de regeling Deze regeling heeft als doel te

Nadere informatie

Verordening Tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie (SMI) gemeente Groesbeek 2015

Verordening Tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie (SMI) gemeente Groesbeek 2015 Verordening Tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie (SMI) gemeente Groesbeek 2015 Wetstechnische informatie ja Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële

Nadere informatie

overwegende dat het hiervoor noodzakelijk is om regels te stellen omtrent de tegemoetkoming in de kosten van (VVE-)peuteropvang;

overwegende dat het hiervoor noodzakelijk is om regels te stellen omtrent de tegemoetkoming in de kosten van (VVE-)peuteropvang; Verordening tegemoetkoming kosten (VVE-)peuteropvang in Tiel De raad van de gemeente Tiel: gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 juni 2017; overwegende dat het wenselijk is om peuteropvang

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijving

Artikel 1 Begripsomschrijving UITVOERINGSREGELING VERGOEDING VOOR PEUTEROPVANG GEMEENTE BOXTEL. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boxtel: overwegende dat het wenselijk is om peuteropvang voor alle peuters in de gemeente Boxtel

Nadere informatie

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang sociaal medische indicatie

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang sociaal medische indicatie Artikel 1 Doel van de beleidsregel Deze beleidsregel heeft als doel te voorzien in een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie. Daarmee voorziet deze beleidsregel

Nadere informatie

Doelgroepen die recht hebben op een tegemoetkoming voor kinderopvang 'Aangewezen' doelgroepen

Doelgroepen die recht hebben op een tegemoetkoming voor kinderopvang 'Aangewezen' doelgroepen gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Tegemoetkoming kosten kinderopvang Portefeuillehouder S. Bak Collegevergadering 2 juli 2013 Inlichtingen R. Kouwenhoven (023 5676615) Registratienummer 2013.0050750

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Aanvullende gemeentelijke tegemoetkoming

Hoofdstuk 1 Aanvullende gemeentelijke tegemoetkoming Beleidregel Kinderopvang Kenmerk 116998 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek gelet op de artikelen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Wet Werk en Bijstand (WWB)

Nadere informatie

Beleidsregel gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten kinderopvang

Beleidsregel gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten kinderopvang GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zandvoort. Nr. 134795 30 september 2016 Beleidsregel gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten kinderopvang Het college van de gemeente Zandvoort Gelet op artikel

Nadere informatie

Nijverdal, 28 mei Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 2 april 2013;

Nijverdal, 28 mei Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 2 april 2013; Gemeente Hellendoorn Besluit Nijverdal, 28 mei 2013 Nr. 13INT01214 De raad van de gemeente Hellendoorn; Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 2 april 2013; Besluit vast

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : 15 Datum :

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : 15 Datum : Raadsvoorstel Reg. nr : 0810761 Ag nr. : 15 Onderwerp Aanpassing Verordening Welzijnsfonds Status besluitvormend Voorstel 1. Het college te mandateren de lijst van kostensoorten vast te stellen. 2. Vast

Nadere informatie

Verordening kinderopvang gemeente s-hertogenbosch vastgesteld door de gemeenteraad van s-hertogenbosch op 22 januari 2013

Verordening kinderopvang gemeente s-hertogenbosch vastgesteld door de gemeenteraad van s-hertogenbosch op 22 januari 2013 Verordening kinderopvang gemeente s-hertogenbosch 2013 vastgesteld door de gemeenteraad van s-hertogenbosch op 22 januari 2013 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten n.v.t. goedgekeurd door de Kroon n.v.t.

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Beleidsregels Tegemoetkoming kosten kinderopvang 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelet op artikel 1.13 van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen

Nadere informatie

Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015

Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015 Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015 De raad van de gemeente Borne, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., gelet op artikel 8, tweede lid, van de Participatiewet; Overwegende

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 juni 2014 (raadsvoorstel nr. 14MO01); raadsstuk 14bb6995;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 juni 2014 (raadsvoorstel nr. 14MO01); raadsstuk 14bb6995; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 82795 30 december 2014 Verordening kinderopvang Rotterdam 2014 De Raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Reg.nr.: I-SZ/2013/28. Beleidsregels. Aanvullende uitkering kinderopvangkosten voor ouders met een re-integratietraject

Reg.nr.: I-SZ/2013/28. Beleidsregels. Aanvullende uitkering kinderopvangkosten voor ouders met een re-integratietraject Reg.nr.: I-SZ/2013/28 Beleidsregels Aanvullende uitkering kinderopvangkosten voor ouders met een re-integratietraject Gemeente Boxmeer 2013 . Beleidsregels Aanvullende uitkering kinderopvangkosten voor

Nadere informatie

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll ll ll ll l

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll ll ll ll l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll ll ll ll l Beleidsregels Re integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling iioverheidsor anisatie

Nadere informatie

- De Verordening voorschoolse voorzieningen (GB ) wordt onverminderd artikel 28, per 1 januari 2014 ingetrokken. Gemeenteblad Nijmegen

- De Verordening voorschoolse voorzieningen (GB ) wordt onverminderd artikel 28, per 1 januari 2014 ingetrokken. Gemeenteblad Nijmegen Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 107 Naam Verordening voorschoolse voorzieningen (2013) Publicatiedatum 10 oktober 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de verordening bij Raadsbesluit van 2

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende van 4 november 2014

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende van 4 november 2014 . De Raad van de gemeente Heeze-Leende; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende van 4 november 2014 gelet op Artikel 149 Gemeentewet besluit vast te stellen:.

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Brummen 2015

Verordening individuele studietoeslag Brummen 2015 Verordening individuele studietoeslag Brummen 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsbepaling... 3 Artikel 2 Indienen verzoek... 3 Hoofdstuk 2 Recht op individuele studietoeslag...

Nadere informatie

Verordening kinderopvang gemeente Hellendoorn gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 28 september 2010;

Verordening kinderopvang gemeente Hellendoorn gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 28 september 2010; CVDR Officiële uitgave van Hellendoorn. Nr. CVDR54011_1 29 maart 2016 Verordening kinderopvang gemeente Hellendoorn 2010 De raad van de gemeente Hellendoorn; gezien het voorstel van het college van Burgemeester

Nadere informatie

VERORDENING tegemoetkoming kinderopvang

VERORDENING tegemoetkoming kinderopvang VERORDENING tegemoetkoming kinderopvang Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Beleidsregels subsidiëring kinderopvang 2016

Beleidsregels subsidiëring kinderopvang 2016 Gemeenteblad nr. 632041 Officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 30 maart 2016 Collegebesluit van 15 maart 2016 Beleidsregels subsidiëring kinderopvang 2016 Het college van burgemeester en

Nadere informatie

Langdurigheidtoeslag 2012. Verordening. Verordening Langdurigheidtoeslag 2012 ex artikel 36 WWB

Langdurigheidtoeslag 2012. Verordening. Verordening Langdurigheidtoeslag 2012 ex artikel 36 WWB Verordening Langdurigheidtoeslag 2012 Verordening Langdurigheidtoeslag 2012 ex artikel 36 WWB Gemeente Culemborg Afdeling Stadswinkel Team Inkomen 2012 1 VERORDENING LANGDURIGHEIDTOESLAG GEMEENTE CULEMBORG

Nadere informatie

b e s l u i t : vast te stellen de Regeling tegemoetkoming sociaal-medische kinderopvang Oldenzaal:

b e s l u i t : vast te stellen de Regeling tegemoetkoming sociaal-medische kinderopvang Oldenzaal: Reg.nr. 05.3711 Het college van burgemeester en wethouder van Oldenzaal; gelet op het bepaalde in het besluit van de gemeenteraad van 28 oktober 2004, nummer 41/25, Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2 03-Intern - 8200 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2 03-Intern - 8200 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 2 Premie verordening Gemeente Culemborg Stadswinkel Afdeling Werk en inkomen 2010 De raad

Nadere informatie

Het college van burgermeester en wethouders van Rotterdam,

Het college van burgermeester en wethouders van Rotterdam, 1 Het college van burgermeester en wethouders van Rotterdam, gelet op artikel 147 van de Gemeentewet, afd. 4.2.1 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 4 lid 2 van de Subsidieverordening Rotterdam

Nadere informatie

Tekstuitgave van de Verordening tegemoetkoming kinderopvang

Tekstuitgave van de Verordening tegemoetkoming kinderopvang Tekstuitgave van de Verordening tegemoetkoming kinderopvang 2005 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 november 2004; gelet op artikel

Nadere informatie

Verordening Maatschappelijke Participatie Gemeente Zaltbommel, 2007

Verordening Maatschappelijke Participatie Gemeente Zaltbommel, 2007 RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Z a l t b o m m e l ; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 08 mei 2007, inzake Verordening Maatschappelijke Participatie Gemeente Zaltbommel, 2007,

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen

Gemeente Achtkarspelen Gemeente Achtkarspelen Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang Afdeling Sociale Zaken November 2006 Gemeente Achtkarspelen 2 De Raad van de gemeente Achtkarspelen; gelezen het voorstel van Burgemeester

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 139. Naam Beleidsregels Wet Kinderopvang (2007) Publicatiedatum 28 november 2007.

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 139. Naam Beleidsregels Wet Kinderopvang (2007) Publicatiedatum 28 november 2007. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 139 Naam Beleidsregels Wet Kinderopvang (2007) Publicatiedatum 28 november 2007 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels bij besluit van Burgemeester

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling gemeentetoeslag voor peuteropvang gemeente IJsselstein

Uitvoeringsregeling gemeentetoeslag voor peuteropvang gemeente IJsselstein GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente IJsselstein Nr. 71961 1 mei 2017 Uitvoeringsregeling gemeentetoeslag voor peuteropvang gemeente IJsselstein 2017 Burgemeester en Wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Ons kenmerk: 14RB000110 Nr. 8f De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippen. 1 Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014 Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Harlingen Onderwerp: Participatiewet De raad van de gemeente Harlingen Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014 gelet op gelet

Nadere informatie

BELEIDSREGELS VERGOEDING KOSTEN UITVOERING WERKLEERAANBOD WET INVESTEREN IN JONGEREN 2009

BELEIDSREGELS VERGOEDING KOSTEN UITVOERING WERKLEERAANBOD WET INVESTEREN IN JONGEREN 2009 BELEIDSREGELS VERGOEDING KOSTEN UITVOERING WERKLEERAANBOD WET INVESTEREN IN JONGEREN 2009 Beleidsregels vergoeding kosten uitvoering werkleeraanbod Wet investeren in jongeren 2009 1 Het college van burgemeester

Nadere informatie

BELEIDSREGELS UITVOERING WET EENMALIGE KOOPKRACHTTEGEMOETKOMING LAGE INKOMENS GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2014

BELEIDSREGELS UITVOERING WET EENMALIGE KOOPKRACHTTEGEMOETKOMING LAGE INKOMENS GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2014 BELEIDSREGELS UITVOERING WET EENMALIGE KOOPKRACHTTEGEMOETKOMING LAGE INKOMENS GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2014 HOOFDSTUK 1: BEGRIPSBEPALINGEN REGELING Artikel 1. Begripsbepalingen 1. De begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag Zaanstad 2015

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag Zaanstad 2015 Verordening individuele inkomens- en studietoeslag Zaanstad 2015 De raad van de gemeente Zaanstad, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van.. 2014; nr. gelet op de artikel

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 4.2 Maastricht-Heuvelland 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 4.2 Maastricht-Heuvelland 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 4.2 Maastricht-Heuvelland 2015 Het Algemeen Bestuur van Pentasz Mergelland, - gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet;

Nadere informatie

Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Oegstgeest. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 september

Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Oegstgeest. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 september CVDR Officiële uitgave van Oegstgeest. Nr. CVDR39312_2 8 november 2016 Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Oegstgeest De raad van de gemeente Oegstgeest; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Beleidsregel Sociaal Medische Indicatie (SMI), juli 2014

Beleidsregel Sociaal Medische Indicatie (SMI), juli 2014 Beleidsregel Sociaal Medische Indicatie (SMI), juli 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden: Overwegende dat: de gemeente verantwoordelijk is voor het opstellen en uitvoeren

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten kinderopvang

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten kinderopvang Oplegvel Raadsstuk Onderwerp Gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten kinderopvang Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. A.L. van der Kraan Telefoon 5114061 E-mail: alkraan@haarlem.nl SZW/BB Reg.nr.

Nadere informatie

VERORDENING WET KINDEROPVANG GEMEENTE DOETINCHEM In deze verordening wordt verstaan onder:

VERORDENING WET KINDEROPVANG GEMEENTE DOETINCHEM In deze verordening wordt verstaan onder: De raad van de gemeente Doetinchem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders genomen d.d...., inzake gelet op artikel 25 van de Wet kinderopvang en artikel 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Kinderopvang op basis van Sociaal Medische Indicatie (SMI)

Uitvoeringsbesluit Kinderopvang op basis van Sociaal Medische Indicatie (SMI) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Meerssen Nr. 69168 26 april 2017 Uitvoeringsbesluit Kinderopvang op basis van Sociaal Medische Indicatie (SMI) Status: versie besluitvorming Datum: 10 maart

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling gemeentetoeslag voor peuteropvang gemeente Montfoort

Uitvoeringsregeling gemeentetoeslag voor peuteropvang gemeente Montfoort GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Montfoort Nr. 94709 1 augustus 2017 Uitvoeringsregeling gemeentetoeslag voor peuteropvang gemeente Montfoort 2017 Burgemeester en Wethouders van de gemeente

Nadere informatie

REGELING KINDEROPVANGKOSTEN SOCIAAL-MEDISCHE INDICATIE DRECHTSTEDEN

REGELING KINDEROPVANGKOSTEN SOCIAAL-MEDISCHE INDICATIE DRECHTSTEDEN Het Drechtstedenbestuur, gelet op artikel 3, tweede lid van de Algemene subsidieverordening openbaar lichaam Drechtsteden; overwegende - dat de op 12 juli 2012 vastgestelde wijziging van de Wet kinderopvang

Nadere informatie