Overeenkoms Care Solutions NV _ Rob De Vries 13/09/2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overeenkoms Care Solutions NV _ Rob De Vries 13/09/2004"

Transcriptie

1 .:: Overeenkomst Caresolutions NV <> Rob De Vries 1 Tussen: Rob De Vries Meerlenhoflaan hoboken Btw: in aanvraag Hoboken, En: Care Solutions NV Ter Hagelaan Wommelgem btw: Inhoud opdracht: CARESOLUTIONS NV geeft opdracht aan Rob De Vries voor het tot stand brengen van de CARESOLUTIONS NV website. Caresolutions.be De opbouw van de website is beschreven in : beschrijf-caresolutions pdf en en wordt als enigste omschrijving van de opdracht aanschouwt. Beide partijen verklaren het document beschrijf-caresolutions pdf als volledig en worden in tweevoud ondertekend. Alle aanpassingen van de website worden in en enkel in dit document omschreven. Voor aanpassingen geld teven art. 7.E in deze overeenkomst. Bij dit onderdeel zijn de conceptontwikkeling en realisatie inbegrepen, met uitzondering van de kosten voor het huren van server ruimte met de bijbehorende toepassingen voor het beheren van de database. Bij dit onderdeel zijn de conceptontwikkeling en realisatie inbegrepen, met uitzondering van de kosten voor het huren van server ruimte met de bijbehorende toepassingen voor het beheren van de database en de kosten gepaard met het aanvragen voor de domeinnaam. 3 Verplichtingen A) OP verzoek van één van beide contractspartijen zal een vergadering kunnen belegd worden inzake huidige opdracht, met een maximum van 4. Dit zal steeds bij CARESOLUTIONS NV plaats vinden en hiervoor zullen de kosten voor de verplaatsing steeds worden doorgerekend naar Care Solutions NV. B) Rob De Vries, algemeen coördinator voor de aanmaak van de CARESOLUTIONS NV.be site, treedt als verantwoordelijke op voor de opvolging van dit project. Na oplevering is het diensthoofd niet meer verantwoordelijk voor de opvolging van het materiaal dat nodig geacht is voor het project. Al de verdere aanpassingen aan de site geschieden door CARESOLUTIONS NV en zijn op eigen verantwoordelijkheid. C) Rob De Vries zal de opdrachtgever tijdig vragen haar de nodige gegevens te bezorgen teneinde huidige opdracht te kunnen vervullen. Deze aanvraag zal via of telefonisch geschieden, alsook zal de termijn binnen de welke de gegevens dienen te worden bezorgd telkenmale uitdrukkelijk worden bepaald. Indien de opdrachtgever deze termijn niet respecteert, ongeacht de reden van vertraging, vervallen de opleveringsdata en einddata 1/6

2 opgesteld in het contract, zonder enige invloed even wel op de vooropgestelde betalingsdata. D) De Opdrachtgevers hebben het recht om, na overleg met Rob De Vries en na verzending van een gemotiveerd aangetekend schrijven aan de Rob De Vries zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn een einde te stellen aan huidige overeenkomst en dit omwille van ernstige en herhaaldelijke tekortkomingen van Rob De Vries inzake huidige contractuele verplichtingen. De geleverde diensten zullen wel aangerekend worden. E) In geval van overmacht of enige andere gegronde reden waardoor Rob De Vries niet langer bij machte is de opdracht te vervullen of te vervolledigen, heeft Rob De Vries het recht om, eventueel na overleg met de opdrachtgevers, en na kennisgeving aan de opdrachtgevers door aan hen een gemotiveerd aangetekend schrijven te zenden, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, een einde te stellen aan de overeenkomst en dit met behoud van de reeds verschuldigde en gefactureerde vergoedingen en terugbetaling van gemaakte kosten. Vanaf deze ontbinding van huidige overeenkomst worden alle reeds geleverde werken eigendom van CARESOLUTIONS NV. Tevens blijft de wetgeving van indiensttreding en ontslag hier van toepassing. F) Ingeval van ontbinding, vereffening of faillissement van Rob De Vries of ingeval van overmacht of enige andere gegronde reden waardoor zij niet langer bij machte is de opdracht te vervullen of te vervolledigen, heeft Rob De Vries het recht om, eventueel na overleg met de opdrachtgevers, en na kennisgeving aan de opdrachtgevers door aan hen een gemotiveerd aangetekend schrijven te zenden, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, een einde te stellen aan de overeenkomst en dit met behoud van de reeds verschuldigde en gefactureerde vergoedingen en terugbetaling van gemaakte kosten. Vanaf deze ontbinding van huidige overeenkomst worden alle reeds geleverde werken eigendom van Caresolutions NV. G) Ingeval van overlijden of ingeval van overmacht of enige andere gegronde reden waardoor de site coördinator van Rob De Vries niet langer bij machte is de opdracht te vervullen of te vervolledigen, kan een vervanger door Rob De Vries worden aangewezen om de opdracht mee te helpen realiseren onder de bepalingen van dit contract. De vervanger wordt ter aanvaarding voorgelegd aan de Opdrachtgevers. 4 Betaling A) De vergoeding die aan Rob De Vries toekomt voor de uitvoering van huidige opdracht (art. 2) bedraagt Euro (excl. BTW). De bijkomende kosten zoals het huren van server ruimte met aangepaste specificaties (PHP4 en MySQL), het ter plaatse gaan voor het uitleggen van het gebruik van de site administration tool aan de desbetreffende gebruikers en het mogelijk configureren van hun instellingen om gebruik te kunnen maken van dit forum alsook het ophalen van hun mail en de begeleiding van de site administrator bij het up to date houden van de site door het uploaden van teksten en images naar de database zijn niet in deze vergoeding begrepen. De kosten voor het huren van een geschikte server ruimte zullen door de opdrachtgever zelf worden gedragen. De kosten voor het begeleiden van de gebruikers van het forum, het configureren van hun systeem indien nodig en de begeleiding van de site administrator worden apart gefactureerd. Hier zal Rob De Vries een vergoeding van 50 (ex BTW) per uur en een verplaatsingskost van 0.25 /KM (ex BTW) voor aanrekenen. B) De begeleiding en opleiding van de site administrator houdt de volgende zaken in : 1) Een éénmalige opleiding van de verantwoordelijke voor het uploaden van de gegevens in de databank. 2) Het éénmalig opleiden van de site administrator voor het bewerken van grafisch materiaal en teksten. C) Huidige opdracht zal, onder voorbehoud van overmacht en enige andere gegronde reden, mits eerbiediging van de overeengekomen betalingstermijn en na integrale goedkeuring door 2/6

3 Bouwhistory VZW van huidige overeenkomst in principe voltooid zijn op Zaterdag 25 september D) Betaling m.b.t. huidige de opdracht gebeurt in 3 schijven: 1. 25% van de totale vastgestelde som in art4 is verschuldigd onmiddellijk na ondertekening van huidige overeenkomst. Na ontvangst zal Rob De Vries overgaan tot het ontwerpen en ontwikkelen van de site % van de totale vastgestelde som in art4a is verschuldigd na het afwerken van de caresolutions.be site, zijnde datum van definitieve oplevering van huidig contractueel bepaalde opdracht % van de totale vastgestelde som in art4 is verschuldigd na het vrijgeven van de site (het online gaan). E) M.b.t. huidige opdracht wordt tussen de partijen overeengekomen dat indien op 25 september 2003 geen definitieve oplevering van huidig contractueel bepaalde opdracht geschiedt en dit enkel te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming in hoofde van Rob De Vries, een terugbetaling zal geschieden van 10% van de totale vastgestelde som in art4 elke 14 werkdagen dat de website niet word opgeleverd vanaf datum van definitieve oplevering. Evenwel zal het niet respecteren van de opleveringsdata geen aanleiding kunnen geven tot enige terugbetaling in hoofde van rob De Vries in de gevallen voorzien in de artikelen 3C, 3 E en 3 F of omwille van enige andere fout in hoofde van Caresolutions NV dewelke leidt tot vertraging in de oplevering. F) De betaling van de vergoeding geschiedt tegen voorlegging van een gedagtekende factuur door Rob De Vries. Wanneer een factuur langer dan 15 dagen geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft, zal het nog verschuldigde saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling in eenmaal en onmiddellijk opeisbaar worden en is een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet vermeerderd met 10%. G) Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat indien de factuur langer dan 30 dagen onbetaald blijft, van rechtswege en zonder ingebrekestelling bovendien een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 15% van het factuurbedrag met een minimum van 125. H) Een factuur die niet binnen de 8 dagen per aangetekend schrijven is geprotesteerd, wordt geacht aanvaard te zijn en kan niet meer worden betwist. I) Wordt de betalingstermijn door de Opdrachtgevers met meer dan 15 werkdagen overschreden, dan mag Rob De Vries de werkzaamheden opschorten tot de betaling is geschied. J) Wordt de betalingstermijn door de Opdrachtgevers na totale oplevering van de opdracht met meer dan 30 werkdagen overschreden, dan mag Rob De Vries de website off line halen tot de gehele betaling is uitgevoerd. Zie ook art.5f K) Voor de facturen van de Partij Rob De Vries gelden eveneens de toepasselijke algemene verkoopsvoorwaarden dewelke CareSolutions uitdrukkelijk aanvaardt door ondertekening van huidige overeenkomst. 5 Aansprakelijkheid en auteursrechten A) Rob De Vries blijft eigenaar van het ontwerp/concept/ontwikkeling van de website tot na het volledig volstorten van het complete bedrag voor het aanmaken van de website, behalve in het geval voorzien in artikel 3 E. De Opdrachtgevers krijgt het recht om de website CARESOLUTIONS.be na voltooiing verder te zetten, te actualiseren en aan te passen. Rob De Vries behoudt het recht tot vermelden van zijn Handelsbenaming op de website. Deze zal als volgende worden vermeld: Design: Rob_ot waar Rob_ot als een hyperlink naar eigen website wordt gelinked. De plaatsing van deze link gebeurt discreet en in overleg met CARESOLUTIONS NV Vlaanderen vzw. Dit recht vervalt wanneer een CARESOLUTIONS NV Vlaanderen het ontwerp vervangt door een nieuw ontwerp en ten laatste na twee jaar na de definitieve oplevering. 3/6

4 B) Rob De Vries is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. enige directe of indirecte schade wegens het verlies of het verloren gaan van data door het fout uploaden van data naar de database. De klant verbindt zich ertoe dagelijks een reservekopie (back-up) van die bestanden te nemen en de kwaliteit van die reservekopie te controleren. C) Rob De Vries is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. enige directe of indirecte schade wegens het verlies of het verloren gaan van data door het falen van hard en/of software van de server-provider of andere externe factoren buiten macht van Rob De Vries, waar de site op gehost wordt. Hier gelden de overeenkomsten aangegaan met de hosting firma. De klant verbindt zich er ook hier toe dagelijks (of regelmatig) een reservekopie (back-up) van die bestanden te nemen en de kwaliteit van die reservekopie te controleren. D) Rob De Vries en CARESOLUTIONS NV beamen dat het uitwerken van deze overeenkomst kan leiden tot het ontwikkelen en ontdekken van nieuwe ideeën rond developing, methodes, technieken, verbeteringen, software ontwikkeling, strategieën, data en andere auteursrechtelijke bezittingen. Al deze ontwikkelingen die ontstaan en opgesomd in deze overeenkomst als uitvoerbare project overeengekomen door beide partijen, zullen aan CARESOLUTIONS NV worden overgedragen na het beëindigen en vervolledigen van het project en na volledige betaling van het bedrag vermeld in deze overeenkomst. Tot dan blijft dit alles bezit van Rob De Vries. E) Rob De Vries behoudt zich het recht om in de toekomst en na (of tijdens) deze overeenkomst, producten te ontwikkelen gebaseerd op ontwikkelingen allerhande bekomen tijdens deze overeenkomst. Rob De Vries zal hierbij zorgen dat deze nieuwe ontwikkelingen CARESOLUTIONS NV niet zullen schaden op welke directe aantoonbare wijze dan ook. F) Vanaf de volledige betaling van het verschuldigd bedrag aan Rob De Vries wordt CARESOLUTIONS NV titularis van de auteursrechten op de website en alle bestanddelen. Rob De Vries blijft de eigenaar tot na volledige betaling van het verschuldigde bedrag. Rob De Vries heeft tot voor de totale betaling van de opdracht het recht om de opdracht niet vrij te geven of terug in te trekken na vrijgeven van de opdracht. tevens zal Rob De Vries het recht hebben op toegang tot de backend en installatie gedeelte van de website tot de volledige betaling wordt doorgevoerd. G)Rob De Vries garandeert dat de door hem opgeleverde website de auteursrechten en handelsmerken van derden niet schendt. Indien derden een proces aanspannen tegen CARESOLUTIONS NV wegens schending van het auteursrecht of handelsmerk treedt Rob De Vries vrijwillig in het geding. Deze garantie is niet van toepassing op materiaal aangeleverd door CARESOLUTIONS NV. 6 Boekhouding en documenten. Rob De Vries zal accuraat alle documenten bijhouden waar de kosten voor het ontwikkelen van de website CARESOLUTIONS NV.be worden in bijhouden. Rob De Vries zal ook alle geschreven (zowel via gewone post als via of instant messenger applicaties) bij houden. CARESOLUTIONS NV heeft het recht deze documenten op te vragen indien CARESOLUTIONS NV een aanvaardbare reden voorlegt voor het inkijken van deze documenten en Rob De Vries 7 dagen de tijd geeft voor het bundelen van alle documenten. 7 Vertrouwelijke informatie A) Alle geschreven en mondelinge informatie uitgewisseld tussen Rob De Vries en CARESOLUTIONS NV (en hierbij al het personeel werkend voor 1 van de genoemde partijen) voor, tijdens of na het afhandelen van de opdracht vermeld in dit contract, zal strikt confidentieel gehouden worden en enkel gebruikt worden voor deze overeenkomst. Al de informatie verstrekt door derden met als doel deze opdracht te vervolledigen valt ook onder deze overeenkomst. 4/6

5 B) Beide partijen verbinden zich hier tot een algemene geheimhouding van informatie rond deze opdracht. Indien 1 van de partijen genoodzaakt is informatie vrij te geven, zal de éne partij de andere partij onmiddellijk op de hoogte stellen om samen een redelijk beschermde informatie te kunnen leveren. C) Rob De Vries geeft CARESOLUTIONS NV de toestemming om enkel die informatie vrij te geven aan derden indien deze derde partij als taak heeft mee te werken aan het ontwikkelen van de CARESOLUTIONS NV.be website. Hier zal CARESOLUTIONS NV Rob De Vries op de hoogte stellen dat er een derde partij informatie over dit project beschikt. CARESOLUTIONS NV verbindt zich ertoe geen enkele informatie aan derden te geven die Rob De Vries schade kan aanbrengen. Deze overeenkomsten gelden niet voor informatie behorende tot het collectief goed, informatie die geen betrekking heeft tot het ontwikkelen van deze site of informatie gekregen door een derde partij die op geen enkele wijze verbindingen heeft aan deze overeenkomst. D) Geen van beide partijen kan verantwoordelijk gesteld worden voor elke vertraging of falen van de opdracht (bij uitzondering van wanbetaling) door omstandigheden die buiten hun machte liggen en de ene partij de andere zo snel als mogelijk inlicht over de oorzaak en alles in hun mogelijkheden gebruiken voor het vervolledigen van de opdracht. E) Alle veranderingen aan deze overeenkomst zijn pas van kracht na het opstellen van een schriftelijke verandering van het document beschrijf website CARESOLUTIONS NV en na ondertekenen van beide partijen. 8 Correspondentie A) De briefwisseling verloopt via de adressen van alle bovengenoemde partijen. Indien één der partijen verhuist moet deze de andere partijen per aangetekende brief hiervan op de hoogte stellen. Van dan af moet alle correspondentie naar het nieuwe adres toegestuurd worden. 9 aanleveren content Alle aan te leveren content door de klant zal comfort zijn met volgende: 1. Het aanleveren van grafisch materiaal zal op volgende wijze gebeuren: - al het grafisch materiaal wordt digitaal aangeleverd. Indien dit niet digitaal wordt aangeleverd zal er een extra kost worden aangerekend voor het digitaliseren van de informatie. Hiervoor wordt het uurloon aangerekend voor de gespendeerde tijd. 2. Het aanleveren van grafisch materiaal zal op met volgende extensies zijn opgeslagen en steeds voor gebruik voor Windows systemen aangeleverd. Data die zijn weggeschreven op een digitaal platform anders dan Microsoft Windows moet op zulke wijze zijn weggeschreven dat deze voor Microsoft Windows kunnen worden gelezen. Hiervoor moet elk bestand op de juiste wijze worden aangeleverd. 3. Al het grafisch materiaal moet in volgende bestandstypes worden aangeleverd. Enkel en enkel alleen volgende bestandstypes worden aanvaard: a. JPG, GIF, BMP, EPS, PSD, TIF, PCX, PDF, PXR, PNG, RAW, TGA. Alle andere bestandstypes kunnen na aanvraag en na goedkeuring worden toegezonden. 4. Alle teksten moeten digitaal worden aangeleverd. Indien dit niet digitaal wordt aangeleverd zal er een extra kost worden aangerekend voor het digitaliseren van de informatie. Hiervoor wordt het uurloon aangerekend voor de gespendeerde tijd. 5. Alle teksten moeten steeds in de volgende bestandstypes worden aangeleverd: a. MS Word, Plain text, Open Office Writer, pdf, MS excel. 6. Alle teksten moeten samenhangend zijn en desnoods gecommentarieerd voor het duidelijk verstaanbaar maken van de inhoud. 7. Alle teksten moeten worden vergezeld door een omschrijving van de inhoud en een omschrijving van de functie en plaatsing van de inhoud. 5/6

6 10 Overige kosten Vervoerskosten Bij elke verplaatsing naar de vestiging van CARESOLUTIONS NV voor de verplaatsingskosten worden aangerekend. Deze bedragen 0.25 /km ongeacht de afstand die wordt afgelegd. zal er een vergoeding Vergaderingen Indien CARESOLUTIONS NV het nodig achten om (een) extra vergadering(en) buiten de max. vooropgestelde vergaderingen te plannen omtrent de huidige opdracht zal er een aanvraag tot vergaderen worden gemaakt die door beide partijen moet worden goedgekeurd. Voor elke vergadering wordt er een vergoeding per uur aangerekend met een min van 1 uur. 11 Betwistingen A) Alle vorderingen tegen Rob De Vries dienen op straffe van definitief verval te worden ingesteld (dagvaarding) voor de rechtbank binnen het jaar na de desbetreffende ingebrekestelling. B) Alle betwistingen in verband met huidige overeenkomst zullen uitsluitend gebracht worden voor de rechtscolleges van Antwerpen. 12 Bijvoegsels: 1/ beschrijf-caresolutions pdf 2/ offerte-caresolutions pdf Aldus opgesteld in twee originele exemplaren met een totaal van 6 bladzijden per exemplaar. op te Hoboken. Handtekening Rob De Vries Voorafgegaan met gelezen en goedgekeurd Handtekening CARESOLUTIONS NV Voorafgegaan met gelezen en goedgekeurd 6/6

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden Art. 1. Benevens de bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de offerte en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

1.) Definities. 2.) Toepasbaarheid

1.) Definities. 2.) Toepasbaarheid 1.) Definities a.) Hares Web Design, ontwerpbureau voor webdesign te Kajuit 8, 1319 AN te Almere met KvK nummer 32144407. b.) Opdrachtgever, de particulier of rechtspersoon met wie Hares Web Design een

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten. Colorsuite Marnixstraat 52 2023 RG Haarlem Mail : info@colorsuite.nl Website: www.colorsuite.nl Grafische vormgeving webdesign DTP Fotografie Print-service Mail : info@colorsuite.nl Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemeen

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemeen Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de vertaler en de opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van

Nadere informatie

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT 1. Aanvaarding en toepasselijkheid van deze voorwaarden Door het gebruik van de diensten van CRYSTAL IT BVBA (hierna CRYSTAL IT ) en het ter beschikking gestelde

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DATUM 1/07/2016

ALGEMENE VOORWAARDEN DATUM 1/07/2016 ALGEMENE VOORWAARDEN DATUM 1/07/2016 Artikel. 1. Een overeenkomst met U Talent komt tot stand onder deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld)

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) TUSSEN naamloze vennootschap/ bvba, met maatschappelijke zetel gevestigd te.. B.T.W. nummer BE.., ingeschreven in het handelsregister van.onder het nummer., vertegenwoordigd

Nadere informatie

OVEREENKOMST DIENSTVERLENING

OVEREENKOMST DIENSTVERLENING p. 1 Tussen de ondergetekenden : OVEREENKOMST DIENSTVERLENING 1. De vennootschap / vereniging... (naam en rechtsvorm), met maatschappelijke zetel te... (plaats), met ondernemingsnummer... (nummer en RPR),

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - versie - 01 Oktober 2012 Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot het leveren van goederen en/of het verrichten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Opdrachtgever: een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon, dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen al dan niet rechtspersoon, die aan webdevelopment opdraagt/opdragen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden byflor Communications

Algemene Voorwaarden byflor Communications Algemene Voorwaarden byflor Communications 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de vertaler/schrijver en de opdrachtgever, met uitsluiting van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak MOSTIMPRESSIVE gevestigd te (5283 BE) Boxtel Hoogheem 292; ARTIKEL 1: DEFINITIES a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer

Nadere informatie

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden:

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden: Van de eenmanszaak R.O.E.L Design Brand gevestigd te (1423 DN) Uithoorn aan de ; Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Nadere informatie

1.2. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap De Combinatie van Factoren, hierna: DCVF, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 1. Algemeen 1.1. Deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Effusion Solution niet bindend en niet van toepassing.

2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Effusion Solution niet bindend en niet van toepassing. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Effusion Solution wordt gesloten. 1.2. Producten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be Artikel 1 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing op de contractuele relatie tussen NV Eco Toilet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS Artikel 1: Toepassingsgebied a. Behoudens het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de partijen om ervan af te wijken, zijn de algemene voorwaarden van Vadecas

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VERTAALBUREAU Euro-Com International B.V., GEVESTIGD TE Renkum (NL)

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VERTAALBUREAU Euro-Com International B.V., GEVESTIGD TE Renkum (NL) ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VERTAALBUREAU Euro-Com International B.V., GEVESTIGD TE Renkum (NL) Ingeschreven in het Handelsregister van Arnhem onder nummer 09146096. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden administratieve diensten

Algemene voorwaarden administratieve diensten Algemene voorwaarden administratieve diensten ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Wirévi hypotheek advies buro & assurantiën B.V. h.o.d.n. Wirevi financiële & administratieve diensten 2.

Nadere informatie

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker,

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, ONDERHOUDSCONTRACT Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, En Naam van de contractant, adres vertegenwoordigd door Voornaam NAAM, functie hieronder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Offerte en prijsopgaven

Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Offerte en prijsopgaven Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van m1chel wordt gesloten. Producten en diensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 1. Definities Algemene Voorwaarden 1.1 Karin Potters Webdesign: de gebruiker van de algemene voorwaarden. 1.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie Karin Potters Webdesign een overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gekko Design

Algemene voorwaarden Gekko Design Algemene voorwaarden Gekko Design Gekko Design is onderdeel van Agterberg Automatisering. Handelsregister: K.v.K. te Lelystad 51299 Artikel 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging 1.1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris voor vakdocentschap in het beroepsonderwijs Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris Artikel 1: Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN VAN GEMERDEN INFRA

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN VAN GEMERDEN INFRA 1. Algemene bepalingen ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN VAN GEMERDEN INFRA Voor het verrichten van werkzaamheden door Van Gemerden Infra, in het kader van een overeenkomst van opdracht. 1.1 Deze algemene bedrijfsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN

Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN 1. Algemeen 1.1 Rimote Media wordt in het document verder aangeduid met Rimote. De afnemende partij zal voortaan worden

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 1. Definities 1.1. LeadsTown: LeadsTown is een handelsnaam van BME International. BME International: BME International B.V. i.o. is een besloten

Nadere informatie

De algemene voorwaarden zijn bij Kamer Van Koophandel in depot genomen onder nummer 01142807

De algemene voorwaarden zijn bij Kamer Van Koophandel in depot genomen onder nummer 01142807 De algemene voorwaarden zijn bij Kamer Van Koophandel in depot genomen onder nummer 01142807 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten, aanbiedingen

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars)

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015 Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 61580198. Statutair

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012

Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012 Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012 Pagina 2 van 7. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Robin Krooshof Services: Leverancier van de geboden diensten en / of producten. 1.2 Opdrachtgever:

Nadere informatie

overeenkomst tussen Web-id VOF, hierna te noemen: Web-id of wij/ons, en een Wederpartij, hierna te noemen opdrachtgever of u.

overeenkomst tussen Web-id VOF, hierna te noemen: Web-id of wij/ons, en een Wederpartij, hierna te noemen opdrachtgever of u. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 12039653. http://www.web-id.nl ALGEMENE VOORWAARDEN 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De overeenkomst verbindt de Klant onder meer om:

ALGEMENE VOORWAARDEN. De overeenkomst verbindt de Klant onder meer om: Pixel Ambition streeft ernaar haar algemene voorwaarden zo duidelijk mogelijk te formuleren. Indien u toch vragen heeft over onze algemene voorwaarden, twijfel dan niet ons te contacteren via contact@pixelambition.be.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Buro RaDer

Algemene voorwaarden Buro RaDer Algemene voorwaarden Buro RaDer 1 Definities 1.1 Buro RaDer: Webdesign, webapplicaties en marketing support. Buro RaDer is als onderdeel van Les Camélias SARL ingeschreven bij de Chambre de Commerce et

Nadere informatie

Het verstrekken van deze documenten gebeurt bij wijze van inlichting, zonder enige verbintenis.

Het verstrekken van deze documenten gebeurt bij wijze van inlichting, zonder enige verbintenis. ALGEMENE VOORWAARDEN TOEPASSINGSGEBIED Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst waarbij Arcotec bw vzw zich verbindt t.o.v. zijn medecontractant. Deze voorwaarden hebben altijd voorrang

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01 Algemene Voorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: Prodizo: de eigenaar en exploitant van de website Prodizo.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel van VOF Prodizo. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN I. ALGEMEEN II. BEPALINGEN NAARGELANG DE AARD VAN DE OVEREENKOMST

ALGEMENE VOORWAARDEN I. ALGEMEEN II. BEPALINGEN NAARGELANG DE AARD VAN DE OVEREENKOMST Pixel Ambition streeft ernaar haar algemene voorwaarden zo duidelijk mogelijk te formuleren. Indien u toch vragen heeft over onze algemene voorwaarden, twijfel dan niet ons te contacteren via contact@pixelambition.be.

Nadere informatie

Opdrachtgever: de wederpartij van Friends of Retail met wie Friends of Retail een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Opdrachtgever: de wederpartij van Friends of Retail met wie Friends of Retail een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten. Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden van Friends of Retail vof Gevestigd en kantoorhoudende te 1067 TA, te Amsterdam aan de Osdorperweg 726, hierna te noemen: Friends of Retail. Artikel 1. Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er

Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er Stichting Erkenningsregeling Omgevingsrecht, gevestigd aan de Rijnhavenkade 8, 2404 HB te Alphen aan de Rijn, ingeschreven onder KvK-nummer

Nadere informatie

4. schriftelijk $% &#% ' #(

4. schriftelijk $% &#% ' #( 1. koper De partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel direct als indirect, ingeschakelde personen, alsmede de entiteiten

Nadere informatie

1. Opdrachtgever: de wederpartij van WiDesign. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en WiDesign.

1. Opdrachtgever: de wederpartij van WiDesign. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en WiDesign. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Duidelijk Engels, eenmanszaak, gevestigd te Burgemeester Prinsensingel 61 te Roosendaal. KvK nummer 56183275

Duidelijk Engels, eenmanszaak, gevestigd te Burgemeester Prinsensingel 61 te Roosendaal. KvK nummer 56183275 Algemene Voorwaarden Duidelijk Engels, eenmanszaak, gevestigd te Burgemeester Prinsensingel 61 te Roosendaal. KvK nummer 56183275 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

ter beoordeling van S&S.

ter beoordeling van S&S. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden voor partijen in Nederland S&S Facility Services BV, gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch onder nummer 46/2009. 1 Definities Onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden UNIVERSUM webdesign

Algemene voorwaarden UNIVERSUM webdesign Algemene voorwaarden UNIVERSUM webdesign Versie 1.0.2 maart 2017 1. Algemeen 1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, aanbieding en overeenkomst tussen UNIVERSUM webdesign en

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden AutoTrack.nl Algemene advertentievoorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: AutoTrack.nl: de eigenaar en exploitant van de website AutoTrack.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering:

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: 1.Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van SbeO-Aumatisering zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DATUM : 01/04/2016

ALGEMENE VOORWAARDEN DATUM : 01/04/2016 ALGEMENE VOORWAARDEN DATUM : 01/04/2016 Dit zijn de algemene voorwaarden waaronder Koeketiene Design (Stefanie Gevaert) zijn diensten aanbiedt. (Versie 1 april 2016) 1. Definities a) Koeketiene Design

Nadere informatie

Met het ondertekenen van de offerte verklaart de cliënt dat deze algemene voorwaarden zijn gelezen en akkoord zijn bevonden.

Met het ondertekenen van de offerte verklaart de cliënt dat deze algemene voorwaarden zijn gelezen en akkoord zijn bevonden. Algemene Voorwaarden Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Van Golden Goose Internet Marketing Agency, statutair gevestigd te Leiden en kantoorhoudende te Leiden. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de vertaalster zijn vrijblijvend.

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de vertaalster zijn vrijblijvend. Algemene voorwaarden Artikel 1 - Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder vertaalster : Hieronymus Vertalingen, gevestigd te Perelaar 7, 5467 JH Veghel. KvK 17259821. Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

R I J K S I N K O O P V O O R W A A R D E N

R I J K S I N K O O P V O O R W A A R D E N A L G E M E N E R I J K S I N K O O P V O O R W A A R D E N Vastgesteld bij besluit van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, van 1 september 1993, nr. 93M005925 VERKORTE BENAMING: ARIV 1993

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door GEVEN Assurantiën & Hypotheken B.V. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Tussenpersoon: GEVEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Leadline Webdesign

Algemene voorwaarden Leadline Webdesign Algemene voorwaarden Leadline Webdesign 1. Definities 1. Leadline Webdesign, hierna te noemen Leadline: een zelfstandige onderneming ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

RACKBOOST ALGEMENE VOORWAARDEN

RACKBOOST ALGEMENE VOORWAARDEN RACKBOOST ALGEMENE VOORWAARDEN RACKBOOST Pagina 2 van 7 Inhoudstafel 1. Specifieke bepalingen en omschrijving van de overeenkomst... 3 2. Duur en beëindiging... 3 3. Levering en leveringstijd... 4 4. Overmacht...

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van DEVSHARK GCV. 1. LEVERINGSVOORWAARDEN DEVSHARK GCV a) DEFINITIES

Algemene voorwaarden van DEVSHARK GCV. 1. LEVERINGSVOORWAARDEN DEVSHARK GCV a) DEFINITIES Algemene voorwaarden van DEVSHARK GCV [DevSHARK GCV, KBO- 0542.555.741, Winnerstraat 26, 3941 Hechtel- Eksel] Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door DEVSHARK GCV, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Master catering en BBQ: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Master

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door AttentMentoren afgesloten overeenkomsten. De toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Buro210 B.V.

Algemene voorwaarden Buro210 B.V. T: F: 0182-34 1186 E: info@ 0182-34 2808 Algemene voorwaarden Buro210 B.V. Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1 In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

René Dijk. Basisdocument. Ervaren freelancer & levend klankbord Veelzijdige online en offline visual designer Gedreven UX- en interactie-ontwerper

René Dijk. Basisdocument. Ervaren freelancer & levend klankbord Veelzijdige online en offline visual designer Gedreven UX- en interactie-ontwerper René Dijk Ervaren freelancer & levend klankbord Veelzijdige online en offline visual designer Gedreven UX- en interactie-ontwerper Basisdocument Algemene voorwaarden Laatst bijgewerkt op 14 april 2014.

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INTRAMED B.V. ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1. REIKWIJDTE EN TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN lid 1.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Aanvaarding van de algemene voorwaarden 1.1 De geleverde goederen en de gepresteerde diensten worden respectievelijk enkel verkocht, verhuurd of geleverd onder aanvaarding door

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1a In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - WorkTimer: WorkTimer te Utrecht, KvK nr: 30158263; - Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene Voorwaarden Bedrijven Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden Bedrijven... 1 Algemeen... 2 Definities... 2 Toepassing... 2 Aansprakelijkheid... 3 Overmacht... 4 Huurovereenkomsten... 4 Plaatsing...

Nadere informatie

1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.

1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases. 1.2 Content Management

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen 1 te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

Project The Cond Or. Het meubilair is van het merk CAMERICH en wordt geleverd en geplaatst door de firma Estia Facility Services bvba.

Project The Cond Or. Het meubilair is van het merk CAMERICH en wordt geleverd en geplaatst door de firma Estia Facility Services bvba. Upgrade meubilair 1 Project The Cond Or Lastenboek Upgrade meubilair Het meubilair is van het merk CAMERICH en wordt geleverd en geplaatst door de firma Estia Facility Services bvba. Alle mogelijke opstellingen

Nadere informatie

Tekstalig. Tekst- en taalbureau. Algemene voorwaarden April 2014. Gegevens Tekstalig Tekstalig info@tekstalig.nl 0681321487 KVK: 53140400 ING: 6067411

Tekstalig. Tekst- en taalbureau. Algemene voorwaarden April 2014. Gegevens Tekstalig Tekstalig info@tekstalig.nl 0681321487 KVK: 53140400 ING: 6067411 Tekstalig Tekst- en taalbureau Algemene voorwaarden April 2014 Gegevens Tekstalig Tekstalig info@tekstalig.nl 0681321487 KVK: 53140400 ING: 6067411 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie