Date de réception : 03/02/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Date de réception : 03/02/2012"

Transcriptie

1 Date de réception : 03/02/2012

2 Resumé C-653/11-1 Zaak C-653/11 Resumé van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 104, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie Datum van indiening: Verwijzende rechter: 19 december 2011 Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Verenigd Koninkrijk) Datum van de verwijzingsbeslissing: Verzoekende partij: Verwerende partij: 13 december 2011 Her Majesty s Commissioners of Revenue and Customs Paul Newey, handelend onder de naam Ocean Finance Voorwerp van de procedure in het hoofdgeding Verzoeker (hierna: HMRC ) is de instantie die belast is met de inning en de administratie van de btw in het Verenigd Koninkrijk. Jersey maakt geen deel uit van het Verenigd Koninkrijk en is een derde land vanuit het oogpunt van de EU-wetgeving inzake de btw. HMRC heeft verweerder (hierna: Newey ) bij besluit van 27 september 2005 een btw-aanslag voor de periode van 1 juli 2002 tot en met 31 december 2004 opgelegd ten bedrage van GBP. Die aanslag had betrekking op diensten in verband met reclame die volgens HMRC aan Newey werden geleverd (na te zijn betrokken van een in het Verenigd Koninkrijk gevestigd reclamebureau) door een onderneming op Jersey, Wallace Barnaby & Associates Limited (hierna: Wallace Barnaby ). HMRC stelde dat aangezien de verrichter van deze diensten (Wallace Barnaby) buiten het Verenigd Koninkrijk thuishoorde (was gevestigd), en de ontvanger ervan (Newey) thuishoorde (was gevestigd) in het Verenigd Koninkrijk, deze reclamediensten vielen onder de verleggingsregeling van Section 8 van de Value Added Tax Act 1994 (wet op de NL

3 RESUMÉ VAN HET VERZOEK OM EEN PREJUDICIËLE BESLISSING ZAAK C-653/11 omzetbelasting; hierna VATA ) op grond dat dit relevante diensten waren in de zin van die regeling (artikelen 9, lid 2, sub e, en 21, lid 1, sub b, van de Zesde richtlijn). Het doel van de reclamediensten was, de verkoop van kredietbemiddelingsdiensten te bevorderen. HMRC stelt dat de kredietbemiddelingsdiensten door Newey aan kredietgevers in het Verenigd Koninkrijk werden geleverd en derhalve in dat land werden verricht, aangezien zowel de verrichter (Newey) als de ontvangers (in het Verenigd Koninkrijk gevestigde derden/kredietgevers) behoorden tot (waren gevestigd in) het Verenigd Koninkrijk (Section 7(10) VATA; artikel 9, lid 1, van de Zesde richtlijn). Diensten op het gebied van kredietbemiddeling zijn vrijgestelde handelingen (Section 31 en bijlage 9 van de VATA; artikel 13, B, sub d, van de Zesde richtlijn). HMRC stelde dat Newey, nu de reclamekosten betrekking hadden op deze vrijgestelde transacties, btw over de reclamediensten diende af te dragen alsof hij deze zelf had verricht, en geen voorbelasting kon aftrekken. Newey stelde dat de kredietbemiddelingsdiensten waren verricht en de reclamediensten ontvangen door een op Jersey opgerichte en daar belastingplichtige vennootschap, Alabaster (CI) Limited (hierna: Alabaster ). Alabaster was geheel in handen van Newey. HMRC stelde dat de bedrijfsopzet erop was gericht te voorkomen dat niet-aftrekbare btw verschuldigd zou worden en dat dit misbruik vormde. Voorwerp en rechtsgrondslag van het prejudiciële verzoek Artikel 267 VWEU Verschuldigdheid van btw Plaats van de dienst Aard van de diensten Contractanalyse Verlegging van belastingplicht Vrijgestelde handelingen Geen recht op aftrek van voorbelasting Misbruik Uitsluitend op belastingvoordeel gerichte handelingen Prejudiciële vragen 1) Welk gewicht dient de nationale rechter, in een situatie als de onderhavige, bij de vaststelling wie met het oog op de heffing van btw geacht moet worden de dienst te hebben verricht, toe te kennen aan overeenkomsten? Inzonderheid, zijn de contractuele bepalingen doorslaggevend voor deze vaststelling? 2) Indien de contractuele bepalingen niet doorslaggevend zijn, onder welke omstandigheden dient de nationale rechter dan, in een situatie als de onderhavige, aan deze bepalingen voorbij te gaan? 3) Inzonderheid, in hoeverre is, in een situatie als de onderhavige, van belang of: 2 a) de persoon die contractueel gezien de prestatie verricht, geheel wordt gecontroleerd door een andere persoon?

4 PAUL NEWEY b) een andere persoon dan de persoon die de overeenkomst sluit beschikt over de zakelijke deskundigheid, handelsbetrekkingen en ervaring? c) alle of de meeste doorslaggevende aspecten van de prestatie worden verricht door een andere persoon dan de persoon die de overeenkomst sluit? d) het commerciële risico van financiële verliezen of verlies van goede naam ten gevolge van de prestatie berust bij een andere persoon dan de persoon die de overeenkomsten sluit? e) de persoon die contractueel gezien de prestatie verricht, voor die prestatie noodzakelijke essentiële onderdelen uitbesteedt aan een persoon onder wiens controle de eerste persoon staat, en in de uitbestedingsvoorwaarden bepaalde commerciële aspecten ontbreken? 4) Dient de nationale rechter in omstandigheden als de onderhavige voorbij te gaan aan de contractuele bepalingen? 5) Bij een ontkennend antwoord op de vierde vraag, leiden afspraken zoals in casu aan de orde er dan toe dat in strijd met het door de Zesde richtlijn beoogde doel, een belastingvoordeel wordt toegekend in de zin van punten 74 tot en met 86 van het arrest Halifax Plc e.a. (C-255/02)? 6) Bij een bevestigend antwoord op de vijfde vraag, hoe dienen afspraken in een situatie als de onderhavige dan te worden geherdefinieerd? Aangehaalde bepalingen van EU-/gemeenschapsrecht Richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag (PB L 145, blz. 1; hierna: Zesde richtlijn ): artikelen 2, 5, lid 1, 6, lid 1, 9, 13, B, sub d, 17, leden 2 en 3 Richtlijn 2006/112/EG van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PB L 347, blz. 1), zoals gewijzigd bij richtlijn 2008/8/EG van de Raad van 12 februari 2008 tot wijziging van 2006/112/EG wat betreft de plaats van een dienst (PB L 44, blz. 11) Aangehaalde rechtspraak van het Hof van Justitie Arrest van 21 februari 2006, Halifax Plc e.a. (C-255/02, Jurispr. blz I-1609) Arrest van 24 oktober 1996, Elida Gibbs (C-317/94, Jurispr. blz. I-5339) Arrest van 6 februari 2003, Auto Lease Holland (C-185/01, Jurispr. blz. I-1317) 3

5 RESUMÉ VAN HET VERZOEK OM EEN PREJUDICIËLE BESLISSING ZAAK C-653/11 Arrest van 18 november 2004, Temco Europe (C-284/03, Jurispr. blz. I-11237) Conclusie van advocaat-generaal Tizzano bij het arrest van 9 oktober 2001, Mirror Group (C-409/98, Jurispr. blz. I-7175) Conclusie van advocaat-generaal Stix-Hackl bij het arrest van 17 september 2002, Town & County Factors (C-498/99, Jurispr. blz. I-7173) Aangehaalde bepalingen van nationaal recht VATA: Sections 4(1), 5(2)(a) en (b), 7(10) VATA: Section 8 (verleggingsregeling met betrekking tot btw voor door een buiten het Verenigd Koninkrijk gevestigde dienstverrichter verleende dienst), met name: (...) wanneer relevante diensten a) worden verricht door een persoon die thuishoort in een ander land dan het Verenigd Koninkrijk, en b) worden ontvangen door een persoon ( de ontvanger ) die voor de bedrijfsuitoefening tot het Verenigd Koninkrijk behoort, treden de gevolgen uit hoofde van deze wet (met name wat betreft de heffing van btw over een dienst en het recht van een belastingplichtige op aftrek van voorbelasting) in als zou de ontvanger de diensten in het Verenigd Koninkrijk in het kader van zijn bedrijfsvoering zelf hebben verricht en als zou dit een belastbare handeling zijn. Onder relevante diensten worden mede verstaan diensten in verband met reclame (punt 2 van bijlage 5 bij de VATA). VATA: Section 9(2), met name: Een dienstverrichter wordt geacht tot een land te behoren a) indien hij daar de zetel van zijn bedrijfsuitoefening of een andere vaste inrichting heeft en niet elders een dergelijke inrichting heeft, of, b) ingeval hij geen dergelijke inrichting heeft (daar of elders), indien hij zijn gebruikelijke verblijfplaats heeft in dat land, of c) ingeval hij zowel in dat land als elders een dergelijke inrichting heeft, indien de inrichting die het meest direct met de dienst verband houdt zich in dat land bevindt. 4

6 PAUL NEWEY VATA Section 31 en groep 5 van bijlage 9 (in uitvoering van artikel 13, B, sub d, van de Zesde richtlijn is kredietbemiddeling een door tussenpersonen verrichte dienst in verband met het verstrekken van enig voorschot of het verlenen van krediet, en is de verrichting daarvan vrijgesteld van btw). Op grond van Section 26(1) en (2)(a) VATA mag voorbelasting worden afgetrokken voorzover deze verschuldigd is ter zake van door de belastingplichtige verrichte belastbare handelingen. Artikel 3 van de VAT (Input Tax) (Specified Supplies) Order 1999 (uitvoeringsbesluit van de VATA) vermeldt de voor Section 26(2)(c) VATA aangewezen diensten (andere categorieën leveringen en diensten waarvoor aftrek van voorbelasting is toegestaan), waaronder diensten in verband met leningen. Korte uiteenzetting van de feiten en de procedure in het hoofdgeding 1 Vaststaat dat vanuit het oogpunt van de VATA Newey niet als vaste inrichting van Alabaster kon worden aangemerkt, Alabaster geen andere vaste inrichtingen in het Verenigd Koninkrijk had en Alabaster derhalve behoorde tot Jersey (buiten het Verenigd Koninkrijk); dat Newey behoorde tot het Verenigd Koninkrijk; dat Wallace Barnaby behoorde tot Jersey (buiten het Verenigd Koninkrijk) en dat het reclamebureau uit het Verenigd Koninkrijk dat de reclamediensten verrichtte behoorde tot het Verenigd Koninkrijk. 2 De kredietbemiddelingsdiensten in kwestie bestonden uit het tot elkaar brengen van kredietnemers (particuliere personen) en kredietgevers (banken en instellingen van financiële dienstverlening in het Verenigd Koninkrijk), tegen een door de kredietgevers betaalde commissie. Het huis van de kredietnemer werd normaliter als zekerheid gesteld voor de leningen. De diensten bestonden eruit dat een panel van kredietgevers werd opgezet en dat met hen de voorwaarden werden overeengekomen waarop zij kredieten ter beschikking zouden stellen; dat potentiële kredietnemers met advertenties werden aangemoedigd contact op te nemen met de bemiddelaar; en wanneer dit contact tot stand was gekomen, uit de afhandeling, waarbij op het verzoek om informatie een kredietaanvraag volgde en de afsluiting daarvan. 3 Newey leverde vanaf 1991 kredietbemiddelingsdiensten in het Verenigd Koninkrijk, in de vorm van een maatschap die eerst onder de naam Sapphire Broker Systems optrad en vervolgens als Ocean Finance. Op advies van de accountants van de maatschap, werd het kredietbemiddelingsbedrijf wegens het aanzienlijke btw-voordeel op Jersey gevestigd in plaats van het Verenigd Koninkrijk. De belastingkamer (Tax Chamber) van het First Tier Tribunal (tribunaal in eerste aanleg; hierna FTT ) was van oordeel dat Newey s enige drijfveer voor deze opzet was om btw-heffing te vermijden. De maatschap werd in 1997 ontbonden en Newey zette Ocean Finance voort als eenmansbedrijf. 5

7 RESUMÉ VAN HET VERZOEK OM EEN PREJUDICIËLE BESLISSING ZAAK C-653/11 4 Na aanvankelijk een onderneming met de naam Lichfield (CI) Limited te hebben gebruikt (die in Jersey belastingplichtig was), richtte Newey in oktober 1997 een nieuwe onderneming ( Alabaster ) op, die op Jersey belastingplichtig was. Het volledige geplaatste kapitaal van Alabaster bedroeg vrijwel aldoor 2 GBP, bestaande uit twee gewone aandelen van 1 GBP elk, waarvan Newey de uiteindelijk gerechtigde was. Gedurende het eerste financiële jaar, dat eindigde op 30 september 1998, verstrekte Newey aan Alabaster in totaal GBP aan leningen. Deze leningen hadden tot doel om Alabaster te voorzien van werkkapitaal, werden renteloos en zonder zekerheidstelling verleend. De leningen waren op 30 september 1999 volledig afgelost. De aflossing werd door Alabaster met eigen middelen uit haar bedrijfsvoering gefinancierd. Sindsdien was Alabaster financieel geheel zelfstandig. 5 Alabaster was aldoor in het bezit van een vergunning van de Office of Fair Trading krachtens de Consumer Credit Act 1974 (wet op het consumentenkrediet) op grond waarvan zij zich, zowel op eigen naam als onder de naam Ocean Finance, bedrijfsmatig mocht bezighouden met de verlening van consumentenkrediet, de bemiddeling daarvoor, schuldbemiddeling en schuldbegeleiding en incasso. 6 Op 2 oktober 1997 sloten Alabaster en Newey een overeenkomst (hierna: dienstenovereenkomst ) waarin Newey zich verbond tot het verrichten van diensten voor Alabaster op het gebied van de afhandeling van leningen. 7 Op dezelfde dag sloot Alabaster een overeenkomst met een onderneming op Jersey, zodat zij beschikte over onder meer een eigen kantoor met een vloeroppervlakte van ten minste 50 ft 2 (4,65 m 2 ), alsmede een bureau, een stoel, archiefruimte, een telefoon-/faxverbinding en een met een netwerk verbonden computer met printer. De gehuurde ruimte lag in hetzelfde gebouw waar ook de accountants huisden. 8 De directeuren van Alabaster (nooit minder dan vier) werden door de accountants gerecruteerd of plaatselijk geworven. Newey nam geen deel aan het bestuur van Alabaster. Alle bestuurders waren inwoners van Jersey. Geen van hen had directe ervaring met kredietbemiddeling. 9 Alabaster had een personeelslid (gedetacheerd door de accountants) dat na 2001 in het algemeen van tot uur werkte, op maandag tot en met vrijdag. 10 De dienstenovereenkomst vermeldde dat Alabaster met verschillende kredietgevers overeenkomsten had gesloten om als tussenpersoon op te treden bij de afsluiting van persoonlijke leningen bij de kredietgevers, en dat, aangezien Alabaster geen vestiging had in het Verenigd Koninkrijk en Newey beschikte over de vereiste expertise, kredietlicenties, personeel en faciliteiten voor de behandeling van aanvragen voor dergelijke leningen, Alabaster Newey wenste in te schakelen om zekere diensten te verrichten. Newey zou alle taken in het kader 6

8 PAUL NEWEY van de kredietbemiddeling verrichten die betrekking hadden op de afhandeling daarvan, van de behandeling van verzoeken om informatie van potentiële kredietnemers naar aanleiding van door Alabaster geplaatste advertenties, tot het doorverwijzen van kredietaanvragen in overeenstemming met de aanwijzingen van Alabaster. Alabaster zelf verbond zich om te waarborgen dat advertenties zouden beantwoorden aan de wetgeving betreffende het consumentenkrediet en dat zij schriftelijk toestemming zou geven om documenten aan klanten door te sturen. 11 In de dienstenovereenkomst gaf Newey toestemming aan Alabaster om in haar reclame kosteloos de naam Ocean Finance te gebruiken, teneinde daarmee klanten te trekken. Voorts werd bepaald dat de vorm van die reclame van tijd tot tijd door Newey moest worden goedgekeurd. De dienstenovereenkomst gaf Newey niet het recht reclame te voeren voor Alabaster. 12 Newey ontving van Alabaster een vergoeding voor zijn diensten. Aanvankelijk stelde de dienstenovereenkomst deze vergoeding op 50 % van de commissie waarop Alabaster voor iedere lening onmiddellijk recht had, vermeerderd met bepaalde onkosten. De dienstenovereenkomst voorzag in de mogelijkheid de vergoeding aan te passen, wat vervolgens gebeurde in de vorm van een verhoging van 50 % naar 60 % van die commissies. De verhoging werd ingegeven door de omstandigheid dat bepaalde kredietgevers aan Alabaster override commissions betaalden. Dit waren extra premies voor het behalen van een bepaalde omzet, die niet onmiddellijk verschuldigd waren in verband met individuele leningen en dus niet waren opgenomen in de berekening van Newey s vergoeding krachtens de dienstenovereenkomst. De verhoging van het percentuele aandeel van Newey diende als compensatie voor het feit dat hij niet meedeelde in de override commissions. 13 Newey en Alabaster waren, buiten de dienstenovereenkomst om, overeengekomen dat Newey Alabaster ook via derden contracten zou aanbrengen. De aldus aangebrachte contracten zouden vervolgens worden afgehandeld in overeenstemming met de dienstenovereenkomst. In die gevallen werd 50 % van de commissie afgestaan aan de derde partij, werd 45 % betaald aan Newey voor de afhandeling, en bleef er 5 % over voor Alabaster. 14 De dienstenovereenkomst bevatte een normale clausule voor wederkerige schadeloosstelling in geval van contractbreuk. Newey stelde zich niet aansprakelijk en gaf geen garantie aan Alabaster in verband met haar contracten met Wallace Barnaby of de kredietgevers. Newey was niet aansprakelijk voor de betaling van de door Wallace Barnaby aan Alabaster verleende diensten. 15 De dienstenovereenkomst bepaalde voorts dat zowel Alabaster als Newey hun kredietbemiddelingsvergunningen dienden aan te houden alsmede elke andere vergunning of toestemming die voor de uitoefening van hun bedrijf en het verrichten van de in de overeenkomst omschreven diensten vereist zou zijn. 7

9 RESUMÉ VAN HET VERZOEK OM EEN PREJUDICIËLE BESLISSING ZAAK C-653/11 16 De door Newey geleverde diensten werden uitgevoerd door diens werknemers te Tamworth in het Verenigd Koninkrijk. In 2003 had Newey 177 personen in dienst, waaronder telefonisten, personeel voor de afhandeling van de aanvragen, personeel voor de boekhouding en credit controllers. De bedrijfsleider ontving in 2003 een jaarloon van GBP en de medewerkers die de aanvragen behandelden werden gemiddeld GBP per jaar betaald 17 In de beginfase nam Alabaster contact op met een aantal potentiële kredietgevers om door hen als tussenpersoon bij de kredietbemiddeling te worden aangewezen. Dit waren grotendeels (zo niet alle) kredietgevers voor wie voorheen leningen waren bemiddeld onder de naam Ocean Finance. Later werden meer kredietgevers toegevoegd aan Alabasters kredietgevers-panel. Nieuwe gegadigde kredietgevers namen eerst met Newey contact op. De besprekingen over de contracten met de kredietgevers werden gewoonlijk gevoerd tussen de kredietgevers en Newey, en de laatste voerde de onderhandelingen over de voorwaarden, maar de uiteindelijke goedkeuring en de ondertekening bleven voorbehouden aan de directeuren van Alabaster. Newey deed zich niet voor als tekeningsbevoegd voor of gemachtigde van Alabaster. 18 Kredietgevers betaalden direct commissie aan Alabaster, hetzij met een naar Jersey gestuurde cheque op naam van Alabaster of in veel gevallen door de commissie direct over te maken naar de bankrekening van Alabaster in Jersey. Wanneer de betaling van commissie achterwege bleef, verleende Newey assistentie bij de invordering. 19 Op 2 oktober 1997 sloot Alabaster een overeenkomst met Abacus Advertising and Marketing (Jersey) Limited (hierna: Abacus ), een op Jersey gevestigd reclamebureau. Abacus was bekend met de kredietbemiddelingsbranche omdat zij eerder reclamediensten had verricht voor Newey. Abacus onderhandelde over de aankoop van advertentieruimte met de reclamemedia in het Verenigd Koninkrijk en plaatste de reclames in overeenstemming met de aanwijzingen van Alabaster op naam van Ocean Finance. In 2001 bracht Alabaster haar account over naar Wallace Barnaby. 20 Advertentiekosten maakten een aanzienlijk deel uit van de bedrijfskosten; in het jaar voorafgaand aan 31 december 2004, bedroegen de reclameuitgaven van Alabaster meer dan 22 miljoen GBP. Het was de sleutel tot de winstgevendheid van Alabaster en indirect, door de vergoedingsregeling waaronder Newey voor zijn diensten ingevolge de dienstenovereenkomst een percentage van Alabasters commissie ontving, tot die van Newey. De laatste tijd gaf Alabaster autorisatie en goedkeuring voor meer dan GBP aan reclameuitgaven per week. 21 Newey was bij het adverteringsproces betrokken via een in het Verenigd Koninkrijk gevestigd bureau genaamd Ekay. De inhoud van de reclames en de respons op specifieke advertenties werden besproken. Newey volgde de gemaakte reclame op de voet en maakte zijn mening kenbaar aan Ekay. Hij verstrekte Ekay 8

10 PAUL NEWEY eveneens informatie over het niveau waarop zijn afhandelingscapaciteit zich bevond, en op basis van deze zakelijke informatie, die slechts betrokken kon worden van de vestiging waar de afhandeling plaats vond, deed Ekay aanbevelingen aan Wallace Barnaby. 22 De directeuren van Alabaster kwamen wekelijks bijeen om, op basis van een voorstel van Wallace Barnaby, de reclameuitgaven te bespreken. Dit voorstel werd nooit verworpen. Alabaster gaf haar akkoord door aan Wallace Barnaby. Het budget vormde een afspiegeling van de cash flow van Alabaster en de afhandelingscapaciteit van Newey. De normale gang van zaken was dat Wallace Barnaby opdracht kreeg om tot een bepaald budget advertenties te plaatsen bij eerder gebruikte en goedgekeurde media. Alabaster ontving gegevens over welke advertentie tot elke leningaanvraag had geleid via de Offer Authority Form (formulier waarbij toestemming wordt gegeven een aanbod voor een lening te doen; hierna: OAF ) en Newey verstrekte drie of vier maal per jaar een algemeen overzicht van de respons op de advertenties. Zonder toestemming van Alabaster werd geen opdracht gegeven tot het plaatsen van advertenties. 23 Het doel van de reclamecampagne was om kredietaanvragers aan te moedigen contact op te nemen met de afhandelingsfaciliteiten waarover Alabaster in het Verenigd Koninkrijk beschikte, waar zij deze had uitbesteed. Een klacht over een reclame voor Ocean Finance bij de Advertising Standards Authority werd afgedaan door Newey en niet door Alabaster. Advertenties in de Yellow Pages (Gouden Gids) waren op naam van Ocean Finance, en noemden Alabaster noch Newey. Het adres en telefoonnummer dat werd opgegeven was dat van Newey. 24 De advertenties hadden tot gevolg dat Newey/Ocean Finance aanvragen en verzoeken om informatie ontving van potentiële kredietnemers. Een medewerker van Newey won gegevens in bij de aanvrager, waaronder de gewenste hoogte van de lening, inkomen, getaxeerde waarde van zijn huis en uitstaande leningen waarvoor reeds zekerheid was verstrekt, om uit te maken of de aanvrager op grond van deze omstandigheden zou kunnen voldoen aan de criteria van een van de kredietgevers waarmee Alabaster samenwerkte. Het bevoegde personeel van Newey bepaalde dan wie de meest geschikte kredietgever was. In die fase vond een kredietonderzoek en een controle van het kiesregister plaats inzake de aanvrager. Vervolgens maakte het personeel van Newey de OAF op. Hierop werd het nummer van het dossier vermeld en voorts naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer van de aanvrager, bedrag en looptijd van de lening, de geselecteerde kredietgever, en gegevens als het bruto jaarinkomen, de maandelijkse draagkracht en het maandelijkse aflossingsbedrag. Het formulier vermeldde ook de door de aanvrager zelf geschatte waarde van zijn onroerend goed, het eventueel openstaande hypotheekbedrag en zijn aandelenbezit. Ten slotte werd aangegeven waar de advertentie was gepubliceerd die tot de aanvraag had geleid. 9

11 RESUMÉ VAN HET VERZOEK OM EEN PREJUDICIËLE BESLISSING ZAAK C-653/11 25 Het doel van de OAF was de verlening van toestemming van Alabaster aan Newey om een voorlopig aanbod aan de aanvrager te doen. De OAF s werden Alabaster dagelijks per fax toegestuurd. Op het kantoor van Alabaster werden de OAF s verzameld en op een aantal punten gecontroleerd. Over OAF s die onjuistheden of tegenstrijdigheden leken te bevatten, werden vragen gesteld. Dit onderzoek vond plaats om te waarborgen dat de formuleren op juiste wijze werden ingevuld, en dat met de voorgestelde lening de leencapaciteit of de kredietgrenzen niet werden overschreden. Eventuele resterende onregelmatigheden konden worden voorgelegd aan een van de directeuren van Alabaster of terugverwezen naar de behandelende medewerker van Newey. 26 Voor nagekeken en goedgekeurde OAF s ging een dekblad naar de directeuren van Alabaster dat bekend stond als de Offer Authority Request (verzoek om toestemming tot het doen van een aanbod; hierna: OAR ). De OAR was het dekblad voor alle verzamelde OAF s van die dag en dit pakket werd voorgelegd aan de op die dag dienstdoende directeur van Alabaster. Meestal was een directeur van Alabaster in de namiddag aanwezig op het kantoor en tekende hij de OAR voor die dag. De goedkeuringsprocedure nam meestal ongeveer een uur in beslag. De goedgekeurde OAR werd per fax teruggestuurd naar Newey, en Newey stuurde vervolgens een brief met het voorlopige aanbod naar de aanvrager met de mededeling dat, op basis van de verstrekte informatie, de aanvraag voor de lening was ingewilligd. 27 Er ging geen voorlopig aanbod uit zonder dat de OAR was goedgekeurd door Alabaster. De brief aan de aanvrager die het voorlopige aanbod bevatte droeg het briefhoofd van Newey en het adres en telefoonnummer van Ocean Finance in het Verenigd Koninkrijk. Newey werd genoemd als rechthebbende en het nummer van de consumentenkredietvergunning dat werd vermeld, betrof die van Newey en niet die van Alabaster. De brief sprak van onze kredietgever, en van onze verplichting om de aanvrager een bedenktijd te geven. 28 In het voorlopige aanbod werd de aanvrager verzocht om Newey nadere gegevens te verstrekken, waaronder een ondertekend aanvraagformulier. Zodra deze nadere gegevens en documenten waren overgelegd, verrichtte het personeel van Newey een aantal verplichte controles, onder meer met betrekking tot werk en inkomen. In ongeveer 75 % van de gevallen vroeg de kredietgever om een onafhankelijke taxatie van het onroerend goed van de aanvrager. Newey betaalde dan de taxatie, die vervolgens werd vergoed door Alabaster. Alabaster was uiteindelijk verantwoordelijk voor de betaling van de taxatie. Het personeel van Newey verzamelde de relevante informatie en bracht Alabaster hiervan per fax (in een Notification of Valuation) op de hoogte. Deze stukken werden gecontroleerd op fouten en verzameld onder een dekblad dat de Approval of Valuation Orders werd genoemd. Deze werden vervolgens aan een directeur van Alabaster voorgelegd voor goedkeuring, die nooit werd geweigerd. De Approval of Valuation Orders werd dan per fax teruggestuurd naar Newey. De procedure van nakijken en goedkeuren van de Notifications of Valuation nam ongeveer een uur in beslag. 10

12 PAUL NEWEY 29 De medewerkers van Newey controleerden vervolgens alle informatie die aan de kredietgever moest worden verstrekt en stelden het Case to Bank Submission Sheet op. Dit was een lijst van stukken die aan de kredietgever dienden te worden overgelegd, met een vakje dat door het personeel van Newey moest worden aangevinkt. Deze lijsten, maar niet de erop vermelde stukken, werden door het personeel van Newey per fax naar Alabaster gestuurd, waar ze onder een dekblad werden verzameld voor goedkeuring door een directeur van Alabaster. Eenmaal goedgekeurd werden de Case to Bank Submission Sheets weer per fax naar Newey gestuurd. De procedure bij Alabaster kostte ongeveer twee uur. 30 Na ontvangst van de toestemming van Alabaster om een bepaald dossier naar de bank te geleiden, stuurden de medewerkers van Newey de volledige leningaanvraag samen met alle stukken ter uitvoering naar de kredietgever. Er werden geen aanvraagformulieren naar een kredietgever gestuurd zonder dat de Case to Bank Submission was goedgekeurd door Alabaster. 31 Newey stelde beroep in tegen de btw-aanslag van 27 september Op 23 april 2010 verklaarde het FTT dit beroep gegrond. HMRC stelde tegen die beslissing hoger beroep in bij de verwijzende rechter. Voornaamste argumenten van partijen in het hoofdgeding 32 Newey betoogt dat de reclamediensten, die waren gericht op de consumenten in het Verenigd Koninkrijk die een lening zochten, aan Alabaster werden geleverd en dat Alabaster de kredietbemiddelingsdiensten verrichte. HMRC stelt dat volgens het btw-recht niet Alabaster maar Newey de verrichter was van de kredietbemiddelingsdiensten en dat dientengevolge de reclamediensten niet aan Alabaster werden geleverd maar aan Newey. 33 Indien daarentegen de reclamediensten werden geleverd aan Alabaster en niet aan Newey, is het tweede vraagstuk dat volgens HMRC de constructie, in zijn geheel bezien, misbruik maakte van de Zesde richtlijn, en dat het aldus behaalde voordeel ongedaan kan worden gemaakt door Newey te behandelen als de ontvanger van de reclamediensten, die hij gebruikte om in het Verenigd Koninkrijk vrijgestelde kredietbemiddelingsdiensten te verrichten. 34 Het betoog van Newey is als volgt: a) De door Alabaster verrichte kredietbemiddelingsdiensten werden geleverd in het land van de ontvanger van die diensten: artikel 16 van de VAT (Place of Supply of Services) Order 1992 (artikel 9, lid 2, sub e, Zesde richtlijn); b) Aangezien de ontvangers ervan kredietgevers in het Verenigd Koninkrijk waren, werden de kredietbemiddelingsdiensten geleverd in het Verenigd Koninkrijk en waren zij vrijgesteld overeenkomstig Section 31 en bijlage 9 van de VATA (artikel 13, B, sub d, Zesde richtlijn); 11

13 RESUMÉ VAN HET VERZOEK OM EEN PREJUDICIËLE BESLISSING ZAAK C-653/11 c) De reclamediensten waren in het Verenigd Koninkrijk niet onderworpen aan btw omdat zij op Jersey werden verricht: zowel de verrichter, Wallace Barnaby, als de ontvanger, Alabaster, hoorden daar thuis (waren daar gevestigd) en nergens anders en derhalve kon geen btw worden geheven over die prestaties. 35 Het betoog van HMRC is als volgt: a) De kredietbemiddelingsdiensten werden verricht door Newey in het Verenigd Koninkrijk op grond van de omstandigheid dat zowel de verrichter (Newey) als de ontvangers tot het Verenigd Koninkrijk behoorden (Section 7(10) VATA; artikel 9, lid 1, Zesde richtlijn; b) Het betrof vrijgestelde diensten krachtens Section 31 en bijlage 9 van de VATA (artikel 13, B, sub d, Zesde richtlijn); c) De reclamediensten vielen onder de verleggingsregeling van Section 8 VATA op de grond dat het relevante diensten waren in de zin van deze regeling, zij waren verricht door Wallace Barnaby, die behoorde (was gevestigd) buiten het Verenigd Koninkrijk, en de ontvanger, Newey, behoorde tot (was gevestigd in) het Verenigd Koninkrijk (artikel 9, lid 2, sub e, en artikel 2l, lid l, sub b, Zesde richtlijn); d) Dientengevolge was Newey btw verschuldigd over deze prestaties als zou hij deze zelf hebben verricht en kon hij geen voorbelasting aftrekken omdat alle reclameuitgaven verband hielden met vrijgestelde transacties in het Verenigd Koninkrijk. Korte uiteenzetting van de motivering van de verwijzing 36 Het FTT was niet van oordeel dat de rol van Alabaster diende te worden aangemerkt als stempels zetten of étalage, aangezien documenten niet zonder enig nadenken werden ondertekend. Alabaster won adviezen en aanbevelingen in met betrekking tot, bijvoorbeeld, het maken van reclame, en besteedde de afhandeling en andere administratieve diensten uit aan Newey. Zij vertrouwde op Newey voor inbreng in de reclamecampagnes en op het gebied van de voorwaarden voor de samenwerking met nieuwe kredietgevers. Het FTT was genoegzaam overtuigd dat het kredietbemiddelingsbedrijf werd uitgeoefend door Alabaster, waarbij Newey diensten verleende uit hoofde van de dienstenovereenkomst. 37 Het FTT was van oordeel dat, hoewel de aanvankelijke beslissing om zaken te doen via Jersey, werd ingegeven door belastingoverwegingen, namelijk om niet aftrekbare btw over reclameuitgaven te vermijden, dit niet betekende dat alle activiteiten door zulke overwegingen werden bepaald. Het FTT aanvaardde niet dat de dienstenovereenkomst als door belastingoverwegingen ingegeven kon worden omschreven: ook al gaf de dienstenovereenkomst Alabaster toestemming 12

14 PAUL NEWEY om de waardevolle gevestigde handelsnaam Ocean Finance zonder vergoeding te gebruiken, en was de dienstenovereenkomst als geheel niet een commerciële overeenkomst op armslengte, deze vormde een reële weergave en afspiegeling van de activiteiten van Newey en Alabaster. De overeenkomst bevatte niet alle zakelijke details die verwacht konden worden in een contract op armslengte tussen partijen die onderling geen andere banden hebben. Het FTT was echter van oordeel dat dit te wijten was aan het feit dat de dienstenovereenkomst niet een contract tussen zulke partijen was, en dat alle elementen waar de verhouding niet op-armslengte was, eraan konden worden toegeschreven dat Newey de uiteindelijke eigenaar van Alabaster was, zonder dat dit er op wees dat de activiteiten van Newey niet overeenkwamen met het bepaalde in en uit hoofde van de dienstenovereenkomst. Het FTT was van oordeel dat, nu Alabaster op Jersey niet zelf over de infrastructuur beschikte om een kredietbemiddelingsbedrijf te voeren, de dienstenovereenkomst het middel was waarvan Alabaster zich bediende om, door uitbesteding van de afhandelingswerkzaamheden aan Newey, dit toch te kunnen doen. Een onderaannemer op armslengte zou wellicht niet op de hoogte zijn van informatie waarover Newey beschikte, zoals de winstgevendheid, inkomsten en uitgaven van Alabaster, maar een 100 % aandeelhouder zou dit wel zijn, en niets wees erop dat de contractuele verhouding tussen Newey en Alabaster een andere was dan die van uitbesteding van werkzaamheden. 38 Het FTT oordeelde dat Alabaster op commerciële wijze zaken deed en een commerciële onderneming was, die zich bezighield met economische kredietbemiddelingsactiviteiten ten behoeve waarvan zij zelf over een beperkte staf en directeuren beschikte, en in hoge mate gebruik maakte van de diensten van Newey onder de dienstenovereenkomst. Het FTT vond dat Alabaster meer was dan een naambordje. 39 Het FTT merkte op dat de activiteiten van Newey in het Verenigd Koninkrijk aanzienlijk waren, en dat de loonkosten in het Verenigd Koninkrijk van het hogere personeel en de medewerkers die de leningen behandelden, aanzienlijk waren in vergelijking met die van de directeuren en het ene personeelslid van Alabaster. 40 Het FTT oordeelde dat een succesvolle reclamecampagne voor het werven van potentiële kredietnemers essentieel was voor het kredietbemiddelingsbedrijf. Het FTT vond niet dat er sprake was van voldoende wederkerigheid tussen Newey en de kredietgevers of, wat de reclamediensten betreft, tussen Newey en Wallace Barnaby, om de conclusie te rechtvaardigen dat Newey kredietbemiddelingsdiensten leverde aan de kredietgevers of Wallace Barnaby reclamediensten aan Newey. 41 Het FTT aanvaardde niet dat Alabaster in de structuur was ingevoegd. Wat plaats had gevonden, was een algehele re-organisatie van de wijze waarop het bedrijf werd uitgeoefend, waarbij Alabaster de kredietbemiddelingsdiensten verrichtte en de reclamediensten ontving, en Newey niet langer 13

15 RESUMÉ VAN HET VERZOEK OM EEN PREJUDICIËLE BESLISSING ZAAK C-653/11 kredietbemiddelaar was, maar in plaats daarvan uit hoofde van de dienstenovereenkomst afhandelingswerkzaamheden verrichtte voor Alabaster. 42 Het FTT stelde in de eerste plaats vast dat Alabaster en niet Newey de kredietbemiddelingsdiensten aan de kredietgevers leverde, en dat Alabaster, niet Newey, de ontvanger was van de geleverde reclamediensten; het stelde voorts vast dat, hoewel het wezenlijke doel van de Alabaster-constructie het behalen van een belastingvoordeel was, er geen sprake was van misbruik, aangezien noch de bedrijfsopzet noch de afspraken waarbij Alabaster was betrokken, noch enig onderdeel daarvan, in strijd waren met het doel van de Zesde richtlijn. 43 Het FTT aanvaardde, met verwijzing naar het arrest Auto Lease, dat de verrichting van diensten waarvoor kennelijk betaald werd door een persoon die enkel de verrichting van diensten voor een andere, uiteindelijk financieel verantwoordelijke persoon financierde, normalerwijze behandeld zou worden als verrichting van diensten voor die andere persoon. Het FTT aanvaardde niet dat Newey uiteindelijk betaalde voor de diensten van Wallace Barnaby. Newey was de eigenaar van het aandelenkapitaal van Alabaster en had deze tijdens de aanloopperiode van werkkapitaal voorzien in de vorm van een renteloze lening. Voor de aansprakelijkheid van Alabaster ten opzichte van Wallace Barnaby werden in het contract tussen die twee partijen geen financiële garanties gegeven. De commissie waarop Newey recht had was gebaseerd op de bruto commissies en niet op de nettowinst, en werd derhalve niet beïnvloed door de reclamekosten. Dat de regeling tussen Newey en Alabaster niet op armslengte was, rechtvaardigde niet de gevolgtrekking dat Newey de eindverantwoordelijkheid had inzake de betaling voor de diensten van Wallace Barnaby. Het FFT concludeerde dat Newey geen financiële verantwoordelijkheid droeg met betrekking tot de vergoeding van de door Wallace Barnaby aan Alabaster geleverde diensten. 44 De verwijzende rechter onderscheidde drie hoofdvragen, te weten: a) aan de hand van welke juridische maatstaf moet beoordeeld worden of de kredietbemiddelingdiensten werden geleverd door Alabaster of door Newey; b) aan de hand van welke juridische maatstaf moet beoordeeld worden of de reclamediensten werden geleverd aan Alabaster of aan Newey; en c) indien volgens het btw-recht Alabaster en niet Newey geacht moet worden de kredietbemiddelingsdiensten te hebben geleverd aan kredietgevers in het Verenigd Koninkrijk, en er derhalve geen onaftrekbare btw was verschuldigd inzake de desbetreffende reclameuitgaven, vormt de constructie, in haar geheel beschouwd, dan misbruik van recht (volgens de btw-richtlijnen van de EU alsmede de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk waarbij deze worden uitgevoerd)? 45 De verwijzende rechter was van oordeel dat alvorens een beslissing te kunnen nemen, het noodzakelijk is bepaalde vragen betreffende de uitlegging van het recht van de Europese Unie op te helderen en dat er aanleiding bestaat om het Hof van Justitie om advies te vragen inzake de juiste wijze van uitlegging van het begrip verrichting van een dienst in het kader van de Zesde richtlijn, 14

16 PAUL NEWEY inzonderheid, ten eerste, in hoeverre de nationale rechter belang dient te hechten aan de bepalingen van een contract om uit te maken wie met het oog op de btwheffing de diensten ( supply of services ) verricht, en ten tweede, wanneer volgens de Zesde richtlijn een persoon als Alabaster de verrichter is van kredietbemiddelingsdiensten en de ontvanger van reclamediensten, of de regeling die Newey en Alabaster hebben getroffen met het uitsluitende oogmerk om een belastingvoordeel te behalen, volgens het beginsel van misbruik van recht in strijd is met de opzet en het doel van de Zesde richtlijn. 15

Date de réception : 01/12/2011

Date de réception : 01/12/2011 Date de réception : 01/12/2011 Resumé C-544/11-1 Zaak C-544/11 Resumé van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 104, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 04/02/2016

Datum van inontvangstneming : 04/02/2016 Datum van inontvangstneming : 04/02/2016 Vertaling C-699/15-1 Datum van indiening: Verwijzende rechter: Zaak C-699/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing 24 december 2015 Court of Appeal (England and

Nadere informatie

Vertaling C-23/14-1. Zaak C-23/14

Vertaling C-23/14-1. Zaak C-23/14 Vertaling C-23/14-1 Zaak C-23/14 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie Datum van

Nadere informatie

Date de réception : 18/10/2011

Date de réception : 18/10/2011 Date de réception : 18/10/2011 Resumé C-463/11-1 Zaak C-463/11 Resumé van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 104, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 13/06/2016

Datum van inontvangstneming : 13/06/2016 Datum van inontvangstneming : 13/06/2016 Samenvatting C-251/16-1 Zaak C-251/16 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 09/10/2015

Datum van inontvangstneming : 09/10/2015 Datum van inontvangstneming : 09/10/2015 Vertaling C-478/15-1 Zaak C-478/15 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 08/05/2017

Datum van inontvangstneming : 08/05/2017 Datum van inontvangstneming : 08/05/2017 Samenvatting C-159/17-1 Zaak C-159/17 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

( Richtlijnen van de Raad 77/388, artikel 13, B, sub d, punt 1, en 78/583, artikel 1 )

( Richtlijnen van de Raad 77/388, artikel 13, B, sub d, punt 1, en 78/583, artikel 1 ) Downloaded via the EU tax law app / web @import url(./../../../../css/generic.css); EUR-Lex - 61987J0207 - NL Avis juridique important 61987J0207 ARREST VAN HET HOF (ZESDE KAMER) VAN 14 JULI 1988. - GERD

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 07/08/2014

Datum van inontvangstneming : 07/08/2014 Datum van inontvangstneming : 07/08/2014 Vertaling C-334/14-1 Zaak C-334/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 9 juli 2014 Verwijzende rechter: Hof van beroep te Bergen (België)

Nadere informatie

Overzicht van de verwachte inkomsten uit indirecte belastingen in De omzetbelasting is de enige indirecte belasting die gebaseerd is op EU

Overzicht van de verwachte inkomsten uit indirecte belastingen in De omzetbelasting is de enige indirecte belasting die gebaseerd is op EU 1 2 Overzicht van de verwachte inkomsten uit indirecte belastingen in 2013. De omzetbelasting is de enige indirecte belasting die gebaseerd is op EU richtlijnen, met nogal dwingende instructies. De stroom

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer) 27 september 2012 (*)

ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer) 27 september 2012 (*) ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer) 27 september 2012 (*) Btw Vrijstelling van verhuur van onroerend goed Verhuur van commerciële ruimten Aan deze verhuur verbonden diensten Kwalificatie van handeling voor

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 26/04/2016

Datum van inontvangstneming : 26/04/2016 Datum van inontvangstneming : 26/04/2016 Vertaling C-164/16-1 Datum van indiening: Zaak C-164/16 Verzoek om een prejudiciële beslissing 21 maart 2016 Verwijzende rechter: Court of Appeal (England and Wales)

Nadere informatie

Date de réception : 09/12/2011

Date de réception : 09/12/2011 Date de réception : 09/12/2011 Vertaling C-563/11-1 Datum van indiening: Verwijzende rechter: Zaak C-563/11 Verzoek om een prejudiciële beslissing 9 november 2011 Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 07/07/2017

Datum van inontvangstneming : 07/07/2017 Datum van inontvangstneming : 07/07/2017 Vertaling C-322/17-1 Zaak C-322/17 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 30 mei 2017 Verwijzende rechter: High Court (Ierland) Datum van de

Nadere informatie

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 3.10.2017 COM(2017) 561 final 2017/0243 (NLE) Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD waarbij het Koninkrijk der Nederlanden wordt gemachtigd een maatregel in te voeren

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 14.12.2006 COM(2006) 802 definitief Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD waarbij Estland, Slovenië, Zweden en het Verenigd Koninkrijk worden gemachtigd

Nadere informatie

(verzoek van het VAT and Duties Tribunal, Manchester, om een prejudiciële beslissing)

(verzoek van het VAT and Duties Tribunal, Manchester, om een prejudiciële beslissing) Downloaded via the EU tax law app / web Zaak C?40/09 Astra Zeneca UK Ltd tegen Commissioners for Her Majesty s Revenue and Customs (verzoek van het VAT and Duties Tribunal, Manchester, om een prejudiciële

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer) 16 januari 2014 (*)

ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer) 16 januari 2014 (*) ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer) 16 januari 2014 (*) Belasting over toegevoegde waarde Handelingen van reisbureaus Verlening van korting aan reizigers Bepaling van heffingsmaatstaf voor diensten in het

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 25/10/2013

Datum van inontvangstneming : 25/10/2013 Datum van inontvangstneming : 25/10/2013 Vertaling C-515/13-1 Zaak C-515/13 Samenvatting van een verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

Zaak C-524/04. Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation tegen Commissioners of Inland Revenue

Zaak C-524/04. Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation tegen Commissioners of Inland Revenue Zaak C-524/04 Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation tegen Commissioners of Inland Revenue [verzoek van de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, om een prejudiciële beslissing]

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 18/09/2017

Datum van inontvangstneming : 18/09/2017 Datum van inontvangstneming : 18/09/2017 Vertaling C-478/17-1 Zaak C-478/17 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 9 augustus 2017 Verwijzende rechter: Tribunalul Cluj (Roemenië) Datum

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 28/06/2012

Datum van inontvangstneming : 28/06/2012 Datum van inontvangstneming : 28/06/2012 Resumé C-233/12-1 Zaak C-233/12 Resumé van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 104, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 31/07/2014

Datum van inontvangstneming : 31/07/2014 Datum van inontvangstneming : 31/07/2014 Vertaling C-312/14-1 Zaak C-312/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 1 juli 2014 Verwijzende rechter: Ráckevei Járásbíróság (Hongarije)

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 8.12.2009 COM(2009)668 definitief Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij de Republiek Litouwen wordt gemachtigd een maatregel te blijven

Nadere informatie

Date de réception : 01/03/2012

Date de réception : 01/03/2012 Date de réception : 01/03/2012 Vertaling C-44/12-1 Zaak C-44/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 30 januari 2012 Verwijzende rechter: Court of Session, Scotland (Verenigd Koninkrijk)

Nadere informatie

11558/02 jv 1 DG G I

11558/02 jv 1 DG G I RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 augustus 2002 (28.08) (OR. fr) 11558/02 FISC 216 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur, namens de secretaris-generaal van de Europese Commissie

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 11/06/2013

Datum van inontvangstneming : 11/06/2013 Datum van inontvangstneming : 11/06/2013 Vertaling C-250/13-1 Zaak C-250/13 Samenvatting van een verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer) 25 oktober 2012 (*)

ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer) 25 oktober 2012 (*) ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer) 25 oktober 2012 (*) Btw Richtlijn 2006/112/EG Artikelen 306-310 Bijzondere regeling voor reisbureaus Vervoerdienst die door reisbureau handelend in eigen naam wordt verricht

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 15/09/2017

Datum van inontvangstneming : 15/09/2017 Datum van inontvangstneming : 15/09/2017 Samenvatting C-480/17-1 Zaak C-480/17 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRECONTRACTUELE FASE INZAKE WONINGKREDIETEN ("DE OVEREENKOMST")

EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRECONTRACTUELE FASE INZAKE WONINGKREDIETEN (DE OVEREENKOMST) EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRECONTRACTUELE FASE INZAKE WONINGKREDIETEN ("DE OVEREENKOMST") Deze Overeenkomst is tot stand gekomen door onderhandelingen

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer) 8 november 2012 (*)

ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer) 8 november 2012 (*) ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer) 8 november 2012 (*) Zesde btw-richtlijn Artikel 17, lid 5, derde alinea Recht op aftrek van voorbelasting Goederen en diensten die zowel voor belastbare als voor vrijgestelde

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer) 19 december 2013 (*)

ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer) 19 december 2013 (*) ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer) 19 december 2013 (*) Fiscale bepalingen Btw Richtlijn 2006/112/EG Vrijstellingen Artikel 132, lid 1, sub m Diensten die nauw samenhangen met beoefening van sport Toegang

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Achtste kamer) 26 april 2012 (*)

ARREST VAN HET HOF (Achtste kamer) 26 april 2012 (*) ARREST VAN HET HOF (Achtste kamer) 26 april 2012 (*) BTW Richtlijn 2006/112/EG Vrijstellingen Artikel 151, lid 1, sub c, Ontmanteling van verouderde schepen van Amerikaanse marine op grondgebied van lidstaat

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 03/07/2017

Datum van inontvangstneming : 03/07/2017 Datum van inontvangstneming : 03/07/2017 Vertaling C-320/17-1 Zaak C-320/17. Verzoek om prejudiciële beslissing Datum van indiening 29 mei 2017 Verwijzende rechter Conseil d État (Frankrijk) Datum van

Nadere informatie

1. DOEL EN TOEPASSINGSBEREIK

1. DOEL EN TOEPASSINGSBEREIK EUROPESE COMMISSIE Directoraat-generaal Concurrentie Beleid en coördinatie inzake staatssteun Brussel, DG D(2004) COMMUNAUTAIRE KADERREGELING INZAKE STAATSSTEUN IN DE VORM VAN COMPENSATIES VOOR DE OPENBARE

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 11/08/2015

Datum van inontvangstneming : 11/08/2015 Datum van inontvangstneming : 11/08/2015 Vertaling C-332/15-1 Zaak C-332/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 6 juli 2015 Verwijzende rechter: Tribunale di Treviso / Italië Datum

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 2 juni 2003 (11.06) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. 9919/03 Interinstitutioneel dossier: 2002/0286 (CNS) LIMITE FISC 87 ENER 164

PUBLIC. Brussel, 2 juni 2003 (11.06) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. 9919/03 Interinstitutioneel dossier: 2002/0286 (CNS) LIMITE FISC 87 ENER 164 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 juni 2003 (11.06) (OR. en) 9919/03 Interinstitutioneel dossier: 2002/0286 (CNS) LIMITE PUBLIC FISC 87 ENER 164 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Groep

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 24.11.2009 COM(2009)641 definitief Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD waarbij de Portugese Republiek wordt gemachtigd een maatregel toe

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 14 april 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 14 april 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 14 april 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0074 (NLE) 7910/15 FISC 32 VOORSTEL van: ingekomen: 13 april 2015 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer Jordi AYET

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1 BEGELEIDENDE NOTA van: de heer V. SKOURIS, Voorzitter van het Hof van Justitie d.d.: 4 februari 2008 aan: de heer

Nadere informatie

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van Beschikking 2009/790/EG waarbij Polen wordt gemachtigd een bijzondere

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 25/02/2016

Datum van inontvangstneming : 25/02/2016 Datum van inontvangstneming : 25/02/2016 Samenvatting C-38/16-1 Zaak C-38/16 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 20/05/2013

Datum van inontvangstneming : 20/05/2013 Datum van inontvangstneming : 20/05/2013 Samenvatting C-143/13-1 Zaak C-143/13 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

Date de réception : 10/01/2012

Date de réception : 10/01/2012 Date de réception : 10/01/2012 Resumé C-619/11-1 Zaak C-619/11 Resumé van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 104, lid 1, van het reglement voor de procesvoering van het Hof

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 13/08/2012

Datum van inontvangstneming : 13/08/2012 Datum van inontvangstneming : 13/08/2012 Resumé C-323/12-1 Zaak C-323/12 Resumé van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 104, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het CAK te Den Haag. Rapportnummer: 2012/018

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het CAK te Den Haag. Rapportnummer: 2012/018 Rapport Rapport over een klacht betreffende het CAK te Den Haag. Rapportnummer: 2012/018 2 Datum: 9 februari 2012 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het CAK weigert om voor de betaling van een openstaand

Nadere informatie

Coöperatieve Rabobank Westelijke Mijnstreek U.A., gevestigd te Sittard, hierna te noemen Aangeslotene.

Coöperatieve Rabobank Westelijke Mijnstreek U.A., gevestigd te Sittard, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-05 d.d. 7 januari 2014 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. W.F.C. Baars en mr. J.S.W. Holtrop, leden en mr. S.N.W. Karreman, secretaris)

Nadere informatie

Raad van Toezicht Amsterdam van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM DE LOOP VAN DE PROCEDURE

Raad van Toezicht Amsterdam van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM DE LOOP VAN DE PROCEDURE Voorlichting/belangen niet-opdrachtgever. Ontbreken schriftelijke vastlegging koopovereenkomst. Verkoop aan derde. Bevoegdheid t.a.v. schadevergoeding. Klaagster was geïnteresseerd in een woning die beklaagde

Nadere informatie

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van Beschikking 2009/790/EG waarbij Polen wordt gemachtigd een

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD waarbij Italië wordt gemachtigd een bijzondere maatregel toe te passen die afwijkt

Nadere informatie

De BTW-afwikkeling bij de verstrekking van zegels en waardebonnen wordt geregeld door de artikelen 20 en 21 Uitvoeringsbesluit OB.

De BTW-afwikkeling bij de verstrekking van zegels en waardebonnen wordt geregeld door de artikelen 20 en 21 Uitvoeringsbesluit OB. Zegelsystemen, waardebonnen, e.d. 2320-3 1. Nationale regelingen De BTW-afwikkeling bij de verstrekking van zegels en waardebonnen wordt geregeld door de artikelen 20 en 21 Uitvoeringsbesluit OB. Artikel

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 14/09/2012

Datum van inontvangstneming : 14/09/2012 Datum van inontvangstneming : 14/09/2012 Resumé C-371/12-1 Zaak C-371/12 Resumé van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 104, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 59 d.d. 28 juli 2009 (mevrouw mr. E.M. Dil-Stork, voorzitter, mevrouw mr. A.M.T. Wigger en mr. W.F.C. Baars) 1. Procedure De Commissie beslist

Nadere informatie

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 15.6.2017 COM(2017) 318 final 2017/0131 (NLE) Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD waarbij de Republiek Polen wordt gemachtigd met de Republiek Oekraïne een overeenkomst

Nadere informatie

BTW-bulletin, De aftrek van btw staat niet meer rotsvast

BTW-bulletin, De aftrek van btw staat niet meer rotsvast BTW-bulletin, De aftrek van btw staat niet meer rotsvast Samenvatting Op 18 december 2014 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna HvJ) arrest gewezen over de aftrek van btw als sprake is

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 13 juli 1989*

ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 13 juli 1989* SKATTEMINISTERIET / HENRIKSEN ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 13 juli 1989* In zaak 173/88, betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 EEG-Verdrag van het Højesteret, in het aldaar aanhangig

Nadere informatie

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 24.10.2014 COM(2014) 653 final 2014/0302 (NLE) Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot verlenging van Uitvoeringsbesluit 2012/181/EU van de Raad waarbij Roemenië

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee voorbeelden

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 30/06/2016

Datum van inontvangstneming : 30/06/2016 Datum van inontvangstneming : 30/06/2016 Vertaling C-303/16-1 Zaak C-303/16 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 30 mei 2016 Verwijzende rechter: Conseil d État (Frankrijk) Datum

Nadere informatie

Date de réception : 16/12/2011

Date de réception : 16/12/2011 Date de réception : 16/12/2011 Vertaling C-560/11-1 Zaak C-560/11 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 7 november 2011 Verwijzende rechter: Commissione tributaria provinciale di

Nadere informatie

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 3.8.2017 COM(2017) 410 final 2017/0183 (NLE) Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2011/335/EU waarbij de Republiek Litouwen

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 27/08/2015

Datum van inontvangstneming : 27/08/2015 Datum van inontvangstneming : 27/08/2015 Samenvatting C-397/15-1 Zaak C-397/15 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 11/06/2014

Datum van inontvangstneming : 11/06/2014 Datum van inontvangstneming : 11/06/2014 Vertaling C-219/14-1 Zaak C-219/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 6 mei 2014 Verwijzende rechter: Employment Tribunals, Birmingham

Nadere informatie

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag.

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag. Algemene wet bestuursrecht Titel 4.1. Beschikkingen Afdeling 4.1.1. De aanvraag Artikel 4:1 Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk

Nadere informatie

(" ZIEKTEVERZEKERING VOOR BEJAARDEN "). (VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING, INGEDIEND DOOR DE NATIONAL INSURANCE COMMISSIONER TE LONDEN).

( ZIEKTEVERZEKERING VOOR BEJAARDEN ). (VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING, INGEDIEND DOOR DE NATIONAL INSURANCE COMMISSIONER TE LONDEN). ARREST VAN HET HOF (DERDE KAMER) VAN 24 APRIL 1980. UNA COONAN TEGEN INSURANCE OFFICER. (" ZIEKTEVERZEKERING VOOR BEJAARDEN "). (VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING, INGEDIEND DOOR DE NATIONAL INSURANCE

Nadere informatie

[verzoek van de Court of Appeal (England and Wales) (Verenigd Koninkrijk) om een prejudiciële beslissing]

[verzoek van de Court of Appeal (England and Wales) (Verenigd Koninkrijk) om een prejudiciële beslissing] Downloaded via the EU tax law app / web CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL J. MAZÁK van 26 oktober 2010 (1) Zaak C?103/09 The Commissioners for Her Majesty s Revenue & Customs tegen Weald Leasing Limited

Nadere informatie

Rapport. Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/093

Rapport. Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/093 Rapport Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/093 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer zijn verzoek van 16 juni 2003 om vergoeding van de kosten die hij

Nadere informatie

Vertaling C-110/14-1. Zaak C-110/14. Verzoek om een prejudiciële beslissing

Vertaling C-110/14-1. Zaak C-110/14. Verzoek om een prejudiciële beslissing Vertaling C-110/14-1 Zaak C-110/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 7 maart 2014 Verwijzende rechter: Judecătoria Oradea (Roemenië) Datum van de verwijzingsbeslissing: 25 februari

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 20 juni 2013 (*)

ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 20 juni 2013 (*) Page 1 of 7 ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 20 juni 2013 (*) Zesde btw-richtlijn Artikel 4, leden 1 en 2 Begrip economische activiteiten Aftrek van voorbelasting Exploitatie van fotovoltaïsche installatie

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 23/07/2013

Datum van inontvangstneming : 23/07/2013 Datum van inontvangstneming : 23/07/2013 Vertaling C-338/13-1 Zaak C-338/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 20 juni 2013 Verwijzende rechter: Verwaltungsgerichtshof (Oostenrijk)

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 16 juni 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0131 (NLE) 10415/17 FISC 144 VOORSTEL van: ingekomen: 15 juni 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer Jordi AYET

Nadere informatie

betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 EEG-Verdrag van de Arbeidsrechtbank te Brussel, in het aldaar aanhangig geding tussen

betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 EEG-Verdrag van de Arbeidsrechtbank te Brussel, in het aldaar aanhangig geding tussen JURISPRUDENTIE VAN HET HVJEG 1991 BLADZIJDEN I-1401 ARREST VAN HET HOF (DERDE KAMER) VAN 20 MAART 1991. ERMINIA CASSAMALI TEGEN OFFICE NATIONAL DES PENSIONS. VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING: TRIBUNAL

Nadere informatie

No.W06.15.0231/III 's-gravenhage, 21 augustus 2015

No.W06.15.0231/III 's-gravenhage, 21 augustus 2015 ... No.W06.15.0231/III 's-gravenhage, 21 augustus 2015 Bij Kabinetsmissive van 9 juli 2015, no.2015001243, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, mede namens de Minister van

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 27.3.2013 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0820/2011, ingediend door J. A. A. Huijsman (Nederlandse nationaliteit), over recht op

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer) 7 maart 2013 (*)

ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer) 7 maart 2013 (*) ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer) 7 maart 2013 (*) Belasting over de toegevoegde waarde Richtlijn 77/388/EEG Vrijstelling voor beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen Draagwijdte Bedrijfspensioenregelingen

Nadere informatie

COMPENSATIECOMMISSIE

COMPENSATIECOMMISSIE COMPENSATIECOMMISSIE Zaaknummer Compensatiecommissie 2012CC001 Zaaknummer Klachtencommissie 2011T307 datum uitspraak 01/03/2013 De Compensatiecommissie voor seksueel misbruik in de R.-K. Kerk van de Stichting

Nadere informatie

Rapport. Oordeel: Gegrond. Datum: 27 september 2016 Rapportnummer:2016/087

Rapport. Oordeel: Gegrond. Datum: 27 september 2016 Rapportnummer:2016/087 Rapport Rapport over een klacht over de beslissing van de heffingsambtenaar van de gemeente Schiedam om geen gevolg te geven aan het verzoek tot vermindering van de aanslagen WOZ voor de jaren 2008 en

Nadere informatie

Rapport. Datum: 30 september 2005 Rapportnummer: 2005/304

Rapport. Datum: 30 september 2005 Rapportnummer: 2005/304 Rapport Datum: 30 september 2005 Rapportnummer: 2005/304 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het college van burgemeester en wethouders van Veendam zijn beroep tegen de beslissing om hem geen kwijtschelding

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 28/05/2015

Datum van inontvangstneming : 28/05/2015 Datum van inontvangstneming : 28/05/2015 Vertaling C-176/15-1 Zaak C-176/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 20 april 2015 Verwijzende rechter: Tribunal de première instance

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 02/02/2016

Datum van inontvangstneming : 02/02/2016 Datum van inontvangstneming : 02/02/2016 Vertaling C-690/15-1 Zaak C-690/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 21 december 2015 Verwijzende rechter: Cour administrative d appel

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.12.1999 COM(1999) 703 definitief 1999/0272 (CNS) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG betreffende het gemeenschappelijk

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 juni 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 juni 2017 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 9 juni 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 VOORSTEL van: ingekomen: 8 juni 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer Jordi AYET

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 07/09/2015

Datum van inontvangstneming : 07/09/2015 Datum van inontvangstneming : 07/09/2015 Vertaling C-429/15-1 Zaak C-429/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 5 augustus 2015 Verwijzende rechter: Court of Appeal (Ierland) Datum

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 8.7.2004 COM(2004) 468 definitief 2003/0091 (CNS) Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG wat betreft

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 8 februari 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 VOORSTEL van: ingekomen: 7 februari 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer Jordi

Nadere informatie

CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL C. STIX-HACKL van 5 februari 2002 1

CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL C. STIX-HACKL van 5 februari 2002 1 CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL C. STIX-HACKL van 5 februari 2002 1 I Inleiding II Juridische context A Het gemeenschapsrecht 1. In het onderhavige geval legt het VAT and Duties Tribunal, Manchester, aan

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 22/08/2017

Datum van inontvangstneming : 22/08/2017 Datum van inontvangstneming : 22/08/2017 Samenvatting C-438/17-1 Zaak C-438/17 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 24/01/2014

Datum van inontvangstneming : 24/01/2014 Datum van inontvangstneming : 24/01/2014 Vertaling C-659/13-1 Zaak C-659/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 13 december 2013 Verwijzende rechter: First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 21/06/2016

Datum van inontvangstneming : 21/06/2016 Datum van inontvangstneming : 21/06/2016 Vertaling C-238/16-1 [DDP de référence: C-412/15] Zaak C-238/16 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 26 april 2016 Verwijzende rechter: Finanzgericht

Nadere informatie

A. Definities. B. Algemene bepalingen

A. Definities. B. Algemene bepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR REGISTERMAKELAARS EN REGISTERTAXATEURS IN ROERENDE ZAKEN, LEDEN VAN DE FEDERATIE VAN TAXATEURS, MAKELAARS EN VEILINGHOUDERS IN ROERENDE ZAKEN, WELKE VOORWAARDEN ZIJN GEDEPONEERD

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie juridische zaken 26.9.2014 2013/0184(E) *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de goedkeuring namens de Europese Unie van het Protocol

Nadere informatie

Date de réception : 16/12/2011

Date de réception : 16/12/2011 Date de réception : 16/12/2011 Resumé C-571/11-1 Zaak C-571/11 Resumé van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 104, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 november 2007 Rapportnummer: 2007/257

Rapport. Datum: 15 november 2007 Rapportnummer: 2007/257 Rapport Datum: 15 november 2007 Rapportnummer: 2007/257 2 Klacht Verzoeker klaagt er over dat de Belastingdienst/Rivierenland/kantoor Gorinchem bij zijn beschikking van 7 juli 2005 geen ambtshalve vermindering

Nadere informatie

JURISPRUDENTIE VAN HET HVJEG 1987 BLADZIJDEN 3611

JURISPRUDENTIE VAN HET HVJEG 1987 BLADZIJDEN 3611 JURISPRUDENTIE VAN HET HVJEG 1987 BLADZIJDEN 3611 ARREST VAN HET HOF (DERDE KAMER) VAN 24 SEPTEMBER 1987. BESTUUR VAN DE SOCIALE VERZEKERINGSBANK TEGEN J. A. DE RIJKE. VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 436 Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand houdende herijking van de verlening van rechtsbijstand door de raden voor rechtsbijstand en de

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 07/07/2017

Datum van inontvangstneming : 07/07/2017 Datum van inontvangstneming : 07/07/2017 Vertaling C-330/17-1 Zaak C-330/17 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 2 juni 2017 Verwijzende rechter: Bundesgerichtshof (Duitsland) Datum

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 7.3.2014

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 7.3.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 7.3.2014 C(2014) 1392 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 7.3.2014 houdende aanvulling van Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de

Nadere informatie

VERSLAG (2016/C 449/23)

VERSLAG (2016/C 449/23) C 449/128 NL Publicatieblad van de Europese Unie 1.12.2016 VERSLAG over de jaarrekening van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving betreffende het begrotingsjaar 2015 vergezeld van

Nadere informatie