Algemene offerteaanvraag voor het bouwen van camerabewakingsinstallaties voor twee sites van het OCMW Gent

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene offerteaanvraag voor het bouwen van camerabewakingsinstallaties voor twee sites van het OCMW Gent"

Transcriptie

1 Algemene offerteaanvraag voor het bouwen van camerabewakingsinstallaties voor twee sites van het OCMW Gent PROVINCIE : OOST-VLAANDEREN STAD : GENT OPDRACHTGEVER : Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Onderbergen 86 te 9000 Gent Ondernemingsnummer LIGGING : 1. Onderbergen 86, 9000 Gent 2. Offerlaan 4, 9000 Gent ONTWERPER : dienst Preventie & Veiligheid NUMMER BESTEK : BO_P&V/ Bekabelen, bepalen, plaatsen en installeren bewakingscamera s voor twee sites op het OCMW van Gent. pagina 1/58

2 Administratieve bepalingen Bekabelen, bepalen, plaatsen en installeren bewakingscamera s voor twee sites op het OCMW van Gent. pagina 2/58

3 Art. 1 Opdrachtgevend bestuur De aanbestedende overheid is het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent. De algemene communicatiegegevens zijn : - tel.: fax web Art. 2 Wettelijke en reglementaire bepalingen Zijn van toepassing op deze opdracht: - De wet van 24 december 1993 (B.S ) betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. - Het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 (B.S ) betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken. - Het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 (B.S ) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en de bijlage Algemene aannemingsvoorwaarden (AAV) voor de overheidsopdrachten van aanneming van werken, leveringen en diensten en voor concessies voor openbare werken. - De wet van 20 maart 1991 betreffende regeling van de erkenning van de aannemers van werken en zijn uitvoeringsbesluiten. In het bijzonder het K.B. van 26 september 1991 tot vaststelling van bepaalde toepassingsmaatregelen van deze wet en het M.B. van 27 september 1991 tot nadere bepaling van de indeling van de werken volgens hun aard in categorieën en ondercategorieën - De wetgeving met betrekking tot de registratie van aannemers van werken. Art 400 e.v. van het wetboek inkomstenbelastingen (coördinatie 1992 vroeger art. 299 bis) en 30 bis e.v. van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de Besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid van de werknemers (RSZ wet) en de uitvoeringsbesluiten. In het bijzonder de programmawet van 27 april 2007, die de artikelen 400 tot 408 van het WIB 1992 heeft gewijzigd, alsook artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, gewijzigd bij de wetten van 13 februari 1998, 28 februari 1999 en 5 maart het Decreet van 19 december 2008 (B.S ) betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 (B.S ) houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Bekabelen, bepalen, plaatsen en installeren bewakingscamera s voor twee sites op het OCMW van Gent. pagina 3/58

4 - Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installatie (A.R.E.I.). - Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (A.R.A.B.) 1. - Codex arbeidsveiligheid 2. - Camerawet van 21 maart en zijn wijziging door het KB 4 van 27 augustus Koninklijk besluit 5 van 10 februari 2008, tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt - Alle latere wijzigingen en aanvullingen op voormelde wetten en besluiten en reglementaire bepalingen, geldig op de datum van de bekendmaking van de opdracht. In geval van tegenstrijdigheid en/of dubbelzinnigheid tussen: ο ο ο ο ο de technische bepalingen en de gedetailleerde meetstaat, dan zijn de technische bepalingen bindend; de gedetailleerde meetstaat en de samenvattende meetstaat, dan is de gedetailleerde meetstaat bindend. de plannen en de andere aanbestedingsdocumenten, dan zijn de plannen bindend; de detailplannen en de algemene plannen, dan zijn de detailplannen bindend; de technische bepalingen en de typebestekken, normen, technische specificaties, enz. dan zijn de technische bepalingen bindend. Deze documenten vullen elkaar aan en moeten als dusdanig verstaan worden. Een in het bestek vernoemde uitvoering of levering die niet op de plans aangeduid is, of omgekeerd, moet door de aannemer zonder bijkomende vergoeding worden uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor alle niet gespecificeerde toebehoren, werken of leveringen, die normaal deel uitmaken van de voorziene uitvoering. Art. 3 Voorwerp van de opdracht Deze opdracht heeft tot doel het ter beschikking stellen van bewakingscamera's door het : - Leveren van de wettelijke vereiste pictogrammen - Plaatsen en afregelen en uitlijnen van bewakingscamera's (verder afgekort als CCTV) 6 - Programmeren en installeren van opname apparatuur voor CCTV De beelden worden bewaard en zijn remote opvraagbaar. In de gebouwen is een 10base-T netwerk voorzien van minimaal 100MHz switchen en een UTP5- bekabeling afgemonteerd op een RJ-45 volgens T568B bekabelingsschema. De opdracht beoogt de werkzaamheden zoals beschreven in het technisch gedeelte van dit lastenboek. 1 Voor omschrijving zie 2 Voor omschrijving zie 3 Voor wettekst zie en zoek op camera+wet (publicatie ) 4 Voor wettekst zie https://besafe.ibz.be/nl/politie/03_wetgeving_l%c3%a9gislation/pages/zz-camerabewaking.aspx 5 Voor wettekst zie en zoek op bewakingscamera s (publicatie ) 6 Closed-circuit television, hier bedoeld als bewakingscamera Bekabelen, bepalen, plaatsen en installeren bewakingscamera s voor twee sites op het OCMW van Gent. pagina 4/58

5 Art. 4 Plaats van de werf - Percelen De opdracht is opgesplitst in percelen. Per installatieadres is er één perceel. De percelen worden afzonderlijk toegekend. De aanbieder is vrij een volumekorting op te geven om op die wijze meer kans te maken op de volledige aanbieding (= alle percelen). Perceel 1 Deze werf is ingesloten tussen 3 straten : - Hoofdbestuur (HB) - Onderbergen 86, Zandpoortstraat, St.Martensstraat Gent Perceel 2 - Campus Prins Filip (CPF) - Offerlaan 4, zijde Neermeerskaai Gent Art. 5 Aard van de opdracht Deze opdracht is een opdracht voor de aanneming van werken. Hij wordt gegund via de procedure van de algemene offerteaanvraag. De opdracht vormt één geheel per perceel. De aannemers mogen geen offerte indienen voor een gedeelte van de werken. Er zijn varianten toegelaten indien de aard en de draagwijdte van de toegelaten varianten nader zijn omschreven in de technische bepalingen van dit bestek. Art. 6 Leidende ambtenaar - ontwerpers - controlebureaus De leiding en het toezicht op deze opdracht zijn toevertrouwd aan de ontwerper: - naam: Frans Van Lysebetten - adres: Onderbergen 86, 9000 Gent - telefoon: 09 / fax: 09 / controlebureau : - niet van toepassing Art. 7 Uitvoeringstermijn van de opdracht Uitvoeringstermijn (doorlooptijd): maximum 35 werkdagen waarbij : - 20 werkdagen voor perceel 1 (Hoofdbestuur, Onderbergen) - 15 werkdagen voor perceel 2 (CPF, Offerlaan) Los van deze installatie tijden geeft u in een halve dag opleiding per perceel. Indien op de verschillende percelen recorders met gelijke bedieningsinstructies geplaatst zijn, is er slecht één opleiding te voorzien. Bekabelen, bepalen, plaatsen en installeren bewakingscamera s voor twee sites op het OCMW van Gent. pagina 5/58

6 Is de aannemer genoodzaakt buiten de vastgestelde grenzen te werken dan dient hij daarvoor bij de bevoegde overheden de nodige toelatingen te vragen. Art. 8 Bewijs van erkenning, uitbating of inschrijving in het beroepsregister Indien voor de uitvoering van de opdracht wettelijk een erkenning, een uitbatingsvergunning of een inschrijving in een beroepsregister vereist is, dan moet iedere inschrijver bij zijn offerte het bewijs van erkenning en/of inschrijving in het beroepsregister en een kopie van de uitbatingvergunning voegen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd. 7.1 Erkenning 1 In overeenstemming met de wetgeving tot regeling van de erkenning van aannemers van werken is onderhavige aanneming gerangschikt in: Categorie: niet van toepassing klasse minimaal klasse Sociale en fiscale schulden De opdracht wordt slechts gegund op voorwaarde dat de aannemer op de dag van de sluiting van de opdracht geen sociale en fiscale schulden heeft. Bij gebreke hiervan behoudt het OCMW zich het recht voor de opdracht aan een andere inschrijver te gunnen of aan de aanneming te verzaken. Art. 9 Uitsluitingsgronden Worden van deelneming aan de opdracht uitgesloten, in welk stadium van de procedure ook, de inschrijvers: - die zich in staat van faillissement of vereffening bevinden, aangifte van faillissement hebben gedaan of een gerechtelijk akkoord aangevraagd; - die bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld zijn wegens een misdrijf dat hun professionele integriteit aantast; - die bij hun beroepsuitoefening een ernstige fout hebben begaan; - die overeenkomstig de bepalingen van art. 17 bis van het KB van 8/1/1996 betreffende de overheidsopdrachten niet voldaan hebben aan hun verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid; - die niet in orde zijn met de betaling van hun belastingen; - die zich in ernstige mate schuldig gemaakt hebben aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen; - die bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, waarvan de aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld zijn voor: 1. deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in art. 324 bis van het Belgisch Stafwetboek; 2. passieve of actieve omkoping als bedoeld in art. 246 van het Belgisch Stafwetboek; 1 voor indeling zie : Bekabelen, bepalen, plaatsen en installeren bewakingscamera s voor twee sites op het OCMW van Gent. pagina 6/58

7 3. fraude als bedoeld in art. 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschap door de wet van 17 februari 2002; 4. witwassen van geld als bedoeld in art. 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De inschrijver moet het bewijs leveren, dat hij zich niet in één van de gevallen bevindt, zoals hierboven beschreven, door middel van de volgende documenten, max. 3 maanden oud t.o.v. de datum van opening van de offertes : - een recent attest van de directe belastingen; - een recent attest van de BTW-administratie; - een uittreksel uit het strafregister van de gedelegeerd-bestuurder en de ondertekenaar van de offerte (volmachtdrager), waaruit blijkt dat zij niet veroordeeld zijn in één van de gevallen, hierboven opgesomd. Het attest niet-faillissement en het RSZ-attest van de Belgische inschrijvers zullen door de aanbestedende overheid elektronisch opgevraagd worden. De inschrijver, gevestigd in een ander land, moet gelijkwaardige documenten, uitgereikt door de bevoegde overheid van zijn land, indienen, waaruit blijkt dat hij zich niet in één van de uitsluitingsgevallen bevindt, zoals hierboven beschreven. Indien in een bepaald land voor één of meer van de gevraagde documenten geen gelijkwaardig document wordt uitgereikt, dan kan het vervangen worden door een verklaring onder eed of een plechtige verklaring van de betrokkene vóór een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van herkomst. Art. 10 Kwalitatieve selectiecriteria Alvorens de offerte zelf te onderzoeken gaat het OCMW van Gent over tot de kwalitatieve selectie van de inschrijvers op grond van de inlichtingen en documenten, nodig voor de beoordeling van de financiële, economische en technische minimumeisen, overeenkomstig artikel 17 tot 20ter van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten. De minimumvoorwaarden van financiële en economische aard, vereist krachtens de wetgeving betreffende de erkenning van aannemers van werken, zijn voldoende. De inschrijver voegt het bewijs van de vereiste erkenning (zie 7.1) bij zijn offerte. Als bewijs van de technische bekwaamheid moet de inschrijver volgende inlichtingen en documenten bij zijn offerte voegen: - een lijst met vergelijkbare projecten gedurende de afgelopen vijf jaar met het totaal bedrag van de eindafrekening per project. Onder vergelijkbare projecten wordt verstaan: het uitrusten van gebouwen van dezelfde omvang (m²) en prijscategorie. De referenties, de vereiste erkenning, het bedrag en de tevredenheid moeten blijken uit certificaten die door het opdrachtgevend bestuur zijn opgesteld en ondertekend. - Technische bekwaamheid van de installateur (K.B. van 8 januari 1996, art. 19) Bij de offerte moet de inschrijver volgende verklaringen ondertekenen: Bekabelen, bepalen, plaatsen en installeren bewakingscamera s voor twee sites op het OCMW van Gent. pagina 7/58

8 ο ο dat de installateur bevoegd is het aangeboden type bewakingscamera's te installeren. dat de installateur bevoegd is om van het aangeboden type bewakingssysteem fouten op te sporen en in staat is het toestel te herstellen Art. 11 Wijze van gunning De overeenkomst voor deze opdracht wordt gesloten ingevolge een algemene offertevraag. Het bestuur heeft het recht om de procedure en dat vóór de toewijzing van gunning stop te zetten zonder dat een aanbieder hiervoor schade of enige vergoeding kan eisen. Voor het bepalen van de laagste regelmatige offerte, worden de totaalprijzen gecombineerd met onderstaande gunningscriteria. De totaalprijs is de som van de eenheidsprijzen maal de vermoedelijke eenheden. Gunningsgewicht Gunningscriterium 50 % - Totaalprijs 35 % - Technische specificaties (resolutie bij opslag, systeemperformantie, gevoeligheid en signaal-ruislevels, kwaliteit en opvragen van beelden ) 10 % - Waarborgen, zowel op producten als dienstverlening (=interventies) 5 % - bezitter van VCA, BeSaCC of andere erkende veiligheidscertificering Berekeningsmethodes en puntentoekenning 1. Prijzen Met betrekking tot het bedrag van de offerte zal per offerte een score toegekend worden volgens onderstaande formules. Hierbij zal geen rekening gehouden worden met niet te verantwoorden abnormaal lage of hoge prijzen. Proportionele berekening van het puntenaantal volgens de volgende formule: E = eenheid van berekening. = bedrag van de laagste conforme offerte totaal puntenaantal (20) Puntenaantal per offerte = 20 p. Waarbij p = bedrag offerte per perceel bedrag laagste conforme offerte E Als puntenaantal < 0 wordt deze op 0 gezet. Bekabelen, bepalen, plaatsen en installeren bewakingscamera s voor twee sites op het OCMW van Gent. pagina 8/58

9 2. Technische specificaties Volgende criteria worden beoordeeld : 1. resolutie bij opslag techn_criterium 1 = 30 % ; het aantal per cameratype bepaalt het aandeel binnen het techn_criterium 1 met de bedoeling een gewogen gemiddelde in rekening te brengen. 2. systeemperformantie met bedieningsgemak van de recorder techn_criterium 2 = 20 % 3. gevoeligheid en signaal-ruislevels van de camera's techn_criterium 3 = 30 % 4. kwaliteit en opvragen van bewaarde beelden techn_criterium 4 = 20% De punten voor criteria 1 en 3 worden toegekend volgens : n staat voor volgnummer technisch criterium (van 1 tot 4) en i de technische beoordeling van de i de inschrijver. De punten voor criteria 2 en 4 worden lineair toegekend volgens de waardeschaal : en gunninsgewicht criterium techn _ criterium criterium n zeer vlot (max van de punten); vlot; minder vlot; stroef (minimum van de punten) voor criterium 2 zeer duidelijk (max van de punten); duidelijk; minder duidelijk; onduidelijk (minimum van de punten) voor criterium 4. Deze parameter gaat na wat het kwaliteitsverlies is als gevolg van compressietechnieken. i max 3. Waarborg Een langere garantieperiode geniet de voorkeur en wordt positief in rekening gebracht bij het toekennen van de gunningspunten volgens de regel : jaar >10 factor 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1 De punten worden berekend door de factor te vermenigvuldigen met het gunningsgewicht. De periode van de waarborg is minimaal 2 jaar. Offertes met een garantieperiode korter dan twee jaar worden uitgesloten. Een langere periode geniet de voorkeur en wordt opgenomen in de gunning. Is de duur van de door u verleende waarborgperiode groter dan 2 Bekabelen, bepalen, plaatsen en installeren bewakingscamera s voor twee sites op het OCMW van Gent. pagina 9/58

10 jaar, dan geeft u deze op in uw offerte. Indien u geen periode opgeeft is deze twee jaar verondersteld. 4. Veiligheidsspecificaties Twee waarden zijn mogelijk : 0 of gunningsgewicht. Uitvoerders die in het bezit zijn van een erkend veiligheidscertificaat krijgen voor dit onderdeel het maximum van de punten. Om technische parameters te kunnen beoordelen zal de aanbieder een demonstratie-opstelling voorzien met de voorgestelde producten en de leidende ambtenaar de nodige meetresultaten bezorgen. Art. 12 Wijze van prijsbepaling Ten aanzien van de vaststelling van de prijzen, wordt de overeenkomst beschouwd als een opdracht volgens vermoedelijke hoeveelheden en hun eenheidsprijzen zoals vervat in dit bestek. Bovendien bevatten de opgegeven kosten het dagelijks rein houden van de werf. Een grondigere eindreiniging is voorzien bij afsluiten van het werk. Het verwijderen (=meenemen) van alle verpakkingsmaterialen zit eveneens in de prijs vervat. De prijs moet in de offerte in euro opgegeven worden. Op verzoek van het bestuur moet de inschrijver, voor de gunning van de opdracht, alle inlichtingen verstrekken om het bestuur in staat te stellen de aangeboden prijzen te onderzoeken volgens artikel 88 van het K.B. De inschrijver kan de hoeveelheden vermeld in de inventaris niet wijzigen. De opgegeven hoeveelheden zijn vermoedelijke hoeveelheden (=VE), behalve daar waar expliciet vermeld (=E). Een eventueel hoger of lager verbruik geeft geen recht op een prijsverhoging van de eenheidsprijzen. Uitzondering hierop vormt het aantal recorders die u kiest in functie van het aantal camera's. Art. 13 Prijsherziening Wegens de korte uitvoeringstermijn is er geen prijsherziening voorzien. Art. 14 Plaatsbezoek Om de offerte beter in te schatten bestaat de mogelijkheid tot plaatsbezoeken. Het is de inschrijver die het initiatief neemt door de leidende ambtenaar in te schakelen bij een site bezoek. De afspraak om een plaatsbezoek dient minstens 2 weken vóór de uiterlijke indiendatum van de offerte afgesproken te worden. Bekabelen, bepalen, plaatsen en installeren bewakingscamera s voor twee sites op het OCMW van Gent. pagina 10/58

11 In elk geval kan de aanbieder zich nadien niet beroepen op onwetendheid inzake de door hem aangeboden voorstellen ter implementatie van de gevraagde installaties, noch prijsveranderingen afdwingen. Het plaatsbezoek is verplicht. Vraag uw bewijs van plaatsbezoek. Het nemen van foto's tijdens het plaatsbezoek is toegelaten mits u de privacy van de cliënten respecteert en deze niet fotografeert. Art. 15 Opmaken van de offertes De inschrijver maakt zijn offerte op en vult de samenvattende opmetingsstaat in op het bij het bestek behorende formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op het voorziene formulier moet de inschrijver op ieder van deze documenten verklaren dat het document conform het bij het bestek behorende model is. De offerte en alle bijlagen moeten in het Nederlands opgesteld zijn. Iedere vermelding die strijdig is met het door het bestuur vastgesteld model moet als niet geschreven worden beschouwd, met uitzondering voor de posten die werden gewijzigd overeenkomstig art van het K.B. van 8 januari Zowel het inschrijvingsformulier als de samenvattende opmetingsstaat moeten door de ontwerper, de gedelegeerd bestuurder of de zaakvoerder van de vennootschap of zijn gemachtigde ondertekend worden. Wanneer zij door een gemachtigde ondertekend zijn, moet hij of zij die ondertekent, met een volmacht van de gedelegeerd bestuurder of de zaakvoerder van de vennootschap bewijzen dat hij gemachtigd is de documenten rechtsgeldig te ondertekenen. Bij zijn offerte voegt de inschrijver de statuten van de vennootschap en alle wijzigingen. Indien de documenten niet zelf door de gedelegeerd bestuurder of de zaakvoerder van de vennootschap ondertekend zijn, voegt hij tevens bij zijn offerte de volmacht, waaruit blijkt dat hij of zij, die ondertekent, gemachtigd is de documenten rechtsgeldig te ondertekenen. Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen in de offerte en in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten ook door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. Art. 16 Verplichte vermeldingen in de offerte Volgens artikel 90 van het KB van vermeldt de offerte o.m. 1. de naam, de voornamen, de hoedanigheid of het beroep, de nationaliteit en woonplaats van de inschrijver of, indien het een vennootschap betreft, haar handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit en maatschappelijk zetel. 2. het nummer en de benaming van de rekening die de inschrijver bij een financiële instelling geopend heeft. Bekabelen, bepalen, plaatsen en installeren bewakingscamera s voor twee sites op het OCMW van Gent. pagina 11/58

12 3. de nationaliteit van de eventuele onderaannemers en van het personeel door de inschrijver tewerkgesteld, alsook, bij een overheidsopdracht voor aanneming van werken, de identificatie van de eventuele onderaannemers. 4. de bekomen veiligheidscertificaten, zoals bv. VCA of BeSaCC 5. garantieperiode 6. de eenheidsprijzen Art. 17 Burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid (zie ook AAV artikel 38) Binnen de vijftien kalenderdagen na de dag van de sluiting van de opdracht, legt de aannemer aan de aanbestedende overheid de bescheiden voor waaruit blijkt dat hij een verzekering heeft aangegaan die, van bij de aanvang van de werken zijn aansprakelijkheid dekt bij arbeidsongevallen, alsmede zijn burgerlijke aansprakelijkheid bij ongevallen die door de werken aan derden worden berokkend; telkens dit wordt gevergd, telkens dit wordt gevergd, levert hij het bewijs dat de vervallen premies betaald zijn. Indien de aannemer zijn eigen verzekeraar tegen arbeidsongevallen is, moet hij het bewijs leveren dat hij zijn bijdrage aan het van de Deposito- en Consignatiekas afhangend waarborgfonds heeft gestort of dat hij daarvan is vrijgesteld. De verzekeringspolis bepaalt ook nauwkeurig dat, in geval van geschil of betwisting van welke aard ook, de zaak uitsluitend voor de gerechtelijke overheden van het arrondissement Gent, zal worden gebracht en dat de verzekeringsmaatschappij elke betwisting of elke omstandigheid welke aanleiding kan geven tot schorsing of opzegging van de verzekeringspolis, aan het bestuur zal betekenen, teneinde deze toe te laten binnen het tijdsverloop van een (1) maand na die betekening, per aangetekend schrijven, alle maatregelen tot instandhouding van de polis te treffen en eventueel op de aannemer de sancties toe te passen, welke voorzien zijn onder art. 48 (AAV). De polis(sen) bevat(ten) de clausule afstand van verhaal. De verzekeraar zal bijgevolg het vermoeden van aansprakelijkheid niet bij de opdrachtgever (OCMW Gent) leggen. Art. 18 Verbod op concurrentiebeperking Elke handeling, overeenkomst of afspraak die de normale mededingingsvoorwaarden kan vertekenen, is verboden. Offertes die met zodanige handeling, overeenkomst of afspraak zijn ingediend worden geweerd. Door eenvoudig deel te nemen aan een procedure tot gunning van een overheidsopdracht verklaart de inschrijver geen concurrentiebeperkende handelingen, overeenkomsten of afspraken te hebben gemaakt. Art. 19 Indienen van de offerte Elke inschrijver mag slechts één offerte indienen per opdracht. Door het eenvoudig indienen van een offerte vervallen de verkoopsvoorwaarden van de inschrijver zelf en worden ze vervangen door de bepalingen van dit bestek. Bekabelen, bepalen, plaatsen en installeren bewakingscamera s voor twee sites op het OCMW van Gent. pagina 12/58

13 De offerte wordt in een definitief gesloten omslag geschoven met vermelding van de opdracht, de datum van de zitting waarop de offertes worden geopend en de naam van het bestek. Bij verzending via de post, als gewoon of aangetekend stuk, wordt die gesloten omslag geschoven in een tweede gesloten omslag met opgave van het adres : OCMW Gent, Onderbergen 86 en met de vermelding op beide omslagen offerte voor BO_P&V/ (CCTV voor HB+CPF)'' Elke offerte moet bij de voorzitter van de zitting vóór de opening van de offertes toekomen, alvorens hij de zitting opent. Bij verzending via de post moet de offerte ten laatste 3 kalenderdagen voor de opening in het OCMW Gent toegekomen zijn. Nochtans wordt een offerte die te laat toekomt, in aanmerking genomen als: 1. de aanbestedende overheid aan de aannemer haar beslissing nog niet heeft laten weten en 2. de offerte ten laatste vier kalenderdagen vóór de dag vastgesteld vóór ontvangst van de offertes, bij de post als aangetekende zending is afgegeven. Art. 20 Opening van de offertes De offertes worden geopend op donderdag 15 september 2011 om 10u in de dienst van het OCMW Gent, Onderbergen 86, Oude raadzaal (voor info zie balie). Van de ingediende offertes wordt proces-verbaal opgemaakt. De voorzitter of een bijzitter parafeert, zonder ze voor te lezen, de offertes, de wijzigingen, de intrekkingen en de in bijlage vereiste documenten, bladzijde per bladzijde. De eventuele aanwezigen mogen naast de voorzitter en de bijzitter het procesverbaal mee ondertekenen. Laattijdige offertes, die in aanmerking mogen genomen worden (zie art. 19), worden geopend door twee afgevaardigden van de aanbestedende overheid, voor zover alle inschrijvers op behoorlijke wijze daarvoor uitgenodigd werden (KB 8/1/1996, art. 108). Art. 21 Geldigheidstermijn van de offerte Tot de sluiting van de opdracht blijven de inschrijvers gebonden door hun offerte gedurende een termijn van 120 kalenderdagen, vanaf de dag volgend op de datum van de opening van de offertes. De geldigheidstermijn van de offertes wordt van rechtswege verlengd met de wachttermijn van 15 dagen voor opdrachten van werken vanaf een geraamde waarde van excl. BTW. Indien een inschrijver tijdens de wachttermijn een vordering tot schorsing indient bij de Raad van State wordt de geldigheidstermijn van de offertes bijkomend met 30 dagen verlengd. Art. 22 Borgtocht De borgtocht is van toepassing op deze opdracht. De borgtocht wordt bepaald op 5 % van de oorspronkelijke aannemingssom. Het aldus bekomen bedrag wordt afgerond naar het hoger tiental in euro. Bekabelen, bepalen, plaatsen en installeren bewakingscamera s voor twee sites op het OCMW van Gent. pagina 13/58

14 De aannemer moet binnen de 30 kalenderdagen volgend op de dag van de sluiting van de opdracht bewijzen dat hij of een derde de borgtocht gesteld heeft op één van de wijzen, die voorzien zijn in art. 5, 3 van de algemene aannemingsvoorwaarden (bijlage bij het KB van 26/9/1996), aangevuld met de bepalingen van het KB van 4 juli 2001 (BS 10/07/2001). Zo kan de borgtocht nu o.m. ook gesteld worden via een waarborg toegestaan door een kredietinstelling die voldoet aan de voorschriften van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen of door een verzekeringsonderneming die voldoet aan de voorschriften van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen en die toegelaten is tot tak 15 (borgtocht). Zolang het bewijs van borgstelling aan de leidende ambtenaar niet is overgemaakt, kan geen enkele factuur betaald worden. Art. 23 Bijzondere uitvoeringsvoorwaarden inzake non-discriminatie De aannemer : - duldt geen enkele vorm van discriminatie op grond van geslacht, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst. - verbindt er zich toe toegankelijk te zijn voor iedereen. - verbindt er zich toe elk discriminerend gedrag op de werkplaats te voorkomen en indien nodig te bestrijden en bestraffen. - leeft de wetten en reglementen na, die de toepassing van de non-discriminatie en gelijke kansen bevorderen en verdedigen. - verbindt er zich toe onderhavige code eveneens ter kennis te brengen aan zijn onderaannemers en ervoor te zorgen dat ook zij die naleven in de bijdrage die zij leveren in de uitvoering van deze opdracht van werken. Bovenstaande clausule geldt zowel voor de aannemer natuurlijke persoon als voor de aannemer rechtspersoon en hun zaakvoerders, bestuurders en andere personeelsleden met enige vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid binnen de rechtspersoon. Indien de aanbestedende overheid kan aantonen dat de aannemer voormelde bepalingen niet naleeft bij de uitvoering van onderhavige overheidsopdracht, kan zij ten aanzien van de aannemer toepassing maken van artikel 20 en 48 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden (middelen van optreden van de aanbestedende overheid). Art. 24 Facturatie en betaling 1. Schuldvordering Vooraleer een factuur in te dienen, is de aannemer verplicht aan de leidende ambtenaar een gedagtekende en ondertekende schuldvordering te bezorgen, die steunt op een gedetailleerde staat van de werken die de gevraagde Bekabelen, bepalen, plaatsen en installeren bewakingscamera s voor twee sites op het OCMW van Gent. pagina 14/58

15 betaling rechtvaardigen. Deze gedetailleerde staat omvat, indien van toepassing : a) de hoeveelheden uitgevoerd boven de vermoedelijke hoeveelheden die voorkomen in de posten van de prijslijst b) de bijwerken uitgevoerd op schriftelijk bevel van de leidende ambtenaar c) de werken, uitgevoerd tegen voorgestelde eenheidsprijzen, die door de leidende ambtenaar nog niet aanvaard zijn. De leidende ambtenaar ziet de ingediende staat der werken na en brengt er eventueel verbeteringen in aan. Wanneer er geen akkoord is over de voorgestelde eenheidsprijzen van posten, die niet in de prijslijst voorkomen, stelt de leidende ambtenaar ze ambtshalve vast met behoud van alle rechten van de aannemer. 2. Facturatie De leidende ambtenaar maakt een proces-verbaal op met vermelding van het volgens hem werkelijk verschuldigd bedrag van de ingediende staat der werken. Hij geeft de aannemer schriftelijk kennis van de staat van de werken, die voor betaling aanvaard zijn. Binnen de 5 dagen na de kennisgave dient de aannemer zijn factuur in tweevoud in voor hetzelfde bedrag. De belasting over de toegevoegde waarde moet afzonderlijk vermeld worden. De facturen moeten rechtstreeks gestuurd worden naar het OCMW, Dienst Financiën, Onderbergen 86, 9000 GENT. Op de factuur moeten de wettelijke en contractuele verplichtingen vermeld zijn, de datum en het nummer van de toewijzingsbeslissing van het OCMW, het uitvoeringsadres, datum en nummer van het bevel tot aanvang der werken en datum en nummer van de overeenstemmende ingediende staat der werken. De factuur moet voor waar en echt verklaard worden. Voor de post werforganisatie is maximum 30 % ervan factureerbaar bij de eerste vorderingsstaat (met maximum 2 % van de totale aannemingssom). Het saldo wordt evenredig verdeeld over de overige vorderingsstaten. 3. Betaling Het bestuur dat voor de betalingen instaat, is het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent. De betalingen zullen door de Ontvanger van het OCMW verricht worden binnen de 60 dagen nadat de leidende ambtenaar de verklaring tot schuldvordering met de gedetailleerde staat van de werken ontvangen heeft. De betalingstermijn wordt met 30 dagen verlengd voor de betaling van het saldo van de werken of indien de opdracht met één betaling vereffend wordt. Vooraleer tot de betaling van een factuur over te gaan, controleert het OCMW of de aannemer voldaan heeft aan zijn sociale en fiscale schulden op de datum van de factuur (RSZ, vennootschapsbelasting en BTW). Zoniet, houdt het OCMW van ambtswege de verschuldigde bedragen in van Bekabelen, bepalen, plaatsen en installeren bewakingscamera s voor twee sites op het OCMW van Gent. pagina 15/58

16 het gefactureerde bedrag en stort die door aan de bevoegde sociale of fiscale inningsdiensten. 4. Creditnota s Indien een facturatiefout (foutieve en/of ontbrekende gegevens op de factuur) ontdekt wordt, neemt de aanbestedende overheid onverwijld contact op met de aannemer, zodat hij de oorspronkelijke factuur volledig kan crediteren d.m.v. het bezorgen van een creditnota alsook een correcte factuur, binnen een termijn van 30 dagen nadat de factuur werd geprotesteerd. Wanneer de aanbestedende overheid dit vraagt, verrekent de aannemer de eventuele creditnota s nooit met openstaande facturen, maar stort hij de bedragen van creditnota s op de rekening van het OCMW. Art. 25 Verkoop van aanbestedingsdossiers De aanbestedingsdossiers zijn gratis downloadbaar. Art. 26 Organisatie van de werf 1. Veiligheid en orde op de bouwplaats Aangevuld met art & 2 van het typebestek nr. 100 van 1984, de richtlijn 92/57/EEG van de Europese Raad van , het Koninklijk Besluit van 3 mei 1999 (B.S ) betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en alle latere wijzigingen en aanvullingen op voormelde wetten en besluiten, geldig op de datum van de bekendmaking van de opdracht. 1.1 De aannemer zorgt voor alle volgens de wetgeving vereiste beveiligingsmaatregelen (leuningen, signalisatie, ). Hij zal er doorlopend op toezien dat alle wettelijke voorschriften in acht worden genomen. Alle voorzieningen dienen ter beschikking te blijven gedurende de volledige duur van alle werken (ook nevenaanemingen). 1.2 De aannemer neemt de nodige maatregelen om de materialen en bouwwerken te vrijwaren van vandalisme, beschadiging of diefstal. Onder geen enkele voorwaarde mag er materiaal of materieel in de gebouwen gestapeld worden. 1.3 De aannemer staat in voor het dagelijks schoonmaken van de bouwplaats, het bouwterrein en hun toegangswegen vanaf de straat. Alle kosten (zoals containers, vuilschuiven enz.) zijn in de prijs van deze aanneming begrepen, incl. de kosten voor zijn onderaannemers en de nevenaannemers. Bij het in gebreke blijven van de aannemer kan de leidende ambtenaar opdracht geven aan een andere aannemer om de opruiming te doen. Alle kosten, vermenigvuldigd met twee worden afgehouden van de eerstvolgende vorderingsstaat van de in gebreke gebleven aannemer. Het is verboden om in de op te richten gebouwen te roken. Elke inbreuk zal beboet worden met 100, plus vergoeding van de schade die eventueel uit deze inbreuk volgt. Dit bedrag zal telkens in mindering gebracht worden van de eerstvolgende vorderingsstaat. 2. Toegang tot de werf Bekabelen, bepalen, plaatsen en installeren bewakingscamera s voor twee sites op het OCMW van Gent. pagina 16/58

17 De gebouwen zijn toegankelijk vanaf 7h30 tot 17h00. Tijdens het weekeinde en feestdagen zijn ze gesloten. Buiten de diensturen zijn de gebouwen niet toegankelijk. De dienst financiën (hoofdbestuur) is toegankelijk vanaf 8h00. Momenteel worden de werven d.m.v. badgelezers afgesloten. Twee badges kunnen voor de installateurs voorzien worden. Bij niet teruggave of beschadigde badge(s) wordt de kosten voor vernieuwen ervan ingehouden op de waarborg (20 per badge). 3. Bewaking van de werf De aannemer is er toe gehouden zijn materialen en de door hem uitgevoerde werken te bewaken en derhalve is hij alleen aansprakelijk voor alle incidenten als diefstal, toegang voor onbevoegden, vandalisme enz In geen geval kan hij het bestuur aansprakelijk stellen voor de gevolgen van een onvoldoende bewaking of gebrek in dit opzicht. 4. Werfvergaderingen Voor de aanvang van de werken voorziet u in een afstemmingsvergadering waar u via een planning de verschillende stappen uiteenzet. De aannemer zal er voor zorgen dat er een gemachtigd vertegenwoordiger met beslissingsbevoegdheid op deze werfvergaderingen aanwezig is. Deze vertegenwoordiger moet uitdrukkelijk door het bestuur aanvaard zijn conform art van de Algemene Aannemingsvoorwaarden (AAV). Elke ongewettigde afwezigheid zal beboet worden overeenkomstig art van de AAV. Dit bedrag zal telkens in mindering gebracht worden van de eerstvolgende vorderingsstaat. 5. Werken tijdens periodes van slecht weer In de periodes van slecht weer (bv. regenweer, vorst ) zal de aannemer alle nodige maatregelen nemen om de werken onafgebroken uit te voeren zonder enig gevaar voor schade. 6. Energievoorzieningen 6.1 Het bestuur zorgt voor levering van water, elektriciteit (monofasig 230 volt) en toiletten. 6.2 De aannemer zorgt ervoor dat er geen overdreven en nutteloos verbruik is van energie. Hij ziet toe op het afsluiten van elektriciteit en water op het einde van iedere werkdag en op het gesloten houden van de ruimten waar voorlopig verwarmd wordt. 6.3 De aannemer informeert zich over de aanwezige nutsleidingen op het terrein en in de openbare gedeelten (voetpad, berm, ). Indien nodig graaft hij één of meerdere proefsleuven om de juiste plaats ervan te bepalen. 7. Signalisatie op en rond de werf De aannemer zorgt voor: Bekabelen, bepalen, plaatsen en installeren bewakingscamera s voor twee sites op het OCMW van Gent. pagina 17/58

18 - alle vereiste signalisatie op de openbare weg, ook bij tijdelijk gebruik van het voetpad of langdurig lossen en laden op de openbare weg; - het afficheren van alle berichten of mededelingen aan het publiek, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften; 8. Afbraak- en verpakkingsmateriaal. Alle afbraak- en verpakkingsmaterialen moeten vervoerd en gestort worden op een stortplaats die vergund is door het Vlaamse Gewest (inerte afval, klasse III). De kosten zijn in deze aanneming begrepen. Art. 27 Voorlopige oplevering De voorlopige oplevering kan slechts plaatsvinden, na de installatie ontvangen van de uitleg aangaande de werking en het ontvangen van de as-built plannen. De aannemer verstrekt aan de leidende ambtenaar, op het ogenblik dat de uitvoeringstermijn van de opdracht afgelopen is of waarop hij zijn verzoek tot voorlopige oplevering indient, de hierna volgende documenten in 3 gedrukte exemplaren en één maal op digitale drager (DWG voor tekeningen): 1 Plannen as-built van de installatie 2 Handleiding van de camera's en recorder 3 Garantiebewijzen en onderhoudsinstructies. Vóór de voorlopige oplevering reinigt de aannemer alle lokalen waar hij werken heeft uitgevoerd en alle uitgevoerde bouwwerken alsook de sanitaire installaties. Voor zover de resultaten van de keuringen en van de voorgeschreven proeven zijn gekend, maakt de leidende ambtenaar een proces-verbaal van voorlopige oplevering of van weigering van oplevering op binnen de 15 kalenderdagen na de dag waarop het gehele werk moet worden voltooid, of het verzoek tot voorlopige oplevering van de aannemer ontvangen wordt. Wanneer het werk vóór of na de eventueel geldig verlengde uitvoeringstermijn van de opdracht voltooid wordt, moet de aannemer daarvan bij ter post aangetekende brief aan de leidende ambtenaar kennis geven en gelijktijdig om de voorlopige oplevering verzoeken (art de lid AAV). Bij de voorlopige oplevering zal de aannemer het bewijs moeten leveren, ondertekend door alle betrokken partijen, waaruit blijkt dat bij nazicht van de staat van bevindingen de eventuele herstellingswerken aan de naburige eigendommen volmaakt werden uitgevoerd. Door de voorlopige oplevering beschikt het OCMW over het geheel van de uitgevoerde werken. Wanneer de leidende ambtenaar het wenselijk acht, mag het OCMW vóór de voorlopige oplevering over de verschillende delen van het werk beschikken als ze voltooid zijn, op voorwaarde dat de aannemer samen met de leidende ambtenaar een plaatsbeschrijving van de afgewerkte delen opmaakt. Na de voorlopige oplevering is de aannemer niet meer aansprakelijk voor de schade waarvan de schuld niet bij hem ligt. Wel moet hij alle herstellingswerken uitvoeren, die het gevolg zijn van verzakkingen, verschuivingen, breuken of beschadigingen van om het even welke aard. Bekabelen, bepalen, plaatsen en installeren bewakingscamera s voor twee sites op het OCMW van Gent. pagina 18/58

19 Op verzoek van de aannemer wordt de helft van de borgtocht vrijgegeven na de betekening van het proces-verbaal van voorlopige oplevering van de gezamenlijke werken. Daartoe zendt de aannemer het vrijgavedocument naar de leidende ambtenaar, die ervoor zorgt dat de helft van de borgtocht door de Deposito- en Consignatiekas of de borgverlenende financiële instelling wordt vrijgegeven, eventueel verminderd met het bedrag dat om één of andere reden niet kan vrijgegeven worden. De volledig of gedeeltelijke inbezitneming van het werk geldt niet als voorlopige oplevering. Zodra het OCMW het werk geheel of gedeeltelijk in gebruik heeft genomen, is de aannemer niet meer verplicht beschadigingen te herstellen, die aan het gebruik te wijten zijn. Art. 28 Waarborgtermijn De waarborgtermijn bedraagt minimum 2 jaar voor alle uitgevoerde werken, materialen en toestellen. Als bewijs voegt de inschrijver een schriftelijke, ondertekende verklaring bij zijn offerte. Wanneer de aangeboden waarborgtermijnen langer zijn dan deze voorgeschreven in het bestek, moet de inschrijver dit vermelden in zijn verklaring. De waarborgtermijn gaat in op de datum van de voorlopige oplevering. Gedurende de waarborgtermijn moet de aannemer, naargelang de vereisten, al de nodige werken uitvoeren om het werk in goede staat of in goede werking te herstellen of te houden. Art. 29 Definitieve oplevering De aannemer is verplicht vanaf de sluiting van de opdracht tot de definitieve oplevering alle documenten en briefwisseling met betrekking tot de sluiting en de uitvoering van de opdracht te bewaren en ter beschikking te houden van de aanbestedende overheid. Binnen de 15 kalenderdagen vóór de dag waarop de waarborgtermijn verstrijkt, maakt de leidende ambtenaar naargelang het geval een proces-verbaal van definitieve oplevering of van weigering van oplevering op. Bij weigering van oplevering moet de aannemer achteraf bij ter post aangetekende brief aan de leidende ambtenaar laten weten dat het geheel van het werk in staat van definitieve oplevering is gesteld (art de lid AAV). Het werk wordt binnen de 15 kalenderdagen volgend op de ontvangst van die mededeling door de aanbestedende overheid opgeleverd. Op verzoek van de aannemer wordt de andere helft van de borgtocht vrijgegeven na de betekening van het proces-verbaal van definitieve oplevering van de gezamenlijke werken. Daartoe zendt de aannemer het vrijgavedocument naar de leidende ambtenaar die ervoor zorgt dat de andere helft van de borgtocht door de Deposito- en Consignatiekas of de borgverlenende financiële instelling wordt vrijgegeven, eventueel verminderd met het bedrag dat om één of andere reden niet kan vrijgegeven worden. Bekabelen, bepalen, plaatsen en installeren bewakingscamera s voor twee sites op het OCMW van Gent. pagina 19/58

20 Art. 30 Middelen van optreden Indien de aannemer de overeenkomst niet uitvoert overeenkomstig de in het bestek gestelde voorwaarden, zal dit door het OCMW in een proces-verbaal vastgesteld worden. Hiervan wordt een afschrift per aangetekende brief naar de aannemer gezonden. Dit proces-verbaal geldt als ingebrekestelling. De aannemer moet zonder verwijl zijn tekortkomingen herstellen. Hij kan per aangetekende brief gericht aan het OCMW binnen de vijftien dagen, volgend op de postdatum van het toezenden van het afschrift van het proces-verbaal, zijn verweermiddelen doen gelden. Het niet-antwoorden binnen de gestelde termijn geldt als erkenning van de vastgestelde feiten. Wanneer tekortkomingen vanwege de aannemer worden vastgesteld, stelt hij zich bloot aan sancties door toepassing van één of meer van de maatregelen bepaald in artikel 20 4 tot 9 en artikel 48 van de bijlage bij het KB van 26 september 1996 (algemene aannemingsvoorwaarden). De aandacht van de aannemer wordt gevestigd op het feit dat hij zich in geval van een aantoonbare miskenning van de bijzondere uitvoeringsvoorwaarden inzake non-discriminatie (zie art. 21) blootstelt aan de middelen van optreden van de aanbestedende overheid in toepassing van art. 20 en 48 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden (AAV). De boeten wegens laattijdige uitvoering worden berekend overeenkomstig de formules, voorzien in art van de AAV. Het totaal bedrag van de boeten wegens laattijdige uitvoering beloopt maximum 5 % van de totale aannemingssom. De boeten, waarvan het totaal bedrag minder dan 55 per opdracht bedraagt, worden niet aangerekend. Bekabelen, bepalen, plaatsen en installeren bewakingscamera s voor twee sites op het OCMW van Gent. pagina 20/58

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG FOD SOCIALE ZEKERHEID Stafdienst Informatie en Communicatietechnologie Public Procurement & Contracts Finance Tower Kruidtuinlaan 50, bus 140 1000 Brussel http://socialsecurity.fgov.be ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES»

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES» Federale Overheidsdienst FINANCIEN STAFDIENST SECRETARIAAT EN LOGISTIEK ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES»

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERING E-LEARNING - TAALCURSUSSEN OPEN OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: Op 11 oktober 2013 om 10.00 uur Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN POLICY MANAGER OPEN OFFERTEAANVRAAG Versie 27/09/2013 Extra paragraaf III.6.5 SLA s en subparagrafen Extra bijlage F: Raamwerk FODFIN-SLA-V1.0 (! KPI tabel in A3

Nadere informatie

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen)

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Bestek 1/62 S&L/AO/372/2013 Bestek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Publicatie op Europees niveau Bestek

Nadere informatie

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bestek AP Hogeschool Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bijzonder bestek AP/VOPMB/2015-023 Omschrijving Gunningswijze Aard van de opdracht Opening offertes Tijdstip

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting. Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Open aanbesteding. Bestek 2015_FB_001

INHOUDSOPGAVE. Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting. Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Open aanbesteding. Bestek 2015_FB_001 Vlaamse overheid Beleidsdomein Financiën en Begroting Agentschap Vlaamse Belastingdienst Open aanbesteding Bestek 2015_FB_001 Groot-volume printing voor de Vlaamse Belastingdienst Openingszitting offertes

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44 Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44 Bestek HA/2008/CA/DDC/002 Algemene offerteaanvraag Raamovereenkomst m.b.t. blusmiddelen Hogeschool Antwerpen Bestek

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

F-PROJ-onde-StefV-2015 bestek 2015/02 vrijdag 7 augustus 2015. Technopolis NV. Overheidsopdracht van DIENSTEN

F-PROJ-onde-StefV-2015 bestek 2015/02 vrijdag 7 augustus 2015. Technopolis NV. Overheidsopdracht van DIENSTEN Technopolis NV Overheidsopdracht van DIENSTEN Offertevraag met voorafgaande bekendmaking Bestek nr. Technopolis nv 2015/02: Onderhoud en herstellingen technische installaties Technopolis Uiterste indieningsdatum

Nadere informatie

Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement

Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen Prijs: 11,00 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2009/0246 Verlenen van in- en

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 12 september 2010 om 10 u. Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag. BESTEK nr. 2009/0245

Algemene offerteaanvraag. BESTEK nr. 2009/0245 STAD ANTWERPEN Stedelijk marketing en communicatiebedrijf CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 1 Antwerpen Prijs: 40, 00 Algemene offerteaanvraag BESTEK nr. 2009/0245

Nadere informatie

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT.

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Bestek : Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Overheidsopdracht S&L/AO/448/2015 Opening van

Nadere informatie

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 261 Directie Brussel Jourdanstraat 95 (bus 2) Avenue de la Toison d Or 1060 Bruxelles Tel. : 02 541 61 05 Fax : 02 541 62 77 BIJZONDER BESTEK NR. 2014/220194/289A OPEN AANBESTEDING betreft: 1000 Brussel

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. CIV-07-04

BIJZONDER BESTEK NR. CIV-07-04 NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT Instelling van openbaar nut onder toezicht van de Minister van Landsverdediging BIJZONDER BESTEK NR. CIV-07-04 Bepalingen en voorwaarden volgens dewelke het Nationaal Geografisch

Nadere informatie

Bestek voor de ontwikkeling van een geïntegreerde software voor deelnemerbeheer. ICT en Communicatie

Bestek voor de ontwikkeling van een geïntegreerde software voor deelnemerbeheer. ICT en Communicatie BIJLAGE Bijlage nr. 1 Bestek voor de ontwikkeling van een geïntegreerde software voor deelnemerbeheer VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE Diensten van de Leidend Ambtenaar ICT en Communicatie BESTEK voor de

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN

ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN Administratieve Bepalingen ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN 1 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 3 HOOFDSTUK I 3 ALGEMENE BEPALINGEN BETREFFENDE

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools Datum van de zitting van de opening der offertes: 7 september 2009 om 11 uur. Indiening van de offertes uitsluitend bij: FOD Financiën Stafdienst ICT T.a.v. mevr.

Nadere informatie

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. ART/ddw/2015-04 Uitbating van Café MIRY op de campus Hoogpoort, Hogeschool

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

BESTEK Nr. ICT/2013.01

BESTEK Nr. ICT/2013.01 BESTEK Nr. ICT/2013.01 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG voor de installatie en het onderhoud van een gedemilitariseerde zone (DMZ) in de informatica sector voor rekening van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest»

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» Page 1 of 33 BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» BB 2014.004 Page 2 of 33 Inhoud AFDELING A.1. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie