Geloof Hoop - Liefde. Inspirerend onderwijs Identiteitsnotitie Stichting Fluenta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geloof Hoop - Liefde. Inspirerend onderwijs Identiteitsnotitie Stichting Fluenta"

Transcriptie

1 Geloof Hoop - Liefde Inspirerend onderwijs Identiteitsnotitie Stichting Fluenta 2011

2 De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. (Uit: 1 Corinthiërs 13 in de Nieuwe Bijbel Vertaling) 2

3 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 4 1 Fluenta Voor inspirerend onderwijs 4 2 Identiteit op stichtingsniveau Uitgangspunten van de levensbeschouwelijke identiteit van de scholen van Fluenta Het toelatingsbeleid van leerlingen 2.3 Het aannamebeleid van leerkrachten 2.4 De leerkracht als identiteitsdrager Identiteit op schoolniveau Structureel identiteitsberaad Schoolconcept Tot slot 11 3

4 Inleiding Notitie identiteit van Stichting Fluenta Deze notitie vormt de uitkomst van het gelopen identiteitstraject in de afgelopen jaren. De visie van Stichting Fluenta op verschillende identiteitsaspecten is hierin vastgelegd en er worden enkele uitspraken gedaan over de vormggeving van de identiteit. Doelstelling Wij verwachten van onze leraren dat zij kunnen inspireren, zodat leerlingen worden begeleid en uitgedaagd om eigen keuzes te maken inzake de waarde van het christelijk geloof voor hun leven en deze maatschappij. Dit in nauwe samenwerking met de ouders. Deze notitie fungeert als richtinggevend en inspirerend kader om dit doel te bereiken. Resultaat Om na te kunnen gaan of deze doelstelling wordt bereikt, zijn de volgende indicatoren omschreven: - Elke school heeft de (levensbeschouwelijke) identiteit neergelegd in een kwaliteitskaart. - In deze kwaliteitskaart wordt concreet omschreven wat er in de praktijk van elke dag herkenbaar in de school aanwezig is. - Elke school besteedt voortdurende aandacht aan de vormgeving van de (levenbeschouwelijke) identiteit. 1. Fluenta Voor inspirerend onderwijs! Missie Stichting Fluenta biedt vanuit haar (protestants-)christelijke identiteit kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan kinderen. Visie Welke betekenis geeft Fluenta aan haar (protestants-)christelijke identiteit? Het christelijk geloof, gebaseerd op en geïnspireerd door de Bijbelse verhalen, is de basis voor de identiteit van de scholen. Deze identiteit heeft in het verleden vorm gekregen binnen de protestantse traditie van Nederland, maar zonder daaraan te kort te doen wil Fluenta rekening houden met het brede spectrum aan verschijningsvormen die het christelijk geloof nu kent. Daarbij wordt respectvol omgegaan met andere wijzen van geloven en andere godsdiensten. Vanuit de (protestants-) christelijke identiteit en traditie worden aan de kinderen op de scholen Bijbelse verhalen verteld en geloof, hoop en liefde overgebracht. Wat is volgens Fluenta kwalitatief hoogwaardig onderwijs? Het kind staat bij ons onderwijs centraal. Elk kind heeft eigenheid en eigenwaarde. Vanuit deze uitgangspunten ontwikkelen kinderen op de scholen van Fluenta de talenten die zij bezitten maximaal. Dat doen zij in een veilige omgeving, waar zij leren om met respect en vertrouwen met de pluriforme en voortdurend veranderende maatschappij om te gaan. Cognitieve aspecten spelen daarbij een grote rol, maar daarnaast is sociaal emotionele ontwikkeling van groot belang evenals ontwikkeling op de terreinen van creativiteit en sportiviteit. Kwalitatief hoogwaardig onderwijs is resultaatgericht en wordt vakkundig geborgd. 4

5 2. Identiteit op stichtingsniveau 2.1 Uitgangspunten van de levensbeschouwelijke identiteit van de scholen van Fluenta Hierboven is de visie van Stichting Fluenta op haar (protestants-)christelijke identiteit weergegeven. Vanuit deze visie heeft de stichting een aantal uitgangspunten bij het vormgeven van de levensbeschouwelijke identiteit geformuleerd: De scholen van de stichting zijn open christelijke scholen. Dat betekent dat zij als christelijke scholen duidelijk herkenbaar zijn. De scholen werken vanuit het christelijk geloof. Van daaruit hebben zij een uitnodigend karakter voor de ouders en kinderen uit Houten, Nieuwegein, IJsselstein en Vianen. Het doorgeven van Bijbelse verhalen aan kinderen is een belangrijke pijler van de identiteit van de scholen. Verder wordt er op alle scholen gebeden, worden er christelijke liederen gezongen en christelijke feesten gevierd. De scholen willen vanuit een Bijbelse visie kinderen met elkaar leren omgaan. De Bijbelse waarden worden omschreven in de drieslag geloof, hoop en liefde. De scholen van Stichting Fluenta hebben een maatschappelijke opdracht. Het werken vanuit het christelijk geloof brengt met zich mee dat er binnen de school aandacht is voor andere godsdiensten en overtuigingen. Naast kennisoverdracht is er sprake van een respectvolle ontmoeting en dialoog met andere godsdiensten en overtuigingen. De leerkrachten geven de levensbeschouwelijke identiteit dagelijks vorm in de klas. De leerkrachten moeten dan ook passen binnen de identiteit van de stichting en hier zelf vorm aan kunnen geven. De stichting werkt met een competentie identiteit. De vormgeving van de identiteit is een dynamisch proces. Het vormgeven van identiteit vindt plaats in de dialoog binnen het team en in dialoog met de ouders en met de omgeving. Identiteit moet dan ook structureel op de agenda staan van zowel de schoolteams als het bestuur. De directies fungeren hierbij als inspirator. Zij bevorderen de dialoog en bewaken en monitoren de uitgangspunten en afspraken op het gebied van de levensbeschouwelijke identiteit. De scholen van Fluenta vinden het belangrijk om in de omgeving van de school goede relaties te hebben, waaronder die met de kerk. Kerk-en-school-diensten zijn en blijven in dat kader een belangrijke activiteit. De scholen van Stichting Fluenta stimuleren het contact tussen school en kerk. Tevens vormt de wijze waarop de scholen present zullen zijn in de samenleving een belangrijk aandachtspunt. Dit kan onder meer betekenen: aandacht voor de zwaksten in de maatschappij, projecten voor goede doelen organiseren en aandacht voor de natuur en het milieu. 2.2 Het toelatingsbeleid van leerlingen De scholen van Fluenta hanteren een open toelatingsbeleid voor alle kinderen. Voor alle scholen geldt dat de populatie van de leerlingen verandert. Een meerderheid van de leerlingen en ouders is onkerkelijk en er zijn ouders en leerlingen van een andere levensbeschouwelijke of culturele achtergrond. Het wordt als een uitdaging gezien om in deze pluriforme maatschappij vanuit de eigen standpunten en uitgangspunten te werken. De christelijke identiteit houdt in dat je je open opstelt en 5

6 ruimte geeft aan andersdenkenden en deze daarnaast ook in aanraking brengt met dat christelijke geloof. Met elkaar moet het team helder maken waar zij voor staat, zodat ouders weten wat ze van de school kunnen verwachten. Identiteit is onderwerp van gesprek tijdens het aanmeldingsgesprek of informatieavonden. Hier zal aan ouders van nieuwe leerlingen duidelijk gemaakt worden dat het team werkt vanuit een bepaalde missie en visie aan waarden en normen. Deze zijn gebaseerd op de Bijbel en leiden bijvoorbeeld tot respect en het niet veroordelen van elkaar. De Boodschap van Jezus zit niet in een vak, maar het kan gezien worden als een way of life. 2.3 Het aannamebeleid van leerkrachten Voor de verwerkelijking van de christelijke identiteit van de school is de wijze waarop de directie en de leerkrachten van de school daar vorm aan geven cruciaal. In de vormgeving van het professioneel handelen wordt uitgegaan van het volgende concept met drie onderscheiden identiteiten (de zogenaamde interactiedriehoek), te weten: die van de persoon, van de professional en van het instituut. In dit concept gaat het erom dat de school als instituut een duidelijk herkenbare identiteit dient te hebben zodat van de leerkracht gevraagd kan worden om als professional deze identiteit mede vorm te geven en te ontwikkelen. Uiteraard speelt de persoon van de leerkracht hoe deze denkt en gelooft een belangrijke rol, maar het gaat in de eerste plaats om zijn professioneel handelen. Gelet op de veranderingen die leerkrachten in hun persoonlijk leven kunnen ondergaan, de veranderende eisen aan de leerkracht als professional (wet BIO) en de steeds veranderende eisen die aan scholen worden gesteld, zal de identiteitsontwikkeling van de scholen een voortdurend proces zijn. Voor Stichting Fluenta is het bij een sollicitatieprocedure van belang om te bezien of de sollicitant vanuit een persoonlijke beleving de levensbeschouwelijke identiteit van de school dagelijks in de klas kan vorm geven. Het Diploma Christelijk BasisOnderwijs wordt binnen de stichting gezien als een hulpmiddel bij het vormgeven van christelijk onderwijs. Het is wenselijk dat zoveel mogelijk leerkrachten dit diploma hebben. 6

7 2.4 De leerkracht als identiteitsdrager De stichting werkt met een aparte competentie op het gebied van identiteit voor leerkrachten. Deze competentie is een instrument dat naar leerkrachten helder maakt wat er van hen verwacht wordt. Deze competentie kan onderwerp van gesprek zijn tussen directie en leerkrachten en vormt de onderlegger voor het gesprek bij selectie- en wervingsprocedures. Deze competentie heeft veel met de persoonlijkheid van de leerkracht te maken. Binnen het protestants-christelijke onderwijs wordt de individuele betrokkenheid van leerkrachten bij het christelijk geloof van grote waarde geacht voor het onderwijs aan de kinderen. Deze competentie is moeilijk te ontwikkelen als het gaat om de individuele inspiratie, aangezien dit een persoonlijke keuze is. Kennis en vaardigheden zijn wel te ontwikkelen. Naast deze persoonlijke kant van de competentie is het van belang dat deze past bij de visie van de school, zoals deze in het schoolconcept staat verwoord. Wat verwachten we van de leerkracht? Geloof De leerkracht: - handelt binnen de visie van de school en heeft een eigen vorm van christelijke geloofsbeleving; - is in staat om met kinderen de eigen geloofsbeleving te kunnen delen; - draagt de geloofsbeleving naar de leerlingen uit binnen de visie van de school; - is echt in de wijze, waarop hij over het christelijk geloof spreekt en ernaar handelt - kan kinderen iets leren over het christelijk geloof. Hoop De leerkracht: - is in staat kinderen perspectief te bieden, hen te helpen dit ook zelf te vinden en te houden in het leven; - geeft kinderen toekomstperspectief en hoop voor de toekomst van de wereld; - bereidt hen voor om als goed burger op een positieve manier bij te dragen aan onze maatschappij. Liefde De leerkracht: - handelt met compassie richting kinderen, ouders en collega s; - geeft elk kind iedere dag de kans om opnieuw te beginnen; - is bereid om meer dan het gewone te doen als het gaat om het welzijn van de leerlingen; - is in staat om kinderen te begeleiden in het ontwikkelen van de liefde voor God, voor de ander, voor zichzelf en voor de wereld; - is bereid en in staat om zich in te leven in de verschillende achtergronden van de leerlingen en daar opbouwend mee om te gaan in de school. 7

8 Vaardigheden De leerkracht: - heeft kennis van bijbelverhalen - heeft kennis van de Nederlandse godsdienstige traditie in het algemeen en heeft in het bijzonder affiniteit met de protestantse traditie - kan methodeonafhankelijk vorm geven aan godsdienstlessen, waarbij kinderen in aanraking gebracht worden met bijbelverhalen, naast christelijke vormen als spelen, leren, vieren en dienen - helpt kinderen om tot een eigen keuze te komen - bezit verder de volgende specifieke vaardigheden: o kan bidden en vertellen, o het verzorgen van vieringen, o gesprekken met kinderen kunnen voeren over God en het geloof, o gesprekken met ouders en collega s kunnen voeren over de identiteit van de school, o in staat zijn om een respectvolle ontmoeting tussen verschillende godsdiensten en culturen met kinderen uit te werken. - is in staat om mede vorm te geven aan de eigen identiteit van de school in activiteiten voor kinderen, collega s, ouders en de buurt; - is in staat en bereid zich verder te ontwikkelen en te scholen in godsdienstige vorming. 8

9 3. Identiteit op schoolniveau Zoals eerder in deze notitie is beschreven, dient identiteit niet beperkt te blijven tot een beschrijving in deze notitie, doch vooral herkenbaar te zijn in het schoolleven van elke dag. Daarvoor is het noodzakelijk dat er structureel aandacht aan identiteit wordt besteed. Om duidelijk te maken hoe dit vorm kan krijgen, nemen we hieronder een voorbeeld van een schoolconcept op zoals dat op één van de Fluenta-scholen in 2010 is ontwikkeld. In dit schoolconcept komen veel zaken samen en wordt een wenkend perspectief geschetst, dat inspirerend kan werken voor ouders bij het inschrijven voor hun leerlingen en dat richting kan geven aan het handelen van de leerkrachten en duidelijk maakt wat er van hen wordt verwacht. 3.1 Structureel identiteitsberaad Het vormgeven van identiteit vindt plaats in de dialoog binnen het team. Uit de studiedagen is verder gebleken dat het gesprek met elkaar over de persoonlijke geloofsbeleving en de invloed daarvan op de vormgeving van de identiteit op school erg waardevol is. Aandacht voor de persoonlijke beleving van teamleden brengt het team onderling nader tot elkaar; het zorgt voor begrip. De vormgeving van de identiteit staat jaarlijks op de agenda in de scholen. 3.2 Een voorbeeld van een schoolconcept Levensbeschouwelijke dimensie Onze school is een christelijke school. Het christelijk geloof geeft richting aan hoe wij omgaan met elkaar en hoe wij ons onderwijs inrichten. Het christelijk geloof biedt hoop en houvast in deze wereld. We staan open voor iedereen die voor het christelijk onderwijs kiest. Bij ons op school mag iedereen zijn zoals hij is met respect voor de ander. We hebben een open houding naar elkaar en naar elkaars geloof. We hebben aandacht voor elkaar en luisteren naar elkaar. De Bijbel neemt bij ons op school een belangrijke plaats in. De leerkrachten vertellen de leerlingen Bijbelverhalen en gaan hierover met hen in gesprek. Aan de hand van Bijbelverhalen leggen we een relatie tussen het christelijk geloof en het dagelijks leven. We leren kinderen dat zij in hun leven op God mogen vertrouwen. Vanuit het christelijk geloof en de Bijbelverhalen besteden we ook aandacht aan andere godsdiensten. We kijken daarbij naar wat ons bindt. Leerkrachten leven het christelijk geloof voor. Zij zijn open over wat zij zelf geloven zonder dat zij dit opleggen aan de leerlingen. De leerlingen leren dat er verschillende manieren van geloven mogelijk zijn en leren omgaan met verschillen. Leerlingen worden geprikkeld om na te denken over wat zij zelf geloven en worden gestimuleerd hier open over te zijn. Bij ons op school worden alle christelijke feesten gevierd. We zingen verschillende christelijke liederen, waarbij we werken met een lied van de week. Verder houden we week- en maandopeningen en bidden we met elkaar. 9

10 Maatschappelijke dimensie Op onze school vinden we een diversiteit van geloven en culturen. Hier is ruimte voor in onze christelijke school en daar zijn we trots op. We zoeken als school naar wat verschillende geloven bindt. We werken samen met verschillende kerken én met de moskee. We willen als school zichtbaar zijn in onze wijk. Verder is duurzaamheid voor ons een belangrijk thema. We gaan hierover met leerlingen in gesprek, bijvoorbeeld over het omgaan met de natuur en omgaan met geld. Onze school neemt deel aan acties voor hulporganisaties en we organiseren concrete activiteiten als het gaat om de zorg voor de wereld waarin wij leven. Pedagogische en onderwijskundige dimensie Onze school wil voor alle kinderen een veilige en geborgen plek zijn waar zij met plezier komen. We werken aan een klimaat, waarbij we elkaar op een positieve manier benaderen en waar betrokkenheid is op elkaar. Leerkrachten hebben hierbij een voorbeeldfunctie. We hebben een pestprotocol en werken hieraan met het concept De Vreedzame school. Op onze school en in alle klassen zien we om naar elkaar. Dit uit zich onder andere in aandacht bij geboorte, overlijden of verjaardagen. Er is op onze school ruimte voor ieders inbreng; van ouders, leerlingen en teamleden. Leerlingen en ouders krijgen bij ons op school steeds nieuwe kansen. Vergeving is een belangrijke waarde voor ons; leerlingen en ouders mogen bij ons steeds opnieuw beginnen, hoe moeilijk dat soms ook is. We werken op onze school met duidelijke regels die voor iedereen gelden. Hierop durven we elkaar aan te spreken. In ons onderwijs houden we rekening met verschillen tussen de leerlingen. We gaan er vanuit dat ieder kind talenten en behoeften heeft en sluiten hierbij aan. Dit doen wij onder andere door handelingsgericht te werken en door in onze leerlingenzorg hier specifiek aandacht voor te hebben. Samenwerken en het werken met maatjes is belangrijk in ons onderwijs. We kiezen onze methodes bewust; we letten daarbij op taalgebruik en respect voor diversiteit. Ook onze materialen, bijvoorbeeld de boeken in de schoolbibliotheek, kiezen wij bewust. Ouders mogen erop vertrouwen dat de school bepaalde zake niet propageert of promoot, maar wel bespreekt in de veilige omgeving van de klas met de eigen leerkracht. 10

11 4 Tot slot Samenvattend kunnen de volgende richtinggevende uitspraken voor het beleid van Fluenta en de scholen in de komende jaren aangegeven worden. Richtinggevende uitspraken: 1. De scholen van Stichting Fluenta willen als waarde(n)volle organisatie de leerlingen toerusten tot waarde(n)volle kinderen door hen vanuit geloof, hoop en liefde een richting te wijzen in deze complexe maatschappij. 2. De scholen van Fluenta hebben een open toelatingsbeleid. Elke school communiceert op een heldere manier naar ouders waar zij als christelijke school voor staat, zodat voor ouders helder is wat men wederzijds van elkaar kan verwachten. 3. Stichting Fluenta werkt met de volgende benoemingsvoorwaarden op het gebied van de (levensbeschouwelijke) identiteit: - kandidaten kunnen verwoorden hoe men zich persoonlijk verhoudt tot de christelijke traditie en hoe zij aankijken tegen deze identiteitsnotitie van Stichting Fluenta; - kandidaten kunnen voldoen aan de indicatoren uit de competentie identiteit - het bezit van het DCBO strekt tot aanbeveling. 4. Jaarlijks wordt er op de scholen in een teambijeenkomst aandacht besteed aan de vormgeving van de identiteit. De scholen houden om de 2 à 3 jaar een studiedag over identiteit. 5. Elke school van Stichting Fluenta ontwikkelt in 2011/2012 een beschrijving van het eigen schoolconcept. Dit schoolconcept wordt gebruikt in uitingen als schoolgids en website. Verder vormt het de basis voor de ontwikkeling van de kwaliteitskaart (Levensbeschouwelijke) Identiteit. We hopen dat deze notitie een middel is om de identiteit van onze scholen op een inspirerende manier vorm te geven in het schoolleven van elke dag. 11

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22).

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). . De school uitgangspunten en visie 1.1. Naam en logo De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). Het betekent: de Heer heeft ons ruimte gemaakt. De Heer geeft ruimte om in vrede en liefde met

Nadere informatie

Vormgeving christelijke identiteit binnen PricoH

Vormgeving christelijke identiteit binnen PricoH Stoekeplein 8a 7902 HM Hoogeveen tel.: 0528-234494 info@pricoh.nl www.pricoh.nl PricoH heeft acht christelijke basisscholen onder haar beheer. Binnen deze acht scholen werken ruim 200 medewerkers, in diverse

Nadere informatie

Koersplan - Geloof in de toekomst

Koersplan - Geloof in de toekomst Koersplan - Geloof in de toekomst Storytelling als innerlijk kompas De s8ch8ng hanteert het verhaal van Springmuis voor draagvlak en gemeenschappelijke taal. Springmuis gaat op reis naar het onbekende.

Nadere informatie

Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS?

Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS? Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS? 1. Levensbeschouwelijke (religieuze) identiteit : Over het algemeen geldt dat een ieder van het team zich achter de levensbeschouwelijke identiteit die

Nadere informatie

Overberg, april Instemming MR: 23 mei Instemming bestuur: 27 september 2011

Overberg, april Instemming MR: 23 mei Instemming bestuur: 27 september 2011 Overberg, april 2011 Instemming MR: 23 mei 2011 Instemming bestuur: 27 september 2011 Instemming MR na wijzigingen: 16 januari 2012 Inhoud. Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 1 De levensbeschouwelijke identiteit

Nadere informatie

levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één

levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één De scholen van Catent - afzonderlijk en gezamenlijk - zijn als een

Nadere informatie

Identiteitsdocument Sprank

Identiteitsdocument Sprank Identiteitsdocument Sprank Christenen in hart en zorg Vanuit Gods liefde, zorgen wij voor elkaar. GOD Dit doen we samen met je familie en vrienden. Jij mag rekenen op een veilig thuis. Vragen over jouw

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Identiteit 1.5 Identiteitskaders Identiteit/Identiteitskaders Inhoudsopgave 1. De katholiek/oecumenische identiteit in de nieuwe stichting 3 2. Het

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE

ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE Heutink ICT ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE op de C.B.S. De Bruinhorst 22-5-2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Pagina 1. Burgerschap op de Bruinhorstschool 3 2. Kerndoelen 3 3. Visie 4 4. Hoofddoelen

Nadere informatie

Christelijke. Identiteit

Christelijke. Identiteit Christelijke Identiteit Juli 2012 R. de Jagerschool Beleid ten aanzien van de christelijke identiteit. 1.Inleiding. Zolang er christelijke scholen zijn, is er discussie over hun identiteit. Hebben christelijke

Nadere informatie

CHRISTELIJKE IDENTITEIT IN DEZE TIJD

CHRISTELIJKE IDENTITEIT IN DEZE TIJD CHRISTELIJKE IDENTITEIT IN DEZE TIJD Beleidsnotitie over de christelijke identiteit van de protestants-christelijke basisscholen verenigd in de Stichting Christelijk Primair Onderwijs Betuwe (CPOB). I.

Nadere informatie

Christelijke. Identiteit

Christelijke. Identiteit Geloven in en met kinderen Christelijke Identiteit Timotheüsschool Beleid ten aanzien van de christelijke identiteit. 1.Inleiding. Zolang er christelijke scholen zijn, is er discussie over hun identiteit.

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Deel 1: Pedagogisch project Vrije Basisschool Lenteland

Deel 1: Pedagogisch project Vrije Basisschool Lenteland 1 ONZE SCHOOL en de SCHOLENGROEP ARKORUM Het katholiek basisonderwijs brengt al vele jaren een aanbod van kwalitatief onderwijs en opvoeding aan kleuters en leerlingen in de regio Roeselare- Ardooie. In

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan CKO De Herberg

Pedagogisch Beleidsplan CKO De Herberg Pedagogisch Beleidsplan CKO De Herberg Hoofdstuk 1: Missie, visie en doelstellingen Voorwoord Onze Missie en Identiteit Onze Visie Pedagogische hoofddoelstellingen Een goed pedagogisch klimaat Hoofdstuk

Nadere informatie

Identiteitsnotitie Protestants Christelijke Basisschool De Schakel te Vinkeveen.

Identiteitsnotitie Protestants Christelijke Basisschool De Schakel te Vinkeveen. Identiteitsnotitie Protestants Christelijke Basisschool De Schakel te Vinkeveen. 1. Inleiding: Middels deze notitie proberen we op een herkenbare en duidelijke manier uiting te geven aan de identiteit

Nadere informatie

Missie school Vanuit onze visie op het onderwijs volgt onze missie met BRON-waarden:

Missie school Vanuit onze visie op het onderwijs volgt onze missie met BRON-waarden: Missie en visie Basisschool met de Bijbel Bij de Bron is één van de tien scholen uitgaande van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Putten.

Nadere informatie

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Inleiding In de komende maanden willen we als kerkenraad een beleidsplan opstellen voor de komende vijf jaar. Iedereen die op dit moment op de één of andere manier

Nadere informatie

IDENTITEITSBELEID. Christelijke Basisschool PRINS WILLEM ALEXANDERSCHOOL

IDENTITEITSBELEID. Christelijke Basisschool PRINS WILLEM ALEXANDERSCHOOL IDENTITEITSBELEID Christelijke Basisschool PRINS WILLEM ALEXANDERSCHOOL Identiteitsbeleid 1.2 definitief AB 14 december 2009 1 1. Visie en missie De Prins Willem Alexanderschool is een school die haar

Nadere informatie

Commissie Onderwijs en Zingeving Advies samenwerkingsscholen. juli 2013

Commissie Onderwijs en Zingeving Advies samenwerkingsscholen. juli 2013 Commissie Onderwijs en Zingeving Advies samenwerkingsscholen juli 2013 In zijn adviesaanvraag vraagt Wim Kuiper de commissie om bij te dragen aan een visie op de manier waarop een samenwerkingsschool vorm

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Identiteitsnotitie Over de identiteit van de Vereniging Rehoboth tot stichting en instandhouding van scholen met de Bijbel te Urk

Identiteitsnotitie Over de identiteit van de Vereniging Rehoboth tot stichting en instandhouding van scholen met de Bijbel te Urk Identiteitsnotitie Over de identiteit van de Vereniging Rehoboth tot stichting en instandhouding van scholen met de Bijbel te Urk Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid

Nadere informatie

Is het God die ons veroordeeld of doen wij dat zelf?

Is het God die ons veroordeeld of doen wij dat zelf? Is het God die ons veroordeeld of doen wij dat zelf? 1. Hoe ontstaat de manier waarop je naar jezelf kijkt? 2. Wie is God? 3. Wat is DE Waarheid over onszelf? 4. Wie worden er door God wel veroordeeld?

Nadere informatie

Kerndoelen Godsdienstige / Levensbeschouwelijke vorming (GL) Uitgewerkt voor protestants-christelijk basisonderwijs

Kerndoelen Godsdienstige / Levensbeschouwelijke vorming (GL) Uitgewerkt voor protestants-christelijk basisonderwijs Besturenraad heet sinds 21 mei 2014 Verus. Deze publicatie is geschreven voor deze datum. Het kan zijn dat verwijzingen niet kloppen. Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op. Kerndoelen Godsdienstige

Nadere informatie

Notitie godsdienstige/levensbeschouwelijk vorming Alpha Scholengroep

Notitie godsdienstige/levensbeschouwelijk vorming Alpha Scholengroep Notitie godsdienstige/levensbeschouwelijk vorming Alpha Scholengroep Een aantal jaren geleden is de OMEGA-groep (studenten van Hogeschool Zeeland) van start gegaan met een onderzoekstraject op enkele Alphascholen.

Nadere informatie

IDENTITEITSBEWIJS GBS DE SCHAKEL, DRONTEN LEREN VOOR HET LEVEN!

IDENTITEITSBEWIJS GBS DE SCHAKEL, DRONTEN LEREN VOOR HET LEVEN! IDENTITEITSBEWIJS GBS DE SCHAKEL, DRONTEN LEREN VOOR HET LEVEN! autonomie respect relatie verantwoordelijkheid betrouwbaarheid doorzettingsvermogen creativiteit Voorwoord De Schakel, Dronten 2016 Dit identiteitsbewijs

Nadere informatie

1. De school uitgangspunten en visie 1.1. VPCBO Ichthus

1. De school uitgangspunten en visie 1.1. VPCBO Ichthus 1. De school uitgangspunten en visie 1.1. VPCBO Ichthus Onze school maakt deel uit van de schoolvereniging Ichthus. Ichthus beheert in Huizen 6 basisscholen. Deze liggen evenwichtig verdeeld over de gemeente.

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

CBS De Akker Protocol Identiteit

CBS De Akker Protocol Identiteit CBS De Akker Protocol Identiteit Datum eerste versie 28-01-2013 Datum laatste versie 01-06-2015 Documenteigenaar Team CBS De Akker Datum volgende toetsing Schooljaar 2015-2016 Datum volgende borging Schooljaar

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Gereformeerd onderwijs 2.0

Gereformeerd onderwijs 2.0 Gereformeerd onderwijs 2.0 Eindrapport werkgroep Toekomst gereformeerd onderwijs Noord-Nederland Opdrachtgever: bestuur Noorderbasis, bestuur GBS De Wierde, bestuur GBS Eben Haëzer, bestuur VGSO, bestuur

Nadere informatie

Grondslag Stichting tot Oprichting en instandhouding van Scholen voor Christelijk Onderwijs te Schoonhoven

Grondslag Stichting tot Oprichting en instandhouding van Scholen voor Christelijk Onderwijs te Schoonhoven Grondslag Stichting tot Oprichting en instandhouding van Scholen voor Christelijk Onderwijs te Schoonhoven Naam: Grondslag Stichting tot Oprichting en instandhouding van Scholen voor Christelijk Onderwijs

Nadere informatie

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE INHOUD Missie & visie 4 Het onderwijs voorbij 5 Kwaliteit vanuit identiteit 7 Werken vanuit passie 8 Elke leerling telt 10 Ondernemend en

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS CHRONO. De invulling van de Protestants Christelijke identiteit Beleidsnotitie

STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS CHRONO. De invulling van de Protestants Christelijke identiteit Beleidsnotitie STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS CHRONO De invulling van de Protestants Christelijke identiteit Beleidsnotitie Beleidsplan behandeld door: Directeuren overleg College van Bestuur

Nadere informatie

Anders opvoeden. Opvoeden evolueert. Opvoeden in een multiculturele context.

Anders opvoeden. Opvoeden evolueert. Opvoeden in een multiculturele context. Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen Anders opvoeden. Opvoeden evolueert. Opvoeden in een multiculturele context. Naïma Lafrarchi EXPOO Brussel 10 december 2015 1 OVERZICHT - Inleiding

Nadere informatie

Inleiding. In dit boekje vertellen we daarom over: Waar staan we voor? Wat doen we? En waarom doen we het op de voor de school kenmerkende manier?

Inleiding. In dit boekje vertellen we daarom over: Waar staan we voor? Wat doen we? En waarom doen we het op de voor de school kenmerkende manier? Inleiding Waar staan we voor? Wat doen we? En waarom doen we het op de voor de school kenmerkende manier? Het zijn legitieme vragen die ouders, docenten en ook leerlingen regelmatig stellen. Het zijn vragen

Nadere informatie

1. Plenum 17 april 2009 Inventarisatie naar meetbare en zichtbare realisatie van de visie op de identiteit van de school.

1. Plenum 17 april 2009 Inventarisatie naar meetbare en zichtbare realisatie van de visie op de identiteit van de school. Memo Aan : Van : Plenum SKPO Kuintje Scheffers- de Wit Datum: 14-01-2010 Betreft: Notitie brede Tijdpad implementatie notitie brede : 1. Plenum 17 april 2009 Inventarisatie naar meetbare en zichtbare realisatie

Nadere informatie

Manifest Christelijke Kinderopvang Beschrijving van de levensbeschouwelijke en pedagogische uitgangspunten

Manifest Christelijke Kinderopvang Beschrijving van de levensbeschouwelijke en pedagogische uitgangspunten Manifest Christelijke Kinderopvang Beschrijving van de levensbeschouwelijke en pedagogische uitgangspunten Oktober 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 03 Hoofdstuk 2 Basiskenmerken en specifieke kenmerken

Nadere informatie

Aandacht Geven & Ontvangen

Aandacht Geven & Ontvangen Aandacht Geven & Ontvangen Zondag 26 oktober 2014 Inleiding We willen groot genoeg zijn voor iedereen, en klein genoeg voor het individu Link met onze visie & jaarthema Ik heb destijds benoemd dat het

Nadere informatie

Nieuwsbrief cbs de Blinke en obs de Waarborg

Nieuwsbrief cbs de Blinke en obs de Waarborg Nieuwsbrief en Het fusierapport is ondertekend! De fusie gaat door! Per 1 augustus 2016. Nu is het officieel. Beide besturen en beide medezeggenschapsraden hebben het fusierapport ondertekend. Het bestuur

Nadere informatie

Geestelijk Klimaat onze identiteit. Pagina 1

Geestelijk Klimaat onze identiteit. Pagina 1 Geestelijk Klimaat onze identiteit Pagina 1 Adresgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld Contactgegevens Dhr. A. van den Berkt (Algemeen Directeur) Telefoon: 0342-478243

Nadere informatie

Vraag 4: Draagt u uw overtuiging actief over aan uw kinderen?

Vraag 4: Draagt u uw overtuiging actief over aan uw kinderen? Enquête identiteit. Vraag 1: Ik vul deze vragenlijst in: Alleen 30 (85) Samen, ouder/verzorger/kind 55 Vraag 2: Hoeveel kinderen heeft u op Het klinket: totaal 112 kinderen Vraag 3: Wat is uw religie of

Nadere informatie

Godsdienstonderwijs vandaag

Godsdienstonderwijs vandaag Godsdienstonderwijs vandaag Vragen stellen is belangrijker dan antwoorden geven Sabien Lagrain eigen biografie godsdienst in het vrij/officieel onderwijs symbool van de hoop inkijk in het kleuteronderwijs

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Identiteit I14-11-2011 12-12- 2011 1.1 Identiteitsteksten Identiteit/Identiteitsteksten Inhoudsopgave 1. Algemeen 4 1.1 Motto van de Stichting: Aves

Nadere informatie

Raamschilderingen en afbeeldingen in de klas Identiteitstafel Thematafel

Raamschilderingen en afbeeldingen in de klas Identiteitstafel Thematafel Raamschilderingen en afbeeldingen in de klas Een klaslokaal ziet er voor kinderen en ouders/verzorgers aantrekkelijk uit als deze is voorzien van raamschilderingen en/of ander decoratief materiaal. Op

Nadere informatie

Identiteitsnotitie. Formele vaststelling: Voorlopig vastgesteld door het team van CBS De Borgwal op: 2 december 2010

Identiteitsnotitie. Formele vaststelling: Voorlopig vastgesteld door het team van CBS De Borgwal op: 2 december 2010 Over de identiteit van CBS De Borgwal Formele vaststelling: Voorlopig vastgesteld door het team van CBS De Borgwal op: 2 december 2010 Voorgenomen besluit bestuur op: 9 februari 2011 Instemming verkregen

Nadere informatie

Ons opvoedingsproject

Ons opvoedingsproject Vrije basisschool Inhoud van dit opvoedingsproject: Vijf opdrachten van een katholieke basisschool Woordbeeld van onze school Belangrijke waarden voor onze school Waarom kozen we deze waarden? Ons inspiratieverhaal

Nadere informatie

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel STICHTING KINDANTE Visie Personeel Visie Personeel 1 Inleiding De onderwijskundige visie van stichting Kindante vormt de basis voor de wijze waarop de Kindantescholen hun onderwijs vormgeven. Dit vraagt

Nadere informatie

De Klankhof t Kofschip waar iedereen tot zijn recht komt

De Klankhof t Kofschip waar iedereen tot zijn recht komt Positionering De Klankhof en t Kofschip, Etten-Leur Kernwoorden: Je mag er zijn Vertrouwen Positief kijken naar jezelf en anderen Meervoudige intelligentie Samen de merkbelofte van De Klankhof t Kofschip:

Nadere informatie

Identiteitsbeleidbelijd Melanchthon

Identiteitsbeleidbelijd Melanchthon Identiteitsbeleidbelijd Melanchthon Marieke van den Vlekkert Maatje, MSc Harry van Alphen Juli 2013 1 Inleiding Tot op heden kent Melanchthon geen vastgesteld identiteitsbeleid. Wij voelen ook niet de

Nadere informatie

Levensbeschouwend onderwijs in de dagelijkse praktijk

Levensbeschouwend onderwijs in de dagelijkse praktijk Levensbeschouwend onderwijs in de dagelijkse praktijk (Notitie Hans Teegelbeckers) Doel van deze notitie is te beschrijven hoe scholen voor openbaar primair en voortgezet onderwijs hun pluriforme opdracht

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Voorwoord. De planperiode van 2011-2014 ligt bijna achter ons en geeft ons reden tot nadenken over de doelen voor de komende vier jaar. Als we terugdenken

Nadere informatie

1 PEDAGOGISCH PROJECT

1 PEDAGOGISCH PROJECT DEEL II: Pedagogisch project 1 PEDAGOGISCH PROJECT Een school is een levenloos gebouw. Onze school, De Kameleon, is een dynamische gemeenschap van personeel, kinderen, ouders, bestuur en andere participanten.

Nadere informatie

Liturgie van de. Viering van Woord en Tafel. Protestantse Gemeente van Hoogkarspel-Lutjebroek. op 23 november 2014. Thema : Geloof, hoop en liefde

Liturgie van de. Viering van Woord en Tafel. Protestantse Gemeente van Hoogkarspel-Lutjebroek. op 23 november 2014. Thema : Geloof, hoop en liefde 1 Liturgie van de Viering van Woord en Tafel Protestantse Gemeente van Hoogkarspel-Lutjebroek op 23 november 2014 Thema : Geloof, hoop en liefde Voorganger: Ds. Marina Slot Ouderling: Tineke Hupkens Diaken:

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Beleidsjaar 14-15 we maken de balans op Missie en kernwaarden/uitgangspunten Dit zijn wij, hier staan we voor Nadere analyse Wat gaat goed, wat pakken we aan Wat

Nadere informatie

I N F O R M A T I E B R O C H U R E

I N F O R M A T I E B R O C H U R E I N F O R M A T I E B R O C H U R E BESTE OUDERS Het is de droom van ieder van ons dat onze kinderen en jongeren zich ontplooien tot fijne mensen die in staat zijn later hun eigen weg te gaan. Daarbij

Nadere informatie

Geloven in Scholen met de Bijbel

Geloven in Scholen met de Bijbel Geloven in Scholen met de Bijbel Inleiding Wij willen in onze scholen samenwerken met Gereformeerde Scholen zijn opgericht door ouders vanuit christenen die, net als wij, willen leven naar de Gereformeerde

Nadere informatie

Identiteitsnotitie. Over de identiteit van de scholen van CONOD, Vereniging voor Christelijk Onderwijs in Noord- en Oost-Drenthe

Identiteitsnotitie. Over de identiteit van de scholen van CONOD, Vereniging voor Christelijk Onderwijs in Noord- en Oost-Drenthe Identiteitsnotitie Over de identiteit van de scholen van CONOD, Vereniging voor Christelijk Onderwijs in Noord- en Oost-Drenthe Versie 3.0 Maart 2008 Luister, mijn volk, naar wat ik leer, hoor de woorden

Nadere informatie

INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN KINDERBIJBELS VOOR GEZINNEN MET JONGE KINDEREN

INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN KINDERBIJBELS VOOR GEZINNEN MET JONGE KINDEREN INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN KINDERBIJBELS VOOR GEZINNEN MET JONGE KINDEREN OVER KINDERBIJBELS OM TE BEGINNEN Als je een kinder- of jeugdbijbel aan wilt schaffen dan is het heel belangrijk dat je eerst

Nadere informatie

Voorstelling leerplan godsdienst kleuter- lager en buitengewoononderwijs. enkele klemtonen. Elementen van visie

Voorstelling leerplan godsdienst kleuter- lager en buitengewoononderwijs. enkele klemtonen. Elementen van visie Voorstelling leerplan godsdienst kleuter- lager en buitengewoononderwijs enkele klemtonen Elementen van visie In juli 1996 als basis voor leerplannen door de bisschoppen aanvaard De context: een geseculariseerde

Nadere informatie

ROC FRIESE POORT. Kernwaarden van ROC Friese Poort. Hoe de kernwaarden te meten? Kwaliteitszorg 21-9-2010

ROC FRIESE POORT. Kernwaarden van ROC Friese Poort. Hoe de kernwaarden te meten? Kwaliteitszorg 21-9-2010 ROC FRIESE POORT Kernwaarden van ROC Friese Poort Hoe de kernwaarden te meten? Kwaliteitszorg 21-9-2010 Inhoud Inleiding... 3 1. Wat zijn kernwaarden van ROC Friese Poort?... 3 2. Meten is weten: Hoe kan

Nadere informatie

Handboek gedragscodes voor leerkrachten, directie en ouders van Openbaar Onderwijs Alblasserdam

Handboek gedragscodes voor leerkrachten, directie en ouders van Openbaar Onderwijs Alblasserdam 1 Handboek gedragscodes voor leerkrachten, directie en ouders van Openbaar Onderwijs Alblasserdam Doel We vinden het belangrijk om een gedragscode voor leerkrachten, ouders en directie op te stellen, waarin

Nadere informatie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie 201-2017 Actief burgerschap en sociale integratie Inhoudsopgave: Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie Visie en planmatigheid Visie Doelen Invulling Verantwoording Resultaten Risico s

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Inleiding Kinderopvang Haarlem heeft één centraal pedagogisch beleid. Dit is de pedagogische basis van alle kindercentra van Kinderopvang Haarlem.

Nadere informatie

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren Visie Missie De Jan Ligthartscholen van de Jan Ligthartgroep Tilburg hebben een duidelijk doel voor ogen: het onderwijs dusdanig inrichten dat het de basis vormt van het levenslang leren dat een mens doet.

Nadere informatie

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft (Joh. 7:3 8)

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft (Joh. 7:3 8) - Identiteit - Hogeschool Viaa heeft als grondslag de Bijbel. Zij erkent deze als het betrouwbare en geïnspireerde Woord van God, zoals dat verwoord is in het gereformeerde belijden en zij beschouwt de

Nadere informatie

Wij gaan met plezier naar school.

Wij gaan met plezier naar school. www.schoolbranst.be Wij gaan met plezier naar school. 3...onze visie Onze school is een landelijk gelegen dorpsschool, een groene school, waar we leven in verbondenheid met de natuur en met elkaar en handelen

Nadere informatie

Oasemoment 'Bemin je naaste zoals jezelf' Emmaüsparochie - donderdag 23 oktober 2014

Oasemoment 'Bemin je naaste zoals jezelf' Emmaüsparochie - donderdag 23 oktober 2014 Oasemoment 'Bemin je naaste zoals jezelf' Emmaüsparochie - donderdag 23 oktober 2014 Waar mensen zich toewenden naar elkaar en ervan afzien om over elkaar macht uit te oefenen, daar kan iets van God gebeuren.

Nadere informatie

Het leven leren. De theorie en visie achter het levo lesmateriaal

Het leven leren. De theorie en visie achter het levo lesmateriaal Het leven leren De theorie en visie achter het levo lesmateriaal Waar gaat kaderdocument Het leven leren (2003) over? De levensbeschouwelijke ontwikkeling èn beroepsethische vorming van onderwijsdeelnemers

Nadere informatie

zien wij zorg Christenen in hart en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

zien wij zorg Christenen in hart en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Zo zien wij zorg Christenen in hart en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking CHRISTENEN IN HART EN ZORG Gedreven door de liefde van God, geven wij zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019 Stichting H 3 O 1 Bijzonder Wat is het bijzondere van H 3 O? Waarin onderscheidt H 3 O zich, wat maakt het verschil? En wat wil H 3 O waarmaken?

Nadere informatie

Jaarbeleid 2014-2015

Jaarbeleid 2014-2015 Jaarbeleid 2014-2015 Navigators Studentenvereniging Utrecht Bestuur Bottema in samenwerking met de staf: Pieternel Bottema Praeses Annegreet van der Linde Ab Actis Edwin Valster Quaestor Berdien van der

Nadere informatie

Mijn gelijk en ons geluk

Mijn gelijk en ons geluk 1 Mijn gelijk en ons geluk Een model voor bezinning op het omgaan met verscheidenheid in de gemeente Als de kerkenraad besluit tot het starten van een bezinningsproject over omgaan met verscheidenheid,

Nadere informatie

GIBO HEIDE. pedagogisch project

GIBO HEIDE. pedagogisch project GIBO HEIDE pedagogisch project gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2015 Het pedagogisch project is de vertaling van de visie van directie en leerkrachten die betrekking heeft op alle aspecten van het onderwijs

Nadere informatie

Visienota Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs Barendrecht en Ridderkerk

Visienota Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs Barendrecht en Ridderkerk Visienota Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs Barendrecht en Ridderkerk Positief advies GMR d.d 15 januari 2009 Vastgesteld bestuur d.d 9 februari 2009 Inhoud Inleiding 3 1. Documenten

Nadere informatie

Inspectie RK Godsdienst Griet Liebens 0486/724946 griet.liebens@telenet.be

Inspectie RK Godsdienst Griet Liebens 0486/724946 griet.liebens@telenet.be 1 inspectie-begeleiding RK godsdienst basisonderwijs Tulpinstraat 75 3500 Kiewit-Hasselt 011 264408 godsdienstbao@dodhasselt.be Collegiale consultatie Godsdienst Lager onderwijs Rijkhoven Kleine Spouwen

Nadere informatie

WAAROM KATHOLIEK ONDERWIJS? Frans Holtkamp

WAAROM KATHOLIEK ONDERWIJS? Frans Holtkamp WAAROM KATHOLIEK ONDERWIJS? Frans Holtkamp Waarom katholiek onderwijs, door: Frans Holtkamp (versie: 13-11-2009) 1 WAAROM KATHOLIEK ONDERWIJS? Deze bijlage bestaat uit twee delen: een leestekst en een

Nadere informatie

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek).

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek). Aantal respondenten: 134 Ouders 2012 Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,3 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,5 4 9 37 79 4 BIk ben

Nadere informatie

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN SO /VSO Stichting BOOR BOOR speciaal, speciaal BOOR en VERANTWOORDEN BOOR speciaal,speciaal BOOR Kernopdracht (koers) Kernwaarden Kwaliteit van de koers Onderwijsconcept Ondersteunende

Nadere informatie

Voorwoord. Om belanghebbenden zoals medewerkers, cliënten en externe relaties hierover te informeren is dit Statuut Identiteit opgesteld.

Voorwoord. Om belanghebbenden zoals medewerkers, cliënten en externe relaties hierover te informeren is dit Statuut Identiteit opgesteld. Statuut Identiteit Dit statuut is door de Raad van Bestuur d.d. 22 november 2010 vastgesteld en is de leidraad voor het doen en laten binnen de organisatie. Voorwoord RST Zorgverleners laat zich bij al

Nadere informatie

Startpunt. Handleiding voor het bijbelonderwijs op de basisschool. Wat is Startpunt?

Startpunt. Handleiding voor het bijbelonderwijs op de basisschool. Wat is Startpunt? Startpunt Handleiding voor het bijbelonderwijs op de basisschool Wat is Startpunt? Startpunt is een handleiding voor leerkrachten op de basisschool, voortgekomen uit de praktijk van de basisschool. Veel

Nadere informatie

Onderwijs met een plus

Onderwijs met een plus Onderwijs met een plus Ons onderwijs richting 2020 www.hoornbeeck.nl Doel Deze brochure bevat de strategische doelen van het Hoornbeeck College voor de periode 2015 2020. In vier hoofdlijnen schetsen we

Nadere informatie

2. Profiel van onze school

2. Profiel van onze school 2. Profiel van onze school Bij ons op school voelen kinderen zich gerespecteerd en gewaardeerd binnen een WARM pedagogisch klimaat, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op zowel: COGNITIEF, CREATIEF,

Nadere informatie

VISIE PEDAGOGISCH PROJECT

VISIE PEDAGOGISCH PROJECT VISIE PEDAGOGISCH PROJECT van daltonschool De Kleine Icarus Algemene visie De opdracht van daltonschool De Kleine Icarus bevat naast het onderwijskundig eveneens een maatschappelijk aspect Wij brengen

Nadere informatie

KWALITEITSONDERWIJS CAMPUS IN HET GROEN MODERN INTERNAAT UNIFORM

KWALITEITSONDERWIJS CAMPUS IN HET GROEN MODERN INTERNAAT UNIFORM OnzeLieveVrouwlyceum Genk Alle tijd voor jong talent KWALITEITSONDERWIJS CAMPUS IN HET GROEN MODERN INTERNAAT UNIFORM Kwaliteitsonderwijs met hartverwarmende aandacht voor iedere leerling en met zorg voor

Nadere informatie

-Onze school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet. Het schoolbestuur is de gemeente Olen.

-Onze school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet. Het schoolbestuur is de gemeente Olen. Pedagogisch project 1. situering onderwijsinstelling 2. levensbeschouwelijke uitgangspunten 3. visie op ontwikkeling en opvoeding 4. het schoolconcept 1. Situering onderwijsinstelling 1.1 Een gemeenteschool:

Nadere informatie

- votum - zegengroet - zingen Psalm 92:1, 2 - gebed. - lezen 1Cor 12 - zingen liedboek 97:1-3 - preek over 1Cor 14:1, 12 - zingen Liedboek 252:1-4

- votum - zegengroet - zingen Psalm 92:1, 2 - gebed. - lezen 1Cor 12 - zingen liedboek 97:1-3 - preek over 1Cor 14:1, 12 - zingen Liedboek 252:1-4 - votum - zegengroet - zingen Psalm 92:1, 2 - gebed - lezen 1Cor 12 - zingen liedboek 97:1-3 - preek over 1Cor 14:1, 12 - zingen Liedboek 252:1-4 - gebed - geloofsbelijdenis zingen Gez 161:1-4 - collecte

Nadere informatie

stevige stam is de boom waardeloos.

stevige stam is de boom waardeloos. Visuele voorstelling Boom: Onze school ligt in een groen, bosrijke omgeving. Het logo van de school staat centraal in de tekening. Jongen en meisje: De kinderen staan centraal in onze school. Ben je jongen

Nadere informatie

ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE

ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE 1 ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE OP DE VALKENHEUVEL De wetgever schrijft scholen in Nederland voor om zich actief in te spannen om het besef van kinderen

Nadere informatie

Profielschets directeur

Profielschets directeur Profielschets directeur Gevraagd wordt een directeur die: richting kan geven aan het onderwijsproces van De Trieme, gebaseerd op kernwaarden, missie en onderwijskundige visie; een eigen doorleefde onderwijsvisie

Nadere informatie

Pestprotocol Het Mozaïek

Pestprotocol Het Mozaïek Pestprotocol Het Mozaïek Een leerling wordt gepest als hij of zij geregeld en voor een langere periode wordt blootgesteld aan negatieve acties van welke soort dan ook door één of meerdere leerlingen, een

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan 2014-2018

Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Stichting ELAN Stichting ELAN in onderwijs is op 1 augustus 2014 ontstaan door een fusie van de Stichting CSO Gooi e.o. en de Vereniging Annie M.G. Schmidt. ELAN bestaat

Nadere informatie

Juist in het openbaar onderwijs

Juist in het openbaar onderwijs Juist in het openbaar onderwijs Over de aandacht voor levensbeschouwing op de openbare school Legitimatie MARLEEN LAMMERS Wie denkt dat het openbaar onderwijs geen aandacht mag besteden aan levensbeschouwing,

Nadere informatie