VERZEKERING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID IN HET PRIVÉLEVEN. 3 Wat verzekeren we? 1 Wie bent u, wie zijn wij? 4 Wie is er, naast u, ook verzekerd?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERZEKERING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID IN HET PRIVÉLEVEN. 3 Wat verzekeren we? 1 Wie bent u, wie zijn wij? 4 Wie is er, naast u, ook verzekerd?"

Transcriptie

1 GEZINSPOLIS BLZ. 1 VERZEKERING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID IN HET PRIVÉLEVEN Hoe voorzichtig en vooruitziend u doorgaans ook bent, een ongeluk schuilt soms in een klein hoekje. Een verstrooide fietser rijdt een voetganger aan, een kind verwondt tijdens het sporten een teamgenoot, een losgekomen dakpan valt op een geparkeerde wagen, een ontsnapte hond veroorzaakt een verkeersongeval, een voetganger glijdt uit op het besneeuwde voetpad. U loopt altijd het risico om voor dergelijke schadegevallen aansprakelijk gesteld te worden. Daarom hebt u er goed aan gedaan deze verzekering te sluiten zodat u verzekerd bent als iemand een schadevergoeding van u eist. De factuur kan immers hoog oplopen. In welke situaties u verzekerd bent, waarvoor en waarvoor niet, leest u hierna. 1 Wie bent u, wie zijn wij? U: - de verzekeringnemer zolang hij zijn hoofdverblijf in België heeft; - de samenwonende partner en iedere andere persoon die inwoont, ook als ze tijdelijk elders verblijven voor hun studie, beroep of een andere reden; bij opname in een rustof verzorgingsinstelling mag het verblijf permanent zijn; - de kinderen die niet bij hen wonen; zijn die kinderen meerderjarig, dan moeten ze economisch afhankelijk zijn van de verzekeringnemer of de samenwonende partner. Wij/we: KBC Verzekeringen, NV met maatschappelijke zetel in België, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, BTW BE , RPR Leuven. 2 Privéleven Deze verzekering geldt tijdens uw privéleven. Het onderscheid tussen beroepsleven en privéleven is in de praktijk niet altijd even duidelijk. Daarom beschouwen we ook als een deel van uw privéleven: - de weg naar en van het werk en alle beroepsverplaatsingen; - studentenarbeid en andere betaalde klusjes die studenten uitvoeren, zolang ze recht hebben op kinderbijslag als student; - vrijwilligerswerk en onbezoldigde vriendendiensten, zelfs als u een vergoeding ontvangt voor de gemaakte kosten. Opgelet voor uit de hand gelopen hobby s! U organiseert bijvoorbeeld kookavonden, geeft bijles, bent stads- of natuurgids of bent huwelijksfotograaf. Als u daardoor een inkomen verwerft, gaat het om een beroepsactiviteit die niet verzekerd is in deze verzekering. Dergelijke bezoldigde nevenactiviteiten kunt u wel verzekeren als een uitbreiding op deze verzekering. Dat wordt dan vermeld in de bijzondere voorwaarden. 3 Wat verzekeren we? We verzekeren uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade die is voorgevallen tijdens de duur van de verzekering. Met aansprakelijkheid bedoelen we de verplichting om de schade te vergoeden die u door uw fout, nalatigheid of onvoorzichtigheid veroorzaakt aan anderen. In bepaalde situaties loopt u het risico om zelfs zonder enige fout de schade te moeten vergoeden. Ook die zogenaamde foutloze aansprakelijkheid is verzekerd. De contractuele aansprakelijkheid die geldt als u wordt aangesproken wegens het niet naleven van een contract, is niet verzekerd tenzij we dat uitdrukkelijk vermelden. 4 Wie is er, naast u, ook verzekerd? Ook de volgende personen kunnen zoals u een beroep doen op deze verzekering. We beschouwen ze als verzekerden in de volgende situaties: - het huispersoneel, de gezinshelp(st)er en andere bezoldigde werknemers tijdens hun tewerkstelling in uw privédienst; het uitvoeren van huishoudelijk werk in de ruimtes waarin u een vrij of zelfstandig beroep uitoefent, wordt nog als privédienst beschouwd; - de personen die buiten elke beroepswerkzaamheid, kosteloos of bezoldigd, belast zijn met de bewaking van: kinderen die bij u inwonen of over wie u het toezicht hebt; dieren die aan u toebehoren of waarover u de bewaking hebt voor zover de schade door die dieren verzekerd wordt (zie hierna onder Dieren ); Ze zijn verzekerd als zij aansprakelijk zijn door deze bewaking; - minderjarige kinderen van derden als u over hen toezicht uitoefent, buiten elke beroepswerkzaamheid;

2 GEZINSPOLIS BLZ. 2 - personen die bij u logeren tijdens de periode dat ze bij u verblijven; ze zijn verzekerd in hun privéleven en op voorwaarde dat ze zelf geen verzekering hebben. 5 Bijzondere situaties of risico s in uw privéleven a Kinderen Kinderen durven hun grenzen te verkennen en gaan soms wel eens te ver. Daarom verlenen we voor minderjarige verzekerden de volgende waarborgen: - Tot de leeftijd van 18 jaar zullen we onze tussenkomst niet weigeren als de minderjarige door zijn zware fout schade veroorzaakt. Tot en met de leeftijd van 15 jaar komen we zelfs tussen als de schade opzettelijk werd veroorzaakt. - Uw aansprakelijkheid als ouder voor uw minderjarige kinderen blijft verzekerd, ongeacht de fout die ze hebben begaan en zonder dat we nadien onze uitgaven verhalen op uw kind. - Als een minderjarige een motor- of spoorvoertuig bestuurt zonder de wettelijk vereiste leeftijd te hebben of zonder over het vereiste rijbewijs te beschikken om het motorrijtuig in die omstandigheden te mogen besturen, kunnen de autoverzekeraar en het waarborgfonds hun uitgaven terugvorderen bij een schadegeval. Doet die situatie zich voor, dan zullen we ten belope van dat verhaal tussenkomen als dat verhaal gegrond is. Ook de aansprakelijkheid voor de schade aan het bestuurde voertuig zelf is verzekerd op voorwaarde dat niemand van u er eigenaar of gebruikelijke houder van is. Het spreekt voor zich dat we die waarborg enkel verlenen als het onwettig besturen is gebeurd buiten het medeweten van de ouders of van een verzekerde die toezicht uitoefende. b Dieren Als een dier schade veroorzaakt, kan de eigenaar of iedere andere persoon die de bewaking over het dier heeft aansprakelijk worden gesteld. Die aansprakelijkheid is ook verzekerd als u deze dieren inzet voor de bewaking van lokalen die u voor beroepsdoeleinden gebruikt. Is niet verzekerd: - schade door rijpaarden waarvan u eigenaar bent. Boerenpaarden, pony s en andere kleine paarden die volgroeid een schofthoogte hebben van minder dan 1,48 m beschouwen we niet als rijpaarden; - schadedoordierendieualsparticulierinbelgiënietmag houden. c Verkeerssituaties Als zwakke weggebruiker De verzekering geldt voor de aansprakelijkheid die u oploopt als voetganger, fietser, skater of gebruiker van andere vervoermiddelen zonder motor. Als passagier bent u verzekerd in om het even welk voertuig. Als u aansprakelijk bent voor een ongeval waarbij een zwakke weggebruiker gewond raakt, kan een autoverzekeraar, waarborgfonds of andere instelling de verplichting hebben om deze zwakke weggebruiker te vergoeden. Nadien zullen alle betaalde vergoedingen van u worden teruggevraagd. We verzekeren dat verhaal zelfs als die vergoedingen aan een ander gezinslid werden uitbetaald. Als gebruiker van een motorrijtuig De aansprakelijkheid die onder toepassing valt van de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen is uitgesloten in deze verzekering. Als er geen motorrijtuigenverzekering werd gesloten voor het bestuurde rijtuig, komen we wel tussen voor: - de schade die veroorzaakt werd door de volgende trage motorrijtuigen: speelgoed met een maximumsnelheid van 8 km/uur, zitmaaiers en andere gemotoriseerde werktuigen die niet bedoeld zijn om in het verkeer te worden gebracht. Is het schadegeval gebeurd op een plaats waar de Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen van toepassing is, dan verlenen we deze dekking overeenkomstig die wet, de verzekerde bedragen en de waarborgen die daarin als een minimum worden opgelegd; - de schade veroorzaakt door een motorrijtuig dat u als toegelaten bestuurder of passagier toevallig gebruikt op voorwaarde dat niemand van u er eigenaar of gebruikelijke houder van is. In die situatie verzekeren we het verhaal dat zal worden uitgeoefend door de instelling die de schade heeft vergoed omdat er geen beroep kon worden gedaan op een motorrijtuigenverzekering. d Vaartuigen De verzekering geldt voor de aansprakelijkheid die u oploopt als eigenaar, huurder of gebruiker van een vaartuig. Schade door zeilboten met een gewicht van meer dan 300 kg of jetski s of motorboten met een motor van meer dan 10 pk of 8 kw blijft uitgesloten tenzij: - u als passagier aansprakelijk bent;

3 GEZINSPOLIS BLZ. 3 - u toevallig als toegelaten bestuurder een onverzekerde boot of jetski van een derde gebruikt; Schade aan het bestuurde vaartuig blijft uitgesloten. e Gronden en gebouwen Gronden De verzekering geldt voor schade veroorzaakt door tuinen of gronden die u toebehoren, die u huurt of die u gebruikt. We verzekeren ook uw aansprakelijkheid voor verhuurde of verpachte gronden. Gebouwen De verzekering geldt voor schade veroorzaakt door de (delen van) gebouwen die u gebruikt als hoofd- of tweede verblijf, als vakantieverblijf, studieverblijf of garage en door alle andere gebouwen (of delen ervan) die u toebehoren, die u huurt of die u gebruikt in uw privéleven. De dekking blijft gelden tijdens verbouwings- of onderhoudswerken aan die gebouwen en tijdens het oprichten van een gebouw dat u in uw privéleven gaat gebruiken als hoofd- of tweede verblijf. We komen niet tussen voor gebouwen of delen ervan die huur of andere inkomsten opleveren, tenzij het gaat om: - kamers, appartementen, garages of parkeerplaatsen die u verhuurt in het gebouw waarin u uw hoofdverblijf hebt. Verhuurde garages of standplaatsen mogen ook elders liggen voor zover hun aantal maximaal vijf bedraagt; - het deel van het hoofdverblijf dat u gebruikt voor een vrij beroep of voor een handel zonder afzet van koopwaar. f Schade aan goederen onder bewaking Voor goederen die u huurt, leent of gebruikt, hebt u de contractuele verplichting om die goederen terug te bezorgen in de staat waarin u ze kreeg. We denken aan de fiets die u huurt op vakantie, het springkasteel dat u huurt ter gelegenheid van een feest, gereedschap dat u leent van een vriend, enz. Aangezien de contractuele aansprakelijkheid buiten het toepassingsgebied van deze verzekering valt, is de schade aan dergelijke goederen niet verzekerd. Hetzelfde geldt voor alle goederen en dieren die u feitelijk onder uw bewaking hebt. Niettemin verzekeren we uw contractuele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan volgende goederen: - Bij een verblijf in een hotel of een ander logementshuis met hotelservice, dekken we de aansprakelijkheid voor schade aan de kamer en de inhoud ervan, zelfs als dat een verblijf om beroepsredenen is. We verlenen die waarborg ook bij een tijdelijke opname in een ziekenhuis of andere verzorgingsinstelling. - Gebruikt u een gebouw, stacaravan of tent die u niet toebehoort voor een vakantie, tijdens een privé- of beroepsreis of voor een privéfeestje, dan verzekeren we uw aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door vuur, brand, ontploffing, rook, water en breken van ruiten aan voornoemde goederen en hun inhoud. g Op jacht We verzekeren uw aansprakelijkheid als organisator of als deelnemer van een jachtpartij op voorwaarde dat de schade niet veroorzaakt werd door vuurwapens. Daarvoor moet u een verplichte jachtverzekering sluiten. We verzekeren geen wildschade waarvoor u als eigenaar of huurder van een jacht aansprakelijk kunt worden gesteld. 6 Wat is niet verzekerd? Zijn van de verzekering uitgesloten: - de aansprakelijkheid ingevolge het besturen van luchtvaartuigen of spoorvoertuigen. Onbemande miniatuurvliegtuigen beschouwen we niet als een luchtvaartuig; - de persoonlijke burgerrechtelijke aansprakelijkheid van een verzekerde die 16 jaar is geworden, voor opzettelijk veroorzaakte schadegevallen; - de persoonlijke burgerrechtelijke aansprakelijkheid van een verzekerde die 18 jaar is geworden, voor schadegevallen veroorzaakt door een van de volgende gevallen van zware fout: schadegevallen veroorzaakt in een staat van dronkenschap of een gelijksoortige toestand door het gebruik van andere producten dan alcoholische dranken; schadegevallen veroorzaakt door gebouwen in verval als de elementaire voorzorgmaatregelen niet genomen werden om schade te voorkomen; schadegevallen veroorzaakt naar aanleiding van het plegen van geweld op personen of van het kwaadwillig beschadigen of ontvreemden van goederen; - schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van een wijziging van de atoomkern, van radioactiviteit of van de voortbrenging van ioniserende stralingen; - de aansprakelijkheid die onderworpen is aan een wettelijk verplicht gestelde verzekering, tenzij in de gevallen waar we uitdrukkelijk dekking geven in verband met motorrijtuigen en spoorvoertuigen; - de stoffelijke schade veroorzaakt door vuur, brand, ontploffing en rook ingevolge vuur of brand die ontstaan in of meegedeeld worden door een gebouw waarvan u de

4 GEZINSPOLIS BLZ. 4 eigenaar, huurder of bewoner bent. Die uitsluiting wordt niet toegepast voor de gebouwen waarvoor we uw contractuele aansprakelijkheid verzekeren (zie daarvoor onder Schade aan goederen onder bewaking); - de zogenaamde burenhinder (artikel 544 BW) die u veroorzaakt tijdens bouw- of verbouwingswerken waarvoor een vergunning is vereist. 7 Uitgesloten schadelijders De volgende personen beschouwen we niet als derden in het kader van deze verzekering en kunnen in principe geen vergoeding krijgen op basis van deze verzekering: - de verzekeringnemer; - de samenwonende partner; - andere inwonende personen. We maken een uitzondering op dat principe als die personen een lichamelijk letsel oplopen door toedoen van: - een minderjarig kind van een derde waarover iemand van u toezicht uitoefent; - het huispersoneel, de gezinshelp(st)er of andere bezoldigde werknemers tijdens hun tewerkstelling in uw privédienst. 8 Verzekerde bedragen Per schadegeval verlenen we onze waarborg tot een bedrag van ,32 EUR voor schade die voortvloeit uit lichamelijke letsels en ,87 EUR voor stoffelijke schade. Voor de stoffelijke schade passen we een franchise toe van 229,89 EUR per schadegeval. Die bedragen zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Ze wijzigen volgens de verhouding die bestaat tussen het indexcijfer van de maand die voorafgaat aan de maand waarin het schadegeval zich voordeed en het indexcijfer van februari 2011 (basis 1996 = 100). 9 Bijkomende kosten die we ook vergoeden We betalen eveneens de wettelijk voorgeschreven reddingskosten. Dat zijn kosten die gemaakt worden om de kosten van een schadegeval te voorkomen of te beperken. We vergoeden die kosten voor zover ze betrekking hebben op schadegevallen die door deze verzekering gedekt worden en tot aan het wettelijk verplichte minimum. We vergoeden die kosten zelfs als de maximumwaarborg voor het schadegeval al is uitgeput. Reddingskosten die u uit eigen beweging maakt, zullen we vergoeden op voorwaarde dat de kosten: - voortvloeien uit dringende en redelijke maatregelen om de gevolgen van een schadegeval te beperken of om, bij een nakend gevaar, het schadegeval te voorkomen, en - met de zorg van een goed huisvader gemaakt worden en in ons belang. Kosten ter voorkoming van een schadegeval worden niet betaald als er geen nakend gevaar (meer) is of als ze nodig zijn omdat u niet de nodige preventiemaatregelen hebt genomen. We nemen eveneens de interesten en de kosten van de burgerlijke verdediging ten laste, inclusief de kosten en erelonen van advocaten en deskundigen. De betaling van deze intresten, kosten en erelonen gebeurt volgens dezelfde begrenzingen als die die gelden voor de reddingskosten. Op het ogenblik dat u deze polis sluit, is de wettelijke limiet vastgesteld op 2,5 miljoen EUR plus 10% van het deel van het verzekerde totaalbedrag boven 12,5 miljoen EUR. Deze bedragen zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen met als basisindexcijfer dat van november 1992, namelijk 113,77 punten (basis 1988 = 100). Ten slotte nemen we de kosten van de strafrechtelijke verdediging ten laste zolang de burgerlijke belangen niet geregeld zijn; u hebt evenwel op elk moment de mogelijkheid om op eigen kosten zelf uw strafrechtelijke verdediging te organiseren. Aangezien we de kosten betalen van uw verdediging, dient u de rechtsplegingsvergoeding die u wordt toegekend aan ons af te staan. 10 Bijkomende waarborgen a Vergoeding van personen die u hulp bieden We komen tussen voor de schade die derden lijden doordat ze u of uw goederen proberen te redden, zelfs als u niet aansprakelijk bent. De enige voorwaarde is dat ze dit kosteloos en niet beroepshalve doen. De betaling gebeurt steeds na uitputting van de eventuele tegemoetkoming van het ziekenfonds, de overheid, een andere instelling of verzekering. De maximumwaarborg per schadegeval bedraagt EUR. We passen geen franchise toe.

5 GEZINSPOLIS BLZ. 5 b Verzekering van de kosten om vermiste personen op te sporen Bij een onrustwekkende verdwijning van iemand van u, kunt u rekenen op een vergoeding voor: - de kosten en erelonen van een vrij gekozen advocaat om u bij te staan tijdens het onderzoek van de politiediensten; - dekostenenerelonenvaneenartsoftherapeutvoorde medisch-psychologische begeleiding van u en van de vermiste persoon zelf; - de andere kosten die u maakt in het kader van de opsporing. De voorwaarde is dat u aangifte hebt gedaan bij de politie en dat er geen vermoeden is dat een gezins- of familielid betrokken is bij de verdwijning. Webetalendeverzekerdekostennavoorleggingvandeereloonnota s en facturen. De betaling gebeurt steeds na uitputting van de eventuele tegemoetkoming van het ziekenfonds, de overheid, een andere instelling of verzekering. De maximumwaarborg per schadegeval bedraagt EUR. We passen een franchise toe van 150 EUR. 11 Hoelang geldt de verzekering? Als iemand van u, om welke reden ook, de hoedanigheid van verzekerde verliest, blijven we aan deze persoon toch nog gedurende 6 maanden waarborg verlenen. Als de periode tot aan de volgende vervaldag van de verzekering meer dan 6 maanden bedraagt, blijft de waarborg zelfs gelden tot de volgende vervaldag. Als de verzekeringnemer naar het buitenland verhuist, eindigt de verzekering. We zullen dan toch nog waarborg verlenen tot 60 dagen na de verhuizing. In ieder geval stopt deze waarborg van zodra een andere verzekering gesloten wordt. 12 Waar geldt de verzekering? De verzekering geldt in de hele wereld. 13 Toepasselijk recht Zowel de aansprakelijkheid als de verschuldigde vergoeding wordt bepaald overeenkomstig het Belgische of het buitenlandse recht als dat van toepassing is.

6 GEZINSPOLIS BLZ. 1 VERZEKERING RECHTSBIJSTAND IN HET PRIVÉLEVEN Hoe voorzichtig en vooruitziend u doorgaans ook bent, een ongeluk zit soms in een klein hoekje. Een verstrooide fietser rijdt u aan, een teamgenoot verwondt uw kind tijdens het sporten, een voetganger komt zwaar ten val op het besneeuwde voetpad voor uw huis Allemaal situaties waarbij juridische hulp en bijstand geen overbodige luxe zijn, zeker als het tot een dure gerechtelijke procedure komt. U hebt er dan ook goed aan gedaan deze verzekering te sluiten. In welke situaties u bij ons terechtkunt voor juridische hulpenbijstand,leestuhierna. 1 Wie bent u, wie zijn wij? U: - de verzekeringnemer zolang hij zijn hoofdverblijf in België heeft; - de samenwonende partner en iedere andere persoon die inwoont, ook als ze tijdelijk elders verblijven voor hun studie, beroep of een andere reden; bij opname in een rustof verzorgingsinstelling mag het verblijf permanent zijn; - de kinderen die niet bij hen wonen; zijn die kinderen meerderjarig, dan moeten ze economisch afhankelijk zijn van de verzekeringnemer of de samenwonende partner. Wij/we: DEFENDO, de gespecialiseerde afdeling rechtsbijstand van KBC Verzekeringen, NV met maatschappelijke zetel in België, Professor Roger van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, BTW BE , RPR Leuven. 2 Privéleven Deze verzekering geldt tijdens uw privéleven. Het onderscheid tussen beroepsleven en privéleven is in de praktijk niet altijd even duidelijk. Daarom beschouwen we ook als een deel van uw privéleven: - de weg naar en van het werk en alle beroepsverplaatsingen; - studentenarbeid en andere betaalde klusjes die studenten uitvoeren, zolang ze recht hebben op kinderbijslag als student; - vrijwilligerswerk en onbezoldigde vriendendiensten, zelfs als u een vergoeding ontvangt voor de gemaakte kosten. 3 Wanneer kunt u een beroep doen op de verzekering? U kunt een beroep doen op onze rechtsbijstand als u in uw privéleven persoonlijk geconfronteerd wordt met de volgende situaties: U lijdt schade Hebt u schade geleden door toedoen van iemand anders, dan staan we u bij om voor die schade een vergoeding te vorderen op grond van het toepasselijke aansprakelijkheidsrecht. Hebt u schade geleden die te maken heeft met de uitvoering van een contract, dan komen we niettusseninhetgeschil over dat contract zelf, zoals een discussie over de prijs of over de kwaliteit van de geleverde dienst. We komen wel tussen als u door de contractuele tekortkoming een lichamelijk letsel hebt opgelopen of schade hebt geleden aan een ander goed dan dat waarop het contract betrekking heeft. Schade die u rechtstreeks kunt terugvorderen van een verzekeraar of van een daarvoor opgericht fonds of instelling In sommige situaties kunt u voor uw schade rechtstreeks een vergoeding vragen aan een verzekeraar of aan een fonds dat daarvoor speciaal is opgericht. We staan u bij om dan een vergoeding te verkrijgen van: - de verzekeraar of instelling die u als zwakke weggebruiker wettelijk moet vergoeden op grond van de wet inzake de verplichte motorrijtuigenverzekering; - het Fonds tot hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden; - het Fonds voor medische ongevallen als u schade hebt geleden als gevolg van gezondheidszorgen. U wordt verdacht van een misdrijf Als u een schadegeval hebt waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in deze polis tussenkomt, dan kan het zijn dat u zich moet verantwoorden voor de strafrechter. Meestal gaat het om een schadegeval waarbij u door uw onvoorzichtigheid een letsel hebt veroorzaakt aan iemand anders. Doet die situatie zich voor, dan zorgen we voor uw strafrechtelijke verdediging zodra u in verdenking wordt gesteld. U kunt ook rekenen op onze verdediging als u een onopzettelijk misdrijf hebt gepleegd dat geen verband houdt met een schadegeval waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering tussenkomt. Met onopzettelijke misdrijven bedoelen we misdrijven zoals verkeersovertredingen die strafbaar zijn zonder dat u ze opzettelijk hebt gepleegd.

7 GEZINSPOLIS BLZ. 2 Voor opzettelijke misdrijven, zoals vandalisme of een vechtpartij, kunt u geen beroep doen op de verzekering. We betalen u wel de verzekerde erelonen en kosten terug als u wordt vrijgesproken en de vrijspraak definitief is. De terugbetaling gebeurt niet voor misdrijven die volgens de Belgische wetgeving bestraft worden als een misdaad en die in principe door een hof van assisen behandeld worden. Voor verzekerden die nog geen 16 jaar zijn, nemen we de verdediging voor de jeugdrechter ten laste, zelfs wanneer de feiten waarvoor ze zich moeten verantwoorden opzettelijk zijn gepleegd. U veroorzaakt schade Als u strafrechtelijk vervolgd wordt, is het mogelijk dat iemand zich burgerlijke partij stelt om van u schadevergoeding te vragen. In dat geval verdedigen we u tegen die burgerlijke partijstelling als we u ook strafrechtelijk verdedigen. We verdedigen u niet tegen de burgerlijke partijstelling als een aansprakelijkheidsverzekeraar uw verdediging ten laste neemt. We verdedigen u ook, buiten elk strafgeding, als u het wettelijke recht hebt om meteen een advocaat te kiezen omdat er een belangenconflict bestaat in de aansprakelijkheidsverzekering van deze polis. 4 Verzekerde prestaties We informeren u over uw rechten en de manier waarop u die kunt afdwingen. We helpen u alle gegevens (bewijzen, attesten, getuigenverklaringen) te verzamelen en gelasten de nodige onderzoeken om uw belangen optimaal te behartigen. We streven in de mate van het mogelijke een minnelijke regeling na en staan u bij in de procedure voor de rechtbank als die procedure nodig is om uw belangen optimaal te behartigen. De erelonen en kosten die we in deze verzekering ten laste nemen, hebben betrekking op: - de kosten die we zelf maken om een minnelijke regeling na te streven en om uw belangen te verdedigen; - de kosten en erelonen die verschuldigd zijn aan advocaten, gerechtsdeurwaarders en deskundigen; - de kosten van de gerechtelijke of buitengerechtelijke procedure; - de noodzakelijke reis- en verblijfskosten wanneer in het kader van de gerechtelijke procedure uw aanwezigheid in het buitenland vereist is; - de kosten van één procedure van tenuitvoerlegging per uitvoerbare titel; - de kosten voor het eventueel indienen van een genadeverzoek of een aanvraag tot eerherstel in geval van een strafrechtelijke veroordeling; - de rechtsplegingsvergoeding waartoe u wordt veroordeeld. We betalen geen boeten, retributies en minnelijke schikkingen. We nemen de verzekerde kosten en erelonen ten laste tot maximaal EUR per schadegeval en voor alle begunstigden samen. Bij het bepalen van de maximale tussenkomst worden onze eigen beheerskosten niet in rekening gebracht. Vermits we de kosten betalen van uw verdediging, moet u de rechtsplegingsvergoeding die u wordt toegekend aan ons afstaan. 5 Extra waarborgen a Vergoeding bij insolventie We vergoeden zelf de schade die u hebt geleden als blijkt dat we met deze rechtsbijstandsverzekering geen vergoeding kunnen verkrijgen omdat: - de persoon die aansprakelijk is voor de schade, insolvabel is en - de geleden schade niet onder een vergoedingsstelsel valt dat door de overheid werd georganiseerd zoals de Sociale Zekerheid, het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, de Commissie voor Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden of het Fonds voor medische ongevallen. We vergoeden de schade tot EUR. Voor schade die voortvloeit uit lichamelijke letsels voorzien we in een bijkomend bedrag van EUR. Die bedragen gelden per schadegeval voor de schade in hoofdsom en voor alle begunstigden samen. b Voorschotregeling Als u aanspraak kunt maken op onze rechtsbijstand omdat u schade lijdt, zijn we bereid om een eenmalig voorschot te betalen zodra vaststaat van wie een vergoeding verkregen kan worden en op welke vergoeding u recht hebt. We betalen dat voorschot als u akkoord gaat om uw vordering ten belope van het bedrag van het voorschot aan ons over te

8 GEZINSPOLIS BLZ. 3 dragen of om ons het voorschot terug te betalen zodra u de vergoedingen ontvangt. Het voorschot bedraagt maximaal EUR. Voor schade die voortvloeit uit lichamelijke letsels voorzien we in een bijkomend bedrag van EUR. Die bedragen gelden per schadegeval voor de schade in hoofdsom en voor alle begunstigden samen. c Strafrechtelijke borgtocht Als u in het buitenland wordt aangehouden en pas wordt vrijgelaten als u eerst een borgsom betaalt, dan schieten we die som voor of staan we persoonlijk borg. De voorwaarde is dan wel dat u wordt aangehouden wegens een schadegeval dat gedekt is in de aansprakelijkheidsverzekering van deze polis. Dat voorschot bedraagt maximaal EUR per schadegeval voor alle begunstigden samen. d Tweede advies bij ernstige lichamelijke letsels Bij een blijvende ongeschiktheid mag u altijd een advies vragen van een advocaat over het voorstel van schadevergoeding dat we voor u hebben verkregen. U kunt die advocaat vrij kiezen en we zullen zijn advies volgen. 6 Bijzondere situaties of risico s in uw privéleven a Motorrijtuigen We zijn geen rechtsbijstand verschuldigd voor geschillen waarmee u geconfronteerd wordt als eigenaar, houder of bestuurder van een motorrijtuig. Speelgoed met een maximumsnelheid van 8 km/uur, zitmaaiers en andere gemotoriseerde werktuigen die niet bedoeld zijn om in het verkeer te worden gebracht, beschouwen we niet als een motorrijtuig. We verlenen wel rechtsbijstand wanneer een minderjarige verzekerde, buiten medeweten van zijn ouders of van andere verzekerden die hem onder hun toezicht hebben, een motorof spoorvoertuig bestuurt zonder de wettelijk vereiste leeftijd te hebben of zonder over het vereiste rijbewijs te beschikken om dat voertuig in die omstandigheden te mogen besturen. b Gronden en gebouwen Gronden We verlenen u rechtsbijstand voor tuinen en gronden die u toebehoren, die u huurt of die u gebruikt. Gebouwen We verlenen u rechtsbijstand voor alle (delen van) gebouwen die u gebruikt als hoofd- of tweede verblijf, als vakantieverblijf, studieverblijf of garage en voor alle andere gebouwen die u toebehoren, die u huurt of die u gebruikt in uw privéleven. De dekking blijft gelden tijdens verbouwings- of onderhoudswerken aan die gebouwen en tijdens het oprichten van een gebouw dat u in uw privéleven gaat gebruiken als hoofd- of tweede verblijf. De verzekering geldt echter niet voor gebouwen of delen ervan die huur of andere inkomsten opleveren. We verlenen wel rechtsbijstand voor: - kamers, appartementen, garages of parkeerplaatsen die u verhuurt in het gebouw waarin u uw hoofdverblijf hebt. Verhuurde garages of standplaatsen mogen ook elders liggen voor zover hun aantal maximaal vijf bedraagt; - het deel van het hoofdverblijf dat u gebruikt voor een vrij beroep of voor een handel zonder afzet van koopwaar. 7 Wie is er, naast u, ook verzekerd? Ook de volgende personen kunnen een beroep doen op de verzekering zoals u dat kunt. We beschouwen ze als verzekerden in de volgende situaties: - de personen die buiten elke beroepswerkzaamheid, kosteloos of bezoldigd, de bewaking hebben over uw kinderen of over de kinderen die onder uw toezicht vallen. Ze zijn verzekerd tijdens de bewaking en op voorwaarde dat ze zelf geen eigen verzekering hebben; - personen die bij u logeren tijdens de periode waarin ze bij u verblijven. Ze zijn verzekerd op voorwaarde dat ze zelf geen verzekering hebben; - uw bloed- en aanverwanten om de schade die ze lijden door uw overlijden of lichamelijk letsel terug te vorderen van de aansprakelijke derde. Als de verzekerde bedragen door de uitbreiding tot die andere verzekerden niet zouden volstaan, worden ze eerst voor u gebruikt. 8 Beperkingen en uitsluitingen a Op grond van de relatie tussen de betrokken partijen Om belangenconflicten te vermijden, treden we niet op tegen een persoon die een beroep kan doen op deze verzekering, tenzij de verzekeringnemer (of zijn rechtsopvolger in geval van overlijden) daarvoor zijn toelating geeft of de schade

9 GEZINSPOLIS BLZ. 4 daadwerkelijk kan afgewenteld worden op een aansprakelijkheidsverzekering. b Op grond van de aard van het geschil We zijn geen rechtsbijstand verschuldigd voor geschillen die verband houden met: - luchtvaartuigen, spoorvoertuigen, zeilboten van meer dan 300 kg en jetski s of motorboten van meer dan 10 pk of 8 kw waarvan u eigenaar, huurder of gebruiker bent. U kunt wel aanspraak maken op rechtsbijstand als passagier van dergelijke vaar- of voertuigen. Voor boten of jetski s van derden die niet verzekerd zijn, geven we u ook waarborg als toegelaten bestuurder; - rijpaarden waarvan u eigenaar bent; boerenpaarden, pony s en andere kleine paarden die volgroeid een schofthoogte hebben van minder dan 1,48 m beschouwen we niet als rijpaarden; - de terugvordering van schade die niet voortvloeit uit een lichamelijk letsel of uit de beschadiging van een goed waarvoor we terugvordering opnemen; - gebruik van vuurwapens op de jacht als u een jachtpartij inricht of eraan deelneemt; - eigendomsgeschillen zoals over een erfdienstbaarheid of het recht van uitweg, ook al worden ze ingeleid om schade terug te vorderen die daardoor zou veroorzaakt zijn; - de wetgeving op de arbeidsongevallen; - de maatregelen inzake sociaal verweer, zoals internering en gedwongen collocatie; - stakingen en lock-outs waarbij u actief betrokken bent, oproer en (burger)oorlog of gelijksoortige feiten; - kernreacties, radioactiviteit en ioniserende stralingen, tenzij u daaraan werd blootgesteld als gevolg van een medische behandeling. 9 Waarborg in de tijd De rechtsbijstand geldt voor geschillen die ontstaan tijdens de geldigheidsduur van de verzekering. We verlenen geen rechtsbijstand voor het geschil waarvan we aantonen dat u bij de aanvang van de verzekering wist of redelijkerwijze moest weten dat het zou ontstaan. Het is dus vereist dat ook het schadegeval of het misdrijf dat aanleiding geeft tot onze tussenkomst, zich heeft voorgedaan binnen de geldigheidsduur van de verzekering. Als iemand van u, om welke reden ook, de hoedanigheid van verzekerde verliest, blijven we aan deze persoon toch nog gedurende 6 maanden waarborg verlenen. Als de periode tot aan de volgende vervaldag van de verzekering meer dan 6 maanden bedraagt, blijft de waarborg zelfs gelden tot de volgende vervaldag. Als de verzekeringnemer naar het buitenland verhuist, eindigt de verzekering. We zullen dan toch nog waarborg verlenen tot 60 dagen na de verhuizing. In ieder geval stopt deze waarborg van zodra een andere verzekering gesloten wordt. 10 Territoriale geldigheid U kunt in de hele wereld aanspraak maken op rechtsbijstand. 11 Vrije keuze van advocaat en deskundige U beschikt over de vrije keuze van een advocaat, een deskundige of van iedere andere persoon die de vereiste kwalificaties heeft krachtens de toepasselijke wet om uw belangen te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen telkens: - er moet worden overgegaan tot een gerechtelijke of een administratieve procedure; - er zich met ons een belangenconflict voordoet. We brengen u op de hoogte zodra er zich een dergelijk conflict voordoet. U bent volledig vrij in uw contacten met die personen maar u moet ons wel op de hoogte houden van de evolutie van het geschil. Wilt u de behandeling van het dossier aan de aangestelde advocaat onttrekken en aan een andere advocaat toevertrouwen, dan betalen we de kosten en erelonen van de nieuwe advocaat als u ons vooraf hebt aangetoond dat er gegronde redenen bestaan voor de vervanging. 12 U hebt een meningsverschil met ons Als u het niet eens bent met ons over de gedragslijn die zal worden gevolgd voor de regeling van het verzekerde geschil, dan hebt u het recht om een advocaat van uw keuze te raadplegen na de bekendmaking van ons standpunt of van onze weigering om uw stelling te volgen. U kunt ook nog een rechtsvordering instellen.

10 GEZINSPOLIS BLZ. 5 Bevestigt de geraadpleegde advocaat uw zienswijze, dan verlenen we u waarborg en betalen we de kosten en de erelonen van de raadpleging terug. Bevestigt die advocaat ons standpunt, dan betalen we de helft van de kosten en erelonen van de raadpleging terug. Als u, tegen het advies van de advocaat in, toch op eigen kosten een procedure begint en een beter resultaat haalt dan we voorspelden, dan verlenen we opnieuw waarborg en betalen we u alle verzekerde kosten en erelonen terug, met inbegrip van de kosten en erelonen van de raadpleging.

11 GEZINSPOLIS BLZ. 1 VERZEKERING RECHTSBIJSTAND OMNI-CONTRACT Een verstrooide fietser rijdt u aan, een teamgenoot verwondt uw kind tijdens het sporten, uw vakantiehotel was overboekt, de goederen die u besteld had worden maar niet geleverd, enz. Allemaal situaties waarbij juridische hulp en bijstand geen overbodige luxe zijn, zeker als het tot een dure gerechtelijke procedure komt. U hebt er dan ook goed aan gedaan deze verzekering te sluiten. In welke situaties u bij ons terechtkunt voor juridische hulpenbijstand,leestuhierna. 1 Wie bent u, wie zijn wij? U: - de verzekeringnemer zolang hij zijn hoofdverblijf in België heeft; - de samenwonende partner en iedere andere persoon die inwoont, ook als ze tijdelijk elders verblijven voor hun studie, beroep of een andere reden; bij opname in een rustof verzorgingsinstelling mag het verblijf permanent zijn; - de kinderen die niet bij hen wonen; zijn die kinderen meerderjarig, dan moeten ze economisch afhankelijk zijn van de verzekeringnemer of de samenwonende partner. Wij/we: DEFENDO, de gespecialiseerde afdeling rechtsbijstand van KBC Verzekeringen, NV met maatschappelijke zetel in België, Professor Roger van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, BTW BE , RPR Leuven. 2 Privéleven Deze verzekering geldt tijdens uw privéleven. Het onderscheid tussen beroepsleven en privéleven is in de praktijk niet altijd even duidelijk. Daarom beschouwen we ook als een deel van uw privéleven: - de weg naar en van het werk en alle beroepsverplaatsingen; - studentenarbeid en andere betaalde klusjes die studenten uitvoeren, zolang ze recht hebben op kinderbijslag als student; - vrijwilligerswerk en onbezoldigde vriendendiensten, zelfs als u een vergoeding ontvangt voor de gemaakte kosten. 3 Wanneer kunt u een beroep doen op de verzekering? U kunt een beroep doen op onze rechtsbijstand als u in uw privéleven persoonlijk geconfronteerd wordt met de volgende situaties: U hebt een geschil over een contract U koopt iets in een winkel of via het internet, u laat herstellings- of onderhoudswerken uitvoeren, u maakt gebruik van diensten van vrije beroepen, u huurt een vakantieverblijf, enz. Het zijn maar enkele van de contracten die u als particulier kunt sluiten. In de meeste gevallen worden die contracten behoorlijk uitgevoerd en verloopt alles naar wens. Het is echter niet uit te sluiten dat u niet krijgt waarop u recht had en dat er een juridisch geschil ontstaat. In dat geval kunt u rekenen op onze rechtsbijstand om uw belangen te behartigen en uw rechten te verdedigen. We komen tussen voor geschillen over contracten die u als particulier sluit of die ten behoeve van u als particulier zijn gesloten als de inzet van het geschil minstens 200 EUR bedraagt. Als u door een contractuele tekortkoming een lichamelijk letsel hebt opgelopen of schade hebt geleden aan een ander goed dan dat waarop het contract betrekking heeft, dan beschouwen we dat niet als een contractueel geschil maar vorderen we die schade terug op basis van de waarborg die hierna beschreven wordt. U lijdt schade Hebt u schade geleden door toedoen van iemand anders, dan staan we u bij om voor die schade een vergoeding te vorderen op grond van het toepasselijke aansprakelijkheidsrecht. In sommige situaties kunt u voor uw schade rechtstreeks een vergoeding vragen aan een verzekeraar of aan een fonds dat daarvoor speciaal is opgericht. We staan u bij om dan een vergoeding te verkrijgen van: - de verzekeraar of instelling die u als zwakke weggebruiker wettelijk moet vergoeden op grond van de wet inzake de verplichte motorrijtuigenverzekering; - het Fonds tot hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden; - het Fonds voor medische ongevallen als u schade hebt geleden als gevolg van gezondheidszorgen. U wordt verdacht van een misdrijf Als u een schadegeval hebt waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in deze polis tussenkomt, dan kan het zijn dat u

12 GEZINSPOLIS BLZ. 2 zich moet verantwoorden voor de strafrechter. Meestal gaat het om een schadegeval waarbij u door uw onvoorzichtigheid een letsel hebt veroorzaakt aan iemand anders. Doet die situatie zich voor, dan zorgen we voor uw strafrechtelijke verdediging zodra u in verdenking wordt gesteld. U kunt ook rekenen op onze verdediging als u een onopzettelijk misdrijf hebt gepleegd dat geen verband houdt met een schadegeval waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering tussenkomt. Met onopzettelijke misdrijven bedoelen we misdrijven zoals verkeersovertredingen die strafbaar zijn zonder dat u ze opzettelijk hebt gepleegd. Voor opzettelijke misdrijven, zoals vandalisme of een vechtpartij, kunt u geen beroep doen op de verzekering. We betalen u wel de verzekerde erelonen en kosten terug als u wordt vrijgesproken en de vrijspraak definitief is. De terugbetaling gebeurt niet voor misdrijven die volgens de Belgische wetgeving bestraft worden als een misdaad en die in principe door een hof van assisen behandeld worden. Voor verzekerden die nog geen 16 jaar zijn, nemen we de verdediging voor de jeugdrechter ten laste, zelfs wanneer de feiten waarvoor ze zich moeten verantwoorden opzettelijk zijn gepleegd. U veroorzaakt schade Als u strafrechtelijk vervolgd wordt, is het mogelijk dat iemand zich burgerlijke partij stelt om van u schadevergoeding te vragen. In dat geval verdedigen we u tegen die burgerlijke partijstelling als we u ook strafrechtelijk verdedigen. We verdedigen u niet tegen de burgerlijke partijstelling als een aansprakelijkheidsverzekeraar uw verdediging ten laste neemt. We verdedigen u ook, buiten elk strafgeding, als u het wettelijke recht hebt om meteen een advocaat te kiezen omdat er een belangenconflict bestaat in de aansprakelijkheidsverzekering van deze polis. 4 Verzekerde prestaties We informeren u over uw rechten en de manier waarop u die kunt afdwingen. We helpen u alle gegevens (bewijzen, attesten, getuigenverklaringen) te verzamelen en gelasten de nodige onderzoeken om uw belangen optimaal te behartigen. We streven in de mate van het mogelijke een minnelijke regeling na en staan u bij in de procedure voor de rechtbank als die procedure nodig is om uw belangen optimaal te behartigen. De erelonen en kosten die we in deze verzekering ten laste nemen, hebben betrekking op: - de kosten die we zelf maken om een minnelijke regeling na te streven en om uw belangen te verdedigen; - de kosten en erelonen die verschuldigd zijn aan advocaten, gerechtsdeurwaarders en deskundigen; - de kosten van de gerechtelijke of buitengerechtelijke procedure; - de noodzakelijke reis- en verblijfskosten wanneer in het kader van de gerechtelijke procedure uw aanwezigheid in het buitenland vereist is; - de kosten van één procedure van tenuitvoerlegging per uitvoerbare titel; - de kosten voor het eventueel indienen van een genadeverzoek of een aanvraag tot eerherstel in geval van een strafrechtelijke veroordeling; - de rechtsplegingsvergoeding waartoe u wordt veroordeeld. We betalen geen boeten, retributies en minnelijke schikkingen. We nemen de verzekerde kosten ten laste tot maximaal EUR per schadegeval en voor alle begunstigden samen. Voor geschillen over contracten beperken we onze tussenkomst tot een bedrag van EUR. Bij het bepalen van de maximale tussenkomst worden onze eigen beheerskosten niet in rekening gebracht. Vermits we de kosten betalen van uw verdediging, moet u de rechtsplegingsvergoeding die u wordt toegekend, aan ons afstaan. 5 Extra waarborgen a Vergoeding bij insolventie We vergoeden zelf de schade die u hebt geleden als blijkt dat we met deze rechtsbijstandsverzekering geen vergoeding kunnen verkrijgen omdat: - de persoon die aansprakelijk is voor de schade, insolvabel is en - de geleden schade niet onder een vergoedingsstelsel valt dat door de overheid werd georganiseerd zoals de Sociale Zekerheid, het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, de Commissie voor Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden of het Fonds voor medische ongevallen.

13 GEZINSPOLIS BLZ. 3 We vergoeden de schade tot EUR. Voor schade die voortvloeit uit lichamelijke letsels voorzien we in een bijkomend bedrag van EUR. Die bedragen gelden per schadegeval voor de schade in hoofdsom en voor alle begunstigden samen. Deze waarborg geldt niet voor contractuele geschillen. b Voorschotregeling Als u aanspraak kunt maken op onze rechtsbijstand omdat u schade lijdt, zijn we bereid om een eenmalig voorschot te betalen zodra vaststaat van wie een vergoeding verkregen kan worden en op welke vergoeding u recht hebt. We betalen dat voorschot als u akkoord gaat om uw vordering ten belope van het bedrag van het voorschot aan ons over te dragen of om ons het voorschot terug te betalen zodra u de vergoedingen ontvangt. Het voorschot bedraagt maximaal EUR. Voor schade die voortvloeit uit lichamelijke letsels voorzien we in een bijkomend bedrag van EUR. Die bedragen gelden per schadegeval voor de schade in hoofdsom en voor alle begunstigden samen. Deze waarborg geldt niet voor contractuele geschillen. c Strafrechtelijke borgtocht Als u in het buitenland wordt aangehouden en pas wordt vrijgelaten als u eerst een borgsom betaalt, dan schieten we die som voor of staan we persoonlijk borg. De voorwaarde is dan wel dat u wordt aangehouden wegens een schadegeval dat gedekt is in de aansprakelijkheidsverzekering van deze polis. Dat voorschot bedraagt maximaal EUR per schadegeval voor alle begunstigden samen. d Tweede advies bij ernstige lichamelijke letsels Bij een blijvende ongeschiktheid mag u altijd een advies vragen van een advocaat over het voorstel van schadevergoeding dat we voor u hebben verkregen. U kunt die advocaat vrij kiezen en we zullen zijn advies volgen. 6 Bijzondere situaties of risico s in uw privéleven of bestuurder van een motorrijtuig. Speelgoed met een maximumsnelheid van 8 km/uur, zitmaaiers en andere gemotoriseerde werktuigen die niet bedoeld zijn om in het verkeer te worden gebracht, beschouwen we niet als een motorrijtuig. We verlenen wel rechtsbijstand wanneer een minderjarige verzekerde, buiten medeweten van zijn ouders of van andere verzekerden die hem onder hun toezicht hebben, een motorof spoorvoertuig bestuurt zonder de wettelijk vereiste leeftijd te hebben of zonder over het vereiste rijbewijs te beschikken om dat voertuig in die omstandigheden te mogen besturen. b Gronden en gebouwen Gronden We verlenen u rechtsbijstand voor tuinen en gronden die u toebehoren, die u huurt of die u gebruikt. Gebouwen We verlenen u rechtsbijstand voor alle (delen van) gebouwen die u gebruikt als hoofd- of tweede verblijf, als vakantieverblijf, studieverblijf of garage en voor alle andere gebouwen die u toebehoren, die u huurt of die u gebruikt in uw privéleven. De dekking blijft gelden tijdens verbouwings- of onderhoudswerken aan die gebouwen en tijdens het oprichten van een gebouw dat u in uw privéleven gaat gebruiken als hoofd- of tweede verblijf. De verzekering geldt echter niet voor gebouwen of delen ervan die huur of andere inkomsten opleveren. We verlenen wel rechtsbijstand voor: - kamers, appartementen, garages of parkeerplaatsen die u verhuurt in het gebouw waarin u uw hoofdverblijf hebt. Verhuurde garages of standplaatsen mogen ook elders liggen voor zover hun aantal maximaal vijf bedraagt; - het deel van het hoofdverblijf dat u gebruikt voor een vrij beroep of voor een handel zonder afzet van koopwaar. Opgelet! De waarborg voor contractuele geschillen geldt enkel voor de privégedeelten van uw hoofdverblijf en voor het door u gehuurde studie- of vakantieverblijf. Verhuurgeschillen en geschillen over contracten die betrekking hebben op bouw- en verbouwingswerken blijven uitgesloten. Onderhoudswerken en werken waarvoor u geen bouwvergunning nodig hebt, beschouwen we hier niet als bouw- of verbouwingswerken. a Motorrijtuigen We zijn geen rechtsbijstand verschuldigd voor geschillen waarmee u geconfronteerd wordt als eigenaar, houder

14 GEZINSPOLIS BLZ. 4 7 Wie is er, naast u, nog verzekerd? Ook de volgende personen kunnen een beroep doen op de verzekering zoals u dat kunt. We beschouwen ze als verzekerden in de volgende situaties: - de personen die buiten elke beroepswerkzaamheid, kosteloos of bezoldigd, de bewaking hebben over uw kinderen of over de kinderen die onder uw toezicht vallen. Ze zijn verzekerd tijdens de bewaking en op voorwaarde dat ze zelf geen eigen verzekering hebben; - personen die bij u logeren tijdens de periode waarin ze bij u verblijven. Ze zijn verzekerd op voorwaarde dat ze zelf geen verzekering hebben; - uw bloed- en aanverwanten om de schade die ze lijden door uw overlijden of lichamelijk letsel terug te vorderen van de aansprakelijke derde. Als de verzekerde bedragen door de uitbreiding tot die andere verzekerden niet zouden volstaan, worden ze eerst voor u gebruikt. Deze uitbreiding geldt niet voor de waarborg Contractuele geschillen. 8 Beperkingen en uitsluitingen a Op grond van de relatie tussen de betrokken partijen Om belangenconflicten te vermijden, treden we niet op tegen een persoon die een beroep kan doen op deze verzekering, tenzij de verzekeringnemer (of zijn rechtsopvolger in geval van overlijden) daarvoor zijn toelating geeft of de schade daadwerkelijk kan afgewenteld worden op een aansprakelijkheidsverzekering. b Op grond van de aard van het geschil We zijn geen rechtsbijstand verschuldigd voor geschillen die verband houden met: - luchtvaartuigen, spoorvoertuigen, zeilboten van meer dan 300 kg en jetski s of motorboten van meer dan 10 pk of 8 kw waarvan u eigenaar, huurder of gebruiker bent. U kunt wel aanspraak maken op rechtsbijstand als passagier van dergelijke vaar- of voertuigen. Voor boten of jetski s van derden die niet verzekerd zijn, geven we u ook waarborg als toegelaten bestuurder; - rijpaarden waarvan u eigenaar bent; boerenpaarden, pony s en andere kleine paarden die volgroeid een schofthoogte hebben van minder dan 1,48 m beschouwen we niet als rijpaarden; - de terugvordering van schade die niet voortvloeit uit een lichamelijk letsel of uit de beschadiging van een goed waarvoor we terugvordering opnemen; - gebruik van vuurwapens op de jacht als u een jachtpartij inricht of eraan deelneemt; - eigendomsgeschillen zoals over een erfdienstbaarheid of het recht van uitweg, ook al worden ze ingeleid om schade terug te vorderen die daardoor zou veroorzaakt zijn; - de wetgeving op de arbeidsongevallen en de arbeidsverhoudingen in het algemeen; - de maatregelen inzake sociaal verweer, zoals internering en gedwongen collocatie; - het personen- en familierecht, erfrecht, schenkingen, testamenten en het huwelijksvermogensrecht; - industriële en intellectuele rechten; - het vennootschapsrecht en het bezit, het beheer of de aan- en verkoop van effecten; - de uitvoering van deze polis. - stakingen en lock-outs waarbij u actief betrokken bent, oproer en (burger)oorlog of gelijksoortige feiten; - kernreacties, radioactiviteit en ioniserende stralingen, tenzij u daaraan werd blootgesteld als gevolg van een medische behandeling. 9 Waarborg in de tijd De rechtsbijstand geldt voor geschillen die ontstaan tijdens de geldigheidsduur van de verzekering. We verlenen geen rechtsbijstand voor het geschil waarvan we aantonen dat u bij de aanvang van de verzekering wist of redelijkerwijze moest weten dat het zou ontstaan. Het is dus vereist dat ook het schadegeval of het misdrijf dat aanleiding geeft tot onze tussenkomst, zich heeft voorgedaan binnen de geldigheidsduur van de verzekering. Als iemand van u, om welke reden ook, de hoedanigheid van verzekerde verliest, blijven we aan deze persoon toch nog gedurende 6 maanden waarborg verlenen. Als de periode tot aan de volgende vervaldag van de verzekering meer dan 6 maanden bedraagt, blijft de waarborg zelfs gelden tot de volgende vervaldag. Als de verzekeringnemer naar het buitenland verhuist, eindigt de verzekering. We zullen dan toch nog waarborg verlenen tot 60 dagen na de verhuizing. In ieder geval stopt deze waarborg van zodra een andere verzekering gesloten wordt.

15 GEZINSPOLIS BLZ Territoriale geldigheid Geschillen over contracten zijn verzekerd voor contracten gesloten in alle landen van de Europese Unie en in Zwitserland en Noorwegen. Daarbuiten komen we enkel tussen als de tegenpartij voor een Belgische rechtbank kan worden aangesproken. Als u, tegen het advies van de advocaat in, toch op eigen kosten een procedure begint en een beter resultaat haalt dan we voorspelden, dan verlenen we opnieuw waarborg en betalen we u alle verzekerde kosten en erelonen terug, met inbegrip van de kosten en erelonen van de raadpleging. Voor onze andere waarborgen kunt u in de gehele wereld aanspraak maken op onze rechtsbijstand. 11 Vrije keuze van advocaat en deskundige U beschikt over de vrije keuze van een advocaat, een deskundige of van iedere andere persoon die de vereiste kwalificaties heeft krachtens de toepasselijke wet om uw belangen te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen telkens: - er moet worden overgegaan tot een gerechtelijke of een administratieve procedure; - er zich met ons een belangenconflict voordoet. We brengen u op de hoogte zodra er zich een dergelijk conflict voordoet. U bent volledig vrij in uw contacten met die personen maar u moet ons wel op de hoogte houden van de evolutie van het geschil. Wilt u de behandeling van het dossier aan de aangestelde advocaat onttrekken en aan een andere advocaat toevertrouwen, dan betalen we de kosten en erelonen van de nieuwe advocaat als u ons vooraf hebt aangetoond dat er gegronde redenen bestaan voor de vervanging. 12 U hebt een meningsverschil met ons Als u het niet eens bent met ons over de gedragslijn die zal worden gevolgd voor de regeling van het verzekerde geschil, dan hebt u het recht om een advocaat van uw keuze te raadplegen na de bekendmaking van ons standpunt of van onze weigering om uw stelling te volgen. U kunt ook nog een rechtsvordering instellen. Bevestigt de geraadpleegde advocaat uw zienswijze, dan verlenen we u waarborg en betalen we de kosten en de erelonen van de raadpleging terug. Bevestigt die advocaat ons standpunt, dan betalen we de helft van de kosten en erelonen van de raadpleging terug.

16 GEZINSPOLIS BLZ. 1 VERZEKERING VAN UW BIJVERDIENSTE - de handel in of de herstelling van motorrijtuigen en fietsen; - activiteiten die verband houden met paarden. Onder bijverdienste verstaan we een activiteit waarvoor u betaald wordt en die u als natuurlijke persoon uitoefent naast uw hoofdberoep als loon- of weddetrekkende, ambtenaar, of als (brug)gepensioneerde zolang u uw recht op uitkering behoudt. Voor die activiteit mag u geen beroep doen op personeel of onderaannemers. 1 Welke activiteiten verzekeren we als bijverdienste? Is verzekerd: - de uitoefening van diensten zonder levering van goederen en zonder aanneming van werken, zoals interieuradvies, fotografie, haartooi, schoonheids- en lichaamsverzorging, organisatie van workshops, vertaalwerk, het uitbaten van een B&B, van een dierenpension, een kinderboerderij of een discobar, en de organisatie van en de deelname aan optredens. De uitoefening van vrije en intellectuele beroepen waarvoor u een verplichte verzekering moet sluiten of die onder toezicht van een beroepsorde vallen, verzekeren we niet als bijverdienste; - handel in goederen die rechtstreeks worden afgenomen door de consument, zoals de verkoop van voeding, drank, producten die u ambachtelijk vervaardigt, kleding, juwelen en meubels voor zover de omzet van die handel minder bedraagt dan EUR en u geen installatie en herstelling van goederen doet; - het kweken en telen van dieren, planten, bloemen, groenten en fruit en het ambachtelijk bereiden, vervaardigen en verstrekken van voedingsproducten; - huishoudelijke werken en tuinwerken met uitsluiting van het vellen van hoogstammige bomen en werken met groot bedrijfsmaterieel zoals een tractor, graafmachine, pikdorser en bobcat. Is niet verzekerd: - activiteiten als lesgever; - consultancy en activiteiten die verband houden met informaticatechnologie en computers; - het verhuren van goederen; - het bouwen, renoveren, afwerken en verhuren van onroerende goederen; - de handel in brandstoffen, farmaceutische en chemische producten en veevoeders; 2 Wat verzekeren we? Verdient u bij in uw vrije tijd, dan blijven de voorwaarden van de verzekering van de aansprakelijkheid in het privéleven van toepassing als u naar aanleiding van die bijverdienste schade veroorzaakt waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld. Wordt u aansprakelijk gesteld omwille van een contractuele tekortkoming, dan dekken we uw contractuele aansprakelijkheid in de volgende situaties: - als u tijdens de uitvoering van de bijverdienste lichamelijke letsels veroorzaakt of schade berokkent aan andere goederen dan die waarop de bijverdienste betrekking heeft; - als uw product schade veroorzaakt nadat het geleverd is. Schade aan het product zelf en discussies over de kwaliteit ervan en de schade die het gevolg is van het feit dat het product het beloofde rendement of de beloofde functies niet vervult, verzekeren we niet; - als het werk dat u hebt uitgevoerd na de oplevering ervan schade veroorzaakt. In dat gevalkomenweniettussen voor alles wat te maken heeft met het uitgevoerde werk zelf, zoals de discussies over kwaliteit van het opgeleverde werk of dat het werk niet werd uitgevoerd zoals overeengekomen. 3 Wie is verzekerd? We verzekeren de personen die voor deze verzekering met naam worden vermeld in de bijzondere voorwaarden. Ze zijn verzekerd zolang ze op het adres van de verzekeringnemer wonen. 4 Verzekerde bedragen De maximumwaarborg per schadegeval bedraagt 1,5 miljoen EUR voor lichamelijke en stoffelijke schade samen. Er geldt een specifieke vergoedingsgrens van EUR per schadegeval voor de immateriële schade en voor de schade door milieuverontreiniging. Voor stoffelijke schade blijft 200 EUR per schadegeval voor uw eigen rekening. Het geheel van de schade die voortvloeit uit dezelfde schadeverwekkende gebeurtenis of uit een opeenvolging van scha-

17 GEZINSPOLIS BLZ. 2 deverwekkende gebeurtenissen met dezelfde oorzaak wordt beschouwd als één schadegeval. 5 Waar geldt deze verzekering? Deze verzekering geldt in België en in de aangrenzende buurlanden (met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk) op voorwaarde dat u er op geen enkele manier gevestigd bent. 6 Hoelang geldt de verzekering? of van het overdoen van het werk en zelfs als die kosten gemaakt zijn om schade te voorkomen; - schade aan en door software en het verlies van gegevens op informatiedragers en de verdere gevolgen daarvan; - schade door springstoffen en vuurwerk; - schade veroorzaakt door het vrijkomen van of de blootstelling aan asbest; - de schade die verband houdt met arbeidsconflicten, daden van terrorisme, (burger)oorlog of gelijksoortige feiten, radioactiviteit, kernreacties en ioniserende stralingen. Als u de hoedanigheid van verzekerde verliest omdat u niet meer bij de verzekeringnemer inwoont, dan blijven we toch waarborg verlenen tot drie maanden na uw verhuizing. 7 Wat is niet verzekerd? Naast de uitsluitingen vermeld in de verzekering van de aansprakelijkheid in het privéleven in deze polis, gelden bijkomend de volgende uitsluitingen: - uw aansprakelijkheid voor milieuverontreiniging en de gevolgschade daarvan als de verontreiniging niet het gevolg is van een plotse en voor u onverwachte gebeurtenis; - de aansprakelijkheid en/of vergoedingen die het gevolg zijn van: het geheel of gedeeltelijk niet of het laattijdig uitvoeren van een contract; boete-, schadevergoedings-, garantie-, vrijwarings- of andere contractuele bedingen van soortgelijke strekking. Uw aansprakelijkheid zonder dergelijk beding blijft wel gedekt; - de immateriële en vermogensschade die niet het gevolg is van een verzekerde letselschade of een verzekerde schade aan goederen; - de schade door het gebruik van producten of de toepassing van werkwijzen die bij wet uitdrukkelijk verboden zijn; - de schade die te wijten is aan de gebrekkige toestand van de geleverde producten of uitgevoerde werken indien u het gebrek werkelijk kende en toch niet alle nodige voorzorgsmaatregelen hebt genomen om de schadelijke gevolgen te voorkomen; - de herstelling of vervanging van het gebrekkige bestanddeel dat u geleverd hebt en dat verwerkt werd in een ander product; - de kosten van het terugnemen, herstellen of vervangen van producten die een reëel of vermoed gebrek vertonen

18 GEZINSPOLIS BLZ. 1 VERZEKERING VOOR U ALS LESGEVER Als lesgever hebt u het beste voor met uw leerlingen. Hoe betrokken en gemotiveerd u ook bent, er kan altijd iets mis lopen. Dat risico is nog groter tijdens sportlessen of praktijklessen. Weet u trouwens dat de wetgever er vanuit gaat dat u aansprakelijk bent als uw leerlingen schade berokkenen als ze onder uw toezicht staan...? U hebt er dan ook goed aan gedaan deze verzekering te sluiten. 1 Welke activiteiten verzekeren we? De volgende activiteiten zijn verzekerd: - theoretische en op praktijk gerichte opleidingen; - onderricht van artistieke, maatschappelijke of godsdienstige aard; - initiatie en instructie in sport en spel. We verzekeren de lesgever in een zelfstandig statuut, als loon- of weddetrekkende en zowel in hoofd- als in bijberoep. 2 Wat verzekeren we? We verzekeren de burgerrechtelijke aansprakelijkheid die u oploopt voor schade die veroorzaakt werd naar aanleiding vandeuitoefeningvanuwactiviteitenalslesgever. De verzekerde aansprakelijkheid omvat ook uw aansprakelijkheid voor de schade die uw leerlingen veroorzaken gedurende de periode dat ze onder uw toezicht staan. 3 Wie is verzekerd? We verzekeren de personen die voor deze verzekering met naam worden vermeld in de bijzondere voorwaarden. Ze zijn verzekerd zolang ze op het adres van de verzekeringnemer wonen en op voorwaarde dat de activiteiten als lesgever gewoonlijk in België worden uitgeoefend. Ook uw stagair en de collega die u vervangt tijdens uw afwezigheid, zijn verzekerd. 4 Verzekerde bedragen De maximumwaarborg per schadegeval bedraagt 1,5 miljoen EUR voor lichamelijke schade en stoffelijke schade samen. Er geldt een specifieke vergoedingsgrens van: EUR per schadegeval voor de schade door milieuverontreiniging en EUR per schadegeval voor de immateriële schade die niet het gevolg is van een lichamelijk letsel of de beschadiging van een goed. Voor stoffelijke schade blijft 200 EUR per schadegeval voor uw eigen rekening. 5 Waar geldt de verzekering? De verzekering geldt in de hele wereld. 6 Hoelang geldt de verzekering? Als u de hoedanigheid van verzekerde verliest omdat u niet meer bij de verzekeringnemer inwoont, dan blijven we toch waarborg verlenen tot drie maanden na uw verhuizing. 7 Wat is niet verzekerd? Is uitgesloten: - activiteiten waarvoor u niet over de wettelijke vereiste beroepsbekwaamheid of diploma s beschikt; - activiteiten die volgens de beroepsvoorschriften of wetgeving onverenigbaar zijn met uw activiteit als lesgever of die hieraan volledig vreemd zijn; - schade aan goederen die u werden toevertrouwd of waarvan u huurder, gebruiker of houder bent. Deze uitsluiting geldt niet voor de schade die door brand en ontploffing wordt veroorzaakt aan gebouwen of tenten die u slechts bij gelegenheid huurt of gebruikt voor uw activiteit als lesgever; - schade door vuur, brand, ontploffing en rook ingevolge vuur en brand, ontstaan in of meegedeeld door een gebouw waarvan u eigenaar of permanente huurder of gebruiker bent; - schade aan en door software en verlies van gegevens op informatiedragers en de verdere gevolgen daarvan; - vergoedingen waartoe u als werkgever gehouden zou zijn krachtens de arbeidsongevallenwet; - de aansprakelijkheid die onder toepassing valt van de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;

19 GEZINSPOLIS BLZ. 2 - schade door luchtvaartuigen, zeilboten met een gewicht van meer dan 300 kg of jetski s of motorboten met een motor van meer dan 10 pk of 8 kw; - schade door rijpaarden waarvan u eigenaar bent. Boerenpaarden, pony s en andere kleine paarden die volgroeid een schofthoogte hebben van minder dan 1,48 m beschouwen we niet als rijpaarden; - alpinisme, speleologie, full contact gevechtssporten, diepzeeduiken, gemotoriseerde sporten, valschermspringen of varianten hierop; - opleiding en training van beroepssporters; - opzet en volgende gevallen van zware fout: schadegevallen veroorzaakt in een staat van dronkenschap of een gelijksoortige toestand door het gebruik van andere producten dan alcoholische dranken; schadegevallen veroorzaakt naar aanleiding van het plegen van geweld op personen of van het kwaadwillig beschadigen of ontvreemden van goederen. We verlenen toch waarborg als u aantoont dat deze omstandigheden plaatsvonden buiten uw medeweten en in strijd met uw richtlijnen; 9 Waarborg in de tijd De verzekering geldt voor schade-eisen die schriftelijk tegen u of tegen ons worden ingesteld tijdens de duur van de verzekering voor schade die is voorgevallen tijdens dezelfde duur. Deze verzekering blijft gelden voor eisen die tot 36 maanden na het einde van de verzekering worden ingediend en die betrekking hebben op: - daden of feiten die aanleiding kunnen geven tot schade voorzover deze daden of feiten zich voordeden tijdens de duur van de verzekering én tijdens diezelfde periode werden aangegeven; - schade die is voorgevallen tijdens de duur van de verzekering, maar niet tijdens die periode werd aangegeven. De verzekering geldt dan op voorwaarde dat het risico niet gedekt wordt door een andere verzekeraar. - betwistingen over erelonen, vergoedingen en betalingen van welke aard ook; - uw aansprakelijkheid voor milieuverontreiniging en de gevolgschade daarvan als de verontreiniging niet het gevolg is van een plotse en voor u onverwachte gebeurtenis; - de aansprakelijkheid en/of vergoedingen die het gevolg zijn van boete-, schadevergoedings-, garantie-, vrijwarings- of andere contractuele bedingen van soortgelijke strekking. Uw aansprakelijkheid zonder dergelijk beding blijft wel gedekt; - de schade door springstoffen en vuurwerk; - de schade veroorzaakt door het vrijkomen van of de blootstelling aan asbest; - de schade die verband houdt met arbeidsconflicten, daden van terrorisme, (burger)oorlog of gelijksoortige feiten, radioactiviteit, kernreacties en ioniserende stralingen. 8 Uitgesloten schadelijders Uw gezinsleden kunnen geen vergoeding krijgen op basis van deze verzekering als u persoonlijk aansprakelijk bent voor de schade. Bent u aansprakelijk voor de daden van uw leerlingen, dan kunnen uw gezinsleden dus wel een beroep doen op deze verzekering.

20 GEZINSPOLIS BLZ. 1 VERZEKERING VOOR UW HOND Natuurlijk hebt u uw hond goed afgericht en bent u hem de baas. Maar wat als hij tegen alle verwachtingen in toch iemand bijt? Misschien wel iemand van uw gezin? Of uw hond ontsnapt, loopt de straat op en wordt aangereden door een auto. Of u wordt gebeten door een andere hond. Ligt u daar soms van wakker? Dan hebt u er goed aan gedaan deze verzekering te sluiten. Waarvoor u verzekerd bent, waarvoor niet en onder welke voorwaarden, leest u hierna. 1 Wie bent u, wie zijn wij? U: - de verzekeringnemer zolang hij zijn hoofdverblijf in België heeft; - de samenwonende partner en iedere andere persoon die inwoont, ook als ze tijdelijk elders verblijven voor hun studie, beroep of een andere reden; bij opname in een rustof verzorgingsinstelling mag het verblijf permanent zijn; - de kinderen die niet bij hen wonen; zijn die kinderen meerderjarig, dan moeten ze economisch afhankelijk zijn van de verzekeringnemer of de samenwonende partner. Wij/we: KBC Verzekeringen, NV met maatschappelijke zetel in België, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, BTW BE , RPR Leuven. 2 Voor welke risico s bent u verzekerd? De verzekering geldt wereldwijd voor de volgende risico s: a Hondenbeten Als uw hond iemand bijt of u zelf gebeten wordt door een hond, vergoeden we de lichamelijke letsels die daarvan het gevolg zijn en dat ongeacht wie aansprakelijk is. De waarborg blijft ook gelden als u zelf geen toezicht hebt op uw hond omdat u hem hebt toevertrouwd aan iemand anders, zoals de dierenarts of een goede buur die voor uw hond zorgt als u er een weekendje niet bent. Zij kunnen net zoals u een beroep doen op de waarborg. Een snelle regeling We vergoeden de schade zoals die op basis van het aansprakelijkheidsrecht vergoed zou moeten worden. We wachten het resultaat van het onderzoek naar de aansprakelijkheid daarvoor niet af maar vergoeden de schade meteen. Het deel van de schade waarvoor er een tegemoetkoming is van het ziekenfonds of van de arbeidsongevallenverzekeraar betalen we niet. Ook de wettelijke uitkeringen van de werkgever of van sociale of daarmee gelijkgestelde instellingen brengen we in mindering. En wat als iemand aansprakelijk is? Als een derde aansprakelijk is, dan treden we in uw rechten om de vergoedingen terug te vorderen van de aansprakelijke persoon. Als u zelf aansprakelijk bent ten aanzien van een derde, dan regelen we het schadegeval verder in de Verzekering van de aansprakelijkheid in het privéleven van deze polis en volgens de voorwaarden daarvan. De vergoedingen die we intussen hebben uitgekeerd, zijn in dat geval te beschouwen als een voorschot op de vergoeding die de aansprakelijke persoon verschuldigd is. Verzekerd bedrag Het verzekerde bedrag van deze waarborg is 1,5 miljoen EUR per schadegeval. b Verkeersongevallen die uw hond overkomen Als uw hond gewond geraakt bij een verkeersongeval, dan betalen we de kosten om uw hond te laten verzorgen door een dierenarts tot een bedrag van EUR voor alle verzorgingskosten en erelonen samen. Als uw hond zou overlijden als gevolg van het verkeersongeval, dan vergoeden we bijkomend: - de crematiekosten van uw dier tot een bedrag van maximaal 350 EUR; - de prijs die u op de dag van het schadegeval zou moeten betalen voor een gelijksoortige pasgeboren pup. We zijn geen vergoeding meer verschuldigd vanaf de zesde maand na het ongeval. c Opvang in hondenpension Als iemand van u wordt opgenomen in het ziekenhuis en u daardoor niet meer voor uw hond kunt zorgen, dan vergoeden we de kosten van de opvang van uw dier in een hondenpension tot 300 EUR per schadegeval. Voorwaarde is wel dat de

VERZEKERING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID IN HET PRIVÉLEVEN. 3 Wat verzekeren we? 1 Wie bent u, wie zijn wij? 4 Wie is er, naast u, ook verzekerd?

VERZEKERING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID IN HET PRIVÉLEVEN. 3 Wat verzekeren we? 1 Wie bent u, wie zijn wij? 4 Wie is er, naast u, ook verzekerd? ALGEMENE VOORWAARDEN Versie mei 2014 GEZINSPOLIS BLZ. 1 VERZEKERING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID IN HET PRIVÉLEVEN Hoe voorzichtig en vooruitziend u doorgaans ook bent, een ongeluk schuilt soms in een klein

Nadere informatie

TARIEF GEZINSPOLIS. Doelgroep. Commerciële troeven. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid & Rechtsbijstand. Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012

TARIEF GEZINSPOLIS. Doelgroep. Commerciële troeven. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid & Rechtsbijstand. Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012 TARIEF GEZINSPOLIS Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012 Doelgroep Iedereen die in gezinsverband samenwoont of alleenstaande is. Formules: Gezin Alleenstaande 55+ (indien ze met max. 2 samenwonen) Optie: Onthaalgezin

Nadere informatie

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep Doelgroep Deze polis is bestemd voor evenementen met een tijdelijk karakter waarvan de organisatie niet tot de bedrijfsactiviteit van de organisator behoort. Met deze polis richten wij ons dus vooral tot

Nadere informatie

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID. Begrippen. 2 Nadere omschrijving van sommige risico's. 1 Omschrijving van de verzekering

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID. Begrippen. 2 Nadere omschrijving van sommige risico's. 1 Omschrijving van de verzekering VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Deze verzekering is in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 12 januari 1984 tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden inzake de verzekering

Nadere informatie

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets.

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. KBC POLIS BROMFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een bromfiets. Verzekeringen Welke verzekeringen

Nadere informatie

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PAARDENPOLIS AFGQ9 1 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Begripsomschrijvingen In deze verzekering wordt verstaan onder: U: De verzekeringnemer die zijn hoofdverblijf heeft in België, en alle

Nadere informatie

De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven.

De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven. KBC-GEZINSPOLIS De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven. Alle gezinnen. Wat is een gezin? KBC-Verzekeringen aanvaardt elke manier van samenleven in hetzelfde

Nadere informatie

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN De Polis Handel en diensten beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn beroepsleven. De verzekering is bestemd voor kleinhandelszaken. Verzekeringen Wat kan

Nadere informatie

KBC POLIS MOTORFIETS

KBC POLIS MOTORFIETS KBC POLIS MOTORFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Verzekeringen Welke

Nadere informatie

KBC-POLIS PLEZIERVAART

KBC-POLIS PLEZIERVAART KBC-POLIS PLEZIERVAART De verzekering pleziervaart beschermt de verzekerde tegen schade aan en door zijn zeil- of motorboot. De verzekering is bestemd voor pleziervaarders met een zeil- of motorboot. Verzekeringen

Nadere informatie

The Name in Sports Insurance

The Name in Sports Insurance Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. 1.102.184 A B.A. 1.102.185 A L.O. B.A. 1.102.184 B 1.102.185 B ADMINISTRATIEF BIJVOEGSEL Verzekeringnemer V.C.H.H.D. - AFDELING V.V.H.V.

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND PRIVE-LEVEN WAT ZIJN DE PRESTATIES?

RECHTSBIJSTAND PRIVE-LEVEN WAT ZIJN DE PRESTATIES? RECHTSBIJSTAND PRIVE-LEVEN WAT ZIJN DE PRESTATIES? Wij zullen : 1) de verzekerde inlichten over de omvang van zijn rechten en de wijze van verdedigen; 2) de vrije keuze van expert garanderen bij een minnelijke

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

Productfiche Motorfiets

Productfiche Motorfiets MOTORFIETS Januari 2015 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Burgerrechtelijke

Nadere informatie

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Aanvullende algemenre voorwaarden DEFINITIES Ongeval Een plotselinge, onopzettelijke en onvoorziene gebeurtenis uit hoofde van de verzekeringnemer of de verzekerde. Schadegeval

Nadere informatie

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID. Begripsomschrijvingen. 1 Omschrijving van de verzekering. 2 Verzekerde bedragen

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID. Begripsomschrijvingen. 1 Omschrijving van de verzekering. 2 Verzekerde bedragen ALGEMENE VOORWAARDEN Versie 1 juli 2005 JACHTPOLIS BLZ. 1 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Begripsomschrijvingen In deze verzekering wordt verstaan onder U: De personen met hoofdverblijf

Nadere informatie

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID GEZINSPOLIS - WET Versie januari 2007 1 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Deze verzekering is in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 12 januari 1984 tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID GEZINSPOLIS - WET AFDY9 1 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Deze verzekering is in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 12 januari 1984 tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden

Nadere informatie

De goede naam van uw bedrijf is belangrijk en daar doet u veel voor, want u wilt zoveel mogelijk tevreden klanten en gelukkige werknemers.

De goede naam van uw bedrijf is belangrijk en daar doet u veel voor, want u wilt zoveel mogelijk tevreden klanten en gelukkige werknemers. KBC-Bedrijfspolis De goede naam van uw bedrijf is belangrijk en daar doet u veel voor, want u wilt zoveel mogelijk tevreden klanten en gelukkige werknemers. Maar soms loopt het mis Ondernemen brengt altijd

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid

Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid burgerrechtelijke aansprakelijkheid leraar 1. Omschrijving van de verzekering Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade die werd veroorzaakt naar aanleiding

Nadere informatie

Familiale verzekering

Familiale verzekering Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0130 pagina 1 DVV verzekeringen Livingstonelaan 6 1000 Brussel Algemene Voorwaarden HR Brussel 43.246 0130-FAM/N-092003 Rek.nr. 799-5501252-93 Familiale

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid KRACHTBAL DVV VERZEKERING Polis: c-11/902.300 op naam van FALOS vzw Wat gaan wij hier behandelen? Bepaalde schadegevallen die onze (bestuurs)leden kunnen berokkenen aan derden (alle anderen dan de verzekeringsnemer

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering tegenover derden en Rechtsbijstand Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheidsverzekering tegenover derden en Rechtsbijstand Algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering tegenover derden en Rechtsbijstand Algemene voorwaarden Inhoudstafel HOOFDSTUK 1 VERZEKERDE PERSONEN EN DERDEN... 3 1. Verzekerde personen... 3 2. Derden... 3 HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 5.02.2003 De Huisarts VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE-LEVEN

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 5.02.2003 De Huisarts VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE-LEVEN AMMA VERZEKERINGEN 5.02.2003 De Huisarts VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE-LEVEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor

Nadere informatie

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID GEZINSPOLIS - WET AFDY9 1 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Deze verzekering is in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 12 januari 1984 tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden

Nadere informatie

Verzekeringspolis voor PAB en PGB

Verzekeringspolis voor PAB en PGB Verzekeringspolis voor PAB en PGB Exclusief voor budgethouders die lid zijn van Onafhankelijk Leven vzw Aangeboden door makelaar Feys, Renard, Bossuyt & Sinnesael NV Laatste wijziging 29 juni 2011 Inhoudstafel

Nadere informatie

B.A. Privé-Leven Brochure

B.A. Privé-Leven Brochure B.A. Privé-Leven Brochure AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

B.A. Privé-Leven Brochure

B.A. Privé-Leven Brochure B.A. Privé-Leven Brochure AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

Familiale verzekering

Familiale verzekering BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In deze verzekering verstaan wij onder: Minimumdrempel: Drempel die aanduidt dat de waarborg slechts geldt als het belang van het geschil, indien uit te drukken in geld, groter is

Nadere informatie

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EVENEMENTEN. 1 Omschrijving. 2 Vrij te kiezen verzekeringswaarborgen. Begrippen

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EVENEMENTEN. 1 Omschrijving. 2 Vrij te kiezen verzekeringswaarborgen. Begrippen POLIS EVENEMENTEN BLZ. 1 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EVENEMENTEN Deze verzekering is bestemd voor evenementen met een tijdelijk karakter waarvan de organisatie niet tot de bedrijfsactiviteit

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND PARTICULIER ACCESS

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND PARTICULIER ACCESS BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND PARTICULIER ACCESS INHOUD Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Welke zijn de verzekerde personen? In welke hoedanigheid

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID POLIS VERENIGINGSLEVEN ALD3K 1 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 1 Omschrijving van de verzekering Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid die de verzekerden kunnen oplopen

Nadere informatie

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition BSAE- Verzekering Towards Professional Recognition Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Op vraag van BSAE heeft verzekeringsmakelaar Group Casier een exclusieve verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid

Nadere informatie

Opgelet! Onder meer schade aan het verzekerde voertuig of de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen, is niet verzekerd.

Opgelet! Onder meer schade aan het verzekerde voertuig of de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen, is niet verzekerd. FIDEA MOTORFIETS - Fidea Motorfiets Het verkeer wordt dag na dag drukker en uiteraard doet u er alles aan om uzelf en uw dierbaren zo veilig mogelijk te vervoeren, maar soms loopt het toch fout. En dan

Nadere informatie

LICHTE VRACHTAUTO. Productfiche Lichte Vrachtauto. Omschrijving. Doelgroep. Waarborgen. Opmerkingen. Pagina 1. juni 2014

LICHTE VRACHTAUTO. Productfiche Lichte Vrachtauto. Omschrijving. Doelgroep. Waarborgen. Opmerkingen. Pagina 1. juni 2014 LICHTE VRACHTAUTO juni 2014 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte

Nadere informatie

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID POLIS VERENIGINGSLEVEN ALDQ8 1 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 1 Omschrijving van de verzekering Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid die de verzekerden kunnen oplopen

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden AVP 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving. Artikel 2. Hoedanigheid

Bijzondere voorwaarden AVP 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving. Artikel 2. Hoedanigheid Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving Artikel 2. Hoedanigheid Artikel 3. Dekking 3.1. Aansprakelijkheid 3.2. Normbesef 3.3. Vrijwillige hulpverlening 3.4. Proceskosten en wettelijke rente Artikel

Nadere informatie

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EVENEMENTEN. 1 Omschrijving. 2 Vrij te kiezen verzekeringswaarborgen. Begrippen

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EVENEMENTEN. 1 Omschrijving. 2 Vrij te kiezen verzekeringswaarborgen. Begrippen POLIS EVENEMENTEN BLZ. 1 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EVENEMENTEN Deze verzekering is bestemd voor evenementen met een tijdelijk karakter waarvan de organisatie niet tot de bedrijfsactiviteit

Nadere informatie

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte vrachtauto.

Nadere informatie

burgerrechtelijke aansprakelijkheid

burgerrechtelijke aansprakelijkheid . A L G E M E N E V O O R W A A R D E N burgerrechtelijke aansprakelijkheid. 2 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND PARTICULIER GOLD

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND PARTICULIER GOLD BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND PARTICULIER GOLD INHOUD Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Wie zijn de personen? In welke hoedanigheid bent

Nadere informatie

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EXPLOITATIE. 2 Nadere omschrijving van enkele bijzondere gevallen. Begrippen.

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EXPLOITATIE. 2 Nadere omschrijving van enkele bijzondere gevallen. Begrippen. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie 1 juni 2003 BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN BLZ. 1 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EXPLOITATIE Begrippen In deze verzekering wordt verstaan onder:

Nadere informatie

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EXPLOITATIE VOOR BOUW- EN INSTALLATIEBEDRIJVEN. 2 Nadere omschrijving van enkele bijzondere gevallen

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EXPLOITATIE VOOR BOUW- EN INSTALLATIEBEDRIJVEN. 2 Nadere omschrijving van enkele bijzondere gevallen ALGEMENE VOORWAARDEN Versie 1 juni 2003 BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN BLZ. 1 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EXPLOITATIE VOOR BOUW- EN INSTALLATIEBEDRIJVEN Begrippen In

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 0037-FAM.CS/N-062012. COCOON Start Familiale. wonen; doorbrengen. Wij: Derde: Vrijwilligerswerk: de rechten van vrijwilligers.

Algemene Voorwaarden 0037-FAM.CS/N-062012. COCOON Start Familiale. wonen; doorbrengen. Wij: Derde: Vrijwilligerswerk: de rechten van vrijwilligers. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In deze verzekering verstaan wij onder: Minimumdrempel: Drempel die aanduidt dat de waarborg slechts geldt als het belang van het geschil, indien uit te drukken in geld, groter is

Nadere informatie

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte vrachtauto.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 2003 BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN BLZ. 1 VERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 2003 BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN BLZ. 1 VERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN Versie 1 juni 2003 BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN BLZ. 1 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EXPLOITATIE GARAGEHOUDERS EN AANVERWANTE BEROEPEN Begrippen

Nadere informatie

ONGEVALLENVERZEKERING VERKEER N0003 0001 0600 0905. Begrippen. 3. Vergoeding bij blijvende ongeschiktheid. 1. Toepassingsgebied

ONGEVALLENVERZEKERING VERKEER N0003 0001 0600 0905. Begrippen. 3. Vergoeding bij blijvende ongeschiktheid. 1. Toepassingsgebied ONGEVALLENVERZEKERING VERKEER N0003 0001 0600 0905 Begrippen In deze verzekering wordt verstaan onder: U: - de verzekeringnemer, de samenwonende partner en elke andere inwonende persoon; - de uitwonende

Nadere informatie

gezin select Meer dan verzekerd ALGEMENE VOORWAARDEN Baloise Group

gezin select Meer dan verzekerd ALGEMENE VOORWAARDEN Baloise Group gezin select ALGEMENE VOORWAARDEN Meer dan verzekerd Baloise Group INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de Algemene Voorwaarden in de mate

Nadere informatie

Verklarende nota betreffende de polis BA VME

Verklarende nota betreffende de polis BA VME Verklarende nota betreffende de polis BA VME 730.379.384 2 1 Wie is de onderschrijver van dit verzekeringsprogramma? VZW CIB VLAANDEREN 2 Wie is de verzekeringsnemer? De door deze polis verzekerde Vereniging

Nadere informatie

DAS BELGISCHE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N.V.

DAS BELGISCHE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N.V. RECHTSBIIJSTAND D..A..S.. VOOR ODVB-LEDEN De polis Academic van Ethias is een beroepsverzekering voor onderwijzend personeel en dekt naast het hoofstuk I Burgerlijke Aansprakelijkheid, in hoofstuk II Gewelddaden

Nadere informatie

Agent. Dossierbeheer. Schadegeval

Agent. Dossierbeheer. Schadegeval Schadeaangifte BA, LO en Rechtsbijstand Defendo Aangifte Lichamelijke Ongevallen (anders dan arbeidsongevallen) Aangifte Defendo - Rechtsbijstand Aangifte Burgerrechterlijke aansprakelijkheid minimum 1

Nadere informatie

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN Ons kenmerk 2152-pgg/ng/11/07 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing VERZEKERINGSNEMER

Nadere informatie

KBC POLIS PERSONENAUTO

KBC POLIS PERSONENAUTO KBC POLIS PERSONENAUTO Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een personenauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een personenauto. Verzekeringen

Nadere informatie

FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN

FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN - Fidea Lichte Vrachtwagen Het verkeer wordt dag na dag drukker en uiteraard doet u er alles aan om uzelf en uw dierbaren zo veilig mogelijk te vervoeren, maar soms loopt het toch

Nadere informatie

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID POLIS VRIJWILLIGERS ALD3N 1 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 1 Omschrijving van de verzekering Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden krachtens het

Nadere informatie

Gezin Select Algemene Voorwaarden

Gezin Select Algemene Voorwaarden Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Gezin Select Inhoud Wij gebruiken de term polis om uw verzekeringsovereenkomst aan te duiden. Deze polis bestaat

Nadere informatie

elke andere persoon dan deze vermeld onder artikel 1.1. van deze titel. 3. verzekerd voertuig

elke andere persoon dan deze vermeld onder artikel 1.1. van deze titel. 3. verzekerd voertuig titel II - basisformule De verzekering onder deze titel is alleen verworven indien dit in de bijzondere voorwaarden van deze overeenkomst is vermeld. hoofdstuk 1 algemene bepalingen artikel 1 begripsomschrijving

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Voor Particulieren

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Voor Particulieren Wat is verzekerd? Wij verzekeren de aansprakelijkheid van u en uw gezinsleden als particulier voor schade die u of een van uw gezinsleden toebrengt: - Aan zaken en personen buiten uw gezin - Aan personen

Nadere informatie

AANVULLENDE VOORWAARDEN voor rubriek VI. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. (aansprakelijkheid van de bewoners)

AANVULLENDE VOORWAARDEN voor rubriek VI. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. (aansprakelijkheid van de bewoners) AANVULLENDE VOORWAARDEN voor rubriek VI (aansprakelijkheid van de bewoners) Artikel 1 Verzekerden 1.1 Als verzekerden worden beschouwd de Individuele bewoners van de verzekerde deelnemer als omschreven

Nadere informatie

POLIS VLAAMSE SPORTFEDERATIES algemene voorwaarden v27-02-09 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID LEDEN. 3 Andere begunstigden.

POLIS VLAAMSE SPORTFEDERATIES algemene voorwaarden v27-02-09 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID LEDEN. 3 Andere begunstigden. VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID LEDEN Begrippen In deze verzekering wordt verstaan onder: U: - de verzekerde sportfederatie en haar clubs; - het bestuur, de bestuursleden, de lesgevers,

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Eenvoudigweg de beste op de markt! Lees Artikel 1...

RECHTSBIJSTAND. Eenvoudigweg de beste op de markt! Lees Artikel 1... RECHTSBIJSTAND Eenvoudigweg de beste op de markt! Lees Artikel 1... www.arces.be Uniek? Jazeker, want wij garanderen u de beste voorwaarden privé-leven in de zin van het K.B. van 12.01.1984 - die de markt

Nadere informatie

gezin plus ALGEMENE VOORWAARDEN

gezin plus ALGEMENE VOORWAARDEN gezin plus ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de Algemene Voorwaarden in de mate dat ze ermee strijdig zijn. Wij raden

Nadere informatie

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Voorwaardenblad 301-93 Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 65-10.1504 Datum

Nadere informatie

Verenigingen en VZW s Cover

Verenigingen en VZW s Cover Verzekeraar Verzekeringnemer Belfius Insurance NV VLAMO VZW 8 BIJLOKEKAAI 9000 GENT Belangrijke data Begindatum 01 januari 2015 Einddatum 31 december 2015 Jaarvervaldag 1 januari Duurtijd: De polis heeft

Nadere informatie

burgerrechtelijke aansprakelijkheid

burgerrechtelijke aansprakelijkheid burgerrechtelijke aansprakelijkheid ALGEMENE VOORWAARDEN Uw veiligheid, wij zorgen ervoor. Baloise Group INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ENERGIEDESKUNDIGEN. Algemene voorwaarden ref.

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ENERGIEDESKUNDIGEN. Algemene voorwaarden ref. ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ENERGIEDESKUNDIGEN ARTIKEL 1 - Definities 1.1 Verzekeringnemer: de fysieke of rechtspersoon die deze overeenkomst onderschrijft.

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekerings voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering

Nadere informatie

KBC-ONGEVALLENVERZEKERING

KBC-ONGEVALLENVERZEKERING KBC-ONGEVALLENVERZEKERING De KBC-Ongevallenverzekering biedt de verzekerden financiële bescherming wanneer zij het slachtoffer worden van een ongeval. Elke privé-persoon die geen zelfstandige activiteit

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Eenvoudigweg de beste op de markt! Lees Artikel 1... www.arces.be

RECHTSBIJSTAND. Eenvoudigweg de beste op de markt! Lees Artikel 1... www.arces.be RECHTSBIJSTAND Eenvoudigweg de beste op de markt! Lees Artikel 1... Uniek? Jazeker, want wij garanderen u de beste voorwaarden die de markt te bieden heeft. Elders betere voorwaarden gezien? Laat het ons

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing. Specifieke bepalingen TALENSIA Objectieve Aansprakelijkheid Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing.

Nadere informatie

TALENSIA. B.A. buiten overeenkomst van de organisatie uit hoofde van haar vrijwilligers. Specifieke bepalingen

TALENSIA. B.A. buiten overeenkomst van de organisatie uit hoofde van haar vrijwilligers. Specifieke bepalingen TALENSIA B.A. buiten overeenkomst van de organisatie uit hoofde van haar vrijwilligers Specifieke bepalingen De inleiding en presentatie van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen

Nadere informatie

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS 2 Polisnummer van het raamcontract : 730.379.384 Tussen : VZW CIB VLAANDEREN Kortrijksesteenweg 1005 B-9000 GENT Hierna genoemd : de onderschrijver van de polis En

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen

Onderwijsinstellingen Onderwijsinstellingen Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing Algemene voorwaarden De administratieve bepalingen zijn eveneens van toepassing. DEFINITIES HOOFDSTUK I - OMVANG VAN

Nadere informatie

AVP-0116. Bijzondere voorwaarden bij uw AANSPRAKELIJK- HEIDSVERZEKERING PARTICULIER

AVP-0116. Bijzondere voorwaarden bij uw AANSPRAKELIJK- HEIDSVERZEKERING PARTICULIER AVP-0116 Bijzondere voorwaarden bij uw AANSPRAKELIJK- HEIDSVERZEKERING PARTICULIER 1 INHOUDSOPGAVE WAAROM DEZE VOORWAARDEN BELANGRIJK VOOR U ZIJN 3 MIJN VERZEKERING 1. Wat verzeker ik met de Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN PRIVÉLEVEN OP MAAT

BIJZONDERE VOORWAARDEN PRIVÉLEVEN OP MAAT BIJZONDERE VOORWAARDEN PRIVÉLEVEN OP MAAT De verzekerden: 1. U als verzekeringsnemer en alle personen die met u in gezinsverband op het polisblad vermelde adres samenwonen. als deze niet meer inwonen.

Nadere informatie

Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een personenauto.

Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een personenauto. PERSONENAUTO juni 2014 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een personenauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een personenwagen.

Nadere informatie

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen.

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. 1 POTJE BREKEN, POTJE BETALEN. Potje breken, potje betalen is de titel van een brochure van Assuralia, de Belgische beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen.

Nadere informatie

Om te weten in hoeverre u gedekt bent, raden wij u aan de bijzondere voorwaarden van uw verzekeringscontract aandachtig te lezen.

Om te weten in hoeverre u gedekt bent, raden wij u aan de bijzondere voorwaarden van uw verzekeringscontract aandachtig te lezen. Uw verzekering rechtsbijstand Roadmaster Geachte klant, Om te weten in hoeverre u gedekt bent, raden wij u aan de bijzondere voorwaarden van uw verzekeringscontract aandachtig te lezen. Op uw verzekeringen

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulier

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulier N.V. Univé Schade Speciaal Reglement AVP-07 Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulier We leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand Verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van journalisten Productfiche (voor leden van AVBB en VJPP) Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten. Zij zullen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

VIVIUM FAMILY SOLUTIONS. Verzekering rechtsbijstand. All In Plus. Algemene voorwaarden

VIVIUM FAMILY SOLUTIONS. Verzekering rechtsbijstand. All In Plus. Algemene voorwaarden VIVIUM FAMILY SOLUTIONS Verzekering rechtsbijstand All In Plus Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VIVIUM FAMILY SOLUTIONS RECHTSBIJSTAND ALL IN PLUS INHOUDSOPGAVE begripsomschrijvingen art. 1 wat

Nadere informatie

Rechtsbijstand. Eenvoudigweg de beste op de markt! Lees Artikel 1...

Rechtsbijstand. Eenvoudigweg de beste op de markt! Lees Artikel 1... Rechtsbijstand Eenvoudigweg de beste op de markt! Lees Artikel 1... www.arces.be Uniek? Jazeker, want wij garanderen u de beste voorwaarden privé-leven in de zin van het K.B. van 12.01.1984 - die de markt

Nadere informatie

KBC POLIS PERSONENAUTO

KBC POLIS PERSONENAUTO KBC POLIS PERSONENAUTO Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een personenauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een personenauto. Verzekeringen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Bladzijde Inhoudstafel 1. Wat verstaat men onder? 2 2. Wie is verzekerd? 2 3. Wanneer is men verzekerd? 3.1. Formules 2 3.2. Waarborguitbreidingen

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Voorwaardenblad 321-94 Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 264-20.1504

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid Henck Arronstraat 5 7 Pob 1030 Tel. 473400/477955 Fax 476669 Paramaribo Suriname E-mailadres: assuria@sr.net Filiaal Nickerie R.P. Bharosstraat 68 Pob 6096 Tel. 0231911 Fax 0231912 Nw. Nickerie - Suriname

Nadere informatie

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld Beste bedevaarder, Voor de deelnemers aan onze bedevaart werd voor twee dagen een polis reizen gehele wereld afgesloten. We hebben schriftelijk bevestiging gekregen dat de polis voor ons traject geldig

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 0037-LEX/N-092001. Derde: genoemde verzekerden. Minimumdrempel: Geschil: aanspraak te verzetten. voor de andere verzekerden.

Algemene Voorwaarden 0037-LEX/N-092001. Derde: genoemde verzekerden. Minimumdrempel: Geschil: aanspraak te verzetten. voor de andere verzekerden. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In deze verzekering verstaan wij onder: Verzekeringnemer: de natuurlijke persoon die deze verzekering onderschrijft. Verzekerde: A. U als verzekeringnemer en alle bij U inwonende

Nadere informatie

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing polis polis BIJZONDERE VOORWAARDEN Ethias Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 Polis nr. 45.034.443 Ons kenmerk 2152-hb/mj-02/08 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende

Nadere informatie