KLACHTENMANAGEMENT... 4 KLACHTENBEELD... 8 ONTVANKELIJKE KLACHTEN... 6 INDELING (BPM)... 6 BEOORDELING... 6 OMBUDSNORMEN... 7 MATE VAN OPLOSSING...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KLACHTENMANAGEMENT... 4 KLACHTENBEELD... 8 ONTVANKELIJKE KLACHTEN... 6 INDELING (BPM)... 6 BEOORDELING... 6 OMBUDSNORMEN... 7 MATE VAN OPLOSSING..."

Transcriptie

1 Rapport klachtenmanagement 2014

2

3 Klachtenrapport 2014 KLACHTENMANAGEMENT... 4 KLACHTENBEELD... 5 ONTVANKELIJKE KLACHTEN... 6 INDELING (BPM)... 6 BEOORDELING... 6 OMBUDSNORMEN... 7 MATE VAN OPLOSSING... 7 KLACHTENBEELD... 8 Inhoudelijke categorie: Ik heb een matchingbehoefte... 8 KLACHTEN PER THEMA Discriminatieklachten A8-klachten KWALITEITSMETING VERBETERACTIES VLAAMSE OMBUDSDIENST KLANTENDIENSTEN Klachtenrapport 2014 Pagina 3 van 22

4 Klachtenmanagement In 2014 behandelde VDAB 1520 dossiers, 12% minder dan in De focus op een klantvriendelijke en duidelijke communicatie met de klant, in combinatie met het effect van een verbeteractie (reportknop) liggen aan de basis van deze daling. 87% van de klachten werd ingediend via de Servicelijn, hetzij via het online klachtenformulier, via of via Werkzoekenden dienden 82% van de klachten in. Net zoals in de voorbije jaren waren er, met 5%, verhoudingsgewijs weinig klachten van werkgevers. 8% van de klachten was niet ontvankelijk. Vanaf 2014 maakt VDAB een onderscheid tussen suggesties en klachten. Een suggestie omvat een vrijblijvende tip van een verzoeker zonder gevoel van ontevredenheid. Vanaf het moment dat een gevoel van ongenoegen tot uiting komt, noteert VDAB de melding als een klacht. In 2014 tellen we 52 suggesties en 1344 ontvankelijke klachten. Zowel bij een suggestie als bij een klacht, voert VDAB een onderzoek en ontvangt de verzoeker een antwoord. Elke verzoeker ontving een ontvangstmelding. Bij 94% van de klachten was dit binnen de 7 dagen. Bij 93% van de klachten werd het antwoord verstuurd binnen de 45 dagen. Binnen VDAB geldt de managementdoelstelling dat 75% van de klagers een antwoord binnen de 20 dagen ontvangt. Dit gebeurde in 64% van de gevallen. Bij de resterende klachten werd de doelstelling niet gehaald gezien de prioriteit van een kwalitatief onderzoek. Deze verzoekers kregen een tussentijdse brief toegestuurd. Klachtenbehandelaars worden aangemoedigd om een persoonlijk contact te hebben met de verzoeker. Dit gebeurde bij 42% van de klachten, waarvan 5% van de klagers, na meerdere pogingen niet bereikbaar bleek te zijn. De 52 suggesties hadden te maken met Mijn Loopbaan, de VDAB-website en de vacaturedatabank. Elke suggestie werd onderzocht en de verzoeker ontving steeds een antwoordbrief. Suggesties zijn echter vaak niet haalbaar gezien het uitgebreid gamma aan opdrachten, prioriteitsbepalingen en budgetten. Ook dit werd aan de verzoeker gecommuniceerd. Net zoals in 2013 handelen ook in 2014 de ontvankelijke klachten voornamelijk over het persoonlijk actieplan naar werk (31%) en over de opleidingen (28%). Hun aandeel in het totaal van de ontvankelijke klachten steeg licht tegenover Toen waren de klachten over het persoonlijk actieplan goed voor 27% en die over opleidingen voor 26%. De absolute cijfers tonen echter een lichte daling van 447 naar 419 klachten over het persoonlijk actieplan en van 416 naar 377 klachten over opleidingen. VDAB plukt voorzichtig de vruchten van de focus op een klantvriendelijke en duidelijke communicatie naar de klant. De klachten over een matchbare vacature aanbieden (14%) en het matchbaar werkzoekenden dossier (10%) vervolledigen de top vier. Andere klachten handelden over werkplekleren (6%), coachen op arbeidsmarktcompetenties en oriënteren (1%), HRM, ICT, de Servicelijn en Facility (4%), Klachtenrapport 2014 Pagina 4 van 22

5 bemiddelingsacties (3%), financiële tegemoetkomingen (2%), loopbaanbegeleiding (1%) en ondersteuning bij collectief ontslag (0%). De opgeloste of deels opgeloste klachten zijn goed voor 78% van de klachten die de dienst op een tekortkoming wijzen. De tevredenheidsmeting van de Servicelijn onderstreept deze cijfers niet helemaal. 74% van de ondervraagde verzoekers was tevreden met de behandeling van de klacht. Slechts 58% bleek tevreden met de oplossing van de klacht. Voornamelijk de appreciatie van en vraag naar een persoonlijk gesprek met de klant werd benadrukt. Elke klacht en suggestie verdient een kritisch onderzoek. Zo wordt ook steeds nagegaan hoe de dienstverlening verbeterd kan worden. Deze aanbevelingen worden vertaald naar verbeteracties die de dienst verder opvolgt. Een overzicht hiervan staat opgelijst in het hoofdstuk Verbeteracties. Dankzij de focus op een klantvriendelijke en duidelijke communicatie naar de klant, plukt de dienst voorzichtig de vruchten van deze inzet en kennen we een daling in het aantal klachten. In 2015 wordt de klantgerichte aanpak bevestigd door verder in te zetten op onderstaande. Blijven focussen op een zorgvuldige feedback bij het niet toegelaten worden tot of stopzetting van een opleiding en hierbij de nadruk blijven leggen op een duidelijke communicatie. Verder inzetten op een heldere afstemming tussen de klant, VDAB en de tenderpartner. Klantgerichtheid extra naar de voorgrond brengen door bij de klachtenbehandeling verzoekers te contacteren om hun verhaal te horen en indien mogelijk al een oplossing of verduidelijking aan te bieden. Klachtenbeeld In 2014 handelde de dienst in totaal 1520 dossiers af. 122 dossiers bleken nietontvankelijk. 2 klachten werden opgelost bij melding. De dienst noteerde verder 52 suggesties en 1344 ontvankelijke klachten. Hieronder wordt gerapporteerd over de 1344 ontvankelijke klachten. Nog steeds is de VDAB-klantendienst laagdrempelig en toegankelijk voor verzoekers. Sinds 2014 maakt de dienst ook een onderscheid tussen suggesties en klachten. Onderstaande reactie op de behandeling van een opmerking onderstreept het laagdrempelige karakter van de klantendiensten. Knap dat jullie zo snel actie ondernemen. Nog een tip: is de term 'klacht' of 'klachtendienst' te vervangen of aan te vullen door de term 'ideeënbus' of 'suggestiedienst'? Ik vond het vreselijk om een 'klacht' te moeten indienen, terwijl ik het vooral als tip wilde formuleren. Wie ben ik om een 'klacht' in te dienen. Ik sta zelf in de dienstverlening en ben ook verre van perfect. Zonder aanmoediging van uw contactpersoon zou ik dit niet gedaan hebben. Klachtenrapport 2014 Pagina 5 van 22

6 Ontvankelijke klachten VDAB behandelde in ontvankelijke klachten. Dit cijfer omvat 2 dossiers opgelost bij melding, 52 suggesties en 1344 ontvankelijke klachten. Hieronder de rapportering voor de 1344 ontvankelijke klachten. Indeling (BPM) Ik heb een matchingbehoefte HRM, ICT, Servicelijn en Facility Financiële tegemoetkomingen Ik wil mijn loopbaan beheren 4% 2% 1% 0% Ik wil ondersteuning bij collectief ontslag 93% Beoordeling Bij het beoordelen van de gegrondheid vertrekt de behandelaar vanuit het standpunt van VDAB. 70% van de klachten stelt de dienstverlening niet in vraag (ongegrond); 16% van de klachten kaart een tekortkoming in de dienstverlening aan (gegrond); 12% van de klachten toont een onvolkomenheid in de dienstverlening (deels gegrond) en bij 2% van de klachten was geen oordeel mogelijk. In de tabel staan de gegrondheden per domein of afdeling. 12% 2% Gegrondheidstatus 16% 70% ongegrond gegrond deels gegrond geen oordeel Kerndomeinen (proces): Domein of afdeling Totaal ongegrond gegrond deels gegrond geen oordeel Ik heb een matchingbehoefte Ik wil mijn loopbaan beheren Ik wil ondersteuning bij collectief ontslag Financiële tegemoetkomingen HRM, ICT, Servicelijn en Facility Totaal: Klachtenrapport 2014 Pagina 6 van 22

7 Ombudsnormen Onderstaande grafiek geeft de ombudsnormen voor gegronde en deels gegronde klachten weer. Per klacht kunnen meerdere ombudsnormen van toepassing zijn. 17% 11% 5% 45% De burger gaat niet akkoord met de prestatie of de beslissing van de bestuursinstelling. De burger voelt zich onheus bejegend. De burger vindt de informatieverstrekking ontoereikend. De burger vindt dat de prestatie of beslissing van de bestuursinstelling te lang uitblijft. 22% De burger klaagt over de bereikbaarheid van de bestuursinstelling. Mate van oplossing De behandelaar bepaalt de oplossingsstatus door zich in te leven in de beleving van de verzoeker. Bij 66% van de gegronde en deels gegronde klachten kon VDAB tegemoet komen aan de vraag van de klant en werd de klacht opgelost. Voor 12% van de klachten deed VDAB al het mogelijke om aan de vraag van de klant tegemoet te komen en de relatie te herstellen, ook al kon VDAB niet volledig ingaan op de vraag van de verzoeker. Deze klachten werden deels opgelost. VDAB verzekert steeds een volledig onderzoek met focus op klantgerichtheid. Toch kan soms niet aan de vraag van de verzoeker voldaan worden. Dit was zo bij 22% van de klachten. De tabel geeft de oplossingsstatus per domein of afdeling weer. 22% 12% 66% opgelost deels opgelost niet opgelost Kerndomeinen: Domein of afdeling Totaal opgelost deels opgelost niet opgelost Ik heb een matchingbehoefte Ik wil mijn loopbaan beheren Ik wil ondersteuning bij collectief ontslag Financiële tegemoetkomingen HRM, ICT, Servicelijn en Facility Totaal: Klachtenrapport 2014 Pagina 7 van 22

8 Klachtenbeeld Klachtenmanagement rapporteert op basis van business process management. Onderstaande tabel geeft alfabetisch de indeling weer binnen de inhoudelijke categorie: Ik heb een matchingbehoefte. In dit hoofdstuk worden de klachten binnen persoonlijk actieplan naar werk afspreken, opleiding geven in centra, matchbaar werkzoekendendossier, en matchbare vacature in detail besproken. Inhoudelijke categorie: Ik heb een matchingbehoefte Subproduct Aantal % tov 1344 ontvankelijke klachten Bemiddelingsacties 37 3% Coaching naar werk % Proces Aantal Collectieve bemiddelingsacties 10 Individuele bemiddelingsacties 27 Coachen op arbeidsmarkt-competenties 9 Oriënteren: bepalen van jobdoelwit 2 Persoonlijk actieplan naar werk afspreken 419 Matchbaar werkzoekendendossier % Matchbaar werkzoekenden-dossier 132 Matchbare vacature % Matchbare vacature 183 Opleiding % Werkplekleren 83 6% Opleiding geven in centra 377 Webcursus 4 Opleiding in bedrijf aanbieden 3 Opleiding via IBO-formule 73 Werkervaring opdoen via stages 7 Totaal: % Totaal: 1246 Klachten over het persoonlijk actieplan naar werk Bij klachten omtrent het persoonlijk actieplan naar werk leerde 43% van de klachten ons dat de verzoeker andere verwachtingen had van de begeleiding bij VDAB. 1 op 5 verzoekers was niet akkoord met de transmissie naar RVA, een kleinere groep voelde zich onheus bejegend of vond dat de dienstverlening uitbleef. Deze cijfers liggen in de lijn van Persoonlijk actieplan: kwesties privacy uitschrijving Gespecialiseerde screening discriminatie ontoereikende informatie doorverwijzing partner PmAH BTOM/VOP uitblijven dienstverlening onheus bejegend transmissie beantwoordt niet aan verwachting Klachtenrapport 2014 Pagina 8 van 22

9 Bij 71% van de klachten vond de behandelaar na analyse geen tekortkoming in de dienstverlening van VDAB. Tekortkomingen in de dienstverlening die naar voor kwamen, hielden verband met communicatie, organisatie, een onnauwkeurige administratie of vergissing en ontoereikende informatie. Gegrondheidsleutel bij (deels) gegronde klachten 6% 5% 5% 3% 31% Communicatie Organisatie Administratie 7% Ontoereikende informatie Vergissing Wachttijd te lang 10% Empathie Onheuse bejegening Technische storing 11% 22% De behandelaar kon in 85% van de klachten die de dienst wezen op een tekortkoming, een oplossing of gedeeltelijke oplossing voor de klant bieden. Oplossingen bestonden uit bemiddelingsgesprekken, een nieuwe trajectbegeleider, annulatie van de transmissie (bij een gegronde klacht), een nieuwe afspraak met een consulent. In 2013 kende VDAB een sterke stijging in het aantal klachten over de getenderde dienstverlening. Het succes van de ondernomen acties vertaalt zich voor 2014 in een daling in het aantal tenderklachten. VDAB zet verder in op kwaliteitsbewaking en opvolging. In 2014 ging het project wisselleren in voege, waarbij VDAB-consulenten en partnerbemiddelaars een begeleidingsgesprek of -actie meevolgen in de andere organisatie om elkaars werking beter te leren kennen en klanten gerichter door te verwijzen. Illustratie: Verzoeker dient klacht in. Hij werd doorverwezen naar RVA omdat hij niet was ingegaan op een uitnodiging in de werkwinkel. Verzoeker had echter telefonisch verwittigd dat hij niet aanwezig kon zijn omwille van autopech. Verzoeker voert een bewijs van de telefoonmaatschappij met het telefonisch contact toe aan zijn klacht. De klachtenbehandelaar stelde vast dat door een nalatigheid de registratie van de afwezigheid niet gebeurde. Excuses werden aangeboden en de transmissie werd geannuleerd. Klachten over opleiding geven in centra Bij de klachten over opleidingen blijven de grote punten van kritiek het niet toegelaten tot een opleiding (29%) en stopzetting van de opleiding (17%). Andere klachten gingen over discriminatie (9%), organisatie (8%), administratie (7%), binnen een opleiding. Klachtenrapport 2014 Pagina 9 van 22

10 gepest inhoud begeleiding naar werk Opleidingengids privacy stage ontoereikende informatie VDAB erkenning onheus bejegend transmissie infosessie administratie organisatie discriminatie stopzetting niet toegelaten Opleiding geven in centra: kwesties Voor 84% van de klachten over niet toegelaten tot en voor 94% van de klachten over stopzetting van een opleiding stelde de behandelaar vast dat VDAB correct oordeelde. De behandelaar bevestigde in deze gevallen de reden(en) waarom de betreffende opleiding niet tot de mogelijkheden behoorde. Gegrondheidsleutel bij (deels) gegronde klachten 11% 9% 11% 7% 3% 1% 11% 28% 19% Communicatie Organisatie Administratie Ontoereikende informatie Vergissing Wachttijd te lang Onheuse bejegening Technische storing Privacy De gegronde en deels gegronde klachten over opleiding geven in centra (25%) wezen VDAB op tekortkomingen in de dienstverlening op het vlak van communicatie en organisatie, ontoereikende informatie en onnauwkeurige administratie. De behandelaar kon in 90% van de klachten een oplossing of gedeeltelijke oplossing aan de verzoeker bieden. Zo werd aan verzoekers een (haalbare) alternatieve opleiding aangeboden, de argumentatie omtrent het niet toegelaten tot of stopzetting van de opleiding werd besproken, de cursist kreeg een herkansing bij de testen (in geval van een gegronde klacht), transmissie werd geannuleerd (in geval van een gegronde klacht). Klachtenrapport 2014 Pagina 10 van 22

11 Illustratie: Verzoeker wenste een opleiding boekhouden te volgen. Hij werd uitgenodigd voor een motivatiegesprek en toelatingsproeven. Hij slaagde voor de proeven, maar werd toch niet toegelaten tot de opleiding omdat hij niet het profiel van boekhouder zou hebben. Verzoeker kreeg geen alternatief aangeboden. Hij ging niet akkoord. Verzoeker werd uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met de behandelaar en de opleidingsmanager. Tijdens dit gesprek kreeg verzoeker de kans om zijn motivatie voor de opleiding verder toe te lichten. Na overleg werd beslist om hem uit te nodigen om deel te nemen aan de proefweek die voorafgaat aan de opleiding. Verzoeker was tevreden met deze oplossing. Klachten over matchbare vacature aanbieden Met 183 klachten kwam ook dit jaar de vacaturedatabank onder de aandacht. Verzoekers uitten hun ontevredenheid over sollicitatiegesprekken die niet naar wens verliepen, sollicitaties die zonder antwoord of feedback bleven, de werkwijze van interimkantoren, discriminatie, Matchbare vacature aanbieden: kwesties Vacatures mail op maat Vacature verwijzing Vacature reeds ingevuld Vacature werkgever dient klacht in Vacature verkeerde positionering vacatureaanbod Vacature inhoud Vacatures automatische matching Vacature sollicitatie discriminatie Vacature misbruik Vacature werkwijze Vacature sollicitatie % van deze klachten tonen geen tekortkoming in de dienstverlening van VDAB aan en waren dus ongegrond. De dienstverlening van VDAB is correct aangezien VDAB aan werkgevers of uitzendkantoren en aan werkzoekenden via zijn website een platform biedt om vacatures en cv s kenbaar te maken, maar VDAB is niet bevoegd voor het aanwervingsbeleid van de werkgevers en de uitzendkantoren die gebruik maken van de databanken van VDAB. Verder heeft de werkgever de optie om zelf een vacature bij VDAB te plaatsen en is de werkgever verantwoordelijk voor de opvolging ervan. Toch wil dit niet zeggen dat verzoekers geen reden tot klagen hadden. Bij klachten over vacatures vraagt VDAB om de vacaturenummers door te sturen en neemt dan contact op met de werkgever om de betreffende vacature te bespreken. Bij misbruik kan de vacature verwijderd worden uit de databank. Van de vacatures die wel in beheer waren bij VDAB toonde het onderzoek 26 gegronde of deels gegronde klachten. De vacature bleek niet volledig, discriminerende elementen te bevatten of de communicatie van de consulent omtrent de vacature was niet professioneel. 65% werd opgelost of deels opgelost. De inhoud van vacatures werd verduidelijkt, dubbele vacatures werden gebundeld, Klachtenrapport 2014 Pagina 11 van 22

12 de werkgever gaf feedback aan de sollicitant, een werkzoekende mocht toch op sollicitatiegesprek komen na bemiddeling van een consulent. Gegrondheidsleutel bij (deels) gegronde klachten 8% 4% 11% 12% 46% Administratie Organisatie Communicatie Discriminatie Onheuse bejegening Privacy 19% In 2013 ontving VDAB 331 klachten over vacatures kent 45% minder klachten omtrent de vacaturedatabank. Deze daling hangt samen met de implementatie van de reportknop. Dankzij deze verbeteractie kunnen verzoekers op de website onderaan de vacature hun opmerking rechtstreeks overmaken aan de Servicelijn. Deze opmerking volgt niet de routing van een klacht. Elke melding wordt onderzocht door een vacatureconsulent en indien nodig wordt de werkgever gecontacteerd. Als de consulent vaststelt dat het om meer gaat dan een melding, wordt de verzoeker gecontacteerd met de vraag of een formele klacht gewenst is. De procedure via de reportknop is nog meer laagdrempelig voor onze klanten en een opmerking is zeer eenvoudig te melden: met één klik op de knop. Sinds de implementatie in juni 2014 werden meer dan 2000 meldingen geregistreerd. De verzoeker ontvangt geen antwoordbrief bij meldingen via de reportknop. Klachten over matchbaar werkzoekendendossier De klachten handelen over het dossier van de werkzoekende (inhoud, ontoereikende informatie, correctheid), over inschrijven als werkzoekende, het bus-/treinticket aan verminderd tarief. 30% van deze klachten was gegrond of deels gegrond en wees de dienst op een onvolkomenheid in communicatie, volledige informatie en administratie. Er werden dossiers gecorrigeerd, gemaakte kosten werden terugbetaald, bijkomende informatie werd verschaft en dit voor 90% van deze klachten. Illustratie: Een werkzoekende diende klacht in omdat er een fout stond op zijn attest voor een treinticket aan verminderd tarief. Hierdoor diende hij de volledige prijs van het treinticket voor zijn sollicitatiegesprek te betalen. De behandelaar stelde vast dat het om een administratieve vergissing ging. Verzoeker kreeg de gemaakte kosten terugbetaald en de dienst bood verontschuldigingen aan. Klachtenrapport 2014 Pagina 12 van 22

13 Klachten per thema Discriminatieklachten In 2014 registreerde VDAB 70 klachten waarin verzoeker een aanvoelen van discriminatie signaleerde. Dit zijn 11 discriminatieklachten minder dan in Met 4,6% blijft het aandeel van de discriminatieklachten in het totaal aantal klachten vergelijkbaar met vorig jaar. 89% van de klachten werd ingediend door werkzoekenden en cursist-werkzoekenden. Een klein aantal werd ingediend door werkgevers, werknemers, organisaties en een burger. Discriminatiegronden Voor elke discriminatieklacht wordt een discriminatiegrond bepaald. Een klacht kan meerdere gronden toegekend krijgen. Voor 2014 zijn er 83 discriminatiegronden voor 70 klachten. Net zoals in 2013 voeren nationale of etnische afkomst en leeftijd de lijst aan. Discriminatiegronden Huidige of toekomstige gezondheidtoestand Fortuin Geloof of levensbeschouwing Handicap of fysieke eigenschap Huidskleur Geslacht Afstamming Ras Taal Leeftijd Nationale of etnische afkomst Indeling naar inhoud Discriminatieklachten naar inhoud 6% 1% 13% Opleiding Matchbare vacature 47% Coaching naar werk Matchbaar werkzoekendendossier 33% Bemiddelingsacties Klachtenrapport 2014 Pagina 13 van 22

14 De discriminatieklachten komen voornamelijk voor binnen opleidingen en de vacaturedatabank. Elke verzoeker heeft recht op een objectief onderzoek van de klacht. Voor elke klacht onderzoekt de behandelaar of er een tekortkoming is op het vlak van de dienstverlening van VDAB. Daarnaast onderzoekt de behandelaar kritisch of er ook sprake is van discriminatie. Discriminatieklachten worden dus gekenmerkt door een dubbele gegrondheidstatus. In wat volgt ligt de focus op de gegrondheid op het vlak van discriminatie. Opleiding De klachten waarbij een gevoel van discriminatie wordt aangekaart tijdens de opleiding hebben voornamelijk te maken met stopzetting van een opleiding, niet toegelaten worden tot een opleiding en niet geslaagd voor testen tijdens een opleiding. 68% van de klagers voelt zich gediscrimineerd op grond van nationale of etnische afkomst; 18% op leeftijd en de resterende klagers voelen zich gediscrimineerd op taal of fysieke eigenschap. De behandelaar kon in 88% van de klachten vaststellen dat er geen discriminatie had plaatsgevonden. De stopzetting of het niet toegelaten van/tot een opleiding werd gebaseerd op objectieve feiten, testresultaten, de motivatie van de verzoekers. Het onderzoek wees uit dat elke cursist een gelijke behandeling kreeg. Bij de resterende klachten kon de beoordelaar geen oordeel vellen over het gevoel van discriminatie. Het ging hier over klachten met tegenstrijdige versies. In geen enkele klacht werd discriminatie in de dienstverlening vastgesteld. Matchbare vacatures aanbieden Verzoekers voelden zich voornamelijk gediscrimineerd op grond van nationale of etnische afkomst (34%); 28% op leeftijd en 17% op geslacht. 35% van de klachten toonden geen discriminatie aan. Bij 6 klachten stelde de behandelaar discriminerende elementen vast in de vacature of tijdens het sollicitatiegesprek. Voor 9 klachten kon de behandelaar geen oordeel vellen in een woord-tegen-woord situatie over een sollicitatiegesprek tussen de werkzoekende en de werkgever. 1 op 5 van de klachten handelde over vacatures die in beheer waren bij VDAB. Na contact met de werkgever werd de inhoud van deze vacatures verduidelijkt en aangepast. Bij 78% van de klachten kaartte de verzoeker een gevoel van discriminatie tijdens een sollicitatiegesprek of tijdens het verloop van de sollicitatieprocedure aan. VDAB is echter niet bevoegd voor het aanwervingsbeleid van de werkgevers en de uitzendkantoren, die gebruik maken van de databanken van VDAB. Toch vraagt de dienst om de vacaturenummers door te sturen en de behandelaar bespreekt de betreffende vacature met de werkgever. Bij misbruik, kan de vacature verwijderd worden uit de databank. De bemiddeling van de klachtenbehandelaar werkte misverstanden uit de weg, vacatures op de website werden aangepast, werkgevers boden hun verontschuldigen aan en de werkzoekende mocht toch op gesprek gaan of kreeg uitgebreide feedback. VDAB blijft aandacht besteden aan het thema. Spoor 21 organiseert een gamma aan opleidingen waarbij diversiteit centraal staat of (on)rechtstreeks aan bod komt. Hiernaast gaan er ook maatwerkopleidingen door en vinden er binnen de provincies initiatieven plaats rond het thema diversiteit. Klachtenrapport 2014 Pagina 14 van 22

15 A8-klachten In 2014 ontving de dienst 75 A8-klachten, 19 minder dan in Er waren 69 tijdig ingediende A8-klachten en 6 klachten die buiten termijn op de dienst toekwamen. Deze 6 klachten werden afgehandeld als gewone eerstelijnsklacht zonder SERRadvies. 67 binnen termijn ingediende klachten werden voor advies voorgelegd aan de SERR. Bij 2 klachten werd de transmissie door VDAB omwille van administratieve procedurele redenen tegengehouden. A8-klachten met SERR-advies SERR Brugge 2 0 Oostende-Westhoek 2 1 Midden-West-Vlaanderen 0 1 Zuid-West-Vlaanderen 4 2 Zuid-Oost-Vlaanderen 3 2 Gent 5 4 Meetjesland, Leie en Schelde 1 0 Waas & Dender Limburg Antwerpen Mechelen 7 0 Kempen 6 3 Vlaams Brabant 7 5 BNCTO 0 0 Totaal: kende een daling van 24% in het aantal A8-klachten door de SERR s besproken, tegenover Een vergelijking van het aantal A8-klachten met het aantal transmissies is een nuttige oefening om de evolutie van het aantal A8-klachten te kaderen. In volgende tabel worden de transmissiegegevens per subregionale dienst weergegeven. Transmissiegegevens per regio en historiek Regio verschil 2014 tov 2013 Brugge % Oostende % Kortrijk % Aalst % Gent % Sint-Niklaas % Hasselt (sinds 2012: Limburg West) % Tongeren (sinds 2012: Limburg Oost) % Klachtenrapport 2014 Pagina 15 van 22

16 Antwerpen % Mechelen % Turnhout % Leuven % Vilvoorde % Brussel % Totaal: % Het volume aan A8-transmissies is in 2014 met 12% gedaald ten opzichte van De evolutie van het aantal transmissies verschilt wel sterk van regio tot regio. De grootste procentuele daling van het aantal transmissies komt voor in Brussel (wel zeer kleine aantallen) en Mechelen. Het aantal transmissies is enkel in Sint-Niklaas en Aalst gestegen. SERR-advies De SERR-ombudsdiensten hebben volgende adviezen uitgebracht. Advies aantal % transmissie 44 64% A8 niet overmaken aan RVA 11 16% geen advies; VDAB beslist 6 8% transmissie met opgave van verzachtende omstandigheden 4 6% verdeeld advies; VDAB beslist 2 3% geen SERR 2 3% Totaal: % Uit de adviezen blijkt dat de SERR's en VDAB in 64% van de gevallen op dezelfde golflengte zitten. Het aandeel van het advies transmissie is vergelijkbaar met Opvolging SERR-adviezen transmissie SERR-advies A8 niet overmaken aan RVA geen advies; VDAB beslist transmissie met opgave van verzachtende omstandigheden VDAB volgt VDAB bevestigt RVA advies transmissie sanctioneert aantal ja ja ja 25 ja ja nee 17 nee nee nee 2 ja ja nee 1 ja nee nee 6 nee ja nee 4 - ja ja 1 - ja nee 1 - nee nee 4 ja ja ja 3 ja ja nee 1 verdeeld advies; VDAB beslist - ja ja 2 Totaal: 67 Klachtenrapport 2014 Pagina 16 van 22

17 In 53 gevallen (79%) volgde VDAB het advies van de SERR; in 6 gevallen (9%) legde de dienst dit advies naast zich neer. In 8 gevallen (12%) diende de dienst zelf te beslissen. VDAB bevestigde de transmissie bij de RVA in 55 gevallen (82%) en in 12 gevallen (18%) werd de transmissie herroepen. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met klagers op 67 (46%) kregen een RVA-sanctie; 36 klagers (54%) werden niet gesanctioneerd. In 2013 kreeg 49% van de klagers een sanctie van de RVA. Kwaliteitsmeting Het onderzoek van de dienst kwaliteit voor 2014 spitste zich toe op 198 antwoordbrieven van ontvankelijke klachten. De beoordelaars lazen kritisch 15% van de ontvankelijke klachten. De globale kwaliteitsscore bedraagt 85,5%, vergelijkbaar met de voorgaande jaren. ontvankelijke klachten (%) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Niet OK Kan Beter OK De beoordelaars waardeerden de herformulering van de klacht. Ook bestempelden ze de brieven als goed leesbaar. Als aandachtspunt vroegen de beoordelaars meer begrip voor het standpunt van de klant. De tevredenheidsmeting van de Servicelijn werkte een lijst van 437 klachten af waarbij telkens drie pogingen ondernomen werden om de verzoekers te contacteren en feedback te vragen over de behandeling van de klacht. Er werden 227 reacties genoteerd. Dit komt neer op 17% van de ontvankelijke klachten. 74% van de ondervraagde verzoekers was tevreden met de behandeling van de klacht. Slechts 58% bleek tevreden met de oplossing van de klacht. Verzoekers brengen aan dat ze tevreden zijn van de werking van de klantendienst en dat ze gehoord werden tijdens de behandeling van hun klacht, anderzijds komt ook het gemis aan persoonlijk contact naar voor (bij verzoekers die niet gecontacteerd werden bij de klachtenbehandeling), wat opnieuw het belang en de appreciatie van een persoonlijk gesprek met de klant benadrukt. De output van beide onderzoeken levert input voor een opleiding voor behandelaars, gepland voor Klachtenrapport 2014 Pagina 17 van 22

18 Verbeteracties Tijdens teamvergaderingen en individuele gesprekken werden klachten over communicatie, onheuse bejegening, organisatie en een gebrekkig onthaal besproken met de medewerkers. Hierbij benadrukten de teamleiders het belang van een klantvriendelijke houding en van een gewaarborgde kwaliteit van de dienstverlening. - Het effect van een regionaal accent tijdens opleidingen werd besproken. - Het belang van een klantvriendelijk onthaal werd aangehaald tijdens teamvergaderingen. - Gesprekken werden gevoerd met medewerkers en samen werd bekeken welke opleidingen bijdragen tot een klantvriendelijkere houding. Dit werd telkens verder opgevolgd. - RVA-reglementering die geldt voor werknemers in het onderwijs werd extra onder de aandacht gebracht bij de bemiddelaars om correcte informatie te verzekeren. - De IBO-informatie werd intern nogmaals verspreid om de klanten correct en volledig te kunnen informeren. - Het belang van een persoonlijk gesprek in de werkwinkel werd benadrukt tijdens een teamvergadering. Naast de verschillende online tools en de zelfbedieningspc s, moet er steeds ruimte blijven voor een persoonlijk gesprek met de klant. - Coaching van cursisten werd besproken tijdens teamvergaderingen. Ook werd er nadruk gelegd op klantvriendelijk en respectvol omgaan met mensen. De kern van Iedereen Bemiddelaar is het maken van een goede inschatting van de competenties en de noden van de klant. Op basis daarvan kan een gerichte bepaling gedaan worden van de dienstverlening die nodig is om deze klant op de efficiëntste manier aan het werk te helpen. Deze goede inschatting en bepaling moet er mee voor zorgen dat bij de doorverwijzing naar een partner ook de meest geschikte partner wordt gekozen. Bij de vorming van de bemiddelaars in dit kader is de kennis van het dienstverleningsaanbod een van de onderwerpen die aan bod zullen komen. In het kader van Iedereen Bemiddelaar en de inkanteling van de controle opdracht wordt er gewerkt aan een duidelijke communicatie met de klant. Zo worden er nieuwe brieven ontwikkeld om voor de klant een duidelijk onderscheid te maken tussen eerder vrijblijvende uitnodigingen die gemoedelijker van toon en inhoud zijn en afspraken die verplicht zijn na te komen. Bemiddelaars krijgen ook de opdracht om de werkzoekenden duidelijk hun rechten en plichten uit te leggen. Bemiddelaars worden ondersteund en gecoacht in het klantgericht communiceren in moeilijke situaties. Dit gebeurt enerzijds via opleiding binnen Spoor 21 aanbod (o.a. voeren van moeilijke gesprekken, bangelijk integer en dilemmatraining op maat, omgaan met agressie), anderzijds via hun teamleider. De klantvriendelijkheid bij de Servicelijn werd vergroot door de juiste sluitingsboodschap te activeren bij speciale sluitingsdagen van VDAB. Verder communiceerde de Servicelijn intern over de speciale openingsuren tijdens deze sluiting, zodat klanten correct geïnformeerd werden. Ook werd een nieuwe wachtboodschap ingevoerd. Klachtenrapport 2014 Pagina 18 van 22

19 De openingsuren van een werkwinkel werden gecorrigeerd op de website. Ook werd het adres van een werkwinkel aangepast. In de gebouwen waar de werkwinkel de locatie deelt met andere entiteiten, zal de telefoon worden doorgeschakeld naar de Servicelijn in geval van afwezigheid, om te vermijden dat iemand van buiten VDAB de telefoon beantwoordt. Op Google maps werd het telefoonnummer van VDAB correct aangepast. Omwille van een technisch probleem in een werkwinkel, werden de opgeslagen cv s op de zelfbedieningspc s niet meer automatisch verwijderd. In afwachting van een definitieve oplossing, wezen de consulenten de gebruikers hierop. Op regelmatige basis controleerden de onthaalmedewerkers de computers en verwijderden, indien nodig, persoonlijke documenten. Ondertussen werden de pc s vervangen en is het probleem opgelost. De website van VDAB werd gebruiksvriendelijker gemaakt. Omwille van een technische storing konden niet alle resultaten van een zoekactie op de website getoond worden. Dit werd rechtgezet. Verder werd een bug weggewerkt waardoor de vacatures interimopdracht met optie vast niet langer getoond worden bij een opzoeking naar een vaste job. Het maximum aantal resultaten voor mail-op-maat werd verhoogd van 60 naar 100. Dankzij een software aanpassing wordt de matching voor de domeinen van operatoren en ingenieurs verbeterd. Zoals reeds vermeld, werd in 2014 de reportknop geïmplementeerd. Dankzij deze verbeteractie kunnen verzoekers op de website onderaan de vacature hun opmerking rechtstreeks overmaken aan de Servicelijn. Deze opmerking volgt dan niet de routing van een klacht. Elke melding wordt onderzocht door een vacatureconsulent en indien nodig wordt de werkgever gecontacteerd. Als de consulent vaststelt dat het om meer gaat dan een melding, wordt de verzoeker gecontacteerd met de vraag of een formele klacht gewenst is. De procedure via de reportknop is nog meer laagdrempelig voor onze klanten en een opmerking is zeer eenvoudig te melden: met één klik op de knop. De tool prestatiebeheer in Mijn Loopbaan voor partners werd verbeterd. VDAB ontving hieromtrent reeds positieve commentaren van de partners. Een mogelijke verwarring inzake rekeningnummers waarop Edenred een persoonlijke bijdrage terug kan storten werd opgelost door middel van een expliciete vermelding in het klantendossier. Opmerkingen en suggesties omtrent IT-toepassingen neemt de dienst mee. Wel moet hierbij rekening gehouden worden met een uitgebreid gamma aan opdrachten, prioriteitsbepalingen en budgetten. Naar aanleiding van een klacht waarin een risico op schending van de privacy naar voor kwam, werd een voorbeelddossier in Mijn Loopbaan opgemaakt om zo tijdens algemene infosessies de privacy van de werkzoekenden te verzekeren. Er werden aanpassingen gedaan in de opleidingengids om klanten correct te informeren. Dit gebeurde in samenwerking met de Servicelijn. Zo werd onder andere Klachtenrapport 2014 Pagina 19 van 22

20 de info over de toelatingsprocedures verduidelijkt. Verder kan een partner niet langer zelf een cursus voor werkzoekenden op erkend door VDAB zetten. Dit kan enkel nog door de projectopvolger bij VDAB. Tot slot voegde VDAB de tekst toe: Deze opleiding werd door een andere organisatie ingegeven. De informatie werd niet nagekeken en gecontroleerd door de VDAB. De VDAB is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze opleiding en de eventuele inbreuken hierin op de geldende wetgeving. Klachten ivm deze opleiding kunnen uitsluitend gericht worden aan de opleidingsverstrekker. De mededelingen onder "extra info" zijn wel door VDAB gevalideerd, om een duidelijke communicatie te verzekeren. De overkoepelende infopagina in de opleidingengids werd aangepast en geeft meer informatie over diplomavereisten en eventuele instapproeven. Er wordt nu verwezen naar de flap Praktisch en inschrijven voor concrete informatie. Naar aanleiding van een klacht omtrent ontoereikende informatie in een uitnodiging van VDAB werd het interne systeem aangepast, meerbepaald het tekstveld om extra info te kunnen noteren werd vergroot. Op deze manier kan uitgebreidere informatie meegegeven worden in de uitnodigingen voor werkzoekenden. Klachten omtrent wachttijden bij het persoonlijk gesprek na infosessies zorgden voor een verandering in organisatie. Werkzoekenden ontvangen na de collectieve infosessie een uitnodiging voor een individueel gesprek, dat op een ander moment plaatsvindt. In de onthaalbrochure bij opleidingen wordt verduidelijkt dat stempelgeld wel wijzigt indien de gezinssituatie verandert. Wanneer een verzoeker niet tevreden is over een trajectbegeleiding bij een tenderpartner, opteert de dienst vaak voor een bemiddelingsgesprek met het oog op een nieuwe start. VDAB houdt ook rekening met de nazorg van de klacht van de verzoeker. Ongeveer een maand na het gesprek, wordt de verzoeker opnieuw gecontacteerd om het verdere verloop van de begeleiding te bespreken. Een tenderpartner paste het woordgebruik persoonlijkheidstest aan omdat het niet ging om een officiële persoonlijkheidstest, maar om een instrument voor zelfanalyse. Vanuit regie samenwerking wordt via diverse kanalen blijvende aandacht gevraagd voor intakes op maat van de klant. Hierbij wordt het belang van een kwalitatieve toeleiding steeds geduid. Daarnaast werd in 2014 gestart met het project wisselleren tussen VDAB-consulenten en partnerbemiddelaars. Concreet gaat het over meeloopsessies waarbij de consulent van de ene organisatie een begeleidingsgesprek of -actie meevolgt bij een consulent van de andere organisatie om zo elkaars werking beter te kennen en klanten gerichter door te verwijzen. De klachtenprocedure bij de loopbaancentra werd onder de loep genomen. Bij de klachtenbehandeling wordt telkens de coördinator van het loopbaancentrum gebeld. Bij een gegronde klacht moedigt VDAB een gratis loopbaanbegeleiding aan. Of het centrum hierop ingaat, blijft echter de keuze van het centrum. Verder werden ook afspraken gemaakt en opgevolgd om zo de dienstverlening, klantvriendelijkheid en telefonische bereikbaarheid van het loopbaancentrum te verbeteren. Met een loopbaancentrum werd besproken om een duidelijke communicatie te hanteren Klachtenrapport 2014 Pagina 20 van 22

RAPPORT KLACHTENMANAGEMENT. Begrip is iets wat je krijgt als je het gegeven hebt. (vrij naar L. Lamar)

RAPPORT KLACHTENMANAGEMENT. Begrip is iets wat je krijgt als je het gegeven hebt. (vrij naar L. Lamar) RAPPORT KLACHTENMANAGEMENT 2012 Begrip is iets wat je krijgt als je het gegeven hebt. (vrij naar L. Lamar) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 1.1. SITUERING... 4 1.2. DOELSTELLING... 4 1.3. SYNTHESE KLACHTENMANAGEMENT...

Nadere informatie

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst 1 Voorwoord Competentiebilan RESOC Kempen en VDAB geloven, samen met de partners die bij de ontwikkeling van het competentiebilan betrokken waren,

Nadere informatie

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Jaarverslag 2010 2 Jaarverslag 2010 Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Overal waar in dit verslag hij of hem staat, wordt

Nadere informatie

KLACHTEN INGEDIEND IN 2002 2 A

KLACHTEN INGEDIEND IN 2002 2 A INLEIDING 1...................................... 4 KLACHTEN INGEDIEND IN 2 A Overzicht van de klachten 1993-........... 6 B Maandelijkse evolutie van het aantal klachten tussen 1999 en.......................

Nadere informatie

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013 BELGIË-BELGIQUE P.B. Jaargang 18 9000 - Nummer GENT 1 4 3/5041 TWEEMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN HET VLAAMS STEUNPUNT LOKALE NETWERKEN OPLEIDING EN TEWERKSTELLING Afgiftekantoor 9000 Gent 1 Erkenning: P

Nadere informatie

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7 Bruggen Bouwen schrift7 werk Voorwoord Personen met een psychische kwetsbaarheid ervaren vaak heel wat drempels bij het vinden of behouden van werk. Toch is werk voor deze groep een belangrijke factor

Nadere informatie

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC)

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) 1 Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) Inhoud Inleiding. 4 1. De Lokale Adviescommissie. 6 1. 1. Opdracht en juridisch kader. 6 1. 2. Drie partijen elk hun rol en verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 9 280 74 21 E-mail: info@mobius.eu Web: www.mobius.eu BTW/TVA/VAT: BE 0472 582 515 RPR Gent Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 13-2-2013 Eindrapport Möbius

Nadere informatie

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke?

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als vakbondsafgevaardigde? Aandachtspunten in het overleg? Zijn er oplossingen voor obstakels? Uitvoering en evaluatie?

Nadere informatie

Zij maken je wegwijs GRATIS LOOPBAANADVIES OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING? SOCIAAL NETWERKEN KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT

Zij maken je wegwijs GRATIS LOOPBAANADVIES OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING? SOCIAAL NETWERKEN KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT MAG Zij maken je wegwijs GRATIS LOOPBAANADVIES OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING? SOCIAAL NETWERKEN KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT KATRIEN HERMAN ILSE CARLA KARIN YVAN NIELS SARAH NINA VEERLE MUSTAFA PIETER EVA ANNELIES

Nadere informatie

Diversiteit als prioriteit. tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen

Diversiteit als prioriteit. tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen Diversiteit als prioriteit tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen Voorwoord Plannen vanuit het beleid (Ministers Marino Keulen en Frank Vandenbroucke) Het verbeteren van

Nadere informatie

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan.

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Onraedt Lien Promotor: Prof. Jo Goedhuys Co-Promotor: Dr. Danielle

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Klant. werking. werk. schrift1

Klant. werking. werk. schrift1 Klant werking schrift1 werk De provincie heeft zich gedurende 7 jaar geëngageerd in het Reset-project vanuit de vaststelling dat een aantal mensen tussen de mazen van het begeleidingsnet glippen. Wij hebben

Nadere informatie

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Overzicht van alle klachten

Jaarverslag 2009 Overzicht van alle klachten Jaarverslag 2009 Overzicht van alle klachten 1 Hoofdstuk 1 Inleiding 4 Hoofdstuk 2 Departement Bevolking en Welzijn 5 2.1. Dienst Buurtwerk 6 2.2. Dienst Burgerzaken 10 2.3. Integratiedienst 49 2.4. Jeugddienst

Nadere informatie

De efficiëntie, effectiviteit en impact van het Vlaamse inburgeringsbeleid geëvalueerd

De efficiëntie, effectiviteit en impact van het Vlaamse inburgeringsbeleid geëvalueerd De efficiëntie, effectiviteit en impact van het Vlaamse inburgeringsbeleid geëvalueerd Synthese Peter De Cuyper, Miet Lamberts & Fernando Pauwels Onderzoek in opdracht van het Agentschap voor Binnenlands

Nadere informatie

rotterdam verslag van werkzaamheden

rotterdam verslag van werkzaamheden 2010 rotterdam verslag van werkzaamheden Ombudsman, doel en werkwijze Vertrouwen is het fundament van onze democratie. Een overheid die niet behoorlijk handelt, kan het vertrouwen van zijn burgers schaden

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

De wegwijzer Werkkansen voor studenten met een functiebeperking is een uitgave van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) en De Werkbank.

De wegwijzer Werkkansen voor studenten met een functiebeperking is een uitgave van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) en De Werkbank. Op-stap naar werk Colofon De wegwijzer Werkkansen voor studenten met een functiebeperking is een uitgave van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) en De Werkbank. Het Steunpunt Inclusief Hoger

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

Cijfers en Analyse 2011

Cijfers en Analyse 2011 Cijfers en Analyse 2011 1987-2012 2012 2011 Viering 25 jaar Meer dan 4000 klachten per jaar 2007 2006 Meer dan 3000 klachten per jaar Ombudsdienst Verzekeringen: Oprichting VZW met vertegenwoordiging van

Nadere informatie

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Uitgevoerd in opdracht van Stichting OOMT Innovam Consult Drs. Jessica Spithoven Sandra

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Colofon. Ontwerp en druk: Grafisch Buro Bis, De Paepestraat 6, 2200 Herentals, info@grafischburobis.be, www.grafischburobis.be. Uitgave: November 2004

Colofon. Ontwerp en druk: Grafisch Buro Bis, De Paepestraat 6, 2200 Herentals, info@grafischburobis.be, www.grafischburobis.be. Uitgave: November 2004 Colofon Samenstelling: Werkgroep Compas: Myriam Heeremans, projectontwikkelaar STC-Mechelen, Hendrik Consciencestraat 5, 2800 Mechelen, myriamheeremans@stcmechelen.be Inge Croes, projectontwikkelaar STC-Limburg,

Nadere informatie

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer Draaiboek voor de coach Geletterdheid op de werkvloer Het project Geletterdheid op de werkvloer (GODW) en het maken van het draaiboek werden gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid.

Nadere informatie

Klagen aan Amstel en IJ

Klagen aan Amstel en IJ Rapport Gemeentelijke Klagen aan Amstel en IJ Bijlage: reacties en samenvatingen Gemeente Amsterdam 12 december 2011 RA111649 Pagina:2/163 Inhoud STADSDEEL CENTRUM... 6 STADSDEEL NIEUW-WEST...11 STADSDEEL

Nadere informatie

Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen Jaarverslag 2010 2 Inleiding Jean-Marc Vandenbergh Administrateur-generaal 3 De afgelopen jaren bouwde de HVW hard verder om een instelling te worden waar iedereen

Nadere informatie

OptiM@IL. Een nieuwe methodiek voor e-mailhulpverlening

OptiM@IL. Een nieuwe methodiek voor e-mailhulpverlening OptiM@IL Een nieuwe methodiek voor e-mailhulpverlening Saskia Saelens, Anniek Vandecasteele, Tim Vanhove en Philippe Bocklandt [Sociaal werk] Hendrik Debruyne [Banaba Zorgverbreding en remediërend leren]

Nadere informatie