Beleidsplan. Nederlands Artillerie Museum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan. Nederlands Artillerie Museum"

Transcriptie

1 Beleidsplan Nederlands Artillerie Museum

2 Inhoudsopgave - I Inleiding - II Bedrijfstaak - Huisvesting - Verzekering - Automatisering - Marketing - Collectie - III Behoudstaak - Conservering - passief - actief - Restauratie - Beveiligings- en calamiteitenplan - IV Documentaire taak - Registratie van voorwerpen - Beschrijven van afzonderlijke voorwerpen - Ontsluiten van afzonderlijke voorwerpen - Automatisering collectie-administratie

3 - V Publiekstaak - Algemeen - bereikbaarheid - bereikbaarheid/toegankelijkheid/bruikbaarheid - publieksvoorzieningen - openstelling - Presentatie - opstelling - beteksting - Presentatie tijdelijke tentoonstellingen - tijdelijke tentoonstellingen - faciliteiten, personeel en financiën - Publiek algemeen - samenstelling - aantallen - Publieksbegeleiding - informatie over publiek - publiekswerving - aanvullende activiteiten, educatief werk - VI Bestuur en medewerkers - Juridische status - Samenstelling bestuur - Organisatiestructuur - Personeel - Vrijwilligers - Personeelsplan

4 - VII Financiering - Exploitatie - eigen inkomsten - de overheid - Ondersteunende instelling - Sponsoring - Subsidies - Fondsen en overige bijdragen - VIII Samenvatting en conclusie - Lijst van afkortingen - Bijlagen

5 INLEIDING Waarom nu een (nieuw) beleidsplan voor het Nederlands Artillerie Museum? Het huidige Artilleriemuseum is 60 jaar geleden ontstaan in de vorm van een munitieverzameling van medewerkers van het Artillerie Schietkamp en van de Artillerieschool Oldebroek. Het gros van de objecten werd gevonden in het doelengebied van het Artillerie Schietkamp waar de Legerplaats bij Oldebroek deel van uitmaakt. Eind jaren '70 heeft men meerdere gebouwen op de LBO toegewezen gekregen en is de Stichting Artillerie Verzameling Oldebroek (de voorloper van de Stichting Nederlands Artillerie Museum) begonnen de munitieverzameling uit te bouwen tot een museum, waarin de z.g. "petite histoire" van de Nederlandse Artillerie in beeld werd gebracht. Op dit moment is dit tot ca gerealiseerd. Op basis van de grootte en de kwaliteit van het museum heeft de Bevelhebber der Landstrijdkrachten in 1997 het Artilleriemuseum in Oldebroek de z.g. A- status toegekend. Als zeer plezierige bijkomstigheid van deze A- status heeft het museum de beschikking gekregen over een fulltime museummanager. Tot dan toe hebben zich alleen vrijwilligers met het museum beziggehouden. De komst van de museummanager had een professionalisering van de organisatie en de dagelijkse gang van zaken tot gevolg. Het bestuur van de stichting werd daardoor gedwongen haar plannen voor de ontwikkeling van het museum ook schriftelijk vast te leggen in een beleidsplan voor een periode van vijf jaar. Dit beleidsplan steunt de manager en vrijwilligers hun taak toekomstgericht uit te voeren. Het eerste beleidplan omvatte de periode Mede op basis van dit beleidsplan verwierf het museum in 2004 de status voorlopig geregistreerd museum. Op basis van het beleidsplan , wat een update inhield van het vorige plan, heeft het museum de status geregistreerd museum gekregen. De nu uitgegeven versie houdt tevens een evaluatie in van het vorige plan, dat dagelijks richtinggevend is voor de werkzaamheden van de medewerkers van het museum. Door deze activiteiten zal het museum nog beter gaan voldoen aan de ICOM definitie van een museum te weten: Een museum is een permanente instelling in dienst van de gemeenschap en haar ontwikkeling, niet gericht op het maken van winst die de getuigenis van de mens en zijn omgeving verwerft, registreert, documenteert en wetenschappelijk onderzoekt, behoudt en presenteert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen. De Stichting NAM heeft sinds oktober 2009 geen directe verantwoordelijkheid meer voor de zg. Luchtdoelartillerie verzameling in Ede. Deze verzameling is als een eigen stichting Historische Verzameling Grondgebonden Luchtverdediging (HVGLVD), ondergebracht op de Luchtmachtbasis De Peel. Het museaal beleid Defensie voor de musea/historische collecties die zich richten op de geschiedenis van de landmachtonderdelen, wordt op dit moment herschreven, waarbij aan alle musea, ook bij het NAM de status van Historische Collectie is gegeven met een interne functie voor Defensie en een functie naar de regio.

6 Evaluatie van de doelstellingen uit het beleidsplan De status geregistreerd museum is bereikt - In de afgelopen beleidsperiode heeft het museum de status van ANBI bereikt. - Na de renovatie van het plafond heeft pav I (gebouw 217) een gebruikersvergunning verkregen. Deze is noodzakelijk voor het openstellen voor publiek. - Er is een begin gemaakt met het in beeld brengen van de periode na 1950 van de geschiedenis van de Nederlandse artillerie in gebouw Aangezien in de Legerplaats bij Oldebroek geen bouwvolume meer ter beschikking is, kan het plan om een zg. Loods Groot Materieel te bouwen niet meer worden gerealiseerd. Het groot materieel zal worden uitgeleend aan het Libertypark te Overloon, om daar zichtbaar aan het publiek te worden tentoongesteld. - De publieksorganisatie is optimaal afgestemd op het publieksaanbod. Ondanks de beperkende bepalingen in de toegangsregeling van de kazerne, is het aantal bezoekers in de loop der jaren licht gegroeid. De wijziging in het eerder aangegeven museaal beleid van Defensie, de interne functie van het NAM krijgt een hogere prioriteit boven externe bezoekers. Voorlopig heeft dit nog geen consequenties voor de steun in natura. - De basisregistratie van de collectie is voltooid, maar mede als gevolg van een onvolledige thesaurus verloopt de verdere beschrijvingen van de objecten moeizaam en tijdrovend. - Samenwerking met het Museum Korps Rijdende Artillerie is tot stand gekomen in goede harmonie. Er komt op de kazerne ook een klein museum van de militaire inlichtingendienst (voorheen in Ede gevestigd), waar het NAM ook contacten mee zal aanknopen. - Er worden regelmatig tijdelijke tentoonstellingen gerealiseerd, meestal op basis van het landelijke thema van de Open Monumentendag. - Er is in de afgelopen beleidsperiode een calamiteitenplan opgesteld, waarin zowel de BHV als de CHV is opgenomen. Het museum maakt deel uit van het netwerk veiligheidzorg Noord Veluwe, waarin erfgoedinstellingen in deze regio elkaar ondersteunen en adviseren in geval van calamiteit. De voornaamste prioriteiten voor de komende vijf jaar van het Stichtingsbestuur NAM zijn: - de periode 1950 tot heden van de geschiedenis van de Nederlandse Artillerie in beeld brengen in gebouw het verder verbeteren van de publieksorganisatie (baliepersoneel, rondleiders, winkelpersoneel etc.), zodat door extra publiciteit bij nog niet benaderde, potentiële bezoekers, nog meer, voornamelijk jong publiek, het museum komt bezoeken. Het is de wens van Defensie, die ons financieel en in natura enorm steunt, dat het museum een wervend karakter uitstraalt voor Defensie als werkgever. - Educatieve elementen verbeteren door o.a. de interactieve mogelijkheden in het museum uit te breiden, in delen te realiseren in volgende jaren. - doorgaan met het verwerven van objecten conform het collectiebeleid. De prioriteit ligt bij verbindingsapparatuur en apparatuur in gebruik geweest bij de meetafdeling. - Het verder saneren van de collectie. Dit blijft een continu proces. - Iedere twee jaar een tijdelijke tentoonstelling samenstellen, in 215 zal hier apart ruimte voor worden gerealiseerd.

7 - Samen met een ander op de LBO gevestigd (klein) korpsmuseum van de Rijdende Artillerie en de onlangs hier gevestigde historische collectie van de inlichtingendiensten (DIVI), komen tot nauwere samenwerking. - Realiseren van een Korpszaal Veldartillerie en een Artillerie Veteranenruimte binnen het museum. - Actief (mede)ontwikkelen van een (artillerie)thesaurus - Verwerven van medewerkers. Met het realiseren van bovenstaande geschetste prioriteiten is veel geld gemoeid. De realisatie van bovenstaande plannen dienen in de planperiode ( ) gerealiseerd te worden.

8 BEDRIJFSTAAK Huisvesting A Het Nederlands Artillerie Museum, locatie Oldebroek, is gevestigd in 't Harde aan de Eperweg 149, op de Legerplaats bij Oldebroek (LbO) en heeft daar van Defensie (KL) de beschikking over zeven gebouwen. Elk gebouw vervult een afzonderlijke functie binnen de bedrijfsvoering van het museum. - Gebouw 215. Het betreft een legeringsgebouw uit 1878 en heeft de status van rijksmonument. Vanaf begin jaren 70 is het gebruikt als militair lesgebouw. Om het gebouw geschikt te maken voor een museale functie is groot onderhoud noodzakelijk. Defensie heeft eind 2003 de buitenkant van het gebouw onder handen genomen; nieuw dak, voeg- en schilderwerk. Binnen heeft Defensie de toiletruimten en een gedeelte van de stroomvoorziening aangepast. Tijdens de voorbereiding van deze werkzaamheden zijn enkele grotere stukken materieel door het dak binnen geplaatst. Omdat het museum niet wil wachten tot Defensie weer enige prioriteit stelt om ook groot

9 onderhoud aan de binnenzijde van het gebouw uit te voeren, is het museum hier deels op eigen kosten aan begonnen. Defensie heeft het gebruik van het gebouw geëvalueerd: naast het museum zal er ook de korpszaal van de veldartillerie in worden ondergebracht. De eerste prioriteit wordt gegeven aan de publieksfunctie die altijd al in dit gebouw voor handen was en de korpszaal die mede door anderen zal worden gebruikt. Het betreft hier de receptie, inbegrepen een bescheiden museumwinkel/verkooppunt, garderobe, ontvangst-, vergader-, en videoruimte en een pantry. Met eigen middelen is begonnen met het aanpassen van het oostelijk deel en daarmee de tentoonstelling over de periode na Het westelijk deel, met bestemming genoemde publieksactiviteiten, wordt eveneens aangepakt om deze nu zo spoedig mogelijk te betrekken. Bij dit gedeelte is de commandant Korps Veldartillerie een Korpszaal aangeboden. Het korps krijgt een plaats binnen het museum waar het aan de taken van traditiehandhaving en veteranenzorg uitvoering kan geven. De totale oppervlakte van het gebouw is 792 m2, waarvan 640 m2 tentoonstelling en 152 m2 voor overige publieksfuncties. Het museum kan daarmee de ontbrekende periode in haar presentatie afmaken. Ten behoeve van de gebruikersmelding aan de gemeente Elburg voor de publieksfuncties, dienen er aanpassingen te worden uitgevoerd (o.a. brandslangen en nooddeuren). Gedurende de periode dat er bouwwerkzaamheden plaats vinden zullen de publieksfuncties vanuit gebouw 168 verzorgd worden. Dit is een tussenoplossing die vanuit de Defensieorganisatie geboden is. - Gebouw 217 (paviljoen 1): het betreft de voormalige rijwielstalling, gebouwd in Hier is de tentoonstelling ondergebracht over de vroegste artilleriegeschiedenis tot Het museum heeft dit gebouw sinds 64 tot haar beschikking. Het heeft een eensteens muur waardoor de isolatie en de klimaatbeheersing veel inspanning kost om de waarden op peil te houden. Totale tentoonstellingsoppervlak bedraagt 185 m2. - Gebouw 213 (paviljoen 2): dit is het oude wachtgebouw daterend uit 1878 met een belendend waslokaal uit Het heeft de status van rijksmonument. Het museum heeft dit pand sinds 1981 als tentoonstellingsruimte in gebruik, waar een beeld wordt gegeven van de pantserfort-, vesting- en kustartillerie. Het tentoonstellingsoppervlak bedraagt 98 m2. Het pand geniet bescherming door de ligging in het park in Engelse Landschapstijl uit circa 1885, dat de status van rijksmonument heeft. - Gebouw 214 (paviljoen 3): de uit 1881 daterende kampkeuken is in gebruik bij het museum sinds Aanvankelijk bestond dit uit twee bouwwerken die later verbonden zijn door de aanbouw van het tussenliggend deel. Hier is de artillerietentoonstelling van 1900 tot 1950 ondergebracht. Het tentoonstellingsoppervlak bedraagt 463 m2. Het pand geniet bescherming door de ligging in het park in Engelse Landschapstijl uit circa 1885 dat de status van rijksmonument heeft. - Gebouw 169: de voormalige quarantaineruimte voor besmettelijk zieken. Het heeft de status van rijksmonument, stamt uit circa 1890 en is in gebruik door het museum sinds Hier is het documentatiecentrum in ondergebracht. Naast de bibliotheek is hier een kantoor, keuken, douche en toilet aanwezig. De bibliotheek bestrijkt een ruimte van 120 m3. Dit is niet voldoende voor het documentatiecentrum dat daarmee met ruimtegebrek kamt. Het pand geniet bescherming door de ligging in het park in Engelse Landschapstijl uit circa 1885 dat de status van rijksmonument heeft.

10 - Gebouw 167: het voormalig wachtgebouw. Sinds 1999 in gebruik door het museum. Dit doet dienst als depot waar in afzonderlijke cellen de niet geëxposeerde collectie per materiaalsoort opgeslagen wordt. Dit is tevens het depot van het fotoarchief. Daarnaast is er een kantoor en werkplaats. Een keuken is aanwezig, wat door haar grootte tevens als werk en ontvangstruimte kan dienen. Totale depotruimte bedraagt 40 m3, kantoor 15,5 m2, werkplaats 14 m2, keuken 28 m2. - Gebouw 76: garage/loods doet sinds 2000 gedeeltelijk dienst als onderhoudsruimte en opslag voor groter materieel of onderdelen daarvan. Totale ruimte bedraagt 148 m2. Naast de gebouwen op de LbO heeft het Nederlands Artillerie Museum de tijdelijke beschikking over loods 413 op het magcomplex in de Harskamp. Hier staat het groot materieel opgeslagen (ca. 25 stuks vuurmonden en wiel- en rupsvoertuigen). Deze ruimte bedraagt ongeveer 600 m3. Het gebruik van deze loods heeft een tijdelijk karakter. Het is niet bekend wanneer deze situatie zal veranderen. B Alle gebouwen zijn in eigendom van het Ministerie van Defensie en voor gebruik ter beschikking gesteld aan het museum. Het gebruik van loods 413 op de Harskamp heeft een tijdelijk karakter. Alle gebouwen staan op militair terrein en de daarvoor geldende toegangsregelingen zijn van kracht. Zo ook staan de gebouwen onder bewaking volgens de militaire norm. De feitelijke exploitatie valt onder de Lokaal Facilitaire Dienst van de LbO, wat tevens het aanspreekpunt is voor wat betreft storingsmeldingen en speciale behoeftes. Het onderhoud wordt uitgevoerd onder verantwoording van de Dienst Vastgoed Defensie (DVD), op kosten van de Defensieorganisatie. De inrichting ten behoeve van de collectie/opstelling komt onder verantwoording van het museum. C Het museum kampt met een tekort aan ruimte op structurele- en tijdelijke basis. Door herverdeling van de gebouwen en de weerslag die de afstoot van kazerneterreinen door Defensie op de legerplaats heeft, is het museum noodgedwongen depots te verhuizen. De beschikbare ruimte die ingeleverd is bedroeg 550 m2, daarvoor is 255 m2 in de plaats gekomen. Dit levert een tekort op van 245 m2. De opslag voor groot materieel (Harskamp, gebouw 413) zal in de toekomst ontruimd moeten worden. Als oplossing hiervoor is het in bruikleen over te dragen aan het museum Libertypark te Overloon. Zij zouden deze objecten graag in hun opstelling willen opnemen. Het plan een Loods Groot Materieel te bouwen bij het museum kan niet gerealiseerd worden wegens het bereiken van het maximale bouwvolume op de Legerplaats bij Oldebroek. D Alle gebouwen kennen van oorsprong een ander doel dan museaal gebruik. De isolatie van sommige panden op het gebied van licht, temperatuur en luchtvochtigheid laat te wensen over (gebouw: 217, 169, 167). Waterleidingen en verwarmingsbuizen verhogen de risico s voor de collecties.

11 Daarnaast groeit het aantal en verandert de samenstelling van de bezoekers, wat aanvankelijk niet voorziene risico s met zich meebrengt. Een inventarisatie betreffende brandveiligheid/preventie en arbo-wetgeving is in 2001 opgemaakt, van waaruit aanpassingen ter verbetering worden uitgevoerd. Een inventarisatie van de knelpunten mbt de brandveiligheid is opgemaakt. De hieruit voortgekomen aanpassingen zullen worden uitgevoerd mbt tot de gebruikersmelding. Verzekering A De panden zijn in eigendom van het Ministerie van Defensie en in die hoedanigheid verzekerd. In de praktijk zijn militaire objecten niet verzekerd. B Sinds medio 2000 heeft de Traditie Commissie Koninklijke Landmacht (TCKL) een collectieve verzekering afgesloten voor alle Historische Collecties (HC) binnen de Landmacht. De volgende verzekeringen zijn afgesloten: - Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven - collectieve ongevallen verzekering voor alle vrijwilligers - bestuursaansprakelijkheidsverzekering voor alle aangesloten stichtingbesturen Deze dekt de (vrijwillige en tijdelijke) medewerkers, het personeel en de bezoekers. De gemeente Elburg kent een collectieve verzekering voor mensen die vrijwilligerswerk verrichten binnen haar gemeente. Vrijwilligers van het museum zijn hierdoor op aanvullende punten verzekerd (bijv. geen en daarmee hogere leeftijdsgrens). Voor alle verzekeringen dient in geval van een schadezaak, dat het museum een overeenkomst met de medewerker te kan overleggen (vrijwilligersovereenkomst). C De dekking voor rechtsbijstand is ingebouwd binnen de bestaande verzekeringclausules. D De inkomende bruiklenen zijn middels de collectieve verzekering ( kostbaarhedenverzekering ) gedekt. De collectieve verzekering dekt de AVB (bestuursaansprakelijkheid), inclusief de WA voor historische voertuigen. De collectie in eigendom is niet verzekerd door de collectieve verzekering van de Commissie Collectie. De inkomende bruiklenen zijn verzekerd middels de collectieve verzekering van de Traditie Commissie Koninklijke Landmacht.

12 Automatisering A In totaal heeft het museum zeven computers tot haar beschikking. Vier zijn in gebruik voor collectieregistratie, drie voor administratieve doeleinden. Het documentatiecentrum heeft een computer in gebruik voor zowel de registratie als administratie. Als randapparatuur beschikt het museum over drie printers, twee scanners en een digitale camera. B Het museum beschikt bij de receptie over een geautomatiseerd kassasysteem die de entreegelden van de betalende bezoekers maar tevens de categorieën niet-betalende (gratis) bezoekers registreert. Verder slaat deze gegevens op van de verkoop van alle winkelartikelen. Deze staan voorgeprogrammeerd in een plu-register. C Van de zeven computers zijn er drie aangesloten op het Defensienetwerk (KLIM, Intranet). De laptop kan op het netwerk aangesloten worden. Vier medewerkers zijn geautoriseerd en hebben een account waarmee zij op dit netwerk kunnen inloggen. Het Defensienetwerk geeft tevens toegang tot het Internet, dat wegens drukte op het net vaak lastig geraadpleegd kan worden. De musea en Historische Collecties van de Koninklijke Landmacht gebruiken dezelfde registratiesoftware voor de collectie, waardoor gegevens in de toekomst via de netwerken uitgewisseld kunnen worden. Echter wordt dit programma (nog) niet ondersteund door de Defensie telematica organisatie waardoor de onderlinge uitwisseling niet kan plaatsvinden. Marketing A Onder de bezoekers van het museum zijn verschillende doelgroepen te onderscheiden: Interne naar de Defensie organisatie: - de actief dienenden, militairen in opleiding en burgers in dienst van Defensie. - postactieven - veteranen - de regio waarin het museum zich bevindt (o.a. geïnteresseerden in het militair cultureel erfgoed, oud dienstplichtigen met ervaringen uit hun diensttijd voor zowel de artillerie als de Legerplaats bij Oldebroek, scholen voor basis- en voortgezet onderwijs) Verder vormt het museum een studieobject voor geïnteresseerden in ballistische technieken en historische ontwikkeling; het documentatiecentrum voor verdere studiedoeleinden.

13 B Een analyse van de doelgroepen levert een onderverdeling in drie categorieën op: a- de direct betrokkenen van Defensie (militairen en andere werknemers van Defensie), b- de indirect betrokkenen van de Koninklijke Landmacht (postactieven veteranen, reünisten), c- publiek uit de regio zonder betrokkenheid met Defensie (burgers, scholieren). Voor de categorie a dient het museum vooral als studieobject om de kennis van de artillerie te vergroten. Categorie b beleeft het museum als een herinnering en bewaarplaats van hun eigen historie en traditie. Deze twee categorieën maken veel gebruik van een gids/rondleiding. Categorie c komt naar het museum voor studiedoeleinden en vrijetijdsbesteding. Zij gaan veelal individueel door het museum of maken gebruik van de speurtochten. C Op basis van het Museaal Beleid Koninklijke Landmacht zal de Historische Collectie Artillerie aangemerkt worden als een gecombineerde collectie. Dit betekent dat het museum een nauwe binding heeft met verschillende eenheden van een actief dienend wapen of dienstvak. De komst van een korpszaal in gebouw 215 benadrukt deze verbondenheid. Het museum wordt vier dagdelen per week opengesteld. In de zomermaanden juli en augustus zullen deze uren worden uitgebreid. Er zal een onderzoek/ experiment komen naar efficiëntie: openstellen op maandagen of openstellen vanaf 10:00 uur s ochtends gedurende deze maanden. De regionale functie betekent naast de eigen artillerie achterban, een doelgroep van niet-militairen. Volgens bovengenoemd beleid heeft het museum een wervende taak voor de Koninklijke Landmacht (toekomstige militairen/bbt-ers). (zie hoofdstuk publiekstaak) D Het museum heeft een facilitaire taak, waarbij de collectie ontsloten wordt voor verschillende doeleinden; het documentatiecentrum kan op afspraak op locatie geraadpleegd worden. Groepen kinderen kunnen worden ontvangen, waarvoor een programma gemaakt is: naast het museumbezoek, een film/video en verkleedkist. Er zijn een tweetal speurtochten voorhanden met een leeftijdsdifferentiatie van 8 t/m 10 en 10 t/m 14 jaar. Voor groepen bestaat de mogelijkheid een rondleiding te reserveren. Om terugkomende bezoekers/kinderen tegemoet te komen zijn er varianten op de speurtochten ontwikkeld. Het streven is deze na enkele jaren te vernieuwen. Het groeiende aantal kinderen dat het museum bezoekt dient hiermee op een gestructureerde wijze door het museum te gaan, teneinde de educatieve neerslag te vergroten. In het plannen voor gebouw 215 is de korps-, film- en ontvangstzaal opgenomen voor bijeenkomsten van groepen tot 50 personen. E Het museum stelt zich tot taak bekendheid te geven aan de doelgroepen buiten de Defensiestructuur. Dit wordt gerealiseerd door folders, promotie door publicaties in overzichtsbrochures zoals de (museum-) Kijkwijzer van het Gelders Erfgoed te Zutphen (provinciaal), vrijetijdsbrochures en een eigen website (www.nederlandsartilleriemuseum.nl).

14 Het museum staat vermeld in Nederland Museumland, en op de gelijknamige website van de Stichting Museum Jaarkaart vanaf Het museum staat vermeld in diverse almanakken, schoolreismagazine, e.d. De bezoeker betaalt 2,50 entree, gratis toegang voor kinderen tot 18 jaar, houders veteranenpas, dienende militairen, houders van een Defensie smartcard, houders reservisten- en houders NAM-begunstigerpas. Collectie A De collectie richt zich op het Wapen der Artillerie. Het betreft hierbij alleen voorwerpen die bij de Nederlandse artillerie ingezet zijn geweest. De collectie richt zich specifiek op de 'petite histoire' (d.i. de weergave van de geschiedenis van alleen artillerie materieel en artillerie eenheden) in algemene zin vanaf het begin van de jaartelling tot heden. Bij een onderzoek van de Traditie Commissie Krijgsmacht uit 1996 zijn er 51 items als A-object en 62 als B-object geregistreerd. B Naast objecten in eigen bezit heeft het museum een deel van de gepresenteerde objecten in bruikleen. De belangrijkste bruikleengever is het Militair Historisch Museum Generaal Hoefer te Delft. Overige bruikleengevers zijn: R.K. parochie H.H. Petrus en Paulus, Middelburg, Stichting Historische Genieverzameling, Vught, Instituut Collectie Nederland, Amsterdam Museum Bronbeek, Arnhem Historische Verzameling Huis Oranje-Nassau, Den Haag Kanselarij der Nederlandse Orden, Den Haag C Er bestaat een grote diversiteit aan artillerie materialen die in de collectie bijeengebracht zijn. Daarmee is het totale Wapen der Artillerie, met de verschillende onderdelen, in het museum vertegenwoordigd. Het museum richt zich op de Nederlandse artillerie. Het museum vormt de enige locatie in Nederland waar de artillerie in een juiste historische opstelling wordt gepresenteerd. De artillerie geschiedenis is van grote betekenis voor de historie van de regio (sinds 1885). Het documentatiecentrum trekt grote belangstelling. Het vormt een belangrijk archief voor de artilleriehistorie (historie van eenheden, naslagwerk over artilleriematerieel dat bij de KL is ingezet, historie van het Artillerieschietkamp). De collectie is ten dienste gesteld voor studiedoeleinden binnen de Veld-, Rijdende-, Vesting-, Kust-, Pantserfort- en Luchtdoelartillerie en het KNIL.

15 D Het museum tracht exemplaren te verwerven die bij de Nederlandse artillerie in gebruik zijn geweest en die niet meer in de Defensieorganisatie worden ingezet. Er wordt geprobeerd voldoende objecten te verzamelen om de geschiedenis van de artillerie te vervolmaken. Dit blijft een voortdurend proces vanwege de technische en strategische ontwikkelingen en de veranderingen bij Defensie. Alle objecten dienen een plek in de tentoonstelling te kunnen krijgen en komen daardoor binnen het collectieprofiel te vallen. Een op schrift gesteld collectieplan is aanwezig. In het verleden zijn er militaire objecten in zijn algemeenheid verzameld. Door de grote groei aan voorwerpen is het noodzakelijk in te krimpen en moeten de te bewaren objecten passen binnen het collectieprofiel. De Commissie van Afstoot adviseert met betrekking tot het beleid de vervreemding en nieuwe bestemmingen van objecten. Hierbij wordt de Leidraad voor het afstoten van museale objecten, uitgegeven door het Instituut Collectie Nederland, gevolgd. De Commissie voert het vastgestelde beleid daadwerkelijk uit in nauw overleg met de manager.

16 BEHOUDSTAAK Conservering Passieve conservering A De staat van de gebouwen, waarin de collectie is ondergebracht, is voor elk gebouw verschillend. Het museum is de gebruiker; Defensie is als eigenaar feitelijk verantwoordelijk voor het onderhoud. Een inventarisatie van brandveiligheid en preventie voor alle gebouwen is opgemaakt. Aanbevolen verbeteringen hierin zijn gerealiseerd. Er vindt regelmatig controle aan de gebouwen plaats door de brandweer en de Dienst Vastgoed Defensie. Dit levert positieve oplossingen en veranderingen op. De temperatuur en relatieve vochtigheid wordt continu gemeten. Het omgevingsklimaat wordt middels afzonderlijk apparatuur op peil gehouden. Dit vergt een continue inspanning en controle. - Gebouw 215: Tijdens het groot onderhoud in 2003 is het dak vernieuwd (o.a. van isolatie voorzien). Daarnaast is het schilderwerk aan de buitenzijde vernieuwd en zijn de voegen bijgewerkt. De buitenschil heeft daarmee een opknapbeurt gehad. De werkzaamheden zijn gestart voor de inrichting van de binnenzijde. Vanaf de oostzijde wordt gewerkt aan de inrichting van de permanente tentoonstelling over de artilleriegeschiedenis van 1950 heden. Aan de westzijde wordt juist de ruimte ingericht voor publiekszaken als receptie, verkooppunt, filmzaal/ontvangstruimte en de korpszaal van het Korps Veldartillerie. Dit gedeelte vergt de meeste bouwkundige aanpassingen. - Gebouw 217 (paviljoen 1): doordat we hier te maken hebben met een eensteens gebouw, vereist de klimaatbeheersing meer aandacht en inspanning. De gehele ruimte is geblindeerd waardoor het licht buiten wordt gehouden. Bij de uitgang zijn twee glas in loodramen, het enige punt waar daglicht binnen komt. Hier is bewust voor gekozen en er zijn geen kwetsbare objecten in dit gedeelte opgesteld. Aanpassingen van het plafond ten behoeve van de brandveiligheid en gebruikersmelding zijn gerealiseerd. - Gebouw 213 (paviljoen 2): een geheel verduisterd gebouw waar de weersomstandigheden geen invloed hebben op het binnenklimaat. Het klimaat wordt door afzonderlijke apparatuur op peil gehouden. - Gebouw 214 (paviljoen 3): het geheel is verduisterd. Weersomstandigheden hebben geen invloed op het binnenklimaat. Ten behoeve van de brandveiligheid zijn aanpassingen verricht waaronder een brandmeldsysteem die doorgeschakeld is naar de wacht. Het klimaat wordt door afzonderlijke apparatuur op peil gehouden.

17 - Gebouw 169: Pesthuis of quarantainegebouw voor besmettelijke zieken (naar de maatstaven van begin 20 e eeuw), in gebruik als bibliotheek. De ketel van het verwarmingsysteem bevindt zich op de zolderverdieping. Dit kan gevaar aan de collectie opleveren bij calamiteiten en lekkage. Er is geen branddetectie beveiliging aanwezig. Het is aan te bevelen de bibliotheek op een andere locatie onder te brengen zodra de gelegenheid zich voor doet. - Gebouw 167: voormalig wachtgebouw met (gevangenis)cellen uit het begin van de jaren 60, in gebruik als depot en kantoorruimte. De depots bestaan uit afzonderlijke ruimtes (de cellen) waar verschillende collectieonderdelen (onderverdeeld in materiaalsoorten) bewaard worden. Hier kunnen klimaatzones gecreëerd worden. - Gebouw 76: verwarmd door een warmtekanon. De ruimte diende aanvankelijk als magazijn voor militair materieel. De binnenruimtes hebben deels een open afscheiding (met gaas afgezet), waardoor allerlei invloeden vanuit de andere ruimtes binnen kunnen komen. Deze ruimte is geenszins geschikt voor de opslag van kwetsbaar materiaal, maar wordt gebruikt voor het onderhoud van het groot militair materieel (voertuigen, aanhangwagens, vuurmonden, e.d.). B Voor een optimale passieve conservering dienen de tentoonstellingsruimte en het depot aan de volgende te voldoen: De maximale relatieve luchtvochtigheid dient een constante te hebben tussen de %. De temperatuur een constante van 18 graden Celsius. Het licht dient UV-arm te zijn met een maximum van 75 mw/lum. De tentoonstellingspaviljoens zijn allen geblindeerd (behalve twee glas in loodramen in gebouw 217). In geen van deze gebouwen valt direct daglicht binnen. De relatieve vochtigheid wordt constant gehouden door be- en ontvochtigers. In totaal zijn er in de tentoonstelling 5 Defensor PH14 bevochtigers en 6 Delonghi ontvochtigers. Deze apparatuur wordt 1x per week structureel onderhouden door een daarvoor aangewezen persoon, daarnaast vinden er met regelmaat controles op willekeurige momenten plaats en worden de apparaten geleegd dan wel met water gevuld. De bibliotheek heeft 1 Defensor PH14 bevochtiger en 1 Delonghi ontvochtiger. Het onderhoud vindt op dezelfde wijze plaats. Het licht van buiten wordt deels door blindering, deels door gordijnen tegengehouden. In de depotcellen zijn nog geen aanpassingen verricht om het omgevingsklimaat optimaal en constant te houden. Dit wordt aangepast. Door de specifieke bouw (kleine of geen ramen, dikke muren) heeft de buitentemperatuur en de relatieve vochtigheid weinig invloed op het klimaat in de cellen. C UV-straling van zonlicht wordt buiten gehouden en heeft daardoor geen werking op de collectie. In de tentoonstellingsruimtes worden de objecten aangelicht door spots met gloeilampen (40 watt). Nu op Europees niveau besloten is gloeilampen te verbieden, zal naar het beste alternatief gezocht worden. Dit zal mede op advies van de consulent behoud/beheer van het Gelders Erfgoed gebeuren. In enkele vitrines met maquettes is TL-verlichting aangebracht. Alle verlichting brandt alleen tijdens de openingsuren van het

18 museum. Verder zijn deze ruimtes verduisterd en brandt alleen noodverlichting. De afstand tussen lichtbron en object wordt groot gehouden om intens licht, dan wel warmte te vermijden. In de depots is TL-verlichting aanwezig dat alleen brandt wanneer daar gewerkt wordt. Verder zijn de cellen op één na volledig verduisterd. D Omdat gebouw 215 nog niet gereed is om de expositie periode na 1950 in te richten is er veel depotruimte nodig. De huidige depots bevinden zich in gebouw 167 en de loods op het Magcomplex in de Harskamp. Weinig kwetsbaar materieel ligt voor een deel opgeslagen in gebouw 76. Totale beschikbare ruimte bedraagt ongeveer 788 m2. In afwachting van de herinrichting gebouw 215 liggen de objecten in verschillende depots opgeslagen. Na de herinrichting komt veel van deze ruimte vrij. In gebouw 167 zijn cellen ter beschikking waar klimaatzones voor verschillende materiaalsoorten gecreëerd kunnen worden. In het depot op de Harskamp staat groot materieel opgeslagen (wiel- en rupsvoertuigen). Een deel van deze objecten krijgt zijn plaats in de tentoonstelling na herinrichting. Het depot op de Harskamp staat tijdelijk tot de beschikking van het museum. Een meer permanente oplossing voor het groot materieel is gevonden in de vorm van bruikleen naar het Libertypark te Overloon. Daarna zal dit depot te zijner tijd ontruimd worden. Het depot wordt beheerd door vrijwilligers die ieder verschillende deelcollecties onder zijn/haar hoede neemt. Het beheer vindt plaats in overleg met de museummanager. E Lichtbronnen in vitrines zijn zoveel mogelijk vermeden, om daarmee microculturen te voorkomen. Kwetsbare objecten zijn buiten het bereik van het publiek en in stofvrije vitrines geplaatst. Bij de objecten buiten de vitrines wordt het publiek door barrières bij de opstelling op een afstand gehouden. F Voor het schoonmaken van de vloeren zijn er overeenkomsten met het schoonmaakbedrijf op de Legerplaats. Dit bedrijf heeft een contract met Defensie. Het schoonmaken van vitrines en objecten wordt door vrijwilligers gedaan. Er zijn veel mensen nodig om alles naar behoren bij te houden, die niet altijd voor handen zijn. Er wordt gezocht naar een structurele oplossing voor het bijhouden van de ruimtes. G De objecten in de tentoonstelling worden met regelmaat gecontroleerd. Alle binnenkomende objecten komen bij de medewerker voor betreffende deelcollectie terecht. Dan vindt de controle plaats op de conditie van de objecten. Er is een quarantaineruimte aanwezig. H

19 Nieuwe aanwinsten en schenkingen komen na het verkrijgen van een schenkingsnummer bij de medewerker van de betreffende deelcollectie (zie ook punt D, hoofdstuk Bedrijfstaak Collectie). Na definitieve opname in de collectie vindt de registratie plaats met een definitief nummer. Zeer waardevolle objecten worden zo snel mogelijk in het registratiesysteem opgenomen. Voor de latere beschrijvingen wordt documentatie betreffende de objecten verzameld. I Uitgaande bruiklenen worden voor vertrek bekeken en zonodig bijgewerkt. Objecten worden steeds voor een periode van twee jaar uitgeleend, waarna verlenging mogelijk is. Bij deze verlenging kunnen gegevens die niet meer actueel zijn aangepast worden. Actieve conservering A Actieve conservering in de zin van restauratie wordt voor een groot deel uitgevoerd door instanties binnen het Ministerie van Defensie waar specifieke kennis aanwezig is (o.a. papier, textiel, schilderijen en rollend materieel). Wanneer die kennis niet binnen Defensie voorhanden is, dient deze buiten de organisatie gezocht te worden. Objecten worden gecontroleerd, gereinigd en waar nodig geconsolideerd. B De museummanager beschikt over de basiskennis. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de kennis en ondersteuning van de provinciaal museumconsulent (en mogelijk de Nederlands Museumvereniging en het Instituut Collectie Nederland). Verder kan er voor advies en concrete ondersteuning een beroep gedaan worden op het Militair Historisch Museum. Er is veel kennis over de objecten bij de vrijwilligers aanwezig vanuit hun voormalige werksituatie toen zij ermee gewerkt hebben. Het volgen van cursussen via het Landelijk Contact Museumconsulenten is voor de meeste medewerkers gewenst. Enkele hebben cursussen gevolgd, voor anderen is dit gepland. Budgetten voor cursussen en symposia worden jaarlijks begroot. C Een prioriteitenlijst is opgesteld voor de conservering van het groot en rollend materieel. Er wordt structureel onderhoud gepleegd aan de uniformen die in de tentoonstelling zijn ondergebracht. D Voor het onderhoud van het groot en rollend materieel is op jaarbasis 1000 uur via de Defensieorganisatie ter beschikking gesteld bij hun onderhoudslocaties. Volgens de jaarlijks opgestelde prioriteitenlijst wordt het onderhoud van deze deelcollectie ingepland.

20 Er bestaat gelegenheid om voertuigen die als rekwisiet aangemerkt zijn (d.i. voertuigen die met regelmaat worden gebruikt voor presentaties) op een aparte locatie in onderhoud te geven. Hiervoor wordt geen urenraming gemaakt maar de ondersteuning vindt plaats op basis van geplande evenementen waarbij dit materieel gebruikt wordt. E Drie medewerkers die zich met textiel bezighouden besteden een dagdeel per week aan de kostuums uit de tentoonstelling. Daarmee wordt in een ommegang, met een tussenperiode van 1,5 tot 2 jaar, de kleding grondig nagezien. Instrumentaria en kleine metalen objecten uit depot en tentoonstelling worden door een medewerker in twee dagdelen per week onder handen genomen. Hij bekijkt tevens de conditie van de binnengekomen schenkingen. Volgens het jaarprogramma van het Nationaal Verzorgingscommando (OOCL) wordt het groot en rollend materieel op de geplande weken onder handen genomen. Wapens en munitie kent een eigen regelgeving. De wijze van tentoonstellen en het bewaren in depot van deze deelcollectie moet voldoen aan de bepalingen in de Wet Wapens en Munitie. Een medewerker neemt zes dagdelen per week de persoonlijke uitrustingsstukken (waaronder de niet tentoongestelde uniformen) onder zijn hoede. Hij bekijkt tevens de conditie van de binnengekomen schenkingen voor deze deelcollectie. F Voor werkzaamheden aan objecten worden deze eerst uitvoering onderzocht op hun toestand en welke activiteiten eraan verricht moeten worden. Zolang daar onvoldoende kennis over is, zullen er geen activiteiten plaatsvinden. Zo nodig zal er eerst een cursus gevolgd en het juiste gereedschap aangeschaft moeten worden. Restauratie A Twee stuks 7 veld vuurmonden zijn onlangs, op basis van onderhoud groot materieel, gerestaureerd. Een Hembrug vuurmond wordt gerestaureerd (meerjarenproject). Het betreft een vuurmond van het kaliber 120 mm, de enige door het bedrijf Hembrug ontwikkeld en zeldzaam is omdat er maar een paar van vervaardigd zijn. Verder is de conservering nog niet afgerond waardoor er voorlopig nog geen objecten in aanmerking komen voor restauratie. Een ander meerjarenproject is de Fordsontrekker, een van de vroegste gemotoriseerde artillerietrekkers. Een inventarisatie van de Oude drukken (vóór 1800) in bezit van Defensiecollecties heeft aangetoond welke bibliotheek objecten uniek zijn en een prioriteit krijgen voor conservering en restauratie.

De Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Plein CR Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Plein CR Den Haag Staatssecretaris van Defensie Postadres: MPC 58B Postbus 20701 2500 ES Den Haag Aan De Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der

Nadere informatie

Monitor Erfgoedinspectie

Monitor Erfgoedinspectie Erfgoedinspectie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Monitor Erfgoedinspectie Staat van de naleving 2011-2012 Bijlage: Integrale vragenlijst met antwoorden, toezichtveld collecties 1 Monitor

Nadere informatie

Beleidsplan. Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018

Beleidsplan. Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018 Beleidsplan Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018 1 1. Inleiding Pagina 3 2. Doelstellingen 3 3. Collectie 4 4. Tentoonstellingen 4 5. Organisatie 5 6. Samenvatting 6 2 1. INLEIDING Voor u ligt

Nadere informatie

Reglement museumregistratie

Reglement museumregistratie Reglement museumregistratie Stichting Het Nederlands Museumregister 1. Inleiding 'Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek,

Nadere informatie

PEIL SNEL een Quick Scan Collectiebeheer voor musea

PEIL SNEL een Quick Scan Collectiebeheer voor musea PEIL SNEL een Quick Scan Collectiebeheer voor musea Erfgoedhuis Zuid-Holland Breestraat 59, Leiden T 071 513 3739 F 071 5134144 E musea@erfgoedhuis-zh.nl www.erfgoedhuis-zh.nl INTRODUCTIE Met PEIL SNEL

Nadere informatie

Weet wat je in huis hebt

Weet wat je in huis hebt Weet wat je in huis hebt Hoe maak ik een goede inventaris? maart 2007 Nut en doel van registratie Wat is een museum? "Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling,

Nadere informatie

Bijlage: Antwoorden op schriftelijke vragen van de vaste commissie voor Defensie over de herinrichting van het museaal bestel van Defensie.

Bijlage: Antwoorden op schriftelijke vragen van de vaste commissie voor Defensie over de herinrichting van het museaal bestel van Defensie. Staatssecretaris van Defensie Aan De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Bezoekadres: Bagijnenstraat 36 Postadres: MPC 58B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

WERKPLAN 2014. Geplande tentoonstellingen 2014 (onder voorbehoud)

WERKPLAN 2014. Geplande tentoonstellingen 2014 (onder voorbehoud) 1 WERKPLAN 2014 1 COLLECTIE Beheer en behoud collectie. Het hele jaar door worden de gebruikelijke voorzorgs- en controlemaatregelen genomen. Het klimaat (de luchtvochtigheid en de temperatuur) worden

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015-2017

BELEIDSPLAN 2015-2017 BELEIDSPLAN 2015-2017 ALGEMEEN a. DOELSTELLING Neonweg 12, 3812 RH Amersfoort tel 033 4621752 postadres: Walcheren 87 3524 ZR Utrecht SHVB@verpleegkundigerfgoed.nl www.verpleegkundigerfgoed.nl BIC: INGBNL2A

Nadere informatie

Schenken aan een museum?!

Schenken aan een museum?! Schenken aan een museum?! Er worden heel veel objecten en dus erfgoed bij de mensen thuis bewaard. Het begint meestal met een dingetje dat - vaak per toeval - gekregen of aangekocht wordt. Eens men daar

Nadere informatie

Overdrachtsovereenkomst

Overdrachtsovereenkomst Overdrachtsovereenkomst Overdrachtsovereenkomst ten behoeve van de collectie archeologie 1, onderdeel van de museale collecties van de gemeente Hilversum, aan de Provincie Noord-Holland. De ondergetekenden:

Nadere informatie

Subsidieregeling professionalisering Drentse musea 2006-2008

Subsidieregeling professionalisering Drentse musea 2006-2008 Subsidieregeling professionalisering Drentse musea 2006-2008 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 19-7-2006 tot 1-1-2009) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam

Nadere informatie

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 Samen werken aan een gezamenlijke toekomst Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 [Verkorte versie] 1. Inleiding Bij de advisering door de commissie Hirsch Ballin is ten aanzien

Nadere informatie

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding 1. Inleiding De geschiedenis van de Nederlandse psychologie, pedagogiek en onderwijskunde verdween uit de curricula van Nederlandse universiteiten en waardevol historisch materiaal gerelateerd aan deze

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier voor opname in het Nederlands Museumregister

Aanmeldingsformulier voor opname in het Nederlands Museumregister Aanmeldingsformulier voor opname in het Nederlands Museumregister Stichting Het Nederlands Museumregister Aanwijzingen bij het invullen 1. Lees bij elke vraag eerst de toelichting. De vragen treft u aan

Nadere informatie

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Vastgesteld door het bestuur van de heemkundekring op 9 maart 2015. Wat is het Museum Zwaluws Erfgoed? Het museum Zwaluws Erfgoed is een etnografisch

Nadere informatie

Keramiekmuseum Princessehof Leeuwarden Verwervingsprocedure

Keramiekmuseum Princessehof Leeuwarden Verwervingsprocedure 1. Verwerving Deze procedure is opgezet aan de hand van SPECTRUM-N: Standaard voor collectiemanagement in musea, versie 1.0 (2008). Omschrijving Het beheren en documenteren van de overwegingen bij potentiële

Nadere informatie

Aan de raad, Beslispunt: Waar gaat dit voorstel over?

Aan de raad, Beslispunt: Waar gaat dit voorstel over? Agendapunt : 5. Voorstelnummer : 05-027 Raadsvergadering : 12 mei 2011 Naam opsteller : Astrid van Mierlo Informatie op te vragen bij : Astrid van Mierlo Portefeuillehouders : Hetty Hafkamp Onderwerp:

Nadere informatie

Meerjarenplan museum 2014-2018 (versie 6-12-2013)

Meerjarenplan museum 2014-2018 (versie 6-12-2013) Meerjarenplan museum 2014-2018 (versie 6-12-2013) 1. Het jaar 2013 a. Algemeen In het jaar 2013 hebben we nog steeds last van de bezuinigingen bij Defensie die een grote invloed hebben op het budget van

Nadere informatie

Het Mobiel Erfgoed Plein

Het Mobiel Erfgoed Plein Het Mobiel Erfgoed Plein 30 april 2017 Mobiele Collectie Nederland Eén van de belangrijkste doelstellingen van de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) is het verhogen van de zichtbaarheid van mobiel

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017

BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017 BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017 Inleiding. De doelstellingen van het beleidsplan 2008-2010 zijn nagenoeg volledig gerealiseerd. De volgende zaken zijn daarbij uitgevoerd:

Nadere informatie

Stichting Het Klederdrachtmuseum

Stichting Het Klederdrachtmuseum Stichting Het Klederdrachtmuseum Museum voor Nederlandse klederdracht Bedrijfsplan 2016-2020 (verkorte versie) Jolanda van den Berg November 2016 1.1 Doelstelling: De stichting heeft ten doel het tot stand

Nadere informatie

De juiste zorg een zorg minder

De juiste zorg een zorg minder Collectiewacht Gelderland De juiste zorg een zorg minder Collectiewacht Gelderland Andere tijden Tentoonstellingen, registratie, klimaatbeheersing, publieksverbreding, recepties, educatieve projecten;

Nadere informatie

Vragenlijst Museumregister

Vragenlijst Museumregister 1. Rechtspositie, bestuur en beleid 1.0 Is uw instelling een museum in de zin van de ICOM museumdefinitie? 1.1 Beschikt het museum over een document waaruit de rechtspositie en het niet op winst-gerichte

Nadere informatie

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl Zeeland bouwt een www.industrieelmuseumzeeland.nl Wat is het Industrieel Museum Zeeland? locatie Dat het museum in de kanaalzone en meer specifiek in de historische suikerloodsen aan de Westkade 114 in

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Universiteitsmuseum Groningen. Universiteitsmuseum Groningen. www.rug.nl/museum. Museum voor mens, natuur en wetenschap

Jaarverslag 2012. Universiteitsmuseum Groningen. Universiteitsmuseum Groningen. www.rug.nl/museum. Museum voor mens, natuur en wetenschap Jaarverslag 2012 Universiteitsmuseum Groningen Universiteitsmuseum Groningen Museum voor mens, natuur en wetenschap Oude Kijk in t Jatstraat 7a 9712 EA Groningen T 050 36 35 083 E universiteitsmuseum@rug.nl

Nadere informatie

Voorstel. Gebouw A-3 De Garage Op het Hembrugterrein in Zaanstad

Voorstel. Gebouw A-3 De Garage Op het Hembrugterrein in Zaanstad Voorstel Gebouw A-3 De Garage Op het Hembrugterrein in Zaanstad 1.1 Inleiding; de stichting Mobiele Artillerie...3 1.2 Doelen...3 2.1 inleiding museum kwartier hembrug...4 2.2 Samenwerken...4 2.3 Inleiding

Nadere informatie

BRUIKLEENOVEREENKOMST

BRUIKLEENOVEREENKOMST BRUIKLEENOVEREENKOMST en De ondergetekenden: Nationaal Archief gevestigd aan Prins Willem-Alexanderhof 20 te Den Haag vertegenwoordigd door directeur Collectie & Publiek hierna te noemen: Nationaal Archief

Nadere informatie

Beantwoording vragen inzake overdracht van archiefmateriaal. Aan de Raad der gemeente Haarlem

Beantwoording vragen inzake overdracht van archiefmateriaal. Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 39/2008 5 februari 2008 SBA 2008/123996 Beantwoording vragen inzake overdracht van archiefmateriaal Aan de Raad der gemeente Haarlem Ingevolge het bepaalde

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 In het heden door het verleden samenwerken aan de toekomst

Beleidsplan 2013-2016 In het heden door het verleden samenwerken aan de toekomst Beleidsplan 2013-2016 In het heden door het verleden samenwerken aan de toekomst Inleiding In 2011/2012 heeft de Stichting In den Scherminckel haar 40 jarig bestaan gevierd. Een jaar om op terug te kijken,

Nadere informatie

7 redenen om permanent het klimaat in een museum te bewaken

7 redenen om permanent het klimaat in een museum te bewaken Bewaakt permanent het binnenklimaat van gebouwen Evalueert van op afstand de werking van de installaties Optimaliseert samen met u het energieverbruik 7 redenen om permanent het klimaat in een museum te

Nadere informatie

DE KNOPPEN GAAN OPEN!

DE KNOPPEN GAAN OPEN! DE KNOPPEN GAAN OPEN! Jaarplan 2016 Stichting Belmonte Arboretum Inleiding 2016 wordt een jaar van overgang, van een tuin zonder veel mogelijkheden naar een tuin met een verbouwd Koetshuis, een tuin waar

Nadere informatie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Beleidsplan Stichting Geschiedenis Fysiotherapie 2014-2019 Opgesteld door het Bestuur van de SGF. Geaccordeerd per:2 juni 2014 Beleidsdocument 2014-2019 Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Page 1 Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Universiteitsmuseum Groningen. Universiteitsmuseum Groningen. www.rug.nl/museum. Museum voor mens, natuur en wetenschap

Jaarverslag 2012. Universiteitsmuseum Groningen. Universiteitsmuseum Groningen. www.rug.nl/museum. Museum voor mens, natuur en wetenschap Jaarverslag 2012 Universiteitsmuseum Groningen Universiteitsmuseum Groningen Museum voor mens, natuur en wetenschap Oude Kijk in t Jatstraat 7a 9712 EA Groningen T 050 36 35 083 E universiteitsmuseum@rug.nl

Nadere informatie

De Aankomst: Molukkers naar Nederland

De Aankomst: Molukkers naar Nederland www.prismaproject.nl Fris je geheugen op 1 De Aankomst: Molukkers naar Nederland Op 19 maart 2004 werd de website De Aankomst: Molukkers naar Nederland gelanceerd. Dit was een gezamenlijk product van het

Nadere informatie

OPDRACHT BESCHRIJVING

OPDRACHT BESCHRIJVING BUNKER MUSEUM OPDRACHT BESCHRIJVING Stichting Bunkermuseum Den Haag beheert momenteel een bunker uit de 2e wereldoorlog met een klein museum waar door vrijwilligers over de Duitse bezetting en de Atlantic

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Oud Genemuiden

Stichting Vrienden van Oud Genemuiden Beleidsplan 2014-2016 Stichting Vrienden van Oud Genemuiden 1 januari 2014 pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Beschrijving van de Stichting 2.1 Historie 2.1 De Stichting op

Nadere informatie

ANBI gegevens DAF museum

ANBI gegevens DAF museum Het DAF museum is een stichting met als naam, De Vrienden van het DAF museum. Het fiscaal nummer van het DAF museum: NL 8046.33.988.B.01 Contactgegevens: DAF museum Straat: Tongelresestraat 27 Plaats:

Nadere informatie

Interieur nieuwe depots Portugese Synagoge Amsterdam

Interieur nieuwe depots Portugese Synagoge Amsterdam Interieur nieuwe depots Portugese Synagoge Amsterdam KOSSMANN.DEJONG De Ruyterkade 107 1011 AB Amsterdam info@kossmanndejong.nl Bezoeker bekijkt het textieldepot met toramantels, torakronen en siertorens.

Nadere informatie

ANBI gegevens DAF Museum

ANBI gegevens DAF Museum Het DAF Museum is een stichting met als naam, De Vrienden van het DAF museum. Het fiscaal nummer van het DAF Museum: NL 8046.33.988.B.01 Contactgegevens: DAF Museum Straat: Tongelresestraat 27 Plaats:

Nadere informatie

B E L E I D S P L A N S T I C H T I N G J A C O B S P I N 2 0 1 3 2 0 1 5. De schoenerbrik Jan Freseman in 1860

B E L E I D S P L A N S T I C H T I N G J A C O B S P I N 2 0 1 3 2 0 1 5. De schoenerbrik Jan Freseman in 1860 B E L E I D S P L A N S T I C H T I N G J A C O B S P I N 2 0 1 3 2 0 1 5 De schoenerbrik Jan Freseman in 1860 INHOUD Voorwoord.. 3 Inleiding.. 4 Doelstellingen.. 5 Missie... 6 Beleid en beheer... 7 Gegevens

Nadere informatie

1 Ontstaan en doelstelling

1 Ontstaan en doelstelling BELEIDSPLAN 2012-2016 1 1 Ontstaan en doelstelling De Historische Vereniging Barendrecht is opgericht op 13 december 1976 met als doel: het wekken van belangstelling voor de plaatselijke en regionale geschiedenis;

Nadere informatie

Museum Sjoel Elburg EEN UNIEKE KANS VOOR EEN UNIEK MUSEUM. Elburg, 1 juli Geachte leden van de gemeenteraad van Elburg,

Museum Sjoel Elburg EEN UNIEKE KANS VOOR EEN UNIEK MUSEUM. Elburg, 1 juli Geachte leden van de gemeenteraad van Elburg, EEN UNIEKE KANS VOOR EEN UNIEK MUSEUM Elburg, 1 juli 2016 Geachte leden van de gemeenteraad van Elburg, Het bestuur van Museum vraagt uw aandacht voor het volgende. Museum is een klein en bijzonder museum,

Nadere informatie

INHOUD. 2. Inleiding. 3. Analyse. 4. Plan van aanpak. 6. Opdracht en Organisatie. 7. Financiën. 8. Doelstelling

INHOUD. 2. Inleiding. 3. Analyse. 4. Plan van aanpak. 6. Opdracht en Organisatie. 7. Financiën. 8. Doelstelling INHOUD 2. Inleiding 3. Analyse 4. Plan van aanpak 6. Opdracht en Organisatie 7. Financiën 8. Doelstelling Inleiding In de loop van het jaar 2012 werd het duidelijk dat er ten gevolge van de ontstane moeilijkheden

Nadere informatie

NACALCULATIE HERHUISVESTING STADSBEHEER Locatie Gotenburgweg

NACALCULATIE HERHUISVESTING STADSBEHEER Locatie Gotenburgweg INHOUDSOPGAVE: Aanleiding NACALCULATIE HERHUISVESTING STADSBEHEER Locatie Gotenburgweg 01. Projectbeschrijving 02. Kredietbesluiten 03. Tijdsplanning 04. Aanbestedingsprocedures 05. Moment van oplevering

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jan Zondag

Beleidsplan Stichting Jan Zondag Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 1. Inleiding 2. Missie, visie en statutaire doelstelling 2.1 Missie 2.2 Visie en statutaire doelstellingen 2.3 Bestemming

Nadere informatie

1. Inleiding. 1.1 Ontstaansgeschiedenis

1. Inleiding. 1.1 Ontstaansgeschiedenis 1 Beleidsplan erfgoedcentrum Tongerlohuys 2017-2021 Beleidsplan erfgoedcentrum Tongerlohuys 2017-2021 1. Inleiding Het Tongerlohuys vormt sinds 15 oktober 2016 samen met schouwburg De Kring en CultuurCompaan

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN I. ORGANISATIESTRUCTUUR Er is één bibliotheekvoorziening binnen de universiteit. Deze

Nadere informatie

Beheer van de rijkscollectie

Beheer van de rijkscollectie Beheer van de rijkscollectie De Nederlandse Staat is verantwoordelijk voor een omvangrijke collectie roerend erfgoed. In de Erfgoedwet wordt deze rijkscollectie de museale cultuurgoederen van de Staat

Nadere informatie

ALGEMENE REGELS HUISVESTING

ALGEMENE REGELS HUISVESTING ALGEMENE REGELS HUISVESTING Huisregels opgesteld en aangeboden door Het Kantoor Archief. (01-01-2013) Algemeen Openingstijden verhuurbeheer : maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur Openingstijden

Nadere informatie

c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (al dan niet onderworpen aan CAO 68)

c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (al dan niet onderworpen aan CAO 68) 1. EEN NIEUWE THEMATISCHE AANGIFTE INDIENEN VOOR c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (al dan niet onderworpen aan CAO 68) Aangezien de procedure

Nadere informatie

Heerder Historische Vereniging. Beleidsplan

Heerder Historische Vereniging. Beleidsplan Heerder Historische Vereniging Beleidsplan 2010-2015 Heerder Historische Vereniging Beleidsplan 1. Inleiding beleidsplan. 1.1. Aanleiding voor het beleidsplan. 1.2. Missie. De Heerder Historische Vereniging

Nadere informatie

Schoenmaker blijf bij je leest!

Schoenmaker blijf bij je leest! Cultureel ondernemerschap in Nederlandse musea Schoenmaker blijf bij je leest! Door Wouter Hijnberg en Jaap van der Burg, Helicon Conservation Support Nederland heeft de grootste museumdichtheid ter wereld.

Nadere informatie

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Huis van de Geschiedenis in Gemeente Beverwijk Bestuur van Museum Kennemerland, januari 2014 Westerhoutplein 1, 1943 AA Beverwijk, mk@museumkennemerland.nl www.museumkennemerland.nl

Nadere informatie

https://www.privacycommission.be/elg/cameramain.htm

https://www.privacycommission.be/elg/cameramain.htm 1. EEN NIEUWE THEMATISCHE AANGIFTE INDIENEN VOOR c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (CAO 68) Op het volgende adres vindt u het elektronische aangifteformulier:

Nadere informatie

Marine Artillerie Waffenkommando op Huisduinen te Den Helder.

Marine Artillerie Waffenkommando op Huisduinen te Den Helder. Marine Artillerie Waffenkommando op Huisduinen te Den Helder. Doel van het project. Binnen Den Helder zijn een aantal Stichtingen en Verenigingen die zich bezig houden met het Cultureel Erfgoed van Den

Nadere informatie

Typebeleidsplan voor documentatiecentrum

Typebeleidsplan voor documentatiecentrum Typebeleidsplan voor documentatiecentrum 1. Inleiding blz. 2 2. Opdracht blz. 3 3. Visie blz. 4 4. Bedrijfstaak blz. 5 5. Behoudstaak blz. 7 6. Documentaire taak blz. 10 7. Publiekstaak blz. 14 8. Bestuur

Nadere informatie

Raadsvragen van het raadslid N.A. Peters van de fractie, Burgerbelangen, ingevolge artikel 43 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede.

Raadsvragen van het raadslid N.A. Peters van de fractie, Burgerbelangen, ingevolge artikel 43 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. 2014/42 Raadsvragen van het raadslid N.A. Peters van de fractie, Burgerbelangen, ingevolge artikel 43 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. Binnengekomen d.d. 3 december 2014 Onderwerp:

Nadere informatie

Beleidsplan Museum Ceuclum 2014 2017

Beleidsplan Museum Ceuclum 2014 2017 Beleidsplan Museum Ceuclum 2014 2017 1 INLEIDING Dit beleidsplan is geformuleerd om aan te geven hoe Museum Ceuclum denkt te functioneren in de periode 2014 t/m 2017. Museum Ceuclum onderschrijft de "ICOMdefinitie"

Nadere informatie

Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg

Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg Dit reglement bevat, conform de wet bescherming persoonsgegevens, regels voor een zorgvuldige omgang met het verzamelen en verwerken

Nadere informatie

Lokale erfgoedinstellingen

Lokale erfgoedinstellingen 1. Inleiding 1. Inleiding Lokale erfgoedinstellingen = actief op diverse terreinen = waardevol erfgoed = waardevol documentair erfgoed = bewaring = gebruikt in de werking = ter beschikking gesteld van

Nadere informatie

Nota collectiebeleid 2011 De collectievorming voor de Vakbibliotheek Rechten

Nota collectiebeleid 2011 De collectievorming voor de Vakbibliotheek Rechten Nota collectiebeleid 2011 De collectievorming voor de Vakbibliotheek Rechten Inhoud: 1. Inleiding 2. Collectievorming en taakstelling van de vakbibliotheek 2.1. De taakstelling van de bibliotheek 2.2.

Nadere informatie

Open Monumenten 10 september 2016 Legerplaats bij Oldebroek

Open Monumenten 10 september 2016 Legerplaats bij Oldebroek Open Monumenten 10 september 2016 Legerplaats bij Oldebroek Welkom! Hartelijk welkom bij de Historische Collectie Korps Veld Artillerie op de legerplaats bij Oldebroek ter gelegenheid van de Open Monumentendag

Nadere informatie

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking)

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties : Naam organisatie : Stichting Amersfoort in C Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen) Het bieden

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg).

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg). HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG Gelet op artikel 8 van de Archiefverordening RUD Zuid-Limburg BESLUIT: Vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats

Nadere informatie

1 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING 3

1 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING 3 VISIEDOCUMENT Sleener Molen Stichting 'De Hoop' Versie 0.3: 25 september 2012 INHOUD PAGINA 1 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING 3 2 HUIDIGE SITUATIE 4 2.1 Bevordering van behoud en onderhoud van de molen

Nadere informatie

Jaarverslag van activiteiten 2014

Jaarverslag van activiteiten 2014 Inleiding. Voor 2014 kunnen we terugblikken op een geslaagd museumjaar. De opening na de winterstop begon goed met vele bezoekers in het voorjaar. De jaarlijkse wisselexpositie ondergebracht in het Tuta

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Het Duisenberg Gebouw met haar prachtige Plaza en onderwijsruimtes is een uitstekende plek voor studenten, staf en externen om een evenement

Nadere informatie

Effectmeting. Fort aan den Hoek van Holland

Effectmeting. Fort aan den Hoek van Holland Effectmeting Fort aan den Hoek van Holland Effectmeting De betekenis van Fort aan den Hoek van Holland 1 Korte omschrijving van het advies Na een werkbezoek aan het Fort op 22 februari 2006 verzocht toenmalig

Nadere informatie

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling]

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] PAZU Werkgroep Beheersregels Page 1 29-10-2002 INDELING Art. nrs. Blz. Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 3/5 Hoofdstuk II

Nadere informatie

Projectnota Extra Investeringsimpuls Sociaal-culturele Infrastructuur CC 2 Verbetering van museumaanbod

Projectnota Extra Investeringsimpuls Sociaal-culturele Infrastructuur CC 2 Verbetering van museumaanbod Projectnota Extra Investeringsimpuls Sociaal-culturele Infrastructuur CC 2 Verbetering van museumaanbod Project: Van Geologisch museum naar Geologisch Museaal Educatief Centrum van het Geologisch Museum

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015 JAARVERSLAG 2015 Stichting Kledingbank Amersfoort Adres Argonweg 10, 3812 RB Amersfoort Internet www.kledingbank-amersfoort.nl E-mail info@kledingbank-amersfoort.nl Bankrekeningnummer NL95 RABO 0118 6286

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010

VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010 VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010 Inleiding Vrijwilligerswerk op het Rietveld Lyceum is ontstaan vanuit een dringende behoefte aan extra

Nadere informatie

Bruikleenovereenkomst (Museaal) Nr: B

Bruikleenovereenkomst (Museaal) Nr: B Bruikleenovereenkomst (Museaal) Nr: B De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2012-2016 STICHTING VRIENDEN VAN CIRCUS POEHAA VERSIE APRIL 2012

BELEIDSPLAN 2012-2016 STICHTING VRIENDEN VAN CIRCUS POEHAA VERSIE APRIL 2012 BELEIDSPLAN 2012-2016 STICHTING VRIENDEN VAN CIRCUS POEHAA VERSIE APRIL 2012 Inhoudsopgave I. Inhoudsopgave... 1 II. Inleiding... 2 III. Profiel... 3 IV. Werkzaamheden... 5 V. Werving van Inkomsten...

Nadere informatie

Stichting ''Het Kunkelsorgel'' Pagina 1 van 7 Jaarcijfers Inkomsten / Uitgaven

Stichting ''Het Kunkelsorgel'' Pagina 1 van 7 Jaarcijfers Inkomsten / Uitgaven Inkomsten en uitgaven Jaar Jaar Begroot Jaar Verwachting (alle bedragen x 1,00) 2013 2014 2015 2015 2016 SALDI 1 JANUARI 1 Beginsaldo 52.523,29 34.025,83 42.565,46 42.565,46 20.085,36 INKOMSTEN 2 Donaties

Nadere informatie

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea is een trend die twintig jaar geleden is ingezet. Het

Nadere informatie

H V W. Beleidsplan 2014 2019

H V W. Beleidsplan 2014 2019 Inleiding H V W Beleidsplan 2014 2019 In het programma van de coalitie van CDA en PvdA in 2002 was opgenomen het punt: De oprichting van een historische vereniging om de geschiedenis van de gemeente Marum

Nadere informatie

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Maart 2015 Het Noord-Hollands Archief wil fungeren als het geheugen van de provincie Noord-Holland en de aangesloten gemeenten in Kennemerland en

Nadere informatie

5 OPW website met links naar gemeente, politie en brandweer. X X 2014 2015 2016 Doel- stelling 4 Verhogen tevredenheid Onderhoud en Beheer

5 OPW website met links naar gemeente, politie en brandweer. X X 2014 2015 2016 Doel- stelling 4 Verhogen tevredenheid Onderhoud en Beheer Uitwerkingsschema geselecteerde maatregelen behorend bij de doelstelling 2 Half jaarlijkse terugkoppeling incidentencijfers naar KVO-B werkgroep en eventuele acties ondernemen in de KVO Werkgroep Nieuwsbrief/

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening;

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE AANWIJZING VAN DE ARCHIEFBEWAARPLAATS,

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Openbaar Vervoer Museum Doetinchem

Docentenhandleiding. Openbaar Vervoer Museum Doetinchem Docentenhandleiding Openbaar Vervoer Museum Doetinchem versie 1.0 6 februari 2007 Inhoud docentenhandleiding 1. Inleiding 2. Doelen en subdoelen 3. De rol van de docent in het museum 4. De doelgroepen

Nadere informatie

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek 1. In welk museum werkt u? 61 2. Type museum? Kunst 36,1% 22 Cultuurhistorisch 47,5% 29 Natuurhistorisch 3,3% 2 Bedrijf en techniek 6,6% 4 Wetenschap 3,3% 2 Volkenkundig

Nadere informatie

Docentenhandleiding Buitenspel

Docentenhandleiding Buitenspel Docentenhandleiding Buitenspel Museumles bij de tentoonstelling De heksen van Bruegel (19 september 2015 t/m 31 januari 2016) Museum Catharijneconvent Utrecht Museum Catharijneconvent, 2015 Inleiding U

Nadere informatie

Beleidsplan. Vereniging Heemkundekring Myerle

Beleidsplan. Vereniging Heemkundekring Myerle Beleidsplan Vereniging Heemkundekring Myerle Periode 2014-2019 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 30 september 2013 Bekrachtigd in de algemene ledenvergadering van 27 maart 2014 Vereniging Heemkundekring

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan 2013-2016 Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Inleiding... 3 Activiteiten... 3 Organisatie en financiën...

Nadere informatie

Beheer rijkscollectie & subsidiëring museale instellingen. Daniëlle Cozijnsen (OCW) Evert Rodrigo (RCE)

Beheer rijkscollectie & subsidiëring museale instellingen. Daniëlle Cozijnsen (OCW) Evert Rodrigo (RCE) Beheer rijkscollectie & subsidiëring museale instellingen Daniëlle Cozijnsen (OCW) Evert Rodrigo (RCE) Erfgoedwet (1) Hoofdstuk 2 Beheer van collecties regels over: beheer museale cultuurgoederen van

Nadere informatie

REGIONAAL ARCHIEF LEIDEN. Algemene Informatie

REGIONAAL ARCHIEF LEIDEN. Algemene Informatie REGIONAAL ARCHIEF LEIDEN Algemene Informatie ALGEMENE INFORMATIE Het Regionaal Archief Leiden beheert de archieven van een aantal (voormalige) gemeenten, te weten Hillegom, Leiden, Leiderdorp, Noordwijk,

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Beleidsplan Synagoge Coevorden

Beleidsplan Synagoge Coevorden Stichting Synagoge Coevorden Beleidsplan Synagoge Coevorden Inleiding Eind 2012 is de Stichting Synagoge Coevorden opgericht, met als doelen: 1 Het beheren en onderhouden van de synagoge. 2 Het zoeken

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Museum Korps Rijdende Artillerie

Nieuwsbrief 1. Museum Korps Rijdende Artillerie Januari 2012 Nieuwsbrief 1 Museum Korps Rijdende Artillerie Inleiding Hierbij treft u de eerste nieuwsbrief aan van het museum Korps Rijdende Artillerie. Met deze nieuwsbrief willen wij onze begunstigers

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W BELEIDSPLAN 2011-2012 Stichting De Burght CT&W 2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inleiding 3 Visie en doelstelling 4 Beleid en bestedingen 6 Fondsenwerving en financieel beheer 8 Nawoord 9 3 Voorwoord

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV

PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV Artikel 1. Definities In dit privacy reglement worden de volgende niet-standaard definities gebruikt: 1.1 XS-Key De

Nadere informatie

Beleidsplan Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses Irene 2010 2014

Beleidsplan Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses Irene 2010 2014 Beleidsplan Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses Irene Beleidsplan Regimentsverzameling Beleidsplan Regimentsverzameling 4 Inhoudsopgave Beleidsplan Regimentsverzameling 1. Inleiding...7 2. De

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Afdeling Samenleving Bezoekadres: 1 e bezoek: Publiekscentrum Raadhuisplein 2 Krimpen aan den IJssel Openingstijden: Maandag; 08.30 12.30 uur Dinsdag; 08.30 12.30 uur Woensdag; 08-30 16.00 uur Donderdag;

Nadere informatie

CULTUUR. Provincieraadsbesluit van 22 mei 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement kunstuitleen collectie provincie Antwerpen

CULTUUR. Provincieraadsbesluit van 22 mei 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement kunstuitleen collectie provincie Antwerpen 923 CULTUUR Provincieraadsbesluit van 22 mei 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement kunstuitleen collectie provincie Antwerpen De provincieraad van Antwerpen, Gelet op de bepalingen van het

Nadere informatie

Specifieke subsidieregels voor cultuur

Specifieke subsidieregels voor cultuur Bijlage F Specifieke subsidieregels voor cultuur SUBSIDIEREGEL 2. MUZIEK- EN TONEEL- VERENIGINGEN (1 ste wijziging 2011) Definities Kunst en cultuur Jeugdlid: actieve jongere beneden de 19 jaar. Peildatum:

Nadere informatie

NEDERLANDSE BOND van FILATELISTEN-VERENIGINGEN BONDSBIBLIOTHEEK: REGLEMENT Pag. 1

NEDERLANDSE BOND van FILATELISTEN-VERENIGINGEN BONDSBIBLIOTHEEK: REGLEMENT Pag. 1 BONDSBIBLIOTHEEK: REGLEMENT Pag. 1 De Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen bezit een eigen bibliotheek. Deze dankt zijn ontstaan aan de schenking van de bibliotheek van de Nederlandsche

Nadere informatie