Regeling tegemoetkoming kosten kinderopvang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regeling tegemoetkoming kosten kinderopvang"

Transcriptie

1 Regeling tegemoetkoming kosten kinderopvang 1

2 Regeling tegemoetkoming kosten kinderopvang 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn; Gelet op artikel 3, derde lid van de Algemene subsidieverordening van de gemeente Apeldoorn; Overwegende: - dat de op 12 juli 2012 vastgestelde wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen met ingang van 1 januari 2013 in werking treedt; - dat als gevolg daarvan het verstrekken van toeslagen kinderopvang is overgedragen aan de Belastingdienst en de nog resterende gemeentelijke verantwoordelijkheden op dit gebied worden verlegd van de raad naar het college; - dat dit aanleiding is om de raad voor te stellen de Verordening Wet Kinderopvang in te trekken; - dat de in de hiervoor genoemde verordening vastgestelde regels voor de toekenning van een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang op grond van sociaal-medische indicatie te handhaven evenals de extra vergoeding kosten kinderopvang boven de maximum uurprijs; - dat het college op grond van artikel 1.13 van de vernoemde wet aan doelgroepouders een tegemoetkoming kan verstrekken in aanvulling op de kinderopvangtoeslag; BESLUIT: vast te stellen de navolgende Regeling tegemoetkoming kosten kinderopvang Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. wet: de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; b. tegemoetkoming: een tegemoetkoming in aanvulling op kinderopvangtoeslag als bedoeld in artikel 1.13 van de wet, behoudens hoofdstuk 5 van deze regeling, waar met tegemoetkoming is bedoeld een vergoeding van de kosten kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie; c. kinderopvangkosten: de kosten van kinderopvang per kind als bedoeld in artikel 1.7 van de wet. d. eigen bijdrage: eigen bijdrage in de kosten van kinderopvang conform de geldende kinderopvangtoeslagtabel van de Belastingdienst; e. compensatie: het recht op de tegemoetkoming als bedoeld in artikel 1.13 van de wet en de extra vergoeding. f. inkomen: het inkomen als bedoeld in artikel 32 van de Wet werk en bijstand; g. tegemoetkomingsjaar: een kalenderjaar. Alle begrippen die in deze regeling worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de wet. Hoofdstuk 2 Aanvraag van de tegemoetkoming Artikel 2 Verstrekken van gegevens bij de aanvraag 1. Een aanvraag voor een tegemoetkoming wordt schriftelijk gedaan en bevat in ieder geval: a. naam, adres en burgerservicenummer van de ouder; 2

3 b. indien van toepassing: naam en burgerservicenummer van de partner en, indien dit een ander adres is dan het adres van de ouder: het adres van de partner; c. naam, geboortedatum en burgerservicenummer van het kind of de kinderen waarop de aangevraagde tegemoetkoming betrekking heeft; d. gegevens waaruit blijkt dat de ouder behoort tot betreffende groep personen als bedoeld in artikel 3 van deze regeling; e. gegevens op basis waarvan de duur en de hoogte van de tegemoetkoming kunnen worden vastgesteld i. betalings- en machtigingsgegevens voor de tegemoetkoming kosten kinderopvang; j. overige gegevens die het college nodig acht om te kunnen besluiten over de aanvraag van de tegemoetkoming. 2. Het college kan bepalen dat de aanvraag geschiedt met behulp van een door het college vastgesteld en beschikbaar gesteld aanvraagformulier. 3. Indien de ouder een partner heeft, wordt de aanvraag mede ondertekend door de partner. Hoofdstuk 3 Compensatie eigen bijdrage kinderopvang Artikel 3 Criteria voor de tegemoetkoming 1. Een ouder komt in aanmerking voor een tegemoetkoming indien hij behoort tot de groeppersonen als bedoeld in artikel 1.6, eerste lid, onderdeel c, e of j van de wet. 2. De tegemoetkoming wordt alleen verleend aan de ouder die zijn woonplaats heeft in de gemeente Apeldoorn. Artikel 4 Het besluit tot verlenen 1. Het college besluit binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag op de aanvraag. 2. Het college kan dit besluit met ten hoogste vier weken verdagen. Het college stelt de aanvrager hiervan schriftelijk in kennis. Artikel 5 Ingangsdatum De tegemoetkoming wordt verleend met ingang van de dag waarop de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst is toegekend. Artikel 6 De periode waarvoor de tegemoetkoming wordt verleend De tegemoetkoming wordt verleend voor de duur waarop recht bestaat op kinderopvangtoeslag, maar niet langer dan een tegemoetkomingsjaar. Artikel 7 Hoogte van de tegemoetkoming De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt voor het eerste kind van 4,5 % van de kinderopvangkosten per maand en voor het tweede en daaropvolgende kind 3,5 % van de kinderopvangkosten per maand. Artikel 8 Extra vergoeding 1. Indien de uurprijs van het kindercentrum hoger is dan de maximum uurprijs wordt de tegemoetkoming als bedoeld in dit hoofdstuk verhoogd met een extra vergoeding voor de ouder die: a. die een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandige of de Algemene nabestaandenwet ontvangt en gebruik maakt van een voorziening gericht op arbeidsinschakeling; of b. die jonger is dan 18 jaar, een scholing of opleiding volgt en een uitkering ontvangt of kan ontvangen op grond van artikel 16 of 18 van de Wet werk en bijstand; of c. die een inkomen uit arbeid heeft, aangevuld met algemene bijstand op grond van de Wet werk en bijstand. 2. Deze extra vergoeding bedraagt het verschil tussen de uurprijs van het kindercentrum en het de wettelijk maximum uurprijs die de Belastingdienst hanteert maal het aantal kinderopvanguren, waarbij de eerste 15,00 voor rekening van de ouder blijft. 3

4 3. De extra vergoeding als genoemd in de voorgaande leden, wordt voor de duur van maximaal 6 maanden verstrekt. Deze extra vergoeding wordt slecht éénmaal verleent. 4. De vergoeding als bedoeld in dit artikel wordt ambtshalve verstrekt. 5. De artikelen 9 tot en met 15 zijn van overeenkomstige toepassing. Artikel 9 Inhoud van de beschikking Het besluit tot verlening van de tegemoetkoming bevat: a. de vaststelling dat de ouder tot de vastgestelde doelgroep behoort; b. de naam en geboortedatum van het kind of de kinderen waarop de tegemoetkoming betrekking heeft; c. de naam en adres van het kindercentrum of gastouderbureau waar de kinderopvang plaatsvindt; d. de periode en de omvang van de kinderopvang per tijdvak waarvoor de tegemoetkoming wordt verleend; e. de wijze waarop het bedrag van de tegemoetkoming wordt bepaald en het bedrag dat op basis hiervan wordt verleend; f. de wijze waarop de tegemoetkoming wordt uitbetaald; g. de verplichtingen van de ouder. Artikel 10 De bevoorschotting 1. De tegemoetkoming wordt in de vorm van een voorschot in maandelijkse termijnen uitbetaald. 2. Het college kan nadere voorschriften stellen over de wijze van bevoorschotting. Artikel 11 Subsidieplafond Het college kan een subsidieplafond vaststellen en regelt daarbij de wijze van de verdeling van het beschikbare bedrag. Hoofdstuk 4 Vaststelling van de tegemoetkoming Artikel 12 Het besluit tot vaststelling 1. De ouder verstrekt binnen vier weken na afloop van de periode waarvoor de tegemoetkoming is verleend aan het college een overzicht van de feitelijke kosten van kinderopvang over deze periode. 2. Het college stelt de tegemoetkoming binnen acht weken na ontvangst van het overzicht van de kosten vast. Artikel 13 Verrekening met de voorschotten, intrekken en terugvorderen 1. De tegemoetkoming wordt overeenkomstig de vaststelling binnen vier weken betaald, onder verrekening van de betaalde voorschotten. 2. Het college kan besluiten de beschikking tot verlening in trekken of te wijzigen en het ten onrechte of teveel betaalde terug te vorderen. Artikel 14 Inlichtingenplicht 1. De ouder of de partner doet het college onmiddellijk na het bekend worden daarvan uit eigen beweging schriftelijk mededeling van inlichtingen en gegevens die kunnen leiden tot de vaststelling van een lagere tegemoetkoming. 2. De ouder of partner verstrekt desgevraagd aan het college, binnen een door het college te stellen termijn, alle gegevens en inlichtingen van hem en zijn partner die voor de aanspraak op en de hoogte van de tegemoetkoming van de gemeente van belang zijn. Artikel 15 Bewaarplicht De ouder bewaart alle bewijsstukken die aan de verstrekking van de tegemoetkoming ten grondslag liggen tenminste gedurende één jaar na de vaststelling en stelt deze op verzoek ter beschikking aan het college voor controledoeleinden. 4

5 Hoofdstuk 5 Kinderopvang op grond van sociaal-medische indicatie Artikel 16 Doelgroep smi De in Apeldoorn woonachtige ouder(s)/verzorger(s) kan aanspraak maken op kinderopvang op grond van sociaal-medische indicatie voor het thuiswonende kind, voorzover het college van oordeel is dat: a. er sprake is van een lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke of psychische beperking van wie is vastgesteld dat een of meer van deze beperkingen opvang van hun kind of kinderen noodzakelijk maken, of; b. een kind ten aanzien van wie is vastgesteld dat kinderopvang in het belang van een goede en gezonde ontwikkeling van dat kind noodzakelijk is, en c. die aantoonbaar niet zelf in de kinderopvang kunnen voorzien en geen beroep kunnen doen op een andere passende voorziening. Artikel 17 Noodzaak van kinderopvang smi Voor het vaststellen van de noodzaak van kinderopvang als gevolg van sociale of medische noodzakelijkheid, wijst het college een onafhankelijke instantie aan. Artikel 18 Omvang van de kinderopvang smi Het college verleent de tegemoetkoming voor het aantal uren kinderopvang dat naar zijn oordeel redelijkerwijs noodzakelijk is als gevolg van sociaal-medische indicatie met een maximum van 30 uur per week. Artikel 19 Hoogte en duur van de tegemoetkoming kinderopvang smi 1. De kosten kinderopvang worden voor 100% vergoed voor de ouder met een inkomen tot 125% van de bijstandnorm. 2. De uurprijs die bij de hoogte van deze tegemoetkoming in aanmerking wordt genomen, is gelijk aan de uurprijs die bij de hoogte van de kinderopvangtoeslag in aanmerking wordt genomen als bedoeld in artikel 1.7, tweede lid van de wet. 3. De tegemoetkoming wordt voor de duur van maximaal drie maanden verleend. 4. De duur kan met nogmaals 3 maanden worden verlengd, als de noodzaak voor een langere periode kinderopvang kan worden aangetoond. Artikel 20 Overig 1. Voor de tegemoetkoming kinderopvang smi zijn de artikelen 2, 4, 9 tot en met 15 van overeenkomstige toepassing. 2. De tegemoetkoming kinderopvang smi wordt verleend met ingang van de datum waarop de aanvraag door het college in ontvangst is genomen. Hoofdstuk 6 Slotbepalingen Artikel 21 Hardheidsclausule Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de ouder afwijken van de bepalingen in deze regeling, als toepassing van deze regeling tot onbillijkheden van overwegende aard leidt. Artikel 22 Inwerkingtreding en citeertitel 1. Deze regeling treedt in werking op de dag nadat zij is bekendgemaakt en werkt terug tot 1 januari Deze regeling wordt aangehaald als Regeling tegemoetkoming kosten kinderopvang. Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van <DATUM>, 5

6 Algemene toelichting bij de regeling tegemoetkoming kinderopvang Inleiding De Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wkkp) regelt ondermeer de verstrekking van toeslagen voor kinderopvang. De gemeente had de wettelijke plicht het ontbrekende werkgeversdeel te bekostigen aan wettelijk vastgestelde doelgroepen die geen werkgever hebben. Deze ouders hebben geen werkgever of werken parttime en kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming omdat zij deelnemen aan een traject naar (meer) werk, een studie volgen of als verplicht inburgeraar een inburgeringscursus volgen bij een geregistreerde instelling. Een deel van de kinderopvangtoeslag, het werkgeversdeel, werd tot eind 2012 door de gemeente betaald. Op 10 juli 2012 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de een aantal wijzigingen in de wet. De belangrijkste wijziging betreft de verstrekking van (een deel van de) kinderopvangtoeslag door gemeenten aan doelgroepouders. Vanaf 1 januari 2013 wordt de uitbetaling van de volledige toeslag voor deze ouders door de Belastingdienst gedaan. Gemeenten krijgen vanaf 2013 een aantal nieuwe taken. Met de wijzigingen in de Wkkp per 1 januari 2013 veranderd de rol van de gemeente. De gemeente krijgt een aantal andere taken. Eén daarvan is de mogelijkheid tot het verstrekken van een aanvullende tegemoetkoming doelgroepouders, ook wel KOA-kopje genoemd. Deze extra toelage, die gemeenten onder het oude regime in aanvulling op de kinderopvangtoeslag aan doelgroepouders uitkeerden, blijft een taak van de gemeenten. Voorafgaand aan de wetswijziging was dit nog een wettelijke verplichting, maar na de wetswijziging valt het onder de gemeentelijke beleidsvrijheid. Bij de extra toelage gaat het in feite om een (gedeeltelijke) compensatie van de eigen bijdrage in de kosten van kinderopvang. Eigen gemeentelijke doelgroepen De Wkkp heeft een aantal artikelen met betrekking op de doelgroep met een sociaal-medisch indicatie (artikel 1.6, eerste lid sub k en l en artikel 1.23 Wkkp). De wetgever heeft bij inwerkingtreding van de wet besloten om deze artikelen vooralsnog niet in werking te laten treden. In 2005 heeft de wetgever aan de algemene middelen van het gemeentefonds het benodigde budget toegevoegd voor kinderopvang voor doelgroep sociaal-medische indicatie. Gemeenten werden daardoor in staat gesteld naar eigen inzicht huishoudens met sociaalmedische problematiek financieel te ondersteunen in het benodigde kinderopvanggebruik. Ook in 2006 en 2007 is dit specifieke budget aan de gemeenten verstrekt. Deze verstrekking aan gemeenten via het gemeentefonds wordt aangemerkt als een algemene uitkering, waaraan geen voorwaarden worden gesteld. Het rijk heeft dus geen voorwaarden of beperkingen opgelegd aan de vormgeving van het gemeentelijk beleid voor de doelgroep sociaal-medisch indicatie. In 2008 en 2009 is deze systematiek gecontinueerd. Vanaf 2010 wordt, blijkens de meicirculaire gemeentefonds 2009 van het Ministerie van BZK, deze regeling voor een tegemoetkoming voor kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie structureel voortgezet. De gemeente houdt dus beleidsvrijheid ten aanzien van deze doelgroep. Eind 2004 heeft de gemeenteraad invulling gegeven aan het beleid rond kinderopvang als gevolg van een sociaal-medische indicatie. Rekening houdend met de eigen verantwoordelijkheid van de ouder, het beheersbaar houden van de kosten die gemoeid gaan met kinderopvang en het in stand kunnen houden van de voorziening voor deze vaak kwetsbare groep, is vanaf 1 januari 2012 een striktere invulling gegeven aan tegemoetkoming in de kosten kinderopvang als gevolg van een sociaal medische indicatie. De uitvoering van de regeling wordt na 2012 ongewijzigd voortgezet. 6

7 Verder wordt in deze regeling nadere regels gesteld met betrekking tot een vergoeding in de eigen bijdrage kinderopvang boven het maximumuurtarief. De kosten boven de maximum uurprijs komen volgens de Wkkp volledig voor rekening van de ouder. Om de steeds duur worden kinderopvang betaalbaar te houden voor de gemeentelijke doelgroep met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand en het traject naar werk te kunnen blijven bevorderen, is vanaf 2009 besloten iets extra te doen in de vorm van een tijdelijk gedeeltelijke vergoeding van deze eigen bijdrage. Ook deze extra vergoeding van de eigen bijdrage wordt na 2012 ongewijzigd voortgezet. Verstrekking in twee stappen De verstrekking vindt plaats in twee stappen. Hiermee wordt aangesloten bij het hoofdstuk over subsidies in de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb). De eerste stap is de beschikking tot het verlenen. Deze beschikking geeft de ontvanger van de compensatie een voorwaardelijke aanspraak op de compensatie tot een bepaald bedrag. De aanspraak is voorwaardelijk omdat op het moment dat de beschikking wordt gegeven nog niet zeker is dat de aanvrager daadwerkelijk gebruik blijft maken van kinderopvang en zich aan de opgelegde verplichtingen houdt. Ondanks het voorwaardelijke karakter schept de subsidieverlening wel een rechtens afdwingbare aanspraak. De tweede stap is de beschikking tot het vaststellen. In deze beschikking wordt vastgesteld in hoeverre de ontvanger aan de gestelde voorwaarden heeft voldaan en hoeveel het uiteindelijke bedrag aan tegemoetkoming is. Met het vaststellen wordt dit definitief. Voordat tot vaststelling wordt overgegaan, kan de gemeente onderzoek doen naar de rechtmatigheid hiervan de compensatie, door gegevens van de ouders te controleren en eventueel inlichtingen bij de houders van een kindercentrum op te vragen. Subsidieverlening De compensatie is een subsidie in de zin van artikel 4:21 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), te weten: een aanspraak op financiële middelen door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op een bepaalde activiteit van de aanvrager. De regels die de Awb stelt over subsidieverlening zijn daarmee van toepassing. Meer specifiek is deze regeling een uitwerking van de op de Awb gebaseerde Algemene subsidieverordening (ASV). Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Begripsbepalingen De begripsbepalingen in artikel 1 van de Wk zijn ook van toepassing op deze verordening. Artikel 2 Verstrekken van gegevens bij de aanvraag De tegemoetkoming wordt door de ouder aangevraagd bij het college. De aanvraag moet schriftelijk gebeuren (artikel 4:1 Awb). Onderdeel d van het eerste lid bepaalt dat de ouder gegevens moet overleggen waaruit blijkt dat hij behoort tot de doelgroep voor de tegemoetkoming (artikel 3). In het geval dat de ouder bijstandsgerechtigd is en een op arbeidsinschakeling gericht traject volgt (onderdelen c en e van artikel 1.6, lid 1 van de wet), volstaat een door de gemeente opgestelde en ondertekende verklaring. In het geval van scholing (onderdeel j van artikel 1.6, lid1 van de wet) gaat het om een geldig bewijs van inschrijving bij school of instelling. Onderdeel e geeft aan dat de ouders gegevens moet overleggen aan de hand waarvan de duur en de hoogte van de tegemoetkoming kunnen worden vastgesteld. In het geval dat de ouder bijstandsgerechtigd is gaat het in ieder geval om een opgave van het aantal uren dat per week kinderopvang in het licht van het traject noodzakelijk wordt geacht, de aanvangsdatum van het 7

8 traject alsmede de (voorgenomen) duur van het traject in maanden. In het geval van scholing of studie geldt de periode van inschrijving bij school of instelling. In het tweede lid wordt bepaald dat het college het gebruik van een in eigen beheer ontwikkeld en beschikbaar gesteld aanvraagformulier verplicht kan stellen voor ouder(s) die een aanvraag indienen. In het derde lid wordt bepaald dat indien de aanvrager een partner heeft, deze partner de aanvraag mede ondertekent. Hiermee wordt verzekerd dat alle relevante gegevens die nodig zijn voor de bepaling van recht, duur en omvang van de compensatie bij de aanvraag gevoegd zijn. Als een aanvraag op grond van deze regeling niet volledig is ingediend, kan het college besluiten om de aanvraag niet in behandeling te nemen. Dit besluit wordt niet eerder genomen dan nadat de aanvrager in de gelegenheid is gesteld om binnen een door het college aangegeven termijn de aanvraag aan te vullen. Deze bevoegdheid heeft het bestuursorgaan op grond van artikel 4:5 Awb. Artikel 3 Criteria voor de tegemoetkoming In het eerste lid is bepaald dat alleen de personen voor tegemoetkoming in aanmerking komen die behoren tot de doelgroep zoals bepaald in artikel 1.6, eerste lid, onderdelen c, e of j van de wet. Dat betekent dat er geen compensatie wordt verstrekt voor personen die vallen onder de doelgroep zoals bepaald in de onderdelen k of l van dat artikel, terwijl de wet dat op grond van artikel 1.13 wel mogelijk maakt. De financiële tegemoetkoming voor de in die onderdelen bedoelde doelgroep is apart geregeld in hoofdstuk 5 van deze regeling. In het tweede lid bepaalt dat de ouder woonachting moet zijn in de gemeente Apeldoorn. Bij de doelgroepbepaling wordt ten aanzien van het woonplaatscriterium aangesloten bij het Burgerlijk Wetboek. Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door de ouder die zijn woonplaats, als bedoeld in de artikelen 10, eerste lid, en 11 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, in de gemeente Apeldoorn heeft. Wordt er niet voldaan aan deze criteria, dan wordt de aanvraag afgewezen. Artikel 4 Het besluit tot verlenen Het feit dat het college een termijn van acht weken heeft om te beslissen over een aanvraag voor een tegemoetkoming, wil niet zeggen dat het college deze termijn ook in alle gevallen moet benutten. De gemeente zal er naar moeten streven de behandelingstermijn van aanvragen zo kort mogelijk te houden. Het artikel geldt ook voor de tegemoetkoming kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie. Artikel 5 Ingangsdatum Dit artikel bepaalt dat voor de ingangsdatum van de tegemoetkomingcompensatie wordt aangesloten bij de ingangsdatum van de kinderopvangtoeslag. Dit kan betekenen dat met terugwerkende kracht de tegemoetkoming kan worden verleend, naar het moment dat de kinderopvangtoeslag is ingegaan. De uitbetaling van de tegemoetkoming vindt plaats vanaf het moment dat het besluit tot verlening is genomen (artikel10). Artikel 6 De periode waarvoor de tegemoetkoming wordt verleend Voor de duur wordt aangesloten bij de duur waarop er recht bestaat op kinderopvangtoeslag, met een maximum van een kalenderjaar. Voor aanvragen die in de loop van een jaar worden toegekend, geldt dat de tegemoetkoming wordt verstrekt tot 31 december van het betreffende jaar. Dit betekent dat een ouder elk jaar vóór 1 januari opnieuw een aanvraag voor een tegemoetkoming bij de gemeente zal moeten indienen. Het college kan de tegemoetkoming voor een andere periode vaststellen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de aanvrager voor een bepaalde periode recht heeft op de tegemoetkoming, 8

9 bijvoorbeeld als deze een reïntegratietraject voor een bepaalde periode volgt. Door de periode van verstrekking van de tegemoetkoming te koppelen aan de duur van het reïntegratietraject (of een andere vorm van arbeid), hoeft de ouder geen actie te ondernemen om de verstrekking van de tegemoetkoming stop te zetten of hoeft de gemeente geen eventueel ten onrechte uitgekeerde bedragen terug te vorderen. Artikel 7 Hoogte van de tegemoetkoming Er is voor gekozen om de hoogte van deze tegemoetkoming in 2012, toen nog op basis van een wettelijke verplichting, voor te zetten. Dit betekent dat voor het eerste kind een aanvullende compensatie van 4,5% en voor het tweede en daaropvolgende kind een aanvullende compensatie van 3,5% wordt verleend. Bij het berekenen van de compensatie wordt dan ook aangesloten bij artikel 1.7 van de wet. Artikel 8 Extra vergoeding De uurprijs die bij de hoogte van de kinderopvangtoeslag in aanmerking wordt genomen, is gemaximeerd. Deze zogenaamde maximum uurprijs is de maximaal in aanmerking komende prijs per zestig minuten geboden kinderopvang en kan per kinderopvang verschillen. Het meerdere boven deze maximum uurprijs moet door de ouder zelf worden betaald (zgn. inkomensonafhankelijke eigen bijdrage). Het betalen van een eigen bijdrage kan een belemmering zijn voor het volgen van een reintegratie. Om die reden is besloten de gemeentelijke tegemoetkoming kinderopvang tijdelijk te verhogen met een vergoeding van de inkomensonafhankelijke eigen bijdrage voor de ouder zoals genoemd in dit artikel. Niet alles wordt vergoed, maar slechts een deel voor een bepaalde periode, omdat de ouder hiervoor zelf ook een eigen verantwoordelijkheid heeft. De eerste 15 uur per maand blijft voor rekening van de ouder. Het meerdere wordt door de gemeente vergoed. Indien de eigen bijdrage (per gezin) 41,60 per maand is, wordt dus 41,60-15,00= 26,60 vergoed, boven op de tegemoetkoming die de ouder van de gemeente ontvangt op grond van de Wkkp. Deze vergoeding boven de 15,00 wordt ambtshalve verstrekt. De betreffende ouder hoeft dit niet aan te vragen. Verstrekking van de vergoeding vindt slechts één maal plaats voor de duur van maximaal 6 maanden. Artikel 9 Inhoud van de beschikking Het besluit is een beschikking in de zin van de Awb. Dit betekent dat tegen het besluit bezwaar kan worden gemaakt. De onderdelen a tot en met f spreken voor zich. Onderdeel g schrijft voor dat in de beschikking de verplichtingen van de ouder worden opgenomen. Daarbij moet aan de volgende verplichtingen worden gedacht: de verplichting om binnen vier weken na afloop van de periode waarvoor de tegemoetkoming is verleend aan het college een overzicht te verstrekken van de feitelijke kosten van kinderopvang over deze periode; de informatieplicht die is opgenomen in artikel 14 van deze regeling de verplichting om alle bewijsstukken voor de duur van één jaar na de vaststelling te bewaren (artikel 15 van deze regeling). Artikel 10 De bevoorschotting De subsidieverstrekking vindt plaats in de vorm van maandelijkse voorschotten. Dit betekent dat het totale bedrag van de tegemoetkoming waarop de aanvrager recht heeft, wordt gedeeld in bijvoorbeeld twaalf gelijke delen (indien de aanvraag het gehele tegemoetkomingsjaar betreft). De gemeente betaalt de tegemoetkoming uit aan de ouder. De ouder kan, al dan niet op verzoek van het kindercentrum of het gastouderbureau, de gemeente machtigen om de betalingen rechtstreeks aan dat kindercentrum of gastouderbureau te doen. Deze machtiging verandert juridisch gezien niets aan de verhouding tussen de gemeente en de ouder. Ook al wordt het bedrag gestort op de rekening van het kindercentrum of gastouderbureau, er blijft sprake van een 9

10 betaling van de tegemoetkoming van gemeente aan de ouder. Het tweede lid geeft het college de bevoegdheid om nadere voorschriften te stellen over de wijze van bevoorschotting van de tegemoetkoming. Zo kan het college bepalen dat er alleen een voorschot wordt betaald op basis van een factuur van het kindercentrum of gastouderbureau. Het college zou zo n voorschrift kunnen stellen wanneer er twijfels bestaan of een ouder daadwerkelijk gebruik zal maken van kinderopvang. Artikel 11 Subsidieplafond Voor de wettelijke basis hiervoor is terug te vinden in artikel 4:25 en artikel 4:26 van de Algemene wet bestuursrecht. Als het college besluit een subsidieplafond in te stellen moet het college in dat zelfde besluit ook bepalen op welke manier het geld verdeeld wordt. Meestal wordt gekozen voor het principe wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Artikel 12 Het besluit tot vaststelling Op grond van artikel 4:47, onderdeel a, Algemene wet bestuursrecht kan het college een subsidie (dus ook een tegemoetkoming) ambtshalve vaststellen. Ambtshalve vaststellen houdt in dat het college op eigen initiatief de tegemoetkomingen vaststelt. De ouders hoeven geen aanvraag tot het vaststellen van de tegemoetkoming bij het college in te dienen. De ouders zijn wel verplicht om binnen vier weken na afloop van de periode waarvoor de tegemoetkoming is verleend aan het college een overzicht van de feitelijke kosten van kinderopvang over deze periode te verstrekken. Als een tegemoetkoming voor een kalenderjaar is verleend, dient het overzicht van de kosten uiterlijk vier weken na 31 december bij het college te worden ingediend. Het overzicht van de kosten kan zowel een apart jaaroverzicht zijn dat door het kindercentrum of gastouderbureau wordt opgesteld of een verzameling van maandoverzichten. Het college heeft vervolgens acht weken de tijd om de tegemoetkoming vast te stellen. In deze periode kan de gemeente een onderzoek doen naar de rechtmatigheid van de tegemoetkoming door gegevens van de ouders te controleren en eventueel inlichtingen bij de houders van een kindercentrum of gastouderbureau op te vragen. In het besluit tot het vaststellen van de tegemoetkoming wordt bepaald wat precies het bedrag is waar de ouder die de tegemoetkoming heeft aangevraagd recht op heeft. De berekeningswijze die is opgenomen in de beschikking tot verlening van de tegemoetkoming geldt als het uitgangspunt voor het vaststellen van de tegemoetkoming. Dit betekent dat de tegemoetkoming wordt vastgesteld op basis van het aantal uren kinderopvang dat in de beschikking tot verlening van de tegemoetkoming is vastgelegd. In de beschikking tot vaststelling van de tegemoetkoming kan wel worden uitgegaan van een lager aantal uren, maar niet van een hoger aantal. Als de aanvrager de gegevens niet verstrekt, kan het college de tegemoetkoming op een lager bedrag vaststellen. Lager vaststellen kan ook betekenen op nul vaststellen. Het college heeft deze bevoegdheid op grond van artikel 4:46, tweede en derde lid, Algemene wet bestuursrecht. Artikel 13 Verrekening met de voorschotten en terugvorderen Dit artikel regelt de uitbetaling door de gemeente van het nog te betalen deel van de tegemoetkoming. Als de gemeente een ouder een hoger bedrag heeft uitgekeerd dan waarop deze recht heeft, kan de gemeente het te veel betaalde bedrag terugvorderen. In de Awb is geregeld op welke gronden een subsidie kan worden ingetrokken en teruggevorderd Artikel 14 Inlichtingenplicht Om het recht en de hoogte van de compensatie te kunnen vaststellen, moet het college kunnen beschikken over alle gegevens die daarvoor van belang zijn. Het eerste lid regelt dat de ouder uit eigen beweging en ongevraagd relevante wijzigingen aan het college moet verstrekken, die kunnen leiden tot een lagere compensatie. 10

11 Het tweede lid regelt dat de ouder op aanvraag van het college alle relevante gegevens, die voor de bepaling van het recht op en de hoogte van de compensatie van belang zijn, moet verstrekken. Het niet nakomen van bovenstaande verplichtingen kan leiden tot intrekking en/of terugvordering. Artikel 15 Bewaarplicht Met het oog op de mogelijkheid van het college om ook na de vaststelling van de compensatie te controleren of de compensatie rechtmatig is verstrekt, is in dit artikel een bewaarplicht opgenomen. Artikel 16 Doelgroep smi De gemeente mag eigen doelgroepen aanwijzen, die niet onder de Wkkp vallen. Dit betekent dat een ouder die tot een dergelijke doelgroep behoort geen recht heeft op kinderopvangtoeslag of een tegemoetkoming van de gemeente. Deze eigen doelgroep kan dan aanspraak maken op een tegemoetkoming van de gemeente. Een eigen doelgroep is de doelgroep sociaal-medische indicatie. Wat daaronder wordt verstaan wordt beschreven in dit artikel. Tot een passende voorziening kan in ieder geval gerekend worden een voorziening op grond van de Wk, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo). Artikel 17 Noodzaak van kinderopvang smi Het college kan een onafhankelijke instantie aanwijzen die de indicatiestelling doet. Vanaf inwerkingtreding van deze verordening zal het college doorgaans het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) daarvoor aanwijzen. Het CJG heeft de expertise om de totale gezinssituatie te beoordelen en na te gaan welke (opvoed)ondersteuning er in het gezin nodig is. Het inzetten van kinderopvang kan hier onderdeel van uit maken. Aangezien de CJG een integrale opdracht in de jeugdzorg hebben, zijn voor deze indicatiestelling geen extra kosten verbonden. Artikel 18 Omvang van kinderopvang smi Om de kosten beheersbaar te houden en de betreffende voorziening te kunnen behouden, is besloten om de tegemoetkoming te maximeren op 30 uur per week per kind. Voor dit maximum aantal uur is aansluiting gezocht bij doorberekening van het Ministerie van OCW, waarbij wordt uitgegaan van gemiddeld 1000 uur dagopvang en 497 uur buitenschoolse opvang per jaar per kind. En rekening gehouden met het feit dat de ouder op dit moment enkel hele dagdelen kan afnemen. Indien de ouder meer kinderopvang wil afnemen, zal de ouder de kosten kinderopvang voor het meerdere aantal uur voor eigen rekening moeten nemen of daarvoor een oplossing in het sociale netwerk moeten zoeken. Artikel 19 Hoogte en duur van de tegemoetkoming kinderopvang smi Bij een inkomen tot 125% van de bijstandsnorm worden de kosten kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie voor 100% vergoed. Bij een inkomen van 125% of meer komen deze kosten voor kinderopvang dus volledig voor rekening van de ouder. Voor het bepaalde in het tweede lid van dit artikel wordt verwezen naar artikel 1.7, tweede lid van de WK. De tegemoetkoming wordt in beginsel voor de duur van maximaal 3 maanden toegekend. Dit wordt geregeld in het derde lid. Verlenging met nogmaals 3 maanden is mogelijk als de noodzaak voor een langere periode kinderopvang kan worden aangetoond. De noodzaak voor langere opvang volgt uit de indicatie van de instantie als genoemd in artikel 17 van deze regeling. Artikel 20 Het artikel spreekt voor zich. Omdat voor de tegemoetkoming smi een andere ingangsdatum geldt, is in het tweede lid bepaalt welke ingangsdatum voor deze tegemoetkoming geldt. Artikel 21 Hardheidsclausule Het artikel spreekt voor zich. 11

12 Artikel 22 Inwerkingtreding en citeertitel Het artikel spreekt voor zich. 12

Beleidsregels tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang Gemeente Súdwest-Fryslân

Beleidsregels tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang Gemeente Súdwest-Fryslân Beleidsregels tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang Gemeente Súdwest-Fryslân Artikel 1. Doel van de regeling Deze regeling heeft als doel te voorzien in een tegemoetkoming in de kosten van de eigen

Nadere informatie

Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum,

Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum, Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum, gelet op de artikelen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb),

Nadere informatie

Beleidsregels tegemoetkoming kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie Gemeente Súdwest-Fryslân

Beleidsregels tegemoetkoming kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie Gemeente Súdwest-Fryslân Beleidsregels tegemoetkoming kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie Gemeente Súdwest-Fryslân Artikel 1. Doel van de regeling Deze regeling heeft als doel te voorzien in een tegemoetkoming

Nadere informatie

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg Beleidsregels Kinderopvang Gemeente Steenbergen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Verordening kinderopvang op sociaal medische indicatie Haarlemmerliede en Spaarnwoude De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Gelezen het voorstel van het college 19 januari ; Gelet op

Nadere informatie

Beleidsregels betreffende. tegemoetkoming kosten kinderopvang. op grond van sociaal medische indicatie.

Beleidsregels betreffende. tegemoetkoming kosten kinderopvang. op grond van sociaal medische indicatie. Het college van Burgemeester en Wethouders van Brielle, gelet op artikel 4:21 van de Algemene wet bestuursrecht, besluit vast te stellen de Beleidsregels betreffende tegemoetkoming kosten kinderopvang

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Nr. 30 6 januari 2017 Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. Beleidsregels tegemoetkoning eigen bijdrage

Nadere informatie

Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Echt-Susteren 2006

Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Echt-Susteren 2006 CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR73749_1 25 november 2015 Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Echt-Susteren 2006 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 juli 2004, nr. OW/2004/3325;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 juli 2004, nr. OW/2004/3325; Raadsgriffie,. Dordrecht Ontwerp besluit - II De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 juli 2004, nr. OW/2004/3325; gelet op artikel 25 van de Wet kinderopvang

Nadere informatie

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen. Kinderopvangverordening De Wâlden. Dienst Werk en Inkomen De Wâlden

Gemeente Achtkarspelen. Kinderopvangverordening De Wâlden. Dienst Werk en Inkomen De Wâlden Gemeente Achtkarspelen Kinderopvangverordening De Wâlden Dienst Werk en Inkomen De Wâlden Januari 2013 1 Gemeente Achtkarspelen de Raad van de gemeente Achtkarspelen; gelet op het bepaalde in artikel 25

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard);

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard); Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard); Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 22 november 2012;

Nadere informatie

Besluit nr.: Onderwerp: Verordening sociaal-medische indicatie kinderopvang Albrandswaard

Besluit nr.: Onderwerp: Verordening sociaal-medische indicatie kinderopvang Albrandswaard RAADSBESLUIT Besluit nr.: 131248 Onderwerp: Verordening sociaal-medische indicatie kinderopvang Albrandswaard De raad van de gemeente Albrandswaard; Overwegende dat het gewenst is de verlening, de voorschotverlening

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr. verordening en beleidsregel Kinderopvang,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr. verordening en beleidsregel Kinderopvang, De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr. verordening en beleidsregel Kinderopvang,, inzake gelet artikel 149 van

Nadere informatie

Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang

Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang CVDR Officiële uitgave van Haarlem. Nr. CVDR58455_1 25 oktober 2016 Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Haarlem d.d. 10

Nadere informatie

*13-0012744* 13-0012744 Beleidsregels kinderopvang gemeente Waalwijk 2013 D12-0060 951 1

*13-0012744* 13-0012744 Beleidsregels kinderopvang gemeente Waalwijk 2013 D12-0060 951 1 Beleidsregels kinderopvang gemeente Waalwijk 2013 Het College van Waalwijk gelet op artikel 1.13 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en artikel 1:3, vierde lid, Algemene wet bestuursrecht;

Nadere informatie

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 25 van de Wet kinderopvang;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 25 van de Wet kinderopvang; De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 november 2004, nr. 0408133 inzake de Wet Kinderopvang; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en

Nadere informatie

Artikel 5. Nadere regels Het college stelt nadere regels vast met betrekking tot de uitvoering van de individuele studietoeslag.

Artikel 5. Nadere regels Het college stelt nadere regels vast met betrekking tot de uitvoering van de individuele studietoeslag. Inkomensondersteunende maatregelenverordening Lelystad 2015 De raad van de gemeente Lelystad gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van ( ); gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel

Nadere informatie

VERORDENING tegemoetkoming kinderopvang

VERORDENING tegemoetkoming kinderopvang VERORDENING tegemoetkoming kinderopvang Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

DE VERORDENING HEET NU VERORDENING WET KINDEROPVANG 2012. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Kerkrade d.d.

DE VERORDENING HEET NU VERORDENING WET KINDEROPVANG 2012. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Kerkrade d.d. Verordening Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2012 (Gezien deze Verordening alleen de gemeentelijk bijdrage aan ouders voor kinderopvang behandelt, stelt men een andere titel voor; bijv.

Nadere informatie

VERGOEDING EIGEN BIJDRAGE KOSTEN KINDEROPVANG HILVERSUM 2016 Het college van burgemeester en wethouders van Hilversum,

VERGOEDING EIGEN BIJDRAGE KOSTEN KINDEROPVANG HILVERSUM 2016 Het college van burgemeester en wethouders van Hilversum, BELEIDSREGELS GEMEENTE HILVERSUM Behorende bij Wet kinderopvang en kwaliteit peuterspeelzalen VERGOEDING EIGEN BIJDRAGE KOSTEN KINDEROPVANG HILVERSUM 2016 Het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang Someren 2014

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang Someren 2014 Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang Someren 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Someren; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. overwegende dat:

Nadere informatie

Beleidsregels Tegemoetkoming kinderopvang bij sociaal medische indicatie (SMI) Gemeente Waalre

Beleidsregels Tegemoetkoming kinderopvang bij sociaal medische indicatie (SMI) Gemeente Waalre De raad van de gemeente Waalre; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; d.d. 22 oktober 2013, gelet op artikel 35, behoudens artikel 35 lid5, van de Wet werk en bijstand, besluit vast te stellen

Nadere informatie

Beleidsregels Kinderopvang

Beleidsregels Kinderopvang Wilil/Ii/ll/ljllllll 17 0002207 jfbéj - -:\ gemeenschappelijke regeling pi; bgwi mmm Beleidsregels Kinderopvang afdeling Werk, Inkomen en Zorg Gemeente Borsele Gemeente Goes.k Gemeente Kapelle Gemeente

Nadere informatie

In andere gevallen zal de ouder de volgende gegevens aan de gemeente moeten verstrekken:

In andere gevallen zal de ouder de volgende gegevens aan de gemeente moeten verstrekken: ALGEMENE TOELICHTING INLEIDING Op 1 januari 2005 is de Wet kinderopvang in werking getreden. De Wet kinderopvang beoogt het ouders of verzorgers gemakkelijker te maken werk en zorg te combineren. Niet

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Overbetuwe 2014

Specifieke subsidieregeling tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Overbetuwe 2014 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Overbetuwe 2014 Ons kenmerk: 13BWB00061 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelezen het advies van

Nadere informatie

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie gemeente Korendijk. 1

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie gemeente Korendijk. 1 Burgemeester en wethouders van Korendijk gelet op artikel 160 lid 1a van de Gemeentewet; artikel 4:81, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb); b e s l u i t e n vast te stellen de volgende beleidsregels:

Nadere informatie

Ontwerpbesluit. De raad van de gemeente Kerkrade;

Ontwerpbesluit. De raad van de gemeente Kerkrade; Gemeente Kerkrade Agendapunt nr.: 23 Ontwerpbesluit Conform ontwerpbesluit is besfoten ín de raadsvergadering d.d,.. )3~ VTL-Xo y.m Nr.: 14RÒ095 De raad van de gemeente Kerkrade; overwegende,» dat de gemeenten

Nadere informatie

Algemene toelichting. Artikelsgewijze toelichting

Algemene toelichting. Artikelsgewijze toelichting Algemene toelichting De Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen beoogt het ouders of verzorgers gemakkelijker te maken werk en zorg te combineren. Niet alleen werkenden kunnen een beroep doen

Nadere informatie

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang 2013

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang 2013 Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang 2013 Hoofdstuk 1 De begrippen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. Awb: de Algemene wet bestuursrecht; b. berekeningsjaar:

Nadere informatie

Verordening kinderopvang Bernheze 2005

Verordening kinderopvang Bernheze 2005 http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/actueel/bernheze/58770.html Verordening kinderopvang Bernheze 2005 De raad van de gemeente Bernheze; gelezen het voorstel van het college van

Nadere informatie

Vaststellen van de beleidsregel gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten kinderopvang

Vaststellen van de beleidsregel gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten kinderopvang CVDR Officiële uitgave van Heerlen. Nr. CVDR246142_1 12 juli 2016 Vaststellen van de beleidsregel gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten kinderopvang beleidsregel beleidsregel gemeentelijke tegemoetkoming

Nadere informatie

BELEIDSREGELS TEGEMOETKOMING KINDEROPVANGTOESLAG DEURNE 2015. Gelet op artikel 1.13 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (WK)

BELEIDSREGELS TEGEMOETKOMING KINDEROPVANGTOESLAG DEURNE 2015. Gelet op artikel 1.13 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (WK) Gemeenteblad nr. 182, 18 december 2014 BELEIDSREGELS TEGEMOETKOMING KINDEROPVANGTOESLAG DEURNE 2015 Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 1.13 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen

Nadere informatie

Beleidsregels Bijzondere bijstand Kinderopvang. 1 Algemeen. 2 Sociaal-medische indicatie

Beleidsregels Bijzondere bijstand Kinderopvang. 1 Algemeen. 2 Sociaal-medische indicatie Beleidsregels Bijzondere bijstand Kinderopvang 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang 2015

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang 2015 Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang 2015 Hoofdstuk 1 De begrippen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. Awb: de Algemene wet bestuursrecht; b. berekeningsjaar:

Nadere informatie

Gemeenteraad 2 maart 2010 Gemeenteblad

Gemeenteraad 2 maart 2010 Gemeenteblad Jaar: 2010 Nummer: 14 Besluit: Gemeenteraad 2 maart 2010 Gemeenteblad VERORDENING KINDEROPVANG HELMOND 2010 De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 januari

Nadere informatie

BELEIDSREGEL TEGEMOETKOMING KINDEROPVANGTOESLAG HELMOND 2013

BELEIDSREGEL TEGEMOETKOMING KINDEROPVANGTOESLAG HELMOND 2013 Jaar: 2012 Nummer: 103 Besluit: B&W 11 december 2012 Gemeenteblad BELEIDSREGEL TEGEMOETKOMING KINDEROPVANGTOESLAG HELMOND 2013 Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 1.13 Wet kinderopvang

Nadere informatie

Bökiñädf *) bij sociaal medische indicatie. Beleidsregels. Tegemoetkom i ng ki nderopva n g. Reg. nr. : l-52/2076/ 137 7

Bökiñädf *) bij sociaal medische indicatie. Beleidsregels. Tegemoetkom i ng ki nderopva n g. Reg. nr. : l-52/2076/ 137 7 Bökiñädf *) Beleidsregels Tegemoetkom i ng ki nderopva n g bij sociaal medische indicatie 2016 Gemeente Boxmeer Besluit College d.d. 28 juni 2016 Reg. nr. : l-52/2076/ 137 7 2 Het college van burgemeester

Nadere informatie

Beleidsregels subsidiëring kinderopvang 2016

Beleidsregels subsidiëring kinderopvang 2016 Gemeenteblad nr. 632041 Officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 30 maart 2016 Collegebesluit van 15 maart 2016 Beleidsregels subsidiëring kinderopvang 2016 Het college van burgemeester en

Nadere informatie

Verordening tegemoetkoming kosten voorschoolse voorzieningen in Midden- Delfland

Verordening tegemoetkoming kosten voorschoolse voorzieningen in Midden- Delfland Concept Verordening tegemoetkoming kosten voorschoolse voorzieningen in Midden- Delfland Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 Definities 1. In deze verordening wordt verstaan onder: Het college: het

Nadere informatie

REGELING COMPENSATIE EIGEN BIJDRAGE KINDEROPVANG DRECHTSTEDEN

REGELING COMPENSATIE EIGEN BIJDRAGE KINDEROPVANG DRECHTSTEDEN Het Drechtstedenbestuur, gelet op artikel 3, tweede lid van de Algemene subsidieverordening openbaar lichaam Drechtsteden; overwegende - dat de op 12 juli 2012 vastgestelde wijziging van de Wet kinderopvang

Nadere informatie

Verordening tegemoetkoming kosten peuteropvang in Midden-Delfland

Verordening tegemoetkoming kosten peuteropvang in Midden-Delfland Verordening tegemoetkoming kosten peuteropvang in Midden-Delfland De raad van de gemeente Midden-Delfland: gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 januari 2015; gelet op artikel 147,

Nadere informatie

Nijverdal, 28 mei Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 2 april 2013;

Nijverdal, 28 mei Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 2 april 2013; Gemeente Hellendoorn Besluit Nijverdal, 28 mei 2013 Nr. 13INT01214 De raad van de gemeente Hellendoorn; Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 2 april 2013; Besluit vast

Nadere informatie

Tekstuitgave van de Verordening tegemoetkoming kinderopvang

Tekstuitgave van de Verordening tegemoetkoming kinderopvang Tekstuitgave van de Verordening tegemoetkoming kinderopvang 2005 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 november 2004; gelet op artikel

Nadere informatie

Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Oegstgeest. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 september

Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Oegstgeest. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 september CVDR Officiële uitgave van Oegstgeest. Nr. CVDR39312_2 8 november 2016 Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Oegstgeest De raad van de gemeente Oegstgeest; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Gemeente Den Haag BELEIDSREGEL TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG VOOR OUDERS MET EEN SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE

Gemeente Den Haag BELEIDSREGEL TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG VOOR OUDERS MET EEN SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSW/2013.289 RIS 269163 BELEIDSREGEL TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG VOOR OUDERS MET EEN SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Overwegende

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Aanvullende gemeentelijke tegemoetkoming

Hoofdstuk 1 Aanvullende gemeentelijke tegemoetkoming Beleidregel Kinderopvang Kenmerk 116998 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek gelet op de artikelen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Wet Werk en Bijstand (WWB)

Nadere informatie

Verordening Tegemoetkoming Kosten Kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie (SMI) gemeente Groesbeek 2015

Verordening Tegemoetkoming Kosten Kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie (SMI) gemeente Groesbeek 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Groesbeek. Nr. 101382 29 oktober 2015 Verordening Tegemoetkoming Kosten Kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie (SMI) gemeente Groesbeek 2015

Nadere informatie

Raadsvoorstel 44 Vergadering 27 juni Gemeenteraad. Onderwerp : Verordening Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Helmond 2017

Raadsvoorstel 44 Vergadering 27 juni Gemeenteraad. Onderwerp : Verordening Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Helmond 2017 Raadsvoorstel 44 Vergadering 27 juni 2017 Gemeenteraad Onderwerp : Verordening Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Helmond 2017 B&W vergadering : 23 mei 2017 Zaaknummer : 33380589 Dienst / afdeling

Nadere informatie

Verordening kinderopvang gemeente s-hertogenbosch vastgesteld door de gemeenteraad van s-hertogenbosch op 22 januari 2013

Verordening kinderopvang gemeente s-hertogenbosch vastgesteld door de gemeenteraad van s-hertogenbosch op 22 januari 2013 Verordening kinderopvang gemeente s-hertogenbosch 2013 vastgesteld door de gemeenteraad van s-hertogenbosch op 22 januari 2013 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten n.v.t. goedgekeurd door de Kroon n.v.t.

Nadere informatie

Verordening kinderopvang gemeente Hellendoorn gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 28 september 2010;

Verordening kinderopvang gemeente Hellendoorn gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 28 september 2010; CVDR Officiële uitgave van Hellendoorn. Nr. CVDR54011_1 29 maart 2016 Verordening kinderopvang gemeente Hellendoorn 2010 De raad van de gemeente Hellendoorn; gezien het voorstel van het college van Burgemeester

Nadere informatie

VERORDENING WET KINDEROPVANG GEMEENTE DOETINCHEM In deze verordening wordt verstaan onder:

VERORDENING WET KINDEROPVANG GEMEENTE DOETINCHEM In deze verordening wordt verstaan onder: De raad van de gemeente Doetinchem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders genomen d.d...., inzake gelet op artikel 25 van de Wet kinderopvang en artikel 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

VERORDENING SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE KINDEROPVANG LAARBEEK 2014

VERORDENING SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE KINDEROPVANG LAARBEEK 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Laarbeek. Nr. 33244 17 april 2015 VERORDENING SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE KINDEROPVANG LAARBEEK 2014 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen De raad van de gemeente Laarbeek;

Nadere informatie

Beleidsregel gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten kinderopvang

Beleidsregel gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten kinderopvang GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zandvoort. Nr. 134795 30 september 2016 Beleidsregel gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten kinderopvang Het college van de gemeente Zandvoort Gelet op artikel

Nadere informatie

Nadere regels tegemoetkoming kinderopvang sociaal medische indicatie Steenwijkerland

Nadere regels tegemoetkoming kinderopvang sociaal medische indicatie Steenwijkerland Nadere regels tegemoetkoming kinderopvang sociaal medische indicatie Steenwijkerland Nadere regels vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Steenwijkerland d.d., gepubliceerd in

Nadere informatie

REGELING KINDEROPVANGKOSTEN SOCIAAL-MEDISCHE INDICATIE DRECHTSTEDEN

REGELING KINDEROPVANGKOSTEN SOCIAAL-MEDISCHE INDICATIE DRECHTSTEDEN Het Drechtstedenbestuur, gelet op artikel 3, tweede lid van de Algemene subsidieverordening openbaar lichaam Drechtsteden; overwegende - dat de op 12 juli 2012 vastgestelde wijziging van de Wet kinderopvang

Nadere informatie

1. In deze beleidsregels wordt verstaan onder

1. In deze beleidsregels wordt verstaan onder Beleidsregels Tegemoetkoming kinderopvang bij sociaal medische indicatie Gemeente Boxmeer 2O13 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In deze beleidsregels wordt verstaan onder a b c d e f. I h i. j. vermogen:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders dd. 31 augustus 2004,

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders dd. 31 augustus 2004, CVDR Officiële uitgave van Hulst. Nr. CVDR47982_1 15 maart 2016 Verordening wet kinderopvang De raad van de gemeente Hulst; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders dd. 31 augustus

Nadere informatie

de Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang

de Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang de Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Eigen onderwerp

Nadere informatie

dat per 1 januari 2013 de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in werking is getreden;

dat per 1 januari 2013 de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in werking is getreden; Gemeenteblad van de gemeente Dinkelland Jaargang: 2014 Nummer: 36 Uitgifte: 28 mei 2014 Bekendmaking van het besluit het college van burgemeester en wethouders d.d. 27 mei 2014, nr. I14.023752, tot vaststelling

Nadere informatie

Voorstel Overgaan tot vaststelling van de voorliggende Verordening Wet kinderopvang.

Voorstel Overgaan tot vaststelling van de voorliggende Verordening Wet kinderopvang. Aan de gemeenteraad Agendapunt Roden, Onderwerp Verordening Wet Kinderopvang Noordenveld. Voorstel Overgaan tot vaststelling van de voorliggende Verordening Wet kinderopvang. Motivering Inleiding Op 6

Nadere informatie

overwegende dat het hiervoor noodzakelijk is om regels te stellen omtrent de tegemoetkoming in de kosten van (VVE-)peuteropvang;

overwegende dat het hiervoor noodzakelijk is om regels te stellen omtrent de tegemoetkoming in de kosten van (VVE-)peuteropvang; Verordening tegemoetkoming kosten (VVE-)peuteropvang in Tiel De raad van de gemeente Tiel: gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 juni 2017; overwegende dat het wenselijk is om peuteropvang

Nadere informatie

HOOFDLIJNEN VAN HET PROCES VAN VERSTREKKING VAN DE TEGEMOETKOMINGEN

HOOFDLIJNEN VAN HET PROCES VAN VERSTREKKING VAN DE TEGEMOETKOMINGEN Algemene toelichting INLEIDING Op 1 januari 2005 treedt de Wet kinderopvang in werking. De Wet kinderopvang beoogt het ouders of verzorgers gemakkelijker te maken werk en zorg te combineren. Niet alleen

Nadere informatie

VERORDENING SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE KINDEROPVANG HELMOND 2011

VERORDENING SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE KINDEROPVANG HELMOND 2011 Jaar: 2011 Nummer: 105 Besluit: Gemeenteraad 6 december 2011 Gemeenteblad VERORDENING SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE KINDEROPVANG HELMOND 2011 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie

Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie Het college van burgemeester en wethouders van Schiedam, gelet op artikel 4.81 van de Algemene wet bestuursrecht,

Nadere informatie

Beleidsregels Tegemoetkoming kosten kinderopvang gelet op artikel 1.13 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wkkp);

Beleidsregels Tegemoetkoming kosten kinderopvang gelet op artikel 1.13 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wkkp); GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sint-Michielsgestel. Nr. 18914 17 februari 2016 Beleidsregels Tegemoetkoming kosten kinderopvang 2016 Het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel

Nadere informatie

VERORDENING SOCIAAL MEDISCH GEÏNDICEERDE KINDEROPVANG GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL 2016

VERORDENING SOCIAAL MEDISCH GEÏNDICEERDE KINDEROPVANG GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL 2016 De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr., inzake verordening en beleidsregel Kinderopvang, gelet artikel 149 van

Nadere informatie

besluit van de gemeenteraad de raad van de gemeente gouda besluit: onderwerp Verordening Wet kinderopvang Gouda 2005

besluit van de gemeenteraad de raad van de gemeente gouda besluit: onderwerp Verordening Wet kinderopvang Gouda 2005 besluit van de gemeenteraad voorstelnummer iz-nummer 110 2004.25201 onderwerp Verordening Wet kinderopvang Gouda 2005 de raad van de gemeente gouda Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 juni 2014 (raadsvoorstel nr. 14MO01); raadsstuk 14bb6995;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 juni 2014 (raadsvoorstel nr. 14MO01); raadsstuk 14bb6995; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 82795 30 december 2014 Verordening kinderopvang Rotterdam 2014 De Raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

2. VASTSTELLING NOODZAAK VAN KINDEROPVANG OP GROND VAN SOCIAAL-MEDISCHE INDICATIE

2. VASTSTELLING NOODZAAK VAN KINDEROPVANG OP GROND VAN SOCIAAL-MEDISCHE INDICATIE Verordening Wet kinderopvang De raad van de gemeente Middelburg; gelezen het voorstel van het college van 30 september 2004 nr. inzake 04-149 gelet op artikel 25 van de Wet kinderopvang en artikel 149

Nadere informatie

Onderwerp: Subsidieregeling tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Overbetuwe 2017

Onderwerp: Subsidieregeling tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Overbetuwe 2017 Onderwerp: Subsidieregeling tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Overbetuwe 2017 Ons kenmerk: 16BWB00022 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelezen het advies van de Participatieraad

Nadere informatie

Verordening Tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie (SMI) gemeente Groesbeek 2015

Verordening Tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie (SMI) gemeente Groesbeek 2015 Verordening Tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie (SMI) gemeente Groesbeek 2015 Wetstechnische informatie ja Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Subsidieregeling aanvulling kinderopvangtoeslag

gemeente Eindhoven Subsidieregeling aanvulling kinderopvangtoeslag gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 VASTSTELLING NOODZAAK VAN KINDEROPVANG OP GROND VAN SOCIAAL- MEDISCHE INDICATIE

Hoofdstuk 2 VASTSTELLING NOODZAAK VAN KINDEROPVANG OP GROND VAN SOCIAAL- MEDISCHE INDICATIE CVDR Officiële uitgave van Kampen. Nr. CVDR77867_1 18 oktober 2016 Verordening Wet Kinderopvang De raad van de gemeente Kampen; gelezen het voorstel van het college van 2004, nr., inzake vaststelling Verordening

Nadere informatie

Regelgeving - 29861. Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 16. W 6 emeente- Heemskerk / Verordening kinderopvang Heemskerk 2042 1 januari 2012

Regelgeving - 29861. Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 16. W 6 emeente- Heemskerk / Verordening kinderopvang Heemskerk 2042 1 januari 2012 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 1 W emeente- Heemskerk / Verordening kinderopvang Heemskerk 2042 1 januari 2012 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 1 Nè / Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Doelgroepen die recht hebben op een tegemoetkoming voor kinderopvang 'Aangewezen' doelgroepen

Doelgroepen die recht hebben op een tegemoetkoming voor kinderopvang 'Aangewezen' doelgroepen gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Tegemoetkoming kosten kinderopvang Portefeuillehouder S. Bak Collegevergadering 2 juli 2013 Inlichtingen R. Kouwenhoven (023 5676615) Registratienummer 2013.0050750

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen

Gemeente Achtkarspelen Gemeente Achtkarspelen Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang Afdeling Sociale Zaken November 2006 Gemeente Achtkarspelen 2 De Raad van de gemeente Achtkarspelen; gelezen het voorstel van Burgemeester

Nadere informatie

BELEIDSREGELS VERGOEDING KOSTEN UITVOERING WERKLEERAANBOD WET INVESTEREN IN JONGEREN 2009

BELEIDSREGELS VERGOEDING KOSTEN UITVOERING WERKLEERAANBOD WET INVESTEREN IN JONGEREN 2009 BELEIDSREGELS VERGOEDING KOSTEN UITVOERING WERKLEERAANBOD WET INVESTEREN IN JONGEREN 2009 Beleidsregels vergoeding kosten uitvoering werkleeraanbod Wet investeren in jongeren 2009 1 Het college van burgemeester

Nadere informatie

Gemeenteblad van Enschede

Gemeenteblad van Enschede Gemeenteblad van Enschede De Raad van de gemeente Enschede, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van, programma Opgroeien & Ontwikkelen, nr 1gelet op art. 149 van de Gemeentewet, overwegende

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag 2015

Verordening individuele studietoeslag 2015 De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 november 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c van de Participatiewet, gelet op artikel 36b, eerste

Nadere informatie

b e s l u i t : vast te stellen de Regeling tegemoetkoming sociaal-medische kinderopvang Oldenzaal:

b e s l u i t : vast te stellen de Regeling tegemoetkoming sociaal-medische kinderopvang Oldenzaal: Reg.nr. 05.3711 Het college van burgemeester en wethouder van Oldenzaal; gelet op het bepaalde in het besluit van de gemeenteraad van 28 oktober 2004, nummer 41/25, Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Beleidsregels inzake tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van een sociaal medische indicatie

Beleidsregels inzake tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van een sociaal medische indicatie Beleidsregels inzake tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van een sociaal medische indicatie Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Doel van de regeling Deze regeling heeft als doel te

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 14-09-2004 Raadsvergadering : 28-10-2004 Agendapunt : 04-X-09 Bijlage(n) : 1 Kenmerk : SoZa/TS Commissie : Burgerij Portefeuille : wethouder H.J. van

Nadere informatie

Verordening Voorschoolse voorzieningen gemeente Nijmegen 2015

Verordening Voorschoolse voorzieningen gemeente Nijmegen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nijmegen. Nr. 110927 23 november 2015 Verordening Voorschoolse voorzieningen gemeente Nijmegen 2015 Hoofdstuk 1. ALGEMENE BEPALINGEN De raad van de gemeente

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. Gemeente.

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. Gemeente. De raad van de gemeente.; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders..; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, en derde lid, van de Participatiewet; overwegende dat het van

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Beleidsregels Tegemoetkoming kosten kinderopvang 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelet op artikel 1.13 van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijving

Artikel 1 Begripsomschrijving UITVOERINGSREGELING VERGOEDING VOOR PEUTEROPVANG GEMEENTE BOXTEL. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boxtel: overwegende dat het wenselijk is om peuteropvang voor alle peuters in de gemeente Boxtel

Nadere informatie

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 27 september 2004, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 27 september 2004, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 27 september 2004, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.10 augustus 2004, gelet op artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en

Nadere informatie

VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten

VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten Op subsidieverlening op grond van deze verordening zijn tevens de bepalingen van de Algemene Subsidieverordening 1998 van toepassing indien en voorzover

Nadere informatie

SUBSIDIEVERORDENING PEUTERPROGRAMMA GEMEENTE ECHT-SUSTEREN 2013

SUBSIDIEVERORDENING PEUTERPROGRAMMA GEMEENTE ECHT-SUSTEREN 2013 CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR311130_1 23 november 2016 SUBSIDIEVERORDENING PEUTERPROGRAMMA GEMEENTE ECHT-SUSTEREN 2013 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014 Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Harlingen Onderwerp: Participatiewet De raad van de gemeente Harlingen Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014 gelet op gelet

Nadere informatie

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll ll ll ll l

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll ll ll ll l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll ll ll ll l Beleidsregels Re integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling iioverheidsor anisatie

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 september 2004

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 september 2004 Verordening Kinderopvang Gemeente Overbetuwe De raad van de gemeente Overbetuwe gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 september 2004 gelet op artikel 25 van de Wet

Nadere informatie

Het college van burgermeester en wethouders van Rotterdam,

Het college van burgermeester en wethouders van Rotterdam, 1 Het college van burgermeester en wethouders van Rotterdam, gelet op artikel 147 van de Gemeentewet, afd. 4.2.1 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 4 lid 2 van de Subsidieverordening Rotterdam

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten kinderopvang

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten kinderopvang Oplegvel Raadsstuk Onderwerp Gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten kinderopvang Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. A.L. van der Kraan Telefoon 5114061 E-mail: alkraan@haarlem.nl SZW/BB Reg.nr.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling gemeentetoeslag voor peuteropvang gemeente IJsselstein

Uitvoeringsregeling gemeentetoeslag voor peuteropvang gemeente IJsselstein GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente IJsselstein Nr. 71961 1 mei 2017 Uitvoeringsregeling gemeentetoeslag voor peuteropvang gemeente IJsselstein 2017 Burgemeester en Wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting Verordening Wet kinderopvang

Artikelsgewijze toelichting Verordening Wet kinderopvang Artikelsgewijze toelichting Verordening Wet kinderopvang Artikel 1 Begripsbepalingen De begripsbepalingen in artikel 1 en 2 van de Wet kinderopvang zijn ook van toepassing op deze verordening. Alleen de

Nadere informatie

VERORDENING PERSOONSGEBONDEN BUDGET BEGELEID WERKEN WET SOCIALE WERKVOORZIENING

VERORDENING PERSOONSGEBONDEN BUDGET BEGELEID WERKEN WET SOCIALE WERKVOORZIENING VERORDENING PERSOONSGEBONDEN BUDGET BEGELEID WERKEN WET SOCIALE WERKVOORZIENING De raad van de gemeente Middelburg; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Middelburg; gelet op artikel

Nadere informatie

"VERORDENING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG 2015".

VERORDENING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG 2015. De raad van de gemeente Loppersum; gelezen het voorstel van het college van 2 december 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet; b e s l u i t : vast te stellen de "VERORDENING

Nadere informatie