Bestnr Speedboot Modern RTR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestnr. 23 04 52 Speedboot Modern RTR"

Transcriptie

1 Bestnr Speedboot Modern RTR Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CONRAD ELECTRONIC BENELUX B.V. Nadruk, ook als uittreksel is niet toegestaan. Druk- en vertaalfouten voorbehouden. Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het in druk gaan. Wijzigingen in de techniek en uitvoering voorbehouden. Copyright 2005 by CONRAD ELECTRONIC BENELUX B.V. Windmolenweg 42, 7548 BM Boekelo Internet: of

2 Belangrijk! Beslist lezen! Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende de ingebruikneming en het gebruik. Let hierop, ook als u het product doorgeeft aan derden. Bewaar daarom deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig, zodat u hem nog eens na kunt lezen. Inhoudsopgave pagina Gebruik waarvoor dit product bedoeld is 2 Omvang levering 3 Verklaring van de symbolen 3 Veiligheidsaanwijzingen 3 Voorbereiding 5 Accu laden 5 Montage 6 Ingebruikneming 7 Reiniging en onderhoud 8 Verwijderen van gebruikte accu s / batterijen 9 Technische specificaties 9 Verklaring van Conformiteit 9 Introductie Geachte klant, Hartelijk dank voor het kopen van deze Elektro Raceboot. Met dit model heeft u een product aangeschaft, dat gebouwd is volgens de laatste ontwikkelingen in de techniek. Dit product voldoet aan de eisen van de geldende nationale en internationale richtlijnen. De conformiteit is bewezen, de desbetreffende verklaringen en documenten bevinden zich bij de fabrikant. Om deze toestand zo te houden en verzekerd te zijn van gebruik zonder gevaar, dient u zich als gebruiker te houden aan deze gebruiksaanwijzing! Voor meer informatie kunt u kijken op of Gebruik waarvoor dit product bedoeld is De elektro raceboot is alleen ontworpen voor gebruik op vlak water met weinig golfvorming. Door de bijna kant en klare opbouw is deze raceboot ideaal voor beginners. Er zijn voor de ingebruikneming geen extra gereedschappen nodig. De raceboot wordt bestuurd via een proportionele 3-kanaals afstandsbesturing met een bereik van 40 meter. De vaarfuncties zijn Vooruit, Links en Rechts. Het gebruik in de nabijheid van zwemmende mensen of dieren is niet toegestaan en kan leiden tot letsel! In het water mogen zich geen drijvende voorwerpen zoals b.v. hout bevinden; daardoor kan de boot beschadigd worden. 2

3 Let svp op de in uw land geldende voorschriften voor afstandsbesturingen. De elektro raceboot is geen speelgoed en daarom niet geschikt voor kinderen jonger dan 14 jaar! Een andere toepassing dan hierboven genoemd is niet toegestaan en leidt tot beschadiging van dit product. Bovendien zijn hieraan gevaren verbonden, zoals b.v. kortsluiting, brand, elektrische schok enz. Het totale product mag niet veranderd c.q. omgebouwd worden! U dient zich beslist te houden aan de veiligheidsaanwijzingen! Omvang levering Raceboot (kant en klaar opgebouwd) 2 reserve scheepsschroeven 2 reserve stifttappen voor de interne stevenbuisverbinding Imbussleutel voor de stifttappen Accupack voor het varen Bootstandaard Stekkerlader voor de accu 2-kanaals afstandsbesturing (batterijen zijn niet bij de levering inbegrepen) Gebruiksaanwijzing Verklaring van de symbolen Een bliksemschicht in een driehoek wijst op gevaren die tot letsel kunnen leiden. U dient zich beslist aan deze aanwijzingen te houden! Een uitroepteken in een driehoek wijst op belangrijke aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing. Het handsymbool wijst u op nuttige tips, die u kunnen helpen bij het omgaan met dit product. Veiligheidsaanwijzingen Lees voor de ingebruikneming de complete gebruiksaanwijzing door, er staan belangrijke aanwijzingen in voor het correcte gebruik. Bij schades, die veroorzaakt worden door het zich niet houden aan deze gebruiksaanwijzing, vervalt het recht op garantie! Wij zijn niet aansprakelijk voor schades die daarvan het gevolg zijn! 3

4 Bij persoonlijk letsel of schades, die veroorzaakt worden door onvakkundig gebruik of het zich niet houden aan de veiligheidsaanwijzingen, zijn wij niet aansprakelijk. In dergelijke gevallen vervalt het recht op garantie. Om zeker te zijn van gebruik zonder gevaar, dient u als gebruiker letten op de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen die in deze gebruiksaanwijzing staan. Om reenen van veiligheid en toelating (C ) is het eigenmachtig ombouwen en/of veranderen van de set niet toegestaan. Opladers en de aangesloten accu s mogen niet zonder toezicht gebruikt worden. De opbouw van de stekkerlader komt overeen met veiligheidsklasse II (dubbele isolering). U dient er op te letten, dat de isolering (van de behuizing resp. van het uitgaande snoer) noch beschadigd noch vernield wordt. Opladers en accessoires horen niet in kinderhanden! Dit is geen speelgoed. In scholen, opleidingsinstituten, hobby- en doe-het-zelf- werkplaatsen dient het gebruik van opladers en accessoires door geschoold personeel verantwoord gecontroleerd te worden. Vermijd het opladen onder ongunstige omgevingscondities. Deze leiden tot beschadiging van de gevoelige elektronica in de oplader en daardoor tot een eventueel gevaar voor het leven van de gebruiker. Ongunstige omgevingscondities zijn: - te hoge luchtvochtigheid (> 75% relatief, condenserend) - natheid en vochtigheid - stof en brandbare gassen, dampen of oplosmiddelen, benzine - te hoge omgevingstemperaturen (> ca. +40 C) Let bij het laden van accu s beslist op de laadvoorschriften van de accufabrikant. Bij onvakkundig gebruik (te hoge laadstromen of verkeerde poling) kan de accu overladen resp. vernield worden. In het ergste geval kan de accu exploderen en daardoor aanzienlijke schade veroorzaken. Raak de oplader nooit met natte of vochtige handen aan. Er bestaat gevaar voor een elektrische schok. Trek de stekkernetvoeding nooit aan het snoer uit de wandcontactdoos. Pak de oplader altijd alleen bij de behuizing vast om hem er uit te trekken. De oplader is alleen toegelaten voor gebruik op wandcontactdozen met een in huis gebruikelijke wisselspanning van 230 V~ / 50 Hz in droge binnenruimtes. Houd zendinstallaties (mobile telefoons, zendinstallaties voor modelbouw e.d.) weg bij de oplader, omdat de invallende zenderstraling kan leiden tot storing bij het opladen resp. tot vernieling van de oplader en daardoor ook van de accu s. Verbind de oplader nooit direct met de netspanning, als deze van een koude naar een warme ruimte wordt gebracht. Het daarbij ontstaande condenswater kan onder ongunstige omstandigheen uw apparaat vernielen. Laat het apparaat langzaam op kamertemperatuur komen. 4

5 Op afstand bestuurde modellen zijn geen speelgoed! Daarom mogen kinderen alleen onder toezicht van volwassenen met deze modellen werken. Als u de batterijen / accu s langere tijd niet gebruikt, haal ze dan uit de apparaten, om uitlopen ervan te voorkomen. Uitgelopen of beschadigde batterijen kunnen bij aanraking met de huid brandwonden veroorzaken. Gebruik daarom in een dergelijk geval geschikte veiligheidshandschoenen. Let er op dat de batterijen / accu s niet kortgesloten worden. Gooi batterijen / accu s niet in het vuur. Batterijen mogen niet opgeladen worden. Er bestaat gevaar voor explosies. Bij het gebruik van een op afstand bestuurd model bent u verantwoordelijk voor uw handelen en voor de eventuele gevolgen daarvan. Sluit daarom een WA- verzekering af. Laat het verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Plastic zakken/ -folie, piepschuim enz. zouden voor kinderen gevaarlijk speelgoed kunnen zijn. Als er aangenomen kan worden dat gebruik zonder gevaar niet meer mogelijk is, dient u het apparaat buiten werking te stellen en te beveiligen tegen het per ongeluk in gebruik nemen door derden. U kunt aannemen dat gebruik zonder gevaar niet meer mogelijk is, als: - het apparaat zichtbaar beschadigd is - het apparaat niet meer werkt en - na langdurige opslag onder ongunstige omstandigheen - na transport onder moeilijke omstandigheen. Voorbereiding Zoek voor het opbouwen van de raceboot een geschikte ruimte, die voldoende plaats en goed licht biedt. Deze ruimte moet ook droog zijn. Pak alle delen uit en controleer ze zorgvuldig op beschadigingen zoals b.v. scheuren in de romp enz. Accu laden Laad voor de eerste ingebruikneming de meegeleverde accu op met behulp van de stekkerlader. Verbind zoals afgebeeld de beide stekkers, tot ze in elkaar klikken. De laadtijd richt zich naar de omgevingstemperatuur, de toestand van de accu en de laadtoestand. Bij een ontladen accu bedraagt de laadtijd ca. 6 uur. 5

6 De stekkerlader beschikt niet over een automatische uitschakeling. Als de laadtijd verstreken is, moet de oplader eerst van de netspanning en aansluitend van de accu losgekoppeld worden. Laad geen accu s op, die door het varen warm zijn geworden. Laat ze eerst afkoelen, voor u ze weer opnieuw oplaadt. Verbind aansluitend de stekkerlader met een wandcontactdoos (230 V~/50Hz). De laadaanduiding licht op, als de accu correct aangesloten, niet defect (hoogohmig/onderbroken) en de netspanning gegarandeerd is. Let op! Een lichte opwarming van de accu( s) tijdens het laden is normaal. Dek de oplader nooit af, om eventuele schade (door warmtestuwing) te vermijden. Er mogen geen batterijen (zink - kool, alkaline enz.) geladen worden. Montage Leg de bootromp op de meegeleverde bootstandaard, om de scheepsschroeven niet te beschadigen. Let er op, dat de functieschakelaar op de bovenste bootromp in de positie OFF (uit) staat. Verbind de geladen accu met de stekker in de romp van de boot. Voor een zekere bevestiging klemt u het accupack zoals afgebeeld in de aangebrachte houder. Plaats de afdekking met de voorkant op de boot en vergrendel deze aan de achterkant. 6

7 Ingebruikneming Bij het gebruik van een op afstand bestuurd model bent u verantwoordelijk voor uw handelen en voor de eventuele gevolgen daarvan. Sluit daarom een WA- verzekering af. Zoek een geschikt water op, waarin zich geen zwemmende mensen, dieren of voorwerpen enz. bevinden. Voor de besturing van de boot is een 2-kanaals afstandsbesturing meegeleverd. Draai de meegeleverde telescoopantenne met de hand vast in de bovenste opening van de 2-kanaals afstandsbesturing. Voor het gebruik van deze afstandsbesturing zijn 8 mignonbatterijen (type AA) nodig; deze zijn niet bij de levering inbegrepen. Gebruik alleen alkaline batterijen, omdat deze betere prestaties leveren dan de gebruikelijke zink kool batterijen en daardoor de gebruikstijd aanzienlijk langer is. Schuif het deksel van het batterijvak aan de achterkant naar onderen weg. Leg acht nieuwe batterijen van hetzelfde type (AA, alkaline; niet bij de levering inbegrepen) met de juiste poling in het batterijvak. Sluit het batterijvakdeksel weer zorgvuldig. Als er meerdere afstandsbesturingen gebruikt worden (zoals op een modelvliegplaats), dan kunnen frequenties elkaar doorkruisen. Maak daarover met de andere mensen afspraken, voor u de afstandsbesturing inschakelt! Schakel eerst de afstandsbesturing in; schuif daartoe de voorste schakelaar in de positie ON (Aan). De groene aanduiding licht op. Let er op, dat beide stuurknuppels in de middenpositie staan. Schakel nu de schakelaar op de raceboot in de positie ON (Aan). De boot is nu klaar voor gebruik. U kunt de raceboot met de afstandsbesturing proportioneel rechtuit, naar links of naar rechts sturen. De afbeelding hieronder laat u zien, hoe de boot met welke knuppelbeweging gestuurd wordt. Voor het uitschakelen schuift u steeds eerst de schuifschakelaar op de boot en dan pas de schakelaar op de afstandsbesturing in de positie OFF (Uit). Daardoor wordt het ongecontroleerd wegvaren van de boot voorkomen. 7

8 Let op! Wees bijzonder voorzichtig vlak bij de oevers van het water; u zou bij het in het water plaatsen of er uit halen van de boot kunnen uitglijden en in het water kunnen vallen. Vermijd elk contact meet de draaiende scheepsschroeven; er bestaat daarbij een aanzienlijk risico op verwondingen. De afstandsbesturing bezit een aanduiding voor te lage spanning, die aangeeft dat de batterijen vervangen moeten worden. Als tijdens het varen de rode aanduiding knippert, dan moet u onmiddellijk de boot naar de oever laten varen. Haal de boot uit het water en schakel deze uit (OFF). Vervang dan de complete set batterijen van de afstandsbesturing door nieuwe batterijen van hetzelfde type. Een betrouwbaar gebruik is anders niet meer mogelijk. De boot zou kunnen afdrijven! Gebruik alleen alkaline batterijen, omdat die betere prestaties leveren dan de gebruikelijke zink kool batterijen of accu s en daardoor de gebruikstijd aanzienlijk langer is. Schoonmaken en onderhoud Maak na elke vaart de boot en de scheepsschroeven schoon. Droog de boot zorgvuldig af. Verwijder na elk gebruik of bij langer durende opslag de vaaraccu en de batterijen! Controleer na iedere vaart de interne schroefverbindingen aan de schroefaskoker (aandrijfstang van motor naar de scheepsschroeven) en de dopmoeren van de scheepsschroeven, of ze nog goed vastzitten. Draai ze indien nodig vast. Het losraken van één van deze verbindingen heeft tot gevolg dat de boot niet meer betrouwbaar bestuurd kan worden! Tijdens het varen kan de aandrijving door deeltjes die in het water drijven beschadigd worden. Voor een dergelijk geval worden er twee reserve - scheepsschroeven meegeleverd, één voor de linker en één voor de rechter aandrijving. Om de schroeven te vervangen, handelt u als volgt: Plaats de boot op de standaard. Schakel de boot via de schakelaar ( OFF ) uit en maak de aandrijfaccu los. Maak de desbetreffende dopmoer aan het eind van de scheepsschroef los met een klein tangetje. Trek de defecte scheepsschroef eraf en vervang hem door de passende reserveschroef (let daarbij op links- en rechtsdraaiend!). Let er op, dat de nieuwe schroeven in de aandrijfas inklikken (eventueel onder lichtdrukken draaien). Schroef de dopmoer weer zorgvuldig op de aandrijving; gebruik hiervoor een klein tangetje of een passende schroefsleutel. Om een betrouwbaar functioneren te garanderen, dient de schroefaskoker af en toe met harsvrije olie geolied te worden. 8

9 Verwijdering van gebruikte batterijen/ accu s U bent als eindverbruiker wettelijk verplicht gebruikte accu; s en batterijen in te leveren; het verwijderen via het huisvuil is verboden! Batterijen en accu s die schadelijke stoffen bevatten zijn voorzien van bovenstaande symbolen, die wijzen op het verbod om ze via het huisvuil te verwijderen. De aanduidingen voor het doorslaggevende zware metaal zijn Cd = cadmium, Hg = kwik en Pb = lood en worden vermeld onder het symbool van de afvalbak. U kunt uw verbruikte batterijen zonder probleem bij de inzameldepots in uw gemeente inleveren, maar ook overal waar batterijen / accu s verkocht worden! U voldoet daarmee aan de wettelijke verplichtingen en levert tegelijkertijd uw bijdrage aan het milieu! Technische specificaties Voedingsspanning Accupack Frequentie van de afstandsbesturing Bereik Afmetingen (lxbxh) : raceboot: 7,2 V DC afstandsbesturing: 12 V DC (8x 1,5 V AA) : 7,2 V Ni-MH : 27 MHz : max. 40 m : ca. 700 x 252 x 155 mm Verklaring van conformiteit Hiermee verklaren wij, Conrad Electronic, Klaus-Conrad-Strasse 1, Hirschau, dat dit product in overeenstemming is met de fundamentele eisen en de andere relevante voorschriften van de richtlijn 1999/5/EG. De conformiteitverklaring van dit product vindt u op Internet op of 9

Bestnr. 12 44 00 BASETech Energiekostenmeter

Bestnr. 12 44 00 BASETech Energiekostenmeter Bestnr. 12 44 00 BASETech Energiekostenmeter Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Microprocessor Accu Master C3/500

Microprocessor Accu Master C3/500 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 25 00 49 Microprocessor Accu Master C3/500 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Bestnr. 67 14 99 YUKON Nachtkijker Ranger 5x42 LT

Bestnr. 67 14 99 YUKON Nachtkijker Ranger 5x42 LT Bestnr. 67 14 99 YUKON Nachtkijker Ranger 5x42 LT Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Loodaccutester digitaal BT-3

Loodaccutester digitaal BT-3 VOLTCRAFT Loodaccutester digitaal BT-3 HANDLEIDING pagina 4-16 Best.nr. 10 05 92 Versie 01/09 VOLTCRAFT OP INTERNET http://www.voltcraft.de Colofon Deze handleiding is een publicatie van Voltcraft, Lindenweg

Nadere informatie

Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100

Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100 Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

Hobbyzone Delta Ray. Handleiding

Hobbyzone Delta Ray. Handleiding Hobbyzone Delta Ray Handleiding Aanwijzing Alle aanwijzingen, garanties en andere bijbehorende documenten kunnen op initiatief van Horizon Hobby, Inc. op elk moment worden gewijzigd. De actuele productliteratuur

Nadere informatie

Solo TV Sound System

Solo TV Sound System Solo TV Sound System Gebruikershandleiding Inhoud Veiligheidsinformatie Inleiding Hartelijk dank... 6 Uitpakken... 6 Installeren van het systeem Stap 1: Het systeem plaatsen... 7 Stap 2: Het Solo-systeem

Nadere informatie

FC- 16 Boat `n Truck 40 MHz 6/8/1 nr. F4044

FC- 16 Boat `n Truck 40 MHz 6/8/1 nr. F4044 GEBRUIKSA ANWIJZING FC- 16 Boat `n Truck 40 MHz 6/8/1 nr. F4044 INHOUDSWEERGAVE Veiligheidsvoorschriften, beslist in acht nemen...3 Veiligheidsvoorschriften...3 Verzekering...3 1 Inhoud van de set...4

Nadere informatie

Bestnr. 85 13 29 WAECO Cruise Control Magic Speed MS 50

Bestnr. 85 13 29 WAECO Cruise Control Magic Speed MS 50 Bestnr. 85 13 29 WAECO Cruise Control Magic Speed MS 50 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl MD 500H MINI RUPS DUMPER Gebruiksaanwijzing Voor nadere informatie zie www.matom.nl Gebruiksaanwijzing LET OP! De motorolie en hydraulische olie is NORMAAL verwijderd voor transport (OF DE MACHINE IS STARTKLAAR

Nadere informatie

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Gebruikershandleiding AHA /ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal,

Nadere informatie

Bestnr. 86 03 25 Beurer Polshartslagmeter PM 25

Bestnr. 86 03 25 Beurer Polshartslagmeter PM 25 Bestnr. 86 03 25 Beurer Polshartslagmeter PM 25 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Bewegingsmelder 180. Bestnr.: 75 59 82 - wit - Bestnr.: 75 58 18 - zwart - Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Bewegingsmelder 180. Bestnr.: 75 59 82 - wit - Bestnr.: 75 58 18 - zwart - Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 59 82 - wit - Bestnr.: 75 58 18 - zwart - Bewegingsmelder 180 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm De inhoud van het pakket controleren De volgende items worden meegeleverd met de R-05. Controleer dat de volgende items in het pakket zitten zodra u het pakket opent. Neem contact op met uw dealer als

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing 7BA00171 / 092K13. Type: LDB-10

Gebruiksaanwijzing 7BA00171 / 092K13. Type: LDB-10 Gebruiksaanwijzing 7BA00171 / 092K13 Type: LDB-10 Inhoud 1 VeiligheidsinstructiesFout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.1 Veiligheidswaarschuwingen...... 7 1.2 Persoonlijke bescherming... 11 1.3 Gebruiksvoorschriften...

Nadere informatie

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Bediening Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige

Nadere informatie

Defibtech DDU-2300 Semi-automatische externe defibrillator Gebruikershandleiding

Defibtech DDU-2300 Semi-automatische externe defibrillator Gebruikershandleiding Defibtech DDU-2300 Semi-automatische externe defibrillator Gebruikershandleiding DRUK OP DE AAN-KNOP 1 BEVESTIG ELEKTRODEN VOLG AED- INSTRUCTIES 2 DRUK OP VERZOEK DE SCHOK- KNOP IN 3 B Belangrijk Defibtech

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 4. Instellingen en upgrade. Hoofdstuk 2. Windows 8 gebruiken. Hoofdstuk 5. Problemen oplossen. Hoofdstuk 3. Werken met de computer

Inhoud. Hoofdstuk 4. Instellingen en upgrade. Hoofdstuk 2. Windows 8 gebruiken. Hoofdstuk 5. Problemen oplossen. Hoofdstuk 3. Werken met de computer Handleiding Inhoud Hoofdstuk 1. Aan de slag 1 Hoofdstuk 1. Aan de slag 3 Voor u begint 6 Veiligheidsinstructies 23 Juiste houding tijdens computergebruik 26 Overzicht 32 De computer aan- en uitzetten Hoofdstuk

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Universele draagbare USB-lader DC-18 van Nokia

Gebruikershandleiding Universele draagbare USB-lader DC-18 van Nokia Gebruikershandleiding Universele draagbare USB-lader DC-18 van Nokia Uitgave 1.3 NL Onderdelen Leer uw draagbare lader kennen. 1 Micro-USB-aansluiting 2 Aansluitingshandvat 3 Indicator voor het batterijniveau

Nadere informatie

Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator

Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator Gebruikershandleiding Software V2.0 Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal, voor bijkomstige of

Nadere informatie

Bestnr. 61 08 08 Gembird Programmeerbare stekkerdoos SIS - PM

Bestnr. 61 08 08 Gembird Programmeerbare stekkerdoos SIS - PM Bestnr. 61 08 08 Gembird Programmeerbare stekkerdoos SIS - PM Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5200 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

A50-62321-00006. 333XL/333XL-212/333/333-212 Handleiding

A50-62321-00006. 333XL/333XL-212/333/333-212 Handleiding A50-62321-00006 333XL/333XL-212/333/333-212 Handleiding Belangrijke veiligheidsvoorschriften LET OP Hoogspanning Levensgevaar Ook nadat de stekker uitgetrokken is, zijn hoge spanningen, tot 500 V=, in

Nadere informatie

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2 ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001 Handleiding Version 1.2 en over deze handleiding Nederlands Deze handleiding hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Win Equipment B.V. De Kronkels 31 3752 LM Bunschoten Nederland Tel.: +31 (0)33 299 22 66 Fax: +31 (0)33 299 22 50 E-mail: info@winequipment.nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing 2 Documentnr.: P-1076 Hoofdstuk

Nadere informatie

MS 16A Spuitpomp MS 26 Spuitpomp

MS 16A Spuitpomp MS 26 Spuitpomp MS 16A Spuitpomp MS 26 Spuitpomp Gebruiksaanwijzing 0473 Zorg ervoor dat de gebruiksaanwijzing gegeven wordt aan de persoon die verantwoordelijk is voor het gebruik van de spuitpomp. Uitgegeven door SIMS

Nadere informatie

34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 1 JBL ON AIR CONTROL 2.4G. Nederlands HANDLEIDING

34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 1 JBL ON AIR CONTROL 2.4G. Nederlands HANDLEIDING 34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 1 JBL ON AIR CONTROL 2.4G HANDLEIDING Nederlands 34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 2 INTERFERENTIE VERKLARING VAN DE FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION

Nadere informatie

KIPOR aggregaten INSTRUCTIEBOEKJE. Sinemaster IG1000 Sinemaster IG2000 Sinemaster IG2600

KIPOR aggregaten INSTRUCTIEBOEKJE. Sinemaster IG1000 Sinemaster IG2000 Sinemaster IG2600 CE verklaring Hierbij verklaart de ondertekenaar: Euromac b.v., Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden Nederland Dat de volgende apparaten: Benzine aggregaten Bekend onder het merk KIPOR Type Sinemaster IG1000,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding r Gebruikershandleiding WAARSCHUWING om brand of elektrische schok te voorkomen, stelt u dit apparaat niet aan regen of vocht bloot. This product complies with the requirements of European Directive EMC

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Kookplaat ZGG62414

Gebruiksaanwijzing. Kookplaat ZGG62414 NL Gebruiksaanwijzing Kookplaat ZGG62414 NL Inhoud Veiligheidsinformatie _ 2 Veiligheidsvoorschriften _ 3 Beschrijving van het product _ 5 Dagelijks gebruik _ 6 Nuttige aanwijzingen en tips _ 7 Veiligheidsinformatie

Nadere informatie