Maartenscollege. Schoolgids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maartenscollege. Schoolgids 2014 2015"

Transcriptie

1 Maartenscollege Schoolgids

2 Colofon Redactie Sjoerd Louwes Ontwerp Dorèl Extra Bold Fotografie Aart Nieuwkoop Renger Sissing Drukwerk Koningklijke Van Gorcum juli 2014

3 Inhoudsopgave 3 Hartelijk welkom op het Maartenscollege! 5 School, kind en ouders 9 Financiën 15 Medewerkers 21 Data en tijden 23

4

5 Hartelijk welkom op het Maartenscollege! 5 Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, Met deze schoolgids willen we jullie kennis laten maken met onze school. Voor wie al bekend is met het Maartens geeft dit boekje ook een goed overzicht over allerlei praktische zaken. Het Maartenscollege is een interconfessionele school in Haren (Gn). Op onze uniek gelegen groene campus hebben we alle onderwijsvoorzieningen bij elkaar: mavo, havo, atheneum, gymnasium, tweetalig onderwijs (tto) en internationaal onderwijs op de International School Groningen. Op het Maartens willen we jonge mensen opleiden tot verantwoordelijke wereldburgers, die op een creatieve, kritische en zinvolle wijze bijdragen aan de samenleving waarvan zij deel uitmaken. In onze visie gaat het om het stimuleren van vier kernwaarden: Initiatief nemen, succes ervaren, respect tonen, verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen. Deze visie willen we betekenis geven in de dagelijkse praktijk. Daarbij leggen we de nadruk op internationalisering en gemeenschapszin. Het Maartenscollege verlegt je grenzen! We hebben een uitgebreid aanbod aan natuurwetenschappelijk onderwijs, muziek, kunst en cultuur en tweetalig onderwijs met een internationale didactiek. De International School Groningen biedt het International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) en is voor leerlingen vanaf zestien jaar toegankelijk. Dit programma is de enige internationale pre-university opleiding waarmee leerlingen wereldwijd aan universiteiten kunnen gaan studeren. Naast internationalisering als stimulans van wereldburgerschap leggen we de nadruk op gemeenschapszin. Onze school is een gemeenschap waar leerlingen niet alleen kennis opdoen, maar ook met elkaar een bijdrage leveren aan de wereld waarin wij leven. Voor de gebruiksvriendelijkheid van deze schoolgids hebben we de informatie beperkt gehouden. Uitgebreide informatie is te vinden op de website van onze school: Voor vragen kunt u terecht bij de mentor of teamleider. Namens de collega s van het Maartens wens ik iedereen een plezierig schooljaar! Thomas Zipper Rector

6

7 7 Missie en visie van het Maartenscollege Op het Maartenscollege hebben we een duidelijke missie: het Maartenscollege leidt jonge mensen op tot verantwoordelijke wereldburgers, die op een creatieve, kritische en zinvolle wijze bijdragen aan de samenleving. In onze visie gaat het om het stimuleren van de volgende kernwaarden: Initiatief nemen Succes ervaren Respect tonen Verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen We stellen alles in het werk om deze visie betekenis te geven in de dagelijkse praktijk. We zorgen voor veiligheid Een veilig klimaat in de groep, in de klas en in de school, waar aandacht is voor het individu en wij op basis van vertrouwen en respect met elkaar omgaan. We zorgen voor ontwikkeling Ruimte voor persoonlijke ontplooiing, waarbij wij de optimale ontwikkeling mogelijk maken van kennis, vaardigheden en houding. We zorgen voor openheid Een uitdagende en toekomstgerichte leeromgeving, waarin we een maatschappelijk en internationaal relevant aanbod bieden en externe gerichtheid vanzelfsprekend is. We zorgen voor samenhang Samenhang in de dingen die we doen, waarbij we de individuele inzet stimuleren en samenwerken om betere resultaten te bereiken. We zorgen voor kwaliteit Werken aan prestaties, waarbij we de verwachtingen overtreffen en talent stimuleren om te excelleren. Het Maartenscollege is opgebouwd uit 6 onderwijsteams: Mavo 1 t/m 4 Havo 1 t/m 3 Vwo (atheneum en gymnasium) 1 t/m 3 TTO (tweetalig, atheneum en gymnasium) 1 t/m 4 Tweede faseteam havo 4,5 en vwo 4 t/m 6 Het team van de international school, de ISG, MYP 1 t/m 5 en DP Elk team werkt aan het vormgeven van de missie en visie van de school. Samen vormen we het Maartenscollege waar uitstekend onderwijs voorop staat. Een team bestaat uit een groep van ongeveer 20 docenten. Elk team staat onder leiding van een teamleider. Een leerling heeft drie belangrijke terreinen waar hij of zij leert: leren leren leren leven leren kiezen. De vakdocenten helpen de leerling bij het leren leren. Elke klas of leerling-groep heeft een mentor die voor ouders en leerlingen het eerste aanspreekpunt is. De mentor begeleidt de leerling waar nodig op alle drie gebieden. Naast de mentor is er in elk team een counselor en een decaan om de leerling te begeleiden bij het leren leven en het leren kiezen.

8

9 School, kind en ouders 9 Door de aanmelding en inschrijving van de leerling bij de school verklaren de ouders/verzorgers zich voor hun kind akkoord met de afspraken en de regels die in de school gelden gedurende de duur van het verblijf van de leerling op de school. Via deze schoolgids en andere (digitale) communicatiemiddelen stelt de school de leerling en zijn ouders/verzorgers op de hoogte van deze regels en afspraken. De school verplicht zich de leerling het onderwijs van de school aan te bieden en hem de gelegenheid te bieden het examen af te leggen. De ouders/verzorgers verplichten zich om hun kind de lessen aan de school te laten volgen en de verplichtingen die daaruit voortvloeien na te komen. SOMtoday In het leerlingvolgsysteem van de school worden allerlei gegevens over de leerlingen verzameld en bijgehouden. Voor ouders en leerlingen kent dit systeem één ingang: SOMtoday. Via dit portal kunnen ouders en leerlingen op elk gewenst moment een aantal gegevens inzien: persoonsgegevens, absentie en cijfers. Voor leerlingen is er nog een extra functionaliteit in SOMtoday, een agenda met daarin de studiewijzer. De ingang van het portal is te vinden op onze website. De wet op de persoonsregistratie geeft aan dat leerlingen van 16 jaar en ouder hun ouders toestemming moeten verlenen om inzage te verkrijgen in gegevens die van school afkomstig zijn. Het Maartenscollege gaat er vanuit dat bij het ondertekenen van het aanmeldingsformulier sprake is van toestemming, tenzij in een aparte mail aan duidelijk bezwaar is gemaakt. Meerderjarige leerling Met het bereiken van de meerderjarigheid verandert de relatie tussen de school en de ouders/verzorgers. Hierbij gaat het vooral om de volgende zaken: de school stuurt uitnodigingen en rapportages naar de meerderjarige leerling, bij de voortgang van de studie houdt de school de beslissingen van de leerling aan, uiteraard binnen de mogelijkheden die de school heeft en de meerderjarige leerling moet zelf zorgen voor berichtgeving aan de school als hij lessen moet verzuimen (denk bijvoorbeeld aan doktersbezoek en ziekte). Leerlingenstatuut De school heeft een leerlingenstatuut. Hierin staan de rechten en plichten van leerlingen en medewerkers. Het leerlingenstatuut en elke wijziging daarvan worden ter inzage gelegd op een voor de leerlingen toegankelijke plaats in de school. Het leerlingenstatuut is te vinden op onze website. Overgangsnormen De overgangsnormen en de slaag-/zakregeling zijn te vinden op onze website onder leerlingen. Maatschappelijke stage De maatschappelijke stage wordt met ingang van het schooljaar niet meer verplicht voor de leerlingen die instromen in klas 1. De leerlingen die nu in klas 2 of hoger zitten, moeten 40 uur (havo en vwo) of 30 uur (mavo) maatschappelijke stage doen. Het

10 10 Maartenscollege ziet dit als een van de mogelijkheden om vorm te geven aan onze missie, waarin we leerlingen op willen leiden tot maatschappelijk betrokken en verantwoordelijke wereldburgers. Hulp voor leerlingen met dyslexie Leerlingen met dyslexie worden ondersteund door hun vakdocenten in de klas en door onze dyslexiecoach. De begeleiding wordt vormgegeven in goed overleg met de leerling en de ouders. Ons dyslexiebeleid kunt u vinden op onze website onder het kopje ouders > dyslexie. Het Maartenscollege volgt in grote lijnen de aanbevelingen uit het Protocol Dyslexie VO. Ouderparticipatie en medezeggenschap Het Maartenscollege kent een aantal vormen van ouderparticipatie en/of medezeggenschap: de medezeggenschapsraad, de ouderraad en de contact ouders per team. Elk onderwijsteam heeft een contactoudergroep die een aantal keren per schooljaar bijeenkomt in het bijzijn van de teamleider. Tijdens deze bijeenkomsten worden zaken besproken die direct te maken hebben met het onderwijs. Per klas streven we naar twee contactouders als vertegenwoordiger van de lesgroep. Vertegenwoordigers uit alle contactoudergroepen vormen de ouderraad. In de ouderraad worden nietteamgebonden zaken besproken. De ouderraad organiseert regelmatig themabijeenkomsten voor alle ouders/verzorgers van het Maartenscollege. Tenslotte participeren ouders in de medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders, het personeel, en een ver tegenwoordiging van de leerlingen. Op grond van het Medezeggenschapsreglement heeft de raad invloed op het schoolbeleid. De rector overlegt namens het schoolbestuur met de MR. Informatie vanuit de medezeggenschapsraad vindt u op onze website onder onze school. Privacy Tijdens de schoolperiode van een leerling worden regelmatig opnames gemaakt van leerlingen, hetzij voor een schoolfoto, sfeeropnames van de school, klassenfeestjes, video-opnamen, foto s van leerlingen op websites, enzovoorts. Bij aanmelding van leerlingen wordt aan de ouders/ verzorgers van minderjarige leerlingen gevraagd of er wel of geen bezwaar bestaat tegen het maken van foto s en video-opnames en het plaatsen van foto s op internet. Ouders/verzorgers, en bij de meerderjarigheid de leerling, worden hierbij gewezen op het feit dat de eenmaal gegeven toestemming ook geldt voor de overige schooljaren, tenzij ouders/verzorgers en de meerderjarige leerling aangegeven hun toestemming tot plaatsing in te trekken. Daarnaast zal zonder specifieke toestemming van de geportretteerde geen portret voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Het Maartenscollege gaat er vanuit dat bij het ondertekenen van het aanmeldingsformulier sprake is van toestemming, tenzij in een aparte mail aan duidelijk bezwaar is gemaakt. De Wet bescherming persoonsgegevens regelt de verwerking van persoonsgegevens. Deze wet is ook van toepassing op de gegevens die wij opnemen in de leerlingenadministratie van de school.

11 11 Digitale camera s en mobiele telefoons De school ondervindt regelmatig hinder van digitale camera s en mobieltjes met camera en geluidsfunctie die leerlingen meenemen in de school. Ook komt het voor dat illegaal opnames worden gemaakt van leerlingen en medewerkers. Om problemen te voorkomen is beleid vastgesteld om duidelijkheid te scheppen welke regels ten aanzien van het gebruik van deze middelen gelden. Als uitgangspunt geldt dat tijdens de lestijden geen opnamen met deze voorwerpen mogen worden gemaakt en dat mobiele telefoons uitgezet moeten zijn. Bij gebruik tijdens de lestijden zal de apparatuur worden ingenomen, bij de eerste keer één (1) dag, bij herhaling meerdere dagen. Bij gebruik buiten de lestijden geldt dat bij misbruik op school of later via websites, passende maatregelen getroffen zullen worden indien de privacy van leerlingen of personeelsleden van de school dan wel de naam van de school geschonden wordt. De maatregelen kunnen afhankelijk van de zwaarte van het delict variëren van schorsing tot verwijdering van school. De Regeling voor het gebruik van elektronische informatieen communicatiemiddelen (EIC) staat op de website van de school of is op te vragen bij de schoolleiding. Een paar afspraken voor in en rond school Voor het stallen van fietsen, brommers en scooters heeft het Maartenscollege een bewaakte fietsenstalling. Deze fietsenstalling is verplicht. Op alle andere plekken in en rond de school (dus ook op de Rijksstraatweg, Hemmenlaan, Hemmenkamp en bij het Shellstation) is het stallen van fietsen, brommers en scooters verboden. We willen respectvol met onze buren omgaan en vragen onze leerlingen dat ook te doen. Fietsen buiten de stalling rond de school worden weggehaald. Vanaf de fietsenstalling kun je alleen te voet de school bereiken. Om veiligheidsredenen mogen leerlingen met fiets, brommer of scooter niet via het pad langs de International School het schoolterrein op komen. De ingang van de school voor leerlingen met fiets, brommer of scooter is aan de Hemmenlaan. Het is verboden te roken in de school, ook in de pauzes en na de lessen. Roken is alleen toegestaan op de daartoe aangewezen plaats op het schoolplein. Meer schoolregels zijn te vinden op de website, onder leerlingen > meldkamer. Leerlingenbalie en meldkamer De leerlingenbalie administreert absentie, verlof en ziekmeldingen, de meldkamer signaleert aan de hand daarvan. Controle op ziekteverzuim en absentie is mogelijk. De meldkamer beschikt over informatie over leer lingen voor mentoren, teamleiders, ouders en de leerplichtambtenaar. Het gaat hierbij om absentie, ziekte, ongewenst gedrag en andere bijzondere omstandigheden. Het meldkamerbeleid op het Maartenscollege is erop gericht snel in te springen, wanneer een leerling in meer of mindere mate regels overtreedt of zich niet aan afspraken houdt. Op deze manier zorgen we ervoor dat het verband tussen ongewenst gedrag en de consequenties daarvan duidelijk is en de leerling kan op deze manier ook weer zo snel mogelijk verder. In elk team heeft de meldkamer een eigen meldkamerfunctionaris die contact heeft met de algemene meldkamer. Op de website zijn onder het kopje onze school/ meldkamer de algemeen geldende regels en afspraken te vinden voor de meldkamer, onder andere over spijbelen en verzuim.

12 12 Schorsing en verwijdering Een leerling kan bij herhaaldelijk wangedrag door de teamleider of de meldkamer worden geschorst. Deze periode van schorsing kan volgens artikel 13 van het Inrichtingsbesluit W.V.O. ten hoogste één week zijn. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk en met vermelding van de redenen aan de leerling en, indien deze nog niet de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt, ook aan de ouders, verzorgers of voogden van de leerling meegedeeld. Als een leerling zich (herhaaldelijk) ernstig misdraagt, kan de schoolleiding besluiten deze leerling definitief van school te verwijderen volgens artikel 14 en 15 van het Inrichtingsbesluit W.V.O. Definitieve verwijdering van een leerplichtige leerling vindt slechts plaats na overleg met de inspecteur. Als de schoolleiding besluit tot definitieve verwijdering, dan kunnen de leerling en zijn ouders, verzorgers of voogden binnen zes weken na bekendmaking van het besluit bezwaar maken bij het College van Bestuur van de Stichting Carmelcollege. De artikelen 13, 14 en 15 van het Inrichtingsbesluit W.V.O. zijn op te vragen bij de schoolleiding. Afhandeling van klachten Betrokkenen bij de school (zoals (ex-)leerlingen, ouders/ voogden/ verzorgers, personeelsleden, vrijwilligers) kunnen klachten uiten over gedragingen en beslissingen (of het uitblijven ervan) van het College van Bestuur en al degenen die in en voor de school werkzaam zijn of anderszins deel uitmaken van de schoolgemeenschap. In de regel zullen klachten binnen de school tussen betrokkenen worden afgedaan. Een klager kan zich bij een klacht ook wenden tot de (externe) vertrouwenspersoon die haar/hem behulpzaam kan zijn bij een mogelijke oplossing van de klacht. Klachten die niet tussen een klager en de direct betrokkenen worden opgelost, worden volgens artikel 2.3 van de klachtenregeling voorgelegd aan de teamleider. Als deze eerste behandeling, in de waarneming van de klager, ook niet leidt tot een bevredigende oplossing van de klacht, kan klager zich wenden tot de rector. De rector neemt dan een beslissing. Daarnaast kan de klager zijn klacht altijd, gedurende de behandeling van de klacht door de school, voorleggen aan de klachtencommissie. De wijze waarop klachten worden afgehandeld, is vastgelegd in de Klachtenregeling Stichting Carmelcollege. De klachtenregeling kan bij de schoolleiding worden opgevraagd. Het postadres van de Klachtencommissie Stichting Carmelcollege is: Postbus 864, 7550 AW Hengelo. Vertrouwenspersonen Vertrouwenspersonen zijn als eerste aanspreekbaar bij klachten. Een vertrouwenspersoon adviseert de klager/ klaagster over de procedure die moet worden gevolgd en verleent hierbij de nodige ondersteuning. Vertrouwensinspecteur Bij vragen of klachten over seksueel misbruik en seksuele intimidatie op school kan de leerling zich naast de schoolleiding of de vertrouwenspersoon ook wenden tot de vertrouwensinspecteur. Deze is te bereiken op het Centrale Meldpunt seksueel misbruik en seksuele intimidatie, dat iedere werkdag bereikbaar is onder het telefoonnummer Mijn kind online De website ondersteunt ouders bij gebruik van het internet door hun kinderen.

13 13 Pesten, geweld en intimidatie op school Leerlingen kunnen iedere schooldag van uur tot uur terecht bij de hulplijn van Het telefoonnummer is (gratis vanaf een vast toestel) of mobiel (lokaal tarief). Voor geweld en pesten kunnen leerlingen bellen met het Centrum School en Veiligheid. Het nummer van de helpdesk is van uur tot uur; Meldpunt cyberpesten Leerlingen kunnen op de site van de stichting De Kinderconsument aangifte doen van cyberpesten. Hulplijn Seksuele Intimidatie Telefoon op maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot uur. Kindertelefoon (gratis) Kinderen en jongeren kunnen iedere dag van tot uur via chat of telefoon ( ) contact opnemen met de kindertelefoon (gratis, ook voor mobiele bellers of chat). Advies- of hulpvragen kunnen niet via de worden gesteld. Ongewenst gedrag Bij vragen of klachten over ongewenst gedrag (seksueel misbruik en seksuele intimidatie) van medewerkers of medeleerlingen kan een leerling zich wenden tot de schoolleiding, de (externe) vertrouwenspersoon van de school of de vertrouwensinspecteur. Vragen over het onderwijs Ouders met vragen over het onderwijs kunnen gratis bellen met , tijdens schooldagen van uur tot uur is een initiatief van de landelijke organisaties voor ouders in het onderwijs, LOBO, NKO, Ouders&COO en VOO. Informatie over de Inspectie van het Onderwijs De publieksinformatie van de Inspectie is te vinden via Voor vragen is de Inspectie bereikbaar via het telefoonnummer 1400 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en uur). Klokkenluidersregeling De Klokkenluidersregeling is bedoeld voor ouders, leerlingen en medewerkers die ernstige misstanden (dan wel op redelijke gronden onderbouwde vermoedens daarvan) willen melden met betrekking tot de instellingen/ scholen van de Stichting Carmelcollege en het bestuursbureau, waarbij een maatschappelijk belang in het geding is. Volgens de in de Klokkenluidersregeling beschreven procedure kan het vermoeden van een misstand worden voorgelegd aan de Commissie Integriteitsvraagstukken. De regeling is niet bedoeld voor klachten van ouders, leerlingen en medewerkers die vallen onder de Klachtencommissie en de Commissie van Beroep inzake Onregelmatigheden Eindexamen. De Klokkenluidersregeling, de namen van de leden van de Commissie Integriteitsvraagstukken en de naam van de vertrouwenspersoon zijn op te vragen bij de schoolleiding.

14

15 Financiën 15 Gratis lesmateriaal De school ontvangt van de overheid een vergoeding voor schoolboeken en lesmateriaal, dat specifiek voor een leerjaar door de school wordt voorgeschreven en noodzakelijk is voor het volgen van het onderwijsprogramma. Onder de omschrijving van lesmateriaal wordt naast de schoolboeken mede verstaan: leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken; eigen leermateriaal van de school, bijbehorende cd s en/ of dvd s die een leerling in dat leerjaar nodig heeft; de ontsluiting van digitaal leermateriaal (de kosten van licenties) die een leerling in dat jaar nodig heeft; distributiekosten; verbruiksmaterialen zoals bijvoorbeeld tekenpapier, verf, hout en metaal. Vrijwillige ouderbijdrage Onze school krijgt van het ministerie geen geld voor extra activiteiten en voorzieningen die buiten het gewone lesprogramma vallen, maar die we wel voor de school, het onderwijs en de leerlingen belangrijk vinden. Om activiteiten en voorzieningen toch te kunnen aanbieden, vraagt de school aan ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage. Hieronder vallen bijvoorbeeld het instandhouden van een mediatheek en het houden van sportdagen. Verder brengen we naast de vrijwillige ouderbijdrage zaken als kluisjeshuur, excursies en werkweken in rekening. Tot slot brengen we voor onze tweetalige vwo opleiding (TTO) een extra bijdrage in rekening. Bij deze opleiding maken we gebruik van het Middle Years Programme (MYP), dat extra kosten met zich meebrengt. Op de website vindt u onder ouders/financiën een gespecificeerd overzicht van de ouderbijdrage. De hoogte en samenstelling van de vrijwillige ouderbijdrage is in mei 2014 goedgekeurd door de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. We vragen ouders/verzorgers om bij betaling van de vrijwillige ouderbijdrage gebruik te maken van de acceptgirokaart die hen door de Stichting Carmelcollege wordt toegezonden. Ouders/verzorgers hebben altijd de mogelijkheid om slechts voor bepaalde voorzieningen/activiteiten te betalen. Afhankelijk van de extra voorziening of activiteit kunnen we dan wel besluiten dat een leerling van een voorziening geen gebruik kan maken of aan een activiteit niet kan meedoen. Daarover vindt dan altijd vooraf overleg plaats. Wanneer activiteiten een onderdeel vormen van het onderwijsproces/schoolplan, sluiten we een leerling niet van deelname uit of bieden we bij bijvoorbeeld een excursie een alternatief programma op school. Tegemoetkoming ouders Door een wetswijziging is de tegemoetkoming ouders betreffende schoolkosten voor leerlingen jonger dan 18 jaar per 1 januari 2010 voor het grootste gedeelte opgenomen in het kindgebonden budget. Voor scholieren in het regulier voortgezet onderwijs is de tegemoetkoming ouders met ingang van het schooljaar afgeschaft. Voor leerlingen in het vavo blijft de tegemoetkoming ouders wel bestaan. Meestal krijgt u het kindgebonden budget automatisch van de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie op de website van DUO: en kijk bij Ouder > Geld voor kind onder 18.

16 16 Tegemoetkoming scholieren Een leerling die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt kan een tegemoetkoming in de schoolkosten vragen op basis van de regeling Tegemoetkoming Scholieren. Nadere informatie over deze tegemoetkoming is te vinden op de website van DUO: en kijk bij Scholier > Aanvragen. DUO IB-Groep is op werkdagen bereikbaar van uur tot uur via het telefoonnummer Passend Onderwijs Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen samenwerken; scholen zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld dient te zorgen voor een passende plek); scholen en gemeenten/jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale ondersteuning aan leerlingen vanuit onderwijs en zorg; er minder regelgeving vanuit Den Haag komt, maar dat we meer in de eigen regio kunnen regelen. Voor onze regio gaat het om de schoolbesturen voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten Groningen, Haren, Ten Boer en Tynaarlo (de postcodes: 9471, 9472, 9473, 9474 en 9475). Ondersteuning aan leerlingen Alle scholen hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er geleverd wordt. De basis- en extra ondersteuning staat beschreven in het ondersteuningsprofiel. U kunt het profiel van het Maartenscollege op onze website vinden onder Onze School > Passend Onderwijs. Meer informatie over Passend Onderwijs vindt u op de website van het samenwerkingsverband Daarnaast is er het Steunpunt Passend Onderwijs, onderdeel van informatiepunt U kunt hen telefonisch bereiken op (vaste telefoon, gratis) of ( 0,45 per gesprek + kosten mobiel). Of via internet: Verzekeringen Het bestuur van de Stichting Carmelcollege heeft een schoolongevallenverzekering afgesloten voor de leerlingen van haar scholen. De verzekering is uitsluitend van toepassing op ongevallen die de leerlingen overkomen tijdens de schooluren, activiteiten in schoolverband, waaronder stages en sportwedstrijden en tijdens het rechtstreeks komen van huis naar school en andersom en/of de plaats waar de activiteiten, respectievelijk werkzaamheden plaatsvinden. Deze verzekering is aanvullend, dat wil zeggen dat eerst een beroep moet worden gedaan op de eigen (ziektekosten)verzekering Een afschrift van de bijzondere voorwaarden van de ongevallenverzekering en de verzekerde bedragen is verkrijgbaar op school of bij het bestuursbureau van de Stichting Carmelcollege (tel ).

17 17 Een uitkering vanuit de schoolongevallenverzekering betekent geen erkenning van wettelijke aansprakelijkheid. Met betrekking tot de W.A.-verzekering verwijzen we naar Schade toegebracht aan derden. De ongevallenverzekering is uitgebreid met een doorlopende reisverzekering. Deze is van kracht tijdens al die reizen, kampen en excursies, die door of onder auspiciën van de school plaatsvinden. Schade toegebracht aan derden De Stichting Carmelcollege kan aansprakelijk worden gesteld voor schade geleden door derden. De Stichting heeft zichzelf en de medewerkers van de school tegen dit risico verzekerd door middel van een zgn. wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. De aansprakelijkheidsverzekering kent een eigen risico. Dit alles betekent overigens niet dat alle geleden schade wordt vergoed en dat in alle gevallen aansprakelijkheid wordt erkend. Elk geval wordt apart beoordeeld. Voor erkenning van aansprakelijkheid moet vaststaan dat het bestuur, de schoolleiding, een docent of andere medewerker nalatigheid (artikel 6:162 BW en artikel 6:163 BW) kan worden verweten, omdat zij onvoldoende toezicht heeft gehouden. Degene die het bestuur en/of zijn medewerker(s) aansprakelijk stelt, moet aantonen dat er van onvoldoende toezicht en dus van nalatigheid sprake is geweest. In de door de Stichting Carmelcollege afgesloten Onderwijs Totaalpolis zijn aanspraken tot vergoeding van schade veroorzaakt met of door een motorvoertuig in de zin van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM) niet gedekt. Verlies, diefstal en vernieling De Stichting Carmelcollege heeft geen verzekering voor leerlingen tegen verlies, diefstal of vernieling van eigendommen van leerlingen. Leerlingen moeten daarom hun eigendommen zo veilig mogelijk opbergen en liefst voorzien van hun naam of een ander kenteken. Dit geldt met name voor (brom)fietsen en scooters. Deze moeten goed afgesloten worden en worden gestald in de daarvoor bestemde ruimten. Volgens de wet (art. 6:169 BW) zijn de ouders/verzorgers aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door kinderen jonger dan veertien jaar. Als een kind ouder dan 14 jaar maar jonger dan 16 is, kunnen ouders/verzorgers zich onder bepaalde omstandigheden onttrekken aan hun aansprakelijkheid. Zij moeten dan aantonen dat hen het gedrag van hun kind niet kan worden verweten, bijvoorbeeld omdat ze dit gedrag van hun kind niet hebben kunnen beletten. Kinderen vanaf 16 jaar kunnen zelf aansprakelijk worden gesteld voor hun daden. De Stichting Carmelcollege verhaalt schade die een leerling toebrengt aan terreinen, gebouwen of inventaris in principe op de ouders van die leerling. Het is dan ook om die reden van belang, dat de ouders en verzorgers of de meerderjarige leerling een goede W.A.-verzekering afsluiten. (De meerderjarige leerling is uiteraard zelf aansprakelijk voor door hem veroorzaak te schade). Indien een groep scholieren zich schuldig maakt aan het toebrengen van schade, kan elk lid van deze groep aansprakelijk worden gesteld voor de toegebrachte schade, ongeacht of hij daadwerkelijk schade heeft toegebracht.

18 18 Hij is aansprakelijk voor het totale bedrag en dient vervolgens zelf de personen, die medeverantwoordelijk zijn voor de schade aan te spreken. Informatieverschaffing aan gescheiden ouders Gescheiden ouders hebben allebei recht op dezelfde informatie over hun minderjarige kinderen. Dit is slechts anders indien een rechterlijke beschikking kan worden getoond waarin het recht op informatie is beperkt, informatie ook niet aan de andere ouder wordt verstrekt of informatieverstrekking niet in het belang van het kind is. Meer informatie hierover vindt u op onze website onder ouders. Sponsoring De Stichting Carmelcollege houdt zich aan het landelijke Convenant: Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring van 19 februari Volgens het convenant dient sponsoring onder andere in overeenstemming te zijn met de goede smaak en het fatsoen. Ook moet het verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school. Verder mag het de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs niet beïnvloeden. Het complete convenant kunt u vinden op de website onder ouders/omgangsregelingen.

19

20

21 Medewerkers 21 Management team Rector: dhr. drs.t.m.g. Zipper MME Head IS: dhr. M.B. Weston Teamleider Mavo: dhr. S.G.W.B.M. Louwes Teamleider Havo: mevr. M. Muller Kobold Teamleider Vwo: mevr. L.T. Tillema Teamleider TTO: mevr. J.M. Knoester Teamleider Tweede fase havo: mevr. M.C. de Langen Teamleider Tweede fase vwo: mevr. M.T.A. van der Zee Teamleider IS: mevr. J.S. Eschweiler Team Services: dhr. I. Van der Brug Beleidsmedewerker financiën: dhr. M.F. Poppens Counselors Mavo: mevr. D. Verschoor Havo: mevr. J. Wegman Vwo: mevr. A.E.M. van Voorthuisen TTO: mevr. K. Meijer Tweede fase havo: mevr. C.M.O. van den Berg en mevr. H.A. Emmens Tweede fase vwo: mevr. S. van der Laan-Streekstra en dhr. P. de Groot Decanen Mavo: dhr. K.G. Karsten Havo: mevr. C. Kasteleijn Vwo: mevr. C. Kasteleijn TTO: mevr. E.M. Wagenaar Tweede fase havo: mevr. F.J. van den Akker Tweede fase vwo: mevr. W.E. van Dijken Coördinator Special Educational Needs mevr. B.W. Tijdeman Dyslexiecoach mevr. A.H. Koopman Meldkamer Algemeen: mevr. R.E. Booij en mevr. E. Linke Mavo: mevr. C. Sijbesma Havo: dhr. J.W. Wildeboer Vwo: mevr. K. van Geffen TTO: dhr. J. Roelofsen Tweede fase: mevr A.B. de Boer en dhr. M.E. Lubbinge Vertrouwenspersonen Dhr. L.J. Muller Mevr. J.M.Ruiter De naam van de derde vertrouwenspersoon was bij het ter perse gaan van de schoolgids nog niet bekend. Op de website vindt u onder onze school een volledige lijst van medewerkers.

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede Panta Rhei College Een school vallend onder de scholengroep van Schoolgids 2010 / 2011 Adres: Madoerastraat 4 7512 DL Enschede 053 4326370 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Een woord vooraf 3 2. Panta

Nadere informatie

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten.

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten. Inhoud Een woord vooraf... 2 Inleiding: Profiel van de school... 3 1. Waar het Meerik voor staat... 4 2. Over het team... 5 3. Cultuur en klimaat... 6 4. Middelen en voorzieningen... 8 5. Het onderwijs...

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. Schoolgids 2014-2015 Versie 7 juli 2014

Praktijkonderwijs. Schoolgids 2014-2015 Versie 7 juli 2014 Praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 Versie 7 juli 2014 Inhoudsopgave Schoolgids 2014-2015 - versie 7 juli 2014 De schoolgids wordt één keer per schooljaar geactualiseerd. De versiedatum geeft aan wanneer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen... het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen... 1 Inhoudsopgave 1. Dagelijkse onderwijspraktijk 1.1 Onderwijstijd 4 1.2 Maatschappelijke stage 4 1.3 Buitenschoolse activiteiten 5 1.4 Onderwijs

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek 2015-2016 Schoolgids De Noordhoek Inhoud 1. Wie wij zijn... 3 1.2 Bestuur... 3 1.3 Medezeggenschap... 5 1.4 Gedragscode... 5 1.5 Klachten?... 8 2. Over het praktijkonderwijs... 9 2.1 De school... 10 2.2

Nadere informatie

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN JAARGIDS -5 5 7 8 / TWEEDE FASE 9 6 LEERJAAR 6 LEERJAAR + 7 HAVO +5 8 VWO +5+6 9 0 namen & adressen afkortingen 8 9 Geachte ouders/verzorgers, Wij willen dat graag doen in nauwe samenwerking met de ouders

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen Opleiding Beveiliging Diamantlaan 16 Locatiegids 2014-2015 Beste student, Hartelijk welkom bij de opleiding Beveiliging van het Noorderpoort! De opleiding

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Schoolgids GBS de Triangel

Schoolgids GBS de Triangel 2014 2015 Schoolgids GBS de Triangel GBS de Triangel Bezoekadres: Rode Kruislaan 78 9728 CX Groningen Postadres: Postbus 8115 9702 KC Groningen 1 Tel: 0505250448 E-mail: dir.triangel@noorderbasis.nl 1.

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015

Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015 Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015 CONTACTGEGEVENS Oude Weg 41 9561 LB Ter Apel 0599 581226 info@rsgterapel.nl Banknummer: IBAN: NL51ABNA0486967190 BIC: ABNANL2A t.n.v. RSG Ter Apel Locatie Ter Apelervenen

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 Katholieke Daltonschool Sint Walfridus

Schoolgids 2014-2015 Katholieke Daltonschool Sint Walfridus Schoolgids 2014-2015 Katholieke Daltonschool Sint Walfridus Veiligheid en vertrouwen bieden leidt tot groei op elk gebied. Katholieke Daltonschool Sint Walfridus Bazuinslaan 2 9781 HM BEDUM Tel: 050-3015467

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer,

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer, Schoolgids 2014-2015 Welkom op het MLA Beste lezer, Deze schoolgids laat iets zien van de manier waarop wij het leren van kinderen begeleiden in een belangrijke fase van hun leven. De school heeft een

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie