Power Supply PS 405 Pro

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Power Supply PS 405 Pro"

Transcriptie

1 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: Power Supply PS 405 Pro Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CONRAD ELECTRONIC NEDERLAND BV. Nadruk, ook als uittreksel is niet toegestaan. Druk- en zetfouten voorbehouden. Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het in druk gaan. Wijzigingen in de techniek en uitvoering voorbehouden. Copyright 1995 by CONRAD ELECTRONIC NEDERLAND BV Windmolenweg 42, 7548 BM Boekelo Internet:

2 Belangrijk! Beslist lezen! Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende de ingebruikneming het gebruik. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door! Bij schades, die ontstaan door het niet opvolgen van de handleiding, vervalt het recht op garantie. Voor volgschades, die hieruit ontstaan zijn wij niet aansprakelijk. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig! Inhoudsopgave Pagina Introductie 3 Correct gebruik 3 Omvang levering 4 Bedieningselementen 5 Veiligheidsbepalingen 6 Functiebeschrijving 8 Ingebruikneming 9 Onderhoud en verzorging 10 Verhelpen van storingen 11 Technische gegevens 12 Introductie Geachte klant, Hartelijk dank voor de aankoop van dit product. De opbouw van het product komt overeen met de laagspanningsrichtlijn 73/23/EWG. Bovendien is de netvoeding EMV-gekeurd en voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen. De conformiteit werd aangetoond en de desbetreffende verklaringen en documenten zijn gedeponeerd bij de fabrikant. Om deze toestand zo te houden en gebruik zonder gevaar veilig te stellen, dient u zich als gebruiker te houden aan deze gebruiksaanwijzing! Bij vragen kunt u zich wenden tot onze Technische helpdesk: Nederland: Tel ma. - do. 8:30-20:00 uur vr. 8:30-18:00 uur Correct gebruik Het aansluiten en laten werken van laagspanningsverbruikers met een werkspanning tussen 0 en 40 VDC resp. 3 tot 6 VDC op de veiligheidsbussen. Het stroomverbruik van een aangesloten verbruiker op "OUTPUT A" mag niet groter zijn dan 5A en op "OUTPUT B" niet groter dan 2A. Beide uitgangen van de netvoeding kunnen onafhankelijk van elkaar gebruikt worden. De netvoeding is opgebouwd in veiligheidsklasse 1. De netvoeding is uitsluitend goedgekeurd voor aansluiting op een elektriciteitscontactdoos met randaarde en met 230 V /50 Hz wisselspanning. 2 3

3 Het gebruik onder ongunstige omgevingscondities is niet toegestaan. Ongunstige omgevingscondities zijn: - natheid of te hoge luchtvochtigheid - stof en brandbare gassen, dampen of oplosmiddelen - onweer resp. onweersachtige omstandigheden zoals sterke elektrostatische velden enz. Bedieningselementen Een ander gebruik dan hierboven beschreven leidt tot beschadiging van de netvoeding, bovendien zijn daaraan gevaren verbonden, zoals b.v. kortsluiting, brand, elektrische schok enz. Het totale product mag niet veranderd resp. omgebouwd worden! U dient zich beslist te houden aan de veiligheidsbepalingen. Omvang levering Netvoeding PS 405 Pro Gebruiksaanwijzing 4 (1) Digitale weergave voor de uitgangsgelijkspanning in Volt (2) Digitale weergave voor de uitgangsstroom in ampère (3) LED-aanduiding voor actieve spanningsbegrenzing (4) LED-aanduiding voor overtemperatuur (5) LED-aanduiding voor actieve stroombegrenzing (6) Druktoets voor het aflezen van de uitgangsspanning op "Output B" op de spanningsweergave (1) (7) Instelregelaar voor de uitgangsspanning "OUTPUT B" van 3 tot 6 VDC (8) Veiligheidsaansluitbus voor "OUTPUT B" (rood = +, zwart = -). (9) Aansluitbus voor aardpotentiaal (10) Veiligheidsaansluitbus voor netvoedinguitgang "OUTPUT A". (11) Instelregelaar voor de uitgangsstroombegrenzing van "OUTPUT A". 5

4 (12) Fijne afstelling voor uitgangsspanning van "OUTPUT A". (13) Grove afstelling voor uitgangsspanning van "OUTPUT A". (14) Netschakelaar (I= AAN / 0 = UIT) (15) Koellichaam (achterzijde behuizing) (16) Geaarde netsnoeraansluiting (achterzijde behuizing) (17) Zekeringhouder voor netzekering (achterzijde behuizing) Veiligheids- en waarschuwingsaanwijzingen Bij schades die ontstaan door het niet opvolgen van deze gebruiksaanwijzing, vervalt het recht op garantie! Wij zijn niet aansprakelijk voor schades die hiervan het gevolg zijn! Bij schade of persoonlijk letsel, die/ dat veroorzaakt wordt door het niet in acht nemen van de veiligheidaanwijzingen, zijn wij niet aansprakelijk. Dit apparaat heeft de fabriek in veiligheidstechnisch perfecte staat verlaten. 6 Om dit zo te houden en zeker te zijn van gebruik zonder gevaar, dient u zich als gebruiker te houden aan deze veiligheids- en waarschuwingsaanwijzingen die in deze handleiding staan. Volgende symbolen dienen in acht worden genomen: = Aanwijzing! Lees de gebruiksaanwijzing! = Aansluitpunt aardedraad. Deze schroef mag niet losgemaakt worden. = Alleen geschikt voor gebruik in droge binnenruimtes. = Dit apparaat is CE-gekeurd en voldoet hiermede aan de eisen van de EMV-richtlijn 89/336/EWG en laagspanningsrichtlijn 73/23/EWG. Netvoedingen horen niet thuis in kinderhanden! In commerciële instellingen dient u zich te houden aan de ARBOvoorschriften. In scholen, opleidingsinstituten en hobby- en doe-het-zelf-werkplaatsen dient het omgaan met netvoedingen te gebeuren onder toezicht van geschoold personeel. Let er op, dat uw handen, schoenen, kleding, de grond en de netvoeding beslist droog zijn. Bij de serieschakeling van de uitgangen van één of meerdere netvoedingen worden levensgevaarlijke spanningen (> 35 VDC) opgewekt. Voordat het apparaat geopend wordt, moet deze van alle spanningsbronnen losgekoppeld zijn. Condensatoren in het apparaat kunnen nog geladen zijn, zelfs als het apparaat van alle spanningsbronnen losgekoppeld is. Schakel de netvoeding nooit gelijk in, als deze van een koude naar een warme ruimte gebracht wordt. Het daarbij ontstane condenswater kan onder bepaalde omstandigheden uw apparaat vernielen. Laat de netvoeding oningeschakeld op kamertemperatuur komen. Tijdens gebruik wordt de netvoeding warm; let daarom op voldoende ventilatie. Ventilatiespleten mogen beslist niet afgedekt worden! Netvoedingen en de aangesloten gebruikers mogen niet zonder toezicht gebruikt worden. U dient zich er van te overtuigen, dat ter vervanging alleen zekeringen van het aangegeven type en de aangegeven nominale stroomsterkte gebruikt worden. Het gebruik van gerepareerde zekeringen of het overbruggen van de zekeringhouder is niet toegestaan. Het gebruik van blanke metalen leidingen dient vermeden te worden. 7

5 Netvoedingen zijn niet toegestaan voor gebruik op mensen of dieren. Als er aangenomen kan worden dat werking zonder gevaar niet meer mogelijk is, dient het apparaat buiten werking gesteld te worden en beschermd te worden tegen het per ongeluk in werking stellen door derden. U kunt er van uitgaan dat gebruik zonder gevaar niet meer mogelijk is, als: - het apparaat zichtbaar beschadigd is - het apparaat niet meer werkt en - na langdurige opslag onder ongunstige omstandigheden, of - na transport onder moeilijke omstandigheden. Let verder op de veiligheidsaanwijzingen die genoemd worden in de aparte hoofdstukken resp. in de gebruiksaanwijzingen van de aangesloten apparaten. Beschrijving van de functie De netvoeding PS 405 Pro bezit twee onafhankelijke laagspanningsuitgangen met regelbare uitgangsspanningen. De gelijkspanningsuitgangen van deze netvoeding zijn galvanisch gescheiden en vertonen een veiligheidscheiding tegenover de netspanning. De uitgangsspanning van "OUTPUT A" is grof en fijn regelbaar. De uitgangsstroom kan begrensd worden. Spanning en stroom worden in de digitale weergaven "1" en "2" getoond. Met de toets "6" kan de uitgangsspanning van "OUTPUT B" op het display "1" afgelezen worden, waarbij de spanning met regelaar "7" ingesteld wordt. De secundaire DC-aansluiting gebeurt voor beide laagspanningsuitgangen via twee gekleurde veiligheidsbussen (zwart = minpool, rood = pluspool). De koeling van de netvoeding gebeurt door convectie; er moet daarom voor voldoende luchtcirculatie resp. afstand tot de zijkanten gezorgd worden. De netvoeding is uitgerust met een bescherming bij oververhitting en wordt actief als de netvoeding overbelast wordt. Een veiligheidsafschakeling wordt aangeduid met de LED "TEMP" (4). De uitgangen worden tijdens de afkoelfase afgeschakeld en worden automatisch weer actief als de juiste gebruikstemperatuur bereikt is. 8 Ingebruikneming Algemeen Voor het werken met de netvoeding wordt een geaard netvoedingskabel benodigd (wordt niet meegeleverd). Verbind de netvoedingskabel met de geaarde aansluiting op de achterzijde van het apparaat en de netstekker met een geaarde netcontactdoos. De netvoeding is geen oplader! Voor het opladen van accu's moeten hiervoor geschikte opladers met desbetreffende laadafschakeling gebruikt worden. Overtuig u er van, dat er geen gebruiker op de netvoeding aangesloten is en schakel de netvoeding in via de netschakelaar (2). Beide uitgangen van de netvoeding zijn potentiaalvrij en kunnen met elkaar, alsook met aardpotentiaal verbonden worden. Spanning instellen van "OUTPUT A" Draai de instelregelaar voor de stroombegrenzing (11) iets met de wijzers van de klok mee. De LED voor de stroombegrenzing "CC" (5) gaat uit en de LED voor de spanningsbegrenzing "CV" (3) gaat branden. Stel m.b.v. de instelregelaar "COARSE" (13) de gewenste uitgangsspanning grof in; met de regelaar "FINE" (12) kan de spanning fijn afgeregeld worden. Op de digitale weergave (1) wordt de actuele waarde voor de gelijkspanning getoond. Spanning instellen van "OUTPUT B" Druk op de toets "6" en houd deze ingedrukt. Op de digitale weergave "1" wordt nu de actuele spanning van "OUT- PUT B" getoond. Stel m.b.v. de instelregelaar "VOLT ADJ" (7) de gewenste uitgangsspanning in. Na het instellen laat u de toets weer los. Instelling van de stroombegrenzing van "OUTPUT A" Draai de instelregelaar voor stroombegrenzing (11) tegen de wijzers van de klok in tot aan de aanslag. De LED voor de stroombegrenzing (5) gaat branden en de LED voor de spanningsbegrenzing (3) gaat uit. 9

6 Sluit de aansluitbussen (10) kort. Stel m.b.v. de instelregelaar "AMPÈRE" (11) de maximaal toegelaten uitgangsstroom in. Deze kan op de digitale weergave (2) afgelezen worden. Schakel nu de netvoeding uit en hef de kortsluiting aan de bussen op, omdat anders vonkvorming kan ontstaan, welke de netvoeding of de aansluitkabel kan beschadigen. De netvoeding kan nu opnieuw ingeschakeld worden. De stroombegrenzing wordt nu geactiveerd, indien de maximale stroomopname overschreden wordt. Aansluiting van een verbruiker Overtuig u er van, dat de verbruiker uitgeschakeld is. Controleer nogmaals de juiste uitgangsspanning. Verbind de pluspool (+) van de verbruiker met de rode aansluitbus "+" en de minpool (-) van de verbruiker met de zwarte aansluitbus "-". De aansluiting kan met 4 mm-standaard-stekkers of met laboratoriummeetsnoeren uitgevoerd worden. Let er op, dat de verbruiker niet ingeschakeld is, als deze met de netvoeding verbonden wordt. Een ingeschakelde verbruiker kan bij aansluiting aan de klembussen leiden tot vonkvorming, die daaropvolgend de aansluitklemmen resp. de aangesloten kabels kan beschadigen. Onderhoud en verzorging De netvoeding is, afgezien van het vervangen van de zekering en het af en toe schoonmaken van de behuizing, onderhoudsvrij. Voor het schoonmaken van het apparaat neemt u een schoon, niet pluizend antistatisch en licht bevochtigt doek. Gebruik in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen of chemische oplossingen. 10 Waarschuwing: trek steeds de netstekker uit de netcontactdoos voordat u het apparaat schoonmaakt. Vervangen van de zekering Als de netvoeding zich niet meer laat inschakelen kan aangenomen worden dat de zekering defect is. Voor het vervangen van de netzekering handelt u als volgt: Schakel de netvoeding uit en verwijder alle aangesloten kabels en trek de netstekker uit de netcontactdoos. Druk nu met een geschikte platte schroevendraaier de zekeringshouder aan de achterzijde van het apparaat iets naar binnen en draai deze een kwartslag, tegen de wijzers van de klok, naar buiten (bajonetsluiting). Vervang de defecte zekering door een nieuwe fijne zekering (5x20 mm) van hetzelfde type en nominale stroomsterkte: T2,5A / 250V (traag). Draai het zekeringsinzetstuk met een lichte druk, met de wijzers van de klok mee, terug in de houder. Verhelpen van storingen Met deze netvoeding heeft u een product aangeschaft, dat betrouwbaar en bedrijfszeker is. Desondanks kunnen problemen of storingen optreden. Daarom willen we hier beschrijven, hoe u eventuele storingen kunt verhelpen. Fout De netvoeding functioneert niet De aangesloten verbruiker functioneert niet Let beslist op de veiligheidsaanwijzingen! Mogelijke oorzaak Worden op de displays tekens getoond? Controleer de netspanning (e.v. netzekering in het apparaat resp. kabelveiligheidsschakelaar) Is de juiste spanning ingesteld? Is de polariteit juist? Is de netvoeding overbelast? Controleer de technische gegevens van de verbruikers. Is de stroombegrenzing actief? 11

7 Controleer regelmatig de technische veiligheid van het apparaat b.v. op beschadigingen van de behuizing enz. Een andere reparatie mag uitsluitend door een vakman uitgevoerd worden, die met de daaraan verbonden gevaren en de plaatselijke voorschriften vertrouwd is. Bij eigenmachtige veranderingen of reparaties aan of in het apparaat vervalt het recht of garantie. Technische gegevens Voedingsspanning : 230 V~/ 50 Hz (+/-10%) Vermogenopname : 394 VA max. Uitgangsspanning : A: 0 tot 40 VDC (-100 mv ~ 41,5VDC) B: 3 tot 6 VDC Uitgangsstroom : A: 0,01 tot 5A regelbaar B: 2A max. Restrimpel : 2 mv rms (rms=effectief) Regeling bij lastverandering 0-100% : 2 mv / 20 ma netverandering +/-10% : 5 mv / 2,5 ma Netzekering (5x20 mm) : traag 2,5A / 250V Afmetingen (bxhxd) : 310 x 138 x 270 mm Gewicht : ca. 7,5 kg Gebruikstemperatuur : +5 C tot +40 C Relatieve luchtvochtigheid : max. 85%, niet condenserend Veiligheidsklasse :

Bestnr. 12 44 00 BASETech Energiekostenmeter

Bestnr. 12 44 00 BASETech Energiekostenmeter Bestnr. 12 44 00 BASETech Energiekostenmeter Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Bestnr. 67 14 99 YUKON Nachtkijker Ranger 5x42 LT

Bestnr. 67 14 99 YUKON Nachtkijker Ranger 5x42 LT Bestnr. 67 14 99 YUKON Nachtkijker Ranger 5x42 LT Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Bewegingsmelder 180. Bestnr.: 75 59 82 - wit - Bestnr.: 75 58 18 - zwart - Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Bewegingsmelder 180. Bestnr.: 75 59 82 - wit - Bestnr.: 75 58 18 - zwart - Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 59 82 - wit - Bestnr.: 75 58 18 - zwart - Bewegingsmelder 180 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

Loodaccutester digitaal BT-3

Loodaccutester digitaal BT-3 VOLTCRAFT Loodaccutester digitaal BT-3 HANDLEIDING pagina 4-16 Best.nr. 10 05 92 Versie 01/09 VOLTCRAFT OP INTERNET http://www.voltcraft.de Colofon Deze handleiding is een publicatie van Voltcraft, Lindenweg

Nadere informatie

Bestnr. 61 08 08 Gembird Programmeerbare stekkerdoos SIS - PM

Bestnr. 61 08 08 Gembird Programmeerbare stekkerdoos SIS - PM Bestnr. 61 08 08 Gembird Programmeerbare stekkerdoos SIS - PM Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100

Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100 Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

A50-62321-00006. 333XL/333XL-212/333/333-212 Handleiding

A50-62321-00006. 333XL/333XL-212/333/333-212 Handleiding A50-62321-00006 333XL/333XL-212/333/333-212 Handleiding Belangrijke veiligheidsvoorschriften LET OP Hoogspanning Levensgevaar Ook nadat de stekker uitgetrokken is, zijn hoge spanningen, tot 500 V=, in

Nadere informatie

Bestnr. 86 03 25 Beurer Polshartslagmeter PM 25

Bestnr. 86 03 25 Beurer Polshartslagmeter PM 25 Bestnr. 86 03 25 Beurer Polshartslagmeter PM 25 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Handleiding ULTRAMAT 17

Handleiding ULTRAMAT 17 Graupner Best.-nr. 6442 Handleiding ULTRAMAT 17 Microprocessorgestuurd snellaad-, ontlaad-, en formeringsapparaat voor NiCd-/ NiMH-, LiPo-/LiIo-/LiMn-/LiFe- en Pb-accu s Laadstroom tot 10 A, ontlaadstroom

Nadere informatie

Bestnr. 10 48 54 Belkin Conserve Insight EKM F7C005

Bestnr. 10 48 54 Belkin Conserve Insight EKM F7C005 Bestnr. 10 48 54 Belkin Conserve Insight EKM F7C005 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Bestnr. 85 13 29 WAECO Cruise Control Magic Speed MS 50

Bestnr. 85 13 29 WAECO Cruise Control Magic Speed MS 50 Bestnr. 85 13 29 WAECO Cruise Control Magic Speed MS 50 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0. n Gebruiksaanwijzing. Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0. n Gebruiksaanwijzing. Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 n Gebruiksaanwijzing Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties 4,046,0077,NL 0/00 0 Geachte lezer, n Inleiding Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen

Nadere informatie

Eycasa deur & huis draadloos videosysteem

Eycasa deur & huis draadloos videosysteem Eycasa deur & huis draadloos videosysteem Gebruikershandleiding Versie 09/2014 Nederlands vertaling van de originele Duitse handleiding. Bewaren voor toekomstig gebruik! 1 Inleiding Geachte klant, Hartelijk

Nadere informatie

Graupner Best.-nr. 6417

Graupner Best.-nr. 6417 Graupner Best.-nr. 6417 Handleiding ULTRAMAT 25 Microprocessorgestuurd snellaad-, ontlaad-, capaciteitsmeet-,accuonderhouds- en formeringsapparaat voor NiCd-/ NiMH-sintercellen en Pb-accu s Laadstroom

Nadere informatie

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2 ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001 Handleiding Version 1.2 en over deze handleiding Nederlands Deze handleiding hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

SNOWFLAKE K/F 605/1305

SNOWFLAKE K/F 605/1305 SNOWFLAKE K/F 605/1305 Gebruiksaanwijzing 765041600 Rev. 000 1 765041600 Rev. 000 2 Inhoud Toepassingsgebied... 4 Veiligheidsinformatie... 5 Installatie... 6 Algemene beschrijving van het product... 9

Nadere informatie

SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL

SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL Netgekoppelde omvormer voor zonne-energie UK USERS AND INSTALLATION MANUAL P01 NL GEBRUIKERS- EN INSTALLATIEHANDLEIDING P33 DE BEDIENUNGS- UND INSTALLATIONSANLEITUNG

Nadere informatie

Fademaster 16 ORDERCODE 50406

Fademaster 16 ORDERCODE 50406 Fademaster 16 ORDERCODE 50406 V2 Proficiat! U kunt op Showtec vertrouwen voor meer geweldige show produkten. Wij ontwerpen en bouwen professionele lichtapparatuur voor de entertainment industrie. Nieuwe

Nadere informatie

Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren

Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren ProLine 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren NL Montage en bedieningshandleiding 1. Verklaring van de symbolen 2. Inhoudsopgave Aanwijzingen i Voorzichtig! Gevaar voor lichamelijk letsel! Hier volgen

Nadere informatie

Handleiding ULTRAMAT 10. Low-budget universeel computergestuurd snellaadapparaat voor NiCd-, NiMH-, Li-Io en LiPo cellen

Handleiding ULTRAMAT 10. Low-budget universeel computergestuurd snellaadapparaat voor NiCd-, NiMH-, Li-Io en LiPo cellen Graupner Best.-nr. 6410 Handleiding ULTRAMAT 10 Low-budget universeel computergestuurd snellaadapparaat voor NiCd-, NiMH-, Li-Io en LiPo cellen Nederlands bladzijde inhoudsoverzicht hoofdstuk bladzijde

Nadere informatie

Bedieningshandleiding SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL

Bedieningshandleiding SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL Bedieningshandleiding SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL SB30-50TL-21-BE-nl-11 Versie 1.1 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG Juridische bepalingen De informatie in deze documenten

Nadere informatie

geotherm NL; DK; SE; BENL

geotherm NL; DK; SE; BENL geotherm NL; DK; SE; BENL Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing geotherm Warmtepomp VWS/VWW NL; BENL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Algemeen... 3 Typeplaatje...3 1 Aanwijzingen bij de documentatie... 3 1.1

Nadere informatie

Voor de installateur. Installatie- en bedieningshandleiding. Zonneboilerregelaar SC20 7747006071-00.1 SD 7 747 006 625 (2013/03)

Voor de installateur. Installatie- en bedieningshandleiding. Zonneboilerregelaar SC20 7747006071-00.1 SD 7 747 006 625 (2013/03) Voor de installateur Installatie- en bedieningshandleiding Zonneboilerregelaar SC20 7747006071-00.1 SD 7 747 006 625 (2013/03) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Veiligheidsaanwijzingen en verklaring symbolen...........................................

Nadere informatie

Gebruiks- en installatiehandboek SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4

Gebruiks- en installatiehandboek SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Gebruiks- en installatiehandboek SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Dit handboek geldt voor omvormers voor zonne-energie met modelaanduiding SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Dit handboek kan op elk moment

Nadere informatie

34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 1 JBL ON AIR CONTROL 2.4G. Nederlands HANDLEIDING

34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 1 JBL ON AIR CONTROL 2.4G. Nederlands HANDLEIDING 34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 1 JBL ON AIR CONTROL 2.4G HANDLEIDING Nederlands 34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 2 INTERFERENTIE VERKLARING VAN DE FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION

Nadere informatie

OPTISONIC 8300 Handboek

OPTISONIC 8300 Handboek OPTISONIC 8300 Handboek Ultrasone flowmeter voor gas met hoge temperatuur en stoom KROHNE : IMPRESSUM ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie

Nadere informatie

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV NL Bedieningshandleiding Gelijkrichter voor netgekoppelde fotovoltaïsche installaties 42,0410,0898

Nadere informatie

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5200 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie