Instituutsreglement Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Erasmus MC Rotterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instituutsreglement Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Erasmus MC Rotterdam"

Transcriptie

1 Afdeling Huisartsgeneeskunde Huisartsopleiding Instituutsreglement Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Erasmus MC Rotterdam Versie: Voorgelegd aan de HVRC Datum: 18 april 2008 Opdrachtgever: Herman Bueving, hoofd huisartsopleiding Beheerder: Thérèse Brans, stafadviseur bedrijfsvoering huisartsopleiding

2 Pagina 2/22 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Begrippenlijst Inleiding Inhoud van het instituutsreglement Gestelde kaders voor het instituutsreglement Vaststelling van het instituutsreglement Leeswijzer Verplichtingen van en voorwaarden voor de arts in opleiding tot specialist - huisartsgeneeskunde (aios) Algemene regels t.a.v de deelname aan de opleiding Algemene regels t.a.v. het praktische deel van de opleiding Specifieke verantwoordelijkheden Verplichtingen van en voorwaarden voor de (stage)opleider en de stage-inrichting Algemene regels t.a.v de opleiding Algemene regels t.a.v. het praktische deel van de opleiding Specifieke verantwoordelijkheden Verplichtingen van het opleidingsinstituut huisartsgeneeskunde Erasmus MC Algemene regels t.a.v de opleidng Algemene regels t.a.v. het praktische deel van de opleiding Specifieke verantwoordelijkheden Conflicten en geschillen Bijlage 1 Verklarende woordenlijst Bijlage 2 Modelovereenkomsten inzake de huisartsopleiding... 18

3 Pagina 3/22 Voorwoord Het instituutsreglement beschrijft de belangrijkste regelingen voor de uitvoering van de Huisartsopleiding Erasmus MC in Rotterdam. In het reglement zijn belangrijke wederzijdse verplichtingen opgenomen in aanvulling op de landelijke regelgeving. Het reglement is bedoeld voor aios, (stage)opleiders, stage-inrichtingen en stafleden van de opleiding. Voor commentaar en aanvullingen houden wij ons aanbevolen. Namens de staf van de huisartsopleiding Erasmus MC, Herman Bueving Hoofd Huisartsopleiding Erasmus MC

4 Pagina 4/22 Begrippenlijst 1 Aios* Beoordelingsdossier Beslissen Competenties* Cursorisch onderwijs* Deeltijd* Docent Educatieve beoordeling* Hoofd* Individueel opleidingsprogramma* Instituutsreglement* Leerwerkplan* Mediator* Ontwikkelingsdossier Opleider* Opleidingsinstituut* Opleidingsplan* Selectieve beoordeling* Stage-inrichting* Stageopleider* Toetsing* Voltijds* Zelfstudie* Arts in opleiding tot specialist, te weten huisartsgeneeskunde. Documenten waaruit de ontwikkeling van de aios blijkt; op basis van dit dossier worden beslissingen van selectieve aard genomen; het opleidingsinstituut beheert dit dossier. Consequenties verbinden aan de beoordeling. De kwalificatie-eisen waaraan moet zijn voldaan om als huisarts te kunnen worden geregistreerd. Niet-patiëntgebonden trainings- en onderwijsactiviteiten; Minder dan een volledige week werkzaam zijn zoals neergelegd in de betreffende regeling arbeidsvoorwaarden. Staflid dat een vaste groep aios begeleidt. Een oordeel geven over het al dan niet aanpassen van een individueel opleidingsprogramma. Hoofd van een opleidingsinstituut. Uitwerking van het opleidingsplan op individueel niveau dat aangeeft op welke wijze de competenties kunnen worden bereikt 2. Reglement dat de praktische gang van zaken tussen het opleidingsinstituut en de aios, opleiders, stageopleiders en de opleidings- en stage-inrichtingen regelt. Plan dat de vorm en inhoud beschrijft van het praktisch en theoretisch gedeelte van de opleiding in de praktijk van de opleider, de opleidingsinrichting of stage-inrichting, met inachtneming van het opleidingsplan. Persoon die het proces bij conflictbemiddeling begeleidt en als mediator geregistreerd is bij het Nederlands Mediation Instituut; Documenten waaruit de ontwikkeling van een aios blijkt; op basis van dit dossier worden leerdoelen bepaald; de aios beheert dit dossier. Huisarts werkzaam in de huisartspraktijk en door de HVRC erkend voor de praktijkopleiding van aios. Instituut dat ten behoeve van de opleiding tot huisarts door de HVRC erkend is. In dit geval betreft het het opleidingsinstituut huisartsgeneeskunde (huisartsopleiding) Erasmus MC. door een opleidingsinstituut opgesteld plan dat de inrichting en de uitvoering van de opleiding beschrijft en het kader vormt voor de individuele opleidingsprogramma s alsmede voor de leerwerkplannen van de opleidings- en stage-inrichtingen; Een oordeel geven over het al dan niet voortzetten van de opleiding. Door de HVRC erkende al dan niet over meerdere locaties verspreide instelling of afdeling van een instelling waar een stage kan worden gevolgd voor een specialisme; Degene die een stage in een stage-inrichting als onderdeel van de opleiding buiten de huisartspraktijk verzorgt en door de HVRC is erkend voor de praktijkopleiding van aios. Vaststellen of en in welke mate aan de leerdoelen is voldaan. Een volledige week werkzaam zijn zoals neergelegd in de betreffende regeling arbeidsvoorwaarden. voor de opleiding noodzakelijke activiteiten die geen deel uitmaken van de praktijkopleiding en het cursorisch onderwijs. 1 Alle met een * gemarkeerde begrippen zijn gedefinieerd volgens het Kaderbesluit. 2 Leerdoelen en planning worden bijgesteld door de aios

5 Pagina 5/22 1. Inleiding De huisartsopleiding is een specialistische opleiding na het artsexamen. De door het College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten (CHVG) terzake vastgestelde regelgeving heeft rechtskracht gekregen door de goedkeuring van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De Huisarts-, Verpleeghuisarts- en arts voor verstandelijk gehandicapten Registratie Commissie (HVRC) is belast met de toepassing van de regelgeving en met het toezicht op de uitvoering van de huisartsopleiding. Na goedkeuring door de Minister van VWS, zijn op 1 januari 2005 het Kaderbesluit CHVG en het Besluit huisartsgeneeskunde in werking getreden en nadien gewijzigd. Deze besluiten bevatten onder meer de algemene, respectievelijk specifieke opleidings- en erkenningseisen voor het specialisme huisartsgeneeskunde. In het Kaderbesluit CHVG is in artikel C.20 lid 1 sub a onder iii bepaald dat een opleidingsinstituut dient te beschikken over een instituutsreglement. 1.1 Inhoud van het instituutsreglement Het reglement geeft nadere regels met betrekking tot de eisen te stellen aan - de opleiding tot huisarts, - aan de artsen in opleiding tot specialist huisartsgeneeskunde (aios), - aan de (stage)opleiders en de stage-inrichtingen, - aan de organisatie van het opleidingsinstituut (de Huisartsopleiding), - en aan de geschillenregeling. Ten aanzien van een aantal onderdelen is nadere uitwerking in regelingen of procedurebeschrijvingen gegeven en wordt waar nodig naar deze regelingen of procedurebeschrijvingen verwezen. In artikel C.22 lid 1 van het Kaderbesluit CHVG is bepaald dat het instituutsreglement: - een nadere uitwerking is van de opleidingseisen; - de basis vormt voor de individuele overeenkomsten die het opleidingsinstituut op grond van artikel C.20 lid 1 sub a onder iv sluit met de aios, de opleiders, de stageopleiders en de stageinrichtingen. In deze overeenkomsten is vastgelegd dat partijen de eisen en verplichtingen, voortvloeiend uit het instituutsreglement nakomen (zie ook: artikel B.14 lid a sub ii, artikel B.15, artikel B. 21 lid 1, artikel C.2 lid 1 sub a onder i, artikel C.6 lid a en artikel C.10 lid 1 sub a). Deze individuele overeenkomsten worden opgesteld overeenkomstig modelovereenkomsten die deel uitmaken van het instituutsreglement. 1.2 Gestelde kaders voor het instituutsreglement - Het instituutsreglement bevat geen onderdelen die reeds zijn bepaald of beschreven in het Kaderbesluit CHVG, het Besluit huisartsgeneeskunde, de Beleidsregels HVRC of het (model)opleidingsplan; - Het instituutsreglement is een nadere uitwerking van (onderdelen van) de opleidingseisen van de CHVG, op die punten waar een nadere uitwerking noodzakelijk of wenselijk is; - Voor de opstelling van het instituutsreglement dient het opleidingsinstituut in ieder geval de regels van het Model Instituutsreglement van de HVRC over te nemen. Daarnaast kunnen regels en notities worden toegevoegd, mits deze niet strijdig zijn met het Kaderbesluit CHVG, het Besluit huisartsgeneeskunde, de Beleidsregels HVRC of hogere regelgeving. 1.3 Vaststelling van het instituutsreglement Het instituutsreglement van de Huisartsopleiding Erasmus MC is opgesteld in overeenstemming met het Model Instituutsreglement, dat op 6 april 2006 is vastgesteld door de HVRC en nadien aangepast aan de gewijzigde regelgeving op 23 januari Deze overeenstemming is een vereiste van het Kaderbesluit CHVG, artikel C.22 lid 2. Op 18 april 2008 is het instituutsreglement van de Huisartsopleiding Erasmus MC door de HVRC goedgekeurd. Deze goedkeuring is een vereiste van het Kaderbesluit CHVG, artikel C.20 lid 2. De goedkeuring van de HVRC strekt zich niet uit over de bij het instituutsreglement gevoegde bijlagen. Het hoofd van de huisartsopleiding is verantwoordelijk voor de overeenstemming van deze stukken met de regelgeving.

6 Pagina 6/ Leeswijzer Het instituutsreglement bestaat uit vier hoofdonderdelen: - verplichtingen van de arts in opleiding tot specialist - huisartsgeneeskunde (hoofdstuk 2); - verplichtingen van de (stage)opleider en de stage-inrichting (hoofdstuk 3); - verplichtingen van de huisartsopleiding Erasmus MC (hoofdstuk 4); - conflicten en geschillen (hoofdstuk 5); - de overeenkomsten inzake de huisartsopleiding (bijlage 2). Deze indeling is op puur praktische gronden tot stand gekomen. Het reglement dient in zijn geheel gelezen te worden. Alleen dan ontstaat het overzicht over de samenhang in de wederzijdse verplichtingen. In dit reglement wordt verwezen naar de artikelen uit het Kaderbesluit CHVG en het Besluit huisartsgeneeskunde. Beide documenten zijn te vinden in het handboek huisartsopleiding. Dit handboek staat op de website van de Huisartsopleiding Erasmus MC, Hierin zijn de procedures en notities opgenomen waarnaar wordt verwezen in dit instituutsreglement.

7 Pagina 7/22 2 Verplichtingen van en voorwaarden voor de arts in opleiding tot specialist - huisartsgeneeskunde (aios) 2.1 Algemene regels t.a.v de deelname aan de opleiding Opleidingsregister huisartsgeneeskunde (ad B.11 van het Kaderbesluit CHVG) - Alleen artsen die zijn ingeschreven in het BIG (Beroepen in de Gezondheidszorg)-register kunnen, nadat aan hen volgens de geldende toelatingsprocedure een opleidingsplaats is toegewezen, tot de huisartsopleiding Erasmus MC worden toegelaten. Tijdens de opleiding dient inschrijving in het BIG-register in stand gehouden te worden. - Een arts die niet (meer) is ingeschreven in het opleidingsregister huisartsgeneeskunde kan niet (meer) deelnemen aan de huisartsopleiding Erasmus MC Opleidingsovereenkomst met het opleidingsinstituut (ad B.15 van het Kaderbesluit CHVG) - De aios sluit een overeenkomst met het opleidingsinstituut, waarbij hij zich schriftelijk akkoord verklaart met hetgeen in dit instituutsreglement is vastgelegd. - Van tussentijdse opzegging van de opleidingsovereenkomst tussen opleidingsinstituut en aios worden de (stage)opleider, de stage-inrichting, de HVRC en de SBOH onverwijld op de hoogte gesteld Individueel opleidingsprogramma (ad B.14 en B.6 van het Kaderbesluit CHVG) - Uiterlijk binnen vier weken na het begin van de opleiding dient de aios bij het opleidingsinstituut een individueel opleidingsprogramma in, ter goedkeuring door het hoofd. Hiertoe ontvangt de aios de benodigde informatie van het opleidingsinstituut (opleidingsplan, model/voorbeeld individueel opleidingsprogramma, etc.) - Het door het hoofd goedgekeurde individuele opleidingsprogramma is bindend voor de aios en de andere betrokkenen bij diens opleiding AIOTO- opleidingsvariant De mogelijkheid bestaat om tijdens de huisartsopleiding een opleiding tot onderzoeker te volgen (via een promotie -onderzoek): de Arts in Opleiding tot specialist huisartsgeneeskunde en Tot Onderzoeker. Deze variant duurt maximaal 6 jaar. Artsen die hiervoor in aanmerking willen komen, dienen te zijn toegelaten tot de huisartsopleiding Erasmus MC. Een voorstel voor deze variant dient in overleg met de kandidaat en het hoofd van de huisartsopleiding te worden uitgewerkt, en vervolgens ter goedkeuring aan de HVRC te worden voorgelegd Voltooiing opleiding (ad B.12 van het Kaderbesluit CHVG) Vanaf acht weken vóór het beoogde einde van de opleiding kan de aios de HVRC hiervan op de hoogte stellen, teneinde de procedure tot inschrijving in het register van huisartsen in werking te stellen. 2.2 Algemene regels t.a.v. het praktische deel van de opleiding Begeleiding (ad C.2 en C.6 van het Kaderbesluit CHVG) - Begeleiding vanuit het opleidingsinstituut vindt plaats door docenten. De aios dient de aanwijzingen van de docent met betrekking tot het onderwijs, op te volgen. De docenten zijn de eerst aangewezen contactpersonen voor de aios bij problemen in de opleiding. - De frequentie, duur en aanwijzingen betreffende vorm/inhoud van de leergesprekken van de aios met de (stage)opleider is vastgelegd in het handboek huisartsopleiding Voorzieningen (ad C.2 en C.6 van het Kaderbesluit CHVG) - De aios beschikt, in het kader van de uitvoering van de opleiding, over een direct toegankelijke internetvoorziening en een adres. - De aios beschikt over de mogelijkheid gebruik te maken van de bibliotheekfaciliteiten van de medische bibliotheek van het Erasmus MC.

8 Pagina 8/ Werktijden en deeltijdmogelijkheden (ad B.7 van Kaderbesluit CHVG en B.2 van Besluit huisartsgeneeskunde) - De werktijden worden in overleg met de (stage)opleider en stage-inrichting vastgesteld. De werktijden dienen in overeenstemming te zijn met de regeling arbeidsvoorwaarden van de SBOH. - De aios meldt verzuim aan de (stage)opleider, de stage-inrichting en de SBOH. - Het hoofd van de huisartsopleiding Erasmus MC stelt nadere regels over de opname van vrije dagen door de aios. Deze zijn in het handboek huisartsopleiding opgenomen. - De aios heeft op grond van de opleidingseisen recht op het volgen van de opleiding in deeltijd. Het recht bestaat echter met inachtneming van de mogelijkheden die het opleidingsinstituut daartoe biedt. De mogelijkheid tot deeltijdwerken wordt vooral beperkt door de mogelijkheden die de opleidings- en stageplaatsen bieden en de organisatie van ondersteunend onderwijs. - De volgende onderdelen van de opleiding dienen in voltijds te worden gevolgd: zelfstandige weken in de opleidingsperioden in de huisartspraktijk en het cursorisch onderwijs. - De volgorde van de indeling van de stages in de stage-inrichtingen is beperkt door de logistieke mogelijkheden. - Over de aanwezigheidstijden bij deeltijd moet overeenstemming worden bereikt tussen de aios, de (stage)opleiders en de stage-inrichtingen, en het opleidingsinstituut. - Het deeltijdpercentage waarmee een onderscheiden onderdeel van de opleiding ((deel van een) opleidingsperiode, stage, cursorisch onderwijs) wordt gevolgd kan niet tussentijds worden gewijzigd. - Een verzoek tot wijzigen van het deeltijdpercentage of een verzoek tot deeltijd gedurende de opleiding dient ten minste twee weken voor de beoogde ingangsdatum van het onderscheiden onderdeel van de opleiding bij het hoofd te worden aangevraagd (zie Kaderbesluit art. B.7 lid 1 sub a) Vrijstellingen (ad B.10 van Kaderbesluit CHVG) De aios dient de aanvraag tot vrijstelling uiterlijk binnen twee maanden na aanvang van de opleiding bij het hoofd in Zelfstudie en cursorisch onderwijs (ad B.14 van Kaderbesluit CHVG) - De aios besteedt wekelijks minimaal drie uur aan zelfstudie en voorbereiding op de terugkomdag. De aios neemt deel aan het onderwijs dat vanwege de opleiding is geprogrammeerd (ten minste 40 en ten hoogste 50 dagen per jaar). - Het opleidingsinstituut stelt vast over welke literatuur de aios bij het volgen van de opleiding dient te beschikken. Deze literatuurlijst is opgenomen in het handboek huisartsopleiding Deelname aan diensten Het deelnemen aan beschikbaarheids- en bereikbaarheidsdiensten vormt een onderdeel van de opleiding, zowel tijdens de leerwerkperioden in de huisartspraktijk als tijdens de externe leerwerkperioden. Het handboek huisartsopleiding geeft nadere voorschriften ten aanzien van het aantal diensten en de supervisie tijdens de diensten. Het minimum aantal ANW-diensten is per opleidingsperiode aangegeven in het opleidingsplan Onderwijs en beoordelingen (ad B.3 van Kaderbesluit CHVG) - De aios neemt deel aan de beoordelingen en toetsingen die door het opleidingsinstituut, in overeenstemming met de regelgeving, worden georganiseerd (zie het Protocol Toetsing en Beoordeling, welke is vastgelegd in het handboek huisartsopleiding). - Ten behoeve van de educatieve beoordeling houdt de aios een ontwikkelingsdossier bij. - Alle verslagen en andere rapportages dienen minstens drie maanden voor de beoogde afronding van de opleiding op de vastgestelde wijze ingeleverd en door of namens het hoofd van de huisartsopleiding Erasmus MC goedgekeurd te zijn. Indien de aios niet in staat is aan deze verplichting te voldoen, dan dient hij/zij het hoofd daarvan zo spoedig mogelijk doch minstens vier maanden voor het beoogde einde van de opleiding schriftelijk met redenen omkleed in kennis te stellen. In dat geval kan het hoofd de HVRC verzoeken om een verlenging van de opleiding. Bij in gebreke blijven van de aios kan het hoofd besluiten een aios niet voor te dragen voor inschrijving als huisarts in het register van de HVRC.

9 Pagina 9/ Specifieke verantwoordelijkheden Verantwoordelijkheden met betrekking tot patiëntenzorg in de huisartsopleiding (ad C.2 en C.6 van het Kaderbesluit CHVG) Aios en opleiders houden zich aan de overeenkomst uit het handboek huisartsopleiding, waarin de verantwoordelijkheden ten aanzien van de patiëntenzorg in de praktijk zijn vastgelegd (zie ook artikel B.14 lid b sub i Kaderbesluit CHVG). De overeenkomst is opgesteld door de HVRC als modelinstructie (1 mei 1997) Verantwoordelijkheid voor werkzaamheden (ad B.14 van het Kaderbesluit CHVG) - Indien de aios in het kader van de opleiding (specifieke) activiteiten verricht waarvoor de op dat moment verantwoordelijke (stage)opleider geen verantwoordelijkheid kan of wenst te nemen, verricht de aios deze onder de eigen verantwoordelijkheid als arts, of dient de aios zorg te dragen voor het anderszins regelen van de verantwoordelijkheid. - Het is de aios niet toegestaan een al dan niet gehonoreerde nevenfunctie te vervullen of al dan niet gehonoreerde nevenwerkzaamheden te verrichten die redelijkerwijs kunnen worden geacht onverenigbaar te zijn met de opleiding tot huisarts. Indien de opleiding naar het oordeel van het hoofd van de huisartsopleiding Erasmus MC wordt geschaad, dient de aios de nevenfunctie of de nevenwerkzaamheden neer te leggen op straffe van beëindiging van de opleiding. - Het is de aios niet toegestaan betaling te vragen of te ontvangen voor werkzaamheden die hij in werktijd en/of in het kader van de opleiding verricht (zie handboek huisartsopleiding). - Waarneming of het verrichten van diensten in de opleidingspraktijk of stage-inrichting buiten het kader van de opleiding door de aios is niet toegestaan Geweld en agressie jegens de aios Wanneer een aios in de opleidingssituatie met agressie, in welke vorm dan ook, jegens zijn persoon wordt geconfronteerd, dient hij/zij dit onverwijld te melden aan de (stage)opleider, de docent(en) en (via de docent(en) of direct) het hoofd van de huisartsopleiding Erasmus MC. Dan wordt gehandeld volgens de procedure die is opgenomen in het handboek huisartsopleiding Klachten (ad B.14 van het Kaderbesluit CHVG) - De aios valt onder de Wet Klachtrecht. De aios werkt onder supervisie van de (stage)opleider, die de zorgaanbieder is (WGBO). De (stage)opleider moet zijn aangesloten bij de daarvoor bestemde klachtencommissie. In geval van een klacht in het kader van de (werkzaamheden) in de opleiding tegen de aios dient de (stage)opleider altijd bij de behandeling van de klacht te worden betrokken, enerzijds omdat de (stage)opleider de eigenlijke (zorg)aanbieder is, anderzijds omdat hij medeverantwoordelijk kan zijn voor het handelen van de aios. - De aios is verplicht elke klacht betreffende de door hem geleverde patiëntenzorg onmiddellijk te melden aan de (stage)opleider en de stage-inrichting. - De aios is verplicht het hoofd van de huisartsopleiding in voorkomende gevallen te informeren over tegen hem in verband met zijn werkzaamheden in zijn functioneren als arts ingestelde civielrechtelijke en/of strafrechtelijke procedures/vorderingen dan wel tuchtrechtelijke klachten en de naar aanleiding daarvan gewezen vonnissen c.q. beslissingen Voortijdige beëindiging opleidings- of stageperiode Voortijdige beëindiging van de opleidings- of stageperiode door de aios is slechts mogelijk wanneer daar zeer dringende redenen voor zijn. De procedures daarvoor zijn vastgelegd in het handboek huisartsopleiding.

10 Pagina 10/22 3 Verplichtingen van en voorwaarden voor de (stage)opleider en de stageinrichting 3.1 Algemene regels t.a.v de opleiding Opleiding bij erkende specialisten en instellingen (ad B.1 van het Kaderbesluit CHVG) De (stage)opleider en de stage-inrichting dienen de aios inzage te kunnen geven in de erkenning door de HVRC Opleidingsovereenkomst met de Huisartsopleiding Erasmus MC De (stage)opleider en de stage-inrichting sluiten een overeenkomst met het opleidingsinstituut, waarbij zij zich schriftelijk akkoord verklaren met hetgeen in dit instituutsreglement is vastgelegd Individueel opleidingsprogramma (ad B.6 van het Kaderbesluit CHVG) Het door het hoofd van de huisartsopleiding Erasmus MC goedgekeurde individuele opleidingsprogramma is bindend voor de aios en de andere betrokkenen bij diens opleiding Aanwijzingen t.a.v. de huisartsopleiding De (stage)opleider is gehouden de aanwijzingen van het hoofd van de huisartsopleiding Erasmus MC ten aanzien van de opleiding in acht te nemen en op te volgen. Bij het niet opvolgen van de aanwijzingen van het hoofd is deze gerechtigd de overeenkomst met de (stage)opleider te beëindigen Scholing, training en overleg. (ad C.2 en C.6 van het Kaderbesluit CHVG) - Huisartsen die voor het eerste zijn erkend als opleider worden pas na het volgen van een oriëntatiecursus ingezet als opleider. - Opleiders die actief bij de opleiding zijn betrokken dienen didactische scholing te volgen. Het niet of in onvoldoende mate deelnemen aan de didactische scholing kan leiden tot beëindiging van de overeenkomst met de opleider. Naast scholing en training neemt de opleider zonodig deel aan overleg met de staf van de huisartsopleiding Erasmus MC - De deelname van de (stage)opleider aan onderwijs van het opleidingsinstituut, inclusief didactische scholing, is vastgelegd in het handboek huisartsopleiding. 3.2 Algemene regels t.a.v. het praktische deel van de opleiding Begeleiding (ad C.2 en C.6 van het Kaderbesluit CHVG) - De stage-inrichting beschikt over een leerwerkplan c.q. een stagewerkplan voor het theoretisch en praktisch onderwijs aan de aios, dat is opgesteld in overleg met en goedkeuring van het opleidingsinstituut. In dit plan zijn de doelstellingen en de inhoud van het onderwijs tijdens de leerwerkperiode neergelegd. Daarnaast is in het plan vastgelegd wie verantwoordelijk en aanspreekbaar is voor de opleiding en hoe de dagelijkse begeleiding, het toezicht op de aios en de verslaglegging aan het opleidingsinstituut is geregeld. - De frequentie, duur en aanwijzingen betreffende vorm/inhoud van de leergesprekken met de aios zijn vastgelegd in het handboek huisartsopleiding. - De zelfstandige periode is alleen van toepassing bij de opleidingsperiode in de huisartspraktijk. De opleider stelt de aios in de gelegenheid om de praktijk zelfstandig te voeren gedurende een door het opleidingsinstituut vast te stellen periode van in beginsel twee en maximaal drie weken per opleidingsperiode. Het tijdstip van de zelfstandige periode wordt vastgesteld door het opleidingsinstituut. De opleider draagt zorg voor een huisartsachterwacht, op wie de aios tijdens de zelfstandige periode een beroep kan doen. De wijze waarop de opleider de aios in de gelegenheid stelt om gedurende een beperkte periode zelfstandig de praktijk te voeren, is vastgelegd in het handboek huisartsopleiding. - De (stage)opleider draagt in overleg met het hoofd van de huisartsopleiding Erasmus MC zorg voor een waarnemend (stage)opleider bij kortdurende afwezigheid door ziekte of vakantie. Indien de (stage)opleider langer dan vier weken aansluitend niet beschikbaar is, kan het hoofd van de huisartsopleiding Erasmus MC een andere (stage)opleider inschakelen Voorzieningen in de praktijk van de opleider (ad C.2 en C.6 van het kaderbesluit CHVG) - De opleider draagt zorg voor een zorgvuldig bijgehouden en inzichtelijk registratiesysteem voor patiëntgegevens.

11 Pagina 11/22 - Voor de opleiding in de huisartspraktijk is het een voorwaarde dat de opleider gebruik maakt van een elektronisch registratiesysteem, inclusief het gebruik van de ICPC - codering. - De opleider heeft in de huisartspraktijk een adequate voorziening om geluids- en beeldregistraties in het kader van de opleiding te maken en weer te geven. - De opleider beschikt in de huisartspraktijk over voor de aios goed toegankelijke huisartsgeneeskundige literatuur, conform de richtlijnen van de huisartsopleiding Erasmus MC (Zie het handboek huisartsopleiding) én een voor de aios direct toegankelijke internetvoorziening. - De opleider beschikt, in het kader van de uitvoering van de opleiding, over een adres Werktijden en deeltijdmogelijkheden (ad B.7 van Kaderbesluit CHVG en B.2 van Besluit huisartsgeneeskunde) - De werktijden worden in overleg met de (stage)opleider en stage-inrichting vastgesteld. De werktijden dienen in overeenstemming te zijn met de regeling arbeidsvoorwaarden van de SBOH. - De aios heeft op grond van de opleidingseisen recht op het volgen van de opleiding in deeltijd. Het recht bestaat echter met inachtneming van de mogelijkheden die de huisartsopleiding en de opleidings- en stageplaatsen daartoe bieden. - De volgende onderdelen van de opleiding dienen in voltijds te worden gevolgd: zelfstandige weken in de opleidingsperioden in de huisartspraktijk en het cursorisch onderwijs. - Het deeltijdpercentage waarmee een onderscheiden onderdeel van de opleiding ((deel van een) opleidingsperiode, stage, cursorisch onderwijs) wordt gevolgd kan niet tussentijds worden gewijzigd. - Over de aanwezigheidstijden bij deeltijd moet overeenstemming worden bereikt tussen de aios en de (stage)opleider, de stage-inrichting en het opleidingsinstituut Deelname aan diensten - De opleider draagt er zorg voor dat de aios deel kan nemen aan het voor de huisartsopleiding noodzakelijke aantal avond-, nacht- en weekenddiensten (nadere regels staan in het handboek huisartsopleiding) - De opleider is verantwoordelijk voor de organisatie en financiering van de huisvesting van de aios tijdens diensten die vanuit de eigen praktijklocatie worden uitgevoerd, indien de aios niet in staat is deze binnen 15 minuten vanuit zijn woonplek te bereiken Evaluatie opleiderschap De (stage)opleider en stage-inrichting werken mee aan de evaluatie, de toetsing en de beoordeling van de door hen gegeven opleiding. De resultaten van evaluatie en beoordeling worden door het hoofd van de huisartsopleiding Erasmus MC beschikbaar gesteld aan de HVRC ten behoeve van de hernieuwing van de erkenning. 3.3 Specifieke verantwoordelijkheden Verantwoordelijkheden met betrekking tot patiëntenzorg in de huisartsopleiding (ad C.2 en C.6 van het Kaderbesluit CHVG) Aios en opleiders houden zich aan de overeenkomst uit het handboek huisartsopleiding, waarin de verantwoordelijkheden ten aanzien van de patiëntenzorg in de praktijk zijn vastgelegd (zie ook artikel B.14 lid b sub i Kaderbesluit CHVG). De overeenkomst is opgesteld door de HVRC als modelinstructie (1 mei 1997) Verantwoordelijkheid voor werkzaamheden (ad B.14 van het Kaderbesluit CHVG) - Indien de aios in het kader van de opleiding (specifieke) activiteiten verricht waarvoor de op dat moment verantwoordelijke (stage)opleider geen verantwoordelijkheid kan of wenst te nemen, verricht de aios deze onder de eigen verantwoordelijkheid als arts, of dient de aios zorg te dragen voor het anderszins regelen van de verantwoordelijkheid. - Het is de (stage) opleider niet toegestaan de aios in te zetten ten behoeve van nevenfuncties van de (stage)opleider. - Het is de (stage)opleider niet toegestaan de aios te betalen voor werkzaamheden die de aios in werktijd en/of in het kader van de opleiding verricht. - Waarneming van de praktijk of het verrichten van werkzaamheden of diensten buiten het kader van de opleiding door de aios zijn niet toegestaan.

12 Pagina 12/ Privacy - bescherming Informatieverstrekking door de (stage)opleider over de aios aan derden buiten het kader van de huisartsopleiding behoeft vooraf instemming van de aios. (Dit geldt ook voor situaties na afloop van de opleidings- stageperiode) Klachten - De (stage)opleider is aangesloten bij de daarvoor aangewezen klachtencommissie. Eventuele klachten jegens de aios meldt de (stage)opleider onverwijld aan het hoofd van de Huisartsopleiding. - De opleider is verplicht het hoofd van de huisartsopleiding in voorkomende gevallen te informeren over tegen hem in verband met zijn werkzaamheden in zijn functioneren als huisarts ingestelde civielrechtelijke en/of strafrechtelijke procedures/vorderingen dan wel tuchtrechtelijke klachten en de naar aanleiding daarvan gewezen vonnissen c.q. beslissingen Voortijdige beëindiging opleidings- of stageperiode Voortijdige beëindiging van de opleidings- of stageperiode door de (stage)opleider is slechts mogelijk wanneer daar zeer dringende redenen voor zijn. De procedures daarvoor zijn vastgelegd in het handboek huisartsopleiding.

13 Pagina 13/22 4 Verplichtingen van het opleidingsinstituut huisartsgeneeskunde Erasmus MC 4.1 Algemene regels t.a.v de opleiding Opleidingsprogramma (ad C.20 van het Kaderbesluit CHVG) - Het opleidingsinstituut is verantwoordelijk voor het opleidingsprogramma, wat betreft de organisatie en de inhoud van het praktisch en theoretisch gedeelte van de opleiding. - Het opleidingsplan is goedgekeurd door de HVRC op 29 augustus 2006). Het opleidingsplan is hiermee verplicht voor de inrichting en uitvoering van huisartsopleiding Erasmus MC Toelatingsprocedure (ad C.20 van het Kaderbesluit CHVG) - De toelatingsprocedure bestaat achtereenvolgens uit de centrale aanmelding, schriftelijke sollicitatie en selectiegesprekken. De procedure ten aanzien van de schriftelijke sollicitatie en selectiegesprekken is neergelegd in een landelijke regeling, waarvan een reglement van de selectiecommissie deel uitmaakt en dat voorafgaande aan de selectiegesprekken wordt toegezonden aan alle kandidaten. - De selectiecommissie werkt volgens een door de hoofden Huisartsopleiding gezamenlijk vastgesteld, landelijk geldend reglement. - Periodiek wordt er verslag gedaan van de door de HVRC toegewezen instroom en de aanmeldings- en sollicitatieprocedure Opleidingsovereenkomsten (ad B.15 van het Kaderbesluit CHVG) - Het opleidingsinstituut sluit een overeenkomst met de aios, waarbij de aios zich schriftelijk akkoord verklaart met hetgeen in dit instituutsreglement is vastgelegd. - Het opleidingsinstituut sluit een overeenkomst met de (stage)opleider en de stage-inrichting, waarbij zij zich schriftelijk akkoord verklaren met hetgeen in dit instituutsreglement is vastgelegd. - Van tussentijdse opzegging van de opleidingsovereenkomst tussen opleidingsinstituut en aios worden de (stage)opleider, de stage-inrichting, de HVRC en de SBOH onverwijld op de hoogte gesteld Inschrijving in het opleidingsregister (ad B.11 van het Kaderbesluit CHVG) - Indien een arts is toegelaten tot de opleiding dient het opleidingsinstituut dit zo spoedig mogelijk aan de HVRC te melden, teneinde de procedure tot inschrijving in het opleidingsregister huisartsgeneeskunde in werking te stellen. - Het opleidingsinstituut laat een arts die niet (meer) is ingeschreven in het opleidingsregister huisartsgeneeskunde niet deelnemen aan de opleiding Individueel opleidingsprogramma (ad B.14 en C.20 van het Kaderbesluit CHVG) Het opleidingsinstituut verschaft de arts die is toegelaten tot de opleiding de benodigde informatie (opleidingsplan, model/voorbeeld individueel opleidingsprogramma, etc.) om als arts binnen vier weken na het begin van de opleiding een individueel opleidingsprogramma op te stellen en ter goedkeuring in te dienen Opleiding bij erkende specialisten en instellingen (ad B.1 van het Kaderbesluit CHVG) Het opleidingsinstituut dient de aios inzage te kunnen geven voor welke periode een (stage)opleider, een opleidings- of stage-inrichting en de huisartsopleiding Erasmus MC is erkend door de HVRC Scholing en training (ad C.2 en C.6 van het Kaderbesluit CHVG) - Het opleidingsinstituut onderhoudt ten behoeve van de opleiding contact met de (stage)opleiders en stage-inrichtingen. - Het opleidingsinstituut draagt zorg voor didactische training en scholing van de opleiders, zowel in de vorm van een oriëntatiecursus voor beginnende opleiders als in de vorm van workshops. De deelname van de (stage)opleider aan onderwijs van het opleidingsinstituut, inclusief didactische scholing, is vastgelegd in het handboek huisartsopleiding AIOTO- opleidingsvariant De mogelijkheid bestaat om tijdens de huisartsopleiding een opleiding tot onderzoeker te volgen (via een promotie -onderzoek): de Arts in Opleiding en Tot Onderzoeker. Deze variant duurt maximaal 6 jaar. Artsen die hiervoor in aanmerking willen komen, dienen te zijn toegelaten tot de huisartsopleiding. Een voorstel voor deze variant dient in overleg met de kandidaat en het hoofd van de Huisartsopleiding te worden uitgewerkt, en vervolgens ter goedkeuring aan de HVRC te worden voorgelegd.

14 Pagina 14/ Onderzoek van het onderwijs De huisartsopleiding Erasmus MC verricht wetenschappelijk onderzoek op het gebied van het onderwijs betreffende de huisartsopleiding Voltooiing opleiding (ad B.12 van het Kaderbesluit CHVG) Het hoofd van de huisartsopleiding Erasmus MC kan de aios reeds vanaf twee weken voor de voltooiing van de opleiding een verklaring van voltooiing van de opleiding ter hand stellen en zendt hiervan een afschrift aan de HVRC toe. 4.2 Algemene regels t.a.v. het praktische deel van de opleiding Cursorisch onderwijs - Het cursorisch onderwijs vindt plaats op de terugkomdagen, in de vorm van cursussen en in de vorm van ander geprogrammeerd onderwijs. - Het opleidingsinstituut stelt vast over welke literatuur de aios bij het volgen van de opleiding dient te beschikken. Deze literatuurlijst wordt opgenomen in het handboek huisartsopleiding Inspraak bij de invulling van het onderwijs - Het opleidingsinstituut betrekt aios en opleiders bij het vormgeven en het uitvoeren van het onderwijs. - Het opleidingsinstituut evalueert het gegeven onderwijs. In samenwerking met de andere universitaire huisartsopleidingen wordt de opleiding op landelijk niveau geëvalueerd Indeling en plaatsing van aios (ad C.21 en C.23 van het Kaderbesluit CHVG) Opleidingsplaatsen bij (stage)opleiders en in stage-inrichtingen worden toegewezen door Het opleidingsinstituut. Toewijzing van de opleiders vindt plaats door het hoofd van de huisartsopleiding Erasmus MC, na de koppelingsprocedure zoals is vastgelegd in het handboek huisartsopleiding Begeleiding (ad C.2 en C.6 van het Kaderbesluit CHVG) - Begeleiding vanuit het opleidingsinstituut vindt plaats door docenten. De aios dient de aanwijzingen van de docent met betrekking tot het onderwijs, op te volgen. De docenten zijn de eerst aangewezen contactpersonen voor de aios bij problemen in de opleiding. - De frequentie, duur en aanwijzingen betreffende vorm/inhoud van de leergesprekken met de aios is vastgelegd in het handboek huisartsopleiding. - De (stage)opleider beschikt over een leerwerkplan respectievelijk stagewerkplan dat is opgesteld in overleg met en goedkeuring van het opleidingsinstituut. - De zelfstandige periode is alleen van toepassing bij de opleidingsperiode in de huisartspraktijk. De opleider stelt de aios in de gelegenheid om de praktijk zelfstandig te voeren gedurende een door het opleidingsinstituut vast te stellen periode van in beginsel twee en maximaal drie weken per opleidingsperiode. Het tijdstip van de zelfstandige periode wordt vastgesteld door het opleidingsinstituut. De opleider draagt zorg voor een huisartsachterwacht, op wie de aios tijdens de zelfstandige periode een beroep kan doen. De wijze waarop de opleider de aios in de gelegenheid stelt om gedurende een beperkte periode zelfstandig de praktijk te voeren, is vastgelegd in het handboek huisartsopleiding. - Het instituut maakt ter zake van de huisartsopleiding de benodigde afspraken met de centrale dienstenstructuren in de regio Werktijden en deeltijdmogelijkheden (ad B.7 van Kaderbesluit CHVG en B.2 van Besluit huisartsgeneeskunde) - Het hoofd van de huisartsopleiding Erasmus MC stelt nadere regels over de opname van vrije dagen door de aios. Deze zijn in het handboek huisartsopleiding opgenomen. - Over de aanwezigheidstijden bij deeltijd moet overeenstemming worden bereikt tussen de aios en de (stage)opleider, de stage-inrichting en het opleidingsinstituut. - Het deeltijdpercentage waarmee een onderscheiden onderdeel van de opleiding ((deel van een) opleidingsperiode, stage, cursorisch onderwijs) wordt gevolgd kan niet tussentijds worden gewijzigd Vrijstellingen (ad B.10 van Kaderbesluit CHVG) Het hoofd dient de aanvraag tot goedkeuring van de vrijstelling uiterlijk binnen vier maanden na aanvang van de opleiding bij de HVRC in.

15 Pagina 15/ Deelname aan diensten Het deelnemen aan beschikbaarheids- en bereikbaarheidsdiensten vormt een onderdeel van de opleiding, zowel tijdens de leerwerkperioden in de huisartspraktijk als tijdens de externe leerwerkperioden. In het handboek huisartsopleiding worden nadere voorschriften gegeven ten aanzien van het aantal diensten en de supervisie tijdens de diensten.het handboek huisartsopleiding geeft nadere voorschriften ten aanzien van het aantal diensten en de supervisie tijdens de diensten. Het minimum aantal ANW-diensten is per opleidingsperiode aangegeven in het opleidingsplan Toetsing en beoordeling (ad B.3 van het Kaderbesluit CHVG) - De procedure toetsing en beoordeling, die voldoet aan het Protocol toetsing en beoordeling, zoals vastgesteld door de HVRC, is vastgelegd in het handboek huisartsopleiding. - De resultaten van de toetsing en beoordeling worden gebundeld in een beoordelingsdossier. Deze resultaten worden op vooraf vastgestelde tijdstippen beoordeeld door de (stage)opleiders en de docenten, waarna een advies voor het hoofd wordt opgesteld. Het hoofd besluit uiteindelijk over de voortgang van de opleiding. - Het hoofd van de huisartsopleiding Erasmus MC kan nadere regels vaststellen voor de inhoud, vormgeving en termijn van het beschikbaar zijn van presentaties, verslagen en andere rapportages van en over onderwijsactiviteiten alsook voor de termijn waarop evaluaties en beoordelingen door de aios van onderwijsactiviteiten ingeleverd zijn. - Alle verslagen en andere rapportages dienen minstens drie maanden voor de beoogde afronding van de opleiding op de vastgestelde wijze ingeleverd en door of namens het hoofd van de huisartsopleiding Erasmus MC goedgekeurd te zijn. Indien de aios niet in staat is aan deze verplichting te voldoen, dan dient hij/zij het hoofd daarvan zo spoedig mogelijk doch minstens vier maanden voor het beoogde einde van de opleiding schriftelijk met redenen omkleed in kennis te stellen. In dat geval kan het hoofd de HVRC verzoeken om een verlenging van de opleiding. Bij in gebreke blijven van de aios kan het hoofd besluiten een aios niet voor te dragen voor inschrijving als huisarts in het register van de HVRC Evaluatie opleiderschap De resultaten van evaluatie, toetsing en beoordeling van de (stage)opleider en de opleidings- en stage-inrichtingen stelt het hoofd van de huisartsopleiding Erasmus MC beschikbaar aan de HVRC ten behoeve van de hernieuwing van de erkenning. 4.3 Specifieke verantwoordelijkheden Taken en verantwoordelijkheden van het hoofd van de huisartsopleiding Het hoofd van de huisartsopleiding Erasmus MC heeft de dagelijkse leiding van de huisartsopleiding Erasmus MC en is verantwoordelijk voor de organisatie, de inhoud en de kwaliteit van de opleiding. Deze taken en verantwoordelijkheden dienen te blijken uit de functieomschrijving van het hoofd van de huisartsopleiding Erasmus MC. De functieomschrijving dient aan de HVRC te worden overlegd. De huidige functieomschrijving werd goedgekeurd door de HVRC op 7 april 2003.

16 Pagina 16/22 5 Conflicten en geschillen - Bij enig conflict dat rechtstreeks te maken heeft met de opleiding pogen eerst de direct betrokkenen (aios, (stage)opleider, opleidings- of stage-inrichting, groepsbegeleiding) het conflict tot oplossing te brengen. Indien de direct betrokkenen niet tot een voor alle betrokkenen aanvaardbare oplossing kunnen komen, wordt het conflict voorgelegd aan de jaarcoördinator en zonodig daarna aan het hoofd van het opleidingsinstituut. Het hoofd doet na hoor en wederhoor een uitspraak. - Bij een onderling geschil, dat niet in onderling overleg kan worden opgelost, dienen de aios, de (stage)opleider en de stage-inrichting, en de huisartsopleiding Erasmus MC in eerste instantie gebruik te maken van een mediator of onafhankelijke bemiddelende partij. In Rotterdam kan er een beroep worden gedaan op een aantal vaste mediators, zoals is opgenomen in het handboek huisartsopleiding. Als mediation niet tot overeenstemming leidt wordt het geschil voorgelegd aan de landelijke geschillencommissie, zoals vermeld in het Kaderbesluit CHVG.

17 Pagina 17/22 Bijlage 1 Verklarende woordenlijst AIOS AIOTO ANW-diensten BIG CHVG HVRC ICPC SBOH VWS Arts In Opleiding tot Specialist (in dit geval het specialisme huisartsgeneeskunde) Arts in Opleiding tot specialist Huisartsgeneeskunde en Tot Onderzoeker Avond Nacht Weekend diensten Beroepen in de Gezondheidszorg College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten Huisarts-, Verpleeghuisarts- en artsen voor verstandelijk gehandicapten Registratie Commissie International Classification of Primary Care Stichting Beroepsopleiding tot Huisarts Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

18 Pagina 18/22 Bijlage 2 Modelovereenkomsten inzake de huisartsopleiding Op de volgende pagina s staan de vier modelovereenkomsten inzake de huisartsopleiding. Ze zijn vastgesteld door de HVRC op 3 maart 2005 en aangepast op 23 januari 2008: - Modelovereenkomst opleidingsinstituut - aios - Modelovereenkomst opleidingsinstituut - opleider - Modelovereenkomst opleidingsinstituut stageopleider - Modelovereenkomst opleidingsinstituut stage-inrichting De individuele overeenkomsten worden opgesteld overeenkomstig deze modelovereenkomsten.

19 Pagina 19/22 OVEREENKOMST INZAKE DE OPLEIDING TOT HUISARTS opleidingsinstituut - aios Ondergetekenden, - het opleidingsinstituut huisartsgeneeskunde bij te , in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door: dhr./mevr , hoofd opleidingsinstituut, en - dhr./mevr , geboren , wonende te , arts in opleiding tot huisarts, hierna: de aios, overwegende: dat het noodzakelijk is dat partijen een overeenkomst aangaan waarmee zij aangeven in te stemmen met hetgeen ten aanzien van de uitvoering van de huisartsopleiding is bepaald, gelet op: - het Kaderbesluit CHVG, in werking getreden op 1 januari 2005 en zoals nadien gewijzigd - het Besluit huisartsgeneeskunde, in werking getreden op 1 januari 2005 en zoals nadien gewijzigd - het instituutsreglement ex artikel C.22 Kaderbesluit CHVG (hierna: het reglement), dat de basis vormt voor de overeenkomst die wordt gesloten tussen het opleidingsinstituut en de aios, komen als volgt overeen: 1. Partijen verklaren zich te zullen houden aan hetgeen is bepaald in het reglement, dat wordt geacht met deze overeenkomst één geheel te vormen. 2. De datum van aanvang van de opleiding is vastgesteld op Deze overeenkomst eindigt: - bij voltooiing van de opleiding - bij opzegging door één van de partijen - bij doorhaling van de inschrijving van de aios in het artsenregister volgens de Wet BIG - bij doorhaling van de inschrijving van de aios in het door de Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapten Registratie Commissie (HVRC) aangehouden opleidingsregister Huisartsgeneeskunde. 4. Naast deze overeenkomst kan de aios voor de duur van de opleiding een arbeidsovereenkomst sluiten met de SBOH; de hiermee verbonden regeling van arbeidsvoorwaarden is dan tevens van toepassing. Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend, hoofd opleidingsinstituut, de aios, Plaats: Plaats: Datum: Datum:

20 Pagina 20/22 OVEREENKOMST INZAKE DE OPLEIDING TOT HUISARTS Ondergetekenden, opleidingsinstituut - opleider - het opleidingsinstituut huisartsgeneeskunde bij te , in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door: dhr./mevr , hoofd opleidingsinstituut, en - dhr./mevr , praktijkadres te , huisarts, hierna: de opleider, overwegende: dat het noodzakelijk is dat partijen een overeenkomst aangaan waarmee zij aangeven in te stemmen met hetgeen ten aanzien van de uitvoering van de huisartsopleiding is bepaald, gelet op: - het Kaderbesluit CHVG, in werking getreden op 1 januari 2005 en zoals nadien gewijzigd - het Besluit huisartsgeneeskunde, in werking getreden op 1 januari 2005 en zoals nadien gewijzigd - het instituutsreglement ex artikel C.22 Kaderbesluit CHVG (hierna: het reglement), dat de basis vormt voor de overeenkomst die wordt gesloten tussen het opleidingsinstituut en de opleider, komen als volgt overeen: 1. Partijen verklaren zich te zullen houden aan hetgeen is bepaald in het reglement, dat wordt geacht met deze overeenkomst één geheel te vormen. 2. De opleider verklaart zich bereid artsen in opleiding tot huisarts (aios) in zijn praktijk te laten functioneren en op te leiden conform de geldende opleidingseisen. 3. Het opleidingsinstituut kan, met instemming van de opleider aios plaatsen in de huisartspraktijk van de opleider. 4. Deze overeenkomst heeft een looptijd gelijk aan de duur van de door de Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapten Registratie Commissie (HVRC) verleende erkenning van de huisarts als opleider. 5. Deze overeenkomst eindigt: - bij opzegging door één van de partijen - van rechtswege zoals bepaald in artikel C.35 Kaderbesluit CHVG - bij doorhaling van de inschrijving van de opleider in het artsenregister volgens de Wet BIG - bij doorhaling van de inschrijving van de opleider in het door de HVRC aangehouden register van huisartsen. Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend, hoofd opleidingsinstituut, de opleider, Plaats: Plaats: Datum: Datum:

Instituutsreglement. Huisartsopleiding VUmc. Maart 2012

Instituutsreglement. Huisartsopleiding VUmc. Maart 2012 Instituutsreglement Huisartsopleiding VUmc Maart 2012 Adres: Huisartsopleiding VUmc OZW, de Boelelaan 1109 1081 HV Amsterdam Tel. 020-4448235 INHOUD Voorwoord... 3 Inleiding... 4 HOOFDSTUK A Artikelen

Nadere informatie

INSTITUUTSREGLEMENT OPLEIDING TOT SPECIALIST OUDERENGENEESKUNDE

INSTITUUTSREGLEMENT OPLEIDING TOT SPECIALIST OUDERENGENEESKUNDE INSTITUUTSREGLEMENT OPLEIDING TOT SPECIALIST OUDERENGENEESKUNDE De opleidings- en erkenningseisen voor het specialisme ouderengeneeskunde zijn vastgelegd in het Kaderbesluit CHVG (hierna: Kaderbesluit)

Nadere informatie

Instituutsreglement Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Erasmus MC Rotterdam

Instituutsreglement Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Erasmus MC Rotterdam Afdeling Huisartsgeneeskunde Huisartsopleiding Instituutsreglement Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Erasmus MC Rotterdam Versie: Definitief Datum: 27 mei 2009 Opdrachtgever: Herman Bueving, hoofd

Nadere informatie

INSTITUUTSREGLEMENT OPLEIDING TOT HUISARTS LUMC

INSTITUUTSREGLEMENT OPLEIDING TOT HUISARTS LUMC INSTITUUTSREGLEMENT OPLEIDING TOT HUISARTS LUMC De opleidings- en erkenningseisen voor de specialismen huisartsgeneeskunde, specialisme ouderengeneeskunde en geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten

Nadere informatie

Instituutsreglement Huisartsopleiding UMCG

Instituutsreglement Huisartsopleiding UMCG Instituutsreglement Huisartsopleiding UMCG Pagina 2 van 18 Instituutsreglement Huisartsopleiding UMCG, ingangsdatum Vastgesteld door de RGS d.d. 28 december 2015 Pagina 3 van 18 Voorwoord De opleidings-

Nadere informatie

1.2 De arts in opleiding tot specialist huisartsgeneeskunde (AIOS)

1.2 De arts in opleiding tot specialist huisartsgeneeskunde (AIOS) Instituutsreglement huisartsopleiding, versie 13 juni 2013 met aanpassing op 2 februari 2015 van vrijstellingen (B.11) en op 13 oktober 2015 van verplichtingen aios(b.14)en deeltijdopleiding (B8) De opleidings-

Nadere informatie

Instituutsreglement OPLEIDINGSINSTITUUT IGT

Instituutsreglement OPLEIDINGSINSTITUUT IGT Instituutsreglement OPLEIDINGSINSTITUUT IGT HOOFDSTUK A Artikelen bij het Kaderbesluit CHVG en het Besluit IGT Artikel 1 Opleiding bij erkende specialisten, profielartsen en instellingen Bij artikel B.1

Nadere informatie

Huisartsopleiding VUmc

Huisartsopleiding VUmc INSTITUUTSREGLEMENT Huisartsopleiding VUmc Opleiding tot Huisarts Februari 2015 Dit instituutsreglement is goedgekeurd door RGS op 3 december 2013 Adres: Huisartsopleiding VU medisch centrum OZW, de Boelelaan

Nadere informatie

Instituutsreglement Huisartsopleiding AMC

Instituutsreglement Huisartsopleiding AMC Instituutsreglement Huisartsopleiding AMC Voorwoord De opleidings- en erkenningseisen voor de specialismen huisartsgeneeskunde zijn vastgelegd in het Kaderbesluit CHVG van 11 november 2015 en het Besluit

Nadere informatie

INSTITUUTSREGLEMENT Opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde LUMC

INSTITUUTSREGLEMENT Opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde LUMC INSTITUUTSREGLEMENT Opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde LUMC HOOFDSTUK A Artikelen bij het Kaderbesluit CHVG en het Besluit specialisme ouderengeneeskunde Artikel 1 Opleiding bij erkende specialisten

Nadere informatie

Artikelen bij het Kaderbesluit CHVG en het Besluit specialisme ouderengeneeskunde

Artikelen bij het Kaderbesluit CHVG en het Besluit specialisme ouderengeneeskunde INSTITUUTSREGLEMENT Opleiding tot specialist ouderengeneeskunde LUMC 5 augustus 2016 HOOFDSTUK A Artikelen bij het Kaderbesluit CHVG en het Besluit specialisme ouderengeneeskunde Artikel 1 Opleiding bij

Nadere informatie

PROTOCOL TOETSING EN BEOORDELING IN DE VERPLEEGHUISARTSOPLEIDING

PROTOCOL TOETSING EN BEOORDELING IN DE VERPLEEGHUISARTSOPLEIDING PROTOCOL TOETSING EN BEOORDELING IN DE VERPLEEGHUISARTSOPLEIDING Goedgekeurd door de HVRC 1 maart 2007 Voorwoord Conform artikel B3 lid 2 van het Kaderbesluit CHVG (hierna: Kaderbesluit), in werking getreden

Nadere informatie

BESLUIT CHVG no. 5 2000 EISEN EN VOORWAARDEN VOOR DE ERKENNING VAN OPLEIDERS, OPLEI- DINGSINRICHTINGEN EN OPLEIDINGSINSTITUTEN HUISARTSGENEESKUNDE

BESLUIT CHVG no. 5 2000 EISEN EN VOORWAARDEN VOOR DE ERKENNING VAN OPLEIDERS, OPLEI- DINGSINRICHTINGEN EN OPLEIDINGSINSTITUTEN HUISARTSGENEESKUNDE Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst COLLEGE VOOR HUISARTSGENEESKUNDE EN VERPLEEGHUISGENEESKUNDE BESLUIT CHVG no. 5 2000 EISEN EN VOORWAARDEN VOOR DE ERKENNING VAN OPLEIDERS,

Nadere informatie

Instituutsreglement Huisartsopleiding VUmc. Module Huisartsgeneeskunde AMA

Instituutsreglement Huisartsopleiding VUmc. Module Huisartsgeneeskunde AMA Instituutsreglement Huisartsopleiding VUmc Module Huisartsgeneeskunde AMA 2 INHOUD 1 Instituutsreglement huisartsopleiding module huisartsgeneeskunde AMA 5 2 De algemeen militair arts in opleiding (AMA)

Nadere informatie

Functieomschrijving Hoofd Huisartsopleiding UMCG

Functieomschrijving Hoofd Huisartsopleiding UMCG Pagina 1 van 5 Functiebeschrijving Hoofd Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Doel Het hoofd huisartsopleiding (hoofd opleidingsinstituut huisartsgeneeskunde, conform regelgeving)

Nadere informatie

5. Protocol Toetsing en Beoordeling

5. Protocol Toetsing en Beoordeling 5. Protocol Toetsing en Beoordeling Dit protocol Toetsing en Beoordeling maakt deel uit van het Landelijk Opleidingsplan met ingangsdatum 1 januari 2017. Uitgangspunten Dit Protocol Toetsing en Beoordeling

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College Geneeskundige Specialismen Besluit van 12 september 2012 houdende de voorwaarden voor het experiment voor de erkenning van

Nadere informatie

PROJECT VERNIEUWING HUISARTSOPLEIDING

PROJECT VERNIEUWING HUISARTSOPLEIDING PROTOCOL TOETSING EN BEOORDELING IN DE HUISARTSOPLEIDING PROJECT VERNIEUWING HUISARTSOPLEIDING DATUM 24 JUNI 2005 VERSIE DEFINITIEF Colofon Samenstelling van de projectgroep Drs. H. Düsman (methodoloog)

Nadere informatie

TOELATINGSREGELING HUISARTSOPLEIDING

TOELATINGSREGELING HUISARTSOPLEIDING TOELATINGSREGELING HUISARTSOPLEIDING Inleiding In artikel D.10 van Besluit CHVG no. 5-2000 (Eisen en voorwaarden voor de erkenning van opleiders, opleidingsinrichtingen en opleidingsinstituten huisartsgeneeskunde)

Nadere informatie

College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten

College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten Besluit van 21 augustus

Nadere informatie

Opleidingsregister voor de 3-jarige opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ

Opleidingsregister voor de 3-jarige opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ Opleidingsregister voor de 3-jarige opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ Beleidsregel Uitwerking van de algemene bepalingen inzake Opleidingen in hoofdstuk B meer specifiek de artikelen 15 en 18

Nadere informatie

TOELATINGSREGELING HUISARTSOPLEIDING

TOELATINGSREGELING HUISARTSOPLEIDING TOELATINGSREGELING HUISARTSOPLEIDING Versie 1 maart 2005 Inleiding In artikel C.20 lid 1 sub a onder i van het Kaderbesluit CHVG is bepaald dat de opleidingsinstituten over een reglement dienen te beschikken

Nadere informatie

Instituutsreglement. Huisartsopleiding VUmc. Maart 2006

Instituutsreglement. Huisartsopleiding VUmc. Maart 2006 Instituutsreglement Huisartsopleiding VUmc Maart 2006 Adres: Overschiestraat 180 1062 XK Amsterdam vanaf 24 maart 2006: de Boelelaan 1109 1081 HV Amsterdam INHOUD 1 Inleiding 3 2 Geschiedenis van de huisartsopleiding

Nadere informatie

MANTELOVEREENKOMST VERPLEEGHUIZEN

MANTELOVEREENKOMST VERPLEEGHUIZEN MANTELOVEREENKOMST VERPLEEGHUIZEN DE ONDERGETEKENDEN: De Stichting SBOH, gevestigd te Utrecht en vertegenwoordigd door haar directeur/bestuurder, de heer C.J. Esser; en Actiz, organisatie van zorgondernemers

Nadere informatie

Huisartsopleiding. Kennismakingsbrochure. Huisarts: specialist in veelzijdigheid! a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Huisartsopleiding. Kennismakingsbrochure. Huisarts: specialist in veelzijdigheid! a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Kennismakingsbrochure Huisartsopleiding a a a a a a a a a a 1 Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Je maakt hele

Nadere informatie

Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC

Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC Functiebeschrijving hoofd opleidingsinstituut huisartsgeneeskunde LUMC, pagina 1 Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Leids

Nadere informatie

Vastgesteld door het Bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP) op 10 maart 2014 Datum inwerkingtreding: 1 januari 2014

Vastgesteld door het Bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP) op 10 maart 2014 Datum inwerkingtreding: 1 januari 2014 Algemene Voorwaarden bij het register voor de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. (Algemene Voorwaarden Opleidingsregister) Vastgesteld

Nadere informatie

Instituutsreglement, aioscohorten start vanaf Instituutsreglement

Instituutsreglement, aioscohorten start vanaf Instituutsreglement Instituutsreglement Regelgeving, regelingen en procedures betreffende de opleiding tot huisarts. Opleidingsinstituut huisartsgeneeskunde Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam Divisie Klinische

Nadere informatie

Reglement bij het register voor de opleidingen tot verpleegkundig specialist GGZ, 3 jarige opleiding.

Reglement bij het register voor de opleidingen tot verpleegkundig specialist GGZ, 3 jarige opleiding. Reglement bij het register voor de opleidingen tot verpleegkundig specialist GGZ, 3 jarige opleiding. (Reglement Opleidingsregister) Goedgekeurd door het Bestuur van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland

Nadere informatie

. hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: Licentienemer

. hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: Licentienemer LICENTIEOVEREENKOMST De ondergetekenden: Bureau De Mat Training & Opleiding BV, Siegersteeg 3, 3034 TJ Vilsteren hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Milou Stockmann, hierna genoemd Licentiegever,

Nadere informatie

HET LEERWERKPLAN. Bijlage C. Het leerwerkplan. Pagina 1 van 8 Versiedatum: 01 juli 2013

HET LEERWERKPLAN. Bijlage C. Het leerwerkplan. Pagina 1 van 8 Versiedatum: 01 juli 2013 Pagina 1 van 8 Bijlage C Het leerwerkplan Pagina 2 van 8 Inleiding In het kaderbesluit CHVG (1 januari 2013) wordt het begrip leerwerkplan omschreven en de plaats van dit plan binnen het opleidingsplan

Nadere informatie

Eisen en voorwaarden herregistratie huisartsen

Eisen en voorwaarden herregistratie huisartsen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST Eisen en voorwaarden herregistratie huisartsen Besluit CHVG no. 2-2002 Het College voor Huisartsgeneeskunde en Verpleeghuisgeneeskunde,

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE SOLLICITATIECOMMISSIE Opleiding tot specialist ouderengeneeskunde

REGLEMENT VOOR DE SOLLICITATIECOMMISSIE Opleiding tot specialist ouderengeneeskunde REGLEMENT VOOR DE SOLLICITATIECOMMISSIE Opleiding tot specialist ouderengeneeskunde Inleiding De sollicitatiecommissie is door het hoofd van het opleidingsinstituut belast met het selecteren en voordragen

Nadere informatie

College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten

College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten Besluit van 21 augustus

Nadere informatie

Huisarts: specialist in veelzijdigheid!

Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Opleidingsplan Huisartsopleiding Erasmus MC Rotterdam Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Versie: Definitief Datum: Maart 2013 Opdrachtgever: Herman Bueving, hoofd huisartsopleiding Beheerder: Thérèse

Nadere informatie

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel;

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Het bestuur van het bureau architectenregister; Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Besluit: Hoofdstuk I Definities Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder a. wet:

Nadere informatie

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v.

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v. Klachtenregeling Inleiding Klachtenregeling Pool Management Academy inzake cursussen, trainingen, opleidingen, coaching of begeleidingstrajecten, uitgevoerd door Pool Management Academy in opdracht van

Nadere informatie

gaan een overeenkomst aan betrekking hebbende op NAAM, geboren op DATUM, hierna te noemen Gedetacheerde ;

gaan een overeenkomst aan betrekking hebbende op NAAM, geboren op DATUM, hierna te noemen Gedetacheerde ; DETACHERINGOVEREENKOMST ONDERGETEKENDEN 1. NAAM Gemeente of Vennootschap, ADRES, ten deze vertegenwoordigd door NAAM, hierna te noemen Uitlener, en 2. Gemeente Arnhem, statutair gevestigd te Arnhem, ten

Nadere informatie

College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten

College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten Besluit van 21 augustus

Nadere informatie

College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten

College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST 13-62216_9 def College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten Besluit

Nadere informatie

Instituutsreglement, aioscohorten start vanaf Instituutsreglement

Instituutsreglement, aioscohorten start vanaf Instituutsreglement Instituutsreglement Regelgeving, regelingen en procedures betreffende de opleiding tot huisarts. Opleidingsinstituut huisartsgeneeskunde Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam Divisie Klinische

Nadere informatie

~. ~~ ~ ~ V ~~~ in opleïding MANTELOVEREENKOMST HUISARTSOPLEIDING NEDERLAND - SBOH -INEEN. ORGál~ISEERT DE EERST!UN

~. ~~ ~ ~ V ~~~ in opleïding MANTELOVEREENKOMST HUISARTSOPLEIDING NEDERLAND - SBOH -INEEN. ORGál~ISEERT DE EERST!UN ~. ~~ ORGál~ISEERT DE EERST!UN ~ ~ V ~~~ in opleïding MANTELOVEREENKOMST HUISARTSOPLEIDING NEDERLAND - SBOH -INEEN Part De Stichting Huisartsopleiding Nederland, vertegwoordiger van de universitaire opleidingsinstitut,

Nadere informatie

opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut,

opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, Algemene Voorwaarden bij het register voor de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. (Algemene Voorwaarden Opleidingsregister) Vastgesteld

Nadere informatie

PROTOCOL TOETSING EN BEOORDELING IN DE HUISARTSOPLEIDING JANU N ARI

PROTOCOL TOETSING EN BEOORDELING IN DE HUISARTSOPLEIDING JANU N ARI PROTOCOL TOETSING EN BEOORDELING IN DE HUISARTSOPLEIDING 2011 JANUARI 201 Colofon werkgroep Toetsing Huisartsopleiding Nederland Drs. C. den Boer, huisarts, huisartsopleider VU Landelijke Huisartsopleiders

Nadere informatie

Praktijkleerovereenkomst opleidingen in duale inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering

Praktijkleerovereenkomst opleidingen in duale inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering Praktijkleerovereenkomst opleidingen in duale inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering Opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening Duaal Studiejaar 2017-2018 Ondergetekenden: 1. (naam

Nadere informatie

MODEL PRAKTIJKOVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS

MODEL PRAKTIJKOVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS De ondergetekenden MODEL PRAKTIJKOVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS 1. De beroepspraktijkplaatsbiedende organisatie - Bedrijf :.... - Adres :... - Postcode :... - Woonplaats :... hier vertegenwoordigd door:......

Nadere informatie

STAGE-OVEREENKOMST. adres instelling waar stage wordt gelopen:.. naam vertegenwoordigende persoon:.. functie vertegenwoordigende persoon:.

STAGE-OVEREENKOMST. adres instelling waar stage wordt gelopen:.. naam vertegenwoordigende persoon:.. functie vertegenwoordigende persoon:. STAGE-OVEREENKOMST De ondergetekenden: a. naam instelling waar stage wordt gelopen:.. adres instelling waar stage wordt gelopen:.. Vertegenwoordigd door naam vertegenwoordigende persoon:.. functie vertegenwoordigende

Nadere informatie

Overeenkomst van Opdracht

Overeenkomst van Opdracht Overeenkomst van Opdracht Drie-partijen-overeenkomst van Opdracht inzake bemiddeling tot het verrichten van werkzaamheden ex artikel 7:400 BW - Algemene Modelovereenkomst conform Belastingdienst nummer

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst HUISARTS, VERPLEEGHUISARTS EN ARTS VOOR VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN REGISTRATIE COMMISSIE Besluit van 3 maart 2011 tot vaststelling

Nadere informatie

Richtlijn keuzestages, projecten, cursussen, congressen en studiereizen

Richtlijn keuzestages, projecten, cursussen, congressen en studiereizen Richtlijn keuzestages, projecten, cursussen, congressen en studiereizen Huisartsopleiding Leiden LUMC - Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde G.J. GRIJPINK A. VERKERKE 23 NOVEMBER 2016 Documentbeheer

Nadere informatie

opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut,

opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, Algemene Voorwaarden bij het register voor de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. (Algemene Voorwaarden Opleidingsregister) Vastgesteld

Nadere informatie

Modelovereenkomst tot studiekostenregeling zij-instroomtraject Sectorplan

Modelovereenkomst tot studiekostenregeling zij-instroomtraject Sectorplan Modelovereenkomst tot studiekostenregeling zij-instroomtraject Sectorplan 2016-2017 De ondergetekenden: [BEDRIJFSNAAM], statutair gevestigd te (POSTCODE) [ADRES EN PLAATS], te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar. versie juni 2015

Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar. versie juni 2015 Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar versie juni 2015 Inleiding Deze Regeling is een uitvoeringsregeling op basis van het Landelijke Protocol Toetsing en

Nadere informatie

BEROEPSPRAKTIJKVORMINGS-OVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS

BEROEPSPRAKTIJKVORMINGS-OVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS BEROEPSPRAKTIJKVORMINGS-OVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS De ondergetekenden gaan akkoord met artikel 1 tot en met 10 op de achterzijde van deze overeenkomst overwegende dat op grond van het door de instelling

Nadere informatie

Raamovereenkomst. Zorgaanbieder naam statutair gevestigd te plaatsnaam hierna te noemen: Opdrachtnemer ;

Raamovereenkomst. Zorgaanbieder naam statutair gevestigd te plaatsnaam hierna te noemen: Opdrachtnemer ; Raamovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN I II Gemeente Wageningen, hierna te noemen: Opdrachtgever ; Zorgaanbieder @@ naam @@ statutair gevestigd te @@ plaatsnaam @@, hierna te noemen: Opdrachtnemer ; de ondergetekenden

Nadere informatie

Instituutsreglement Huisartsopleiding AMC-UvA 2015

Instituutsreglement Huisartsopleiding AMC-UvA 2015 Instituutsreglement Huisartsopleiding AMC-UvA 2015 Inhoudsopgave Instituutsreglement maart 2015 VOORWOORD 4 1. REGLEMENT OPLEIDINGINTITUUT HUIARTGENEEKUNDE AMC-UVA 7 2. DE ART IN OPLEIDING TOT PECIALIT

Nadere informatie

Instructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam in het Westfriesgasthuis

Instructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam in het Westfriesgasthuis Instructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam in het Westfriesgasthuis VOORWOORD Voor u ligt de Instructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam in

Nadere informatie

Procedurebeschrijving indeling opleidings/stage praktijken

Procedurebeschrijving indeling opleidings/stage praktijken Procedurebeschrijving indeling Organisatie: Afdeling: Adres: Titel: Onderdeel: Auteur(s): Houder: Beheerder: Bestandsnaam en pad: Leids Universitair Medisch Centrum PHEG - Huisartsopleiding Postbus 9600

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

Toewijzingsprotocol Instroomplaatsen 2015 Opleiding tot Arts Verstandelijk Gehandicapten

Toewijzingsprotocol Instroomplaatsen 2015 Opleiding tot Arts Verstandelijk Gehandicapten Toewijzingsprotocol Instroomplaatsen 2015 Opleiding tot Arts Verstandelijk Gehandicapten 1. Inleiding Algemeen Voor 2015 zijn voor de opleiding tot Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG), die is ondergebracht

Nadere informatie

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM MODEL Detacheringovereenkomst Dit model kunt u ook vinden op www.uwv.nl. 1. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

Nadere informatie

Het opleidingsplan van de Huisartsopleiding Leiden

Het opleidingsplan van de Huisartsopleiding Leiden Het opleidingsplan van de Huisartsopleiding Organisatie: Afdeling: Adres: Titel: Onderdeel: Auteur(s): Houder: Beheerder: Bestandsnaam en pad: Leids Universitair Medisch Centrum PHEG - Huisartsopleiding

Nadere informatie

MANTELOVEREENKOMST SBOH - VGN

MANTELOVEREENKOMST SBOH - VGN MANTELOVEREENKOMST SBOH - VGN DE ONDERGETEKENDEN: De Stichting SBOH, gevestigd te Utrecht en vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer drs. C.J. Esser, huisarts; en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

Nadere informatie

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten De ondergetekenden: Het College voor zorgverzekeringen, gevestigd te Diemen, aan de Eekholt 4, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. R.G.P.

Nadere informatie

VOORBEELD STAGEOVEREENKOMST

VOORBEELD STAGEOVEREENKOMST VOORBEELD STAGEOVEREENKOMST In aanmerking nemende: 1. De gunstige beoordeling van het stagebedrijf door Savantis (als bedoeld in artikel 7.2.10 van de WEB). 2. dat onderwijs in de praktijk van het beroep

Nadere informatie

RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten

RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten 1 RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten tussen de Staat der Nederlanden en de gemeente...betreffende het verrichten van loketdiensten door de gemeente...in het

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling in de Huisartsopleiding Rotterdam

Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling in de Huisartsopleiding Rotterdam Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling in de Huisartsopleiding Rotterdam Algemeen Deel versie maart 2012 2011, Erasmus MC, Afdeling Huisartsgeneeskunde 1/9

Nadere informatie

Klachtenregeling ZorgMies Nederland

Klachtenregeling ZorgMies Nederland Klachtenregeling ZorgMies Nederland Inleiding Per 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) inwerking getreden. Deze wet brengt voor zorgverleners verplichtingen met zich

Nadere informatie

Toewijzingsprotocol Instroomplaatsen 2014 Opleiding tot Arts Verstandelijk Gehandicapten

Toewijzingsprotocol Instroomplaatsen 2014 Opleiding tot Arts Verstandelijk Gehandicapten Toewijzingsprotocol Instroomplaatsen 2014 Opleiding tot Arts Verstandelijk Gehandicapten 1. Inleiding Algemeen Voor 2014 zijn voor de opleiding tot Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG), die is ondergebracht

Nadere informatie

De GGD Rotterdam Rijnmond zal in 2017 het volgende plusproduct leveren: Plusprod. WMO toezicht C 6.611,-

De GGD Rotterdam Rijnmond zal in 2017 het volgende plusproduct leveren: Plusprod. WMO toezicht C 6.611,- GGD Rotterdam-Rijnmond Staf directie Publieke Gezondheid en Zorí; 33D den IJsSel Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling 2 5 NOV 2016 Bezoekadres: Halvemaanpassage 90 3011 DL Rotterdam Postadres: Postbus

Nadere informatie

werkzaam in ziekenhuizen

werkzaam in ziekenhuizen modelinstructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam in ziekenhuizen VOORWOORD Voor u ligt de Modelinstructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam

Nadere informatie

Logo. Zorgleveringsovereenkomst Extramuraal Huishoudelijke Verzorging

Logo. Zorgleveringsovereenkomst Extramuraal Huishoudelijke Verzorging Logo Zorgleveringsovereenkomst Extramuraal Huishoudelijke Verzorging Versie maart 2014 Zorgleveringsovereenkomst Extramuraal Huishoudelijke Verzorging Pag. 2 v. 9 De R.K. Stichting Zorgcentra Meerlanden,

Nadere informatie

Praktijkleerovereenkomst opleidingen in deeltijdse inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering

Praktijkleerovereenkomst opleidingen in deeltijdse inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering Praktijkleerovereenkomst opleidingen in deeltijdse inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering Opleiding Studiejaar 2017-2018 Ondergetekenden: 1. (naam organisatie of instelling), gevestigd

Nadere informatie

RAAMCONTRACT. Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers

RAAMCONTRACT. Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers RAAMCONTRACT Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers Kenmerk: Groningen, d.d. DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest, gevestigd en kantoorhoudend te

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Af r MAASDRIEL Raadsvoorstel Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Kerkdriel, 11 april 2013 Onderwerp Benoeming accountant Beslispunten 1. Instemmen met de uitkomst van de regionale Europese aanbesteding accountantscontrole;

Nadere informatie

Leerarbeidsovereenkomst voor tweedegraads duale studenten van jaar 1 t/m 4 met een aanstelling als onderwijsassistent

Leerarbeidsovereenkomst voor tweedegraads duale studenten van jaar 1 t/m 4 met een aanstelling als onderwijsassistent Leerarbeidsovereenkomst voor tweedegraads duale studenten van jaar 1 t/m 4 met een aanstelling als onderwijsassistent Duale studenten zijn studenten van de voltijdse tweedegraads opleiding die, naast de

Nadere informatie

College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten

College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten Besluit van 21 augustus

Nadere informatie

Bemiddeling bij geschillen in het kader van de opleiding tot medisch specialist

Bemiddeling bij geschillen in het kader van de opleiding tot medisch specialist Projectcode Versie Definitief Datum 6 maart 2015 Opsteller E.A.J. Schoonen, MSc E. Koenes Beheerder Opdrachtgever Voorzitter Centrale Opleidingscommissie, Prof. dr. M. De Hoog Bemiddeling bij geschillen

Nadere informatie

NVAVG: instructie arts al dan niet in opleiding tot specialist werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

NVAVG: instructie arts al dan niet in opleiding tot specialist werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking NVAVG: instructie arts al dan niet in opleiding tot specialist werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Voorwoord Voor u ligt de Instructie arts werkzaam in de zorg voor mensen

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ;

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ; Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: 18830000-6; Juni 2016 De ondergetekenden: De Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Stageovereenkomst Algemene voorwaarden

Stageovereenkomst Algemene voorwaarden Stageovereenkomst Algemene voorwaarden 5. Randvoorwaarden 5.1. De studentenraad van ROC Leeuwenborgh heeft op 30 juni 2016 ingestemd met de model-praktijkovereenkomst van ROC Leeuwenborgh en de bijbehorende

Nadere informatie

PROFESSIONEEL STATUUT VOOR EEN HUISARTS IN DIENST BIJ EEN HUISARTS

PROFESSIONEEL STATUUT VOOR EEN HUISARTS IN DIENST BIJ EEN HUISARTS BIJLAGE II PROFESSIONEEL STATUUT VOOR EEN HUISARTS IN DIENST BIJ EEN HUISARTS Overwegende: - dat overeenkomstig artikel 5 onder a van de CAO HID/DA de huisarts zijn werkzaamheden zal verrichten met inachtneming

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling stages gemeente Den Helder

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling stages gemeente Den Helder GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Den Helder. Nr. 97978 19 juli 2016 Regeling stages gemeente Den Helder Regeling stages gemeente Den Helder Het college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

Beleidsregels buitenslands gediplomeerden RGS

Beleidsregels buitenslands gediplomeerden RGS Beleidsregels buitenslands gediplomeerden RGS 1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1 Toepassing op profielartsen Beleidsregel bij het Besluit buitenslands gediplomeerde profielartsen De Beleidsregels

Nadere informatie

Inhoud. ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden. ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden

Inhoud. ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden. ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden Inhoud 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden ARTIKEL 5 - Duidelijke informatie

Nadere informatie

Model-detacheringsovereenkomst

Model-detacheringsovereenkomst Model-detacheringsovereenkomst Disclaimer Bij gebruik van onderstaande model-detacheringsovereenkomst stemt u in met deze disclaimer. Algemeen Aan de inhoud van deze model-detacheringsovereenkomst kunnen

Nadere informatie

Leer-arbeidsovereenkomst MWD duaal CROHO: 34616

Leer-arbeidsovereenkomst MWD duaal CROHO: 34616 Leer-arbeidsovereenkomst MWD duaal 2014-2015 CROHO: 34616 Ondergetekenden 1. De student, verder te noemen werknemer/student Naam : Roepnaam of voorletters : Adres : Postcode en plaats : Geboortedatum :

Nadere informatie

(CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST. Perceel 3 Smalspoorgraafmachine. Kenmerk: 2016/2972

(CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST. Perceel 3 Smalspoorgraafmachine. Kenmerk: 2016/2972 (CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST Perceel 3 Smalspoorgraafmachine Kenmerk: 2016/2972 Groningen, d.d. 23 februari 2016 DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest,

Nadere informatie

College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten

College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten Besluit van 21 augustus

Nadere informatie

Currence ideal B.V. B.V.Currence ideal B.V. TOELATINGSREGLEMENT ideal

Currence ideal B.V. B.V.Currence ideal B.V. TOELATINGSREGLEMENT ideal Currence ideal B.V. B.V.Currence ideal B.V. TOELATINGSREGLEMENT ideal Versie: 3.51 Datum: februari 2015 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Procedure... 3 Artikel 2 Aanvraagprocedure... 3 Artikel 3 Beoordelingsprocedure...

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

NMI Mediation Reglement 2008

NMI Mediation Reglement 2008 NMI Mediation Reglement 2008 Artikel 1 Definities In dit Reglement wordt verstaan onder: a. Kwestie: de in de Mediationovereenkomst omschreven kwestie. b. Certificerende Instelling: de instelling die certificaten

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST EDUCATIE Samenwerkingsverband Hoogeveen en R.O.C. Alfa College

RAAMOVEREENKOMST EDUCATIE Samenwerkingsverband Hoogeveen en R.O.C. Alfa College RAAMOVEREENKOMST EDUCATIE 2008 2010 Samenwerkingsverband Hoogeveen en R.O.C. Alfa College Ondergetekenden: De gemeente Hoogeveen, gevestigd te Raadhuisplein 1, Postbus 20000, 7900 PA Hoogeveen, te dezen

Nadere informatie

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST CONCEPT RAAMOVEREENKOMST ICT Hardware Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard De ondergetekenden: Datum: 26 januari 2016 Dossier: 0320-412 26 januari 2016-1 - 1., gevestigd te Heerhugowaard,

Nadere informatie

Klachtenregeling. Inhoudsopgave

Klachtenregeling. Inhoudsopgave Klachtenregeling Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Definities 3. Procedure voor behandeling 4. Geschilleninstantie 5. Algemene bepalingen 6. Contactgegevens Inleiding Dit document komt voort uit de eisen die

Nadere informatie

OVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE VERDELING VAN KOSTEN VOOR GEMENE REKENING (OVEREENKOMST)

OVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE VERDELING VAN KOSTEN VOOR GEMENE REKENING (OVEREENKOMST) OVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE VERDELING VAN KOSTEN VOOR GEMENE REKENING (OVEREENKOMST) De ondergetekenden: de SPORTVERENIGINGEN HEERENVEEN en de CULTURELE INSTELLINGEN VAN HEERENVEEN ten deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

MODELINSTRUCTIE AIOS EN ANIOS WERKZAAM IN EEN ZORGINSTELLING

MODELINSTRUCTIE AIOS EN ANIOS WERKZAAM IN EEN ZORGINSTELLING MODELINSTRUCTIE AIOS EN ANIOS WERKZAAM IN EEN ZORGINSTELLING JANUARI 2017 2 WOORD VOORAF In 2006 is de Modelinstructie arts al dan niet in opleiding tot medisch specialist werkzaam in ziekenhuizen tot

Nadere informatie

VOORBEELD VAN EEN LEER- WERKOVEREENKOMST MBO

VOORBEELD VAN EEN LEER- WERKOVEREENKOMST MBO VOORBEELD VAN EEN LEER- WERKOVEREENKOMST MBO In aanmerking nemende: 1. De gunstige beoordeling van het leerbedrijf door Savantis (als bedoeld in artikel 7.2.10 van de WEB). 2. dat onderwijs in de praktijk

Nadere informatie

Ondergetekenden onder 1 en 2 hierna gezamenlijk aan te duiden als: Partijen.

Ondergetekenden onder 1 en 2 hierna gezamenlijk aan te duiden als: Partijen. VERSIE januari 2011 OVEREENKOMST INZAKE AANVRAAG ESF SUBSIDIES 2007-2013 AANVRAAGTIJDVAK FEBRUARI 2011 De Ondergetekenden: De Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG), gezeteld te Den Haag, aan

Nadere informatie

Instructie assistent-geneeskundigen. werkzaam in de zorg voor mensen. met een verstandelijke handicap

Instructie assistent-geneeskundigen. werkzaam in de zorg voor mensen. met een verstandelijke handicap Instructie assistent-geneeskundigen werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap Instructie assistent-geneeskundigen werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap.

Nadere informatie