Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang Someren 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang Someren 2014"

Transcriptie

1 Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang Someren 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Someren; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. overwegende dat: er nadere regels gesteld kunnen worden inzake de tegemoetkoming eigen bijdrage kosten reguliere kinderopvang (KOA-kopje) en inzake de tegemoetkoming kosten kinderopvang bij sociaal medische indicatie; gelet op artikel 1.13 van de Wet kinderopvang en kwaliteiteisen peuterspeelzalen en artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht; b e s l u i t : vast te stellen de navolgende Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang Someren Hoofdstuk 1 Begrippen Artikel 1 Begripsomschrijving In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Someren; b. de WKO: de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (WKO); c. de WWB: de Wet werk en bijstand (WWB); d. de IOAW: de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers; e. de IOAZ: de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; f. het Bbz: het Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz); g. ouder(s)/verzorger(s): de ouder als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid en in artikel 1.6, eerste lid, onderdeel c, k of l van de WKO; h. uitkering: een uitkering ingevolge de WWB, IOAW, IOAZ of Bbz; i. re-integratieverplichting: de plicht tot re-integratie op grond van de WWB, IOAW, IOAZ en Bbz; j. kinderopvangtoeslag: een tegemoetkoming van het Rijk als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder h, van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in de kosten van

2 kinderopvang; k. reguliere kinderopvang: kinderopvang waarvoor de ouder(s)/verzorger(s) kinderopvangtoeslag ontvangt; l. voorliggende voorziening: elke voorziening buiten deze beleidsregels, waarop de ouder(s)/verzorger(s) aanspraak kan/kunnen maken dan wel een beroep op kan/kunnen doen ter bekostiging van de kosten kinderopvang; m. draagkrachtregels bijzondere bijstand: de beleidsregels bijzondere bijstand omtrent het berekenen van de draagkracht in inkomen en vermogen zoals die door het college zijn vastgesteld; n. VVE: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE); o. KOA-kopje: tegemoetkoming eigen bijdrage kosten reguliere kinderopvang. Hoofdstuk 2 Tegemoetkoming eigen bijdrage kosten reguliere kinderopvang (KOA-kopje) Artikel 2 Voorwaarden KOA-kopje Het college kan aan (een) ouder(s)/verzorger(s) een tegemoetkoming in de eigen bijdrage van de kosten van de reguliere kinderopvang (KOA-kopje) verstrekken als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: a. zowel de ouder(s)/verzorger(s) als het kind of de kinderen waarvoor een tegemoetkoming wordt gevraagd zijn woonachtig in Someren en staan als zodanig ingeschreven in de Gemeentelijke basisadministratie (GBA); en b. de ouder(s)/verzorger(s) ontvangt/ontvangen een uitkering van de gemeente Someren; en c. de ouder(s)/verzorger(s) volgt/volgen op last van de gemeente Someren een reintegratietraject; en d. het college acht de kinderopvang noodzakelijk voor het kunnen voldoen aan de reintegratieverplichtingen; en e. de ouder(s)/verzorger(s) komt/komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst Toeslagen en heeft/hebben hiervoor, in overleg met de gemeente Someren, een aanvraag ingediend. Artikel 3 Hoogte van de tegemoetkoming KOA-kopje De hoogte van de tegemoetkoming als bedoeld in artikel 2 bedraagt maximaal de eigen bijdrage in de kosten voor de reguliere kinderopvang (KOA-kopje). Artikel 4 Ingangsdatum en duur van de tegemoetkoming KOA-kopje 1. De tegemoetkoming als bedoeld in artikel 2 wordt verleend met ingang van de datum waarop de aanvraag voor de tegemoetkoming door het college in ontvangst is genomen. 2. Als op de datum nog geen kinderopvang plaatsvindt, wordt de tegemoetkoming verleend met ingang van de datum waarop de kinderopvang zal aanvangen. 3. De tegemoetkoming wordt per kalenderjaar verstrekt. 2/11

3 Artikel 5 Te verstrekken gegevens bij de aanvraag KOA-kopje 1. Een aanvraag voor een tegemoetkoming als bedoeld in artikel 2 bevat: a. naam, adres en BSN van de ouder/verzorger; en b. indien van toepassing: naam en BSN van de partner en, indien dit een ander adres is dan het adres van de ouder: het adres van de partner; en c. naam, geboortedatum en BSN van het kind of de kinderen waarop de aangevraagde tegemoetkoming betrekking heeft; en d. een offerte of contract van het kindercentrum of gastouderbureau dat de kinderopvang gaat verzorgen waarin in ieder geval wordt aangegeven: het aantal uren kinderopvang per kind, de kostprijs per uur en de aanvangsdatum van de opvang; en e. een kopie van de aanvraag kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst Toeslagen; en f. overige gegevens die het college nodig acht om te kunnen besluiten over de aanvraag van de tegemoetkoming. 2. De aanvraag geschiedt met behulp van een daarvoor bestemd aanvraagformulier. Artikel 6 Voorlopige vaststelling van de tegemoetkoming KOA-kopje 1. De tegemoetkoming als bedoeld in artikel 2 wordt in eerste instantie voorlopig vastgesteld. 2. De voorlopige tegemoetkoming wordt in de vorm van een voorschot in maandelijkse termijnen uitbetaald. 3. Het college kan nadere voorschriften over de wijze van bevoorschotting stellen. Artikel 7 Definitieve vaststelling van de tegemoetkoming KOA-kopje 1. De tegemoetkoming als bedoeld in artikel 2 en artikel 6 wordt na afloop van een kalenderjaar definitief vastgesteld. 2. Bij een verschil in de voorlopige en de definitieve vaststelling vindt een nabetaling dan wel terugvordering plaats. 3. De ouder verstrekt uiterlijk op 1 maart volgend op het kalenderjaar waarin de tegemoetkoming is verleend aan het college: a. een overzicht van de feitelijke kosten van kinderopvang over de periode waarover de tegemoetkoming bij wijze van voorschot is verleend. b. de definitieve beschikking kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst Toeslagen over de periode waarover de tegemoetkoming bij wijze van voorschot is verleend. Hoofdstuk 3 Tegemoetkoming kosten kinderopvang bij sociaal medische indicatie Artikel 8 Voorwaarden SMI 1. Het college kan aan (een) ouder(s)/verzorger(s) een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang op grond van een sociaal medische indicatie (SMI) verstrekken als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: a. zowel de ouder(s)/verzorger(s) als het kind of de kinderen waarvoor een tegemoetkoming wordt gevraagd zijn woonachtig in Someren en staan als zodanig ingeschreven in de Gemeentelijke basisadministratie (GBA); en b. de ouder(s)/verzorger(s) kunnen geen aanspraak maken op een tegemoetkoming op grond van de Wet kinderopvang of een andere passende en toereikende voorliggende 3/11

4 voorziening; en c. de ouder(s)/verzorger(s) hebben, op basis van de gemeentelijke draagkrachtregels voor de bijzondere bijstand, niet voldoende inkomen en vermogen om de kosten van de kinderopvang zelf te voldoen; en d. kinderopvang in deze is noodzakelijk omdat er bij de ouder(s)/verzorger(s) sprake is van lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke of psychische beperkingen; of e. kinderopvang in deze is noodzakelijk voor een goede en gezonde ontwikkeling van het kind/de kinderen. 2. Indien er sprake is van een kind in de leeftijdscategorie van 2 tot 4 jaar is VVE een voorliggende voorziening. Indien voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden in het eerste lid kan/kunnen de ouder(s)/verzorger(s), naast de VVE, een aanvullend beroep doen op de tegemoetkoming kosten kinderopvang bij sociaal medische indicatie. Artikel 9 Omvang en hoogte van de tegemoetkoming SMI 1. De tegemoetkoming als bedoeld in artikel 8 is gemaximeerd tot 22 uur opvang per week. 2. Als er sprake is van een situatie, zoals bedoeld in artikel 8 lid 2, worden de uren VVE in mindering gebracht op het geïndiceerd aantal uren SMI. Het aantal uren VVE en SMI waarvoor een tegemoetkoming kan worden gevraagd bedraagt echter nooit meer dan het in lid 1 genoemde maximum. 3. De hoogte van de tegemoetkoming als bedoeld in artikel 8 wordt als volgt bepaald: a. voor ouder(s)/verzorger(s) met een inkomen tot maximaal 110% van de voor hen toepasselijke bijstandsnorm bedraagt de tegemoetkoming maximaal de kosten van de kinderopvang; b. voor ouder(s)/verzorger(s) met een hoger inkomen, als bedoeld onder a, betaalt/betalen de ouder(s)/verzorger(s) een eigen bijdrage conform de draagkrachtregels voor de bijzondere bijstand. Indien er sprake is van een gecombineerde opvang zoals beschreven in het tweede lid van dit artikel, worden ook de kosten van de eigen bijdrage VVE meegenomen in de totale kosten van de kinderopvang. Artikel 10 Ingangsdatum en duur van de tegemoetkoming SMI 1. De tegemoetkoming als bedoeld in artikel 9 wordt verleend met ingang van de datum waarop de aanvraag voor de tegemoetkoming door het college in ontvangst is genomen. 2. Als op de datum nog geen kinderopvang plaatsvindt, wordt de tegemoetkoming verleend met ingang van de datum waarop de kinderopvang zal aanvangen. 3. De tegemoetkoming wordt per kalenderjaar verstrekt. Artikel 11 Te verstrekken gegevens bij de aanvraag SMI 1. Een aanvraag voor een tegemoetkoming als bedoeld in artikel 9 bevat: a. naam, adres en BSN van de ouder/verzorger; en b. indien van toepassing: naam en BSN van de partner en, indien dit een ander adres is dan het adres van de ouder: het adres van de partner; en c. naam, geboortedatum en BSN van het kind of de kinderen waarop de aangevraagde tegemoetkoming betrekking heeft; en d. een offerte of contract van het kindercentrum of gastouderbureau dat de kinderopvang gaat verzorgen waarin in ieder geval wordt aangegeven: het aantal uren kinderopvang per kind, de kostprijs per uur en de aanvangsdatum van de opvang; en e gegevens omtrent inkomen en vermogen van de ouder(s)/verzorger(s) die het college 4/11

5 noodzakelijk acht om de draagkracht te kunnen vaststellen; en f. bij een kind van de leeftijdscategorie van 2 tot 4 jaar, een overeenkomst VVE; en g. op aanwijzing van het college een advies met daarin de vaststelling van de noodzakelijkheid van de kinderopvang; en h. overige gegevens die het college nodig acht om te kunnen besluiten over de aanvraag van de tegemoetkoming. 2. De aanvraag geschiedt met behulp van een daarvoor door het college vastgesteld aanvraagformulier. Artikel 12 Voorlopige vaststelling van de tegemoetkoming SMI 1. De tegemoetkoming als bedoeld in artikel 9 wordt in eerste instantie voorlopig vastgesteld. 2. De voorlopige tegemoetkoming wordt in de vorm van een voorschot in maandelijkse termijnen uitbetaald. 3. Het college kan nadere voorschriften over de wijze van bevoorschotting stellen. Artikel 13 Definitieve vaststelling van de tegemoetkoming SMI 1. De tegemoetkoming als bedoeld in artikel 9 wordt na afloop van een kalenderjaar definitief vastgesteld. 2. Bij een verschil in de voorlopige en de definitieve vaststelling vindt een nabetaling dan wel terugvordering plaats. 3. De ouder verstrekt uiterlijk op 1 maart volgend op het kalenderjaar waarin de tegemoetkoming is verleend aan het college een overzicht van de feitelijke kosten van kinderopvang over de periode waarover de tegemoetkoming bij wijze van voorschot is verleend Hoofdstuk 4 Algemene bepalingen Artikel 14 Beslistermijn 1. Het college besluit op de aanvraag binnen acht weken na ontvangst van alle benodigde gegevens. 2. Indien een beschikking niet binnen de in lid 1 genoemde termijn kan worden gegeven, deelt het college dit aan de aanvrager mede en noemt het daarbij een zo kort mogelijke termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien. Artikel 15 Inhoud van de beschikking Het besluit tot verlening van een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang bevat in ieder geval: a. de naam en geboortedatum van het kind of de kinderen waarop de tegemoetkoming betrekking heeft; en b. de naam en het adres van het kindcentrum of gastouderbureau waar de kinderopvang plaatsvindt; en c. de soort tegemoetkoming (KOA-kopje of SMI); d. de ingangsdatum en de duur van de tegemoetkoming; en e. het aantal dagdelen kinderopvang dat per week noodzakelijk is; en 5/11

6 f. de wijze waarop de tegemoetkoming wordt uitbetaald; en g. de verplichtingen van de ouder; en h. de te overleggen bewijsstukken voor de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming. Artikel 16 Inlichtingenplicht De ouder(s)/verzorger(s) doet/doen aan het college op verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededeling van alle feiten en omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op het recht op de tegemoetkoming kinderopvang. Artikel 17 Herziening en intrekking Het college herziet het recht op tegemoetkoming of trekt dit in: a. als het niet of niet behoorlijk nakomen van de inlichtingenplicht als bedoeld in artikel 16 geleid heeft tot een ten onrechte of een te hoog verstrekte tegemoetkoming; b. als anderszins een tegemoetkoming ten onrechte of tot een te hoog bedrag verstrekt is. Artikel 18 Terugvordering Als het college een besluit tot herziening of intrekking als bedoeld in artikel 17 genomen heeft, vordert het college de ten onrechte of te hoog verstrekte tegemoetkoming terug. Hoofdstuk 5 Slotbepalingen Artikel 19 Hardheidsclausule 1. In alle gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien, beslist het college. 2. Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de ouder(s)/verzorger(s) afwijken van de bepalingen in deze beleidsregels indien strikte toepassing daarvan leidt tot onbillijkheden van overwegende aard. Artikel 20 Inwerkingtreding en citeertitel 1. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als: Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang Someren De Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang Someren 2014 treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari /11

7 Toelichting Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang Someren 2014 ALGEMENE TOELICHTING De Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen beoogt het ouders of verzorgers gemakkelijker te maken werk en zorg te combineren. Deze wet is per 1 januari 2013 gewijzigd. Ouders die niet werken, doch aanspraak maken op kinderopvangtoeslag omdat zij deelnemen aan een traject naar werk ontvingen tot 2013 een deel van de kinderopvangtoeslag, de zogenoemde vaste voet, van de gemeente. De uitkering van het zogenaamde rijksdeel van de kinderopvangtoeslag vindt sinds de invoering van de Wet kinderopvang in 2005 plaats door de Belastingdienst. Vanaf 2013 wordt de uitbetaling van de volledige toeslag door betrokken ouders volledig door de Belastingdienst gedaan. Het uitkeren van de aanvullende compensatie van de eigen bijdrage blijft daarentegen een taak voor de gemeente. Gemeenten hebben vanaf 2013 de bevoegdheid om de compensatie al dan niet te verlenen en kunnen zelf de omvang daarvan bepalen. Met het vaststellen van deze beleidsregels kiest het college voor het invullen van deze bevoegdheid. Een andere wijziging heeft betrekking op het verlenen van een tegemoetkoming in de kinderopvangkosten bij een sociaal medische indicatie. Tot 2013 waren gemeenten verplicht om hierover regels te stellen in een verordening. Vanaf 2013 is het verlenen van een tegemoetkoming voor deze doelgroep een bevoegdheid geworden. Met het vaststellen van deze beleidsregel kiest het college eveneens voor het invullen van deze bevoegdheid. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING Hoofdstuk 1 Begrippen Artikel 1 Begripsomschrijving Behoeft geen nadere toelichting. Hoofdstuk 2 Tegemoetkoming eigen bijdrage kosten reguliere kinderopvang (KOA-kopje) Artikel 2 Voorwaarden KOA-kopje In dit artikel is bepaald wie recht heeft op een tegemoetkoming van de eigen bijdrage kosten kinderopvang van de gemeente. Artikel 3 Hoogte van de tegemoetkoming KOA-kopje Vanaf 2013 hebben de laagste inkomens recht op een kinderopvangtoeslag van ongeveer 90% van de kosten via de Belastingdienst. De gemeente heeft de bevoegdheid de kinderopvangtoeslag voor zelf te 7/11

8 bepalen doelgroepen aan te vullen tot 100% van de kosten van de kinderopvang. De gemeente Someren heeft ervoor gekozen om de kosten van kinderopvang van uitkeringsgerechtigden die een uitkering van de gemeente Someren ontvangen en een re-integratietraject volgen volledig te vergoeden. Hiermee wil de gemeente ervoor zorgen dat de uitkeringsgerechtigde maximaal wordt gefaciliteerd om uitstroom naar werk mogelijk te maken. Artikel 4 Ingangsdatum en duur van de tegemoetkoming KOA-kopje Behoeft geen nadere toelichting. Artikel 5 Te verstrekken gegevens bij de aanvraag KOA-kopje Behoeft geen nadere toelichting. Artikel 6 Voorlopige vaststelling van de tegemoetkoming KOA-kopje De tegemoetkoming wordt in eerste instantie per jaar voorlopig vastgesteld en in maandelijks gelijke delen in de vorm van een voorschot uitbetaald. In het kader van de inlichtingenplicht (artikel 16) is de aanvrager van de tegemoetkoming verplicht om wijzigingen door te geven aan het college. Artikel 7 Definitieve vaststelling van de tegemoetkoming KOA-kopje Uiterlijk 1 maart volgend op het kalenderjaar dient/dienen de ouder(s)/verzorger(s) (eventueel door tussenkomst van het kindercentrum of gastouderbureau) een overzicht van de feitelijke kosten in te leveren bij het college. Vervolgens zal het college aan de hand van deze gegevens de tegemoetkoming definitief vaststellen. Als de gemeente een ouder/verzorger een hoger bedrag heeft uitgekeerd dan waarop deze recht heeft, kan de gemeente het teveel betaalde bedrag terugvorderen. Mocht er te weinig uitbetaald zijn, dan zal de ouder/verzorger een nabetaling ontvangen. Hoofdstuk 3 Tegemoetkoming kosten kinderopvang bij sociaal medische indicatie Artikel 8 Voorwaarden SMI In dit artikel is bepaald wie recht heeft op een tegemoetkoming van de gemeente in de kosten van kinderopvang bij sociaal medische indicatie. Deze doelgroep heeft geen recht op een kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. De gemeente heeft echter de bevoegdheid om een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang bij sociaal medische indicatie te verstrekken. De gemeente Someren heeft ervoor gekozen om deze kosten van kinderopvang te vergoeden indien wordt voldaan aan de in dit artikel genoemde voorwaarden en rekening houdend met het gestelde in artikel 9 van deze beleidsregels. Hiermee wil de gemeente ervoor zorgen dat wanneer kinderopvang noodzakelijk is voor het welzijn van het kind dan wel de ouder/verzorger hierin ondersteuning wordt geboden. De tegemoetkoming op grond van een sociaal medische indicatie is een vangnetvoorziening. Dit betekent dat alleen de ouder(s)/verzorger(s) die niet op grond van een wettelijke bepaling (Wet kinderopvang) of een andere voorliggende voorziening aanspraak kan maken in de kosten van de kinderopvang, aanspraak kan maken op kinderopvang wegens een sociaal medische noodzaak. Tot een voorliggende voorziening wordt in ieder geval gerekend: 1. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ); 2. Medisch kinderdagverblijf (MKD); 3. Persoonsgebondenbudget (PGB); 4. Peuterspeelzaal / VVE; 5. Bijdrage peuterspeelzaal / VVE in het kader de Regeling Meedoen; 8/11

9 6. Wet op de Jeugdzorg (Wjz). Een andere voorwaarde is dat de ouder(s)/verzorger(s), op basis van de gemeentelijke draagkrachtregels voor de bijzondere bijstand, niet voldoende inkomen en vermogen hebben om de kosten van de kinderopvang zelf te voldoen. Draagkracht in inkomen wordt berekend zoals hieronder beschreven bij artikel 9 lid 3. Bij de draagkracht in vermogen wordt aangesloten bij de vermogensgrenzen zoals die zijn opgenomen in artikel 34 lid 3 van de Wet werk en bijstand. Artikel 9 Omvang en hoogte van de tegemoetkoming SMI Dit artikel regelt de omvang en de hoogte van de tegemoetkoming van de doelgroep sociaal medisch geïndiceerden. Lid 1 en 2: De tegemoetkoming SMI bedraagt maximaal 22 uur per week. Hiervoor zijn een aantal redenen om beleidsmatig deze keuze te maken: - Er is aansluiting gezocht bij de VVE, een voorliggende voorziening met een gelijke doelstelling. De VVE gaat uit van 10 uur, verspreid over maximaal 4 dagdelen. Normaliter bedraagt een dagdeel bij de kinderopvang 5,5 uur. Uitgaande van 4 volledige dagdelen kom je uit op 22 uur per week. Met dit aantal uren kunnen de ouder(s)/verzorger(s) en de kinderen nog beter worden ondersteund. - Omwille budgettaire redenen is het nodig om een maximum te stellen. Hierbij is 22 uur per week een goed gemiddelde om voldoende ondersteuning te kunnen bieden. - Indien er in een situatie meer uren nodig zijn dan het maximum van 22 uur, is er waarschijnlijk sprake van een situatie waarbij een andere (structurele) oplossing moet worden gezocht. Lid 3: Voor de hoogte van de tegemoetkoming SMI is aansluiting gezocht bij de draagkrachtregels voor de bijzondere bijstand in het kader van de Wet werk en bijstand. Uitgangspunt is dat er bij een inkomen tot 110% van de voor de ouder(s)/verzorger(s) toepasselijke bijstandsnorm geen draagkracht aanwezig is en heeft men recht op de volledige tegemoetkoming voor het aantal geïndiceerde uren. Heeft men een hoger inkomen dan gelden de volgende regels: Het inkomen boven de 110% van de geldende bijstandsnorm wordt beschouwd als meerinkomen. De draagkracht uit het meerinkomen bedraagt: 10% van de eerste 150,00 per maand van het in aanmerking te nemen inkomen incl. vt; 50% van de volgende 200,00 (tot 350,00) per maand van het in aanmerking te nemen inkomen incl. vt; 100% van het in aanmerking te nemen inkomen incl. vt boven de 350,00 per maand. Artikel 10 Ingangsdatum en duur van de tegemoetkoming SMI Behoeft geen nadere toelichting. Artikel 11 Te verstrekken gegevens bij de aanvraag SMI Behoeft geen nadere toelichting. Artikel 12 Voorlopige vaststelling van de tegemoetkoming SMI 9/11

10 De tegemoetkoming wordt in eerste instantie per jaar voorlopig vastgesteld en in maandelijks gelijke delen in de vorm van een voorschot uitbetaald. In het kader van de inlichtingenplicht (artikel 16) is de aanvrager van de tegemoetkoming verplicht om wijzigingen door te geven aan het college. Artikel 13 Definitieve vaststelling van de tegemoetkoming SMI Uiterlijk 1 maart volgend op het kalenderjaar dient/dienen de ouder(s)/verzorger(s) (eventueel door tussenkomst van het kindercentrum of gastouderbureau) een overzicht van de feitelijke kosten in te leveren bij het college. Vervolgens zal het college aan de hand van deze gegevens de tegemoetkoming definitief vaststellen. Als de gemeente een ouder/verzorger een hoger bedrag heeft uitgekeerd dan waarop deze recht heeft, kan de gemeente het teveel betaalde bedrag terugvorderen. Mocht er te weinig uitbetaald zijn, dan zal de ouder/verzorger een nabetaling ontvangen. Hoofdstuk 4 Algemene bepalingen Artikel 14 Beslistermijn Lid 1: De termijn waarin het college moet beslissen op een aanvraag bedraagt in beginsel acht weken. Hiermee wordt aangesloten bij de algemene beslistermijn van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het feit dat het college een termijn van acht weken heeft om te beslissing over een aanvraag voor een tegemoetkoming, wilt uiteraard niet zeggen dat het college deze termijn ook in alle gevallen moet benutten. De gemeente zal er naar streven de behandelingstermijn van aanvragen zo kort mogelijk te houden en met name aanvragen waar spoed mee geboden is direct af te handelen. Door middel van mandatering van de beslissingsbevoegdheid kan de besluitvorming worden versneld. Lid 2: In sommige situaties kan het nodig zijn om de beslistermijn te verlengen. Hierbij kan gedacht worden aan een situatie waarbij nog nader onderzoek nodig is. Artikel 15 Inhoud van de beschikking Het besluit is een beschikking in de zin van titel 4.1 van de Awb. Dit betekent dat tegen het besluit bezwaar kan worden gemaakt en beroep kan worden ingesteld. Dit brengt ook een zorgvuldige besluitvorming met zich mee, waarbij de inhoud van de beschikking in ieder geval moet voldoen aan het gestelde in dit artikel. Artikel 16 Inlichtingenplicht In dit artikel is voor de vaststelling en verstrekking van een tegemoetkoming een inlichtingenverplichting opgenomen voor de ontvanger van de tegemoetkoming. Zie voor de gevolgen van het niet nakomen van deze verplichting de artikel 17 en 18 van deze beleidsregels met betrekking tot de herziening, intrekking en terugvordering van de tegemoetkoming. Indien er veranderingen plaatsvinden in de situatie, dan dient belanghebbende deze wijzigingen onmiddellijk door te geven. Hiervoor dient de belanghebbende gebruik te maken van het daarvoor bestemde mutatieformulier. Het mutatieformulier is een bijlage bij de beschikking. Artikel 17 Herziening en intrekking Een tegemoetkoming kan als subsidie in de zin van artikel 4:21 lid 1 Awb aangemerkt te worden. Beëindiging, herziening of intrekking van een tegemoetkoming dient dan ook op grond van afdeling van de Awb te geschieden, omdat het een subsidie betreft. 10/11

11 Uit de term kan blijkt dat het een bevoegdheid van het college betreft. Het college kan derhalve per individuele situatie op grond van de reden van ten onrechte verstrekte tegemoetkoming, de mate van financiële benadeling en de omstandigheden van een ontvanger besluiten al dan niet tot herziening of intrekking over te gaan. Indien tot herziening of intrekking besloten wordt, vereist het gebruik maken van deze bevoegdheid echter wel een zorgvuldig onderzoek en rapportage alsmede een beschikking die specifiek gemotiveerd is. Artikel 18 Terugvordering Terugvordering van een tegemoetkoming dient, omdat het een subsidie betreft, op grond van de afdeling van de Awb te geschieden. Terugvordering van een tegemoetkoming is met toepassing van artikel 4:57 Awb alleen mogelijk van de zogenaamde onverschuldigde betaling conform artikel 6:203 Burgerlijk Wetboek. Dit is een procedure voor de civiele rechter om een dwanginvorderingstitel voor de ten onrechte verstrekte tegemoetkoming te verkrijgen, nadat een belanghebbende, na aanmaning, in gebreke is gebleven de kosten terug te betalen. Om van een onverschuldigde betaling van de gemaakte kosten te kunnen spreken, dient daaraan echter altijd het hierboven gemelde besluit tot beëindiging herziening of intrekking vooraf te zijn gegaan. De terugvordering betreft overigens een kan -bepaling. Er kan per geval op grond van de reden van ten onrechte verstrekte tegemoetkoming, de mate van financiële benadeling en de omstandigheden van een ontvanger besloten worden al dan niet tot terugvordering over te gaan. Indien tot terugvordering besloten wordt, vereist het gebruik maken van deze bevoegdheid een zorgvuldige onderzoek en rapportage alsmede een beschikking die specifiek gemotiveerd is. Artikel 19 Hardheidsclausule Dit artikel behoeft geen toelichting. Artikel 20 Inwerkingtreding en citeertitel Dit artikel behoeft geen toelichting. 11/11

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang 2013

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang 2013 Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang 2013 Hoofdstuk 1 De begrippen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. Awb: de Algemene wet bestuursrecht; b. berekeningsjaar:

Nadere informatie

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang 2015

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang 2015 Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang 2015 Hoofdstuk 1 De begrippen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. Awb: de Algemene wet bestuursrecht; b. berekeningsjaar:

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Overbetuwe 2014

Specifieke subsidieregeling tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Overbetuwe 2014 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Overbetuwe 2014 Ons kenmerk: 13BWB00061 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelezen het advies van

Nadere informatie

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg Beleidsregels Kinderopvang Gemeente Steenbergen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

Nadere informatie

Beleidsregels tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang Gemeente Súdwest-Fryslân

Beleidsregels tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang Gemeente Súdwest-Fryslân Beleidsregels tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang Gemeente Súdwest-Fryslân Artikel 1. Doel van de regeling Deze regeling heeft als doel te voorzien in een tegemoetkoming in de kosten van de eigen

Nadere informatie

Beleidsregels betreffende. tegemoetkoming kosten kinderopvang. op grond van sociaal medische indicatie.

Beleidsregels betreffende. tegemoetkoming kosten kinderopvang. op grond van sociaal medische indicatie. Het college van Burgemeester en Wethouders van Brielle, gelet op artikel 4:21 van de Algemene wet bestuursrecht, besluit vast te stellen de Beleidsregels betreffende tegemoetkoming kosten kinderopvang

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard);

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard); Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard); Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 22 november 2012;

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Verordening kinderopvang op sociaal medische indicatie Haarlemmerliede en Spaarnwoude De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Gelezen het voorstel van het college 19 januari ; Gelet op

Nadere informatie

Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum,

Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum, Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum, gelet op de artikelen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb),

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr. verordening en beleidsregel Kinderopvang,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr. verordening en beleidsregel Kinderopvang, De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr. verordening en beleidsregel Kinderopvang,, inzake gelet artikel 149 van

Nadere informatie

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Nr. 30 6 januari 2017 Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. Beleidsregels tegemoetkoning eigen bijdrage

Nadere informatie

Beleidsregels tegemoetkoming kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie Gemeente Súdwest-Fryslân

Beleidsregels tegemoetkoming kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie Gemeente Súdwest-Fryslân Beleidsregels tegemoetkoming kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie Gemeente Súdwest-Fryslân Artikel 1. Doel van de regeling Deze regeling heeft als doel te voorzien in een tegemoetkoming

Nadere informatie

Raadsvoorstel 44 Vergadering 27 juni Gemeenteraad. Onderwerp : Verordening Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Helmond 2017

Raadsvoorstel 44 Vergadering 27 juni Gemeenteraad. Onderwerp : Verordening Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Helmond 2017 Raadsvoorstel 44 Vergadering 27 juni 2017 Gemeenteraad Onderwerp : Verordening Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Helmond 2017 B&W vergadering : 23 mei 2017 Zaaknummer : 33380589 Dienst / afdeling

Nadere informatie

Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Echt-Susteren 2006

Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Echt-Susteren 2006 CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR73749_1 25 november 2015 Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Echt-Susteren 2006 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Besluit nr.: Onderwerp: Verordening sociaal-medische indicatie kinderopvang Albrandswaard

Besluit nr.: Onderwerp: Verordening sociaal-medische indicatie kinderopvang Albrandswaard RAADSBESLUIT Besluit nr.: 131248 Onderwerp: Verordening sociaal-medische indicatie kinderopvang Albrandswaard De raad van de gemeente Albrandswaard; Overwegende dat het gewenst is de verlening, de voorschotverlening

Nadere informatie

*13-0012744* 13-0012744 Beleidsregels kinderopvang gemeente Waalwijk 2013 D12-0060 951 1

*13-0012744* 13-0012744 Beleidsregels kinderopvang gemeente Waalwijk 2013 D12-0060 951 1 Beleidsregels kinderopvang gemeente Waalwijk 2013 Het College van Waalwijk gelet op artikel 1.13 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en artikel 1:3, vierde lid, Algemene wet bestuursrecht;

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen. Kinderopvangverordening De Wâlden. Dienst Werk en Inkomen De Wâlden

Gemeente Achtkarspelen. Kinderopvangverordening De Wâlden. Dienst Werk en Inkomen De Wâlden Gemeente Achtkarspelen Kinderopvangverordening De Wâlden Dienst Werk en Inkomen De Wâlden Januari 2013 1 Gemeente Achtkarspelen de Raad van de gemeente Achtkarspelen; gelet op het bepaalde in artikel 25

Nadere informatie

de Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang

de Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang de Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Eigen onderwerp

Nadere informatie

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 25 van de Wet kinderopvang;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 25 van de Wet kinderopvang; De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 november 2004, nr. 0408133 inzake de Wet Kinderopvang; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en

Nadere informatie

VERGOEDING EIGEN BIJDRAGE KOSTEN KINDEROPVANG HILVERSUM 2016 Het college van burgemeester en wethouders van Hilversum,

VERGOEDING EIGEN BIJDRAGE KOSTEN KINDEROPVANG HILVERSUM 2016 Het college van burgemeester en wethouders van Hilversum, BELEIDSREGELS GEMEENTE HILVERSUM Behorende bij Wet kinderopvang en kwaliteit peuterspeelzalen VERGOEDING EIGEN BIJDRAGE KOSTEN KINDEROPVANG HILVERSUM 2016 Het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 juli 2004, nr. OW/2004/3325;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 juli 2004, nr. OW/2004/3325; Raadsgriffie,. Dordrecht Ontwerp besluit - II De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 juli 2004, nr. OW/2004/3325; gelet op artikel 25 van de Wet kinderopvang

Nadere informatie

Gemeente Den Haag BELEIDSREGEL TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG VOOR OUDERS MET EEN SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE

Gemeente Den Haag BELEIDSREGEL TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG VOOR OUDERS MET EEN SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSW/2013.289 RIS 269163 BELEIDSREGEL TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG VOOR OUDERS MET EEN SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Overwegende

Nadere informatie

BELEIDSREGEL TEGEMOETKOMING KINDEROPVANGTOESLAG HELMOND 2013

BELEIDSREGEL TEGEMOETKOMING KINDEROPVANGTOESLAG HELMOND 2013 Jaar: 2012 Nummer: 103 Besluit: B&W 11 december 2012 Gemeenteblad BELEIDSREGEL TEGEMOETKOMING KINDEROPVANGTOESLAG HELMOND 2013 Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 1.13 Wet kinderopvang

Nadere informatie

Beleidsregels Kinderopvang

Beleidsregels Kinderopvang Wilil/Ii/ll/ljllllll 17 0002207 jfbéj - -:\ gemeenschappelijke regeling pi; bgwi mmm Beleidsregels Kinderopvang afdeling Werk, Inkomen en Zorg Gemeente Borsele Gemeente Goes.k Gemeente Kapelle Gemeente

Nadere informatie

Beleidsregels Tegemoetkoming kinderopvang bij sociaal medische indicatie (SMI) Gemeente Waalre

Beleidsregels Tegemoetkoming kinderopvang bij sociaal medische indicatie (SMI) Gemeente Waalre De raad van de gemeente Waalre; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; d.d. 22 oktober 2013, gelet op artikel 35, behoudens artikel 35 lid5, van de Wet werk en bijstand, besluit vast te stellen

Nadere informatie

VERORDENING SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE KINDEROPVANG LAARBEEK 2014

VERORDENING SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE KINDEROPVANG LAARBEEK 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Laarbeek. Nr. 33244 17 april 2015 VERORDENING SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE KINDEROPVANG LAARBEEK 2014 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen De raad van de gemeente Laarbeek;

Nadere informatie

DE VERORDENING HEET NU VERORDENING WET KINDEROPVANG 2012. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Kerkrade d.d.

DE VERORDENING HEET NU VERORDENING WET KINDEROPVANG 2012. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Kerkrade d.d. Verordening Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2012 (Gezien deze Verordening alleen de gemeentelijk bijdrage aan ouders voor kinderopvang behandelt, stelt men een andere titel voor; bijv.

Nadere informatie

Bökiñädf *) bij sociaal medische indicatie. Beleidsregels. Tegemoetkom i ng ki nderopva n g. Reg. nr. : l-52/2076/ 137 7

Bökiñädf *) bij sociaal medische indicatie. Beleidsregels. Tegemoetkom i ng ki nderopva n g. Reg. nr. : l-52/2076/ 137 7 Bökiñädf *) Beleidsregels Tegemoetkom i ng ki nderopva n g bij sociaal medische indicatie 2016 Gemeente Boxmeer Besluit College d.d. 28 juni 2016 Reg. nr. : l-52/2076/ 137 7 2 Het college van burgemeester

Nadere informatie

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie gemeente Korendijk. 1

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie gemeente Korendijk. 1 Burgemeester en wethouders van Korendijk gelet op artikel 160 lid 1a van de Gemeentewet; artikel 4:81, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb); b e s l u i t e n vast te stellen de volgende beleidsregels:

Nadere informatie

Gemeenteraad 2 maart 2010 Gemeenteblad

Gemeenteraad 2 maart 2010 Gemeenteblad Jaar: 2010 Nummer: 14 Besluit: Gemeenteraad 2 maart 2010 Gemeenteblad VERORDENING KINDEROPVANG HELMOND 2010 De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 januari

Nadere informatie

VERORDENING SOCIAAL MEDISCH GEÏNDICEERDE KINDEROPVANG GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL 2016

VERORDENING SOCIAAL MEDISCH GEÏNDICEERDE KINDEROPVANG GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL 2016 De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr., inzake verordening en beleidsregel Kinderopvang, gelet artikel 149 van

Nadere informatie

BELEIDSREGELS TEGEMOETKOMING KINDEROPVANGTOESLAG DEURNE 2015. Gelet op artikel 1.13 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (WK)

BELEIDSREGELS TEGEMOETKOMING KINDEROPVANGTOESLAG DEURNE 2015. Gelet op artikel 1.13 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (WK) Gemeenteblad nr. 182, 18 december 2014 BELEIDSREGELS TEGEMOETKOMING KINDEROPVANGTOESLAG DEURNE 2015 Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 1.13 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen

Nadere informatie

VERORDENING SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE KINDEROPVANG HELMOND 2011

VERORDENING SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE KINDEROPVANG HELMOND 2011 Jaar: 2011 Nummer: 105 Besluit: Gemeenteraad 6 december 2011 Gemeenteblad VERORDENING SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE KINDEROPVANG HELMOND 2011 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Beleidsregels Bijzondere bijstand Kinderopvang. 1 Algemeen. 2 Sociaal-medische indicatie

Beleidsregels Bijzondere bijstand Kinderopvang. 1 Algemeen. 2 Sociaal-medische indicatie Beleidsregels Bijzondere bijstand Kinderopvang 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Onderwerp: Subsidieregeling tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Overbetuwe 2017

Onderwerp: Subsidieregeling tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Overbetuwe 2017 Onderwerp: Subsidieregeling tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Overbetuwe 2017 Ons kenmerk: 16BWB00022 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelezen het advies van de Participatieraad

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door

Nadere informatie

1. In deze beleidsregels wordt verstaan onder

1. In deze beleidsregels wordt verstaan onder Beleidsregels Tegemoetkoming kinderopvang bij sociaal medische indicatie Gemeente Boxmeer 2O13 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In deze beleidsregels wordt verstaan onder a b c d e f. I h i. j. vermogen:

Nadere informatie

Regeling tegemoetkoming kosten kinderopvang

Regeling tegemoetkoming kosten kinderopvang Regeling tegemoetkoming kosten kinderopvang 1 Regeling tegemoetkoming kosten kinderopvang 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn; Gelet op artikel 3, derde lid van de

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Aanvullende gemeentelijke tegemoetkoming

Hoofdstuk 1 Aanvullende gemeentelijke tegemoetkoming Beleidregel Kinderopvang Kenmerk 116998 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek gelet op de artikelen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Wet Werk en Bijstand (WWB)

Nadere informatie

Verordening tegemoetkoming kosten peuteropvang in Midden-Delfland

Verordening tegemoetkoming kosten peuteropvang in Midden-Delfland Verordening tegemoetkoming kosten peuteropvang in Midden-Delfland De raad van de gemeente Midden-Delfland: gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 januari 2015; gelet op artikel 147,

Nadere informatie

dat per 1 januari 2013 de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in werking is getreden;

dat per 1 januari 2013 de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in werking is getreden; Gemeenteblad van de gemeente Dinkelland Jaargang: 2014 Nummer: 36 Uitgifte: 28 mei 2014 Bekendmaking van het besluit het college van burgemeester en wethouders d.d. 27 mei 2014, nr. I14.023752, tot vaststelling

Nadere informatie

Artikel 5. Nadere regels Het college stelt nadere regels vast met betrekking tot de uitvoering van de individuele studietoeslag.

Artikel 5. Nadere regels Het college stelt nadere regels vast met betrekking tot de uitvoering van de individuele studietoeslag. Inkomensondersteunende maatregelenverordening Lelystad 2015 De raad van de gemeente Lelystad gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van ( ); gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel

Nadere informatie

Reg.nr.: I-SZ/2013/28. Beleidsregels. Aanvullende uitkering kinderopvangkosten voor ouders met een re-integratietraject

Reg.nr.: I-SZ/2013/28. Beleidsregels. Aanvullende uitkering kinderopvangkosten voor ouders met een re-integratietraject Reg.nr.: I-SZ/2013/28 Beleidsregels Aanvullende uitkering kinderopvangkosten voor ouders met een re-integratietraject Gemeente Boxmeer 2013 . Beleidsregels Aanvullende uitkering kinderopvangkosten voor

Nadere informatie

Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang

Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang CVDR Officiële uitgave van Haarlem. Nr. CVDR58455_1 25 oktober 2016 Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Haarlem d.d. 10

Nadere informatie

overwegende dat het hiervoor noodzakelijk is om regels te stellen omtrent de tegemoetkoming in de kosten van (VVE-)peuteropvang;

overwegende dat het hiervoor noodzakelijk is om regels te stellen omtrent de tegemoetkoming in de kosten van (VVE-)peuteropvang; Verordening tegemoetkoming kosten (VVE-)peuteropvang in Tiel De raad van de gemeente Tiel: gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 juni 2017; overwegende dat het wenselijk is om peuteropvang

Nadere informatie

Algemene toelichting. Artikelsgewijze toelichting

Algemene toelichting. Artikelsgewijze toelichting Algemene toelichting De Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen beoogt het ouders of verzorgers gemakkelijker te maken werk en zorg te combineren. Niet alleen werkenden kunnen een beroep doen

Nadere informatie

Vaststellen van de beleidsregel gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten kinderopvang

Vaststellen van de beleidsregel gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten kinderopvang CVDR Officiële uitgave van Heerlen. Nr. CVDR246142_1 12 juli 2016 Vaststellen van de beleidsregel gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten kinderopvang beleidsregel beleidsregel gemeentelijke tegemoetkoming

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Subsidieregeling aanvulling kinderopvangtoeslag

gemeente Eindhoven Subsidieregeling aanvulling kinderopvangtoeslag gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Verordening tegemoetkoming kosten voorschoolse voorzieningen in Midden- Delfland

Verordening tegemoetkoming kosten voorschoolse voorzieningen in Midden- Delfland Concept Verordening tegemoetkoming kosten voorschoolse voorzieningen in Midden- Delfland Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 Definities 1. In deze verordening wordt verstaan onder: Het college: het

Nadere informatie

Beleidsregels inzake tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van een sociaal medische indicatie

Beleidsregels inzake tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van een sociaal medische indicatie Beleidsregels inzake tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van een sociaal medische indicatie Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Doel van de regeling Deze regeling heeft als doel te

Nadere informatie

Gemeenteblad van Enschede

Gemeenteblad van Enschede Gemeenteblad van Enschede De Raad van de gemeente Enschede, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van, programma Opgroeien & Ontwikkelen, nr 1gelet op art. 149 van de Gemeentewet, overwegende

Nadere informatie

Ontwerpbesluit. De raad van de gemeente Kerkrade;

Ontwerpbesluit. De raad van de gemeente Kerkrade; Gemeente Kerkrade Agendapunt nr.: 23 Ontwerpbesluit Conform ontwerpbesluit is besfoten ín de raadsvergadering d.d,.. )3~ VTL-Xo y.m Nr.: 14RÒ095 De raad van de gemeente Kerkrade; overwegende,» dat de gemeenten

Nadere informatie

Nijverdal, 28 mei Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 2 april 2013;

Nijverdal, 28 mei Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 2 april 2013; Gemeente Hellendoorn Besluit Nijverdal, 28 mei 2013 Nr. 13INT01214 De raad van de gemeente Hellendoorn; Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 2 april 2013; Besluit vast

Nadere informatie

Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie

Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie Het college van burgemeester en wethouders van Schiedam, gelet op artikel 4.81 van de Algemene wet bestuursrecht,

Nadere informatie

VERORDENING tegemoetkoming kinderopvang

VERORDENING tegemoetkoming kinderopvang VERORDENING tegemoetkoming kinderopvang Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Beleidsregels Tegemoetkoming kosten kinderopvang 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelet op artikel 1.13 van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen

Nadere informatie

Verordening Tegemoetkoming Kosten Kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie (SMI) gemeente Groesbeek 2015

Verordening Tegemoetkoming Kosten Kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie (SMI) gemeente Groesbeek 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Groesbeek. Nr. 101382 29 oktober 2015 Verordening Tegemoetkoming Kosten Kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie (SMI) gemeente Groesbeek 2015

Nadere informatie

Verordening kinderopvang gemeente Hellendoorn gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 28 september 2010;

Verordening kinderopvang gemeente Hellendoorn gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 28 september 2010; CVDR Officiële uitgave van Hellendoorn. Nr. CVDR54011_1 29 maart 2016 Verordening kinderopvang gemeente Hellendoorn 2010 De raad van de gemeente Hellendoorn; gezien het voorstel van het college van Burgemeester

Nadere informatie

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll ll ll ll l

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll ll ll ll l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll ll ll ll l Beleidsregels Re integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling iioverheidsor anisatie

Nadere informatie

Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Oegstgeest. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 september

Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Oegstgeest. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 september CVDR Officiële uitgave van Oegstgeest. Nr. CVDR39312_2 8 november 2016 Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Oegstgeest De raad van de gemeente Oegstgeest; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

In andere gevallen zal de ouder de volgende gegevens aan de gemeente moeten verstrekken:

In andere gevallen zal de ouder de volgende gegevens aan de gemeente moeten verstrekken: ALGEMENE TOELICHTING INLEIDING Op 1 januari 2005 is de Wet kinderopvang in werking getreden. De Wet kinderopvang beoogt het ouders of verzorgers gemakkelijker te maken werk en zorg te combineren. Niet

Nadere informatie

Doelgroepen die recht hebben op een tegemoetkoming voor kinderopvang 'Aangewezen' doelgroepen

Doelgroepen die recht hebben op een tegemoetkoming voor kinderopvang 'Aangewezen' doelgroepen gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Tegemoetkoming kosten kinderopvang Portefeuillehouder S. Bak Collegevergadering 2 juli 2013 Inlichtingen R. Kouwenhoven (023 5676615) Registratienummer 2013.0050750

Nadere informatie

Verordening Voorschoolse voorzieningen gemeente Nijmegen 2015

Verordening Voorschoolse voorzieningen gemeente Nijmegen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nijmegen. Nr. 110927 23 november 2015 Verordening Voorschoolse voorzieningen gemeente Nijmegen 2015 Hoofdstuk 1. ALGEMENE BEPALINGEN De raad van de gemeente

Nadere informatie

Verordening kinderopvang Bernheze 2005

Verordening kinderopvang Bernheze 2005 http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/actueel/bernheze/58770.html Verordening kinderopvang Bernheze 2005 De raad van de gemeente Bernheze; gelezen het voorstel van het college van

Nadere informatie

Nadere regels tegemoetkoming kinderopvang sociaal medische indicatie Steenwijkerland

Nadere regels tegemoetkoming kinderopvang sociaal medische indicatie Steenwijkerland Nadere regels tegemoetkoming kinderopvang sociaal medische indicatie Steenwijkerland Nadere regels vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Steenwijkerland d.d., gepubliceerd in

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijving

Artikel 1 Begripsomschrijving UITVOERINGSREGELING VERGOEDING VOOR PEUTEROPVANG GEMEENTE BOXTEL. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boxtel: overwegende dat het wenselijk is om peuteropvang voor alle peuters in de gemeente Boxtel

Nadere informatie

besluit van de gemeenteraad de raad van de gemeente gouda besluit: onderwerp Verordening Wet kinderopvang Gouda 2005

besluit van de gemeenteraad de raad van de gemeente gouda besluit: onderwerp Verordening Wet kinderopvang Gouda 2005 besluit van de gemeenteraad voorstelnummer iz-nummer 110 2004.25201 onderwerp Verordening Wet kinderopvang Gouda 2005 de raad van de gemeente gouda Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014 Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Harlingen Onderwerp: Participatiewet De raad van de gemeente Harlingen Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014 gelet op gelet

Nadere informatie

Voorstel Overgaan tot vaststelling van de voorliggende Verordening Wet kinderopvang.

Voorstel Overgaan tot vaststelling van de voorliggende Verordening Wet kinderopvang. Aan de gemeenteraad Agendapunt Roden, Onderwerp Verordening Wet Kinderopvang Noordenveld. Voorstel Overgaan tot vaststelling van de voorliggende Verordening Wet kinderopvang. Motivering Inleiding Op 6

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp Datum 26 oktober 2012 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Venray 2013 Pagina 1 van 6 De raad van Venray, gelezen het advies van de Cliëntenraad WWB van 16 oktober 2012, gelezen

Nadere informatie

Verordening kinderopvang gemeente s-hertogenbosch vastgesteld door de gemeenteraad van s-hertogenbosch op 22 januari 2013

Verordening kinderopvang gemeente s-hertogenbosch vastgesteld door de gemeenteraad van s-hertogenbosch op 22 januari 2013 Verordening kinderopvang gemeente s-hertogenbosch 2013 vastgesteld door de gemeenteraad van s-hertogenbosch op 22 januari 2013 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten n.v.t. goedgekeurd door de Kroon n.v.t.

Nadere informatie

Beleidsregels Tegemoetkoming kosten kinderopvang gelet op artikel 1.13 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wkkp);

Beleidsregels Tegemoetkoming kosten kinderopvang gelet op artikel 1.13 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wkkp); GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sint-Michielsgestel. Nr. 18914 17 februari 2016 Beleidsregels Tegemoetkoming kosten kinderopvang 2016 Het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel

Nadere informatie

Beleidsregels WWB/IOAW/IOAZschriftelijke. verminderde verwijtbaarheid gemeente Tholen 2013

Beleidsregels WWB/IOAW/IOAZschriftelijke. verminderde verwijtbaarheid gemeente Tholen 2013 Beleidsregels WWB/IOAW/IOAZschriftelijke waarschuwing en verminderde verwijtbaarheid gemeente Tholen 2013 Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen; Gelet op artikel 18a van de Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2 03-Intern - 8200 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2 03-Intern - 8200 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 2 Premie verordening Gemeente Culemborg Stadswinkel Afdeling Werk en inkomen 2010 De raad

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen

Gemeente Achtkarspelen Gemeente Achtkarspelen Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang Afdeling Sociale Zaken November 2006 Gemeente Achtkarspelen 2 De Raad van de gemeente Achtkarspelen; gelezen het voorstel van Burgemeester

Nadere informatie

VERORDENING WET KINDEROPVANG GEMEENTE DOETINCHEM In deze verordening wordt verstaan onder:

VERORDENING WET KINDEROPVANG GEMEENTE DOETINCHEM In deze verordening wordt verstaan onder: De raad van de gemeente Doetinchem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders genomen d.d...., inzake gelet op artikel 25 van de Wet kinderopvang en artikel 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Tekstuitgave van de Verordening tegemoetkoming kinderopvang

Tekstuitgave van de Verordening tegemoetkoming kinderopvang Tekstuitgave van de Verordening tegemoetkoming kinderopvang 2005 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 november 2004; gelet op artikel

Nadere informatie

- De Verordening voorschoolse voorzieningen (GB ) wordt onverminderd artikel 28, per 1 januari 2014 ingetrokken. Gemeenteblad Nijmegen

- De Verordening voorschoolse voorzieningen (GB ) wordt onverminderd artikel 28, per 1 januari 2014 ingetrokken. Gemeenteblad Nijmegen Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 107 Naam Verordening voorschoolse voorzieningen (2013) Publicatiedatum 10 oktober 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de verordening bij Raadsbesluit van 2

Nadere informatie

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang sociaal medische indicatie

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang sociaal medische indicatie Artikel 1 Doel van de beleidsregel Deze beleidsregel heeft als doel te voorzien in een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie. Daarmee voorziet deze beleidsregel

Nadere informatie

SUBSIDIEVERORDENING PEUTERPROGRAMMA GEMEENTE ECHT-SUSTEREN 2013

SUBSIDIEVERORDENING PEUTERPROGRAMMA GEMEENTE ECHT-SUSTEREN 2013 CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR311130_1 23 november 2016 SUBSIDIEVERORDENING PEUTERPROGRAMMA GEMEENTE ECHT-SUSTEREN 2013 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van

Nadere informatie

BURGEMEESTER E WETHOUDERS VA ROERMO D, Overwegende dat;

BURGEMEESTER E WETHOUDERS VA ROERMO D, Overwegende dat; BURGEMEESTER E WETHOUDERS VA ROERMO D, Overwegende dat; het college het bevorderen van uitstroom van uitkeringsgerechtigden ten doel heeft gesteld in het kader van haar taken op grond van de Wet Werk en

Nadere informatie

VERORDENING. vaststelling Verordening Maatschappelijke Participatie van kinderen Wet werk en bijstand De raad van de gemeente Terneuzen;

VERORDENING. vaststelling Verordening Maatschappelijke Participatie van kinderen Wet werk en bijstand De raad van de gemeente Terneuzen; Lijst agendapunten nummer: Kenmerk: 32320 Afdeling: Samenleving VERORDENING 7b Datum: 15 december 2011 Onderwerp: vaststelling Verordening Maatschappelijke Participatie van kinderen Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Verordening Tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie (SMI) gemeente Groesbeek 2015

Verordening Tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie (SMI) gemeente Groesbeek 2015 Verordening Tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie (SMI) gemeente Groesbeek 2015 Wetstechnische informatie ja Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag 2015

Verordening individuele studietoeslag 2015 De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 november 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c van de Participatiewet, gelet op artikel 36b, eerste

Nadere informatie

Premieverordening 2012

Premieverordening 2012 Premieverordening 2012 De raad van de gemeente Hengelo, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2012, gelet op de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling gemeentetoeslag voor peuteropvang gemeente IJsselstein

Uitvoeringsregeling gemeentetoeslag voor peuteropvang gemeente IJsselstein GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente IJsselstein Nr. 71961 1 mei 2017 Uitvoeringsregeling gemeentetoeslag voor peuteropvang gemeente IJsselstein 2017 Burgemeester en Wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. De raad van de gemeente Lemsterland; gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 6 december 2010; gelet op de artikelen 7, 8,

Nadere informatie

Verordening voorschoolse educatie en kinderopvang SMI gemeente Hollands Kroon

Verordening voorschoolse educatie en kinderopvang SMI gemeente Hollands Kroon Verordening voorschoolse educatie en kinderopvang SMI gemeente Hollands Kroon Inhoud 1. Algemene bepalingen 2 Artikel 1. Definities 2 2. Bepalingen over de vergoeding 3 Artikel 2. Doel en toepassingsbereik

Nadere informatie

Beleidsregels subsidiëring kinderopvang 2016

Beleidsregels subsidiëring kinderopvang 2016 Gemeenteblad nr. 632041 Officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 30 maart 2016 Collegebesluit van 15 maart 2016 Beleidsregels subsidiëring kinderopvang 2016 Het college van burgemeester en

Nadere informatie

BELEIDSREGELS UITVOERING WET EENMALIGE KOOPKRACHTTEGEMOETKOMING LAGE INKOMENS GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2014

BELEIDSREGELS UITVOERING WET EENMALIGE KOOPKRACHTTEGEMOETKOMING LAGE INKOMENS GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2014 BELEIDSREGELS UITVOERING WET EENMALIGE KOOPKRACHTTEGEMOETKOMING LAGE INKOMENS GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2014 HOOFDSTUK 1: BEGRIPSBEPALINGEN REGELING Artikel 1. Begripsbepalingen 1. De begripsomschrijvingen

Nadere informatie

"VERORDENING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG 2015".

VERORDENING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG 2015. De raad van de gemeente Loppersum; gelezen het voorstel van het college van 2 december 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet; b e s l u i t : vast te stellen de "VERORDENING

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 ================================================================================== De raad van de gemeente (naam gemeente) ; gelezen het voorstel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 juni 2014 (raadsvoorstel nr. 14MO01); raadsstuk 14bb6995;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 juni 2014 (raadsvoorstel nr. 14MO01); raadsstuk 14bb6995; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 82795 30 december 2014 Verordening kinderopvang Rotterdam 2014 De Raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz

Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz van de gemeente Hulst Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst (hierna: het college)

Nadere informatie

Vrijlating inkomsten uit arbeid en vrijlating kostenvergoeding vrijwilligerswerk Participatiewet, IOAW en IOAZ

Vrijlating inkomsten uit arbeid en vrijlating kostenvergoeding vrijwilligerswerk Participatiewet, IOAW en IOAZ Vrijlating inkomsten uit arbeid en vrijlating kostenvergoeding vrijwilligerswerk Participatiewet, IOAW en IOAZ Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal. gelet op de artikelen: 4:81 Algemene

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Haarlemmerliede en Spaarnwoude (II) De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

gelet op artikel 8 eerste lid onderdeel c van de Participatiewet en artikel 7 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling 2010 ISD Noordoost;

gelet op artikel 8 eerste lid onderdeel c van de Participatiewet en artikel 7 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling 2010 ISD Noordoost; Gemeente Appingedam Raadsbesluit De raad van de gemeente Appingedam; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 november 2014; gelet op artikel 8 eerste lid onderdeel c

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders dd. 31 augustus 2004,

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders dd. 31 augustus 2004, CVDR Officiële uitgave van Hulst. Nr. CVDR47982_1 15 maart 2016 Verordening wet kinderopvang De raad van de gemeente Hulst; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders dd. 31 augustus

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. Gemeente.

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. Gemeente. De raad van de gemeente.; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders..; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, en derde lid, van de Participatiewet; overwegende dat het van

Nadere informatie