Overeenkoms Care Solutions NV _ Rob De Vries 13/09/2004

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overeenkoms Care Solutions NV _ Rob De Vries 13/09/2004"

Transcriptie

1 .:: Overeenkomst Caresolutions NV <> Rob De Vries 1 Tussen: Rob De Vries Meerlenhoflaan hoboken Btw: in aanvraag Hoboken, En: Care Solutions NV Ter Hagelaan Wommelgem btw: Inhoud opdracht: CARESOLUTIONS NV geeft opdracht aan Rob De Vries voor het tot stand brengen van de CARESOLUTIONS NV website. Caresolutions.be De opbouw van de website is beschreven in : beschrijf-caresolutions pdf en en wordt als enigste omschrijving van de opdracht aanschouwt. Beide partijen verklaren het document beschrijf-caresolutions pdf als volledig en worden in tweevoud ondertekend. Alle aanpassingen van de website worden in en enkel in dit document omschreven. Voor aanpassingen geld teven art. 7.E in deze overeenkomst. Bij dit onderdeel zijn de conceptontwikkeling en realisatie inbegrepen, met uitzondering van de kosten voor het huren van server ruimte met de bijbehorende toepassingen voor het beheren van de database. Bij dit onderdeel zijn de conceptontwikkeling en realisatie inbegrepen, met uitzondering van de kosten voor het huren van server ruimte met de bijbehorende toepassingen voor het beheren van de database en de kosten gepaard met het aanvragen voor de domeinnaam. 3 Verplichtingen A) OP verzoek van één van beide contractspartijen zal een vergadering kunnen belegd worden inzake huidige opdracht, met een maximum van 4. Dit zal steeds bij CARESOLUTIONS NV plaats vinden en hiervoor zullen de kosten voor de verplaatsing steeds worden doorgerekend naar Care Solutions NV. B) Rob De Vries, algemeen coördinator voor de aanmaak van de CARESOLUTIONS NV.be site, treedt als verantwoordelijke op voor de opvolging van dit project. Na oplevering is het diensthoofd niet meer verantwoordelijk voor de opvolging van het materiaal dat nodig geacht is voor het project. Al de verdere aanpassingen aan de site geschieden door CARESOLUTIONS NV en zijn op eigen verantwoordelijkheid. C) Rob De Vries zal de opdrachtgever tijdig vragen haar de nodige gegevens te bezorgen teneinde huidige opdracht te kunnen vervullen. Deze aanvraag zal via of telefonisch geschieden, alsook zal de termijn binnen de welke de gegevens dienen te worden bezorgd telkenmale uitdrukkelijk worden bepaald. Indien de opdrachtgever deze termijn niet respecteert, ongeacht de reden van vertraging, vervallen de opleveringsdata en einddata 1/6

2 opgesteld in het contract, zonder enige invloed even wel op de vooropgestelde betalingsdata. D) De Opdrachtgevers hebben het recht om, na overleg met Rob De Vries en na verzending van een gemotiveerd aangetekend schrijven aan de Rob De Vries zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn een einde te stellen aan huidige overeenkomst en dit omwille van ernstige en herhaaldelijke tekortkomingen van Rob De Vries inzake huidige contractuele verplichtingen. De geleverde diensten zullen wel aangerekend worden. E) In geval van overmacht of enige andere gegronde reden waardoor Rob De Vries niet langer bij machte is de opdracht te vervullen of te vervolledigen, heeft Rob De Vries het recht om, eventueel na overleg met de opdrachtgevers, en na kennisgeving aan de opdrachtgevers door aan hen een gemotiveerd aangetekend schrijven te zenden, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, een einde te stellen aan de overeenkomst en dit met behoud van de reeds verschuldigde en gefactureerde vergoedingen en terugbetaling van gemaakte kosten. Vanaf deze ontbinding van huidige overeenkomst worden alle reeds geleverde werken eigendom van CARESOLUTIONS NV. Tevens blijft de wetgeving van indiensttreding en ontslag hier van toepassing. F) Ingeval van ontbinding, vereffening of faillissement van Rob De Vries of ingeval van overmacht of enige andere gegronde reden waardoor zij niet langer bij machte is de opdracht te vervullen of te vervolledigen, heeft Rob De Vries het recht om, eventueel na overleg met de opdrachtgevers, en na kennisgeving aan de opdrachtgevers door aan hen een gemotiveerd aangetekend schrijven te zenden, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, een einde te stellen aan de overeenkomst en dit met behoud van de reeds verschuldigde en gefactureerde vergoedingen en terugbetaling van gemaakte kosten. Vanaf deze ontbinding van huidige overeenkomst worden alle reeds geleverde werken eigendom van Caresolutions NV. G) Ingeval van overlijden of ingeval van overmacht of enige andere gegronde reden waardoor de site coördinator van Rob De Vries niet langer bij machte is de opdracht te vervullen of te vervolledigen, kan een vervanger door Rob De Vries worden aangewezen om de opdracht mee te helpen realiseren onder de bepalingen van dit contract. De vervanger wordt ter aanvaarding voorgelegd aan de Opdrachtgevers. 4 Betaling A) De vergoeding die aan Rob De Vries toekomt voor de uitvoering van huidige opdracht (art. 2) bedraagt Euro (excl. BTW). De bijkomende kosten zoals het huren van server ruimte met aangepaste specificaties (PHP4 en MySQL), het ter plaatse gaan voor het uitleggen van het gebruik van de site administration tool aan de desbetreffende gebruikers en het mogelijk configureren van hun instellingen om gebruik te kunnen maken van dit forum alsook het ophalen van hun mail en de begeleiding van de site administrator bij het up to date houden van de site door het uploaden van teksten en images naar de database zijn niet in deze vergoeding begrepen. De kosten voor het huren van een geschikte server ruimte zullen door de opdrachtgever zelf worden gedragen. De kosten voor het begeleiden van de gebruikers van het forum, het configureren van hun systeem indien nodig en de begeleiding van de site administrator worden apart gefactureerd. Hier zal Rob De Vries een vergoeding van 50 (ex BTW) per uur en een verplaatsingskost van 0.25 /KM (ex BTW) voor aanrekenen. B) De begeleiding en opleiding van de site administrator houdt de volgende zaken in : 1) Een éénmalige opleiding van de verantwoordelijke voor het uploaden van de gegevens in de databank. 2) Het éénmalig opleiden van de site administrator voor het bewerken van grafisch materiaal en teksten. C) Huidige opdracht zal, onder voorbehoud van overmacht en enige andere gegronde reden, mits eerbiediging van de overeengekomen betalingstermijn en na integrale goedkeuring door 2/6

3 Bouwhistory VZW van huidige overeenkomst in principe voltooid zijn op Zaterdag 25 september D) Betaling m.b.t. huidige de opdracht gebeurt in 3 schijven: 1. 25% van de totale vastgestelde som in art4 is verschuldigd onmiddellijk na ondertekening van huidige overeenkomst. Na ontvangst zal Rob De Vries overgaan tot het ontwerpen en ontwikkelen van de site % van de totale vastgestelde som in art4a is verschuldigd na het afwerken van de caresolutions.be site, zijnde datum van definitieve oplevering van huidig contractueel bepaalde opdracht % van de totale vastgestelde som in art4 is verschuldigd na het vrijgeven van de site (het online gaan). E) M.b.t. huidige opdracht wordt tussen de partijen overeengekomen dat indien op 25 september 2003 geen definitieve oplevering van huidig contractueel bepaalde opdracht geschiedt en dit enkel te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming in hoofde van Rob De Vries, een terugbetaling zal geschieden van 10% van de totale vastgestelde som in art4 elke 14 werkdagen dat de website niet word opgeleverd vanaf datum van definitieve oplevering. Evenwel zal het niet respecteren van de opleveringsdata geen aanleiding kunnen geven tot enige terugbetaling in hoofde van rob De Vries in de gevallen voorzien in de artikelen 3C, 3 E en 3 F of omwille van enige andere fout in hoofde van Caresolutions NV dewelke leidt tot vertraging in de oplevering. F) De betaling van de vergoeding geschiedt tegen voorlegging van een gedagtekende factuur door Rob De Vries. Wanneer een factuur langer dan 15 dagen geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft, zal het nog verschuldigde saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling in eenmaal en onmiddellijk opeisbaar worden en is een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet vermeerderd met 10%. G) Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat indien de factuur langer dan 30 dagen onbetaald blijft, van rechtswege en zonder ingebrekestelling bovendien een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 15% van het factuurbedrag met een minimum van 125. H) Een factuur die niet binnen de 8 dagen per aangetekend schrijven is geprotesteerd, wordt geacht aanvaard te zijn en kan niet meer worden betwist. I) Wordt de betalingstermijn door de Opdrachtgevers met meer dan 15 werkdagen overschreden, dan mag Rob De Vries de werkzaamheden opschorten tot de betaling is geschied. J) Wordt de betalingstermijn door de Opdrachtgevers na totale oplevering van de opdracht met meer dan 30 werkdagen overschreden, dan mag Rob De Vries de website off line halen tot de gehele betaling is uitgevoerd. Zie ook art.5f K) Voor de facturen van de Partij Rob De Vries gelden eveneens de toepasselijke algemene verkoopsvoorwaarden dewelke CareSolutions uitdrukkelijk aanvaardt door ondertekening van huidige overeenkomst. 5 Aansprakelijkheid en auteursrechten A) Rob De Vries blijft eigenaar van het ontwerp/concept/ontwikkeling van de website tot na het volledig volstorten van het complete bedrag voor het aanmaken van de website, behalve in het geval voorzien in artikel 3 E. De Opdrachtgevers krijgt het recht om de website CARESOLUTIONS.be na voltooiing verder te zetten, te actualiseren en aan te passen. Rob De Vries behoudt het recht tot vermelden van zijn Handelsbenaming op de website. Deze zal als volgende worden vermeld: Design: Rob_ot waar Rob_ot als een hyperlink naar eigen website wordt gelinked. De plaatsing van deze link gebeurt discreet en in overleg met CARESOLUTIONS NV Vlaanderen vzw. Dit recht vervalt wanneer een CARESOLUTIONS NV Vlaanderen het ontwerp vervangt door een nieuw ontwerp en ten laatste na twee jaar na de definitieve oplevering. 3/6

4 B) Rob De Vries is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. enige directe of indirecte schade wegens het verlies of het verloren gaan van data door het fout uploaden van data naar de database. De klant verbindt zich ertoe dagelijks een reservekopie (back-up) van die bestanden te nemen en de kwaliteit van die reservekopie te controleren. C) Rob De Vries is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. enige directe of indirecte schade wegens het verlies of het verloren gaan van data door het falen van hard en/of software van de server-provider of andere externe factoren buiten macht van Rob De Vries, waar de site op gehost wordt. Hier gelden de overeenkomsten aangegaan met de hosting firma. De klant verbindt zich er ook hier toe dagelijks (of regelmatig) een reservekopie (back-up) van die bestanden te nemen en de kwaliteit van die reservekopie te controleren. D) Rob De Vries en CARESOLUTIONS NV beamen dat het uitwerken van deze overeenkomst kan leiden tot het ontwikkelen en ontdekken van nieuwe ideeën rond developing, methodes, technieken, verbeteringen, software ontwikkeling, strategieën, data en andere auteursrechtelijke bezittingen. Al deze ontwikkelingen die ontstaan en opgesomd in deze overeenkomst als uitvoerbare project overeengekomen door beide partijen, zullen aan CARESOLUTIONS NV worden overgedragen na het beëindigen en vervolledigen van het project en na volledige betaling van het bedrag vermeld in deze overeenkomst. Tot dan blijft dit alles bezit van Rob De Vries. E) Rob De Vries behoudt zich het recht om in de toekomst en na (of tijdens) deze overeenkomst, producten te ontwikkelen gebaseerd op ontwikkelingen allerhande bekomen tijdens deze overeenkomst. Rob De Vries zal hierbij zorgen dat deze nieuwe ontwikkelingen CARESOLUTIONS NV niet zullen schaden op welke directe aantoonbare wijze dan ook. F) Vanaf de volledige betaling van het verschuldigd bedrag aan Rob De Vries wordt CARESOLUTIONS NV titularis van de auteursrechten op de website en alle bestanddelen. Rob De Vries blijft de eigenaar tot na volledige betaling van het verschuldigde bedrag. Rob De Vries heeft tot voor de totale betaling van de opdracht het recht om de opdracht niet vrij te geven of terug in te trekken na vrijgeven van de opdracht. tevens zal Rob De Vries het recht hebben op toegang tot de backend en installatie gedeelte van de website tot de volledige betaling wordt doorgevoerd. G)Rob De Vries garandeert dat de door hem opgeleverde website de auteursrechten en handelsmerken van derden niet schendt. Indien derden een proces aanspannen tegen CARESOLUTIONS NV wegens schending van het auteursrecht of handelsmerk treedt Rob De Vries vrijwillig in het geding. Deze garantie is niet van toepassing op materiaal aangeleverd door CARESOLUTIONS NV. 6 Boekhouding en documenten. Rob De Vries zal accuraat alle documenten bijhouden waar de kosten voor het ontwikkelen van de website CARESOLUTIONS NV.be worden in bijhouden. Rob De Vries zal ook alle geschreven (zowel via gewone post als via of instant messenger applicaties) bij houden. CARESOLUTIONS NV heeft het recht deze documenten op te vragen indien CARESOLUTIONS NV een aanvaardbare reden voorlegt voor het inkijken van deze documenten en Rob De Vries 7 dagen de tijd geeft voor het bundelen van alle documenten. 7 Vertrouwelijke informatie A) Alle geschreven en mondelinge informatie uitgewisseld tussen Rob De Vries en CARESOLUTIONS NV (en hierbij al het personeel werkend voor 1 van de genoemde partijen) voor, tijdens of na het afhandelen van de opdracht vermeld in dit contract, zal strikt confidentieel gehouden worden en enkel gebruikt worden voor deze overeenkomst. Al de informatie verstrekt door derden met als doel deze opdracht te vervolledigen valt ook onder deze overeenkomst. 4/6

5 B) Beide partijen verbinden zich hier tot een algemene geheimhouding van informatie rond deze opdracht. Indien 1 van de partijen genoodzaakt is informatie vrij te geven, zal de éne partij de andere partij onmiddellijk op de hoogte stellen om samen een redelijk beschermde informatie te kunnen leveren. C) Rob De Vries geeft CARESOLUTIONS NV de toestemming om enkel die informatie vrij te geven aan derden indien deze derde partij als taak heeft mee te werken aan het ontwikkelen van de CARESOLUTIONS NV.be website. Hier zal CARESOLUTIONS NV Rob De Vries op de hoogte stellen dat er een derde partij informatie over dit project beschikt. CARESOLUTIONS NV verbindt zich ertoe geen enkele informatie aan derden te geven die Rob De Vries schade kan aanbrengen. Deze overeenkomsten gelden niet voor informatie behorende tot het collectief goed, informatie die geen betrekking heeft tot het ontwikkelen van deze site of informatie gekregen door een derde partij die op geen enkele wijze verbindingen heeft aan deze overeenkomst. D) Geen van beide partijen kan verantwoordelijk gesteld worden voor elke vertraging of falen van de opdracht (bij uitzondering van wanbetaling) door omstandigheden die buiten hun machte liggen en de ene partij de andere zo snel als mogelijk inlicht over de oorzaak en alles in hun mogelijkheden gebruiken voor het vervolledigen van de opdracht. E) Alle veranderingen aan deze overeenkomst zijn pas van kracht na het opstellen van een schriftelijke verandering van het document beschrijf website CARESOLUTIONS NV en na ondertekenen van beide partijen. 8 Correspondentie A) De briefwisseling verloopt via de adressen van alle bovengenoemde partijen. Indien één der partijen verhuist moet deze de andere partijen per aangetekende brief hiervan op de hoogte stellen. Van dan af moet alle correspondentie naar het nieuwe adres toegestuurd worden. 9 aanleveren content Alle aan te leveren content door de klant zal comfort zijn met volgende: 1. Het aanleveren van grafisch materiaal zal op volgende wijze gebeuren: - al het grafisch materiaal wordt digitaal aangeleverd. Indien dit niet digitaal wordt aangeleverd zal er een extra kost worden aangerekend voor het digitaliseren van de informatie. Hiervoor wordt het uurloon aangerekend voor de gespendeerde tijd. 2. Het aanleveren van grafisch materiaal zal op met volgende extensies zijn opgeslagen en steeds voor gebruik voor Windows systemen aangeleverd. Data die zijn weggeschreven op een digitaal platform anders dan Microsoft Windows moet op zulke wijze zijn weggeschreven dat deze voor Microsoft Windows kunnen worden gelezen. Hiervoor moet elk bestand op de juiste wijze worden aangeleverd. 3. Al het grafisch materiaal moet in volgende bestandstypes worden aangeleverd. Enkel en enkel alleen volgende bestandstypes worden aanvaard: a. JPG, GIF, BMP, EPS, PSD, TIF, PCX, PDF, PXR, PNG, RAW, TGA. Alle andere bestandstypes kunnen na aanvraag en na goedkeuring worden toegezonden. 4. Alle teksten moeten digitaal worden aangeleverd. Indien dit niet digitaal wordt aangeleverd zal er een extra kost worden aangerekend voor het digitaliseren van de informatie. Hiervoor wordt het uurloon aangerekend voor de gespendeerde tijd. 5. Alle teksten moeten steeds in de volgende bestandstypes worden aangeleverd: a. MS Word, Plain text, Open Office Writer, pdf, MS excel. 6. Alle teksten moeten samenhangend zijn en desnoods gecommentarieerd voor het duidelijk verstaanbaar maken van de inhoud. 7. Alle teksten moeten worden vergezeld door een omschrijving van de inhoud en een omschrijving van de functie en plaatsing van de inhoud. 5/6

6 10 Overige kosten Vervoerskosten Bij elke verplaatsing naar de vestiging van CARESOLUTIONS NV voor de verplaatsingskosten worden aangerekend. Deze bedragen 0.25 /km ongeacht de afstand die wordt afgelegd. zal er een vergoeding Vergaderingen Indien CARESOLUTIONS NV het nodig achten om (een) extra vergadering(en) buiten de max. vooropgestelde vergaderingen te plannen omtrent de huidige opdracht zal er een aanvraag tot vergaderen worden gemaakt die door beide partijen moet worden goedgekeurd. Voor elke vergadering wordt er een vergoeding per uur aangerekend met een min van 1 uur. 11 Betwistingen A) Alle vorderingen tegen Rob De Vries dienen op straffe van definitief verval te worden ingesteld (dagvaarding) voor de rechtbank binnen het jaar na de desbetreffende ingebrekestelling. B) Alle betwistingen in verband met huidige overeenkomst zullen uitsluitend gebracht worden voor de rechtscolleges van Antwerpen. 12 Bijvoegsels: 1/ beschrijf-caresolutions pdf 2/ offerte-caresolutions pdf Aldus opgesteld in twee originele exemplaren met een totaal van 6 bladzijden per exemplaar. op te Hoboken. Handtekening Rob De Vries Voorafgegaan met gelezen en goedgekeurd Handtekening CARESOLUTIONS NV Voorafgegaan met gelezen en goedgekeurd 6/6

Algemene voorwaarden UniWeb BVBA

Algemene voorwaarden UniWeb BVBA Algemene voorwaarden UniWeb BVBA versie 2007-10-26 St-Amandsstraat 2, 1853 Strombeek-Bever HRB 646915, BTW: BE 0472.383.367 Please note: The English translations of the UniWeb Terms and Conditions are

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf)

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf) ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf) ALGEMEEN. DEFINITIES Correctief onderhoud: onderhoud bij defect van de software/hardware.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SiteTeHuur.be (SITETEHUUR)

Algemene voorwaarden SiteTeHuur.be (SITETEHUUR) Algemene voorwaarden SiteTeHuur.be (SITETEHUUR) Versie 1.1-07 Maart 2015 1. Inleidende bepaling De verkoopsvoorwaarden uitgelijnd in dit document zijn van toepassing op alle commerciële transacties met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012)

Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012) Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012) Toepassingsgebied Art. 1 : Alle overeenkomsten tussen beide partijen, zijnde Connectingpeople Pro BVBA (ondernemingsnummer 0 8 3 9. 5

Nadere informatie

AVW Algemene voorwaarden 2Mpact

AVW Algemene voorwaarden 2Mpact AVW Algemene voorwaarden 2Mpact v5.0 (2013) --- 1/7 AVW Algemene voorwaarden 2Mpact Copyright 2Mpact nv, Kortrijksesteenweg 1007, 9000 Gent, BELGIE, tel. 09 233 48 66, fax 09 233 51 19, e-mail: info@2mpact.be

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 Diensten. Deze Algemene voorwaarden voor onze klanten en ondernemingen regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder Flexility en de onderneming of

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOLONCOM. Artikel 1 : Algemeenheden. Artikel 2 : Offertes. Artikel 3 : Termijnen. Versie: 1.20603

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOLONCOM. Artikel 1 : Algemeenheden. Artikel 2 : Offertes. Artikel 3 : Termijnen. Versie: 1.20603 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOLONCOM Versie: 1.20603 Artikel 1 : Algemeenheden. 1. De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere verkoop en op alle prestaties uitgevoerd door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12 1. Definitie 1.1. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen GuCro v.o.f. (hierna aangeduid als GuCro v.o.f. ) enerzijds en al haar klanten (hierna aangeduid als de klant ) anderzijds. 1.2. De aangestelde,

Nadere informatie

Algemene Verkoopsvoorwaarden Addwittz BVBA Versie van 12 september 2012

Algemene Verkoopsvoorwaarden Addwittz BVBA Versie van 12 september 2012 Algemene Verkoopsvoorwaarden Addwittz BVBA Versie van 12 september 2012 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, en leveringen ( Opdracht ) van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 01. Contracterende partijen. 01.1: Deze overeenkomst wordt gesloten tussen Gekko enerzijds (hierna aangeduid als Gekko en al haar klanten anderzijds. (hierna aangeduid als de klant

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Sistema

Algemene voorwaarden Sistema Algemene voorwaarden Sistema Algemene leveringsvoorwaarden Sistema gevestigd te Breda. Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Sistema. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Cartel Internetservices BV Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht

Algemene Voorwaarden Cartel Internetservices BV Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht Algemene Voorwaarden Cartel Internetservices BV Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht Artikel 1 Definities 1.1 Cartel: Cartel Internetservices BV 1.2 Klant: de partij die met Cartel een overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen

Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen A. Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen A.1. Definities In de huidige Algemene Voorwaarden wordt gebruik gemaakt van de volgende definities: CRM Warehouse : IT Connect, besloten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013 DEEL A: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Applicaties:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA Inhoudstafel Algemene voorwaarden VIA FUTURA bvba... 1 Inhoudstafel... 1 Art. 1 Toepasselijkheid... 2 Art. 2 Offerte, bestelling en overeenkomst... 2 Art. 3 Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door SmOoThLy-DeSiGn

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door SmOoThLy-DeSiGn ALGEMENE VOORWAARDEN Copyright 2009 SmOoThLy-DeSiGn, Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door SmOoThLy-DeSiGn De klant ontvangt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Exonet: Exonet B.V. gevestigd te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09129344. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ispace Design & Hosting

Algemene Voorwaarden ispace Design & Hosting Algemene Voorwaarden ispace Design & Hosting Inhoud 1. Algemene informatie... 2 1.1 Definities... 2 1.2 Algemeen... 2 2. Hosting en domeinregistratie... 3 2.1 Voorwaarden voor de serviceverlening... 3

Nadere informatie

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door 2design BVBA

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door 2design BVBA 2 Design BVBA algemene voorwaarden/verklaring private levenssfeer ALGEMENE VOORWAARDEN Copyright 2013 2design BVBA, Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE : 1.1 DATUM : 20/12/2011. Artikel 1. Toepassingsgebied

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE : 1.1 DATUM : 20/12/2011. Artikel 1. Toepassingsgebied ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE : 1.1 DATUM : 20/12/2011 Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, aanbieding, overeenkomst met en alle leveringen en

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden de Internet Business Coach implementatie diensten en producten

Algemene leveringsvoorwaarden de Internet Business Coach implementatie diensten en producten Algemene leveringsvoorwaarden de Internet Business Coach implementatie diensten en producten Hieronder vind je de algemene leveringsvoorwaarden van de Internet Business Coach. Deze voorwaarden zijn van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - 1 - Toepassingsgebied. Offerten en bestellingen. Klachten. Ongeoorloofd gebruik. Levering

Algemene voorwaarden - 1 - Toepassingsgebied. Offerten en bestellingen. Klachten. Ongeoorloofd gebruik. Levering Algemene voorwaarden Toepassingsgebied Art. 1 : Onderhavige algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van enige andere, van toepassing op de relatie tussen de BVBA LET S CONNECT (ondernemingsnummer 0828.823.824)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V.

Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V. Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Schaake Software Products B.V.,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MIDD.AG V.O.F.

ALGEMENE VOORWAARDEN MIDD.AG V.O.F. ALGEMENE VOORWAARDEN MIDD.AG V.O.F. Versie Datum 2014-1 1 juli 2014 Inhoudsopgave MODULE A ALGEMEEN... 1 MODULE B WEBDEVELOPMENT EN WEBDESIGN... 8 MODULE C DTP EN DRUKWERK... 13 MODULE D HOSTING EN DOMEINNAAMREGISTRATIE...

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hier onderstaande termen in de navolgende betekenis gebruikt.

In deze algemene voorwaarden worden de hier onderstaande termen in de navolgende betekenis gebruikt. Pagina 1-8 Inhoudsopgave: 1. Definities 2. Toepasbaarheid 3. Webdesign/ Webhosting 4. Domeinregistratie 5. Aanbiedingen en offertes 6. Aanvang en uitvoering van de overeenkomst 7. Levering en levertijd

Nadere informatie

Algemene aankoopvoorwaarden

Algemene aankoopvoorwaarden Algemene aankoopvoorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene aankoopvoorwaarden ("Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op alle aankopen van goederen en diensten door NV Bekaert SA en/of door

Nadere informatie