Gemeente Achtkarspelen. Kinderopvangverordening De Wâlden. Dienst Werk en Inkomen De Wâlden

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Achtkarspelen. Kinderopvangverordening De Wâlden. Dienst Werk en Inkomen De Wâlden"

Transcriptie

1 Gemeente Achtkarspelen Kinderopvangverordening De Wâlden Dienst Werk en Inkomen De Wâlden Januari

2 Gemeente Achtkarspelen de Raad van de gemeente Achtkarspelen; gelet op het bepaalde in artikel 25 van de Wet kinderopvang en artikel 149 van de Gemeentewet; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van overwegende dat het noodzakelijk is de verlening, de voorschotverlening en de vaststelling van de tegemoetkoming van de gemeente in de kosten van kinderopvang bij verordening te regelen; besluit vast te stellen: de kinderopvangverordening De Wâlden Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippen In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet kinderopvang; b. het College: het college van Burgemeester en Wethouders; c. tegemoetkoming: tegemoetkoming van de gemeente op grond van de wet. d. wettelijke doelgroep: doelgroep als omschreven in artikel 22 van de wet. e. sociaal medisch geïndiceerde: ouder die: - een lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke of psychische beperking heeft en één of meer van deze beperkingen kinderopvang noodzakelijk maken; of - een kind heeft waarbij is vastgesteld dat kinderopvang noodzakelijk is voor een gezonde en goede ontwikkeling van het betreffende kind. Hoofdstuk 2 Tegemoetkoming van de gemeente Artikel 2. Recht op een tegemoetkoming Recht op een tegemoetkoming heeft de ouder die: a. onder de wettelijke doelgroep valt; of b. een sociaal medische indicatie heeft. Hoofdstuk 3 Hoogte tegemoetkoming Artikel 3. Hoogte van de tegemoetkoming 1. De hoogte van de tegemoetkoming op grond van de wettelijke doelgroepbepaling staat in het Besluit Kinderopvangtoeslag en tegemoetkoming in de kosten kinderopvang. 2. De hoogte van de tegemoetkoming op grond van een sociaal medische indicatie bedraagt 94% van de kosten. De ouder betaalt 6% eigen bijdrage. 2

3 Hoofdstuk 4 Aanvraag tegemoetkoming Artikel 4. Te verstrekken gegevens bij de aanvraag 1. Een aanvraag voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang bevat: a. naam, adres en BSN van de ouder; b. indien van toepassing: naam en BSN van de partner en, indien dit een ander adres is dan het adres van de ouder: het adres van de partner; c. naam, geboortedatum en BSN van het kind of de kinderen waarop de aanvraag betrekking heeft; d. een offerte of contract van het kindercentrum of gastouderbureau dat de kinderopvang gaat verzorgen, waarin in ieder geval wordt aangegeven: het aantal uren kinderopvang per week, de kostprijs per uur en de aanvangsdatum van de opvang; e. een bewijsstuk dat het kindercentrum of gastouderbureau is ingeschreven in het daarvoor geldend gemeentelijk register. f. gegevens of een verwijzing naar gegevens waaruit blijkt dat de ouder behoort tot de groep personen als bedoeld in artikel 22 van de wet; of g. gegevens waaruit blijkt dat de ouder een sociaal medische indicatie heeft. Dit toont de ouder aan door een verklaring van een consultatiebureau-arts, schoolarts, kinderarts of een indicatiestelling voor AWBZ zorg te overleggen waaruit de noodzaak van de kinderopvang blijkt. h. gegevens betreffende het aantal gewerkte uren van de minst werkende ouder. i. overige gegevens die het college nodig acht om te kunnen besluiten over de aanvraag van tegemoetkoming. 2. De aanvraag geschiedt met behulp van een door het college vastgesteld en beschikbaar gesteld aanvraagformulier. 3. Indien de aanvragende ouder een partner heeft, wordt de aanvraag mede ondertekend door de partner. Hoofdstuk 5 Verlenen van de tegemoetkoming Artikel 5. Het besluit tot het verlenen van de tegemoetkoming Het besluit tot toekenning van een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang bevat in ieder geval: 1. De vaststelling tot welke gemeentelijke doelgroep de ouder behoort; 2. De naam en geboortedatum van het kind of de kinderen waarop de tegemoetkoming betrekking heeft; 3. De naam en het adres van het kindercentrum of gastouderbureau waar de kinderopvang plaatsvindt; 4. De periode en de omvang van de kinderopvang waarvoor de tegemoetkoming wordt verleend; 5. Het maximaal toegekende bedrag per kalenderjaar of andere periode waarvoor de tegemoetkoming wordt verleend; 6. De wijze waarop de tegemoetkoming wordt uitbetaald; 7. De verplichtingen van de ouder. Artikel 6 Weigeringsgrond bij sociaal medische indicatie 1. Het college weigert een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie indien de ouder al een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang ontvangt of kan ontvangen op grond van de wettelijke doelgroepbepaling. 3

4 Artikel 7 Ingangsdatum van de tegemoetkoming 1. De tegemoetkoming wordt verleend met ingang van de datum waarop de aanvraag door het college in ontvangst is genomen. 2. Als op deze datum nog geen kinderopvang plaatsvindt, wordt de tegemoetkoming verleend met ingang van de datum waarop de kinderopvang zal plaatsvinden. 3. Het college is bevoegd de tegemoetkoming in de lopende maand van de aanvraag in te laten gaan en de kosten van de maand voorafgaand te vergoeden. Artikel 8 Periode waarover de tegemoetkoming wordt toegekend 1. De tegemoetkoming wordt verleend voor de periode van één kalenderjaar. 2. In afwijking van het eerste lid kan het college de tegemoetkoming voor een ander periode verlenen. Artikel 9 Omvang van de kinderopvang 1. Het college verleent de tegemoetkoming ter hoogte van het aantal uren als genoemd in artikel 8a van het Besluit kinderopvangtoeslag ten tegemoetkoming in de kosten kinderopvang. Artikel 10 De bevoorschotting van de tegemoetkoming 1. De tegemoetkoming wordt in de vorm van een voorschot in maandelijkse termijnen uitbetaald. 2. Het college kan nadere voorschriften stellen over de wijze van bevoorschotting. Hoofdstuk 6 Vaststelling van de tegemoetkoming Artikel 11 Het besluit tot vaststelling van de tegemoetkoming 1. De ouder verstrekt binnen vier weken na afloop van de periode waarvoor de tegemoetkoming is verleend aan het college een overzicht van de feitelijke kosten van kinderopvang over deze periode. 2. Het college stelt de tegemoetkoming binnen acht weken na ontvangst van het overzicht van de kosten vast. Artikel 12 Verrekening met de voorschotten De tegemoetkoming wordt overeenkomstig de vaststelling binnen acht weken betaald, onder verrekening van de betaalde voorschotten. Artikel 13 Terugvordering Ten onrechte verstrekte tegemoetkoming wordt van de ouder teruggevorderd. 4

5 Hoofdstuk 7 Verplichtingen van de ouder Artikel 14 Inlichtingenplicht 1. De ouder of de partner doet het college onmiddellijk na het bekend worden daarvan uit eigen beweging schriftelijk mededeling van inlichtingen en gegevens die kunnen leiden tot de vaststelling van een lagere tegemoetkoming. 2. De ouder of partner verstrekt desgevraagd aan het college, binnen een door het college te stellen redelijke termijn, alle gegevens en inlichtingen van hem en zijn partner die voor de aanspraak op en de hoogte van de tegemoetkoming van de gemeente van belang zijn. 3. Indien de ouder niet of onvoldoende aan de inlichtingenplicht voldoet kan de beschikking tot toekenning van de tegemoetkoming met inachtneming van de bepalingen uit de afdelingen en van de Algemene wet bestuursrecht geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken. Hoofdstuk 8 Slotbepalingen Artikel 15 Hardheidsclausule 1. Het college is belast met de uitvoering van het bepaalde in deze verordening. 2. In bijzondere gevallen kan het college ten gunste van de ouder afwijken van de bepaling in deze verordening, als toepassing van deze verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt. Artikel 16 Citeertitel De verordening wordt aangehaald als: Kinderopvangverordening De Walden Artikel 17 Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2012 en wordt per 1 januari 2013 ingetrokken. De Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang, inwerking getreden per 1 januari 2007 wordt gelijktijdig ingetrokken. 5

6 Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Achtkarspelen op De Raad voornoemd, de Raadsgriffier, de Voorzitter, mr. R. van der Heide P. Adema 6

7 Toelichting Op 1 januari 2005 is de Wet kinderopvang in werking getreden. De Wet kinderopvang beoogt het ouders of verzorgers gemakkelijker te maken werk en zorg te combineren. Niet alleen werkenden kunnen een beroep doen op de Wet kinderopvang. Een aantal in de wet benoemde doelgroepen kan een beroep doen op de gemeente voor het betalen van een deel van de kosten die zij maken voor kinderopvang. De vergoeding door de gemeente van een deel van de kosten voor kinderopvang duiden we aan met de term 'tegemoetkoming kosten kinderopvang (gemeente)'. Artikel 25 Wet kinderopvang bepaalt dat de gemeenteraad bij verordening regels vaststelt omtrent de tegemoetkoming van de gemeente. Deze regels hebben betrekking op de verlening, de voorschotverlening en de vaststelling van de tegemoetkoming. Deze verordening geeft uitvoering aan deze wettelijke opdracht. De tegemoetkoming is een subsidie in de zin van artikel 4:21 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), te weten: een aanspraak op financiële middelen door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op een bepaalde activiteit van de aanvrager. Titel 4.2 van de Awb stelt regels over subsidies. Dit hoofdstuk is van toepassing op de tegemoetkomingen. Dit betekent dat op de verstrekking van tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang door gemeenten drie regelingen van toepassing zijn: - de gemeentelijke verordening Wet kinderopvang; - de Wet kinderopvang; - de subsidieregels in titel 4.2 van de Awb. De meeste gemeenten beschikken over een algemene subsidieverordening. De vraag is aan de orde wat de verhouding is tussen de verordening kinderopvang en de algemene subsidieverordening en, meer in het bijzonder, of de algemene subsidieverordening ook van toepassing is op tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang. In dit geval is de algemene subsidieverordening niet altijd van toepassing op de verstrekking van tegemoetkomingen. Het principe geldt dan dat de meest specifieke regeling voorrang krijgt boven de algemene regeling. Artikelgewijze toelichting Artikel 1 Begrippen De begripsbepalingen in artikel 1 en 2 van de Wet kinderopvang zijn ook van toepassing op deze verordening. Alleen de in deze artikelen niet gedefinieerde begrippen zijn aangevuld. Sociaal medische indicatie De sociaal medische indicatie zou worden opgenomen als wettelijke doelgroep (artikel 23 in de wet). Tot op heden heeft het Rijk dit nog niet gedaan en mogen wij als gemeente zelf invulling aan dit begrip geven en eigen regels stellen over de tegemoetkoming aan deze groep. Artikel 2 Recht op een tegemoetkoming Alleen de omschreven twee doelgroepen hebben recht op een tegemoetkoming; wettelijke doelgroep en de sociaal medisch geïndiceerde. Valt de aanvrager niet onder één van deze groepen? Dan bestaat geen recht op de tegemoetkoming (zie ook artikel 6 van de verordening). 7

8 Artikel 3 Hoogte van de tegemoetkoming Lid 1 spreekt voor zich. In lid 2 is de hoogte van de eigen bijdrage voor sociaal medisch geïndiceerde genoemd. De gemeentelijke bijdrage voor deze groep is niet wettelijk vastgesteld, gemeenten dit mogen zelf vaststellen. We hebben bepaald dat we 94% van de kosten van kinderopvang op grond van een SMI vergoeden. Er blijft een eigen bijdrage van 6% over voor de klant. Artikel 4 Te verstrekken gegevens bij de aanvraag De aanvrager dient de aanvraag voor de toekenning in bij het college. De aanvrager moet een aantal gegevens invullen op het formulier en een aantal bewijsstukken inleveren. Doet de aanvrager dit niet volledig? Dan geven we de aanvrager de gelegenheid de gegevens aan te vullen op grond van de Algemene wet bestuursrecht (artikel 4:5 lid 1; aanvultermijn). Levert de aanvrager wederom niet tijdig de stukken in? Dan stellen we de aanvraag buiten behandeling. De aanvrager moet aantonen dat hij/zij behoort tot één van de twee doelgroepen. Van de wettelijke doelgroep heeft de gemeente meestal alle gegevens al in bezit. Voor de groep sociaal medisch geïndiceerde ligt het op de weg van de aanvrager om bijvoorbeeld een verklaring van een schoolarts te overleggen waaruit blijkt dat het kind op sociaal medische gronden kinderopvang noodzakelijk is. Artikel 5 het besluit tot het verlenen van de tegemoetkoming In afdeling Algemene wet bestuursrecht (Awb) staan een aantal regels over de beslistermijn. We bepalen expliciet dat we een besluit nemen binnen 8 weken na het indienen van de aanvraag. Lukt dit niet? Dan zijn de regels van afdeling van de Awb van toepassing. We proberen dan zo snel mogelijk na afloop van die periode alsnog een besluit te nemen. We richten ons op maximaal 4 weken vertraging. Artikel 6 Weigeringsgrond Dit artikel bevat een aantal gronden waarop we de tegemoetkoming afwijzen. De weigeringsgronden genoemd in lid 1, lid 2 onder b en lid 3 onder b zijn vanzelfsprekend. Behoort iemand niet tot één van de twee doelgroepen? Dan bestaat geen recht op een tegemoetkoming. Lid 1geeft aan dat een gemeentelijke tegemoetkoming op grond van een sociaalmedische indicatie een vangnetvoorziening is. Alleen ouders die niet op grond van een andere bepaling in de Wet kinderopvang aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang, kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang wegens een sociaal-medische noodzaak. Artikel 7 Ingangsdatum van de tegemoetkoming In beginsel start de tegemoetkoming met ingang van de dag waarop het college de aanvraag ontvangt. Daarop zijn twee uitzonderingen mogelijk: Start de kinderopvang later dan de datum waarop de ouder de tegemoetkoming aanvraagt? Dan start de tegemoetkoming op de datum waarop de kinderopvang start. Voorbeeld Maaike maakt per 1 mei gebruik van kinderopvang. Zij vraagt voor de zekerheid 8

9 ruim op tijd de tegemoetkoming aan en levert deze in op 8 maart. We kennen de tegemoetkoming toe per 1 mei. Vraagt de ouder de tegemoetkoming later aan dan de datum waarop de kinderopvang startte? Dan verstrekken we de tegemoetkoming met terugwerkende kracht tot maximaal de lopende maand waarin wordt aangevraagd en de kosten van de maand vooraf gaand deze maand. Dit is in de WKO geregeld. Voorbeeld Jannie maakt per 1 januari gebruik van kinderopvang. Zij vraagt de tegemoetkoming aan op 15 maart. We kennen de tegemoetkoming toe per 1 februari. In de maand januari heeft Jannie dus geen recht op de tegemoetkoming. Artikel 8 Periode waarover de tegemoetkoming wordt toegekend We verstrekken de tegemoetkoming in beginsel voor de periode waarin aanvrager tot één van de twee doelgroepen behoort. Er geldt wel een maximale periode. We verlenen de tegemoetkoming maximaal voor een heel kalenderjaar. Voor aanvragen die in de loop van een jaar worden toegekend, geldt dat de tegemoetkoming wordt verstrekt tot en met 31 december van het betreffende jaar. Dit betekent dat een ouder elk jaar vóór 1 januari opnieuw een aanvraag voor een tegemoetkoming bij de gemeente zal moeten indienen. Deze periode sluit aan bij de tegemoetkomingperiode van de Belastingdienst. Artikel 9 Omvang van de kinderopvang De wet kinderopvang regelt de aanspraak van ouders op een tegemoetkoming van de gemeente voor de kosten van kinderopvang. Wanneer een ouder op basis van de criteria die de wet geeft tot een gemeentelijke doelgroep behoort heeft deze recht op een gemeentelijke tegemoetkoming. De wet stelt beperkingen aan het uurtarief en het aantal uren kinderopvang waarvoor de tegemoetkoming wordt verstrekt (artikel 1.7 van de wet). Voor de tegemoetkoming van de gemeente sluiten we hierbij aan. Artikel 10 De bevoorschotting van de tegemoetkoming De subsidieverstrekking vindt plaats in de vorm van maandelijkse voorschotten. Dit betekent dat het totale bedrag van de tegemoetkoming waarop de aanvrager recht heeft, wordt gedeeld in twaalf gelijke delen (indien de aanvraag het gehele kalenderjaar betreft). Wettelijke doelgroep De gemeente betaalt de tegemoetkoming uit aan de ouder. De ouder kan, al dan niet op verzoek van het kindercentrum of het gastouderbureau, de gemeente machtigen om de tegemoetkoming rechtstreeks aan dat kindercentrum of gastouderbureau te betalen. Dit gebeurt in de praktijk meestal. Deze machtiging verandert juridisch gezien niets aan de verhouding tussen de gemeente en de ouder. Ook al wordt het bedrag gestort op de rekening van het kindercentrum of gastouderbureau, er blijft sprake van een betaling van de tegemoetkoming van gemeente aan de ouder. Sociaal medische indicatie De tegemoetkoming voor sociaal medisch geïndiceerde betalen we rechtstreeks aan de kinderopvangorganisatie. Juridisch gezien is de ouder echter de ontvanger van de tegemoetkoming. We betalen de tegemoetkoming rechtstreeks aan de 9

10 kinderopvangorganisatie om de administratieve druk op de ouder zoveel mogelijk te beperken. De gemeente betaalt 94% van de kosten. De Belastingdienst betaalt niets. Artikel 11 Het besluit tot vaststelling van de tegemoetkoming Op grond van artikel 4:47, onderdeel a, Awb kan het college een subsidie (dus ook een tegemoetkoming) ambtshalve vaststellen. Ambtshalve vaststellen houdt in dat het college op eigen initiatief de tegemoetkomingen vaststelt. De ouders hoeven geen aanvraag tot het vaststellen van de tegemoetkoming bij het college in te dienen. Na afloop van de tegemoetkomingsperiode moet de ouder een overzicht van de kosten inleveren; een jaaropgaaf. Wij vragen deze jaaropgaaf meestal op bij de ouder. De ouder levert dit overzicht binnen vier weken in na afloop van de periode. Na ontvangst van dit overzicht stelt het college de tegemoetkoming binnen 8 weken definitief vast. Totaal kan deze periode dus twaalf weken duren. We stellen de tegemoetkoming vast op basis van het aantal uren kinderopvang dat in de beschikking tot verlening van de tegemoetkoming is vastgelegd. Dat is het maximum aantal uren. In de beschikking tot vaststelling van de tegemoetkoming kan wel worden uitgegaan van een lageraantal uren, maar niet van een hoger aantal. Had de ouder tussentijds meer uren nodig? Dan had de ouder tussentijds een nieuwe aanvraag moeten doen. Dit kan niet achteraf. Als de aanvrager de gegevens niet verstrekt, kan het college de tegemoetkoming op een lager bedrag vaststellen. Lager vaststellen kan ook betekenen dat de tegemoetkoming op nul wordt vastgesteld. Het college heeft deze bevoegdheid op grond van artikel 4:46, tweede en derde lid, Awb. Op grond van het tweede lid kan de subsidie lager worden vastgesteld indien: a. de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden; b. de subsidieontvanger niet heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen; c. de subsidieontvanger onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag tot subsidieverlening zou hebben geleid, of d. de subsidieverlening anderszins onjuist was en de subsidieontvanger dit wist of behoorde te weten. Het derde lid van artikel 4:46 Awb luidt: Voor zover het bedrag van de subsidie afhankelijk is van de werkelijke kosten van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, worden kosten die in redelijkheid niet als noodzakelijk kunnen worden beschouwd bij de vaststelling van de subsidie niet in aanmerking genomen. Artikel 12 Verrekening met de voorschotten Blijkt dat de ouder op grond van de definitieve berekening nog tegemoetkoming tegoed heeft? Dan betalen we dat restant binnen vier weken uit. 10

11 Artikel 13 Terugvordering Op grond van artikel 38 Wet kinderopvang kan het college onverschuldigd betaalde tegemoetkoming terugvorderen van de ontvanger. De terugvordering verjaart na 5 jaar (4:57 Awb) of 2 jaar (artikel 58 WWB). In artikel 38 Wet kinderopvang worden de bepalingen in de Wet werk en bijstand (WWB) over de terugvordering van bijstand van overeenkomstige toepassing verklaard op het terugvorderen van een tegemoetkoming. Dit betekent bijvoorbeeld dat het bedrag dat wordt teruggevorderd kan worden verrekend met de tegemoetkoming die aan de ouder wordt verstrekt. In het besluit tot terugvordering moet de wijze waarop zal worden teruggevorderd worden vermeld (artikel 60, eerste lid WWB). Artikel 14 Inlichtingenplicht De inlichtingenverplichting staat in artikel 28, eerste tot en met derde lid Wet kinderopvang. Het vierde lid van artikel 28 bevat de inlichtingenplicht voor houders van een kindercentrum of gastouderbureau. Deze bepaling luidt: De houder verstrekt desgevraagd aan het college van burgemeester en wethouders alle gegevens en inlichtingen die voor de aanspraak van een ouder op de tegemoetkoming van belang zijn. Schending inlichtingenverplichting Er kunnen twee vormen van schending van de inlichtingenplicht worden onderscheiden: 1. het betreffende kind maakt geen gebruik van kinderopvang; 2. er wordt wel gebruik maakt van kinderopvang, maar de ouder heeft geen recht op een tegemoetkoming (hij behoort niet tot gemeentelijke doelgroep). Als een ouder de inlichtingenplicht schendt en als gevolg hiervan ten onrechte een tegemoetkoming heeft ontvangen of een te hoog bedrag, kan het college de beschikking tot het verlenen of tot het vaststellen van de tegemoetkoming intrekken of wijzigen en het te veel betaalde bedrag terugvorderen. Ook is mogelijk om in aanvulling hierop een bestuurlijke boete aan de betreffende ouder op te leggen. Hieronder wordt op de twee maatregelen nader ingegaan. Intrekken van het besluit en terugvorderen van de tegemoetkoming In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is geregeld op welke gronden een subsidie (een tegemoetkoming in de terminologie van de Wet kinderopvang) kan worden ingetrokken en teruggevorderd. Daarbij moeten twee situaties worden onderscheiden: 1. de situatie waarin de tegemoetkoming nog niet is vastgesteld en 2. de situatie waarin de tegemoetkoming wel is vastgesteld. 11

12 Ad 1. de tegemoetkoming is nog niet vastgesteld: intrekken of wijzigen van de beschikking tot verlening van de tegemoetkoming (artikel 4:48 Awb) Zolang de tegemoetkoming nog niet is vastgesteld kan het college de beschikking tot verlening van de tegemoetkoming intrekken of ten nadele van de ontvanger van de tegemoetkoming wijzigen, indien: 1. de activiteiten waarvoor de tegemoetkoming is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden of zullen plaatsvinden; 2. de ontvanger niet heeft voldaan aan de aan de tegemoetkoming verbonden verplichtingen; 3. de ontvanger van de tegemoetkoming onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag tot verlening van de tegemoetkoming zou hebben geleid; 4. de verlening van de tegemoetkoming anderszins onjuist was en de ontvanger dit wist of behoorde te weten. De intrekking of wijziging werkt terug tot en met het tijdstip waarop de subsidie is verleend, tenzij bij de intrekking of wijziging anders is bepaald. Opschorten van de bevoorschotting (artikel 4:56 Awb) Het college hoeft niet te wachten met het treffen van een maatregel tot dat het besluit tot verlening van de tegemoetkoming is ingetrokken of gewijzigd. Het college kan al eerder besluiten de betaling van de tegemoetkoming op te schorten. Op grond van artikel 4:56 Awb kan het college de verplichting tot betaling van een voorschot opschorten met ingang van de dag waarop het college aan de ouder schriftelijk kennis geeft van het ernstige vermoeden dat er grond bestaat om de beschikking tot verlening van de tegemoetkoming in te trekken of te wijzigen. Deze opschorting duurt tot en met de dag waarop de beschikking omtrent de intrekking of wijziging is bekendgemaakt of de dag waarop sedert de kennisgeving van het ernstige vermoeden dertien weken zijn verstreken. Ad 2. de tegemoetkoming is wel vastgesteld: intrekken of wijzigen van de beschikking tot subsidievaststelling (artikel 4:49 Abw) Ook als de tegemoetkoming is vastgesteld, is het college in bepaalde gevallen bevoegd de beschikking tot het vaststellen van de tegemoetkoming in te trekken of ten nadele van de ontvanger van de tegemoetkoming te wijzigen. Het gaat om de volgende gevallen: a. er is sprake van feiten of omstandigheden waarvan het college bij de vaststelling van de tegemoetkoming redelijkerwijs niet op de hoogte kon zijn en op grond waarvan de tegemoetkoming lager dan overeenkomstig de verlening van de tegemoetkoming zou zijn vastgesteld; b. de vaststelling van de tegemoetkoming was onjuist en de ontvanger van de tegemoetkoming wist dit of behoorde dit te weten; c. de ontvanger van de tegemoetkoming heeft na de vaststelling van de tegemoetkoming niet voldaan aan de aan de tegemoetkoming verbonden verplichtingen. 12

13 De subsidievaststelling kan niet meer worden ingetrokken of ten nadele van de ontvanger worden gewijzigd, indien vijf jaren zijn verstreken sinds de dag waarop zij is bekendgemaakt. Artikel 15 Hardheidsclausule Dit artikel spreekt voor zich. Artikel 16 Citeertitel Dit artikel spreekt voor zich. Artikel 17 Inwerkingtreding Deze verordening gaat in per 1 januari 2012 en wordt als gevolg van de overname door de Belastingdienst per 1 januari 2013 ingetrokken. De eerdere verordening trekken we in per 1 januari Die is dan niet meer van kracht. 13

Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Echt-Susteren 2006

Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Echt-Susteren 2006 CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR73749_1 25 november 2015 Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Echt-Susteren 2006 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 juli 2004, nr. OW/2004/3325;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 juli 2004, nr. OW/2004/3325; Raadsgriffie,. Dordrecht Ontwerp besluit - II De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 juli 2004, nr. OW/2004/3325; gelet op artikel 25 van de Wet kinderopvang

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 AANVRAAG VAN DE TEGEMOETKOMING

HOOFDSTUK 2 AANVRAAG VAN DE TEGEMOETKOMING CVDR Officiële uitgave van Amersfoort. Nr. CVDR5239_1 5 december 2017 Verordening Wet kinderopvang 2005 Verordening Reg.nr. 1568224 De raad van de gemeente Amersfoort; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 25 van de Wet kinderopvang;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 25 van de Wet kinderopvang; De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 november 2004, nr. 0408133 inzake de Wet Kinderopvang; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en

Nadere informatie

Beleidsregels tegemoetkoming kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie Gemeente Súdwest-Fryslân

Beleidsregels tegemoetkoming kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie Gemeente Súdwest-Fryslân Beleidsregels tegemoetkoming kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie Gemeente Súdwest-Fryslân Artikel 1. Doel van de regeling Deze regeling heeft als doel te voorzien in een tegemoetkoming

Nadere informatie

Verordening tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang gemeente Dongen 2012

Verordening tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang gemeente Dongen 2012 CVDR Officiële uitgave van Dongen. Nr. CVDR226641_1 12 september 2017 Verordening tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang gemeente Dongen 2012 De raad van de gemeente Dongen maakt bekend, dat hij

Nadere informatie

Beleidsregels tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang Gemeente Súdwest-Fryslân

Beleidsregels tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang Gemeente Súdwest-Fryslân Beleidsregels tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang Gemeente Súdwest-Fryslân Artikel 1. Doel van de regeling Deze regeling heeft als doel te voorzien in een tegemoetkoming in de kosten van de eigen

Nadere informatie

de Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang

de Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang de Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Eigen onderwerp

Nadere informatie

Verordening sociaal medisch geïndiceerde kinderopvang Heemstede 2013

Verordening sociaal medisch geïndiceerde kinderopvang Heemstede 2013 CVDR Officiële uitgave van Heemstede. Nr. CVDR268983_1 6 juni 2017 Verordening sociaal medisch geïndiceerde kinderopvang Heemstede 2013 De raad van de gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Oegstgeest. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 september

Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Oegstgeest. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 september CVDR Officiële uitgave van Oegstgeest. Nr. CVDR39312_2 8 november 2016 Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Oegstgeest De raad van de gemeente Oegstgeest; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Nr. 30 6 januari 2017 Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. Beleidsregels tegemoetkoning eigen bijdrage

Nadere informatie

Verordening Kinderopvang gemeente Borger-Odoorn

Verordening Kinderopvang gemeente Borger-Odoorn CVDR Officiële uitgave van Borger-Odoorn. Nr. CVDR22244_1 26 juni 2018 Verordening Kinderopvang gemeente Borger-Odoorn De raad van de gemeente Borger-Odoorn, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Algemene toelichting. Artikelsgewijze toelichting

Algemene toelichting. Artikelsgewijze toelichting Algemene toelichting De Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen beoogt het ouders of verzorgers gemakkelijker te maken werk en zorg te combineren. Niet alleen werkenden kunnen een beroep doen

Nadere informatie

Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang

Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang CVDR Officiële uitgave van Haarlem. Nr. CVDR58455_1 25 oktober 2016 Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Haarlem d.d. 10

Nadere informatie

Verordening Wet kinderopvang

Verordening Wet kinderopvang Verordening Wet kinderopvang De raad van de gemeente Zwolle; gelezen het voorstel van het college van 2004, nr., inzake vaststelling Verordening Wet kinderopvang; gelet op artikel 25 van de Wet kinderopvang

Nadere informatie

Verordening kinderopvang op sociaal-medische indicatie Bloemendaal De raad van de gemeente Bloemendaal;

Verordening kinderopvang op sociaal-medische indicatie Bloemendaal De raad van de gemeente Bloemendaal; Verordening kinderopvang op sociaal-medische indicatie Bloemendaal 2017 De raad van de gemeente Bloemendaal; Gelezen het voorstel van het college 2017; Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; Besluit

Nadere informatie

VERORDENING WET KINDEROPVANG GEMEENTE DOETINCHEM In deze verordening wordt verstaan onder:

VERORDENING WET KINDEROPVANG GEMEENTE DOETINCHEM In deze verordening wordt verstaan onder: De raad van de gemeente Doetinchem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders genomen d.d...., inzake gelet op artikel 25 van de Wet kinderopvang en artikel 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard);

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard); Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard); Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 22 november 2012;

Nadere informatie

De Verordening Wet kinderopvang 2014 gemeente Hellevoetsluis

De Verordening Wet kinderopvang 2014 gemeente Hellevoetsluis CVDR Officiële uitgave van Hellevoetsluis. Nr. CVDR326237_1 7 november 2017 De Verordening Wet kinderopvang 2014 gemeente Hellevoetsluis Nummer: 19-12-13/07 De raad van de gemeente Hellevoetsluis; gehoord

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr. verordening en beleidsregel Kinderopvang,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr. verordening en beleidsregel Kinderopvang, De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr. verordening en beleidsregel Kinderopvang,, inzake gelet artikel 149 van

Nadere informatie

Beleidsregels betreffende. tegemoetkoming kosten kinderopvang. op grond van sociaal medische indicatie.

Beleidsregels betreffende. tegemoetkoming kosten kinderopvang. op grond van sociaal medische indicatie. Het college van Burgemeester en Wethouders van Brielle, gelet op artikel 4:21 van de Algemene wet bestuursrecht, besluit vast te stellen de Beleidsregels betreffende tegemoetkoming kosten kinderopvang

Nadere informatie

Verordening Wet Kinderopvang gemeente Losser

Verordening Wet Kinderopvang gemeente Losser CVDR Officiële uitgave van Losser. Nr. CVDR77820_2 8 november 2016 Verordening Wet kinderopvang gemeente Losser De raad van de gemeente Losser; gelezen het voorstel van het college Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Verordening Wet kinderopvang gemeente Enkhuizen 2010

Verordening Wet kinderopvang gemeente Enkhuizen 2010 CVDR Officiële uitgave van Enkhuizen. Nr. CVDR70338_1 2 oktober 2017 Verordening Wet kinderopvang gemeente Enkhuizen 2010 De raad van de gemeente Enkhuizen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Verordening kinderopvang op sociaal medische indicatie Haarlemmerliede en Spaarnwoude De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Gelezen het voorstel van het college 19 januari ; Gelet op

Nadere informatie

Toelichting Verordening wet kinderopvang gemeente Heerde 2004.

Toelichting Verordening wet kinderopvang gemeente Heerde 2004. Toelichting Verordening wet kinderopvang gemeente Heerde 2004. algemene toelichting Inleiding Op 1 januari 2005 treedt de Wet kinderopvang in werking. De Wet kinderopvang beoogt het ouders of verzorgers

Nadere informatie

Verordening tegemoetkoming kinderopvang gemeente Losser

Verordening tegemoetkoming kinderopvang gemeente Losser CVDR Officiële uitgave van Losser. Nr. CVDR116779_1 8 november 2016 Verordening tegemoetkoming kinderopvang gemeente Losser De raad van de gemeente Losser; gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

HOOFDLIJNEN VAN HET PROCES VAN VERSTREKKING VAN DE TEGEMOETKOMINGEN

HOOFDLIJNEN VAN HET PROCES VAN VERSTREKKING VAN DE TEGEMOETKOMINGEN Algemene toelichting INLEIDING Op 1 januari 2005 treedt de Wet kinderopvang in werking. De Wet kinderopvang beoogt het ouders of verzorgers gemakkelijker te maken werk en zorg te combineren. Niet alleen

Nadere informatie

besluit van de gemeenteraad de raad van de gemeente gouda besluit: onderwerp Verordening Wet kinderopvang Gouda 2005

besluit van de gemeenteraad de raad van de gemeente gouda besluit: onderwerp Verordening Wet kinderopvang Gouda 2005 besluit van de gemeenteraad voorstelnummer iz-nummer 110 2004.25201 onderwerp Verordening Wet kinderopvang Gouda 2005 de raad van de gemeente gouda Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nadere informatie

Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum,

Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum, Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum, gelet op de artikelen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb),

Nadere informatie

VERORDENING tegemoetkoming kinderopvang

VERORDENING tegemoetkoming kinderopvang VERORDENING tegemoetkoming kinderopvang Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR454398_1

CVDR. Nr. CVDR454398_1 CVDR Officiële uitgave van Rheden. Nr. CVDR454398_1 5 september 2017 Verordening Wet kinderopvang gemeente Rheden (Vko) De raad van de gemeente Rheden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

2. VASTSTELLING NOODZAAK VAN KINDEROPVANG OP GROND VAN SOCIAAL-MEDISCHE INDICATIE

2. VASTSTELLING NOODZAAK VAN KINDEROPVANG OP GROND VAN SOCIAAL-MEDISCHE INDICATIE Verordening Wet kinderopvang De raad van de gemeente Middelburg; gelezen het voorstel van het college van 30 september 2004 nr. inzake 04-149 gelet op artikel 25 van de Wet kinderopvang en artikel 149

Nadere informatie

b e s l u i t : vast te stellen de volgende: Beleidsregels Tegemoetkoming kosten kinderopvang Boxtel 2018

b e s l u i t : vast te stellen de volgende: Beleidsregels Tegemoetkoming kosten kinderopvang Boxtel 2018 Beleidsregels Tegemoetkoming kosten kinderopvang Boxtel 2018 Het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 1.13 van de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang b e s l u i t : vast te stellen

Nadere informatie

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg Beleidsregels Kinderopvang Gemeente Steenbergen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

Nadere informatie

DE VERORDENING HEET NU VERORDENING WET KINDEROPVANG 2012. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Kerkrade d.d.

DE VERORDENING HEET NU VERORDENING WET KINDEROPVANG 2012. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Kerkrade d.d. Verordening Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2012 (Gezien deze Verordening alleen de gemeentelijk bijdrage aan ouders voor kinderopvang behandelt, stelt men een andere titel voor; bijv.

Nadere informatie

HOOFDLIJNEN VAN HET PROCES VAN VERSTREKKING VAN DE TEGEMOETKOMINGEN

HOOFDLIJNEN VAN HET PROCES VAN VERSTREKKING VAN DE TEGEMOETKOMINGEN Algemene toelichting INLEIDING Op 1 januari 2005 treedt de Wet kinderopvang in werking. De Wet kinderopvang beoogt het ouders of verzorgers gemakkelijker te maken werk en zorg te combineren. Niet alleen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel

Nadere informatie

Tekstuitgave van de Verordening tegemoetkoming kinderopvang

Tekstuitgave van de Verordening tegemoetkoming kinderopvang Tekstuitgave van de Verordening tegemoetkoming kinderopvang 2005 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 november 2004; gelet op artikel

Nadere informatie

Verordening Wet Kinderopvang gemeente Doesburg Gelet op artikel 25 van de Wet kinderopvang, en artikel 149 van de Gemeentewet;

Verordening Wet Kinderopvang gemeente Doesburg Gelet op artikel 25 van de Wet kinderopvang, en artikel 149 van de Gemeentewet; CVDR Officiële uitgave van Doesburg. Nr. CVDR41113_1 13 maart 2018 Verordening Wet Kinderopvang gemeente Doesburg 2004 De raad van de gemeente Doesburg; Gelezen het voorstel van het college 25 november

Nadere informatie

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie gemeente Korendijk. 1

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie gemeente Korendijk. 1 Burgemeester en wethouders van Korendijk gelet op artikel 160 lid 1a van de Gemeentewet; artikel 4:81, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb); b e s l u i t e n vast te stellen de volgende beleidsregels:

Nadere informatie

Gemeenteraad 2 maart 2010 Gemeenteblad

Gemeenteraad 2 maart 2010 Gemeenteblad Jaar: 2010 Nummer: 14 Besluit: Gemeenteraad 2 maart 2010 Gemeenteblad VERORDENING KINDEROPVANG HELMOND 2010 De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 januari

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2004, nr ;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2004, nr ; CVDR Officiële uitgave van Purmerend. Nr. CVDR92347_1 5 september 2017 Verordening kinderopvang Purmerend 2005 De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nadere informatie

Nadere regels inzake de tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van een sociaal medische indicatie 2018 Gemeente Emmen

Nadere regels inzake de tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van een sociaal medische indicatie 2018 Gemeente Emmen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Emmen Nr. 87827 26 april 2018 Nadere regels inzake de tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van een sociaal medische indicatie 2018 Gemeente Emmen Het

Nadere informatie

Verordening kinderopvang Bernheze 2005

Verordening kinderopvang Bernheze 2005 http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/actueel/bernheze/58770.html Verordening kinderopvang Bernheze 2005 De raad van de gemeente Bernheze; gelezen het voorstel van het college van

Nadere informatie

Besluit nr.: Onderwerp: Verordening sociaal-medische indicatie kinderopvang Albrandswaard

Besluit nr.: Onderwerp: Verordening sociaal-medische indicatie kinderopvang Albrandswaard RAADSBESLUIT Besluit nr.: 131248 Onderwerp: Verordening sociaal-medische indicatie kinderopvang Albrandswaard De raad van de gemeente Albrandswaard; Overwegende dat het gewenst is de verlening, de voorschotverlening

Nadere informatie

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang 2013

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang 2013 Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang 2013 Hoofdstuk 1 De begrippen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. Awb: de Algemene wet bestuursrecht; b. berekeningsjaar:

Nadere informatie

Verordening kinderopvang gemeente Hellendoorn gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 28 september 2010;

Verordening kinderopvang gemeente Hellendoorn gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 28 september 2010; CVDR Officiële uitgave van Hellendoorn. Nr. CVDR54011_1 29 maart 2016 Verordening kinderopvang gemeente Hellendoorn 2010 De raad van de gemeente Hellendoorn; gezien het voorstel van het college van Burgemeester

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders dd. 31 augustus 2004,

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders dd. 31 augustus 2004, CVDR Officiële uitgave van Hulst. Nr. CVDR47982_1 15 maart 2016 Verordening wet kinderopvang De raad van de gemeente Hulst; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders dd. 31 augustus

Nadere informatie

Artikel 5. Nadere regels Het college stelt nadere regels vast met betrekking tot de uitvoering van de individuele studietoeslag.

Artikel 5. Nadere regels Het college stelt nadere regels vast met betrekking tot de uitvoering van de individuele studietoeslag. Inkomensondersteunende maatregelenverordening Lelystad 2015 De raad van de gemeente Lelystad gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van ( ); gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR302150_1. Verordening Kinderopvang Delft Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

CVDR. Nr. CVDR302150_1. Verordening Kinderopvang Delft Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen CVDR Officiële uitgave van Delft. Nr. CVDR302150_1 3 oktober 2017 Verordening Kinderopvang Delft 2013 De raad der gemeente Delft; gelezen het voorstel van het college van 7 mei 2013; Gelet op artikel 149

Nadere informatie

Artikelsgewijs toelichting - 2 -

Artikelsgewijs toelichting - 2 - Algemene toelichting INLEIDING Op 1 januari 2005 treedt de Wet kinderopvang in werking. De Wet kinderopvang beoogt het ouders of verzorgers gemakkelijker te maken werk en zorg te combineren. Niet alleen

Nadere informatie

Beleidsregels Tegemoetkoming kinderopvang bij sociaal medische indicatie (SMI) Gemeente Waalre

Beleidsregels Tegemoetkoming kinderopvang bij sociaal medische indicatie (SMI) Gemeente Waalre De raad van de gemeente Waalre; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; d.d. 22 oktober 2013, gelet op artikel 35, behoudens artikel 35 lid5, van de Wet werk en bijstand, besluit vast te stellen

Nadere informatie

Gemeente Den Haag BELEIDSREGEL TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG VOOR OUDERS MET EEN SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE

Gemeente Den Haag BELEIDSREGEL TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG VOOR OUDERS MET EEN SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSW/2013.289 RIS 269163 BELEIDSREGEL TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG VOOR OUDERS MET EEN SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Overwegende

Nadere informatie

Nijverdal, 28 mei Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 2 april 2013;

Nijverdal, 28 mei Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 2 april 2013; Gemeente Hellendoorn Besluit Nijverdal, 28 mei 2013 Nr. 13INT01214 De raad van de gemeente Hellendoorn; Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 2 april 2013; Besluit vast

Nadere informatie

In andere gevallen zal de ouder de volgende gegevens aan de gemeente moeten verstrekken:

In andere gevallen zal de ouder de volgende gegevens aan de gemeente moeten verstrekken: ALGEMENE TOELICHTING INLEIDING Op 1 januari 2005 is de Wet kinderopvang in werking getreden. De Wet kinderopvang beoogt het ouders of verzorgers gemakkelijker te maken werk en zorg te combineren. Niet

Nadere informatie

Verordening Wet kinderopvang gemeente Leidschendam-Voorburg 2005

Verordening Wet kinderopvang gemeente Leidschendam-Voorburg 2005 CVDR Officiële uitgave van Leidschendam-Voorburg. Nr. CVDR5958_1 10 oktober 2017 Verordening Wet kinderopvang gemeente Leidschendam-Voorburg 2005 De raad van de Gemeente Leidschendam-Voorburg, gelezen

Nadere informatie

*13-0012744* 13-0012744 Beleidsregels kinderopvang gemeente Waalwijk 2013 D12-0060 951 1

*13-0012744* 13-0012744 Beleidsregels kinderopvang gemeente Waalwijk 2013 D12-0060 951 1 Beleidsregels kinderopvang gemeente Waalwijk 2013 Het College van Waalwijk gelet op artikel 1.13 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en artikel 1:3, vierde lid, Algemene wet bestuursrecht;

Nadere informatie

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang 2015

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang 2015 Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang 2015 Hoofdstuk 1 De begrippen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. Awb: de Algemene wet bestuursrecht; b. berekeningsjaar:

Nadere informatie

Richtlijn vergoedingeigen bijdrage kosten kinderopvang De Richtlijn vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang ALGEMENE BEPALINGEN

Richtlijn vergoedingeigen bijdrage kosten kinderopvang De Richtlijn vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang ALGEMENE BEPALINGEN CVDR Officiële uitgave van Dongen. Nr. CVDR281030_1 12 september 2017 Richtlijn vergoedingeigen bijdrage kosten kinderopvang 2013 De gemeenteraad van Dongen heeft vastgesteld; De Richtlijn vergoeding eigen

Nadere informatie

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang sociaal medische indicatie

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang sociaal medische indicatie GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Best Nr. 76773 1 april 2019 Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang sociaal medische indicatie 2019 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt

Nadere informatie

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang voor ouders met een sociaal medische indicatie 2018

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang voor ouders met een sociaal medische indicatie 2018 CVDR Officiële uitgave van 's-gravenhage. Nr. CVDR612348_1 23 augustus 2018 Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang voor ouders met een sociaal medische indicatie 2018 Algemene toelichting Deze

Nadere informatie

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang Someren 2014

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang Someren 2014 Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang Someren 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Someren; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. overwegende dat:

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting Verordening Wet kinderopvang

Artikelsgewijze toelichting Verordening Wet kinderopvang Artikelsgewijze toelichting Verordening Wet kinderopvang Artikel 1 Begripsbepalingen De begripsbepalingen in artikel 1 en 2 van de Wet kinderopvang zijn ook van toepassing op deze verordening. Alleen de

Nadere informatie

Raadsvoorstel 44 Vergadering 27 juni Gemeenteraad. Onderwerp : Verordening Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Helmond 2017

Raadsvoorstel 44 Vergadering 27 juni Gemeenteraad. Onderwerp : Verordening Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Helmond 2017 Raadsvoorstel 44 Vergadering 27 juni 2017 Gemeenteraad Onderwerp : Verordening Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Helmond 2017 B&W vergadering : 23 mei 2017 Zaaknummer : 33380589 Dienst / afdeling

Nadere informatie

VERORDENING WET KINDEROPVANG EN KWALITEITSEISEN PEUTERSPEELZALEN GEMEENTE ASSEN 2012

VERORDENING WET KINDEROPVANG EN KWALITEITSEISEN PEUTERSPEELZALEN GEMEENTE ASSEN 2012 CVDR Officiële uitgave van Assen. Nr. CVDR150239_1 4 april 2017 VERORDENING WET KINDEROPVANG EN KWALITEITSEISEN PEUTERSPEELZALEN GEMEENTE ASSEN 2012 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1 Begrippen

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting

Artikelsgewijze toelichting Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Begripsbepalingen De begripsbepalingen in artikel 1 en 2 van de Wet kinderopvang zijn ook van toepassing op deze verordening. Alleen de in deze artikelen niet gedefinieerde

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting verordening Wet kinderopvang

Artikelsgewijze toelichting verordening Wet kinderopvang Artikelsgewijze toelichting verordening Wet kinderopvang Artikel 1 Begripsbepalingen De begripsbepalingen in artikel 1 en 2 van de Wet kinderopvang zijn ook van toepassing op deze verordening. De in de

Nadere informatie

Verordening Sociaal Medische Indicatie 2019 gemeente Beverwijk Documentnummer INT

Verordening Sociaal Medische Indicatie 2019 gemeente Beverwijk Documentnummer INT Verordening Sociaal Medische Indicatie 2019 gemeente Beverwijk Documentnummer INT-19-48185 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijving 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a.

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting

Artikelsgewijze toelichting Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Begripsbepalingen De begripsbepalingen in artikel 1 en 2 van de Wet kinderopvang zijn ook van toepassing op deze verordening. Alleen de in deze artikelen niet gedefinieerde

Nadere informatie

Beleidsregels Tegemoetkoming kosten kinderopvang voor ouders met een sociaal medische indicatie Den Haag 2018

Beleidsregels Tegemoetkoming kosten kinderopvang voor ouders met een sociaal medische indicatie Den Haag 2018 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente 's-gravenhage Nr. 55266 16 maart 2018 Beleidsregels Tegemoetkoming kosten kinderopvang voor ouders met een sociaal medische indicatie Den Haag 2018 Algemene

Nadere informatie

VERGOEDING EIGEN BIJDRAGE KOSTEN KINDEROPVANG HILVERSUM 2016 Het college van burgemeester en wethouders van Hilversum,

VERGOEDING EIGEN BIJDRAGE KOSTEN KINDEROPVANG HILVERSUM 2016 Het college van burgemeester en wethouders van Hilversum, BELEIDSREGELS GEMEENTE HILVERSUM Behorende bij Wet kinderopvang en kwaliteit peuterspeelzalen VERGOEDING EIGEN BIJDRAGE KOSTEN KINDEROPVANG HILVERSUM 2016 Het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Verordening Voorschoolse voorzieningen gemeente Nijmegen 2015

Verordening Voorschoolse voorzieningen gemeente Nijmegen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nijmegen. Nr. 110927 23 november 2015 Verordening Voorschoolse voorzieningen gemeente Nijmegen 2015 Hoofdstuk 1. ALGEMENE BEPALINGEN De raad van de gemeente

Nadere informatie

VERGOEDING EIGEN BIJDRAGE KOSTEN KINDEROPVANG HILVERSUM artikel 1.13 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

VERGOEDING EIGEN BIJDRAGE KOSTEN KINDEROPVANG HILVERSUM artikel 1.13 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hilversum. Nr. 136822 5 oktober 2016 VERGOEDING EIGEN BIJDRAGE KOSTEN KINDEROPVANG HILVERSUM 2016 BELEIDSREGELS GEMEENTE HILVERSUM Behorende bij Wet kinderopvang

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Overbetuwe 2014

Specifieke subsidieregeling tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Overbetuwe 2014 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Overbetuwe 2014 Ons kenmerk: 13BWB00061 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelezen het advies van

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 VASTSTELLING NOODZAAK VAN KINDEROPVANG OP GROND VAN SOCIAAL- MEDISCHE INDICATIE

Hoofdstuk 2 VASTSTELLING NOODZAAK VAN KINDEROPVANG OP GROND VAN SOCIAAL- MEDISCHE INDICATIE CVDR Officiële uitgave van Kampen. Nr. CVDR77867_1 18 oktober 2016 Verordening Wet Kinderopvang De raad van de gemeente Kampen; gelezen het voorstel van het college van 2004, nr., inzake vaststelling Verordening

Nadere informatie

Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Ede

Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Ede CVDR Officiële uitgave van Ede. Nr. CVDR3491_1 3 januari 2017 Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Ede De raad van de gemeente ; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Verordening tegemoetkoming kosten peuteropvang in Midden-Delfland

Verordening tegemoetkoming kosten peuteropvang in Midden-Delfland Verordening tegemoetkoming kosten peuteropvang in Midden-Delfland De raad van de gemeente Midden-Delfland: gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 januari 2015; gelet op artikel 147,

Nadere informatie

Verordening tegemoetkoming kosten (VVE-)peuteropvang in Tiel

Verordening tegemoetkoming kosten (VVE-)peuteropvang in Tiel GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Tiel Nr. 164245 21 september 2017 Verordening tegemoetkoming kosten (VVE-)peuteropvang in Tiel De raad van de gemeente Tiel: gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

BELEIDSREGEL TEGEMOETKOMING KINDEROPVANGTOESLAG HELMOND 2013

BELEIDSREGEL TEGEMOETKOMING KINDEROPVANGTOESLAG HELMOND 2013 Jaar: 2012 Nummer: 103 Besluit: B&W 11 december 2012 Gemeenteblad BELEIDSREGEL TEGEMOETKOMING KINDEROPVANGTOESLAG HELMOND 2013 Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 1.13 Wet kinderopvang

Nadere informatie

VERORDENING SOCIAAL MEDISCH GEÏNDICEERDE KINDEROPVANG GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL 2016

VERORDENING SOCIAAL MEDISCH GEÏNDICEERDE KINDEROPVANG GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL 2016 De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr., inzake verordening en beleidsregel Kinderopvang, gelet artikel 149 van

Nadere informatie

overwegende dat het hiervoor noodzakelijk is om regels te stellen omtrent de tegemoetkoming in de kosten van (VVE-)peuteropvang;

overwegende dat het hiervoor noodzakelijk is om regels te stellen omtrent de tegemoetkoming in de kosten van (VVE-)peuteropvang; Verordening tegemoetkoming kosten (VVE-)peuteropvang in Tiel De raad van de gemeente Tiel: gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 juni 2017; overwegende dat het wenselijk is om peuteropvang

Nadere informatie

Gemeenteblad van Enschede

Gemeenteblad van Enschede Gemeenteblad van Enschede De Raad van de gemeente Enschede, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van, programma Opgroeien & Ontwikkelen, nr 1gelet op art. 149 van de Gemeentewet, overwegende

Nadere informatie

BELEIDSREGELS TEGEMOETKOMING KINDEROPVANGTOESLAG DEURNE 2015. Gelet op artikel 1.13 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (WK)

BELEIDSREGELS TEGEMOETKOMING KINDEROPVANGTOESLAG DEURNE 2015. Gelet op artikel 1.13 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (WK) Gemeenteblad nr. 182, 18 december 2014 BELEIDSREGELS TEGEMOETKOMING KINDEROPVANGTOESLAG DEURNE 2015 Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 1.13 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen

Nadere informatie

Verordening kinderopvang gemeente s-hertogenbosch 2016

Verordening kinderopvang gemeente s-hertogenbosch 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente 's-hertogenbosch Nr. 38795 10 maart 2017 Verordening kinderopvang gemeente s-hertogenbosch 2016 De gemeenteraad van s-hertogenbosch heeft op 10 mei 2016 de

Nadere informatie

VERORDENING KINDEROPVANG GEMEENTE MAASTRICHT

VERORDENING KINDEROPVANG GEMEENTE MAASTRICHT CVDR Officiële uitgave van Maastricht. Nr. CVDR32974_2 22 maart 2017 VERORDENING KINDEROPVANG GEMEENTE MAASTRICHT DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - Beleidsregel gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten kinderopvang 2018

Gemeente Heerlen - Beleidsregel gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten kinderopvang 2018 CVDR Officiële uitgave van Heerlen. Nr. CVDR609444_1 11 april 2018 Gemeente Heerlen - Beleidsregel gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten kinderopvang 2018 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

Beleidsregels Tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van een Sociaal Medische indicatie Boxtel b e s l u i t :

Beleidsregels Tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van een Sociaal Medische indicatie Boxtel b e s l u i t : Beleidsregels Tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van een Sociaal Medische indicatie Boxtel 2018 Het college van burgemeester en wethouders; b e s l u i t : vast te stellen de volgende: Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels kinderopvang gemeente Olst-Wijhe

Beleidsregels kinderopvang gemeente Olst-Wijhe CVDR Officiële uitgave van Olst-Wijhe. Nr. CVDR267447_1 2 mei 2017 Beleidsregels kinderopvang gemeente Olst-Wijhe Hoofdstuk 1 Inleiding Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet Kinderopvang gewijzigd. Concreet

Nadere informatie

Verordening kinderopvang gemeente s-hertogenbosch vastgesteld door de gemeenteraad van s-hertogenbosch op 22 januari 2013

Verordening kinderopvang gemeente s-hertogenbosch vastgesteld door de gemeenteraad van s-hertogenbosch op 22 januari 2013 Verordening kinderopvang gemeente s-hertogenbosch 2013 vastgesteld door de gemeenteraad van s-hertogenbosch op 22 januari 2013 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten n.v.t. goedgekeurd door de Kroon n.v.t.

Nadere informatie

Beleidsregels Kinderopvang

Beleidsregels Kinderopvang Wilil/Ii/ll/ljllllll 17 0002207 jfbéj - -:\ gemeenschappelijke regeling pi; bgwi mmm Beleidsregels Kinderopvang afdeling Werk, Inkomen en Zorg Gemeente Borsele Gemeente Goes.k Gemeente Kapelle Gemeente

Nadere informatie

- De Verordening voorschoolse voorzieningen (GB ) wordt onverminderd artikel 28, per 1 januari 2014 ingetrokken. Gemeenteblad Nijmegen

- De Verordening voorschoolse voorzieningen (GB ) wordt onverminderd artikel 28, per 1 januari 2014 ingetrokken. Gemeenteblad Nijmegen Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 107 Naam Verordening voorschoolse voorzieningen (2013) Publicatiedatum 10 oktober 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de verordening bij Raadsbesluit van 2

Nadere informatie

Ontwerpbesluit. De raad van de gemeente Kerkrade;

Ontwerpbesluit. De raad van de gemeente Kerkrade; Gemeente Kerkrade Agendapunt nr.: 23 Ontwerpbesluit Conform ontwerpbesluit is besfoten ín de raadsvergadering d.d,.. )3~ VTL-Xo y.m Nr.: 14RÒ095 De raad van de gemeente Kerkrade; overwegende,» dat de gemeenten

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Aanvullende gemeentelijke tegemoetkoming

Hoofdstuk 1 Aanvullende gemeentelijke tegemoetkoming Beleidregel Kinderopvang Kenmerk 116998 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek gelet op de artikelen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Wet Werk en Bijstand (WWB)

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen

Gemeente Achtkarspelen Gemeente Achtkarspelen Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang Afdeling Sociale Zaken November 2006 Gemeente Achtkarspelen 2 De Raad van de gemeente Achtkarspelen; gelezen het voorstel van Burgemeester

Nadere informatie

Regeling tegemoetkoming kosten kinderopvang

Regeling tegemoetkoming kosten kinderopvang Regeling tegemoetkoming kosten kinderopvang 1 Regeling tegemoetkoming kosten kinderopvang 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn; Gelet op artikel 3, derde lid van de

Nadere informatie

Voorstel Overgaan tot vaststelling van de voorliggende Verordening Wet kinderopvang.

Voorstel Overgaan tot vaststelling van de voorliggende Verordening Wet kinderopvang. Aan de gemeenteraad Agendapunt Roden, Onderwerp Verordening Wet Kinderopvang Noordenveld. Voorstel Overgaan tot vaststelling van de voorliggende Verordening Wet kinderopvang. Motivering Inleiding Op 6

Nadere informatie

Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Nijkerk

Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Nijkerk CVDR Officiële uitgave van Nijkerk. Nr. CVDR2747_2 22 mei 2018 Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Nijkerk De raad van de gemeente Nijkerk; gelezen het collegevoorstel van 16 november

Nadere informatie

Bökiñädf *) bij sociaal medische indicatie. Beleidsregels. Tegemoetkom i ng ki nderopva n g. Reg. nr. : l-52/2076/ 137 7

Bökiñädf *) bij sociaal medische indicatie. Beleidsregels. Tegemoetkom i ng ki nderopva n g. Reg. nr. : l-52/2076/ 137 7 Bökiñädf *) Beleidsregels Tegemoetkom i ng ki nderopva n g bij sociaal medische indicatie 2016 Gemeente Boxmeer Besluit College d.d. 28 juni 2016 Reg. nr. : l-52/2076/ 137 7 2 Het college van burgemeester

Nadere informatie

Regelgeving - 29861. Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 16. W 6 emeente- Heemskerk / Verordening kinderopvang Heemskerk 2042 1 januari 2012

Regelgeving - 29861. Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 16. W 6 emeente- Heemskerk / Verordening kinderopvang Heemskerk 2042 1 januari 2012 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 1 W emeente- Heemskerk / Verordening kinderopvang Heemskerk 2042 1 januari 2012 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 1 Nè / Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Verordening Tegemoetkoming Kosten Kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie (SMI) gemeente Groesbeek 2015

Verordening Tegemoetkoming Kosten Kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie (SMI) gemeente Groesbeek 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Groesbeek. Nr. 101382 29 oktober 2015 Verordening Tegemoetkoming Kosten Kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie (SMI) gemeente Groesbeek 2015

Nadere informatie