Brandveiligheid van details en aansluitingen. gebouwen. Speciale uitgave. I-let bouwdetail: een ware esenbundel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brandveiligheid van details en aansluitingen. gebouwen. Speciale uitgave. I-let bouwdetail: een ware esenbundel"

Transcriptie

1 Speciale uitgave I-let bouwdetail: een ware esenbundel De brandreglementering oefent een belangrijke invloed uit op de opvatting en de uitvoering van diverse details en aanslui tingen in gebouwen. 0m brandoverslag- via gevels te voorkonien, dient rnen bijvoorbeeld van bij het ontwerp een aantal wetdoordachte keues te maken. Doorboringen doorheen brandwerend ewanden rnoeten op hun beurt brandwerend afgedicht worden. Ook de uitvoering van coin pa rtinientswanden dient met de nodige org te gebeuren. HoeweL er in de wetgeving nog verschilleride andere belangrijke eisen opgenomen zijn, zullen we ons in d itarti kel beperken tot de drie voornoemde aspecten. Brandveiligheid van details en aansluitingen n gebouwen Het Koninklijk esiuit tût vaststelling van de basisriorrnen voor de preventie va n brande n ontploffing () van 7juli 1994 en zijn vvijzigin gen (3) legge n de bran dveiiigheidseisen vast vaaraan nieuwegebouwen rnoelenvoldoen. Bij dit Konink[ijkBes[u ith orenzeven bijlaen, vvaaronder hijiage 2 voor [age gebouwen (h < 10 m), bijlage voor rniddelhoge gebou wen (10 ra h 25 rn), bijlage 4 voor hoge gebouwen(h251n)enbijiage6diespecifiek is voorindustriêie gebouwen. De meest recente herziening van de Basis normen (in voege sinds 1 decerriber 2012) 2argde voor enkele be [an grij ke wijzigi ngen in de Betgische reglernentering. la vorden de bra ndtaeerstandsei5en voo rtaan uitged rukt volgensde Europese kiassen (REI (3)), terwiji de oucle Belgische classificatie (Rt) nietia nger van toepassi ng isen na een overgangsperiod e van 4 jaarza[verdwijnen. De Basisnornien zijn van [oepassing op aile nieuwe gebouven, met uitzondering van eengezin swoni ngen (4). Renovaties va[ie n daarentegen buiten het toepassirigsdomein ervan, ai zulien de brandweerdiensten voor de beoordeling van de brandveiligheid wei overwegend hiernaar teruggrijpen. Daa rnaast kunnen degeesten,de Gemeen schappen en de Federale Overheidsdien steri (FOD) bijkornende teksten uitvaardigen die voornoernd Koninklijk Besluit aanvuiien teneinde rekening te houden met het spe cifteke karakter van bepaalde gebouwen. De voorschriften uit de Basisnorrnen, de regelgeving en de geidende teksten kun nen geraadpleegd worden via de websites van de N orrnen-antesn e Bra ndpreventie (vmw.norrnen.beibrund) en de FOD Binnen landse Zakeri (wwv.besafe.be). t Brandoverslag via gevets 1.1 Reglernentering In 3.5 van de bijiagen 2, 3 en 4 van de Basisnorrnen zijri de maatregelenopgenonien die getrolfen moeten worden on inwendige en uitsvendige bran doverslag te voorkornen (zie afbeeldingen I en 2). Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen enkeiwandige en dubbelwanciige gevels (s). in dit artikel gaan we enkei dieper in op eerstgenoemd geveltype. Het kan hier bijvoorbeeld gaan orn spouwrnuren, FliCS, u 1 I lnwendige brand overslag. voorhangpanelen bi) skeietstructuren en gordijngeveis (zie WTCB-Dossier 2013/3.8). 0m het risico op inwendige brandoverslag te beperken, rnoet de aansluitingsvoeg tussen de compartinientsvioer en de gevel minstens voldoen aan de eisen uit tabel A. Bi) een traditionele ruwbouwconstructie die opgebouwd is uit dragend rnetselwerk en 2 Uitwendige brand overslag. I A Eisen voor de aans:jitrngsoeo tussen de compainrentsvloe 01 de gevel. Type gebouw Eis voor de aanstuitingsvoeg Laag gebouw (h n 10 n) El 6o, behalve indien de breedte van de [ineaire voeg kleiner is dan of gehjk is aan 20 mm Midde[hoog gebouw (io h 25111) El 6o Hoog gebouw (b 25 ni) El 6o (j (j Het Koninkliik BesluitBasisnormen van 2012 vereistvoor deze voeg een brarrdweerstand van El azo. Orridat het vlamdichte element in de gevel de vlarnrdichtheid slechts gedurende 60 niinuten moet garandemerr, in het niogelijk dat dit elernent rends na 6e mimiuten bezwijkt. Het lieeft bijgevolg slechts weinigzin nrn strengere eisen op te leggen aan de voeg die aansluit sp hot vlamdichte gevelelernent. In een volgende herziening van de Basisnormen zal deze eis dan ook wellicht aangepast worden naor El 60. I () In het voorliggende artikel wordt dit KoninkliIk BesLuit kortweg aangeduid ais de Basisnormen. ([ De Koninkliike Besluiten van 19/12/1997, 04/04/2003, 13/06/2007, 01/03/2009 en 12/07/2012. (3) Waarbii R staat voor hetcriteriurri stabiliteit, E voor het cniterium vlarndichtheid en voom het criterium thermische isolatie. (4) Een eengezinswoning wordt beschouwd ais een afzondertijk gebouw dat hootdzakeli)k bevtemd is voor de huisvesting van één gezin. () De term dabbelwandige gevels nloet hier verstaan worden ais dubbele-huidgevels. VVTCB-Ccntact 2015/1 0

2 Speciale uitgave Het bouwdetail: een ware eisenbundel betorinenvloerplaten, is de brandweerstand ter hoogte van de aansluitingsvoeg sowieso verzekerd. Bi) gordijngevels en voorharrg gevels (ske[etbouw) die bevestigd worden aan een discontinue draagstructuur, s het daarentege n van groot belang dat deze voeg correct afgedicht wordt. Voor lage gebouweri zijn er in de Basisnor rnen geen eisen opgenornen cmi het risico op uitwendige brandoverslag tegen te gaan. Ornwille van de beperkte gebouwhoogte (s 10 m) doen er zich bi) de bran dweeri nter ventieendeevacuatievan de bewon ers in de regel im mers s lechts we inig probleni en voor, waardoor de bevoegde instanties specille ke maatregelen overbodig achten. Voor rniddethoge en hogegebouwenzijn erwel eisen opgenornen oni hetrisico op uitwendige brandoverslag binnen de perken te houden. 0m h ieraari te kun nen voldoen, wordter door gaans teruggegrepen naar gevelelementen waarvan de vlamdichtheid (E) gedurende 6o ininuten verzekerd s. Deze elementen kunn en opverschi liende manieren uitgevoe rd worden. Zo kan mien gebruikniaken van een vlarndichte horizontale oversteek met yen minimale [engte van 0,6 m (zieafbeelding 3) ofvan een vlarndicht element (bestaande uit een Latei enjof een borstwering) dat in fiel gevelvlak gelegen is (zie afbeelding 4) en waarvan de ontwikkelde lengte (a + b + c+ d) groter is dan ofgelijkis aan 1 m. 3 I Viamndicht bouweiement (E 60), gereahseerd met een horizontale oversteek van minstens 0,6 ru. tee te zien dat de nom hoogte van de latei (d.w.z. het dee I van het metselwerk dat zich boven het schrijnvverk bevi ndt) hoogte van de borstvvering -i-diktevandecompartirnents vloer groter is dan of gelijk s aan 1 m. taie merken op dat de afmetingen van één van deze cornponenten geiijk mogen zijn aan o. + I a b d V 4 I Piaatsing van een viamdjcht eiement (E 60) in [iet geveivlak waarvan de ontwikkeide iengte groter in dan ot gehjk s aanr 1 ru. We villen eraan herinneren dat gevel bekiedi ngen moeten beantwoorden aan de braridreactiekiasse D-s3, di voor age gebouwen en B-53, di voor middelhoge en hoge gebouwen (6). Het betreft hier yen bran dreactiekiasse voor de uitei ndelij ke gebruiksvoorwaarden, d.w.z. net inbegrip van de onderliggende [agen (isolatie, pane len...).voorindustrièle gebouwen (bijlage 6 van de Basisnormnen) vvorden er geen eisen gesteld met betrekking tot de brandreactie van de gevelbekieding. 1.2 Verticasl vlanidicht gevelelemnent Bij een traditionele spouwrnuurconstructie moet men er enerzijds voor zorgen dat de vlarndichtheid in het gevelrrietse[werk ver zekerd in over een rnininrale ontwikkelde lengte van i ru. Anderzijds dient men erop In afbeelding wordt op scheniatische wijze aangegeven hoe sen bu een traditionele spouwmuurconstructie uit gevelmnetselwerk en beton nen draagelementen eenv[arndicht gevelelernent van E 6e kan verkrijgen. Ais gevolg van de gestage verstrenging van de therrnische regelgeving nemen de isola tiediktes in de gevel atsniaar toe. Dit Ieidt ertoe dat hetbuitenschrijnwerksteedsverder uit het vlak van het dragende nietselwerk ge pla atstwordt. Hierdoor bestaat het risico dateen eventuele brand zich ondanks de aariwezigheid in het gevelmetselwerk van een vlan-idicht element met een iengte van i ru alsnog via de spouwniuur naar het bovenliggende co rnpartirnent han voortplan ten. In de vvetgeving is er voorlopig echter noggeen eis opgenomen die toelaat om de brandoverslag via de spouwniuurisolatie (zie afbeelding 6, p. 27), de isolatie van (6) Voo rn-ieer info rmatie over de verschi lien de brandreactieklassen verwijzen we naar het artikei Eu ropese testmnethoden en ciassificatie van de brandreactie van bouwproducten. Deei i: overzicht en stand van zaken uit het WTCB-Ti)dschrift 2001/2. 1. Gevelmetseiwerk 3. Cornpantimentsvloer 2. Latei 4. Borstwering 5 I Realisatie van een vlarndicht gevelelement van E 60 in est traditioneie spouwmuurcon structie uit geveimetselwerk en betorineni draageiementen. VV lo B-Contact 201 5/1

3 Het Speciale uitgave - bouwdetail: een ware eisenbundel 1.3 Horizontaal vlarndicht gevelelement n de praktijk worden er ook vaak baikons gebruikt om uitwendige brandoverslag te voorkomen. Omdat dergelijke uitkragende betonnen balkonsgewoonhijkeen koudebrug vorrnen, worden ze bu verwarmde gebouwen dikwijls uitgevoerd meteen thermische snede (zie afbee[ding 8) om aan de thermische regelgeving te voldoen. Deze snede wordt doorgaansgerealiseerd met behulpvan stijve, brandbare isolatiep[aten, die in principe niet in staatzijn 0m de v[anidichtheid gedurende 6o minuten te verzekeren. 1. Geveirretselvverk 2. Spouwmuurisolatie 3. Latei 4. Cvrnpartimentsvaer 5. Borstwering 6 Rs!cv op brancoversiza v!a de spolwrnour isolabe. een ETICS-systeeni of de spouw van een geventileerde gevelbekieding (zie afbee[ ding 7) te b eperken. Een werkgroep van de FOD BinnenLandse Zaken legt zich hier nomenteel ovel op toe. 1. Houtengevelbe kieding 2. LaI 3. Regenscherrn 4. Isolatie 5. Pleat 5. Beschermings rooster 7. Houten planchet 8. Binnenafwerking 9. Plaat van het OSB-type 7 I Risico op brandoverslag via de spouw van een geventiluerde gevelbekieding. 0m brandoverslag via de gevelisolatie te voorkornen, zou men in welbepaalde zones (bv. rondoni de openingen) een auntal fire stops (o.a. uit een onbrandbaar isolatiema teriaalrnet een minimale brandreactiekiasse A2-51, do) kunnen voorzien. Een andere rnogeliikheid zou erin kunnen bestaan om de spouw af te sluiten met behulp van een dunne rnetalen slabbe. Een dergelijke aan pak isvanuit een thermisch oogpunt rninder aangewezen, omn dater door deze manier van werken een lineaire koudebrug ontstaat. Naargelangvan despecitiekesituatiezalmen dus bijkomende maatregelen moeten treffen om de vlarndichtheid te verwezen[ijken. Er zijn immersverschi[iende parameters die het risico op brandoverslag kun nen beïnvloeden, zoals het type schrijnwerk (hout, PVC...), de positionering ervan, het type gevelisolatie enzovoorts. In plaats van een brandbare isolatie zou rnen bijvoorbeeld kunnen gebruikmaken van een onbrandbaar materiaal (minimale brandreactiekiasse A2-sl, do). Een ander alternatief zou erin kunnen bestaan om een vlamdicht p[aatmateriaal te voorzien ter hoogte van de thermische snede of ter hoogtevan deaansluitingtussen het raam en de isolatie. Men dient er in elk geval voor te zorgen datdetemperatuurvan dewapening die de verankering van het baikon aan de draagvloer verzekert voldoende Iaag b[ijft om de stabiliteit van het gehee[ gedurende 6o rninuten te waarborgen. o :P O 1. Gevelmetselwerk 2. Thermisch-snedeanker 3. Draagvlver 4. Thermische isolatie 5. Schrijnwerk 0,6 ni 2 8 Balkon met een thermnische snede. VVTCB-Contact 2015/1

4 Speciale uitgave - Het bouwdetail: een svare eisenbundel Wanneer flint het uitkragende baikon, rnaar weidegeveidienstdont ais viamdichteienient (zie 1.2) en indien het baikon flint gebruikt wordt ais vluchtterran, zijn er in de Basisnor rnnn geen eisen opgenornen met betrekking tot de brandstabiiiteit. Een baikon wordt in de filosotie van de Basinnormen inirn ers niet ais nen structurnel niernent beschouwd (voo r in enr inforrnatie hierorntrent verwijzen we naar het WTC B-Dossier 2011/4.4). Cru de veiligheid van de huipdiensten en de te eva cunren personen te vrijwaren, kan het ectiter welwenseli]k2ijn datheluitkragende baikon (afhankekjkvan zi)n grootte en iokalisatie in h et geb ouvv) zijn brandstabil itait gedurende een bepaa ide pe riodezou bewaren - Hi ervoor zou mari de vvapening kunnen beschermen door rniddel van een ombuiling uit een onbrandbaar isolatiemateniaai of zou men brandwerende platen in de opbouw kunnen voorzie n. 2 Doorvoeringeri 2.1 Leidingen, kabels en iucht kan aien Reglernenterirzg In de bijlagen 2, 3, 4 en 6 van de Basisnar rnen wordt gesteid dat de doorvoering van ieidingen, kabels, Iuchtkanaien en andnre verzwakkingen doorheen brandwerende bouwelernenten (zoals scheidingswanden, rnuren en vloeren) de brandweerstand van deze elernenten niet nadefg rnag beïnvlne den. Wann enr ne ri wand brandwerend dinntte zijn, geldt dit met andere woorden eveneens voorzijn doorvoeringen. Dergehjke doorvoeringen moeten dus zowel void oen aan de thermisch e-isoiatie-nis (I) ais aan de vlarndichth eid sais (E). Enknl bij de enkeivoudige doorvoeringva n ieidi ngen (dus geen luchtkanaien, rookgasafvoerkanalen enzj met een diamnter van niinder dan of gehjk aan i6o mm hetzi) zonder isolatie, hetzijvoorzien van een onbrandbare isolatie (minimale brandreactiekiasse M-si, do) moet buter a an het via mdichtheidscriterium voidaan zijn. Bijiage y van de Basisnorrnen steit immers dat de invloed van dergel(ke doorvoeringen op de thermische isolatie verwaarioosbaar is (zie hiervoor ook de te verschijnen TV 254). De atdichting van de doorvoering rnoet niinstens aven lang aan de vereiste criteria voidnen ais de tijdsduur die voorgeschreven is voor het bouweienient in kwestie. indien h et bouwelernentechterd ienst doet u lswand van een ieidingkoker, moet de brandsveer standsduu rdievonrgesch reven viordtvoorde ieidingdoorvoering minstens gehjk zijn aan de heift van de tijdsduur die vooropgesteid rvordtvoer de wand van de ieidingkoker (met een minimum van 30 minuten). 2fl.2 Uitvoering in de wetgeving zijn er een aantal typeoplos singen met een beperkt toepassingsgebiud (zin bijlage van de Basisnormen) opgeno mon voor de uitvoering van enkeivoudige brandaierende doorvoeringen van iuidingen en Labels (dus gnon Iuchtkanalen, rookgas afvoerkanaien...) dnorheen brandiverende wanden. Daamaast kan men hïervoor ook gebruikmaken van specifieke bran dwerend e vonrziuningen,zoaisrnanchetten, isolerende schalen en brandwerende kussens. Dezu voorzieningen nioeten beproefd zijn voor de uitvoeringsomstandigheden waarin ze toegepast zuilen worden (bv. diameter, ieidingmateriaal). Voor de uitvoering van de doorvoering van iuchtkanalen tan men ofweieen beroepdoen op een brandeierendu klep met een CE-markering, dan wel op een b randaierend iuchtkanaal. In afbeeiding is een brandproef op een auntal ieidingdoor voeringen voorgustuid. Voor meer informatie hierorntrent verwijzen aie naa r de te verschijnun TV Rookgasafvoerkanaien Regbenrentering ZoaLs rends eurder vernieid werd, mogen doorvoeringen envurzwakkingen van brand sverende bouweiementen (bv. scheidings wan don, muren, vboeren) de brandweerstand van het ge heei n let negatief beïnvioeden. Dit geidt evenee ris voor rookgasafvoerkanaien. De voonschriften uit bijiage 7 van de Basis norrnen zijn echter niet van toepassing op de doorvoering van rookgasafvoerkanaien. De huidige appartementsgebouwen worden staeds vaker voorzien van een verwarmings systueni dataangesioten isop eun individuele gasketei met een gesioten verbrandingscircuit (zie afbeeiding io). De rookgasatvoer- en luchttouvoerkanalen van aile keteis worden hierbi) in een gemeenschappevjke techni sche schacht verzameid (coliectiet systeom 9 i Brandprnef np non aantai ieidingdoorvoerinten. van het type CLV (7)). Dit impliceert dat de brandwerende wand van deze schacht op verschiiiiende piaatsen doorboord wordt door de aansiuitleidingen tussen de ketels en de kanaien die zich in de schacht bevin 4 3 1, Semeenschappehjke technische schacht 2. Bookgasabvoerkanaai 3. Luchttoevoerkanaal 4. Gasketei met een gesloben verbrandingscir cuit 5, Brandwerende wand van de technische schacht 10 i Donrbnring van de brandwerende nand van een gemeenschappoh)ko technische schacht donr de aunsisitleidingen tusson de keteis en de rookgasafvner- en iuchttnevnerkanaien. (7) CLV scout hier voor combinatin iuchtnoevoer nerbrandingsganatvoer. Oit syntuem wordt noms nok anngeduid ais 3CE, wat niant vonr conduit colbecti[pour chaudières étanches. 2 O WECB-Contaot

5 Speciale uitgave Het bouwdetail: een ware esenbundel q deri. Deze doorboringen rnogen echter geen afbreukdoenaan de brandweerstaridvan de wand in kwestie. Bij gebrek aan proefnormen voor deze toe passing heeft de Hoge Raad voor bevei tigi ng tegen brand en oritplofting in samenwerking met het WFCB en de normcommissie NBN E 166 Schoorstenen de volgende regelsvoor de goede praktijk goedgekeurd (8): ofwel wordt er ter hoogte van de door voering een brandwerende voo rzieni ng aangebracht die proelrondervindelijk geva Iideerd werd ofwel s de uitvoering van de don rvoering contorm een typeoplossing die vrijgesteld is van een proetondervindelijke validatie. De typeop Iossiri g rnoet wel beantvoord en aan een aantal voorwaarden, zodat de brandoverslag van het erie compartiment naar het andere (bv. apparternenten) ver rnieden kan uvorden Typeoplossirig De hierna besproken typeoplossing, waar von r e r dus geen specifieke bra ndweren de voorzieningen noodzake Iijk zijn, is uitslu itend van toepassing op de doorvoeringdoorheen 6 1 Verticaal concen trisch C[V-kanaal 2. Buitenste buis 3. Binnenste buis 4. Technische schacht 5. Brandverende wand Warmtegenerator 7. Aansluitkanaal 8. Afdichting uit rotswol 9. Horizontaal ver bindingskanaal 11 I Taeoplossing voor de doorvoering van het aansluitkanaal van een CLV-systeem dcorheer de wand van een technische schachi. bouwelementen van kanalen van centrale ve rwarlningssystem en op gas met een geslo ten verbrandingscircuit van het type C. In afbeelding ii wordt de afdichting van de doorvoeringvan de aansluiting van de ketel op een verticaal concentrisch CLV-kanaal weergegeven, alsook aile andere elementen waaraan eisen gesteld worden bi) hettoepas sen van de typeoplossing. Men dient geen brandwerende voorziening te plaatsen ter hoogte van de doorvoeringen van de aansluitkanalen indien voldaan iv aan de voorwaarden die gesteld worden aan de typeoplossing. Deze voorwaarden zijn in tabel B respectievelijk opgenornen voor een vereistebrandweerstandsduurvane3o (lage en middelhoge gebouwen) of E 6o (hoge gebouwen); ze moeten ervoor zorgen dat er via de tech nische schacht geen brandovers[ag tussen twee compartirnenten kan optreden. Indien voldaan is aan de voorwaarden voor het behalen van een brandweerstandsduur van E 6o, spreekt het voor zich dat ook de voorwaarden voorhet behalen van een brand weerstandsduur van E o ingewilligd zijn. 3 Compartimentswanden 3.1 Reglementering In de Basisnormen zijn de eisen opgenomen met betrekking tot de brandweerstand van wanden die de scheiding tussen twee com B I lypeoplossingen vvaarvoor et geen door een pixel gevalideerde branderende voorziening vereist is ter hoogte van de doorvoering (cf. de te verschijnen TV 254(. Type doorvoering Jerbindingskanaa I (gedeelte van let aan slu itkanaal dat de schachtwand door boort) Speling tussen het aansluitkanaal en het brandwerende bouwele ment (schachtwand) Verticaal rookkanaal in de technische schacht Technische schacht van een rookkanaal E 30 ( ) Materiaal van het externe kanaal en de T-stuk ken: robe ust en onbrandbaar (3) Twee parallelle kanalen DN 8o mm, met een minimale tussenafstand van 40 mm Eis voor de doorvoering E 6o () Materiaal van het externe kanaal en de T-stuk ken: robuust, onbrandbaar en smeltteniperatuur 727 C ( ) Twee parallelle kanalen DN 8o mm, met een minimale tussenafstand van 40 mm of een con centrisch kanaat met extern kanaal DN 125 mm De aansluitkenalen met een horizontaal verloop doorboren de volledige dikte van het brandwerende bouw elernent. De spelingtussen de2e kanalen en het brandwerende bouwelement Iigt tussen ± io en 25 mm en wordt opgevuld met behulp van goed aangedrukte rotswol over de volledige diepte van de wand. Materiaal van het externe kanaal en de T-stukken: robuust en onbrandbaar. Materiaal van het externe kanaal en de T-stukken: robuust en onbrandbaar, met eeri smelttemperatuur 727 oc. Enkel voorbestemd voor deze toepassing en overeenstemmend met de voorschritten van de arti kels van de bijlagen 2/1, 3/1 en 4/1 van het KB De technische schacht van een schouw s uitsluitend bestemd voor rookkanalen. Geen enkele andere leiding, elektrische kabel enz. s toege staan in de technische schacht, tenzij er een scheiding El 30 voorzien is tussen het rookkanaal en de rest van de schacht oftenzij de wanden van het rookgasafvoerkanaal zelf brandwerend zijn. ( ) 000rvoering doorveen een kokerwand in een Iaag of middelhoog gebouw. () Doorvoering doorheen een kokerwand in een hoog gebouw. (3) Bflvoorbeeld staal of aluminium. ( ) Bflvoorbeeld staal (aluminium, met een smeltternperatuurvan 660 C, iv niettoegestaan). (8) HR 1525 R, goedgekeurd op de vergadering van de hoge Raad van i8 september V\ TCB-Contac: 201 5/1

6 Speciaie uitgave Het bouwdetail: een ware eisenbundei C I Brandveerstand van de cornpartirnentsivanden. L Niveau Gelegen boven heteva cuatieniveau E Gelegen op of onder [jet evacuatien veau E Eén bouviaag Ei3o Lage gebouwen El 6o Meerdere bouwiagen E16o MiddeLhoge gebouwen Hoge gebouwen El 6o El 120 El 120 El 120 Industrièle gebouwen partimenten vorrneri. Tabel C geeft hiervan een overzicht. 0m het verspreidingsrisico van brand en rook naar de aangrenzende comnpartimenten te beperken, geidt voor industrile gebouwen de bîjkomencl eeis dat de cornpartinientswand im nit hetafgevverkte dakvlak en 0,50 m uit het gevelv[ak moet steken (zie bijlage 6van de Basisnormen). in de bijlagen 2,3 en van bet Konin klijkbesiuit zijn erdaarentegen geen gelijkaardige eisen opgenornen. Ais a iternatief wordt in bijlage 6 aangegeven dat bet ook toegelaten is om langs beide zijden van de compartirrients wand een vlarndicht elernent (E) met een breedte van e 0f 2 m te voo rzien (naargela ng heteen gevel- ofeen daktoepassing betreft), waarvan de vereiste brandweersta ndsduur gelijk is aan dezevan de cornpa rtirnentsvvand. in deze zone dienen de rnaterialen van de da k- of wandopbouw net uitzonderingvan de dakaf 5dichti ng een mninim ale brandreac tiekiasse Ai (9) te vertoneri. uitvoering resuiteert met andere woorden in een bouwdetaii dat wei beantwoordt aan de brandreglernentering, rnaarnietvoldoet aan de EPB-regelgevireg.Om ookdeovereenstenrming met de EPB-regeigeving te waarborgen, kan men ervoor opteren om het uit het dakvlak stekende wandgedeelte zodanig te isoleren dat de weg van de minste warniteweerstand groter wordt dan of geiiik wordt aan 1 m. De afdichting van de dakopstand moet op haar heurt voldoen aan de eis BROOF-ti. In de afbeeldingen 12A en 12B wordt er een scheinatische voorstelfng gegeven van twee princi peoplossingen voor de uitvoering A. ENKELV000IGE COMPARTIMENTSWAND MET EEN ISOLATIE DIE VOLDOET N\N DE EIS O W/niK van een uit het dakvlak stekende comparti mentswand die zowel beantwoordt aan de brandreglementering ais de EPB-regeigeving. Ten slotte willen we benadrukken dat er ook aandacht besteed moet worden aan de windstabiliteit in normale toestand (geen brand) van de wandeiementen die boven het ctak uitsteken. indien noctig, moeten er tussenprofieien gebruikt worden om de goede bevestiging van het iaatste paneel te waarborgen. in deze context dient rnen de instructies van de desbetreffende piaatfabri kanten strikt na te ieven (ceiienbeton, beton, sandwich paneei j. I S, Eeckh QUI, irg, afdehng Technisch advjes, en Y MQrvr, iv, afdeling Gebouwvchi! en sqhrnv./erk, WTCB B. DUBBELE COMPARTIkIENTSWAND 3.2 Oplossingen bi! industribie gebo uen Aangezien het dak en de gevel bij indus trièie gebouwennoodgedwongen doorboord worden door of aangesioten zijn op de compartimentswanden, kunnen er op deze plants bela ngrijke bcuwdetai Is voorkomen, waaraan men zowel bij de opvatting ais bij de uitvoering voldoende aandacht moet besteden opdat deze aanvaardbaar zouden blijven vanuit een therrnisch oogpunt. In het WTCB-Dossier 2011/4.4 worden de verschil lende rnogelijke uitvoeringsmethoden voor conrpartimentswanden toegelicht. in de praktijk worctt er voor de conlparti mentswanden doorgaans gebruikgernaakt van geprefabriceerde elementen uit beton of cellenbeton of van sandwichplaten. VVanneer het dakvlak doorboord wordt door een beton nenwand, spreekt hetvoor zich daterop deze piaats een koudebrugontstaat. Een dergelijke 1. Enkelvoudige compartiments- 5. Thermische isolatie van het 10. Dubbele conipartimentswand wand tut beton platte dak uit cellenbeton 2. Metalen opstand 6. Dampscherm 11. Bevestigingen van de com 3. Thermische isolatie van de 7. Geprofileerde staalplaten partimentswand opstand 8. Smeitankers 4. Dakafdichting 9. Draagstructuur 12 I Principecplossingen voor de uitvoering van een uit het dakvlak stekende compartimentswand die zowel beantwoordt aan de brandreglemeritering ais de EPB-regelgeving. 5 6 (9) In een volgende aanpassing van de Basisnornien zal er waarschijnhilk een minimale brandreactieklasse A2-s1, do geeist worden. WTCB-Oontact 201 5/1

Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden

Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden S. Eeckhout, Senior Hoofdadviseur, WTCB Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden 29 oktober 2015 Brandwerende doorvoeringen S. Eeckhout 1 1. Inhoud van de presenta1e 1. Inleiding

Nadere informatie

1. Inhoud van de presentatie

1. Inhoud van de presentatie S. Eeckhout, Senior Hoofdadviseur, WTCB Brandwerende doorvoeringen: Wetgeving, praktijk en correcte uitvoering 16 oktober 2015 Edubuild & IT PFPA TV 254 Brandwerende doorvoeringen S. Eeckhout 1 1. Inhoud

Nadere informatie

24 & 30 november 2012. Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er? Bijlage 7 Gemeenschappelijke bepalingen

24 & 30 november 2012. Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er? Bijlage 7 Gemeenschappelijke bepalingen 24 & 30 november 2012 Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er? Bijlage 7 Gemeenschappelijke bepalingen Bijlage 7 Inhoud Inleiding tot de problematiek Algemene principes - toepassingsgebied

Nadere informatie

Detaillering van branddoorvoeren. Ing. Sven Eeckhout WTCB. sven.eeckhout@bbri.be

Detaillering van branddoorvoeren. Ing. Sven Eeckhout WTCB. sven.eeckhout@bbri.be Detaillering van branddoorvoeren Ing. Sven Eeckhout WTCB sven.eeckhout@bbri.be Brandveilig afdichten van doorvoeringen Inhoud Doorvoeringen in de praktijk Eisen Oplossingen Type-oplossingen Brandwerende

Nadere informatie

Bouwknopen Noeuds constructifs

Bouwknopen Noeuds constructifs 18 & 19 novembre 2015 Tour & Taxis Bruxelles Bouwknopen Noeuds constructifs TV *** "Referentiedetails spouwmuren" NIT *** "Détails de référence pour murs creux" Builty Bouwknopen Nœuds constructifs 19/11/2015

Nadere informatie

Bescherming tegen brand Bouwdetails mogen niet onderschat worden

Bescherming tegen brand Bouwdetails mogen niet onderschat worden Studiedag Bouwknopen Bescherming tegen brand Bouwdetails mogen niet onderschat worden Y. Martin, ir. WTCB Gebouwschil en schrijnwerk S. Eeckhout, ing. WTCB Technisch Advies Zwijnaarde, Huis van de Bouw

Nadere informatie

Studieavond: Houtskeletbouw 21 november 2014, Nocturne van HOUT & HABITAT, Antwerp Expo

Studieavond: Houtskeletbouw 21 november 2014, Nocturne van HOUT & HABITAT, Antwerp Expo Studieavond: Houtskeletbouw 21 november 2014, Nocturne van HOUT & HABITAT, Antwerp Expo 21 November 19.00 19.20 Brandveiligheid en gevels: nieuwe oplossingen voor houtskeletbouw Y. Martin WTCB 2 Inhoud

Nadere informatie

Brandveilig ontwerp en uitvoering van industriële gebouwen

Brandveilig ontwerp en uitvoering van industriële gebouwen Source: SRI Charleroi S. Eeckhout, Senior Hoofdadviseur Departement Technisch Advies en Consultancy 1 Inhoud Wetgeving Toepassingsdomein Klassering (A/B/C) Compartimentsgrootte Structurele elementen Type

Nadere informatie

Bijlage Vuistregels Brandveiligheid

Bijlage Vuistregels Brandveiligheid Bijlage Vuistregels Brandveiligheid Nieuwe regelgeving brandreactie (Bijlage 5 KB 12/07/2012) Voorschriften inzake brandwerende doorvoering (Bijlage 7 KB 12/07/2012) In samenwerking met WTCB Voorwoord

Nadere informatie

ROCKFON. Albert RICOUR Account Manager. Brandveilige plafondoplossingen

ROCKFON. Albert RICOUR Account Manager. Brandveilige plafondoplossingen Meeting/Event name Month date, 2011, Type of event, Country Arial regular size 8 ROCKFON Brandveilige plafondoplossingen Albert RICOUR Account Manager 1 In het nieuwe KB 12/07/12 spreken we enkel nog over

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er?

Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er? Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er? Lage gebouwen 3.5.1 Enkelwandige gevels 3.5.1.1 Scheiding tussen compartimenten Wat verandert wordt onderstreept (+ Euroclasses) Bevestigingen v.d.

Nadere informatie

Algemene inleiding Brandreglementering en normen. Inhoud Programma Algemene inleiding Reglementering en normen

Algemene inleiding Brandreglementering en normen. Inhoud Programma Algemene inleiding Reglementering en normen Infosessies Brand Algemene inleiding Brandreglementering en normen Tisselt, Geel en Oosterzele April 2013 Infosessies Brand - Y. Martin Yves Martin, Afdelingshoofd 1 WTCB Inhoud Programma Algemene inleiding

Nadere informatie

Permanente brandlast als onderdeel van de maatgevende brandbelasting conform Bijlage 6 van de basisnormen

Permanente brandlast als onderdeel van de maatgevende brandbelasting conform Bijlage 6 van de basisnormen Permanente brandlast als onderdeel van de maatgevende brandbelasting conform Bijlage 6 van de basisnormen Stijn Vandersanden Permanente brandlast als onderdeel van de maatgevende brandbelasting 1. Inleiding:

Nadere informatie

Brandwerend PUR-schuim met pipet of voor pistool

Brandwerend PUR-schuim met pipet of voor pistool PromaFOAM -C Brandwerend PUR-schuim met pipet of voor pistool Alleen Promat biedt Zekerheid met zoveel geteste oplossingen! F1 1 PROMAFOAM -C PROMAFOAM -C, brandwerend PUR-schuim voor het veilig afdichten

Nadere informatie

Rookgasafvoerkanalen

Rookgasafvoerkanalen Rookgasafvoerkanalen Rookgasafvoer van gesloten CV-ketels Rookgasafvoerkanalen dienen te voldoen aan het gestelde in NEN 6. De NEN 6 gaat alleen in op eisen voor het normale gebruik. Als aan deze norm

Nadere informatie

Eisen met betrekking tot de brandwerendheid van vloerconstructies met zeer hoge akoestische eisen

Eisen met betrekking tot de brandwerendheid van vloerconstructies met zeer hoge akoestische eisen Eisen met betrekking tot de brandwerendheid van vloerconstructies met zeer hoge akoestische eisen Inhoud Wat is brandweerstand? Hoe wordt de brandweerstand van houten vloeren bepaald? Welke brandweerstand

Nadere informatie

Postbus 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com

Postbus 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com Postbus 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com Vleugelboot 22 3991 CL HOUTEN Boerhaavelaan 40 2713 H ZOETERMEER Postbus 190 2700 AD ZOETERMEER

Nadere informatie

Thermische isolatie van bestaande platte daken

Thermische isolatie van bestaande platte daken Thermische isolatie van bestaande platte daken In onze maatschappij gaat steeds meer aandacht naar energiebesparingen, milieubescherming en comfort, wat een doordachte thermische isolatie van de gebouwschil

Nadere informatie

1392 S N. Pagina 1 van 7

1392 S N. Pagina 1 van 7 1392 S N Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Civiele Veiligheid Hoge Raad voor Beveiliging tegen Brand en Ontploffing Suggestie CS/1392/ 11 007 - Stabiliteit bij brand van verlaagde

Nadere informatie

Seminarie brandveiligheid. Gent - 19 januari 2016 Mechelen 26 januari 2016

Seminarie brandveiligheid. Gent - 19 januari 2016 Mechelen 26 januari 2016 Seminarie brandveiligheid Gent - 19 januari 2016 Mechelen 26 januari 2016 Sprekers Rebecca Ramboer gedelegeerd bestuurder Protect Sven Eeckhout ing. Senior Hoofdadviseur WTCB Yves Martin ir. Afdelingshoofd

Nadere informatie

BIJLAGE 5/1: REACTIE BIJ BRAND

BIJLAGE 5/1: REACTIE BIJ BRAND 0 PLATEN [De platen zijn opgenomen bij de betreffende tekst] Plaat 5.1 - Groendaken 1 VOORWERP De vereisten inzake de reactie bij brand en het gedrag bij een brand vanaf de buitenzijde die vermeld zijn

Nadere informatie

Handige tips over brandweerstand

Handige tips over brandweerstand Handige tips over brandweerstand kb 7 juli 994 : basisnormen Voor preventie Van brand en ontploffing bijlage 6 Deze infofiche geeft een samenvatting van de regelgeving met betrekking tot de passieve veiligheid

Nadere informatie

II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches

II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches Deze checklist helpt bepalen aan welke vereisten de mini-crèche op het vlak van brandveiligheid aan het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Wetgeving inzake evaluatie brandgedrag van bouwproducten Ir. Jan De Saedeleer jan.desaedeleer@ibz.fgov.be

Wetgeving inzake evaluatie brandgedrag van bouwproducten Ir. Jan De Saedeleer jan.desaedeleer@ibz.fgov.be Wetgeving inzake evaluatie brandgedrag van bouwproducten Ir. Jan De Saedeleer Dir. Brandpreventie FOD Binnenlandse Zaken jan.desaedeleer@ibz.fgov.be brandvrije geluidsisolatie rookdichte branddeur zeer

Nadere informatie

www.soudal.com Betrouwbare brandvertragende doorvoeroplossingen

www.soudal.com Betrouwbare brandvertragende doorvoeroplossingen www.soudal.com Betrouwbare brandvertragende doorvoeroplossingen Soudal Fire Range Veilig de gebouwen verlaten EN 1366-3 Brandcompartimentering: Dit is een essentieel onderdeel van passieve brandbescherming

Nadere informatie

8 Rapporten en publicaties

8 Rapporten en publicaties 8 Rapporten en publicaties 8. Reactie bij brand Decision Commission 00//EC PV RUG 0 Reactie bij brand van gipsplaten met - plaatdikte 9, mm - gipskern 600 kg/m en klasse A - kartongewicht 0 g/m plaat Proeven

Nadere informatie

C o n s t r u c t i e s 1

C o n s t r u c t i e s 1 Individuele taak constructies Andreas Geldof Bouwheer: Lecobouw BVBA Architect: Hans Geldof Aannemer: Ronny Bernaert Ligging: Handzamestraat 3, 8840 Staden C onstructies 1 Opzoekingswerk WTCB, korte samenvatting

Nadere informatie

Brandveiligheid Brandwerende bouwelementen

Brandveiligheid Brandwerende bouwelementen Brandveiligheid Brandwerende NBN 713-020 1968 Beveiliging tegen brand - Gedrag bij brand bij bouwmaterialen en - Weerstand tegen brand van ) (met erratum) NBN 713-020/A1 1982 Beveiliging tegen brand -

Nadere informatie

Duurzaam bouwen. Het geïsoleerde plat dak

Duurzaam bouwen. Het geïsoleerde plat dak Duurzaam bouwen Het geïsoleerde plat dak 1 Het platte dak Dak: bovenste deel van de gebouwschil buitenklimaat binnenklimaat 2 Het platte dak Dak: bovenste deel van de gebouwschil waterdicht + winddicht

Nadere informatie

Akoestische deuren. in combinatie met brandweerstand

Akoestische deuren. in combinatie met brandweerstand Akoestische deuren in combinatie met brandweerstand De Coene Products T +32 (0)56 43 10 80 Europalaan 135 F +32 (0)56 43 10 90 B-8560 Gullegem info@decoeneproducts.be www.decoeneproducts.be AKOESTISCHE

Nadere informatie

Procedure voor de afwijkingen - Vaak gestelde vragen over de afwijkingen

Procedure voor de afwijkingen - Vaak gestelde vragen over de afwijkingen Procedure voor de afwijkingen - Vaak gestelde vragen over de afwijkingen Inleiding De federale overheid is onder meer bevoegd voor de voorschriften van het Koninklijk besluit van van 7 juli 1994 (tot vaststelling

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Ministerieel besluit van 17 mai 2013 betreffende het gebruik van de Eurocodes als berekeningsmethode voor de brandweerstand van bouwelementen.

Nadere informatie

Ze moeten de brandweerstand evenaren van het bouwelement dat door de doorvoer wordt onderbroken.

Ze moeten de brandweerstand evenaren van het bouwelement dat door de doorvoer wordt onderbroken. Type BT Hilti brandwerende inrichting Algemeen In overeenstemming met de geldende reglementering (K.B. van 12 juli 2012, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 21 september 2012) zullen er brandwerende

Nadere informatie

De brandwerendheid van ramen, wanden en deuren

De brandwerendheid van ramen, wanden en deuren De brandwerendheid van ramen, wanden en deuren Bert Nieuwenhuizen (BBN), Jacques Mertens (Peutz), Gisela van Blokland (NEN) Inleiding Dit artikel geeft een korte beschrijving van de wijze waarop de normcommissie

Nadere informatie

Fire Stop Solutions Isolatie Fire Sleeves

Fire Stop Solutions Isolatie Fire Sleeves Fire Stop Solutions Isolatie Fire Sleeves Installatie Instructie Fire Stop Solutions Isolatie sleeves bied tot 2 uur brandweerstand in vloeren en wanden voor afdichtingen van metalen en PVC buizen tot

Nadere informatie

baksteenmetselwerk Muren uit Brandweerstand van baksteenmetselwerk Belgische Baksteenfederatie Kartuizersstraat 19 bus 19-1000 Brussel

baksteenmetselwerk Muren uit Brandweerstand van baksteenmetselwerk Belgische Baksteenfederatie Kartuizersstraat 19 bus 19-1000 Brussel Muren uit baksteenmetselwerk Belgische Baksteenfederatie Kartuizersstraat 19 bus 19-1000 Brussel tel. 00 32 (0)2 511 25 81 fax. 00 32 (0)2 513 26 40 www.baksteen.be Brandweerstand van baksteenmetselwerk

Nadere informatie

Drempeldetaillering voor toegankelijk buitenschrijnwerk

Drempeldetaillering voor toegankelijk buitenschrijnwerk Drempeldetaillering voor toegankelijk buitenschrijnwerk Eddy Mahieu Hoofdadviseur Technisch Advies Probleemstelling We WILLEN: een drempelloze, rolstoeltoegankelijke woning realiseren MAAR zonder dat door

Nadere informatie

CONSTRUCTIES 1: BZL-TAAK

CONSTRUCTIES 1: BZL-TAAK CONSTRUCTIES 1: BZL-TAAK Adres werf: Vaartstraat 22, 9870 Zulte 19 mei 2015 Sirien Keeta en Athina Themistocleous Bouwheer Architect Aannemer De heer en mevrouw Van Nevel Korterijksesteenweg 195 9800 Petegem-aan-de-Leie

Nadere informatie

9 Rapporten en publicaties

9 Rapporten en publicaties 9 Rapporten en publicaties 9. Reactie bij brand Decision Commission 00//EC PV RUG 0 Reactie bij brand van gipsplaten met - plaatdikte 9, mm - gipskern 600 kg/m en klasse A - kartongewicht 0 g/m plaat Proeven

Nadere informatie

MASSIEF PASSIEFBOUW IN DE PRAKTIJK

MASSIEF PASSIEFBOUW IN DE PRAKTIJK Studienamiddag MASSIEF PASSIEFBOUW IN DE PRAKTIJK voorjaar 2011 Passief ontwerpen op componentniveau: traditionele versus passieve details Staf Roels - KULeuven & Steven Vanden Brande - Wienerberger Opzet

Nadere informatie

Brandwerende Deuren. ir. Edwin Van Wesemael (ISIB) 2011-02-24 Brandwerende deuren EW/1

Brandwerende Deuren. ir. Edwin Van Wesemael (ISIB) 2011-02-24 Brandwerende deuren EW/1 Brandwerende Deuren ir. Edwin Van Wesemael (ISIB) 2011-02-24 Brandwerende deuren EW/1 Overzicht Voorstelling ISIB Voorschriften voor deuren Structuur EN-normen, toegepast op deuren Overzicht normen 2011-02-24

Nadere informatie

Opleiding Brandwerende Doorvoeringen

Opleiding Brandwerende Doorvoeringen Opleiding Brandwerende Doorvoeringen Rf-Technologies Compartimentering Normen & Wetgeving Vereiste eigenschappen Conforme installatie Manchetten Brandkleppen - Roosters Normen & Wetgeving België Het afbeeldingonderdeel

Nadere informatie

Brandveilige gevelsystemen in detail. Ranst, 30 januari 2014

Brandveilige gevelsystemen in detail. Ranst, 30 januari 2014 Brandveilige gevelsystemen in detail Ranst, 30 januari 2014 1 2 Brandoverslag via de gevel Rapid Fire Spread Restricted Fire Spread 3 Brandveilige gevelsystemen in detail Partners 4 Programma 14:00 WTCB:

Nadere informatie

Aan mevrouw en en de heren Provinciegouverneurs

Aan mevrouw en en de heren Provinciegouverneurs Brussel, 15-04-2004 Aan mevrouw en en de heren Provinciegouverneurs 1064 N Civiele Veiligheid Brandvoorkoming en Gebouw en Hoge Raad / Conseil supérieur 106 Bijlage / Annexe 4.1 Uw kenmerk: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Infosessie brand: Brandwerende deuren

Infosessie brand: Brandwerende deuren Infosessie brand: Brandwerende deuren Peter Tack Edwin Van Wesemael 2013-04-16 Brandwerende deuren EW/1 Overzicht De weg naar CE-markering Structuur Europese normalisatie Toepassing op deuren Plaatsing

Nadere informatie

Postbus CB Rijswijk Lange Kleiweg GH Rijswijk

Postbus CB Rijswijk Lange Kleiweg GH Rijswijk Postbus 1090-2280 CB Rijswijk Lange Kleiweg 5-2288 GH Rijswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com Verzamelrapport - brandwerendheid in de zin van NEN 6069:2011 van doorvoeringen met RPI-J Schuimband Rapportnummer

Nadere informatie

Installatievoorschriften. Bel-Ro-combi CLV systeem

Installatievoorschriften. Bel-Ro-combi CLV systeem Installatievoorschriften Bel-Ro-combi CLV systeem Inhoudsopgave Bel-Ro-combi CLV systeem 1 Inhoudsopgave 2 Bedrijfsgegevens 3 Voorwoord 4 Toepassingsgebied 5 Temperatuurklasse 5 Keuze systeem & diameter

Nadere informatie

Gemeenschappelijke schoorstenen in bestaande appartementsgebouwen

Gemeenschappelijke schoorstenen in bestaande appartementsgebouwen Gemeenschappelijke schoorstenen in bestaande appartementsgebouwen 1 Inhoudsopgave Bestaande situatie Atmosferische ketels Gemeenschappelijk opbouwvoorbeeld Werkingsprincipe Verse luchttoevoer Rookgasafvoer

Nadere informatie

INDIVIDUELE TAAK OPLEIDINSONDERDEEL CONSTRUCTIES 1. JULIE VANDENBULCKE MAK 1 E Aannemer: Luc Vandermeulen

INDIVIDUELE TAAK OPLEIDINSONDERDEEL CONSTRUCTIES 1. JULIE VANDENBULCKE MAK 1 E Aannemer: Luc Vandermeulen INDIVIDUELE TAAK OPLEIDINSONDERDEEL CONSTRUCTIES 1 JULIE VANDENBULCKE MAK 1 E Aannemer: Luc Vandermeulen Inhoud 1. 1 ste constructiedetail... 2 2. 2 de constructiedetail... 3 3. Beschrijving van de opbouw

Nadere informatie

Basisprincipe inzake regelgeving brandveiligheid gevelconstructies.

Basisprincipe inzake regelgeving brandveiligheid gevelconstructies. Basisprincipe inzake regelgeving brandveiligheid gevelconstructies. Voor gevels en wanden van kantoorgebouwen kunnen brandwerendheidseisen gelden om branddoorslag en/of brandoverslag te voorkomen. De weerstand

Nadere informatie

Werf gelegen in Lebbeke, Brusselsesteenweg 307

Werf gelegen in Lebbeke, Brusselsesteenweg 307 Sandrien Van Verre Constructies BZL Taak 2015-2016 VG/MAK 1D1 Werf gelegen in Lebbeke, Brusselsesteenweg 307 Architect Pierre Aelbrecht Korte Minnestraat 26 9280 Lebbeke Bouwheer Bart Moens Brusselsesteenweg

Nadere informatie

DELTA -LIQUIXX FX: Plaatsingsvoorschriften «binnentoepassing»

DELTA -LIQUIXX FX: Plaatsingsvoorschriften «binnentoepassing» DELTA -LIQUIXX FX: Plaatsingsvoorschriften «binnentoepassing» Is geschikt voor volgende lucht- en dampschermen: DELTA -DBF FX DELTA -REFLEX PLUS DELTA -DAWI GP DELTA -SPARXX M1 Het systeem DELTA -LIQUIXX

Nadere informatie

op basis van een analyse van beproevingsresultaten

op basis van een analyse van beproevingsresultaten INSTITUT DE SECURITE INCENDIE A.S.B.L. ISIB INSTITUUT VOOR BRANDVEILIGHEID V.Z.W. TECHNISCH ADVIES 2016-A-012 op basis van een analyse van beproevingsresultaten AANVRAGER XELLA BE nv/sa Kruibeeksesteenweg

Nadere informatie

Beschrijving keramische prefab wandelementen BRIXALL

Beschrijving keramische prefab wandelementen BRIXALL Beschrijving keramische prefab wandelementen BRIXALL Keramische prefab wandelementen opgebouwd uit keramische snelbouwstenen Omschrijving De keramische muurelementen zijn uitgevoerd uit geperforeerde,

Nadere informatie

AS BUILT DOSSIER KLANTNAAM SITE/PROJECT-NAAM LOCATIE. 01 September (c) GAP Solutions 2014

AS BUILT DOSSIER KLANTNAAM SITE/PROJECT-NAAM LOCATIE. 01 September (c) GAP Solutions 2014 AS BUILT DOSSIER KLANTNAAM SITE/PROJECT-NAAM LOCATIE 01 September 2015 (c) GAP Solutions 2014 www.gapsolutions.be 1. Compartimenteringsplannen met markering doorvoeringen Brandweerstand: EI 60 9 10 11

Nadere informatie

24 & 30 november Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er? Bijlage 5/1

24 & 30 november Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er? Bijlage 5/1 24 & 30 november 2012 Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er? Bijlage 5/1 Inleiding Probleem Hoe klassen vertalen bij gebrek aan correlatie? Hoe rekening houden met rook (s) en brandende

Nadere informatie

Montagehandleiding. Voordat u start met het plaatsen van het Twist-Fix lijnsysteem, controleer of de volgende artikelen aanwezig zijn:

Montagehandleiding. Voordat u start met het plaatsen van het Twist-Fix lijnsysteem, controleer of de volgende artikelen aanwezig zijn: Montagehandleiding Het Twist-Fix lijnsysteem is conform de EN-795C voor platte daken en geschikt voor vier gebruikers tegelijkertijd. Het lijnsysteem wordt middels ankerpunten mechanisch bevestigd aan

Nadere informatie

Vuistregels Brandveiligheid

Vuistregels Brandveiligheid Vuistregels Brandveiligheid Volgens Belgische reglementeringen Het Koninklijk Besluit (Basisnormen 1994 1997 2003 2007 2009) en goedgekeurde nieuwe bijlagen 1, 2, 3, 4, en 6 NBN S21-204, NBN S21-205 Gewestelijke

Nadere informatie

Verzamelrapport - brandwerendheid in de zin van NEN 6069:2011 van doorvoeringen met de FP Pipe Collar en FP Pipe Collar Bracket

Verzamelrapport - brandwerendheid in de zin van NEN 6069:2011 van doorvoeringen met de FP Pipe Collar en FP Pipe Collar Bracket P.O. Box 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk The Netherlands +31 88 3473 723 nederland@efectis.com Verzamelrapport - brandwerendheid in de zin van NEN 6069:2011 van doorvoeringen

Nadere informatie

HVAC-Infobrief Toepassing van brandroosters in Nederland

HVAC-Infobrief Toepassing van brandroosters in Nederland HVAC-Infobrief: Toepassing van brandroosters in Nederland Het gebruik van brandroosters is in Nederland volledig ingeburgerd. Toch bestaan er heel wat misverstanden over de juiste toepassingen en mogelijkheden.

Nadere informatie

4/02/2015. Machiels Building Solutions. Geïndustrialiseerde gevelrenovatie. Een blik op de praktijk. Margo Colson Research & Development

4/02/2015. Machiels Building Solutions. Geïndustrialiseerde gevelrenovatie. Een blik op de praktijk. Margo Colson Research & Development Geïndustrialiseerde gevelrenovatie Een blik op de praktijk Margo Colson Research & Development Machiels Building Solutions Initiatief van Group Machiels en LRM. Ecologische bouwcampus : 27 ha voor industriële

Nadere informatie

STS 71-2 Systemen voor de buitenisolatie van gevels STS 71-2 Voorstelling

STS 71-2 Systemen voor de buitenisolatie van gevels STS 71-2 Voorstelling STS 71-2 Systemen voor de buitenisolatie van gevels 1 STS 71-2 Voorstelling STS? Onderwerp van de STS 71-2 Prestaties? Prestaties in de STS 71-2 Realisatie van prestaties op de bouwplaats 2 1 STS 71-2

Nadere informatie

Brandveiligheid in schoolgebouwen. Guy Lenaerts Coördinerend preventieadviseur GID KOR Turnhout

Brandveiligheid in schoolgebouwen. Guy Lenaerts Coördinerend preventieadviseur GID KOR Turnhout Guy Lenaerts Coördinerend preventieadviseur GID KOR Turnhout Inhoud: 1. Wetgeving en normen 2. Terminologie 3. Inhoudelijke bespreking basisnorm (KB 7 juli 1994) en revisies 4. Bestaande gebouwen versus

Nadere informatie

Brandwerendheid van stalen ventilatiekanalen zonder brandkleppen voorzien van een steenwol bekleding type Conlit Ductrock

Brandwerendheid van stalen ventilatiekanalen zonder brandkleppen voorzien van een steenwol bekleding type Conlit Ductrock Efectis Nederland BV nederland The European experts in fire safety Samenvatting van onderzoek Producteigenschappen Lange Kleiweg 5 Postbus 1090 2280 CB Rijswijk www.efectis.nl T 015 276 3480 F 015 276

Nadere informatie

19/10/2015 CREATIEF SNEL ISOLATIE KLIMAAT KWALITEIT RENOVATIE PRIJS AKOESTIEK BRAND CREATIEF SNEL ISOLATIE KLIMAAT KWALITEIT RENOVATIE

19/10/2015 CREATIEF SNEL ISOLATIE KLIMAAT KWALITEIT RENOVATIE PRIJS AKOESTIEK BRAND CREATIEF SNEL ISOLATIE KLIMAAT KWALITEIT RENOVATIE CREATIEF SNEL ISOLATIE KLIMAAT KWALITEIT RENOVATIE PRIJS AKOESTIEK BRAND CREATIEF SNEL ISOLATIE KLIMAAT KWALITEIT RENOVATIE PRIJS AKOESTIEK BRAND 2013 Kalmthout School Architect : Bovenbouw Architectuur

Nadere informatie

Brandweer Haarlemmermeer T.a.v. dhr. G. van Ommeren Postbus 41 2130 AA HOOFDDORP 2130AA41. Geachte heer Van Ommeren,

Brandweer Haarlemmermeer T.a.v. dhr. G. van Ommeren Postbus 41 2130 AA HOOFDDORP 2130AA41. Geachte heer Van Ommeren, Retouradres: Postbus 49, 2600 AA Delft Brandweer Haarlemmermeer T.a.v. dhr. G. van Ommeren Postbus 41 2130 AA HOOFDDORP 2130AA41 Centrum voor Brandveiligheid Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA

Nadere informatie

PS EIS 60/90/120. Brandwerende bekleding van horizontale ronde luchtkanalen (Ø < 356 mm)

PS EIS 60/90/120. Brandwerende bekleding van horizontale ronde luchtkanalen (Ø < 356 mm) PS EIS 60/90/120 Brandwerende bekleding van horizontale ronde luchtkanalen (Ø < 356 mm) 2 Inhoud Efficiënt brandwerend isoleren van horizontale ronde luchtkanalen (Ø < 356 mm) Conlit PS EIS 60/90/120 pijpschalen,

Nadere informatie

Na-isolatie van industriegebouwen in de praktijk.

Na-isolatie van industriegebouwen in de praktijk. Na-isolatie van industriegebouwen in de praktijk. Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek: Energieprestatie van commerciële en industriële gebouwen. ir. An De Schryver ir. Marcus Peeters Onderzoekskern:

Nadere informatie

Overzicht. Brandwerende deuren. Rookwerende deuren. Productnorm CE-markering Samenvatting. Beproeving Klasseringen Bouwvoorschriften (basisnormen)

Overzicht. Brandwerende deuren. Rookwerende deuren. Productnorm CE-markering Samenvatting. Beproeving Klasseringen Bouwvoorschriften (basisnormen) Overzicht Brandwerende deuren Beproeving Klasseringen Bouwvoorschriften (basisnormen) Rookwerende deuren Beproeving Klasseringen Bouwvoorschriften (basisnormen) Productnorm CE-markering Samenvatting Beproeving

Nadere informatie

ROCKWOOL INDUSTRIE CV-SCHAAL 810

ROCKWOOL INDUSTRIE CV-SCHAAL 810 CV-SCHAAL 810 De rockwool 810 is een concentrisch gewikkelde steenwol pijpschaal bekleed met een glasvezelversterkte aluminium folie, voorzien van een zelfklevende overlap. Deze pijpschaal is geschikt

Nadere informatie

Rookwerendheid van Attema Brandwerende Doorvoer

Rookwerendheid van Attema Brandwerende Doorvoer Postbus 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com Postbus 58 4200 AB GORINCHEM Onze referentie Bleiswijk, Projectnummer ENL-14-001109 Rookwerendheid

Nadere informatie

INSTALLATIE-INSTRUCTIE HOLETHERM DUBBELWANDIGE ROESTVAST-STALEN ZELFBOUW SCHOORSTENEN

INSTALLATIE-INSTRUCTIE HOLETHERM DUBBELWANDIGE ROESTVAST-STALEN ZELFBOUW SCHOORSTENEN INSTALLATIE-INSTRUCTIE HOLETHERM DUBBELWANDIGE ROESTVAST-STALEN ZELFBOUW SCHOORSTENEN 1. Toepassing Het HOLETHERM D.W.-schoorsteensysteem is uitermate geschikt voor toepassing op openhaarden, hout- en

Nadere informatie

PromaSTOP -U en PromaSTOP -A Afdichting van doorvoeringen in brandwerende bouwelementen

PromaSTOP -U en PromaSTOP -A Afdichting van doorvoeringen in brandwerende bouwelementen PromaSTOP -U en PromaSTOP -A Afdichting van doorvoeringen in brandwerende bouwelementen Alleen Promat biedt Zekerheid met zoveel geteste oplossingen! F2 1 Indien het een schip was zou het zeker zinken

Nadere informatie

WM EIS 60. Brandwerende bekleding van ronde luchtkanalen

WM EIS 60. Brandwerende bekleding van ronde luchtkanalen WM EIS 60 Brandwerende bekleding van ronde luchtkanalen 2 Inhoud Efficiënt brandwerend isoleren van ronde luchtkanalen Conlit WM EIS 60 gaasdeken, de brandveilige oplossing 4 Lijst met componenten 5 Toepassingsvoorbeelden

Nadere informatie

Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht :

Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : Infobrief 6: Gebruik van testrapporten Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : In de voorgaande artikelen is ingezoomd op de normen over het bepalen van de brand- en rookwerendheid

Nadere informatie

Buitenpleister systeem (ETICS) een andere blik op de mogelijkheden

Buitenpleister systeem (ETICS) een andere blik op de mogelijkheden Buitenpleister systeem (ETICS) een andere blik op de mogelijkheden Frank Vanhove Managing Director Benelux NOVEMBER 27, 2013 1 Wat is ETICS? bevestiging FOAMGLAS isolatieplaat wapeningslaag (voorstrijklaag)

Nadere informatie

Brandwerende ventilatieroosters

Brandwerende ventilatieroosters Brandwerende ventilatieroosters Vierkante of rechthoekige brandwerende ventilatieroosters voor verticale of horizontale montage Ronde brandwerende ventilatieroosters voor verticale of horizontale montage

Nadere informatie

BESTEKBESCHRIJVINGEN

BESTEKBESCHRIJVINGEN HALFEN NATUURSTEENVERANKERINGEN Natuursteenankers : mortelankers De natuursteenplaten worden bevestigd aan de draagstructuur met ankers in roestvast staal 18/10/2,5 Cr/Ni/Mo (mat.nr. 1.4571/1.4404). Deze

Nadere informatie

Brandschot ; canalures staaldak profiel type 106.

Brandschot ; canalures staaldak profiel type 106. 12-07-2005 Pagina 1 Ko Eisinger Opdrachtgever / producent: Contact persoon: Naam. Firma Alèrt BV. Naam. Dhr R de Nijs. Adres. Schiedamsedijk 29. Tel. 010-4733311. Postcode. 3100 AD Schiedam. Fax. 010-4270258.

Nadere informatie

Techniek. TBA-Richtlijn 1.11 Brandstroken Buitengevelisolatie

Techniek. TBA-Richtlijn 1.11 Brandstroken Buitengevelisolatie Techniek TBA-Richtlijn 1.11 Brandstroken Buitengevelisolatie TBA-Richtlijn 1.11 Brandstroken bij buitengevelisolatie TBA-Richtlijn 1.11 Brandstroken bij buitengevelisolatie 1 Inleiding 3 2 Indeling van

Nadere informatie

Voorschriften voor gecombineerde meterkast in eengezinswoningen

Voorschriften voor gecombineerde meterkast in eengezinswoningen Voorschriften voor gecombineerde meterkast in eengezinswoningen Behorend bij: Aanwijzingen voor aansluiting op het openbare drinkwaterleidingnet 1 oepassing De voorschriften in deze brochure komen overeen

Nadere informatie

Classificatie van de brandwerendheid volgens EN :2207+A1:2009 van Attema Brandwerende Doorvoer aangebracht in een flexibele wand

Classificatie van de brandwerendheid volgens EN :2207+A1:2009 van Attema Brandwerende Doorvoer aangebracht in een flexibele wand Postbus 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com Classificatie van de brandwerendheid volgens EN 13501-2:2207+A1:2009 van Attema Brandwerende Doorvoer

Nadere informatie

Student: Timon Bouttelisier ZELFREFLECTIEVERSLAG ARCHITECTUURBUREAU A[RT] Architecten: Rogiest Denis & Tack Marjan. Telefoon: 056371706

Student: Timon Bouttelisier ZELFREFLECTIEVERSLAG ARCHITECTUURBUREAU A[RT] Architecten: Rogiest Denis & Tack Marjan. Telefoon: 056371706 Student: Timon Bouttelisier ZELFREFLECTIEVERSLAG ARCHITECTUURBUREAU A[RT] Architecten: Rogiest Denis & Tack Marjan Adres: gistelsteenweg 161 8490 Varsenare Telefoon: 056371706 1 WAT IS EEN CONSTRUCTIEDETAIL

Nadere informatie

Classificatie rapport nr:

Classificatie rapport nr: Classificatierapport Lid ONRI ISO-9001: 2000 gecertificeerd CLASSIFICATIE VAN DE BRANDWERENDHEID CONFORM NEN-EN 13501-2:2007+A1:2009 VAN EEN NIET-DRAGEND BUITENWANDSYSTEEM ROCKWOOL 209 DUO 130 MM IN BINNENDOOS

Nadere informatie

Het gamma massieve elementen voor woningbouw volgens de passief huis -normen. www.alphabeton.com www.pamaflex.eu

Het gamma massieve elementen voor woningbouw volgens de passief huis -normen. www.alphabeton.com www.pamaflex.eu Het gamma massieve elementen voor woningbouw volgens de passief huis -normen www.alphabeton.com www.pamaflex.eu Het gamma Pamaflex bouwelementen, ontwikkeld door Alpha Beton, houdt in het bijzonder rekening

Nadere informatie

Bijlage 6: een handleiding

Bijlage 6: een handleiding De Basisnormen zijn een reeks opeenvolgende Koninklijke Besluiten waarin de eisen inzake brandveiligheid voor nieuwe en uitbreidingen van bestaande zijn vastgelegd. Het gaat dus in geen geval om normen

Nadere informatie

De Basisnormen. SECURA 22 / 03 / 2013 vzw ANPI asbl

De Basisnormen. SECURA 22 / 03 / 2013 vzw ANPI asbl NOTIFIED BODY n 1134 003-TEST EN 17025 003-INSP EN 17020 003-PROD EN 45011 De Basisnormen SECURA 22 / 03 / 2013 vzw ANPI asbl Secura 2009 Programma Presentatie ANPI Wettelijk& normatief kader De befaamde«basisnormen»

Nadere informatie

KOUDEBRUGGEN. hulpmiddelen om koudebruggen te begroten

KOUDEBRUGGEN. hulpmiddelen om koudebruggen te begroten KOUDEBRUGGEN overzicht wat zijn koudebruggen? koudebruggen en de regelgeving? hoe koudebruggen vermijden? praktijkvoorbeelden spouwmuur binnenisolatie buitenisolatie navullen van spouwmuren hellende daken

Nadere informatie

checklist www.bbn.nu

checklist www.bbn.nu Deze checklist is door BBN, Brandveilig Bouwen Nederland ontwikkeld om betrokkenen bij brandveiligheid een handvat te geven om bouwkundige brandveiligheid eenvoudig te checken. Missie van BBN Vereniging

Nadere informatie

Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht :

Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : Infobrief 5: Normen over rookwerend doorvoeren van leidingen, kabels en ventilatiekanalen In de voorgaande 2 artikelen zijn de normen behandeld over het brandwerend doorvoeren van leidingen, kabels en

Nadere informatie

ROCKWOOL SOUNDMAXX Akoestisch isolatiesysteem

ROCKWOOL SOUNDMAXX Akoestisch isolatiesysteem ROCKWOOL SOUNDMAXX Akoestisch isolatiesysteem Productomschrijving ROCKWOOL SOUNDMAXX is een uniek en eenvoudig te monteren akoestisch isolatiesysteem, bestaande uit duurzaam isolatiemateriaal van ROCKWOOL,

Nadere informatie

Bouwkundige brandveiligheid en WBDBO in de praktijk We willen een brand graag beheersbaar houden.

Bouwkundige brandveiligheid en WBDBO in de praktijk We willen een brand graag beheersbaar houden. Bouwkundige brandveiligheid en WBDBO in de praktijk We willen een brand graag beheersbaar houden. 1 BEPERKING VAN UITBREIDING VAN BRAND Brandcompartiment Het gedeelte van het gebouw dat bestemd is als

Nadere informatie

Notitie 4111199.N02. Akoestisch advies voor de verbouw van het fabrieks- annex kerkgebouw aan de Oudeweg te Ter Apel tot woongebouw.

Notitie 4111199.N02. Akoestisch advies voor de verbouw van het fabrieks- annex kerkgebouw aan de Oudeweg te Ter Apel tot woongebouw. Akoestisch advies voor de verbouw van het fabrieks- annex kerkgebouw aan de Oudeweg te Ter Apel tot woongebouw Inleiding In opdracht van B.B.A.W. Bouwmanagement te Norg is ten behoeve van de verdere planuitwerking

Nadere informatie

Tekst voor lastenboek producten industrie

Tekst voor lastenboek producten industrie Tekst voor lastenboek producten industrie INFO : op basis van dit document kan men gemakkelijk tekst knippen en plakken. Is de tekst in het geel gemarkeerd? Dit betekent dat men tussen verschillende mogelijkheden

Nadere informatie

CONCEPT WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Leidingen in gebouwen

CONCEPT WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Leidingen in gebouwen Herziening van okt. 2011 CONCEPT WATERWERKBLAD AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Leidingen in gebouwen WB 3.4 DATUM: OKT 2014 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot de aanleg van leidingen in

Nadere informatie

Detailtekeningen WILLCO Aventi

Detailtekeningen WILLCO Aventi Detailtekeningen 61 - opbouw draagstructuur _opbouw draaglatten Detail: Aventi 0.1 Vooraanzicht Toepassing: Bovenaanzicht Willco Products - Kwalestraat 72-9320 Nieuwerkerken - België - Tel 053/77 13 72

Nadere informatie

Postbus 58 4200 AB GORINCHEM. Lange Kleiweg 5 Postbus 1090 2280 BC RIJSWIJK. Notified Body Nr.: 1234. Niet-dragende wand met Attema hollewanddozen

Postbus 58 4200 AB GORINCHEM. Lange Kleiweg 5 Postbus 1090 2280 BC RIJSWIJK. Notified Body Nr.: 1234. Niet-dragende wand met Attema hollewanddozen CLASSIFICATIE VAN DE BRANDWERENDHEID VOLGENS EN 13501-2:2007+A1:2009 VAN EEN NIET-DRAGENDE WANDCONSTRUCTIE VOORZIEN VAN HOLLEWANDDOZEN MET VERSCHILLENDE TYPEN BEDRADING Opdrachtgever: Attema B.V. Postbus

Nadere informatie

www.systimber.com Eenvoudig en duurzaam alternatief voor baksteen en beton Mecanosimpel 50m²/man/dag Standaard palletverpakking inclusief beslag

www.systimber.com Eenvoudig en duurzaam alternatief voor baksteen en beton Mecanosimpel 50m²/man/dag Standaard palletverpakking inclusief beslag Eenvoudig en duurzaam alternatief voor baksteen en beton 1. Zagen 2. Plaatsen 3. Aanspannen Mecanosimpel 50m²/man/dag Standaard palletverpakking inclusief beslag Beschrijving: Dragend en afgewerkt multifunctioneel

Nadere informatie

Akoestisch Isolatiesysteem

Akoestisch Isolatiesysteem Productomschrijving COMPONENTEN EN MAATVOERING Rockwool Soundmaxx is een uniek en eenvoudig te monteren akoestisch isolatiesysteem, bestaande uit duurzaam isolatiemateriaal van Rockwool, lichte metalen

Nadere informatie