Gemeentelijke ontwikkelingsvisie b & w d.d. 31 mei 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeentelijke ontwikkelingsvisie b & w d.d. 31 mei 2011"

Transcriptie

1 Gemeentelijke ontwikkelingsvisie b & w d.d. 31 mei 2011

2 1. Inleiding Wat is de Gemeentelijke ontwikkelingsvisie De wens om te komen tot een Gemeentelijke ontwikkelingsvisie is neergelegd in het Coalitieakkoord 'Keuzes voor de toekomst'. Daarin is aangegeven dat de Gemeentelijke ontwikkelingsvisie wordt gericht op ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke thema's en dat het de status krijgt van beleidsnota. Inhoudelijke voeding vindt plaats vanuit recent vastgestelde gemeentelijke plannen en visies. Er moet ook een relatie gelegd worden met de kortgeleden door dorpsverenigingen opgestelde dorpsvisies. In de Gemeentelijke ontwikkelingsvisie wordt in hoofdlijnen aangegeven wat voor gemeente Leek wil zijn. Dit is belangrijk, om richting te kunnen geven aan toekomstige ontwikkelingen, om te beginnen aan de vraag hoe de bezuinigingstaakstelling in te vullen. De Gemeentelijke ontwikkelingsvisie Leek zal hiervoor als kader gelden. In de Gemeentelijke ontwikkelingsvisie Leek wordt een toekomstperspectief geschetst. Zowel op de hoofdlijnen van het beleid als op de bestuursfilosofie, waarbij antwoord wordt gegeven op de vraag welke rol en verantwoordelijkheid de gemeente zelf speelt en welke rol en verantwoordelijkheid de samenleving. De Gemeentelijke ontwikkelingsvisie Leek is nadrukkelijk geen ruimtelijke structuurvisie, zoals bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening. Een dergelijke structuurvisie wordt in 2014 opgesteld, waarmee qua timing wordt aangesloten op de ook in dat jaar voorgenomen evaluatie van de Intergemeentelijke structuurvisie Leek-Roden. Ook dit is in het Coalitieakkoord aangegeven. Het toekomstperspectief in de Gemeentelijke ontwikkelingsvisie ontstaat niet vanuit een blanco situatie. Er is actueel beleid dat is vastgesteld door college en raad. De hoofdlijnen van het bestaande beleid worden als vertrekpunt genomen. Hiertoe behoort ook het Coalitieakkoord Uit de hoofdlijnen van beleid is allereerst een missie gedestilleerd. De missie is de hogere doelstelling van onze gemeente. Uit de missie wordt een langetermijnperspectief afgeleid: een visie. Het langetermijnperspectief of de visie is bedoeld om een kader te schetsen aan de hand waarvan het bestuur en de lokale samenleving kunnen afleiden op welke activiteiten onze gemeente zich zal richten en hoe die activiteiten passen binnen een groter geheel. In de voorliggende Gemeentelijke ontwikkelingsvisie Leek bestaat de visie uit de formulering van een aantal kernwaarden, ambities en piketpalen. Onderdelen van de missie en de visie zijn soms in beleidsdocumenten benoemd. In andere gevallen is dat niet het geval. Er is dan wel een visie, maar die is niet opgeschreven; de visie is dan latent aanwezig. In het Coalitieakkoord zijn belangrijke aanzetten voor de missie en visie gegeven. In de voorliggende ontwikkelingsvisie worden de missie, kernwaarden, ambities en piketpalen expliciet gemaakt. Dit gebeurt op een hoger abstractieniveau dan de beleidsuitspraken of actiepunten uit de beleidsdocumenten zelf. Het toekomstperspectief heeft ook betrekking op de bestuursfilosofie. Welke rol wil en kan de gemeente spelen, welke verantwoordelijkheden horen daarbij? Wat betekent dit voor de rol en verantwoordelijkheid van de individuele inwoners en gezinnen, van maatschappelijke instellingen, verenigingen, stichtingen, ondernemers. De gewenste rol en verantwoordelijkheid van de gemeente en de lokale samenleving beïnvloeden elkaar, over en weer. Het is van belang om duidelijk te maken wat de gemeentelijke overheid en de gemeentelijke samenleving van elkaar mogen verwachten. Voor de burger is dit van belang om duidelijkheid te krijgen over de vraag voor welk soort diensten en voorzieningen hij een beroep kan doen op de gemeente. Voor de gemeente zelf is het antwoord op deze vraag van belang om duidelijkheid te verkrijgen over welk soort diensten en voorzieningen hij ter beschikking moet stellen. In de Gemeentelijke ontwikkelingsvisie Leek worden ook hiervoor richtinggevende uitspraken gedaan

3 2. Vertrekpunten De inhoudelijke vertrekpunten van de Gemeentelijke ontwikkelingsvisie Leek 2020 zijn uitgangspunten en speerpunten uit de bestaande beleidsdocumenten, visies en convenanten. Een belangrijk document is het Coalitieakkoord 'Keuzes voor de toekomst'. De daarin aangegeven speerpunten en piketpalen gaan niet alleen over financiële en inhoudelijke punten (wat voor gemeente willen wij zijn), maar ook over de visie op wat voor gemeente wij willen besturen: wat is de rol en verantwoordelijkheid van de gemeente en wat van de burger, vereniging, instantie. Dit is een belangrijk vertrekpunt om te komen tot een missie, kernwaarden en ambities. Rol en verantwoordelijkheid gemeente en samenleving De rol en verantwoordelijkheid van de gemeente en de lokale samenleving grijpen in elkaar. Daar waar de rol en verantwoordelijkheid van de één eindigt, is de rol en verantwoordelijkheid van de ander al begonnen. Vaak is er geen scherpe scheidslijn te trekken. Wel zijn er veel raakvlakken, waar gemeente en de lokale samenleving hand in hand gaan. Het totaal van alle rollen en verantwoordelijkheden leveren een dynamisch samenspel op van individuele, gemeenschappelijke en gemeentelijke verantwoordelijkheid. Centraal uitgangspunt in dit samenspel is 1. 'meedoen' in de samenleving Dit betekent dat mensen zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven houden en zelfstandig leven, wonen en werken. Kwetsbare mensen moeten daarbij een steuntje in de rug hebben vanuit de gemeente. Onder kwetsbare mensen worden niet alleen mensen verstaan die het financieel moeilijk hebben, maar ook zij die niet zonder hulp kunnen meedoen in de samenleving. Voor verenigingen, instanties en bedrijven geldt dat zij eveneens zoveel mogelijk de regie over hun eigen activiteiten houden. Ondersteuning vanuit de gemeente wordt verleend aan die activiteiten, die een wettelijke grondslag hebben en/of van groot maatschappelijk belang zijn. Het centrale uitgangspunt wordt vertaald in een aantal afgeleide uitgangspunten: 2. Eigen verantwoordelijkheid staat voorop Van de lokale samenleving wordt verwacht dat zij zo veel mogelijk zelfredzaam is. Individuele behoeften en wensen moeten in beginsel individueel worden gerealiseerd. Er ontstaat een rol voor de gemeente als individuele primaire levensbehoeften niet of niet geheel zelfstandig gerealiseerd kunnen worden. Onder primaire levensbehoeften wordt in dit verband verstaan het kunnen voorzien in een eigen (minimum)inkomen, zorg, veiligheid, onderwijs en maatschappelijke betrokkenheid. De realisatie van op zichzelf beschouwd ook gewenste behoeften op het terrein van zelfrespect en zelfontwikkeling behoren hiertoe niet. Denk hierbij aan een assertiviteitstraining of een cursus Italiaans. Dit laat onverlet dat er wel een verantwoordelijkheid voor de gemeente geldt op het gebied van basis- en voortgezet onderwijs. 3. Versterken van de onderlinge betrokkenheid van mensen tot hun naasten Van de samenleving, de burgers, instellingen, verenigingen en bedrijven wordt verwacht dat de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid wordt opgepakt door een actieve rol te vervullen om onderlinge betrokkenheid en verbondenheid te bereiken. Onderlinge betrokkenheid, bijvoorbeeld uitmondend in naastenhulp en vrijwilligerswerk, maar ook het elkaar aanspreken op gewenst en ongewenst gedrag, zijn hiervan verschijningsvormen. De rol van de gemeente is voorwaardenscheppend en stimulerend. De gemeente stimuleert het 'meedoen' in brede zin van alle burgers in de samenleving, jong en oud, mensen met en mensen zonder beperking. Een groep die de gemeente specifiek wil ondersteunen en stimuleren is de jeugd. Niet alleen door het aanbieden van voldoende en kwalitatief hoogwaardig onderwijs, maar ook door het in stand houden en bevorderen van zorgstructuren en het activeren tot deelname aan sport en cultuur. 4. Primaire oriëntatie op wettelijke taken De harde wettelijke taken zal de gemeente uitvoeren, waarbij we in ieder geval het minimale niveau in acht nemen. Tot de harde wettelijke taken behoort de levering van de zuiver collectieve goederen en diensten. Dat zijn goederen en diensten die niet geleverd kunnen worden door de particuliere sector, omdat het goed of de dienst niet leverbaar is in eenheden per persoon. Te denken valt aan straatverlichting, handhaving openbare orde en sociale uitkeringen

4 Voor de overige wettelijke taken zal van geval tot geval bezien worden op welk niveau die uitgevoerd gaan worden. Tot de overige wettelijke taken behoort de levering van semi-collectieve goederen en diensten. Dat zijn goederen en diensten die door de overheid geleverd worden, maar waarbij het in beginsel ook mogelijk zou zijn om het individueel en/of door de private markt te leveren. Vanwege het maatschappelijk belang of omdat het moeilijk is om de prijs individueel te berekenen of af te rekenen, kiezen wij ervoor om het product zelf te leveren en niet via particuliere bedrijven. Voorbeelden hiervan zijn wegen en bruggen, strooien, onderhoud groenvoorzieningen en maatschappelijk werk. 5. Terughoudend subsidiebeleid Subsidies en bijdragen om bepaalde voorzieningen in stand te houden en waar geen wettelijke taak ligt voor de gemeente, zullen zoveel mogelijk worden afgebouwd en/of beëindigd. Als subsidies worden verstrekt, zal dat met name gaan ter facilitering en/of accommodering van voorzieningen. De gebruiker of het gebruik van voorzieningen zal niet worden gesubsidieerd, tenzij dit voortvloeit uit het uitgangspunt dat er een rol voor de gemeente ontstaat doordat individuele primaire levensbehoeften niet of niet geheel zelfstandig gerealiseerd kunnen worden (zie uitgangspunt 3). 6. Accommoderen van voorzieningen: pragmatisch, sober en inventief Het is de verantwoordelijkheid van de verenigingen en instellingen om zelf te voorzien in goede accommodaties, evenals het beheer en onderhoud ervan. De gemeente zal samenwerking en multifunctionaliteit stimuleren. Bestaande voorzieningen moeten optimaal gebruikt worden, dit geldt zowel voor de aanwezige capaciteit binnen de dorpen en daar buiten. Van de gemeente kan een actieve rol verwacht worden bij het accommoderen van voorzieningen, indien dit voor de gemeente kostenneutraal blijft. Voor de huisvesting van basis- en voortgezet onderwijs heeft de gemeente een primaire verantwoordelijkheid. Dit geldt ook voor de realisatie van sportvelden en sportaccommodaties voor de breedtesport. Voor overige welzijnsfuncties zal de gemeente alleen accommodaties subsidiëren, indien daarmee een zeer breed algemeen belang wordt gediend. Ook voor onderwijs-, welzijns- en sportvoorzieningen geldt dat multifunctionaliteit nagestreefd wordt en dat de verantwoordelijkheid over het beheer en onderhoud in beginsel ook bij de schoolbesturen, instellingen en de verenigingen neergelegd kan worden. 7. Versterken identiteit van de dorpen De identiteit van de dorpen in de gemeente en de verschillen daartussen moeten onderkend en versterkt worden. Van de inwoners wordt verwacht dat zij bewust kiezen voor het wonen en leven in deze dorpen. Van de gemeente mag worden verwacht dat zij de woonkwaliteit afstemt op de identiteit en de verschillen daarin: a. Leek en Tolbert: samen een compleet dorp: woonkwaliteit wordt bepaald door een dorpse woonomgeving en de aanwezigheid van alle redelijkerwijs noodzakelijke en wenselijke voorzieningen. De voorzieningen en accommodaties met een reikwijdte voor de gehele gemeente zullen in het complete dorp Leek en Tolbert geconcentreerd worden. Het centrum van Tolbert heeft een geheel eigen identiteit, gebaseerd op de ontstaansgeschiedenis. Het eigen karakter en de bijbehorende leefkwaliteit, die daarop terug te voeren zijn, moeten bewaard blijven. b. Zevenhuizen: plattelandsdorp: woonkwaliteit wordt bepaald door een dorpse en landelijke woonomgeving en de aanwezigheid van alle voorzieningen die noodzakelijk zijn voor algemene dagelijkse levensbehoeften. Dat zijn voorzieningen als een basisschool, detailhandel en lokale welzijnsvoorzieningen als een dorpshuis/ontmoetingsruimte. c. Midwolde, Lettelbert, Oostwold, Enumatil: landelijke dorpen: woonkwaliteit wordt bepaald door een landelijke woonomgeving, mede doordat en/of onder acceptatie van gegeven dat er weinig of geen voorzieningen aanwezig zijn. Voorzieningen voor algemene dagelijkse levensbehoeften zijn in één van de vier dorpen aanwezig, die in dat opzicht als zogenaamd 'kwartetdorp' kunnen worden beschouwd, dan wel in het complete dorp Leek-Tolbert. 8. Versterken identiteit van het buitengebied De identiteit van het buitengebied wordt bepaald door de landschappelijke kwaliteiten en cultuurhistorische waarden. De identiteit moet versterkt worden en moet bij eventuele ontwikkelingen als basis dienen. De agrarische functie staat centraal, er zijn mogelijkheden voor extensieve vormen van medegebruik, met name wonen, kleinschalige bedrijvigheid en recrea - 3 -

5 tief medegebruik. Er moet een balans zijn tussen deze functies en de cultuurhistorische waarden: de linten, het landgoed Nienoord en kenmerkende cultuurhistorische gebouwen. Er moet ook een balans zijn tussen de functies en de landschappelijke kwaliteiten: a. In het agrarisch gebied (grofweg rondom Enumatil) wordt de landschappelijke kwaliteit bepaald door openheid. b. In het wegdorpenlandschap (grofweg rondom de lijn Tolbert-Oostwold) wordt de landschappelijke kwaliteit bepaald door langgerekte weiden met houtsingels en sloten. c. In het ontginningslandschap (ten zuiden van Leek, rondom Zevenhuizen) wordt de landschappelijke kwaliteit bepaald door kleinschalige kavels met houtsingels, sloten, vaarten en wijken. Inhoudelijke vertrekpunten Recent zijn enkele majeure beleidsdocumenten vastgesteld door het college en de raad. Hierbij moet vooral worden gedacht aan het Wmo-beleidsplan, de nota Lokaal Gezondheidsbeleid, de Intergemeentelijke structuurvisie Leek-Roden, de gemeentelijke Woonvisie, de nota Kaders en voornemens accommodatiebeleid en het bestemmingsplan Buitengebied. Op basis van al deze documenten kan op een hoger abstractieniveau een aantal inhoudelijke vertrekpunten worden gerangschikt naar sociaal beleid, maatschappelijk beleid, ruimtelijk beleid en economische ontwikkelingen en werkgelegenheid: - het sociaal beleid: a. de uitvoering van onder meer de WWB, WSW en de WIJ; b. het gemeentelijk minimabeleid. - het maatschappelijk beleid: a. het Wmo-beleid: het Wmo-beleidsplan; b. het ouderenbeleid, gezinsbeleid, jongerenbeleid, gezondheidsbeleid en welzijnsbeleid; c. het gemeentelijk woonbeleid: de Woonvisie gemeente Leek ; d. het lokaal onderwijsbeleid, sportbeleid en cultuurbeleid; e. het accommodatiebeleid: Kaders en voornemens accommodatiebeleid (2005) en de bijbehorende voortgangsrapportages het ruimtelijk beleid: a. het ruimtelijke ontwikkelingsbeleid: de Intergemeentelijke structuurvisie Leek-Roden (2009), de bijbehorende integrale uitvoeringsprogramma's, de structuurvisie Centrum Leek (2002) en de bijbehorende strategienota's; b. het ruimtelijke ordeningsbeleid: het bestemmingsplan Buitengebied d.d en de voorontwerpbestemmingsplannen voor Zevenhuizen, Oostwold-Enumatil, Leeksterveld en de overige actuele bestemmingsplannen; c. het milieu- en duurzaamheidsbeleid: Klimaatakkoord Rijk-VNG en het Energieakkoord Noord-Nederland; d. het beleid op het gebied van de openbare ruimte: voorontwerp Beheersplan Openbare Ruimte (op basis van de kwaliteitsdiscussie openbare ruimte); e. het beleid op het gebied van recreatie, toerisme en economie. - economie en werkgelegenheid: a. het beleid op gebied van economie; b. het beleid op gebied van acquisitie ten behoeve van bedrijfsvestigingen

6 3. Toekomstperspectief Missie De gemeente Leek is een aantrekkelijke gemeente om in te wonen, werken en recreëren, waarin de onderlinge betrokkenheid en zelfstandigheid van de inwoners voorop staat, waarbij de gemeente een specifieke taak heeft voor: a. de inwoners die extra ondersteuning nodig hebben op het terrein van werk, zorg, veiligheid, onderwijs en maatschappelijke betrokkenheid. b. voorzieningen die passen bij de schaal van de gemeente en van de kernen, c. ruimtelijke kwaliteit, d. landschappelijke kwaliteit, e. wederzijds vertrouwen tussen gemeentelijke overheid en de burgers. Kernwaarden - vitale samenleving: mensen en verenigingen, instellingen en bedrijven voeren de regie over het eigen bestaan, nemen eigen verantwoordelijkheid, zijn betrokken bij elkaar en opereren actief in het maatschappelijk leven. - zorgzame samenleving: mensen die niet in hun eigen primaire behoeften kunnen voorzien, worden ondersteund. - vitale dorpen: de dorpen verschillen in identiteit, zijn leefbaar, waarin verschillende groepen mensen zich thuis voelen. - kwaliteit van wonen, voorzieningen en groen: de gemeente is duurzaam, kent een kwaliteit in bebouwde en onbebouwde omgeving die past bij de identiteit van de dorpen en gebieden. - burger staat centraal: in de relatie burger-gemeentelijke overheid is sprake van menselijke maat en persoonlijke benadering, gebaseerd op onderling vertrouwen. Ambities en piketpalen De koppeling van de vertrekpunten uit paragraaf 2 van deze visie, aan de missie en kernwaarden levert een aantal ambities op. Bij elk van de ambities is één of meerdere piketpalen te formuleren. De vertrekpunten zijn uitgangspunten en speerpunten uit de bestaande beleidsdocumenten, visies en conve-nanten en beschrijven de situatie van het heden. Met de ambities en piketpalen wordt beoogd richting te geven aan de toekomst. Uit de formulering van de piketpalen blijkt of deze voortkomen uit of voort bouwen op het bestaande beleid: "wij blijven inzetten op " of "wij blijven bevorderen dat." etc. Als een piketpaal een aanvulling of afwijking beschrijft ten opzichte van het bestaande beleid, wordt dit aangegeven door middel van formuleringen als "wij zetten in op " of "wij doen een groter beroep op.". Sociale ambities 1. Het niveau van de sociale voorzieningen in onze gemeente in stand laten. 2. Bevorderen en stimuleren van de sociaal-economische zelfstandigheid en zelfredzaamheid van mensen. piketpalen 1.1 Wij blijven er op inzetten dat mensen met een inkomen op bijstandsniveau, een beroep kunnen doen op de bijzondere bijstand en het participatiefonds, waarbij wij, zolang dit wettelijk mogelijk is, vast houden aan een inkomensgrens voor het participatiefonds van 120% van het bijstandsniveau. 2.1 Wij blijven investeren in het geleiden van mensen naar regulier werk via het bevorderen van werkgelegenheid en door in te zetten op re-integratie, scholing en participatie en /of sociale activering, waarbij van betrokkenen zelf ook een actieve houding wordt verwacht

7 2.2 Wij blijven inzetten op schuldhulpverlening en het woonkansenbeleid, waarbij van betrokkenen zelf ook een actieve houding wordt verwacht. 2.3 Wij zetten in op een zo groot mogelijke efficiëntie en effectiviteit van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Noordenkwartier en Novatec/Novawork en op een constructieve samenwerking tussen en met deze partners. Maatschappelijke ambities 3. Bevorderen en stimuleren van maatschappelijke participatie. piketpalen 3.1 Wij blijven randvoorwaarden creëren, zodat mensen zo lang mogelijk kunnen 'meedoen' in de samenleving, waarbij van de mensen, instellingen, verenigingen en bedrijven een actieve rol wordt verwacht om onderlinge betrokkenheid en verbondenheid te bereiken. 3.2 wij blijven zorgstructuren bevorderen en stimuleren voor specifieke doelgroepen: a. kinderen en jongeren: creëren van zo gunstig mogelijke voorwaarden om jongeren en kinderen te laten opgroeien, waarbij de nadruk wordt gelegd op de kwaliteit van kinderopvang en peuterspeelzalen, op de aansluiting van jeugdbeleid en jeugdzorg en op opvoeding- en opgroeiondersteunende activiteiten. b. gezinnen: gecoördineerde voorlichting, ondersteuning en begeleiding via het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG); c. ouderen: ouderenparticipatie door gecoördineerde seniorenvoorlichting. 3.3 Wij blijven inzetten op de bevordering van wonen met zorg, het vrijwilligersbeleid, de ondersteuning van de mantelzorg en het inclusief beleid. 3.4 Wij doen een groter beroep op de eigen verantwoordelijkheid en zelfvoorzienendheid dan in het recente verleden bij het aanbieden van diensten ten behoeve van maatschappelijk werk, jeugd- en jongerenwerk, seniorenactivering, bibliotheekwerk en overige maatschappelijke functies; per aangeboden dienst zullen wij kijken of die ongewijzigd in stand moet blijven, waarbij wij zullen betrekken of: a. er een wettelijke verplichting bestaat; b. er een basistaak en/of faciliterende taak voor de gemeente is; c. er eventuele vervangende voorzieningen zijn; d. er een gemeenschappelijk, algemeen belang gediend is, of primair een individueel belang. 3.5 Wij zetten in op een zo groot mogelijke efficiëntie en effectiviteit van de uitvoering van de maatschappelijke dienstverlening, van zowel de wettelijk verplichte als de niet-wettelijk verplichte taken

8 4. Bevorderen en stimuleren van scholing en ontplooiing 4.1 Wij blijven inzetten op de faciliterende rol bij het verzorgen van een goed voorschools aanbod voor jonge kinderen met een (taal)achterstand. 4.2 Wij blijven, samen met de schoolbesturen, inzetten op de verbinding tussen het lokaal jeugd-, gezondheid- en sportbeleid en het onderwijs via het lokaal onderwijsbeleid. 4.3 Wij blijven inzetten op de doorgaande lijn, van vooren vroegschoolse educatie (VVE), de sluitende aanpak van leerplicht en het regionaal meld- en coördinatiepunt (RMC), maatschappelijke stages tot en met participatie-, re-integratie- en werkleertrajecten. 4.4 Wij doen een groter beroep op de eigen verantwoordelijkheid en zelfvoorzienendheid dan in het recente verleden bij het aanbieden van onderwijs- en ontplooiingsmogelijkheden, waarbij wij zullen betrekken of: a. er een wettelijke verplichting bestaat; b. er een basistaak voor de gemeente is; c. er eventuele vervangende voorzieningen zijn; d. er een gemeenschappelijk, algemeen belang gediend is, of primair een individueel belang. 5. Bevorderen en stimuleren leefbaarheid: sociale cohesie bevorderen door stimuleren van sport, verenigingsleven en cultuur. 6. Bevorderen en stimuleren van goede accommodaties voor de uitoefening van de maatschappelijke functies. 5.1 Wij blijven inzetten op het ontwikkelen en stimuleren van sport, bewegen, kunst en cultuur in alle lagen van de bevolking. 5.2 Wij doen een groter beroep op de eigen verantwoordelijkheid en zelfvoorzienendheid dan in het recente verleden bij het aanbieden en ondersteunen van faciliteiten voor sport, kunst en cultuur, waarbij wij zullen betrekken of: a. er een wettelijke verplichting bestaat; b. er een basistaak en/of faciliterende taak voor de gemeente is; c. er eventuele vervangende voorzieningen zijn; d. er een gemeenschappelijk, algemeen belang gediend is, of primair een individueel belang. 6.1 Wij zetten er op in om voorzieningen en accommodaties, met een gemeentebrede reikwijdte, te concentreren in het complete dorp Leek en Tolbert. 6.2 Wij zetten er op in om bestaande voorzieningen en accommodaties, voor zover deze een dorpse reikwijdte hebben, in het plattelandsdorp Zevenhuizen te handhaven. Voorzieningen en accommodaties met een grotere reikwijdte, zullen in Leek en Tolbert worden gehandhaafd dan wel gecreëerd. 6.3 Wij blijven inzetten op het bevorderen en stimuleren van samenwerking tussen scholen en andere instellingen voor wat betreft medegebruik van scholen en gymlokalen en de ontwikkeling van brede scholen - 7 -

9 Ruimtelijke ambities 7. Zorgen voor een goed woonwerk- en leefklimaat. 6.4 Wij doen een groter beroep op de eigen verantwoordelijkheid en zelfvoorzienendheid dan in het recente verleden bij het aanbieden en ondersteunen van accommodaties, waarbij wij zullen betrekken of: a. er een wettelijke verplichting bestaat; b. er een basistaak en/of faciliterende taak voor de gemeente is; c. er eventuele vervangende voorzieningen zijn; d. er een gemeenschappelijk, algemeen belang gediend is, of primair een individueel belang. piketpalen 7.1 Wij blijven inzetten op het vinden van een balans tussen uitbreidings- en inbreidingslocaties voor woningen en bedrijven, zoals in intergemeentelijk en regionaal verband is afgesproken en zal worden gemonitord. 7.2 Wij blijven inzetten op de input vanuit de gemeentelijke woonvisie ten aanzien van woonkwaliteit, diversiteit, duurzaamheid en leefbaarheid. 8. Bevorderen en stimuleren van een schone, veilige en gezonde leefomgeving. 9. Bevorderen en waarborgen van de bereikbaarheid en veiligheid van het verkeer. 7.3 Wij blijven inzetten op de ruimtelijk-fysieke versterking van het centrum van Leek. 7.4 Wij blijven streven naar de realisatie van nieuwe bedrijventerreinen, maar ook naar de herstructurering en transformatie van bestaande terreinen, zoals in de Intergemeentelijke structuurvisie Leek-Roden is aangegeven. 7.5 Wij zetten in op een uitgekiend beheer van wegen, bruggen, beschoeiingen, openbaar groen en landschapselementen, waarbij een balans wordt gevonden tussen de gewenste kwaliteit en de benodigde en beschikbare middelen. 8.1 Wij blijven inzetten op een geïntegreerde aanpak van klimaat- en energiebeleid, afval(water) inzameling, duurzaam inkopen, duurzaam bouwen, keurmerk Cittaslow. 8.2 Wij blijven inzetten op het bevorderen van sociale en fysieke veiligheid, waarbij wij zoveel mogelijk willen samenwerken binnen de Veiligheidsregio Groningen. 8.3 Wij blijven inzetten op het bijdragen aan de verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen door bewust in te kopen en door het lokale bewustzijn te bevorderen. 9.1 Wij blijven inzetten op de aanleg van een rondweg ten westen van Tolbert en het zoveel mogelijk ontzien van het onderliggend wegennet, de bevordering van het hoogwaardig openbaar vervoer en fietsverkeer. 9.2 Wij blijven inzetten op het creëren van duurzaam veilige wegen, waarbij voor wat betreft de verkeerseducatie meer dan in het recente verleden een beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van verkeersdeelnemers, scholen en instanties, waarbij wij zullen betrekken of: a. er een wettelijke verplichting bestaat; b. er een basistaak voor de gemeente is

10 10. Bevorderen en stimuleren van recreatieve en toeristische mogelijkheden. Economie en werk 11. Bevorderen en stimuleren van economische ontwikkeling en werkgelegenheid Wij blijven inzetten op de versterking van het landgoed Nienoord, waarbij door een betere samenwerking de deelname aan en kwaliteit van de daar aanwezige voorzieningen kan toenemen Wij blijven inzetten op de versterking van de toeristisch recreatieve infrastructuur, waarbij met name een beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en zelfvoorzienendheid van de toeristischrecreatieve partners. piketpalen 11.1 Wij blijven inzetten op bevordering van werkgelegenheid door het creëren van gunstige randvoorwaarden voor bedrijfsvestigingen Wij blijven inzetten op de versterking van de bedrijvigheid en werkgelegenheid, waarbij wij streven naar het verder optimaliseren van de gemeentelijke dienstverlening voor en contacten met het bedrijfsleven

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

Geen kop zonder eiland

Geen kop zonder eiland Geen kop zonder eiland Bestuurskrachtonderzoek Goeree-Overflakkee Gemeente Goedereede Bestuur & Management Consultants juni 2007 Projectteam BKO Goeree-Overflakkee Projectnummer: 336003 INHOUD SAMENVATTING,

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ Inhoud Werken aan Werk, Zorgen voor Zorg 3 De ambities van deze coalitie 4 1. Bestuur en dienstverlening 5 2. Regionale samenwerking 8 3. Sociaal-maatschappelijk domein 10 4. Economie 14 5. Ruimte, wonen

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Bestuursakkoord 2014-2018 Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Inhoud Inleiding... 3 Financiën... 5 Bestuur en organisatie... 6 Sociaal domein... 8 Economie, werkgelegenheid en cultuur... 10 Ruimtelijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4

Inhoudsopgave. Inleiding 4 Inhoudsopgave Inleiding 4 Hoofdstuk 1. Burger en bestuur 5 Bestuur in contact met de burger 5 Bestuur mét de samenleving 5 Duidelijkheid 5 Samenwerken 6 Hoofdstuk 2. Veiligheid 7 Overlast, vernieling en

Nadere informatie

ChristenUnie Verkiezingsprogramma

ChristenUnie Verkiezingsprogramma ChristenUnie Verkiezingsprogramma voor de provincie Flevoland 2011-2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 FLEVOLANDSE CONTEXT 5 MIDDENBESTUUR, OVERHEID en EUROPA 7 JEUGDZORG 9 SOCIAAL BELEID 10 KUNST EN CULTUUR

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen D66 Haaksbergen Verkiezingsprogramma 2014-2018 VOORWOORD Het verkiezingsprogramma van D66 Haaksbergen gaat over de wijken en kernen van ons dorp en over het prachtige en waardevolle groene buitengebied

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

De bloeiende gemeente

De bloeiende gemeente Concept versie De bloeiende gemeente Verkiezingsprogramma 2010-2014 ChristenUnie Kampen De ChristenUnie is er voor u! Als christelijk-sociale partij willen we de handen uit de mouwen steken en ons inzetten

Nadere informatie

KIEST VOOR VERBONDENHEID

KIEST VOOR VERBONDENHEID KIEST VOOR VERBONDENHEID Verkiezingsprogramma 2014-2018 Trilokaal heeft de afgelopen raadsperiode duidelijk karakter getoond. Onze koers vervolgen we met de focus op verbondenheid. Verbondenheid in de

Nadere informatie

De drempel laag, de lat hoog!

De drempel laag, de lat hoog! De drempel laag, de lat hoog! Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Voorwoord D66, VVD en CDA hebben overeenstemming bereikt om

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008

Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008 Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008 Voor de behandeling en vaststelling van de begroting 2005 en de meerjarenbegroting 2006-2008 bieden wij de ontwerp-begroting 2005-2008 aan. In deze aanbiedingsbrief

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 Meerjarenbegroting 2015-2018 Voorwoord Voor u ligt de Programmabegroting 2015 en de Meerjarenbegroting 2015-2018. Een document dat op heel veel terreinen richting geeft aan de toekomst

Nadere informatie

Inhoudsopgave. pagina. Samenvatting 2. Voorwoord 3. 1 Inleiding 4. 2 Ontwikkelingen en kader 5. 3 Samenvatting analyse 10

Inhoudsopgave. pagina. Samenvatting 2. Voorwoord 3. 1 Inleiding 4. 2 Ontwikkelingen en kader 5. 3 Samenvatting analyse 10 Inhoudsopgave pagina Samenvatting 2 Voorwoord 3 1 Inleiding 4 2 Ontwikkelingen en kader 5 3 Samenvatting analyse 10 4 Welzijn in het centrum, een blik op 2010 15 5 Thema s voor de toekomst 18 C ONCEPT

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht 2010-2014 Coalitie-akkoord Naar een nieuw evenwicht Voorwoord Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 zijn vertegenwoordigers van negen partijen in de gemeenteraad gekozen. Zoals gebruikelijk is

Nadere informatie

Aan de. slag!zakelijk. sociaal tussen. de mensen. Bestuursakkoord gemeente s-hertogenbosch 2015-2018 Januari 2015. s-hertogenbosch

Aan de. slag!zakelijk. sociaal tussen. de mensen. Bestuursakkoord gemeente s-hertogenbosch 2015-2018 Januari 2015. s-hertogenbosch Aan de en sociaal tussen slag!zakelijk de mensen Bestuursakkoord gemeente s-hertogenbosch 2015-2018 Januari 2015 s-hertogenbosch 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Een duurzame, sterke economische positie die

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9 OUDE IJSSELSTREEK STERKER & SOCIALER VERKIEZINGS PROGRAMMA INHOUD 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3 2. Werk, inkomen en economie 5 3. Zorgen voor meedoen 7 4. Onderwijs, jeugd en zorg

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n & 2010-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Visie... 4 1.1.1 Samenwerken aan samenleven... 4 1.1.2 Samen geloven... 5 1.2 Leeswijzer... 5 1.3

Nadere informatie