Wmo-gerelateerde projecten in de gemeente Eindhoven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wmo-gerelateerde projecten in de gemeente Eindhoven"

Transcriptie

1 Wmo-gerelateerde projecten in de gemeente Eindhoven Wmo-raad september 2011

2 Wmo-gerelateerde projecten in de gemeente Eindhoven Wmo-raad september 2011

3 Colofon Uitgave gemeente Eindhoven september 2011 Wmo-raad: J.J.M. (Jos) Kusters voorzitter J. (Jan) Kuipers vice voorzitter M.H.J. (Marcel) Kaarsgaren lid F.P. (Cisca) Koning van den Berg van Saparoea lid W. (Wim) Thuis lid J. (Joke) Staarink secretaris 2 Rapport Wmo-gerelateerde projecten in de gemeente Eindhoven

4 Retouradres Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven Aan de voorzitter en de leden van de raad van de gemeente Eindhoven Behandeld door mw. J. Staarink Telefoon (040) Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Wmo-raad 26 augustus 2011 Betreft: onderzoek naar Wmo-gerelateerde projecten in de gemeente Eindhoven Geachte leden van de raad, Met genoegen presenteert de Wmo-raad het rapport Wmo-gerelateerde projecten in de gemeente Eindhoven. In de opdracht van de Wmo-raad heeft het IVA, beleidsonderzoek en advies, uit Tilburg onderzoek gedaan naar de effectiviteit en samenhang van Wmo-projecten in Eindhoven over de periode Het resultaat van de brede inventarisatie bestaat uit 369 projecten en activiteiten die gerelateerd zijn aan de uitvoering van de Wmo in Eindhoven. Hiervan zijn er 43 projecten meer in detail onderzocht. Deze projecten zijn geselecteerd omdat zij aansluiten bij de doelstellingen van het nieuwe sociale beleid. De Wmo-raad gaf opdracht tot dit inventariserend onderzoek omdat er onvoldoende informatie beschikbaar bleek over aard, omvang en resultaten van Wmo-gerelateerde projecten: centrale registratie ontbreekt. De Wmo-raad wil weten of de projecten van de laatste jaren hebben bijgedragen aan vernieuwing van beleid en een goede basis zijn voor toekomstig Wmo-beleid en Nieuw Sociaal Beleid. In het IVA-rapport vindt u samenvattingen van het onderzoek op bladzijde 15 en 49. Rapport Wmo-gerelateerde projecten in de gemeente Eindhoven 3

5 Algemeen: Het onderzoek laat zien dat er vanaf de invoering van de Wmo in 2007 zeer veel projecten in Eindhoven zijn uitgevoerd om een nieuwe uitvoeringspraktijk te ontwikkelen. Het aantal van 369 projecten overtrof alle verwachtingen en roept het beeld op van versnippering van middelen. Het was voor het IVA erg moeilijk om een volledige inventarisatie te maken van budgetten en resultaten. Het maakt duidelijk dat het ontwikkelen van Wmo-beleid complex en veel omvattend is, waarbij de inzet van veel partijen is vereist. Een samenhangende projectenstructuur die voor alle partijen herkenbaar is ontbreekt echter. De projecteninventarisatie laat zien dat er de afgelopen tijd met maatschappelijke partners veel ervaring werd opgedaan en dat in samenwerking vernieuwende praktijken werden ontwikkeld. De Wmo-raad constateert dat er sinds de start van de Wmo in 2007 veel projecten zijn uitgevoerd, gericht op de ontwikkeling van een nieuwe Wmo-praktijk welke aansluit bij het vastgestelde nieuwe Sociale beleid. Echter, van de onderzochte 369 projecten heeft nog slechts iets meer dan de helft een doelstelling conform het nieuwe sociaal beleid. De daadwerkelijke effecten van het werk worden onvoldoende beschreven. Gegeven de schaarse middelen en de noodzaak tot het maken van een kanteling in de komende jaren, is een scherpere keuze in en definiëring van de te realiseren projecten noodzakelijk mede om versnippering te voorkomen. De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is volgens de Wmo-raad dat er zonder aanvullende maatregelen onvoldoende garanties zijn voor een succesvolle uitvoering van het vastgestelde beleid. De Wmo-raad heeft in dit verband de volgende conclusies en aanbevelingen. 1. Gemeentelijke sturing en coördinatie WMO projecten De regierol van de gemeente moet met meer duidelijkheid en met meer overtuiging worden ingevuld bij het vorm en inhoud geven van vernieuwend Wmo-beleid. Het ontbreekt de gemeente aan overzicht van de projecten en de hiermee samenhangende budgetten. Een éénduidige sturing op de Wmo projecten is niet aanwezig. De gemeente voert onvoldoende regie. Het onderzoek 4 Rapport Wmo-gerelateerde projecten in de gemeente Eindhoven

6 maakt duidelijk dat de Wmo-projecten zonder voldoende coördinatie aangestuurd worden door diverse afdelingen van de gemeente waardoor een overzicht van de inzet van middelen en mensen niet beschikbaar is, ook niet per prestatieveld. Er is geen centrale registratie en monitoring van projecten. De uitvoering van Wmo-gerelateerde projecten vraagt om duidelijke kaders en afstemming tussen de beleidsafdelingen van de gemeente. In de projecten is er bovendien een verscheidenheid aan rollen van de gemeente, zoals regisseur, financier, opdrachtgever, coproducent, vastgesteld. Het gebrek aan overzicht en samenhang maakt duidelijk dat de definiëring van Wmo projecten in de 10 prestatievelden en de rol van de gemeente daarin, scherper en eenduidiger geformuleerd moet worden. 2. Gemeente en maatschappelijke partners De nieuwe Wmo vraagt om ruimte voor maatschappelijke partners om samen te ontwikkelen en te verduurzamen. Een vernieuwde Wmo-praktijk realiseren is een verantwoordelijkheid van gemeente en maatschappelijke partners samen. De Gemeente moet met een meerjarenbeleid duidelijkheid geven aan maatschappelijke partners op welke wijze zij samen verantwoordelijkheid dragen voor Wmo en Sociaal Beleid. De wijze waarop deze gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt ingevuld vraagt om duidelijke afspraken over verwachte uitkomsten en de inpassing in de reguliere uitvoering. Maatschappelijke partners dienen gericht aangesproken te worden op hun professionele kennis. Ontwikkelde nieuwe inzichten moeten door hen verduurzaamd worden in de praktijk van alledag. Hiervoor moet aan de maatschappelijke partners passende beleidsruimte geboden worden in de uitvoeringspraktijk. Subsidievoorwaarden worden hierop afgestemd. Er kan binnen projecten een hogere efficiency bereikt worden indien er uitvoeringsruimte voor professionals gecreëerd wordt om doelen en uitgangspunten vast te stellen. Betrokkenen kunnen dan (grotendeels) zelf bepalen wat hun inzet wordt, in afstemming met collega-professionals, cliënt en informele zorg. De Gemeente moet met een meerjarenbeleid duidelijkheid geven aan maatschappelijke partners op welke wijze zij samen verantwoordelijkheid dragen voor Wmo en Sociaal Beleid. De implementatie van de Wmo en het daarbij behorende kantelingproces is complex en vraagt een lange adem van vele jaren. Zoals in de door de Rapport Wmo-gerelateerde projecten in de gemeente Eindhoven 5

7 raad vastgestelde beleidsnotitie sociaal beleid hebben burgers en maatschappelijke partijen samen met de gemeente een belangrijke rol. Het op waarde schatten en benutten van de professionele kennis van partners in het veld is hierbij onontbeerlijk. Dat vraagt van de gemeente een scherpe visie op de eigen rol én op die van burgers en maatschappelijke partijen. De gemeentelijke overheid moet met name haar regierol met kracht, overtuiging en in continuïteit (ook in personen) vervullen. Er moet maximaal ingezet worden om burgers en maatschappelijke partijen in hun kracht de doelstellingen van het nieuwe sociale beleid te laten uitvoeren. Bureaucratie moet verminderd worden door betere delegatie en bredere budgetafspraken. Uit het IVA onderzoek blijkt dat bij de projecten waar sprake is van vermindering van de bureaucratie en meer uitvoeringsruimte van de professionals is, dit niet ten koste gaat van efficiency en maatschappelijk rendement. De bureaucratie die samenhangt met de projecten zou afgestemd moeten zijn op de omvang van het in te zetten gemeentelijk budget en de looptijd van het project. Dat scheelt tijd en geld. Een ambtelijke organisatie met minder verkokering is een belangrijke voorwaarde. Samenwerking en afstemming tussen uitvoeringsorganisaties en hun professionals moet geïntensiveerd worden. Het werken met één centrale contactpersoon met brede bevoegdheden die verbindingen kan maken tussen de verschillende domeinen verdient verdere implementatie: frontlijnaanpak. 3. Vernieuwende projecten en nieuwe alledaagse praktijk Degelijke afspraken vooraf dienen er op gericht te zijn dat resultaten van projecten door organisaties geborgd worden in hun regulier aanbod. In een aantal projecten uit dit onderzoek wordt een vernieuwde uitvoeringspraktijk ontwikkeld die beter aansluit bij de doelstellingen van het nieuwe sociale beleid wat betreft de relatie tussen de formele en de informele zorg en de focus op de ontwikkeling van de eigen kracht. De uitdaging is echter om de projectmatig ontwikkelde uitvoeringspraktijk om te zetten naar de reguliere praktijk (verduurzaming). 6 Rapport Wmo-gerelateerde projecten in de gemeente Eindhoven

8 Organisaties dienen hiertoe te worden uitgedaagd. Door de noodzaak van bezuinigen staat dit verduurzamen van de nieuwe praktijk onder druk. Een andere uitdaging is om de Wmo en het Sociaal Beleid meer te gaan verbinden met vraagstukken van burgers op andere terreinen: hun gezondheid, de arbeidsmarkt, het inkomensbeleid en het woonbeleid van de stad. De nieuwe Wmo-aanpak moet steeds beter op de vraag van de kwetsbare burger aansluiten met het versterken van de eigen mogelijkheden en zelfredzaamheid. De wijkgerichte aanpak biedt nieuwe mogelijkheden onder meer voor informele zorg en het inhoud geven aan eigen verantwoordelijkheid voor burgers en hun directe leefomgeving. De daarbij behorende flexibiliteit in de budgetovereenkomsten voor meer ruimte voor wijkvragen is grotendeels afwezig. Randvoorwaarden om hierin succesvol te kunnen zijn, zijn goed omschreven projecten, vertrouwen in professionals én een goede methodische aanpak bij de organisatie van taak en positie van de vrijwilligers in de wijk. Kennisoverdracht en kennisdeling vanuit/naar andere wijken is belangrijk. In de komende periode moeten door de decentralisatie veel nieuwe taken binnen de Wmo worden uitgevoerd. De budgetten die daarbij worden verstrekt zullen beperkt zijn. Van de gemeente en maatschappelijke partners wordt veel verwacht. Wij vertrouwen er op u met deze voorstellen een kader te bieden om gemeentelijk Wmo-beleid optimaler in te richten. Met vriendelijke groet, Namens de Wmo-raad, J.J.M. Kusters Msm Voorzitter Rapport Wmo-gerelateerde projecten in de gemeente Eindhoven 7

9 8 Rapport Wmo-gerelateerde projecten in de gemeente Eindhoven

10 BIJLAGE Wmo-gerelateerde projecten in de gemeente Eindhoven Projectinventarisatie voor de Wmo-raad Eindhoven Tilburg, augustus 2011 Drs. Martien Van Tits Drs. Mary Van Den Wijngaart Karen Van De Weijer IVA beleidsonderzoek en advies

11 ii Effectiviteit en samenhang van Wmo-projecten in Eindhoven Uitgever: IVA Warandelaan 2 Postbus LE Tilburg Telefoonnummer: Telefax: IVA is gelieerd aan de UvT 2011 IVA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of worden openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het IVA. Het gebruik van cijfers en/of tekst als toelichting of ondersteuning bij artikelen, boeken en scripties is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

12 IVA beleidsonderzoek en advies iii Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 Deel I Brede inventarisatie Wmo-gerelateerde projecten Plan van aanpak brede inventarisatie Afbakening Afbakening bij aanvang Aanpassing afbakening Aanpak Resultaten brede inventarisatie Financiële gegevens Beschouwing brede inventarisatie Samenvatting brede inventarisatie Discussie brede inventarisatie Deel II Verdiepende inventarisatie selectie Wmo-gerelateerde projecten Aanpak verdiepende inventarisatie Selectie projecten Verloop verdiepende inventarisatie Algemene en inhoudelijke informatie selectie Uitvoerende organisaties en betrokken partijen Rol van de gemeente, budget en looptijd Prestatieveld Doelgroep Doelstelling... 29

13 iv Effectiviteit en samenhang van Wmo-projecten in Eindhoven 7 Nieuw sociaal beleid en kanteling Wmo Vraag centraal Kwetsbare en zelfredzame burgers Zelforganiserend vermogen Verbinding formele en informele zorg Dubbelingen in beleid en uitvoering Verduurzaming aanpak en werkwijze Verschuiving welzijnsactiviteiten Eén centrale persoon per probleemgezin Flexibiliteit budgetovereenkomsten Vermindering bureaucratie Vraaggericht in plaats van claimgericht Resultaatgericht in plaats van productgericht Eerst eigen kracht Good practices Projectscore op de doelstellingen van het nieuwe sociaal beleid Good practices per Wmo-prestatieveld Good practices nieuw sociaal beleid Samenvatting verdiepende inventarisatie Bijlage 1: Opdrachtbrief Bijlage 2: De tien prestatievelden van de Wmo Bijlage 3: Aanbevelingsbrief van de Wmo-raad Bijlage 4: Verzoek om deelname onderzoek Bijlage 5: Vragenlijst inventarisatie Bijlage 6: Overzicht doelstellingen en activiteiten geselecteerde projecten... 65

14 IVA beleidsonderzoek en advies 1 1 Inleiding Vanaf 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking in Nederland. Deze wet dient er voor te zorgen dat alle burgers kunnen participeren in de samenleving. Het gaat bijvoorbeeld om preventief jeugdbeleid, om mensen met beperkingen door ouderdom of handicap, een chronisch psychisch probleem, maar ook om vrijwilligers en mantelzorgers. De Nederlandse gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. De werking van de Wmo is door het rijk neergelegd in negen prestatievelden. De gemeente Eindhoven heeft hier een tiende prestatieveld aan toegevoegd: de harde infrastructuur wonen en woonomgeving. Voor de gemeenten en ook voor de instellingen die betrokken zijn bij de uitvoering van de Wmo beslaat het invoeren van alle aspecten van de wet een meerjarig traject dat van alle betrokken organisaties een flinke aanpassing van beleid en werkwijze vergt. Ten behoeve van de ontwikkeling van de Wmo dienen gemeenten een Wmo-raad in het leven te roepen. De Wmo-raad heeft een belangrijke rol bij de uitvoering van de wet en kan de gemeente gevraagd en ongevraagd advies geven. In Eindhoven bestaat de Wmo-raad uit vijf leden en een commissiesecretaris: de heer J.J.M. Kusters (voorzitter), mevrouw F.P. Koning, de heer M.H.J. Kaarsgaren, de heer J. Kuipers, de heer W. Thuis en mevrouw J. Staarink (secretaris). Op dit moment zien gemeenten zich voor de taak gesteld om invulling te geven aan de Wmo Nieuwe Stijl. De Wmo Nieuwe Stijl beoogt een stevige kanteling in denken en handelen. Zo dienen belemmeringen voor burgers met een beperking te worden weggenomen en vindt er substitutie plaats van aanbodsturing naar vraagsturing. De betrokkenheid van cliënten en cliëntengroepen wordt vergroot door het scheppen van meer samenhang in het welzijnsaanbod. Eén van de doelstellingen van de Wmokanteling heeft betrekking op het verhogen van de eigen verantwoordelijkheid van de burgers in relatie tot de waargenomen schaarste van middelen. Gemeenten kunnen in 2011 de Wmo anders gaan invullen. De mogelijkheid gaat dan bestaan dat zorgvragers geen zorg meer krijgen op basis van verstrekkingen en standaardindicaties. Gemeenten kunnen in plaats daarvan kijken naar wat burgers en hun netwerken zelf nog kunnen doen en betalen. Gemeenten gaan om dit te regelen bij de mensen thuis om de keukentafel inventariseren wat er precies aan huishoudelijke hulp of andere Wmo-zorg nodig is en wie dat levert. De gedachte hierbij is dat eerst gebruik gemaakt wordt van de eigen kracht (zelfzorg en zelfhulp), dan pas van informele zorg of de omgeving (mantelzorg en vrijwilligers) en daarna pas voorliggende voorzieningen en formele zorg. Het kantelingproces wordt nog versterkt door de voorgenomen plannen van het huidige minderheidskabinet om de functies dagbesteding en begeleiding vanuit de AWBZ over te hevelen naar de Wmo.

15 2 Effectiviteit en samenhang van Wmo-projecten in Eindhoven Voor de Wmo-raad Eindhoven betekent de invoering van de Wmo Nieuwe Stijl dat zij meer inzicht wenst te krijgen in het proces van de kanteling van de Wmo en in de beleidsontwikkelingen op de verschillende velden, waardoor de raad beter kan adviseren over aanscherping van het Wmo-beleid. Daarvoor heeft de Wmo-raad behoefte aan een inventarisatie van de projecten die op dit moment worden en zijn uitgevoerd in het kader van de Wmo in de gemeente Eindhoven. Het is de bedoeling inzicht te verwerven in de rol van de gemeente, de samenwerkingspartners, de financieringsbronnen, de budgetten en de prestatievelden waarbinnen de Wmo-projecten zijn uitgevoerd. Op inhoudelijk vlak is behoefte aan informatie over doelstelling, doelgroep, de belangrijkste activiteiten en de mate waarin de Wmo-projecten innovatief zijn. Dat laatste wordt gemeten aan de hand van de tien doelstellingen van nieuw sociaal beleid die de gemeente Eindhoven onlangs heeft vastgesteld en van de doelstellingen van de kanteling van de Wmo in De Wmo-raad Eindhoven heeft IVA Beleidsonderzoek en advies gevraagd de inventarisatie te verzorgen 1. Wij zijn graag ingegaan op dit verzoek en doen in onderhavige rapportage verslag van de bevindingen van de inventarisatie. De inventarisatie bestaat uit twee delen c.q. stappen. Allereerst is een algemene brede inventarisatie gemaakt van Wmo-gerelateerde projecten in de gemeente Eindhoven. Dit heeft 369 projecten opgeleverd. Hiervan wordt verslag gedaan in deel I van de rapportage. Daarna is er een verdiepende inventarisatie gemaakt van een 40-tal geselecteerde projecten. Deel II beschrijft de uitkomsten van deze meer inhoudelijke inventarisatie. 1 De opdrachtbrief voor het project is opgenomen in bijlage 1.

16 IVA beleidsonderzoek en advies 3 Deel I Brede inventarisatie Wmo-gerelateerde projecten

17 4 Effectiviteit en samenhang van Wmo-projecten in Eindhoven

18 IVA beleidsonderzoek en advies 5 2 Plan van aanpak brede inventarisatie 2.1 Afbakening Afbakening bij aanvang De afbakening van de projecten is een belangrijk onderdeel van de brede inventarisatie van de projecten. In de aanloop tot het project, in casu in de offertefase, is als basisprincipe genomen dat projecten die worden geïnventariseerd betrekking hebben op de doelstellingen die binnen de verschillende prestatievelden van de Wmo worden nagestreefd. De werking van de Wmo is door het rijk neergelegd in negen prestatievelden. In Eindhoven heeft de gemeente er een tiende prestatieveld aan toegevoegd, namelijk de harde infrastructuur wonen en woonomgeving, omdat men bezorgd is dat dit onderwerp te versnipperd aan de orde komt in de andere negen beleidsvelden. Tabel 2.1 geeft een overzicht van de tien prestatievelden van de Wmo; in bijlage 2 is een uitgebreidere inhoudelijke beschrijving van alle prestatievelden te vinden. Tabel 2.1 Prestatievelden van de Wmo Nr. Prestatieveld 1 Bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid 2 Preventief jeugd- en opvoedingsbeleid 3 Informatie, advies en cliëntondersteuning 4 Ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers 5 Bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer en het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking 6 Verlenen van individuele voorzieningen aan mensen met een beperking, zodat zij zelfstandig kunnen blijven functioneren of kunnen meedoen aan het maatschappelijke verkeer 7 Bieden van maatschappelijk opvang, waaronder vrouwenopvang 8 Openbare geestelijke gezondheidszorg 9 Bevorderen van verslavingszorg 10 Fysieke omgeving, als voorwaarde voor participatie en woonservice

19 6 Effectiviteit en samenhang van Wmo-projecten in Eindhoven De volgende afbakeningcriteria zijn bij de aanvang van het onderzoek geformuleerd: Het project levert een bijdrage aan de doelstellingen van de prestatievelden van de Wmo. Het gaat om projecten die vanaf (het moment waarop de Wet maatschappelijke ondersteuning in werking is getreden) zijn gestart. Het gaat om afgeronde projecten ( een project heeft een begin en een eind ), waarvan een rapportage beschikbaar is of van lopende projecten waarvan al een tussentijdse rapportage beschikbaar is. Omdat de gemeente de Wmo uitvoert is de gemeente in de regel ook zelf financieel betrokken bij Wmo-gerelateerde projecten. In principe gaat het dus om projecten waar Wmo-geld een (gedeeltelijke) financieringsbron is Aanpassing afbakening In de onderzoeksfase is de afbakening op verzoek van de Wmo-raad - vervolgens bijgesteld omdat de criteria niet altijd eenduidig interpreteerbaar zijn en omdat sommige belangrijke projecten buiten beeld zouden blijven. Activiteiten bijvoorbeeld die structureel van aard zijn en elk jaar opnieuw ter goedkeuring worden aangevraagd (met een begin en een eind) kunnen gezien worden als elkaar jaarlijks opvolgende projecten. Projecten waar geen Wmo-geld aan te pas komt, maar wel vallen binnen de werking van de prestatievelden van de Wmo zijn ook belangrijk. Er zijn projecten die vallen binnen de Wmo, waar de gemeente geen subsidie verstrekt, maar waar wel sprake is van gemeentelijke inzet in de vorm van coördinatie of afstemming, ook deze worden belangrijk gevonden voor de inventarisatie. Voorts zijn er projecten of activiteiten waar geen plicht is om te rapporteren en tenslotte zijn er projecten waar de gemeente in het geheel niet bij betrokken is, maar die wel vallen binnen de werking van de Wmo. In overleg met de Wmo-raad is op basis van de opgedane ervaringen bij het verzamelen van gegevens gekozen voor de volgende criteria voor afbakening: Een activiteit of project levert een bijdrage aan de doelstellingen van de prestatievelden van de Wmo. Het gaat niet om de indicatie of aanbesteding van Wmo-producten. Er is sprake van directe of indirecte financiële betrokkenheid en/of bemoeienis vanuit de gemeente Eindhoven. Het hoeft dus geen geoormerkt Wmo-geld te zijn. Het gaat om projecten die vanaf zijn gestart. Reguliere voorzieningen en verstrekkingen zijn niet meegenomen. Indien er op geen enkele wijze bemoeienis is van de gemeente, gaat het ook om projecten die door instellingen worden uitgevoerd, binnen de domeinen van de Wmo. 2.2 Aanpak Omdat er niet sprake is van één financieringsbron of één coördinerende organisatie waarin alle Wmo-gerelateerde projecten zijn ondergebracht, zijn diverse kanalen c.q.

20 IVA beleidsonderzoek en advies 7 organisaties actief benaderd met de vraag of zij betrokken zijn bij projecten die voldoen aan de criteria, dan wel of zij instellingen of personen kennen die betrokken zijn bij dergelijke activiteiten of projecten (olievlekwerking). Op de eerste plaats is contact gezocht met vertegenwoordigers van de verschillende afdelingen van de gemeente Eindhoven, aangezien de gemeente verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Wmo. Bovendien zijn die afdelingen dan in veel gevallen ook op de een of andere wijze betrokken bij projecten en activiteiten, financieel dan wel in natura door inzet van medewerkers. Er is contact gezocht met de volgende gemeentelijke afdelingen: Welzijn, Zorg, Onderwijs en Jeugd, die benaderd zijn via de afdeling Mens en Maatschappij, Inkoop, Stadsplein Zorg & Inkomen die belast is met de Wmo-voorzieningen (Wmo-loket), de Rekenkamer van de gemeente, het bureau informatie en onderzoek van de gemeente (BIO), de Raadscommissie Maatschappij en Cultuur die de portefeuille Wmo onder zich heeft en de Wmo-raad die de gemeenteraad adviseert over de uitvoering van de Wmo. Daarnaast is contact opgenomen met bekende organisaties op het gebied van welzijn, zorg en jeugd die veelvuldig te maken hebben met de doelgroep van de Wmo zoals mantelzorgers, gehandicapten, ouderen en andere kwetsbare groeperingen in de samenleving. Om te achterhalen welke organisaties er zijn en welke relevant zijn voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de digitale sociale kaart van de gemeente Eindhoven, de stadsgids van Eindhoven en van het netwerk van het Wmo-loket en van de Wmo-raad. Na een eerste telefonisch overleg met organisaties is een aanbevelingsbrief van de Wmo-raad Eindhoven gestuurd (bijlage 3) en een verzoek om deelname plus een nadere uitleg over de aan te leveren informatie (bijlage 4). Na twee weken is een reminder gestuurd en daarna is er (veelal meerdere malen) telefonisch overleg gevoerd. Aan enkele vertegenwoordigers van organisaties is ook een bezoek gebracht om de bedoelingen nader toe te lichten en is met name ook over de afbakening gesproken.

21 8 Effectiviteit en samenhang van Wmo-projecten in Eindhoven

22 IVA beleidsonderzoek en advies 9 3 Resultaten brede inventarisatie Het resultaat van de brede inventarisatie bestaat uit 369 projecten en activiteiten die gerelateerd zijn aan de uitvoering van de Wmo in de gemeente Eindhoven. Van deze projecten is titel, informatieverstrekker, doelstelling, Wmo-prestatieveld, looptijd en doelgroep bekend. Voorts is van 298 projecten en activiteiten het budget bekend; bij 45 projecten is de omvang van het budget niet openbaar en bij de overige 26 projecten is het budget niet bekend bij de respondent. Van de 369 projecten en activiteiten hebben er 261 een tussen- of eindrapportage. Tenslotte is er bij 288 projecten/activiteiten sprake van een evaluatie of verantwoording, veelal in de vorm van een (financiële) eindverantwoording. De gegevens in de brede inventarisatie zijn aangeleverd door 26 organisaties en/of afdelingen van de gemeente Eindhoven. Uit tabel 3.1 valt af te leiden dat de Lumens Groep, met 149 projecten en activiteiten, de grootste leverancier is, gevolgd door de afdeling Mens & Maatschappij van de gemeente Eindhoven met 63 projecten en activiteiten, GGzE (40) en de afdeling inkoop van de gemeente Eindhoven (27). Tabel 3.1 Algemene inventarisatie Organisatie of afdeling gemeente Projecten en activiteiten Afdeling inkoop van de gemeente Eindhoven 27 Afdeling Mens & Maatschappij van gemeente Eindhoven 63 Amarant Steunpunt Eindhoven 2 Archipel (verpleeg- en verzorgingshuis) 1 Bureau beleidsinformatie en onderzoek (BIO) 1 Bureau sociaal raadsliedenwerk 1 Domein Wonen 2 Ergon (sociale werkvoorziening en re-integratie) 1 GGD 2 GGzE 40 Humanitas 11 Leger des Heils 4 Lumens Groep 149 Lunet Zorg 1 MEE Eindhoven 14 Mi Bosie 7

23 10 Effectiviteit en samenhang van Wmo-projecten in Eindhoven Organisatie of afdeling gemeente Projecten en activiteiten NEOS 11 PGE (platform Gehandicaptenbeleid) 5 Sector Werk Gemeente Eindhoven Krachtwijk De Bennekel 1 Sector Werk Gemeente Eindhoven Krachtwijk Doornakkers 1 Sector Werk Gemeente Eindhoven Krachtwijk Woensel West 1 Steunpunt Mantelzorg Verlicht 4 Vitalis Woonzorg 3 Vrijwillige hulpdienst Eindhoven 9 Zelfhulp Netwerk 3 ZuidZorg 5 Totaal 369 Bron: IVA 2011 De verdeling van de 369 projecten en activiteiten over de tien prestatievelden is weergegeven in de tweede kolom van tabel 3.2. Er zijn 70 projecten en activiteiten die vallen onder meerdere prestatievelden. Veruit de meeste projecten en activiteiten hebben betrekking op het preventieve jeugd- en opvoedingsbeleid (prestatieveld 2). Ook wordt veel aandacht besteed aan het bevorderen van de sociale samenhang en leefbaarheid (prestatieveld 1), alsmede aan het bieden van ondersteuning aan mantelzorgers en vrijwilligers (prestatieveld 4) en het bieden van informatie, advies en ondersteuning aan cliënten (prestatieveld 3). De verdeling van de 70 projecten en activiteiten die vallen onder meerdere prestatievelden heeft in totaal betrekking op 158 velden (zie derde kolom van tabel 3.2). De laatste kolom van de tabel geeft de gesommeerde aantallen weer per prestatieveld.

24 IVA beleidsonderzoek en advies 11 Tabel 3.2 Verdeling projecten en activiteiten over de Wmo-prestatievelden Prestatievelden één veld meerdere velden 1 Bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid totaal 2 Preventief jeugd- en opvoedingsbeleid Informatie, advies en cliëntondersteuning Ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers Bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking Verlenen van individuele voorzieningen aan mensen met een beperking, zodat zij zelfstandig kunnen blijven functioneren of meedoen aan het maatschappelijke verkeer 7 Bieden van maatschappelijk opvang, waaronder vrouwenopvang Openbare geestelijke gezondheidszorg Bevorderen van verslavingszorg Fysieke omgeving, als voorwaarde voor participatie en woonservice Meerdere prestatievelden Totaal Bron: IVA 2011 Een samenvatting per prestatieveld: Prestatieveld 1 - Bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid. Dit prestatieveld bevat voor het merendeel projecten van Lumens over leefbare buurten en wijkbasiszorg. Daarnaast een zeer gemêleerd aanbod door diverse organisaties op het gebied van Sportmaatjesproject voor allochtonen vrouwen, huiskamerprojecten, samen actief, soosmiddagen, kookcursussen, klederdrachtgroep, schilderclub, van mens tot mens, vrienden maken, zorgconsulentschap, dienstencheques, vakantie-, vrije tijd- en sportmarktactiviteiten. Prestatieveld 2 - Preventief jeugd- en opvoedingsbeleid. In dit prestatieveld zitten voor het merendeel projecten van de Lumens Groep op het gebied van Talentontwikkeling en Jeugd en gezin. Daarnaast een zeer uiteenlopend aanbod qua aanbieders en qua projecten en activiteiten, zoals leerlingenvervoer, collectieve preventie jeugd & alcohol, coördinatie opgroei- en opvoedaanbod, opvoedingsondersteuning, vroegtijdige signalering, baby extra, Kinderopvang op sociaal medische indicatie, logeerouders, jongerenloket, collectieve preventie gericht op risi-

25 12 Effectiviteit en samenhang van Wmo-projecten in Eindhoven co en aandachtsgroepen en Outreachende OGGZ (GGzE), samen starten, stevig ouderschap, multiculturele vakantieweken, gezond bewegen (CIB methode), gevaarlijke liefde, jongeren in rouw, jeugdzorgverlaters en zwerfjongeren en maatjesprojecten. Prestatieveld 3 - Informatie, advies en cliëntondersteuning. Het informeren, adviseren en ondersteunen van cliënten kent veel collectieve preventieprojecten, zelfstandig wonen activiteiten en outreachende dienstverlening aan volwassenen van de GGzE. Ver ook hier een breed aanbod door diverse partijen; enkele voorbeelden: sociaal raadsliedenwerk, preventie informatie teams (PIT), inkomensondersteunende maatregelen, zilveren kracht, maatschappelijke makelaar, advies seniorenbeleid, consultatiebureau 55+, voorlichting en participatie krachtwijken, informatie advies centrum Mi Bosie en diverse voorlichtingsbijeenkomsten. Prestatieveld 4 - Ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. Informele zorgverleners worden vooral ondersteund door Lumens-projecten op het gebied van sociale activering. Verder ook hier een divers aanbod door verschillende aanbieders. Een kleine bloemlezing: financiering van activiteiten/steunpunten voor mantelzorg, vrijwilligers en niet te vergeten zelfzorg op gebied van erkenningen professionalisering, hulpdiensten, netwerken, deskundigheidsbevordering, actief burgerschap en informele zorg. Prestatieveld 5 en 6 - Bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer en het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking en het verlenen van individuele voorzieningen aan mensen met een beperking, zodat zij zelfstandig kunnen blijven functioneren of kunnen meedoen aan het maatschappelijke verkeer. Deze twee velden zijn samengenomen omdat veel projecten binnen beide prestatievelden vallen. De meeste projecten hebben uiteraard betrekking op re-integratie. Verder worden onder andere genoemd: sport en recreatie, beeldvormingcampagnes, ondersteuning platform gehandicaptenbeleid, ouder- en kind projecten, bijzondere bijstand, gehandicaptenparkeerkaart, hulp bij het huishouden, administratieve ondersteuning, huiskamerplus projecten, buddyzorg en klussendiensten. Prestatieveld 7 - Bieden van maatschappelijk opvang, waaronder vrouwenopvang. Neos, Novadic-Kentron zijn hier de belangrijkste aanbieders van projecten en activiteiten, zoals bijvoorbeeld: middagopenstelling nachtopvang, crisisopvang, woningen Blijf, maatjesproject voor slachtoffers van mensenhandel, zwerfjongeren, time-out verslaafde prostituees, slachtoffers huiselijk geweld en plegers huiselijk geweld. Prestatieveld 8 - Openbare geestelijke gezondheidszorg. Bijna alle activiteiten zijn GGzE-projecten collectieve preventie gericht op risico en aandachtsgroepen en outreachende OGGZ dienstverlening ouderen en veiligheid.

Evaluatie één jaar Wmo-raad Eindhoven.

Evaluatie één jaar Wmo-raad Eindhoven. Evaluatie één jaar Wmo-raad Eindhoven. De Wmo raad is benoemd door de gemeenteraad tijdens zijn vergadering van 11 juni 2009. ij de instelling van deze adviesraad is besloten na twee jaar te evalueren

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wmo Wie of wat is de Wmo? Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet is op 1 januari 2007 ingevoerd. - Zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk

Nadere informatie

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning Over de auteur: Wicher Pattje Wicher Pattje is oud-wethouder van de gemeente Groningen en beleidsadviseur in de sociale sector, gericht op overheden en non-profit instellingen. Voor meer informatie: www.conjunct.nl.

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Raadsstuk. De vraagstelling van dit onderzoek luidt als volgt:

Raadsstuk. De vraagstelling van dit onderzoek luidt als volgt: Raadsstuk Onderwerp: Wmo voorzieningen: de kanteling van een aanbod- naar een vraaggerichte organisatie. Rapport van het RKC-onderzoek naar de Wmo voorzieningen van de gemeente Haarlem. Reg.nummer: 2013/426163

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

Projectplan Informele Zorg

Projectplan Informele Zorg Projectplan Informele Zorg Naam van het project Informele Zorg Opdrachtgever Bestuurlijk opdrachtgever: College van B&W Ambtelijk opdrachtgever: Klara Slijkhuis Primaat houdende afdeling Afdeling Samenleving

Nadere informatie

ONDERZOEKSPLAN HULP BIJ HET HUISHOUDEN

ONDERZOEKSPLAN HULP BIJ HET HUISHOUDEN ONDERZOEKSPLAN HULP BIJ HET HUISHOUDEN Rekenkamer Utrecht, 15 februari 2016 AANLEIDING Rijksbeleid Op 1 januari 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) van kracht geworden. Op grond

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Deze tijd vraagt om creativiteit

Deze tijd vraagt om creativiteit 12 april 2012 Werkplaats Onderneem met zin! Deze tijd vraagt om creativiteit Participeren/ Meedoen naar vermogen Schakelen en verbinden Wim Roelofs Integrale aanpak en noodzaak om te schakelen en te verbinden

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid Alle hens aan dek Presentatie door Gerda van der Lee, Voorzitter Wmo adviesraad s-hertogenbosch 12 maart 2013 De Wet Maatschappelijke Ondersteuning wil dat

Nadere informatie

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Checklist Kanteling binnen gemeenten Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Kanteling in beleid Ja

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 November 201 Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Mens & Maatschappij, Volwassenen & senioren en Sociale Zekerheid Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 Mens & Maatschappij,

Nadere informatie

Basiscursus Wmo voorjaar de Wmo 2015

Basiscursus Wmo voorjaar de Wmo 2015 Basiscursus Wmo voorjaar 2015 de Wmo 2015 Decentralisaties Veel taken overgegaan naar gemeente en Wmo Veel bevoegdheden naar gemeente Wmo heeft fundamenteel andere insteek bij invloed van burgers op beleid

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Houten; besluit vast te stellen de Subsidieregeling beoordelingscriteria en verplichtingen:

Nadere informatie

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Werkplan 2014 Werkplan 2014 Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Het werkveld maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Wet maatschappelijke ondersteuning Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Doel informatieavonden: U informeren over de betekenis van de Wmo. U informeren over de

Nadere informatie

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Presentatie Bijeenkomst KBO Bondsbestuur Herman Eitjes, adviseur programma Aandacht voor Iedereen Programma Aandacht voor iedereen

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang (Harry Verheul, senior beleidsadviseur Werk, Inkomen en Zorg) Sociaal wijkteams (Inger Poorta, projectleider) Toegang sociaal domein in de gemeente

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren 1 Prestatieveld Sociale Samenhang en Leefbaarheid Doel: Versterken van het zorgzaam samenleven Wat deden we al en blijven

Nadere informatie

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving Aanpak: WIJ Eindhoven De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Lumens Groep

Nadere informatie

Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning , "Samen werken aan nieuwe verbanden". 1. Raadsbesluit 2. beleidsplan Wmo

Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning , Samen werken aan nieuwe verbanden. 1. Raadsbesluit 2. beleidsplan Wmo Aan de Raad Made, 4 december 2007 Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 19 december 2007 Agendapunt : 7 Raadsvergadering: 24 januari 2008 Onderwerp: Nummer raadsnota: Beleidsplan Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

postbusŵgemëeñfeňoořdëľnveldľnl- uèťheenïe NOORDENVELD

postbusŵgemëeñfeňoořdëľnveldľnl- uèťheenïe NOORDENVELD G E M E E N T E R15.00047 III N O O R D E N V E L D B E Z O E K A D R E S t Raadhuisstraat 1 9301 AA Roden P O S T A D R E S Ť Postbus 109 9300 AC Roden î W E B S I T E / E - M A I L t www.gemeentenoordenveld.nl

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Werkplan. Versie 30 september 2015

Werkplan. Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 mfc t Marheem Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

Nadere informatie

De Sociaal Psychiatrische WMO. Mogelijkheden of valkuilen

De Sociaal Psychiatrische WMO. Mogelijkheden of valkuilen De Sociaal Psychiatrische WMO Mogelijkheden of valkuilen Top drie geluk over gehele wereld Autonomie sociale contacten zinvol werk/ dagbesteding Typen mens en veranderen 10 % betweters 80 % volgelingen

Nadere informatie

13 december 2007. Bijlage. Zorgvernieuwingsprojecten GGZ en Collectieve Preventie GGZ. Bestedingsplan. Regio Midden-Holland.

13 december 2007. Bijlage. Zorgvernieuwingsprojecten GGZ en Collectieve Preventie GGZ. Bestedingsplan. Regio Midden-Holland. 13 december 2007 Bestedingsplan Bijlage Regio Midden-Holland Zorgvernieuwingsprojecten GGZ en Collectieve Preventie GGZ Inleiding Op 3 oktober 2007 heeft het portefeuillehoudersoverleg Wmo ingestemd met

Nadere informatie

Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten

Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten 20 april 2009 Landelijk Platform GGz Postbus 13223 3507 LE Utrecht 1 Inleiding Op 1 januari 2007 trad

Nadere informatie

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2009; gehoord hebbende de inspraakreactie in

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 11 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00129* 14RDS00129 Onderwerp Regiovisie - aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019 regio Arnhem & Achterhoek 1 Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 juli 2011: sector Inwonerszaken, team Openbare Orde, Welzijn en Onderwijs 1 Inleiding Voor u ligt de startnotitie beleidsplan Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: BJZ Flevoland

Nadere informatie

ECSD/U Lbr. 14/010

ECSD/U Lbr. 14/010 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Bestuurljke afspraken clientondersteuning Wmo uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400446 Lbr. 14/010 bijlage(n)

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Wmo-kanteling. Raadpleging Inwonerpanel Dongen

Wmo-kanteling. Raadpleging Inwonerpanel Dongen Wmo-kanteling Raadpleging Inwonerpanel Dongen Even voorstellen 2 Stephan Dijcks GfK onderzoekt gedrag consumenten en burgers Beheer en onderzoek Inwonerpanel Dongen Uitvoerder landelijke Wmo-evaluatie

Nadere informatie

18 nov Postreg.nr. Directeur: Tel.nr K. Burger

18 nov Postreg.nr. Directeur: Tel.nr K. Burger Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer V.2008-114 Datum: Behandelend F.A. Linthorst ambtenaar 18 nov. 2008 Postreg.nr. Directeur: Tel.nr 0345-636292 K. Burger ONDERWERP: Adviesraad Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden -

Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden - Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden - 27-9-2012 Vooraf De jaarlijkse inventarisatie van de Koepel van Wmo-raden onder Wmo-raden heeft ook in 2012 een goede respons gekregen. Uitgezet

Nadere informatie

Onze punten van zorg en onze aanbevelingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen die in de bijlage nader worden uitgewerkt:

Onze punten van zorg en onze aanbevelingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen die in de bijlage nader worden uitgewerkt: Gemeente Amsterdam Wethouder E. van der Burg Postbus 202 1000 AE AMSTERDAM Amsterdam, 22 januari 2015 Betreft: Evaluatie Wijkzorgteams Geachte heer Van der Burg, De Stedelijke Wmo-Adviesraad is een aantal

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 23 juni 2015 Nr. : 2015-66 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Presentatie voor cliëntenorganisaties

Presentatie voor cliëntenorganisaties Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Presentatie voor cliëntenorganisaties 18 oktober 2013 Ambitie 1. Hulp en zorg anders georganiseerd: dichtbij huis, snel beschikbaar, minder versnipperd 2. Groter beroep

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Uitgelicht: Adviezen participatieraad Asten Bijlage 4

Uitgelicht: Adviezen participatieraad Asten Bijlage 4 Uitgelicht: Adviezen participatieraad Bijlage 4 4. Algemeen: VISIE EN UITGANGSPUNTEN De PR onderschrijft de visie dat niet vanuit beperkingen maar vanuit mogelijkheden, participatie en kansen gedacht moet

Nadere informatie

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, s en Piet Haker Platform Netwerk Vrijwilligerswerk 13 mei 2014 2 Aanleidingen transitie Nieuwe taken voor gemeenten per 2015 Decentralisatie Awbz Decentralisatie

Nadere informatie

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd Gemeente Landerd Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen Wettelijke verplichting Wmo Adviesraad Convenant Plichten Bevoegdheden Verantwoordelijkheden 1. De leefbaarheid van de gemeente

Nadere informatie

Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing doorzet

Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing doorzet Gepubliceerd op Movisie (https://www.movisie.nl) Home > kennisdossiers > Participatie en activering > Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing doorzet Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing

Nadere informatie

VERSLAG WMO WERKCONFERENTIE LEIDERDORP 19 APRIL 2011

VERSLAG WMO WERKCONFERENTIE LEIDERDORP 19 APRIL 2011 VERSLAG WMO WERKCONFERENTIE LEIDERDORP 19 APRIL 2011 Voor aanwezigen zie de bijlage. Doel van de avond: Verbreden en verbinden. Hoe kunnen we tot slimme samenwerkingen komen om de burgers van Leiderdorp

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Geachte voorzitter, RIS Aan de leden van de Commissie Samenleving. Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten. Beleid

Geachte voorzitter, RIS Aan de leden van de Commissie Samenleving. Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten. Beleid Typ teksttyp teksttyp tekst drs. K.P. Klein Wethouder van Stedelijke Economie, Zorg en Havens 030 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de leden van de Commissie Samenleving r- RIS296071 Contactpersoon

Nadere informatie

Wmo 2015 door Tweede Kamer

Wmo 2015 door Tweede Kamer Wmo 2015 door Tweede Kamer Een ruime tweederde meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 24 april ingestemd met het wetsvoorstel van de Wmo 2015. De verwachting is dat de behandeling van het voorstel nog

Nadere informatie

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Afdeling Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Be z o e k a d r e s Kreupelstraat 1 Leden van de gemeenteraad O p e n i n g s t i j d

Nadere informatie

Advies Beleidsplan WMO 2015-2018

Advies Beleidsplan WMO 2015-2018 Advies Beleidsplan WMO 2015-2018 Vastgesteld in Wmo-raadsvergadering d.d. 14-08-2014 INHOUDSOPGAVE 1. Adviesaanvraag... 2 2. Onderwerp van advies (adviesvragen)... 2 3. Samenvatting... 2 4. Advies... 2

Nadere informatie

Geachte mevrouw Veldhuijzen van Zanten - Hyllner,

Geachte mevrouw Veldhuijzen van Zanten - Hyllner, 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport t.a.v. mw. M. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Schedeldoekshaven 131 2511

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Onderwerpen Wat is kantelen? Waarom kantelen? Hoe gaan we kantelen Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Wat is kantelen? Invoeren bedoeling Wmo: - Zelfredzaamheid en zelfstandigheid - Van zorg naar

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding Plan van Aanpak Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding De gemeente Lelystad heeft in juni 2013 een plan gemaakt inzake de aanpak van multiproblematiek

Nadere informatie

De gekantelde Wmo-verordening

De gekantelde Wmo-verordening De gekantelde Wmo-verordening De VNG heeft een Wmo-modelverordening gepubliceerd. Gemeenten kunnen deze tekst gebruiken als voorbeeld om lokaal een eigen Wmo-verordening op te stellen. Voor belangenorganisaties

Nadere informatie

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Netwerk Informele Zorg en Netwerk Mantelzorg Eindhoven Contact adres secretariaat: Mw. Marijke van der Zanden tel: 040-238 27 97 m.vd.zanden@eindhoven.nl

Nadere informatie

RKC s OWO. Onderzoeksplan. Armoedebeleid. April 2015. Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Opsterland

RKC s OWO. Onderzoeksplan. Armoedebeleid. April 2015. Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Opsterland Onderzoeksplan Armoedebeleid April 2015 Colofon De rekenkamercommissies van Ooststellingwerf en Opsterland bestaan uit drie externe leden. De rekenkamercommissie van Weststellingwerf bestaat uit drie externe

Nadere informatie

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort Het sociaal domein Renate Richters Els van Enckevort Om te beginnen vijf stellingen Zijn ze waar of niet waar? - 2 - Stelling 1 Ongeveer 5% van de jeugdigen in Nederland heeft met (een vorm van) jeugdzorg

Nadere informatie

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld December 2011 1. Inleiding In 2003 bezocht de burgemeester van de gemeente Barneveld samen met de politie en de woningstichting de dorpskernen van de gemeente

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Datum 9 december 2014 Kenmerk 14015aWMOR / AvO Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft Advies

Nadere informatie

Beschikking. Beleidsregel sociale veiligheid Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking. Beleidsregel sociale veiligheid Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Postbank 1070176 Onderwerp Beleidsregel

Nadere informatie

* Wmo-raad Culemborg * J A A R V E R S L A G 2 0 1 3. Voorwoord Voor u ligt het verslag betreffende de activiteiten van de Wmo-raad in het jaar 2013

* Wmo-raad Culemborg * J A A R V E R S L A G 2 0 1 3. Voorwoord Voor u ligt het verslag betreffende de activiteiten van de Wmo-raad in het jaar 2013 * Wmo-raad Culemborg * J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 Voorwoord Voor u ligt het verslag betreffende de activiteiten van de Wmo-raad in het jaar 2013 Het jaar 2013 heeft vooral in het teken gestaan van de

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: AFDELING: PORTEFEUILLEHOUDER: Agendapunt: No. /'09 Dokkum, ONDERWERP: Wmo Verordening 2014 SAMENVATTING: De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Aan het College van burgemeester en wethouders van Zoetermeer Postbus 15 2700 AA Zoetermeer

Aan het College van burgemeester en wethouders van Zoetermeer Postbus 15 2700 AA Zoetermeer Aan het College van burgemeester en wethouders van Zoetermeer Postbus 15 2700 AA Zoetermeer Betreft: begeleiding voor mensen met psychosociale Problematiek in Zoetermeer Zoetermeer, 19 mei 2011 Geacht

Nadere informatie

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Onderwerp: Voorstel/alternatieven

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel

Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel Nota Voor burgemeester en wethouders Datum vergadering: 2 5 MÂARĨ 2014 Nummer: 14INT01073 Nota openbaar: Ja lil mum mill in i Onderwerp: Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/109

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/109 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Overlegresultaat decentralisatie langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning Samenvatting uw kenmerk

Nadere informatie

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012 Nieuwe taken naar gemeenten de mens centraal 21 mei 2012 1 Visie gemeente Den Helder Strategische Visie Sociale Structuurvisie Woon / Leefklimaat Integrale Participatie Onderwijs Ontwikkeling Beeld van

Nadere informatie

Kwetsbare burgers in beeld? Workshop Symposium 10 februari 2014 Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant

Kwetsbare burgers in beeld? Workshop Symposium 10 februari 2014 Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant Kwetsbare burgers in beeld? Workshop Symposium 10 februari 2014 Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant Kwetsbaarheid in beeld Inhoud workshop Het algemene beeld: Monitor Sociaal Kwetsbare Groepen

Nadere informatie

Op Eigen Kracht 3 decentralisaties

Op Eigen Kracht 3 decentralisaties Op Eigen Kracht 3 decentralisaties 10-2-2014 Wat komt ter sprake? -> Waarover gaan de 3 decentralisaties ook alweer? -> Film -> Wat is er in de tussentijd gebeurd? -> 3 decentralisaties 3 rode draden ->

Nadere informatie

Toelichting op de Regeling cliëntenparticipatie Rijswijk

Toelichting op de Regeling cliëntenparticipatie Rijswijk Toelichting op de Regeling cliëntenparticipatie Rijswijk Inleiding De Wmo, Participatiewet en Wsw hebben allen als doel meedoen aan de samenleving. Deze wetten geven aan dat cliëntgroepen dan wel hun vertegenwoordigers

Nadere informatie

Gemeente Midden-Delfland

Gemeente Midden-Delfland r Gemeente Midden-Delfland 2013-25758 (BIJLAGE) Memo Concept wettekst nieuwe Wmo Deze informatiebrief gaat in op de hervorming van de langdurige zorg in Nederland en specifiek de concept wettekst van de

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

In de Gemeente Marum

In de Gemeente Marum In de Gemeente Marum Gezamenlijk Plan van aanpak ondersteuning mantelzorg en vrijwillige thuishulp van de gemeenten Marum, Grootegast en Leek 27 april 2006 Projectbureau WWZ Mw. H.J. Vrijhof J.J. de Jong

Nadere informatie

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 25 maart 2008, afdeling MOW, nummer: 2008int219494;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 25 maart 2008, afdeling MOW, nummer: 2008int219494; Verordening van Provinciale Staten van Utrecht van 19 mei 2008, registratienummer 2008int219494, houdende regels voor subsidiëring van projecten gericht op maatschappelijke ontwikkeling (Stimuleringsregeling

Nadere informatie

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013 Workshop decentralisaties sociaal domein 30 september 2013 Inhoud Stimulansz Even voorstellen De 3 decentralisaties Wat kan de meerwaarde van sport zijn? Aan de slag met het kaartspel Stimulansz We zijn

Nadere informatie

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen Gemeente Huizen Inleiding... 3 1. Verantwoording onderzoek...

Nadere informatie

Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven. Eric Lagendijk december 2011

Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven. Eric Lagendijk december 2011 Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven Eric Lagendijk december 2011 Programma Wat is Welzijn Nieuwe Stijl (WNS)? Traject Schoonhoven Verkenning welzijnsbeleid Burgerkracht/ Eigen kracht: how to do? Regionale

Nadere informatie

De visie in de Wmo beleidsnota sluit aan bij landelijk en regionaal ontwikkelingen. ( SHEET 1)

De visie in de Wmo beleidsnota sluit aan bij landelijk en regionaal ontwikkelingen. ( SHEET 1) Presentatie raad Wmo beleidsnota 2013-2016 Inleiding Ik presenteer u de Wmo beleidsnota voor de periode 2013-2016. De nota is in een turbulente tijd tot stand gekomen. Landelijk wijzigt het beleid bijna

Nadere informatie

Aanpak: OGGz. Beschrijving

Aanpak: OGGz. Beschrijving Aanpak: OGGz De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: OGGz Z.O. Drenthe GGD

Nadere informatie