DATUM GOEDKEURING PERSKLAAR : DATE D APPROBATION DU BON A TIRER :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DATUM GOEDKEURING PERSKLAAR : DATE D APPROBATION DU BON A TIRER :"

Transcriptie

1 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Door de ondertekening van dit document bevestigt U dat deze, door U verbeterde, tekst in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd mag worden. Zonder deze bevestiging kunnen de diensten van het Belgisch Staatsblad niet overgaan tot publicatie. En signant ce document vous confirmez que ce texte, corrigé par vos soins, peut être publié au Moniteur belge. Les services du Moniteur belge ne peuvent procéder à sa publication sans cette confirmation. De diensten van het Belgisch Staatsblad zullen pogen de door U hieronder ingevulde gewenste publicatiedatum te respecteren maar deze datum kan niet gegarandeerd worden. Indien deze datum absoluut gerespecteerd moet worden, gelieve dit dan duidelijk naast deze datum te vermelden. Indien het materieel onmogelijk is om deze absolute datum te respecteren dan zullen wij U contacteren via het hieronder vermelde telefoonnummer of via Uw adres. Indien U een nieuwe drukproef wenst gelieve dit dan hier aan te duiden : NIEUWE DRUKPROEF : JA / NEEN Les services du Moniteur belge s efforceront de respecter la date de publication souhaitée telle que vous l avez complétée ci-dessous mais cette date ne peut pas être garantie. Lorsque la date doit absolument être respectée veuillez l indiquer clairement en regard de cette date. Si matériellement, il s avère impossible de respecter cette date absolue nous vous contacterons soit par téléphone au numéro indiqué ci-après soit via votre adresse . Si vous désirez une nouvelle épreuve veuillez l indiquer ici : NOUVELLE EPREUVE : OUI / NON Indien U geen nieuwe drukproef wenst gelieve dan de gegevens hieronder aan te vullen : Si vous ne désirez pas de nouvelle épreuve veuillez compléter les données ci-après : Naam in drukletters Telefoonnummer : Nom en caractères d imprimerie : Numéro téléphone : DATUM GOEDKEURING PERSKLAAR : DATE D APPROBATION DU BON A TIRER : HANDTEKENING : SIGNATURE : GEWENSTE PUBLICATIEDATUM : DATE DE PUBLICATION SOUHAITEE : Dominique Van de Voorde Antwerpsesteenweg 53, 1000 Brussel chaussée d Anvers 53, 1000 Bruxelles Tel. 02/ Tél. 02/ Fax 02/ Fax 02/ * *

2 * *

3 sabine MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 1 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [C 2014/03137] Overdracht van personeelsleden van de FOD Financiën naar de diensten van het Vlaams Gewest Oproep tot kandidaten Deze dienstorder is bestemd voor de personeelsleden van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie en de Stafdienst Beleidsexpertise en -ondersteuning. A. Voorwerp van de dienstorder In uitvoering van artikel 5, 3, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, zal het Vlaams gewest met ingang van 1 januari 2015 zelf de dienst verzekeren van de volgende belastingen : a) het successierecht van Rijksinwoners en het recht van overgang bij overlijden van niet-rijksinwoners; b) het registratierecht op de overdrachten ten bezwarende titel van in België gelegen onroerende goederen met uitsluiting van de overdrachten die het gevolg zijn van een inbreng in een vennootschap behalve voor zover het een inbreng betreft door een natuurlijk persoon van een woning in een Belgische vennootschap; c) het registratierecht op : de vestiging van een hypotheek op een in België gelegen onroerend goed; de gedeeltelijke of gehele verdelingen van in België gelegen onroerende goederen, de afstanden onder bezwarende titel, onder mede-eigenaars, van onverdeelde delen in soortgelijke goederen, en de omzettingen bedoeld in de artikelen 745quater en 745quinquies van het Burgerlijk Wetboek, zelfs indien er geen onverdeeldheid is; d) het registratierecht op de schenkingen onder de levenden van roerende of onroerende goederen. Het Vlaams gewest heeft meegedeeld dat het het personeel wenst over te nemen dat belast is met de dienst van de bovenvermelde belastingen. Overeenkomstig het koninklijk besluit van 25 juli 1989 tot vaststelling van de wijze waarop personeelsleden van de federale ministeries overgaan naar de gemeenschaps- en gewestregeringen en naar het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie worden de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën uitgenodigd om per schrijven en binnen de dertig dagen te tellen vanaf de publicatie van deze dienstorder in het Belgisch Staatsblad (poststempel geldt als bewijs), te laten weten of zij vrijwillig wensen te worden overgedragen naar de diensten van het Vlaams Gewest in een betrekking vermeld in bijlage 1, die overeenstemt met hun niveau. De personeelsleden stellen zich kandidaat voor één of meerdere standplaatsen met volgorde van voorkeur. Indien geen van deze standplaatsen bekomen wordt; vervalt de kandidatuur van het personeelslid B. Wie mag postuleren en hoe worden de kandidaten voor een vrijwillige overdracht gerangschikt? B.1. De personeelsleden van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie en van de Stafdienst Beleidsexpertise en -ondersteuning die behoren tot de Nederlandse taalrol of het Nederlandse taalregime en die behoren tot de diensten die deel uitmaken van de diensten in bijlage 2, mogen een betrekking postuleren die overeenstemt met hun niveau, dit door gebruik te maken van bijlage 3. De aandacht wordt erop gevestigd dat het bijgaande aanvraagformulier (bijlage 3) dient te worden gebruikt om zich officieel kandidaat te stellen voor een overdracht naar het Vlaams Gewest. B.2. De personeelsleden die tot hetzelfde niveau behoren worden op de volgende wijze gerangschikt : 1 de personeelsleden die effectief instaan voor de dienst (1) van de onder punt A vermelde belastingen; 2 de personeelsleden die niet effectief instaan voor de dienst (1) van de onder punt A vermelde belastingen; B.3. Binnen de twee groepen bedoeld in de vorige alinea, worden de personeelsleden als volgt gerangschikt : 1 de rijksambtenaren; 2 de stagiairs; 3 de bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen personeelsleden; 4 de personeelsleden tewerkgesteld in het kader van een startbaanovereenkomst. B.4. In elk van de groepen gevormd overeenkomstig de punten B.2. en B.3. worden de personeelsleden als volgt gerangschikt : a) voor de betrekkingen behorende tot niveau A : 1 het personeelslid behorend tot de hoogste klasse; 2 onder de personeelsleden die behoren tot eenzelfde klasse wordt voorrang gegeven aan het personeelslid met de grootste klasseanciënniteit; 3 bij gelijke klasseanciënniteit wordt voorrang gegeven aan het personeelslid met de grootste dienstanciënniteit; 4 bij gelijke dienstanciënniteit, de oudste in leeftijd. b) voor de betrekkingen behorende tot de niveaus B, C of D : 1 het personeelslid met de grootste niveauanciënniteit; 2 bij gelijke niveauanciënniteit, het personeelslid met de grootste dienstanciënniteit; 3 bij gelijke dienstanciënniteit, de oudste in leeftijd. Het criterium van de klasseanciënniteit of de niveauanciënniteit wordt niet toegepast voor het personeelslid dat niet de hoedanigheid van rijksambtenaar heeft. De dienstanciënniteit van het personeelslid dat niet de hoedanigheid van rijksambtenaar heeft, omvat de tijd gedurende welke het in enige hoedanigheid en zonder vrijwillige onderbreking deel heeft uitgemaakt van een federale overheidsdienst. De administratieve anciënniteiten die in aanmerking worden genomen zijn deze die vastgesteld zijn op de eerste dag van de maand waarin deze dienstorder is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. C. Aantal betrekkingen Niveau A 108 Niveau B 103 Niveau C 146

4 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD sabine Niveau D 46 Totaal 403 D. Personeelsleden die tijdelijk afwezig zijn van de dienst Voor de personeelsleden die tijdelijk afwezig zijn van de dienst wordt de dienstchef verzocht om de dienstorder onmiddellijk per schrijven te versturen naar hun domicilie. E. Verzending van de aanvragen tot overdracht (bijlage 3) De personeelsleden verzenden hun aanvraag tot overdracht (bijlage 3) per schrijven (bij voorkeur bevestigd per mail gericht aan het contactcenter P&O, naar het volgend adres : FOD Financiën Stafdienst P&O Shared Service Center Team Loopbaan Koning Albert II laan 33, bus BRUSSEL Er zal ontvangst worden gemeld van de kandidaturen. Voor bijkomende informatie aangaande dit dienstorder kan u terecht bij het P&O -informatiecentrum telefoon : of via het online webformulier. G. Bijkomende inlichtingen Inlichtingen met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden en het statuut van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid kunnen verkregen worden bij mevrouw Saskia De Jaegher, stafmedewerker, op het telefoonnummer of per mail : De mogelijkheid bestaat eveneens om het Vlaams personeelsstatuut online te raadplegen op de volgende website : http :// Brussel, De Voorzitter van het Directiecomité Hans D HONDT Nota (1) Onder de dienst dient te worden begrepen : de vaststelling van de belastinggrondslag, de berekening van de belasting, de controle van de belastinggrondslag en van de belasting, de daarop betrekking hebbende betwistingen (zowel administratief als gerechtelijk), de inning en de invordering van de belastingen (met inbegrip van de kosten en de interesten) Bijlage 1 aan de dienstorder betreffende de overdracht van personeelsleden van de FOD Financiën naar het Vlaams Gewest oproep tot kandidaten (gewestbelastingen groep 3) Betrekkingen te verlenen bij wege van overdracht naar het Vlaams Gewest in de diensten gevestigd te : (tabel : betrekkingen per niveau en per standplaats) Gemeente Regio Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Totaal Aalst Centrum Antwerpen Noord Brugge West Brussel Centrum Genk Oost Gent Centrum Hasselt Oost Kortrijk West Leuven Oost Mechelen Noord Oostende West Roeselare West Sint-Niklaas Noord Turnhout Oost TOTAAL Bijlage 2 aan de dienstorder betreffende de overdracht van personeelsleden van de FOD Financiën naar het Vlaams Gewest oproep tot kandidaten (gewestbelastingen groep 3) LIJST VAN DE DIENSTEN DIE INSTAAN VOOR DE DIENST (3) VAN de volgende belastingen : het successierecht van rijksinwoners en het recht van overgang bij overlijden van niet-rijksinwoners;

5 sabine MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD het registratierecht op de overdrachten ten bezwarende titel van in België gelegen onroerende goederen met uitsluiting van de overdrachten die het gevolg zijn van een inbreng in een vennootschap behalve voor zover het een inbreng betreft door een natuurlijk persoon van een woning in een Belgische vennootschap; het registratierecht op : de vestiging van een hypotheek op een in België gelegen onroerend goed; de gedeeltelijke of gehele verdelingen van in België gelegen onroerende goederen, de afstanden onder bezwarende titel, onder mede-eigenaars, van onverdeelde delen in soortgelijke goederen, en de omzettingen bedoeld in de artikelen 745quater en 745quinquies van het Burgerlijk Wetboek, zelfs indien er geen onverdeeldheid is; het registratierecht op de schenkingen onder de levenden van roerende of onroerende goederen. StafdienstBeleidsexpertise en -ondersteuning directie IV/2 AlgemeneAdministratie van de Patrimoniumdocumentatie : Centrale diensten : directie VI/8 geschillen : Nederlandstalige dossiers Gewestelijke directies registratie : 3 DIRECTIE REG.ANTWERPEN ITALIELEI 4, BUS ANTWERPEN KANT.REG.ANTWERPEN I ITALIELEI 4, BUS ANTWERPEN KANT.REG.ANTWERPEN III ITALIELEI 4, BUS ANTWERPEN KANT.REG.ANTWERPEN V ITALIELEI 4, BUS ANTWERPEN KANT.REG.ANTWERPEN VI ITALIELEI 4, BUS ANTWERPEN KANT.REG.ANTWERPEN VIII ITALIELEI 4, BUS ANTWERPEN KANT.REG.ANTWERPEN X ITALIELEI 4, BUS ANTWERPEN KANT.DOM.ANTWERPEN ITALIELEI 4, BUS ANTWERPEN KANT.PEN.BOETEN ANTWERPEN ITALIELEI 4, BUS ANTWERPEN KANT.REG.ANTWERPEN IX ITALIELEI 4, BUS ANTWERPEN KANT.REG.BOOM J VAN CLEEMPUTPLEIN BOOM KANT.REG.BRASSCHAAT I RUITERIJSCHOOL 3, BUS BRASSCHAAT KANT.REG.ANTWERPEN IV ITALIELEI 4, BUS ANTWERPEN KANT.REG.KAPELLEN ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN KANT.REG.BRASSCHAAT II ITALIELEI 4, BUS ANTWERPEN KANT.REG.ANTWERPEN XII ITALIELEI 4, BUS ANTWERPEN KANT.REG.ANTWERPEN XI ITALIELEI 4, BUS ANTWERPEN KANT.REG.KONTICH ITALIELEI 4, BUS ANTWERPEN KANT.REG.ANTWERPEN II ITALIELEI 4, BUS ANTWERPEN KANT.REG.ANTWERPEN VII ITALIELEI 4, BUS ANTWERPEN KANT.REG.MORTSEL ITALIELEI 4, BUS ANTWERPEN KANT.REG.ZANDHOVEN ITALIELEI 4, BUS ANTWERPEN INSP.REG.ANTWERPEN III ITALIELEI 4, BUS ANTWERPEN INSP.REG.ANTWERPEN IV ITALIELEI 4, BUS ANTWERPEN INSP.REG.ANTWERPEN I ITALIELEI 4, BUS ANTWERPEN INSP.REG.ANTWERPEN II ITALIELEI 4, BUS ANTWERPEN DIRECTIE REG.BRUGGE KONING ALBERT I-LAAN 1/ BRUGGE KANT.REG.BRUGGE I KONING ALBERT I-LAAN 1/ BRUGGE KANT.REG.BRUGGE II KONING ALBERT I-LAAN 1/ BRUGGE KANT.REG.BRUGGE III KONING ALBERT I-LAAN 1/ BRUGGE KANT.REG.BRUGGE IV KONING ALBERT I-LAAN 1/ BRUGGE KANT.REG.DIKSMUIDE WOUMENWEG DIKSMUIDE KANT.DOM.PEN.B.IEPER ARSENAALSTRAAT,4A 8900 IEPER KANT.REG.IEPER ARSENAALSTRAAT 4A 8900 IEPER KANT.REG.IZEGEM KASTEELSTRAAT IZEGEM KANT.REG.KNOKKE-HEIST MAJ.VAN DAMMESTR KNOKKE-HEIST KANT.REG.KORTRIJK I HOVENIERSSTRAAT KORTRIJK KANT.REG.KORTRIJK II HOVENIERSSTRAAT KORTRIJK KANT.REG.KORTRIJK III HOVENIERSSTRAAT KORTRIJK

6 4 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD sabine KANT.DOM.PEN.B.KORTRIJK HOVENIERSSTRAAT KORTRIJK KANT.REG.MENEN GROTE MARKT MENEN KANT.REG.OOSTENDE III VRIJHAVENSTRAAT OOSTENDE KANT.REG.OOSTENDE I VRIJHAVENSTRAAT OOSTENDE KANT.REG.OOSTENDE II VRIJHAVENSTRAAT OOSTENDE KANT.REG.POPERINGE ARSENAALSTRAAT 4A 8900 IEPER KANT.REG.ROESELARE RONDEKOMSTRAAT ROESELARE KANT.REG.TIELT TRAMSTRAAT TIELT KANT.REG.TORHOUT ELISABETHLAAN TORHOUT KANT.REG.VEURNE ADM.CEN.P.BENOITLN VEURNE KANT.DOM.PEN.B.BRUGGE BONINVEST BRUGGE KANT.REG.NIEUWPOORT J.FILLIAERTWEG NIEUWPOORT KANT.REG.WAREGEM HET PAND WAREGEM KANT.DOM.PEN.B.VEURNE ADM.CEN.P.BENOITLN VEURNE INSP.REG.BRUGGE KONING ALBERT I-LAAN 1/ BRUGGE INSP.REG.IEPER ENGELSE WANDELING 2 F KORTRIJK INSP.REG.KORTRIJK HOVENIERSSTRAAT KORTRIJK INSP.REG.VEURNE ADM.CEN.P.BENOITLN VEURNE INSP.REG.OOSTENDE VRIJHAVENSTRAAT OOSTENDE DIRECTIE REG.GENT SINT-LIEVENSLAAN GENT KANT.REG.DEINZE BRIELSTRAAT DEINZE KANT.REG.EEKLO GARENSTRAAT EEKLO KANT.REG.GENT I SINT-LIEVENSLAAN GENT KANT.REG.GENT II SINT-LIEVENSLAAN GENT KANT.REG.GENT IV SINT-LIEVENSLAAN GENT KANT.REG.GENT V SINT-LIEVENSLAAN GENT KANT.REG.GENT VI SINT-LIEVENSLAAN GENT KANT.REG.GENT VII SINT-LIEVENSLAAN GENT KANT.PEN.BOETEN GENT SINT-LIEVENSLAAN GENT KANT.DOM.GENT SINT-LIEVENSLAAN GENT KANT.REG.GERAARDSBERGEN ABDIJSTRAAT GERAARDSBERGEN KANT.REG.ZOTTEGEM ZAVEL ZOTTEGEM KANT.REG.KRUISHOUTEM MARLBOROUGHLAAN OUDENAARDE KANT.REG.LOCHRISTI SINT-LIEVENSLAAN GENT KANT.REG.RONSE GROTE MARKT RONSE KANT.REG.OUDENAARDE MARLBOROUGHLAAN OUDENAARDE KANT.DOM.PEN.B.OUDENAARDE MARLBOROUGHLAAN OUDENAARDE KANT.REG.ZELZATE SINT-LIEVENSLAAN GENT KANT.REG.AALTER SINT-LIEVENSLAAN GENT KANT.REG.MERELBEKE SINT-LIEVENSLAAN GENT INSP.REG.GENT I SINT-LIEVENSLAAN GENT INSP.REG.GENT II SINT-LIEVENSLAAN GENT INSP.REG.GENT III SINT-LIEVENSLAAN GENT INSP.REG.OUDENAARDE MARLBOROUGHLAAN OUDENAARDE DIRECTIE REG.HASSELT VOORSTRAAT HASSELT KANT.REG.GEEL WERFT GEEL KANT.REG.HERENTALS I BELGIELAAN HERENTALS KANT.REG.MOL VENAKKERSTRAAT MOL KANT.REG.TURNHOUT I GEMEENTESTRAAT TURNHOUT KANT.DOM.PEN.B.TURNHOUT OTTERSTRAAT TURNHOUT KANT.REG.TURNHOUT II GEMEENTESTRAAT TURNHOUT

7 sabine MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 5 KANT.REG.AARSCHOT PHILIPSSITE 3A, BUS LEUVEN KANT.REG.BERINGEN I HARMONIESTRAAT BERINGEN KANT.REG.BERINGEN II HARMONIESTRAAT BERINGEN KANT.REG.BILZEN VERBINDINGSSTRAAT TONGEREN KANT.REG.BORGLOON VERBINDINGSSTRAAT TONGEREN KANT.REG.BREE STADSPLEIN 1, BUS BREE KANT.REG.DIEST KONING ALBERTSTRAAT DIEST KANT.REG.GENK DIEPLAAN GENK KANT.REG.HAACHT R.VAN DE SANDELAAN HAACHT KANT.REG.HASSELT I VOORSTRAAT HASSELT KANT.REG.HASSELT II VOORSTRAAT HASSELT KANT.REG.HASSELT III VOORSTRAAT HASSELT KANT.REG.TIENEN II GOOSSENSVEST TIENEN KANT.REG.LEUVEN I PHILIPSSITE 3A, BUS LEUVEN KANT.REG.LEUVEN II PHILIPSSITE 3A, BUS LEUVEN KANT.REG.LEUVEN III PHILIPSSITE 3A, BUS LEUVEN KANT.DOM.PEN.B.LEUVEN PHILIPSSITE 3A -, BUS LEUVEN KANT.REG.MAASEIK VERBINDINGSSTRAAT TONGEREN KANT.REG.MAASMECHELEN BINNENHOF MAASMECHELEN KANT.REG.NEERPELT RINGLAAN OVERPELT KANT.REG.HOUTHALEN-HECHTER VOORSTRAAT HASSELT KANT.REG.ST-TRUIDEN ABDIJSTRAAT SINT-TRUIDEN KANT.REG.TIENEN I GOOSSENSVEST TIENEN KANT.DOM.PEN.B.TONGEREN VERBINDINGSSTRAAT TONGEREN KANT.REG.TONGEREN VERBINDINGSSTRAAT TONGEREN KANT.DOM.PEN.B.HASSELT VOORSTRAAT 43, BUS HASSELT KANT.REG.HERENTALS II BELGIELAAN HERENTALS INSP.REG.GENK RINGLAAN OVERPELT INSP.REG.HASSELT VOORSTRAAT HASSELT INSP.REG.LEUVEN PHILIPSSITE 3A, BUS LEUVEN INSP.REG.MOL WERFT GEEL INSP.REG.TIENEN GOOSSENSVEST TIENEN INSP.REG.TONGEREN VERBINDINGSSTRAAT TONGEREN INSP.REG.TURNHOUT GEMEENTESTRAAT TURNHOUT DIRECTIE REG.MECHELEN ZWARTZUSTERSVEST 24A 2800 MECHELEN KANT.REG.LIER KRUISBOGENHOFSTR.24, BUS LIER KANT.REG.HEIST O/D BERG BINNENWEG HEIST-O/D-BERG KANT.REG.MECHELEN I ZWARTZUSTERSVEST 24A 2800 MECHELEN KANT.REG.MECHELEN II ZWARTZUSTERSVEST 24A 2800 MECHELEN KANT.REG.MECHELEN III ZWARTZUSTERSVEST 24A 2800 MECHELEN KANT.DOM.PEN.B.MECHELEN ZWARTZUSTERSVEST 24A 2800 MECHELEN KANT.REG.PUURS GUIDO GEZELLELAAN PUURS KANT.REG.ASSE I MOLLESTRAAT 59/BUS ASSE KANT.REG.ASSE II MOLLESTRAAT 59/BUS ASSE KANT.REG.DILBEEK I BARON DE VIRONL DILBEEK KANT.REG.GRIMBERGEN GROENSTRAAT VILVOORDE KANT.REG.HALLE I Z.BERNARDASTRAAT HALLE KANT.REG.HALLE II Z.BERNARDASTRAAT HALLE KANT.REG.OVERIJSE TERHULPENSESTEENWEG OVERIJSE KANT.REG.DILBEEK II BARON DE VIRONL DILBEEK KANT.DOM.PEN.B.VILVOORDE GROENSTRAAT VILVOORDE

8 6 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD sabine KANT.REG.VILVOORDE GROENSTRAAT VILVOORDE KANT.REG.MEISE GROENSTRAAT VILVOORDE KANT.REG.ZAVENTEM HOOGSTRAAT 19, BUS ZAVENTEM KANT.REG.AALST I BEGIJNHOFLAAN DENDERMONDE KANT.REG.AALST II DR A SIERENSSTRAAT 16, B AALST KANT.REG.BEVEREN STATIONSPLEIN BEVEREN KANT.REG.AALST III BEGIJNHOFLAAN DENDERMONDE KANT.REG.DENDERMONDE I BEGIJNHOFLAAN DENDERMONDE KANT.REG.DENDERMONDE II BEGIJNHOFLAAN DENDERMONDE KANT.REG.SINT-NIKLAAS I DRIEKONINGENSTRAAT 4, BUS SINT-NIKLAAS KANT.REG.LOKEREN GROTE KAAI LOKEREN KANT.REG.NINOVE BEVRIJDINGSLAAN NINOVE KANT.REG.SINT-NIKLAAS III DRIEKONINGENSTRAAT 4, BUS SINT-NIKLAAS KANT.REG.SINT-NIKLAAS II DRIEKONINGENSTRAAT 4, BUS SINT-NIKLAAS KANT.REG.WETTEREN GENTSESTEENWEG WETTEREN KANT.DOM.PEN.B.DENDERMONDE BEGIJNHOFLAAN DENDERMONDE INSP.REG.AALST LIPPENSBEKWEG HAALTERT INSP.REG.DENDERMONDE BEGIJNHOFLAAN DENDERMONDE INSP.REG.HALLE Z.BERNARDASTRAAT HALLE INSP.REG.MECHELEN ZWARTZUSTERSVEST 24A 2800 MECHELEN INSP.REG.SINT-NIKLAAS DRIEKONINGENSTRAAT 4, BUS SINT-NIKLAAS INSP.REG.VILVOORDE GROENSTRAAT VILVOORDE Gewestelijke directies kadaster INSPECTIE ZAVENTEM HOOGSTRAAT 19, BUS ZAVENTEM INSPECTIE LEUVEN PHILIPSSITE 3A, BUS LEUVEN INSPECTIE HALLE Z.BERNARDASTRAAT HALLE CONTROLE WEZEMBEEK-OPPEM MUSEUMLAAN TERVUREN KANTOOR RONSE E.ANSEELESTRAAT RONSE KANTOOR TONGEREN VERBINDINGSSTRAAT TONGEREN CONTROLE ST-GENESIUS-RODE ZUSTER BERNARDASTRAAT HALLE KANTOOR WEMMEL MOLLESTRAAT 57, 3e VERD ASSE CONTROLE HALLE 2 Z.BERNARDASTRAAT HALLE CONTROLE HALLE 1 Z.BERNARDASTRAAT HALLE CONTROLE ASSE 2 MOLLESTRAAT ASSE CONTROLE VILVOORDE GROENSTRAAT GELIJKV VILVOORDE CONTROLE ASSE 1 MOLLESTRAAT ASSE CONTROLE DILBEEK BARON DE VIRONL DILBEEK CONTROLE MERCHTEM GROENSTRAAT VILVOORDE CONTROLE OVERIJSE TERHULPENSESTEENWEG OVERIJSE CONTROLE ZAVENTEM HOOGSTRAAT 19, BUS ZAVENTEM CONTROLE LEUVEN 1 PHILIPSSITE 3A, BUS LEUVEN CONTROLE LEUVEN 2 PHILIPSSITE 3A, BUS LEUVEN CONTROLE LEUVEN 3 PHILIPSSITE 3A, BUS LEUVEN CONTROLE TIENEN 1 GOOSSENSVEST TIENEN CONTROLE AARSCHOT PHILIPSSITE 3A 3001 LEUVEN CONTROLE DIEST KONING ALBERTSTR. 16, BUS DIEST CONTROLE HAACHT R. VAN DE SANDELAAN HAACHT CONTROLE TIENEN 2 GOOSSENSVEST TIENEN DIRECTIE ANTWERPEN ITALIELEI 4, BUS ANTWERPEN DIR.ANTW. GESCHIILEN ITALIELEI 4, BUS ANTWERPEN

9 sabine MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 7 DIR.ANTW.BEHEER ITALIELEI 4, BUS ANTWERPEN DIR.ANTW. ORGANISATIE ITALIELEI 4, BUS ANTWERPEN INSPECTIE ANTWERPEN 1 ITALIELEI 4, BUS ANTWERPEN CONTROLE ANTWERPEN 1 ITALIELEI 4, BUS ANTWERPEN CONTROLE ANTWERPEN 2 ITALIELEI 4, BUS ANTWERPEN CONTROLE ANTWERPEN 4 ITALIELEI 4, BUS ANTWERPEN CONTROLE ANTWERPEN 5 ANTWERPSESTEENWEG 146, BUS KAPELLEN CONTROLE ANTWERPEN 6 ITALIELEI 4, BUS ANTWERPEN CONTROLE ANTWERPEN 7 ITALIELEI 4, BUS ANTWERPEN INSPECTIE ANTWERPEN 2 ITALIELEI 4, BUS ANTWERPEN CONTROLE ANTWERPEN 3 ITALIELEI 4, BUS ANTWERPEN CONTROLE MORTSEL MECHELSESTWG EDEGEM CONTROLE BRASSCHAAT RUITERIJSCHOOL 3, BUS BRASSCHAAT CONTROLE SCHILDE JAGERSWEG 65B 2390 MALLE CONTROLE SCHOTEN JAGERSWEG 65B 2390 MALLE CONTROLE WUUSTWEZEL RUITERIJSCHOOL 3, BUS BRASSCHAAT INSPECTIE MECHELEN ZWARTZUSTERSVEST 24, BUS MECHELEN CONTROLE LIER KRUISBOGENHOFSTR LIER CONTROLE MECHELEN 1 ZWARTZUSTERSVEST 24, BUS MECHELEN CONTROLE BOOM GROENE HOFSTRAAT BOOM CONTROLE WESTERLO BINNENWEG HEIST-O/D-BERG CONTROLE MECHELEN 2 ZWARTZUSTERSVEST 24, BUS MECHELEN CONTROLE PUURS ZWARTZUSTERSVEST 24, BUS MECHELEN INSPECTIE TURNHOUT RENIER SNIEDERSSTRAAT TURNHOUT CONTROLE HERENTALS BELGIELAAN HERENTALS CONTROLE TURNHOUT 1 RENIER SNIEDERSSTRAAT TURNHOUT CONTROLE GEEL DE WERFT GEEL CONTROLE MOL VENAKKERSTRAAT MOL CONTROLE TURNHOUT 2 RENIER SNIEDERSSTRAAT TURNHOUT CONTROLE TURNHOUT 3 RENIER SNIEDERSSTRAAT TURNHOUT DIRECTIE WEST-VLAANDEREN KONING ALBERT I-LAAN 1/ BRUGGE DIR.WEST-VL. GESCHILLEN KONING ALBERT I-LAAN 1/ BRUGGE DIR.WEST-VL. BEHEER KONING ALBERT I-LAAN 1/ BRUGGE DIR.WEST-VL. ORGANISATIE KONING ALBERT I-LAAN 1/ BRUGGE INSPECTIE BRUGGE 1 KONING ALBERT I-LAAN 1/ BRUGGE CONTROLE BRUGGE 1 KONING ALBERT I-LAAN 1/ BRUGGE CONTROLE BRUGGE 2 KONING ALBERT I-LAAN 1/ BRUGGE CONTROLE BRUGGE 3 KONING ALBERT I-LAAN 1/ BRUGGE CONTROLE TIELT TRAMSTRAAT 50, 3e VERD 8700 TIELT CONTROLE TORHOUT ELISABETHLAAN 27, 1e VERD 8820 TORHOUT INSPECTIE KORTRIJK HOVENIERSSTRAAT KORTRIJK CONTROLE KORTRIJK 1 HOVENIERSSTRAAT KORTRIJK CONTROLE KORTRIJK 2 HOVENIERSSTRAAT KORTRIJK CONTROLE KORTRIJK 3 HOVENIERSSTRAAT KORTRIJK CONTROLE MENEN GROTE MARKT 10, 2e VERD 8930 MENEN CONTROLE WAREGEM PAND 303, 3e VERD 8790 WAREGEM INSPECTIE OOSTENDE VRIJHAVENSTRAAT OOSTENDE CONTROLE VEURNE P. BENOITLAAN 4, 3e VERD 8630 VEURNE CONTROLE KNOKKE-HEIST MAJ. VANDAMMESTR KNOKKE-HEIST CONTROLE NIEUWPOORT J. FILLIAERTWEG 41, 1e VERD 8620 NIEUWPOORT CONTROLE OOSTENDE 1 VRIJHAVENSTRAAT 1, 5e VERD 8400 OOSTENDE

10 8 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD sabine CONTROLE OOSTENDE 2 VRIJHAVENSTRAAT 1, 5e VERD 8400 OOSTENDE INSPECTIE ROESELARE RONDEKOMSTRAAT 24, 2e VERD 8800 ROESELARE CONTROLE ROESELARE 1 RONDEKOMSTRAAT 24, 2e VERD 8800 ROESELARE CONTROLE IZEGEM KASTEELSTRAAT 19, 2e VERD 8870 IZEGEM CONTROLE DIKSMUIDE WOUMENWEG 49, 1e VERD 8600 DIKSMUIDE CONTROLE IEPER ARSENAALSTRAAT 4A, 1e VERD 8900 IEPER CONTROLE POPERINGE ARSENAALSTRAAT 4A 8900 IEPER CONTROLE ROESELARE 2 RONDEKOMSTRAAT 24, 2e VERD 8800 ROESELARE DIRECTIE OOST-VLAANDEREN SINT-LIEVENSLAAN GENT DIR.OOST-VL. GESCHILLEN SINT-LIEVENSLAAN GENT DIR.OOST-VL. BEHEER SINT-LIEVENSLAAN GENT DIR.OOST-VL.ORGANISATIE SINT-LIEVENSLAAN GENT DIR.OOST-VL. BEZW.GENT SINT-LIEVENSLAAN GENT INSPECTIE AALST DR A SIERENSSTRAAT 16, B AALST CONTROLE AALST 1 DR A SIERENSSTRAAT 16, B AALST CONTROLE AALST 2 DR A SIERENSSTRAAT 16, B AALST CONTROLE GERAARDSBERGEN ABDIJSTRAAT GERAARDSBERGEN CONTROLE NINOVE DR A SIERENSSTRAAT 16, B AALST CONTROLE WETTEREN DR A SIERENSSTRAAT 16, B AALST CONTROLE ZOTTEGEM G.SCHOCKAERTSTRAAT 4, B/ ZOTTEGEM INSPECTIE GENT 1 SINT-LIEVENSLAAN GENT CONTROLE AALTER BRIELSTRAAT 25/ DEINZE CONTROLE EEKLO 1 BRIELSTRAAT 25/ DEINZE CONTROLE GENT 1 SINT-LIEVENSLAAN GENT CONTROLE GENT 5 SINT-LIEVENSLAAN GENT CONTROLE EEKLO 2 SINT-LIEVENSLAAN GENT INSPECTIE GENT 2 SINT-LIEVENSLAAN GENT CONTROLE DEINZE BRIELSTRAAT 25/ DEINZE CONTROLE GENT 2 SINT-LIEVENSLAAN GENT CONTROLE GENT 3 SINT-LIEVENSLAAN GENT CONTROLE GENT 4 SINT-LIEVENSLAAN GENT CONTROLE OUDENAARDE 1 LOUISE MARIEKAAI OUDENAARDE CONTROLE OUDENAARDE 2 LOUISE MARIEKAAI OUDENAARDE INSPECTIE SINT-NIKLAAS DRIEKONINGENSTRAAT 4, BUS SINT-NIKLAAS CONTROLE BEVEREN STATIONSPLEIN BEVEREN CONTROLE LOKEREN GROTE KAAI LOKEREN CONTROLE ST-NIKLAAS 1 DRIEKONINGENSTRAAT 4, BUS SINT-NIKLAAS CONTROLE ST-NIKLAAS 2 DRIEKONINGENSTRAAT 4, BUS SINT-NIKLAAS CONTROLE DENDERMONDE DR A SIERENSSTRAAT 16, B AALST CONTROLE ST-NIKLAAS 3 DRIEKONINGENSTRAAT 4, BUS SINT-NIKLAAS DIRECTIE LIMBURG VOORSTRAAT 43, BUS 20, GELVL 3500 HASSELT DIR.LIMBURG GESCHILLEN VOORSTRAAT HASSELT DIR.LIMBURG BEHEER VOORSTRAAT HASSELT INSPECTIE HASSELT 1 VOORSTRAAT 43, BUS 20, GELVL 3500 HASSELT CONTROLE HASSELT 2 VOORSTRAAT 43, BUS 22, VERD HASSELT CONTROLE LEOPOLDSBURG HARMONIESTRAAT BERINGEN CONTROLE BERINGEN HARMONIESTRAAT BERINGEN CONTROLE HASSELT 3 ABDIJSTRAAT 6/ SINT-TRUIDEN CONTROLE NEERPELT RINGLAAN 186, VERD OVERPELT INSPECTIE HASSELT 2 VOORSTRAAT 43, BUS 20, GELVL 3500 HASSELT CONTROLE GENK DIEPLAAN GENK

11 sabine MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 9 CONTROLE HASSELT 1 VOORSTRAAT 43, BUS 22, VERD HASSELT CONTROLE MAASEIK BLEUMERSTRAAT 72/ MAASEIK CONTROLE BREE STADSPLEIN 1, BUS BREE CONTROLE HOUTH-HELCHTER. VOORSTRAAT 43, BUS HASSELT INSPECTIE HASSELT 3 VOORSTRAAT 43, BUS 20, GELVL 3500 HASSELT CONTROLE ST-TRUIDEN 1 ABDIJSTRAAT 6/ SINT-TRUIDEN CONTROLE TONGEREN VERBINDINGSSTRAAT TONGEREN CONTROLE BILZEN VERBINDINGSSTRAAT TONGEREN CONTROLE BORGLOON VERBINDINGSSTRAAT TONGEREN CONTROLE MAASMECHELEN BINNENHOF MAASMECHELEN Bijlage 3 aan de dienstorder betreffende de overdracht van personeelsleden van de FOD Financiën naar het Vlaams Gewest oproep tot kandidaten (gewestbelastingen groep 3) AANVRAAG TOT OVERDRACHT NAAR DE DIENSTEN VAN HET VLAAMS GEWEST Naam en voornamen : Stamnummer : Persoonlijk adres :... Administratie :... Standplaats :... Benaming van de dienst : Adres van de dienst : Tel. (kantoor), eventueel gsm nr. : Graad/titel/klasse : Hoedanigheid : rijksambtenaar, stagiair, contractueel of contractueel tewerkgesteld in het kader van een startbaanovereenkomst (1) Ondergetekende : vraagt om te worden overgedragen naar één of meerdere standplaatsen van de diensten van het Vlaams Gewest met volgende orde van voorkeur : orde van voorkeur (2) gemeente Aalst Antwerpen Brugge Brussel Genk Gent Hasselt Kortrijk Leuven Mechelen Oostende Roeselare Sint-Niklaas Turnhout staat heden effectief in/staat heden niet effectief in (1) voor de dienst (3) van de volgende belastingen : a) het successierecht van rijksinwoners en het recht van overgang bij overlijden van niet-rijksinwoners; (1) b) het registratierecht op de overdrachten ten bezwarende titel van in België gelegen onroerende goederen

12 10 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD sabine met uitsluiting van de overdrachten die het gevolg zijn van een inbreng in een vennootschap behalve voor zover het een inbreng betreft door een natuurlijk persoon van een woning in een Belgische vennootschap; (1) c) het registratierecht op : de vestiging van een hypotheek op een in België gelegen onroerend goed; de gedeeltelijke of gehele verdelingen van in België gelegen onroerende goederen, de afstanden onder bezwarende titel, onder mede-eigenaars, van onverdeelde delen in soortgelijke goederen, en de omzettingen bedoeld in de artikelen 745quater en 745quinquies van het Burgerlijk Wetboek, zelfs indien er geen onverdeeldheid is; (1) d) het registratierecht op de schenkingen onder de levenden van roerende of onroerende goederen; (1) Datum :... Handtekening :... Opgelet : de aanvraag dient te worden verzonden per schrijven, bij voorkeur bevestigd per mail gericht aan het contactcenter P&O Voorbehouden aan de Stafdienst Personeel en Organisatie Het personeelslid is tewerkgesteld in een dienst vermeld in bijlage 2 : ja/neen (1) Het personeelslid staat in voor de dienst met betrekking tot : het successierecht van rijksinwoners en het recht van overgang bij overlijden van niet-rijksinwoners ja/neen (1) het registratierecht op de overdrachten ten bezwarende titel van in België gelegen onroerende goederen met uitsluiting van de overdrachten die het gevolg zijn van een inbreng in een vennootschap behalve voor zover het een inbreng betreft door een natuurlijk persoon van een woning in een Belgische vennootschap ja/neen (1) het registratierecht op : - de vestiging van een hypotheek op een in België gelegen onroerend goed - de gedeeltelijke of gehele verdelingen van in België gelegen onroerende goederen, de afstanden onder bezwarende titel, onder mede-eigenaars, van onverdeelde delen in soortgelijke goederen, en de omzettingen bedoeld in de artikelen 745quater en 745quinquies van het Burgerlijk Wetboek, zelfs indien er geen onverdeeldheid is het registratierecht op de schenkingen onder de levenden van roerende of onroerende goederen ja/neen (1) ja/neen (1) Anciënniteit van het personeelslid op de eerste dag van de maand waarop de dienstorder gepubliceerd is in het Belgisch Staatsblad : Klasseanciënniteit : jaren, maanden Niveauanciënniteit : jaren,......maanden Dienstanciënniteit :... jaren,...maanden Geboortedatum :... Nota s (1) Schrappen wat niet past (2) De orde van voorkeur wordt uitgedrukt door vermelding van een cijfer, waarbij het kleinste cijfer de voorkeur geniet (3) Onder de dienst dient te worden begrepen : de vaststelling van de belastinggrondslag, de berekening van de belasting, de controle van de belastinggrondslag en van de belasting, de daarop betrekking hebbende betwistingen (zowel administratief als gerechtelijk), de inning en de invordering van de belastingen (met inbegrip van de kosten en de interesten)

45054 BELGISCH STAATSBLAD 13.06.2014 MONITEUR BELGE

45054 BELGISCH STAATSBLAD 13.06.2014 MONITEUR BELGE 45054 BELGISCH STAATSBLAD 13.06.2014 MONITEUR BELGE SELOR SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID [2014/203757] Vergelijkende selectie van Nederlandstalige experten leefmilieu De vergelijkende selectie

Nadere informatie

177 Zwevegem 105,7 003E20 22 50N48 45 31 100 ND

177 Zwevegem 105,7 003E20 22 50N48 45 31 100 ND Lijst van Vlaamse frequenties voor lokale radio Lokaliteit Frequentie Lengte Breedte Antennehoogte Vermogen Antennepatroon (MHz) (OL ' '' ) (NB ' '' ) (m) (Watt) (D/ND) 1 Aalst 90,0 004E03 00 50N57 00

Nadere informatie

Aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type en geslacht

Aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type en geslacht 2012-2013 in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type Toelichting: Deze tabel bevat het aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon kleuter-,

Nadere informatie

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling. 1... 2... 3...

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling. 1... 2... 3... FORMULIER C/13 Nederlandse kiescollege VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004 Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling. Wij, ondergetekenden, kandidaten voorgedragen voor het Europese

Nadere informatie

Zorgvragers en zorgverstrekkers Amai! Wat een uitdaging

Zorgvragers en zorgverstrekkers Amai! Wat een uitdaging Zorgvragers en zorgverstrekkers Amai! Wat een uitdaging Omgaan met Armoede Geel, avondsymposium, 16 april 2015 Eric Nysmans, directeur Welzijnszorg Kempen Armoede en Gezondheid Sociale gezondheidskloof

Nadere informatie

Kinderen Eerst! Op weg naar een Huis van het Kind in Heist-op-den- Heist-op-den-Berg Mortsel Huis van het Kind Boechout Boechout

Kinderen Eerst! Op weg naar een Huis van het Kind in Heist-op-den- Heist-op-den-Berg Mortsel Huis van het Kind Boechout Boechout ANTWERPEN Antwerpen Huis van het Kind Zwijndrecht Zwijndrecht, Burcht Boom Huis van het Kind Aartselaar Aartselaar Brasschaat Huis van het Kind Essen Essen Brasschaat Huis van het Kind: De Pagadder Stabroek

Nadere informatie

BEVRAGING IKG. UnieKO VZW Kasteeldreef 66/ Beveren

BEVRAGING IKG. UnieKO VZW Kasteeldreef 66/ Beveren BEVRAGING IKG UnieKO VZW Kasteeldreef 66/1 9120 Beveren 7 juni 2012 UnieKO VZW, Kasteeldreef 66/1, 9120 Beveren - 2012 Deze studie is eigendom van VZW UnieKO en is beschermd door de copyrightwetgeving

Nadere informatie

2. Welk subsidiebedrag werd aan elk van deze erkende Huizen van het Kind toegekend?

2. Welk subsidiebedrag werd aan elk van deze erkende Huizen van het Kind toegekend? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 252 van LIES JANS datum: 15 januari 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Huizen van het kind - Subsidiëring Huizen van het Kind bundelt verschillende

Nadere informatie

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : huidig erkende functies per vestigingsplaats

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : huidig erkende functies per vestigingsplaats Naam ZA Pall 009 Antwerpen Algemeen Ziekenhuis Middelheim Antwerpen ZiekenhuisNetwerk Antwerpen Antwerpen Campus Middelheim 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Antwerpen Campus ZNA Middelheim / Koningin Paola Kinder

Nadere informatie

Graag zou ik beschikken over de gegevens van de inschrijvingsprocedure voor het schooljaar

Graag zou ik beschikken over de gegevens van de inschrijvingsprocedure voor het schooljaar SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 333 van JO DE RO datum: 21 april 2016 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Onderwijs - Weigering inschrijving leerlingen

Nadere informatie

Centra voor geestelijke gezondheidszorg: adresgegevens: overzicht met vermelding van uitbatingsplaatsen en antennes

Centra voor geestelijke gezondheidszorg: adresgegevens: overzicht met vermelding van uitbatingsplaatsen en antennes 1000 Brussel, CGG Brussel 2 1730 Asse, CGG Ahasverus 3 2018 Antwerpen, CGG VAGGA 4 2300 Turnhout, CGG Kempen 5 2600 Antwerpen, CGG Andante 6 2800 Mechelen, CGG De Pont 7 3000 Leuven, CGG PassAnt 8 3000

Nadere informatie

Centra voor geestelijke gezondheidszorg: adresgegevens: overzicht met vermelding van uitbatingsplaatsen en antennes

Centra voor geestelijke gezondheidszorg: adresgegevens: overzicht met vermelding van uitbatingsplaatsen en antennes 1000 Brussel, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2 1500 Halle, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Passant 3 1730 Asse, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg

Nadere informatie

Onze zitdagen in de provincies vanaf oktober 2015

Onze zitdagen in de provincies vanaf oktober 2015 Onze zitdagen in de provincies vanaf oktober 2015 Heb je vragen voor de Directie-generaal Personen met een handicap? Stel ze persoonlijk aan onze maatschappelijk assistenten! Zij houden zitdagen in elke

Nadere informatie

nr. 344 van JO DE RO datum: 18 maart 2015 aan HILDE CREVITS

nr. 344 van JO DE RO datum: 18 maart 2015 aan HILDE CREVITS SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 344 van JO DE RO datum: 18 maart 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Inschrijvingen onderwijs Stand van zaken De

Nadere informatie

nr. 31 van LYDIA PEETERS datum: 16 oktober 2015 aan GEERT BOURGEOIS Archeologische zones in stadskernen - Openbaar onderzoek

nr. 31 van LYDIA PEETERS datum: 16 oktober 2015 aan GEERT BOURGEOIS Archeologische zones in stadskernen - Openbaar onderzoek SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 31 van LYDIA PEETERS datum: 16 oktober 2015 aan GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED Archeologische

Nadere informatie

Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven

Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 9 december 2016 ( lijst 2016-08; kaart v12?)). Steden en

Nadere informatie

Gezondheidsindicatoren Vlaams Gewest Sterfteatlas van Vlaanderen - beperkte update

Gezondheidsindicatoren Vlaams Gewest Sterfteatlas van Vlaanderen - beperkte update / archief cijfers Gezondheidsindicatoren 2008-2012 Vlaams Gewest Sterfteatlas van Vlaanderen - beperkte update Gepubliceerd op: http:///cijfers 15/07/2015 Door: Heidi Cloots, Herwin De Kind, Erik Hendrickx,

Nadere informatie

Infovergadering TENDER INTENSIEF WERKPLEKLEREN (TIW) 28/04/2015

Infovergadering TENDER INTENSIEF WERKPLEKLEREN (TIW) 28/04/2015 Infovergadering TENDER INTENSIEF WERKPLEKLEREN (TIW) 28/04/2015 Agenda Welkom Toelichting project Overzicht gestelde vragen en antwoorden Vragen? Algemeen Kader DE VERNIEUWDE AANPAK INTENSIEF WERKPLEKLEREN

Nadere informatie

Huisvestingsmaatschappij (VHM) beschikt niet over de cijfergegevens verdeeld volgens de erkende woonnoodgebieden.

Huisvestingsmaatschappij (VHM) beschikt niet over de cijfergegevens verdeeld volgens de erkende woonnoodgebieden. Vraag nr. 22 van 22 oktober 1999 van de heer CARL DECALUWE Sociale huursector Huurachterstallen 1. Kan de minister mij, in opvolging van mijn schriftelijke vraag nr. 157 van 30 mei 1997 ( B u l - letin

Nadere informatie

gemeente Hove* gemeente Ingelmunster gemeente Kampenhout gemeente Kapellen* gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente

gemeente Hove* gemeente Ingelmunster gemeente Kampenhout gemeente Kapellen* gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 27 juli 2016 ( lijst 2016-05; kaart v10)). Steden en gemeenten

Nadere informatie

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : hospitalisatiediensten : huidig aantal erkende bedden per vestigingsplaats

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : hospitalisatiediensten : huidig aantal erkende bedden per vestigingsplaats Algemene zieenhuizen : erenningssituatie : hospitalisatiediensten : huidig aantal erende bedden per vestigingsplaats Er. zieenhuis zieenhuis 009 Netwer 012 Dendermonde Blasius 017 Gent Maria Middelares

Nadere informatie

Lijst met GKB-codes zoals deze eind 2009 van kracht waren

Lijst met GKB-codes zoals deze eind 2009 van kracht waren Lijst met GKB-codes zoals deze eind 2009 van kracht waren Volgende lijst geeft een overzicht van de Instellingen met erkenningsnummer en GKB-nummer (op een grijze achtergrond) met daaronder het GKB-nummer

Nadere informatie

Lijst met GKB-codes zoals deze eind 2015 van kracht waren

Lijst met GKB-codes zoals deze eind 2015 van kracht waren Lijst met GKB-codes zoals deze eind 2015 van kracht waren Volgende lijst geeft een overzicht van de en met erkennings en GKB- (op een grijze achtergrond) met daaronder het GKB- van de bijhorende campus(sen)

Nadere informatie

Tussen het OCMW en VDAB waren er de voorbije jaren alvast enkele proeftuinen. Beide leren veel van elkaars activeringsaanpak.

Tussen het OCMW en VDAB waren er de voorbije jaren alvast enkele proeftuinen. Beide leren veel van elkaars activeringsaanpak. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 530 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 23 mei 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Begeleiding van nieuwkomers - Samenwerking OCMW-VDAB Nieuwkomers

Nadere informatie

gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente Kortenaken gemeente Kortenberg gemeente Kruibeke gemeente Kruishoutem gemeente

gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente Kortenaken gemeente Kortenberg gemeente Kruibeke gemeente Kruishoutem gemeente Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 26 mei 2016 ( lijst 2016-04; kaart v9)). Steden en gemeenten

Nadere informatie

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : hospitalisatiediensten : huidig aantal erkende bedden per vestigingsplaats

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : hospitalisatiediensten : huidig aantal erkende bedden per vestigingsplaats Algemene zieenhuizen : erenningssituatie : hospitalisatiediensten : huidig aantal erende bedden per vestigingsplaats Er. zieenhuis zieenhuis 009 Netwer 012 Dendermonde Blasius 017 Maria Middelares 026

Nadere informatie

Algemene ziekenhuizen : erkenningsbesluiten : momenteel geldend voor niercentra

Algemene ziekenhuizen : erkenningsbesluiten : momenteel geldend voor niercentra Algemene ziekenhuizen : sen : momenteel geldend voor entra CAD CAD Adres CAD 009 Netwerk Campus ZNA Middelheim / Koningin Paola Kinder 19/2/2016 7/9/2014 Campus ZNA Middelheim / Koningin Paola Kinder Campus

Nadere informatie

Nieuwe regio s en zitdagen maatschappelijk assistenten

Nieuwe regio s en zitdagen maatschappelijk assistenten socialedienstv Z W Nieuwe regio s en zitdagen maatschappelijk assistenten De sociale dienst breidt uit Vanaf 1 januari 2015 zijn er zo n 12.000 extra actieve en gepensioneerde personeelsleden die een beroep

Nadere informatie

Veldslagen in Vlaanderen vóór WO I

Veldslagen in Vlaanderen vóór WO I Veldslagen in Vlaanderen vóór WO I Provincie Jaar Naam van de veldslag Stad/ Gemeente Periode Oorlog0 Antwerpen 1007 Antwerpen Antwerpen vroege Middeleeuwen 1057 Antwerpen Antwerpen vroege Middeleeuwen

Nadere informatie

Algemene ziekenhuizen : erkenningsbesluiten : momenteel geldend voor niercentra

Algemene ziekenhuizen : erkenningsbesluiten : momenteel geldend voor niercentra Algemene ziekenhuizen : sen : momenteel geldend voor entra 009 Netwerk 012 Dendermonde Algemeen Sint- Blasius 049 Brugge Algemeen Sint- Jan Brugge - Oostende Dendermonde Campus ZNA Stuivenberg campus Algemeen

Nadere informatie

VR DOC.1224/2

VR DOC.1224/2 VR 2016 1811 DOC.1224/2 Ontwerp van decreet tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van een Vlaams fonds voor de stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen.

Nadere informatie

Standaard Boekhandel Blad1 14/09/2016 9:21

Standaard Boekhandel Blad1 14/09/2016 9:21 Winkelnr. Winkelnaam Straat Postcode Woonplaats 302 STANDAARD BOEKHANDEL BRUSSEL Muntplein 4 1000 BRUSSEL 337 STANDAARD BOEKHANDEL HALLE Molenborre 16 1500 HALLE 469 STANDAARD BOEKHANDEL ALSEMBERG Steenweg

Nadere informatie

NR NAAM DEELNEMER. CIPAL DV Deelnemersregister - laatste aanpassing ingevolge AV 12/06/2015 Ondernemingsnummer /8

NR NAAM DEELNEMER. CIPAL DV Deelnemersregister - laatste aanpassing ingevolge AV 12/06/2015 Ondernemingsnummer /8 I. STEDEN EN GEMEENTEN 1 Gemeente Aalter 2 Gemeente Aartselaar 3 Gemeente Arendonk 4 Gemeente As 5 Gemeente Baarle-Hertog 6 Gemeente Balen 7 Stad Beringen 8 Gemeente Berlaar 9 Stad Bilzen 10 Stad Blankenberge

Nadere informatie

57722 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

57722 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 57722 BELGISCH STAATSBLAD 26.10.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID N. 2006 4313 [C 2006/36544] 1 SEPTEMBER 2006. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de bepaling van het aantal particuliere

Nadere informatie

een zeer lage prijs (bron FOD Economie). 1 De grote stijging zou te wijten zijn aan de verkoop van een zeer groot perceel/groot aantal percelen aan

een zeer lage prijs (bron FOD Economie). 1 De grote stijging zou te wijten zijn aan de verkoop van een zeer groot perceel/groot aantal percelen aan De statistieken over de vastgoedprijzen zijn gebaseerd op gegevens afkomstig van het Kadaster van de FOD Financiën en betreffen de verkopen die onderworpen zijn aan het stelsel van registratierechten.

Nadere informatie

Aantal gezinnen per provincie per dienst per jaar

Aantal gezinnen per provincie per dienst per jaar Aantal gezinnen per provincie per dienst per jaar 2013 2014 2015 provincie Antwerpen De Regenboog 516 513 518 Familiehulp 11.904 12.294 12.919 Gezinszorg Villers 1.952 2.042 2.118 Joodse Centrale 106 123

Nadere informatie

VERKIEZING VAN DE SENAAT VAN... Voordracht van Kandidaten ( * )

VERKIEZING VAN DE SENAAT VAN... Voordracht van Kandidaten ( * ) Nederlands kiescollege (*) VERKIEZING VAN DE SENAAT VAN... Voordracht van Kandidaten ( * ) FORMULIER B/4 Wij, ondergetekenden, kiezers in de Vlaamse kieskring (of kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde) en

Nadere informatie

Oproep kandidaten nieuwe subsidies kinderopvang

Oproep kandidaten nieuwe subsidies kinderopvang Oproep kandidaten nieuwe subsidies kinderopvang INLEIDING De Vlaamse Regering stelt nieuwe middelen ter beschikking voor subsidies voor kinderopvang van baby s en peuters. Aanvragen zijn mogelijk tot woensdag

Nadere informatie

55520 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

55520 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 55520 MONITEUR BELGE 09.05.2017 BELGISCH STAATSBLAD VLAAMSE OVERHEID [C 2017/11765] 21 APRIL 2017. Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van het aantal particuliere landelijke, regionale, netwerk-

Nadere informatie

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uw wenst afwezig te blijven van het werk om pleegzorgen te verstrekken aan de perso(o)n(en) die door de rechtbank, door een door de bevoegde Gemeenschap erkende plaatsingsdienst,

Nadere informatie

Snel en stressvrij op uw bestemming geraken? Na de trein verder op de fiets! Blue-bike maakt de verplaatsing met de trein af door comfortabele

Snel en stressvrij op uw bestemming geraken? Na de trein verder op de fiets! Blue-bike maakt de verplaatsing met de trein af door comfortabele tot uw beschikking Snel en stressvrij op uw bestemming geraken? Na de trein verder op de fiets! Blue-bike maakt de verplaatsing met de trein af door comfortabele stadsfietsen te voorzien aan de Belgische

Nadere informatie

Algemene ziekenhuizen : erkenningsbesluiten : momenteel geldend voor niercentra

Algemene ziekenhuizen : erkenningsbesluiten : momenteel geldend voor niercentra Algemene ziekenhuizen : sen : momenteel geldend voor entra CAD CAD Adres CAD 009 Netwerk ZNA Middelheim / Koningin Paola Kinder 19/02/2016 7/09/2014 ZNA Middelheim / Koningin Paola Kinder Lindendreef 1

Nadere informatie

VASTGOEDPRIJZEN 2010

VASTGOEDPRIJZEN 2010 UPDATE CIJFERS VASTGOEDPRIJZEN 2010 Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Verwerking: Stad Genk, Dienst Beleidsplanning De statistieken over de vastgoedprijzen zijn

Nadere informatie

Artikel 1. In 2015 is er een totaal te verdelen subsidiebudget van 7,3 miljoen euro.

Artikel 1. In 2015 is er een totaal te verdelen subsidiebudget van 7,3 miljoen euro. 1 Ministerieel besluit van 11 december 2015 (BS 15 januari 2016) tot uitvoering van artikel 57 van het Procedurebesluit van 9 mei 2014, wat betreft de programmatieregels voor de verdeling van subsidies

Nadere informatie

VASTGOEDPRIJZEN 2009

VASTGOEDPRIJZEN 2009 UPDATE CIJFERS VASTGOEDPRIJZEN 2009 Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Verwerking: Stad Genk, Dienst Beleidsplanning De statistieken over de vastgoedprijzen zijn

Nadere informatie

Spreiding van de gezinszorg in Vlaanderen per gemeente in 2004

Spreiding van de gezinszorg in Vlaanderen per gemeente in 2004 Aalst 199.453 94,24 Aantal personeelsleden in VTE: 129,60 91,52 Gemeentelijke mantelzorgtoelage?: J 2,60 Familiehulp 44.286 22,20% Familiezorg Oost-Vl 18.620 9,34% Landelijke Thuiszorg 212 0,11% OCMW 82.936

Nadere informatie

gewestweg (naam) van (kmpt) tot (kmpt) lengte richting kruisende gemeenteweg beschrijving

gewestweg (naam) van (kmpt) tot (kmpt) lengte richting kruisende gemeenteweg beschrijving Limburg West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant Antwerpen 4,93 km 10,884 km 1,444 km 10,78 km 93,5 km Totaal 121,538 km realisatie gemeente gewestweg (nr) gewestweg (naam) van (kmpt) tot (kmpt)

Nadere informatie

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Voordracht van Kandidaten (**)

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Voordracht van Kandidaten (**) Nederlandse kiescollege (*) FORMULIER C/10 VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Voordracht van Kandidaten (**) Wij, ondergetekenden, kiezers in de Vlaamse kieskring (of kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde)

Nadere informatie

Kanteling Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie

Kanteling Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie Kanteling Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie Syndicaal overleg Dinsdag 7 oktober 2014 Agenda Methodologie van de voorbereiding van de kanteling Huidige situatie van de centrale diensten

Nadere informatie

Snel en stressvrij op uw bestemming geraken? Na de trein verder op de fiets! Blue-bike maakt de verplaatsing met de trein af door comfortabele

Snel en stressvrij op uw bestemming geraken? Na de trein verder op de fiets! Blue-bike maakt de verplaatsing met de trein af door comfortabele tot uw beschikking Snel en stressvrij op uw bestemming geraken? Na de trein verder op de fiets! Blue-bike maakt de verplaatsing met de trein af door comfortabele stadsfietsen te voorzien aan de Belgische

Nadere informatie

IC-29. De Panne. Gent. Aalst. Brussel. Brussel-Nat-Luchthaven. Leuven. Landen. Dienstregelingen geldig vanaf 14.06.2015

IC-29. De Panne. Gent. Aalst. Brussel. Brussel-Nat-Luchthaven. Leuven. Landen. Dienstregelingen geldig vanaf 14.06.2015 De Panne Gent Aalst Brussel Brussel-Nat-Luchthaven Leuven Landen Dienstregelingen geldig vanaf 1.06.20 Uitgave 01.06.20 La Louvière- Sud ANTWERPEN-CENTRAAL Antwerpen-Berchem Puurs Dendermonde Boom Lier

Nadere informatie

Nieuwe subsidies kinderopvang: informatie voor het lokaal bestuur

Nieuwe subsidies kinderopvang: informatie voor het lokaal bestuur Nieuwe subsidies kinderopvang: informatie voor het lokaal bestuur INLEIDING De Vlaamse Regering stelt in 2015 nieuwe middelen ter beschikking voor subsidies voor kinderopvang van baby s en peuters. Organisatoren

Nadere informatie

De Ambrassade raadt de Vlaamse Regering aan actief op zoek te gaan naar mogelijke locaties om blinde vlekken zelf te ontsluiten.

De Ambrassade raadt de Vlaamse Regering aan actief op zoek te gaan naar mogelijke locaties om blinde vlekken zelf te ontsluiten. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1412 van TINE SOENS datum: 26 juni 2015 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN Aanbod jeugdverblijven - Hiaten De

Nadere informatie

Aandeel plussubsidie (T3) T0 Totale subcap Aandeel niet IKT (T1) Aandeel IKT (T2) Aandeel zonder subsidie (T0)

Aandeel plussubsidie (T3) T0 Totale subcap Aandeel niet IKT (T1) Aandeel IKT (T2) Aandeel zonder subsidie (T0) T0 Totale subcap plus subcap ANTWERPEN ANTWERPEN 6.718 684 5.080 134 820 6.718 10,2% 75,6% 2,0% 12,2% 7.900 2.089 26,4% 3,0% 202 GENT GENT 4.703 787 3.341 64 511 4.703 16,7% 71,0% 1,4% 10,9% 3.179 719

Nadere informatie

T0 Totale subcap Aandeel niet IKT (T1) Aandeel IKT (T2) Aandeel plussubsidie (T3)

T0 Totale subcap Aandeel niet IKT (T1) Aandeel IKT (T2) Aandeel plussubsidie (T3) T0 Totale subcap niet IKT Hoeveel plaatsen T1 maximaal (tot Hoeveel plaatsen T2 maximaal (tot TERVUREN WEZEMBEEK-OPPEM 132 0 20 0 112 132 0,0% 15,2% 0,0% 84,8% < 60% < 40% > 0% T0 naar T1 of T0 naar T2

Nadere informatie

Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen

Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen U wilt als militair in het kader van een tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking (TALO) een financiële tussenkomst van de RVA ontvangen.

Nadere informatie

Gids voor reizigers met beperkte mobiliteit

Gids voor reizigers met beperkte mobiliteit Gids voor reizigers met beperkte mobiliteit Geldig vanaf 14/06/2010 Bestemming beter NMBS Mobility Beste klant, Wij stellen alles in het werk om de toegankelijkheid van de stations en de treinen permanent

Nadere informatie

Voor meer cijfers, zie beleidsdomein Slagkrachtige stad, rubriek data. Stad Genk Publicatie Inkomens 2013 1

Voor meer cijfers, zie  beleidsdomein Slagkrachtige stad, rubriek data. Stad Genk Publicatie Inkomens 2013 1 De Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie publiceerde de cijfers over het netto belastbaar inkomen van 2013 (aanslagjaar 2014). De cijfers zijn gebaseerd op de aangiften in de personenbelastingen.

Nadere informatie

Lijst van alle zorgregio's en gemeenten met capaciteit voorschoolse opvang

Lijst van alle zorgregio's en gemeenten met capaciteit voorschoolse opvang Lijst van alle zorgregio's en gemeenten met capaciteit voorschoolse opvang De aanbodcijfers voorschoolse dateren van 31/12/2009. In de berekening van het aantal plaatsen per zorgregio werden ook de principiële

Nadere informatie

Oost-Vlaanderen Bommelstoet Ronse Starttijd 18:10 Carnavalstoet Zottegem Starttijd 18:30

Oost-Vlaanderen Bommelstoet Ronse Starttijd 18:10 Carnavalstoet Zottegem Starttijd 18:30 hier vindt u de carnavalstoeten 2016 in vlaanderen heeft u ook nog carnavalstoeten 2016 die op deze lijst kunnen contacteer ons dan (Laatste update 03-01-2016 15:40 ) Zaterdag 9 Januari 2016 Bommelstoet

Nadere informatie

Chômeurs complets mis au travail en ateliers protégés - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION

Chômeurs complets mis au travail en ateliers protégés - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Chômeurs complets mis au travail en ateliers protégés - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Volledig werklozen tewerkgesteld in een beschutte werkplaats - Fysieke eenheden - Mannen - WOONPLAATS

Nadere informatie

Sociale woonbeleidsconvenanten. Stand van zaken

Sociale woonbeleidsconvenanten. Stand van zaken Sociale woonbeleidsconvenanten Stand van zaken Decreet Grond- en Pandenbeleid Indien een gemeente reeds een sociaal huuraanbod van ten minste 9 % aanbiedt en ervoor kiest nog meer sociale huurwoningen

Nadere informatie

Lijn 21 : Genk - Landen. Stations en haltes ALKEN BOKRIJK GENK HASSELT KIEWIT LANDEN SINT-TRUIDEN

Lijn 21 : Genk - Landen. Stations en haltes ALKEN BOKRIJK GENK HASSELT KIEWIT LANDEN SINT-TRUIDEN 21 Lijn 21 : Genk - Landen Stations en haltes ALKEN BOKRIJK GENK HASSELT KIEWIT LANDEN SINT-TRUIDEN De Panne Veurne Poperinge ROOSENDAAL (NL) Essen Knokke Zeebrugge Noorderkempen Turnhout Blankenberge

Nadere informatie

Stations en haltes. Lijn 34 : Luik-Guillemins - Hasselt

Stations en haltes. Lijn 34 : Luik-Guillemins - Hasselt Lijn : Luik-Guillemins - Hasselt Stations en haltes BILZEN DIEPENBEEK GLAAIEN HASSELT HERSTAL LIERS LUIK-GUILLEMINS LUIK-JONFOSSE LUIK-PALEIS MILMORT TONGEREN De Panne Veurne Poperinge ROOSENDAAL Essen

Nadere informatie

Lijn 163 : Bastenaken-Noord - Libramont. Stations en haltes BASTENAKEN-NORD BASTENAKEN-ZUID LIBRAMONT

Lijn 163 : Bastenaken-Noord - Libramont. Stations en haltes BASTENAKEN-NORD BASTENAKEN-ZUID LIBRAMONT 163 Lijn 163 : Bastenaken-Noord - Libramont Stations en haltes BASTENAKEN-NORD BASTENAKEN-ZUID LIBRAMONT De Panne Veurne Poperinge ROOSENDAAL (NL) Essen Knokke Zeebrugge Noorderkempen Turnhout Blankenberge

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 11069 Art. 4. Onze Minister van Werk, Onze Minister van Energie en Onze Staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Nadere informatie

www.milo-profi.com Toerisme in cijfers 2013 rapport kunststeden

www.milo-profi.com Toerisme in cijfers 2013 rapport kunststeden www.milo-profi.com Toerisme in cijfers 2013 rapport kunststeden TOERISMEVLAANDEREN november 2014 41T 14T 14TUVerblijfstoerisme 41T214T 14TUEconomische 41T314T 14TUWegwijsU14T 41T414T 14TULijst T41U1.1U14T

Nadere informatie

Lijn 35 : Leuven - Hasselt. Stations en haltes AARSCHOT ANTWERPEN-CENTRAAL DIEST HASSELT LANGDORP LEUVEN SCHULEN TESTELT WEZEMAAL ZICHEM

Lijn 35 : Leuven - Hasselt. Stations en haltes AARSCHOT ANTWERPEN-CENTRAAL DIEST HASSELT LANGDORP LEUVEN SCHULEN TESTELT WEZEMAAL ZICHEM Lijn : Leuven - Hasselt Stations en haltes AARSCHOT ANTWERPEN-CENTRAAL DIEST HASSELT LANGDORP LEUVEN SCHULEN TESTELT WEZEMAAL ZICHEM De Panne Veurne Poperinge ROOSENDAAL (NL) Essen Knokke Zeebrugge Noorderkempen

Nadere informatie

voorgesteld na indiening van het verslag

voorgesteld na indiening van het verslag ingediend op 898 (2016-2017) Nr. 3 23 november 2016 (2016-2017) Amendementen voorgesteld op het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de

Nadere informatie

Lijn 4 : Antwerpen-Centraal - Noorderkempen

Lijn 4 : Antwerpen-Centraal - Noorderkempen Lijn : Antwerpen-Centraal - Noorderkempen Stations en haltes: Antwerpen-Centraal Antwerpen-Luchtbal Noorderkempen Dienstregelingen geldig vanaf 13.12.2015 Uitgave 01.12.2015 De Panne Veurne Poperinge ROOSENDAAL

Nadere informatie

Systeem 1: procentuele tussenkomst op abonnementen

Systeem 1: procentuele tussenkomst op abonnementen Systeem : procentuele tussenkomst op abonnementen Aalst //2005 Aartselaar /08/2000 Alken /09/2009 Asse /07/2002 /09/2006 Balen /0/2009 Beernem /02/2000 Bekkevoort /05/2004 Beringen /09/2009 Berlaar /0/2007

Nadere informatie

Lijn 40 : Luik-Guillemins - Maastricht (NL) Stations en haltes BRESSOUX EIJSDEN LUIK-GUILLEMINS MAASTRICHT MAASTRICHT RANDWYCK WEZET

Lijn 40 : Luik-Guillemins - Maastricht (NL) Stations en haltes BRESSOUX EIJSDEN LUIK-GUILLEMINS MAASTRICHT MAASTRICHT RANDWYCK WEZET 40 Lijn 40 : Luik-Guillemins - Maastricht (NL) Stations en haltes BRESSOUX EIJSDEN LUIK-GUILLEMINS MAASTRICHT MAASTRICHT RANDWYCK WEZET De Panne Veurne Poperinge ROOSENDAAL (NL) Essen Knokke Zeebrugge

Nadere informatie

Stad Genk Publicatie Vastgoedprijzen

Stad Genk Publicatie Vastgoedprijzen De statistieken over de vastgoedprijzen zijn gebaseerd op gegevens afkomstig van het Kadaster van de FOD Financiën en betreffen de verkopen die onderworpen zijn aan het stelsel van registratierechten.

Nadere informatie

Stations en haltes. Lijn 52 : Antwerpen-Centraal - Puurs

Stations en haltes. Lijn 52 : Antwerpen-Centraal - Puurs 52 Lijn 52 : Antwerpen-Centraal - Puurs Stations en haltes ANTWERPEN-BERCHEM ANTWERPEN-CENTRAAL ANTWERPEN-ZUID BOOM HEMIKSEM HOBOKEN-POLDER NIEL PUURS RUISBROEK-SAUVEGARDE SCHELLE De Panne Veurne Poperinge

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Overzicht projecten met een link naar ouderbetrokkenheid i.h.k.v. FLOB en bijhorende financiering

BIJLAGE 1: Overzicht projecten met een link naar ouderbetrokkenheid i.h.k.v. FLOB en bijhorende financiering Antwoord voor wat betreft de bevoegdheid Onderwijs van de vice-minister president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs BIJLAGE 1: Overzicht projecten met een link naar ouderbetrokkenheid

Nadere informatie

Kringwinkels waar je rondleidingen kan volgen

Kringwinkels waar je rondleidingen kan volgen Kringwinkels waar je rondleidingen kan volgen West-Vlaanderen De Kringwinkel 't RAD Winkelpunten: Brugge, Beernem, Blankenberge, Knokke-Heist, Zedelgem Contactpersoon: Serge Geloen 0478/80 32 28 serge.geloen@trad.be

Nadere informatie

MET DE TREIN WORDT HET VLIEGTUIG NEMEN EEN MAKKIE

MET DE TREIN WORDT HET VLIEGTUIG NEMEN EEN MAKKIE MET DE TREIN WORDT HET VLIEGTUIG NEMEN EEN MAKKIE Overzicht van de rechtstreekse verbindingen naar en vanuit Brussels Airport Uitgave maart 2015 NMBS Netkaart DEN HAAG / AMSTERDAM BRUGGE ANTWERPEN-CENTRAAL

Nadere informatie

Lijn 58 : Gent-Sint-Pieters - Eeklo. Stations en haltes EEKLO EVERGEM GENTBRUGGE GENT-DAMPOORT GENT-SINT-PIETERS SLEIDINGE WAARSCHOOT WONDELGEM

Lijn 58 : Gent-Sint-Pieters - Eeklo. Stations en haltes EEKLO EVERGEM GENTBRUGGE GENT-DAMPOORT GENT-SINT-PIETERS SLEIDINGE WAARSCHOOT WONDELGEM 58 Lijn 58 : Gent-Sint-Pieters - Eeklo Stations en haltes EEKLO EVERGEM GENTBRUGGE GENT-DAMPOORT GENT-SINT-PIETERS SLEIDINGE WAARSCHOOT WONDELGEM De Panne Veurne Poperinge ROOSENDAAL (NL) Essen Knokke

Nadere informatie

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Omschrijving van het advocatenkantoor, het bedrijf, de juridische dienst of het notariskantoor: FOD Justitie. Functie Antwerpen : 4. Deze plaatsen vervangen deze

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 : Volwassenenonderwijs

Hoofdstuk 6 : Volwassenenonderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING Hoofdstuk 6 : Volwassenenonderwijs 6.3. Basiseducatie Schooljaar 2007-2008 BASISEDUCATIE Aantal cursisten - aantal cursussen per centrum en provincie - kalenderjaar 2007-2008 Aantal

Nadere informatie

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : hospitalisatiediensten : huidig aantal erkende bedden per vestigingsplaats

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : hospitalisatiediensten : huidig aantal erkende bedden per vestigingsplaats Algemene zieenhuizen : erenningssituatie : hospitalisatiediensten : huidig aantal erende bedden per vestigingsplaats Er. zieenhuis zieenhuis 009 Netwer 012 Dendermonde Blasius 017 Maria Middelares 026

Nadere informatie

Stations en haltes. Lijn 116 : La Louvière-Centrum - Manage Lijn 117 : 's Gravenbrakel - Luttre

Stations en haltes. Lijn 116 : La Louvière-Centrum - Manage Lijn 117 : 's Gravenbrakel - Luttre 117 Lijn 116 : La Louvière-Centrum - Manage Lijn 117 : 's Gravenbrakel - Luttre Stations en haltes CHARLEROI-ZUID COURCELLES-MOTTE GODARVILLE GOUY-LEZ-PIETON LA LOUVIERE- CENTRUM LA LOUVIERE-ZUID LUTTRE

Nadere informatie

2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS

2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Academiejaar 2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal generatiestudenten per provincie en arrondissement van woonplaats van de student, per studiegebied, nationaliteit en geslacht ingedeeld Belgische studenten

Nadere informatie

Overzicht DBS-gemeenten per systeem op 31 december

Overzicht DBS-gemeenten per systeem op 31 december Overzicht DBS-gemeenten per systeem op 31 december 2006 1 Systeem 1: procentuele tussenkomst op abonnementen Aalst 1/11/2005 1 50 % tussenkomst op Buzzy Pazz, Omnipas en Omnipas 60+ Aartselaar 1/08/2000

Nadere informatie

infovergaderingen NUOD februari 2013 Kanteling 3

infovergaderingen NUOD februari 2013 Kanteling 3 infovergaderingen NUOD februari 2013 Kanteling 3 Infovergaderingen K3 06-02-2014 Antwerpen 07-02-2014 Mechelen 11-02-2014 Brussel 12-02-2014 Hasselt 12-02-2014 Kortrijk programma Korte historiek [9.00

Nadere informatie

nr. 789 van LYDIA PEETERS datum: 16 februari 2017 aan BEN WEYTS Investeringen fietsvoorzieningen en fietsostrades - Stand van zaken

nr. 789 van LYDIA PEETERS datum: 16 februari 2017 aan BEN WEYTS Investeringen fietsvoorzieningen en fietsostrades - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 789 van LYDIA PEETERS datum: 16 februari 2017 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN Investeringen fietsvoorzieningen

Nadere informatie

Algemene ziekenhuizen : erkenningsbesluiten : momenteel geldend voor niercentra

Algemene ziekenhuizen : erkenningsbesluiten : momenteel geldend voor niercentra Algemene ziekenhuizen : erkenningsen : momenteel geldend voor entra CAD CAD Adres CAD 009 Netwerk Campus ZNA Middelheim / Koningin Paola Kinder erkenning 19/2/2016 7/9/2014 Campus ZNA Middelheim / Koningin

Nadere informatie

WELKOM. Jeugdwerk in de Stad

WELKOM. Jeugdwerk in de Stad WELKOM op het startmoment van het traject Jeugdwerk in de Stad Stedelijkheid? Heel breed! Stedelijkheid beperkt zich niet tot de kern van steden, maar lekt naar randgebieden Het Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

Deelnemende scholen VLAAMSE HOUTPROEF 2017

Deelnemende scholen VLAAMSE HOUTPROEF 2017 ANTWERPEN Atheneum Lier campus Louis Zimmer Prederikherenlaan 18 2500 Lier Atheneum Schoten Emiel Blangenoisstraat 2 2900 Schoten BuSO Kristus-Koning Instituut Brecht Bethaniënlei 5 2960 Brecht (Sint Job

Nadere informatie

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 1. Uw advocaat en zijn kantoor U vertrouwt u dossier toe aan mr. 2. Mr. 3 is [advocaat] 4 in [België] 5, en is ingeschreven aan de balie van [

Nadere informatie

Analysenota politieke situatie Centrumgemeenten +30.000 inwoners in Vlaanderen

Analysenota politieke situatie Centrumgemeenten +30.000 inwoners in Vlaanderen Analysenota politieke situatie Centrumgemeenten +30.000 inwoners in Vlaanderen BASISGEGEVENS - de Vlaamse Centrumsteden die minstens 30.000 inwoners tellen (32 in totaal), bepaald volgens het Ruimtelijk

Nadere informatie

Lijn 69 : Kortrijk - Poperinge. Stations en haltes BISSEGEM IEPER KOMEN KORTRIJK MENEN POPERINGE WEVELGEM

Lijn 69 : Kortrijk - Poperinge. Stations en haltes BISSEGEM IEPER KOMEN KORTRIJK MENEN POPERINGE WEVELGEM 69 Lijn 69 : Kortrijk - Poperinge Stations en haltes BISSEGEM IEPER KOMEN KORTRIJK MENEN POPERINGE WEVELGEM De Panne Veurne Poperinge ROOSENDAAL (NL) Essen Knokke Zeebrugge Noorderkempen Turnhout Blankenberge

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2010 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

VLAAMS KAMPIOENSCHAP Voetbal

VLAAMS KAMPIOENSCHAP Voetbal VLAAMS KAMPIOENSCHAP Voetbal 2016-2017 Kwartfinales Halve finales Finale (19/04/2017 = reservedag) KF 1 ANT1 (1) - LIM2 (3) KF 2 OVL (1) - VBB1 (6) HF 1 LIM2 (1) - VBB1 (3) VBB1 (9) - LIM1 (0) KF 3 VBB2

Nadere informatie

CENTRA GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG CENTRA GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG PER PROVINCIE

CENTRA GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG CENTRA GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG PER PROVINCIE CENTRA GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG CENTRA GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG PER PROVINCIE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST CENTRUM VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VAARTSTRAAT

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2012 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

Stations en haltes. Lijn 112 : La Louvière-Centrum - Charleroi-Zuid Lijn 118 : La Louvière-Centrum - Bergen

Stations en haltes. Lijn 112 : La Louvière-Centrum - Charleroi-Zuid Lijn 118 : La Louvière-Centrum - Bergen Lijn 112 : La Louvière-Centrum - Charleroi-Zuid Lijn : La Louvière-Centrum - Bergen Stations en haltes BERGEN BRACQUEGNIES CARNIERES CHARLEROI-ZUID FORCHIES HAVRE LA LOUVIERE- CENTRUM LA LOUVIERE-ZUID

Nadere informatie

Lijn 4 : Antwerpen-Centraal - Noorderkempen. Stations en haltes AMSTERDAM CS ANTWERPEN-CENTRAAL ANTWERPEN-LUCHTBAL NOORDERKEMPEN SCHIPHOL

Lijn 4 : Antwerpen-Centraal - Noorderkempen. Stations en haltes AMSTERDAM CS ANTWERPEN-CENTRAAL ANTWERPEN-LUCHTBAL NOORDERKEMPEN SCHIPHOL Lijn : Antwerpen-Centraal - Noorderkempen Stations en haltes AMERDAM CS ANTWERPEN-CENTRAAL ANTWERPEN-LUCHTBAL NOORDERKEMPEN SCHIPHOL De Panne Veurne Poperinge ROOSENDAAL (NL) Essen Knokke Zeebrugge Noorderkempen

Nadere informatie

OVAM, uw beleidspartner in afval en bodem

OVAM, uw beleidspartner in afval en bodem OVAM, uw beleidspartner in afval en bodem Stap mee in de kringloop Elke dag splinternieuw tweedehands Met zo n 100 winkelpunten is de kringloopwinkel altijd in je buurt. In deze gids vind je voor elke

Nadere informatie

Ik wens evenwel nog een aantal bijkomende vragen te stellen over de fietssnelwegen.

Ik wens evenwel nog een aantal bijkomende vragen te stellen over de fietssnelwegen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1134 van JORIS VANDENBROUCKE datum: 17 mei 2016 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN Fietsostrades - Stand van

Nadere informatie