VERORDENING tegemoetkoming kinderopvang

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERORDENING tegemoetkoming kinderopvang"

Transcriptie

1 VERORDENING tegemoetkoming kinderopvang Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) Onderwerp gemeente Lelystad VERORDENING tegemoetkoming kinderopvang Verordening tegemoetkoming kinderopvang gemeenteraad Opmerkingen m.b.t. de regeling Deze verordening vervangt de Verordening kindercentra Lelystad 1997, met uitzondering van het gedeelte peuterspeelzaalwerk. Grondslagen 1. Wet kinderopvang, art Gemeentewet, art. 149 Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) 1. Geen. Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft nieuwe regeling Geen Ontstaansbron: datum ondertekening; bron bekendmaking Inwerkingtreding: datum ondertekening; bron bekendmaking Geen Voorstel gemeenteraad No. 2928

2 De raad van de gemeente Lelystad, op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 9 november 2004; gelet op artikel 25 van de Wet kinderopvang en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende, dat het noodzakelijk is de verlening, de voorschotverlening en de vaststelling van de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang bij verordening te regelen; B E S L U I T: 1. de huidige Verordening kindercentra Lelystad 1997, met uitzondering van het gedeelte peuterspeelzaalwerk, per 1 januari 2005 in te trekken; 2. vast te stellen de navolgende VERORDENING tegemoetkoming kinderopvang per 1 januari HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1. Begripsbepalingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. het college: het college van de gemeente Lelystad; b. de wet: de Wet kinderopvang. 2. De begripsbepalingen in artikel 1 en artikel 2 van de wet zijn van toepassing op de begrippen die in deze verordening worden gebruikt. HOOFDSTUK 2. AANVRAAG VAN DE TEGEMOETKOMING Artikel 2.1. Te verstrekken gegevens bij de aanvraag 1. Een aanvraag voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang bevat: a. naam, adres en sofi-nummer van de ouder; b. indien de ouder een partner heeft: naam, adres en sofi-nummer van de partner; c. naam, geboortedatum en sofi-nummer van het kind of de kinderen waarop de aangevraagde tegemoetkoming betrekking heeft; d. een offerte of contract van het kindercentrum of gastouderbureau dat de kinderopvang gaat verzorgen waarin in ieder geval wordt aangegeven: het aantal uren kinderopvang per kind, de kostprijs per uur en de aanvangsdatum van de opvang; e. gegevens of een verwijzing naar gegevens waaruit blijkt dat de ouder behoort tot de groep personen als bedoeld in artikel 22 van de wet; f. overige gegevens die het college nodig acht om te kunnen besluiten over de aanvraag van de tegemoetkoming. 2. Het college kan bepalen dat de aanvraag geschiedt met behulp van een door het college vastgesteld en beschikbaar gesteld aanvraagformulier. 3. Indien de aanvrager een partner heeft, wordt de aanvraag mede ondertekend door de partner. HOOFDSTUK 3. VERLENING VAN DE TEGEMOETKOMING Artikel 3.1. Het besluit tot verlenen van de tegemoetkoming 1. Het college besluit over de aanvraag binnen acht weken na ontvangst van alle benodigde gegevens. 2. Het college kan het in het vorige lid bedoelde besluit met ten hoogste acht weken verdagen. Het college stelt de aanvrager hiervan schriftelijk in kennis.

3 Artikel 3.2. Weigeringsgronden Het college weigert de tegemoetkoming wanneer de ouder niet behoort tot de personen als bedoeld in artikel 22 van de wet. Artikel 3.3. Ingangsdatum van de tegemoetkoming 1. De tegemoetkoming wordt verleend met ingang van de datum waarop de aanvraag voor de tegemoetkoming door het college in ontvangst is genomen. 2. Als op deze datum nog geen kinderopvang plaatsvindt, dan wordt de tegemoetkoming verleend met ingang van de datum waarop de kinderopvang zal plaatsvinden. Artikel 3.4. De periode waarvoor de tegemoetkoming wordt verleend 1. De tegemoetkoming wordt verleend voor de periode van een kalenderjaar. 2. In afwijking van het eerste lid kan het college de tegemoetkoming voor een andere periode verlenen. Artikel 3.5. Omvang van de kinderopvang 1. Het college verleent de tegemoetkoming voor het aantal uren kinderopvang dat door de ouder is aangevraagd. 2. In afwijking van het eerste lid verleent het college bij een ouder als bedoeld in artikel 24, eerste lid, onderdeel a, of tweede lid, onderdeel a, van de wet de tegemoetkoming voor het aantal uren kinderopvang dat naar oordeel van het college redelijkerwijs nodig is voor het kunnen combineren van arbeid en zorg. Artikel 3.6. Hoogte van de tegemoetkoming Het college bepaalt de hoogte van de tegemoetkoming aan de hand van hetgeen hierover in de wet is bepaald. Artikel 3.7. Inhoud van de beschikking Het besluit tot verlening van een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang bevat in ieder geval: a. de vaststelling dat de ouder tot een van de gemeentelijke doelgroepen behoort; b. de naam en geboortedatum en sofi-nummer van het kind of de kinderen waarop de tegemoetkoming betrekking heeft; c. de naam en het adres van het kindercentrum of gastouderbureau waar de kinderopvang plaatsvindt; d. de periode en de omvang van de kinderopvang per tijdvak waarvoor de tegemoetkoming wordt verleend; e. de wijze waarop het bedrag van de tegemoetkoming wordt bepaald en het bedrag dat op basis hiervan wordt verleend; f. de wijze waarop de tegemoetkoming wordt uitbetaald; g. de verplichtingen van de ouder. Artikel 3.8. De bevoorschotting van de tegemoetkoming 1. De tegemoetkoming wordt in de vorm van een voorschot in maandelijkse termijnen uitbetaald. 2. Het college kan nadere voorschriften stellen aan de wijze van bevoorschotting. HOOFDSTUK 4. VASTSTELLING VAN DE TEGEMOETKOMING Artikel 4.1. Het besluit tot vaststelling van de tegemoetkoming 1. De ouder verstrekt binnen vier weken na afloop van de periode waarvoor de tegemoetkoming is verleend aan het college een overzicht van de feitelijke kosten van kinderopvang over deze periode. 2. Het college stelt de tegemoetkoming binnen acht weken na ontvangst van de tegemoetkoming vast. Artikel 4.2. Verrekening met de voorschotten De tegemoetkoming wordt overeenkomstig de vaststelling binnen vier weken betaald onder verrekening van de betaalde voorschotten.

4 HOOFDSTUK 5. VERPLICHTINGEN VAN DE OUDER Artikel 5.1. Inlichtingenplicht 1. De ouder doet het college onmiddellijk na het bekend worden daarvan uit eigen beweging schriftelijk mededeling van inlichtingen en gegevens die van invloed kunnen zijn op de vaststelling van de hoogte van de tegemoetkoming. 2. De ouder verstrekt desgevraagd aan het college, binnen een door het college te stellen redelijke termijn, alle gegevens en inlichtingen die voor de aanspraak op en de hoogte van de tegemoetkoming van belang zijn. Artikel 5.2. Bestuurlijke boete 1. Het college kan de ouder die de verplichting zoals genoemd in artikel 5.1 niet nakomt een bestuurlijke boete opleggen. 2. De hoogte van de bestuurlijke boete bedraagt 10% van het benadelingsbedrag met een minimum van 45,00 en een maximum van 2.269,00 per maand of een beëindiging van de tegemoetkoming. 3. Van het opleggen van een bestuurlijke boete wordt afgezien wanneer elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt. Artikel 5.3. Bewaarplicht De ouder bewaart alle bewijsstukken die aan de verstrekking van de tegemoetkoming ten grondslag liggen gedurende ten minste vijf jaren na de vaststelling en stelt deze op verzoek ter beschikking aan het college voor controledoeleinden. HOOFDSTUK 6. SLOTBEPALINGEN Artikel 6.1. Hardheidsclausule Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening indien de toepassing van de verordening leidt tot onbillijkheden van overwegende aard. Artikel 6.2. Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari Artikel 6.3 Citeertitel Deze verordening wordt aangehaald als Verordening tegemoetkoming kinderopvang. Lelystad, 9 december De raad van de gemeente Lelystad, de griffier, de voorzitter,

5 TOELICHTING BIJ DE VERORDENING TEGEMOETKOMING KINDEROPVANG 1. ALGEMENE TOELICHTING 1.1. Inleiding Op 1 januari 2005 treedt de Wet kinderopvang in werking. De wet beoogt het ouders of verzorgers makkelijker te maken werk en zorg te combineren. Ook niet werkenden kunnen een beroep doen op de wet, bijvoorbeeld wanneer zij deelnemen aan een reïntegratietraject. Uitgangspunt van de wet is dat de kosten van kinderopvang worden gedragen door ouders, werkgevers en overheid samen. De inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang wordt uitbetaald via de Belastingdienst. Voor personen die behoren tot een aantal specifiek in de wet genoemde doelgroepen is het de gemeente die een deel van de kosten van de kinderopvang vergoedt. Ouders krijgen op deze manier meer zeggenschap over de keuze van een kindercentrum of gastouderbureau. De verwachting is dat hierdoor meer marktwerking ontstaat en de kwaliteit van de kinderopvang zal verbeteren. De wet bepaalt dat de gemeenteraad bij verordening regels vaststelt omtrent de tegemoetkoming van de gemeente. Deze regels moeten betrekking hebben op de verlening, voorschotverlening en de vaststelling van de tegemoetkoming (artikel 25 van de wet). Met het vaststellen van de Verordening tegemoetkoming kinderopvang voldoet de gemeente aan het gestelde in de wet Relatie met de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening De tegemoetkoming kinderopvang is strikt genomen een subsidie in de zin van artikel 4:21 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In de Awb wordt subsidie gedefinieerd als de aanspraak op financiële middelen door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten. Dit betekent dat de bepalingen over subsidieverlening in de Awb van toepassing zijn op de tegemoetkoming kinderopvang. De Verordening tegemoetkoming kinderopvang is zo opgesteld dat zij voldoet aan de eisen van de Awb. De gemeente heeft een Algemene subsidieverordening (ASV). Om te voorkomen dat aanvragen van een tegemoetkoming kinderopvang moeten worden behandeld volgens het gestelde in de ASV, is de Verordening tegemoetkoming kinderopvang zo opgesteld dat de tegemoetkoming verleend kan worden zonder gebruik te maken van de ASV. Op deze manier is de ASV niet van toepassing omdat, juridisch gezien, de meest specifieke regeling voorrang krijgt boven de algemene regeling Hoofdlijnen van het proces van het verstrekken van de tegemoetkoming In de verordening worden de hoofdlijnen van het proces van het verstrekken van de tegemoetkoming kinderopvang vastgelegd. Er zijn bepalingen opgenomen over de aanvraag van een tegemoetkoming, over de verlening, over de bevoorschotting, over de vaststelling van de tegemoetkoming en over de verplichtingen van de aanvrager. De beschikking tot het verlenen van de tegemoetkoming geeft de ontvanger van de tegemoetkoming een voorwaardelijke aanspraak op de tegemoetkoming voor een bepaalde periode en tot een bepaald bedrag. Voorwaardelijk, omdat op het moment dat de beschikking wordt afgegeven nog niet 100% zeker is dat de aanvrager daadwerkelijk gebruik zal maken van de kinderopvang en zich aan de opgelegde verplichtingen houdt. De beschikking tot het vaststellen van de tegemoetkoming geeft de ontvanger van de tegemoetkoming definitieve zekerheid over het uiteindelijke bedrag van de tegemoetkoming. Voordat de tegemoetkoming wordt vastgesteld kan de gemeente onderzoek doen naar de rechtmatigheid van de tegemoetkoming door gegevens van de ouders te controleren of inlichtingen op te vragen bij de houders van een kindercentrum of gastouderbureau.

6 Geprobeerd is om de verordening zo op te stellen dat de uitvoeringslasten, zowel voor de gemeente als voor de aanvrager, beperkt zijn. Bovendien is geprobeerd om de gemeentelijke uitgaven voor de tegemoetkoming kinderopvang beheersbaar te maken Beheersbaarheid gemeentelijke uitgaven De tegemoetkoming kinderopvang is in principe een open einde regeling. Dit betekent dat iedereen die op grond van de wet behoort tot de gemeentelijke doelgroep, recht heeft op een tegemoetkoming van de gemeente. Om de gemeentelijke uitgaven toch beheersbaar te houden zijn in de verordening de volgende bepalingen opgenomen: a. De omvang van de aanspraak op een tegemoetkoming kan door het college worden beperkt tot het aantal uren kinderopvang per week dat naar het oordeel van het college redelijkerwijs noodzakelijk is om het combineren van arbeid en zorg mogelijk te maken; b. Er worden geen tegemoetkomingen met terugwerkende kracht verstrekt. Een gemeentelijke tegemoetkoming wordt verstrekt met ingang van het tijdstip waarop de aanvraag voor een tegemoetkoming door de gemeente in ontvangst is genomen; c. De tegemoetkoming wordt alleen verstrekt als er daadwerkelijk kinderopvang plaats vindt; d. De tegemoetkoming wordt uitbetaald in maandelijkse voorschotten. Hierdoor blijft de omvang van eventuele onverschuldigde betalingen die de gemeente van de ouders moet terugvorderen beperkt Tegemoetkoming voor de duur van een kalenderjaar Een tegemoetkoming wordt in principe verstrekt voor de duur van een kalenderjaar. Daarmee wordt aangesloten bij de wijze waarop de Belastingdienst een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang verstrekt. Uitzondering op het principe van een kalenderjaar wordt gemaakt voor de gevallen waarin bij de aanvraag al duidelijk is dat de aanspraak op de tegemoetkoming beperkt is tot een bepaalde periode, bijvoorbeeld voor de duur van een reïntegratietraject of tot de datum waarop het kind naar de basisschool gaat dan wel de basisschool verlaat Aanwijzen van eigen doelgroepen De verordening bevat geen criteria voor of definities van gemeentelijke doelgroepen of van de hoogte van de tegemoetkoming. Deze criteria en definities zijn opgenomen in de wet zelf. De gemeente heeft bij het bepalen van deze doelgroepen of van de hoogte van de tegemoetkoming geen beleidsvrijheid. De in de wet genoemde doelgroepen van de gemeente zijn: a. uitkeringsgerechtigden in een reïntegratietraject met een uitkering ingevolge de Wet werk en bijstand, de Algemene nabestaandenwet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen; b. uitkeringsgerechtigden met een uitkering ingevolge de Wet inkomensvoorziening kunstenaars; c. niet-uitkeringsgerechtigden in een reïntegratietraject die als werkzoekend zijn geregistreerd bij het CWI; d. nieuwkomers die een cursus inburgering volgen; e. huishoudens die geïndiceerd worden voor kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie; f. studenten met kinderen; g. tienermoeders; h. oudkomers, zodra er sprake is van een wettelijke verplichting tot het volgen van een cursus inburgering. De gemeente kan er voor kiezen om naast de doelgroepen die in de wet zijn genoemd eigen doelgroepen aan te wijzen, groepen die bij de gemeente aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan ouders die vrijwilligerswerk doen of aan ouders die actief zijn in mantelzorg. In de nu geformuleerde verordening zijn geen extra doelgroepen omschreven. De uitvoering van de wet blijft dus beperkt tot de in de wet omschreven doelgroepen.

7 2. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING Artikel 1.1. Begripsbepalingen In de begripsbepalingen is aangesloten bij de begrippen zoals die in de wet worden omschreven. Artikel 2.1. Te verstrekken gegevens bij de aanvraag De tegemoetkoming wordt door de ouder aangevraagd bij het college (artikel 26 van de wet). Het moet dan gaan om het college van de gemeente waar de ouder woont (artikel 22, derde lid van de wet). De aanvraag moet schriftelijk gebeuren (artikel 4:1 van de Awb). Omdat de tegemoetkoming maximaal voor de duur van een kalenderjaar wordt verstrekt moet deze in principe elk jaar opnieuw worden aangevraagd. Om de lasten voor de aanvrager te beperken kan bij de start van een nieuw kalenderjaar met behulp van een statusformulier de beslissing over een volgend kalenderjaar eenvoudig ambtshalve worden afgedaan. De betrokken ouder hoeft dan niet een heel nieuwe aanvraag in te dienen. Soms zal door tussentijdse wijzigingen in het aantal uren kinderopvang ook de hoogte van de tegemoetkoming tussentijds wijzigen. De ouders hebben wat dit betreft een inlichtingenplicht. Voor de gemeente is het handig om niet bij iedere wijziging een nieuwe aanvraag te eisen. Volstaan kan worden met het gebruik van een mutatieformulier voor het doorvoeren van de wijzigingen. Bij de aanvraag moet een offerte of contract van het kindercentrum of het gastouderbureau dat de kinderopvang gaat verzorgen worden gevoegd. Dit betekent dat de aanvraag voor een tegemoetkoming pas kan worden ingediend als de ouder over een offerte of een contract beschikt. Op basis van de offerte of het contract kan de gemeente de hoogte van de tegemoetkoming bepalen (nooit meer dan het maximumbedrag per uur dat genoemd wordt in de wet). Het kindercentrum of het gastouderbureau dat de kinderopvang gaat verzorgen moet ingeschreven staan in het gemeentelijke register. Bij de aanvraag moeten gegevens of een verwijzing naar gegevens gevoegd worden waaruit blijkt dat de aanvrager behoort tot een gemeentelijke doelgroep. Wanneer de aanvrager een uitkering van de gemeente krijgt (WWB, IOAW, IOAZ of WIK), kan volstaan worden met een verwijzing naar de gegevens waarover de gemeente beschikt. Bij de aanvraag moet dan een kopie van de toekenningsbeschikking en een kopie van het trajectplan reïntegratie gevoegd worden. Wanneer de aanvrager een niet-uitkeringsgerechtigde is, dan moet een kopie van de inschrijving als werkzoekende bij het CWI en een kopie van het trajectplan reïntegratie bij de aanvraag gevoegd worden. Wanneer de aanvrager een student is, dan moet er een bewijs zijn van de inschrijving bij een school of opleidingsinstituut. In het derde lid van artikel 2.1 wordt bepaald dat in het geval de aanvrager een partner heeft, de partner de aanvraag mede moet ondertekenen. Deze verplichting is ook opgenomen in de wet, maar wordt volledigheidshalve toch in de verordening opgenomen. Artikel 3.1. Het besluit tot verlenen van de tegemoetkoming De termijn waarbinnen het college een besluit moet nemen over de aanvraag van een tegemoetkoming is acht weken. Dit betekent uiteraard niet dat het college deze termijn ook in alle gevallen moet benutten. De gemeente streeft er naar om de behandelingstermijn van aanvragen zo kort mogelijk te houden. De snelheid van de besluitvorming wordt vergroot door de beslissingsbevoegdheid te mandateren aan uitvoerend ambtenaren. Artikel 3.2. Weigeringsgronden Naast de weigeringsgronden genoemd in dit artikel kent de Awb ook een aantal gronden om de subsidieverlening te weigeren. Deze weigeringsgronden zijn van toepassing op de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang.

8 Het eerste lid van artikel 4:35 van de Awb bepaalt dat de subsidieverlening kan worden geweigerd wanneer een gegronde reden bestaat om aan te nemen dat: a. de activiteiten niet of niet geheel zullen plaatsvinden; b. de aanvrager niet zal voldoen aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen; c. de aanvrager niet op behoorlijke wijze rekening en verantwoording zal afleggen omtrent de verrichte activiteiten en de daaraan verbonden uitgaven en inkomsten, voor zover deze voor de vaststelling van de subsidie belangrijk zijn. Het tweede lid van artikel 4:35 van de Awb bepaalt dat de subsidieverlening kan worden geweigerd wanneer de aanvrager: a. in het kader van de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van deze gegevens tot een onjuiste beschikking op de aanvraag zou hebben geleid; b. failliet is verklaard of aan hem of haar een surseance van betaling is verleend of ten aanzien van hem of haar de schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is verklaard, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend. Artikel 3.3. Ingangsdatum van de tegemoetkoming Er zijn twee ingangsdata mogelijk: 1. de datum waarop de aanvraag voor een tegemoetkoming door de gemeente in ontvangst is genomen (eerste lid). In deze situatie heeft de ouder op het moment dat hij of zij de aanvraag indient al kinderopvang; 2. de datum waarop de kinderopvang van start gaat. In beide gevallen wordt er alleen een tegemoetkoming verleend als er daadwerkelijk kinderopvang plaatsvindt. En er wordt dus nooit een tegemoetkoming verstrekt voor de kosten van kinderopvang die plaatsvindt voordat een aanvraag voor een tegemoetkoming bij de gemeente is ingediend. De uitbetaling van de tegemoetkoming vindt plaats vanaf het moment dat het besluit tot het verlenen van de tegemoetkoming is genomen. Artikel 3.4. De periode waarvoor de tegemoetkoming wordt verleend De tegemoetkoming wordt in principe voor een heel kalenderjaar verleend. Voor aanvragen die in de loop van een kalenderjaar worden toegekend, geldt dat de tegemoetkoming wordt verstrekt tot 31 december van dat jaar. Dit betekent dat een ouder voor de start van een nieuw kalenderjaar een nieuwe aanvraag moet indienen. De gemeente kan ook via het verzenden van een statusformulier de toekenning voor het volgende jaar ambtshalve afhandelen. Het college kan de tegemoetkoming voor een andere periode (binnen een kalenderjaar) toekennen of vaststellen. Dit is het geval wanneer de aanvrager voor een bepaalde periode recht heeft op de tegemoetkoming, bijvoorbeeld gedurende de periode van een reïntegratietraject waarvan de begindatum en de einddatum bekend zijn. Het uitbetalen van de tegemoetkoming eindigt dan op de einddatum van de periode waarvoor de tegemoetkoming is toegekend. De gemeente kan op deze manier eventuele ten onrechte uitbetaalde bedragen en terugvorderingen voorkomen. Artikel 3.5. Omvang van de kinderopvang De wet regelt uitsluitend de aanspraak van ouders op een tegemoetkoming van de gemeente en niet de omvang van die aanspraak. Om de kosten voor de gemeente toch enigszins te kunnen beheersen is in de verordening de mogelijkheid opgenomen om de aanspraak op een tegemoetkoming in te perken. Het college heeft de bevoegdheid om bij de groep ouders die geen eigen bijdrage betalen, per geval te beoordelen hoeveel uren kinderopvang de ouder redelijkerwijs nodig heeft om de arbeid die hij of zij verricht te kunnen combineren met zorgtaken. Artikel 3.6. Hoogte van de tegemoetkoming Hoe de hoogte van de tegemoetkoming wordt bepaald is opgenomen in de wet en in een aanvullende regeling van de minister (artikel 24 van de wet). Volledigheidshalve is in de verordening een verwijzing naar de wet opgenomen.

9 Artikel 3.7. Inhoud van de beschikking In de beschikking wordt aangegeven hoe het bedrag van de tegemoetkoming wordt bepaald en hoe de uitbetaling van de tegemoetkoming is geregeld. Artikel 3.8 bepaalt dat de uitbetaling plaatsvindt in de vorm van maandelijkse voorschotten. In de beschikking worden ook de verplichtingen van de ouder opgenomen die in artikel 4.1, artikel 5.1 en artikel 5.3 worden genoemd. Artikel 3.8. De bevoorschotting van de tegemoetkoming De subsidieverlening vindt plaats in de vorm van maandelijkse voorschotten. Dit betekent dat het totale bedrag van de tegemoetkoming waarop de aanvrager recht op heeft wordt verdeeld in maandelijkse termijnen. De gemeente betaalt de tegemoetkoming uit aan de ouder. De ouder kan, al dan niet op verzoek van het kindercentrum of het gastouderbureau, de gemeente machtigen om de betalingen rechtstreeks aan dat kindercentrum of gastouderbureau te doen. Deze machtiging verandert juridisch niets aan de verhouding tussen de gemeente en de ouder. Er blijft juridisch gezien een betaling van gemeente aan ouder. Het tweede lid geeft het college de bevoegdheid om nadere voorschriften te verbinden aan de wijze van bevoorschotting van de tegemoetkoming. Zo kan het college bepalen dat er alleen een voorschot wordt betaald op basis van een factuur van het kindercentrum of gastouderbureau. Wanneer het college twijfels heeft over het daadwerkelijke gebruik van kinderopvang door een ouder, dan kan een dergelijke voorwaarde gesteld worden. Artikel 4.1. Het besluit tot vaststelling van de tegemoetkoming Op grond van de Awb (artikel 4:47, onderdeel a van de Awb) kan het college een subsidie (dus ook de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang) ambtshalve vaststellen. Dit betekent dat het college op eigen initiatief de tegemoetkoming vaststelt. De aanvrager hoeft dan niet een verzoek tot het vaststellen van de tegemoetkoming bij het college in te dienen. De ouders zijn wel verplicht om binnen vier weken na afloop van de periode waarvoor de tegemoetkoming is verleend aan het college een overzicht van de feitelijke kosten van kinderopvang over deze periode te verstrekken. Als een tegemoetkoming voor een kalenderjaar is verleend, dan moet het overzicht van de kosten uiterlijk vier weken na 31 december bij het college worden ingediend. Het overzicht van de kosten kan zowel een apert jaaroverzicht zijn dat door het kindercentrum of het gastouderbureau wordt opgesteld of een verzameling van maandoverzichten. Het college heeft vervolgens acht weken de tijd om de tegemoetkoming vast te stellen. In deze periode kan de gemeente een onderzoek doen naar de rechtmatigheid van de tegemoetkoming door gegevens van de ouders te controleren en eventueel inlichtingen bij de houders van een kindercentrum of gastouderbureau op te vragen. In het besluit tot het vaststellen van de tegemoetkoming wordt bepaald wat precies het bedrag is waar de ouder die de tegemoetkoming heeft aangevraagd recht op heeft. De tegemoetkoming wordt vastgesteld op basis van het aantal uren kinderopvang die bij de toekenning (en eventuele tussentijdse wijzigingen) is vastgelegd. Als de aanvrager niet de juiste gegevens verstrekt, dan kan het college de tegemoetkoming op een lager bedrag vaststellen. Lager vaststellen kan ook betekenen op nul vaststellen. Het college heeft deze bevoegdheid op grond van de Awb (artikel 4:46, tweede en derde lid van de Awb). De subsidie kan lager worden vastgesteld wanneer: a. de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden; b. de subsidieontvanger niet heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen; c. de subsidieontvanger onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag tot subsidieverlening zou hebben geleid; d. de subsidieverlening anderszins onjuist was en de subsidieontvanger dit wist of behoorde te weten.

10 Artikel 4.2. Verrekening met de voorschotten Dit artikel regelt de uitbetaling door de gemeente van het nog te betalen deel van de tegemoetkoming. Als de gemeente een ouder een hoger bedrag heeft uitgekeerd dan waarop hij of zij recht heeft, dan kan de gemeente het te veel betaalde bedrag terugvorderen. Terugvordering is geregeld in artikel 38 van de wet. In artikel 38 van de wet wordt bovendien gesteld dat de artikelen 58 tot en met 60 van de Wet werk en bijstand van toepassing zijn. In een besluit tot terugvordering moet de wijze waarop zal worden teruggevorderd worden vermeld. Artikel 5.1. Inlichtingenplicht Er kunnen twee vormen van schending van de inlichtingenplicht worden onderscheiden: 1. het betreffende kind maakt geen of in mindere mate gebruik van kinderopvang; 2. de ouder heeft geen recht op de tegemoetkoming omdat hij of zij niet tot de gemeentelijke doelgroep behoort. Als een ouder de inlichtingenplicht schendt en als gevolg hiervan ten onrechte een tegemoetkoming heeft ontvangen of tot een te hoog bedrag, dan kan het college de beschikking tot het verlenen of tot het vaststellen van de tegemoetkoming intrekken of herzien en het te veel betaalde bedrag terugvorderen. Het college hoeft niet te wachten met het treffen van een maatregel totdat het besluit tot verlening van de tegemoetkoming is ingetrokken of gewijzigd. Het college kan al eerder besluiten om de betaling van de tegemoetkoming op te schorten. Dit kan wanneer het college het ernstige vermoeden heeft dat er grond bestaat om de beschikking tot verlening van de tegemoetkoming in te trekken of te wijzigen. Ook als de tegemoetkoming al is vastgesteld, is het college bevoegd om in bepaalde gevallen de beschikking tot het vaststellen van de tegemoetkoming in te trekken of ten nadele van de ontvanger te wijzigen. Het gaat om de volgende gevallen: a. er is sprake van feiten of omstandigheden waarvan het college bij de vaststelling van de tegemoetkoming redelijkerwijs niet op de hoogte kon zijn en op grond waarvan de tegemoetkoming lager dan overeenkomstig de verlening van de tegemoetkoming zou zijn vastgesteld; b. de vaststelling van de tegemoetkoming was onjuist en de ontvanger van de tegemoetkoming wist dit of behoorde dit te weten; c. de ontvanger van de tegemoetkoming heeft na de vaststelling van de tegemoetkoming niet voldaan aan de aan de tegemoetkoming verbonden verplichtingen. De subsidievaststelling kan niet meer worden ingetrokken of ten nadele van de ontvanger worden gewijzigd wanneer vijf jaren zijn verstreken sinds de dag waarop zij is bekendgemaakt. Artikel 5.2. Bestuurlijke boete In aanvulling op artikel 5.1 is het mogelijk om een bestuurlijke boete aan de betreffende ouder op te leggen. In de verordening is vastgelegd hoe de hoogte van de bestuurlijke boete tot stand komt. Het maximumbedrag staat in de wet (artikel 72, lid 1, onder c van de wet). Wanneer elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt, wordt geen bestuurlijke boete opgelegd. In de wet is geregeld in welke gevallen het college geen bestuurlijke boete mag opleggen (artikel 73 en 74 van de wet). Dit is het geval in de volgende situaties: a. de overtreder is overleden; b. de overtreder is wegens dezelfde gedraging reeds eerder een bestuurlijke boete is opgelegd of er is hem een kennisgeving gedaan dat een bestuurlijke boete zal worden opgelegd. In deze situaties kan het college aangifte doen bij het Openbaar Ministerie; c. er is vijf jaar verstreken nadat de overtreding heeft plaatsgevonden. 10

11 Artikel 5.3. Bewaarplicht Met het oog op de mogelijkheid van het college om ook na de vaststelling van de tegemoetkoming te controleren of de tegemoetkoming rechtmatig is verstrekt, is in dit artikel een bewaarplicht opgenomen. Met een bewaartermijn van vijf jaar wordt aangesloten bij de termijn die de Belastingdienst hanteert. Artikel 6.1. Hardheidsclausule De hardheidsclausule geeft het college de mogelijkheid om in het geval een strikte toepassing van de verordening niet billijk zou zijn, een andere beslissing te nemen. Artikelen 6.2 en 6.3 Deze bepalingen spreken voor zich. 11

Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Echt-Susteren 2006

Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Echt-Susteren 2006 CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR73749_1 25 november 2015 Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Echt-Susteren 2006 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

HOOFDLIJNEN VAN HET PROCES VAN VERSTREKKING VAN DE TEGEMOETKOMINGEN

HOOFDLIJNEN VAN HET PROCES VAN VERSTREKKING VAN DE TEGEMOETKOMINGEN Algemene toelichting INLEIDING Op 1 januari 2005 treedt de Wet kinderopvang in werking. De Wet kinderopvang beoogt het ouders of verzorgers gemakkelijker te maken werk en zorg te combineren. Niet alleen

Nadere informatie

Beleidsregels tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang Gemeente Súdwest-Fryslân

Beleidsregels tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang Gemeente Súdwest-Fryslân Beleidsregels tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang Gemeente Súdwest-Fryslân Artikel 1. Doel van de regeling Deze regeling heeft als doel te voorzien in een tegemoetkoming in de kosten van de eigen

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen. Kinderopvangverordening De Wâlden. Dienst Werk en Inkomen De Wâlden

Gemeente Achtkarspelen. Kinderopvangverordening De Wâlden. Dienst Werk en Inkomen De Wâlden Gemeente Achtkarspelen Kinderopvangverordening De Wâlden Dienst Werk en Inkomen De Wâlden Januari 2013 1 Gemeente Achtkarspelen de Raad van de gemeente Achtkarspelen; gelet op het bepaalde in artikel 25

Nadere informatie

Algemene toelichting. Artikelsgewijze toelichting

Algemene toelichting. Artikelsgewijze toelichting Algemene toelichting De Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen beoogt het ouders of verzorgers gemakkelijker te maken werk en zorg te combineren. Niet alleen werkenden kunnen een beroep doen

Nadere informatie

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 25 van de Wet kinderopvang;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 25 van de Wet kinderopvang; De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 november 2004, nr. 0408133 inzake de Wet Kinderopvang; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en

Nadere informatie

*13-0012744* 13-0012744 Beleidsregels kinderopvang gemeente Waalwijk 2013 D12-0060 951 1

*13-0012744* 13-0012744 Beleidsregels kinderopvang gemeente Waalwijk 2013 D12-0060 951 1 Beleidsregels kinderopvang gemeente Waalwijk 2013 Het College van Waalwijk gelet op artikel 1.13 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en artikel 1:3, vierde lid, Algemene wet bestuursrecht;

Nadere informatie

Tekstuitgave van de Verordening tegemoetkoming kinderopvang

Tekstuitgave van de Verordening tegemoetkoming kinderopvang Tekstuitgave van de Verordening tegemoetkoming kinderopvang 2005 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 november 2004; gelet op artikel

Nadere informatie

2. VASTSTELLING NOODZAAK VAN KINDEROPVANG OP GROND VAN SOCIAAL-MEDISCHE INDICATIE

2. VASTSTELLING NOODZAAK VAN KINDEROPVANG OP GROND VAN SOCIAAL-MEDISCHE INDICATIE Verordening Wet kinderopvang De raad van de gemeente Middelburg; gelezen het voorstel van het college van 30 september 2004 nr. inzake 04-149 gelet op artikel 25 van de Wet kinderopvang en artikel 149

Nadere informatie

Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum,

Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum, Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum, gelet op de artikelen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb),

Nadere informatie

Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang

Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang CVDR Officiële uitgave van Haarlem. Nr. CVDR58455_1 25 oktober 2016 Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Haarlem d.d. 10

Nadere informatie

Verordening kinderopvang gemeente Hellendoorn gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 28 september 2010;

Verordening kinderopvang gemeente Hellendoorn gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 28 september 2010; CVDR Officiële uitgave van Hellendoorn. Nr. CVDR54011_1 29 maart 2016 Verordening kinderopvang gemeente Hellendoorn 2010 De raad van de gemeente Hellendoorn; gezien het voorstel van het college van Burgemeester

Nadere informatie

Beleidsregels tegemoetkoming kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie Gemeente Súdwest-Fryslân

Beleidsregels tegemoetkoming kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie Gemeente Súdwest-Fryslân Beleidsregels tegemoetkoming kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie Gemeente Súdwest-Fryslân Artikel 1. Doel van de regeling Deze regeling heeft als doel te voorzien in een tegemoetkoming

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting Verordening Wet kinderopvang

Artikelsgewijze toelichting Verordening Wet kinderopvang Artikelsgewijze toelichting Verordening Wet kinderopvang Artikel 1 Begripsbepalingen De begripsbepalingen in artikel 1 en 2 van de Wet kinderopvang zijn ook van toepassing op deze verordening. Alleen de

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting

Artikelsgewijze toelichting Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Begripsbepalingen De begripsbepalingen in artikel 1 en 2 van de Wet kinderopvang zijn ook van toepassing op deze verordening. Alleen de in deze artikelen niet gedefinieerde

Nadere informatie

Artikel 5. Nadere regels Het college stelt nadere regels vast met betrekking tot de uitvoering van de individuele studietoeslag.

Artikel 5. Nadere regels Het college stelt nadere regels vast met betrekking tot de uitvoering van de individuele studietoeslag. Inkomensondersteunende maatregelenverordening Lelystad 2015 De raad van de gemeente Lelystad gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van ( ); gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel

Nadere informatie

de Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang

de Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang de Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Eigen onderwerp

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr. verordening en beleidsregel Kinderopvang,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr. verordening en beleidsregel Kinderopvang, De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr. verordening en beleidsregel Kinderopvang,, inzake gelet artikel 149 van

Nadere informatie

Verordening kinderopvang gemeente s-hertogenbosch vastgesteld door de gemeenteraad van s-hertogenbosch op 22 januari 2013

Verordening kinderopvang gemeente s-hertogenbosch vastgesteld door de gemeenteraad van s-hertogenbosch op 22 januari 2013 Verordening kinderopvang gemeente s-hertogenbosch 2013 vastgesteld door de gemeenteraad van s-hertogenbosch op 22 januari 2013 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten n.v.t. goedgekeurd door de Kroon n.v.t.

Nadere informatie

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel

Nadere informatie

DE VERORDENING HEET NU VERORDENING WET KINDEROPVANG 2012. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Kerkrade d.d.

DE VERORDENING HEET NU VERORDENING WET KINDEROPVANG 2012. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Kerkrade d.d. Verordening Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2012 (Gezien deze Verordening alleen de gemeentelijk bijdrage aan ouders voor kinderopvang behandelt, stelt men een andere titel voor; bijv.

Nadere informatie

Nijverdal, 28 mei Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 2 april 2013;

Nijverdal, 28 mei Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 2 april 2013; Gemeente Hellendoorn Besluit Nijverdal, 28 mei 2013 Nr. 13INT01214 De raad van de gemeente Hellendoorn; Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 2 april 2013; Besluit vast

Nadere informatie

VERGOEDING EIGEN BIJDRAGE KOSTEN KINDEROPVANG HILVERSUM 2016 Het college van burgemeester en wethouders van Hilversum,

VERGOEDING EIGEN BIJDRAGE KOSTEN KINDEROPVANG HILVERSUM 2016 Het college van burgemeester en wethouders van Hilversum, BELEIDSREGELS GEMEENTE HILVERSUM Behorende bij Wet kinderopvang en kwaliteit peuterspeelzalen VERGOEDING EIGEN BIJDRAGE KOSTEN KINDEROPVANG HILVERSUM 2016 Het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Verordening kinderopvang op sociaal medische indicatie Haarlemmerliede en Spaarnwoude De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Gelezen het voorstel van het college 19 januari ; Gelet op

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen

Gemeente Achtkarspelen Gemeente Achtkarspelen Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang Afdeling Sociale Zaken November 2006 Gemeente Achtkarspelen 2 De Raad van de gemeente Achtkarspelen; gelezen het voorstel van Burgemeester

Nadere informatie

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg Beleidsregels Kinderopvang Gemeente Steenbergen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard);

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard); Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard); Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 22 november 2012;

Nadere informatie

Gemeenteraad 2 maart 2010 Gemeenteblad

Gemeenteraad 2 maart 2010 Gemeenteblad Jaar: 2010 Nummer: 14 Besluit: Gemeenteraad 2 maart 2010 Gemeenteblad VERORDENING KINDEROPVANG HELMOND 2010 De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 januari

Nadere informatie

Verordening kinderopvang Bernheze 2005

Verordening kinderopvang Bernheze 2005 http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/actueel/bernheze/58770.html Verordening kinderopvang Bernheze 2005 De raad van de gemeente Bernheze; gelezen het voorstel van het college van

Nadere informatie

Besluit nr.: Onderwerp: Verordening sociaal-medische indicatie kinderopvang Albrandswaard

Besluit nr.: Onderwerp: Verordening sociaal-medische indicatie kinderopvang Albrandswaard RAADSBESLUIT Besluit nr.: 131248 Onderwerp: Verordening sociaal-medische indicatie kinderopvang Albrandswaard De raad van de gemeente Albrandswaard; Overwegende dat het gewenst is de verlening, de voorschotverlening

Nadere informatie

Regelgeving - 29861. Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 16. W 6 emeente- Heemskerk / Verordening kinderopvang Heemskerk 2042 1 januari 2012

Regelgeving - 29861. Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 16. W 6 emeente- Heemskerk / Verordening kinderopvang Heemskerk 2042 1 januari 2012 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 1 W emeente- Heemskerk / Verordening kinderopvang Heemskerk 2042 1 januari 2012 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 1 Nè / Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie gemeente Korendijk. 1

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie gemeente Korendijk. 1 Burgemeester en wethouders van Korendijk gelet op artikel 160 lid 1a van de Gemeentewet; artikel 4:81, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb); b e s l u i t e n vast te stellen de volgende beleidsregels:

Nadere informatie

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang Someren 2014

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang Someren 2014 Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang Someren 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Someren; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. overwegende dat:

Nadere informatie

Beleidsregels subsidiëring kinderopvang 2016

Beleidsregels subsidiëring kinderopvang 2016 Gemeenteblad nr. 632041 Officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 30 maart 2016 Collegebesluit van 15 maart 2016 Beleidsregels subsidiëring kinderopvang 2016 Het college van burgemeester en

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Aanvullende gemeentelijke tegemoetkoming

Hoofdstuk 1 Aanvullende gemeentelijke tegemoetkoming Beleidregel Kinderopvang Kenmerk 116998 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek gelet op de artikelen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Wet Werk en Bijstand (WWB)

Nadere informatie

Ontwerpbesluit. De raad van de gemeente Kerkrade;

Ontwerpbesluit. De raad van de gemeente Kerkrade; Gemeente Kerkrade Agendapunt nr.: 23 Ontwerpbesluit Conform ontwerpbesluit is besfoten ín de raadsvergadering d.d,.. )3~ VTL-Xo y.m Nr.: 14RÒ095 De raad van de gemeente Kerkrade; overwegende,» dat de gemeenten

Nadere informatie

Voorstel Overgaan tot vaststelling van de voorliggende Verordening Wet kinderopvang.

Voorstel Overgaan tot vaststelling van de voorliggende Verordening Wet kinderopvang. Aan de gemeenteraad Agendapunt Roden, Onderwerp Verordening Wet Kinderopvang Noordenveld. Voorstel Overgaan tot vaststelling van de voorliggende Verordening Wet kinderopvang. Motivering Inleiding Op 6

Nadere informatie

Beleidsregels betreffende. tegemoetkoming kosten kinderopvang. op grond van sociaal medische indicatie.

Beleidsregels betreffende. tegemoetkoming kosten kinderopvang. op grond van sociaal medische indicatie. Het college van Burgemeester en Wethouders van Brielle, gelet op artikel 4:21 van de Algemene wet bestuursrecht, besluit vast te stellen de Beleidsregels betreffende tegemoetkoming kosten kinderopvang

Nadere informatie

VERORDENING SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE KINDEROPVANG LAARBEEK 2014

VERORDENING SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE KINDEROPVANG LAARBEEK 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Laarbeek. Nr. 33244 17 april 2015 VERORDENING SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE KINDEROPVANG LAARBEEK 2014 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen De raad van de gemeente Laarbeek;

Nadere informatie

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang 2013

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang 2013 Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang 2013 Hoofdstuk 1 De begrippen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. Awb: de Algemene wet bestuursrecht; b. berekeningsjaar:

Nadere informatie

Gemeente Den Haag BELEIDSREGEL TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG VOOR OUDERS MET EEN SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE

Gemeente Den Haag BELEIDSREGEL TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG VOOR OUDERS MET EEN SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSW/2013.289 RIS 269163 BELEIDSREGEL TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG VOOR OUDERS MET EEN SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Overwegende

Nadere informatie

Vaststellen van de beleidsregel gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten kinderopvang

Vaststellen van de beleidsregel gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten kinderopvang CVDR Officiële uitgave van Heerlen. Nr. CVDR246142_1 12 juli 2016 Vaststellen van de beleidsregel gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten kinderopvang beleidsregel beleidsregel gemeentelijke tegemoetkoming

Nadere informatie

REGELING KINDEROPVANGKOSTEN SOCIAAL-MEDISCHE INDICATIE DRECHTSTEDEN

REGELING KINDEROPVANGKOSTEN SOCIAAL-MEDISCHE INDICATIE DRECHTSTEDEN Het Drechtstedenbestuur, gelet op artikel 3, tweede lid van de Algemene subsidieverordening openbaar lichaam Drechtsteden; overwegende - dat de op 12 juli 2012 vastgestelde wijziging van de Wet kinderopvang

Nadere informatie

BELEIDSREGELS TEGEMOETKOMING KINDEROPVANGTOESLAG DEURNE 2015. Gelet op artikel 1.13 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (WK)

BELEIDSREGELS TEGEMOETKOMING KINDEROPVANGTOESLAG DEURNE 2015. Gelet op artikel 1.13 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (WK) Gemeenteblad nr. 182, 18 december 2014 BELEIDSREGELS TEGEMOETKOMING KINDEROPVANGTOESLAG DEURNE 2015 Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 1.13 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen

Nadere informatie

Verordening tegemoetkoming kosten peuteropvang in Midden-Delfland

Verordening tegemoetkoming kosten peuteropvang in Midden-Delfland Verordening tegemoetkoming kosten peuteropvang in Midden-Delfland De raad van de gemeente Midden-Delfland: gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 januari 2015; gelet op artikel 147,

Nadere informatie

BELEIDSREGEL TEGEMOETKOMING KINDEROPVANGTOESLAG HELMOND 2013

BELEIDSREGEL TEGEMOETKOMING KINDEROPVANGTOESLAG HELMOND 2013 Jaar: 2012 Nummer: 103 Besluit: B&W 11 december 2012 Gemeenteblad BELEIDSREGEL TEGEMOETKOMING KINDEROPVANGTOESLAG HELMOND 2013 Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 1.13 Wet kinderopvang

Nadere informatie

Beleidsregels Tegemoetkoming kinderopvang bij sociaal medische indicatie (SMI) Gemeente Waalre

Beleidsregels Tegemoetkoming kinderopvang bij sociaal medische indicatie (SMI) Gemeente Waalre De raad van de gemeente Waalre; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; d.d. 22 oktober 2013, gelet op artikel 35, behoudens artikel 35 lid5, van de Wet werk en bijstand, besluit vast te stellen

Nadere informatie

Verordening tegemoetkoming kosten voorschoolse voorzieningen in Midden- Delfland

Verordening tegemoetkoming kosten voorschoolse voorzieningen in Midden- Delfland Concept Verordening tegemoetkoming kosten voorschoolse voorzieningen in Midden- Delfland Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 Definities 1. In deze verordening wordt verstaan onder: Het college: het

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door

Nadere informatie

Verordening Tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie (SMI) gemeente Groesbeek 2015

Verordening Tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie (SMI) gemeente Groesbeek 2015 Verordening Tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie (SMI) gemeente Groesbeek 2015 Wetstechnische informatie ja Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële

Nadere informatie

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang 2015

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang 2015 Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang 2015 Hoofdstuk 1 De begrippen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. Awb: de Algemene wet bestuursrecht; b. berekeningsjaar:

Nadere informatie

Verordening Voorschoolse voorzieningen gemeente Nijmegen 2015

Verordening Voorschoolse voorzieningen gemeente Nijmegen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nijmegen. Nr. 110927 23 november 2015 Verordening Voorschoolse voorzieningen gemeente Nijmegen 2015 Hoofdstuk 1. ALGEMENE BEPALINGEN De raad van de gemeente

Nadere informatie

REGELING COMPENSATIE EIGEN BIJDRAGE KINDEROPVANG DRECHTSTEDEN

REGELING COMPENSATIE EIGEN BIJDRAGE KINDEROPVANG DRECHTSTEDEN Het Drechtstedenbestuur, gelet op artikel 3, tweede lid van de Algemene subsidieverordening openbaar lichaam Drechtsteden; overwegende - dat de op 12 juli 2012 vastgestelde wijziging van de Wet kinderopvang

Nadere informatie

Bökiñädf *) bij sociaal medische indicatie. Beleidsregels. Tegemoetkom i ng ki nderopva n g. Reg. nr. : l-52/2076/ 137 7

Bökiñädf *) bij sociaal medische indicatie. Beleidsregels. Tegemoetkom i ng ki nderopva n g. Reg. nr. : l-52/2076/ 137 7 Bökiñädf *) Beleidsregels Tegemoetkom i ng ki nderopva n g bij sociaal medische indicatie 2016 Gemeente Boxmeer Besluit College d.d. 28 juni 2016 Reg. nr. : l-52/2076/ 137 7 2 Het college van burgemeester

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 16 juni 2010

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 16 juni 2010 bijlage 20 agendapunt 10d datum 16 april 2010 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 16 juni 2010 Onderwerp Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang Drechtsteden steller Marije Klink doorkiesnummer

Nadere informatie

HANDHAVINGSVERORDENING WWB en WIJ gemeente Lelystad

HANDHAVINGSVERORDENING WWB en WIJ gemeente Lelystad HANDHAVINGSVERORDENING WWB en WIJ Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)

Nadere informatie

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag.

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag. Algemene wet bestuursrecht Titel 4.1. Beschikkingen Afdeling 4.1.1. De aanvraag Artikel 4:1 Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk

Nadere informatie

- De Verordening voorschoolse voorzieningen (GB ) wordt onverminderd artikel 28, per 1 januari 2014 ingetrokken. Gemeenteblad Nijmegen

- De Verordening voorschoolse voorzieningen (GB ) wordt onverminderd artikel 28, per 1 januari 2014 ingetrokken. Gemeenteblad Nijmegen Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 107 Naam Verordening voorschoolse voorzieningen (2013) Publicatiedatum 10 oktober 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de verordening bij Raadsbesluit van 2

Nadere informatie

1. In deze beleidsregels wordt verstaan onder

1. In deze beleidsregels wordt verstaan onder Beleidsregels Tegemoetkoming kinderopvang bij sociaal medische indicatie Gemeente Boxmeer 2O13 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In deze beleidsregels wordt verstaan onder a b c d e f. I h i. j. vermogen:

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Overbetuwe 2014

Specifieke subsidieregeling tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Overbetuwe 2014 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Overbetuwe 2014 Ons kenmerk: 13BWB00061 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelezen het advies van

Nadere informatie

VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten

VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten Op subsidieverlening op grond van deze verordening zijn tevens de bepalingen van de Algemene Subsidieverordening 1998 van toepassing indien en voorzover

Nadere informatie

Handhavingsverordening PARTICIPATIEWET, IOAW, IOAZ en Bbz gemeente Groesbeek gemeente Groesbeek 2015

Handhavingsverordening PARTICIPATIEWET, IOAW, IOAZ en Bbz gemeente Groesbeek gemeente Groesbeek 2015 Handhavingsverordening PARTICIPATIEWET, IOAW, IOAZ en Bbz gemeente Groesbeek 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Subsidieregeling aanvulling kinderopvangtoeslag

gemeente Eindhoven Subsidieregeling aanvulling kinderopvangtoeslag gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Verordening Tegemoetkoming Kosten Kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie (SMI) gemeente Groesbeek 2015

Verordening Tegemoetkoming Kosten Kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie (SMI) gemeente Groesbeek 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Groesbeek. Nr. 101382 29 oktober 2015 Verordening Tegemoetkoming Kosten Kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie (SMI) gemeente Groesbeek 2015

Nadere informatie

Beleidsregels WWB/IOAW/IOAZschriftelijke. verminderde verwijtbaarheid gemeente Tholen 2013

Beleidsregels WWB/IOAW/IOAZschriftelijke. verminderde verwijtbaarheid gemeente Tholen 2013 Beleidsregels WWB/IOAW/IOAZschriftelijke waarschuwing en verminderde verwijtbaarheid gemeente Tholen 2013 Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen; Gelet op artikel 18a van de Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Officiële naam regeling Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Citeertitel Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013

Officiële naam regeling Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Citeertitel Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Breda Officiële naam regeling Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp Datum 26 oktober 2012 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Venray 2013 Pagina 1 van 6 De raad van Venray, gelezen het advies van de Cliëntenraad WWB van 16 oktober 2012, gelezen

Nadere informatie

Bekendmaking Verordening individuele studietoeslag gemeente Druten 2015 en Beleidsregels individuele studietoeslag gemeente Druten 2015

Bekendmaking Verordening individuele studietoeslag gemeente Druten 2015 en Beleidsregels individuele studietoeslag gemeente Druten 2015 Bekendmaking Verordening individuele studietoeslag gemeente Druten 2015 en Beleidsregels individuele studietoeslag gemeente Druten 2015 De gemeenteraad van Druten heeft op 16 december 2016 besloten tot

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 3.7 en KINDEROPVANG

Afdeling Samenleving Richtlijn 3.7 en KINDEROPVANG Afdeling Samenleving Richtlijn 3.7 en 3.7.1 KINDEROPVANG Algemeen Sedert 1 januari 2005 is de Wet kinderopvang in werking getreden. Deze wet regelt de kwaliteit en financiering van kinderopvang. Uitgangspunt

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Heerhugowaard Officiële naam regeling Verordening individuele studietoeslag gemeente Heerhugowaard 2015 Citeertitel Verordening

Nadere informatie

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll ll ll ll l

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll ll ll ll l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll ll ll ll l Beleidsregels Re integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling iioverheidsor anisatie

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ; DE RAAD DER GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7 en 8 en 10, tweede

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. Gemeente.

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. Gemeente. De raad van de gemeente.; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders..; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, en derde lid, van de Participatiewet; overwegende dat het van

Nadere informatie

Beleidsregels Boete WWB/Bbz, IOAW & IOAZ gemeente Twenterand 2013

Beleidsregels Boete WWB/Bbz, IOAW & IOAZ gemeente Twenterand 2013 Beleidsregels Boete WWB/Bbz, IOAW & IOAZ gemeente Twenterand 2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Twenterand Officiële naam regeling Beleidsregels WWB/Bbz,

Nadere informatie

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

b e s l u i t : vast te stellen de Regeling tegemoetkoming sociaal-medische kinderopvang Oldenzaal:

b e s l u i t : vast te stellen de Regeling tegemoetkoming sociaal-medische kinderopvang Oldenzaal: Reg.nr. 05.3711 Het college van burgemeester en wethouder van Oldenzaal; gelet op het bepaalde in het besluit van de gemeenteraad van 28 oktober 2004, nummer 41/25, Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Beleidsregels Bijzondere bijstand Kinderopvang. 1 Algemeen. 2 Sociaal-medische indicatie

Beleidsregels Bijzondere bijstand Kinderopvang. 1 Algemeen. 2 Sociaal-medische indicatie Beleidsregels Bijzondere bijstand Kinderopvang 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Urk 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Urk 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Urk 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING STUDENTENORGANISATIES van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht

SUBSIDIEREGELING STUDENTENORGANISATIES van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht SUBSIDIEREGELING STUDENTENORGANISATIES van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht De colleges van bestuur van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht hebben de subsidieregeling vastgesteld,

Nadere informatie

Uitkeringsverordening raadsleden Zoetermeer 1994 Versie geldig van 12 april 1994 tot 25 december 2004

Uitkeringsverordening raadsleden Zoetermeer 1994 Versie geldig van 12 april 1994 tot 25 december 2004 Uitkeringsverordening raadsleden Zoetermeer 1994 Versie geldig van 12 april 1994 tot 25 december 2004 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Zoetermeer Officiële

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ALMERE 2011 De raad van de gemeente Almere; Gezien het voorstel van het college; Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene

Nadere informatie

Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015

Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015 Wetstechnische informatie Overheidsorganisatie Gemeente Breda Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015 Citeertitel Verordening Individuele Inkomenstoeslag

Nadere informatie

VERORDENING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015

VERORDENING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015 VERORDENING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015 Wetstechnische informatie 1. Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2 03-Intern - 8200 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2 03-Intern - 8200 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 2 Premie verordening Gemeente Culemborg Stadswinkel Afdeling Werk en inkomen 2010 De raad

Nadere informatie

Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen,

Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen, Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen, overwegende dat: Promotiestudenten en bursalen onder nader te bepalen voorwaarden recht hebben op een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake de Algemene subsidieverordening Gemeente Hoom 2015;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake de Algemene subsidieverordening Gemeente Hoom 2015; Registratie nummer: 1128707 Algemene subsidieverordening gemeente Hoorn 2015 De raad van de gemeente Hoom; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Texel 2016

Algemene subsidieverordening Texel 2016 Algemene subsidieverordening Texel 2016 ASV Texel 2016 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 maart 2016 onder nummer 019 Gemeenteblad Texel 2016 nr 35 datum 24-03-2016 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Officiële naam regeling Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet Breda 2015

Officiële naam regeling Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet Breda 2015 Wetstechnische informatie Overheidsorganisatie Gemeente Breda Officiële naam regeling Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet Breda 2015 Citeertitel Verordening Individuele Studietoeslag

Nadere informatie

Beleidsregels Terugvordering WWB, IOAW & IOAZ

Beleidsregels Terugvordering WWB, IOAW & IOAZ Beleidsregels Terugvordering WWB, IOAW & IOAZ gemeente Twenterand 2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

"VERORDENING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG 2015".

VERORDENING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG 2015. De raad van de gemeente Loppersum; gelezen het voorstel van het college van 2 december 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet; b e s l u i t : vast te stellen de "VERORDENING

Nadere informatie

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. De raad van de gemeente Lemsterland; gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 6 december 2010; gelet op de artikelen 7, 8,

Nadere informatie

VERORDENING VROM Starterslening Lelystad

VERORDENING VROM Starterslening Lelystad VERORDENING VROM Starterslening Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan)

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan) gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek van.;

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek van.; De raad van de gemeente.; Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek van.; Gelet op de Gemeenschappelijke Regeling van de Intergemeentelijke Sociale

Nadere informatie

vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag gemeente Haarlem.

vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag gemeente Haarlem. Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Haarlem (versie 28-08-2014) De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Renkum 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Renkum 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Renkum 2015 De raad van de gemeente Renkum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8, eerste

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015

Verordening individuele studietoeslag Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015 Verordening individuele studietoeslag Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015 Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. Dienst SoZaWe Nw. Fryslân

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. Dienst SoZaWe Nw. Fryslân Het algemeen bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, en derde lid, van de Participatiewet; overwegende dat het van belang

Nadere informatie

Gemeente Zoeterwoude. Wetstechnische informatie. Officiële naam regeling Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2015

Gemeente Zoeterwoude. Wetstechnische informatie. Officiële naam regeling Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2015 Gemeente Zoeterwoude Wetstechnische informatie Overheidsorganisatie Gemeente Zoeterwoude Officiële naam regeling Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2015 Vastgesteld door

Nadere informatie

MAATREGELENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND 2010

MAATREGELENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND 2010 MAATREGELENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND 2010 Pag.i/5 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet werk en bijstand (WWB); b. belanghebbende:

Nadere informatie