Algemene Voorwaarden voor Financiële Derivaten voor professionele Klanten van de Rabobank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden voor Financiële Derivaten voor professionele Klanten van de Rabobank"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden voor Financiële Derivaten voor professionele Klanten van de Rabobank Rabobank. Een bank met ideeën.

2 Algemene Voorwaarden voor Financiële Derivaten voor professionele Klanten van de Rabobank Deze Algemene Voorwaarden voor Financiële Derivaten voor professionele Klanten van de Rabobank maken onderdeel uit van de door de Klant met de bank gesloten Overeenkomst Financiële Derivaten. De Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. ( Rabobank Nederland ) en/of de bij haar aangesloten banken beschikken over een vergunning als kredietinstelling en beleggingsonderneming en zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in artikel 1:107 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) gehouden door De Nederlandsche Bank N.V. (www.dnb.nl) respectievelijk de Stichting Autoriteit Financiële Markten (www.afm.nl) te Amsterdam. Definities Artikel 1 In de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aangepast Volgend: met betrekking tot een datum, dat als de genoemde datum geen Werkdag is, de relevante datum zal worden vervangen door de eerste daarop volgende dag die een Werkdag is, tenzij deze dag valt in een volgende kalendermaand. In dat laatste geval zal de relevante datum worden vervangen door de laatste Werkdag voorafgaand aan de genoemde dag; Act/Act, of Act/365: een breuk berekend als volgt: A/B, waarbij A voor de eerste periode gelijk is aan het aantal dagen in de periode vanaf de Ingangsdatum (deze dag daarin begrepen) tot de eerste Rente Vervaldag. Voor ieder van de daaropvolgende periodes is A gelijk aan het aantal dagen vanaf de vorige Rente Vervaldag (deze dag daarin begrepen) tot de eerst daaropvolgende Rente Vervaldag. B is gelijk aan 365. Als een deel van de dagen waaruit A bestaat in een schrikkeljaar valt, is A/B, in afwijking van het bovenstaande, gelijk aan het totaal van (i) het aantal dagen in de periode vanaf de Ingangsdatum of de vorige Rente Vervaldag (deze dagen daarin begrepen) tot de daarop volgende Rente Vervaldag die valt in het schrikkeljaar, gedeeld door 366 en (ii) het aantal dagen in de periode gelegen vanaf de Ingangsdatum of de vorige Rente Vervaldag (deze dagen daarin begrepen) tot de daaropvolgende Rente Vervaldag die valt in het jaar bestaande uit 365 dagen, gedeeld door 365; Act/360 of Act/365/Fixed: een breuk berekend als volgt: A/B, waarbij A voor de eerste periode gelijk is aan het aantal dagen in de periode vanaf de Ingangsdatum (deze dag daarin begrepen) tot de eerste Rente Vervaldag. Voor ieder van de daaropvolgende periodes is A gelijk aan het aantal dagen vanaf de vorige Rente Vervaldag (deze dag daarin begrepen) tot de eerst daaropvolgende Rente Vervaldag. B is gelijk aan 360 in het geval van Act/360 en B is gelijk aan 365 in het geval van Act/365/Fixed (ongeacht of er sprake is van een schrikkeljaar); Afrekeningsbedrag: een bedrag gelijk aan (i) de som van de Eurowaarde van alle Verliezen, plus (ii) de som van de Eurowaarde van alle Onbetaalde Bedragen verschuldigd door de Klant aan de Bank, verminderd met (iii) de som van de Eurowaarde van alle Onbetaalde Bedragen verschuldigd door de Bank aan de Klant; Algemene Algemene Bankvoorwaarden, waarvan de tekst Bankvoorwaarden: op 27 juli 2009 door de Nederlandse Vereniging van Banken onder nummer 61/2009 is deponeerd bij de griffie van de rechtbank in Amsterdam of daarvoor in de plaats komende voorwaarden; Algemene Voorwaarden: Algemene voorwaarden zoals vastgelegd in deze Algemene Voorwaarden voor Financiële Derivaten van de Rabobank voor professionele Klanten of daarvoor in de plaats komende voorwaarden; Bank: de Coöperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank B.A., statutair gevestigd te Amsterdam of één van de bij haar aangesloten banken met wie de Overeenkomst is gesloten; Bevestiging: een schriftelijk of elektronisch door de Bank aan de Klant te zenden of gezonden stuk zoals bedoeld in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden, waarin van iedere afzonderlijke Transactie de essentiële gegevens zijn weergegeven; versie mei 2010 Algemene Voorwaarden Financiële Derivaten (professionele Klanten) 2

3 CHF-Libor-BBA: CHF- London Interbank Offered Rate (Libor) Ingangsdatum: de datum per welke de betreffende Transactie is de referentiekoers voor de Zwitserse Franc ingaat, Als er geen Ingangsdatum is vermeld, geldmarkt die voor verschillende periodes is de Transactiedatum de Ingangsdatum; wordt gepubliceerd om of omstreeks uur s morgens Londen tijd op het zogenaamde JPY-Libor-BBA: JPY- London Interbank Offered Rate (Libor) Reuters scherm; is de referentiekoers voor de Japanse Yen geldmarkt die voor verschillende periodes Einddatum: de datum per welke de betreffende Transactie wordt gepubliceerd om of omstreeks uur eindigt; s- morgens Londen tijd om het zogenaamde Reuters scherm; Eur-Euribor-Reuters: Euro Interbank Offered Rate (Euribor) is de referentiekoers voor de euro geldmarkt die voor Klant: degene of degenen, zowel samen als ieder verschillende periodes wordt gepubliceerd om afzonderlijk, met wie de Bank een Overeenkomst of omstreeks uur s-morgens Brussel tijd op heeft gesloten; het zogenaamde Reuters scherm; Nominaal Bedrag: de hoofdsom of het bedrag waarover de Europees: met betrekking tot een Transactie die een optie verrekening plaatsvindt; is, of elementen daarvan in zich draagt, dat de koper van de optie (of een soortgelijk recht) Onbetaalde Bedragen: alle op de Vervroegde Vervaldag niet betaalde zijn wilsrecht alleen kan uitoefenen op de bedragen die onder de Opgezegde Transacties genoemde Expiratiedatum en niet op enig ander volgens op basis van de relevante Bevestiging moment gelegen tussen de Ingangsdatum en de opeisbaar zijn en/of betaald dienen te worden genoemde datum; door een partij, en als een of meer bedragen op of voor de Vervroegde Vervaldag opeisbaar Eurowaarde: met betrekking tot enig bedrag, als het een waren -voor zover van toepassing- - verhoogd bedrag betreft in Euro, dat bedrag, en als het een met de Vertragingsrente in de valuta waarin die bedrag in enige andere valuta betreft (de andere bedragen luiden, vanaf de op deze bedragen valuta), het bedrag in Euro dat de Bank nodig toepasselijke Vervaldag tot aan de dag van heeft om per de Vervroegde Vervaldag (of als het betaling; Afrekeningsbedrag wordt berekend per enige latere datum, per die datum) dat bedrag in de Opgezegde Transacties: alle door de Bank aangewezen Transacties andere valuta te kopen tegen de koers welke die die zullen worden beëindigd op de in de dag om of omstreeks 8.30 uur Nederlandse tijd kennisgeving aangegeven dag; door de Bank is vastgesteld; Overeenkomst: de overeenkomst die wordt gevormd door de Expiratiedatum: de datum waarop een optie kan worden Overeenkomst Financiële Derivaten, samen met uitgeoefend; alle Transacties en alle Bevestigingen; Fixingdatum: de datum waarop de Bank de koers of Overeenkomst Financiële de overeenkomst financiële derivaten zoals van referentiekoers van de Transactievaluta vaststelt; Derivaten: kracht tussen de Bank en de Klant; Garant: derde die zich jegens de Bank verbindt tot Rabobank Groep: de economische eenheid waarin rechtspersonen nakoming van de verplichtingen van de Klant uit en vennootschappen en/of vergelijkbare de Overeenkomst en de daarop van toepassing entiteiten naar enig buitenlands of internationaal zijnde Algemene Voorwaarden; rechtsstelsel organisatorisch zijn verbonden, tot welke eenheid ook Rabobank Nederland behoort; GBP-Libor-BBA: GBP- London Interbank Offered Rate (Libor) is de referentiekoers voor de Sterling geldmarkt die Rente Looptijd: periode waarover een in de Bevestiging bepaalde voor verschillende periodes wordt gepubliceerd rente in rekening wordt gebracht; om of omstreeks uur s-morgens Londen tijd op het zogenaamde Reuters scherm; Herzieningdatum Vaste/ De datum waarop de Bank de Vaste/ Variabele Variabele Rente: Rente vaststelt; versie mei 2010 Algemene Voorwaarden Financiële Derivaten (professionele Klanten) 3

4 Rente Vervaldag: iedere dag die in een Bevestiging is omschreven als Verliezen : met betrekking tot Opgezegde Transacties, de Vaste Rente Vervaldag (met betrekking tot het in verschillende bedragen indien van toepassing die Bevestiging opgenomen Vaste Rente Bedrag ), in verschillende valuta luidende die de Bank Variabele Rente Vervaldag (met betrekking tot redelijkerwijs aanmerkt als de totale verliezen, of het in die Bevestiging opgenomen Variabele als de totale winsten (en in dat geval uitgedrukt Rente Bedrag, Floor Bedrag of Cap Bedrag ) of als negatieve getallen) in verband met die Rente Vervaldag (met betrekking tot het in die Opgezegde Transacties, inclusief daarmee Bevestiging opgenomen Rente Bedrag ); gederfde winsten of geleden verliezen, de fundingkosten dan wel opbrengsten, kosten dan Rente Vaststelling: bericht van de Bank inhoudende de rente wel opbrengsten van het afbreken of vervangen verrekening voor de dan geldende periode; van aan de Opgezegde Transactie(s) gerelateerde derivatentransacties en dergelijke, maar Spotmarkt: de spot foreign exchange markt; de wereldwijde exclusief alle kosten van juridische bijstand, van handel in valuta met levering na twee werkdagen; deskundigen en proceskosten, één en ander zo mogelijk berekend per de Vervroegde Vervaldag Spotkoers: de koers zoals deze op enig moment in de of per een dag zo spoedig mogelijk daarna. Voor Spotmarkt geldt, met betrekking tot het het vaststellen van dit bedrag zullen Onbetaalde valutapaar waarop de Transactie betrekking heeft; Bedragen met betrekking tot Opgezegde Transacties buiten beschouwing worden gelaten, Transactie: iedere op enig moment tussen partijen maar alle betalingsverplichtingen, al dan niet overeengekomen transactie waarop in de onder voorwaarde, die zouden zijn verschuldigd Bevestiging of anderszins de Overeenkomst van na de Vervroegde Vervaldag indien zich geen toepassing is verklaard; Verzuim had voorgedaan, zullen in aanmerking worden genomen; Transactiedatum: de dag waarop de betreffende Transactie is gesloten; Verstoorde markt: een omstandigheid waarbij in redelijkheid niet van de Bank kan worden gevergd of de Bank in Transactievaluta: de in de Bevestiging van een bepaalde redelijkheid niet in staat is, om qua grootte en Transactie aangegeven of anderszins uit de looptijd vergelijkbare deposito s aan te trekken Overeenkomst blijkende munteenheid waarin de op de interbancaire markten; betalingsverplichting van de betreffende partij onder de Overeenkomst luidt; Vertragingsrente: De extra rente die is verschuldigd vanaf het moment van Verzuim of zoveel eerder als uit de USD-Libor-BBA: London Interbank Offerd Rate (Libor) is de Overeenkomst blijkt; referentiekoers voor de U.S. Dollars geldmarkt die voor verschillende periodes wordt gepubliceerd Vervaldag: iedere uit de Overeenkomst blijkende en/of in de om of omstreeks uur s morgens London tijd Bevestiging vermelde dag waarop de betreffende op het zogenaamde Reuters scherm; partij al dan niet na uitoefening van een wilsrecht zijn al dan niet voorwaardelijke verplichtingen Vaste Rente: de tussen Bank en Klant voor een Transactie onder de betreffende Transactie dient na te overeengekomen rente welke gedurende een komen; is voor de nakoming van een verplichting bepaalde periode niet gewijzigd kan worden; in de Overeenkomst en/of Bevestiging een (NB: naast verplichtingen voortvloeiende uit de dergelijke dag niet vastgesteld, dan moet de Transactie dient de Klant rekening te houden verplichting worden nagekomen op de dag met opslagen, kosten en /of vergoedingen die waartegen de Bank betaling heeft verzocht of voortvloeien uit de (toekomstige) financiering); betaling heeft aangekondigd; Variabele Rente: de rente zoals deze dagelijks door de Bank Vervroegde Vervaldag: de door de Bank of de Klant te bepalen dag als wordt vastgesteld en door de Bank altijd kan bedoeld in artikel 11; worden gewijzigd; (NB: naast verplichtingen voortvloeiende uit de Transactie dient de Klant Verzuim: als zich één of meer van de in artikel 9.1 onder (a) rekening te houden met opslagen, kosten tot en met (q) opgesomde situaties voordoet; en /of vergoedingen die voortvloeien uit de (toekomstige) financiering); versie mei 2010 Algemene Voorwaarden Financiële Derivaten (professionele Klanten) 4

5 Volgende: Vorige: Werkdag: Zekerheid: 30/360, of 360/360, of Bond Basis: met betrekking tot een datum, dat als de genoemde datum geen Werkdag is, de relevante datum zal worden vervangen door de eerste daarop volgende dag die een Werkdag is; met betrekking tot een datum, dat als de genoemde datum geen Werkdag is, de relevante datum zal worden vervangen door de eerste daarvoor gelegen dag die een Werkdag is; een dag waarop de bankinstellingen in Nederland of - voor zover naar het oordeel van de bank van toepassing - in enig ander land geopend zijn en/of waarop transacties plaatsvinden in de interbancaire markt in Amsterdam en/of enige andere plaats waar ter voldoening aan verplichtingen van de Overeenkomst Financiële Derivaten en deze Algemene Voorwaarden handelingen worden verricht, tenzij anders is bepaald in deze voorwaarden; ieder(e) garantie, borgtocht, pandrecht, hypotheekrecht, financiëlezekerheidsovereenkomst en ander zekerheidsrecht -zowel samen als ieder afzonderlijk - dat (mede) (door derden) ten gunste van de Bank gevestigd of gesteld is (mede) tot zekerheid voor de betaling van het Afrekeningsbedrag en andere vorderingen uit hoofde van de Overeenkomst, dan wel uit welke hoofde dan ook; een breuk berekend als volgt: A/B, waarbij A voor de eerste periode gelijk is aan het aantal dagen in de periode vanaf de Ingangsdatum (deze dag daarin inbegrepen) tot de eerste Rente Vervaldag. Voor ieder van de daaropvolgende periodes is A gelijk aan het aantal dagen vanaf de vorige Rente Vervaldag (deze dag daarin begrepen) tot de eerst daaropvolgende Rente Vervaldag. Het aantal dagen wordt daarbij berekend op basis van een jaar van 360 dagen bestaande uit 12 maanden van 30 dagen. Met dien verstande dat (i) als de periode eindigt op de 31e dag van een maand, maar niet is begonnen op de 30e of 31e dag van een maand, de desbetreffende maand niet geacht zal worden te zijn ingekort tot 30 dagen en (ii) als de periode eindigt op de laatste dag van de maand februari de maand niet zal worden geacht te zijn verlengd tot 30 dagen. B is gelijk aan 360. Transacties en Bevestigingen Artikel de Klant binnen tien Werkdagen nadat een Transactie is gesloten van de Bank geen Bevestiging heeft ontvangen, dient de Klant dit onverwijld aan de Bank te berichten. De Klant is verplicht de Bevestiging op juistheid en/of volledigheid te controleren. De Klant zorgt ervoor dat de Bank binnen vijf Werkdagen na het versturen door de Bank van een Bevestiging (een kopie van) die Bevestiging rechtsgeldig voor akkoord getekend of anderszins door of namens de Klant geautoriseerd retour heeft ontvangen. Indien de Bank niet tijdig hetzij een rechtsgeldig getekende of geautoriseerde (kopie van de) Bevestigingheeft ontvangen en de Klant de Bank niet tijdig heeft geïnformeerd geen Bevestiging te hebben ontvangen, zal de Klant geacht worden (de inhoud van) de Bevestiging te hebben goedgekeurd. De Bevestiging die rechtsgeldig voor akkoord getekend of anderszins door of namens de Klant geautoriseerd retour wordt gestuurd, dan wel de Bevestiging die door de Klant geacht is te zijn goedgekeurd op grond van voorgaande zinsnede, zal gelden als enig en uitsluitend bewijs van de Transactie en de voorwaarden waaronder de Transactie is aangegaan. Wanneer de Klant en Bank achteraf de reeds gesloten Transactie, en/of de voorwaarden van de reeds gesloten Transactie, zoals deze in de Bevestiging zijn verwoord, willen wijzigen, zal het bewijs van de nieuwe Bevestiging van de bestaande Transactie, het bewijs van de eerdere Bevestiging van de bestaande Transactie vervangen. Dit geldt onverminderd hetgeen in artikel 2.3 van deze Algemene Voorwaarden is bepaald. 2.2 De Bevestiging zal in ieder geval de voor de betreffende Transactie essentiële gegevens bevatten zoals de aard van de Transactie, de Transactiedatum, de Ingangsdatum, de Vervaldag(en), de in de Transactie betrokken Nominale Bedragen, de Transactievaluta en zal de toepasselijke koersen en rentepercentages vermelden. 2.3 (i) In geval van aanpassingen van de samenstelling en/of omschrijving van een in een van de Transacties opgenomen rentevoet en/of index, of (ii) wanneer een dergelijke rentevoet en/of index niet langer bestaat, dan wel wordt vervangen door een gelijksoortige rentevoet en/of index, of (iii) wanneer er veranderingen optreden met betrekking tot de organisatie(s) die de betreffende rentevoet en/of index vaststelt en/ of publiceert; zal de rentevoet en/of index die naar het oordeel van de Bank in de plaats treedt van de desbetreffende index en/of rentevoet of daarmee naar het oordeel van de Bank zoveel mogelijk overeenkomst, van toepassing zijn op de betrokken Transactie, zonder dat daartoe een nadere afspraak is vereist, tenzij in de Bevestiging een andere afspraak is gemaakt. Als de referentiekoers voor een in de Bevestiging genoemde valuta niet wordt gepubliceerd, zal de Bank de referentiekoers vaststellen aan de hand van quotes van drie banken die deelnemen aan de vaststelling van Euribor, Libor of andere referentiekoers voor de geldmarkten ten bedrage van ongeveer het Nominaal Bedrag en met een looptijd gelijk aan de Rente Looptijd, zonder dat daartoe een nadere afspraak is vereist, tenzij in de Bevestiging een andere afspraak is gemaakt. 2.4 De Klant geeft hierbij de Bank toestemming tot het elektronisch toezenden van Bevestigingen. Indien een Bevestiging elektronisch wordt verstrekt zal de Bank gedurende de toepasselijke wettelijke versie mei 2010 Algemene Voorwaarden Financiële Derivaten (professionele Klanten) 5

6 bewaartermijn op verzoek van de Klant een schriftelijke kopie van de Bevestiging verstrekken. Zekerheid Artikel Het pandrecht omvat mede een recht van pand op alle ter zake van de verpande goederen te ontvangen vergoedingen. Elke verpanding geschiedt met inachtneming van de op de Klant van toepassing zijnde regelgeving of enige op hem rustende rechtsplicht uit welke hoofde ook. 3.2 De Bank is bevoegd goederen, die aan de Bank zijn verpand, te herverpanden tot zekerheid voor een schuld van de Bank, mits de herverpanding slechts geschiedt tot een zodanige omvang als de Bank zelf nodig heeft als zekerheid voor hetgeen zij op het moment van de herverpanding van de Klant te vorderen heeft of kan krijgen en de herverpande goederen onmiddellijk na aflossing van schuld van de Klant uit de herverpanding worden ontslagen. Door ondertekening van de Overeenkomst Financiële Derivaten verleent de Klant de Bank toestemming voor deze herverpanding. 3.3 Zolang uit hoofde van de Overeenkomst nog een vordering van de Bank op de Klant bestaat of te eniger tijd nog kan ontstaan, mag de Klant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Bank, geen huidige en in de toekomst nog te verwerven registergoederen met hypotheek of enig ander goederenrechtelijk recht bezwaren, noch deze verkopen, ruilen of op andere wijze vervreemden (sale- and leaseback en andere off-balance constructies uitdrukkelijk daaronder begrepen), noch huidige en in de toekomst te verwerven andere goederen op enige wijze in zekerheid geven (een financiëlezekerheidsovereenkomst hieronder begrepen) of met enig ander goederenrechtelijk recht bezwaren, noch deze buiten het kader van de normale bedrijfsuitoefening te verhuren, verkopen, ruilen of op andere wijze vervreemden (sale- and leaseback en andere off-balance constructies uitdrukkelijk daaronder begrepen), en zich niet aansprakelijk stellen of op enig andere wijze instaan voor schulden welke door anderen zijn of mochten worden aangegaan. 5.2 De Bank is onherroepelijk gevolmachtigd met het recht van substitutie de rekening(en) van de Klant per de betreffende Vervaldag te debiteren, onverminderd de verplichting van de Klant om ervoor zorg te dragen dat het saldo en/of de kredietruimte van die rekening(en) op de betreffende Vervaldag zodanig is dat de dispositieruimte door debitering niet wordt overschreden. Crediteringen van de rekening(en) van de Klant zullen door de Bank worden verricht, met inachtneming van het bepaalde in artikel 23 van de Algemene Bankvoorwaarden. 5.3 Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, zullen alle betalingen door de Klant worden verricht zonder kosten voor de Bank en zonder enige verrekening, aftrek, inhouding of opschorting van welke aard ook. Eventuele kosten zijn voor rekening van de Klant. 5.4 Alle kosten betreffende de normale uitvoering van de Overeenkomst, alsmede alle in redelijkheid gemaakte kosten welke voor de Bank voortvloeien uit het feit dat de Klant enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, daaronder mede begrepen de kosten van incasso, van juridische bijstand en van deskundigen alsmede proceskosten, tegen wie ook gemaakt, zullen voor rekening van de Klant zijn en op eerste verzoek van de Bank door de Klant worden voldaan. 5.5 Als één van de partijen enige betalingsverplichting uit of in verband met de Overeenkomst niet nakomt en (nog) geen Vervroegde Vervaldag is ingetreden, is de partij die niet nakomt over het achterstallige bedrag vanaf de dag dat hij niet nakomt tot en met de dag van betaling Vertragingsrente verschuldigd, onverminderd de overige rechten van de andere partij. 5.6 Alle betalingen uit of in verband met de Overeenkomst zullen worden aangewend ter voldoening van achtereenvolgens: (i) eventuele kosten (ii) Vertragingsrente en (iii) in volgorde van hun opeisbaarheid, de betalingsverplichting(en) onder Transactie(s), dan wel, als van toepassing, het Afrekeningsbedrag. Break Clause en Reset Clause Artikel 4 De Bank en de Klant kunnen een Break Clause (opzegging tegen een vooraf bepaald tijdstip) en/of een Reset Clause (een bepaling op grond waarvan na een vooraf bepaalde termijn een Afrekeningsbedrag is verschuldigd) overeenkomen. In de Bevestiging wordt een dergelijke voorwaarde opgenomen. Betalingen en kosten Artikel De betalingen aan of van de Klant in het kader van de Overeenkomst zullen plaatsvinden op of ten laste van in de Transactievaluta luidende rekening(en) van de Klant bij de Bank. Als de Klant bij de Bank geen rekening(en) in de betreffende Transactievaluta aanhoudt zal betaling geschieden op de voor die Transactievaluta gebruikelijke wijze, tenzij partijen anders overeenkomen. De betaling van al hetgeen de Klant ter zake van deze Overeenkomst aan de Bank verschuldigd is moet geschieden op een door de Bank op te geven rekening of op een zodanige andere plaats of wijze als door de Bank zal worden aangewezen. De Bevestiging van de Transactie bevat de grondslag voor de berekening van de totale prijs van de Transactie. Belastingen Artikel Alle belastingen, anders dan alle belastingen naar de winst waaraan de Bank is of zal worden onderworpen, op of in verband met betalingen van de Klant aan de Bank uit hoofde van deze Overeenkomst, zullen voor rekening van de Klant zijn en op eerste verzoek van de Bank door de Klant worden voldaan. Eén en ander geldt slechts voor zover de Bank deze bedragen niet kan verrekenen met de door haar verschuldigde vennootschapsbelasting, voor deze bedragen geen actieve belastinglatentie op haar balans kan opnemen of inzake deze bedragen geen recht op restitutie kan doen gelden. 6.2 Alle belastingen, anders dan alle belastingen naar de winst waaraan de Klant is of zal worden onderworpen, op of in verband met betalingen van de Bank aan de Klant uit hoofde van deze Overeenkomst, zullen voor rekening van de Bank zijn en op eerste verzoek van de Klant door de Bank worden voldaan. Eén en ander slechts voor zover de Klant deze bedragen niet kan verrekenen met de door hem verschuldigde vennootschapsbelasting, voor deze bedragen geen actieve belastinglatentie op zijn balans kan opnemen of inzake deze bedragen geen recht op restitutie kan doen gelden. versie mei 2010 Algemene Voorwaarden Financiële Derivaten (professionele Klanten) 6

7 Garanties en nadere verplichtingen Klant Artikel In het kader van het aangaan van de Overeenkomst garandeert de Klant, en de Klant wordt geacht dit telkens bij het aangaan van een Transactie opnieuw te garanderen: (a) dat als de Klant een rechtspersoon is dat deze rechtsgeldig is opgericht, en deze gerechtigd is om de Overeenkomst aan te gaan, zijn verplichtingen daaruit na te komen en iedere afzonderlijke Transactie aan te gaan dan wel, als Klant een natuurlijk persoon is, hij handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en, hij gerechtigd is om de Overeenkomst en iedere afzonderlijke Transactie aan te gaan; (b) dat als de Klant, die de Overeenkomst Financiële Derivaten ondertekent, een maatschap, een commanditaire vennootschap, een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een commanditaire vennootschap of andere openbare vennootschap met of zonder rechtspersoonlijkheid is, dan is iedere bestuurder, (beherend of besturend) vennoot of maat gevolmachtigd om hen als hoofdelijk aansprakelijke Klanten te verbinden voor de verplichtingen welke voor de Klant voortvloeien uit het aangaan van de Overeenkomst; (c) dat het aangaan van, of het nakomen van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en/of het aangaan van iedere Transactie niet in strijd is met zijn statuten of reglementen dan wel andere regelingen met betrekking tot de Klant, noch met enige op de Klant of op enige van zijn activa van toepassing zijnde wet, regeling, besluit of aanbeveling van enig overheidsorgaan, en evenmin in strijd is met enig de Klant bindend vonnis of contract en valt binnen het statutaire doel van de Klant en aan dat doel dienstig is en de Klant overeenkomstig zijn investeringsdoeleinden en risicobereidheid handelt; (d) dat hij alle eventueel benodigde (interne en externe) toestemmingen, ontheffingen of vergunningen voor het aangaan van, het nakomen van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst en het aangaan van iedere Transactie heeft verkregen, deze van kracht zijn en dat hij aan alle eventuele bijbehorende voorwaarden en beperkingen heeft voldaan en nog steeds voldoet, en al zijn verplichtingen onder de Overeenkomst rechtsgeldig en voor de Klant bindend en afdwingbaar zijn; (e) dat de Klant uitsluitend handelt voor zichzelf en niet als gevolmachtigde of lasthebber of anderszins voor een derde handelt, behoudens het bepaalde in artikel 7.1 sub b, artikel 7.4 en 8.1 van deze Algemene Voorwaarden. 7.2 De Klant staat ervoor in dat de in lid 1 van dit artikel door de Klant gegeven garanties gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst gelden. 7.3 De Klant zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Bank niet overgaan of besluiten tot het metterwoon verlaten van Nederland of tot beëindiging van zijn onderneming of openbare taak, verplaatsing van de uitoefening van zijn onderneming naar een ander land of tot gehele of gedeeltelijke staking, verkoop, verhuur, vervreemding of bezwaring van zijn onderneming of activa of een, naar het oordeel van de Bank, belangrijk deel daarvan, ongeacht of dit in de vorm van één (rechts) handeling of een combinatie van (rechts)handelingen geschiedt. 7.4 Als de Overeenkomst wordt aangegaan met twee of meer (rechts) personen geldt het volgende: (a) de Bank is bevoegd betalingen ter zake van deze Overeenkomst aan één der Klanten te doen en is aldus gekweten jegens ieder der Klanten; (b) iedere Klant heeft aan iedere mede-klant de bevoegdheid verleend om mede namens hem alle mededelingen en aanzeggingen die de Bank met betrekking tot de Overeenkomst doet te ontvangen en daarvan kennis te nemen. Iedere Klant is bevoegd om mede namens iedere mede-klant aan de Bank mededelingen en aanzeggingen te doen; (c) iedere Klant is jegens de bank hoofdelijk aansprakelijk. 7.5 De Klant zal onmiddellijk na het gereedkomen daarvan, maar uiterlijk binnen zes maanden na afloop van ieder boekjaar, aan de Bank een exemplaar zenden van de op dat boekjaar betrekking hebbende jaarrekening en voorts aan de Bank op haar eerste verzoek zodanige nadere of andere informatie verschaffen als de Bank in redelijkheid mag verlangen. Aansprakelijkheid Artikel Als de Klant, die de Overeenkomst sluit, bestaat uit meer (rechts) personen, blijven zij allen tegenover de bank hoofdelijk en voor het geheel aansprakelijk voor het uit hoofde van de Overeenkomst aan de Bank verschuldigde, totdat het aan de Bank verschuldigde uit hoofde van de Overeenkomst volledig is betaald, ook als door de bank gestelde Zekerheid geheel of gedeeltelijk worden prijsgegeven. Door ondertekening van de Overeenkomst doet de Klant jegens de Bank afstand van alle door de wet aan hoofdelijke medeschuldenaren en/ of borgen toegekende rechten en verweermiddelen voor zover in de Overeenkomst niet anders is overeengekomen. Door ondertekening van de Overeenkomst neemt de bank de hiervoor bedoelde afstanddoening aan. 8.2 De Bank is jegens de Klant niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade, of voor gederfde winst of ander gederfd voordeel voortvloeiende uit of in verband met de Overeenkomst. Dit geldt niet als de Bank opzettelijk of met grove nalatigheid een of meer verplichtingen voortvloeiende uit of in verband met de Overeenkomst niet is nagekomen. 8.3 De Klant vrijwaart de Bank voor aanspraken van derden met betrekking tot de Overeenkomst en Transacties welke de Klant met de Bank is aangegaan of wenst aan te gaan. 8.4 Als de Klant een rechtspersoon is, respectievelijk als de Overeenkomst Financiële Derivaten wordt ondertekend door een maatschap, een commanditaire vennootschap, een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een commanditaire vennootschap of andere openbare vennootschap met of zonder rechtspersoonlijkheid is, dan geldt dat: (a) iedere bestuurder, (beherend of besturend) vennoot of maat gevolmachtigd is om alle (rechts)handelingen zelfstandig te verrichten ter uitvoering van of in verband met het in de Overeenkomst en om alle mededelingen en aanzeggingen met betrekking tot de Overeenkomst te doen en te ontvangen; (b) na het overlijden van een (beherend of besturend) vennoot of maat, of ontbinding van een een maatschap, een commanditaire vennootschap, een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een commanditaire vennootschap of andere versie mei 2010 Algemene Voorwaarden Financiële Derivaten (professionele Klanten) 7

8 openbare vennootschap met of zonder rechtspersoonlijkheid, blijft/blijven de andere (beherend of besturend) venno(o)t(en) of ma(a)t(en) bevoegd om alle (rechts)handelingen zelfstandig te verrichten ter uitvoering van of in verband met het in de Overeenkomst bepaalde. Verzuim van de Klant Artikel In ieder van de navolgende gevallen of wanneer zich vergelijkbare rechtsfeiten of omstandigheden uit buitenlandse of internationale rechtsstelsels voordoen, doet zich ten aanzien van de Klant een Verzuim voor, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, met dien verstande dat, als de Klant een maatschap, een commanditaire vennootschap, een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een commanditaire vennootschap of andere openbare vennootschap met of zonder rechtspersoonlijkheid is en een van deze gevallen zich voordoet ten aanzien van een of meer (beherend of besturend) vennoten of maten, dit geacht wordt een Verzuim te zijn van de gehele maatschap, een commanditaire vennootschap, een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een commanditaire vennootschap of andere openbare vennootschap met of zonder rechtspersoonlijkheid: (a) de Klant komt enige betalingsverplichting jegens de Bank uit hoofde van de Overeenkomst niet na en de Klant is binnen drie Werkdagen nadat de Klant daarop door de Bank is gewezen die betalingsverplichting niet alsnog nagekomen; (b) de Klant schendt enige op hem rustende verplichting uit hoofde van de Overeenkomst om zich van bepaalde (rechts)handelingen te onthouden; (c) de Klant komt enige andere op hem rustende verplichting uit hoofde van de Overeenkomst niet na en de Klant is binnen tien Werkdagen nadat de Klant daarop door de Bank is gewezen die verplichting niet alsnog nagekomen; (d) één of meer van de door de Klant afgegeven garanties, zoals opgenomen in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden, of enige andere door de Klant afgegeven verklaring onjuist of onvolledig blijkt te zijn, dan wel één van de daarin genoemde respectievelijk daaruit voortvloeiende verplichtingen niet of niet langer wordt nageleefd; (e) de Klant komt enige verplichting uit enige geldlenings- of financieringsovereenkomst of enige verplichting uit welke hoofde ook jegens de Bank of een derde niet of niet tijdig na en, als van toepassing, de Klant is binnen de krachtens die overeenkomst geldende termijn die verplichting niet alsnog nagekomen, zodat de betreffende schuldeiser bevoegd is tot (vervroegde) opeising over te gaan; (f ) enige verplichting uit de Overeenkomst is niet langer rechtsgeldig en/of jegens de Klant bindend en afdwingbaar; (g) als de Klant een natuurlijk persoon is: - bij (vermoeden van) overlijden of vermissing van de Klant, of; - als de Klant onder curatele wordt gesteld; als de Klant geen natuurlijk persoon is: - bij ontbinding, liquidatie of opheffing dan wel besluit of kennelijk voornemen tot ontbinding, liquidatie of opheffing van de Klant of één van zijn vennoten of maten, of; - als de Klant een vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap of maatschap of een commanditaire of andere openbare vennootschap met of zonder rechtspersoonlijkheid is: bij uit- en/of toetreding van een vennoot en/of een maat; - als de Klant zijn rechtspersoonlijkheid verliest of wijzigt; - als de Klant zijn beroep of bedrijf gedeeltelijk beëindigt of dreigt te beëindigen; - als de Klant een rechtspersoon vertegenwoordigt en wordt gesplitst of fuseert; - als de Klant zonder schriftelijke toestemming van de Bank Nederland metterwoon verlaat, of zijn bedrijfs- of beroepsuitoefening (deels) naar het buitenland verplaatst; - als de Klant zijn wettelijk verplichte vergunning of registratie verliest of dreigt te verliezen of als de Klant in strijd handelt met de aan zodanige vergunning of registratie verbonden voorwaarden; (h) de Klant vraagt surséance van betaling aan, verzoekt de toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling, doet aangifte tot faillietverklaring, de Klant wordt al dan niet voorlopig surséance van betaling verleend, wordt in staat van faillissement verklaard of enige daarmee vergelijkbare insolventieregeling wordt aangevraagd of uitgesproken of de Klant biedt een akkoord buiten faillissement aan of er wordt ten aanzien van de Klant een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing verklaard; (i) op één of meerdere rechten van de Klant uit de Overeenkomst of op het geheel of op een, naar het oordeel van de Bank, belangrijk gedeelte van de vermogensbestanddelen van de Klant wordt conservatoir of executoriaal beslag gelegd of anderszins verhaal gezocht of één of meerdere rechten van de Klant uit de Overeenkomst of een deel of een, naar het oordeel van de Bank, belangrijk gedeelte van de vermogensbestanddelen van de Klant wordt/worden onder bewind of onder beheer gesteld of de goederen van de Klant worden geheel of voor een, naar het oordeel van de Bank, belangrijk deel onteigend of geconfisqueerd of de goederen van de Klant zijn geheel of voor een, naar het oordeel van de Bank, belangrijk deel teniet gegaan of beschadigd; (j) er doet zich een, naar het oordeel van de Bank, ingrijpende wijziging voor in de directe of indirecte zeggenschap over (de activiteiten van of de onderneming van) de Klant dan wel er doet zich een dergelijke wijziging in de deelneming, al dan niet direct, in het kapitaal van de Klant voor, dan wel er komt een, naar het oordeel van de Bank, ingrijpende wijziging in de statuten, de reglementen of een gemeenschappelijke regeling van de Klant dan wel vergelijkbare documenten met betrekking tot de Klant. Deze bepaling is slechts van toepassing indien de Klant geen natuurlijk persoon is; (k) de Klant heeft de Bank onjuiste gegevens verstrekt of haar gegevens onthouden welke voor de Bank, naar haar oordeel met het oog op het aangaan van de Overeenkomst van wezenlijk belang zijn of waren; (l) als naar het oordeel van de Bank wetgeving of de interpretatie daarvan is gewijzigd, dan wel een overheidsmaatregel is genomen, die betrekking of invloed heeft of kan hebben op de Overeenkomst en/of de verstrekte Zekerheid en/of de waarde daarvan, en de Klant en de Bank hebben binnen een redelijke door de Bank te stellen termijn geen schriftelijke overeenstemming bereikt over de versie mei 2010 Algemene Voorwaarden Financiële Derivaten (professionele Klanten) 8

9 aanpassing van de desbetreffende bepalingen en/of Dekking en/of Zekerheid, waarbij als uitgangspunt dient dat de positie van de Bank niet in een naar haar oordeel negatieve zin wijzigt; (m) als er naar het oordeel van de Bank zich enige gebeurtenis, verandering of omstandigheid in de financiële positie, de bedrijfsvoering, of de status van de Klant, dan wel in de marktomstandigheden voordoet die de nakoming van enige verplichting onder de Overeenkomst door de Klant in aanzienlijke mate schaadt, vertraagt of in gevaar brengt, of er is voorzienbaar dat zulks zich zal voordoen; (n) er doet zich een gebeurtenis voor die in de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden als een Verzuim van de Klant wordt aangemerkt; (o) als naar het oordeel van de Bank als gevolg van de relatie van de Bank met de Klant, de integriteit en/of reputatie van de financiële sector en/of de Bank wordt aangetast; (p) er doet zich een gebeurtenis voor genoemd onder 9.1(a) tot en met 9.1(o) ten aanzien van de Garant of de echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner van de Klant; (q) er is sprake van een Verstoorde Markt die invloed heeft op de Transactie. 9.2 De Klant verbindt zich de Bank onverwijld op de hoogte te stellen als één of meer van de gevallen, genoemd in 9.1(a) tot en met 9.1(o) zich voordoet of als de Klant redelijkerwijs kan verwachten dat dat zal gebeuren. 9.3 De Bank is gerechtigd haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten als: 1. de Bank goede grond heeft te vrezen dat de Klant zal tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, ongeacht of (reeds) sprake is van Verzuim, dan wel 2. zich ten aanzien van de Klant een Verzuim voordoet of als de Klant tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, ongeacht of (reeds) sprake is van een Verzuim. Rapportage Artikel 10 De Bank zendt de Klant tenminste eenmaal per jaar een portefeuilleoverzicht van de waarde van de lopende Transacties. Gevolgen van Verzuim Artikel Als zich ten aanzien van de Klant een Verzuim voordoet, heeft de Bank het recht, maar niet de plicht, een Vervroegde Vervaldag vast te stellen. De Bank zal de Klant van deze beslissing schriftelijk op de hoogte stellen. Zij zal daarbij de aard van het Verzuim aangeven alsmede de dag waartegen zij de Vervroegde Vervaldag heeft vastgesteld, welke echter niet zal vallen voor de eerste Werkdag volgend op de datum van het schriftelijke bericht Is een dergelijke beslissing eenmaal meegedeeld, dan zal de Vervroegde Vervaldag voor alle Opgezegde Transacties intreden op de in het bericht aangegeven dag, ongeacht of zich op die dag nog steeds een Verzuim voordoet Per de (Vervroegde) Vervaldag worden de onder de Opgezegde Transacties verschuldigde betalingsverplichtingen omgezet in een verplichting tot onmiddellijke betaling van het Afrekeningsbedrag De Opgezegde Transacties en de Overeenkomst zijn per de (Vervroegde) Vervaldag beëindigd, met dien verstande dat de bepalingen die relevant zijn - voor de afwikkeling - onverminderd van kracht zullen blijven. Afrekeningsbedrag Artikel Op of zo spoedig mogelijk na de (Vervroegde) Vervaldag zal de Bank het Afrekeningsbedrag berekenen. De Bank zal de Klant schriftelijk in kennis stellen van de hoogte van het Afrekeningsbedrag en zal de Klant een specificatie van haar berekening verschaffen Als het Afrekeningsbedrag een negatief getal is, zal de Bank dit per de (Vervroegde) Vervaldag aan de Klant verschuldigd zijn, en als het Afrekeningsbedrag een positief getal is, zal de Klant dit per de (Vervroegde) Vervaldag aan de Bank verschuldigd zijn De partij die het Afrekeningsbedrag is verschuldigd is daarover gedurende de periode vanaf de (Vervroegde) Vervaldag tot aan de dag van voldoening Vertragingsrente verschuldigd Het Afrekeningsbedrag is een redelijke tegemoetkoming voor de geleden schade, inclusief de gederfde winst, en is geen boete De Bank is gerechtigd een eventueel door haar aan de Klant verschuldigd Afrekeningsbedrag te verrekenen met al hetgeen de Klant uit welke hoofde ook aan haar verschuldigd mocht zijn of worden, onverminderd de overige rechten van de Bank bijvoorbeeld op grond van de Algemene Bankvoorwaarden. Mededelingen Artikel De Bank kan de Klant, als de Klant een adres opgeeft aan de Bank: 1. via , berichten, transactiebevestigingen, periodieke overzichten, dan wel overige voor de Klant bestemde opgaven en/of informatie versturen; 2. via haar website de meest actuele algemene informatie over haar dienstverlening, inclusief de Bijlage Informatie Financiële Derivaten, en de meest actuele (gewijzigde) Algemene Voorwaarden verstrekken. Door ondertekening van de Overeenkomst verklaart de Klant de Bank hiervoor, voor zover vereist, toestemming te geven. De Klant gaat er door ondertekening van de Overeenkomst mee akkoord dat de verstrekking van elektronische mededelingen, dit ter beoordeling van de Bank, ook via een door de Bank ter beschikking gestelde webmailbox dan wel via de inlogmogelijkheid, rechtstreeks op de website van de Bank geschiedt Door ondertekening van de Overeenkomst verklaart de Klant zich volledig bewust te zijn van de risico s die het langs elektronische weg ter beschikking stellen van informatie met zich meebrengt voor de authenticiteit en de vertrouwelijkheid van het berichtenverkeer en deze risico s te aanvaarden De Klant is verplicht de door de Bank aan de Klant al dan niet langs elektronische weg ter beschikking gestelde informatie meteen maar ten minste dagelijks te controleren. Bij constatering van een onjuistheid of onvolledigheid is de Klant verplicht de Bank daarvan onverwijld in kennis te stellen Als aan de Klant uitsluitend langs elektronische weg informatie ter beschikking is gesteld, is de Klant bevoegd om binnen de van toepassing versie mei 2010 Algemene Voorwaarden Financiële Derivaten (professionele Klanten) 9

10 zijnde wettelijke bewaartermijn een kopie daarvan bij de Bank op te vragen De Bank is bevoegd om in het kader van de Overeenkomst de met de Klant gevoerde (telefoon)gesprekken en andere vormen van communicatie tussen de Bank en de Klant vast te leggen door middel van tapes of andere al dan niet elektronische gegevensdragers. Deze vastlegging kan worden gebruikt ten behoeve van onder meer de afhandeling en de vastlegging in de administratie van Transacties alsmede interne controledoeleinden en zal gelden als volledig bewijs. De Klant mag tegenbewijs leveren De communicatie tussen de Klant en de Bank zal in de Nederlandse taal plaatsvinden. Verklaring van erfrecht/informatie Artikel Na het overlijden van een Klant kan de Bank verlangen dat degene(n) die stelt/stellen bevoegd te zijn over betalingen uit deze Overeenkomst te mogen beschikken of andere (rechts)handelingen in verband met deze Overeenkomst te verrichten - als bewijs daarvan - (onder meer) een verklaring van erfrecht die is afgegeven door een Nederlandse notaris en/of andere door de Bank acceptabel bevonden documenten overlegt/ overleggen De Bank is niet gehouden om aan rechtverkrijgende(n) van de Klant meer inlichtingen betreffende de Overeenkomst te verstrekken dan waartoe zij jegens de Klant gehouden zou zijn. Wijzigingen en beëindiging Artikel Wijzigingen en afwijkingen van het bepaalde in de Overeenkomst zijn slechts van kracht als zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen De Bank is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Bank zal de Klant ten minste dertig dagen voor de inwerkingtreding, de gewijzigde Algemene Voorwaarden via haar website verstrekken. De Bank is tevens bevoegd de algemene informatie over haar dienstverlening, inclusief de Bijlage Informatie Financiële Derivaten te wijzigen. Deze gewijzigde algemene informatie zal de bank via haar website verstrekken Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Bank mag de Klant niet (enig deel van) zijn rechten of verplichtingen onder de Overeenkomst of enige Transactie overdragen, vervreemden of bezwaren Ieder der partijen heeft het recht de Overeenkomst schriftelijk aan de andere partij op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen. Beëindiging van de Overeenkomst heeft geen beëindiging van reeds gesloten Transacties tot gevolg. De bepalingen van de Overeenkomst blijven voor reeds gesloten Transacties van kracht tot die Transacties volledig zijn afgewikkeld. Belangentegenstellingen Artikel Gelet op de aard van de activiteiten van de Bank en de Rabobank Groep waarvan de Bank een onderdeel uitmaakt kunnen zich belangentegenstellingen voordoen. Uitgangspunt is zoveel mogelijk belangentegenstellingen te voorkomen. Werkzaamheden waarbij zich mogelijke belangentegenstellingen kunnen voordoen, mogen en kunnen niet op dezelfde plaats worden uitgevoerd. Dergelijke werkzaamheden worden in verschillende functies ondergebracht De Klant geeft zich er steeds rekenschap van dat de Bank bij het aangaan en uitvoeren van (haar verplichtingen onder en/of in verband met) de Overeenkomst of bij het doen van voorstellen daartoe altijd handelt als wederpartij met een eigen financieel belang dat tegengesteld kan zijn aan het belang van de Klant. De Klant zal dit steeds in zijn oordeelsvorming over de wenselijkheid van het al dan niet aangaan van de Overeenkomst betrekken en te allen tijde zelfstandig de hem verschafte informatie verifiëren, evalueren en interpreteren. De Klant zal daarbij zonodig het advies van onafhankelijke deskundigen inwinnen Het is werknemers van de Bank overeenkomstig afdeling van de Wet op het financieel toezicht verboden om, anders dan in de normale uitoefening van hun functie, gebruik te maken van voorwetenschap. De Compliance Officer van de Bank ziet toe op de naleving door haar werknemers van dit verbod, zoals nader is uitgewerkt in de interne Regeling privé-beleggingstransacties De Klant stemt er mee in dat (i) personen die werkzaam zijn bij bedrijfsonderdelen van de Rabobank Groep waarvan de activiteiten bestaan uit of verband houden met het sluiten van de Overeenkomst met de Klant en (ii) personen die werkzaam zijn bij bedrijfsonderdelen van de Rabobank Groep waarvan de activiteiten bestaan uit werkzaamheden die bestaan uit (of verband houden met) verlening van krediet aan de Klant, informatie die zij verwerven in het kader van hun respectievelijke relatie met de Klant, aan elkaar verstrekken voor zover het gaat om informatie die relevant is in het kader van de relatie die de ontvanger van die informatie met de Klant heeft, ongeacht of bovenbedoelde bedrijfsonderdelen deel uitmaken van dezelfde rechtspersoon. Advisering Artikel De Bank classificeert de Klant als professionele of als niet-professionele Klant. De Klant informeert de Bank onverwijld als er redenen zijn om de classificatie te wijzigen. Als de Bank constateert dat een Klant structureel niet meer voldoet aan de voorwaarden om als professionele Klant in aanmerking te komen, merkt de Bank hem aan als niet-professionele Klant en deelt hem dit mee en informeert de Klant over de gevolgen daarvan De Bank is niet verplicht tot het geven van (ongevraagde) adviezen, informatie of begeleiding aan de Klant Als er sprake is van advisering, wint de Bank bij aanvang van de relatie voor zover vereist en nog niet eerder verkregen informatie in over de investeringsdoeleinden en risicobereidheid van de Klant ten aanzien van het aangaan van Transacties om de Klant op geschikte wijze te kunnen adviseren in het kader van het aangaan van een Transactie. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant de Bank volledig en voldoende gedetailleerd de benodigde informatie te verschaffen. De Klant verklaart door ondertekening van de Overeenkomst zich ervan bewust te zijn dat onjuiste en/of onvolledige informatie ertoe kan leiden dat de Bank adviezen tot het aangaan van Transacties verstrekt die niet geschikt of zelfs nadelig (kunnen) zijn voor de Klant De Bank kan zonder meer afgaan op de door de Klant verstrekte informatie over de investeringsdoeleinden en risicobereidheid van versie mei 2010 Algemene Voorwaarden Financiële Derivaten (professionele Klanten) 10

11 de Klant ten aanzien van het aangaan van Transacties. De Bank is niet verplicht de aan haar verstrekte informatie op juistheid te controleren De Klant moet de Bank onverwijld op de hoogte stellen van substantiële wijzigingen in zijn financiële positie en/of veranderingen in zijn persoonlijke of zakelijke omstandigheden, met name als deze geacht moeten worden van een zodanige aard te zijn dat die aanleiding zouden zijn, zijn classificatie of zijn investeringsdoeleinden en risicobereidheid ten aanzien van het aangaan van Transacties bij te stellen Bij haar advisering aan de Klant ten aanzien van het aangaan van Transacties zal de Bank zich baseren op de in haar administratie vastgelegde doeleinden en uitgangspunten van de Klant ten aanzien van het aangaan van Transacties. De beslissing om al dan niet tot het aangaan van een Transactie over te gaan behoort tot de uitsluitende verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de Klant. Door het nemen van een dergelijke beslissing wordt Klant geacht de gevolgen van zijn beslissingen geheel te overzien en de daarmee samenhangende risico s te accepteren De in het kader van de Overeenkomst door de Bank eventueel aan de Klant te verstrekken adviezen behelzen nimmer een garantie. Bovendien worden zij bepaald door de omstandigheden van het moment waarop zij zijn uitgebracht en de Klant zal er derhalve rekening mee moeten houden dat eventuele adviezen slechts tijdelijke geldigheid hebben. Het staat het de Klant vrij de adviezen van de Bank al dan niet op te volgen. De Bank is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg mocht zijn van het volgen van een door de Bank gegeven advies, tenzij dit advies op het moment dat dit gegeven werd, redelijkerwijs niet gegeven had mogen worden. De Bank staat niet in voor de juistheid en volledigheid van informatie, voor zover deze berust op externe bronnen en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid Overal waar in de Overeenkomst het woord Bank is vermeld, moet na fusie of splitsing of overdracht (ook) begrepen worden: de rechtsopvolger(s) van de Bank. Toepasselijk recht/geschillen Artikel Op de rechtsverhouding tussen de Klant en de Bank is Nederlands recht van toepassing Als de Klant niet tevreden is over de dienstverlening door de Bank, kan de Klant een klacht bij de Bank indienen. Als de Klant niet tevreden is over de afhandeling van de klacht door de Bank, kan schriftelijk een klacht worden ingediend bij Klachtenservice Rabobank Nederland. Informatie over de klachtenprocedure is bij de Bank verkrijgbaar en eveneens beschikbaar op Geschillen tussen de Klant en de Bank worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde Nederlandse rechter, tenzij wetgeving of internationale verdragen dwingend anders voorschrijven. Als de Bank als eisende partij optreedt is de Bank ook bevoegd om een geschil aanhangig te maken bij de voor de Klant in aanmerking komende buitenlandse rechter. Aanbod Artikel 18 Alvorens een Transactie aan te gaan, zal de Bank door middel van een aanbod ( quote ) de Klant informeren over de relevante en dan actuele koersen voor een mogelijk te sluiten Transactie. De Klant kan dit aanbod aanvaarden, waarna een Transactie tot stand komt, dan wel verwerpen, waardoor geen Transactie tot stand komt. Bij het uitbrengen van het aanbod handelt de Bank als wederpartij van de Klant en dus niet namens de Klant. De artikelen 4:90a, 4:90b en 4:90c Wft met betrekking tot de optimale uitvoering van orders zijn niet van toepassing. Fusie/splitsing/overdracht Artikel Alle bevoegdheden, rechten en verplichtingen van de Bank kunnen na juridische fusie of na juridische splitsing van de Bank (ook) zelfstandig - en hoofdelijk - worden uitgeoefend respectievelijk nagekomen door de rechtsopvolger(s) van de Bank De Bank is bevoegd de rechten uit de Overeenkomst met de daaraan verbonden (neven)rechten, (gedeeltelijk) over te dragen dan wel te verpanden aan dan wel een financiëlezekerheidsovereenkomst aan te gaan met een derde. Door ondertekening van de Overeenkomst Financiële Derivaten verleent de Klant de Bank bij voorbaat toestemming hiervoor. versie mei 2010 Algemene Voorwaarden Financiële Derivaten (professionele Klanten) 11

12 Bijlage Informatie Financiële Derivaten Bij de Overeenkomst Financiële Derivaten. Inleiding Deze informatie is een bijlage van de Overeenkomst Financiële Derivaten die is afgesloten tussen u als de Klant en ons als de Bank. Bepaalde begrippen die hierin worden gebruikt hebben de betekenis die daaraan in de Algemene Voorwaarden is toegekend. Omdat de informatie die hierin is opgenomen een algemeen karakter heeft, gaat in geval van een conflict tussen deze informatie enerzijds en de Overeenkomst (daaronder is begrepen iedere Bevestiging) de tekst van de Overeenkomst voor. Bij deze verstrekken wij enige relevante informatie die van belang is bij de beoordeling van de door de Bank aangeboden diensten en Transacties in financiële derivaten, de kenmerken daarvan en de daaraan verbonden risico s. U wordt dringend geadviseerd deze informatie door te nemen alvorens Transacties in financiële derivaten aan te gaan. dat de prijs gedurende een bepaalde periode meer van de gemiddelde prijs is afgeweken. Otc-Transacties De financiële derivaten zijn over-the-counter Transacties (Otc-Transacties). Otc-Transacties vinden rechtstreeks met een wederpartij plaats zoals de Bank en worden buiten de gereglementeerde beurzen om aangegaan. Daarnaast zijn otc-transacties niet vrijelijk overdraagbaar. Indien u handelt op een gereglementeerde beurs, dan houdt deze laatste toezicht op de handel. Een clearingsinstituut is veelal uw wederpartij. Een dergelijk instituut garandeert meestal de nakoming van de verplichting onder de gedane Transactie. Bij Otc- Transacties kan het onder bepaalde (markt)omstandigheden moeilijk zijn een open positie te sluiten, een bestaande positie te liquideren, de waarde van een positie te bepalen of een risicowaardering te maken. Risico s Het aangaan van posities in financiële derivaten kan verschillende gevolgen hebben. Terwijl het voor de een risico s beperkt, creëert het juist risico s voor de ander. De hierin opgenomen informatie is dan ook bedoeld om u in algemene zin attent te maken op de mogelijke financiële gevolgen die aan Transacties in financiële derivaten zijn verbonden. Bovendien is van een aantal financiële derivaten een nadere beschrijving opgenomen. Wij adviseren u alleen een transactie in financiële derivaten aan te gaan indien u de aard van de Transactie volledig begrijpt en de reikwijdte van de aan de Transactie verbonden risico s kunt overzien. Als u hiervan niet zeker bent, laat u zich dan nader informeren over de betreffende risico s door een onafhankelijke deskundige. Wij zullen u bij het aangaan van de Overeenkomst vragen te bevestigen dat u zich bewust bent van de risico s en de gevolgen, waaronder, doch daartoe niet beperkt, fiscale, administratieve, juridische en financiële risico s en gevolgen die verbonden zijn aan een Transactie. Met Transacties kunnen financiële risico s, die u uit andere hoofde (uw bedrijfsvoering) heeft geneutraliseerd worden. Transacties die niet (meer) dienen ter neutralisering van financiële risico s uit hoofde van uw bedrijfsvoering kunnen grote financiële risico s met zich meebrengen, zoals hierna nog aan de orde zal komen. U dient steeds zelfstandig vast te stellen in hoeverre een door u voorgenomen Transactie past binnen uw bedrijfsvoering, doelstellingen en uw financiële positie. Volatiliteit De waarde van financiële derivaten kan veranderen als gevolg van onzekere koersbewegingen van de onderliggende activa. Volatiliteit toont de mate waarin periodieke prijsveranderingen van het gemiddelde afwijken. Een laag volatiliteitpercentage betekent dat de koers dicht in de buurt van de gemiddelde prijs is gebleven en een hoog volatiliteitpercentage geeft aan De Bank treedt bij de handel in financiële derivaten (Otc-Transacties) altijd op als uw wederpartij, met een zelfstandig belang dat tegengesteld kan zijn aan uw belang. De Bank heeft, buiten hetgeen uitdrukkelijk met u overeengekomen wordt, geen verplichting tot het geven van informatie, begeleiding of adviezen. U dient te allen tijde zelfstandig de verschafte informatie te verifiëren te evalueren en te interpreteren en zo nodig een beroep te doen op onafhankelijke deskundigen. Dit geldt voor de beoordeling van de wenselijkheid van het aangaan van Transacties maar ook voor de beoordeling van de marktsituatie en marktontwikkelingen, en van uw juridische, fiscale, accounting- en kredietpositie. Houdt bij uw beslissing financiële derivaten te gebruiken in ieder geval rekening met de hierna volgende informatie over rentederivaten (onder A) en valutaderivaten (onder B). A. Rentederivaten Als zakelijke klant heeft u een financiering of zult deze in de toekomst aangaan. Het renterisico kunt u afdekken door middel van een rentederivaat (termijn- of optiecontracten, zie hierna). Algemene risico s bij rentederivaten: Voor rentederivaten geldt dat bij (tussentijdse) beëindiging van de onderliggende financiering uit hoofde van een rentederivaat een verplichting kan resteren. Bij tussentijdse beëindiging van een rentederivaat anders dan op vooraf afgesproken moment(en) kunt u worden geconfronteerd met een vordering van de bank ter grootte van de negatieve marktwaarde van het rentederivaat. Naast uw verplichtingen voortvloeiende uit het rentederivaat, dient u rekening te houden met opslagen, vergoedingen en/of kosten die voortvloeien uit de (toekomstige) financiering. Indien de rente-ontwikkeling afwijkt van uw verwachting, bestaat het risico dat de keuze voor een andere strategie tot financieel gunstigere resultaten had geleid. Op het moment dat het rentederivaat wordt gesloten kunt u, op basis van de geaccepteerde variabelen, dat risico vaststellen. Daarmee accepteert u dat risico. versie mei 2010 Bijlage Informatie Financiële Derivaten (professionele Klanten) 12

13 Termijncontracten Rente: Termijncontracten verplichten u om een onderliggende waarde te leveren, levering daarvan te accepteren of de tegenwaarde af te rekenen op een bepaalde datum in de toekomst. Termijncontracten zijn instrumenten die een hoog risico met zich mee kunnen brengen. De koers van het termijncontract is meestal niet gelijk aan de koers van de onderliggende waarde. Het kan dan ook voorkomen dat een koersstijging of daling van de onderliggende waarde niet of niet evenredig is terug te vinden in de waardeontwikkeling van het termijncontract. Dit betekent dus dat u een ongelimiteerd financieel risico kunt lopen, dat zich kan realiseren als het termijncontract niet wordt afgesloten ter neutralisering van financiële risico s uit hoofde van uw bedrijfsvoering. Forward Rate Agreement Bij een forward rate agreement wordt het risico op stijging of daling van rente over een bedrag ter grootte van het nominaal bedrag uitgewisseld. Het bedrag dat onder een forward rate agreement wordt uitgewisseld is gebaseerd op het verschil in rente op de dag waarop de variabele rente wordt vastgesteld en de afgesproken vaste rente. Indien u een forward rate agreement koopt loopt u het risico dat de vooraf vastgestelde vaste rente hoger is dan de op de aangegeven dag vast te stellen variabele rente. Als dat zo is moet u aan de Bank een bedrag betalen. In het omgekeerde geval ontvangt u een betaling van de Bank. Als u de verkoper van de forward rate agreement bent, loopt u het risico dat de op de aangegeven dag vast te stellen variabele rente hoger is dan de vooraf vastgestelde vaste rente en dient u een bedrag te voldoen aan de Bank. Indien dat niet het geval is ontvangt u een bedrag van de Bank. Bij de berekening van het bedrag dat onder een forward rate agreement verschuldigd is wordt niet alleen rekening gehouden met het verschil tussen de vaste rente en de variabele rente, maar ook met de kortingsfactor en de overeengekomen rente conventie (Act/Act, Act/360, Act/365 of 30/360 etc). De kortingsfactor bij een forward rate agreement is, kort gezegd, de manier waarop de contante waarde van het verschil van de vaste rente en de in de toekomst vastgestelde variabele rente over het nominaal bedrag wordt berekend. Rente Swap Door middel van een Rente Swap wordt op hierna aangegeven wijze het renteprofiel met betrekking tot het Nominaal Bedrag gewijzigd van een Vaste Rente naar een Variabele Rente (of omgekeerd, al naar gelang u koper of verkoper bent). Indien u de betaler van de Vaste Rente bent loopt u het risico dat de door de Bank verschuldigde Variabele Rente lager is dan de Vaste Rente die u moet betalen. Indien u de betaler van de Variabele Rente bent loopt u het risico dat het omgekeerde geval zich voordoet. Indien dit risico zich manifesteert ontvangt u minder uit de Rente Swap dan u moet betalen. Dit risico loopt u op ieder van de dagen waarop de Variabele Rente wordt vastgesteld (hierna: Herzieningsdata Variabele Rente) wordt vastgesteld. De periode waarover u dit risico loopt is gelegen tussen de Ingangsdatum en de Einddatum van de Rente Swap. De hoogte van het Nominaal Bedrag waarop de Rente Swap betrekking heeft is eveneens van belang voor uw risico; hoe hoger het Nominaal Bedrag des te groter de omvang van uw mogelijke verlies. Het Nominaal Bedrag wordt niet uitgewisseld tussen u en de Bank, maar wordt alleen gebruikt voor de berekening van het bedrag aan Vaste Rente en het bedrag aan Variabele Rente. Er zijn diverse varianten op de Rente Swap. De volgende varianten betreffen allen combinaties tussen een Rente Swap en de Swaption (zoals hierna uitgelegd), alle varianten bezitten een additionele conditie waarin vermeld wordt op welke vastgestelde data een bepaald recht kan worden uitgeoefend: a. De Cancellable Rente Swap b. de Multi Cancellable Rente Swap c. De Extendable Rente Swap a. De Cancellable Rente Swap; Op een van tevoren vastgestelde Herzieningsdatum Variabele Rente heeft de koper van het Swaption gedeelte eenzijdig het recht om een Vervroegde Vervaldag vast te stellen, waarop de Cancellable Rente Swap kan worden beëindigd. Afwijkend van artikel 12 van de Algemene Voorwaarden is bij de Cancellable Rente Swap overeengekomen dat er geen Afrekeningsbedrag op de Vervroegde Vervaldag is verschuldigd. b. de Multi Cancellable Rente Swap; Op meerdere vantevoren vastgestelde Herzieningsdata Variabele Rente heeft de koper van het Swaption gedeelte eenzijdig het recht om een Vervroegde Vervaldag vast te stellen, waarop de Multi Cancellable Rente Swap kan worden beëindigd. Afwijkend van artikel 12 van de Algemene Voorwaarden is bij de Multi Cancellable Rente Swap overeengekomen dat er geen Afrekeningsbedrag op de Vervroegde Vervaldag is verschuldigd. c. De Extendable Rente Swap; Op de Einddatum van de Extendible Rente Swap heeft de koper van het Swaption gedeelte het recht om tegen de overeengekomen voorwaarden de Extendable Rente Swap te verlengen. De koper van dit recht is geen premie verschuldigd voor het uitoefenen van dit specifieke (verlengings) recht. Cross Currency Swap Een Cross Currency Swap wijkt in een aantal opzichten af van een rente swap. Het eerste verschil dat opvalt is dat het zogenaamde nominaal bedrag (en dat is voor u en de Bank een bedrag in een andere valuta) kan moeten worden uitgewisseld. Deze uitwisseling kan plaatsvinden alleen aan het begin, aan het einde en het begin of alleen aan het einde van de Transactie. In sommige gevallen vindt geen uitwisseling van het nominaal bedrag plaats. Bovendien neemt u door middel van een Cross Currency Swap het renteprofiel en valutaprofiel met betrekking tot het nominaal bedrag in een van de valuta waarop de Cross Currency Swap betrekking heeft op u. U loopt derhalve het risico dat de vaste of variabele rente over de ene valuta die u moet betalen lager is dan de vaste of variabele rente die u van de Bank ontvangt over de andere valuta. Indien dit risico zich manifesteert ontvangt u minder uit de Cross Currency Swap dan u moet betalen. Dit risico loopt u op iedere dag waarop de variabele rente (indien van toepassing) in een of beide valuta wordt vastgesteld over de periode gelegen tussen de dag waarop de Cross Currency Swap ingaat en de dag waarop de Transactie afloopt. De hoogte van het nominaal bedrag is, net als bij een rente swap, eveneens van belang voor uw risico; hoe hoger het nominaal bedrag des te groter de omvang van uw mogelijke verlies. Gedurende de looptijd van een cross currency swap loopt u een valutarisico omdat alle betalingen die u dient te verrichten plaatsvinden in een andere valuta dan de valuta waarin de Bank aan haar betalingsverplichtingen voldoet. versie mei 2010 Bijlage Informatie Financiële Derivaten (professionele Klanten) 13

14 Optiecontracten Rente Onder opties worden, onder andere begrepen valuta-opties en rente-opties (zoals Caps, Floors, Swaptions en varianten daarop). Het kopen en verkopen van opties brengt financiële risico s met zich mee. Daarbij zitten er aan een gekochte optie minder risico s vast dan aan een verkochte ( geschreven ) optie. Bij een gekochte optie kunt u maximaal de betaalde premie verliezen. Als u zich een dergelijk verlies niet kunt veroorloven, moet u geen opties kopen. Koopt u een optie op een onderliggende waarde op termijn, zoals een Swaption, en oefent u uw optie uit, dan verkrijgt u de desbetreffende onderliggende waarde of swap. Sommige Swaptions worden tussen u en de Bank afgerekend in contanten. Het bedrag wordt vastgesteld volgens een vooraf vastgelegde methode. Meer hierover leest u hieronder. Schrijft (verkoopt) u een optie, dan loopt u aanmerkelijk meer risico. Uw verlies kan de ontvangen premie vele malen overschrijden. Bezit u de onderliggende waarde (gedekte optie), dan is uw risico beperkt tot het verliezen daarvan. Een ongedekte geschreven optie draagt echter een ongelimiteerd risico in zich. Als u niet in de positie bent een dergelijk (aanzienlijk) financieel verlies te lijden, adviseren wij u dringend geen ongedekte optie te schrijven. Cap Door middel van een Cap wordt het risico uitgewisseld dat de Variabele Rente op een aangegeven moment in de toekomst hoger is dan het vooraf afgesproken Cap niveau. Variabele Rente Vervaldag. Dit kunt u zijn of de Bank. Theoretisch is het door de Koper en Verkoper te betalen bedrag onbeperkt. Het hierboven beschreven risico loopt u op ieder van de Herzieningsdata Variabele Rente en over de periode gelegen tussen de Ingangsdatum en de Einddatum. De hoogte van het Nominaal Bedrag is eveneens van belang voor uw risico; hoe hoger het Nominaal Bedrag des te groter de omvang van uw mogelijke verlies. Het Nominaal Bedrag wordt niet uitgewisseld, maar wordt alleen gebruikt voor de berekening van het Cap Bedrag. Floor Bij een Floor wordt het risico uitgewisseld dat het afgesproken Floor Niveau hoger is dan de Variabele Rente op een aangegeven moment in de toekomst. Voor een Floor geldt dat als op een van de dagen waarop de Variabele Rente wordt vastgesteld (hierna: Herzieningsdata Variabele Rente) het Floor Niveau hoger is dan de aldus Vaste Rente er door de partij die de Floor heeft verkocht (en de premie heeft ontvangen) een bedrag verschuldigd is aan de andere partij. Dit kunt u zijn of de Bank, al naar gelang hetgeeen tussen u en de Bank is overeengekomen. Indien u niet de betaler van het Floor Bedrag bent is het maximale verlies dat u uit hoofde van een Floor kunt leiden gelijk aan de door u betaalde premie. Indien u de betaler van het Floor Bedrag bent is het door u te betalen bedrag in die zin beperkt dat de vastgestelde rente niet negatief kan zijn. Indien op een van de dagen waarop de Variabele Rente wordt vastgesteld (hierna: Herzieningsdata Variabele Rente), de Vaste Rente hoger is dan het Cap niveau, is door de partij die de Cap heeft verkocht (en de premie heeft ontvangen) een bedrag verschuldigd aan de andere partij. Dit kunt u zijn of de Bank, al naar gelang de gemaakte afspraak. Indien u niet de betaler van het Cap bedrag bent is het maximale verlies dat u uit hoofde van een Cap kunt leiden gelijk aan de door u betaalde premie. Als u de betaler van het Cap bedrag bent is het door u te betalen bedrag theoretisch onbeperkt, aangezien de hoogte van de marktrente naar boven toe in principe onbegrensd is. In het geval u de betaler van het Floor Bedrag bent loopt u het hierboven beschreven risico op ieder van de Herzieningsdata Variabele Rente wordt vastgesteld en over de periode gelegen tussen de datum waarop de Floor ingaat (hierna: Ingangsdatum) en de datum waarop de betreffende Floor afloopt (hierna: Eindatum). De hoogte van het Nominaal Bedrag is eveneens van belang voor uw risico; hoe hoger het Nominaal Bedrag des te groter de omvang van uw mogelijke verlies. Bij een Floor wordt het Nominaal Bedrag niet uitgewisseld. Het Nominaal Bedrag wordt alleen gebruikt voor de berekening van het Floor Bedrag. In het geval u de betaler van het Cap bedrag bent loopt u het hierboven beschreven risico op ieder van de Herzieningsdata Variabele Rente wordt vastgesteld en over de periode gelegen tussen de datum waarop de Cap ingaat (hierna: Ingangsdatum) en de datum waarop de betreffende Cap afloopt (hierna: Eindatum). De hoogte van het Nominaal Bedrag is eveneens van belang voor uw risico; hoe hoger het Nominaal Bedrag des te groter de omvang van uw mogelijke verlies. Bij een Cap wordt het Nominaal Bedrag niet uitgewisseld. Het Nominaal Bedrag wordt alleen gebruikt voor de berekening van het Cap bedrag. Cap Extra (voorheen: Winstdelende Rente Cap) Door middel van de Cap Extra wordt, op de hierin nader aangegeven wijze, het risico uitgewisseld dat de Variabele Rente lager, of hoger is dan het Cap Niveau. Indien op een van de dagen waarop de Variabele Rente wordt vastgesteld (hierna: Herzieningsdata Variabele Rente) de Variabele Rente hoger is dan het Cap Niveau is er een Cap Bedrag verschuldigd door de Verkoper voor de periode die begint op de Ingangsdatum, respectievelijk de eerstvolgende Collar Een Collar is een combinatie van een Cap en een Floor, zoals hierboven beschreven. Door middel van een Collar wordt, op de hierin nader aangegeven wijze, het risico uitgewisseld dat de Variabele Rente hoger is dan het Collar Cap Niveau of lager is dan het Collar Floor Niveau. Indien op een van de dagen waarop de Variabele Rente wordt vastgesteld (hierna: Herzieningsdata Variabele Rente) de Variabele Rente hoger is dan het Collar Cap Niveau is er een Collar Cap Bedrag verschuldigd door de Verkoper van de Collar voor de periode die begint op de Ingangsdatum, respectievelijk de eerstvolgende Variabele Rente Vervaldag. Theoretisch is het door de Verkoper te betalen bedrag onbeperkt. Indien op een van de Herzieningsdata Variabele Rente de Variabele Rente lager is dan het Collar Floor Niveau is er een Collar Floor Bedrag verschuldigd door de Koper van de Collar voor de periode die begint op de Ingangsdatum, respectievelijk de eerstvolgende Variabele Rente Vervaldag. Theoretisch is het door de Koper te betalen bedrag onbeperkt. Het hierboven beschreven risico loopt u op ieder van de Herzieningsdata Variabele Rente en over de periode gelegen tussen de Ingangsdatum en de versie mei 2010 Bijlage Informatie Financiële Derivaten (professionele Klanten) 14

15 Einddatum. De hoogte van het Nominaal Bedrag is eveneens van belang voor uw risico; hoe hoger het Nominaal Bedrag des te groter de omvang van uw mogelijke verlies. Het Nominaal Bedrag wordt niet uitgewisseld, maar wordt alleen gebruikt voor de berekening van het Collar Cap Bedrag, of Collar Floor Bedrag. In principe worden de Collar Cap dan wel Collar Floor Niveau s zo gekozen dat geen premie behoeft te worden betaald. In de praktijk kan ook voor een een combinatie van deze Niveau s worden gekozen waarbij premie moet worden bijbetaald of kan worden ontvangen. Collar Extra (voorheen: (Semi) Super Collar) Een Collar Extra is een combinatie van een Cap en een Floor, zoals hierboven beschreven. Echter, de kenmerken van de Collar Extra wijken af van een standaard Cap en Floor. Door middel van deze Collar Extra wordt, op de hierna nader aangegeven wijze, het risico uitgewisseld dat de Variabele Rente hoger is dan het Collar Extra Cap Niveau of lager is dan het Collar Extra Floor Niveau. Indien op een van de dagen waarop de Variabele Rente wordt vastgesteld (hierna: Herzieningsdata Variabele Rente) de Variabele Rente hoger is dan het Collar Extra Cap Niveau is er een Cap Bedrag verschuldigd door de Verkoper van de Collar Extra voor de periode die begint op de Ingangsdatum, respectievelijk de eerstvolgende Variabele Rente Vervaldag. Theoretisch is het door de Verkoper te betalen bedrag onbeperkt. Indien op een van de Herzieningsdata Variabele Rente de Variabele Rente lager is dan het Collar Extra Floor Niveau is er een Floor Bedrag verschuldigd door de Koper van de Collar Extra voor de periode die begint op de Ingangsdatum, respectievelijk de eerstvolgende Variabele Rente Vervaldag. Theoretisch is het door de Koper te betalen bedrag onbeperkt. Het hierboven beschreven risico loopt u op ieder van de Herzieningsdata Variabele Rente en over de periode gelegen tussen de Ingangsdatum en de Einddatum. De hoogte van het Nominaal Bedrag is eveneens van belang voor uw risico; hoe hoger het Nominaal Bedrag des te groter de omvang van uw mogelijke verlies. Het Nominaal Bedrag wordt niet uitgewisseld, maar wordt alleen gebruikt voor de berekening van het Cap Bedrag, of Floor Bedrag. tussen u en de Bank een Rente Swap tot stand (swap settlement). Voor een beschrijving van een Rente Swap verwijzen wij naar de bovenstaande beschrijving van een Rente Swap ( Termijncontracten ). De Swaption kan er ook in voorzien dat bij uitoefening van de optie de vervangingswaarde van de Rente Swap moet worden vergoed (cash settlement/contante verrekening). De hoogte van de vervangingswaarde van de Rente Swap wordt onder andere bepaald door de lengte van de periode gelegen tussen de ingangsdatum van de Rente Swap en de Einddatum van de Rente Swap, de hoogte van het Nominaal Bedrag en het verschil tussen de Vaste Rente zoals opgenomen in de Bevestiging en de Vaste Rente die betaald zou moeten worden op het moment van uitrekenen van de vervangingswaarde in een Rente Swap die tegengesteld is aan de Rente Swap waarop de Swaption betrekking heeft. De uitwerking van de berekening van de vervangingswaarde van de Rente Swap is opgenomen in de Bevestiging van de Swaption. Een Bermudan Swaption is een optie op het aangaan van een Rente Swap waarbij de koper het recht op meerdere momenten uit kan oefenen. Bij een reguliere Swaption heeft de koper zoals hierboven beschreven slechts één moment waarop de koper het recht kan uitoefenen. Dubbel Renteplafond Een Dubbel Renteplafond is een combinatie van een Cap en een Digital. Een Digital is een call of putoptie die in werking treedt wanneer het onderliggende renteniveau een bepaald niveau bereikt of doorbreekt. Door middel van een Dubbel Renteplafond wordt, op hierna nader aangegeven wijze, het risico uitgewisseld dat de Variabele Rente op een aangegeven moment in de toekomst hoger is dan het (Digital) Cap niveau. Indien op een van de Herzieningsdata Variabele Rente de Variabele Rente hoger is dan de uitoefenkoers van het tweede renteplafond, dan ontvangt u het verschil tussen de Variabele Rente en de uitoefenkoers van het tweede renteplafond. Indien de Variabele Rente hoger is dan de uitoefenkoers van het eerste renteplafond, maar lager dan het tweede renteplafond, dan ontvangt u het verschil tussen de Variabele Rente en de uitoefenkoers van het eerste renteplafond. Indien de Variabele Rente lager is dan de uitoefenkoers van het eerste renteplafond, dan vindt er geen verrekening plaats uit hoofde van deze transactie. Swaption Een Swaption is een optie op het aangaan van een Rente Swap. De koper van de optie heeft het recht op verrekening van de waarde van de Rente Swap (cash settlement/contante verrekening). Een dergelijke optie kan alleen worden uitgeoefend op de Expiratiedatum, twee werkdagen voor het einde van de looptijd van de optie. Indien u de verkoper van de optie bent dient u zich te realiseren dat de Bank van u kan verlangen dat u een Rente Swap aangaat of aan de Bank de waarde van de Rente Swap vergoedt. Als u de koper van de optie bent loopt u het risico dat u een premie heeft betaald, zonder dat het voor u aantrekkelijk is om de optie uit te oefenen. De waarde van de Swaption wordt contant verrekend, op basis van cash settlement/contante verrekening. De Swaption biedt geen garantie op hetzelfde tarief in een mogelijk af te sluiten Rente Swap. B. Valutaderivaten Als zakelijke klant heeft u vreemde valuta nodig of ontvangt u vreemde valuta. Het risico dat de valutakoers zich in uw nadeel ontwikkelt, kunt u afdekken door het sluiten van een valutaderivaat (termijn- of optiecontracten, zie hierna). Een valutaderivaat wordt separaat van uw valutastromen afgesloten. Algemene risico s bij valutaderivaten: Bij (tussentijdse) beëindiging van de onderliggende contracten kan uit hoofde van een valutaderivaat een verplichting resteren. Bij de (tussentijdse) beëindiging van een valutaderivaat kunt u worden geconfronteerd met een vordering van de bank ter grootte van de negatieve marktwaarde van het valutaderivaat. Indien de valutakoersontwikkeling afwijkt van uw verwachting, bestaat het risico dat de keuze voor een andere strategie tot financieel gunstigere resultaten had geleid. Indien de optie wordt uitgeoefend, en de Swaption voorziet niet in het verrekenen tussen u en de Bank van de waarde van de Rente Swap, komt versie mei 2010 Bijlage Informatie Financiële Derivaten (professionele Klanten) 15

16 Termijncontracten Valuta: Termijncontracten verplichten u om een onderliggende waarde te leveren, levering daarvan te accepteren of de tegenwaarde af te rekenen op een bepaalde datum in de toekomst. Termijncontracten zijn instrumenten die een hoog risico met zich mee kunnen brengen. De koers van het termijncontract is meestal niet gelijk aan de koers van de onderliggende waarde. Het kan dan ook voorkomen dat een koersstijging of -daling van de onderliggende waarde niet of niet evenredig is terug te vinden in de waardeontwikkeling van het termijncontract. Dit betekent dus dat u een ongelimiteerd financieel risico kunt lopen, dat zich kan realiseren als het termijncontract niet wordt afgesloten ter neutralisering van financiële risico s uit hoofde van uw bedrijfsvoering. Valuta Termijntransactie (ofwel een FX forward) Bij een Valuta Termijntransactie hebben de Bank en u de verplichting om de valuta waarop de transactie betrekking heeft aan elkaar te leveren op het afgesproken tijdstip in de toekomst. Door middel van een Valuta Termijntransactie wordt het risico van een stijging of een daling van de koers van de ene valuta waarop de transactie betrekking heeft ten opzichte van de andere valuta waarop de transactie betrekking heeft, overgedragen. Omdat de prijs waartegen de Valuta Termijntransactie in de toekomst wordt afgewikkeld reeds is bepaald, zijn de schommelingen in de koers van de beide valuta ten opzichte van elkaar voor uw rekening en risico. Dit valutarisico loopt u op de Einddatum van de Valuta Termijntransactie. Deze koersontwikkelingen kunnen zowel positief als negatief voor u uitwerken. De hoogte van het bedrag waarop de valutatermijntransactie betrekking heeft, is eveneens van belang voor uw risico; hoe hoger dat bedrag des te groter de omvang van uw mogelijke verlies. De Valuta Termijntransactie is niet geschikt indien er onzekerheid bestaat over de valutastromen. Valutaswap Een Valutaswap is een combinatie van een contante transactie (Spottransactie) en een Valuta Termijntransactie. De Valutaswap wordt gebruikt om een tijdelijk verschil in saldi in twee verschillende valuta op te heffen. Op deze manier kan men eerder of later over een reeds aangekochte valuta beschikken, waarbij rentekosten kunnen worden bespaard.valutaswaps kunnen worden gebruikt om kortdurende liquiditeitstekorten in een valuta te compenseren met een liquiditeitsoverschot in een andere valuta. Valuta Termijntransactie op basis van cash settlement (ofwel een Non Deliverable Forward- afgekort: NDF) alsook Forward Rate Agreement Door middel van een Valuta Termijntransactie op basis van cash settlement (ofwel een Non Deliverable Forward- afgekort: NDF) wordt het risico van een stijging of een daling van de koers van de ene valuta waarop de transactie betrekking heeft ten opzichte van de andere valuta waarop de Transactie betrekking heeft overgedragen en verrekend ( gesettled ) op basis van cash voorhanden verhandelbare valuta (b.v.: euro s, dollars, etc.). Omdat de prijs waartegen de Valuta Termijntransactie op basis van cash settlement in de toekomst wordt afgewikkeld reeds is bepaald, zijn de schommelingen in de koers van de beide valuta ten opzichte van elkaar voor uw rekening en risico. De verrekening ( settlement ) vindt plaats op basis van op basis van cash voorhanden verhandelbare valuta (b.v.: euro s, dollars, etc). Dit valutarisico loopt u op de Einddatum van de Valuta Termijntransactie op basis van cash settlement. Deze koersontwikkelingen kunnen zowel positief als negatief voor u uitwerken. De hoogte van het bedrag waarop de valutatermijntransactie op basis van cash settlement betrekking heeft, is eveneens van belang voor uw risico; hoe hoger dat bedrag des te groter de omvang van uw mogelijke verlies. Het risico op een afwijking tussen de valutakoers van de bank en de daadwerkelijke wisselkoers van de Vreemde Valuta is niet afgedekt door de Non Deliverable Forward. De NDF is niet geschikt indien er onzekerheid bestaat over de valutastromen. Optiecontracten Valuta: Onder opties worden, onder andere begrepen valuta-opties en rente-opties (zoals Caps, Floors, Swaptions en varianten daarop). Het kopen en verkopen van opties brengt financiële risico s met zich mee. Daarbij zitten er aan een gekochte optie minder risico s vast dan aan een verkochte ( geschreven ) optie. Bij een gekochte optie kunt u maximaal de betaalde premie verliezen. Als u zich een dergelijk verlies niet kunt veroorloven, moet u geen opties kopen. Koopt u een optie op een onderliggende waarde op termijn, zoals een Swaption, en oefent u uw optie uit, dan verkrijgt u de desbetreffende onderliggende waarde of swap. Sommige Swaptions worden tussen u en de Bank afgerekend in contanten. Het bedrag wordt vastgesteld volgens een vooraf vastgelegde methode. Meer hierover leest u hieronder. Schrijft (verkoopt) u een optie, dan loopt u aanmerkelijk meer risico. Uw verlies kan de ontvangen premie vele malen overschrijden. Bezit u de onderliggende waarde (gedekte optie), dan is uw risico beperkt tot het verliezen daarvan. Een ongedekte geschreven optie draagt echter een ongelimiteerd risico in zich. Als u niet in de positie bent een dergelijk (aanzienlijk) financieel verlies te lijden, adviseren wij u dringend geen ongedekte optie te schrijven. Valuta-optie Door middel van een valuta-optie wordt het risico van de stijging of daling van de ene valuta van het valutapaar waarop de optie ziet, ten opzichte van de andere valuta waarop de optie ziet, overgedragen. Indien u de koper van de optie bent is het risico van verlies uit hoofde van een valuta-optie beperkt tot de door u te betalen premie. Indien u een call optie heeft gekocht heeft u het recht, maar niet de plicht, om op de Expiratiedatum van de optie de gespecificeerde hoeveelheid valuta te kopen van de Bank. Daartegenover staat dan uw betaling aan de Bank van de andere hoeveelheid valuta van het valutapaar waarop de valuta-optie betrekking heeft. Als u een put optie heeft gekocht dan heeft u het recht, maar niet de plicht, om op de Expiratiedatum van de optie de gespecificeerde valuta en hoeveelheid aan de Bank te verkopen. In dat geval dient u de Bank de andere hoeveelheid valuta van het valutapaar waarop de Transactie betrekking heeft te leveren. Als u de verkoper van een optie bent ( geschreven optie ) is uw risicoprofiel uit hoofde van een valuta-optie van een andere orde. De Bank heeft dan jegens u het recht om de gespecificeerde valuta en hoeveelheid van u te kopen, indien het een call optie betreft, en de Bank heeft jegens u het recht om de gespecificeerde valuta en hoeveelheid aan u te verkopen, indien het een put optie betreft. Indien u de verkoper van de optie bent loopt u het risico over de stijging van de ene valuta ten opzichte van andere valuta van het betreffende valutapaar, indien het een call optie betreft, en u loopt het risico over de daling in waarde van de ene valuta ten opzichte van de andere valuta van het betreffende valutapaar, indien het een put optie betreft. Dit risico loopt u op de Expiratiedatum van de optie. Dit is standaard een zogenaamde Europese optie. Deze optie kan uitsluitend worden uitgeoefend op de versie mei 2010 Bijlage Informatie Financiële Derivaten (professionele Klanten) 16

17 genoemde Expiratiedatum en niet op enig ander moment gelegen tussen de Ingangsdatum en de genoemde datum. Indien er sprake is van een zogenaamde Amerikaanse -optie kan de optie gedurende de hele looptijd worden uitgeoefend en loopt u de risico s die in deze paragraaf worden besproken op iedere dag gedurende de looptijd van de optie waarop de optie kan worden uitgeoefend. Ook mogelijk is een zogenaamde Barrier optie overeen te komen. Een Barrrier optie is een Europese stijl valuta optie waarbij het recht op uitoefening van de optie pas ontstaat ( in ) of eindigt ( out ) op het moment dat zich gedurende de looptijd van de Transactie een bepaald koers-, prijs- of renteniveau (de barrier of trigger) wordt bereikt of wordt doorbroken (een zgn. touch of trigger event ). Het is ook mogelijk om in plaats van de gehele looptijd voor een bepaalde Windowperiode te kiezen. Een Windowperiode is een vooraf vastgestlde periode gedurende de looptijd van de optie waarbinnen het recht op uitoefening van een optie kan ontstaan of kan worden beeindigd door het raken of doorbreken van een barrier c.q. trigger. Een Trigger of een Barrier is een bepaald koers-, prijs- of renteniveau dat, wanneer bereikt of doorbroken in de relevante markt, het recht op uitoefening van een optie geeft, of het recht op uitoefening van een optie beëindigt. Cilinder Optie Een Cilinder Optie is een combinatie van een call en een put optie, zoals hierboven beschreven. Indien u koper bent van de gespecificeerde valuta, dan bent met een Cilinder Optie zeker van van een Minimale koers en kunt u meeprofiteren tot de Maximale koers. Een Minimale of Maximale koers is de koers die als laagste (minimale) of hoogste (maximale) koers met u is afgesproken, ongeacht of deze koers gunstig of ongunstig voor u is. Wanneer de Spotkoers op Expiratiedatum lager is dan de Minimale koers, dan heeft u het recht om de valuta te kopen tegen de vooraf afgesproken Minimale koers. Wanneer Spotkoers op Expiratiedatum hoger is dan de Minimale koers en lager dan de Maximale koers, dan kunt u de valuta kopen tegen de dan geldende Spotkoers. Wanneer de Spotkoers op Expiratiedatum hoger is dan de Maximale koers, dan heeft u de verplichting om de valuta te kopen tegen de vooraf afgesproken Maximale koers. Indien u verkoper bent van de gespecificeerde valuta, dan bent met een Cilinder Optie zeker van van een Maximale koers en kunt u meeprofiteren tot de Minimale koers. Wanneer de Spotkoers op Expiratiedatum lager is dan de Minimale koers, dan heeft u de plicht om de valuta te verkopen tegen de vooraf afgesproken Minimale koers. Wanneer de Spotkoers op Expiratiedatum hoger is dan de Minimale koers en lager dan de Maximale koers, dan kunt u de valuta verkopen tegen de dan geldende Spotkoers. Wanneer de Spotkoers op Expiratiedatum hoger is dan de Maximale koers, dan heeft u het recht om de valuta te verkopen tegen de vooraf afgesproken Maximale koers. In principe worden de call of put niveaus zo gekozen dat geen premie hoeft te worden betaald. In de praktijk kan ook voor een combinatie van deze niveaus worden gekozen waarbij premie moet worden bijbetaald of kan worden ontvangen.als de koers op einddatum hoger ligt dan de Maximale koers, heeft u de verplichting valuta te kopen tegen de vooraf afgesproken Maximale koers. De Cilinder Optie is niet geschikt indien er onzekerheid bestaat over de valutastromen. Participating Forward Een Participating Forward is een combinatie van een call en een put optie, zoals hierboven beschreven. Indien u koper bent van de gespecificeerde valuta, dan bent u met een Participating Forward zeker van een Minimale koers en kunt u gedeeltelijk meeprofiteren van een gunstigere koers. Een Minimale of Maximale koers is de koers die als laagste (minimale) of hoogste (maximale) koers met u is afgesproken, ongeacht of deze koers gunstig of ongunstig voor u is. Wanneer de Spotkoers op Expiratiedatum lager is dan de vooraf afgesproken Minimale koers, dan koopt u de valuta tegen de Minimale koers. Als de Spotkoers op Expiratiedatum hoger is dan de Minimale koers, dan koopt u een vooraf afgesproken percentage van de valuta tegen de dan geldende Spotkoers, en het overige percentage tegen de vooraf afgesproken Minimale koers. Indien u verkoper bent van de gespecificeerde valuta, dan bent u met een Participating Forward zeker van van een Maximale koers en kunt u gedeeltelijk meeprofiteren van een gunstigere koers. Wanneer de Spotkoers op Expiratiedatum hoger is dan de vooraf afgesproken Maximale koers, dan verkoopt u de valuta tegen de Maximale koers. Als de Spotkoers op Expiratiedatum lager is dan de Maximale koers, dan verkoopt u een vooraf afgesproken percentage van de valuta tegen de dan geldende Spotkoers, en het overige percentage tegen de vooraf afgesproken Maximale koers. De Participating Forward is niet geschikt indien er onzekerheid bestaat over de valutastromen. Bonus Forward Een Bonus Forward is een call of put optie in combinatie met een Trigger, zoals hierboven beschreven. Indien u koper bent van de gespecificeerde valuta, dan bent u zeker van een Minimale koers en heeft u binnen een vooraf afgesproken bandbreedte de mogelijkheid de valuta tegen een betere koers aan te kopen. Een Minimale of Maximale koers is de koers die als laagste (minimale) of hoogste (maximale) koers met u is afgesproken, ongeacht of deze koers gunstig of ongunstig voor u is. Wanneer de Spotkoers tijdens de vooraf vastgestelde Windowperiode de bandbreedte raakt of daarbuiten komt, dan koopt u de valuta tegen het Terugvalniveau. Het Terugvalniveau is het koersniveau waarop op expiratiedatum van de optie afgerekend zal worden als tijdens de vooraf bepaalde Windowperiode de Barrier of Trigger wordt bereikt of doorbroken. Het Terugvalniveau kan gelijk zijn aan de Minimale Koers. Wanneer de Spotkoers tijdens de vooraf vastgestelde Windowperiode niet de bandbreedte raakt of daarbuiten komt, dan koopt u de valuta tegen de betere koers. Indien u verkoper bent van de gespecificeerde valuta, dan bent u zeker van van een Maximale koers en heeft u binnen een vooraf afgesproken bandbreedte de mogelijkheid de valuta tegen een betere koers aan te kopen. Wanneer de Spotkoers tijdens de vooraf vastgestelde Windowperiode de bandbreedte raakt of daarbuiten komt, dan verkoopt u de valuta tegen het Terugvalniveau. Wanneer de Spotkoers tijdens de vooraf vastgestelde Windowperiode niet de bandbreedte raakt of daarbuiten komt, dan verkoopt u de valuta tegen de betere koers. Het grootste risico is dat de koers stijgt of daalt, waardoor tijdens de vooraf afgesproken Windowperiode buiten de bandbreedte wordt gehandeld. In dat geval wordt de optie een Valuta Termijntransactie op een nadeliger niveau dan bij aanvang het geval zou zijn versie mei 2010 Bijlage Informatie Financiële Derivaten (professionele Klanten) 17

18 geweest. De Bonus Forward is niet geschikt indien er onzekerheid bestaat over de valuatstromen. Forward Extra Een Forward Extra is een call of een put in combinatie met een Trigger, zoals hierboven beschreven. Indien u koper bent van de gespecificeerde valuta, geldt dat als op expiratiedatum de Spotkoers lager is dan de het niveau van de gekochte putoptie, u het recht heeft de valuta te kopen tegen het niveau van de putoptie. Indien u verkoper bent van de gespecificeerde valuta, geldt dat als op expiratiedatum de Spotkoers hoger is dan de het niveau van de gekochte calloptie, u het recht heeft de valuta te verkopen tegen het niveau van de calloptie. Indien tijdens de vooraf bepaalde Windowperiode de Spotkoers de Trigger bereikt of doorbreekt, zult u bij expiratie van de optie op het Terugvalniveau worden afgerekend. Indien u koper bent van de gespecificeerde valuta, dan heeft u in dit geval de plicht deze te kopen tegen het Terugvalniveau. Indien u verkoper bent van de gespecificeerde valuta, dan heeft u in dit geval de plicht deze te verkopen tegen het Terugvalniveau. Indien tijdens de vooraf bepaalde Windowperiode de Spotkoers de Trigger niet bereikt of doorbreekt, zult u bij expiratie van de optie op de dan geldende Spotkoers afgerekend worden. Indien u koper bent van de gespecificeerde valuta, dan heeft u in dit geval het recht deze te kopen tegen de dan geldende Spotkoers. Indien u verkoper bent van de gespecificeerde valuta, dan heeft u in dit geval het recht deze te verkopen tegen het de dan geldende Spotkoers. Het risico bestaat dat de koers stijgt, waardoor tijdens de windowperiode de maximale koers wordt geraakt. In dat geval wordt de optie een Valuta Termijntransactie op een nadeliger niveau dan bij aanvang het geval zou zijn geweest. De Forward Extra is niet geschikt indien er onzekerheid bestaat over de valutastromen. Average Rate Option Een Average Rate Option bestaat uit een serie call of put opties, zoals hierboven beschreven. Indien u koper bent van de gespecificeerde valuta, kunt u zich met een Average Rate Option beschermen tegen de financiële gevolgen van een ongewenste koersontwikkeling van de Gemiddelde koers. Een Gemiddelde Koers is het gewogen gemiddelde van de koersen op de Fixingdagen bij een Average Rate Option. De Gemiddelde koers is gebaseerd op de ECB fixing. Indien op Expiratiedatum blijkt dat de Gemiddelde koers lager is dan de uitoefenkoers, dan volgt hieruit een contante verrekening op basis van de onderliggende modaliteiten van de optie. Indien op Expiratiedatum blijkt dat de Gemiddelde koers hoger of gelijk is dan de uitoefenkoers, dan expireert de optie waardeloos en volgt er geen contante verrekening. U dient tussentijds op de Fixingdagen een spottransactie voor de aankoop van de valuta te doen. Als u op de Fixingdagen geen valuta heeft aangekocht, dan heeft u op de Einddatum geen valuta. U ontvangt aan het eind van de looptijd eventueel alleen een contant verrekend bedrag. Indien u verkoper bent van de gespecificeerde valuta, kunt u zich met een Average Rate Option beschermen tegen de financiële gevolgen van een ongewenste koersontwikkeling van de Gemiddelde koers. Indien op Expiratiedatum blijkt dat de Gemiddelde koers hoger is dan de uitoefenkoers, dan volgt hieruit een contante verrekening op basis van de onderliggende modaliteiten van de optie. Indien op Expiratiedatum blijkt dat de Gemiddelde koers lager of gelijk is dan de uitoefenkoers, dan expireert de optie waardeloos en volgt er geen contante verrekening. U dient tussentijds op de Fixingdata een spottransactie voor de verkoop van de valuta te doen. Als u op de Fixingdata geen valuta heeft verkocht, dan heeft u op de Einddatum geen Euro s. U ontvangt aan het eind van de looptijd eventueel alleen eventueel een contant verrekend bedrag in EUR. Indien u koper bent van de gespecificeerde valuta dient u tussentijds op de Fixingdata een spottransactie voor de aankoop van de valuta te doen. Als u op de Fixingdata geen valuta heeft aangekocht, dan heeft u op de expiratiedatum geen vreemde valuta. U ontvangt aan het eind van de looptijd eventueel alleen een contant verrekend bedrag in EUR. Buitenlandse markten Buitenlandse markten kunnen andere, soms grotere, risico s opleveren dan de Nederlandse markt. Fluctuaties in wisselkoersen beïnvloeden bijvoorbeeld uw mogelijke winst of verlies op een bepaalde Transactie in buitenlandse valuta. Bovendien kunnen buitenlandse overheidsmaatregelen of negatieve politieke gebeurtenissen in buitenlandse markten de uitvoering van Transacties verstoren of zelfs belemmeren. Bescherming van uw financiële derivaten, effecten en gelden bij de Rabobank De hiervoor beschreven Termijncontracten en Optiecontracten zijn financiële derivatentransacties, die gebaseerd zijn op de OFD waaruit rechten en verplichtingen voor de Klant en de Bank voortvloeien. Van een levering is geen sprake. De vordering (long positie) die na uitvoering van een openingsaankoop ontstaat, blijft daarom bestaan gedurende de gehele periode dat een Klant de positie aanhoudt. Bij een onverhoopt faillissement van de bank vallen long posities van de klant derhalve in de failliete boedel en wordt de Klant voor zijn vordering een concurrent schuldeiser. Dit is ook het geval indien er een negatief Afrekeningsbedrag in de zin van artikel 12.2 van de Algemene Voorwaarden ontstaat; de vordering van de Klant ter hoogte van dit bedrag is ook concurrent en valt in de boedel. Teneinde het risico dat de Klant zijn toevertrouwde gelden als gevolg van een faillissement zou kunnen kwijtraken zo klein mogelijk te maken, gelden er voor kredietinstellingen (banken) strenge minimum vermogenseisen, die ervoor moeten zorgen dat zij ook na veel tegenslag nog steeds aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Klanten lopen het minste risico indien zij hun geld toevertrouwen aan banken die ten opzichte van hun verplichtingen relatief veel eigen vermogen hebben om tegenvallers op te vangen. Zoals u bekend zal zijn, heeft de Rabobank een hoge credit rating. De credit rating die een bank heeft geeft aan in welke mate die bank ook op lange termijn aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen. Bij een short positie heeft de Klant een verplichting tegenover de bank. De Klant zal deze verplichting moeten nakomen, ook in het geval van een onverhoopt faillissement van de bank. Afhankelijk van de door de klant voor de uit de shortpositie voortvloeiende verplichtingen gestelde zekerheden is het wel mogelijk dat de Klant ten aanzien van de gestelde zekerheden een bewaarrisico loopt. versie mei 2010 Bijlage Informatie Financiële Derivaten (professionele Klanten) 18

Algemene Voorwaarden voor Financiële Derivaten van de Rabobank

Algemene Voorwaarden voor Financiële Derivaten van de Rabobank Algemene Voorwaarden voor Financiële Derivaten van de Rabobank Het is tijd voor de Rabobank. Algemene Voorwaarden voor Financiële Derivaten van de Rabobank Deze Algemene Voorwaarden voor Financiële Derivaten

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408 NEF0408 Algemene bepalingen voor geldleningen Inhoudsopgave Begripsbepalingen.... 2 Algemeen.... 2 Het bedrag van de lening.... 2 De looptijd van de lening.... 2 Rentepercentage en rente... 3 De aflossing;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening.

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening. OVEREENKOMST LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, OVEREENKOMST LENING ANNUÏTAIRE LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V.

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING

OVEREENKOMST VAN GELDLENING OVEREENKOMST VAN GELDLENING De ondergetekenden: en en 1. Zencap Netherlands B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan de Strawinskylaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow.

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow. Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Cliëntflow: de opdrachtnemer; (b) Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever.

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedere Opdracht en Overeenkomst tot Arbeidsbemiddeling welke door tussenkomst van YoungConsult tot

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Socialize Media

Algemene voorwaarden Socialize Media Algemene voorwaarden Socialize Media Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Opdrachtgever: de rechtspersoon die aan Socialize Media een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van advies, beheer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies Definities Dienstverlener: Wijma Juridisch Advies Opdrachtgever: iedere partij (natuurlijke of rechtspersoon) die een overeenkomst met Wijma Juridisch Advies

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Opdrachtnemer: PLUS Schuldhulp gevestigd te Venlo-Tegelen. Kamer van Koophandel nummer: 65310004, BTW nummer: NL8560.60.288B01 1.2 Klant:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GELDLENING ING GROENBANK. 1. In deze Algemene Voorwaarden Geldlening ING Groenbank wordt onder het navolgende verstaan:

ALGEMENE VOORWAARDEN GELDLENING ING GROENBANK. 1. In deze Algemene Voorwaarden Geldlening ING Groenbank wordt onder het navolgende verstaan: ALGEMENE VOORWAARDEN GELDLENING ING GROENBANK 1. In deze Algemene Voorwaarden Geldlening ING Groenbank wordt onder het navolgende verstaan: "Bank": "Geldlening": "Geldnemer": "Groenverklaring": "ING":

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05.

Nadere informatie

Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, CONCEPT OVEREENKOMST GROEILENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Definities: Algemene Voorwaarden A: Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V. : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V.,

Nadere informatie

Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, CONCEPT OVEREENKOMST GROEILENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 47. Naam Besluit Algemene bepalingen voor geldleningen 2006. Publicatiedatum 14 februari 2007

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 47. Naam Besluit Algemene bepalingen voor geldleningen 2006. Publicatiedatum 14 februari 2007 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 47 Naam Besluit Algemene bepalingen voor geldleningen 2006 Publicatiedatum 14 februari 2007 Opmerkingen - Vaststelling van de bepalingen bij besluit van Burgemeester

Nadere informatie

Eigen Huis Hypotheekadvies

Eigen Huis Hypotheekadvies Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekadvies ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Leningovereenkomst. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX

Leningovereenkomst. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX Leningovereenkomst LENINGNUMMER XX De ondergetekenden: A) BEDRIJF gevestigd te PLAATSNAAM, STRAAT NR, POSTCODE zoals bij HorecaCrowdfunding.nl geregistreerd onder cliëntnummer XX, Ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Social Elephant 1. Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die opdrachtgevers van Social Elephant aan Social Elephant

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN GELDLENING tussen [ ] en [ ] OVEREENKOMST VAN GELDLENING De ondergetekenden: 1 [ ] B.V., statutair gevestigd te ( ) [ ] en aldaar kantoorhoudende aan [ ], hierna te noemen: de "Geldgever",te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door AttentMentoren afgesloten overeenkomsten. De toepasselijkheid

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Office Support SG Arnhem B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem, gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten De ondergetekenden: Het College voor zorgverzekeringen, gevestigd te Diemen, aan de Eekholt 4, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. R.G.P.

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, CONCEPT OVEREENKOMST AFLOSSINGSVRIJE LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door MKB Flex Personeel B.V. ( MKB Flex Personeel ) uitgebracht,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenkrediet Tripartiete Dienstverlening

Voorwaarden Effectenkrediet Tripartiete Dienstverlening Tripartiete Dienstverlening 2 1 Definities 1.1 De in deze Voorwaarden met een hoofdletter geschreven woorden hebben dezelfde betekenis als die daaraan is toegekend in de Voorwaarden Tripartiete Dienstverlening,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2.

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Jan de Jong Administratie en Advies 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1

Algemene voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1 Artikel 1: Definities Algemene Voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. Opdrachtgever: de partij die opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN

LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN De ondergetekenden: 1. Licentiegever; en 2. de besloten vennootschap ilearn Company B.V, gevestigd en kantoorhoudende te Ede, aan de Wiek 121, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles

Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Uitvoering van de overeenkomst Artikel 3 Betaling Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam

Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam REGLEMENT STICHTING BELEGGERSGIRO KEMPEN & CO 1. DEFINITIES 1.1 In dit Reglement wordt verstaan onder: "AFM" "Beleggingsrekening" "Bestedingsruimte" "Centrale bankrekening" "Centrale beleggingsrekening"

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE. De ondergetekenden:

OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE. De ondergetekenden: OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE De ondergetekenden: 1. De Stichting DRENTSE ENERGIE ORGANISATIE, gevestigd te (9405 BJ) Assen aan de Westerbrink 1, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

Artikel 4. Voorrijkosten VijftigKLUS rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf het vestigingsadres.

Artikel 4. Voorrijkosten VijftigKLUS rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf het vestigingsadres. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: VijftigKLUS Klusbedrijf VijftigKLUS 3315 MP Dordrecht KvK: 12345667 opdrachtgever: de wederpartij van VijftigKLUS Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN

Den Haag, 1 januari 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Den Haag, 1 januari 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Schinkelshoek & Verhoog: Opdrachtbrief: een document van Schinkelshoek & Verhoog, waarin de

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. 1 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. Artikel 1: Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT GELDLENING

OVEREENKOMST TOT GELDLENING OVEREENKOMST TOT GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN 1. Stichting Combibaan Hengelo, gevestigd te Hengelo, vertegenwoordigd door Y.P.J. Drost, voorzitter, hierna te noemen geldneemster ; 2. Gemeente Hengelo,

Nadere informatie

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, CONCEPT OVEREENKOMST AFLOSSINGSVRIJE LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de

Nadere informatie

Schuldbekentenis. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX

Schuldbekentenis. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX Schuldbekentenis LENINGNUMMER XX De ondergetekenden: A) BEDRIJF gevestigd te PLAATSNAAM, STRAAT NR, POSTCODE zoals bij HorecaCrowdfunding.nl geregistreerd onder cliëntnummer XX, Ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016)

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016) 1) Definities 1.1) Opdrachtgever: De partij die Delanie Sterken een opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden, en die op basis van deze algemene voorwaarden offertes ontvangt en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder kenmerk 65495861. Artikel 1 Definities 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SmartPhort

Algemene voorwaarden SmartPhort Algemene voorwaarden SmartPhort Artikel 1 Definities 1. SmartPhort: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan J.F. Kennedylaan 19F, 5555XC te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van toepassing op overeenkomsten tot dienstverlening (gedeponeerd op 16 april 2014, onder nummer )

Algemene Voorwaarden van toepassing op overeenkomsten tot dienstverlening (gedeponeerd op 16 april 2014, onder nummer ) Algemene Voorwaarden van toepassing op overeenkomsten tot dienstverlening (gedeponeerd op 16 april 2014, onder nummer 33272848) Artikel 1 1. Alle door Mercer (Nederland) B.V. ("Mercer") verleende diensten

Nadere informatie

VOORWAARDEN VORSTVERLETDEKKING ABN AMRO. De volgende met beginhoofdletter geschreven termen hebben in deze Voorwaarden de daarbij vermelde betekenis:

VOORWAARDEN VORSTVERLETDEKKING ABN AMRO. De volgende met beginhoofdletter geschreven termen hebben in deze Voorwaarden de daarbij vermelde betekenis: VOORWAARDEN VORSTVERLETDEKKING ABN AMRO Artikel 1. Definities De volgende met beginhoofdletter geschreven termen hebben in deze Voorwaarden de daarbij vermelde betekenis: Algemene Bankvoorwaarden: de "Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen één geheel met alle door Buskoop te sluiten overeenkomsten. 1.2 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V.

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: Opdrachtgever: degene die de opdracht tot het verrichten van handelingen en werkzaamheden aan gebruiker

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: (1) [ ] B.V., gevestigd en kantoorhoudende te [ ], hierna te noemen "[ ], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer; (2) [ ] B.V., gevestigd en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Powerrental

Algemene voorwaarden Powerrental Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Algemene voorwaarden Powerrental 1.1 Powerrental: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid F & L Powerrental B.V., statutair gevestigd te Waddinxveen

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN O P T I E O V E R E E N K O M S T De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te [ ], aan [ ], hierna te noemen: Optieverlener, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Action Uitzendburo en Detacheringen

Action Uitzendburo en Detacheringen Action Uitzendburo en Detacheringen Werk65Plus Korte Brugstraat 67-B 4871 XR Etten-Leur Uitzendkrachten 65 plus Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Artikel 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Codon B.V.

Algemene voorwaarden Codon B.V. Algemene voorwaarden Codon B.V. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en aanvraag tussen Codon BV, hierna te noemen: Codon, en een lid

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen frans heijmans en een

Nadere informatie

Groot en de Lange Boekhouden V.O.F.

Groot en de Lange Boekhouden V.O.F. ALGEMENE VOORWAARDEN GROOT EN DE LANGE BOEKHOUDEN V.O.F. Artikel 1 Algemeen 1. Groot en de Lange Boekhouden is een vennootschap onder firma te Amstelveen 2. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden januari 2006 Van Kredietverlening SNS Bank Zakelijk

Algemene Voorwaarden januari 2006 Van Kredietverlening SNS Bank Zakelijk Algemene Voorwaarden januari 2006 Van Kredietverlening SNS Bank Zakelijk Inhoudsopgave Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1. Definities Artikel 2. Terbeschikkingstelling Artikel 3. Afsluitprovisie

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST VAN GELDLENING

MODELOVEREENKOMST VAN GELDLENING Bijlage 3 MODELOVEREENKOMST VAN GELDLENING ONDERGETEKENDEN, 1. De Gemeente Oss, hierna te noemen de gemeente, krachtens de Mandaatregeling Dienst Gemeentebedrijven zoals vastgesteld bij besluit van het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1

Algemene Voorwaarden 1 Algemene Voorwaarden 1 Artikel 1 Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen OM Beleidsadvies en de opdrachtgever. De toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V.

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever; de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Orangedotcom B.V. (hierna Orangedotcom)

Nadere informatie