Maartenscollege. Schoolgids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maartenscollege. Schoolgids 2014 2015"

Transcriptie

1 Maartenscollege Schoolgids

2 Colofon Redactie Sjoerd Louwes Ontwerp Dorèl Extra Bold Fotografie Aart Nieuwkoop Renger Sissing Drukwerk Koningklijke Van Gorcum juli 2014

3 Inhoudsopgave 3 Hartelijk welkom op het Maartenscollege! 5 School, kind en ouders 9 Financiën 15 Medewerkers 21 Data en tijden 23

4

5 Hartelijk welkom op het Maartenscollege! 5 Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, Met deze schoolgids willen we jullie kennis laten maken met onze school. Voor wie al bekend is met het Maartens geeft dit boekje ook een goed overzicht over allerlei praktische zaken. Het Maartenscollege is een interconfessionele school in Haren (Gn). Op onze uniek gelegen groene campus hebben we alle onderwijsvoorzieningen bij elkaar: mavo, havo, atheneum, gymnasium, tweetalig onderwijs (tto) en internationaal onderwijs op de International School Groningen. Op het Maartens willen we jonge mensen opleiden tot verantwoordelijke wereldburgers, die op een creatieve, kritische en zinvolle wijze bijdragen aan de samenleving waarvan zij deel uitmaken. In onze visie gaat het om het stimuleren van vier kernwaarden: Initiatief nemen, succes ervaren, respect tonen, verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen. Deze visie willen we betekenis geven in de dagelijkse praktijk. Daarbij leggen we de nadruk op internationalisering en gemeenschapszin. Het Maartenscollege verlegt je grenzen! We hebben een uitgebreid aanbod aan natuurwetenschappelijk onderwijs, muziek, kunst en cultuur en tweetalig onderwijs met een internationale didactiek. De International School Groningen biedt het International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) en is voor leerlingen vanaf zestien jaar toegankelijk. Dit programma is de enige internationale pre-university opleiding waarmee leerlingen wereldwijd aan universiteiten kunnen gaan studeren. Naast internationalisering als stimulans van wereldburgerschap leggen we de nadruk op gemeenschapszin. Onze school is een gemeenschap waar leerlingen niet alleen kennis opdoen, maar ook met elkaar een bijdrage leveren aan de wereld waarin wij leven. Voor de gebruiksvriendelijkheid van deze schoolgids hebben we de informatie beperkt gehouden. Uitgebreide informatie is te vinden op de website van onze school: Voor vragen kunt u terecht bij de mentor of teamleider. Namens de collega s van het Maartens wens ik iedereen een plezierig schooljaar! Thomas Zipper Rector

6

7 7 Missie en visie van het Maartenscollege Op het Maartenscollege hebben we een duidelijke missie: het Maartenscollege leidt jonge mensen op tot verantwoordelijke wereldburgers, die op een creatieve, kritische en zinvolle wijze bijdragen aan de samenleving. In onze visie gaat het om het stimuleren van de volgende kernwaarden: Initiatief nemen Succes ervaren Respect tonen Verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen We stellen alles in het werk om deze visie betekenis te geven in de dagelijkse praktijk. We zorgen voor veiligheid Een veilig klimaat in de groep, in de klas en in de school, waar aandacht is voor het individu en wij op basis van vertrouwen en respect met elkaar omgaan. We zorgen voor ontwikkeling Ruimte voor persoonlijke ontplooiing, waarbij wij de optimale ontwikkeling mogelijk maken van kennis, vaardigheden en houding. We zorgen voor openheid Een uitdagende en toekomstgerichte leeromgeving, waarin we een maatschappelijk en internationaal relevant aanbod bieden en externe gerichtheid vanzelfsprekend is. We zorgen voor samenhang Samenhang in de dingen die we doen, waarbij we de individuele inzet stimuleren en samenwerken om betere resultaten te bereiken. We zorgen voor kwaliteit Werken aan prestaties, waarbij we de verwachtingen overtreffen en talent stimuleren om te excelleren. Het Maartenscollege is opgebouwd uit 6 onderwijsteams: Mavo 1 t/m 4 Havo 1 t/m 3 Vwo (atheneum en gymnasium) 1 t/m 3 TTO (tweetalig, atheneum en gymnasium) 1 t/m 4 Tweede faseteam havo 4,5 en vwo 4 t/m 6 Het team van de international school, de ISG, MYP 1 t/m 5 en DP Elk team werkt aan het vormgeven van de missie en visie van de school. Samen vormen we het Maartenscollege waar uitstekend onderwijs voorop staat. Een team bestaat uit een groep van ongeveer 20 docenten. Elk team staat onder leiding van een teamleider. Een leerling heeft drie belangrijke terreinen waar hij of zij leert: leren leren leren leven leren kiezen. De vakdocenten helpen de leerling bij het leren leren. Elke klas of leerling-groep heeft een mentor die voor ouders en leerlingen het eerste aanspreekpunt is. De mentor begeleidt de leerling waar nodig op alle drie gebieden. Naast de mentor is er in elk team een counselor en een decaan om de leerling te begeleiden bij het leren leven en het leren kiezen.

8

9 School, kind en ouders 9 Door de aanmelding en inschrijving van de leerling bij de school verklaren de ouders/verzorgers zich voor hun kind akkoord met de afspraken en de regels die in de school gelden gedurende de duur van het verblijf van de leerling op de school. Via deze schoolgids en andere (digitale) communicatiemiddelen stelt de school de leerling en zijn ouders/verzorgers op de hoogte van deze regels en afspraken. De school verplicht zich de leerling het onderwijs van de school aan te bieden en hem de gelegenheid te bieden het examen af te leggen. De ouders/verzorgers verplichten zich om hun kind de lessen aan de school te laten volgen en de verplichtingen die daaruit voortvloeien na te komen. SOMtoday In het leerlingvolgsysteem van de school worden allerlei gegevens over de leerlingen verzameld en bijgehouden. Voor ouders en leerlingen kent dit systeem één ingang: SOMtoday. Via dit portal kunnen ouders en leerlingen op elk gewenst moment een aantal gegevens inzien: persoonsgegevens, absentie en cijfers. Voor leerlingen is er nog een extra functionaliteit in SOMtoday, een agenda met daarin de studiewijzer. De ingang van het portal is te vinden op onze website. De wet op de persoonsregistratie geeft aan dat leerlingen van 16 jaar en ouder hun ouders toestemming moeten verlenen om inzage te verkrijgen in gegevens die van school afkomstig zijn. Het Maartenscollege gaat er vanuit dat bij het ondertekenen van het aanmeldingsformulier sprake is van toestemming, tenzij in een aparte mail aan duidelijk bezwaar is gemaakt. Meerderjarige leerling Met het bereiken van de meerderjarigheid verandert de relatie tussen de school en de ouders/verzorgers. Hierbij gaat het vooral om de volgende zaken: de school stuurt uitnodigingen en rapportages naar de meerderjarige leerling, bij de voortgang van de studie houdt de school de beslissingen van de leerling aan, uiteraard binnen de mogelijkheden die de school heeft en de meerderjarige leerling moet zelf zorgen voor berichtgeving aan de school als hij lessen moet verzuimen (denk bijvoorbeeld aan doktersbezoek en ziekte). Leerlingenstatuut De school heeft een leerlingenstatuut. Hierin staan de rechten en plichten van leerlingen en medewerkers. Het leerlingenstatuut en elke wijziging daarvan worden ter inzage gelegd op een voor de leerlingen toegankelijke plaats in de school. Het leerlingenstatuut is te vinden op onze website. Overgangsnormen De overgangsnormen en de slaag-/zakregeling zijn te vinden op onze website onder leerlingen. Maatschappelijke stage De maatschappelijke stage wordt met ingang van het schooljaar niet meer verplicht voor de leerlingen die instromen in klas 1. De leerlingen die nu in klas 2 of hoger zitten, moeten 40 uur (havo en vwo) of 30 uur (mavo) maatschappelijke stage doen. Het

10 10 Maartenscollege ziet dit als een van de mogelijkheden om vorm te geven aan onze missie, waarin we leerlingen op willen leiden tot maatschappelijk betrokken en verantwoordelijke wereldburgers. Hulp voor leerlingen met dyslexie Leerlingen met dyslexie worden ondersteund door hun vakdocenten in de klas en door onze dyslexiecoach. De begeleiding wordt vormgegeven in goed overleg met de leerling en de ouders. Ons dyslexiebeleid kunt u vinden op onze website onder het kopje ouders > dyslexie. Het Maartenscollege volgt in grote lijnen de aanbevelingen uit het Protocol Dyslexie VO. Ouderparticipatie en medezeggenschap Het Maartenscollege kent een aantal vormen van ouderparticipatie en/of medezeggenschap: de medezeggenschapsraad, de ouderraad en de contact ouders per team. Elk onderwijsteam heeft een contactoudergroep die een aantal keren per schooljaar bijeenkomt in het bijzijn van de teamleider. Tijdens deze bijeenkomsten worden zaken besproken die direct te maken hebben met het onderwijs. Per klas streven we naar twee contactouders als vertegenwoordiger van de lesgroep. Vertegenwoordigers uit alle contactoudergroepen vormen de ouderraad. In de ouderraad worden nietteamgebonden zaken besproken. De ouderraad organiseert regelmatig themabijeenkomsten voor alle ouders/verzorgers van het Maartenscollege. Tenslotte participeren ouders in de medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders, het personeel, en een ver tegenwoordiging van de leerlingen. Op grond van het Medezeggenschapsreglement heeft de raad invloed op het schoolbeleid. De rector overlegt namens het schoolbestuur met de MR. Informatie vanuit de medezeggenschapsraad vindt u op onze website onder onze school. Privacy Tijdens de schoolperiode van een leerling worden regelmatig opnames gemaakt van leerlingen, hetzij voor een schoolfoto, sfeeropnames van de school, klassenfeestjes, video-opnamen, foto s van leerlingen op websites, enzovoorts. Bij aanmelding van leerlingen wordt aan de ouders/ verzorgers van minderjarige leerlingen gevraagd of er wel of geen bezwaar bestaat tegen het maken van foto s en video-opnames en het plaatsen van foto s op internet. Ouders/verzorgers, en bij de meerderjarigheid de leerling, worden hierbij gewezen op het feit dat de eenmaal gegeven toestemming ook geldt voor de overige schooljaren, tenzij ouders/verzorgers en de meerderjarige leerling aangegeven hun toestemming tot plaatsing in te trekken. Daarnaast zal zonder specifieke toestemming van de geportretteerde geen portret voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Het Maartenscollege gaat er vanuit dat bij het ondertekenen van het aanmeldingsformulier sprake is van toestemming, tenzij in een aparte mail aan duidelijk bezwaar is gemaakt. De Wet bescherming persoonsgegevens regelt de verwerking van persoonsgegevens. Deze wet is ook van toepassing op de gegevens die wij opnemen in de leerlingenadministratie van de school.

11 11 Digitale camera s en mobiele telefoons De school ondervindt regelmatig hinder van digitale camera s en mobieltjes met camera en geluidsfunctie die leerlingen meenemen in de school. Ook komt het voor dat illegaal opnames worden gemaakt van leerlingen en medewerkers. Om problemen te voorkomen is beleid vastgesteld om duidelijkheid te scheppen welke regels ten aanzien van het gebruik van deze middelen gelden. Als uitgangspunt geldt dat tijdens de lestijden geen opnamen met deze voorwerpen mogen worden gemaakt en dat mobiele telefoons uitgezet moeten zijn. Bij gebruik tijdens de lestijden zal de apparatuur worden ingenomen, bij de eerste keer één (1) dag, bij herhaling meerdere dagen. Bij gebruik buiten de lestijden geldt dat bij misbruik op school of later via websites, passende maatregelen getroffen zullen worden indien de privacy van leerlingen of personeelsleden van de school dan wel de naam van de school geschonden wordt. De maatregelen kunnen afhankelijk van de zwaarte van het delict variëren van schorsing tot verwijdering van school. De Regeling voor het gebruik van elektronische informatieen communicatiemiddelen (EIC) staat op de website van de school of is op te vragen bij de schoolleiding. Een paar afspraken voor in en rond school Voor het stallen van fietsen, brommers en scooters heeft het Maartenscollege een bewaakte fietsenstalling. Deze fietsenstalling is verplicht. Op alle andere plekken in en rond de school (dus ook op de Rijksstraatweg, Hemmenlaan, Hemmenkamp en bij het Shellstation) is het stallen van fietsen, brommers en scooters verboden. We willen respectvol met onze buren omgaan en vragen onze leerlingen dat ook te doen. Fietsen buiten de stalling rond de school worden weggehaald. Vanaf de fietsenstalling kun je alleen te voet de school bereiken. Om veiligheidsredenen mogen leerlingen met fiets, brommer of scooter niet via het pad langs de International School het schoolterrein op komen. De ingang van de school voor leerlingen met fiets, brommer of scooter is aan de Hemmenlaan. Het is verboden te roken in de school, ook in de pauzes en na de lessen. Roken is alleen toegestaan op de daartoe aangewezen plaats op het schoolplein. Meer schoolregels zijn te vinden op de website, onder leerlingen > meldkamer. Leerlingenbalie en meldkamer De leerlingenbalie administreert absentie, verlof en ziekmeldingen, de meldkamer signaleert aan de hand daarvan. Controle op ziekteverzuim en absentie is mogelijk. De meldkamer beschikt over informatie over leer lingen voor mentoren, teamleiders, ouders en de leerplichtambtenaar. Het gaat hierbij om absentie, ziekte, ongewenst gedrag en andere bijzondere omstandigheden. Het meldkamerbeleid op het Maartenscollege is erop gericht snel in te springen, wanneer een leerling in meer of mindere mate regels overtreedt of zich niet aan afspraken houdt. Op deze manier zorgen we ervoor dat het verband tussen ongewenst gedrag en de consequenties daarvan duidelijk is en de leerling kan op deze manier ook weer zo snel mogelijk verder. In elk team heeft de meldkamer een eigen meldkamerfunctionaris die contact heeft met de algemene meldkamer. Op de website zijn onder het kopje onze school/ meldkamer de algemeen geldende regels en afspraken te vinden voor de meldkamer, onder andere over spijbelen en verzuim.

12 12 Schorsing en verwijdering Een leerling kan bij herhaaldelijk wangedrag door de teamleider of de meldkamer worden geschorst. Deze periode van schorsing kan volgens artikel 13 van het Inrichtingsbesluit W.V.O. ten hoogste één week zijn. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk en met vermelding van de redenen aan de leerling en, indien deze nog niet de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt, ook aan de ouders, verzorgers of voogden van de leerling meegedeeld. Als een leerling zich (herhaaldelijk) ernstig misdraagt, kan de schoolleiding besluiten deze leerling definitief van school te verwijderen volgens artikel 14 en 15 van het Inrichtingsbesluit W.V.O. Definitieve verwijdering van een leerplichtige leerling vindt slechts plaats na overleg met de inspecteur. Als de schoolleiding besluit tot definitieve verwijdering, dan kunnen de leerling en zijn ouders, verzorgers of voogden binnen zes weken na bekendmaking van het besluit bezwaar maken bij het College van Bestuur van de Stichting Carmelcollege. De artikelen 13, 14 en 15 van het Inrichtingsbesluit W.V.O. zijn op te vragen bij de schoolleiding. Afhandeling van klachten Betrokkenen bij de school (zoals (ex-)leerlingen, ouders/ voogden/ verzorgers, personeelsleden, vrijwilligers) kunnen klachten uiten over gedragingen en beslissingen (of het uitblijven ervan) van het College van Bestuur en al degenen die in en voor de school werkzaam zijn of anderszins deel uitmaken van de schoolgemeenschap. In de regel zullen klachten binnen de school tussen betrokkenen worden afgedaan. Een klager kan zich bij een klacht ook wenden tot de (externe) vertrouwenspersoon die haar/hem behulpzaam kan zijn bij een mogelijke oplossing van de klacht. Klachten die niet tussen een klager en de direct betrokkenen worden opgelost, worden volgens artikel 2.3 van de klachtenregeling voorgelegd aan de teamleider. Als deze eerste behandeling, in de waarneming van de klager, ook niet leidt tot een bevredigende oplossing van de klacht, kan klager zich wenden tot de rector. De rector neemt dan een beslissing. Daarnaast kan de klager zijn klacht altijd, gedurende de behandeling van de klacht door de school, voorleggen aan de klachtencommissie. De wijze waarop klachten worden afgehandeld, is vastgelegd in de Klachtenregeling Stichting Carmelcollege. De klachtenregeling kan bij de schoolleiding worden opgevraagd. Het postadres van de Klachtencommissie Stichting Carmelcollege is: Postbus 864, 7550 AW Hengelo. Vertrouwenspersonen Vertrouwenspersonen zijn als eerste aanspreekbaar bij klachten. Een vertrouwenspersoon adviseert de klager/ klaagster over de procedure die moet worden gevolgd en verleent hierbij de nodige ondersteuning. Vertrouwensinspecteur Bij vragen of klachten over seksueel misbruik en seksuele intimidatie op school kan de leerling zich naast de schoolleiding of de vertrouwenspersoon ook wenden tot de vertrouwensinspecteur. Deze is te bereiken op het Centrale Meldpunt seksueel misbruik en seksuele intimidatie, dat iedere werkdag bereikbaar is onder het telefoonnummer Mijn kind online De website ondersteunt ouders bij gebruik van het internet door hun kinderen.

13 13 Pesten, geweld en intimidatie op school Leerlingen kunnen iedere schooldag van uur tot uur terecht bij de hulplijn van Het telefoonnummer is (gratis vanaf een vast toestel) of mobiel (lokaal tarief). Voor geweld en pesten kunnen leerlingen bellen met het Centrum School en Veiligheid. Het nummer van de helpdesk is van uur tot uur; Meldpunt cyberpesten Leerlingen kunnen op de site van de stichting De Kinderconsument aangifte doen van cyberpesten. Hulplijn Seksuele Intimidatie Telefoon op maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot uur. Kindertelefoon (gratis) Kinderen en jongeren kunnen iedere dag van tot uur via chat of telefoon ( ) contact opnemen met de kindertelefoon (gratis, ook voor mobiele bellers of chat). Advies- of hulpvragen kunnen niet via de worden gesteld. Ongewenst gedrag Bij vragen of klachten over ongewenst gedrag (seksueel misbruik en seksuele intimidatie) van medewerkers of medeleerlingen kan een leerling zich wenden tot de schoolleiding, de (externe) vertrouwenspersoon van de school of de vertrouwensinspecteur. Vragen over het onderwijs Ouders met vragen over het onderwijs kunnen gratis bellen met , tijdens schooldagen van uur tot uur is een initiatief van de landelijke organisaties voor ouders in het onderwijs, LOBO, NKO, Ouders&COO en VOO. Informatie over de Inspectie van het Onderwijs De publieksinformatie van de Inspectie is te vinden via Voor vragen is de Inspectie bereikbaar via het telefoonnummer 1400 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en uur). Klokkenluidersregeling De Klokkenluidersregeling is bedoeld voor ouders, leerlingen en medewerkers die ernstige misstanden (dan wel op redelijke gronden onderbouwde vermoedens daarvan) willen melden met betrekking tot de instellingen/ scholen van de Stichting Carmelcollege en het bestuursbureau, waarbij een maatschappelijk belang in het geding is. Volgens de in de Klokkenluidersregeling beschreven procedure kan het vermoeden van een misstand worden voorgelegd aan de Commissie Integriteitsvraagstukken. De regeling is niet bedoeld voor klachten van ouders, leerlingen en medewerkers die vallen onder de Klachtencommissie en de Commissie van Beroep inzake Onregelmatigheden Eindexamen. De Klokkenluidersregeling, de namen van de leden van de Commissie Integriteitsvraagstukken en de naam van de vertrouwenspersoon zijn op te vragen bij de schoolleiding.

14

15 Financiën 15 Gratis lesmateriaal De school ontvangt van de overheid een vergoeding voor schoolboeken en lesmateriaal, dat specifiek voor een leerjaar door de school wordt voorgeschreven en noodzakelijk is voor het volgen van het onderwijsprogramma. Onder de omschrijving van lesmateriaal wordt naast de schoolboeken mede verstaan: leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken; eigen leermateriaal van de school, bijbehorende cd s en/ of dvd s die een leerling in dat leerjaar nodig heeft; de ontsluiting van digitaal leermateriaal (de kosten van licenties) die een leerling in dat jaar nodig heeft; distributiekosten; verbruiksmaterialen zoals bijvoorbeeld tekenpapier, verf, hout en metaal. Vrijwillige ouderbijdrage Onze school krijgt van het ministerie geen geld voor extra activiteiten en voorzieningen die buiten het gewone lesprogramma vallen, maar die we wel voor de school, het onderwijs en de leerlingen belangrijk vinden. Om activiteiten en voorzieningen toch te kunnen aanbieden, vraagt de school aan ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage. Hieronder vallen bijvoorbeeld het instandhouden van een mediatheek en het houden van sportdagen. Verder brengen we naast de vrijwillige ouderbijdrage zaken als kluisjeshuur, excursies en werkweken in rekening. Tot slot brengen we voor onze tweetalige vwo opleiding (TTO) een extra bijdrage in rekening. Bij deze opleiding maken we gebruik van het Middle Years Programme (MYP), dat extra kosten met zich meebrengt. Op de website vindt u onder ouders/financiën een gespecificeerd overzicht van de ouderbijdrage. De hoogte en samenstelling van de vrijwillige ouderbijdrage is in mei 2014 goedgekeurd door de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. We vragen ouders/verzorgers om bij betaling van de vrijwillige ouderbijdrage gebruik te maken van de acceptgirokaart die hen door de Stichting Carmelcollege wordt toegezonden. Ouders/verzorgers hebben altijd de mogelijkheid om slechts voor bepaalde voorzieningen/activiteiten te betalen. Afhankelijk van de extra voorziening of activiteit kunnen we dan wel besluiten dat een leerling van een voorziening geen gebruik kan maken of aan een activiteit niet kan meedoen. Daarover vindt dan altijd vooraf overleg plaats. Wanneer activiteiten een onderdeel vormen van het onderwijsproces/schoolplan, sluiten we een leerling niet van deelname uit of bieden we bij bijvoorbeeld een excursie een alternatief programma op school. Tegemoetkoming ouders Door een wetswijziging is de tegemoetkoming ouders betreffende schoolkosten voor leerlingen jonger dan 18 jaar per 1 januari 2010 voor het grootste gedeelte opgenomen in het kindgebonden budget. Voor scholieren in het regulier voortgezet onderwijs is de tegemoetkoming ouders met ingang van het schooljaar afgeschaft. Voor leerlingen in het vavo blijft de tegemoetkoming ouders wel bestaan. Meestal krijgt u het kindgebonden budget automatisch van de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie op de website van DUO: en kijk bij Ouder > Geld voor kind onder 18.

16 16 Tegemoetkoming scholieren Een leerling die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt kan een tegemoetkoming in de schoolkosten vragen op basis van de regeling Tegemoetkoming Scholieren. Nadere informatie over deze tegemoetkoming is te vinden op de website van DUO: en kijk bij Scholier > Aanvragen. DUO IB-Groep is op werkdagen bereikbaar van uur tot uur via het telefoonnummer Passend Onderwijs Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen samenwerken; scholen zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld dient te zorgen voor een passende plek); scholen en gemeenten/jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale ondersteuning aan leerlingen vanuit onderwijs en zorg; er minder regelgeving vanuit Den Haag komt, maar dat we meer in de eigen regio kunnen regelen. Voor onze regio gaat het om de schoolbesturen voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten Groningen, Haren, Ten Boer en Tynaarlo (de postcodes: 9471, 9472, 9473, 9474 en 9475). Ondersteuning aan leerlingen Alle scholen hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er geleverd wordt. De basis- en extra ondersteuning staat beschreven in het ondersteuningsprofiel. U kunt het profiel van het Maartenscollege op onze website vinden onder Onze School > Passend Onderwijs. Meer informatie over Passend Onderwijs vindt u op de website van het samenwerkingsverband Daarnaast is er het Steunpunt Passend Onderwijs, onderdeel van informatiepunt U kunt hen telefonisch bereiken op (vaste telefoon, gratis) of ( 0,45 per gesprek + kosten mobiel). Of via internet: Verzekeringen Het bestuur van de Stichting Carmelcollege heeft een schoolongevallenverzekering afgesloten voor de leerlingen van haar scholen. De verzekering is uitsluitend van toepassing op ongevallen die de leerlingen overkomen tijdens de schooluren, activiteiten in schoolverband, waaronder stages en sportwedstrijden en tijdens het rechtstreeks komen van huis naar school en andersom en/of de plaats waar de activiteiten, respectievelijk werkzaamheden plaatsvinden. Deze verzekering is aanvullend, dat wil zeggen dat eerst een beroep moet worden gedaan op de eigen (ziektekosten)verzekering Een afschrift van de bijzondere voorwaarden van de ongevallenverzekering en de verzekerde bedragen is verkrijgbaar op school of bij het bestuursbureau van de Stichting Carmelcollege (tel ).

17 17 Een uitkering vanuit de schoolongevallenverzekering betekent geen erkenning van wettelijke aansprakelijkheid. Met betrekking tot de W.A.-verzekering verwijzen we naar Schade toegebracht aan derden. De ongevallenverzekering is uitgebreid met een doorlopende reisverzekering. Deze is van kracht tijdens al die reizen, kampen en excursies, die door of onder auspiciën van de school plaatsvinden. Schade toegebracht aan derden De Stichting Carmelcollege kan aansprakelijk worden gesteld voor schade geleden door derden. De Stichting heeft zichzelf en de medewerkers van de school tegen dit risico verzekerd door middel van een zgn. wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. De aansprakelijkheidsverzekering kent een eigen risico. Dit alles betekent overigens niet dat alle geleden schade wordt vergoed en dat in alle gevallen aansprakelijkheid wordt erkend. Elk geval wordt apart beoordeeld. Voor erkenning van aansprakelijkheid moet vaststaan dat het bestuur, de schoolleiding, een docent of andere medewerker nalatigheid (artikel 6:162 BW en artikel 6:163 BW) kan worden verweten, omdat zij onvoldoende toezicht heeft gehouden. Degene die het bestuur en/of zijn medewerker(s) aansprakelijk stelt, moet aantonen dat er van onvoldoende toezicht en dus van nalatigheid sprake is geweest. In de door de Stichting Carmelcollege afgesloten Onderwijs Totaalpolis zijn aanspraken tot vergoeding van schade veroorzaakt met of door een motorvoertuig in de zin van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM) niet gedekt. Verlies, diefstal en vernieling De Stichting Carmelcollege heeft geen verzekering voor leerlingen tegen verlies, diefstal of vernieling van eigendommen van leerlingen. Leerlingen moeten daarom hun eigendommen zo veilig mogelijk opbergen en liefst voorzien van hun naam of een ander kenteken. Dit geldt met name voor (brom)fietsen en scooters. Deze moeten goed afgesloten worden en worden gestald in de daarvoor bestemde ruimten. Volgens de wet (art. 6:169 BW) zijn de ouders/verzorgers aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door kinderen jonger dan veertien jaar. Als een kind ouder dan 14 jaar maar jonger dan 16 is, kunnen ouders/verzorgers zich onder bepaalde omstandigheden onttrekken aan hun aansprakelijkheid. Zij moeten dan aantonen dat hen het gedrag van hun kind niet kan worden verweten, bijvoorbeeld omdat ze dit gedrag van hun kind niet hebben kunnen beletten. Kinderen vanaf 16 jaar kunnen zelf aansprakelijk worden gesteld voor hun daden. De Stichting Carmelcollege verhaalt schade die een leerling toebrengt aan terreinen, gebouwen of inventaris in principe op de ouders van die leerling. Het is dan ook om die reden van belang, dat de ouders en verzorgers of de meerderjarige leerling een goede W.A.-verzekering afsluiten. (De meerderjarige leerling is uiteraard zelf aansprakelijk voor door hem veroorzaak te schade). Indien een groep scholieren zich schuldig maakt aan het toebrengen van schade, kan elk lid van deze groep aansprakelijk worden gesteld voor de toegebrachte schade, ongeacht of hij daadwerkelijk schade heeft toegebracht.

18 18 Hij is aansprakelijk voor het totale bedrag en dient vervolgens zelf de personen, die medeverantwoordelijk zijn voor de schade aan te spreken. Informatieverschaffing aan gescheiden ouders Gescheiden ouders hebben allebei recht op dezelfde informatie over hun minderjarige kinderen. Dit is slechts anders indien een rechterlijke beschikking kan worden getoond waarin het recht op informatie is beperkt, informatie ook niet aan de andere ouder wordt verstrekt of informatieverstrekking niet in het belang van het kind is. Meer informatie hierover vindt u op onze website onder ouders. Sponsoring De Stichting Carmelcollege houdt zich aan het landelijke Convenant: Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring van 19 februari Volgens het convenant dient sponsoring onder andere in overeenstemming te zijn met de goede smaak en het fatsoen. Ook moet het verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school. Verder mag het de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs niet beïnvloeden. Het complete convenant kunt u vinden op de website onder ouders/omgangsregelingen.

19

20

21 Medewerkers 21 Management team Rector: dhr. drs.t.m.g. Zipper MME Head IS: dhr. M.B. Weston Teamleider Mavo: dhr. S.G.W.B.M. Louwes Teamleider Havo: mevr. M. Muller Kobold Teamleider Vwo: mevr. L.T. Tillema Teamleider TTO: mevr. J.M. Knoester Teamleider Tweede fase havo: mevr. M.C. de Langen Teamleider Tweede fase vwo: mevr. M.T.A. van der Zee Teamleider IS: mevr. J.S. Eschweiler Team Services: dhr. I. Van der Brug Beleidsmedewerker financiën: dhr. M.F. Poppens Counselors Mavo: mevr. D. Verschoor Havo: mevr. J. Wegman Vwo: mevr. A.E.M. van Voorthuisen TTO: mevr. K. Meijer Tweede fase havo: mevr. C.M.O. van den Berg en mevr. H.A. Emmens Tweede fase vwo: mevr. S. van der Laan-Streekstra en dhr. P. de Groot Decanen Mavo: dhr. K.G. Karsten Havo: mevr. C. Kasteleijn Vwo: mevr. C. Kasteleijn TTO: mevr. E.M. Wagenaar Tweede fase havo: mevr. F.J. van den Akker Tweede fase vwo: mevr. W.E. van Dijken Coördinator Special Educational Needs mevr. B.W. Tijdeman Dyslexiecoach mevr. A.H. Koopman Meldkamer Algemeen: mevr. R.E. Booij en mevr. E. Linke Mavo: mevr. C. Sijbesma Havo: dhr. J.W. Wildeboer Vwo: mevr. K. van Geffen TTO: dhr. J. Roelofsen Tweede fase: mevr A.B. de Boer en dhr. M.E. Lubbinge Vertrouwenspersonen Dhr. L.J. Muller Mevr. J.M.Ruiter De naam van de derde vertrouwenspersoon was bij het ter perse gaan van de schoolgids nog niet bekend. Op de website vindt u onder onze school een volledige lijst van medewerkers.

Mavo (vmbo tl) Havo Atheneum Gymnasium TTO (tweetalig vwo) TTO+ (tweetalig gymnasium) Internationale School

Mavo (vmbo tl) Havo Atheneum Gymnasium TTO (tweetalig vwo) TTO+ (tweetalig gymnasium) Internationale School Mavo (vmbo tl) Havo Atheneum Gymnasium TTO (tweetalig vwo) TTO+ (tweetalig gymnasium) Internationale School I N H O U D Inhoud: Adressen pagina 5 Welkom pagina 7 Missie en visie pagina 9 Ons onderwijs

Nadere informatie

School gids 2014 2015

School gids 2014 2015 School gids 2014 2015 1 Schoolgids Deze digitale schoolgids informeert u over de belangrijkste zaken van Avila College. Naast informatie over de organisatie, het onderwijs en de verschillende regelingen

Nadere informatie

School gids 2014 2015

School gids 2014 2015 School gids 2014 2015 1 Schoolgids Deze digitale schoolgids informeert u over de belangrijkste zaken van de Arcade. Naast informatie over de organisatie, het onderwijs en de verschillende regelingen bij

Nadere informatie

School gids 2014 2015

School gids 2014 2015 School gids 2014 2015 1 Schoolgids Deze digitale schoolgids informeert u over de belangrijkste zaken van Lyceum de Grundel. Naast informatie over de organisatie, het onderwijs en de verschillende regelingen

Nadere informatie

School gids 2015 2016

School gids 2015 2016 School gids 2015 2016 1 Schoolgids Deze digitale schoolgids informeert u over de belangrijkste zaken van Avila College. Naast informatie over de organisatie, het onderwijs en de verschillende regelingen

Nadere informatie

School gids 2013 2014

School gids 2013 2014 School gids 2013 2014 1 Schoolgids Deze digitale schoolgids informeert u over de belangrijkste zaken van OPDC de Arcade. Naast informatie over de organisatie, het onderwijs en de verschillende regelingen

Nadere informatie

School gids 2013 2014

School gids 2013 2014 School gids 2013 2014 1 Schoolgids Deze digitale schoolgids informeert u over de belangrijkste zaken van het Twickel College. Naast informatie over de organisatie, het onderwijs en de verschillende regelingen

Nadere informatie

School gids 2013 2014

School gids 2013 2014 School gids 2013 2014 1 Schoolgids Deze digitale schoolgids informeert u over de belangrijkste zaken van Avila College. Naast informatie over de organisatie, het onderwijs en de verschillende regelingen

Nadere informatie

School gids 2014 2015

School gids 2014 2015 School gids 2014 2015 1 Schoolgids Deze digitale schoolgids informeert u over de belangrijkste zaken van het Twickel College. Naast informatie over de organisatie, het onderwijs en de verschillende regelingen

Nadere informatie

School gids 2013 2014

School gids 2013 2014 School gids 2013 2014 1 Schoolgids Deze digitale schoolgids informeert u over de belangrijkste zaken van Lyceum de Grundel. Naast informatie over de organisatie, het onderwijs en de verschillende regelingen

Nadere informatie

School gids 2013 2014

School gids 2013 2014 School gids 2013 2014 1 Schoolgids Deze digitale schoolgids informeert u over de belangrijkste zaken van VMBO de Spindel. Naast informatie over de organisatie, het onderwijs en de verschillende regelingen

Nadere informatie

School gids 2013 2014

School gids 2013 2014 School gids 2013 2014 1 Schoolgids Deze digitale schoolgids informeert u over de belangrijkste zaken van het Twickel College. Naast informatie over de organisatie, het onderwijs en de verschillende regelingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 6. Samenwerken met ouders 25 Contactouders Medezeggenschap Communicatie Informatieverschaffing gescheiden ouders

Inhoudsopgave. 6. Samenwerken met ouders 25 Contactouders Medezeggenschap Communicatie Informatieverschaffing gescheiden ouders Schoolgids 2017 2018 Inhoudsopgave 3 Welkom op het Maartenscollege! 5 1. Identiteitsbewijs 6 2. Onderwijs 8 Onderwijsconcept Onderwijsactiviteiten Onderwijsresultaten Onderwijsteams Lestijden Lessentabel

Nadere informatie

School gids 2015 2016

School gids 2015 2016 School gids 2015 2016 1 Schoolgids Deze digitale schoolgids informeert u over de belangrijkste zaken van Lyceum de Grundel. Naast informatie over de organisatie, het onderwijs en de verschillende regelingen

Nadere informatie

Maartens college Schoolgids 2015 2016

Maartens college Schoolgids 2015 2016 Maartenscollege Schoolgids 2015 2016 Inhoudsopgave 3 Welkom op het Maartenscollege! 5 1. Identiteitsbewijs 7 2. Onderwijs 11 Onderwijsconcept Onderwijsactiviteiten Onderwijsresultaten Onderwijsteams Lestijden

Nadere informatie

School gids 2014 2015

School gids 2014 2015 School gids 2014 2015 1 Schoolgids Deze digitale schoolgids informeert u over de belangrijkste zaken van VMBO de Spindel. Naast informatie over de organisatie, het onderwijs en de verschillende regelingen

Nadere informatie

Financiën. Leermiddelen. Vrijwillige ouderbijdrage aan het schoolfonds

Financiën. Leermiddelen. Vrijwillige ouderbijdrage aan het schoolfonds Regius College Schagen Postbus 282 1740 AG Schagen www.regiuscollege.nl Financiën Leermiddelen Het Regius College ontvangt van de overheid een financiële vergoeding om leermiddelen kosteloos ter beschikking

Nadere informatie

School gids 2015 2016

School gids 2015 2016 School gids 2015 2016 1 Schoolgids Deze digitale schoolgids informeert u over de belangrijkste zaken van VMBO de Spindel. Naast informatie over de organisatie, het onderwijs en de verschillende regelingen

Nadere informatie

10 Financiële zaken. Boeken en leermiddelen. Ouderbijdrage. Kluisjes

10 Financiële zaken. Boeken en leermiddelen. Ouderbijdrage. Kluisjes SCHOOLGIDS 2015-2016 10 Financiële zaken Boeken en leermiddelen De school verstrekt de volgende boeken en leermiddelen gratis aan de leerlingen: leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken, eigen

Nadere informatie

Kaders Ouderbijdrage het Bouwens per 1-8-2014

Kaders Ouderbijdrage het Bouwens per 1-8-2014 Kaders Ouderbijdrage het Bouwens per 1-8-2014 Vastgesteld door: het ouderdeel van de Medezeggenschapsraad Vastgesteld in de vergadering van 24 april 2014 Kernpunten van de wet 1. Toelating tot het onderwijs

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

tegen personeel. -seksueel misbruik; seksuele intimidatie; ongewenst seksueel gedrag tegen personeel

tegen personeel. -seksueel misbruik; seksuele intimidatie; ongewenst seksueel gedrag tegen personeel Algemeen: De regeling schorsen en verwijderen van leerlingen bevat de hierin te nemen stappen met inachtneming van de Wet op het voortgezet onderwijs; het Inrichtingsbesluit wet op het voortgezet onderwijs;

Nadere informatie

School gids 2015 2016

School gids 2015 2016 School gids 2015 2016 1 Schoolgids Deze digitale schoolgids informeert u over de belangrijkste zaken van het Twickel College. Naast informatie over de organisatie, het onderwijs en de verschillende regelingen

Nadere informatie

THYv GRT. Leerlingenstatuut Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot

THYv GRT. Leerlingenstatuut Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot Leerlingenstatuut Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot Vooraf Het leerlingenstatuut bevat een aantal afspraken en procedures waar leerlingen direct of indirect bij betrokken zijn. Het leerlingenstatuut is

Nadere informatie

Protocol Schorsing en verwijdering

Protocol Schorsing en verwijdering Juni 2015.................................................................. Protocol Schorsing en verwijdering Naam notitie/procedure/afspraak Eigenaar/portefeuillehouder Protocol Schorsing en verwijdering

Nadere informatie

Leerlingenstatuten 2012-2013

Leerlingenstatuten 2012-2013 1. INLEIDING 1.1. Betekenis Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut is, binnen wettelijk vastgestelde kaders en voor zover

Nadere informatie

Elke schooldag wordt geopend met een dagopening, waarin o.a. door Bijbellezing en gebed uiting wordt gegeven aan de identiteit van ons onderwijs.

Elke schooldag wordt geopend met een dagopening, waarin o.a. door Bijbellezing en gebed uiting wordt gegeven aan de identiteit van ons onderwijs. CVO-reglement Versie: 01112014 def. Artikel 1 Grondslag onderwijs Het onderwijs wordt gegeven in overeenstemming met de statutaire grondslag en de missie van de vereniging en in overeenstemming met de

Nadere informatie

Schoolregels van het CML 2010-2011

Schoolregels van het CML 2010-2011 Schoolregels van het CML 2010-2011 Helen Cronie September 2010 Voorwoord In het document schoolregels CML 2010-2011 krijgt u een beeld van de regels die gelden op het CML. We benoemen achtereenvolgens

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Het Vlier 1. Paragraaf 1 ALGEMEEN Het Vlier

Leerlingenstatuut Het Vlier 1. Paragraaf 1 ALGEMEEN Het Vlier Paragraaf 1 ALGEMEEN Het Vlier Art. 1 Begripsbepaling Dit reglement verstaat onder: De wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb.Jaargang 2006 689); Leerlingenstatuut: statuut zoals bedoeld in artikel

Nadere informatie

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep Kleine schoolgids Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013 Boxmeer Gennep Locatie Boxmeer Boxmeer Bilderbeekstraat 27 5831 CW Boxmeer Telefoon 0485-572032 Locatie Gennep Gennep Stiemensweg 40 6591

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Kennemer College

Leerlingenstatuut Kennemer College Leerlingenstatuut Kennemer College mei 2012 Inhoudsopgave Algemeen... 3 A) Onderwijs... 4 1. Algemeen... 4 2. Begeleiding... 4 3. Huiswerk... 4 4. Toetsen... 5 5. PTA-toetsen... 5 6. Onregelmatigheden

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle,

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op

Nadere informatie

Uitwerking procedure Klachtenregeling OSG Schoonoord (C2) i.v.m. persoonlijke integriteit en rol contact- en vertrouwenspersonen

Uitwerking procedure Klachtenregeling OSG Schoonoord (C2) i.v.m. persoonlijke integriteit en rol contact- en vertrouwenspersonen Bezoekadres Blikkenburgerlaan 2 3703 CV Zeist Postadres Postbus 16 3700 AA Zeist T 030 698 21 40 F 030 698 21 80 www.osgs.nl info@osgs.nl KvK 30250155 Datum Onderwerp Uitwerking procedure klachtenregeling

Nadere informatie

Vivente klachtenregeling

Vivente klachtenregeling Vivente klachtenregeling 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Artikel 1 4 Artikel 2 Voorfase klachtindiening 5 Artikel 3 Interne vertrouwenspersoon 5 Artikel 4 Externe vertrouwenspersoon 5 Artikel 5 Informatie

Nadere informatie

School gids 2013 2014

School gids 2013 2014 School gids 2013 2014 1 Schoolgids Deze digitale schoolgids informeert u over de belangrijkste zaken van Lyceum de Grundel. Naast informatie over de organisatie, het onderwijs en de verschillende regelingen

Nadere informatie

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Klachtenregeling Deel 1 Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij 1 Het bevoegd gezag van Scholengroep LeerTij, stichting voor openbaar, PC en RK-onderwijs, statutair gevestigd te Terneuzen, gelet op

Nadere informatie

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids werken met je kwaliteit reach for quality boxmeer gennep kleineschool gids 20142015 basisberoeps kaderberoeps mavo havo/vwo 1-2 mavo havo atheneum gymnasium in deze kleine schoolgids staat een beperkt

Nadere informatie

Wegwijzer bij het indienen van een klacht

Wegwijzer bij het indienen van een klacht Wegwijzer bij het indienen van een klacht Vastgesteld 3 januari 2011 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. WEGWIJZER VOOR HET INDIENEN VAN EEN KLACHT... 5 3. TOELICHTING OP REGELING BEROEP EXAMINERING... 6 4. TOELICHTING

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol schorsing en verwijdering Protocol schorsing en verwijdering Stichting Dunamare Onderwijsgroep 13-12-04 Inhoudsopgave Inhoudsopgave ALGEMENE BEPALINGEN... 2 2. INLEIDING... 4 3. MAATREGELEN... 5 4. TOT SLOT... 6 Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

de Arcade Adres: Sportlaan Driene HA Hengelo Telefoon: (074)

de Arcade Adres: Sportlaan Driene HA Hengelo Telefoon: (074) School gids 2015 2016 1 Schoolgids Deze digitale schoolgids informeert u over de belangrijkste zaken van de Arcade. Naast informatie over de organisatie, het onderwijs en de verschillende regelingen bij

Nadere informatie

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail)

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail) Naam document: Schoolreglement Versie 4 Voorstel van AD d.d. 12-02-2009 (versie 3) Behandeling in directieoverleg d.d. 24-02-2009 (versie 3) Aangeboden aan GMR of MR: GMR Aangeboden d.d.: 10-03-2009 Gehele

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 VASTGESTELD OP: 29-09-2014

SCHOOLGIDS 2014-2015 VASTGESTELD OP: 29-09-2014 SCHOOLGIDS 2014-2015 VASTGESTELD OP: 29-09-2014 Inleiding Het Kennemer Lyceum is een school voor Gymnasium, Atheneum en Havo. De school verzorgt onderwijs op algemeen bijzondere grondslag. Algemeen betekent

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN OVER OUDERBIJDRAGEN AAN SCHOOLKOSTEN IN HET VO

VEELGESTELDE VRAGEN OVER OUDERBIJDRAGEN AAN SCHOOLKOSTEN IN HET VO VEELGESTELDE VRAGEN OVER OUDERBIJDRAGEN AAN SCHOOLKOSTEN IN HET VO Scholen in het voortgezet onderwijs vragen ouders op verschillende manieren bijdragen voor schoolkosten. Dit maakt het voor ouders en

Nadere informatie

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst/grensoverschrijdend gedrag.

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst/grensoverschrijdend gedrag. Inhoudsopgave 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 2. INLEIDING... 3 Artikel 2. Inwerkingtreding protocol... 3 Artikel 3. Grensoverschrijdend gedrag... 3 Artikel 4. Schorsen en

Nadere informatie

KLACHTEN OP SCHOOL. Klachten op school

KLACHTEN OP SCHOOL. Klachten op school KLACHTEN OP SCHOOL Klachten op school KLACHTEN OP SCHOOL Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden problemen mee hebben. Bij ons op school zet iedereen zich

Nadere informatie

ALGEMENE KLACHTENREGELING. SKVOB e.o.

ALGEMENE KLACHTENREGELING. SKVOB e.o. ALGEMENE KLACHTENREGELING SKVOB e.o. Breda, 23 januari 2014, aangepast 13 mei, 30 juni 2015 en 26 september 2016 1 Preambule Sinds 1998 kent het onderwijs de Kwaliteitswet, waarin is vastgelegd dat ieder

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

PROTOCOL SEKSUELE INTIMIDATIE EN SEKSUEEL GEWELD - SCALA COLLEGE

PROTOCOL SEKSUELE INTIMIDATIE EN SEKSUEEL GEWELD - SCALA COLLEGE PROTOCOL SEKSUELE INTIMIDATIE EN SEKSUEEL GEWELD - SCALA COLLEGE ingestemd MR 2-7-2015 INLEIDING Op elke school voor voortgezet onderwijs is sinds 1 augustus 1998 een klachtenregeling verplicht. Deze garandeert

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT. Vastgesteld in de vergadering van de MR in 2015 na instemming van het leerlingendeel van de MR. Leerlingenstatuut

LEERLINGENSTATUUT. Vastgesteld in de vergadering van de MR in 2015 na instemming van het leerlingendeel van de MR. Leerlingenstatuut LEERLINGENSTATUUT Vastgesteld in de vergadering van de MR in 2015 na instemming van het leerlingendeel van de MR Leerlingenstatuut 2015 1 Inhoudsopgave. Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Klachten Regeling. 1 januari 2010. Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.

Klachten Regeling. 1 januari 2010. Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373. Klachten Regeling Onderwerp Klachtenregeling Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres - Europaweg 8 9723 AS Groningen Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs

Nadere informatie

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding Uitgangspunt van het Stedelijk Dalton Lyceum is klachten zoveel mogelijk te voorkomen. In een schoolomgeving waarin zoveel mensen met elkaar samen leven

Nadere informatie

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs 1600 Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder betrokkene: een lid van het personeel, een lid van

Nadere informatie

Protocol Schorsen en Verwijderen Calandlyceum Amsterdam Vastgesteld door het bevoegd gezag op: 23 september 2013.

Protocol Schorsen en Verwijderen Calandlyceum Amsterdam Vastgesteld door het bevoegd gezag op: 23 september 2013. Protocol Schorsen en Verwijderen Calandlyceum Amsterdam Vastgesteld door het bevoegd gezag op: 23 september 2013. Instemming van de medezeggenschapsraad ontvangen op: 9 oktober 2013. Inhoud 1. ALGEMENE

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. atheneum havo mavo 1

Schoolgids 2015-2016. atheneum havo mavo 1 Schoolgids 2015-2016 atheneum havo mavo 1 atheneum havo mavo Rombouts, tel. 045-5258616 Inhoudsopgave inleiding pagina 3 Rombouts pagina 5 schoolleiding pagina 6 onderwijsvormen pagina 7 opbouw pagina

Nadere informatie

KLACHTENREGELING LORENTZ CASIMIR LYCEUM

KLACHTENREGELING LORENTZ CASIMIR LYCEUM Inleiding Om te voorkomen dat het onderwijs te maken krijgt met verschillende klachtenregelingen is er op landelijk niveau voor gekozen om te komen tot één modelklachtenregeling primair en voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

VERSIE 1.0 (DEFINITIEF

VERSIE 1.0 (DEFINITIEF Klachtenbeleid Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland BESTUURSBUREAU VERSIE 1.0 (DEFINITIEF 3-9-2014) Opgesteld door: André Last Klachtenbeleid Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland

Nadere informatie

Ik hoop dat dit leerlingenstatuut bijdraagt tot een goed functioneren van alle mensen die binnen onze scholengemeenschap samenwerken.

Ik hoop dat dit leerlingenstatuut bijdraagt tot een goed functioneren van alle mensen die binnen onze scholengemeenschap samenwerken. Als leerling van het Veluws College heb je verschillende rechten en plichten. In dit leerlingenstatuut staat nauwkeurig aangegeven wat we van jou mogen verwachten en wat jij van het Veluws College kunt

Nadere informatie

3.1. Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van de leerlingen.

3.1. Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van de leerlingen. Leerlingenstatuut Het leerlingenstatuut van Limes Praktijkonderwijs A. ALGEMEEN 1. Betekenis en doel Een school is een gemeenschap waarin personeelsleden en leerlingen samen leven en samen leren. Om dat

Nadere informatie

Maartens college Schoolgids

Maartens college Schoolgids Maartenscollege Schoolgids 2016 2017 Inhoudsopgave 3 Welkom op het Maartenscollege! 5 1. Identiteitsbewijs 7 2. Onderwijs 11 Onderwijsconcept Onderwijsactiviteiten Onderwijsresultaten Onderwijsteams Lestijden

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Maartenscollege d.d

Ondersteuningsprofiel Maartenscollege d.d Ondersteuningsprofiel Maartenscollege 2015-2016 d.d 1-10-2015 1 INHOUDSOPGAVE voorwoord... 3 Inleiding... 3 1 Wie zijn we en welk onderwijsaanbod is er op onze school?... 3 Missie en visie van het Maartenscollege...

Nadere informatie

MEDEDELINGENBLAD VOOR OUDERS/VERZORGERS LOCATIE JULIANASTRAAT MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM

MEDEDELINGENBLAD VOOR OUDERS/VERZORGERS LOCATIE JULIANASTRAAT MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM ECHTEN S CONTACT MEDEDELINGENBLAD VOOR OUDERS/VERZORGERS LOCATIE JULIANASTRAAT MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM Nr 10 - Extra uitgave juni 2011 Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, De zomervakantie

Nadere informatie

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS 2011. Ons Middelbaar Onderwijs, Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost.

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost. Klachtenbeleid 1 Waarom een klachtenbeleid? Stichting VSNON vindt het belangrijk dat het onderwijs aan onze leerlingen naar tevredenheid van ouders/leerlingen en van onze medewerkers verloopt. Daar doen

Nadere informatie

Fietsenstalling Ingang Hemmenlaan Rookverbod Afhandeling van klachten

Fietsenstalling Ingang Hemmenlaan Rookverbod Afhandeling van klachten Fietsenstalling Voor het stallen van fietsen, brommers en scooters heeft het Maartenscollege een bewaakte fietsenstalling. Deze fietsenstalling is verplicht. Op alle andere plekken in en rond de school

Nadere informatie

Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en het Land van Maas en Waal

Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en het Land van Maas en Waal Klachtenregeling Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en het Land van Maas en Waal Deze regeling is zowel bedoeld voor klachten van algemene aard als klachten op het terrein van seksuele intimidatie,

Nadere informatie

Protocol Schorsen en / of verwijderen (herziene versie 2014)

Protocol Schorsen en / of verwijderen (herziene versie 2014) Protocol Schorsen en / of verwijderen (herziene versie 2014) Inhoudsopgave I - II III IV Inleiding Algemene bepalingen Uitwerking van de maatregelen Bijlagen: 1. Meldingsformulier Inspectie van het Onderwijs

Nadere informatie

Proceduremaatregelen bij schorsing, voornemen tot verwijdering en verwijdering leerplichtige leerlingen

Proceduremaatregelen bij schorsing, voornemen tot verwijdering en verwijdering leerplichtige leerlingen BIJLAGE 3 Proceduremaatregelen bij schorsing, voornemen tot verwijdering en verwijdering leerplichtige leerlingen Verschillende maatregelen Er gelden regels ten aanzien van de gang van zaken binnen de

Nadere informatie

1. Er zijn op iedere school ten minste twee contactpersonen die de klager verwijzen

1. Er zijn op iedere school ten minste twee contactpersonen die de klager verwijzen Bijlage 1 a klachtenregeling Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; b. klachtencommissie:

Nadere informatie

Hierin staat echt alles wat ik dit schooljaar moet weten! S C H O O L J A A R 2 0 1 5-2 0 1 6

Hierin staat echt alles wat ik dit schooljaar moet weten! S C H O O L J A A R 2 0 1 5-2 0 1 6 Hierin staat echt alles wat ik t schooljaar moet weten! S C H O O L J A A R 0-0 A L G E M E E N Deze infortiekalender is een verkorte weergave van onze schoolgids en bevat praktische infortie. Meer infortie

Nadere informatie

I n t e r c o n f e s s i o n e l e S c h o l e n g e m e e n s c h a p

I n t e r c o n f e s s i o n e l e S c h o l e n g e m e e n s c h a p I n t e r c o n f e s s i o n e l e S c h o l e n g e m e e n s c h a p Maartens College Magazine 1 jaargang 10 2009 O n d e r a n d e r e Hartelijk welkom allemaal! 2 Vertrouwenspersonen 5 Afhandeling

Nadere informatie

Schoolreglement Zwijsen College per 1-8-2014

Schoolreglement Zwijsen College per 1-8-2014 Schoolreglement Zwijsen College per 1-8-2014 Pagina 1 van 8 Schoolreglement Zwijsen College Veghel per 1-8-2014 Algemeen Het Zwijsen College ressorteert onder het bevoegd gezag van Ons Middelbaar Onderwijs.

Nadere informatie

Leerlingenstatuut DIAMANTEN VIER

Leerlingenstatuut DIAMANTEN VIER Leerlingenstatuut DIAMANTEN VIER Toon respect, zoals jij dat ook verdient Gebruik nooit geweld, omdat jij dat ook niet wilt Ga je over de grens, verbeter je gedrag Voel je verantwoordelijk voor wat je

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

Preambule Klachtenregeling Schoonhovens College

Preambule Klachtenregeling Schoonhovens College Klachtenregeling Het bevoegd gezag, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Schoonhoven, heeft, gelet op de bepalingen van de Wet op het Voortgezet Onderwijs en gehoord door de medezeggenschapsraad deze

Nadere informatie

Groenewald. Welkom op

Groenewald. Welkom op Praktische gids Welkom op Groenewald Een school met respect voor een rijke traditie en een vooruitziende blik op de toekomst. Dit boekje is een beknopte versie van de schoolgids van Groenewald met vooral

Nadere informatie

Informatieavond 2 e klas. 20 augustus 2015

Informatieavond 2 e klas. 20 augustus 2015 Informatieavond 2 e klas 20 augustus 2015 Hartelijk welkom Mentorklas 2H Informatie Welkom Uitleg mentoraat en mentorlessen Klas 2H1 Rapporten en informatie-avonden SOMtoday SWT Studiewijzers Informatie

Nadere informatie

Reglement Schorsen en / of verwijderen Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia

Reglement Schorsen en / of verwijderen Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia Reglement Schorsen en / of verwijderen Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia Voorgenomen besluit door het bestuur: 10 juni 2015 Advies GMR: 22 juni 2015 Definitief vastgesteld op 1 juli 2015 1 I algemene

Nadere informatie

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland)

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) R.K. Basisschool Sint Jan Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot goede leerprestaties.

Nadere informatie

schoolreglement jan arentsz * 2015/2016

schoolreglement jan arentsz * 2015/2016 toetsbeleid schoolreglement * algemeen schoolreglement jan arentsz * 2015/2016 Een school is een complex geheel. Dat vraagt om duidelijke regels. We hebben deze vastgelegd in het schoolreglement. Vanzelfsprekend

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016 Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016 Den Haag, juli 2015 Geachte ouder/verzorger (en beste leerlingen), Het

Nadere informatie

School gids

School gids School gids 2016 2017 1 Schoolgids Deze digitale schoolgids informeert u over de belangrijkste zaken van VMBO de Spindel. Naast informatie over de organisatie, het onderwijs en de verschillende regelingen

Nadere informatie

Paragraaf 1 ALGEMEEN De Boerhaave

Paragraaf 1 ALGEMEEN De Boerhaave Paragraaf 1 ALGEMEEN De Boerhaave Art. 1 Begripsbepaling Dit reglement verstaat onder: De wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb.Jaargang 2006 689); Leerlingenstatuut: statuut zoals bedoeld in artikel

Nadere informatie

leerlingenstatuut marianum

leerlingenstatuut marianum leerlingenstatuut marianum Document 2013-2015 Inhoud Paragraaf 1 Algemeen...2 Art. 1 Begripsbepaling...2 Paragraaf 2 Het leerlingenstatuut...3 Artikel 2 Leerlingenstatuut...3 Artikel 3 Procedure...3 Artikel

Nadere informatie

Klachtenregeling PO/VO. Stichting Vrije Scholen Noord en Oost Nederland

Klachtenregeling PO/VO. Stichting Vrije Scholen Noord en Oost Nederland Klachtenregeling PO/VO Stichting Vrije Scholen Noord en Oost Nederland Definitief besluit 2 juni 2015 Afsluitingsovereenkomst Hierbij verklaren; De bestuurder van Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland,

Nadere informatie

Interconfessionele Scholengemeenschap

Interconfessionele Scholengemeenschap Interconfessionele Scholengemeenschap Maartens College Magazine 1 jaargang 8 2007 Onder andere Het nieuwe schooljaar 2 Oproep van de mediatheek 4 School, kind en ouders 5 Financiën 7 Wat nieuwe ouders

Nadere informatie

Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO. Inhoud

Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO. Inhoud Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO Inhoud Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Waar moet de school voor zorgen? Hoofdstuk 3: Wanneer laten we je toe op deze school?

Nadere informatie

Schoolkalender. Nehalennia SSG. over onze school. vind je in deze kalender!

Schoolkalender. Nehalennia SSG. over onze school. vind je in deze kalender! 2017 2018 Schoolkalender Nehalennia SSG over onze school vind je in deze kalender! Algemeen Deze informatiekalender is een verkorte weergave van onze schoolgids en bevat praktische informatie over onze

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE

GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE Breda, maart 2013 1 Voorwoord In artikel 1 van de grondwet is te lezen: Allen die zich

Nadere informatie

Regeling klachten van algemeen zakelijke aard

Regeling klachten van algemeen zakelijke aard Regeling klachten van algemeen zakelijke aard Vastgesteld 3 januari 2011 Inhoud 1. TOELICHTING VOORAF OP REGELING KLACHTEN VAN ALGEMEEN ZAKELIJKE AARD... 3 2. REGELING KLACHTEN VAN ALGEMEEN ZAKELIJKE AARD...

Nadere informatie

Basisdocument Sponsoring.

Basisdocument Sponsoring. Basisdocument Sponsoring www.avs.nl Januari 2003 www.avs.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding, doel en reden van het basisdocument, p.1 2. Inhoud wetgeving en convenant, p.1 3. Rechten en plichten per doelgroep,

Nadere informatie

2015 : 2016. Schoolgids. Vestiging Bovenburen-De Flint. Dollard College

2015 : 2016. Schoolgids. Vestiging Bovenburen-De Flint. Dollard College 2015 : 2016 Schoolgids Vestiging Bovenburen-De Flint Dollard College Inhoud Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Inrichting onderwijs/toelating 4 2.1 Onderbouw 2.2 Onderwijstijd 2.3 Voorwaarden toelating,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. Inrichting van het onderwijs. Topsport. Leerlingenzorg. Contacten ouders/verzorgers school. Organisatie.

Inhoudsopgave. Voorwoord. Inrichting van het onderwijs. Topsport. Leerlingenzorg. Contacten ouders/verzorgers school. Organisatie. Inhoudsopgave Onderwerp bladzijde Voorwoord Inrichting van het onderwijs Topsport Leerlingenzorg Contacten ouders/verzorgers school Organisatie Veiligheid Meepraten over het beleid van de school Financiën

Nadere informatie

Klachtenregeling IJburg College

Klachtenregeling IJburg College KLACHTENREGELING Klachtenregeling IJburg College Het bestuur van het IJburg College heeft de volgende klachtenregeling vastgesteld. Alle aan het IJburg College onderwijs volgende (of gevolgd hebbende)

Nadere informatie

Protocol (gedrags)regels en afspraken obs Het Eiland

Protocol (gedrags)regels en afspraken obs Het Eiland Protocol (gedrags)regels en afspraken obs Het Eiland Het hierna genoemde protocol geldt voor alle ouders, leerkrachten en leerlingen van onze school. Het onderwijs op obs Het Eiland is gebaat bij een goed

Nadere informatie

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS 2003. Ons Middelbaar Onderwijs, Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT WILLEM BLAEU, januari 2016

HUISHOUDELIJK REGLEMENT WILLEM BLAEU, januari 2016 HUISHOUDELIJK REGLEMENT WILLEM BLAEU, januari 2016 Artikel 1 betekenis Het huishoudelijk reglement is een overzicht van rechten en plichten van leerlingen en/of medewerkers van OSG Willem Blaeu. Artikel

Nadere informatie