Brandveiligheid van details en aansluitingen. gebouwen. Speciale uitgave. I-let bouwdetail: een ware esenbundel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brandveiligheid van details en aansluitingen. gebouwen. Speciale uitgave. I-let bouwdetail: een ware esenbundel"

Transcriptie

1 Speciale uitgave I-let bouwdetail: een ware esenbundel De brandreglementering oefent een belangrijke invloed uit op de opvatting en de uitvoering van diverse details en aanslui tingen in gebouwen. 0m brandoverslag- via gevels te voorkonien, dient rnen bijvoorbeeld van bij het ontwerp een aantal wetdoordachte keues te maken. Doorboringen doorheen brandwerend ewanden rnoeten op hun beurt brandwerend afgedicht worden. Ook de uitvoering van coin pa rtinientswanden dient met de nodige org te gebeuren. HoeweL er in de wetgeving nog verschilleride andere belangrijke eisen opgenomen zijn, zullen we ons in d itarti kel beperken tot de drie voornoemde aspecten. Brandveiligheid van details en aansluitingen n gebouwen Het Koninklijk esiuit tût vaststelling van de basisriorrnen voor de preventie va n brande n ontploffing () van 7juli 1994 en zijn vvijzigin gen (3) legge n de bran dveiiigheidseisen vast vaaraan nieuwegebouwen rnoelenvoldoen. Bij dit Konink[ijkBes[u ith orenzeven bijlaen, vvaaronder hijiage 2 voor [age gebouwen (h < 10 m), bijlage voor rniddelhoge gebou wen (10 ra h 25 rn), bijlage 4 voor hoge gebouwen(h251n)enbijiage6diespecifiek is voorindustriêie gebouwen. De meest recente herziening van de Basis normen (in voege sinds 1 decerriber 2012) 2argde voor enkele be [an grij ke wijzigi ngen in de Betgische reglernentering. la vorden de bra ndtaeerstandsei5en voo rtaan uitged rukt volgensde Europese kiassen (REI (3)), terwiji de oucle Belgische classificatie (Rt) nietia nger van toepassi ng isen na een overgangsperiod e van 4 jaarza[verdwijnen. De Basisnornien zijn van [oepassing op aile nieuwe gebouven, met uitzondering van eengezin swoni ngen (4). Renovaties va[ie n daarentegen buiten het toepassirigsdomein ervan, ai zulien de brandweerdiensten voor de beoordeling van de brandveiligheid wei overwegend hiernaar teruggrijpen. Daa rnaast kunnen degeesten,de Gemeen schappen en de Federale Overheidsdien steri (FOD) bijkornende teksten uitvaardigen die voornoernd Koninklijk Besluit aanvuiien teneinde rekening te houden met het spe cifteke karakter van bepaalde gebouwen. De voorschriften uit de Basisnorrnen, de regelgeving en de geidende teksten kun nen geraadpleegd worden via de websites van de N orrnen-antesn e Bra ndpreventie (vmw.norrnen.beibrund) en de FOD Binnen landse Zakeri (wwv.besafe.be). t Brandoverslag via gevets 1.1 Reglernentering In 3.5 van de bijiagen 2, 3 en 4 van de Basisnorrnen zijri de maatregelenopgenonien die getrolfen moeten worden on inwendige en uitsvendige bran doverslag te voorkornen (zie afbeeldingen I en 2). Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen enkeiwandige en dubbelwanciige gevels (s). in dit artikel gaan we enkei dieper in op eerstgenoemd geveltype. Het kan hier bijvoorbeeld gaan orn spouwrnuren, FliCS, u 1 I lnwendige brand overslag. voorhangpanelen bi) skeietstructuren en gordijngeveis (zie WTCB-Dossier 2013/3.8). 0m het risico op inwendige brandoverslag te beperken, rnoet de aansluitingsvoeg tussen de compartinientsvioer en de gevel minstens voldoen aan de eisen uit tabel A. Bi) een traditionele ruwbouwconstructie die opgebouwd is uit dragend rnetselwerk en 2 Uitwendige brand overslag. I A Eisen voor de aans:jitrngsoeo tussen de compainrentsvloe 01 de gevel. Type gebouw Eis voor de aanstuitingsvoeg Laag gebouw (h n 10 n) El 6o, behalve indien de breedte van de [ineaire voeg kleiner is dan of gehjk is aan 20 mm Midde[hoog gebouw (io h 25111) El 6o Hoog gebouw (b 25 ni) El 6o (j (j Het Koninkliik BesluitBasisnormen van 2012 vereistvoor deze voeg een brarrdweerstand van El azo. Orridat het vlamdichte element in de gevel de vlarnrdichtheid slechts gedurende 60 niinuten moet garandemerr, in het niogelijk dat dit elernent rends na 6e mimiuten bezwijkt. Het lieeft bijgevolg slechts weinigzin nrn strengere eisen op te leggen aan de voeg die aansluit sp hot vlamdichte gevelelernent. In een volgende herziening van de Basisnormen zal deze eis dan ook wellicht aangepast worden naor El 60. I () In het voorliggende artikel wordt dit KoninkliIk BesLuit kortweg aangeduid ais de Basisnormen. ([ De Koninkliike Besluiten van 19/12/1997, 04/04/2003, 13/06/2007, 01/03/2009 en 12/07/2012. (3) Waarbii R staat voor hetcriteriurri stabiliteit, E voor het cniterium vlarndichtheid en voom het criterium thermische isolatie. (4) Een eengezinswoning wordt beschouwd ais een afzondertijk gebouw dat hootdzakeli)k bevtemd is voor de huisvesting van één gezin. () De term dabbelwandige gevels nloet hier verstaan worden ais dubbele-huidgevels. VVTCB-Ccntact 2015/1 0

2 Speciale uitgave Het bouwdetail: een ware eisenbundel betorinenvloerplaten, is de brandweerstand ter hoogte van de aansluitingsvoeg sowieso verzekerd. Bi) gordijngevels en voorharrg gevels (ske[etbouw) die bevestigd worden aan een discontinue draagstructuur, s het daarentege n van groot belang dat deze voeg correct afgedicht wordt. Voor lage gebouweri zijn er in de Basisnor rnen geen eisen opgenornen cmi het risico op uitwendige brandoverslag tegen te gaan. Ornwille van de beperkte gebouwhoogte (s 10 m) doen er zich bi) de bran dweeri nter ventieendeevacuatievan de bewon ers in de regel im mers s lechts we inig probleni en voor, waardoor de bevoegde instanties specille ke maatregelen overbodig achten. Voor rniddethoge en hogegebouwenzijn erwel eisen opgenornen oni hetrisico op uitwendige brandoverslag binnen de perken te houden. 0m h ieraari te kun nen voldoen, wordter door gaans teruggegrepen naar gevelelementen waarvan de vlamdichtheid (E) gedurende 6o ininuten verzekerd s. Deze elementen kunn en opverschi liende manieren uitgevoe rd worden. Zo kan mien gebruikniaken van een vlarndichte horizontale oversteek met yen minimale [engte van 0,6 m (zieafbeelding 3) ofvan een vlarndicht element (bestaande uit een Latei enjof een borstwering) dat in fiel gevelvlak gelegen is (zie afbeelding 4) en waarvan de ontwikkelde lengte (a + b + c+ d) groter is dan ofgelijkis aan 1 m. 3 I Viamndicht bouweiement (E 60), gereahseerd met een horizontale oversteek van minstens 0,6 ru. tee te zien dat de nom hoogte van de latei (d.w.z. het dee I van het metselwerk dat zich boven het schrijnvverk bevi ndt) hoogte van de borstvvering -i-diktevandecompartirnents vloer groter is dan of gelijk s aan 1 m. taie merken op dat de afmetingen van één van deze cornponenten geiijk mogen zijn aan o. + I a b d V 4 I Piaatsing van een viamdjcht eiement (E 60) in [iet geveivlak waarvan de ontwikkeide iengte groter in dan ot gehjk s aanr 1 ru. We villen eraan herinneren dat gevel bekiedi ngen moeten beantwoorden aan de braridreactiekiasse D-s3, di voor age gebouwen en B-53, di voor middelhoge en hoge gebouwen (6). Het betreft hier yen bran dreactiekiasse voor de uitei ndelij ke gebruiksvoorwaarden, d.w.z. net inbegrip van de onderliggende [agen (isolatie, pane len...).voorindustrièle gebouwen (bijlage 6 van de Basisnormnen) vvorden er geen eisen gesteld met betrekking tot de brandreactie van de gevelbekieding. 1.2 Verticasl vlanidicht gevelelemnent Bij een traditionele spouwrnuurconstructie moet men er enerzijds voor zorgen dat de vlarndichtheid in het gevelrrietse[werk ver zekerd in over een rnininrale ontwikkelde lengte van i ru. Anderzijds dient men erop In afbeelding wordt op scheniatische wijze aangegeven hoe sen bu een traditionele spouwmuurconstructie uit gevelmnetselwerk en beton nen draagelementen eenv[arndicht gevelelernent van E 6e kan verkrijgen. Ais gevolg van de gestage verstrenging van de therrnische regelgeving nemen de isola tiediktes in de gevel atsniaar toe. Dit Ieidt ertoe dat hetbuitenschrijnwerksteedsverder uit het vlak van het dragende nietselwerk ge pla atstwordt. Hierdoor bestaat het risico dateen eventuele brand zich ondanks de aariwezigheid in het gevelmetselwerk van een vlan-idicht element met een iengte van i ru alsnog via de spouwniuur naar het bovenliggende co rnpartirnent han voortplan ten. In de vvetgeving is er voorlopig echter noggeen eis opgenomen die toelaat om de brandoverslag via de spouwniuurisolatie (zie afbeelding 6, p. 27), de isolatie van (6) Voo rn-ieer info rmatie over de verschi lien de brandreactieklassen verwijzen we naar het artikei Eu ropese testmnethoden en ciassificatie van de brandreactie van bouwproducten. Deei i: overzicht en stand van zaken uit het WTCB-Ti)dschrift 2001/2. 1. Gevelmetseiwerk 3. Cornpantimentsvloer 2. Latei 4. Borstwering 5 I Realisatie van een vlarndicht gevelelement van E 60 in est traditioneie spouwmuurcon structie uit geveimetselwerk en betorineni draageiementen. VV lo B-Contact 201 5/1

3 Het Speciale uitgave - bouwdetail: een ware eisenbundel 1.3 Horizontaal vlarndicht gevelelement n de praktijk worden er ook vaak baikons gebruikt om uitwendige brandoverslag te voorkomen. Omdat dergelijke uitkragende betonnen balkonsgewoonhijkeen koudebrug vorrnen, worden ze bu verwarmde gebouwen dikwijls uitgevoerd meteen thermische snede (zie afbee[ding 8) om aan de thermische regelgeving te voldoen. Deze snede wordt doorgaansgerealiseerd met behulpvan stijve, brandbare isolatiep[aten, die in principe niet in staatzijn 0m de v[anidichtheid gedurende 6o minuten te verzekeren. 1. Geveirretselvverk 2. Spouwmuurisolatie 3. Latei 4. Cvrnpartimentsvaer 5. Borstwering 6 Rs!cv op brancoversiza v!a de spolwrnour isolabe. een ETICS-systeeni of de spouw van een geventileerde gevelbekieding (zie afbee[ ding 7) te b eperken. Een werkgroep van de FOD BinnenLandse Zaken legt zich hier nomenteel ovel op toe. 1. Houtengevelbe kieding 2. LaI 3. Regenscherrn 4. Isolatie 5. Pleat 5. Beschermings rooster 7. Houten planchet 8. Binnenafwerking 9. Plaat van het OSB-type 7 I Risico op brandoverslag via de spouw van een geventiluerde gevelbekieding. 0m brandoverslag via de gevelisolatie te voorkornen, zou men in welbepaalde zones (bv. rondoni de openingen) een auntal fire stops (o.a. uit een onbrandbaar isolatiema teriaalrnet een minimale brandreactiekiasse A2-51, do) kunnen voorzien. Een andere rnogeliikheid zou erin kunnen bestaan om de spouw af te sluiten met behulp van een dunne rnetalen slabbe. Een dergelijke aan pak isvanuit een thermisch oogpunt rninder aangewezen, omn dater door deze manier van werken een lineaire koudebrug ontstaat. Naargelangvan despecitiekesituatiezalmen dus bijkomende maatregelen moeten treffen om de vlarndichtheid te verwezen[ijken. Er zijn immersverschi[iende parameters die het risico op brandoverslag kun nen beïnvloeden, zoals het type schrijnwerk (hout, PVC...), de positionering ervan, het type gevelisolatie enzovoorts. In plaats van een brandbare isolatie zou rnen bijvoorbeeld kunnen gebruikmaken van een onbrandbaar materiaal (minimale brandreactiekiasse A2-sl, do). Een ander alternatief zou erin kunnen bestaan om een vlamdicht p[aatmateriaal te voorzien ter hoogte van de thermische snede of ter hoogtevan deaansluitingtussen het raam en de isolatie. Men dient er in elk geval voor te zorgen datdetemperatuurvan dewapening die de verankering van het baikon aan de draagvloer verzekert voldoende Iaag b[ijft om de stabiliteit van het gehee[ gedurende 6o rninuten te waarborgen. o :P O 1. Gevelmetselwerk 2. Thermisch-snedeanker 3. Draagvlver 4. Thermische isolatie 5. Schrijnwerk 0,6 ni 2 8 Balkon met een thermnische snede. VVTCB-Contact 2015/1

4 Speciale uitgave - Het bouwdetail: een svare eisenbundel Wanneer flint het uitkragende baikon, rnaar weidegeveidienstdont ais viamdichteienient (zie 1.2) en indien het baikon flint gebruikt wordt ais vluchtterran, zijn er in de Basisnor rnnn geen eisen opgenornen met betrekking tot de brandstabiiiteit. Een baikon wordt in de filosotie van de Basinnormen inirn ers niet ais nen structurnel niernent beschouwd (voo r in enr inforrnatie hierorntrent verwijzen we naar het WTC B-Dossier 2011/4.4). Cru de veiligheid van de huipdiensten en de te eva cunren personen te vrijwaren, kan het ectiter welwenseli]k2ijn datheluitkragende baikon (afhankekjkvan zi)n grootte en iokalisatie in h et geb ouvv) zijn brandstabil itait gedurende een bepaa ide pe riodezou bewaren - Hi ervoor zou mari de vvapening kunnen beschermen door rniddel van een ombuiling uit een onbrandbaar isolatiemateniaai of zou men brandwerende platen in de opbouw kunnen voorzie n. 2 Doorvoeringeri 2.1 Leidingen, kabels en iucht kan aien Reglernenterirzg In de bijlagen 2, 3, 4 en 6 van de Basisnar rnen wordt gesteid dat de doorvoering van ieidingen, kabels, Iuchtkanaien en andnre verzwakkingen doorheen brandwerende bouwelernenten (zoals scheidingswanden, rnuren en vloeren) de brandweerstand van deze elernenten niet nadefg rnag beïnvlne den. Wann enr ne ri wand brandwerend dinntte zijn, geldt dit met andere woorden eveneens voorzijn doorvoeringen. Dergehjke doorvoeringen moeten dus zowel void oen aan de thermisch e-isoiatie-nis (I) ais aan de vlarndichth eid sais (E). Enknl bij de enkeivoudige doorvoeringva n ieidi ngen (dus geen luchtkanaien, rookgasafvoerkanalen enzj met een diamnter van niinder dan of gehjk aan i6o mm hetzi) zonder isolatie, hetzijvoorzien van een onbrandbare isolatie (minimale brandreactiekiasse M-si, do) moet buter a an het via mdichtheidscriterium voidaan zijn. Bijiage y van de Basisnorrnen steit immers dat de invloed van dergel(ke doorvoeringen op de thermische isolatie verwaarioosbaar is (zie hiervoor ook de te verschijnen TV 254). De atdichting van de doorvoering rnoet niinstens aven lang aan de vereiste criteria voidnen ais de tijdsduur die voorgeschreven is voor het bouweienient in kwestie. indien h et bouwelernentechterd ienst doet u lswand van een ieidingkoker, moet de brandsveer standsduu rdievonrgesch reven viordtvoorde ieidingdoorvoering minstens gehjk zijn aan de heift van de tijdsduur die vooropgesteid rvordtvoer de wand van de ieidingkoker (met een minimum van 30 minuten). 2fl.2 Uitvoering in de wetgeving zijn er een aantal typeoplos singen met een beperkt toepassingsgebiud (zin bijlage van de Basisnormen) opgeno mon voor de uitvoering van enkeivoudige brandaierende doorvoeringen van iuidingen en Labels (dus gnon Iuchtkanalen, rookgas afvoerkanaien...) dnorheen brandiverende wanden. Daamaast kan men hïervoor ook gebruikmaken van specifieke bran dwerend e vonrziuningen,zoaisrnanchetten, isolerende schalen en brandwerende kussens. Dezu voorzieningen nioeten beproefd zijn voor de uitvoeringsomstandigheden waarin ze toegepast zuilen worden (bv. diameter, ieidingmateriaal). Voor de uitvoering van de doorvoering van iuchtkanalen tan men ofweieen beroepdoen op een brandeierendu klep met een CE-markering, dan wel op een b randaierend iuchtkanaal. In afbeeiding is een brandproef op een auntal ieidingdoor voeringen voorgustuid. Voor meer informatie hierorntrent verwijzen aie naa r de te verschijnun TV Rookgasafvoerkanaien Regbenrentering ZoaLs rends eurder vernieid werd, mogen doorvoeringen envurzwakkingen van brand sverende bouweiementen (bv. scheidings wan don, muren, vboeren) de brandweerstand van het ge heei n let negatief beïnvioeden. Dit geidt evenee ris voor rookgasafvoerkanaien. De voonschriften uit bijiage 7 van de Basis norrnen zijn echter niet van toepassing op de doorvoering van rookgasafvoerkanaien. De huidige appartementsgebouwen worden staeds vaker voorzien van een verwarmings systueni dataangesioten isop eun individuele gasketei met een gesioten verbrandingscircuit (zie afbeeiding io). De rookgasatvoer- en luchttouvoerkanalen van aile keteis worden hierbi) in een gemeenschappevjke techni sche schacht verzameid (coliectiet systeom 9 i Brandprnef np non aantai ieidingdoorvoerinten. van het type CLV (7)). Dit impliceert dat de brandwerende wand van deze schacht op verschiiiiende piaatsen doorboord wordt door de aansiuitleidingen tussen de ketels en de kanaien die zich in de schacht bevin 4 3 1, Semeenschappehjke technische schacht 2. Bookgasabvoerkanaai 3. Luchttoevoerkanaal 4. Gasketei met een gesloben verbrandingscir cuit 5, Brandwerende wand van de technische schacht 10 i Donrbnring van de brandwerende nand van een gemeenschappoh)ko technische schacht donr de aunsisitleidingen tusson de keteis en de rookgasafvner- en iuchttnevnerkanaien. (7) CLV scout hier voor combinatin iuchtnoevoer nerbrandingsganatvoer. Oit syntuem wordt noms nok anngeduid ais 3CE, wat niant vonr conduit colbecti[pour chaudières étanches. 2 O WECB-Contaot

5 Speciale uitgave Het bouwdetail: een ware esenbundel q deri. Deze doorboringen rnogen echter geen afbreukdoenaan de brandweerstaridvan de wand in kwestie. Bij gebrek aan proefnormen voor deze toe passing heeft de Hoge Raad voor bevei tigi ng tegen brand en oritplofting in samenwerking met het WFCB en de normcommissie NBN E 166 Schoorstenen de volgende regelsvoor de goede praktijk goedgekeurd (8): ofwel wordt er ter hoogte van de door voering een brandwerende voo rzieni ng aangebracht die proelrondervindelijk geva Iideerd werd ofwel s de uitvoering van de don rvoering contorm een typeoplossing die vrijgesteld is van een proetondervindelijke validatie. De typeop Iossiri g rnoet wel beantvoord en aan een aantal voorwaarden, zodat de brandoverslag van het erie compartiment naar het andere (bv. apparternenten) ver rnieden kan uvorden Typeoplossirig De hierna besproken typeoplossing, waar von r e r dus geen specifieke bra ndweren de voorzieningen noodzake Iijk zijn, is uitslu itend van toepassing op de doorvoeringdoorheen 6 1 Verticaal concen trisch C[V-kanaal 2. Buitenste buis 3. Binnenste buis 4. Technische schacht 5. Brandverende wand Warmtegenerator 7. Aansluitkanaal 8. Afdichting uit rotswol 9. Horizontaal ver bindingskanaal 11 I Taeoplossing voor de doorvoering van het aansluitkanaal van een CLV-systeem dcorheer de wand van een technische schachi. bouwelementen van kanalen van centrale ve rwarlningssystem en op gas met een geslo ten verbrandingscircuit van het type C. In afbeelding ii wordt de afdichting van de doorvoeringvan de aansluiting van de ketel op een verticaal concentrisch CLV-kanaal weergegeven, alsook aile andere elementen waaraan eisen gesteld worden bi) hettoepas sen van de typeoplossing. Men dient geen brandwerende voorziening te plaatsen ter hoogte van de doorvoeringen van de aansluitkanalen indien voldaan iv aan de voorwaarden die gesteld worden aan de typeoplossing. Deze voorwaarden zijn in tabel B respectievelijk opgenornen voor een vereistebrandweerstandsduurvane3o (lage en middelhoge gebouwen) of E 6o (hoge gebouwen); ze moeten ervoor zorgen dat er via de tech nische schacht geen brandovers[ag tussen twee compartirnenten kan optreden. Indien voldaan is aan de voorwaarden voor het behalen van een brandweerstandsduur van E 6o, spreekt het voor zich dat ook de voorwaarden voorhet behalen van een brand weerstandsduur van E o ingewilligd zijn. 3 Compartimentswanden 3.1 Reglementering In de Basisnormen zijn de eisen opgenomen met betrekking tot de brandweerstand van wanden die de scheiding tussen twee com B I lypeoplossingen vvaarvoor et geen door een pixel gevalideerde branderende voorziening vereist is ter hoogte van de doorvoering (cf. de te verschijnen TV 254(. Type doorvoering Jerbindingskanaa I (gedeelte van let aan slu itkanaal dat de schachtwand door boort) Speling tussen het aansluitkanaal en het brandwerende bouwele ment (schachtwand) Verticaal rookkanaal in de technische schacht Technische schacht van een rookkanaal E 30 ( ) Materiaal van het externe kanaal en de T-stuk ken: robe ust en onbrandbaar (3) Twee parallelle kanalen DN 8o mm, met een minimale tussenafstand van 40 mm Eis voor de doorvoering E 6o () Materiaal van het externe kanaal en de T-stuk ken: robuust, onbrandbaar en smeltteniperatuur 727 C ( ) Twee parallelle kanalen DN 8o mm, met een minimale tussenafstand van 40 mm of een con centrisch kanaat met extern kanaal DN 125 mm De aansluitkenalen met een horizontaal verloop doorboren de volledige dikte van het brandwerende bouw elernent. De spelingtussen de2e kanalen en het brandwerende bouwelement Iigt tussen ± io en 25 mm en wordt opgevuld met behulp van goed aangedrukte rotswol over de volledige diepte van de wand. Materiaal van het externe kanaal en de T-stukken: robuust en onbrandbaar. Materiaal van het externe kanaal en de T-stukken: robuust en onbrandbaar, met eeri smelttemperatuur 727 oc. Enkel voorbestemd voor deze toepassing en overeenstemmend met de voorschritten van de arti kels van de bijlagen 2/1, 3/1 en 4/1 van het KB De technische schacht van een schouw s uitsluitend bestemd voor rookkanalen. Geen enkele andere leiding, elektrische kabel enz. s toege staan in de technische schacht, tenzij er een scheiding El 30 voorzien is tussen het rookkanaal en de rest van de schacht oftenzij de wanden van het rookgasafvoerkanaal zelf brandwerend zijn. ( ) 000rvoering doorveen een kokerwand in een Iaag of middelhoog gebouw. () Doorvoering doorheen een kokerwand in een hoog gebouw. (3) Bflvoorbeeld staal of aluminium. ( ) Bflvoorbeeld staal (aluminium, met een smeltternperatuurvan 660 C, iv niettoegestaan). (8) HR 1525 R, goedgekeurd op de vergadering van de hoge Raad van i8 september V\ TCB-Contac: 201 5/1

6 Speciaie uitgave Het bouwdetail: een ware eisenbundei C I Brandveerstand van de cornpartirnentsivanden. L Niveau Gelegen boven heteva cuatieniveau E Gelegen op of onder [jet evacuatien veau E Eén bouviaag Ei3o Lage gebouwen El 6o Meerdere bouwiagen E16o MiddeLhoge gebouwen Hoge gebouwen El 6o El 120 El 120 El 120 Industrièle gebouwen partimenten vorrneri. Tabel C geeft hiervan een overzicht. 0m het verspreidingsrisico van brand en rook naar de aangrenzende comnpartimenten te beperken, geidt voor industrile gebouwen de bîjkomencl eeis dat de cornpartinientswand im nit hetafgevverkte dakvlak en 0,50 m uit het gevelv[ak moet steken (zie bijlage 6van de Basisnormen). in de bijlagen 2,3 en van bet Konin klijkbesiuit zijn erdaarentegen geen gelijkaardige eisen opgenornen. Ais a iternatief wordt in bijlage 6 aangegeven dat bet ook toegelaten is om langs beide zijden van de compartirrients wand een vlarndicht elernent (E) met een breedte van e 0f 2 m te voo rzien (naargela ng heteen gevel- ofeen daktoepassing betreft), waarvan de vereiste brandweersta ndsduur gelijk is aan dezevan de cornpa rtirnentsvvand. in deze zone dienen de rnaterialen van de da k- of wandopbouw net uitzonderingvan de dakaf 5dichti ng een mninim ale brandreac tiekiasse Ai (9) te vertoneri. uitvoering resuiteert met andere woorden in een bouwdetaii dat wei beantwoordt aan de brandreglernentering, rnaarnietvoldoet aan de EPB-regelgevireg.Om ookdeovereenstenrming met de EPB-regeigeving te waarborgen, kan men ervoor opteren om het uit het dakvlak stekende wandgedeelte zodanig te isoleren dat de weg van de minste warniteweerstand groter wordt dan of geiiik wordt aan 1 m. De afdichting van de dakopstand moet op haar heurt voldoen aan de eis BROOF-ti. In de afbeeldingen 12A en 12B wordt er een scheinatische voorstelfng gegeven van twee princi peoplossingen voor de uitvoering A. ENKELV000IGE COMPARTIMENTSWAND MET EEN ISOLATIE DIE VOLDOET N\N DE EIS O W/niK van een uit het dakvlak stekende comparti mentswand die zowel beantwoordt aan de brandreglementering ais de EPB-regeigeving. Ten slotte willen we benadrukken dat er ook aandacht besteed moet worden aan de windstabiliteit in normale toestand (geen brand) van de wandeiementen die boven het ctak uitsteken. indien noctig, moeten er tussenprofieien gebruikt worden om de goede bevestiging van het iaatste paneel te waarborgen. in deze context dient rnen de instructies van de desbetreffende piaatfabri kanten strikt na te ieven (ceiienbeton, beton, sandwich paneei j. I S, Eeckh QUI, irg, afdehng Technisch advjes, en Y MQrvr, iv, afdeling Gebouwvchi! en sqhrnv./erk, WTCB B. DUBBELE COMPARTIkIENTSWAND 3.2 Oplossingen bi! industribie gebo uen Aangezien het dak en de gevel bij indus trièie gebouwennoodgedwongen doorboord worden door of aangesioten zijn op de compartimentswanden, kunnen er op deze plants bela ngrijke bcuwdetai Is voorkomen, waaraan men zowel bij de opvatting ais bij de uitvoering voldoende aandacht moet besteden opdat deze aanvaardbaar zouden blijven vanuit een therrnisch oogpunt. In het WTCB-Dossier 2011/4.4 worden de verschil lende rnogelijke uitvoeringsmethoden voor conrpartimentswanden toegelicht. in de praktijk worctt er voor de conlparti mentswanden doorgaans gebruikgernaakt van geprefabriceerde elementen uit beton of cellenbeton of van sandwichplaten. VVanneer het dakvlak doorboord wordt door een beton nenwand, spreekt hetvoor zich daterop deze piaats een koudebrugontstaat. Een dergelijke 1. Enkelvoudige compartiments- 5. Thermische isolatie van het 10. Dubbele conipartimentswand wand tut beton platte dak uit cellenbeton 2. Metalen opstand 6. Dampscherm 11. Bevestigingen van de com 3. Thermische isolatie van de 7. Geprofileerde staalplaten partimentswand opstand 8. Smeitankers 4. Dakafdichting 9. Draagstructuur 12 I Principecplossingen voor de uitvoering van een uit het dakvlak stekende compartimentswand die zowel beantwoordt aan de brandreglemeritering ais de EPB-regelgeving. 5 6 (9) In een volgende aanpassing van de Basisnornien zal er waarschijnhilk een minimale brandreactieklasse A2-s1, do geeist worden. WTCB-Oontact 201 5/1

WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF

WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF Foto: ISOMO nv ISSN 0577-2028 TECHNISCHE VOORLICHTING 246 NA-ISOLATIE VAN SPOUWMUREN DOOR HET OPVULLEN VAN DE LUCHTSPOUW

Nadere informatie

Evacuatie van personen met beperkte mobiliteit bij brand

Evacuatie van personen met beperkte mobiliteit bij brand Hoewel er eisen bestaan inzake de toegankelijkheid van openbare gebouwen voor personen met beperkte mobiliteit, worden er slechts weinig middelen ingezet om de evacuatie van deze personen in geval van

Nadere informatie

WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF

WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF Bureau Artau - Photo Daylight ISSN 0577-2028 TECHNISCHE VOORLICHTING 243 GEVELBEKLEDINGEN UIT HOUT EN PLAATMATE- RIALEN

Nadere informatie

I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d. Handleiding PGS 15. Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. In opdracht van

I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d. Handleiding PGS 15. Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. In opdracht van I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d Handleiding PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen In opdracht van Inhoud 1 Algemene toelichting 6 1.1 PGS 15 in het algemeen 6 1.2 Onderdelen

Nadere informatie

Plaatsing van glas in sponningen

Plaatsing van glas in sponningen D e plaatsing van beglazing moet conform zijn met de norm TV 221 van het WTCB van beglazingen (september 2001). Dit document vervangt dus het deel over plaatsing van de TV 176 Dakbeglazingen. We merken

Nadere informatie

STS 71-1 Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw met een nominale breedte van ten minste 50 mm

STS 71-1 Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw met een nominale breedte van ten minste 50 mm Eengemaakte technische specificaties STS 71-1 Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw met een nominale breedte van ten minste 50 mm Versie maart 2012 STS 71-1 NA-ISOLATIE VAN SPOUWMUREN

Nadere informatie

Bouwkundige brandveiligheidsvoorzieningen PGS 15

Bouwkundige brandveiligheidsvoorzieningen PGS 15 Ruimtelijke veiligheid en risicobeleid Jrg 3 Nr 8 Ι 24 Bouwkundige brandveiligheidsvoorzieningen PGS 15 kennis/discussie A. (Arjen) Keuning adviseur brandveiligheid, Peutz bv M (Mijntje) Pikaar adviseur

Nadere informatie

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage. CPR 15 richtlijnen

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage. CPR 15 richtlijnen Opslag gevaarlijke stoffen in emballage CPR 15 richtlijnen (Handreiking voor het toepassen van de CPR 15 richtlijnen binnen het werkgebied van de Regionale milieudienst Noord-West Utrecht en binnen dit

Nadere informatie

ALSECURE Speel niet met vuur

ALSECURE Speel niet met vuur ALSECURE Speel niet met vuur 2 Enjoy your day at work! Wanneer je met Nexans werkt, ben je er zeker van dat aan alles is gedacht. We leveren hoogtechnologische, soepel te verwerken kabels. Onze leveringen

Nadere informatie

Het gebruik van röngenstralen in de tandheelkunde

Het gebruik van röngenstralen in de tandheelkunde Het gebruik van röngenstralen in de tandheelkunde 1 2 Inhoud Woord vooraf Verantwoording van de te doorlopen stappen 1 De regelgeving en haar achtergronden 7 9 11 1.1 De regelgeving in internationale context:

Nadere informatie

Vluchten op rolletjes

Vluchten op rolletjes Vluchten op rolletjes een verkenning naar de mogelijkheden van roltrappen in vluchtroutes als gelijkwaardige oplossing Rijswijk, Mei 2007 Status: vastgesteld in LNB van de NVBR, 3 mei 2007 opdrachtgever:

Nadere informatie

Daktechniek Dakpannen uit klei en beton Technische documentatie

Daktechniek Dakpannen uit klei en beton Technische documentatie Daktechniek Dakpannen uit klei en beton Technische documentatie www.monier.be 1 daktechniek en verwerkingsvoorschriften Hoofdstuk 1 Daktechniek en verwerkingsvoorschriften Algemeen TECHNISCHE VOORLICHTINGEN

Nadere informatie

n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen

n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen Vormgeving binnenwerk: AlphaZet prepress, Waddinxveen Ontwerp omslag:

Nadere informatie

Bouwen voor aan de toekomst

Bouwen voor aan de toekomst Bouwen voor aan de toekomst 21 duurzame tips voor de 21ste eeuw Even voorstellen Inhoud Meneer Dubo heeft zijn experts meegebracht, om je de weg door de tips te wijzen: Meneer Mundo heeft een brede kijk:

Nadere informatie

Ammoniak: Opslag en Verlading

Ammoniak: Opslag en Verlading PGS 12 Ammoniak: Opslag en Verlading Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 12:2013 versie 0.1 (april 2013) PGS 12:2013 VERSIE 0.1 (DECEMBER-2013) - PAGINA 1 VAN 94 Ten geleide De Publicatiereeks is een handreiking

Nadere informatie

Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Bijlage bij OCW Mededelingen 77 Driemaandelijks: oktober - november - december 2008

Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Bijlage bij OCW Mededelingen 77 Driemaandelijks: oktober - november - december 2008 Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Bijlage bij OCW Mededelingen 77 Driemaandelijks: oktober - november - december 2008 5 Waterdoorlatende verhardingen met betonstraatstenen Dossier www.brrc.be Verantw.

Nadere informatie

Verlichting en contrast voor personen met een visuele beperking

Verlichting en contrast voor personen met een visuele beperking De verlichting van onze gebouwen heeft een niet te onderschatten invloed op de manier waarop wij onze omgeving waarnemen. Hoewel er bij de keuze van een verlichtingstoestel vaak in eerste instantie rekening

Nadere informatie

TOEGANKELIJKHEID VAN GEBOUWEN VOOR PERSONEN MET BEPERKTE MOBILITEIT

TOEGANKELIJKHEID VAN GEBOUWEN VOOR PERSONEN MET BEPERKTE MOBILITEIT GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 21 november 2006 TITEL IV TOEGANKELIJKHEID VAN GEBOUWEN VOOR PERSONEN MET BEPERKTE MOBILITEIT

Nadere informatie

HANDLEIDING BEHORENDE BIJ HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

HANDLEIDING BEHORENDE BIJ HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE HANDLEIDING BEHORENDE BIJ HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE gepubliceerd op 1 januari 2015 2 Handleiding behorende bij het waarderingsstelsel voor zelfstandige woonruimte gepubliceerd

Nadere informatie

HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS

HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters handboek voor de verwerkers van VELUX daglichtsystemen Voorwoord Inhoud Dit handboek is bedoeld voor de verwerkers van VELUX

Nadere informatie

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING In overleg werken aan preventie Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233

Nadere informatie

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 Opslag van verpakte

Nadere informatie

Niet-technische samenvatting Ruimtelijk VeiligheidsRapport

Niet-technische samenvatting Ruimtelijk VeiligheidsRapport Niet-technische samenvatting Ruimtelijk VeiligheidsRapport in het kader van het Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk in opdracht van Ministerie van Economie,

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen

Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen Bouwprocesmanagement Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen Richtlijn zorgvuldig graafproces P u b l i c a t i e 2 5 0 CROW is het nationale kennisplatform voor infra structuur, verkeer, vervoer

Nadere informatie

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats Tussen de ondergetekenden:. wonende te.. hierna genoemd: de verhuurder EN. wonende te.. hierna genoemd: de huurder WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Nadere informatie

Tekst mr. ing. J.C. (Jacco) Huijzer

Tekst mr. ing. J.C. (Jacco) Huijzer 10 Verandering brandcompartiment: mogelijk zónder omgevingsvergunning? brandveiligheid Tekst mr. ing. J.C. (cco) Huijzer Veel bestaande gebouwen hebben te kampen met problemen op het gebied van brandveiligheid.

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw. Handleiding. voor het ontwerp en de uitvoering van verhardingen in betonstraatstenen OCW. Aanbevelingen A 80 / 09

Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw. Handleiding. voor het ontwerp en de uitvoering van verhardingen in betonstraatstenen OCW. Aanbevelingen A 80 / 09 Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw OCW Handleiding voor het ontwerp en de uitvoering van verhardingen in betonstraatstenen Aanbevelingen A 80 / 09 Deze handleiding is opgesteld door werkgroep «Handleiding

Nadere informatie

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 15:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 124 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor opslag en

Nadere informatie