Vaststellen van de beleidsregel gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten kinderopvang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vaststellen van de beleidsregel gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten kinderopvang"

Transcriptie

1 CVDR Officiële uitgave van Heerlen. Nr. CVDR246142_1 12 juli 2016 Vaststellen van de beleidsregel gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten kinderopvang beleidsregel beleidsregel gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten kinderopvang HOOFDSTUK 1 algemene bepalingen artikel 1 begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wkkp), de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de gemeentewet. 2. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wkkp); b. het college: het college van burgemeester en wethouders gemeente Heerlen; c. de raad: de gemeenteraad van Heerlen; d. tegemoetkoming: een bijdrage als bedoeld in artikel 1.13 van de wet. e. de houder: de rechtspersoon of natuurlijke persoon van 18 jaar of ouder die kinder-centrum, een voorziening voor gastouderopvang of een gastouderbureau exploiteert. artikel 2 doelgroep 1. Tot de doelgroep van deze beleidsregel behoort de ouder als bedoeld in artikel van de Wet. 2. Tot de doelgroep van deze beleidsregel behoort eveneens de ouder als bedoeld in artikel 1.6 lid 1 onder a en aanvullend een uitkering ontvangt op grond van de WWB, IOAW of IOAZ. artikel 3 tegemoetkoming in de kosten kinderopvang 1. Een tegemoetkoming wordt slechts verleend voor het aantal af te nemen uren kinderopvang dat naar het oordeel van het college als noodzakelijk kan worden aangemerkt in verband met de combinatie van de zorg voor het kind met: a. deelname aan een voorziening gericht op arbeidsinschakeling; b. deelname aan een lopende voorziening vóór 1 januari 2013 op grond van de Wet Inburgering; c. deelname aan onderwijs bij een school of instelling als bedoeld in paragraaf 2.2 of 2.4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdragen en schoolkosten dan wel als bedoeld in de artikelen 2.8 tot en met 2.11 van de Wet studiefinanciering 2000; of d. het verrichten van betaalde werkzaamheden en aanvullend een uitkering ontvangt op grond van de WWB, IOAW of IOAZ. 2. De hoogte van de tegemoetkoming in de zin van het eerste lid wordt op de in artikel 1.7 van de wet beschreven wijze bepaald. artikel 4 de periode van de tegemoetkoming 1. De periode van tegemoetkoming beloopt de periode waarin de afname van kinderopvang noodzakelijk wordt geacht in verband met: a. deelname aan een voorziening gericht op arbeidsinschakeling; b. deelname aan een lopende voorziening voor 1 januari 2013 op grond van de Wet Inburgering; c. deelname aan onderwijs bij een school of instelling als bedoeld in paragraaf 2.2 of 2.4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdragen en schoolkosten dan wel als bedoeld in de artikelen 2.8 tot en met 2.11 van de Wet studiefinanciering 2000; of d. het verrichten van betaalde werkzaamheden en aanvullend een uitkering ontvangt op grond van de WWB, IOAW of IOAZ. 2. a. De tegemoetkoming gaat in vanaf de begindatum van de deelname aan een voorziening gericht op arbeidsinschakeling tot uiterlijk de einddatum van deelname aan een voorziening gericht op arbeidsinschakeling; of 1

2 b. De tegemoetkoming gaat in vanaf de begindatum van de deelname aan onderwijs bij een school of instelling als bedoeld in paragraaf 2.2 of 2.4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdragen en schoolkosten dan wel als bedoeld in de artikelen 2.8 tot en met 2.11 van de Wet studiefinanciering 2000; of c. In geval een situatie zoals bedoeld in het eerste lid onder d van dit artikel gaat de tegemoetkoming in vanaf de aanvraagdatum tot aan uiterlijk de eerste dag van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft. HOOFDSTUK 2 Aanvraagprocedure artikel 5 gegevens ter beoordeling van de aanvraag 1. Een aanvraag voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang bevat in ieder geval de volgende gegevens: a. de naam, het adres en het BSN-nummer van de ouder; b. indien van toepassing: naam en BSN-nummer van de partner, als dit een ander adres is dan het adres van de ouder, het adres van de partner; c. naam, adres, geboortedatum en BSN-nummer van het kind waarop de aanvraag betrekking heeft; d. het aantal uren per volledige maand en de periode waarover de kinderopvang noodzakelijk is; e. een offerte of de overeenkomst van het kindercentrum of gastouderbureau dat de kinderopvang gaat faciliteren, waarin in ieder geval de volgende informatie wordt aangereikt: - het aantal uren kinderopvang per kind per maand, - de kostprijs per uur, - de ingangsdatum van de overeenkomst met het kindercentrum dan wel het gastouderbureau, - de einddatum van de overeenkomst met het kindercentrum, dan wel het gastouderbureau; - kopie aanvraag kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst f. gemeentelijke verklaring g. overige gegevens die het college nodig acht om te kunnen besluiten over de aanvraag van de tegemoetkoming. 2. De aanvraag dient te geschieden met behulp van een door het college beschikbaar gesteld aanvraagformulier. 3. Indien de ouder een partner heeft, dient de aanvraag mede ondertekend te worden door de partner. HOOFDSTUK 3 Voorlopige verlening van een tegemoetkoming artikel 6 het besluit tot verlening van de tegemoetkoming 1.Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van alle benodigde gegevens een voorlopig besluit over de aanvraag als bedoeld in artikel 3 van deze beleidsregel. 2. Het college kan de in het eerste lid genoemde termijn van acht weken verdagen. De verdaging bedraagt maximaal 4 weken. 3. Het college stelt de ouder schriftelijk in kennis van de verdaging binnen de in het eerste lid genoemde termijn van acht weken. artikel 7 inhoud van het besluit op de aanvraag Het besluit tot verlening van een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang bevat in ieder geval: a. de vaststelling tot welke van de in artikel 2 van deze beleidsregel genoemde doelgroepen de ouder behoort; b. de naam en geboortedatum van het kind waarop de tegemoetkoming betrekking heeft; c. de naam en het adres van het kindercentrum of het gastouderbureau waar de kinderopvang plaatsvindt; d. de periode en de omvang van de kinderopvang per tijdvak waarvoor de tegemoetkoming wordt verleend; e. de wijze waarop het bedrag van de tegemoetkoming wordt bepaald en het bedrag dat op basis hiervan wordt verleend; f. de wijze waarop de tegemoetkoming wordt uitbetaald; g. de voor de ouder(s) geldende verplichtingen. 2

3 artikel 8 de bevoorschotting van de tegemoetkoming 1. De tegemoetkoming wordt maandelijks in de vorm van een voorschot uitbetaald. 2. Betaling van het voorschot vindt plaats tussen de 10 de en 15 de van de maand op grond van de beschikking. 3. De ouder verstrekt na ieder kwartaal de facturen van het kindercentrum of gastouderbureau van de betreffende kalendermaanden waarover de voorschotten verstrekt zijn door gemeente Heerlen. artikel 9 ingangsdatum 1. De tegemoetkoming wordt verleend met ingang van de datum waarop de noodzaak tot het afnemen van kinderopvang is ontstaan. 2. De tegemoetkoming kan, met inachtneming van het eerste lid, niet eerder worden verleend dan de ingangsdatum waarop de overeenkomst tot het afnemen van kinderopvang ten behoeve van het betreffende kind is ingegaan. 3. De tegemoetkoming kan voorts, met inachtneming van het eerste en het tweede lid, niet eerder worden verleend dan de ingangsdatum genoemd in artikel 1.3 lid 2 onder b van de wet. artikel 10 hoogte tegemoetkoming 1. De ouder zoals genoemd in artikel 2 van deze beleidsregel ontvangt een gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten kinderopvang ter hoogte van 4,5% voor het eerste kind en ter hoogte van 3,5 % voor het tweede of eventueel meerdere kinderen. 2. De tegemoetkoming wordt berekend over het deel van de kosten kinderopvang waarover de Belastingdienst/Toeslagen de kinderopvangtoeslag op grond van art. 1.7 van de Wet berekent. HOOFDSTUK 4 Vaststelling van de tegemoetkoming artikel 11 het besluit tot vaststelling van de tegemoetkoming 1. De ouder verstrekt aan het college binnen acht weken na afloop van het kalenderjaar waarover de tegemoetkoming is verleend een overzicht van de feitelijke kosten van kinderopvang over dat kalenderjaar. 2. Het college kan nadere stukken die nodig zijn voor het besluit tot vaststelling verzoeken. 3. Het college stelt de tegemoetkoming vast binnen acht weken na ontvangst van het overzicht van de feitelijke kosten. 4. Het college kan het in het derde lid bedoelde besluit met ten hoogste vier weken verdagen. Het college stelt de ouder schriftelijk in kennis van de verdaging. artikel 12 verrekening met de voorschotten Onder verrekening van de reeds uitgekeerde voorschotten wordt de tegemoetkoming binnen vier weken na de datum van het besluit tot vaststelling uitbetaald. artikel 13 terugvordering Wanneer de tegemoetkoming lager wordt vastgesteld dan het voorschot wordt het meerdere teruggevorderd. artikel 14 weigeringsgronden Het college wijst de aanvraag af indien: a. de ouder niet behoort tot de personen als bedoeld in artikel 2 van deze beleidsregel; of, b. niet wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 15 van deze beleidsregel; of c. niet wordt voldaan in het bepaalde in artikel 16 van deze beleidsregel HOOFDSTUK 5 Verplichtingen van de ouder Artikel 15 Inlichtingenplicht 1. De ouder verstrekt aan het college alle gegevens en inlichtingen van hem en zijn partner die voor de aanspraak en de hoogte van de tegemoetkoming van belang zijn. 2. De inlichtingen en gegevens, bedoeld in het eerste lid, worden verstrekt binnen een door het college te stellen redelijke termijn. 3. Indien bij de ouder bekende gegevens aanleiding geven tot een lagere dan in het voorschot bepaalde tegemoetkoming dient de ouder deze gegevens onmiddellijk na het bekend worden daarvan door middel van een door het college verstrekt wijzigingsformulier te melden. 3

4 4. De houder verstrekt aan het college alle gegevens en inlichtingen die voor de aanspraak van een ouder op de tegemoetkoming van belang zijn. artikel 16 overleggen facturen 1.De ouder verstrekt elk kwartaal aan het college een kopie van de facturen van het kindercentrum of het gastouderbureau. 2.De in het eerste lid bedoelde factuur wordt uiterlijk op de datum, welke is vastgesteld in het door het college beschikbaar gesteld inlichtingenformulier, voor afloop van het kwartaal verstrekt. HOOFDSTUK 6 slotbepalingen artikel 17 hardheidsclausule Het college kan in bijzondere gevallen gemotiveerd ten gunste van een belanghebbende uit de doelgroepen afwijken van de bepalingen in deze beleidsregel, indien toepassing van deze bepalingen tot onbillijkheden van overwegende aard leidt. Artikel 18 inwerkingtreding Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari Artikel 19 citeertitel Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten kinderopvang Aldus besloten tijdens de vergadering van het college van burgemeester en wethouders der gemeente Heerlen van. gemeentesecretaris, burgemeester, Algemene toelichting De Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wkkp) beoogt om het voor ouders of verzorgers gemakkelijker te maken werk en zorg te combineren. Niet alleen werkenden kunnen een beroep doen op de Wkkp. Een aantal in de wet benoemde doelgroepen kan een beroep doen op de gemeente voor het betalen van een deel van de kosten voor kinderopvang. Het doel hiervan is dat de ouders die tot de in de wet opgenomen doelgroepen behoren de zorg voor de kinderen kunnen combineren met een traject richting werk, re-integratietraject, inburgeringstraject, scholing of studie. De vergoeding door de gemeente van een deel van de kosten voor kinderopvang wordt aangeduid met de term 'tegemoetkoming kosten kinderopvang (gemeente)'. In 2013 veranderen wederom de regels voor de tegemoetkoming in de kinderopvang. De veranderingen gaan over de voorwaarden en de kosten voor kinderopvangtoeslag en de rol van gemeenten. Hierbij wordt de ingeslagen weg van 2012, met betrekking tot bezuinigen op de Kinderopvangtoeslag, in 2013 voortgezet. Volgens de wet worden de kosten voor de kinderopvang gedragen door het rijk, de werkgevers en de ouders. Bij sommige doelgroepen ontbreekt het werkgeversdeel daar er geen sprake is van een dienstverband. De wet heeft een aantal doelgroepen opgenomen waarbij de gemeente het ontbrekende werkgeversdeel voor haar rekening moet nemen. Vanaf 1 januari 2013 wordt de uitvoering van deze taak overgeheveld naar de Belastingdienst/Toeslagen. Reden van dit besluit is dat het werkgeversdeel, die momenteel inkomensonafhankelijk is, inkomensafhankelijk wordt en de Belastingdienst over de inkomensgegevens beschikt. Vanaf 1 januari 2013 wordt de volledige kinderopvangtoeslag voor alle ouders op dezelfde, inkomensafhankelijke, wijze uitbetaald door de Belastingdienst/Toeslagen. De overheveling van de vaste voet betekent niet minder werk voor de gemeente, maar zelfs meer werk. Gemeenten krijgen er door de wijzigingen van de wet namelijk administratieve lasten bij. Dit houdt concreet in dat de gemeente verklaringsformulieren moet afgeven aan ouders die zij nodig hebben om kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst aan te vragen. Hierin dient omvang, begin en eind van het traject opgenomen te worden. Voor de vaststelling van de volledige toeslag van de Belastingdienst dient de gemeente te melden wie doelgroep ouder is en welke periode deze ouder deelneemt aan een traject. De gemeente moet 4x per jaar gegevens aanleveren, via het inlichtingenbureau, aan de Belastingdienst. De Belastingdienst verlangt hierbij, gemeentecode, BSN, registratienummer van het traject (ieder traject moet voorzien zijn van een unieke code) en begin- en einddatum traject. Het uitkeren van de aanvullende compensatie en de vergoedingen voor sociaal medisch geïndiceerden blijft een taak van de gemeente. Gemeenten hebben, anders dan nu, de vrijheid om al dan niet de compensatie te verlenen. Gemeente Heerlen heeft besloten om de aanvullende compensatie in de kosten voor kinderopvang te blijven vergoeden voor de gemeentelijke doelgroepen zodat de doelgroep ouders die aangewezen zijn op kinderopvang hiervan gebruik kunnen blijven maken. De middelen voor de aanvullende compensatie (KOA kopje) en SMI blijven in het gemeentefonds. De verordeningsplicht vervalt per 1 januari 2013, daar gemeente Heerlen verantwoordelijk blijft voor de aanvullende compensatie is deze beleidsregel opgesteld. De beleidsregel treedt op 1 januari

5 in werking. De gemeentelijke vergoedingen met betrekking tot de aanvullende compensatie blijven ongewijzigd waardoor er geen overgangsrecht van toepassing is. Hoofdlijnen van het proces van verstrekking van de vergoedingen In deze beleidsregel worden de hoofdlijnen van het proces van verstrekking van de tegemoetkomingen door gemeente Heerlen vastgelegd. Daarbij zijn twee uitgangspunten gehanteerd. Het eerste uitgangspunt is dat de uitvoeringslasten voor zowel gemeente Heerlen als de aanvragers van de tegemoetkoming zo beperkt mogelijk moeten zijn. Het tweede uitgangspunt is dat de gemeentelijke uitgaven die gemoeid zijn met de verstrekking van de tegemoetkomingen zo goed mogelijk beheersbaar is. De verstrekking van de tegemoetkoming vindt plaats in twee stappen. Hiermee wordt aangesloten bij de Awb. De eerste stap is de beschikking tot het verlenen van de tegemoetkoming. Deze beschikking geeft de ontvanger van de tegemoetkoming een voorwaardelijke aanspraak op de tegemoetkoming tot een bepaald bedrag. De aanspraak is voorwaardelijk omdat op het moment dat de beschikking wordt afgegeven vaak nog niet zeker is of de aanvrager daadwerkelijk gebruik zal maken van kinderopvang en zich aan de opgelegde verplichtingen zal houden. Ondanks het voorwaardelijke karakter schept de subsidieverlening wel een rechtens afdwingbare aanspraak. De tweede stap is de beschikking tot het vaststellen van de tegemoetkoming. In deze beschikking wordt vastgesteld in hoeverre de ontvanger aan de gestelde voorwaarden heeft voldaan en hoeveel het uiteindelijke bedrag van de tegemoetkoming is. Met het vaststellen van de tegemoetkoming wordt de tegemoetkoming definitief. Voordat de tegemoetkoming wordt vastgesteld kan gemeente Heerlen onderzoek doen naar de rechtmatigheid van de tegemoetkoming door gegevens van de ouders te controleren en eventuele inlichtingen bij de houders van een kinderopvangorganisatie op te vragen. Artikelsgewijze toelichting Beleidsregel gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten kinderopvang Artikelsgewijze toelichting Beleidsregel gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten kinderopvang De artikelsgewijze toelichting is beperkt tot die artikelen die ook daadwerkelijk toelichting behoeven. artikel 2 doelgroep Lid 1 De doelgroepen zijn niet beperkt tot de in de wet genoemde doelgroepen. Van de mogelijkheid om zelf doelgroepen aan te wijzen is in het kader van deze beleidsregel gebruik gemaakt. Lid 2 Naast de doelgroepen zoals die zijn opgenomen in de wet blijft de gemeente verantwoordelijk voor de aanvullende compensatie voor inburgeraars die voor 1 januari 2013 deelnamen aan een verplicht inburgeringstraject. De doelgroep inburgeraars zijn uit de wet gehaald omdat de regels voor inburgering per 1 januari 2013 veranderen. De gemeenten kunnen vanaf 1 januari 2013 inburgeraars geen aanbod voor een inburgeringstraject bieden. Deze verantwoordelijkheid wordt overgeheveld naar het DUO, waardoor ze bij gemeenten niet meer in beeld zijn. Tevens blijft de gemeente verantwoordelijk voor de aanvullende compensatie voor parttime werkers. Het wegvallen van de aanvullende tegemoetkoming van de gemeente Heerlen in de kosten kinderopvang voor parttime werken kan leiden tot de volgende consequenties. Enerzijds kan dit leiden tot een vermeerdering van uren om een hoger inkomen te generen. Dit is een aanname van het Rijk. Anderzijds kan dit leiden tot uitval met een volledige terugkeer via de WW naar de bijstand. Er is een groep bijstandsgerechtigden waarbij een maximaal aantal uren dat gewerkt kan worden vastgesteld is, maar die daarnaast afhankelijk blijven van de bijstand. Deze groep wordt door het wegvallen van de aanvullende gemeentelijke tegemoetkoming benadeeld. De eigen bijdrage stijgt fors en werken wordt niet beloond. De verwachting is dat deze groep terug zal vallen in de bijstand. De duur van de aanvullende compensatie voor parttime werken wordt in artikel 3 lid 1 onder d van deze beleidsregel toegelicht. artikel 3 Omvang van de kinderopvang in relatie tot de tegemoetkoming Een tegemoetkoming wordt slechts verstrekt in zoverre kinderopvang noodzakelijk is voor de combinatie van de zorg voor het kind en de taak van de ouder waardoor deze tot de doelgroep behoort (deelname aan een voorziening gericht op arbeidsinschakeling, participatie, inburgering, studie of het verrichten van betaald werk). Bij de bepaling van de noodzaak wordt tevens rekening gehouden met de verplichtingen van de eventuele partner van de ouder en de reistijden van de ouder en de partner. Indien de ouder gedurende meer uren gebruikt maakt van kinderopvang dan naar het oordeel van het college noodzakelijk is, dan wordt bij de bepaling van de tegemoetkoming slechts rekening gehouden met de kosten tot het maximale aantal noodzakelijke uren. De meerkosten als gevolg van het onnodig afnemen van uren worden niet meegenomen bij het bepalen van het recht op de tegemoetkoming. Hierbij wordt aangesloten bij de regels op grond van 1.7 van de wet met betrekking tot de kinderopvangtoeslag. Lid 1 onder d De aanvullende gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten kinderopvang verstrekken voor de groep parttime werken waarbij vastgesteld is dat een max. aantal uren het hoogst haalbare is. 5

6 Dat houdt in dat naast de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst alsnog 4,5% voor het eerste kind en 3,5% voor het tweede kind aanvulling door de gemeente verstrekt wordt. De aanvullende gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten kinderopvang verstrekken voor de maximale duur van 1 jaar voor de doelgroep ouders waarbij vastgesteld is dat er urenuitbreiding mogelijk is. Hierbij wordt de uitbreiding tot vermeerdering van uren gestimuleerd. artikel 4 De periode waarvoor de tegemoetkoming wordt verleend Lid 1 Een tegemoetkoming wordt slechts verstrekt in zoverre kinderopvang noodzakelijk is voor de combinatie van de zorg voor het kind en de taak van de ouder waardoor deze tot de doelgroep behoort (deelname aan een voorziening gericht op arbeidsinschakeling, participatie, inburgering, studie of het verrichten van betaald werk). Bij de bepaling van de noodzaak wordt tevens rekening gehouden met de verplichtingen van de eventuele partner. Indien de ouder langer gebruikt maakt van kinderopvang dan naar het oordeel van het college noodzakelijk is, dan wordt bij de bepaling van de tegemoetkoming slechts rekening gehouden met de kosten tot de maximaal noodzakelijke duur. De meerkosten als gevolg van het onnodig lang afnemen van kinderopvang worden niet meegenomen bij het bepalen van het recht op de tegemoetkoming. Indien de ouder de overeenkomst met het kindercentrum of het gastouderbureau niet tijdig opzegt, hoewel hij tijdig wist of had behoren te weten dat de noodzaak tot het afnemen van kinderopvang zou vervallen, dan wordt over de periode waarin hij onnodig gebruik maakt van de kinderopvang geen tegemoetkoming Lid 2 Per 1 januari 2012 waren de regels al veranderd wat betreft het aantal uren waarover de ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag. Ouders ontvangen alleen nog maar kinderopvangtoeslag over de uren van de minst werkende ouder. Als bijvoorbeeld vader 40 uur werkt en moeder 28 uur dan wordt de toeslag berekend over de 28 uur. Hier wordt onderscheid gemaakt tussen de te vergoeden uren bij de dagopvang en buitenschoolse opvang. Bij niet schoolgaande kinderen tot 4 jaar die gebruik maken van de dagopvang hebben de ouders recht op 140% over de uren van de minst werkende ouder. Bij schoolgaande kinderen vanaf 4 jaar hebben ouders recht op 70% over de uren van de minst werkende ouder. De kinderen maken minder gebruik van de kinderopvang. Deze koppeling zal per 1 januari 2013 eveneens ingevoerd worden voor de gemeentelijke doelgroep ouders (ouders die een re-integratietraject volgen, studenten etc.). Het recht op aantal uren Kinderopvangtoeslag voor de doelgroep ouders wordt gekoppeld aan het aantal benodigde uren voor een traject naar werk of studie. Omdat dit een ingrijpende wijziging is faseert het Rijk de invoering van deze maatregel. Vanaf 2013 wordt de duur van het recht op kinderopvangtoeslag beperkt. De maanden waarin daadwerkelijk een traject gevolgd wordt komen voor vergoeding in aanmerking met een maximum van 230 uur per maand. Wanneer in een gezin een ouder 40 uur deelneemt aan een re-integratietraject en de ander 30 uur dan is 30 uur de basis voor de berekening van de kinderopvangtoeslag. Vanaf 1 januari 2014 wordt het recht op kinderopvangtoeslag gekoppeld aan de uren dat daadwerkelijk een traject wordt gevolgd. Bij de doelgroep ouders wordt het recht op kinderopvangtoeslag gebaseerd op het minst benodigde aantal uren, ongeacht of de ouder werkt of deelneemt aan een re-integratietraject. Dit houdt concreet in dat de ingangsdata per doelgroep kunnen verschillen. Bijvoorbeeld het studiejaar van een student start op 1 september 2013 en eindigt op 1 augustus 2014 dan wordt er over deze periode door de Belastingdienst kinderopvangtoeslag verstrekt. Hierbij sluit de gemeente aan en wordt dezelfde begin en einddatum gehanteerd. Bij doelgroep ouders die een traject volgen kan er een andere begin en einddatum van toepassing zijn, bijvoorbeeld van 1 maart 2013 tot 1 juli Dan ontvangt de ouder zowel van de Belastingdienst als de gemeente over deze periode de tegemoetkoming in de kosten. artikel 5 Te verstrekken gegevens bij een aanvraag Naast de genoemde gegevens kan het dagelijks bestuur ook andere gegevens vragen die het nodig acht om een besluit op de aanvraag te kunnen nemen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een verklaring met betrekking tot de werktijden van een ouder. artikel 8 De bevoorschotting van de tegemoetkoming Voorschotten worden maandelijks uitbetaald tussen de 10 de en 15 de van de maand. Ieder kwartaal dient de ouder de facturen van het kwartaal waarover de voorschotten verleend zijn te overleggen. Uit deze facturen kan blijken dat de ouder minder uren opvang afneemt dan de uren waarvoor een tegemoetkoming werd toegekend. Dit vormt aanleiding om te onderzoeken of de ouder wel heeft voldaan aan zijn inlichtingenplicht. 6

7 artikel 9 Ingangsdatum van de tegemoetkoming Aanvragen van een tegemoetkoming met terugwerkende kracht is in beperkte zin mogelijk. Hiervoor is aansluiting gezocht bij de bepalingen die de Belastingdienst hanteert met betrekking tot het aanvragen van de kinderopvangtoeslag. Op deze wijze wordt voorkomen dat gemeente Heerlen een tegemoetkoming gaat verstrekken over een periode waarover geen kinderopvangtoeslag meer kan worden aangevraagd. Bijvoorbeeld vanaf 1 januari 2013 maakt een ouder gebruik van kinderopvang, maar op 15 februari 2013 dient deze een aanvraag bij de Belastingdienst in. Dan heeft de ouder recht op toeslag vanaf 15 januari De kosten tussen 1 januari 2013 en 15 januari 2013 zijn voor eigen rekening omdat er niet op tijd is aangevraagd. Gemeente Heerlen vergoedt de kosten over 1 januari 2013 tot 15 januari 2013 niet. artikel 10 Hoogte tegemoetkoming Lid 1 De hoogte van de aanvullende compensatie zoals in op is vastgesteld door de Raad 2012/19700 blijft gehandhaafd (4,5% voor het eerste kind en 3,5% voor meerdere kinderen) zodat we de parttime werkenden kunnen blijven voorzien van een aanvullende compensatie en binnen het beschikbare budget van kinderopvang blijven. Studenten worden per 1 januari 2013 als gemeentelijk doelgroep opgenomen in de wet en komen in aanmerking voor de gemeentelijke aanvullende vergoeding. Gemeente Heerlen verstrekt sinds 1 april 2012 voor studenten een aanvullende tegemoetkoming in de kosten kinderopvang zoals wij die ook verstrekken aan onze overige gemeentelijke doelgroepen. Dit ingegeven door de stijging van de eigen bijdrage in de kosten voor kinderopvang in De vaststelling zoals die in 2012 in vastgelegd wijzigt niet. Een student heeft recht op de vergoeding van de eigen bijdrage wanneer het totale inkomen (WSF, Wtos en inkomsten) niet hoger is dan een ouder maximaal aan studiefinanciering kan krijgen. In de beoordeling moet uitgegaan worden van hetgeen de ouder maximaal kan krijgen aan studiefinanciering zoals aangegeven op de toekenningsbeschikking en hier de inkomsten (waaronder alimentatie) onkosten vergoeding bij op tellen en op basis daarvan bepalen of er wel of geen recht is. artikel 11 Het besluit tot vaststelling van de vergoeding Middels het overzicht van de feitelijke kosten van de kinderopvang kan beoordeeld worden of er in de loop van het jaar minder opvang of over een kortere periode is afgenomen dan het aantal uren en/of periode waar ten tijde van de voorlopige toekenning werd uitgegaan. Middels de jaaropgave kan beoordeeld worden of de vergoeding correcte is verstrekt. Mogelijk is het inkomen van de ouder en diens eventuele partner achteraf toch hoger of juist lager dan verwacht. artikel 13 terugvordering In artikel 38 lid 2 van de WKO worden de artikelen 58 t/m 60 van de Wet Werk en Bijstand (WWB) van overeenkomstige toepassing verklaard. Dat houdt in dat de werkwijze voor de Kinderopvang, met betrekking tot terugvordering, aangesloten wordt bij de WWB. artikel 16 overleggen facturen In verband met de periodieke betaling zal er één maal per kwartaal een controle plaatsvinden op de facturen. Voor het verstrijken van het kwartaal verstrekt het college een inlichtingenformulier aan de ouder waarbij de ouder verzocht wordt de facturen uiterlijk op het door het college vastgestelde tijdstip te overleggen. 7

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel

Nadere informatie

DE VERORDENING HEET NU VERORDENING WET KINDEROPVANG 2012. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Kerkrade d.d.

DE VERORDENING HEET NU VERORDENING WET KINDEROPVANG 2012. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Kerkrade d.d. Verordening Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2012 (Gezien deze Verordening alleen de gemeentelijk bijdrage aan ouders voor kinderopvang behandelt, stelt men een andere titel voor; bijv.

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr. verordening en beleidsregel Kinderopvang,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr. verordening en beleidsregel Kinderopvang, De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr. verordening en beleidsregel Kinderopvang,, inzake gelet artikel 149 van

Nadere informatie

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg Beleidsregels Kinderopvang Gemeente Steenbergen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

Nadere informatie

Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Echt-Susteren 2006

Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Echt-Susteren 2006 CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR73749_1 25 november 2015 Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Echt-Susteren 2006 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum,

Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum, Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum, gelet op de artikelen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb),

Nadere informatie

Beleidsregels Kinderopvang

Beleidsregels Kinderopvang Wilil/Ii/ll/ljllllll 17 0002207 jfbéj - -:\ gemeenschappelijke regeling pi; bgwi mmm Beleidsregels Kinderopvang afdeling Werk, Inkomen en Zorg Gemeente Borsele Gemeente Goes.k Gemeente Kapelle Gemeente

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Verordening kinderopvang op sociaal medische indicatie Haarlemmerliede en Spaarnwoude De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Gelezen het voorstel van het college 19 januari ; Gelet op

Nadere informatie

Beleidsregels tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang Gemeente Súdwest-Fryslân

Beleidsregels tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang Gemeente Súdwest-Fryslân Beleidsregels tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang Gemeente Súdwest-Fryslân Artikel 1. Doel van de regeling Deze regeling heeft als doel te voorzien in een tegemoetkoming in de kosten van de eigen

Nadere informatie

Ontwerpbesluit. De raad van de gemeente Kerkrade;

Ontwerpbesluit. De raad van de gemeente Kerkrade; Gemeente Kerkrade Agendapunt nr.: 23 Ontwerpbesluit Conform ontwerpbesluit is besfoten ín de raadsvergadering d.d,.. )3~ VTL-Xo y.m Nr.: 14RÒ095 De raad van de gemeente Kerkrade; overwegende,» dat de gemeenten

Nadere informatie

Besluit nr.: Onderwerp: Verordening sociaal-medische indicatie kinderopvang Albrandswaard

Besluit nr.: Onderwerp: Verordening sociaal-medische indicatie kinderopvang Albrandswaard RAADSBESLUIT Besluit nr.: 131248 Onderwerp: Verordening sociaal-medische indicatie kinderopvang Albrandswaard De raad van de gemeente Albrandswaard; Overwegende dat het gewenst is de verlening, de voorschotverlening

Nadere informatie

*13-0012744* 13-0012744 Beleidsregels kinderopvang gemeente Waalwijk 2013 D12-0060 951 1

*13-0012744* 13-0012744 Beleidsregels kinderopvang gemeente Waalwijk 2013 D12-0060 951 1 Beleidsregels kinderopvang gemeente Waalwijk 2013 Het College van Waalwijk gelet op artikel 1.13 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en artikel 1:3, vierde lid, Algemene wet bestuursrecht;

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Nr. 30 6 januari 2017 Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. Beleidsregels tegemoetkoning eigen bijdrage

Nadere informatie

BELEIDSREGELS TEGEMOETKOMING KINDEROPVANGTOESLAG DEURNE 2015. Gelet op artikel 1.13 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (WK)

BELEIDSREGELS TEGEMOETKOMING KINDEROPVANGTOESLAG DEURNE 2015. Gelet op artikel 1.13 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (WK) Gemeenteblad nr. 182, 18 december 2014 BELEIDSREGELS TEGEMOETKOMING KINDEROPVANGTOESLAG DEURNE 2015 Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 1.13 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL TEGEMOETKOMING KINDEROPVANGTOESLAG HELMOND 2013

BELEIDSREGEL TEGEMOETKOMING KINDEROPVANGTOESLAG HELMOND 2013 Jaar: 2012 Nummer: 103 Besluit: B&W 11 december 2012 Gemeenteblad BELEIDSREGEL TEGEMOETKOMING KINDEROPVANGTOESLAG HELMOND 2013 Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 1.13 Wet kinderopvang

Nadere informatie

VERORDENING SOCIAAL MEDISCH GEÏNDICEERDE KINDEROPVANG GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL 2016

VERORDENING SOCIAAL MEDISCH GEÏNDICEERDE KINDEROPVANG GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL 2016 De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr., inzake verordening en beleidsregel Kinderopvang, gelet artikel 149 van

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard);

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard); Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard); Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 22 november 2012;

Nadere informatie

Beleidsregel gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten kinderopvang

Beleidsregel gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten kinderopvang GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zandvoort. Nr. 134795 30 september 2016 Beleidsregel gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten kinderopvang Het college van de gemeente Zandvoort Gelet op artikel

Nadere informatie

VERGOEDING EIGEN BIJDRAGE KOSTEN KINDEROPVANG HILVERSUM 2016 Het college van burgemeester en wethouders van Hilversum,

VERGOEDING EIGEN BIJDRAGE KOSTEN KINDEROPVANG HILVERSUM 2016 Het college van burgemeester en wethouders van Hilversum, BELEIDSREGELS GEMEENTE HILVERSUM Behorende bij Wet kinderopvang en kwaliteit peuterspeelzalen VERGOEDING EIGEN BIJDRAGE KOSTEN KINDEROPVANG HILVERSUM 2016 Het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen. Kinderopvangverordening De Wâlden. Dienst Werk en Inkomen De Wâlden

Gemeente Achtkarspelen. Kinderopvangverordening De Wâlden. Dienst Werk en Inkomen De Wâlden Gemeente Achtkarspelen Kinderopvangverordening De Wâlden Dienst Werk en Inkomen De Wâlden Januari 2013 1 Gemeente Achtkarspelen de Raad van de gemeente Achtkarspelen; gelet op het bepaalde in artikel 25

Nadere informatie

Regeling tegemoetkoming kosten kinderopvang

Regeling tegemoetkoming kosten kinderopvang Regeling tegemoetkoming kosten kinderopvang 1 Regeling tegemoetkoming kosten kinderopvang 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn; Gelet op artikel 3, derde lid van de

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 juli 2004, nr. OW/2004/3325;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 juli 2004, nr. OW/2004/3325; Raadsgriffie,. Dordrecht Ontwerp besluit - II De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 juli 2004, nr. OW/2004/3325; gelet op artikel 25 van de Wet kinderopvang

Nadere informatie

Beleidsregels betreffende. tegemoetkoming kosten kinderopvang. op grond van sociaal medische indicatie.

Beleidsregels betreffende. tegemoetkoming kosten kinderopvang. op grond van sociaal medische indicatie. Het college van Burgemeester en Wethouders van Brielle, gelet op artikel 4:21 van de Algemene wet bestuursrecht, besluit vast te stellen de Beleidsregels betreffende tegemoetkoming kosten kinderopvang

Nadere informatie

Beleidsregels Bijzondere bijstand Kinderopvang. 1 Algemeen. 2 Sociaal-medische indicatie

Beleidsregels Bijzondere bijstand Kinderopvang. 1 Algemeen. 2 Sociaal-medische indicatie Beleidsregels Bijzondere bijstand Kinderopvang 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie gemeente Korendijk. 1

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie gemeente Korendijk. 1 Burgemeester en wethouders van Korendijk gelet op artikel 160 lid 1a van de Gemeentewet; artikel 4:81, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb); b e s l u i t e n vast te stellen de volgende beleidsregels:

Nadere informatie

Gemeente Den Haag BELEIDSREGEL TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG VOOR OUDERS MET EEN SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE

Gemeente Den Haag BELEIDSREGEL TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG VOOR OUDERS MET EEN SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSW/2013.289 RIS 269163 BELEIDSREGEL TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG VOOR OUDERS MET EEN SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Overwegende

Nadere informatie

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 25 van de Wet kinderopvang;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 25 van de Wet kinderopvang; De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 november 2004, nr. 0408133 inzake de Wet Kinderopvang; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en

Nadere informatie

Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang

Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang CVDR Officiële uitgave van Haarlem. Nr. CVDR58455_1 25 oktober 2016 Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Haarlem d.d. 10

Nadere informatie

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang Someren 2014

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang Someren 2014 Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang Someren 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Someren; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. overwegende dat:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Aanvullende gemeentelijke tegemoetkoming

Hoofdstuk 1 Aanvullende gemeentelijke tegemoetkoming Beleidregel Kinderopvang Kenmerk 116998 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek gelet op de artikelen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Wet Werk en Bijstand (WWB)

Nadere informatie

Beleidsregels tegemoetkoming kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie Gemeente Súdwest-Fryslân

Beleidsregels tegemoetkoming kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie Gemeente Súdwest-Fryslân Beleidsregels tegemoetkoming kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie Gemeente Súdwest-Fryslân Artikel 1. Doel van de regeling Deze regeling heeft als doel te voorzien in een tegemoetkoming

Nadere informatie

VERORDENING tegemoetkoming kinderopvang

VERORDENING tegemoetkoming kinderopvang VERORDENING tegemoetkoming kinderopvang Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Doelgroepen die recht hebben op een tegemoetkoming voor kinderopvang 'Aangewezen' doelgroepen

Doelgroepen die recht hebben op een tegemoetkoming voor kinderopvang 'Aangewezen' doelgroepen gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Tegemoetkoming kosten kinderopvang Portefeuillehouder S. Bak Collegevergadering 2 juli 2013 Inlichtingen R. Kouwenhoven (023 5676615) Registratienummer 2013.0050750

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door

Nadere informatie

Beleidsregels Tegemoetkoming kosten kinderopvang gelet op artikel 1.13 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wkkp);

Beleidsregels Tegemoetkoming kosten kinderopvang gelet op artikel 1.13 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wkkp); GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sint-Michielsgestel. Nr. 18914 17 februari 2016 Beleidsregels Tegemoetkoming kosten kinderopvang 2016 Het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel

Nadere informatie

Beleidsregels Tegemoetkoming kinderopvang bij sociaal medische indicatie (SMI) Gemeente Waalre

Beleidsregels Tegemoetkoming kinderopvang bij sociaal medische indicatie (SMI) Gemeente Waalre De raad van de gemeente Waalre; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; d.d. 22 oktober 2013, gelet op artikel 35, behoudens artikel 35 lid5, van de Wet werk en bijstand, besluit vast te stellen

Nadere informatie

de Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang

de Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang de Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Eigen onderwerp

Nadere informatie

VERORDENING WET KINDEROPVANG GEMEENTE DOETINCHEM In deze verordening wordt verstaan onder:

VERORDENING WET KINDEROPVANG GEMEENTE DOETINCHEM In deze verordening wordt verstaan onder: De raad van de gemeente Doetinchem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders genomen d.d...., inzake gelet op artikel 25 van de Wet kinderopvang en artikel 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Raadsvoorstel 44 Vergadering 27 juni Gemeenteraad. Onderwerp : Verordening Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Helmond 2017

Raadsvoorstel 44 Vergadering 27 juni Gemeenteraad. Onderwerp : Verordening Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Helmond 2017 Raadsvoorstel 44 Vergadering 27 juni 2017 Gemeenteraad Onderwerp : Verordening Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Helmond 2017 B&W vergadering : 23 mei 2017 Zaaknummer : 33380589 Dienst / afdeling

Nadere informatie

Artikel 5. Nadere regels Het college stelt nadere regels vast met betrekking tot de uitvoering van de individuele studietoeslag.

Artikel 5. Nadere regels Het college stelt nadere regels vast met betrekking tot de uitvoering van de individuele studietoeslag. Inkomensondersteunende maatregelenverordening Lelystad 2015 De raad van de gemeente Lelystad gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van ( ); gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel

Nadere informatie

Algemene toelichting. Artikelsgewijze toelichting

Algemene toelichting. Artikelsgewijze toelichting Algemene toelichting De Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen beoogt het ouders of verzorgers gemakkelijker te maken werk en zorg te combineren. Niet alleen werkenden kunnen een beroep doen

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Overbetuwe 2014

Specifieke subsidieregeling tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Overbetuwe 2014 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Overbetuwe 2014 Ons kenmerk: 13BWB00061 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelezen het advies van

Nadere informatie

VERORDENING SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE KINDEROPVANG LAARBEEK 2014

VERORDENING SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE KINDEROPVANG LAARBEEK 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Laarbeek. Nr. 33244 17 april 2015 VERORDENING SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE KINDEROPVANG LAARBEEK 2014 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen De raad van de gemeente Laarbeek;

Nadere informatie

Verordening kinderopvang gemeente s-hertogenbosch vastgesteld door de gemeenteraad van s-hertogenbosch op 22 januari 2013

Verordening kinderopvang gemeente s-hertogenbosch vastgesteld door de gemeenteraad van s-hertogenbosch op 22 januari 2013 Verordening kinderopvang gemeente s-hertogenbosch 2013 vastgesteld door de gemeenteraad van s-hertogenbosch op 22 januari 2013 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten n.v.t. goedgekeurd door de Kroon n.v.t.

Nadere informatie

Bökiñädf *) bij sociaal medische indicatie. Beleidsregels. Tegemoetkom i ng ki nderopva n g. Reg. nr. : l-52/2076/ 137 7

Bökiñädf *) bij sociaal medische indicatie. Beleidsregels. Tegemoetkom i ng ki nderopva n g. Reg. nr. : l-52/2076/ 137 7 Bökiñädf *) Beleidsregels Tegemoetkom i ng ki nderopva n g bij sociaal medische indicatie 2016 Gemeente Boxmeer Besluit College d.d. 28 juni 2016 Reg. nr. : l-52/2076/ 137 7 2 Het college van burgemeester

Nadere informatie

Gemeenteraad 2 maart 2010 Gemeenteblad

Gemeenteraad 2 maart 2010 Gemeenteblad Jaar: 2010 Nummer: 14 Besluit: Gemeenteraad 2 maart 2010 Gemeenteblad VERORDENING KINDEROPVANG HELMOND 2010 De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 januari

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Subsidieregeling aanvulling kinderopvangtoeslag

gemeente Eindhoven Subsidieregeling aanvulling kinderopvangtoeslag gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

In andere gevallen zal de ouder de volgende gegevens aan de gemeente moeten verstrekken:

In andere gevallen zal de ouder de volgende gegevens aan de gemeente moeten verstrekken: ALGEMENE TOELICHTING INLEIDING Op 1 januari 2005 is de Wet kinderopvang in werking getreden. De Wet kinderopvang beoogt het ouders of verzorgers gemakkelijker te maken werk en zorg te combineren. Niet

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Beleidsregels Tegemoetkoming kosten kinderopvang 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelet op artikel 1.13 van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen

Nadere informatie

Verordening kinderopvang gemeente Hellendoorn gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 28 september 2010;

Verordening kinderopvang gemeente Hellendoorn gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 28 september 2010; CVDR Officiële uitgave van Hellendoorn. Nr. CVDR54011_1 29 maart 2016 Verordening kinderopvang gemeente Hellendoorn 2010 De raad van de gemeente Hellendoorn; gezien het voorstel van het college van Burgemeester

Nadere informatie

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll ll ll ll l

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll ll ll ll l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll ll ll ll l Beleidsregels Re integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling iioverheidsor anisatie

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. Gemeente.

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. Gemeente. De raad van de gemeente.; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders..; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, en derde lid, van de Participatiewet; overwegende dat het van

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Renkum 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Renkum 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Renkum 2015 De raad van de gemeente Renkum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8, eerste

Nadere informatie

Verordening Tegemoetkoming Kosten Kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie (SMI) gemeente Groesbeek 2015

Verordening Tegemoetkoming Kosten Kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie (SMI) gemeente Groesbeek 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Groesbeek. Nr. 101382 29 oktober 2015 Verordening Tegemoetkoming Kosten Kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie (SMI) gemeente Groesbeek 2015

Nadere informatie

Verordening kinderopvang Bernheze 2005

Verordening kinderopvang Bernheze 2005 http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/actueel/bernheze/58770.html Verordening kinderopvang Bernheze 2005 De raad van de gemeente Bernheze; gelezen het voorstel van het college van

Nadere informatie

Nijverdal, 28 mei Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 2 april 2013;

Nijverdal, 28 mei Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 2 april 2013; Gemeente Hellendoorn Besluit Nijverdal, 28 mei 2013 Nr. 13INT01214 De raad van de gemeente Hellendoorn; Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 2 april 2013; Besluit vast

Nadere informatie

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang 2015

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang 2015 Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang 2015 Hoofdstuk 1 De begrippen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. Awb: de Algemene wet bestuursrecht; b. berekeningsjaar:

Nadere informatie

VERORDENING SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE KINDEROPVANG HELMOND 2011

VERORDENING SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE KINDEROPVANG HELMOND 2011 Jaar: 2011 Nummer: 105 Besluit: Gemeenteraad 6 december 2011 Gemeenteblad VERORDENING SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE KINDEROPVANG HELMOND 2011 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nieuwegein. Nr. 6527 23 januari 2015 Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; De raad van de gemeente Nieuwegein; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang 2013

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang 2013 Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang 2013 Hoofdstuk 1 De begrippen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. Awb: de Algemene wet bestuursrecht; b. berekeningsjaar:

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014 Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Harlingen Onderwerp: Participatiewet De raad van de gemeente Harlingen Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014 gelet op gelet

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten kinderopvang

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten kinderopvang Oplegvel Raadsstuk Onderwerp Gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten kinderopvang Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. A.L. van der Kraan Telefoon 5114061 E-mail: alkraan@haarlem.nl SZW/BB Reg.nr.

Nadere informatie

vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag gemeente Nederweert 2015

vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag gemeente Nederweert 2015 Verordening individuele studietoeslag gemeente Nederweert 2015 De raad van de gemeente Nederweert; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 april 2015; gelet op artikel 8, eerste lid,

Nadere informatie

besluit vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Beuningen 2015.

besluit vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Beuningen 2015. GEMEENTE... v.- '^ļt~- LEUNINGEN Onderwerp Registratienummer Registratiecode Auteur Status Verordening Individuele studietoeslag Participatiewet Beuningen 2015 atl4003477 IIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Nadere informatie

Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie

Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie Het college van burgemeester en wethouders van Schiedam, gelet op artikel 4.81 van de Algemene wet bestuursrecht,

Nadere informatie

Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Oegstgeest. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 september

Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Oegstgeest. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 september CVDR Officiële uitgave van Oegstgeest. Nr. CVDR39312_2 8 november 2016 Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Oegstgeest De raad van de gemeente Oegstgeest; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Raadsbesluit Jaar 2015/09/24/06. Besluit:

Raadsbesluit Jaar 2015/09/24/06. Besluit: Raadsbesluit Jaar 2015/09/24/06 Onderwerp: Verordening individuele studietoeslag gemeente Roerdalen 2015 De raad van de gemeente Roerdalen heeft; gezien het voorstel van het college van burgemeester en

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 4.2 Maastricht-Heuvelland 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 4.2 Maastricht-Heuvelland 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 4.2 Maastricht-Heuvelland 2015 Het Algemeen Bestuur van Pentasz Mergelland, - gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet;

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag 2015

Verordening individuele studietoeslag 2015 De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 november 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c van de Participatiewet, gelet op artikel 36b, eerste

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. Dienst SoZaWe Nw. Fryslân

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. Dienst SoZaWe Nw. Fryslân Het algemeen bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, en derde lid, van de Participatiewet; overwegende dat het van belang

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag WIL

Verordening individuele inkomenstoeslag WIL Verordening individuele inkomenstoeslag WIL De raad van de gemeente IJsselstein; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november 2015 (nr: ); gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Castricum 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Castricum 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Castricum 2015 De raad van de gemeente Castricum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014 [nummer]; gelet

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Lingewaard 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Lingewaard 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Lingewaard 2015 Raadsbesluit 4 december 2014 Naam opsteller M. Huberts Datum vaststelling 4 december 2014 Afdeling Dienstverlening Vastgesteld

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Oegstgeest 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Oegstgeest 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Oegstgeest 2015 De raad van de gemeente Oegstgeest, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Oegstgeest d.d., gelet op artikel

Nadere informatie

Beleidsregels subsidiëring kinderopvang 2016

Beleidsregels subsidiëring kinderopvang 2016 Gemeenteblad nr. 632041 Officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 30 maart 2016 Collegebesluit van 15 maart 2016 Beleidsregels subsidiëring kinderopvang 2016 Het college van burgemeester en

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag gemeente Midden-Delfland 2016

Verordening individuele studietoeslag gemeente Midden-Delfland 2016 Registratienummer : 2016-27775 / 16Z.004427 Onderwerp : Verordening individuele studietoeslag gemeente Midden-Delfland 2016 Verordening individuele studietoeslag gemeente Midden-Delfland 2016 Inw onerszaken

Nadere informatie

1. In deze beleidsregels wordt verstaan onder

1. In deze beleidsregels wordt verstaan onder Beleidsregels Tegemoetkoming kinderopvang bij sociaal medische indicatie Gemeente Boxmeer 2O13 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In deze beleidsregels wordt verstaan onder a b c d e f. I h i. j. vermogen:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders dd. 31 augustus 2004,

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders dd. 31 augustus 2004, CVDR Officiële uitgave van Hulst. Nr. CVDR47982_1 15 maart 2016 Verordening wet kinderopvang De raad van de gemeente Hulst; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders dd. 31 augustus

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele studietoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele studietoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

Verordening Tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie (SMI) gemeente Groesbeek 2015

Verordening Tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie (SMI) gemeente Groesbeek 2015 Verordening Tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie (SMI) gemeente Groesbeek 2015 Wetstechnische informatie ja Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag gemeente Midden- Delfland 2015

Verordening individuele studietoeslag gemeente Midden- Delfland 2015 Registratienummer : 2015-01529 / 15Z.000271 Onderwerp : Verordening individuele studietoeslag Verordening individuele studietoeslag gemeente Midden- Delfland 2015 Inwonerszaken februari 2015 *2015-01529*

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag gemeente Nederweert 2015

Verordening individuele studietoeslag gemeente Nederweert 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Nederweert Nummer: 18 Officiële publicatiedatum: 24 december 2014 Verordening individuele studietoeslag gemeente Nederweert 2015 De raad van de gemeente Nederweert;

Nadere informatie

Sector : I Nr. : 07/15 Onderwerp : Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet

Sector : I Nr. : 07/15 Onderwerp : Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 07/15 Onderwerp : Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet Ferwert, 30 maart 2015 Aanleiding De Invoeringswet Participatiewet introduceert

Nadere informatie

Gemeenteblad van Enschede

Gemeenteblad van Enschede Gemeenteblad van Enschede De Raad van de gemeente Enschede, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van, programma Opgroeien & Ontwikkelen, nr 1gelet op art. 149 van de Gemeentewet, overwegende

Nadere informatie

Voorstel Overgaan tot vaststelling van de voorliggende Verordening Wet kinderopvang.

Voorstel Overgaan tot vaststelling van de voorliggende Verordening Wet kinderopvang. Aan de gemeenteraad Agendapunt Roden, Onderwerp Verordening Wet Kinderopvang Noordenveld. Voorstel Overgaan tot vaststelling van de voorliggende Verordening Wet kinderopvang. Motivering Inleiding Op 6

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen

Gemeente Achtkarspelen Gemeente Achtkarspelen Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang Afdeling Sociale Zaken November 2006 Gemeente Achtkarspelen 2 De Raad van de gemeente Achtkarspelen; gelezen het voorstel van Burgemeester

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Brummen 2015

Verordening individuele studietoeslag Brummen 2015 Verordening individuele studietoeslag Brummen 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsbepaling... 3 Artikel 2 Indienen verzoek... 3 Hoofdstuk 2 Recht op individuele studietoeslag...

Nadere informatie

vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag gemeente Haarlem.

vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag gemeente Haarlem. Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Haarlem (versie 28-08-2014) De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet

Nadere informatie

Verordening tegemoetkoming kosten peuteropvang in Midden-Delfland

Verordening tegemoetkoming kosten peuteropvang in Midden-Delfland Verordening tegemoetkoming kosten peuteropvang in Midden-Delfland De raad van de gemeente Midden-Delfland: gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 januari 2015; gelet op artikel 147,

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Buren

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Buren GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Buren. Nr. 75332 16 december 2014 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Buren Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Kinderopvang op basis van Sociaal Medische Indicatie (SMI)

Uitvoeringsbesluit Kinderopvang op basis van Sociaal Medische Indicatie (SMI) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Meerssen Nr. 69168 26 april 2017 Uitvoeringsbesluit Kinderopvang op basis van Sociaal Medische Indicatie (SMI) Status: versie besluitvorming Datum: 10 maart

Nadere informatie

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente De Wolden 2015

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente De Wolden 2015 Het digitale Gemeenteblad Officiële uitgave van gemeente De Wolden Nummer 21, 24 december 2014 Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente De Wolden 2015 De raad van de gemeente De Wolden;

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling gemeentetoeslag voor peuteropvang gemeente IJsselstein

Uitvoeringsregeling gemeentetoeslag voor peuteropvang gemeente IJsselstein GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente IJsselstein Nr. 71961 1 mei 2017 Uitvoeringsregeling gemeentetoeslag voor peuteropvang gemeente IJsselstein 2017 Burgemeester en Wethouders van de gemeente

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten (Utrecht) (gewijzigd n.a.v. de raadsvergadering van 16-12-2014) De raad van de gemeente Houten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 augustus 2012;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 augustus 2012; Verordening activiteitenbijdrage 2013-A kenmerk 106100 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 augustus 2012; gelet op artikel 8 lid 1 onderdeel g,

Nadere informatie

Vastgestelde verordening - Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Zoeterwoude 2015

Vastgestelde verordening - Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Zoeterwoude 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zoeterwoude Publicatiedatum: 19-12-2014 Nummer gemeenteblad: 0355 Vastgestelde verordening - Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente

Nadere informatie

"VERORDENING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG 2015".

VERORDENING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG 2015. De raad van de gemeente Loppersum; gelezen het voorstel van het college van 2 december 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet; b e s l u i t : vast te stellen de "VERORDENING

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d met BBV nummer ;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d met BBV nummer ; Raadsbesluit *388982* De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. 11-11-2014 met BBV nummer 382930; gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Haarlemmerliede en Spaarnwoude (II) De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Officiële naam regeling Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet Breda 2015

Officiële naam regeling Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet Breda 2015 Wetstechnische informatie Overheidsorganisatie Gemeente Breda Officiële naam regeling Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet Breda 2015 Citeertitel Verordening Individuele Studietoeslag

Nadere informatie