Inventarisatie scope 3 emissie categorieën. (CO2 Prestatieladder 4.A.1 en 4.B.1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventarisatie scope 3 emissie categorieën. (CO2 Prestatieladder 4.A.1 en 4.B.1)"

Transcriptie

1 Inventarisatie scope 3 emissie categorieën (CO2 Prestatieladder 4.A.1 en 4.B.1) Colofon: Opgesteld : drs. M.J.C.H. de Ruijter paraaf: Gecontroleerd : M. Vrijhof paraaf: Vrijgegeven : E. Aerts paraaf: Datum : 10 april 2014 Inventarisatie scope 3 emissie categorieën revisie: 1.0 Pagina 1 van 12

2 Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 1.1 Meetperiode Vaststellen scope 3 grenzen Data verzameling Vaststellen scope 3 reductie doelstellingen 4 2. Methode Upstream scope 3 emissions Downstream scope 3 emissions Toelichting per categorie Rangorde scope 3 emissie categorie 8 3 Keuze voor uitwerking ketenanalyses gebaseerd op rangorde bepaling Scope 3 ketenanalyse, onderwerpen selecteren Onderwerp: Complete systeem van regelbare bevestiging Onderwerp: Scheidingsvliezen onderbaan/ballastbed 11 Bijlagen 12 Bijlage 1: Overzicht inkoopwaarde van de omzet (leveranciersanalyse) 2011 Inventarisatie scope 3 emissie categorieën revisie: 1.0 Pagina 2 van 12

3 1. Inleiding Sinds 1 december 2009 is ProRail klimaatbewust produceren gaan belonen, middels de CO2-prestatieladder. Sinds 16 maart 2011 is het beheer van de CO2-prestatieladder overgenomen door de SKAO. Het niveau (0 tot en met 5) dat bereikt kan worden op de CO2-prestatieladder wordt vertaald in een gunningvoordeel tijdens aanbestedingen. Hoe hoger het niveau op de CO2-prestatieladder hoe hoger het gunningvoordeel. Verder heeft Alom CO2-reductie als belangrijke bedrijfs(milieu)doelstelling. De CO2-prestatieladder wordt gebruikt om deze doelstelling richting te geven. Alom heeft in 1-ste instantie haar energiestromen, behorend bij scope 1 en 2 geïnventariseerd. Dit loopt al vanaf 2011 (referentiejaar). Nadat dit is afgerond zijn we gaan kijken naar de scope 3 emissie categorieën zoals die voorkomen in WBCSD/WRI GHG scope 3 standaard. We hebben gekeken welke categorieën van toepassing zijn binnen de organisatorische grenzen van Alom BV. Dit rapport beschrijft de inventarisatie. Bewust zijn alle categorieën nagelopen. Indien een categorie niet van toepassing is, is dit ook expliciet aangegeven. Uiteindelijk is de organisatie verplicht om ten minste twee analyses van GHG-genererende (ketens van) scope 3 activiteiten uit te werken conform de eisen die daaraan zijn gesteld 1.1 Meetperiode De periode waarin de inventarisatie naar de scope 3 emissie categorieën heeft plaatsgevonden is het jaar Hierbij is er gekeken naar de gekwantificeerde gegevens zoals die zijn bijgehouden vanaf Het eerste jaar waarin de gegevens m.b.t. de CO2 uitstoot zijn bijgehouden door ALOM bv. 1.2 Vaststellen scope 3 grenzen Vanuit de emissie inventarisatie en de bijbehorende Carbon Footprint heeft Alom inzicht in haar scope 1 en 2 emissies, daar valt o.a. de emissie onder die wordt veroorzaakt door o.a. gas- en elektraverbruik op de vestiging, brandstofverbruik van de vervoersmiddelen (bedrijfsauto ) en zakelijke vliegreizen binnen de eigen organisational boundaries. In hoofdstuk 2 van dit document is de rangorde weergeven van de 15 verschillende categorieën indirecte scope 3 emissies (emissies die niet rechtstreeks binnen de organisatorische grenzen van Alom behoren, maar wel ten dienste van de bedrijfsactiviteiten van Alom ontstaan) op basis van de criteria zoals deze zijn opgenomen in de WBCSD/WRI GHG scope 3 standaard. 1.3 Data verzameling Voor alle scope 3 emissie categorieën die voor komen zijn de groottes van de CO2 emissies bepaald. Dit is gezamenlijk gedaan tussen de office manager (directie vertegenwoordiger vanuit afdeling KAM), de general manager en de extern adviseur op het gebied van de CO2 Prestatieladder. De berekeningen en aannames zijn verwerkt in hoofdstuk 2 van dit document. Inventarisatie scope 3 emissie categorieën revisie: 1.0 Pagina 3 van 12

4 1.4 Vaststellen scope 3 emissie reductie doelstellingen Inzicht in de scope 3 emissies moet leiden tot het opstellen van realiseerbare reductiedoelstellingen. De nadruk ligt op daarbij op scope 3 emissies die binnen het bereik van Alom liggen. Dit betekent dat Alom stappen onderneemt om haar partners (fabrikanten, leveranciers, transporteur, opdrachtgevers) te betrekken bij haar CO2 bewust beleid (zie hoofdstuk 5). 2 Methode Alom heeft de indeling in categorieën overgenomen ( upstream en downstream ) op basis van de WBCSD/WRI GHG scope 3 standaard en van hieruit haar scope 3 emissie inventarisatie uitgevoerd. In dit hoofdstuk wordt de methode uiteengezet hoe de scope 3 emissies zijn geanalyseerd. Eerst wordt de definitie gegeven wat scope 3 emissies zijn. Vervolgens wordt de methode van analyse toegelicht. De SKAO geeft in het Handboek 2.1; CO2-prestatieladder Samen zorgen voor minder CO2 de volgende definitie van scope 3 emissies: Scope 3 emissies of overige indirecte emissies zijn een gevolg van de activiteiten van het bedrijf (de organisatie) maar komen voort uit bronnen die geen eigendom van het bedrijf zijn noch beheerd worden door het bedrijf. Voorbeelden zijn emissies voortkomende uit de productie van ingekochte materialen, de verwerking van het afval en het gebruik van het door het bedrijf aangeboden/verkochte werk, dienst of levering. (ProRail rekent Business air Travel en Personal Cars for business travel tot scope 2) De basis voor deze definitie is gegeven in het GHG-protocol, deel A Corporate Accounting and Reporting Standard, hoofdstuk 4 Setting Operational Boundaries Het GHG-protocol beschrijft meerdere scope 3 emissiebron categorieën. Sommige van deze categorieën kunnen worden gezien als scope 1 emissies, wanneer de emissiebronnen in eigendom of in de directe invloedsfeer van het bedrijf zijn. Om te bepalen in welke scope de emissies vallen moet het bedrijf de emissies toetsen aan de organizational boundaries. Hieronder staan de mogelijke categorieën scope 3 emissiebronnen. De verschillende categorieën conform de WBCSD/WRI GHG scope 3 standaard zijn: Inventarisatie scope 3 emissie categorieën revisie: 1.0 Pagina 4 van 12

5 Afbeelding: bron: WBCSD/WRI GHG scope 3 standaard 2.1 Upstream scope 3 emissions 1. ingekochte goederen en diensten 2. kapitaalgoederen 3. brandstof en energiegerelateerde activiteiten (niet in scope1 en 2) 4. transport en distributie 5. gegenereerd afval 6. zakelijk verkeer (n.v.t. scope 2 in ladder) 7. woon-werkverkeer 8. upstream geleasde assets 2.2 Downstream scope 3 emissions 9. transport en distributie 10. verwerking van verkochte producten 11. gebruik van verkochte producten 12. end of life behandeling van producten 13. downstream geleasde assets 14. franchises 15. investeringen Inventarisatie scope 3 emissie categorieën revisie: 1.0 Pagina 5 van 12

6 2.3 Toelichting per categorie Categorie 1. ingekochte goederen en diensten Binnen deze categorie wordt allereerst een onderscheid gemaakt in goederen en diensten voor eigen gebruik (facilitair gebruik) en producten en diensten voor de verkoop als onderdeel van de bedrijfsactiviteiten (handelsvoorraad) van Alom BV. Voor facilitaire doeleinden gelden producten en diensten zoals verbruiksgoederen (printerpapier etc.). Deze categorie van ingekochte goederen en diensten staat niet in verhouding tot de gekochte goederen en diensten voor de handelsdoeleinden en bedrijfsvoering van Alom. Voor de handelsdoeleinden gaat het om materialen en goederen die worden ingekocht door het bedrijf. Het bestaat voornamelijk uit spoorse materialen die worden ingekocht en vervolgens worden doorverkocht aan opdrachtgevers (aannemers en railnetbeheerders). Voor de bepaling van de materialiteit van de scope 3 emissies geldt de omvang van de CO2 emissies als belangrijkste criterium. Voor deze materialen is het totaal aan CO2 emissie berekend in de uitgewerkte ketenanalyses voor regelbare spoorstaafbevestiging en scheidingsvliezen. Categorie 2. kapitaalgoederen Deze categorie is n.v.t. binnen de organisational boundaries van Alom. Categorie 3. brandstof en energiegerelateerde activiteiten (niet in scope1 en 2) Deze categorie is n.v.t. binnen de organisational boundaries van Alom. Categorie 4. Transportactiviteiten buiten het eigen bedrijf (upstream) Deze categorie behelst alle soorten van transportactiviteiten die wel voor de productie of dienstverlening van het bedrijf worden gedaan, maar die niet onder de scope 1 en 2 van de CO2 prestatieladder vallen. Het gaat dan om vervoerbewegingen voor het aanleveren van ingekochte materialen of producten die vervolgens worden door verkocht aan de opdrachtgevers. Categorie 5. Gegenereerd afval Binnen deze categorie valt het afval dat door Alom wordt geproduceerd. De afvalstromen die vrij komen zijn te verdelen onder: -Bedrijfsafval -Papier en karton -Staal/schrot -Plastic De omvang van deze afvalstromen is in kaart gebracht. De hoeveelheden zijn zo gering dat dit geen materiële scope 3 emissie categorie is. Inventarisatie scope 3 emissie categorieën revisie: 1.0 Pagina 6 van 12

7 Categorie 6. Zakelijk verkeer (n.v.t. scope 2 in ladder) Het betreft hier werk-werkverkeer. Deze categorie is wel van toepassing binnen Alom, echter de emissies zijn al meegenomen in de scope 1 en 2 emissie inventarisatie. Om dubbeltellingen te voorkomen worden ze hier verder buiten beschouwing gelaten. Categorie 7. Woon-werkverkeer Woon-werkverkeer is voor zo ver de leaseauto s meegenomen in de scope 1 emissie inventarisatie. Voor de prive-auto s is de bijbehorende CO2 emissie meegenomen in deze inventarisatie. Categorie 8. Leased Assets Deze categorie is n.v.t. binnen de organisational boundaries van Alom. De onderneming beschikt niet over geleasde kapitaalgoederen anders dan de al eerder vernoemde lease auto s. Categorie 9. Transport en distributie (downstream) Het betreft hierbij de leveringen van producten die vanuit Alom naar haar klanten en opdrachtgevers worden geleverd. Omdat Alom gebruik maakt van externe transportondernemingen worden de CO2 emissies behorend bij deze emissie categorie nauwgezet bijgehouden. Categorie 10. Verwerking van verkochte producten Deze categorie is n.v.t. binnen de organisational boundaries van Alom. Het verwerken van de door ons verkochte producten vindt in de regel plaats op de bouwplaatsen door onze opdrachtgevers en klanten. Categorie 11. Gebruik van verkochte producten Bouwwerken die door opdrachtgevers van Alom mede worden gerealiseerd met door Alom geleverde materialen zijn (gedeeltes van) spoorwegen (railinfrastructuur). Binnen de organisational boundaries van Alom is het niet mogelijk CO2 emissies te relateren aan het directe gebruik van de bouwwerken (producten) van de organisatie. Categorie 12. End of life behandeling van producten Deze categorie is n.v.t. binnen de organisational boundaries van Alom. Deze categorie betreft de emissies van afvalverwijdering/behandeling van verkochte producten aan het einde van de levensduur. Dit is een categorie die voornamelijk van toepassing is in de retailsector (bijv. de verplichte verwijderingsbijdrage). Dit soort zaken zijn binnen de bedrijfsvoering van Alom niet aan de orde. Inventarisatie scope 3 emissie categorieën revisie: 1.0 Pagina 7 van 12

8 Categorie 13. Geleasde assets Deze categorie is n.v.t. binnen de organisational boundaries van Alom. In tegenstelling tot categorie 8 gaat het hier om het ter beschikking stellen van assets van Alom aan de markt. Deze categorie speelt voornamelijk voor leasebedrijven. Dit soort zaken zijn binnen de bedrijfsvoering van Alom niet aan de orde. Categorie 14. Franchises Deze categorie is n.v.t. binnen de organisational boundaries van Alom. Een franchise is een onderneming die opereert onder de licentie om goederen en diensten van een ander bedrijf te verkopen en/of te distribueren op een bepaalde locatie. Alom levert juist al haar materialen onder haar eigen naam en is geen franchise onderneming. Categorie 15. Investeringen Deze categorie is n.v.t. binnen de organisational boundaries van Alom. Deze categorie omhelst investeringen in partnerschappen (oprichting van een bedrijf met een ader bedrijf), joint ventures, projectinvesteringen etc. Deze categorie is vooral in de financiële sector aan de orde. Dit is binnen Alom niet aan de orde. 2.4 Rangorde categorieën scope 3 emissies Aan de hand van de WBCSD/WRI GHG scope 3 standaard is de rangorde voor alle 15 categorieën scope 3 emissies van Alom bepaald op basis van de volgende criteria: - omvang : de mate waarin de emissie een significante bijdrage levert aan het totaal - invloed : mate waarin Alom invloed kan uitoefenen op de reductie van emissie - risico : de emissies dragen bij aan risico s van Alom (financieel, producten) - stakeholders : de emissies die belangrijk zijn voor de belanghebbenden (klanten, opdrachtgevers, leveranciers, railnetbeheerders) - outsourcing : het betreft activiteiten die eerder door het bedrijf zelf werden uitgevoerd - overig : het betreft aanvullende criteria De verschillende categorieën zijn beoordeeld op basis van scores per criterium. 0 als de categorie niet van toepassing is, 1 als het criterium laag wordt beoordeeld en 5 als het criterium hoog wordt beoordeeld (inclusief de tussenliggende waarden). Op basis hiervan is de rangorde bepaald waarbij het criterium omvang het zwaarst wegende criterium is. Inventarisatie scope 3 emissie categorieën revisie: 1.0 Pagina 8 van 12

9 Overig Outsourcing g Stakeholders Risico Invloed Omvang Score Rangorde Scope 3 emissie categorieën Upstream scope 3 emissions Ton CO Ton CO Dataverzameling en kwaliteit 1. ingekochte goederen en diensten 1065 ton 520 ton Uitwerking ketenanalyse regelbaar kapitaalgoederen 0 0 N.v.t brandstof en 0 0 N.v.t energiegerelateerde activiteiten (niet in scope1 en 2) 4. transport en 41 ton 49 ton Afgeleid op basis distributie van downstream transport 5. gegenereerd afval 2 ton 1 ton Inventarisatie zakelijk verkeer (n.v.t. scope 2 in ladder) afhaal afval Arkel 0 0 N.v.t woon-werkverkeer 7 ton 10 ton Berekend op basis van afstanden woonwerk, type vervoermiddel, brandstof geleasde assets 0 0 N.v.t Downstream scope 3 emissions 9. transport en distributie 10. verwerking van verkochte producten 11. gebruik van verkochte producten 53 ton 43 ton Berekend op basis van externe transportlijst (km afstanden, conversiefactoren, vol en leeg gewicht) N.v.t N.v.t end of life 0 0 N.v.t behandeling van producten 13. geleasde assets 0 0 N.v.t franchises 0 0 N.v.t investeringen 0 0 N.v.t Totaal 1168 ton 643 ton Inventarisatie scope 3 emissie categorieën revisie: 1.0 Pagina 9 van 12

10 3 Keuze voor uitwerking ketenanalyses gebaseerd op rangorde bepaling emissie categorieën Uit de inventarisatie blijkt dat niet elke scope 3 emissiebron even relevant is om te analyseren. Vanuit de inkooplijst (inkoopwaarde) van 2011 is bepaald wat de meest materiële (dominantie in CO 2 -emissie) materialen zijn die binnen Alom worden ingekocht en als vanzelfsprekend worden door verkocht. Middels dit vaststellen van de rangorde ontstaat een inzicht naar potentiële onderwerpen, die mogelijk zijn om een reductieaanpak voor te ontwikkelen voor de scope 3 emissies (definitie: overige indirecte emissies die een gevolg zijn de activiteiten van het bedrijf. Echter van belang zijn ook de navolgende criteria bij het bepalen van de scope 3 emissie ketenanalyse, waarbij de vuistregel geldt dat een ketenanalyse dient te worden gemaakt voor een van de twee meest materiële emissies (uit de rangorde) en een voor een van de zes meest materiële emissies. Van belang hierbij is dat inzichtelijk is dat de gekozen materialen een bijdrage leveren van 70-80% van de totale scope 3 emissies van het bedrijf. Aan de hand van de beschreven (waarde) keten en de emissie inventarisatie van de (indirecte) scope 3 emissies over de jaren 2011, gebaseerd op de inkoopwaarde van de verwerkte materialen, is vast komen te staan dat de gekozen materialen een bijdrage leveren van 70-80% van de totale scope 3 emissies van het bedrijf (zie bijlage 1). Het complete systeem van directe bevestiging vormt een materiële scope 3 emissie, die middels deze ketenanalyse verder wordt onderzocht op CO 2 reductiemogelijkheden. De keuze voor deze activiteiten is gemaakt op grond van de volgende redenen: - de bijdrage van deze activiteiten aan de CO 2 -emissie is substantieel binnen het geheel van de activiteiten van Alom; van deze stappen binnen de keten (zie stroomschema) zijn van deze activiteiten voldoende gegevens berekenbaar via kengetallen; - binnen deze activiteiten zullen naar verwachting nog diverse potentiële reductiebronnen aanwezig zijn; - binnen deze activiteiten zijn mogelijkheden om (samen met partners in de waardeketen) het resultaat te beïnvloeden; - zowel leverancier/fabrikant, collega spooraannemers alsmede de opdrachtgever (ProRail) in de keten, zien innovatieve werkmethoden en bestaande, in Nederland voorkomende (en toegelaten) spoorconstructies als een relevante bron voor CO 2 emissies. Het dient aldus een maatschappelijk belang om hierover meer gegevens te verkrijgen. Dit zal uiteindelijk kunnen leiden tot nieuwe inzichten en het ontstaan van nieuwe initiatieven. Inventarisatie scope 3 emissie categorieën revisie: 1.0 Pagina 10 van 12

11 4. Scope 3 ketenanalyse, onderwerpen selecteren Alom BV zal conform de eisen uit de CO2 Prestatieladder v. 2.1 en in het vorige hoofdstuk al geschreven een onderwerp moeten kiezen uit de top 2 van emissie categorieën en een onderwerp uit de top 6 van de scope 3 emissie categorieën om deze onderwerpen vervolgens uit te werken in een ketenanalyse. De top van de emissie categorieën rangorde bepaling is als volgt - nr. 1: ingekochte producten (categorie 1: goederen en diensten); - nr. 2: transport en distributie(categorie 9: downstream) - nr. 3: transport en distributie (categorie 4: upstream) - nr. 4: woon-werkverkeer medewerkers (categorie 7) - nr. 5: gegenereerd afval (categorie 5) Het feit dat de keten van gekochte (en verkochte) materialen zo dominant aanwezig is in de scope 3 emissiebronnen inventarisatie, gecombineerd met het feit dat het leveren van deze producten de core business is van Alom, rechtvaardigt de keuze van Alom om 2 ketenanalyses uit te werken voor materialen binnen deze groep producten 4.1 Onderwerp: Complete systeem van regelbare bevestiging Als eerste ketenanalyse wordt het product complete spoorsysteem van regelbare bevestiging uitgewerkt. Inmiddels levert Alom het complete systeem waarbij alle benodigde onderdelen onder eigen vlag ingekocht en verhandeld worden. Het product rughellingplaat vormde indertijd het startpunt van de onderneming. In de loop der tijd zijn alle overige benodigde materialen waaruit een regelbare bevestiging bestaat, toegevoegd aan het leveringsprogramma. 4.2 Onderwerp: Scheidingsvliezen onderbaan/ballastbed Als tweede ketenanalyse wordt het product scheidingsvliezen tussen onderbaan en ballastbed uitgewerkt. Dit product is momenteel een hot item in de railindustrie. Dit komt omdat de ontwikkeling in de product nog volop aan de gang is. Waar het in het verleden voornamelijk bedoeld was om vermenging van de verschillende bodemsoorten, m.n. zand in de onderbaan en steenslag in het ballastbed te voorkomen worden er nieuwe eigenschappen toegevoegd aan het scheidingsvliesmateriaal. Alom heeft de scheidingsvliezen RK.1, RK. 4 en Tracktex onder haar hoede. De uitwerking van dit onderwerp in een ketenanalyse is m.n. van belang voor het innovatieve karakter er van en de bijdrage in kennis over dit onderwerk voor de complete branche. Het is echt een toevoeging op de bestaande kennis over spoorstaven (rails) en de diverse beton-toepassingen (dwarsliggers, keerwanden, bestratingsmaterialen etc.). Beide ketenanalyses zijn opgebouwd vanuit de vier voorgeschreven stappen t.a.v. de scope 3 emissie ketenanalyse conform het Green House Gas (GHG)-protocol. Onderstaand zijn de stappen genummerd weergegeven: 1) Het beschrijven van de waardeketen. 2) Het bepalen van de relevantie van de scope 3 emissie categorieën. 3) Het identificeren van de partners in de waardeketen. 4) Het kwantificeren van de emissies. Inventarisatie scope 3 emissie categorieën revisie: 1.0 Pagina 11 van 12

12 Uitgangspunten Uitgangspunten bij berkening tbv p.9: Vol is 1:2, conv. Factor 0, tbv omrekenen nr tonnen CO2 Leeg is 1:4, conv. Factor 0, tbv omrekenen nr tonnen CO2 Up-stream 2013 Km s : km. Ltr s heen (1:2)= ltr. Ltr s terug (1:4) = ltr. Totaal ltr: ltr. Tonnen CO2: ltr X 124 ton CO2.= 49 ton Cat. 4: upstream transport Aantal km (bron: transportoverzicht): km. Verbruik diesel: 1:2 (vol beladen) en 1:4 (leeg) Conversiefactor van diesel: 3,135kg CO2 per ltr. Cat 9. Downstream transport Aantal km (bron: transportoverzicht): 45687,10 km. Verbruik diesel: 1:2 (vol beladen) en 1:4 (leeg) Conversiefactor van diesel: 3,135kg CO2 per ltr. Liters heen : Liters terug: Totaal: x 124 ton C02= 43 ton Ketenanalyse regelbare bevestiging: 2011: 4000m1 enkel spoor 2012 : 3440m1 enkel spoor 2013: 1685m1 enkel spoor (bron: opgave Marjolijn) Uitgangspunten: M1 X berekende conversiefactor per m1 (zie: scope 3 ketenanalyse) 1685m1 x 309,6kg per m1 = 522 ton Ketenanalyse scheidingsvliezen 2013: nog geen CO2 toerekening ivm nog niet opgestarte verkoop. Afval 1 container leging per week;- 500 liter, ½ kuub. Volgens Waardlanden (reinigingsdienst Gorinchem), 60 kg gemiddeld per container. 52 weken. 60 kg x 52 kg= 3.120, 3,1 ton Papier bak 240 liter +/- 30 kg per container. 30 x 52 = 1560 kilo, 1,6 ton Totaal 4,9 ton afval> 1 ton C02 uitstoot Inventarisatie scope 3 emissie categorieën revisie: 1.0 Pagina 12 van 12

Rapportage Scope 3 Emissies

Rapportage Scope 3 Emissies Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard Haarsma Groep BV Waltaweg 6 8765 LP Tjerkwerd T: 0515

Nadere informatie

Scope 3 emissie inventarisatie

Scope 3 emissie inventarisatie Pagina: 1 van 12 Scope 3 emissie inventarisatie Pagina: 2 van 12 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Methode (bepaling relevantie scope 3 emissie categorie)... 4 2.1. Rangorde categorieën scope 3 emissies

Nadere informatie

Dominantieanalyse voestalpine Railpro BV en RPS

Dominantieanalyse voestalpine Railpro BV en RPS Dominantieanalyse voestalpine Railpro BV en RPS 2 Colofon Titel Dominantieanalyse voestalpine Railpro BV en Rene Prinsen Spoorwegmaterialen Status Definitief Versie 1.0 Datum 6-9-2012 Auteurs 3 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Meest materiële Scope 3 emissies en twee ketenanalyses

Meest materiële Scope 3 emissies en twee ketenanalyses Meest materiële Scope 3 emissies en twee ketenanalyses Inleiding Op 2 december 21 heeft Vialis het CO 2 -bewust certificaat op niveau 3 behaald. Niveau 3 van de CO 2 - prestatieladder is met name gericht

Nadere informatie

Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard

Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard 2014 Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard Gebr. Algra B.V. Huchten 1 9222 LP Drachtstercompagnie

Nadere informatie

Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard

Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard 2013 Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Bruco Zegveld

Nadere informatie

Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard

Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard 2013 Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Bruco Zegveld

Nadere informatie

Scope III analyse 2015

Scope III analyse 2015 Scope III analyse 2015 Beheer document Versie Datum wijziging Gewijzigd door Scope III Analyse 12-5-2016 M. Hoogeland Inhoud Inleiding... 4 1.De waardeketen... 4 Algemene beschrijving... 4 Meetperiode...

Nadere informatie

VERKORTE RAPPORTAGE DOMINANTIE-ANALYSE SCOPE 3

VERKORTE RAPPORTAGE DOMINANTIE-ANALYSE SCOPE 3 Pagina 1 van 5 VERKORTE RAPPORTAGE DOMINANTIEANALYSE SCOPE 3 Inleiding Voor certificering volgens de CO 2 Prestatieladder op niveau 4 is het noodzakelijk om de meest materiële emissies van de scope 3 emissies

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2013 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 18-03-2014 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2012 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 08-04-2013 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2014 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 11-03-2015 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

1 Inleiding. Buro Cleijsen Pagina 1 van 9

1 Inleiding. Buro Cleijsen Pagina 1 van 9 1 Inleiding In het kader van het behalen van niveau 4 op de CO2-Prestatieladder voert de KoningGroep twee analyses uit van een GHG (Green House Gas) genererende keten. De dominantie analyse en de keten

Nadere informatie

Emissie inventaris Brouwers Groenaannemers SCOPE 3 ANALYSE

Emissie inventaris Brouwers Groenaannemers SCOPE 3 ANALYSE Emissie inventaris Brouwers Groenaannemers SCOPE 3 ANALYSE 1. INLEIDING De uitstoot van CO2 kan in kaart worden gebracht aan de hand van drie scope s. Emissies in scope 1 zijn alle directe emissies. Scope

Nadere informatie

Memo Meest Materiële Emissies CO 2 -Prestatieladder

Memo Meest Materiële Emissies CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Gevolgde stappen 3 3 Doelstelling Scope 3 emissie-inventaris 4 4 Vaststellen Scope 3 grenzen 4 5 Scope 3 emissiecategorieën 5 6 Datacollectie

Nadere informatie

Bepaling rangorde meest materiële scope 3 emissiebronnen van BAM Infratechniek

Bepaling rangorde meest materiële scope 3 emissiebronnen van BAM Infratechniek Bepaling rangorde meest materiële scope 3 emissiebronnen van Scope Scope 3 3 emissiebronnen 2-7-2012 Rapport opgesteld door KAM afdeling Versie: 1 Deze rapportage toont de rangorde van de meest materiële

Nadere informatie

Rangorde scope 3 emissies CO 2 -Prestatieladder niveau 4

Rangorde scope 3 emissies CO 2 -Prestatieladder niveau 4 CO 2 -Prestatieladder niveau 4 Inzicht in energieverbruik Scope 3 emissiebronnen Op grond van normeis 4.A.1. van het Handboek zijn de meest materiële scope 3 emissies over het jaar 2013 in kaart gebracht.

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2015 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 04-04-2016 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

Memo introductie inventarisatie scope 3

Memo introductie inventarisatie scope 3 Memo introductie Memo introductie CO 2 -prestatieladder MVO medewerker Naam: R. van Mourik Manager QHSE Naam: B.F. Maas Datum: 7 november 2014 Datum: 7 november 2014 Handtekening: Handtekening: Kamer van

Nadere informatie

Meest Materiële scope 3 emissies

Meest Materiële scope 3 emissies Meest Materiële scope 3 emissies Opdrachtgever Maurice Huits Vialis Contactpersoon Christine Wortmann 06 4613 9518 Rapportage Referentie CW/160562 Versie 1.1 Datum 19 oktober 2016 Status Definitief Inhoudsopgave

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2011 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 19-04-2012 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A.1 Meest materiele scope III emissies

Jade Beheer B.V. 4.A.1 Meest materiele scope III emissies Jade Beheer B.V. 4.A.1 Meest materiele scope III emissies Meest materiele scope III emissies Inleiding Dit rapport bevat een analyse van de scope III emissies van Jade Beheer B.V. om te voldoen aan eis

Nadere informatie

Meest Materiële Emissies Scope 3

Meest Materiële Emissies Scope 3 Meest Materiële Emissies Scope 3 Opdrachtgever Contactpersoon Document B. Horsthuis K. van den Berg 2 april 2012 VolkerWessels BVGO +31 6 15 87 29 69 Referentie KB/111694 1/13 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Ketenanalyse. Uitstoot ingehuurde onderaannemers. van. Datum opgesteld: 16 november Auteur(s): S. Jonker (AMK Inventis)

Ketenanalyse. Uitstoot ingehuurde onderaannemers. van. Datum opgesteld: 16 november Auteur(s): S. Jonker (AMK Inventis) Ketenanalyse Uitstoot ingehuurde onderaannemers van Datum opgesteld: 16 november 2015 Auteur(s): S. Jonker (AMK Inventis) Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Achtergrond CO₂ Prestatieladder...4 1.2 Hemmen

Nadere informatie

Ketenanalyse project Kluyverweg. Oranje BV. www.oranje-bv.nl. Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0. Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015

Ketenanalyse project Kluyverweg. Oranje BV. www.oranje-bv.nl. Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0. Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015 Ketenanalyse project Kluyverweg Oranje BV Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0 Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Autorisatiedatum: 3-12-2015 Naam

Nadere informatie

4.A.1 KWANTIFICERING SCOPE 3 EMISSIES

4.A.1 KWANTIFICERING SCOPE 3 EMISSIES 4.A.1 KWANTIFICERING SCOPE 3 EMISSIES INHOUD 1. Inleiding... 2 3. Methodiek... 4 4. Indeling categorieën scope 3 emissiebronnen... 5 4.1 beschrijving van de categorieën... 5 4.2 Toelichting relevantie

Nadere informatie

Ketenanalyse. Aannemingsbedrijf van der Meer. Datum: 4 december 2014. Pagina 1 van 11

Ketenanalyse. Aannemingsbedrijf van der Meer. Datum: 4 december 2014. Pagina 1 van 11 Ketenanalyse Aannemingsbedrijf van der Meer Datum: 4 december 2014 Status: definitief Pagina 1 van 11 Ketenanalyse Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. November 2014 Bedrijfsgegevens Bedrijf: Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

Rapport Scope 3 emissies Is rapport tevens m.b.t.: Ketenanalyse Plan van aanpak CO 2-reductiedoelstellingen en maatregelen

Rapport Scope 3 emissies Is rapport tevens m.b.t.: Ketenanalyse Plan van aanpak CO 2-reductiedoelstellingen en maatregelen Pagina: 1 van 11 Rapport Scope 3 emissies Is rapport tevens m.b.t.: Ketenanalyse Plan van aanpak CO 2-reductiedoelstellingen en maatregelen Organisatie: Internetsite: Opgesteld door: Geaccordeerd door:

Nadere informatie

Ketenanalyse Transport

Ketenanalyse Transport 2015 Ketenanalyse Transport Rapportage: KAS 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.2 Identificeren van partners

Nadere informatie

Reductie. Scope 3. 4.B.1 Reductie; scope 3 Versie 1.0

Reductie. Scope 3. 4.B.1 Reductie; scope 3 Versie 1.0 Reductie Scope 3 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 3.0 Auteur(s) Erik Luiken Kenmerk 4.B.1 Reductie; scope 3 Datum 28-02-2017 Inhoudsopgave 1 INLEIDING EN DOEL... 3 1.1 CO2 - Prestatieladder...

Nadere informatie

4.A.1. - DOMINANTIEANALYSE (SCOPE 3)

4.A.1. - DOMINANTIEANALYSE (SCOPE 3) 4.A.1. - DOMINANTIEANALYSE (SCOPE 3) Opgesteld d.d. 02-03-2015 door: Goedgekeurd door: S. Kamphuis, KAM-coördinator H.T.B. Reimert, directeur Blad: 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding.. 3 2. Organisatie

Nadere informatie

SCOPE 3 analyse van GHG genererende (keten) activiteiten

SCOPE 3 analyse van GHG genererende (keten) activiteiten SCOPE 3 analyse van GHG genererende (keten) Inhoud 1. Inleiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Bedrijf... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3. Energieverbruik en energieverbruikers... Fout!

Nadere informatie

Analyse rangorde scope 3 emissies

Analyse rangorde scope 3 emissies Analyse rangorde scope 3 emissies J Muilwijk Hoofdstuk: Doel van deze rapportage 1 Rapportagegegevens Soort rapportage Projectlocatie Analyse rangorde scope 3 emissies Polsbroek Opdrachtgever Opdrachtgever

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductiedoelstellingen

Voortgangsrapportage CO 2 reductiedoelstellingen Voortgangsrapportage CO 2 reductiedoelstellingen BAM Infra Nederland bv Periode Q2 2015 (cumulatief) Versie 1 - Extern Datum 2015-09-18 Auteur J. van den Elshout, T. Wennink Goedkeuring C. K. den Uil,

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Emissie-inventaris Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2014 3.A. Emissie-inventaris 2014 (2015.001) Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 3 1 Beschrijving van

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductiedoelstellingen

Voortgangsrapportage CO 2 reductiedoelstellingen Voortgangsrapportage CO 2 reductiedoelstellingen BAM Infra Nederland bv Periode Q4 2015 (cumulatief) Versie 1 Extern Datum 2016-02-19 Auteur J. van den Elshout, T. Wennink Goedkeuring C. K. den Uil, Hoofd

Nadere informatie

Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard

Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard 2016 Rapportage Scope -Emissies Geïdentificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope ) Accounting and Reporting Standard Gebr. Algra B.V. Huchten 1 9222 LP Drachtstercompagnie Contactpersoon:

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2014 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2014 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2014 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

Tussentijdse evaluatie voortgang reductiedoelstellingen scope 1 & 2 & 3 emissies. Rapportageperiode: Q3 en Q4 van 2012

Tussentijdse evaluatie voortgang reductiedoelstellingen scope 1 & 2 & 3 emissies. Rapportageperiode: Q3 en Q4 van 2012 Tussentijdse evaluatie voortgang reductiedoelstellingen scope 1 & 2 & 3 emissies Rapportageperiode: Q3 en Q4 van 2012 (CO2 prestatieladder: 3.B.1, 4.B.1, 4.B.2 5.B.1) Colofon: Opgesteld : drs. M.J.C.H.

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 Emissie-inventaris met CO2-Footprint www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.3.2 Emissie-inventaris met CO 2 -Footprint 7 juli 2014 www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V.

Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V. Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V. Documentnr.: 14.R.0605 /Uitgiftedatum 24-06- 2014 Pagina 1 van 19 Inhoud Samenvatting inventarisatie scope 3 emissies V&M Elektrotechniek 3 1. Inleiding

Nadere informatie

Aanleg van nutsvoorzieningen

Aanleg van nutsvoorzieningen 3: Analyse van GHG-genererende (ketens van) activiteiten Afdeling KAM Blad 1 van 11 Aanleg van nutsvoorzieningen Blad 2 van 11 Voorwoord In het kader van de gestelde eisen in de CO 2 -prestatieladder van

Nadere informatie

Tussentijdse evaluatie voortgang reductiedoelstellingen scope 1 & 2 & 3 emissies. Rapportageperiode: Q1 en Q2 van 2012

Tussentijdse evaluatie voortgang reductiedoelstellingen scope 1 & 2 & 3 emissies. Rapportageperiode: Q1 en Q2 van 2012 Tussentijdse evaluatie voortgang reductiedoelstellingen scope 1 & 2 & 3 emissies Rapportageperiode: Q1 en Q2 van 2012 (CO2 prestatieladder: 3.B.1, 4.B.1, 4.B.2 5.B.1) Colofon: Opgesteld : drs. M.J.C.H.

Nadere informatie

Dominantieanalyse Scope 3

Dominantieanalyse Scope 3 CO 2 Prestatieladder Dominantieanalyse Scope 3 Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Aspect(en): 4.A.1 Datum: 18 oktober 2013 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding... 3 2.0 Doelstelling...

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer 2014 Ketenanalyse Woon- Werkverkeer Rapportage: KAWWV 2014 Datum: 12 Augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.1.1 Zakelijke

Nadere informatie

DOMINANTIEANALYSE SPIE NEDERLAND B.V.

DOMINANTIEANALYSE SPIE NEDERLAND B.V. SPIE NEDERLAND BV REVISIE 01 14 MEI 2014 SPIE NEDERLAND B.V. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. DE DISTRIBUTIE EN VERMENIGVULDIGING VAN DIT DOCUMENT OF DELEN HIERVAN IS ALLEEN MET SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN

Nadere informatie

Ketenanalyse stalen buispalen 2013

Ketenanalyse stalen buispalen 2013 Ketenanalyse stalen buispalen Genemuiden Versie 1.0 definitief \1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Leeswijzer 3 De -prestatieladder 4.1 Scopes 4. Niveaus en invalshoeken 5 3 Beschrijving van de waardeketen

Nadere informatie

Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam"

Ketenanalyse Afval in project Nobelweg te Amsterdam Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 4.A.1_2 Ketenanalyse afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 1/16 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Van

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

Een duurzame toekomst, deel 2

Een duurzame toekomst, deel 2 Een duurzame toekomst, deel 2 Rapportage van de carbon footprint van 4Infra 2013 Definitieve rapportage Verantwoording Titel : Een duurzame toekomst, deel 2 Projectnummer : Referentienummer : Revisie :

Nadere informatie

1 van 13. Periode: 1 juli t/m 31 december 2013

1 van 13. Periode: 1 juli t/m 31 december 2013 1 van 13 Periodieke rapportage: H2 2013 Periode: 1 juli t/m 31 december 2013 2 van 13 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage Inleiding p 1 Basisgegevens Beschrijving van de organisatie a 2.1

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2016 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2016 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2016 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 12 Verantwoording Titel jaar 2012 : Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half Versie : 1.0 Datum : 14-11-2012

Nadere informatie

Ketenanalyse stalen kozijnen in project "Mauritshuis"

Ketenanalyse stalen kozijnen in project Mauritshuis Ketenanalyse stalen kozijnen in project "Mauritshuis" Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Koninklijke Woudenberg 3 1.3. Opbouw 4 Stap 1: Globale berekening van

Nadere informatie

Kwantificatie Scope 3 Emissies. Een kwantificatie van de Scope 3 Emissies van Leeuwenstein Groep in januari t/m juni 2016

Kwantificatie Scope 3 Emissies. Een kwantificatie van de Scope 3 Emissies van Leeuwenstein Groep in januari t/m juni 2016 Kwantificatie Scope 3 Emissies Een kwantificatie van de Scope 3 Emissies van Leeuwenstein Groep in januari t/m juni 2016 Inhoud 1 Managementsamenvatting... 2 2 Organisatie & Afbakening... 3 2.1 Leeuwenstein

Nadere informatie

MEMO Dominantie-analyse scope 3 (2014)

MEMO Dominantie-analyse scope 3 (2014) Dominantie-analyse scope 3 (2014) Inleiding Voor certificering volgens de CO 2-Prestatieladder vanaf niveau 4 is het noodzakelijk om de meest materiële emissies van de scope 3 emissies van Boskalis Nederland

Nadere informatie

CO2 Prestatieladder 2014

CO2 Prestatieladder 2014 CO2 Prestatieladder 2014 Brouwers Holding BV en daarmee de bedrijven Adhetec BV en Pro-Emium BV hebben de doelstelling om te voldoen aan niveau één, twee, drie, vier en vijf van de CO2 Prestatieladder

Nadere informatie

Analyse Scope 3 CO 2 -emissies Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 1.3 summary

Analyse Scope 3 CO 2 -emissies Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 1.3 summary Analyse Scope 3 CO 2 -emissies Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 1.3 summary Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: november 2015 Inhoudsopgave 1 Achtergronden... 2 1.1 Bedrijfsprofiel...

Nadere informatie

Kwantificatie Scope 3 Emissies

Kwantificatie Scope 3 Emissies Kwantificatie Scope 3 Emissies Een kwantificatie van de Scope 3 Emissies van Leeuwenstein Groep in 2014 Definitief Opdrachtgever : Leeuwenstein Groep Contactpersoon : De heer E. van Doorn Datum : februari

Nadere informatie

Ketenanalyse Tijdelijke Verkeersborden Traffic Service Nederland

Ketenanalyse Tijdelijke Verkeersborden Traffic Service Nederland 1 Ketenanalyse Tijdelijke Verkeersborden Traffic Service Nederland Auteur: Nick Ooms, Margriet de Jong Bedrijf: Traffic Service Nederland Autorisatiedatum: 17-05-2016 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend

Nadere informatie

INZICHT IN SCOPE 3 EMISSIES 2014-2015

INZICHT IN SCOPE 3 EMISSIES 2014-2015 INZICHT IN SCOPE 3 EMISSIES 2014-2015 Het vermenigvuldigen van deze documentatie en / of het verstrekken van gegevens aan derden in welke vorm dan ook is ten aller tijde verboden, tenzij hiervoor schriftelijk

Nadere informatie

VERSIEBEHEER. Aangepast Omschrijving

VERSIEBEHEER. Aangepast Omschrijving VERSIEBEHEER Versie Datum Aangepast door Omschrijving 1.2 18/5/215 KMe Tabel 1 geactualiseerd i.v.m. nieuwe uitstootgegevens 214 1.1 12/5/214 KMe Tabel 1 geactualiseerd i.v.m. Eemland 1. 12/7/213 CBl/KMe

Nadere informatie

Rapportage CO 2 -footprint Theuma

Rapportage CO 2 -footprint Theuma Rapportage CO 2 -footprint Theuma 2012 Datum: April 2013 Status: Eindrapport Betrokkenen: Bart Van Damme Bart Wauters Anouk Walinga Barbara De Kezel Theuma Theuma Theuma Beco 2 INHOUD SAMENVATTING... 4

Nadere informatie

Energiemanagement plan

Energiemanagement plan Energiemanagement plan Overzicht energiestromen / -verbruikers en CO2-emissie inventarisatie 2014 Aannemingsbedrijf B.V. 1 Inleiding Het inventariseren en analyseren van de energiestromen binnen het bedrijf,

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2 e halfjaar 2012. Interne CO 2 -rapportage in het kader van de CO 2 -Prestatieladder

Periodieke rapportage 2 e halfjaar 2012. Interne CO 2 -rapportage in het kader van de CO 2 -Prestatieladder Periodieke rapportage 2 e halfjaar 2012 Interne CO 2 -rapportage in het kader van de CO 2 -Prestatieladder Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisgegevens... 4 1.1 Beschrijving van de organisatie... 4 1.2

Nadere informatie

Ketenanalyse herverlichting "Doorgaande wegen gemeente Sint-Michielsgestel"

Ketenanalyse herverlichting Doorgaande wegen gemeente Sint-Michielsgestel Ketenanalyse herverlichting "Doorgaande wegen gemeente Sint-Michielsgestel" Auteur: Nick van Moerkerk Versie: 1.3 Datum: 07-07-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum:

Nadere informatie

CO 2 -Footprint 2016 Conform de CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door N. Deylius KAM- Coördinator

CO 2 -Footprint 2016 Conform de CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door N. Deylius KAM- Coördinator CO 2 -Footprint 2016 Conform de CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door N. Deylius KAM- Coördinator Goedgekeurd door R. Roffel Operationeel Directeur Datum opgesteld 31-01-2017 1 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100. KvK Veluwe en Twente 06038150 ISO 9001 gecertificeerd. Datum 23 april 2012. Behandeld door H.

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100. KvK Veluwe en Twente 06038150 ISO 9001 gecertificeerd. Datum 23 april 2012. Behandeld door H. Koopmans Bouw b.v. 10 Selectie ketenanalyses CO 2 emissie Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-4 600 600 Fax 053-4 600 622 enschede@koopmans.nl www.koopmans.nl Bank

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Ketenanalyse bermgras. Groen Beheer Grafhorst B.V.

Ketenanalyse bermgras. Groen Beheer Grafhorst B.V. Ketenanalyse Bermgras Groen Beheer Grafhorst B.V. Colofon Titel Ketenanalyse bermgras Status Definitief Versie 1.0 Datum 23-7-2014 Auteurs Martin Vos, Jan Bakker 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding

Nadere informatie

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris 2013 Visser Assen Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien juni 2014 Definitief S.G. Jonker R. van der Veen AMK Inventis Advies en Opleiding 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Status: Definitief Datum van uitgifte: 16-08-2015 Datum van ingang: 07-09-2015 Versienummer: 1.0 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. CO 2 EMISSIES 1E HALFJAAR 2015... 4 2.1

Nadere informatie

Periodieke rapportage: Periodiek verslag 2013. Periode: 1 januari t/m 31 december 2013

Periodieke rapportage: Periodiek verslag 2013. Periode: 1 januari t/m 31 december 2013 Periodieke rapportage: Periodiek verslag 2013 Periode: 1 januari t/m 31 december 2013 2 van 13 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage Inleiding p 1 Basisgegevens Beschrijving van de organisatie

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief Periodieke rapportage 2 e helft 18 maart 2015 versie definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Ketenanalyse woonwerkverkeer Klaver Giant Groep

CO2-Prestatieladder. Ketenanalyse woonwerkverkeer Klaver Giant Groep CO2-Prestatieladder Ketenanalyse woonwerkverkeer Klaver Giant Groep Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is een ketenanalyse... 3 1.2 Doel van de ketenanalyse... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Scope 3 emissies

Nadere informatie

CO2 Prestatieladder Ketenanalyse Scope 3 emissies.

CO2 Prestatieladder Ketenanalyse Scope 3 emissies. CO2 Prestatieladder Ketenanalyse Scope 3 emissies. Appelweg 1 4782PX Moerdijk Versie Controle Opgesteld door Vrijgave 1 E. Raats G.J.P. Schilt-Kamerbeek T. Schilt KAM-manager KVGM-coördinator Algemeen

Nadere informatie

KETENANALYSE DIESELVERBRUIK SCOPE 3 EMISSIE

KETENANALYSE DIESELVERBRUIK SCOPE 3 EMISSIE KETENANALYSE DIESELVERBRUIK SCOPE 3 EMISSIE Erp, december 2014 Opgesteld door: R. Kanner (intern) A. Heerkens (extern) Geaccordeerd door: B. Kerkhof Namens de directie INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Scope

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Periodieke rapportage 1 e helft 2014

Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Ketenanalyse spoorstaven. Voestalpine Railpro BV

Ketenanalyse spoorstaven. Voestalpine Railpro BV Ketenanalyse spoorstaven Voestalpine Railpro BV 2 Colofon Titel Ketenanalyse spoorstaven voestalpine Railpro BV Status Definitief Versie 1.4 Datum 12-12-2012 Auteurs Eric Brink Thijs Lindhout 3 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Carbon Footprint 2010

Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Carbon Footprint 2010 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze eerste Carbon Footprint over 2010 en 2011, en de eerste Carbon Footprint Analyse over 2011. Daarin

Nadere informatie

Auditrapport CO2-Prestatieladder

Auditrapport CO2-Prestatieladder Auditrapport CO2-Prestatieladder Kiwa Nederland B.V. Sir Winston Churchilllaan 273 Organisatie Postbus 70 Naam ForeyeT B.V. 2280 AB RIJSWIJK Contactpersoon F. Koks T: (+31) (0)70 414 44 00 E-mail fred.koks@foreyet.com

Nadere informatie

Kwalitatieve en kwantitatieve scope 3 analyse

Kwalitatieve en kwantitatieve scope 3 analyse Kwalitatieve en kwantitatieve scope 3 analyse CO 2 -Prestatieladder niveau 5 Goedkeuring en autorisatielijst Type Naam Functie Colofon Titel Paraaf Ke Opsteller M. van Eijk Beleidsadviseur tenanalys Goedkeuring

Nadere informatie

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen de Van der Ende Steel Protectors Group BV staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2014. 1 Inleiding en verantwoording 3. 2 Beschrijving van de organisatie 4. 3 Verantwoordelijke 4

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2014. 1 Inleiding en verantwoording 3. 2 Beschrijving van de organisatie 4. 3 Verantwoordelijke 4 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving van de organisatie 4 3 Verantwoordelijke 4 4 Basisjaar en rapportage 4 5 Afbakening 4 6 Directe en indirecte

Nadere informatie

Energiemanagement plan

Energiemanagement plan Energiemanagement plan Overzicht energiestromen / -verbruikers en CO2-emissie inventarisatie 2015 - halfjaarlijkse rapportage Aannemingsbedrijf B.V. 1 Inleiding Het inventariseren en analyseren van de

Nadere informatie

scope 1 & 2 & 3 emissies Rapportageperiode: Q3 en Q4 van 2013 (CO2 Prestatieladder: 3.B.1, 4.B.1, 4.B.2 5.B.1)

scope 1 & 2 & 3 emissies Rapportageperiode: Q3 en Q4 van 2013 (CO2 Prestatieladder: 3.B.1, 4.B.1, 4.B.2 5.B.1) Tussentijdse evaluatie scope 1 & 2 & 3 emissies Rapportageperiode: Q3 en Q4 van 2013 (CO2 Prestatieladder: 3.B.1, 4.B.1, 4.B.2 5.B.1) Colofon: Opgesteld : drs. M.J.C.H. de Ruijter paraaf: Gecontroleerd

Nadere informatie

EMISSIE- INVENTARIS 2015. 2-mei 2016, www.dehaasmaassluis.nl

EMISSIE- INVENTARIS 2015. 2-mei 2016, www.dehaasmaassluis.nl EMISSIE- INVENTARIS 015 -mei 016, www.dehaasmaassluis.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Introductie 3 1. Organisatorische grens 3 1.3 Basisjaar 3 1.4 Wijziging berekening ten opzichte van 014 3 1.5

Nadere informatie

1. Introductie... 3. 1.1. Doel... 3 1.2. Omvang, bereik... 3 1.3. Taken en verantwoordelijkheden... 3

1. Introductie... 3. 1.1. Doel... 3 1.2. Omvang, bereik... 3 1.3. Taken en verantwoordelijkheden... 3 Inhoudsopgave 1. Introductie... 3 1.1. Doel... 3 1.2. Omvang, bereik... 3 1.3. Taken en verantwoordelijkheden... 3 2. Inzicht meest materiële scope 3 emissies... 4 2.1. Inleiding... 4 2.2. Wat zijn scope

Nadere informatie

Review CO 2 reductiesyteem / interne audit 2014

Review CO 2 reductiesyteem / interne audit 2014 Review CO 2 reductiesyteem / interne audit 2014 Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Review CO 2 reductiesysteem / interne audit 2015 Getekend voor gezien en akkoord door directie Datum: Naam:

Nadere informatie

Ketenanalyse hergebruik spoorstaven

Ketenanalyse hergebruik spoorstaven Ketenanalyse hergebruik spoorstaven Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Datum: 21 januari 2013 Referentie: 90005/032/vN Versie: 1.1 Status: Definitief Logitech B.V.

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Inventaris CO 2 -Emissies Klaver Giant Groep 2014. Inventaris CO2 emissie 2014 (2014.001) Pagina 1 van 14

CO2-Prestatieladder. Inventaris CO 2 -Emissies Klaver Giant Groep 2014. Inventaris CO2 emissie 2014 (2014.001) Pagina 1 van 14 CO2-Prestatieladder Inventaris CO 2 -Emissies Klaver Giant Groep 2014 Inventaris CO2 emissie 2014 (2014.001) Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave Goedkeuring.1 Inleiding en verantwoording... 3 1 Beschrijving

Nadere informatie

Scope 3 analyse 2014 Labrujère Staalbouw B.V.

Scope 3 analyse 2014 Labrujère Staalbouw B.V. Blad 2 van 16 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatorische grenzen... 3 3. Analyse materiële emissies... 4 3.1. Inleiding... 4 3.2. De waardeketen... 6 4. Identificatie van de relevante scope 3 emissiebronnen...

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2011 Versie 2

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2011 Versie 2 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2011 Versie 2 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl CO2

Nadere informatie