Gemeentelijke ontwikkelingsvisie b & w d.d. 31 mei 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeentelijke ontwikkelingsvisie b & w d.d. 31 mei 2011"

Transcriptie

1 Gemeentelijke ontwikkelingsvisie b & w d.d. 31 mei 2011

2 1. Inleiding Wat is de Gemeentelijke ontwikkelingsvisie De wens om te komen tot een Gemeentelijke ontwikkelingsvisie is neergelegd in het Coalitieakkoord 'Keuzes voor de toekomst'. Daarin is aangegeven dat de Gemeentelijke ontwikkelingsvisie wordt gericht op ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke thema's en dat het de status krijgt van beleidsnota. Inhoudelijke voeding vindt plaats vanuit recent vastgestelde gemeentelijke plannen en visies. Er moet ook een relatie gelegd worden met de kortgeleden door dorpsverenigingen opgestelde dorpsvisies. In de Gemeentelijke ontwikkelingsvisie wordt in hoofdlijnen aangegeven wat voor gemeente Leek wil zijn. Dit is belangrijk, om richting te kunnen geven aan toekomstige ontwikkelingen, om te beginnen aan de vraag hoe de bezuinigingstaakstelling in te vullen. De Gemeentelijke ontwikkelingsvisie Leek zal hiervoor als kader gelden. In de Gemeentelijke ontwikkelingsvisie Leek wordt een toekomstperspectief geschetst. Zowel op de hoofdlijnen van het beleid als op de bestuursfilosofie, waarbij antwoord wordt gegeven op de vraag welke rol en verantwoordelijkheid de gemeente zelf speelt en welke rol en verantwoordelijkheid de samenleving. De Gemeentelijke ontwikkelingsvisie Leek is nadrukkelijk geen ruimtelijke structuurvisie, zoals bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening. Een dergelijke structuurvisie wordt in 2014 opgesteld, waarmee qua timing wordt aangesloten op de ook in dat jaar voorgenomen evaluatie van de Intergemeentelijke structuurvisie Leek-Roden. Ook dit is in het Coalitieakkoord aangegeven. Het toekomstperspectief in de Gemeentelijke ontwikkelingsvisie ontstaat niet vanuit een blanco situatie. Er is actueel beleid dat is vastgesteld door college en raad. De hoofdlijnen van het bestaande beleid worden als vertrekpunt genomen. Hiertoe behoort ook het Coalitieakkoord Uit de hoofdlijnen van beleid is allereerst een missie gedestilleerd. De missie is de hogere doelstelling van onze gemeente. Uit de missie wordt een langetermijnperspectief afgeleid: een visie. Het langetermijnperspectief of de visie is bedoeld om een kader te schetsen aan de hand waarvan het bestuur en de lokale samenleving kunnen afleiden op welke activiteiten onze gemeente zich zal richten en hoe die activiteiten passen binnen een groter geheel. In de voorliggende Gemeentelijke ontwikkelingsvisie Leek bestaat de visie uit de formulering van een aantal kernwaarden, ambities en piketpalen. Onderdelen van de missie en de visie zijn soms in beleidsdocumenten benoemd. In andere gevallen is dat niet het geval. Er is dan wel een visie, maar die is niet opgeschreven; de visie is dan latent aanwezig. In het Coalitieakkoord zijn belangrijke aanzetten voor de missie en visie gegeven. In de voorliggende ontwikkelingsvisie worden de missie, kernwaarden, ambities en piketpalen expliciet gemaakt. Dit gebeurt op een hoger abstractieniveau dan de beleidsuitspraken of actiepunten uit de beleidsdocumenten zelf. Het toekomstperspectief heeft ook betrekking op de bestuursfilosofie. Welke rol wil en kan de gemeente spelen, welke verantwoordelijkheden horen daarbij? Wat betekent dit voor de rol en verantwoordelijkheid van de individuele inwoners en gezinnen, van maatschappelijke instellingen, verenigingen, stichtingen, ondernemers. De gewenste rol en verantwoordelijkheid van de gemeente en de lokale samenleving beïnvloeden elkaar, over en weer. Het is van belang om duidelijk te maken wat de gemeentelijke overheid en de gemeentelijke samenleving van elkaar mogen verwachten. Voor de burger is dit van belang om duidelijkheid te krijgen over de vraag voor welk soort diensten en voorzieningen hij een beroep kan doen op de gemeente. Voor de gemeente zelf is het antwoord op deze vraag van belang om duidelijkheid te verkrijgen over welk soort diensten en voorzieningen hij ter beschikking moet stellen. In de Gemeentelijke ontwikkelingsvisie Leek worden ook hiervoor richtinggevende uitspraken gedaan

3 2. Vertrekpunten De inhoudelijke vertrekpunten van de Gemeentelijke ontwikkelingsvisie Leek 2020 zijn uitgangspunten en speerpunten uit de bestaande beleidsdocumenten, visies en convenanten. Een belangrijk document is het Coalitieakkoord 'Keuzes voor de toekomst'. De daarin aangegeven speerpunten en piketpalen gaan niet alleen over financiële en inhoudelijke punten (wat voor gemeente willen wij zijn), maar ook over de visie op wat voor gemeente wij willen besturen: wat is de rol en verantwoordelijkheid van de gemeente en wat van de burger, vereniging, instantie. Dit is een belangrijk vertrekpunt om te komen tot een missie, kernwaarden en ambities. Rol en verantwoordelijkheid gemeente en samenleving De rol en verantwoordelijkheid van de gemeente en de lokale samenleving grijpen in elkaar. Daar waar de rol en verantwoordelijkheid van de één eindigt, is de rol en verantwoordelijkheid van de ander al begonnen. Vaak is er geen scherpe scheidslijn te trekken. Wel zijn er veel raakvlakken, waar gemeente en de lokale samenleving hand in hand gaan. Het totaal van alle rollen en verantwoordelijkheden leveren een dynamisch samenspel op van individuele, gemeenschappelijke en gemeentelijke verantwoordelijkheid. Centraal uitgangspunt in dit samenspel is 1. 'meedoen' in de samenleving Dit betekent dat mensen zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven houden en zelfstandig leven, wonen en werken. Kwetsbare mensen moeten daarbij een steuntje in de rug hebben vanuit de gemeente. Onder kwetsbare mensen worden niet alleen mensen verstaan die het financieel moeilijk hebben, maar ook zij die niet zonder hulp kunnen meedoen in de samenleving. Voor verenigingen, instanties en bedrijven geldt dat zij eveneens zoveel mogelijk de regie over hun eigen activiteiten houden. Ondersteuning vanuit de gemeente wordt verleend aan die activiteiten, die een wettelijke grondslag hebben en/of van groot maatschappelijk belang zijn. Het centrale uitgangspunt wordt vertaald in een aantal afgeleide uitgangspunten: 2. Eigen verantwoordelijkheid staat voorop Van de lokale samenleving wordt verwacht dat zij zo veel mogelijk zelfredzaam is. Individuele behoeften en wensen moeten in beginsel individueel worden gerealiseerd. Er ontstaat een rol voor de gemeente als individuele primaire levensbehoeften niet of niet geheel zelfstandig gerealiseerd kunnen worden. Onder primaire levensbehoeften wordt in dit verband verstaan het kunnen voorzien in een eigen (minimum)inkomen, zorg, veiligheid, onderwijs en maatschappelijke betrokkenheid. De realisatie van op zichzelf beschouwd ook gewenste behoeften op het terrein van zelfrespect en zelfontwikkeling behoren hiertoe niet. Denk hierbij aan een assertiviteitstraining of een cursus Italiaans. Dit laat onverlet dat er wel een verantwoordelijkheid voor de gemeente geldt op het gebied van basis- en voortgezet onderwijs. 3. Versterken van de onderlinge betrokkenheid van mensen tot hun naasten Van de samenleving, de burgers, instellingen, verenigingen en bedrijven wordt verwacht dat de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid wordt opgepakt door een actieve rol te vervullen om onderlinge betrokkenheid en verbondenheid te bereiken. Onderlinge betrokkenheid, bijvoorbeeld uitmondend in naastenhulp en vrijwilligerswerk, maar ook het elkaar aanspreken op gewenst en ongewenst gedrag, zijn hiervan verschijningsvormen. De rol van de gemeente is voorwaardenscheppend en stimulerend. De gemeente stimuleert het 'meedoen' in brede zin van alle burgers in de samenleving, jong en oud, mensen met en mensen zonder beperking. Een groep die de gemeente specifiek wil ondersteunen en stimuleren is de jeugd. Niet alleen door het aanbieden van voldoende en kwalitatief hoogwaardig onderwijs, maar ook door het in stand houden en bevorderen van zorgstructuren en het activeren tot deelname aan sport en cultuur. 4. Primaire oriëntatie op wettelijke taken De harde wettelijke taken zal de gemeente uitvoeren, waarbij we in ieder geval het minimale niveau in acht nemen. Tot de harde wettelijke taken behoort de levering van de zuiver collectieve goederen en diensten. Dat zijn goederen en diensten die niet geleverd kunnen worden door de particuliere sector, omdat het goed of de dienst niet leverbaar is in eenheden per persoon. Te denken valt aan straatverlichting, handhaving openbare orde en sociale uitkeringen

4 Voor de overige wettelijke taken zal van geval tot geval bezien worden op welk niveau die uitgevoerd gaan worden. Tot de overige wettelijke taken behoort de levering van semi-collectieve goederen en diensten. Dat zijn goederen en diensten die door de overheid geleverd worden, maar waarbij het in beginsel ook mogelijk zou zijn om het individueel en/of door de private markt te leveren. Vanwege het maatschappelijk belang of omdat het moeilijk is om de prijs individueel te berekenen of af te rekenen, kiezen wij ervoor om het product zelf te leveren en niet via particuliere bedrijven. Voorbeelden hiervan zijn wegen en bruggen, strooien, onderhoud groenvoorzieningen en maatschappelijk werk. 5. Terughoudend subsidiebeleid Subsidies en bijdragen om bepaalde voorzieningen in stand te houden en waar geen wettelijke taak ligt voor de gemeente, zullen zoveel mogelijk worden afgebouwd en/of beëindigd. Als subsidies worden verstrekt, zal dat met name gaan ter facilitering en/of accommodering van voorzieningen. De gebruiker of het gebruik van voorzieningen zal niet worden gesubsidieerd, tenzij dit voortvloeit uit het uitgangspunt dat er een rol voor de gemeente ontstaat doordat individuele primaire levensbehoeften niet of niet geheel zelfstandig gerealiseerd kunnen worden (zie uitgangspunt 3). 6. Accommoderen van voorzieningen: pragmatisch, sober en inventief Het is de verantwoordelijkheid van de verenigingen en instellingen om zelf te voorzien in goede accommodaties, evenals het beheer en onderhoud ervan. De gemeente zal samenwerking en multifunctionaliteit stimuleren. Bestaande voorzieningen moeten optimaal gebruikt worden, dit geldt zowel voor de aanwezige capaciteit binnen de dorpen en daar buiten. Van de gemeente kan een actieve rol verwacht worden bij het accommoderen van voorzieningen, indien dit voor de gemeente kostenneutraal blijft. Voor de huisvesting van basis- en voortgezet onderwijs heeft de gemeente een primaire verantwoordelijkheid. Dit geldt ook voor de realisatie van sportvelden en sportaccommodaties voor de breedtesport. Voor overige welzijnsfuncties zal de gemeente alleen accommodaties subsidiëren, indien daarmee een zeer breed algemeen belang wordt gediend. Ook voor onderwijs-, welzijns- en sportvoorzieningen geldt dat multifunctionaliteit nagestreefd wordt en dat de verantwoordelijkheid over het beheer en onderhoud in beginsel ook bij de schoolbesturen, instellingen en de verenigingen neergelegd kan worden. 7. Versterken identiteit van de dorpen De identiteit van de dorpen in de gemeente en de verschillen daartussen moeten onderkend en versterkt worden. Van de inwoners wordt verwacht dat zij bewust kiezen voor het wonen en leven in deze dorpen. Van de gemeente mag worden verwacht dat zij de woonkwaliteit afstemt op de identiteit en de verschillen daarin: a. Leek en Tolbert: samen een compleet dorp: woonkwaliteit wordt bepaald door een dorpse woonomgeving en de aanwezigheid van alle redelijkerwijs noodzakelijke en wenselijke voorzieningen. De voorzieningen en accommodaties met een reikwijdte voor de gehele gemeente zullen in het complete dorp Leek en Tolbert geconcentreerd worden. Het centrum van Tolbert heeft een geheel eigen identiteit, gebaseerd op de ontstaansgeschiedenis. Het eigen karakter en de bijbehorende leefkwaliteit, die daarop terug te voeren zijn, moeten bewaard blijven. b. Zevenhuizen: plattelandsdorp: woonkwaliteit wordt bepaald door een dorpse en landelijke woonomgeving en de aanwezigheid van alle voorzieningen die noodzakelijk zijn voor algemene dagelijkse levensbehoeften. Dat zijn voorzieningen als een basisschool, detailhandel en lokale welzijnsvoorzieningen als een dorpshuis/ontmoetingsruimte. c. Midwolde, Lettelbert, Oostwold, Enumatil: landelijke dorpen: woonkwaliteit wordt bepaald door een landelijke woonomgeving, mede doordat en/of onder acceptatie van gegeven dat er weinig of geen voorzieningen aanwezig zijn. Voorzieningen voor algemene dagelijkse levensbehoeften zijn in één van de vier dorpen aanwezig, die in dat opzicht als zogenaamd 'kwartetdorp' kunnen worden beschouwd, dan wel in het complete dorp Leek-Tolbert. 8. Versterken identiteit van het buitengebied De identiteit van het buitengebied wordt bepaald door de landschappelijke kwaliteiten en cultuurhistorische waarden. De identiteit moet versterkt worden en moet bij eventuele ontwikkelingen als basis dienen. De agrarische functie staat centraal, er zijn mogelijkheden voor extensieve vormen van medegebruik, met name wonen, kleinschalige bedrijvigheid en recrea - 3 -

5 tief medegebruik. Er moet een balans zijn tussen deze functies en de cultuurhistorische waarden: de linten, het landgoed Nienoord en kenmerkende cultuurhistorische gebouwen. Er moet ook een balans zijn tussen de functies en de landschappelijke kwaliteiten: a. In het agrarisch gebied (grofweg rondom Enumatil) wordt de landschappelijke kwaliteit bepaald door openheid. b. In het wegdorpenlandschap (grofweg rondom de lijn Tolbert-Oostwold) wordt de landschappelijke kwaliteit bepaald door langgerekte weiden met houtsingels en sloten. c. In het ontginningslandschap (ten zuiden van Leek, rondom Zevenhuizen) wordt de landschappelijke kwaliteit bepaald door kleinschalige kavels met houtsingels, sloten, vaarten en wijken. Inhoudelijke vertrekpunten Recent zijn enkele majeure beleidsdocumenten vastgesteld door het college en de raad. Hierbij moet vooral worden gedacht aan het Wmo-beleidsplan, de nota Lokaal Gezondheidsbeleid, de Intergemeentelijke structuurvisie Leek-Roden, de gemeentelijke Woonvisie, de nota Kaders en voornemens accommodatiebeleid en het bestemmingsplan Buitengebied. Op basis van al deze documenten kan op een hoger abstractieniveau een aantal inhoudelijke vertrekpunten worden gerangschikt naar sociaal beleid, maatschappelijk beleid, ruimtelijk beleid en economische ontwikkelingen en werkgelegenheid: - het sociaal beleid: a. de uitvoering van onder meer de WWB, WSW en de WIJ; b. het gemeentelijk minimabeleid. - het maatschappelijk beleid: a. het Wmo-beleid: het Wmo-beleidsplan; b. het ouderenbeleid, gezinsbeleid, jongerenbeleid, gezondheidsbeleid en welzijnsbeleid; c. het gemeentelijk woonbeleid: de Woonvisie gemeente Leek ; d. het lokaal onderwijsbeleid, sportbeleid en cultuurbeleid; e. het accommodatiebeleid: Kaders en voornemens accommodatiebeleid (2005) en de bijbehorende voortgangsrapportages het ruimtelijk beleid: a. het ruimtelijke ontwikkelingsbeleid: de Intergemeentelijke structuurvisie Leek-Roden (2009), de bijbehorende integrale uitvoeringsprogramma's, de structuurvisie Centrum Leek (2002) en de bijbehorende strategienota's; b. het ruimtelijke ordeningsbeleid: het bestemmingsplan Buitengebied d.d en de voorontwerpbestemmingsplannen voor Zevenhuizen, Oostwold-Enumatil, Leeksterveld en de overige actuele bestemmingsplannen; c. het milieu- en duurzaamheidsbeleid: Klimaatakkoord Rijk-VNG en het Energieakkoord Noord-Nederland; d. het beleid op het gebied van de openbare ruimte: voorontwerp Beheersplan Openbare Ruimte (op basis van de kwaliteitsdiscussie openbare ruimte); e. het beleid op het gebied van recreatie, toerisme en economie. - economie en werkgelegenheid: a. het beleid op gebied van economie; b. het beleid op gebied van acquisitie ten behoeve van bedrijfsvestigingen

6 3. Toekomstperspectief Missie De gemeente Leek is een aantrekkelijke gemeente om in te wonen, werken en recreëren, waarin de onderlinge betrokkenheid en zelfstandigheid van de inwoners voorop staat, waarbij de gemeente een specifieke taak heeft voor: a. de inwoners die extra ondersteuning nodig hebben op het terrein van werk, zorg, veiligheid, onderwijs en maatschappelijke betrokkenheid. b. voorzieningen die passen bij de schaal van de gemeente en van de kernen, c. ruimtelijke kwaliteit, d. landschappelijke kwaliteit, e. wederzijds vertrouwen tussen gemeentelijke overheid en de burgers. Kernwaarden - vitale samenleving: mensen en verenigingen, instellingen en bedrijven voeren de regie over het eigen bestaan, nemen eigen verantwoordelijkheid, zijn betrokken bij elkaar en opereren actief in het maatschappelijk leven. - zorgzame samenleving: mensen die niet in hun eigen primaire behoeften kunnen voorzien, worden ondersteund. - vitale dorpen: de dorpen verschillen in identiteit, zijn leefbaar, waarin verschillende groepen mensen zich thuis voelen. - kwaliteit van wonen, voorzieningen en groen: de gemeente is duurzaam, kent een kwaliteit in bebouwde en onbebouwde omgeving die past bij de identiteit van de dorpen en gebieden. - burger staat centraal: in de relatie burger-gemeentelijke overheid is sprake van menselijke maat en persoonlijke benadering, gebaseerd op onderling vertrouwen. Ambities en piketpalen De koppeling van de vertrekpunten uit paragraaf 2 van deze visie, aan de missie en kernwaarden levert een aantal ambities op. Bij elk van de ambities is één of meerdere piketpalen te formuleren. De vertrekpunten zijn uitgangspunten en speerpunten uit de bestaande beleidsdocumenten, visies en conve-nanten en beschrijven de situatie van het heden. Met de ambities en piketpalen wordt beoogd richting te geven aan de toekomst. Uit de formulering van de piketpalen blijkt of deze voortkomen uit of voort bouwen op het bestaande beleid: "wij blijven inzetten op " of "wij blijven bevorderen dat." etc. Als een piketpaal een aanvulling of afwijking beschrijft ten opzichte van het bestaande beleid, wordt dit aangegeven door middel van formuleringen als "wij zetten in op " of "wij doen een groter beroep op.". Sociale ambities 1. Het niveau van de sociale voorzieningen in onze gemeente in stand laten. 2. Bevorderen en stimuleren van de sociaal-economische zelfstandigheid en zelfredzaamheid van mensen. piketpalen 1.1 Wij blijven er op inzetten dat mensen met een inkomen op bijstandsniveau, een beroep kunnen doen op de bijzondere bijstand en het participatiefonds, waarbij wij, zolang dit wettelijk mogelijk is, vast houden aan een inkomensgrens voor het participatiefonds van 120% van het bijstandsniveau. 2.1 Wij blijven investeren in het geleiden van mensen naar regulier werk via het bevorderen van werkgelegenheid en door in te zetten op re-integratie, scholing en participatie en /of sociale activering, waarbij van betrokkenen zelf ook een actieve houding wordt verwacht

7 2.2 Wij blijven inzetten op schuldhulpverlening en het woonkansenbeleid, waarbij van betrokkenen zelf ook een actieve houding wordt verwacht. 2.3 Wij zetten in op een zo groot mogelijke efficiëntie en effectiviteit van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Noordenkwartier en Novatec/Novawork en op een constructieve samenwerking tussen en met deze partners. Maatschappelijke ambities 3. Bevorderen en stimuleren van maatschappelijke participatie. piketpalen 3.1 Wij blijven randvoorwaarden creëren, zodat mensen zo lang mogelijk kunnen 'meedoen' in de samenleving, waarbij van de mensen, instellingen, verenigingen en bedrijven een actieve rol wordt verwacht om onderlinge betrokkenheid en verbondenheid te bereiken. 3.2 wij blijven zorgstructuren bevorderen en stimuleren voor specifieke doelgroepen: a. kinderen en jongeren: creëren van zo gunstig mogelijke voorwaarden om jongeren en kinderen te laten opgroeien, waarbij de nadruk wordt gelegd op de kwaliteit van kinderopvang en peuterspeelzalen, op de aansluiting van jeugdbeleid en jeugdzorg en op opvoeding- en opgroeiondersteunende activiteiten. b. gezinnen: gecoördineerde voorlichting, ondersteuning en begeleiding via het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG); c. ouderen: ouderenparticipatie door gecoördineerde seniorenvoorlichting. 3.3 Wij blijven inzetten op de bevordering van wonen met zorg, het vrijwilligersbeleid, de ondersteuning van de mantelzorg en het inclusief beleid. 3.4 Wij doen een groter beroep op de eigen verantwoordelijkheid en zelfvoorzienendheid dan in het recente verleden bij het aanbieden van diensten ten behoeve van maatschappelijk werk, jeugd- en jongerenwerk, seniorenactivering, bibliotheekwerk en overige maatschappelijke functies; per aangeboden dienst zullen wij kijken of die ongewijzigd in stand moet blijven, waarbij wij zullen betrekken of: a. er een wettelijke verplichting bestaat; b. er een basistaak en/of faciliterende taak voor de gemeente is; c. er eventuele vervangende voorzieningen zijn; d. er een gemeenschappelijk, algemeen belang gediend is, of primair een individueel belang. 3.5 Wij zetten in op een zo groot mogelijke efficiëntie en effectiviteit van de uitvoering van de maatschappelijke dienstverlening, van zowel de wettelijk verplichte als de niet-wettelijk verplichte taken

8 4. Bevorderen en stimuleren van scholing en ontplooiing 4.1 Wij blijven inzetten op de faciliterende rol bij het verzorgen van een goed voorschools aanbod voor jonge kinderen met een (taal)achterstand. 4.2 Wij blijven, samen met de schoolbesturen, inzetten op de verbinding tussen het lokaal jeugd-, gezondheid- en sportbeleid en het onderwijs via het lokaal onderwijsbeleid. 4.3 Wij blijven inzetten op de doorgaande lijn, van vooren vroegschoolse educatie (VVE), de sluitende aanpak van leerplicht en het regionaal meld- en coördinatiepunt (RMC), maatschappelijke stages tot en met participatie-, re-integratie- en werkleertrajecten. 4.4 Wij doen een groter beroep op de eigen verantwoordelijkheid en zelfvoorzienendheid dan in het recente verleden bij het aanbieden van onderwijs- en ontplooiingsmogelijkheden, waarbij wij zullen betrekken of: a. er een wettelijke verplichting bestaat; b. er een basistaak voor de gemeente is; c. er eventuele vervangende voorzieningen zijn; d. er een gemeenschappelijk, algemeen belang gediend is, of primair een individueel belang. 5. Bevorderen en stimuleren leefbaarheid: sociale cohesie bevorderen door stimuleren van sport, verenigingsleven en cultuur. 6. Bevorderen en stimuleren van goede accommodaties voor de uitoefening van de maatschappelijke functies. 5.1 Wij blijven inzetten op het ontwikkelen en stimuleren van sport, bewegen, kunst en cultuur in alle lagen van de bevolking. 5.2 Wij doen een groter beroep op de eigen verantwoordelijkheid en zelfvoorzienendheid dan in het recente verleden bij het aanbieden en ondersteunen van faciliteiten voor sport, kunst en cultuur, waarbij wij zullen betrekken of: a. er een wettelijke verplichting bestaat; b. er een basistaak en/of faciliterende taak voor de gemeente is; c. er eventuele vervangende voorzieningen zijn; d. er een gemeenschappelijk, algemeen belang gediend is, of primair een individueel belang. 6.1 Wij zetten er op in om voorzieningen en accommodaties, met een gemeentebrede reikwijdte, te concentreren in het complete dorp Leek en Tolbert. 6.2 Wij zetten er op in om bestaande voorzieningen en accommodaties, voor zover deze een dorpse reikwijdte hebben, in het plattelandsdorp Zevenhuizen te handhaven. Voorzieningen en accommodaties met een grotere reikwijdte, zullen in Leek en Tolbert worden gehandhaafd dan wel gecreëerd. 6.3 Wij blijven inzetten op het bevorderen en stimuleren van samenwerking tussen scholen en andere instellingen voor wat betreft medegebruik van scholen en gymlokalen en de ontwikkeling van brede scholen - 7 -

9 Ruimtelijke ambities 7. Zorgen voor een goed woonwerk- en leefklimaat. 6.4 Wij doen een groter beroep op de eigen verantwoordelijkheid en zelfvoorzienendheid dan in het recente verleden bij het aanbieden en ondersteunen van accommodaties, waarbij wij zullen betrekken of: a. er een wettelijke verplichting bestaat; b. er een basistaak en/of faciliterende taak voor de gemeente is; c. er eventuele vervangende voorzieningen zijn; d. er een gemeenschappelijk, algemeen belang gediend is, of primair een individueel belang. piketpalen 7.1 Wij blijven inzetten op het vinden van een balans tussen uitbreidings- en inbreidingslocaties voor woningen en bedrijven, zoals in intergemeentelijk en regionaal verband is afgesproken en zal worden gemonitord. 7.2 Wij blijven inzetten op de input vanuit de gemeentelijke woonvisie ten aanzien van woonkwaliteit, diversiteit, duurzaamheid en leefbaarheid. 8. Bevorderen en stimuleren van een schone, veilige en gezonde leefomgeving. 9. Bevorderen en waarborgen van de bereikbaarheid en veiligheid van het verkeer. 7.3 Wij blijven inzetten op de ruimtelijk-fysieke versterking van het centrum van Leek. 7.4 Wij blijven streven naar de realisatie van nieuwe bedrijventerreinen, maar ook naar de herstructurering en transformatie van bestaande terreinen, zoals in de Intergemeentelijke structuurvisie Leek-Roden is aangegeven. 7.5 Wij zetten in op een uitgekiend beheer van wegen, bruggen, beschoeiingen, openbaar groen en landschapselementen, waarbij een balans wordt gevonden tussen de gewenste kwaliteit en de benodigde en beschikbare middelen. 8.1 Wij blijven inzetten op een geïntegreerde aanpak van klimaat- en energiebeleid, afval(water) inzameling, duurzaam inkopen, duurzaam bouwen, keurmerk Cittaslow. 8.2 Wij blijven inzetten op het bevorderen van sociale en fysieke veiligheid, waarbij wij zoveel mogelijk willen samenwerken binnen de Veiligheidsregio Groningen. 8.3 Wij blijven inzetten op het bijdragen aan de verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen door bewust in te kopen en door het lokale bewustzijn te bevorderen. 9.1 Wij blijven inzetten op de aanleg van een rondweg ten westen van Tolbert en het zoveel mogelijk ontzien van het onderliggend wegennet, de bevordering van het hoogwaardig openbaar vervoer en fietsverkeer. 9.2 Wij blijven inzetten op het creëren van duurzaam veilige wegen, waarbij voor wat betreft de verkeerseducatie meer dan in het recente verleden een beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van verkeersdeelnemers, scholen en instanties, waarbij wij zullen betrekken of: a. er een wettelijke verplichting bestaat; b. er een basistaak voor de gemeente is

10 10. Bevorderen en stimuleren van recreatieve en toeristische mogelijkheden. Economie en werk 11. Bevorderen en stimuleren van economische ontwikkeling en werkgelegenheid Wij blijven inzetten op de versterking van het landgoed Nienoord, waarbij door een betere samenwerking de deelname aan en kwaliteit van de daar aanwezige voorzieningen kan toenemen Wij blijven inzetten op de versterking van de toeristisch recreatieve infrastructuur, waarbij met name een beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en zelfvoorzienendheid van de toeristischrecreatieve partners. piketpalen 11.1 Wij blijven inzetten op bevordering van werkgelegenheid door het creëren van gunstige randvoorwaarden voor bedrijfsvestigingen Wij blijven inzetten op de versterking van de bedrijvigheid en werkgelegenheid, waarbij wij streven naar het verder optimaliseren van de gemeentelijke dienstverlening voor en contacten met het bedrijfsleven

KADERNOTITIE VOOR HET HERINDELINGSONTWERP VAN DE GEMEENTE WESTERKWARTIER

KADERNOTITIE VOOR HET HERINDELINGSONTWERP VAN DE GEMEENTE WESTERKWARTIER KADERNOTITIE VOOR HET HERINDELINGSONTWERP VAN DE GEMEENTE WESTERKWARTIER Op 1 januari 2019 fuseren de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn met elkaar tot één gemeente, hierna te noemen: gemeente

Nadere informatie

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008 Startnotitie jeugd en jongerenbeleid Dalfsen 20092012 Segmentgroep, J. de Zeeuw september 2008 1. Inleiding De gemeente wil de huidige nota jeugdbeleid 20052008 evalueren en een nieuwe nota integraal jeugdbeleid

Nadere informatie

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten Bijlage 1 Programmabegroting indeling Programma overschrijdende onderwerpen zijn in elk geval communicatie, stadsdeelgewijs werken en duurzaamheid, jeugdzorg, decentralisaties, CFO en vastgoed. Het integrale

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Bespreeknota. Vraag aan de commissie: Context / achtergrondinformatie: 1. Inleiding. Commissie Samenleving College van B&W Dilemma's dubbele subsidies

Bespreeknota. Vraag aan de commissie: Context / achtergrondinformatie: 1. Inleiding. Commissie Samenleving College van B&W Dilemma's dubbele subsidies Bespreeknota Aan: Commissie Samenleving Van: College van B&W Onderwerp: Dilemma's dubbele subsidies Portefeuillehouder: Laurens Verspuij / Henk Driessen Datum collegebesluit: 11 november 2014 Geheimhouding:

Nadere informatie

HANDREIKING HARMONISATIE SUBSIDIEBELEID GEMEENTE EDAM-VOLENDAM

HANDREIKING HARMONISATIE SUBSIDIEBELEID GEMEENTE EDAM-VOLENDAM HANDREIKING HARMONISATIE SUBSIDIEBELEID GEMEENTE EDAM-VOLENDAM Zoals bekend dient in de kader van de fusie het beleid bij de gemeenten, waaronder subsidiebeleid, te worden geharmoniseerd, dit op grond

Nadere informatie

4. Opgroeien en meedoen in Lansingerland

4. Opgroeien en meedoen in Lansingerland 4. Opgroeien en meedoen in Lansingerland Lansingerland moet een gemeente zijn waar jongeren met plezier kunnen opgroeien. Goed onderwijs, goede sportfaciliteiten, een eigen plekje in de wijk, goede jeugdzorg

Nadere informatie

Bijlage SWOT-ANALYSE GEMEENTE OEGSTGEEST DD. 14 JUNI 2013

Bijlage SWOT-ANALYSE GEMEENTE OEGSTGEEST DD. 14 JUNI 2013 Bijlage SWOT-ANALYSE GEMEENTE OEGSTGEEST DD. 14 JUNI 2013 Ruimtelijk/ economisch Ligging Ligging in (economisch sterke) Leidse regio, tussen grote steden en dicht bij strand/duin en Groene Hart. Mogelijkheden

Nadere informatie

Raadsvoorstel. orstel. Maatschappelijke participatie informatieronde Terugkoppeling koerswijzer Wmo en visie nieuw beleidsplan Wmo

Raadsvoorstel. orstel. Maatschappelijke participatie informatieronde Terugkoppeling koerswijzer Wmo en visie nieuw beleidsplan Wmo Titel Visie beleidsplan Wmo 2011-2014 Nummer 10/55 Datum 29 september 2010 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie informatieronde Terugkoppeling koerswijzer Wmo en visie nieuw beleidsplan

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

achtergrond hoofdstuk 1 Structuurvisie 2020 keuzes van visie naar uitvoering inbreng samenleving achtergrond ruimtelijk en sociaal kader bijlagen

achtergrond hoofdstuk 1 Structuurvisie 2020 keuzes van visie naar uitvoering inbreng samenleving achtergrond ruimtelijk en sociaal kader bijlagen 28 hoofdstuk 1 achtergrond Structuurvisie 2020 keuzes samenvatting achtergrond ruimtelijk en sociaal kader inbreng samenleving thematisch van visie naar uitvoering bijlagen zones 1 2 3 4 5 6 7 29 1.1 Inleiding

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting TOEKOMSTVISIE het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting Als je plannen maakt voor een vakantie, dan kies je eerst een bestemming. Gran Canaria of Schiermonnikoog, Amsterdam of Barcelona,

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Leren en Leven. Wat omvat het programma?

Leren en Leven. Wat omvat het programma? Wat omvat het programma? Het programma "" omvat de beleidsvelden: - Basis- en voortgezet onderwijs; - Lokaal onderwijs (achterstanden) beleid, Wet Oké. - Voorschoolse activiteiten (o.a. harmonisatie peuterspeelzaalwerk-kinderopvang);

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

Onderwerp: Nota lokaal gezondheidsbeleid: Gezondheid, welzijn en welbevinden.

Onderwerp: Nota lokaal gezondheidsbeleid: Gezondheid, welzijn en welbevinden. Vergadering: 21 5 2013 Agendanummer: 7 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L.W.Top, 0595 447716 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. L.W.Top) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 ALDUS BESLOTEN 9 JULI 2009 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Doetinchem, 4 juli 2009 Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem

Nadere informatie

Voor een sterke basis. Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs

Voor een sterke basis. Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs Voor een sterke basis Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs Overzicht wettelijke verplichtingen in jeugd, onderwijs en opvang Gemeenten zijn uitvoerders van overheidsbeleid;

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Onderwijs en Welzijn. Wat omvat het programma?

Onderwijs en Welzijn. Wat omvat het programma? Wat omvat het programma? Het programma "" omvat de beleidsvelden: - Openbaar basisonderwijs; - Bijzonder en voortgezet onderwijs; - Lokaal onderwijs (achterstanden) beleid; - Voorschoolse activiteiten;

Nadere informatie

kansen zien, kansen grijpen, kansen bieden

kansen zien, kansen grijpen, kansen bieden kansen zien, kansen grijpen, kansen bieden BN&M VVD 22 maart 2010 Kansen zien, kansen grijpen, kansen bieden. De fracties van BN&M en de VVD hebben samen een akkoord gesloten. Wij hebben hiervoor gekozen

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist De Ladder voor duurzame verstedelijking is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geïntroduceerd en

Nadere informatie

Samenvatting concept geïntegreerd Meerjarenplan Bonaire

Samenvatting concept geïntegreerd Meerjarenplan Bonaire Samenvatting concept geïntegreerd Meerjarenplan Bonaire 2015-2025 Kralendijk, januari 2015 Contact: Openbaar Lichaam Bonaire Eilandsecretariaat Plasa Reina Wilhelmina 1 Kralendijk, Bonaire Caribbean Netherlands

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG PROVINCIAAL BELEID In maart 2015 zijn er weer provinciale statenverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Aanvullende beleidsdocumenten. Rijksbeleid Wet maatschappelijke ondersteuning

Aanvullende beleidsdocumenten. Rijksbeleid Wet maatschappelijke ondersteuning Aanvullende beleidsdocumenten Onderstaande teksten zijn een aanvulling op Hoofdstuk 3 uit de Toelichting van het bestemmingsplan. Het zijn samenvattende teksten die betrekking hebben op beleidsdocumenten

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Bijlage 2. Bestuursopdracht Integraal jeugdbeleid. Heerenveen, oktober 2011 (gewijzigd 10 november 2011)

Bijlage 2. Bestuursopdracht Integraal jeugdbeleid. Heerenveen, oktober 2011 (gewijzigd 10 november 2011) Bijlage 2 Bestuursopdracht Integraal jeugdbeleid Heerenveen, oktober 2011 (gewijzigd 10 november 2011) 1 Bestuursopdracht integraal jeugdbeleid 2012-2016 1. Aanleiding De vorige nota Jeugd- en onderwijsbeleid

Nadere informatie

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen 2. Water Bodem & Gebruik 3. Het Groene Hart, met zijn veenweiden, Over de realisatie van

Nadere informatie

Sociaal beleid gemeente Heerenveen

Sociaal beleid gemeente Heerenveen Sociaal beleid gemeente Heerenveen Bijeenkomst de Greiden, 8 juni 2017 Diana Elsinga, beleidsregisseur Wmo Gemeente Heerenveen Jacqueline Lenis, opbouwwerker Caleidoscoop Inhoud 1. Terugblik Hervorming

Nadere informatie

Roerdalen, 23 maart Roerdalen 25. De toekomst is begonnen

Roerdalen, 23 maart Roerdalen 25. De toekomst is begonnen Roerdalen, 23 maart 2011 Roerdalen 25 De toekomst is begonnen Aanleiding In 2008 hebben we een toekomstvisie voor onze gemeente Roerdalen opgesteld: Roerdalen 2020. Deze visie is tot stand gekomen met

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze.

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Rabobank Noord-Drenthe. Een bank met ideeen. www.rabobank.nl/noord-drenthe Triple P-onderzoek Rabobank

Nadere informatie

Inwoners Daadkracht Economie Alertheid Ambities Leefbaarheid Bereikbaarheid Uitermate zorgvuldigheid Ruimtelijke ordening Gezondheidszorg

Inwoners Daadkracht Economie Alertheid Ambities Leefbaarheid Bereikbaarheid Uitermate zorgvuldigheid Ruimtelijke ordening Gezondheidszorg Partijprogramma De kunst van het verbinden Inwoners Daadkracht Economie Alertheid Ambities Leefbaarheid Bereikbaarheid Uitermate zorgvuldigheid Ruimtelijke ordening Gezondheidszorg De puntjes op de I van

Nadere informatie

KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN Werkgroep Sociaal Domein Versie 1.0

KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN Werkgroep Sociaal Domein Versie 1.0 KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN 2018-2022 Werkgroep Sociaal Domein 22-06-2017 Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding Visie Sociaal Domein Doelstellingen Sociaal Domein Meedoen in Vijfheerenlanden

Nadere informatie

Uitwerking Kadernota Jeugd

Uitwerking Kadernota Jeugd Bijlage I bij besluit van de raad van de gemeente Alphen aan den Rijn van 29 mei 2008, nr 2008/5681 (raadsbesluit 2008/35) Uitwerking Kadernota Jeugd Algemene inleiding Van de deelprogramma s 3 en 4 Jeugd

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

Een duurzame woon- en werkomgeving

Een duurzame woon- en werkomgeving Visie en ambitie: goor in 2025 3.1 AMBITIE Met de vaststelling van deze structuurvisie wordt tegelijkertijd de ambitie van Goor voor 2025 vastgelegd: Goor is een levendige plaats met in de voortuin een

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

In de nieuwe raadsperiode ( ) de volgende negen programma s te hanteren:

In de nieuwe raadsperiode ( ) de volgende negen programma s te hanteren: Raadsvoorstel Vergadering van : 18 februari 2014 Agendanummer : 3 Onderwerp : Programmastructuur 2015-2018 Programma : alle Voorstel In de nieuwe raadsperiode (2015-2018) de volgende negen programma s

Nadere informatie

Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp

Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid, innovatie en productiviteit en dragen daarmee bij aan de welvaart en welzijn

Nadere informatie

Overzicht vastgestelde beleidsnota s gemeente Dronten

Overzicht vastgestelde beleidsnota s gemeente Dronten Overzicht vastgestelde beleidsnota s gemeente Dronten Wilt u over één van de plannen meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Dronten. Algemeen Bestuur Financiële verordening 2016 Verordening

Nadere informatie

Waar het CDA in De Marne voor staat:

Waar het CDA in De Marne voor staat: Waar het CDA in De Marne voor staat: 1 Samen leven: Mensen maken hun samenleving: Het CDA wil initiatieven uit dorpen steunen. Het is uw woonomgeving. 2 Verkeer: Aandacht voor verkeersveiligheid. Goede

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Berenschot. De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport. Philip van Veller Johannes ten Hoor

Berenschot. De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport. Philip van Veller Johannes ten Hoor De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport Philip van Veller Johannes ten Hoor Laurens Vellekoop Pepijn van der Beek De ambities, opgaven en uitdagingen van de gemeente Bladel lnhoud

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Nu en straks

Verkiezingsprogramma Nu en straks Verkiezingsprogramma 2014-2018 Wonen Werken Leven Nu en straks Doe-Democratie Het CDA wil krachtige, actieve, zelfbewuste dorpsgemeenschappen waarin burgers met plezier wonen, zich geborgen weten, en waarin

Nadere informatie

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL Inhoudsopgave: Voorwoord... 1 1. Visie: door KANTELING in BALANS...2 1.1 De kern: Eigen kracht en medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CS1 Notitie samenwerking en spreiding kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en primair Onderwerp : onderwijs 'Een stap in het bundelen van krachten' Kenmerk: 10/0025968 Aan de

Nadere informatie

(HOE) WERKT INTEGRAAL BELEID? Colette van den Heuvel 15 april 2013

(HOE) WERKT INTEGRAAL BELEID? Colette van den Heuvel 15 april 2013 (HOE) WERKT INTEGRAAL BELEID? Colette van den Heuvel 15 april 2013 Programma Opwarmertje Wat is integraal beleid? Waarom integraal beleid? Hoe werkt het? Een voorbeeld Activiteitengeld, waar haal je het

Nadere informatie

Programma 1 Dienstverlening en informatie

Programma 1 Dienstverlening en informatie Bijlage 2b Bij begrotingswijziging verzamelbesluit 1 Productenraming op 1 april en de begrotingswijzigingen 3D Zorg en Jeugdzorg en 3D Participatie Programma 1 Dienstverlening en informatie Programmaonderdeel

Nadere informatie

Visie op lokaal sociaal beleid 2012 2020

Visie op lokaal sociaal beleid 2012 2020 Visie op lokaal sociaal beleid 2012 2020 Wmo en AWBZ Welzijn Subsidies Sport Visie Lokaal Sociaal Beleid Accommodaties Werken naar vermogen Gezondheid Jeugden jongeren Onderwijs Gemeente Neder-Betuwe Visie

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen De gemeenteraad - Brede Welzijnsvisie Het college 121560 1 Controller Directie Paraaf Datum CC Samenvatting Op 3 juli 2012 heeft

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota WELZIJN ALGEMEEN 1 Het zo optimaal mogelijk laten participeren van de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht

Nadere informatie

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015 THEMABIJEENKOMST WONEN 29 juni 2015 1. Opzet van de bijeenkomst Na een korte introductie van de voorzitter (wethouder Wolff) houdt woningcorporatie ZO Wonen een korte presentatie op hun visie en functie

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Profiel gemeente Grave

Profiel gemeente Grave Profiel gemeente Grave 1 Gemeente Grave Escharen, Gassel, Grave, Velp Gemeente Grave word gevormd door vestingstad Grave en drie kleine kernen. In totaal heeft Grave ongeveer 13.000 inwoners. Vestingstad

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Woonvisie Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Aanleiding Verschuiving van de volkshuisvestelijke opgave Sociale huur: Woningwet 2015 redelijke bijdrage Langer zelfstandig wonen Lokaal beleid 2

Nadere informatie

Visie op participatie

Visie op participatie 1. Inleiding De VVD vindt dat ieder individu een zelfstandig en zelfredzaam bestaan moet kunnen hebben. Volledige zelfontplooiing is een basisrecht dat daarbij hoort. De overheid dient daar waar nodig

Nadere informatie

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: MD/BA Auteur : P. Haker Datum

Nadere informatie

Dorpsontwikkelingsplan Putte

Dorpsontwikkelingsplan Putte Dorpsontwikkelingsplan Putte Dorpsontwikkelingsplan Putte Raadspresentatie 24 maart 2011 Een dorpsontwikkelingsplan Een plan voor de leefbaarheid op lange termijn Integraal Vanuit de bewoners Afgestemd,

Nadere informatie

College van burgemeester en wethouders van Soest Bestuursperiode

College van burgemeester en wethouders van Soest Bestuursperiode College van burgemeester en wethouders van Soest Bestuursperiode 2014-2018 verdeling: totaaloverzicht Toedeling subportefeuilles: definitief vastgesteld Datum collegevergadering: 12 mei 2014 Burgemeester

Nadere informatie

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen Versie: februari 2016 Meerjarig beleidsplan 2016 2018 Stichting Welzijn Diemen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: Ontwikkelingen 4 1.1 Algemene maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op 4 het gebied

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Brede School Schimortera (=BredeSchool Schimortera) 2. Doelstelling BSS 3. Mensvisie BSS 4. Mensvisie BSS 5. Pedagogische visie van B

Inhoudsopgave 1. Brede School Schimortera (=BredeSchool Schimortera) 2. Doelstelling BSS 3. Mensvisie BSS 4. Mensvisie BSS 5. Pedagogische visie van B November 2011 1 Inhoudsopgave 1. Brede School Schimortera (=BredeSchool Schimortera) 2. Doelstelling BSS 3. Mensvisie BSS 4. Mensvisie BSS 5. Pedagogische visie van BSS 6. Pedagogische dialoog Continuüm

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Voorontwerp Structuurvisie Cuijk 2030. De Koers van Cuijk

Voorontwerp Structuurvisie Cuijk 2030. De Koers van Cuijk Voorontwerp Structuurvisie Cuijk 2030 De Koers van Cuijk Inhoud presentatie 1. Doel en opzet Structuurvisie - visie en thema s - deelgebieden 2. Gebiedsgerichte opgaven 3. Visiekaart 4. Het vervolg.. 5.

Nadere informatie

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen!

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen! PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma 2014-2018 Gewoon doen! 1 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Solidair, samen en een stimulerende (ondersteunende) overheid De PvdA werkt aan een solidaire

Nadere informatie

Beleidsregels sport (2005 en verder)

Beleidsregels sport (2005 en verder) (2005 en verder) 1. Beleidsterrein Beleidstaak: Sport Beheerstaken: 530.90 Overige kosten sportbeoefening, functienummer 2. Uitgangspunten van beleid De uitgangspunten ten aanzien van de stimulerende taak

Nadere informatie

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking ALGEMEEN DEEL SUBSIDIEBELEID De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene subsidieverordening In de subsidieverordening is de procedure beschreven om in aanmerking te komen voor subsidie

Nadere informatie

Koers voor de toekomst

Koers voor de toekomst Koers voor de toekomst Er verandert veel in de wereld om ons heen. Neem alleen al de toenemende mobiliteit, of de economie die sterker lijkt dan ooit tevoren, en overal wordt gebouwd, en - om dichter in

Nadere informatie

Convenant Passend Onderwijs bij inzet Jeugdhulp

Convenant Passend Onderwijs bij inzet Jeugdhulp Convenant Passend Onderwijs bij inzet Jeugdhulp Onderwijs en de gemeente Oldebroek werken nauw samen aan een gezond opvoed- en opgroeiklimaat voor kinderen. Preventie ter voorkoming van ontwikkelingsproblemen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Houten; besluit vast te stellen de Subsidieregeling beoordelingscriteria en verplichtingen:

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Leefbare en vitale dorpen in Berkelland 5 Doelenboom Wat speelt er? 6 Bewust worden? Veranderingen in Berkelland en de regio Achterhoek door de krimp lijken

Nadere informatie

Culemborg: ambities van een Vrijstad

Culemborg: ambities van een Vrijstad Culemborg: ambities van een Vrijstad 1. Kenmerken Culemborg Beeld Culemborg is bekend vanwege de historische binnenstad en centrale ligging. Historie, monumenten en beeldbepalende panden, Vrijstad, water,

Nadere informatie

Notitie visiegroep Wens, herindeling gemeenten in het Land van Heusden en Altena

Notitie visiegroep Wens, herindeling gemeenten in het Land van Heusden en Altena Notitie visiegroep Wens, herindeling gemeenten in het Land van Heusden en Altena Visiegroep WENS De visiegroep WENS is spontaan tot stand gekomen op de startmanifestatie van de visiegroepen op 18 mei 2016

Nadere informatie

Coalitieakkoord Gemeente Beek Sociaal Verder

Coalitieakkoord Gemeente Beek Sociaal Verder Coalitieakkoord Gemeente Beek 2014-2018 Sociaal Verder 1. Inleiding In april 2014 hebben wij, de politieke partijen BBB-NDB en Progressief Beek, overeenstemming bereikt over het vormen van een coalitie

Nadere informatie

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Leefbaar Grashoek Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Kerngesprekken, met wie? November 2013: verenigingen: sport en spel December 2013: verenigingen

Nadere informatie

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting LEA en partners LEA staat symbool voor de Bredase jeugd van 0 tot 23 jaar die alle kansen krijgt om een goede schoolloopbaan te doorlopen: een kind van 0 tot

Nadere informatie

Beroep en Bedrijf aan huis. Beleidsnota

Beroep en Bedrijf aan huis. Beleidsnota Beroep en Bedrijf aan huis Beleidsnota juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doelstelling... 3 Definitie beroep of bedrijf aan huis... 4 Bestemmingsplantoets... 4 Vrij beroep... 4 Criteria bij de toetsing

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016:

AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016: Puntentotaal vraag 3: (in te vullen door interne subsidiecommissie): AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016: 1. Aanvrager Naam organisatie Postadres Postcode + plaats Bezoekadres Postcode + plaats

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG Plan voor een scholings CJG: in en vanuit het CJG Uitgaan van de eigen kracht van ouders en kinderen, die eigen kracht samen versterken en daar waar nodig er op af en ondersteunen Het scholingsplan CJG

Nadere informatie

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen Maatschappelijke Voorzieningen Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Hilversum 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 8 2 Huisvestingsstrategie en eigendomsstrategie 10 3 Cultuur 15 4 Sociale voorzieningen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk VANWEGE STAKEN VAN STEMMEN BIJ HET AMENDEMENT VAN ONAFHANKELIJK MOERDIJK OVER DIT ONDERWERP WORDT DIT OPNIEUW GEAGENDEERD IN DE RAADSVERGADERING VAN 25 FEBRUARI 2010. RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4 Raadsvergadering

Nadere informatie