Voor niets gaat de zon op!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor niets gaat de zon op!"

Transcriptie

1 Voor niets gaat de zon op! Mr. drs. J.H.M. Spanjaard* eenkomst 5 en de kwalificatie van een antispeculatiebeding als boetebeding Inleiding Het kwalificeren van overeenkomsten blijft voor de jurist die zich met contracten bezighoudt om het even of dat in de sfeer van het schrijven van contracten of in de sfeer van het procederen over contracten is van eminent belang. In dit tijdschrift is de laatste jaren dan ook meermalen stilgestaan bij het thema kwalificatie van overeenkomsten. 1 Ook de Hoge Raad laat zich de laatste jaren niet onbetuigd, getuige een reeks van arresten waarin de Hoge Raad geen genoegen nam het onbenoemd laten van een overeenkomst, 2 maar stevig aan het kwalificeren is geslagen. Hierbij kan worden gedacht aan de (verbintenisrechtelijke) kwalificatie van de overeenkomst tot aanschaf van een licentie voor onbepaalde tijd voor het gebruik van standaardsoftware tegen betaling van een eenmalige vergoeding als koopovereenkomst, 3 de kwalificatie van een onbenoemd samenwerkingsverband tussen dierenartsen als maatschap, 4 de kwalificatie van een reeks losse koopovereenkomsten als duurover- * Mr. drs. J.H.M. Spanjaard is advocaat bij La Gro Advocaten in Alphen aan den Rijn. 1. Zonder volledigheid na te streven noem ik: J.H.M. Spanjaard, Et Dieu crea le contrat, Contracteren 2012/1, p ; T.H.M. van Wechem & J.H.M. Spanjaard, Kan de kooptitel worden weggecontracteerd?, Contracteren 2012/3, p ; T.H.M. van Wechem, Kwalificatie van de koopovereenkomst: what s in a name?, Contracteren 2011/3, p ; W. Goud, Bevoegdheidskwesties inzake de EEX-vo bij het afbreken van internationale onderhandelingen en de eventuele rol van een Letter of Intent daarbij, Contracteren 2003/1, p De overeenkomst sui generis of de onbenoemde overeenkomst zijn gevleugelde termen. 3. HR 27 april 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV1301, NJ 2012/293 (De Beeldbrigade/Hulskamp). 4. HR 2 september 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ3876, NJ 2012/75 m.nt. PvS (Van den Eijnde/Fuchs). Ook deze Actualia staat in het teken van kwalificatie. Op 13 juni 2014 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over de vraag of de overeenkomst waarbij de consument een gratis mobiele telefoon in het vooruitzicht wordt gesteld bij het afsluiten van een abonnement met de telecomaanbieder ( provider ), moet worden aangemerkt als koop op afbetaling en/of een consumentenkrediet Hoe gratis is een gratis mobieltje? De kantonrechter te Delft 8 stelde op 13 juni 2013 aan de Hoge Raad de prejudiciële vraag als bedoeld in artikel 392 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), luidende of het gratis ter beschikking stellen van een mobiele telefoon kwalificeert als consumentenkrediet in de zin van titel 7.2A van het Burgerlijk Wetboek (BW) (voorheen: de Wet op het consumentenkrediet), ofwel dat dergelijke overeenkomsten zijn te kwalificeren als koop op afbetaling in de zin van de artikelen 7A:1576 e.v. BW HR 16 september 2011, ECLI:NL:HR:2011:BV2213, NJ 2012/572 m.nt. MRM (Batavus/Vriend s). 6. HR 16 september 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ8098, JM 2012/108 m.nt. H.J. Bos (Subat). 7. HR 13 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1385, JOR 2014/206 m.nt. J.W.A. Biemans en J.M. van Poelgeest (KPN/X). 8. Het kantongerecht in Delft is in verband met de gerechtelijke herindeling per 1 juli 2013 opgeheven en opgegaan in de locatie Den Haag van de Rechtbank Den Haag; deze zaak betrof dus een van de laatste Delftse kwesties; zie < www. rechtspraak. nl/ Organisatie/ Rechtbanken/ Den - Haag/ OverDeRechtbank/ Pages/ default. aspx>. 9. HR 13 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1385, JOR 2014/206 (KPN/X), r.o. 3.2.

2 De achtergrond van de prejudiciële vraag was de volgende. Een consument heeft op 10 december 2010 twee overeenkomsten (telefoonabonnementen) met KPN gesloten. De eerste overeenkomst betrof een schriftelijke overeenkomst voor de duur van twee jaar, waarbij de basisabonnementsprijs 54,50 per maand bedroeg en de consument een telefoon (Blackberry Bold 9780) ter waarde van 475 zonder bijbetaling ter beschikking gesteld kreeg. Van de tweede overeenkomst is geen schriftelijke overeenkomst opgesteld; wel kreeg de consument een (tweede) mobiele telefoon ter waarde van 475 zonder bijbetaling ter beschikking gesteld. De consument betaalde haar abonnementsverplichtingen uit hoofde van beide overeenkomsten niet volledig, waarna KPN tot incasso overging. De consument vernietigde de beide overeenkomsten omdat deze niet voldoen aan de eisen van de Wet op het consumentenkrediet (Wck). 10 KPN heeft haar vordering vervolgens aan eiseres overgedragen, die de consument heeft gedagvaard en een bedrag 1.994,11, te vermeerderen met rente en kosten, heeft gevorderd. De Hoge Raad beantwoordt de vraag of er sprake is van koop op afbetaling positief. Hij overweegt daartoe in r.o en dat voor het aanmerken van een telefoonabonnement inclusief toestel als koop op afbetaling ter zake van de mobiele telefoon nodig is dat sprake is van een koopprijs die in termijnen wordt betaald, waarvan twee of meer termijnen verschijnen nadat de mobiele telefoon aan de koper is afgeleverd. De Hoge Raad verwijst daarbij naar artikel 7A:1576 lid 1 BW. Daartoe is beslissend dat de overeengekomen maandelijkse betalingen van de consument mede aangemerkt kunnen worden als (deel)betalingen ter zake van een koopsom voor een mobiele telefoon. Het komt daarbij aan op de strekking van de overeenkomst, aldus ook artikel 7A: 1576 lid 3 BW, waarbij door de door partijen gekozen constructie wordt heen gekeken. 11 De Hoge Raad neemt aan dat de consument bij het aangaan van een telefoonabonnement doorgaans mede wordt gedreven met het oog op het in eigendom verkrijgen van de mobiele telefoon, die in het algemeen een aanzienlijke waarde vertegenwoordigt ten opzichte van het abonnementsbedrag. Deze kosten dienen door de provider (de abonnementsverlener) te worden terugverdiend. 12 Advocaat-generaal (A-G) Wissink kwam in zijn conclusie voor het arrest tot dezelfde conclusie en verwees in zijn conclusie naar een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), waarin de diverse modellen voor de aanschaf 10. HR 13 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1385, JOR 2014/206 (KPN/X), r.o Vgl. HR 23 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BT8457, NJ 2014/22 m.nt. JH (Roozendaal/Levob). 12. R.o van een mobiele telefoon zijn onderzocht. 13 De variant waarbij een mobieltje gratis of tegen korting ter beschikking wordt gesteld, blijkt voor zowel de consument als de provider verreweg het populairst. 14 De onderhavige casus vormt daarvan een goed voorbeeld. De consument sloot een abonnement voor twee jaar, tegen een basisprijs van 54,50 per maand. Het eerste jaar kreeg zij een korting van 10% op de abonnementsprijs. Het abonnement kostte derhalve (12 (0,9 54,50) ,50 =) 1.242,60. De Blackberry Bold 9780 die bij het abonnement was inbegrepen, kende een nieuwwaarde van 475, derhalve ruim een derde van de abonnementswaarde. De Hoge Raad neemt daarom aan dat de maandelijkse abonnementsvergoeding mede strekt tot (af)betaling van de mobiele telefoon. Hij baseert zijn oordeel op de financiële en bedrijfseconomische werkelijkheid, de verwachtingen die partijen mogen hebben en de omstandigheid dat de consumenten gebaat zijn bij de consumentenbeschermende regelingen die gekoppeld zijn aan de kwalificatie van de overeenkomst als koop op afbetaling dan wel consumentenkrediet. 3. Opmerkingen bij het arrest 3.1 Consumentenbeschermend karakter en kwalificatie van de overeenkomst Eenzelfde argumentatie volgde de Hoge Raad bij het aanmerken van de overeenkomst tot aanschaf van een licentie tot het gebruik van standaardsoftware voor onbepaalde tijd tegen een eenmalige vergoeding als (verbintenisrechtelijk) koopovereenkomst: de omstandigheid dat de kwalificatie van de overeenkomst als koopovereenkomst de koper veel bescherming biedt, speelde voor de Hoge Raad een grote rol. 15 Naar mijn mening zou de beschermingsgedachte bij de kwalificatie van een overeenkomst geen rol moeten spelen. Uitsluitend de vraag of de kwalificatie van de overeenkomst strookt met de definitie (c.q. strekking in geval van een strekkingsbepaling) van de desbetreffende overeenkomst zou moeten worden getoetst. In het onderhavige geval meen ik dat de terbeschikkingstelling voor de mobiele telefoon past in de delictsomschrijving van artikel 7A:1576 lid 1 BW, zodat de kwalificatie van 13. Conclusie A-G Wissink, ECLI:NL:PHR:2014:76, al Vgl. voorts OECD, Mobile Handset Acquisition Models (OECD Digital Economy Papers, nr. 224), OECD Publishing 2013, onder Main points, p. 4-5; zie < www. oecd -ilibrary. org/ docserver/ download/ 5k43n203mlbr. pdf? expires= & id= id& accname= guest& checksum= 401DD2F7D A95047A5A5F814FC3ADB378>. 14. OECD 2013, p en Ironisch genoeg ontnam de kwalificatie van de overeenkomst als koopovereenkomst in dit specifieke geval de koper zijn bescherming. Zijn vordering op de verkoper uit hoofde van non-conformiteit bleek op grond van art. 7:23 lid 2 BW verjaard, terwijl deze onder toepassing van het verjaringsregime van art. 3:307 BW dat van toepassing zou zijn geweest als de overeenkomst niet als koopovereenkomst zou zijn gekwalificeerd niet verjaard zou zijn geweest. 83

3 84 de overeenkomst als koop op afbetaling mij juist voorkomt. De kwalificatie van de overeenkomst als koop op afstand leidt ertoe dat de niet-instemmende echtgenote op grond van artikel 1:88 in combinatie met artikel 1:89 BW de overeenkomst kan vernietigen. 16 Overigens is artikel 7A:1576 BW niet beperkt tot B2Ctransacties, maar vallen ook B2B-transacties onder de reikwijdte van de bepaling. Een zakelijk telefonieabonnement tussen een provider en een ondernemer, waarbij om niet een telefoon wordt verstrekt, kan ook als koop op afbetaling gelden. Ook in dat geval is de koop van de telefoon niet van kracht totdat de provider en de klant de door de klant te betalen prijs hebben bepaald. 3.2 Consumentenkrediet De kwalificatie van het verstrekken van de gratis telefoon als consumentenkrediet betekent dat de overeenkomsten die de provider met de consument sluit, moeten voldoen aan titel 2A van Boek 7 BW (Consumentenkrediet), althans indien de overeenkomst is gesloten vóór 25 mei 2011 aan de Wet op het consumentenkrediet. In dit kader zijn de informatieverplichtingen van de artikelen 7:60 en 7:61 BW mede van toepassing. Deze artikelen houden kort gezegd in dat de provider voor het sluiten van het contract onder meer informatie geeft over de hoogte van het krediet, de rentevoet en de duur van de overeenkomst. 17 De gegevens moeten op papier of op een duurzame gegevensdrager worden verstrekt. lijkt te kwalificeren als een duurzame gegevensdrager. 18 Een hyperlink naar een website lijkt niet te kwalificeren als een duurzame gegevensdrager indien het Content Services-arrest, dat betrekking had op Richtlijn 97/7 (koop op afstand), ook toepassing vindt ten aanzien van consumentenkredieten. 19 Indien niet aan het vormvereiste van artikel 7:61 BW is voldaan, is de overeenkomst nietig op de voet van artikel 3:39 BW. 20 Het niet voldoen aan de precontractuele informatieplicht van artikel 7:60 BW kwalificeert op grond van artikel 7:60 lid 3 BW als oneerlijke handelspraktijk in de zin van artikel 6:193b BW. In dat geval is de als gevolg van de oneerlijke handelspraktijk na 13 juni 2014 tot stand gekomen overeenkomst vernietigbaar op grond van artikel 6:193j lid 3 BW. 21 Daarnaast kent artikel 7:66 BW de consument het recht toe de kredietovereenkomst binnen veertien dagen na 16. Conclusie A-G Wissink, ECLI:NL:PHR:2014:76, al Een verdere bespreking van de artikelen gaat het bestek van dit artikel te buiten. 18. Vgl. overweging 23 bij de Richtlijn 2011/83 (Consumentenrechten), PbEU 2011, L 304/ HvJEU 5 juli 2012, ECLI:EU:C:2012:419, NJ 2012/542 m.nt. MRM (Content Services), r.o Aldus ook Heutger, T&C Vermogensrecht 2013, art. 7:61 BW, aant. A. 21. Vgl. A.L.M. Keirse, Nieuws over europeanisering van het contractenrecht: de implementatie van de Richtlijn Consumentenrechten en vervolgstappen met het Gemeenschappelijk Europees Kooprecht, Contracteren 2014/2, p. 53. het sluiten ervan, althans binnen veertien dagen na het ontvangen van de contractsvoorwaarden en de informatie als bedoeld in artikel 7:61 BW, te ontbinden. Deze ontbinding vertoont gelijkenissen met de ontbinding van de consumentenovereenkomst in de zin van artikel 6:230o lid 1 BW. Titel 2A van Boek 7 BW is niet van toepassing indien sprake is van een zogeheten zacht krediet in de zin van artikel 7:58 lid 2 onder e BW. Het moet dan gaan om kredietovereenkomsten zonder rente en andere kosten of om kredietovereenkomsten waarbij het krediet binnen een termijn van drie maanden moet worden terugbetaald en slechts onbetekenende kosten worden aangerekend. Bij deze bepaling had de wetgever met name het oog op koop op afbetaling in de zin van artikel 7A:1576 BW. 22 Indien komt vast te staan dat de provider geen rente of kosten rekent voor het verkopen op afbetaling van de gratis telefoon, vindt titel 7.2A BW geen toepassing. De Wck is van toepassing op overeenkomsten gesloten tot 25 mei Artikel 4 lid 1 aanhef en onder a (oud) Wck bepaalde, voor zover van belang, dat de Wck niet geldt voor krediettransacties waarbij het effectieve kredietvergoedingspercentage op jaarbasis, berekend op de door de minister van Financiën aan te geven wijze, op het tijdstip van het aangaan van de transactie niet meer bedraagt dan de wettelijke rente. Hiervan zijn uitgezonderd de situaties waarin een openbaar aanbod wordt gedaan tot het aangaan van de transacties. Zoals advocaat-generaal (A-G) Wissink in zijn conclusie voor het arrest opmerkt, plegen de providers zich te richten op het grote publiek, veelal door reclame te maken in de massamedia, en vallen zij daarom onder de uitzondering van artikel 4 (oud) Wck. 23 De Wck lijkt daarom van toepassing op overeenkomsten die vóór 25 mei 2011 zijn gesloten. Een bijzondere plaats nemen de overeenkomsten in die zijn gesloten tussen 11 juni 2010 en 25 mei Op 11 juni 2010 had de Richtlijn consumentenkrediet geïmplementeerd dienen te zijn. 24 Zowel A-G Wissink als de Hoge Raad zag zich geconfronteerd met de vraag of in de periode tussen 11 juni 2010 en 25 mei 2011 de Wck, dan wel titel 7.2A BW, moet worden toegepast. Zoals hiervoor is toegelicht, is de Wck wel integraal van toepassing, maar titel 7.2A BW ingevolge artikel 7:58 lid 2 onder e BW niet. Zowel de A-G als de Hoge Raad ruimt voor een richtlijnconforme interpretatie in de periode van 11 juni 2010 tot 25 mei 2011 geen ruimte in. De A-G meent dat 22. Kamerstukken II 2010/11, 32339, 3 (MvT), p. 15. Vgl. voorts J.W.A. Biemans, De consumentenkredietovereenkomst in titel 7.2A BW: over losse eindjes en rafelige randen, NTBR 2012/46, p. 340; J.W.A. Biemans, Consumentenkrediet (Monografieën BW), Deventer: Kluwer 2013, par. 12.5; J.M. van Poelgeest, Kredietverstrekking aan consumenten, Deventer: Kluwer 2012, p Conclusie A-G Wissink, ECLI:NL:PHR:2014:76, al Conclusie A-G Wissink, ECLI:NL:PHR:2014:76, al

4 de Richtlijn consumentenkrediet zich niet verzet tegen toepasselijkheid van de regels over consumentenkrediet op zachte kredieten. 25 De Hoge Raad oordeelt dat de richtlijnconforme uitleg in zou gaan tegen artikel 4 lid 1 (oud) Wck en dat de nationale rechter niet gehouden is tot richtlijnconforme uitleg contra legem. 26 Dit betekent dat artikel 4 (oud) Wck van toepassing is op overeenkomsten die zijn gesloten in het tijdvak tot 25 mei Gelet op de omstandigheid dat veel telefoonabonnementen voor een maximale duur van twee jaar plegen te worden afgesloten, verwacht ik niet dat er veel consumentenzaken over abonnementen van vóór 25 mei 2011 aanhangig zullen worden gemaakt. 3.3 Vergunningplicht De kwalificatie als consumentenkrediet heeft overigens een angel. De kredietverstrekker is in beginsel vergunningplichtig op grond van artikel 2:60 van de Wet op het financieel toezicht (Wft), tenzij hij aantoont dat het krediet voor minder dan drie maanden is verstrekt en er geen of onbetekenende kosten in rekening worden gebracht. 27 Indien niet wordt voldaan aan de vergunningplicht, kan de AFM bestuurlijke boetes opleggen en is tevens sprake van een economisch delict, dat strafrechtelijk kan worden vervolgd. Biemans en Van Poelgeest merken in hun noot onder het arrest in JOR 2014/206 mijns inziens terecht op dat telefoonabonnementen doorgaans niet aan voornoemde uitzondering zullen voldoen. Daarnaast dient de provider krachtens de artikelen 4:32 e.v. Wft actief te waken voor overkreditering aan de zijde van de consument. Onder meer komt dit tot uitdrukking in de verplichting tot het bijhouden van een kredietregistratie. Ook het verzaken van deze plicht kan op sancties van overheidswege komen te staan. 28 Het risico bestaat voorts dat de provider in dat geval als financieel dienstverlener wordt gezien. Financiële dienstverleners hebben in de regel een maatschappelijke zorgplicht jegens hun klanten en moeten hun klanten indringend wijzen op de risico s die verbonden zijn aan het consumentenkrediet Conclusie A-G Wissink, ECLI:NL:PHR:2014:76, al R.o Ik ga niet in op de vraag of de Nederlandse Staat in dit geval aansprakelijk kan worden gehouden door providers voor eventuele schade die het gevolg is van de niet-tijdige implementatie van de richtlijn. Voor nadere informatie over staatsaansprakelijkheid in verband met het niet of onjuist implementeren van richtlijnen verwijs ik naar het proefschrift van Meijer: R. Meijer, Staatsaansprakelijkheid wegens schending van Europees gemeenschapsrecht : de invloed van het Europese recht op het nationale stelsel van overheidsaansprakelijkheid, Deventer: Kluwer Vgl. noot Biemans en Van Poelgeest onder JOR 2014/206, al Conclusie A-G Wissink, ECLI:NL:PHR:2014:76, al en Vgl. over consumentenkrediet voorts de bijdrage van Cherednychenko in dit nummer van Contracteren: O.O. Cherednychenko, De publiek- en privaatrechtelijke handhaving van het Europese privaatrecht: de nieuwe realiteit voor contracteren. 29. Deze zorgplicht werd door de Hoge Raad ten aanzien van borgtochten benadrukt in HR 21 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:679, NJ 2014/266 m.nt. Tjong Tjin Tai (Dulack q.q./t.), r.o Reikwijdte van het arrest Het arrest zag gelijk de prejudiciële vragen uitsluitend op de vraag of de terbeschikkingstelling van een mobiele telefoon om niet als koop op afbetaling dan wel als consumentenkrediet moet worden gezien. Zoals A-G Wissink en Biemans en Van Poelgeest opmerken, valt ook te denken aan andere branches waar gratis apparatuur bij het aangaan van een abonnement ter beschikking wordt gesteld. 30 Te denken valt aan het gratis verstrekken van een tablet bij een krantenabonnement of een energiecontract, 31 of het gratis verstrekken van een decoder of een digitale ontvanger door de kabelmaatschappij. Daarbij is ook sprake van koop op afbetaling of een consumentenkrediet als de vergoeding die voor de zaken moet worden betaald louter een symbolische is. Of sprake is van een dergelijk consumentenkrediet, moet van geval tot geval worden beoordeeld, zoals ook A-G Wissink opmerkt. 32 Daarbij is het duidelijk dat veel providers niet aan het vergunningvereiste van artikel 2:60 Wft zullen hebben voldaan. Het is op dit moment niet duidelijk of de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in bestuursrechtelijke zin of het Openbaar Ministerie in strafrechtelijke zin tot onderzoek en het opleggen van sancties zal overgaan. Dat risico is evenwel niet louter hypothetisch. Daarentegen maakt de Hoge Raad duidelijk dat het arrest niet zo zwart-wit moet worden gelezen als lezing van het dictum zou doen vermoeden. Het arrest lijkt bij eerste lezing tamelijk provideronvriendelijk, maar de Hoge Raad benadrukt in beginsel de gebondenheid van de consument aan het abonnement. In r.o. 3.6 oordeelt hij namelijk dat in een voorkomend geval de consument de overeenkomst kan vernietigen in verband met strijd met de wettelijke regelingen over koop op afstand of consumentenkrediet. Indien artikel 3:41 BW daartoe ruimte geeft, kan de vernietiging worden beperkt tot de telefoon en blijft de overeenkomst voor de verstrekking van telecomdiensten in stand. Ook in geval van toepasselijkheid van artikel 7A:1576 lid 2 BW speelt dit partiële karakter, omdat de bepaling geen betrekking heeft op de verstrekking van telecomdiensten. De Hoge Raad verwijst in dit kader uitdrukkelijk naar het arrest BP/Benschop. 33 Opmerkelijk is dat de Hoge Raad de vernietigingsbevoegdheid beperkt tot consumenten. Is dat bewust gedaan of een slip of the pen, aangezien artikel 7A:1576 BW zich niet tot consumententransacties beperkt? 30. Conclusie A-G Wissink, ECLI:NL:PHR:2014:76, al. 4.2; noot Biemans en Van Poelgeest onder JOR 2014/206, al Ook waar het tablet is bedoeld om het energieverbruik te kunnen observeren. 32. Conclusie A-G Wissink, ECLI:NL:PHR:2014:76, al HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2123, NJ 2014/347 m.nt. MRM en JH (BP/Benschop). Vgl. voorts: J.H.M. Spanjaard, Het glibberige pad van contracteren in de brandstoffenbranche, Contracteren 2014/1, p

5 5. Afronding De Hoge Raad heeft een stevige steen in de vijver van de telefoonabonnementen gegooid. Het verstrekken van een gratis mobieltje bij een abonnement is allerminst kosteloos. Integendeel, het is koop op afbetaling en kwalificeert tevens als kredietverstrekking in de zin van de Wft en mogelijk ook als rente en kosten worden gerekend als consumentenkrediet. Die kwalificatie biedt de consument de bescherming van de artikelen 7A:1576 e.v. BW en mogelijk ook van titel 7.2A BW. Voor de provider zijn de druiven zuur: naast het moeten benoemen van de prijs van de telefoon op straffe van het niet van kracht worden van de overeenkomst (art. 7A:1576 lid 2 BW) moet hij ook over een vergunning in de zin van artikel 2:60 Wft beschikken. Voldoet hij daaraan niet, dan kan hij de AFM en het OM op zijn dak krijgen. 86 Het is dan ook te verwachten dat de providers hun abonnementen gaan herzien en in ieder geval de kosten van de telefoon zullen benoemen. Indien zij geen vergunning bij de AFM willen aanvragen, zullen zij tevens af gaan zien van het gratis verstrekken van een telefoon. Manieren om dit te ondervangen zijn de SIM only-abonnementen, waarbij überhaupt geen telefoon of de huur dan wel lease van een telefoon wordt verstrekt. Daarnaast kan worden gedacht aan de situatie dat de consument vooraf de gehele telefoon betaalt of bij een derde met wie de provider een commerciële relatie onderhoudt aanschaft en vervolgens in de maandelijkse abonnementsvergoeding een korting krijgt. 34 Dit vormt de spiegelbeeldige figuur van de koop op afbetaling. Voor de provider is deze figuur aantrekkelijk indien de verdiencapaciteit hetzelfde blijft. Vermoedelijk zal dit leiden tot hogere kosten van het basisabonnement. De consument loopt tegen hoge aanloopkosten aan en het is de vraag of hij in staat en bereid zal zijn de aanschaf van de telefoon ineens te betalen. Het is de vraag of de consument daarbij gebaat is, omdat het hem dikwijls te doen is om het verkrijgen van de telefoon tegen (in ieder geval optisch) lage kosten. 35 Om die reden vraag ik mij ook af of consumenten vaak een beroep op vernietiging zullen doen. Vernietiging betekent immers dat de consument de telefoon aan de provider moet retourneren. In de regel zal echter niet de telefoon zijn die de consument dwarszit, maar de betaling van de maandelijks terugkerende abonnementsgelden. Tegen de verplichting tot het betalen van die abonnementsgelden beschermt dit arrest evenwel niet. 34. OECD 2013, p Conclusie A-G Wissink, ECLI:NL:PHR:2014:76, al

Financiële dienstverlening

Financiële dienstverlening Financiële dienstverlening Hoge Raad 13 juni 2014 (mrs. Numann, Streefkerk, Heisterkamp, Snijders en Tanja-van den Broek) Zaaknr. 13/04341 ECLI:NL:HR:2014:1385 (Zie de noten onder deze uitspraak.) mobieletelefoonabonnement

Nadere informatie

Is een telefoonabonnement met gratis toestel een overeenkomst van consumentenkrediet?

Is een telefoonabonnement met gratis toestel een overeenkomst van consumentenkrediet? annotatie Ars Aequi november 2014 825 Annotatie Is een telefoonabonnement met gratis toestel een overeenkomst van consumentenkrediet? Prof.mr. W.H. van Boom* HR 13 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1385 Een prejudiciële

Nadere informatie

B67 Consumentenkrediet

B67 Consumentenkrediet MONOGRAFIEËN BW B67 Consumentenkrediet Mr. drs. J.W.A. Biemans Kluwer a W olters Kluwer business Deventer - 2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Afkortingenlijst / XIII Verkort aangehaalde literatuur / XV

Nadere informatie

8 JULI 2015 EEN TELEFOONABONNEMENT MET GRATIS TELEFOON DE WENSELIJKHEID VAN DE KWALIFICATIE ALS KOOP OP AFBETALING EN

8 JULI 2015 EEN TELEFOONABONNEMENT MET GRATIS TELEFOON DE WENSELIJKHEID VAN DE KWALIFICATIE ALS KOOP OP AFBETALING EN 8 JULI 2015 EEN TELEFOONABONNEMENT MET GRATIS TELEFOON DE WENSELIJKHEID VAN DE KWALIFICATIE ALS KOOP OP AFBETALING EN CONSUMENTENKREDIET ANNIKA VAN BEEK UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM annikavanbeek@gmail.com

Nadere informatie

Zoekresultaat - inzien document

Zoekresultaat - inzien document Voor advocaten en juristen Uw situatie Hoe werkt het recht Uitspraken en nieuws Registers Organisatie en contact Login Mijn Rechtspraak Home >Uitspraken en nieuws >Uitspraken >Zoeken in uitspraken Zoekresultaat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 32 545 Wet- en regelgeving financiële markten Nr. 31 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

168. Telefoonabonnement met

168. Telefoonabonnement met JU_R_I_SP_R_u_o_E_N_T_IE------------~ 168. Telefoonabonnement met mobiele telefoon: gratis of niet? MR. C.H.D.W. VAN DEN BORNE-VERHEIJEN Hoe een 'gratis/ mobiele telefoon niet gratis bleek/ maar het uiteindelijk

Nadere informatie

JOR 2016/127, Hoge Raad, , ECLI:NL:HR:2016:236, ECLI:NL:PHR:2015:2658, 15/03359, (annotatie)

JOR 2016/127, Hoge Raad, , ECLI:NL:HR:2016:236, ECLI:NL:PHR:2015:2658, 15/03359, (annotatie) JOR 2016/127 JOR 2016/127, Hoge Raad, 12-02-2016, ECLI:NL:HR:2016:236, ECLI:NL:PHR:2015:2658, 15/03359, (annotatie) INHOUDSINDICATIE Prejudiciële beslissing, Vermelding van all-in prijs voor telefoonabonnement

Nadere informatie

ECLI:NL:PHR:2015:2658 Parket bij de Hoge Raad Datum conclusie Datum publicatie Zaaknummer 15/03359

ECLI:NL:PHR:2015:2658 Parket bij de Hoge Raad Datum conclusie Datum publicatie Zaaknummer 15/03359 ECLI:NL:PHR:2015:2658 Instantie Parket bij de Hoge Raad Datum conclusie 04-12-2015 Datum publicatie 12-02-2016 Zaaknummer 15/03359 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken - Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBGEL:2014:7699. Permanente link:

Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBGEL:2014:7699. Permanente link: 1 van 8 14-4-2016 11:04 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBGEL:2014:7699 Permanente link: Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 10-12-2014 Datum publicatie 12-12-2014 Zaaknummer 2451381

Nadere informatie

Noot onder Vzr. Rb. Amsterdam 25 november 2010, B (Nestlé/Mars)

Noot onder Vzr. Rb. Amsterdam 25 november 2010, B (Nestlé/Mars) De art. 6:193a e.v. BW, art. 6:194 BW en art. 6:194a BW Paul Geerts, Rijksuniversiteit Groningen Noot onder Vzr. Rb. Amsterdam 25 november 2010, B9 9243 (Nestlé/Mars) 1. In Vzr. Rb. Amsterdam 25 november

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Intermediaire Voorschotbank B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Intermediaire Voorschotbank B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-148 d.d. 21 mei 2013 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. W.H.G.A. Filott mpf, J.Th. de Wit, leden en mevrouw mr. M. Nijland, secretaris)

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Print uitspraak

Rechtspraak.nl - Print uitspraak ECLI:NL:HR:2014:1405 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 13-06-2014 Datum publicatie 13-06-2014 Zaaknummer 13/05858 Formele relaties Rechtsgebieden Conclusie: ECLI:NL:PHR:2014:289 Civiel recht Bijzondere

Nadere informatie

2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 2 juni 2016 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

No.W /II 's-gravenhage, 5 november 2012

No.W /II 's-gravenhage, 5 november 2012 ... No.W03.12.0390/II 's-gravenhage, 5 november 2012 Bij Kabinetsmissive van 28 september 2012, no.12.002275, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Veiligheid en Justitie, mede namens

Nadere informatie

Private lease. mr. S.E. Machiels en mr. T.M. Penninks 1. 1. Inleiding. 2. (Private) lease: waar hebben we het eigenlijk over?

Private lease. mr. S.E. Machiels en mr. T.M. Penninks 1. 1. Inleiding. 2. (Private) lease: waar hebben we het eigenlijk over? mr. S.E. Machiels en mr. T.M. Penninks 1 1. Inleiding Voor consumenten is in de automotive sector sinds enige tijd een nieuw product beschikbaar: 'private lease'. Private lease, ook wel genoemd privélease,

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. Inleiding Bij de plenaire behandeling in de Eerste Kamer van de Implementatiewet richtlijn consumentenrechten (hierna: de implementatiewet) 1 heb ik toegezegd op korte

Nadere informatie

Het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten wordt als volgt gewijzigd:

Het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten wordt als volgt gewijzigd: Besluit van tot wijziging van het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten, het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft en het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector in

Nadere informatie

Opzegging duurovereenkomst. Mr. dr. H. Wammes

Opzegging duurovereenkomst. Mr. dr. H. Wammes Opzegging duurovereenkomst Mr. dr. H. Wammes * HR 1 juli 2014, NJ 2015,2 (noot T.T.T.) Eneco beëindigt sponsorovereenkomst met organisator en gaat de Benelux Tour zelf organiseren. * HR 10 oktober 2014,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 442 Aanvulling van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met de nieuwe afdelingen 7.2a.2 en 7.2b.1 en 2 en een nieuwe titel 7.2c (Consumentenkredietovereenkomsten,

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove... Rechtspraak.nl Print uitspraak 1 of 5 071215 09:02 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBOVE:2013:1448 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Rechtbank Overijssel

Nadere informatie

De minister van Veiligheid en Justitie mr. I.W. Opstelten Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Geachte heer Opstelten,

De minister van Veiligheid en Justitie mr. I.W. Opstelten Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Geachte heer Opstelten, De minister van Veiligheid en Justitie mr. I.W. Opstelten Postbus 20301 2500 EH Den Haag datum 22 december 2011 doorkiesnummer 070-361 9721 e-mail voorlichting@rechtspraak.nl uw kenmerk 5712713/11/6 onderwerp

Nadere informatie

de overige vereisten wordt voldaan. Vervolgens zal worden ingegaan op mogelijke gevolgen van de schending van artikel 1:20 onderdeel a Wft.

de overige vereisten wordt voldaan. Vervolgens zal worden ingegaan op mogelijke gevolgen van de schending van artikel 1:20 onderdeel a Wft. MEMO Inzake : Parkstad Limburg / ADVIES Dossiernr. : 2016015 Van Aan : mr. R.E.A. Ruiter : Drs. V. Delheij - GR Parkstad Limburg Datum : 16 september 2016 Deze memo wordt geschreven in het kader van risicobeoordeling.

Nadere informatie

Overkreditering bij consumentenkrediet

Overkreditering bij consumentenkrediet Overkreditering bij consumentenkrediet Mr. M.H.P. Claassen en mr. J.L. Snijders* 1 Inleiding Overkreditering bij consumentenkrediet. Het lijkt een duidelijk afgebakend onderwerp waarvan zeker in het licht

Nadere informatie

Gevolgen van schending mededelingsplicht bij verkoop aandelen

Gevolgen van schending mededelingsplicht bij verkoop aandelen Gevolgen van schending mededelingsplicht bij verkoop aandelen Inleiding In het traject dat uiteindelijk moet leiden tot de totstandkoming van een overeenkomst tot koop- en verkoop van aandelen hebben de

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 08/12/2015

Datum van inontvangstneming : 08/12/2015 Datum van inontvangstneming : 08/12/2015 Vertaling C-568/15-1 Datum van indiening: Verwijzende rechter: Zaak C-568/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing 5 november 2015 Landgericht Stuttgart (Duitsland)

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-55 d.d. 21 februari 2012 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mevrouw mr. J.W.M. Lenting en mr. W.F.C. Baars, leden en mr. P.E. Roodenburg, secretaris)

Nadere informatie

Datum 24 april 2013 Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Dijkgraaf (SGP) over de column dat Deutsche Bank in strijd handelt met de zorgplicht

Datum 24 april 2013 Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Dijkgraaf (SGP) over de column dat Deutsche Bank in strijd handelt met de zorgplicht > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

1.2 Belanghebbende heeft een verweerschrift ingediend dat de Commissie van Beroep op 11 november 2013 heeft ontvangen.

1.2 Belanghebbende heeft een verweerschrift ingediend dat de Commissie van Beroep op 11 november 2013 heeft ontvangen. Uitspraak Commissie van Beroep 2014-007 d.d. 31 januari 2014 (mr. W.J.J. Los, voorzitter, mr. A. Bus, mr. J.B. Fleers, drs. P.H.M. Kuijs AAG, prof. mr. F.R. Salomons, leden, en mr. M.J. Drijftholt, secretaris)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 071 Wijziging van de Boeken 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek, in verband met verduidelijking van het toepassingsbereik van de koopregels van

Nadere informatie

Wet incassokosten: weinig nieuws onder de zon?

Wet incassokosten: weinig nieuws onder de zon? Wet incassokosten: weinig nieuws onder de zon? Mr.drs. J.H.M. spanjaard Het is de gruwel van menig crediteur: je levert werk voor de klant die vervolgens de rekening onbetaald laat. In veel gevallen is

Nadere informatie

Whitepaper: Uitleg wetswijziging telecom 2016

Whitepaper: Uitleg wetswijziging telecom 2016 Whitepaper: Uitleg wetswijziging telecom 2016 gratis Voorwoord In de afgelopen jaren zijn mobiele abonnementen waarbij je een gratis telefoon ontvangt, regelmatig in het nieuws geweest. Telefoonabonnement.nl

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbams:2013:bz6442&keyword=bz6442 1

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbams:2013:bz6442&keyword=bz6442 1 Modeldagvaarding: Bemiddelingsovereenkomst met makelaar/bemiddelaar voor een zelfstandige woning waarbij de makelaar/bemiddelaar zowel voor de particuliere huurder als de verhuurder heeft bemiddeld. Een

Nadere informatie

de naamloze vennootschap Interbank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap Interbank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-242 d.d. 29 juli 2013 (prof.mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. A.M.T. Wigger en mr. J.Th. de Wit, leden en mevrouw mr. F. Faes, secretaris)

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen: Aangeslotene.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen: Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-372 d.d. 9 oktober 2014 (mr. P.A. Offers, prof. mr. E.H. Hondius en drs. W. Dullemond, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 520 Wijziging van de Boeken 6 en 7 van het Burgerlijke Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag rijksoverheid.nl

Nadere informatie

JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel )

JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel ) JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel ) [De minderjarige], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], Frankrijk, wonende

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 2:64, eerste lid, 2:85, eerste lid, en 4:7, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht;

Gelet op de artikelen 2:64, eerste lid, 2:85, eerste lid, en 4:7, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht; Regeling van de Minister van Financiën van 2018 - #, directie Financiële Markten, tot wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft in verband met het onder bepaalde omstandigheden vrijstellen van het verlenen

Nadere informatie

De Minister van Financiën, Besluit: De Tijdelijke regeling invoering Wft wordt als volgt gewijzigd:

De Minister van Financiën, Besluit: De Tijdelijke regeling invoering Wft wordt als volgt gewijzigd: Directie Financiële Markten Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 15 augustus 2007 FM 2007-01901 M Onderwerp Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling invoering Wft De Minister van Financiën, Gelet

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2017:1064. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 16/ Conclusie: ECLI:NL:PHR:2017:410, Gevolgd

ECLI:NL:HR:2017:1064. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 16/ Conclusie: ECLI:NL:PHR:2017:410, Gevolgd ECLI:NL:HR:2017:1064 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 09-06-2017 Datum publicatie 09-06-2017 Zaaknummer 16/04866 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2017:410,

Nadere informatie

Hoge Raad der Nederlanden

Hoge Raad der Nederlanden 4 november 2016 Eerste Kamer 15/00920 LZ/IF Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: tegen STICHTING PENSIOENFONDS PERSONEELSDIENSTEN, gevestigd te Amsterdam, VOOR VERWEERSTER in cassatie, advocaat:

Nadere informatie

Prof. mr. drs. M.L. Hendrikse

Prof. mr. drs. M.L. Hendrikse Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS) De Brandverzekering en Risicoverzwaring: over primaire dekkingsbepalingen, risicoverzwaringsmededelingsclausules en preventieve garantieclausules Prof. mr.

Nadere informatie

1.1 Waarom zijn er regels voor kredietgevers, bemiddelaars in krediet en adviseurs met betrekking tot krediet?

1.1 Waarom zijn er regels voor kredietgevers, bemiddelaars in krediet en adviseurs met betrekking tot krediet? 1 Krediet 1.1 Waarom zijn er regels voor kredietgevers, bemiddelaars in krediet en adviseurs met betrekking tot krediet? Krediet speelt in de wereldeconomie een belangrijke rol en consumenten maken op

Nadere informatie

Datum 22 november 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over incassobureaus die de rechtbank misbruiken om hun klanten te intimideren

Datum 22 november 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over incassobureaus die de rechtbank misbruiken om hun klanten te intimideren Ministerie van Justitie en Veiligheid 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag

Nadere informatie

Zaak C-524/04. Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation tegen Commissioners of Inland Revenue

Zaak C-524/04. Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation tegen Commissioners of Inland Revenue Zaak C-524/04 Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation tegen Commissioners of Inland Revenue [verzoek van de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, om een prejudiciële beslissing]

Nadere informatie

Actualia. contractspraktijk LEERSTUKKEN

Actualia. contractspraktijk LEERSTUKKEN Actualia contractspraktijk LEERSTUKKEN De verhouding tussen mededelings- en informatieplichten, de betekenis van contractuele afspraken en de rol van artikel 7:17 BW hierbij, en kan een beroep op dwaling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17608 30 september 2011 Regeling van de Minister van Financiën tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Wft en de Vrijstellingsregeling

Nadere informatie

Managementvergoedingen in strijd met artikel 2:207c BW: beroepsfout advocaat

Managementvergoedingen in strijd met artikel 2:207c BW: beroepsfout advocaat Managementvergoedingen in strijd met artikel 2:207c BW: beroepsfout advocaat Enige tijd geleden heeft de rechtbank Utrecht in de nasleep van een aandelentransactie een uitspraak gewezen inzake het financiële

Nadere informatie

ondertekenaars in sommige gevallen tot levenslange schuldenaar van de bank maakt? Is dit alles wettelijk toegestaan? Kunt u hierbij een nadere toelich

ondertekenaars in sommige gevallen tot levenslange schuldenaar van de bank maakt? Is dit alles wettelijk toegestaan? Kunt u hierbij een nadere toelich 2009Z16563 Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de minister van Financiën en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht DSB haalt alles uit de kast bij schuld. (Ingezonden

Nadere informatie

Memorie van toelichting. Algemeen. 1. Inleiding

Memorie van toelichting. Algemeen. 1. Inleiding WIJZIGING VAN BOEK 6 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK EN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING IN VERBAND MET DE NORMERING VAN DE VERGOEDING VOOR KOSTEN TER VERKRIJGING VAN VOLDOENING BUITEN RECHTE Memorie

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 15 maart 2010 Betreft Kamervragen Kruidvat

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 15 maart 2010 Betreft Kamervragen Kruidvat > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag FM/2010/3544 U Uw brief (kenmerk) 2010Z03508 2010Z03659 Datum 15 maart

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34549 11 december 2013 Regeling van de Minister van Financiën van 4 december 2013, FM/2013/2124 M, directie Financiële

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van rechtspersoon-bestuurders en feitelijk beleidsbepalers

Aansprakelijkheid van rechtspersoon-bestuurders en feitelijk beleidsbepalers Dit artikel is gepubliceerd in het tijdschrift Juridisch up to Date, september 2008 Aansprakelijkheid van rechtspersoon-bestuurders en feitelijk beleidsbepalers Mr. dr. S. Parijs, CMS Derks Star Busmann

Nadere informatie

C.O.B.A. 4 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN

C.O.B.A. 4 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN C.O.B.A. 4 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN Aanbeveling betreffende strafbedingen Brussel, 21 oktober 1997 1 Gelet op de artikelen 35, par. 3, lid 2, en 36 van de wet van 14 juli 1991 betreffende

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2015:5812

ECLI:NL:RBAMS:2015:5812 ECLI:NL:RBAMS:2015:5812 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 23-06-2015 Datum publicatie 04-09-2015 Zaaknummer CV EXPL 14-22777 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Oordeel OBB 2011 200.2487

Oordeel OBB 2011 200.2487 Oordeel OBB 2011 200.2487 Bij brief met bijlagen d.d. 17 mei 2010 heeft de gemachtigde van Consument bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening een klacht ingediend tegen Aangeslotene. Deze klacht

Nadere informatie

Richtlijnconforme interpretatie bij de informatieplicht van algemene voorwaarden voor dienstverleners

Richtlijnconforme interpretatie bij de informatieplicht van algemene voorwaarden voor dienstverleners r Richtlijnconforme interpretatie bij de informatieplicht van algemene voorwaarden voor dienstverleners Mr. dr. M.Y. Schaub* 1. Artikel 6:234 BW tussen 1 juli 2010 en 1 januari 2012 Artikel 6:234 Burgerlijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 422 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de implementatie

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BMW Group Financial Services B.V., gevestigd te [plaats], hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BMW Group Financial Services B.V., gevestigd te [plaats], hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-310 d.d. 20 augustus 2014 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, drs. A. Adriaansen en mr. J.W.H. Offerhaus, leden en mr. F. Faes, secretaris)

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 APRIL 2013 C.12.0285.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0285.F M. L. Mr. John Kirkpatrick, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen M. H. Mr. François T Kint, advocaat bij het Hof van Cassatie.

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2011-355 d.d. 20 december 2011 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mevrouw mr. J.W.M. Lenting en mevrouw mr. A.M.T. Wigger, leden, en mr. K. Schouten,

Nadere informatie

Een onderzoek naar het geen gevolg geven aan een rechterlijke uitspraak door het Openbaar Ministerie te Den Haag

Een onderzoek naar het geen gevolg geven aan een rechterlijke uitspraak door het Openbaar Ministerie te Den Haag Rapport Een onderzoek naar het geen gevolg geven aan een rechterlijke uitspraak door het Openbaar Ministerie te Den Haag Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het Openbaar Ministerie

Nadere informatie

Datum 5 september 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over incassobureaus en de dubieuze handel in schulden

Datum 5 september 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over incassobureaus en de dubieuze handel in schulden 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 32 622 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn nr. 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 juli 2009

Nadere informatie

No.W06.15.0231/III 's-gravenhage, 21 augustus 2015

No.W06.15.0231/III 's-gravenhage, 21 augustus 2015 ... No.W06.15.0231/III 's-gravenhage, 21 augustus 2015 Bij Kabinetsmissive van 9 juli 2015, no.2015001243, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, mede namens de Minister van

Nadere informatie

Een pleidooi voor aanpassing van het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 1

Een pleidooi voor aanpassing van het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 1 Een pleidooi voor aanpassing van het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 1 Prof. mr. A.J.M. Nuytinck, hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder personen-, familie- en erfrecht, aan de Erasmus Universiteit

Nadere informatie

http://legalintelligence.com/frontend/doc.aspx?docid=8305225& sr...

http://legalintelligence.com/frontend/doc.aspx?docid=8305225& sr... pagina 1 van 5 JOR 2013/87 Gerechtshof Arnhem, 18-12-2012, 200.099.939, LJN BY7149 Processuele gevolgen faillietverklaring voor aanhangige rechtsvorderingen, Schorsing van geding in conventie ex art. 29

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Nederlandse Voorschotbank B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Nederlandse Voorschotbank B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-146 d.d. 21 mei 2013 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. W.H.G.A. Filott mpf, mr. J.Th. de Wit, leden en mevrouw mr. M. Nijland,

Nadere informatie

Daarnaast brengt de makelaar/bemiddelaar ook courtage/kosten in rekening bij de verhuurder.

Daarnaast brengt de makelaar/bemiddelaar ook courtage/kosten in rekening bij de verhuurder. Variant 2: Bemiddelingsovereenkomst met makelaar/bemiddelaar voor een zelfstandige woning. Bemiddelaar brengt courtage/kosten in rekening bij verhuurder en bij huurder. De kandidaat-huurder heeft op een

Nadere informatie

» Samenvatting. » Uitspraak. » Noot

» Samenvatting. » Uitspraak. » Noot JA 2008/160 Rechtbank Rotterdam 16 juli 2008, 265963/HA ZA 06-2067; LJN BD7436. ( Mr. Hes-Bakkeren ) [Eiseres] te Rotterdam, eiseres, procureur: mr. H. Carels, tegen stichting Stichting All Year Round

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2014:1211 Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer HD

ECLI:NL:GHSHE:2014:1211 Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer HD ECLI:NL:GHSHE:2014:1211 Instantie Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak 29-04-2014 Datum publicatie 01-05-2014 Zaaknummer HD 200.136.561_01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger

Nadere informatie

JOR 2017/66 CBB, , 15/617, ECLI:NL:CBB:2016:363Boete wegens zonder

JOR 2017/66 CBB, , 15/617, ECLI:NL:CBB:2016:363Boete wegens zonder pagina 1 van 8 JOR 2017/66 CBB, 07-12-2016, 15/617, ECLI:NL:CBB:2016:363Boete wegens zonder vergunning aanbieden flitskrediet, Vereiste garantstelling is geen onverplichte nevendienst, Aanbod van kosteloos

Nadere informatie

Harrie van Mens NEDERLANDSE VERENIGING VAN ADVOCATEN BELASTINGKUN DYGEN

Harrie van Mens NEDERLANDSE VERENIGING VAN ADVOCATEN BELASTINGKUN DYGEN t, Harrie van Mens NEDERLANDSE VERENIGING VAN ADVOCATEN BELASTINGKUN DYGEN ~~ -tikel 1:23 Wft: een overbodige bepaling? pro mr Ph.H.J.G. van Huizenl INLEIDING Ingevolge art. 1:23 Wet op het financieel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2017:3619

ECLI:NL:GHSHE:2017:3619 ECLI:NL:GHSHE:2017:3619 Instantie Datum uitspraak 15-08-2017 Datum publicatie 16-08-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch 200.216.119_01

Nadere informatie

Jaap van Slooten. Welke bescherming heeft een ZZP er eigenlijk wèl? 9 juni 2017

Jaap van Slooten. Welke bescherming heeft een ZZP er eigenlijk wèl? 9 juni 2017 Jaap van Slooten Welke bescherming heeft een ZZP er eigenlijk wèl? 9 juni 2017 Welke bescherming heeft een ZZP er eigenlijk wèl? Inleiding Arbeidsrechtelijke bescherming Algemeen vermogensrechtelijke bescherming

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 05/16 Bindend advies in de zaak van: A., wonende te Z., eiser, gemachtigde: mr. Th.F.M. Pothof tegen De Stichting B., gevestigd te IJ., verweerster, gemachtigde:

Nadere informatie

Hoge Raad 23 november 2012, LJN: BX5880: als twee vechten om een been, mag de WAM-verzekeraar van de medeschuldenaar er mee heen?

Hoge Raad 23 november 2012, LJN: BX5880: als twee vechten om een been, mag de WAM-verzekeraar van de medeschuldenaar er mee heen? Hoge Raad 23 november 2012, LJN: BX5880: als twee vechten om een been, mag de WAM-verzekeraar van de medeschuldenaar er mee heen? Feiten In 2007 vindt een ongeval plaats tussen twee auto s. De ene wordt

Nadere informatie

Rechtbank Maastricht 26 oktober 2011, nr. HA RK 11-88, LJN BU7197 (mr. J.F.W. Huinen, mr. T.A.J.M. Provaas en mr. E.J.M. Driessen)

Rechtbank Maastricht 26 oktober 2011, nr. HA RK 11-88, LJN BU7197 (mr. J.F.W. Huinen, mr. T.A.J.M. Provaas en mr. E.J.M. Driessen) Rechtbank Maastricht 26 oktober 2011, nr. HA RK 11-88, LJN BU7197 (mr. J.F.W. Huinen, mr. T.A.J.M. Provaas en mr. E.J.M. Driessen) Noot I. van der Zalm Overlijdensschade. Schadeberekening. Inkomensschade.

Nadere informatie

NADERE MEMORIE VAN ANTWOORD. 1. Inleiding

NADERE MEMORIE VAN ANTWOORD. 1. Inleiding Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn nr. 2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 inzake kredietovereenkomsten

Nadere informatie

Contracteren als maatschap: Hoed u voor uw broeders!

Contracteren als maatschap: Hoed u voor uw broeders! Contracteren als maatschap: Hoed u voor uw broeders! Mr. drs. J.H.M. Spanjaard* 1. Inleiding In deze Actualia staan twee arresten uit maart centraal: HR 8 maart 2013, LJN BY5056 (Koninginnerock) over de

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ8341

ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ8341 ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ8341 Instantie Datum uitspraak 24-04-2013 Datum publicatie 24-04-2013 Zaaknummer 20-000702-11 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch Strafrecht

Nadere informatie

Wetsbepaling(en): Burgerlijk Wetboek Boek 1 BW BOEK 1 Artikel 88 Ook gepubliceerd in: ECLI:NL:RBMNE:2014:2221, RO 2014/64

Wetsbepaling(en): Burgerlijk Wetboek Boek 1 BW BOEK 1 Artikel 88 Ook gepubliceerd in: ECLI:NL:RBMNE:2014:2221, RO 2014/64 JOR 2014/307 Borgtochtovereenkomst, Uitzondering ex art. 1:88 lid 5 BW ook van toepassing op buitenlandse rechtspersoon, indien deze met Nederlandse vennootschap kan worden gelijkgesteld, Aangaan lening

Nadere informatie

Privaatrechtelijk kostenverhaal door de wegbeheerder

Privaatrechtelijk kostenverhaal door de wegbeheerder Privaatrechtelijk kostenverhaal door de wegbeheerder De Hoge Raad schept duidelijkheid over verhaal van kosten voor opruimwerkzaamheden na een ongeval Hoge Raad van 12 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3594

Nadere informatie

Het aanbiedingsbegrip nader verkend. Kort commentaar bij Vzr. Rb. Den Haag 4 oktober 2011, B (PTC S.A./Ape Holland B.V.):

Het aanbiedingsbegrip nader verkend. Kort commentaar bij Vzr. Rb. Den Haag 4 oktober 2011, B (PTC S.A./Ape Holland B.V.): Het aanbiedingsbegrip nader verkend. Kort commentaar bij Vzr. Rb. Den Haag 4 oktober 2011, B9 10221 (PTC S.A./Ape Holland B.V.): Charlotte de Boer, Wim Maas (Deterink Advocaten en Notarissen) Inleiding

Nadere informatie

Noot bij ktr. Utrecht 16 september 2008, BF0857

Noot bij ktr. Utrecht 16 september 2008, BF0857 Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Noot bij ktr. Utrecht 16 september 2008, BF0857 Z.H. Duijnstee-van Imhoff Published in WR 2009/109, p. 388-390. 1 Noot bij ktr. Utrecht 16 september

Nadere informatie

Naar aanleiding van uw brief van 8 februari 2012 heb ik de eer het volgende op te merken.

Naar aanleiding van uw brief van 8 februari 2012 heb ik de eer het volgende op te merken. I f^l öobuicq3~o\ Den Haag, 2 O MRT 2012 Kenmerk: DGB 2012-753 TL Motivering van liet beroepsciirir: in cassatie (rolnummer 12/00641) tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-gravenhage van 21 december

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2013:4308

ECLI:NL:GHDHA:2013:4308 ECLI:NL:GHDHA:2013:4308 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 12-11-2013 Datum publicatie 14-11-2013 Zaaknummer 200.092.575 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:9831

ECLI:NL:GHARL:2015:9831 ECLI:NL:GHARL:2015:9831 Instantie Datum uitspraak 22-12-2015 Datum publicatie 31-12-2015 Zaaknummer 200.173.880 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel

Nadere informatie

Jurisprudentie contractenrecht

Jurisprudentie contractenrecht Jurisprudentie contractenrecht W.L. Valk senior raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden senior onderzoeker Radboud Universiteit Programma Twee arresten van de Hoge Raad: HR 12 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3593

Nadere informatie

Schriftelijke vragen. Inleiding door vragenstelster.

Schriftelijke vragen. Inleiding door vragenstelster. Gemeenteraad Schriftelijke vragen Jaar 2014 Datum akkoord college van b&w van 2 december 2014 Publicatiedatum 5 december 2014 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid mevrouw M.D.

Nadere informatie

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden.

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden. beschikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht kantonrechter zittinghoudende te Utrecht zaaknummer: 2534388 UE VERZ 13805 GD/4243 Beschikking van 13 december 2013 inzake X wonende te Arnhem,

Nadere informatie

NON-CONFORMITEIT BIJ DE KOOP VAN EEN APPARTEMENT. Inleiding

NON-CONFORMITEIT BIJ DE KOOP VAN EEN APPARTEMENT. Inleiding NON-CONFORMITEIT BIJ DE KOOP VAN EEN APPARTEMENT Inleiding Een koper van een nieuwbouwappartement ontdekt tijdens een open dag van het nog in aanbouw zijnde appartementencomplex dat tussen (een deel van)

Nadere informatie

IN NAAM DER KONINGIN

IN NAAM DER KONINGIN 2 januari 1987 Eerste Kamer Nr. 12.932 RF/AT IN NAAM DER KONINGIN Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: "VASTELOAVESVEREINIGING DE ZAWPENSE", gevestigd te Grevenbricht, gemeente Born EISERES

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2016:4975

ECLI:NL:RBMNE:2016:4975 ECLI:NL:RBMNE:2016:4975 Instantie Datum uitspraak 14-09-2016 Datum publicatie 07-10-2016 Zaaknummer 4293728 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland Arbeidsrecht

Nadere informatie

Drie stellingen. Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series. M.L. Tuil. Published in WPNR 2010 (6831), p. 143-145

Drie stellingen. Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series. M.L. Tuil. Published in WPNR 2010 (6831), p. 143-145 Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Drie stellingen M.L. Tuil Published in WPNR 2010 (6831), p. 143-145 Postdoc Erasmus Universiteit Rotterdam (tuil@law.eur.nl). 1 Abstract In dit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden: vernietigbaarheid

Algemene voorwaarden: vernietigbaarheid pag.: 1 van 5 Algemene voorwaarden: vernietigbaarheid Ook als algemene voorwaarden geldig zijn verklaard op een overeenkomst, kunnen ze onder bepaalde omstandigheden worden vernietigd. Dat wil zeggen dat

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TAF B.V., gevestigd te Eindhoven, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TAF B.V., gevestigd te Eindhoven, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-344 d.d. 26 november 2013 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. B.F. Keulen, leden en mr. M. van Pelt, secretaris)

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Anatocisme Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom,

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 102 d.d. 2 november 2009 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en drs. A.I.M. Kool) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie