BEDRIJFS KUNDIGE SIGNALE MENTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEDRIJFS KUNDIGE SIGNALE MENTEN"

Transcriptie

1 BEDRIJFS KUNDIGE SIGNALE MENTEN

2 INTERNATIONALE COMMERCIËLE CONTRACTEN

3 Bedrijfskundige signalementen is een serie boeken over alle bedrijfskundige, economische, bestuurskundige en juridische onderwerpen die het ondernemen betreffen. In kort bestek komt de stand van zaken aan de orde van een bepaalde discipline of vakkennis. De delen worden geschreven door specialisten voor generalisten in bedrijfsleven, overheid, onderwijs en onderzoek. De opzet is dusdanig dat ze mede geschikt zijn als literatuur voor het onderwijs. REDACTIERAAD Prof. dr. J.P. Bahlmann Dr. W.M. van den Goorbergh Dr. S.E. de Jong Prof. mr W.J. Slagter Prof. dr. J.J.M. Theeuwes Prof. dr. R.J. in 't Veld Prof. dr. A.C. Zijderveld Bedrijfskundige signalementen: FRISSEN & VAN WESTERLAAK Organisatiecultuur KAPLAN (RED.) Internationale Commerciële Contracten BOUMA, FEENSTRA & VAN HELDEN Management Accounting in Hoofdlijnen RAMONDT Organisatie-diagnostiek VAN DER AA & ELFRING Management en Dienstverlenende Berdrijven HOOGENDOORN Het belang van de jaarrekening - tweede editie KLOOSTERMAN & ELFRING Werken in Nederland FEENSTRA, HUIJGEN & STOKKING Wat zegt de jaarrekening? NOOTEBOOM Management van Partnerships - tweede editie DE BRUIJN, TEN HEUVEKHOF & IN '1' VELD Proces management - tweede editie SMID Professionals opleiden

4 M.J.G.P. KA PLAN (red.).. INTERNATIONALE COMMERCIELE CONTRACTEN BEDRIJFS KUNDIGE SIGNALE MENTEN > ACADEMIC SERVICE economie en bedrijfskunde

5 CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG Internationale Internationale commerciële contracten / M.J.G.P. Kaplan (red.). - Schoonhoven: Academic Service, Economie en Bedrijfskunde. - IJl. - (Bedrijfskundige signalementen, ISSN ; IV-l en ) Met reg. ISBN SVS NUGI 697 Trefw.: overeenkomstenrecht. 1 e druk, 1 e oplage september e oplage mei 2001 Uitgegeven door: Academic Service, Schoonhoven Zetwerk: Perfect Service, Schoonhoven Omslagontwerp: Robert Nix Druk: Krips bv, Meppel Druk omslag: PlantijnCasparie, IJsselstein Bindwerk: Meeuwis, Amsterdam ISBN NUGI 697 Copyright 1993 M.J.G.P. Kaplan Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze ook en evenmin in een retrieval system worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel dit boek met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaarden auteur(s) noch uitgever enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in dit boek.

6 Woord vooraf Dit boek is een vervolg op Onderhandelen: Structuren en Toepassingen, eveneens verschenen bij Academic Service in Onderhandelen was voornamelijk gericht op de onderhandelingstechnische kant van het tot stand brengen van (internationale commerciële) contracten, waarbij overigens ook de juridische, psychologische, economische, wiskundige en historische aspecten aan de orde zijn gekomen. Lezers van dat boek bleken behoefte te hebben aan een uitdieping van de juridische aspecten. Dit boek is het antwoord op de vragen van die lezers. De hoofdstukken zijn geschreven door specialisten op hun vakgebied. Het boek is vooral bestemd voor de praktijk. De ondernemer kan nagaan welke knelpunten in het algemeen te verwachten zijn bij zijn binnenlandse en internationale commerciële contracten. Ook de praktijkjurist zal het geboden overzicht weten te waarderen, evenals degene die aan het begin van zijn carrière staat. De omvang van het werk stelt uiteraard zijn beperkingen aan de diepgang: een uitputtende behandeling van alle mogelijke juridische aspecten van internationale commerciële contracten is dan ook niet het streven geweest. Wel dat u, lezer, in de praktijk uw (internationale) commerciële contracten zult kunnen gaan sluiten met meer begrip van mogelijke problemen, en daardoor met betere voorkoming van die problemen. Opdat uw contracten winstgevend zullen worden uitgevoerd. Op deze plaats is ook een woord van dank gepast voor Professor Mr Drs H.P.J. Ophof van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De heer Ophof heeft het concept kritisch doorgelezen, en zijn zeer gewaardeerde suggesties zijn de kwaliteit van het boek bepaald ten goede gekomen. Rotterdam, september 1993 M.J.G.P. Kaplan

7

8 Inhoud 1 Inleiding Literatuur M.I.G.P. Kaplan Het tot stand komen van overeenkomsten en de beëindiging daarvan P.I. Willemars 2.1 Inleiding Overeenkomsten en andere afspraken De teerling is geworpen: aanbod en aanvaarding Vormvoorschriften Partijen De beëindiging van overeenkomsten 24 Literatuur 28 3 Contractenrecht buiten Nederland; de overeenkomst naar Frans, Duits en Engels recht 29 R.I.P. Kottenhagen 3.1 Inleiding 3.2 Frans contractenrecht 3.3 Duits contractenrecht 3.4 Engels contractenrecht 3.5 Tot besluit Literatuur

9 viii Internationale commerciële contracten 4 Het afbreken van onderhandelingen 79 WJ. Slag ter 4.1 Vergelijkbare rechtsfiguren Fasen van onderhandelingen Aansprakelijkheid bij afbreken van onderhandelingen Andere juridische aspecten van onderhandelingen Varianten bij de totstandkoming van een contract Juridische vragen voor, tijdens en na het onderhandelen 104 Literatuur Literatuur Algemene voorwaarden B. Wessels Nieuwe wettelijke regeling Battle of forms Overgangsrecht Wat is een 'algemene voorwaarde'? Gebondenheid aan algemene voorwaarden Vernietigingsgronden Onredelijke bezwarendheid Beperkende werking van redelijkheid en billijkheid Onvoldoende mogelijkheid van kennisneming Zwarte en grijze lijst Reflexwerking Voorbeelden van de zwarte en grijze lijst 'Onbevoegde' vertegenwoordiging Collectief actierecht bij Gerechtshof 's-gravenhage Positie van de detaillist Internationale overeenkomsten Algemene voorwaarden in internationale context

10 Inhoud ix 6 Commerciële contracten 133 A.E. Driessen 6.1 Inleiding De prijs De valuta Betaling Zekerheid Commerciële contracten: aspecten van internationaal privaatrecht 147 P. Vlas 7.1 Inleiding Het IPR ten aanzien van overeenkomsten Enige bijzondere problemen Geschillenbeslechting 161 Literatuur Internationale contracten en Europees recht 169 L.H. Van Lennep 8.1 Inleiding Europees recht, de vier vrijheden Het mededingingsrecht Belastingen Gemeenschappelijk handelsbeleid en dumping Rechtsbescherming in de Gemeenschap De overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte De regels van de GATT Afsluiting Checklist 183 Literatuur 184

11 x Internationale commerciële contracten 9 Fiscale aspecten van contracten CM. Strik en J.A.F. van Haaster Algemeen Contractuele samenwerkingsverbanden Fusie-overeenkomsten Contracten in verband met de gehele onderneming Vervreemding van aandelen Onroerende zaken Invoerrechten Omzetbelasting, internationale aspecten 212 Literatuur Conflictoplossing J.W Bitter Inleiding Het bestaan van de overeenkomst Conflicten met betrekking tot de inhoud van de overeenkomst Conflicten op het gebied van de wijze van geschillenbeslechting De oplossing van eenmaal gerezen geschillen 226 Literatuur Arbitrage - NederlandIInternationaal A.l. van den Berg II.1 Inleiding 11.2 Nederlandse arbitrage 11.3 Internationale arbitrage Literatuur 12 Zakendoen in het buitenland P.P.l. Butzelaar 12.1 Het zelf exporteren 12.2 Het sluiten van een agentuurovereenkomst

12 Inhoud xi 12.3 Het sluiten van een alleenverkoop-overeenkomst Het sluiten van een exclusieve afname-overeenkomst Het aangaan van een samenwerkings-verband met een lokale partner (joint venture) Het geven van een produktielicentie aan een lokale fabrikant Het geven van een franchise Het opzetten van een selectief distributie netwerk Het oprichten van een filiaal of dochtervennootschap Europees mededingingsrecht After sales service en garantie Weens Koopverdrag Slotopmerkingen Het opstellen van een internationaal commercieel contract M.J.G.P. Kaplan 13.1 Inleiding 13.2 Handelwijze 13.3 Mogelijke clausules 13.4 Incoterms 13.5 Beoordeling concept-contract Literatuur Auteurs Index

13

14 1 Inleiding M.J.G.P. Kaplan Commerciële contracten zijn de levensader van het (internationale) bedrijfsleven. Dit is duidelijk: zonder overeenkomsten, in welke vorm ook, worden er immers geen zaken gedaan, en is een bedrijfsleven onmogelijk. Niettemin behandelen' commerciële' functionarissen de contracten niet altijd op de manier die deze overeenkomsten zouden verdienen. Contracten, nationaal en internationaal, worden in het algemeen aangegaan om te worden nagekomen, overeenkomstig de afspraken. Toch verdient het aanbeveling te denken aan de mogelijkheid van niet-nakoming, om welke reden ook - en dit wordt weleens vergeten. Ook de totstandkoming zelf van een contract kan aanleiding geven tot problemen. Zo wordt soms gemeend dat slechts de wederpartij gebonden is, en niet de eigen partij, terwijl die wederpartij dezelfde gedachten koestert. In het algemeen zijn problemen met (internationale) commerciële contracten terug te voeren op een aantal aspecten, waarvan ik er drie noem. Het eerste aspect wordt bepaald door onderhandelingsfouten. Het tweede aspect is het niet-gebruiken van de juridische kennis die voor het desbetreffende contract wél nodig zou zijn geweest. Het derde aspect betreft het internationale karakter van sommige contracten. Deze aspecten kunnen leiden tot conflicten, tengevolge waarvan tenminste één der partijen minder 'aan het contract verdient dan was beoogd, niet alleen bij het verliezen van een eventuele uit het contract voortvloeiende procedure, maar ook bij andere vormen van conflictoplossing, Zoals een schikking. Onderhandelingsfouten kunnen een negatieve invloed hebben op commerciële contracten - zo deze laatste al tot stand komen. Bij onderhandelingsfouten kan men denken aan meer beloven dan de eigen partij kan waarmaken, teveel concessies doen, waardoor de

15 2 Internationale commerciële contracten deal voor de eigen partij niet meer interessant is, zodat men binnen de eigen organisatie gaat 'zoeken' naar redenen om niet te hoeven nakomen, of het spiegelbeeld, teveel concessies eisen van de wederpartij. Mede vandaar het belang van het bewaken van de uitvoering van contracten, en de vraag hoe het staat met de tevredenheid van leveranciers en van klanten bij de uitvoering van contracten. Andere onderhandelingsfouten zijn het tijdens de onderhandelingen niet aan de orde stellen van mogelijke uitvoeringsproblemen - soms uit de ongerechtvaardigde vrees om de lokkende deal dan te verliezen, 'achterbanproblematiek', indien de onderhandelaar doelen heeft die niet in overeenstemming zijn met de ondernemingsdoelen, zoals bij de 'eis' van de chef om in ieder geval terug te komen met een ondertekend contract - kennelijk ongeacht de vraag of dit contract dan winstgevend is of niet, of bij de kickback, waarbij de koper aan de verkoper een hogere prijs aanbiedt dan deze laatste heeft gevraagd, maar wel met de eis dat een deel van die hogere prijs moet worden terugbetaald aan de koper privé, en zonder dat de baas van de koper het te weten mag komen, alsmede allerlei 'irrationaliteiten' waardoor men niet meer een geloofwaardige 'partner' kan zijn voor de wederpartij. Ook organisatorische fouten binnen de eigen onderneming zelf, bijvoorbeeld vanwege de zogenaamde 'groupthink', kunnen de onderhandelaar met een verkeerd uitgangspunt doen starten, met alle gevolgen van dien. Er zijn vele onderhandelingsfouten mogelijk, en ik verwijs in dit verband - en voor meer - naar Onderhandelen: Structuren en Toepassingen. De commerciële onderhandelaar zou zich eigenlijk dienen te richten op wat ik noem het 'Franse' systeem van onderhandelen, naar het diplomatieke stelsel dat is geformuleerd door de zeventiende eeuwse Kardinaal de Richelieu, in tegenstelling tot het minder geslaagde 'Italiaanse' systeem van de zestiende eeuwse Renaissance - mede beschreven door Machiavelli. Beide systemen zijn uitgebreid weergegeven in Onderhandelen. Het Italiaanse systeem rieht zieh op korte-termijnwinst, op opportunisme, op heimelijkheid; planning en uitvoering vinden ad hoc plaats, gebruik van list en bedrog wordt niet uit de weg gegaan, de wederpartij wordt gezien als een tegenstander, die moet worden overwonnen, en het gaat bij het onderhandelen om wat je eruit kan slepen, ongeacht of de wederpartij nog winst maakt. Het Franse systeem richt

16 I. Inleiding 3 zich op winst óók op lange termijn, op een blijvende relatie met de wederpartij, op betrouwbaarheid; planning en uitvoering zijn gescheiden in de zin dat de systematische voorbereiding zich richt op realistische doelen die de onderhandelaar in de hoedanigheid van slechts uitvoerder dient te bereiken, op 'goede trouw' als uitgangspunt, de wederpartij wordt gezien als een' collega', waarmee men het overigens niet noodzakelijk eens hoeft te zijn, maar het is niet een 'vijand', en - en dit is het belangrijkste punt - de onderhandelingen dienen zich te richten op de zekerheid van nakoming, niet op het eens worden zelf aan de onderhandelingstafel. Het Franse systeem ziet terecht de onderhandelingen als een middel om tot een contract te komen, en het contract als een middel voor de uitvoering ervan. De uitvoering zelf, ten slotte, is een middel om de ondernemingsdoelen na te streven. Op juiste wijze onderhandelen, al dan niet met behulp van deskundig advies, kan derhalve veel problemen voorkomen. Veel andere problemen zijn te voorkomen door gebruik te maken van juridische kennis, die vaak wel aanwezig is, maar waarmee niets wordt gedaan. Schriftelijke contracten zijn er niet alleen voor het weergeven van de prijs en andere voorwaarden zelf, maar ook om risico's te verdelen, en om onvoorziene gebeurtenissen reeds van te voren te regelen - uiteraard voor zover dit laatste redelijkerwijs mogelijk is. Dit vergt evenwel 'goede' commerciële contracten. Veelal echter worden commerciële methoden gebruikt die weinig juridische bescherming bieden, en die conflicten niet onwaarschijnlijk maken, dit soms in de mening dat de contractuele zaken zonder de juristen altijd goed gingen, dat juristen slechts probleemzoekers zijn zonder inzicht in de noodzaak van het winst maken, dat juristen toch véél te duur zijn, en zelfs dat eventuele conflicten alleen maar worden verergerd door de juristen. Toch is het nuttig te bedenken dat veel huidige schriftelijke contracten slechts zoveel waard zijn als de zakelijke verstandhouding met de wederpartij waard is, dat' goede' commerciële contracten problemen voorkomen en daardoor de eigen onderneming een 'competitive edge' bezorgen, dat sommige juristen wel degelijk problemen weten op te lossen én deze weten te voorzien en te voorkomen - mét zoveel mogelijk behoud van winst, en dat een

17 4 Internationale commerciële contracten hoge prijs achteraf vaak kan worden voorkomen door een relatief bescheiden investering vooraf. Pro-actief handelen is dus beter dan re-actief te moéten handelen. Ook in de contractuele wereld geldt derhalve de oude volkswijsheid dat voorkomen beter is dan genezen. De oplossing is dan ook om wél gebruik te maken van juridische kennis bij het aangaan van commerciële contracten. Juridische aspecten vormen overigens slechts een onderdeel van de veelheid van aspecten bij het aangaan van commerciële contracten. Er zijn daarbij immers ook aspecten van commerciële, financiële, technische, organisatorische en onderhandelingstechnische aard. Al deze laatste aspecten zijn meestal het domein van de zakenman. Echter ook de juridische aspecten verdienen het om een integraal onderdeel te zijn van het koopmanschap, en niet slechts het uitsluitende domein van de jurist. De commerciële functionaris blijft immers de eindverantwoordelijke, óók indien zich juridische problemen voordoen. De moeilijkheid schuilt erin dat de commerciële functionaris zijn verantwoordelijkheid wel eens wil ontlopen, en dat de jurist, indien geraadpleegd, soms zijn eigen dienende functie onvoldoende vindt, en meent de leiding te moeten nemen. Zoals in de anekdote van de jurist die tijdens schikkingsonderhandelingen de wederpartij in het begin meldt, 'mijn cliënt is het hiermee niet eens', die in een later stadium zegt 'wij zijn het hiermee niet eens', en die in een nog later stadium zegt 'ik ben het hiermee niet eens' - en cliënt is alle controle kwijt. De dienende functie van de jurist wordt beter omschreven met de anekdote van de zakenman die stelde de jurist te beschouwen als een vogeltje in een kooi. Indien hij behoefte had aan advies, deed de zakenman het deurtje van de kooi open, liet het vogeltje fluiten, en na afloop van het eon eert werd het vogeltje teruggezet in de kooi en ging het deurtje dicht. Dit laatste systeem vergt uiteraard zowel de nodige wijsheid én verantwoordelijkheid van de jurist, als de nodige aanvaarding van verantwoordelijkheid door de zakenman, maar is wél beter. Die aanvaarding van eigen verantwoordelijkheid vereist echter ook voor de zakenman de nodige juridische kennis, om de geraadpleegde jurist zijn nuttige dienende plaats te kunnen láten houden.

18 1. Inleiding 5 In de internationale sfeer geldt in het algemeen hetzelfde als in de nationale sfeer, maar er komt nog meer bij. Van een internationaal contract is sprake bij een overeenkomst die, afgezien van de nationaliteit van de contractpartijen, aanknopingspunten heeft met meer dan één rechtsstelsel, zoals wanneer de partijen in verschillende staten gevestigd zijn, of indien de uitvoering van de overeenkomst dient plaats te hebben in een andere staat dan de gemeenschappelijke staat van vestiging van de partijen, of wanneer meer dan een staat toepassing pretendeert van zijn rechtsstelsel. Een internationaal contract is bijna altijd ingewikkelder dan een zuiver binnenlandse overeenkomst - en geeft dus aanleiding tot extra mogelijke problemen. Internationale contracten zijn in beginsel altijd schriftelijk, en zijn langer dan nationale contracten, mede in verband met internationale extra risico 's zoals oorlog, vervoer ter zee, onteigening, boycots, veranderende wisselkoersen, wijzigende import- en exportregelingen, enzovoort. Ook branche-gewoonten die binnen het eigen land bekend zijn, behoeven in een internationale omgeving vaak schriftelijke neerlegging in het contract. Internationale contracten hebben niet alleen te maken met het eigen binnenlandse privaat- en publiekrecht, maar ook met de buitenlandse privaat- en publiekrechtsstelsels - waarbij ook het contractenrecht zélf kan verschillen van het eigen binnenlandse contractenrecht, alsmede met het internationale privaat- en publiekrecht. Bij het internationale privaatrecht kan men onder meer denken aan welk het toepasselijke rechtsstelsel is bij verscheidene mogelijkheden, bij het internationale publiekrecht - in dit verband - aan bijvoorbeeld EGregelingen met betrekking tot grensoverschrijdende contracten of aan Cocom-regels met betrekking tot strategische goederen. Al deze aspecten maken internationale commerciële contracten moeilijker te hanteren dan zuiver binnenlandse contracten. Van alle mogelijke knelpunten bij internationale commerciële contracten wordt in dit boek een aantal juridische knelpunten behandeld. In hoofdstuk 2 behandelt DJ. Willemars het Nederlandse overeenkomstenrecht, toegespitst op de problematiek van commerciële contracten. R.J.P. Kottenhagen doet in hoofdstuk 3 hetzelfde met betrekking tot enige buitenlandse rechtsstelsels, die van Frankrijk, Duitsland en Engeland. In hoofdstuk 4 gaat W.J. Slagter uitge-

19 6 Internationale commerciële contracten breid in op de Nederlandse problematiek, indien het contract niet tot stand komt, indien de onderhandelingen worden afgebroken. B. Wessels beschrijft in hoofdstuk 5 de knelpunten van de in het bedrijfsleven veel gebruikte algemene voorwaarden. In hoofdstuk 6 gaat A.E. Driessen in op belangrijke figuren bij internationale commerciële contracten, als prijs, betaling, zekerheid, bankgarantie en eigendomsvoorbehoud. P. Vlas behandelt in hoofdstuk 7 de problematiek van het IPR, het internationaal privaatrecht. In hoofdstuk 8 geeft L.H. van Lennep een overzicht van enige Europeesrechtelijke knelpunten bij internationale commerciële contracten. CM. Strik en J.A.F. van Haaster gaan in hoofdstuk 9 in op een specifiek onderdeel van de juridische aspecten van internationale commerciële contracten, de fiscale aspecten ervan. Commerciële contracten, al dan niet internationaal, geven soms aanleiding tot conflicten. In hoofdstuk 10 behandelt J.W. Bitter de algemene problematiek van de conflictoplossing, behalve arbitrage en schikken. Voor schikkingsonderhandelingen verwijs ik gaarne naar Onderhandelen, voor arbitrage, nationaal en internationaal, naar dit boek, hoofdstuk 11, door A.J. van den Berg. In hoofdstuk 12 heeft P.P.J. Butzelaar een aantal mogelijke contractvormen uitgewerkt voor de ondernemer die zaken wil doen in het buitenland. Tenslotte geef ik zelf in hoofdstuk 13 enige praktische tips met betrekking tot het opstellen van een internationaal commercieel contract. Dat laatste hoofdstuk is overigens afkomstig uit Onderhandelen, maar is voor dit boek geactualiseerd. Per hoofdstuk is een literatuurlijst opgenomen voor degenen die de desbetreffende onderwerpen nader willen bestuderen. Vanzelfsprekend is het mogelijk alle onderwerpen diepgaander te behandelen dan is geschied, en is ook behandeling van andere onderwerpen mogelijk. Teneinde het boek leesbaar te maken ook voor de niet-jurist, en het boek hanteerbaar te houden zowel voor de jurist als voor de niet-jurist, is gekozen voor de hier gebruikte aanpak. Het boek beoogt inzicht te geven in een aantal mogelijke juridische knelpunten bij internationale commerciële contracten, opdat de lezer die problemen in de toekomst kan voorkomen, hetzij door een juist gebruik van deskundige bijstand, hetzij door de eigen opgedane kennis. Ik hoop dan ook dat de lezer in de hierna

20 1. Inleiding 7 volgende hoofdstukken een antwoord zal vinden op de vragen die op het juridische gebied van de internationale commerciële contracten bij hem plegen te rijzen. Literatuur Kaplan, M.J.G.P. (red.), 1991, Onderhandelen: Structuren en Toepassingen, (Academic Service, Schoonhoven).

21

22 Het tot stand komen van overeenkomsten en de beëindiging daarvan 2 DJ. Willemars 2.1 Inleiding Mijnheer De Vries staat in een antiekzaak. Hij heeft zijn oog laten vallen op een mooi kabinet. De antiquair informeert hem dat het kabinet uit China komt (vroege Manchu dynastie) en f , moet kosten. Dat vindt De Vries wat veel. Hij biedt f ,-. De antiquair zakt met zijn prijs naar f ,-. De Vries gaat naar f ,-. De antiquair heft zijn ogen radeloos naar het gestucte plafond en zucht diep maar weet De Vries, die zich al naar de deur begeeft, nog net te onderscheppen: het is akkoord. Den Ouden heeft een loodgieters- en installatiebedrijf. Mevrouw De Jong belt met het verzoek een monteur langs te sturen om de centrale verwarming die is uitgevallen te repareren. Dat gebeurt. X en Y onderhandelen over de aanschaf door Y van een automatiseringssysteem. Op een gegeven moment worden zij het eens over prijs, specificaties van het systeem en datum van levering. Hun juristen moeten maar om de tafel gaan zitten om een overeenkomst op schrift te stellen. Uit deze praktijkvoorbeelden blijkt dat overeenkomsten op nogal verschillende wijze tot stand kunnen komen. Door een telefoontje, eenvoudig loven en bieden of pas na langdurige onderhandelingen. Dat geldt ook voor commerciële contracten (ik zal overeenkomsten en contracten als synoniemen gebruiken alhoewel de term contract ook wel wordt gebruikt voor schriftelijk vastgelegde overeen-

23 JO Internationale commerciële contracten komst). Niet altijd komen ze, zoals bijvoorbeeld de overname van Fokker door DASA, tot stand na langdurige en intensieve onderhandelingen. In het internationale handelsverkeer komen contracten ook tot stand na het uitwisselen van enkele faxberichten. Juridisch geformuleerd komen overeenkomsten tot stand als er wilsovereenstemming bereikt is. Deze regel roept onmiddellijk nieuwe vragen op. Wanneer is er wilsovereenstemming en hoe komt deze tot stand? Voordat deze vragen worden beantwoord, wordt eerst het terrein afgebakend. Wat zijn overeenkomsten en welke andere soorten afspraken komen voor? Dan wordt ingegaan op vormvoorschriften die kunnen gelden en op de persoon van de wederpartij. Tenslotte wordt aandacht besteed aan de beëindiging van overeenkomsten. 2.2 Overeenkomsten en andere afspraken Een overeenkomst is een meerzijdige rechtshandeling waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan (artikel 6:213 BW: lees artikel 213 Boek 6 Burgerlijk Wetboek). Twee of meer partijen brengen tezamen een beoogd rechtsgevolg tot stand, er ontstaan een of meer verbintenissen. Een verbintenis is een rechtsbetrekking tussen twee (of meer) personen waarbij de ene partij recht heeft op een bepaalde prestatie (een geven, doen of nalaten) en de andere partij verplicht is die prestatie te verrichten. Bij veel overeenkomsten ontstaan meer verbintenissen: bij de koopovereenkomst bijvoorbeeld, heeft de verkoper recht op de koopsom (die de koper verplicht is te betalen) en heeft de koper recht op de eigendom en op de aflevering van een bepaald goed (dat de verkoper moet leveren). Door de meeste overeenkomsten ontstaan dus rechtens afdwingbare verplichtingen. Is er geen sprake van in rechte afdwingbare verplichtingen, dan is geen overeenkomst aanwezig. In dit verband zal ik een aantal aanverwante vormen van afspraken de revue laten passeren.

24 2. Totstandkoming en beëindiging van overeenkomsten 11 De intentieverklaring (letter of intent ) Achter de noemer intentieverklaring gaat een scala aan verschillende soorten afspraken of vastleggingen schuil. Met name de mate waarin partijen aan de inhoud van de intentieverklaring gebonden zijn, verschilt nogal. Een intentieverklaring wordt gebruikt in een fase waarin partijen die met elkaar aan het onderhandelen zijn nog geen definitieve overeenstemming hebben bereikt. Een intentieverklaring kan het volgende inhouden: Vastlegging van de stand van zaken van het onderhandelingsproces waarbij partijen nog geen enkele verplichting op zich nemen. Wel kan worden vastgelegd dat, voor het geval dat later een overeenkomst tot stand komt, partijen het over de genoemde punten al eens zijn (maar over veel andere onderwerpen nog niet). Vaststelling van het feit dat partijen met elkaar aan het onderhandelen zijn, waarbij men zich verplicht om, zolang deze onderhandelingen duren, niet met derden in onderhandeling te treden of transacties aan te gaan. Een inspanningsverplichting van partijen om een positief onderhandelingsresultaat te bereiken. Een voorovereenkomst waarbij partijen afdwingbare verplichtingen op zich nemen. Tal van punten moeten nog nader worden ingevuld of uitgevoerd, maar het principe-akkoord is er. Het type intentieverklaring dat gebruikt is, beïnvloedt de rechtsverhouding tussen partijen bij het afbreken van de onderhandelingen (zie hoofdstuk 4). Duidelijk mag zijn dat het essentieel is om aan een afspraak niet slechts een mooie titel te geven maar daarin ook vast te leggen wat de bedoeling van partijen is omtrent de afdwingbaarheid van de daarin neergelegde bepalingen. Wat kan in een intentieverklaring aan de orde komen? Aan te bevelen is om een geheimhoudingsbeding op te nemen. Daarbij verklaren partijen dat ze alles wat ze in het kader van de onderhandelingen over elkaars bedrijf te weten komen, geheim zullen houden. Deze verplichting wordt ook opgenomen voor de wederzijdse adviseurs. Een fors boetebeding ('onverminderd het recht op aanvullende schadevergoeding') kan de niet-nakoming van deze verplichting zeer onaantrekkelijk maken. Hierboven noemde ik al het exclusiviteitsbeding

25 12 Internationale commerciële contracten (niet met derden onderhandelen). Ook een regeling omtrent de verdeling van de kosten komt vaak in intentieverklaringen voor. Het meest gebruikelijk is dat ieder zijn eigen kosten draagt. Het gentlemen's agreement (herenakkoord) Als een afspraak wordt voorzien van de aanduiding gentlemen 's agreement duidt dit er op dat partijen geen afdwingbare verplichtingen beogen. Of dat ook bereikt wordt, hangt overigens niet alleen af van de titel, maar ook van de bewoordingen van de afspraak en van hetgeen partijen over en weer verklaard hebben (het totstandkomingsproces). De motieven voor het sluiten van een gentlemen 's agreement kunnen velerlei zijn: het sluiten van een overeenkomst is niet mogelijk, niet geoorloofd, te gecompliceerd, ligt (politiek) gevoelig of pint partijen teveel vast op een bepaalde positie. Voorbeelden: het herenakkoord tussen de Staat, Esso en Shell over de aardgasbaten en bepaalde investeringsinspanningen, kartelafspraken in de bouw. Wat het laatste betreft: indien de regelgeving over de mededinging bepaalde overeenkomsten verbiedt, betekent dat niet dat een gentlemen 's agreement van gelijke aard geoorloofd is. Het convenant Het convenant lijkt erg op het gentlemen's agreement. Partijen zouden soms wel willen dat bepaalde afspraken rechtens afdwingbaar zijn, maar weten dat dit niet mogelijk is of verkeren daaromtrent in het ongewisse. Binnen een bedrijf gebeurt het wel dat afdelingen afspraken maken over procedures of over het bereiken van bepaalde doelen (targets). Een overeenkomst vereist de medewerking van twee verschillende partijen, rechtssubjecten. Dat kunnen natuurlijke personen (mensen) of rechtspersonen zijn. Eén partij kan niet met zichzelf een overeenkomst sluiten, dat geldt ook voor verschillende afdelingen van hetzelfde bedrijf. Een convenant biedt dan een uitkomst om toch bepaalde verplichtingen aan te gaan. Vordering in rechte van de nakoming daarvan is niet mogelijk; daar moet het bedrijf zelf maar een regeling voor treffen. Soms is het onduidelijk of een bepaald orgaan een overeenkomst kán sluiten. Wat zeer in de belangstelling staat, is de vraag of ondernemingsraden contracten kunnen afsluiten. Een ondernemingsraad is

INTERNATIONALE COMMERCIELE CONTRACTEN

INTERNATIONALE COMMERCIELE CONTRACTEN M.J.G.P. KAPLAN (red.) INTERNATIONALE COMMERCIELE CONTRACTEN BEDRIJFS KUNDIGE SIGNALE MENTEN e n b e d r i jf% künde Inhoud 1 MJ.G.P. Kaplan 2 Het tot stand komen van overeenkomsten en de beeindiging daarvan

Nadere informatie

1 Huurrecht is burgerlijk recht

1 Huurrecht is burgerlijk recht 1 Huurrecht is burgerlijk recht 1.1 Personen Om het huurrecht goed te kunnen positioneren, is het van belang vast te stellen dat huurrecht onderdeel uitmaakt van het burgerlijk recht. Grof gezegd bestaat

Nadere informatie

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap]

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap] Overeenkomst van (ver)koop van aandelen in [naam vennootschap] Tussen: 1. [Statutaire naam], statutair gevestigd en kantoorhoudende te [plaatsnaam] aan de [adres], hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Recht P2 Auteur: Lydia Janssen

Recht P2 Auteur: Lydia Janssen Recht P2 Auteur: Lydia Janssen Ondernemingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid Eenmanszaak Maatschap VOF (CV) Ondernemingsvormen met rechtspersoonlijkheid (2:3 BW) BV NV (vereniging, coöperatie, OWM, stichting)

Nadere informatie

De formaliteiten voor overdracht verschillen naar gelang het over te dragen goed.

De formaliteiten voor overdracht verschillen naar gelang het over te dragen goed. Korte handleiding bijeenkomst 5. Overdracht van goederen. 3:83 en volgende BW Definitie overdracht: rechtsovergang van het ene rechtssubject naar het andere op basis van een een levering. Overdracht is

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht: hoe werkt dat? Due diligence. Overnamecontract

Bedrijfsoverdracht: hoe werkt dat? Due diligence. Overnamecontract Bedrijfsoverdracht: hoe werkt dat? Een bedrijf wordt om verschillende redenen overgedragen. Dit kan zijn om organisatorische redenen, verschuivingen binnen een concern of met het oog op het pensioen van

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN

KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN BV KOOPOVEREENKOMST OP HOOFDLIJNEN Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid..bv. te. ( KvK nummer ) vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs ARTIKEL 1 DEFINITIES 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM Bedingen die van toepassing zijn op de verkoop van alle onroerende zaken. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 :

Nadere informatie

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Steenvoordenuitvaart

Nadere informatie

Recht in je opleiding

Recht in je opleiding Verbintenissenrecht el ondernemingsrecht Mr. C.W. de Ruiter Mr. R. Westra Tweede druk Boom Juridische uitgevers Den Haag 201 o Inhoud VERBINTENISSENRECHT I I.I 1.2 i-3 1.4 1.6 i-7 1.8 1.9 I.IO in het recht

Nadere informatie

Verbintenissenrecht. Inleiding in het recht

Verbintenissenrecht. Inleiding in het recht Inhoud I Verbintenissenrecht 17 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 in het recht 19 19 Recht en rechtsbronnen 19 1.2.1 Wetten 20 1.2.2 Verdragen 21 1.2.3 Jurisprudentie 23 1.2.4 Het gewoonterecht

Nadere informatie

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5 Algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. Per juli 2013 De algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

Verbintenissenrecht & ondernemingsrecht

Verbintenissenrecht & ondernemingsrecht Verbintenissenrecht & ondernemingsrecht Mr. CW.de Ruiter Mr. R.Westra Derde druk Boom Juridische uitgevers Den Haag Inhoud I VERBINTENISSENRECHT in het recht Recht en rechtsbronnen Wetten Verdragen Jurisprudentie

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Help in Progress partij

Nadere informatie

WET van 14 april 1978, betreffende huurkoop van onroerend goed (Wet Huurkoop Onroerend Goed) (G.B. 1978 no. 32).

WET van 14 april 1978, betreffende huurkoop van onroerend goed (Wet Huurkoop Onroerend Goed) (G.B. 1978 no. 32). WET van 14 april 1978, betreffende huurkoop van onroerend goed (Wet Huurkoop Onroerend Goed) (G.B. 1978 no. 32). Artikel 1 1. Huurkoop in de zin van deze wet is de koop en verkoop van onroerend goed, waarbij

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

I VERBINTENISSENRECHT 17

I VERBINTENISSENRECHT 17 I VERBINTENISSENRECHT 17 1 Inleiding in het recht 19 1.1 Inleiding 19 1.2 Recht en rechtsbronnen 20 1.2.1 Wetten 20 1.2.2 Verdragen 21 1.2.3 Jurisprudentie 22 1.2.4 Het gewoonterecht 23 1.3 Privaatrecht

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW Timmer- en Onderhoudsbedrijf JGA Pauw Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere verklaring

Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere verklaring Algemene voorwaarden PANASJ Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: Overeenkomst) tot verlening van diensten door iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden...

Algemene leveringsvoorwaarden... Algemene leveringsvoorwaarden... Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Bouwbedrijf Ben

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 334 Wet van 6 juli 2004, houdende regeling van het conflictenrecht met betrekking tot het geregistreerd partnerschap (Wet conflictenrecht geregistreerd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Artikel 1 Toepassingsgebied

Artikel 1 Toepassingsgebied Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Beck cv & luchtbehandeling service hierna te

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE 1-1-2010 Bij deze algemene voorwaarden horen: - Koopovereenkomst Grond voor eengezinshuizen, versie 1-1-2010 Definities

Nadere informatie

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN PREAMBULE Erkennende dat ondanks de bestaande verschillen in de nationale familierechten er evenwel een

Nadere informatie

8. Vormerkung definitie

8. Vormerkung definitie 8. Vormerkung 8.1. definitie Vormerkung houdt in dat de koper van een woning (althans zijn notaris) zijn uit de koopovereenkomst voortvloeiende recht om de woning te kopen, kan laten inschrijven in de

Nadere informatie

Bijzondere overeenkomsten: algemeen

Bijzondere overeenkomsten: algemeen Inhoud 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Bijzondere overeenkomsten: algemeen 15 15 1.1.1 Benoemd of bijzonder 15 1.1.2 Goed verloop rechtsverkeer 15 1.1.3 Bescherming zwakkere partij 16 1.1.4 Bijzonder gaat

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Artikel 750 1. Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens

Nadere informatie

Korte handleiding bijeenkomst 8. Bijzondere overdrachten.

Korte handleiding bijeenkomst 8. Bijzondere overdrachten. Korte handleiding bijeenkomst 8. Bijzondere overdrachten. Situaties: 1. Overdracht onder voorwaarde 2. Overdracht onder eigendomsvoorbehoud 3. Overdracht toekomstige goederen 4. Overdracht onder tijdsbepaling

Nadere informatie

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N):

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N): Pagina 1 van 5 DE ONDERGETEKENDE(N): DISCLAIMER verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp Naam rechtspersoon: Plaats statutaire zetel: Kantooradres: Nummer Kamer van Koophandel: e-mailadres:

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001 MD/817570.001 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Ren part Vastgoed, kantoorhoudende te 2514 JS 's-gravenhage, Nassaulaan

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN O P T I E O V E R E E N K O M S T De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te [ ], aan [ ], hierna te noemen: Optieverlener, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie

Samenvatting Ondernemingsrecht R10343

Samenvatting Ondernemingsrecht R10343 Samenvatting Ondernemingsrecht R10343 Auteur: Dick Tillema Datum: 18 januari 2016 Opleiding: OU Bachelor Bedrijfskunde Ondernemingsrecht OU DT, januari juni 2016 Pag. 1 Hoofdstuk 1. Inleiding Nav Dorresteijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2000 2001 Nr. 333 17 213 Vaststelling van titel 7.3 (Schenking) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 28 juni 2001 Wij Beatrix, bij

Nadere informatie

Verkoper kan zolang RGM Goederenmakelaar het object in de verkoop heeft niet kosteloos zijn eigendom opeisen.

Verkoper kan zolang RGM Goederenmakelaar het object in de verkoop heeft niet kosteloos zijn eigendom opeisen. BEMIDDELINGSVOORWAARDEN Bereik: deze voorwaarden gelden voor elke betrekking, uit welken hoofde dan ook, die ziet op bemiddeling tussen RGM Goederenmakelaar (hierna mede te noemen: RGM ) en een verkoper

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

Drempt, Zomerweg 43b Vraagprijs 240.000,-- k.k.

Drempt, Zomerweg 43b Vraagprijs 240.000,-- k.k. Drempt, Zomerweg 43b Vraagprijs 240.000,-- k.k. Van Zeeburg, Luimes & Lebbink Makelaars Hengelo Gld: tel.nr. 0575-462359 Vorden: tel.nr. 0575-555733 Zelhem: tel.nr. 0314-624215 Drempt, Zomerweg 43b Prachtig

Nadere informatie

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer:

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer: Licentievoorwaarden Werkingssfeer: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle - al dan niet in deze licentievoorwaarden omschreven - aanbiedingen, werkzaamheden en alle andere transacties door natuurlijke

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE !!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE !!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE Werkingssfeer Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen OVALPICTURE en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op 1. Alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Connictivity Solutions

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1. Door bij Entercare BV een bestelling te plaatsen, geeft u, de wederpartij, te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden van Entercare BV akkoord

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016

Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016 Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016 Inleiding. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de website van Numekaart.nl. Numekaart.nl dient als een gebruiksvriendelijk

Nadere informatie

FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) Burgerlijke staat : gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partner *

FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) Burgerlijke staat : gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partner * blad 1 FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) De ondergetekende(n): 1. Achternaam Voorna(a)m(en) voluit Adres Postcode/woonplaats E-mail adres Geboortedatum en -plaats Houder van : paspoort / rijbewijs / identiteitskaart

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van ABC gaan nooit verder dan door ABC schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van ABC gaan nooit verder dan door ABC schriftelijk is bevestigd. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Administratie- en Budgetcoaching

Nadere informatie

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever. Algemene Voorwaarden Advies, training en ondersteuning info@studiextra.nl www.studiextra.nl KvK: 55347940 Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke

Nadere informatie

1.1. De overeenkomst met de verkoper Verplichtingen van de vastgoedadviseur Het dossier Wanprestatie...

1.1. De overeenkomst met de verkoper Verplichtingen van de vastgoedadviseur Het dossier Wanprestatie... Inhoudsopgave 1. De verkoopopdracht 1.1. De overeenkomst met de verkoper...1 De overeenkomst van opdracht............... 1 Overeenkomst van opdracht is geen volmacht...2 Courtage.................................

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen, offertes en facaturen waarbij ScriptieScreening diensten van welke aard ook levert

Nadere informatie

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam &

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT t: (030)

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: (1) [ ] B.V., gevestigd en kantoorhoudende te [ ], hierna te noemen "[ ], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer; (2) [ ] B.V., gevestigd en

Nadere informatie

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat.

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. 2015-01 ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. Artikel 1 Toepassingsgebied. 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

S A M E N W E R K I N G S O V E R E E N K O M S T

S A M E N W E R K I N G S O V E R E E N K O M S T S A M E N W E R K I N G S O V E R E E N K O M S T Versie d.d. 18 januari 2011 PARTIJEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon DE GEMEENTE COEVORDEN, gevestigd te (7741 GE) Coevorden aan de Aleide Kramersingel

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

Verkoopvoorwaarden voor de verkoop bij inschrijving van:

Verkoopvoorwaarden voor de verkoop bij inschrijving van: Verkoopvoorwaarden voor de verkoop bij inschrijving van: De kavel gemeente Oirschot, sectie H, nummer 710 (Nieuwedijk) 1. Verkoopvoorwaarden 1. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om, indien

Nadere informatie

SURINAME. WET OP DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 1962 GOUVERNEMENTSBLAD van SURINAME NO. 106

SURINAME. WET OP DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 1962 GOUVERNEMENTSBLAD van SURINAME NO. 106 SURINAME WET OP DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 1962 GOUVERNEMENTSBLAD van SURINAME NO. 106 LANDSVERORDENING van 14 juli 1962 tot regeling van de collectieve arbeidsovereenkomst. IN NAAM DER KONINGIN!

Nadere informatie

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: (a) Opdrachtnemer: Joosen Re-integratie & Advies

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN gevestigd te Rotterdam alsmede haar rechtsopvolgsters en/of met haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen Columbus Exotics, heeft de navolgende Algemene Inkoopvoorwaarden

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1 Algemene voorwaarden ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN ADMINISTRATIEKANTOOR KAANDORP & MOOIJ Algemeen Artikel 1 1.

Nadere informatie

2.2 Alle aanbiedingen, kostenramingen c.q. offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.2 Alle aanbiedingen, kostenramingen c.q. offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene levering en betalingsvoorwaarden A.J. van Essen Uitvaartzorg- begrafenis en crematieverzorging Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 62777521 Artikel 1 Definities a.

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. Verbintenis en rechtshandhaving Inleiding

Hoofdstuk 21. Verbintenis en rechtshandhaving Inleiding Hoofdstuk 21 Verbintenis en rechtshandhaving 21.1 Inleiding In hoofdstuk 5 was het verschil tussen absolute en relatieve rechten aan de orde. Absolute rechten zijn rechten die tegenover iedereen werken.

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper,

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, INTENTIEVERKLARING DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht [ ], (statutair) gevestigd [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Gevolgen van schending mededelingsplicht bij verkoop aandelen

Gevolgen van schending mededelingsplicht bij verkoop aandelen Gevolgen van schending mededelingsplicht bij verkoop aandelen Inleiding In het traject dat uiteindelijk moet leiden tot de totstandkoming van een overeenkomst tot koop- en verkoop van aandelen hebben de

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bus Groep Nederland B.V. Handelsnaam BGN Parts. Statutair gevestigd en kantoorhoudende te Naarden. Deze

Nadere informatie

Zelhem, Wittebrinkweg 1B Koopsom: 229.000,-- v.o.n.

Zelhem, Wittebrinkweg 1B Koopsom: 229.000,-- v.o.n. Zelhem, Wittebrinkweg 1B Koopsom: 229.000,-- v.o.n. Van Zeeburg, Luimes & Lebbink Makelaars Hengelo Gld: tel.nr. 0575-462359 Vorden: tel.nr. 0575-555733 Zelhem: tel.nr. 0314-624215 BOUWKAVEL voor landhuis.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014 Artikel 1 Definities 1.1 Rootsmann: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. De eenmanszaak Rootsmann, statutair gevestigd te Vinkeveen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V.

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening

Nadere informatie

Checklist voor het aangaan en opstellen van overeenkomsten

Checklist voor het aangaan en opstellen van overeenkomsten Checklist voor het aangaan en opstellen van en Nr. Onderwerp 1. Oriëntatie 1. Bepaal het voorwerp (doel) van de. 2. Bepaal de soort en beoordeel of specifieke vormvoorschriften gelden voor aanbod of aanvaarding.

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden

Algemene inkoopvoorwaarden ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Nova Fruit B.V. gevestigd te Oosteinde 5 te Barendrecht alsmede haar rechtsopvolgsters en/of met haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen Nova Fruit B.V., heeft de navolgende

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 13. Noordhoff Uitgevers bv

Inhoud. Inleiding 13. Noordhoff Uitgevers bv Inhoud Inleiding 13 1 Enige grondbeginselen 15 1.1 Rechtsregels 16 1.1.1 Publiekrecht en privaatrecht 16 1.1.2 Dwingend en aanvullend (regelend) recht 17 1.1.3 Materieel en formeel recht 18 1.1.4 Objectief

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN C.G. Timmermans & Zn. B.V. gevestigd te Veen alsmede haar rechtsopvolgsters en/of met haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen CGT, heeft de navolgende Algemene Inkoopvoorwaarden

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e v a n K O E K & E I

A l g e m e n e v o o r w a a r d e v a n K O E K & E I Artikel 1 algemeen 1.1. In deze voorwaarden wordt onder Koek & Ei verstaan: mw. Y. Singer, handelende onder de naam Ambachtelijke bakkerij Koek en Ei, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

KLACHTPLICHT BIJ NON-CONFORMITEIT

KLACHTPLICHT BIJ NON-CONFORMITEIT KLACHTPLICHT BIJ NON-CONFORMITEIT Bij de aankoop van een woning blijkt achteraf nogal eens dat iets anders geleverd is dan op grond van de koopovereenkomst mocht worden verwacht. Er kan bijvoorbeeld sprake

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Fresh Handling BV ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

Fresh Handling BV ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Fresh Handling BV gevestigd te Oudezijds Kolk 5c te 1012 AL Amsterdam alsmede haar rechtsopvolgsters en/of met haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen Fresh Handling BV,

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Versluis: Scheepvaartbedrijf Versluis; de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Een eigen. huis. www.lindenotarissen.nl

Een eigen. huis. www.lindenotarissen.nl Een eigen huis www.lindenotarissen.nl Inhoudsopgave Een eigen huis 3 Woonhuis, de akte van levering 4 De Hypotheek 5 Samenlevingscontract 7 Testament 8 Een eigen huis U leest dit boekje waarschijnlijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Artikel 1 Definities Aanbod/ Aanbiedingen: een uitnodiging tot aanvaarding van een aanbod of aanbiedingen van Perspekt; Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemeen

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemeen Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de vertaler en de opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van

Nadere informatie