Aansprakelijkheidsverzekering tegenover derden en Rechtsbijstand Algemene voorwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aansprakelijkheidsverzekering tegenover derden en Rechtsbijstand Algemene voorwaarden"

Transcriptie

1 Aansprakelijkheidsverzekering tegenover derden en Rechtsbijstand Algemene voorwaarden

2 Inhoudstafel HOOFDSTUK 1 VERZEKERDE PERSONEN EN DERDEN Verzekerde personen Derden... 3 HOOFDSTUK 2 - AANSPRAKELIJKHEID Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Privé-leven Vrijwillige redding Verzekerde bedragen Eigen risico Indexering... 6 HOOFDSTUK 3 RECHTSBIJSTAND Basisdekkingen Juris Info 078/ Onvermogen van derden Gemeenschappelijke bepalingen... 9

3 Hoofdstuk 1 Verzekerde personen en derden 1. Verzekerde personen De hoedanigheid van verzekerden hebben : uzelf, d.w.z. de verzekeringnemer, voorzover u uw hoofdverblijfplaats in België hebt uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of uw samenwonende partner alle bij u inwonende personen, hieronder begrepen de kinderen die, in het kader van hun studie, buitenshuis logeren, onder meer in het kader van taaluitwisselingen of uitwisselingen van studenten tot hun meerderjarigheid, uw kinderen of die van uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner indien zij niet meer bij u inwonen na hun meerderjarigheid, uw kinderen of die van uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner indien zij niet meer bij u inwonen en tegelijkertijd de volgende 3 voorwaarden vervullen : - niet gehuwd zijn of samenwonen sedert meer dan 1 jaar - geen kinderen hebben sedert meer dan 1 jaar - geen beroepsbezigheid begonnen zijn sedert meer dan 1 jaar de minderjarige kinderen van derden wanneer zij onder de bewaring van een verzekerde staan die bij u inwoont vast of occasioneel huispersoneel, daarin begrepen tuinmannen, alsook gezinshelp(st)ers, wanneer zij in de particuliere dienst van een verzekerde handelen die bij u inwoont de personen die, buiten elke beroepsbezigheid, al dan niet kosteloos passen op - de verzekerde kinderen - de in de dekking begrepen dieren die aan de verzekerden toebehoren wanneer zij in verband met die oppas aansprakelijk worden gesteld de leden van uw familiegezin, d.w.z. uw bloedverwanten tot de 3e graad, en die van uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, wanneer zij bij u op bezoek zijn en schade veroorzaken in de onmiddellijke omgeving van uw verblijf, onder meer in het kader van een bezoekrecht of een tijdelijk verblijf. Wat betreft de dekking Rechtsbijstand, hebben enkel de personen bedoeld in de 5 eerste categorieën de hoedanigheid van verzekerden. 2. Derden De hoedanigheid van derden hebben : - alle andere personen dan die vermeld in de eerste drie categoriën van verzekerde personen - uw minderjarige kinderen en die van uw samenwonende echtgenoot of partner, wanneer zij getroffen worden door lichamelijke schade veroorzaakt door minderjarige kinderen van derden die onder de bewaring van een verzekerde staan. Hoofdstuk 2 - Aansprakelijkheid 1 - Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Privé-leven Wij verzekeren de burgerrechtelijke aansprakelijkheid Privé-leven, d.w.z. de burgerrechtelijke aansprakelijkheid die een verzekerde kan oplopen krachtens de artikelen 1382 tot 1386 bis van het Burgerlijk Wetboek en gelijkaardige bepalingen van buitenlands recht voor schade toegebracht aan derden in de loop van het privé-leven. Handelingen in het privé-leven zijn alle handelingen die niet voortvloeien uit de uitoefening van een beroepsbezigheid, d.w.z. een activiteit die gewoonlijk en met winstoogmerk met de bedoeling om winst te maken en gewoonlijk wordt uitgeoefend.

4 Gedekt is eveneens schade veroorzaakt door de kinderen die bezoldigde diensten verrichten voor rekening van derden tijdens de schoolvakanties of in hun vrije tijd, alsook schade veroorzaakt door honden die een verzekerde gebruikt bestemd voor de bewaking van zijn de voor beroepsdoeleinden gebruikte ruimten. MAAR, wat betreft : de schade veroorzaakt door dieren: Wij dekken uitsluitend schade veroorzaakt door huisdieren, met uitzondering van rijpaarden waarvan een verzekerde eigenaar is. Pony's met een schofthoogte van max 1,48 m zijn echter automatisch gedekt. de schade veroorzaakt door gebouwen: Wij dekken uitsluitend schade veroorzaakt - door gebouwen of gebouwgedeelten die dienen tot uw hoofd- of tweede verblijf, daarin begrepen het gedeelte dat bestemd is voor de uitoefening van een vrij beroep of een handel zonder detailverkoop noch opslag van koopwaar de gedeelten verhuurd aan of gratis ter beschikking gesteld van derden, als dit gebouw nog één of twee appartementen bevat (garages inbegrepen) stacaravans personenliften en goederenliften voorzover zij in overeenstemming zijn met de geldende reglementering en jaarlijks worden onderhouden door een erkend organisme - door garages en parkeerruimten voor uw eigen gebruik - door tuinen en gronden die in totaal 5 hectare niet overschrijden - door studentenkamers die door de verzekerde kinderen worden bewoond - door gebouwen of gebouwgedeelten in aanbouw, wederopbouw of verbouwing die bestemd zijn om uw hoofd- of tweede verblijf te worden, voorzover hun stabiliteit niet door de lopende werken in gevaar wordt gebracht. Wij dekken eveneens burenhinder in de zin van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek als hij voortvloeit uit een plotselinge, voor de verzekerden onvoorzienbare gebeurtenis. de schade veroorzaakt door water, vuur, brand, ontploffing of rook: Wij dekken altijd de lichamelijke schade die zij kunnen veroorzaken. Wij dekken geen materiële schade die eruit voortvloeit en waarvan de gevolgen normaal verzekerbaar zijn in het kader van de dekking "Verhaal van derden" van een Brandverzekeringscontract, d.w.z. de schade die ontstaan is in of overgeslagen uit een gebouw waarvan de verzekerde eigenaar, huurder of bewoner is., De materiële schade die ontstaan is in of overgeslagen is uit een hotel of gelijkaardig logement naar aanleiding van een tijdelijk of occasioneel verblijf van een verzekerde, is altijd gedekt. de schade gedekt door een wettelijk verplichte verzekering: Wij dekken geen schade die voortvloeit uit de aansprakelijkheidsgevallen onderworpen aan de verplichte motorrijtuigverzekering krachtens de Belgische of buitenlandse wetgeving op de, behalve : - schade veroorzaakt door een verzekerde wanneer hij een landmotorrijtuig of spoorvoertuig bestuurt waarvoor er een wettelijke verzekeringsplicht bestaat zonder dat hij hiervoor de wettelijk vereiste leeftijd bereikt heeft en buiten medeweten van zijn ouders, van de personen die hem onder hun hoede hebben en van de houder van het voertuig - schade veroorzaakt door tuintoestellen die op de openbare weg rijden. Wij dekken geen schade veroorzaakt door jachthandelingen waarvoor een verzekeringsplicht bestaat, alsook door wild. Wij dekken geen schade die voortvloeit uit de aansprakelijkheidsgevallen beoogd door enige andere wettelijk verplichte verzekering. de schade veroorzaakt door boten: Onder boot wordt verstaan enig drijvend vaartuig dat voor de vaart bestemd is. Wij dekken schade ingevolge het gebruik van alle boten, met uitzondering van - motorboten van meer dan 10 Din PK, zoals waterscooters, jetski's

5 - zeilboten van meer dan 300 kg waarvan een verzekerde eigenaar is. de schade veroorzaakt door luchtvaartuigen: Onder luchtvaartuigen wordt verstaan enig vervoermiddel waarmee personen of goederen in de lucht kunnen worden verplaatst. Wij dekken nooit schade ingevolge het gebruik van luchtvaartuigen. de schade veroorzaakt door leiders van jeugdbewegingen of gelijkgestelde bewegingen: Wij dekken de aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade die voortvloeit uit zijn eigen daad maar niet de aansprakelijkheid die hij kan oplopen voor schade veroorzaakt door personen voor wie hij moet instaan als leider, aangestelde of organisator van dergelijke bewegingen. de schade veroorzaakt door een opzettelijke daad: Wij dekken niet de persoonlijke aansprakelijkheid van de verzekerde die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en die opzettelijk het schadegeval veroorzaakt. De aansprakelijkheid van de ouders voor hun minderjarig kind is echter altijd gedekt. de schade veroorzaakt door grove schuld: Wij dekken niet de persoonlijke aansprakelijkheid van de verzekerde die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt voor schade die voortvloeit uit één van de hierna vermelde gevallen van grove schuld: - alcoholintoxicatie van meer dan 1,5 g/l bloed, dronkenschap of gelijkaardige toestand, voortvloeiend uit het gebruik van andere producten dan alcoholische dranken - weddenschappen of uitdagingen - schade veroorzaakt ter gelegenheid van misdaden of opzettelijke wanbedrijven - persoonlijke uitoefening van bezigheden die een beroepskwalificatie vereisen die de verzekerde niet heeft, dermate dat, volgens de mening van iedere bevoegde persoon, het overkomen van het schadegeval bijna onvermijdelijk was. De aansprakelijkheid van de ouders voor hun minderjarig kind is echter altijd gedekt. de schade veroorzaakt door een kernongeval: Wij dekken geen schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit de wijziging van de atoomkern of de voortbrenging van ioniserende stralingen. de schade veroorzaakt aan goederen of dieren: Wij dekken geen schade aan roerende of onroerende goederen en aan dieren die een verzekerde onder zijn bewaring heeft. Wij dekken evenwel schade veroorzaakt bij een tijdelijk verblijf om privé- of beroepsredenen van de verzekerde waar ook ter wereld : - aan een hotel of gelijkaardig logement - aan een vakantiegebouw door water, vuur, brand, ontploffing of rook. 2 - Vrijwillige redding Wij verzekeren de vrijwillige redding, d.w.z. de schadeloosstelling van de derde die vrijwillig heeft deelgenomen aan het redden van de verzekerde of zijn goederen en die daarbij schade heeft opgelopen, voorzover deze derde niet zelf aansprakelijk is voor het feit dat aan de grondslag ligt van de redding. 3 - Verzekerde bedragen Wij komen tegemoet in Burgerrechtelijke aansprakelijkheid tot : EUR per schadeverwekkend feit voor de vergoeding van letselschade EUR per schadeverwekkend feit voor de vergoeding van zaakschade

6 Wij komen tegemoet in Vrijwillige redding tot EUR. Dadingen met het Openbaar Ministerie, gerechtelijke of administratieve boeten en strafver-volgingskosten zijn niet te onzen laste. 4 - Eigen risico Bij een schadegeval in Burgerrechtelijke aansprakelijkheid Privé-leven blijft u uw eigen verzekeraar voor een eerste schijf van 184,23 EUR. Dit eigen risico is uitsluitend van toepassing voor de materiële schade. Dit bedrag wordt automatisch aangepast volgens de verhouding tussen het indexcijfer van de consumptieprijzen van kracht in de maand die aan het schadegeval voorafgaat en het indexcijfer van januari 2001, zijnde 177,83 (basis 100 in 1981). 5 - Indexering De verzekerde sommen in Burgerrechtelijke aansprakelijkheid Privé-leven en bijgevolg de overeenstemmende premie worden aangepast volgens de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen, waarbij het basisindexcijfer dat van januari 2001 is, zijnde 177,83 (basis 100 in 1981). Het indexcijfer dat toegepast wordt bij een schadegeval is dat van de maand die aan het schadegeval voorafgaat. Hoofdstuk 3 Rechtsbijstand Deze dekkingen worden u slechts verleend voor zover in uw bijzondere voorwaarden vermeld wordt dat u ze hebt afgesloten. De rechtsbijstandsgeschillen worden beheerd door Juris, een merk van AXA Belgium en een afzonderlijk departement dat volledig onafhankelijk werkt en gespecialiseerd is in de behandeling van deze geschillen. 1 - Basisdekkingen Wij verzekeren de strafrechtelijke verdediging van de verzekerde wanneer hij vervolgd wordt voor overtreding van wetten en reglementen voor een daad in zijn privé-leven het burgerrechtelijk verhaal van de verzekerde wanneer hij in het kader van zijn privéleven vergoeding eist voor - lichamelijke schade of schade die voortvloeit uit schade aan zijn goederen, waarvoor een derde tegenover hem burgerrechtelijk aansprakelijk is, uitsluitend krachtens de artikelen 1382 tot 1386 bis van het Burgerlijk Wetboek en gelijkaardige bepalingen van buitenlands recht - schade waarvoor een derde objectief burgerrechtelijk aansprakelijk is op basis van de wet van 30 juli 1979 betreffende de voorkoming van brand en ontploffing - lichamelijke schade geleden als zwakke weggebruiker in het kader van de wet betreffende de verplichte verzekering inzake motorrijtuigen. - lichamelijke en materiële schade als gevolg van burenhinder in de zin van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek, op voorwaarde dat zij voortvloeien uit een plotselinge, voor de verzekerden onvoorzienbare gebeurtenis. Behoren ook tot het privé-leven van de verzekerde, alle handelingen en situaties die niet voortvloeien uit de uitoefening van een beroepsbezigheid, dit wil zeggen een activiteit die gewoonlijk en met winstoogmerk wordt uitgeoefend. Vallen eveneens onder de dekking de geschillen met betrekking tot de verzekerde kinderen die tegen betaling diensten verrichten voor rekening van derden tijdens de schoolvakanties of in hun vrije tijd, alsook de geschillen als gevolg van de schade veroorzaakt door honden die voor de bewaking van beroepsruimten worden gebruikt.

7 Maar, wat betreft geschillen met betrekking tot dieren Wij dekken geen geschillen met betrekking tot - rijpaarden waarvan de verzekerde eigenaar is - niet-huisdieren waarvan de verzekerde eigenaar of bewaarder is geschillen met betrekking tot gebouwen Wij dekken slechts geschillen met betrekking tot - gebouwen of gebouwgedeelten die dienen tot hoofd- of tweede verblijf van de verzekerden, daarin begrepen, als zij er deel van uitmaken : de ruimten bestemd voor de uitoefening van een vrij beroep of een handel zonder detailverkoop noch opslag van koopwaar de appartementen (garages inbegrepen) verhuurd aan of gratis ter beschikking gesteld van derden, op voorwaarde dat dit gebouw ten hoogste twee appartementen bevat de personenliften en goederenliften - stacaravans die worden gebruikt als hoofd- of tweede verblijf van de verzekerden - garages en parkeerruimten voor eigen gebruik van de verzekerden - tuinen en gronden die in totaal 5 hectare niet overschrijden - studentenkamers die door de verzekerde kinderen worden bewoond - gebouwen of gebouwgedeelten in aanbouw, wederopbouw of verbouwing die bestemd zijn om uw hoofd- of tweede verblijf te worden geschillen met betrekking tot het milieu Wij dekken geen geschillen in verband met schade die de verzekerde lijdt als gevolg van - aantasting van het milieu, onder meer de bodem, de lucht en het water - verontreiniging en hinder, onder meer door lawaai, stof, golven en stralingen, verlies van zicht, lucht of licht - grondverschuivingen of - bewegingen. Wij dekken geen geschillen in verband met schade die voor de verzekerde rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit de wijziging van de atoomkern of de voortbrenging van ioniserende stralingen. geschillen in verband met verplaatsingen Wij dekken geen geschillen voortvloeiend uit het gebruik - door de verzekerde van luchtvaartuigen, behalve als inzittende. Onder luchtvaartuig wordt verstaan enig vervoermiddel waarmee personen of goederen in de lucht kunnen worden verplaatst. - van motorboten van meer dan 10 DIN PK (onder meer waterscooters, jetski's...) of zeilboten van meer dan 300 kg waarvan een verzekerde eigenaar is. Onder boot wordt verstaan een drijvend vaartuig bestemd voor de vaart. - een motorrijtuig waarvoor in België verzekeringsplicht bestaat, met uitzondering van het burgerrechtelijk verhaal dat gericht is op de vergoeding van de schade geleden door de verzekerde in de hoedanigheid van inzittende van een dergelijk voertuig. Gedekt zijn evenwel geschillen met betrekking tot de schade die de verzekerden leden of de schade aan derden veroorzaakt door de verzekerden, wanneer zij een landmotorrijtuig of spoor-voertuig besturen waarvoor wettelijke verzekeringsplicht bestaat zonder de hiervoor wettelijk vereiste leeftijd te hebben en buiten medeweten van hun ouders, de personen die hen onder hun hoede hebben en van de houder van het voertuig. geschillen veroorzaakt door leiders van jeugdbewegingen of gelijkgestelde bewegingen Wij dekken de geschillen voortvloeiend uit schade als gevolg van de persoonlijke daad van de verzekerde maar niet de geschillen voortvloeiend uit schade veroorzaakt door de personen voor wie de verzekerde moet instaan als leider, aangestelde of organisator van dergelijke bewegingen. geschillen in verband met de jacht

8 Wij dekken geen geschillen voortvloeiend uit schade veroorzaakt of geleden door de verzekerde in zijn hoedanigheid van jager, organisator of directeur van jachtpartijen, eigenaar of huurder van jachtterreinen. AlgemeneVoorwaarden35 geschillen voortvloeiend uit schade die door een verplichte verzekering wordt gedekt Wij dekken geen geschillen voortvloeiend uit schade waarvoor de verzekerde burgerrechtelijk aansprakelijk wordt gesteld en waarvoor wettelijke verzekeringsplicht bestaat. geschillen voortvloeiend uit een opzettelijke daad Wij dekken geen geschillen met betrekking tot de persoonlijke aansprakelijkheid van de verzekerde die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en die een opzettelijke daad heeft begaan. geschillen voortvloeiend uit grove schuld Wij dekken geen geschillen met betrekking tot de persoonlijke aansprakelijkheid van de verzekerde die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, voor schade voortvloeiend uit één van de volgende gevallen van grove schuld : - alcoholintoxicatie van meer dan 1,5 g/l bloed, dronkenschap of een gelijkaardige toestand voortvloeiend uit het gebruik van andere producten dan alcoholische dranken - weddenschappen of uitdagingen - schade veroorzaakt ter gelegenheid van misdaden of opzettelijke wanbedrijven. geschillen betreffende het overlijden van een nabestaande Wij dekken geen geschillen in verband met de vergoeding van schade geleden door de verzekerde en voortvloeiend uit het overlijden van een persoon die niet de hoedanigheid van verzekerde of bloedverwant of aanverwant in rechte lijn heeft. geschillen van contractuele aard Wij dekken niet het burgerrechtelijk verhaal dat gericht is op de vergoeding van schade die voortvloeit uit de slechte uitvoering van een contract zelfs als de medecontractant aansprakelijk wordt gesteld op om het even welke andere grondslag. Wij dekken echter wel het verhaal met het oog op de vergoeding van lichamelijke schade. Wij dekken geen geschillen die hun oorsprong vinden in de contractuele relaties van het slachtoffer met een arts, een apotheker, een verplegingsinrichting, een beoefenaar van een paramedisch beroep of een dierenarts, zelfs indien zij op om het even welke andere grondslag aansprakelijk worden gesteld. Wij dekken niet het burgerrechtelijk verhaal dat wordt uitgeoefend op de persoon aan wie de verzekerde roerende en onroerende goederen of dieren heeft toevertrouwd. geschillen in verband met uitzonderlijke feiten Wij dekken geen geschillen in verband met - oorlog, staking, of oproer, hierin begrepen burgeroorlog of alle gewelddaden met collectieve drijfveer, al dan niet met opstand tegen de gevestigde orde. - natuurrampen overkomen in België. 2 - Juris Info 078/ Wanneer een verzekerde, in het kader van de dekkingen van dit hoofdstuk en zelfs buiten het bestaan van enig geschil, informatie wenst te ontvangen over zijn rechten, kan hij een beroep doen op onze juridische inlichtingendienst per telefoon. 3 - Onvermogen van derden Ingeval het verhaal uitgeoefend wordt tegen een aansprakelijke derde, voorzover deze behoorlijk geïdentificeerd werd en insolvent erkend is, betalen wij aan de verzekerde de vergoeding van de lichamelijke schade ten laste van deze derde, tot beloop van EUR per geschil, voorzover geen enkele openbare of particuliere instelling schuldenaar van dat bedrag kan worden verklaard.

9 4 - Gemeenschappelijke bepalingen Duur van onze dekking Wij komen tegemoet voor geschillen ten gevolge van een gebeurtenis die is overkomen tijdens de geldigheidsduur van het contract, voorzover echter de verzekerde vóór de sluiting van het contract geen kennis had van de situatie die tot het geschil aanleiding heeft gegeven, of hij bewijst dat hij vóór die datum onmogelijk kennis kon hebben van de bewuste situatie. Het geschil moet ons uiterlijk 60 dagen na afloop van het contract zijn aangegeven, tenzij de verzekerde bewijst dat hij ons heeft gewaarschuwd zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk was. Onze verplichtingen in geval van geschil Vanaf het ogenblik waarop de dekkingen verworven zijn en binnen de grenzen ervan, verbinden wij ons ertoe het dossier te beheren in het belang van de verzekerde de verzekerde in te lichten over de evolutie van zijn dossier Uw verplichtingen in geval van geschil Bij niet-naleving van de hierboven beschreven verplichtingen, verminderen of schrappen wij de verschuldigde vergoedingen en/of tegemoetkomingen of eisen wij van u de in verband met het geschil uitgekeerde vergoedingen en/of kosten terug. Bij een geschil verbindt u, of in voorkomend geval, de verzekerde, zich ertoe : het geschil aan te geven ons nauwkeurig inlichten over de omstandigheden, de omvang van de schade en de letsels, de identiteit van de getuigen en slachtoffers, binnen 8 dagen na het overkomen van het geschil ten laatste. Mee te werken aan de afwikkeling van het geschil ons onverwijld in het bezit stellen van en ons toestemming geven voor het verkrijgen van alle nuttige documenten en alle nodige inlichtingen voor het goede beheer van het dossier; daartoe dient u, zodra het geschil zich voordoet, alle bewijsstukken van de schade te verzamelen, onze afgevaardigde of onze expert ontvangen en hun vaststellingen vergemakkelijken ons alle dagvaardingen, alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten te bezorgen binnen 48 uur na hun overhandiging of betekening zich persoonlijk aanmelden op de zitting waarvoor uw aanwezigheid of die van de verzekerde verplicht is alle nodige maatregelen nemen om de gevolgen van het geschil te beperken. Vrije keuze van advocaat of expert Wij behouden ons de mogelijkheid voor om alle stappen te ondernemen om het geschil in der minne te regelen. Wij delen de verzekerde mee of het aangewezen is om een gerechtelijke of administratieve procedure aan te vangen of eraan deel te nemen. Bij een gerechtelijke of administratieve procedure heeft de verzekerde de vrije keuze van advocaat, expert of wie dan ook met de vereiste kwalificaties om zijn belangen te verdedigen, te vertegenwoordigen of te dienen. Wij staan ter beschikking van de verzekerde om hem in zijn keuze te adviseren. Belangenconflict Telkens als er een belangenconflict ontstaat tussen de verzekerde en ons, staat het de eerstgenoemde vrij een advocaat of wie dan ook met de vereiste kwalificaties in te schakelen om zijn belangen te verdedigen.

10 Objectiviteitsclausule Onverminderd de mogelijkheid een rechtsgeding in te stellen, kan de verzekerde een advocaat van zijn keuze raadplegen als er met ons een meningsverschil bestaat over de houding die moet worden aangenomen om een geschil te regelen en nadat wij hem op de hoogte gebracht hebben van onze zienswijze of onze weigering zijn stelling te volgen. Bevestigt de advocaat ons standpunt, dan betalen wij de helft van de kosten en honoraria van de raadpleging terug. Stelt de verzekerde, tegen het advies van die advocaat, op eigen kosten toch een procedure in en behaalt hij een beter resultaat dan wat hij zou hebben verkregen indien hij onze zienswijze had aangenomen, dan verlenen wij onze dekking en betalen wij het saldo van de kosten en honoraria van de raadpleging terug. en Bevestigt de advocaat de stelling van de verzekerde, dan verlenen wij onze dekking, inclusief de kosten en honoraria van de raadpleging, wat ook de afloop van de procedure weze. Bedrag van onze dekking Onze dekking is begrensd tot EUR per geschil. Onder geschil verstaan wij enige betwisting waarbij de verzekerde ertoe gebracht wordt een recht te doen gelden of zich tegen een aanspraak te verzetten, tot en met een rechtsgeding; bij uitbreiding, alle vervolgingen waarbij de verzekerde ertoe gebracht wordt zich te verdedigen voor een straf- of onderzoeksgerecht. Als eenzelfde geschil geldt, elke opeenvolging van betwistingen die uit eenzelfde schadeverwekkend feit voortvloeien of met elkaar in verband staan. Wanneer verscheidene verzekerden bij een geschil betrokken zijn, deelt u ons de prioriteiten mee bij het verbruiken van het door ons gedekte bedrag. Wij nemen ten laste naargelang de geleverde prestaties met het oog op de oplossing van het gedekte geschil, - de kosten eigen aan dit geschil, namelijk - de kosten voor het door ons aanleggen en behandelen van het dossier - de expertisekosten - de kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures ten laste van de verzekerde, hierin begrepen de gerechtelijke kosten met betrekking tot de strafrechtelijke gedingen - de gerechtelijke kosten van de tegenpartij, indien de verzekerde gerechtelijk verplicht is die terug te betalen - de kosten en honoraria van deurwaarders - de kosten en honoraria van één enkele advocaat; de dekking wordt niet verleend in geval van verandering van advocaat, behalve wanneer de verzekerde, om redenen onafhankelijk van zijn wil, verplicht is een andere advocaat te raadplegen. Wanneer de staat van kosten en honoraria van een advocaat abnormaal hoog is, verbindt de verzekerde zich ertoe om te vragen dat de bevoegde overheid of het bevoegde gerecht op onze kosten uitspraak doet over die staat. Zo niet, behouden wij ons het recht voor onze tegemoetkoming te beperken, in de mate van de geleden schade - de reis- en verblijfkosten op een redelijke wijze door de verzekerde gemaakt, wanneer zijn persoonlijke verschijning voor een buitenlandse rechtbank wettelijk vereist is of bevolen bij een gerechtelijke beslissing. Wij nemen niet ten laste - de door een verzekerde betaalde kosten en honoraria van vóór de aangifte van het geschil of van nadien gemaakte, zonder ons te waarschuwen - de straffen, boetes, opdeciemen, schikkingen met het Openbaar Ministerie - de bijdrage aan het Fonds voor slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en de registratiekosten - geschillen waarvan de hoofdinzet 184,23 EUR geïndexeerd niet overschrijdt, waarbij het basisindexcijfer dat is van januari 2001, zijnde 177,83 (basis 100 in 1981) - de kosten en honoraria verbonden aan een procedure in cassatie of voor een internationale rechtbank, als de hoofdinzet kleiner is dan EUR. Subrogatie Wij treden in de rechten van de verzekerde voor de terugvordering van de sommen die

11 wij ten laste hebben genomen en onder meer voor een eventuele rechtsplegingsvergoeding.

Sport- en ontspanningsvereniging. Lichamelijke ongevallen en aansprakelijkheidsverzekering. Algemene voorwaarden

Sport- en ontspanningsvereniging. Lichamelijke ongevallen en aansprakelijkheidsverzekering. Algemene voorwaarden Sport- en ontspanningsvereniging Lichamelijke ongevallen en aansprakelijkheidsverzekering Overzicht Dekkingen Hoofdstuk 1 - Verzekerde personen en derden 1. Verzekerde personen...3 2. Derden...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

COMFORT THUIS SPECIAAL

COMFORT THUIS SPECIAAL voorwaarden Multirisicoverzekering Woning en Privé-leven COMFORT THUIS SPECIAAL Overzicht Brand - Basisdekkingen 4 Principes 4 Dekkingen 1 - Brand 2 - Ontploffing 3 - Implosie 4 - Rook, roet 5 - Bliksem

Nadere informatie

Jacht Aansprakelijkheidsverzekering tegenover derden

Jacht Aansprakelijkheidsverzekering tegenover derden Jacht Aansprakelijkheidsverzekering tegenover derden Overzicht De dekkingen burgerrechtelijke aansprakelijkheid 3 1. Omvang van de dekkingen 3 2. Aanvang van de dekkingen 5 3. Verzekeringsgebied 5 4. Gemeenschappelijke

Nadere informatie

TALENSIA. B.A. Uitbating. Specifieke bepalingen

TALENSIA. B.A. Uitbating. Specifieke bepalingen TALENSIA B.A. Uitbating Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing en beschikbaar

Nadere informatie

TALENSIA. B.A. Uitbating. Specifieke bepalingen

TALENSIA. B.A. Uitbating. Specifieke bepalingen TALENSIA B.A. Uitbating Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. HOOFDSTUK

Nadere informatie

1. AANSPRAKELIJKHEID 3

1. AANSPRAKELIJKHEID 3 ALGEMENE VOORWAARDEN - AUTOVERZEKERING 1. AANSPRAKELIJKHEID 3 OMVANG VAN DE DEKKING AANSPRAKELIJKHEID... 3 VERZEKERDE VOERTUIGEN EN PERSONEN... 3 VERZEKERINGSGEBIED... 4 DEKKINGEN... 4 UITSLUITINGEN...

Nadere informatie

BA Privéleven. Algemene Voorwaarden

BA Privéleven. Algemene Voorwaarden BA Privéleven Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale

Algemene Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale 0079-2002714N-22122012 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Familiale

Algemene voorwaarden. Familiale Algemene voorwaarden Familiale 78489N / 0079-3300805N-22122012 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be

Nadere informatie

BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE LEVEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE BEPALINGEN

BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE LEVEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE BEPALINGEN BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE LEVEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE BEPALINGEN 2 VERPLICHTE MEDEDELINGEN 2 BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 3 HOOFDSTUK 1 VOORWERP EN OMVANG VAN DE

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale. Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar

Algemene Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale. Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Algemene Voorwaarden çb c bc ç çbc hçb çch hçb çch bc çh Aansprakelijkheidsverzekering Top Familiale Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot

Nadere informatie

Verzekering B.A. Gezin

Verzekering B.A. Gezin P&V VERZEKERINGEN C.V.B.A. 151, Koningsstraat B-1210 BRUSSEL Verzekering B.A. Gezin Algemene voorwaarden onderworpen aan de wet van 25.06.92 en zijn uitvoeringsbesluiten Editie 551/08-2007 Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID. Begrippen. 2 Nadere omschrijving van sommige risico's. 1 Omschrijving van de verzekering

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID. Begrippen. 2 Nadere omschrijving van sommige risico's. 1 Omschrijving van de verzekering VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Deze verzekering is in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 12 januari 1984 tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden inzake de verzekering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering Sport & Ontspanning. belangen te schaden. plaatsvinden. Schade: dieren. schade. Schadegeval: toegekend.

Algemene Voorwaarden. Verzekering Sport & Ontspanning. belangen te schaden. plaatsvinden. Schade: dieren. schade. Schadegeval: toegekend. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Verzekeringnemer: De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die deze verzekering onderschrijft. Vereniging: De groep van personen die vrijetijdsactiviteiten met een niet-(semi)professioneel

Nadere informatie

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID GEZINSPOLIS - WET AFDY9 1 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Deze verzekering is in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 12 januari 1984 tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden

Nadere informatie

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID GEZINSPOLIS - WET AFDY9 1 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Deze verzekering is in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 12 januari 1984 tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven

Algemene voorwaarden. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven Algemene voorwaarden Burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven 1 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1 OMVANG VAN DE VERZEKERING 3 Artikel 1. Bepalingen 3 Artikel 2. Voorwerp van de verzekering 3 Artikel 3. Wie

Nadere informatie

PRIVAAT LEVEN. Ref.: 2/2004/04/003 ALGEMENE VOORWAARDEN

PRIVAAT LEVEN. Ref.: 2/2004/04/003 ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVAAT LEVEN Ref.: INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1 VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE-LEVEN 1 Begripsbepalingen 3 2 Wat is verzekerd? 3 3 Territoriale grenzen 3 4 De verzekerde

Nadere informatie

VERZEKERING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID IN HET PRIVÉLEVEN. 3 Wat verzekeren we? 1 Wie bent u, wie zijn wij? 4 Wie is er, naast u, ook verzekerd?

VERZEKERING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID IN HET PRIVÉLEVEN. 3 Wat verzekeren we? 1 Wie bent u, wie zijn wij? 4 Wie is er, naast u, ook verzekerd? ALGEMENE VOORWAARDEN Versie mei 2014 GEZINSPOLIS BLZ. 1 VERZEKERING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID IN HET PRIVÉLEVEN Hoe voorzichtig en vooruitziend u doorgaans ook bent, een ongeluk schuilt soms in een klein

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ETHIAS FAMILIALE

ALGEMENE VOORWAARDEN ETHIAS FAMILIALE ALGEMENE VOORWAARDEN ETHIAS FAMILIALE Inleiding Geachte mevrouw Geachte heer Het boekje dat u nu in handen heeft, bevat de algemene voorwaarden van uw polis Ethias Familiale. Samen met de bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

VIVIUM FAMILY SOLUTIONS. Verzekering rechtsbijstand. All In Plus. Algemene voorwaarden

VIVIUM FAMILY SOLUTIONS. Verzekering rechtsbijstand. All In Plus. Algemene voorwaarden VIVIUM FAMILY SOLUTIONS Verzekering rechtsbijstand All In Plus Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VIVIUM FAMILY SOLUTIONS RECHTSBIJSTAND ALL IN PLUS INHOUDSOPGAVE begripsomschrijvingen art. 1 wat

Nadere informatie

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID POLIS VERENIGINGSLEVEN ALDQ8 1 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 1 Omschrijving van de verzekering Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid die de verzekerden kunnen oplopen

Nadere informatie

B.A. Beroep Algemene voorwaarden

B.A. Beroep Algemene voorwaarden B.A. Beroep Algemene voorwaarden AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992)

Nadere informatie

Verzekeringen Rechtsbijstand

Verzekeringen Rechtsbijstand Verzekeringen Rechtsbijstand Algemene voorwaarden GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN RECHSTBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING TITEL 1 - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN Art. 1 - WAT IS HET

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING. Tweewieler Motor Bromfiets

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING. Tweewieler Motor Bromfiets ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING Tweewieler Motor Bromfiets Motorrijtuigenverzekering Inhoudstafel Blz. Definities 7 Titel I - Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 9 1. Omvang van de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FAMILIEVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN FAMILIEVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN FAMILIEVERZEKERING Referte: FAM.006 201109 FAM.006-V1 OPTIMCO NV - Boomsesteenweg 75-2610 Wilrijk (Antwerpen) Tel 03.297.51.20 - Fax 03.295.96.33 - info@optimco.be - www.optimco.be

Nadere informatie

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EVENEMENTEN. 1 Omschrijving. 2 Vrij te kiezen verzekeringswaarborgen. Begrippen

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EVENEMENTEN. 1 Omschrijving. 2 Vrij te kiezen verzekeringswaarborgen. Begrippen POLIS EVENEMENTEN BLZ. 1 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EVENEMENTEN Deze verzekering is bestemd voor evenementen met een tijdelijk karakter waarvan de organisatie niet tot de bedrijfsactiviteit

Nadere informatie

elke andere persoon dan deze vermeld onder artikel 1.1. van deze titel. 3. verzekerd voertuig

elke andere persoon dan deze vermeld onder artikel 1.1. van deze titel. 3. verzekerd voertuig titel II - basisformule De verzekering onder deze titel is alleen verworven indien dit in de bijzondere voorwaarden van deze overeenkomst is vermeld. hoofdstuk 1 algemene bepalingen artikel 1 begripsomschrijving

Nadere informatie

Comfort Thuis Speciaal. Multirisicoverzekering Woning en Privé-leven Algemene voorwaarden

Comfort Thuis Speciaal. Multirisicoverzekering Woning en Privé-leven Algemene voorwaarden Comfort Thuis Speciaal Multirisicoverzekering Woning en Privé-leven Overzicht Brand - Basisdekkingen 5 1. Principes 5 2. Dekkingen 1 - Brand 2 - Ontploffing 3 - Implosie 4 - Rook, roet 5 - Bliksem 6 -

Nadere informatie

Titel A : Specifieke voorwaarden betreffende de verzekering. aansprakelijkheid van landbouwbedrijven Verzekering «Landbouwbedrijf»

Titel A : Specifieke voorwaarden betreffende de verzekering. aansprakelijkheid van landbouwbedrijven Verzekering «Landbouwbedrijf» algemene Voorwaarden de duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie