'Van opsluiten naar uitsluiten naar insluiten' Dak en thuislozen in de huidige samenleving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "'Van opsluiten naar uitsluiten naar insluiten' Dak en thuislozen in de huidige samenleving"

Transcriptie

1 'Vanopsluitennaaruitsluitennaarinsluiten' Dak enthuislozenindehuidigesamenleving Dedagbestedingvandak enthuislozenisoverleven.zegevenoverlastenroepenmorele gevoelensop.deaanpakvandezeproblematiekisdelaatstetientallenjarenveranderd. Nietmeerenkelopvang,maarproberentevoorkomendatmensendakloosworden.Hen weerbegeleidennaareennormaalbestaan.nietmeerdedagelijksestruggleforlife,maar viaallerleivormenvanbegeleidehuisvestingendagbestedingzogewoonmogelijkwonen, afleidingensociaalcontact. Eten,drinken,kledingenonderdak.Datzijndeprimairebehoeftenvandemens.Aldus dehumanistischpsycholoogmaslow.woneniseenvoorwaardeomjeergensthuiste voelen.eenplaatsdiejekuntoverzien,waarjebeschermingvindtenjekuntafschermen vananderen.waarjejelevenkuntoverzien.alleenalsaandebasisbehoeftenvoldaanis, komendesocialebehoeftentotontplooiing.alleendanzijnzelfontplooiingenactieve deelnameaandesamenlevingmogelijk.dak enthuislozenontberenzo'neigenplekvan overzicht,vanveiligheidenrustennadenkenenherstel.deoorzaakvandakloosheid ligtinhetsociaal psychologischeonvermogenomeenthuisbasisteverwervenente behouden,omduurzamesocialerelatiesenbindingenaantegaan,omzicheenstabiel leef enwerkmilieuteverschaffen,omlevensproblemenadequaatoptelossen,omde zuchtnaarontsnappingindehandtehouden,omzichzelftedisciplineren.dehabitat vandak enthuislozenisdestraat.hunleefwijzedestruggleforlife.zezijnbezigte overleven.datishundagbesteding. Daklozen:cijfersenanderefeiten Erzijn30.000daklozeninNederland.Erzijn9.000opvangplaatsenvoordaklozen. Daarbijgaathetominternaten(longstay),socialepensions,passantenverblijven, meerzorgafdelingen.daklozenzijnzeerverschillend.deindividueleoorzaakvande dakloosheidloopteveneensuiteen.tochzijnergemeenschappelijkekenmerken.het profielvandegemiddeldedaklozezieteralsvolgtuit:alleenstaand,man,laagopgeleid, tussende25en45jaar,verslaafdaanalcoholen/ofdrugs,psychiatrischziektebeeld, zwakbegaafdofpersoonlijkheidsstoornissen,laagofgeeninkomen,schulden, problemenmetjustitie,slechtegezondheid.nietelkedaklozeheeftaldezeproblemen, ennietalledaklozenzijnman,maarerisaltijdsprakevaneenmeervoudige problematiek. Watvoordaklozenzijnerenwaarverblijvenze?SingelenberggeeftinzijnstudieWonen aandeonderkant(2005)devolgendeopsommingen. Soortendaklozen Personenmeteenpsychiatrischprobleemofeenverslavingsprobleem; ex psychiatrischepatiëntenenex verslaafden; ex gedetineerden; mensenmeteenmaatschappelijkprobleemalsgevolgvanhuisuitzettingofhuiselijk geweld; cliëntenvandejeugdzorgdiedaklooszijn; seizoensarbeiders; illegalen; nietintedelen'zwervers'.

2 Waarverblijvenze? 1dakloos:buitenslapersenterreinbewoners;nachtopvang,passantenverblijven; 2thuisloos:hostels,opvanghuizen(longstay);tijdelijkehuisvestingzonder huurcontract;gevangenis,psychiatrischeinstelling; 3onzekergehuisvest:tweedekanswoningen,waarbijbegeleidingvoorwaardeis; onvrijwilligeinwoningbijfamilieofvrienden;onrechtmatigebewoning,illegale onderhuur; 4inadequaatgehuisvest:zomerhuisjes,slooppanden,caravans;illegalepensionsdieniet aandegemeentelijkeeisenvoldoen. 'Soorten'daklozenenwoonvormenkunnennietaanelkaargekoppeldworden.Zelopen doorelkaarheen.alleenintramuralevoorzieningenzijndoelgroepgebonden.zoalsinde verslavingszorg,depsychiatrieoflangdurigeopvang. Vandwangnaarzelfbeschikking Dakloosheidontstaatuiteencombinatievanpersoonlijkheidskenmerkenensociale structuren.desamenlevingisdelaatstedecenniaveranderd.zeiscomplexeren gedifferentieerdergeworden.demensenzijngeïndividualiseerd.vaniedereenwordt verwachtdathijzelfstandigenzelfverantwoordelijkzijneigenlevenleidt.mensen moetenzoveelmogelijkzonderhulpindesamenlevingfunctionerenenzichniet afhankelijkstellenvandealomvattendezorgvaneeninstituut.zelfbeschikking `zelfverantwoordelijkezelfbepaling',zoalsdepedagooglangeveldhetnoemde staat centraal. Dezorgtakenzijninallesectorenafgenomen.Deasielfunctievanpsychiatrische instellingenissterkverkleind.doorhetbeleidvanvermaatschappelijkingwonen psychiatrischepatiëntenenlichtverstandelijkgehandicaptenzelfstandig.jongeren wordenopachttienjarigeleeftijduitjeugdinternatenontslagen,inplaatsvanop eenentwintigjarigeleeftijd.dereclasseringismeergerichtoptaakstraffenenopde resocialisatievankansrijkgeachtegedetineerden(langgestraftenenjongeren)danop kortgestraften,recidivistenenouderegedetineerden.woningcorporatieshebbende functievanwoonmaatschappelijkwerksterafgeschaft.zezijneenstrakker uitzettingsbeleidgaanvoerenbijachterstalligehuur.erzijngeensocialesteunsystemenindeplaatsvandedwingendeinstitutionelezorggekomen.iedereenissterk geïndividualiseerd.slechtseenenkelingisbereiddefunctievandeinstitutenoverte nemen.hetnotinmybackyard syndroom,waarbijbewonersactievoerenomdezelfkantvandesamenlevinguithunwijkteweren,isdaarvaneenteken. Dakloosheidismedegevolgvanhuisvestingsproblemen.Mensenbelandenopstraat omdatzehunhuiskwijtrakenofomdatergeenadequatehuisvestingvoorhenis.eris eenleemtetussendebeschikbarewoonruimteendestraatalsverblijfplaats.delaatste decennia zosteltvandoorninhaarstudielevenopstraat(2005) isgoedkope huisvestingschaarsgeworden.'kraakpanden,logementen,pensionnetjesen kamerverhuurvoorvolwassenenzijnvrijwelverdwenen.'indevolkshuisvestingisde aanpakvanoverlastgevendehuurdersveranderd.sindsdeprivatiseringvande woningcorporatiesis'dezorgfunctienaardeachtergrondverschovenenzijndealoude woonmaatschappelijkwerkstersschaarsergeworden'.eenmeerformeleopstellingis daarvoorindeplaatsgekomen.wiezijnhuurnietbetaalt,wordtuitgezet. Deveranderingenindebenaderingvanmensenmetafwijkendgedragvaltte kenschetsenals'vanopsluitennaaruitsluiten'.deofficiële,politieketendensisomvan uitsluitennaarinsluitentegaan.daklozenmoetendeondersteuningenopvangkrijgen

3 diezenodighebben( gestimuleerdwordenhetcircuitteverlatendoorteproberenhunzelfredzaamheidte vergrotendoorbegeleidingendagbestedingaantebieden. Veranderingenindemaatschappelijkeopvang Ookdespeciaaltenbehoevevandaklozenopgerichtevoorzieningenveranderen.Doel washetleverenvandedrieb's:bed,bad,brood.beschermingstondcentraalen daarmeeminofmeerdeacceptatievanhetlevenvandaklozen.opbasisvanhet veranderdemensbeeldendeveranderdepolitiek maatschappelijkecontextworden nieuweinstitutionelesystemenontwikkeld.daarbijishetuitgangspuntdatindividuele verantwoordelijkheidgecombineerdwordtmeteensteunsysteem,gerichtophet aansprekenvandepotentiesvandaklozen.derhalveisereenvierdebbijgekomen: begeleiding,gerichtopzelfhandhaving,opzelfstandigwonenenzinvolledagindeling. Hetbeleidisgewijzigdvanbeschermingnaaractivering.Naarre integratieinde samenleving. Nieuweinstitutionelearrangementen Deveranderdeopvattingoverdak enthuislozenenhoehentehelpen,maaktnieuwe oplossingsrichtingennoodzakelijk.opsluitenisgeenoptie alleeninextremegevallen. Bewonerswillendedaklozennietindenabijheidvanhunwoningofrondhangendin luxewinkelgebieden.vooralverslaafdedaklozengevenoverlastdoorhun 'strafrechtelijkerecidive'.vanuitmoreeloogpuntachtdesamenlevingzich verantwoordelijkomteproberendezemensenuithunuitzichtlozesituatietehalen.om datvoorelkaartekrijgenzijnnieuweinstitutionelearrangementennodig.omzohet (verder)afglijdeninhetdaklozencircuittevoorkomen.omalsmendakloosisgeworden doorstroomnaaraangepastewoonvormenofnormalewoonvormentebevorderen.en politiekbelangrijk omdeoverlasttebeperken.middelenzijn:preventie, aangepastesocialehuisvesting,begeleiding,dagbesteding/activering,samenwerking /netwerkvorming.welopenzelangs. Preventie Omdakloosheidtevoorkomen,isvroegtijdigesignaleringdaterdingenmisgaanvan belang.concreetbetekentditdateenwoningcorporatiedreigendehuisuitzettingmeldt aanhetmaatschappelijkwerk.dathelptdeproblemenoptelossen,zodatdakloosheid voorkomenwordt.ookdreigendeafsluitingvangasenlichtiseensignaaldateriets misgaatenmoetgemeldworden.wijkmeldpuntenvanoverlastenzorg,waarburenhun zorgenkunnenmelden,dienenbeschikbaartezijn.hetwijkmeldpuntschakeltdan hulpverlenersin.dezeaanpakvereistbindendesamenwerkingsafsprakentussen woningcorporatiesendeinstellingenvoordak enthuislozenzorg. Aangepastesocialehuisvesting Sommigemensenzijnnietinstaatom'gewoon','onopvallend'televen.Zezijnnietin staatineengewoonhuistewonen.zehebbenaangepastewoonvormennodig.de woningcorporatiescreërengoedkopehuisvestingaandeonderkantvandewoningmarkt.enexperimenterenmetsoberewoonvormen,zoalseenkamerwoningen, vakantiehuizen,stacaravans,barakken,wooncontainers,`skaevehuser'voor`skaeve existenser'(rarehuizenvoorraremensen).

4 Begeleiding Deuitstroomuitpsychiatrischeinstellingenmoetgoedbegeleidworden.Datmen ontslagenisuitdeinstellingwilnietzeggendatmeninstaatisopeigenkrachtzijnleven vormtegeven.devermaatschappelijkingheeftalleenkansvanslagenalsmenbegeleid wordtnaar`zelfverantwoordelijkwonen',datbetekentbegeleidingnaarzelfstandig wonenénnazorg.ookgedetineerdendieontslagkrijgenennietwetenwaarzenaartoe moeten,dienenopgevangenteworden. Dagbesteding/activering Dagbesteding/activeringisvanbelangomdatmensenvanhunprobleemworden afgeleid,zichnuttigvoelenenmeerzelfwaarderingkrijgenenhunlevenbewuster vormgeven.enmogelijkuithetcircuitvandak enthuisloosheidgeraken.de verschuivingvanpuuropvang(dedrieb's)naaractiveringheeftindelaatstedecennia eennieuwveldvanwerk enactiveringsprojectenvoordaklozenenverslaafdendoen ontstaan.allerleiprojectenvandagactiviteitentotgesubsidieerdearbeidzijnopgezet. Daarbijgaathetomveeg enschoonmaakprojecten,hetmakenenverkopenvan straatkranten,verkoopvantweedehandsspulleninkringloopwinkels, fietsherstelwerkplaatsen,verzorgenvanmailings,opknappenenverkoopvanoude meubels,makenvankunst( gecombineerdmetbegeleidingoppsychisch,medisch,juridischenfinancieelterrein. Samenwerking/netwerkvorming Hetgaatindezorgvoordaklozenomrelatiefkleineaantallenmensen,waarveelenergie ingestokenmoetworden.samenwerkingtussendegemeente,deopvangvoorzieningen, dezorginstellingen,dereclassering,dejeugdzorg,decorporatiesscheptdevoorwaarde datdakloosheidkanwordenvoorkomenendatmensenmeteenzwakkewooncultuurin hunwoningkunnenblijvenwonen.hetgaatomdeintegraleaanpakvandeze problematiek.dus:énhuisvesting,éndagbesteding,énmedische,psychische,financiële enjuridischezorg,énbegeleiding.eenprojectmatige(netwerk)aanpakisde aangewezenvorm.zoalseencorporatiedirecteurstelde:'zoekeennetwerkvan geestverwanten'.een'sluitendeketenaanpakheetdatelders. Geïntegreerdeaanpak Latenweeenpaarvoorbeeldenbeschrijvenvandezeaanpakomtezienhoemenhet doet. NieuweEnergieinLeiden InLeidenzijnzo'nvijfhonderdmensenzondervastewoon ofverblijfplaats.opstraat levenertachtig.een'flinkaantal'isdakloosgewordenviahuisuitzetting.leidenheeft met inwonerseenrelatiefhoogaantaldak enthuislozeninvergelijkingmet anderegemeenten.hoepaktmendeproblematiekaan?alseendaklozeonderdakwil, kanhijeenwoningkrijgenondervoorwaardevanbegeleiding. Mensluit`driehoekscontracten'.Probleemdatmensignaleertisdatkleineengoedkope huurwoningenwordenverkochtofafgebroken.woningcorporatieportaalleidenheeft indebinnenstadvanleidenoudepandenstaan,diegebruiktwordenalswoningenvoor voormaligedaklozen.hetprojectnieuweenergiebiedteenintegraleaanpak.het projectzitindevoorbereidingsfase.hetbetrefthetterreinvannuonwaareenloods staat.portaalgaaterzijnkantoorbouwen,omaantegevendatmenbereidisde mogelijkeoverlastmeetedragen.omhetnimby effectteneutraliseren.ookwilmeneen

5 deelvanhetgebouwvoordiversepublieksfunctiesinzetten.omzodeintegratiete bevorderen.hetgaatdevolgendefunctiesomvatten: slaaphuismetveertigbedden(dezewordengerealiseerdals40socialehuurwoningen, vanwegedemogelijkheidvaneenonrendabeletop); huiskamer(tegebruikenvoordedaklozenalspostadres,waarzehunuitkering kunnenkrijgen); alcoholgebruikersruimte; dagbesteding`dezaak'(fietsenreparatie,schilderen); dokterspost,kledingomruil. 'tgroenestichtinutrecht Nogeenvoorbeeld.Ditfunctioneertalenkelejaren.'tGroeneSticht ( werkgemeenschapvoordaklozen.inleidscherijn, Vinex locatieinhetvoormaligweidegebiedtenwestenvanutrecht,ligteenvoormalige boerderijmetbijgebouwen.hetiseenruimwoonerf,metdeboerderijalscentraalpunt enalsinspiratievoorhetontwerpvandeomliggendegebouwen.behalvedeoude boerderijendebestaandebomenopheterf,heeftookdevoormaligemestsiloeenplek gekregeninhetontwerpvan'tgroenesticht.debuurtiseenmengelingvanouden nieuw,metveelgroenenwater.tussendegebouwenvormtde'marktplaats'een centraleontmoetingsplekvoorbuurt enwijkgenoten.dedaklozenwordenophun eigenkrachtaangesproken,metwoontraining,betaaldwerkeneensocialeomgeving. Hetideevoor'tGroeneStichtkomtuitdekokervanWerkgroepdeRafelrand,een samenwerkingsverbandvandaklozenorganisatiesenkerkelijkearmoedebestrijders. AanleidingwashetchronischetekortaanopvangplaatsenindestadUtrecht.Emmaus Haarzuilens(tweedehandsgoederen)werktaljarenalswoonwerkgemeenschap,en vestigdezichophetterrein.denachtopvanginzelfbeheer,hetpassantenverblijfin Utrecht,iseentimeout voorzieninggestartvoorgastenuitdenachtopvangdiewerk hebbengevondenalsvastestraatkrantverkoperofuitzendkrachtentoezijnaaneen zekerderslaapplaats.deexploitatievanhetrestaurantisinhandenvandeinstelling voorverstandelijkgehandicaptenreinaerde.naastdezevoorzieningenzijnerookhuur enkoopwoningen,zodatereengemengdebewonersgroepisontstaan.dewoningenzijn gebouwddoorportaalutrecht. 'tgroenestichtbeoogtkwetsbaregroepeneenplektegevenineenwoonbuurtmet actieveenbetrokkenbewoners.meteensocialemixaanleeftijdsgroepen, inkomensgroepenenmatevanmaatschappelijkedraagkracht.hetiseen combinatieprojectmetallerleisoortenvoorzieningen,waarrekeningisgehoudenmet dedirecteomgevingenwaardooreenslimmecombinatie'ruimte'isontstaanvoor(ex )dak enthuislozenomtewonenentewerken.'tgroenestichtbiedtnietalleendedrie B's.Doorbetaaldeactiviteitenkunnenbewonersvoorzieninhuneigeninkomen. Doelgroepenzijnex daklozendieweinigbegeleidingnodighebbenenmaximaalkunnen participerenindebuurt,enex daklozenenex psychiatrischepatiëntendieinde woonwerkgemeenschapkunnenmeedraaien.voordehuurwoningenzijnhuurders gezochtdiemaximaalzelfredzaameninzetbaarzijn. Erzijnveelfinancieringsbronnenaangeboord.Degemeenteheefteensubsidieeneen laagrentendeleningterbeschikkinggesteld.degrondkonvooreenkwartvande gangbareprijswordengekocht.deboerderijis'omniet'verkregen.kerkelijkeen maatschappelijkeinstellingenhebbengeldgegeven.dekoopwoningenophetterrein zijntegenmarktprijzenverkocht.deexploitatieisindestartfasegefinancierddoor EmmausHaarzuilens.

6 FlexibelWoneninRotterdam Nogeenderdeproject.FlexibelWonenis,aldushetContourenplanFlexibelWonenvan P.W.Voogtuit2003,eensamenwerkingsverbandvandrieRotterdamse woningcorporaties:decombinatie,denieuweunie,woningstichtingpws.hetiseen meeropondersteundwonengerichtproject.dewoningcorporatieshebbeneen organisatieopgerichtwaarindehuisvestingvanbijzonderedoelgroepenis ondergebracht.menconstateerdedathethuisvestenvandezegroepenopadhocbasis plaatsvindtenmenvoortdurendachterdeontwikkelingenaanlooptendatplanning ontbreekt.iederezorginstellingkiestzijneigenwegalsdiecliëntenwilplaatsenin gewonehuurwoningen.iedereinstellingbouwtzijneigenrelatiesopnietverhuurders enmaaktafsprakenoververhuurcondities(envindtdaarbijtelkensopnieuwhetwiel uit).dewoningtekortenbijdeenezorginstellingwordennietgecompenseerddoor eventueleoverschottenbijandereinstellingen.corporatieszijnaarzelendinhet beschikbaarstellenvanwoningenvanwegemogelijkoverlastgevendebewoning, onbekendheidmetenonvoldoendevertrouwenindezorginstellingen/ofdecomplexe verhuurrelatiediemoetwordenaangegaan. FlexibelWonenvoorzietinkamerverhuur,inrichtingeninventaris(maatwerk), woontoezicht(maatwerk),opbewonerenbetrokkenzorginstellingafgestemd verhuurcontract,snelletoewijzing(buitenhetaanbodmodel).ditsysteemisbedoeld voorbijzonderedoelgroepen:(ex )psychiatrischepatiënten,re integrerende verslaafden,re integrerendeex delinquenten,re integrerendedaklozen,thuisloze jongeren,verstandelijkgehandicapten,slachtoffersvanhuiselijkgeweld, laatstekansbewoners,asielzoekers.bijdemeestevandezedoelgroepenisbegeleiding vanuiteenzorginstellingaanwezig. Woontoezichthoudtindatertoezichtplaatsvindtophetnalevenvan brandvoorschriftenenhygiëne.endatdestaatvanonderhoudbewaaktwordt.dat overlastvooromwonendenvoorkomenwordt.erwordtpraktischeondersteuning gegevenbijhetwonen(omgangmetapparatuur,huisvuil,gebruikgemeenschappelijke ruimten).problemenwordengesignaleerdennaarbetrokkenzorginstellingen doorgesluisd,hulpverleningwordtzonodigingeroepen.enookwordtdoorde woningcorporatiesgecontroleerdofdezorginstellingendeafsprakennakomen.het woontoezichtwordtbekostigduiteenopslagopdehuur(servicekosten).intensievere ondersteuningdooreenzorginstellingwordtgefinancierdviadealgemenewet bijzondereziektekosten(awbz). Watergebeurt Dezorgvoordaklozenstaatsindsenkelejarensterkindeaandacht.Datkomtdooreen anderekijkopdezemensen,maarookdoordatdesamenlevingmindertolerantisen meeractievereistomdeoverlasttebeperken.rondhangen,vervuiling,openbaar alcohol endrugsgebruik,overlastineenbuurt,kleinecriminaliteitwordennietmeer geaccepteerd.entegelijkertijdishetideëledoeldezemensenweerindenormale samenlevingeenplekjetegeven.deopvanginstellingenzijneveneensveranderd.ze kwamenvoortuitveelalkerkelijkvrijwilligerswerk,maarzijnbezigmeteen professionaliseringsslag.hunaanpakismeerzakelijk.menkijktnaardeawbzenofde financieringopbasisdaarvanmogelijkhedenbiedt.menwerktsamenmetwoningcorporatiesdiemenbegeleidingscontractenvoorlastigehuurdersaanbiedt.allerlei nieuwevormenvanwonenzijnenwordenbedacht,waardooreenmeerbijiemands specifiekekenmerkenpassendehuisvestingkanwordengeboden.altijdmeteen somsminimaal begeleidingscontract.erzijnallerleiprojectenontwikkeldwaarin

7 dak enthuislozengeactiveerdworden.metalsdoeleennormaledagstructuur,iets nuttigsproduceren,afleidenvandefocusopdeverslaving;re integratie.deopvangvoorzieningenrichtenzichbehalveopdeasielfunctiemetbed,badenbroodopeen geïntegreerdeaanpak:éneenwoningénbegeleidingéncontroleéndagbesteding. Dak enthuislozenzulleneraltijdzijn.daarhoevenweonsgeenillusiesovertemaken. Erisgeendefinitieveoplossing.Endatbetekentdatsteedsnieuwecreatieve, innovatieve,slimmevormenvanhuisvesting,begeleidingenactiveringnodigzijn.en bewogenmensendiezichinzettenvoordezesocialeonderklasse. BenIpenburg,directeurvanStichtingZorgcentrumDeAanleginHarderwijken senioradviseurwonenenzorgususbvtewezep ReactieopartikelBenlpenburg SamenwerkenensamenlevengeldtinTwenteookvoorjongerenAnticiperendophet huidigeregeerakkoordiserdankzijhetproject'geefopvangderuimte'gewerktaan 'kamersmetkansen'inenschede.ditinitiatiefvanmeerdereorganisatiesheeft geresulteerdineensluitendeketenvanzorgenondersteuningvoorjongedak en thuislozen.hetproject'geefopvangderuimte'iseeninitiatiefvandefederatieopvang (koepelorganisatievandemaatschappelijkeopvanginstellingen)enacdes (koepelorganisatievanwoningbouwcorporaties).hetdoelvanditprojectisde doorstroomindemaat schappelijkeopvangtebevorderen.detwentse opvangvoorzicningvoorzwerfjongeren(tov),inenschede,eenvoorzieningvan HumanitasOnderDakTwente,kandankzijditprojectjongerensnellerlatenuitstromen. Voordesamenwerkendepartnersindejongeren hulpverleningbinnentovzijnde volgendezakengerealiseerd. Dedienstmaatschappelijkeondersteuning(DMO)vandegemeenteEnschededraagt zorgvooreenscholingtrajecten/oftoeleidingnaardearbeidsmarkt.vooreenuitkering kandejongeresamenmeteenbegeleiderrechtstreeksnaardeafdelingwetwerken bijstand(wwb)locatieoost.binnentweewekenvindteenafspraakplaatsbij StadsbankOostNederlandwaareenBudgetBe heer rekeningwordtgeopenden &schuldenvandejongereinkaartwordengebracht.woningbouwcorporatiedomijn verhuurtzeswoningenwaari1jongerenvoor15ocuroinclusiefkunnenwonen, waardoorschuldsancringopgangkanwordengebracht.(anderewoningbouwcorporatiesoverwegenofzijgoedkopewoningenaanbiedennauitstroomvande 150 eurowonngen). HumankasVrijwilligOndersteunendContactTandembiedtindevormvan'een maatje'on dersteuningaanhetopbouwenvanhetsocialenetwerk.samentrachtenzij binnende'periodevanongeveereenjaarhetsocialeisolementtedoorbrekeneneen nieuwsociaalnetwerkoptebouwen.metdezevrijwilligeondersteuningkrijgtde jongereeenduwtjeinderugomweeractiefaandesamenlevingtegaandeelnemen. Jarabeeondersteuntjongerenbijhetopgroeien.Metnamehetthuislozenteam(Tteam)kanjon gerensnellerplaatsen,doordatdoorstromingbeteris.jongerenkunnen deelnemenaandug OUT,hetactiveringstraject.HetT teamonder steuntbijhetvinden vanpassendehuisvesting,werkofeenschool,hetregelenvangeldzakenenandere problemen. Depolitiegeeftpreventiefadviesenondersteuntbijcalamiteiten. EenenanderisvastgelegdinhetboekjeAfsprakenKamersmetKansenEnschede.Het procesisreedsinganggezetenkanbinnenanderegemeentenwordenuitgerold.de jongerenjuichenditinitiatieftoe.

8 Marie JoséLuttikholt,kwaliteitsmedewerkervanStichtingHumanitasOnderDak Twente BulletinWerkenDagbesteding4

Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg

Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg Paul Maatschappelijke zorg (Wolf, 2015) Maatschappelijke zorg richt zich op mensen met meerdere complexe problemen om: sociale uitsluiting te

Nadere informatie

1a. Op welke wijze wordt er aandacht besteed aan diaconie in uw parochie?

1a. Op welke wijze wordt er aandacht besteed aan diaconie in uw parochie? Inventarisatie diaconie in de parochie Deze inventarisatie stelt in staat een beeld te krijgen van diverse vormen van diaconale betrokkenheid in een parochie(-verband). Daarnaast kan van de inventarisatie

Nadere informatie

Lustrumcongres 30 jaar INTRAVAL 15 september 2016

Lustrumcongres 30 jaar INTRAVAL 15 september 2016 Lustrumcongres 30 jaar INTRAVAL 15 september 2016 13.00 13.45 Aanpak buurtoverlast 13.45 14.30 Alcohol, tabak en jongeren 14.30 15.00 Pauze 15.00 15.45 Benadering kwetsbare groepen 15.45 16.30 Ondersteuning

Nadere informatie

Aanmeldformulier Meldpunt Zorg en Overlast / Steunpunt Huiselijk Geweld

Aanmeldformulier Meldpunt Zorg en Overlast / Steunpunt Huiselijk Geweld Aanmeldformulier Meldpunt Zorg en Overlast / Steunpunt Huiselijk Geweld Mogelijk kunt u niet alle vragen in dit formulier beantwoorden. Wij verzoeken u zo veel mogelijk informatie te vermelden van zaken

Nadere informatie

Zicht krijgen op de diaconie in de parochie

Zicht krijgen op de diaconie in de parochie Zicht krijgen op de diaconie in de parochie Situering Deze inventarisatie stelt u in staat een beeld te krijgen van diverse vormen van diaconale betrokkenheid in een parochie(-verband). Daarnaast kan van

Nadere informatie

Maatschappelijke opvang in Haarlem. Regionaal Kompas Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Maatschappelijke opvang in Haarlem. Regionaal Kompas Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Maatschappelijke opvang in Haarlem Regionaal Kompas 2008 2014 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Regionaal Kompas Plan van aanpak bestrijding dakloosheid voor de periode 2008 2014 Reikwijdte: Haarlemmermeer,

Nadere informatie

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg IrisZorg verslavingszorg en maatschappelijke opvang dicht bij mensen, ver in zorg > IrisZorg: dicht bij mensen, ver in zorg Bij IrisZorg kan iedereen rekenen op de deskundigheid en betrokkenheid van onze

Nadere informatie

Raad voor de rechtshandhaving. JAARPLAN en BEGROTING 2015

Raad voor de rechtshandhaving. JAARPLAN en BEGROTING 2015 Raad voor de rechtshandhaving JAARPLAN en BEGROTING 2015 De hieronder genoemde inspecties worden in de landen Curaçao, Sint Maarten en de BESeilanden uitgevoerd. Aanpak van de bestrijding van ATRAKO s

Nadere informatie

Middelen en Verslaving in het Gevangeniswezen. Veiligheid of Zorg?

Middelen en Verslaving in het Gevangeniswezen. Veiligheid of Zorg? Middelen en Verslaving in het Gevangeniswezen Veiligheid of Zorg? 14 april 2016 Inhoud presentatie Deel I (Reinier Sepers, Hoofdkantoor DJI) 10 minuten Introductie Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Nadere informatie

Specialisten in verslavingszorg

Specialisten in verslavingszorg Specialisten in verslavingszorg Werkbespreking Commissie maatschappelijke Ontwikkeling Woensdag 7 maart 2007 Zorgdivisies binnen de Parnassiagroep Divisie Zorgservice Divisie Brijder Verslavingszorg Divisie

Nadere informatie

Maatschappij en Gezondheidszorg Symposium 5.2

Maatschappij en Gezondheidszorg Symposium 5.2 Maatschappij en Gezondheidszorg Symposium 5.2 Als de zorg niet sluit OGGZ Openbare geestelijke gezondheidszorg (Ongevraagde geestelijke gezondheidszorg) Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Vluchtelingen

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Mensen met verward gedrag Kan de samenleving dit dragen?

Mensen met verward gedrag Kan de samenleving dit dragen? Mensen met verward gedrag Kan de samenleving dit dragen? VB Noord bijeenkomst 21-10-2016 W. Teer Bestuur GGZ Friesland Misdrijven Kan de samenleving dit dragen? 65.000 inbraken per jaar 40% van de ex-gedetineerden

Nadere informatie

Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Ook voor jongeren. Het CAW versterkt welzijn. Daarvoor is het CAW er

Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Ook voor jongeren. Het CAW versterkt welzijn. Daarvoor is het CAW er Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk Dat hoort bij het leven. Soms kan je terecht bij vrienden en familie. Of vind je er zelf een weg doorheen. Maar iedereen kent ook momenten dat het helemaal

Nadere informatie

ISI-Model. Samenleving: morele afkeuring. Individu. Beleefde gezondheid: psychisch fysiek mate van verslaving

ISI-Model. Samenleving: morele afkeuring. Individu. Beleefde gezondheid: psychisch fysiek mate van verslaving SAMENVATTING Het Leger des Heils houdt zich van oudsher bezig met groepen mensen, die worden getroffen door achterstelling, armoede, uitbuiting en uitsluiting. De toename van de complexiteit van de problemen

Nadere informatie

Waar bemoei je je mee?! Vrije samenleving. Waar bemoei je je mee?! Vrije samenleving. Ochtendrapport crisisdienst. De sociale psychiatrie is dood

Waar bemoei je je mee?! Vrije samenleving. Waar bemoei je je mee?! Vrije samenleving. Ochtendrapport crisisdienst. De sociale psychiatrie is dood Waar bemoei je je mee?! Vrije samenleving De sociale psychiatrie is dood Lang leve de sociale psychiatrie Prof dr. Bert van Hemert, psychiater Epidemiologie van de OGGZ Parnassia Bavo Groep Spoedeisende

Nadere informatie

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Veilige buurten Veilige buurten Veilige Buurten 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Iedereen wil wonen, werken, wandelen en winkelen in een veilige buurt. Een buurt waar je gewoon je kinderen buiten

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie- en Preventiebeleid Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Breken met verslaving? De Brug laat je niet in de kou staan!

Breken met verslaving? De Brug laat je niet in de kou staan! Breken met verslaving? De Brug laat je niet in de kou staan! De Brug Midden-Nederland biedt hulp aan mensen die willen breken met hun verslaving of die hulp zoeken bij het omgaan met de verslaving van

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Regionaal beleids- en afsprakenkader Wmo 2015 Afdelingshoofd : Bremmers, P.H.M. Auteur : Bankers, J. Datum vergadering : 08 december 2014

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

IrisZorg Preventieve wijkgerichte

IrisZorg Preventieve wijkgerichte IrisZorg Preventieve wijkgerichte hulpverlening 1. Wie zijn Bianca Lubbers en Vincent Stijns? 2. Wat is IrisZorg? 3. Wat is IRIS in de Buurt? 4. Wat doet IRIS in de Buurt? casuïstiek 5. Maatschappelijk

Nadere informatie

KHB Kwaliteitsbeleid: Visietekst Drugsbeleid

KHB Kwaliteitsbeleid: Visietekst Drugsbeleid KHB Kwaliteitsbeleid: Visietekst Drugsbeleid De hulpverlening in KIDS is gericht op de maximale ontplooiing van de totale persoon. Communicatie neemt daarin een belangrijke plaats, en is zowel middel als

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen Twente 2012

Monitor begeleid wonen Twente 2012 Monitor begeleid wonen Twente 2012 metingen 2009, 2010 en 2011 A. Kruize S. Biesma B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke opvang willen

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Van Gent (GL) over bijzondere bijstand aan gedetineerden. (Ingezonden 26 maart 2003).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Van Gent (GL) over bijzondere bijstand aan gedetineerden. (Ingezonden 26 maart 2003). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning Over de auteur: Wicher Pattje Wicher Pattje is oud-wethouder van de gemeente Groningen en beleidsadviseur in de sociale sector, gericht op overheden en non-profit instellingen. Voor meer informatie: www.conjunct.nl.

Nadere informatie

Stichting Jabbok Beleidsplan

Stichting Jabbok Beleidsplan Stichting Jabbok Beleidsplan Juli 2016 Jabbok Eeserstraat 7 9537 TA Eesergroen Gemeente Borger Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Missie, visie en doelstellingen... 3 3. Werkwijze... 3 4. Organisatie...

Nadere informatie

VEILIGHEIDSHUIS KERKRADE

VEILIGHEIDSHUIS KERKRADE VEILIGHEIDSHUIS KERKRADE toelichting op werkwijze en resultaten in 2010 ten behoeve van gemeente Gulpen-Wittem ronde tafel 17 maart 2011 inhoud van deze presentatie wat doet het Veiligheidshuis Kerkrade?

Nadere informatie

Frans Damenlezing 2014. Maria van den Muijsenbergh Huisarts / onderzoeker

Frans Damenlezing 2014. Maria van den Muijsenbergh Huisarts / onderzoeker Frans Damenlezing 2014 Maria van den Muijsenbergh Huisarts / onderzoeker Meedoen eigen regie niet voor iedereen weggelegd Gettovorming op de loer door participatiesamenleving AD Patrick, laaggeletterd

Nadere informatie

Actie ter ondersteuning van de federale beleidsnota drugs

Actie ter ondersteuning van de federale beleidsnota drugs FEDERAAL WETENSCHAPSBELEID Wetenschapsstraat 8 B-1000 BRUSSEL Tel. 02 238 34 11 Fax 02 230 59 12 www.belspo.be Actie ter ondersteuning van de federale beleidsnota drugs Projectformulier ten behoeve van

Nadere informatie

WAAROM SOCIALE MEDIA INZETTEN?

WAAROM SOCIALE MEDIA INZETTEN? WAAROM SOCIALE MEDIA INZETTEN? VAN MASSACOMMUNICATIE NAAR EEN MASSA COMMUNICATIES VAN MASSACOMMUNICATIE NAAR EEN MASSA COMMUNICATORS WAAROM SOCIALE MEDIA OPNEMEN IN DE POLITIEWERKING?? Sociale media vormen

Nadere informatie

Beleidsplan College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Ede

Beleidsplan College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Ede Beleidsplan 2017-2021 College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Ede 1 1. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van het College van Diakenen (CvD) voor de jaren 2017 tot en met 2021. Het geeft

Nadere informatie

Gebiedsscan veiligheid en leefbaarheid verblijfsrecreatie

Gebiedsscan veiligheid en leefbaarheid verblijfsrecreatie Gebiedsscan veiligheid en leefbaarheid verblijfsrecreatie Een veiligheidsanalyse op en rond vakantieparken op de Noord-Veluwe als opmaat voor een gemeenschappelijke aanpak Rapportage najaar 2014 Samenvatting

Nadere informatie

De winst van maatwerk: Je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn

De winst van maatwerk: Je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn De winst van maatwerk: Je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn Waarom advies? Adviesaanvraag minister voor Jeugd en Gezin Niet of moeizaam duurzame plaats op arbeidsmarkt Afhankelijkheid collectieve voorzieningen

Nadere informatie

Diagnostiek fase. Behandelfase. Resocialisatiefase. Psychosociale behandeling. Medicamenteuze behandeling. Terugvalpreventie Herstel

Diagnostiek fase. Behandelfase. Resocialisatiefase. Psychosociale behandeling. Medicamenteuze behandeling. Terugvalpreventie Herstel Diagnostiek fase Samenvattingskaart WANNEER, HOE? 1. Diagnostiek middelengebruik 2. Vaststellen problematisch middelengebruik en relatie met delict Aandacht voor interacties psychische problemen en middelengebruik

Nadere informatie

Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis. [ontwikkeld door Palier]

Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis. [ontwikkeld door Palier] Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis [ontwikkeld door Palier] Palier, enkele kenmerken Begonnen als Forensische & Intensieve zorg Parnassia (2004). Omvang nu 175 bedden nu 513 medewerkers

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Regionaal beleids- en afsprakenkader 2016

Regionaal beleids- en afsprakenkader 2016 Regionaal beleids- en afsprakenkader 2016 Noord- en Midden-Limburg Beschermd wonen, opvang en openbare geestelijke gezondheidszorg 1. Inleiding Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)

Nadere informatie

Kinderen van ouders met een afhankelijkheidsprobleem KOAP. Gezondheidsconferentie 2016

Kinderen van ouders met een afhankelijkheidsprobleem KOAP. Gezondheidsconferentie 2016 Kinderen van ouders met een afhankelijkheidsprobleem KOAP Gezondheidsconferentie 2016 Probleem KOAP? Aandacht voor KOAP Herkenning geven Opgroeien in een gezin met stress en negatieve interacties Jonge

Nadere informatie

5 jaar CGG Eclips binnen de gevangenismuren Een evaluatie

5 jaar CGG Eclips binnen de gevangenismuren Een evaluatie 5 jaar CGG Eclips binnen de gevangenismuren Een evaluatie Inhoud Inleiding Werking CGG Eclips Evaluatie Achtergrond Vlaams Strategisch Plan Hulp- en Dienstverlening aan Gedetineerden (2000) De Vlaamse

Nadere informatie

Programma. Programma. Hoe zorgen we voor bewustwording en mentaliteitsverandering?

Programma. Programma. Hoe zorgen we voor bewustwording en mentaliteitsverandering? VLUCHTELINGEN-ORGANISATIES NEDERLAND/ REFUGEES' ORGANIZATIONS in the NETHERLANDS (VON) Maatschappelijke preventie eergerelateerd geweld De aanpak vanuit risicogemeenschappen Door Anne-Floor Dekker Changemakers

Nadere informatie

2 Verhalen... Inleiding. Het Verhaal Van Roos (14) in Het blijven toch je ouders. Het Verhaal van Tamara (23) in Het blijven toch je ouders.

2 Verhalen... Inleiding. Het Verhaal Van Roos (14) in Het blijven toch je ouders. Het Verhaal van Tamara (23) in Het blijven toch je ouders. 2 Verhalen... Anderhalf jaar terug werd het gedrag van mijn moeder nog erger. Als ik na een weekend bij mijn vader thuiskwam waren er dingen kapot. Ik wist gelijk dat er ruzie was geweest door de alcohol.

Nadere informatie

Een drugbeleid op onze school

Een drugbeleid op onze school Een drugbeleid op onze school 1. Waarom een drugbeleid? We zijn het er allemaal over eens dat jongeren het zeker niet gemakkelijk hebben in onze samenleving. Jongeren met problemen zijn zeer vatbaar voor

Nadere informatie

31ste jaargang. nr 07. korte inhoud. ... Bakles... Infoavond over drugs en alcohol

31ste jaargang. nr 07. korte inhoud. ... Bakles... Infoavond over drugs en alcohol Maart 31/07 31ste jaargang. nr 07 korte inhoud Wat voorbij is... Bakles... Infoavond over drugs en alcohol Wat komt... Kattenbosser après-ski party... KWBuurtkwis... Repair-café... Pompoenwedstrijd...

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: raadsinformatiebrief plan van aanpak drugs Registratienummer: 00586575 Datum: 8 juni 2016 Portefeuillehouder: M.M. Schlösser Steller: E. Meulman Nummer: RIB-MS-1616 Geachte

Nadere informatie

Sociale Werkplaatsen De Sleutel. Mahatma Gandhistraat 2A 9000 Gent 09/232.58.08

Sociale Werkplaatsen De Sleutel. Mahatma Gandhistraat 2A 9000 Gent 09/232.58.08 Sociale Werkplaatsen De Sleutel Mahatma Gandhistraat 2A 9000 Gent 09/232.58.08 VZW SWP De Sleutel is een werking die behoort tot de algemene werking van De Sleutel. De visie van beide organisaties is dan

Nadere informatie

Van verdediging van de privileges van justitie naar de realisatie van veiligheid in uw buurt

Van verdediging van de privileges van justitie naar de realisatie van veiligheid in uw buurt Vanverdedigingvandeprivilegesvanjustitienaarderealisatievanveiligheidinuwbuurt Iedereenheeftrechtopveiligheid.Hetrechtomvrijtewandelenopstraatzondertelkensachterom tehoevenkijken.hetrechtomrustigtekunnenslapeninzijneigenhuis,zondertemoetenvrezen

Nadere informatie

Behoefteonderzoek. Woonvoorziening kwetsbare personen Hengelo. A. Kruize S. Biesma B. Bieleman

Behoefteonderzoek. Woonvoorziening kwetsbare personen Hengelo. A. Kruize S. Biesma B. Bieleman Behoefteonderzoek Woonvoorziening kwetsbare personen Hengelo A. Kruize S. Biesma B. Bieleman Woonvoorziening kwetsbare personen Hengelo Behoefteonderzoek Oktober 2011 INTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON

Nadere informatie

De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond

De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond alcohol, illegale drugs, medicatie en gokken. Doelgroep Meander: Iedereen met problemen in verband met

Nadere informatie

Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Drugsbeleid in de gevangenissen Who cares? We all care Opbouw Aanbod vandaag Analyse m.b.t. drugsbeleid in gevangenissen Lichtpunten Met focus op strategisch

Nadere informatie

Veiligheidshuis Groningen

Veiligheidshuis Groningen Regionaal Veiligheidshuis Groningen: Kluwen? een samenwerkingsverband gericht op het voorkomen en terugdringen van overlast en criminaliteit. Een aanpak van hardnekkige veiligheidsproblematiek, die organisaties

Nadere informatie

5 juni 2012 ONDERZOEK BEPERKT WEERBAAR

5 juni 2012 ONDERZOEK BEPERKT WEERBAAR 5 juni 2012 ONDERZOEK BEPERKT WEERBAAR HET ONDERZOEK In opdracht van het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport Uitgevoerd door onderzoekers van Rutgers WPF en Movisie Hoofdvragen Hoe vaak komt

Nadere informatie

9. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

9. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 9. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden allereerst kort de belangrijkste bevindingen van de doelgroepenanalyse beschreven. Vervolgens wordt ingegaan op de conclusies. 9.1 Belangrijkste

Nadere informatie

Doelgroepen kasteelplus. Kerngedachten bij de visie. Ontwennen meer dan stoppen. Visie : controleverlies betekent totale abstinentie

Doelgroepen kasteelplus. Kerngedachten bij de visie. Ontwennen meer dan stoppen. Visie : controleverlies betekent totale abstinentie Doelgroepen kasteelplus Ontwennen meer dan stoppen. Hoe helpen we mensen om te veranderen? dag van de zorg 17/03/2013 Patrick Lobbens Hoofdverpleegkundige verslavingszorg kasteelplus Kasteelplus 1 : mensen

Nadere informatie

Wat is een Veiligheidshuis?

Wat is een Veiligheidshuis? Wat is een Veiligheidshuis? Uit landelijk Programmaplan (2011): Een Veiligheidshuis is een lokaal of regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende partners gericht op integrale, operationele en persoons-

Nadere informatie

Wijnand Mulder Leo Rijff 17-09-2012

Wijnand Mulder Leo Rijff 17-09-2012 Wijnand Mulder Leo Rijff 17-09-2012 Gedetineerd in de psychiatrie? Mensen die niet kunnen meedoen, of van wie we willen dat ze niet meedoen, moeten uit de maatschappij verwijderd worden? Doelgroep 7

Nadere informatie

Datum 2 maart 2010 Onderwerp Kamervragen van het lid Van Velzen (SP) over de uitvoering van penitentiaire programma's

Datum 2 maart 2010 Onderwerp Kamervragen van het lid Van Velzen (SP) over de uitvoering van penitentiaire programma's > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie-

Nadere informatie

Verslaving is geen keuze, herstel bij Tactus wel CLIËNTENBROCHURE

Verslaving is geen keuze, herstel bij Tactus wel CLIËNTENBROCHURE BIJ TACTUS LEER JE JE VERSLAVING DE BAAS TE WORDEN Verslaving is geen keuze, herstel bij Tactus wel CLIËNTENBROCHURE Behandeling bij Tactus Welkom bij Tactus! Je wilt je leven niet meer laten beheersen

Nadere informatie

Samen Stadsgenoot. Werkteam Kwetsbaar in t Kwadraat Delft, 31 mei 07

Samen Stadsgenoot. Werkteam Kwetsbaar in t Kwadraat Delft, 31 mei 07 Samen Stadsgenoot Werkteam Kwetsbaar in t Kwadraat Delft, 31 mei 07 Voorstel werkteam Kwetsbaar in t Kwadraat 2 Voorwoord Het plan Samen Stadsgenoot wordt aangeboden door het werkteam Kwetsbaar in t Kwadraat

Nadere informatie

Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6 december 2012. verlening

Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6 december 2012. verlening Cliëntenraad Assen WWB / WSW p/a Gemeente Assen Noordersingel 33 9401 JW ASSEN Het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 30018 9400 RA Assen. Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6

Nadere informatie

Visie op participatie

Visie op participatie 1. Inleiding De VVD vindt dat ieder individu een zelfstandig en zelfredzaam bestaan moet kunnen hebben. Volledige zelfontplooiing is een basisrecht dat daarbij hoort. De overheid dient daar waar nodig

Nadere informatie

beeld van de opvang feiten en cijfers 2011

beeld van de opvang feiten en cijfers 2011 beeld van de opvang feiten en cijfers 2011 1 i n h o cliënten in de maatschappelijke opvang u 24 colofon d 4 Interview met voorzitter Jan Laurier 8 belangrijkste uitkomsten 2011 10 de cliënten Totalen

Nadere informatie

Selectiecriteria voor plaatsing in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum

Selectiecriteria voor plaatsing in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum Selectiecriteria voor plaatsing in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum Wijziging van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing gedetineerden Advies d.d. 8 juni 2009 1 2 Samenvatting De Raad stemt

Nadere informatie

Streetwise met de straatdokter? 29 september congres Pharos /NHG

Streetwise met de straatdokter? 29 september congres Pharos /NHG Streetwise met de straatdokter? 29 september congres Pharos /NHG Marcel Slockers huisarts/straatdokter. Programma. 1.welkom. 2.quiz. 3.sterfte. 4.verstandelijke beperking 5.onverzekerden 6.straattips.

Nadere informatie

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Zeeuwse jongeren en alcohol In 2010 is de Zeeuwse campagne Laat ze niet (ver)zuipen! van start

Nadere informatie

Van ver gekomen Gezondheid van Eritrese vluchtelingen. Eindhoven, 20 juni 2017 Inge Goorts en Dlama Legiag

Van ver gekomen Gezondheid van Eritrese vluchtelingen. Eindhoven, 20 juni 2017 Inge Goorts en Dlama Legiag Van ver gekomen Gezondheid van Eritrese vluchtelingen Eindhoven, 20 juni 2017 Inge Goorts en Dlama Legiag 1 Wat gaan we vandaag doen? Verkenning Van ver gekomen Uit de praktijk > werken met sleutelpersonen

Nadere informatie

Monitor Huisuitzettingen en preventie Twente 2012

Monitor Huisuitzettingen en preventie Twente 2012 Monitor Huisuitzettingen en preventie Twente 2012 metingen 2008- A. Kruize S. Biesma B. Bieleman 1. Aantallen Huisuitzetting is één van de oorzaken van dakloosheid. Mensen worden door woningcorporaties,

Nadere informatie

Samenwerking tussen PI en gemeente bij de reïntegratie van de gedetineerde burger. Workshop oktober 2010

Samenwerking tussen PI en gemeente bij de reïntegratie van de gedetineerde burger. Workshop oktober 2010 Samenwerking tussen PI en gemeente bij de reïntegratie van de gedetineerde burger Workshop oktober 2010 2 Hoger doel Wij staan voor een veilige en menswaardige detentie en werken, samen met onze partners

Nadere informatie

Flitspeiling begeleid wonen

Flitspeiling begeleid wonen Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Flitspeiling begeleid wonen Bart Koenen, Valerie Vieira

Nadere informatie

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling. Huisvesting Sociaal Kwetsbaren

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling. Huisvesting Sociaal Kwetsbaren Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling Huisvesting Sociaal Kwetsbaren CONCEPT september 2009 Colofon Uitgave Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling Afdeling Wonen: Art Touw Contactpersoon:

Nadere informatie

Inhoudsopgave INLEIDING: SOORTEN DRUGS EN HUN EFFECTEN 1 I. DRUGWET: 24 FEBRUARI II. DRUGS IN HET VERKEER 86. C. Verzwarende omstandigheden 43

Inhoudsopgave INLEIDING: SOORTEN DRUGS EN HUN EFFECTEN 1 I. DRUGWET: 24 FEBRUARI II. DRUGS IN HET VERKEER 86. C. Verzwarende omstandigheden 43 Inhoudsopgave INLEIDING: SOORTEN DRUGS EN HUN EFFECTEN 1 A. Drugs: vriend of vijand van alle tijden? 1 1. Inleiding 1 2. De psychoactieve stoffen van alle tijden: de klassieke drugs 4 3. De nieuwe psychoactieve

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden H.M.M. Vos en M.Bolle. sv RIS Regnr. BSD/ Den Haag, 23 september 2008

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden H.M.M. Vos en M.Bolle. sv RIS Regnr. BSD/ Den Haag, 23 september 2008 Gemeente Den Haag BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden H.M.M. Vos en M.Bolle sv 2008.129 RIS 156287 Regnr. BSD/2008.2918 Den Haag, 23 september 2008 Inzake: nazorg ex-gedetineerden De gemeenteraad

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Nieuwe (&oude) verslavingstrends. R. Rijlaarsdam, J.H. van Gestel, A.H. Oortgiesen, J.A. Wind

Nieuwe (&oude) verslavingstrends. R. Rijlaarsdam, J.H. van Gestel, A.H. Oortgiesen, J.A. Wind Nieuwe (&oude) verslavingstrends R. Rijlaarsdam, J.H. van Gestel, A.H. Oortgiesen, J.A. Wind Programma: J.A. Wind, de cijfers Programma: J.A. Wind, de cijfers J. A. van Gestel, nieuwe trends GHB Cannabis

Nadere informatie

Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001

Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001 Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001 Deel 1 Introductie IPH/EPI REPORTS nr 2002-22 Afdeling Epidemiologie Juliette Wytsmanstraat 14 1050 Brussel Tel : 02/642.57.94 e-mail : his@iph.fgov.be

Nadere informatie

ONDERDERSTEUNING BIJ THUISADMINISTRATIE & SCHULDEN

ONDERDERSTEUNING BIJ THUISADMINISTRATIE & SCHULDEN OVERZICHT ORGANISATIES DIE INFORMELE ZORG & ONDERSTEUNING BIEDEN IN AMSTERDAM CENTRUM Per oktober 2016 ONDERDERSTEUNING BIJ THUISADMINISTRATIE & SCHULDEN PROBLEEMGEBIED Hulp bij de thuis administratie,

Nadere informatie

Regionaal bestuurlijk overleg Sociaal Domein

Regionaal bestuurlijk overleg Sociaal Domein Onderwerp: Kadernota Regionaal Kompas 2015 2017, Uitvoeringsplan 2015 2017, Mandaatregeling opvang en beschermd wonen. Te behandelen in BOSD van: 4 juni 2015 Bespreektijd: 20 minuten Afkomstig van: Marija

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie- en Preventiebeleid Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Een greep uit de geschiedenis van CAW Artevelde

Een greep uit de geschiedenis van CAW Artevelde CAW Artevelde - 6 -jaargang 12 nr. 4 Op 6 februari 1995 werd vzw Pluralistisch Centrum Welzijnswerk regio Gent geboren onder het goeddunkend oog van Kris Coenegrachts en Patrick Seys. In de wieg lagen

Nadere informatie

Familiewerking CAT Gent

Familiewerking CAT Gent Familiewerking CAT Gent deelwerking CCG ECLIPS Congres Geestelijke Gezondheidszorg Gent, 15 september 2010 Tomas Van Reybrouck Speerpunten werking CAT: Ambulante werking voor mensen met verslavingsproblematiek

Nadere informatie

Naar een verdere uitbouwing en duurzame verankering van de drughulpverlening in het drugsbeleid

Naar een verdere uitbouwing en duurzame verankering van de drughulpverlening in het drugsbeleid Naar een verdere uitbouwing en duurzame verankering van de drughulpverlening in het drugsbeleid Prof. dr. Brice De Ruyver Studiedag De Kiem 29 maart 2012, Gent 1 Structuur 1. De bevraging van de noden

Nadere informatie

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2008

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2008 Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2008 metingen 2001 tot en met 2007 A. Kruize M. Hofman B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl

Nadere informatie

Alles wat je altijd al wilde weten over de Cliëntenraad

Alles wat je altijd al wilde weten over de Cliëntenraad Alles wat je altijd al wilde weten over de Cliëntenraad Wie betaalt de zorg? Gezondheidszorg is iets waar we allemaal recht op hebben in onze verzorgingsstaat. Daarom wordt de meeste zorg betaald door

Nadere informatie

4. SLOTBESCHOUWING. 4.1 Omvang

4. SLOTBESCHOUWING. 4.1 Omvang Doel gr oepenanal yse dak-ent hui sl ozenen har ddr ugsver sl aaf den st edendr i ehoek 4. SLOTBESCHOUWING Vanaf 1999 heeft onderzoeksbureau INTRAVAL doelgroepenanalyses uitgevoerd in Apeldoorn (1999/2000),

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting De Sleutelbloem

Beleidsplan. Stichting De Sleutelbloem Beleidsplan Stichting De Sleutelbloem 2010-2011 1. Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van Stichting De Sleutelbloem. De stichting is opgericht vanuit de nood die gesignaleerd werd op Leerwerkcentrum

Nadere informatie

Therapeutisch programma voor druggebruikers en hun omgeving

Therapeutisch programma voor druggebruikers en hun omgeving Therapeutisch programma voor druggebruikers en hun omgeving De Kiem biedt hulp aan personen die problemen ervaren door het gebruik van drugs en aan mensen uit hun omgeving. Het residentiële luik van het

Nadere informatie

Regeling subsidie lichte ondersteuning gemeente Oisterwijk 2016

Regeling subsidie lichte ondersteuning gemeente Oisterwijk 2016 Regeling subsidie lichte ondersteuning gemeente Oisterwijk 2016 Datum vaststelling 15 september 2015 Datum publicatie Datum inwerkingtreding 1 oktober 2015 Geldigheidsduur Kalenderjaar 2016 Juridische

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Bekendheid twee instellingen

Hoofdstuk 31. Bekendheid twee instellingen Hoofdstuk 31. Bekendheid twee instellingen Samenvatting Sinds 25 november 2004 bestaat er een Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld. Dit is bedoeld voor mensen die, op wat voor manier dan ook, te maken

Nadere informatie

Wat weet u na vanavond?

Wat weet u na vanavond? ROADSHOW Wijkzorg Wat weet u na vanavond?.wat er nu eigenlijk verandert en waarom Hoe bestaande samenwerking goed kan worden benut als basis voor Wijkzorg.Wat kansen zijn om welzijn en informele zorg aan

Nadere informatie

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland Informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland biedt in een open setting

Nadere informatie

Slimme detentie voor een slimme stad

Slimme detentie voor een slimme stad Slimme detentie voor een slimme stad 19.02.2016 Burgemeester Wim Dries Studiedag Community Oriented Custody: van gevangenis naar detentiehuis? Korte inhoud - Over Genk - Kennismaking met het concept kleinschalige

Nadere informatie

Flevomonitor Verslaving, dak- en thuisloosheid en huiselijk geweld in Flevoland. Annemieke Benschop Dirk J Korf m.m.v.

Flevomonitor Verslaving, dak- en thuisloosheid en huiselijk geweld in Flevoland. Annemieke Benschop Dirk J Korf m.m.v. Flevomonitor 2015 Flevomonitor 2015 Verslaving, dak- en thuisloosheid en huiselijk geweld in Flevoland Annemieke Benschop Dirk J Korf m.m.v. Marlou Teerlink 2 Flevomonitor 2015 Inhoud Flevomonitor 2015

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS VOORDEEL ZONDER VOOROORDELEN

VOORTGEZET ONDERWIJS VOORDEEL ZONDER VOOROORDELEN VOORTGEZET ONDERWIJS VOORDEEL ZONDER VOOROORDELEN 1 Algemene informatie Beste docent, Voor u ligt de toolkit die RADAR voor u heeft ontworpen. Vanuit de resultaten van de Diverscity-meter is deze toolkit

Nadere informatie

Workshop zelfbeoordelingslijst PARTNERS IN PASSEND ONDERWIJS

Workshop zelfbeoordelingslijst PARTNERS IN PASSEND ONDERWIJS Workshop zelfbeoordelingslijst Competentieprofiel Voor leerkrachten die werken met het protocol leesproblemen en dyslexie. 1. Interpersoonlijk competent 2. Pedagogisch competent 3. Vakinhoudelijk en didactisch

Nadere informatie

Nieuwsbrief onderzoek Jeugd, Zorg en Sport

Nieuwsbrief onderzoek Jeugd, Zorg en Sport Nieuwsbrief onderzoek Jeugd, Zorg en Sport Januari 2017 Het onderzoeksproject Jeugd, Zorg en Sport van Wageningen University, FlexusJeugdplein, Rotterdam Sportsupport, het Kenniscentrum Sport en de gemeente

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst Jeugd en alcohol Zeeland

Bestuursovereenkomst Jeugd en alcohol Zeeland Bestuursovereenkomst Jeugd en alcohol Zeeland Partijen: De minister van Veiligheid en Justitie (VenJ); De Vereniging van Zeeuwse Gemeenten, namens de 13 gemeenten in Zeeland, hierna te noemen de gemeenten;

Nadere informatie

(V)echtscheidingen 7 S E P T E M B E R

(V)echtscheidingen 7 S E P T E M B E R (V)echtscheidingen 7 S E P T E M B E R 2 0 1 7 Workshop Complexe Scheidingen Welkom Aanbod voor Complexe Scheidingen Wat zijn Vechtscheidingen? Vaardigheden bij complexe scheidingen Waar hebben jullie

Nadere informatie

Luisteren: muziek (B2 nr. 4)

Luisteren: muziek (B2 nr. 4) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. Kijk

Nadere informatie

Raadsvergadering december 2015

Raadsvergadering december 2015 Raadsvergadering december 2015 Beeld Onderdeel basisteam Ommelanden Midden 1 gebiedsverantwoordelijke Operationeel Expert; 2 wijkagenten; Onderdeel opschalingsmodel (van noodhulp tot ME) 2 Artikel 3 Politiewet

Nadere informatie