Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis klachtenregeling cliënten en reglement van de klachtencommissie cliënten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis klachtenregeling cliënten en reglement van de klachtencommissie cliënten"

Transcriptie

1 Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis klachtenregeling cliënten en reglement van de klachtencommissie cliënten Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Bestuur NKI-AVL op 11 oktober 2011.

2 INHOUD Inleiding Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Definities Doel van de klachtenregeling NKI-AVL De klachtenfunctionaris Artikel 3.1. Taken van de klachtenfunctionaris Artikel 3.2. Positie van de klachtenfunctionaris Artikel 4. De klachtencommissie Artikel 4.1. Taken van de klachtencommissie Artikel 4.2. Positie van de klachtencommissie Artikel 4.3. Samenstelling van de klachtencommissie Artikel 4.4. Benoeming van de leden van de klachtencommissie Artikel 4.5. Vergaderingen van de klachtencommissie Artikel 4.6. Besluitvorming Artikel 4.7. Vertrouwelijkheid Artikel 4.8. Belangenverstrengeling Artikel 4.9. Bevoegdheden van de klachtencommissie Artikel Inzagerecht Artikel Rapportages van de klachtencommissie Artikel 5. Afhandeling van klachten Artikel 5.1. Wijze van indienen van klachten Artikel 5.2. Procedure klachtenafhandeling Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 10. Kosten Pers Wijziging klachtenregeling Inwerkingtreding klachtenregeling en reglement Slotbepaling

3 Inleiding Sinds 1995 is elke zorgaanbieder verplicht een klachtenregeling te hanteren die voldoet aan de eisen van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. De huidige regeling bestaat uit de klachtenregeling cliënten en het reglement van de klachtencommissie cliënten. Daarnaast is een folder beschikbaar met informatie over de klachtenregeling en de procedure van klachtenbehandeling- en bemiddeling. De klachtenafhandeling in het NKI-AVL wordt uitgevoerd door de klachtenfunctionaris en de klachtenbehandeling door de klachtencommissie. De klachtenfunctionaris heeft ook de functie van ambtelijk secretaris van de klachtencommissie. Uitgangspunt is dat klachten zoveel mogelijk worden afgehandeld op de plaats waar zij ontstaan. Lukt dat niet, dan wordt alleen als de klager daarmee instemt - door de klachtenfunctionaris een bemiddelingstraject gestart. Als de klager geen bemiddeling wil of de bemiddeling niet slaagt, wordt de procedure bij de klachtencommissie in gang gezet. Artikel 1. Definities Voor de toepassing van het bij of krachtens deze klachtenregeling bepaalde, wordt verstaan onder a) Klacht Een mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen over het functioneren van een of meer personen, werkzaam in het NKI-AVL, dan wel over het functioneren van het NKI-AVL als instelling op het terrein van de gezondheidszorg. b) Klager Degene die de klacht heeft ingediend of namens wie de klacht is ingediend. c) Klachtgerechtigde De cliënt die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, diens wettelijk vertegenwoordiger, erfgenaam of rechtverkrijgende, dan wel degene die (schriftelijk) door de gebruiker is gemachtigd om een klacht in te dienen. Een persoon die klaagt uit hoofde van zijn of haar werkverband in het NKI- AVL is geen klachtgerechtigde in deze zin. d) Klachtenfunctionaris Een functionaris in dienst van het NKI-AVL, die zorg moet dragen voor adequate voorlichting en informatie aan klachtgerechtigden over de klachtenopvang in het NKI-AVL, voor adequate opvang van klachten, en waar mogelijk adequate en onafhankelijke bemiddeling van klachten. e) Klachtencommissie Een commissie, ingesteld door de Raad van Bestuur van het NKI-AVL, die oordeelt over de ontvankelijkheid en de al dan niet gegrondheid van klachten van cliënten van het NKI-AVL, en de Raad van Bestuur van het NKI-AVL kan adviseren over het nemen van maatregelen naar aanleiding van ingediende klachten. f) Ambtelijk secretaris Een functionaris in dienst van het NKI-AVL, toegewezen aan de klachtencommissie, die is belast met de coördinatie en de procesbewaking van de klachtenprocedure en waar nodig secretariële en beleidsinhoudelijke ondersteuning geeft. g) Raad van Bestuur De Raad van Bestuur van het Nederlands Kanker Instituut-Antoni Van Leeuwenhoek ziekenhuis.

4 Artikel 2. Doel van de klachtenregeling NKI-AVL Met de klachtenregeling wordt beoogd: a. Recht te doen aan klager en degene(n) over wie wordt geklaagd. b. Een mogelijkheid te creëren voor herstel van de relatie, gebaseerd op onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid. c. Klachten in de toekomst te voorkomen Artikel 3. De klachtenfunctionaris Artikel 3.1. Taken van de klachtenfunctionaris De klachtenfunctionaris heeft de volgende taken: a. Het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting aan een (aspirant) klager over de in het NKI-AVL geldende klachtenregeling en het in het NKI-AVL op dit punt gevoerde beleid. b. Het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting aan een (aspirant) klager over de buiten het NKI-AVL aanwezige mogelijkheden tot behandeling van de klacht. c. Het in de gelegenheid stellen van de klachtgerechtigde om zijn klacht te verwoorden en zijn visie te geven op het gebeurde. d. Het desgewenst behulpzaam zijn van de klachtgerechtigde bij het op schrift stellen van zijn klacht. e. Het bemiddelen van klachten in de ruimste zin van het woord. f. Het zorgdragen voor een deugdelijke registratie van de ontvangen klachten en een goede vastlegging van de door de klachtenfunctionaris verrichte activiteiten in het kader van een klachtafhandeling. g. Het verzorgen van een maandelijkse rapportage van de geregistreerde klachten en de afhandeling daarvan ten behoeve van de klachtencommissie. h. Het verzorgen van een (kwartaal) rapportage van de geregistreerde klachten ten behoeve van de Raad van Bestuur, de hoofden van de clusters, afdelingen of diensten en de klachtencommissie. i. Het verzorgen van een jaarverslag in het jaardocument van het NKI-AVL over de werkzaamheden van het voorafgaande jaar. Artikel 3.2 Positie van de klachtenfunctionaris De klachtenfunctionaris is aangesteld door de Raad van Bestuur en ressorteert onder de Raad van Bestuur. Artikel 4. De klachtencommissie Artikel 4.1. Taken van de klachtencommissie De klachtencommissie heeft de volgende taken: a. Het geven van een oordeel over de ontvankelijkheid en de gegrondheid van klachten. b. Het geven van advies aan de Raad van Bestuur over het nemen van maatregelen naar aanleiding van klachten. c. Het in kennis stellen van de Raad van Bestuur van een klacht over een situatie waarbij sprake is van onverantwoorde zorg en, indien de klachtencommissie niet is gebleken dat de Raad van Bestuur ter zake

5 maatregelen heeft getroffen, het melden van deze klacht aan de ambtenaar van het staatstoezicht op de volksgezondheid. d. Zorg dragen voor een deugdelijke registratie van ontvangen klachten en een goede vastlegging van verrichte activiteiten in het kader van de klachtbehandeling. e. Het regelmatig bespreken van de maand- en kwartaalrapportage van de klachtenfunctionaris. f. Het uitbrengen van verslag van haar werkzaamheden aan de Raad van Bestuur. g. Zorg dragen voor een goede afstemming met de Patiëntenveiligheidscommissie. h. Het opstellen en het zo nodig aanpassen van het reglement van de klachtencommissie cliënten van het NKI-AVL, waarna dit door de Raad van Bestuur zal worden vastgesteld nadat de Ondernemingsraad hiermee heeft ingestemd. Artikel 4.2. Positie van de klachtencommissie De klachtencommissie is ingesteld door de Raad van Bestuur. Artikel 4.3. Samenstelling van de klachtencommissie De klachtencommissie is samengesteld uit de volgende leden: Twee leden van buiten de organisatie, waarvan, een lid met juridische kennis en ervaring op het gebied van de klachtbehandeling (voorzitter) een lid namens een patiëntenorganisatie. Vijf leden vanuit de organisatie, waarvan: twee leden uit de medische sector een lid uit de ondersteunende sector een lid uit de verpleegkundige sector een lid uit de paramedische sector. De klachtencommissie kan zich zo nodig laten bijstaan door personeelsleden uit de organisatie. Het desbetreffende personeelslid functioneert dan als adviseur van de klachtencommissie. Artikel 4.4. Benoeming van de leden van de klachtencommissie 1. De leden worden benoemd of van hun functie ontheven door de Raad van Bestuur. 2. De leden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Herbenoeming is mogelijk. 3. De Raad van Bestuur kan plaatsvervangend leden benoemen voor een periode van drie jaar. De plaatsvervangend voorzitter is van buiten de organisatie en wordt op advies van de voorzitter benoemd. Herbenoeming is mogelijk. 4. Aan de leden kan gedurende hun benoemingsperiode door de Raad van Bestuur hun lidmaatschap slechts worden ontnomen wegens kennelijke ongeschiktheid voor hun taak, dan wel indien zij blijken te verkeren in een toestand die meebrengt dat zij hun taak voor langere tijd niet kunnen uitoefenen. De Raad van Bestuur neemt een dergelijk besluit niet dan na overleg met de klachtencommissie. 5. Het lidmaatschap van de klachtencommissie is onverenigbaar met het lidmaatschap van de Raad van Bestuur.

6 6. De rol van ambtelijk secretaris wordt vervuld door de klachtenfunctionaris van het NKI-AVL. De ambtelijk secretaris maakt geen deel uit van de klachtencommissie. Artikel 4.5. Vergaderingen van de klachtencommissie De vergaderingen van de klachtencommissie zijn niet openbaar. De klachtencommissie vergadert zoveel als voor een tijdige afhandeling van de klachten dan wel voor een goede uitoefening van haar overige taken nodig is, doch minimaal vier maal per jaar. Artikel 4.6. Besluitvorming De klachtencommissie besluit bij gewone meerderheid van stemmen, maar streeft naar consensus. Wanneer de stemmen staken is de stem van de voorzitter doorslaggevend. De klachtencommissie kan geldige besluiten nemen bij afwezigheid van ten hoogste vier van de leden. Artikel 4.7. Vertrouwelijkheid De leden van de klachtencommissie en de klachtenfunctionaris zijn verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke gegevens die hun uit hoofde van hun lidmaatschap ter kennis zijn gekomen. De leden van de klachtencommissie die niet in dienst zijn van het NKI-AVL ondertekenen daartoe bij hun benoeming een verklaring. Ook de ambtelijk secretaris is tot geheimhouding verplicht. Artikel 4.8. Belangenverstrengeling Een lid van de klachtencommissie dat direct of indirect betrokken is geweest bij een gebeurtenis die de aanleiding vormt voor een klacht, dan wel in relatie staat tot de klager, neemt geen deel aan de behandeling van de klacht. Artikel 4.9. Bevoegdheden van de klachtencommissie De klachtencommissie kan de door haar noodzakelijk geachte inlichtingen inwinnen bij personen werkzaam in het NKI-AVL en is bevoegd alle plaatsen in het NKI-AVL te bezoeken als zij dat voor het onderzoek noodzakelijk acht. Alle personen werkzaam in het NKI-AVL zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan een onderzoek van de klachtencommissie en daarbij gebonden aan geheimhouding. Artikel Inzagerecht Alleen de leden van de klachtencommissie, de klachtenfunctionaris, de klager en degene(n) over wie wordt geklaagd hebben inzagerecht in de wederzijds verzonden brieven, informatie opgevraagd bij derden en in rapportages van ingeschakelde deskundigen. Artikel Rapportages door de klachtencommissie De klachtencommissie zal op de navolgende wijze rapporteren: a. De klachtencommissie zal in samenspraak met de Patiëntenveiligheidscommissie bij de kwartaalrapportage van de klachtenfunctionaris een overzicht maken ten behoeve van het overleg tussen de Raad van Bestuur en het decentraal management over de zaken

7 waarvan de klachtencommissie meent dat deze onder de aandacht van de Raad van Bestuur gebracht dienen te worden. b. De klachtencommissie brengt in de maand mei verslag uit van haar werkzaamheden van het afgelopen jaar aan de Raad van Bestuur. Daarnaast ontvangt de Raad van Bestuur maandelijks een overzicht van de geregistreerde klachten. Rapportage over individuele klachten zal geanonimiseerd gebeuren. c. Op verzoek van de Raad van Bestuur zullen een delegatie van de klachtencommissie en de ambtelijk secretaris overleg voeren met een lid van de Raad van Bestuur over de voortgang van de klachtencommissie. Artikel 5. Afhandeling van klachten Artikel 5.1. Wijze van indienen van klachten 1. Een klachtgerechtigde kan zijn of haar klacht op een van de drie navolgende wijzen indienen bij het NKI-AVL a. Mondeling of schriftelijk bij het management van de cluster, afdeling of dienst onder wiens verantwoordelijkheid de persoon valt over wie, of de gebeurtenis waarover, wordt geklaagd. b. Mondeling of schriftelijk bij de klachtenfunctionaris. c. Schriftelijk bij de klachtencommissie. 2. Een klacht die elders wordt ingediend wordt onverwijld doorgestuurd naar de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zorgt voor registratie van de klachten. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. Volstaan wordt met registratie. 3. Het beleid van het NKI-AVL op het punt van de klachtenafhandeling is erop gericht dat de klacht zo dicht mogelijk wordt afgehandeld bij de plaats waar de klacht is ontstaan. Daarbij is de keuze van de klachtgerechtigde beslissend. Artikel 5.2. Procedure klachtenafhandeling De procedure van de klachtenafhandeling kan als volgt verlopen: A. Klachten ingediend bij het verantwoordelijke management. Het verantwoordelijke management zal proberen de klacht op te lossen. In de gevallen waarin dit niet mogelijk blijkt, zal de klager worden geïnformeerd over de verdere mogelijkheden voor afhandeling en behandeling van klachten in het NKI-AVL en onverwijld worden doorverwezen naar de klachtenfunctionaris of de klachtencommissie. B. Klachten ingediend bij of doorverwezen naar de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris probeert te bemiddelen bij het oplossen van de klacht. Bemiddeling kan inhouden: Het geven van informatie en voorlichting aan de klachtgerechtigde. Het in contact brengen van de klachtgerechtigde met degene(n) over wie wordt geklaagd, dan wel de direct verantwoordelijke functionaris.

8 Het regelen van een gesprek tussen de klachtgerechtigde en degene(n) over wie wordt geklaagd, dan wel de direct verantwoordelijke functionaris, waarbij de klachtenfunctionaris als onpartijdig gespreksleider kan optreden. Het geven van een (mondelinge of schriftelijke) toelichting aan klager op de gedraging waarover wordt geklaagd. Omdat bemiddeling maatwerk is moet de klachtenfunctionaris zoveel mogelijk vrijheid hebben om, in overleg met de klachtgerechtigde, de juiste wijze van afhandeling te bepalen. Indien de klachtgerechtigde verzoekt de klacht door de klachtencommissie te laten behandelen, dan zal de klachtenfunctionaris ervoor zorgen dat de klacht op schrift wordt gesteld en onverwijld wordt doorgestuurd naar de klachtencommissie. C. Klachten ingediend bij of doorverwezen naar de Klachtencommissie. De klachtencommissie behandelt de klacht volgens het door haar opgestelde reglement, dat als bijlage bij deze klachtenregeling is gevoegd en daarvan deel uitmaakt. Klager en degene(n) over wie wordt geklaagd kunnen zich bij de behandeling door de klachtencommissie laten bijstaan. De klachtencommissie zal ernaar streven om haar schriftelijke beslissing binnen drie maanden nadat de klacht bij haar is binnengekomen aan de klager, degene(n) over wie wordt geklaagd, het management van de desbetreffende cluster, afdeling of dienst en de Raad van Bestuur te doen toekomen. Bij afwijking van deze termijn doet de klachtencommissie daarvan onder opgaaf van redenen mededeling aan de klager, degene(n) over wie wordt geklaagd, het management van de desbetreffende cluster, afdeling of dienst en de Raad van Bestuur, onder vermelding van de termijn waarbinnen de beslissing alsnog zal worden verzonden. De Raad van Bestuur neemt aan de hand van de beslissing van de klachtencommissie een eindstandpunt in en stelt klager, degene(n) over wie wordt geklaagd en de klachtencommissie daarvan binnen vier weken na ontvangst van de beslissing van de klachtencommissie schriftelijk op de hoogte. Daarbij deelt de Raad van Bestuur tevens mee of hij naar aanleiding van de beslissing maatregelen zal nemen en zo ja welke. Bij afwijking van deze termijn doet de Raad van Bestuur daarvan onder opgaaf van redenen mededeling aan de klager, degene(n) over wie geklaagd wordt en de klachtencommissie, onder vermelding van de termijn waarbinnen hij alsnog zijn standpunt kenbaar zal maken. Wanneer de voorgenomen maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd stelt de Raad van Bestuur de klachtencommissie daarvan op de hoogte. Artikel 6. Kosten De klachtprocedure is kosteloos. Artikel 7. Pers Mededelingen aan de pers over een klacht geschieden door het hoofd PR & Voorlichting op indicatie van de Raad van Bestuur, na overleg met de direct betrokken NKI-AVL medewerkers en de klachtencommissie, alsmede, indien

9 mogelijk, met toestemming de desbetreffende klager, dan wel diens rechtsgeldige vertegenwoordiger. Degene(n) over wie geklaagd wordt dient expliciet toestemming te geven voor het doen van mededelingen aan de pers. Indien de belangen van de organisatie echter zo groot zijn dat weigeren van toestemming door de klager niet is gerechtvaardigd, kan zonder toestemming van degene(n) over wie geklaagd wordt mededelingen aan de pers worden gedaan. Het recht op geven van toestemming door degene(n) over wie geklaagd wordt vervalt eveneens als deze zelf de pers heeft/hebben gezocht. Artikel 8. Wijziging klachtenregeling Deze klachtenregeling kan uitsluitend worden gewijzigd door de Raad van Bestuur. Deze klachtenregeling is ter instemming voorgelegd aan de Ondernemingsraad en ter advisering aan de Patiëntenraad NKI-AVL. Artikel 9. Inwerkingtreding klachtenregeling en reglement Deze klachtenregeling en het als bijlage daaraan toegevoegde reglement van de klachtencommissie cliënten zijn in werking getreden op 1 februari Artikel 10 Slotbepaling In alle gevallen waar deze klachtenregeling niet van toepassing is beslist de Raad van Bestuur, gehoord de klachtencommissie. Bijlage: Reglement van de klachtencommissie cliënten van het NKI-AVL

Klachtenregeling & Reglement klachtencommissie cliënten

Klachtenregeling & Reglement klachtencommissie cliënten Klachtenregeling & Reglement klachtencommissie cliënten Vastgesteld door de raad van bestuur op 15 september 2015 Inhoud: Inleiding Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 3.1 Artikel 3.2 Artikel 4. Artikel

Nadere informatie

Klachtenreglement Human Concern

Klachtenreglement Human Concern Klachtenreglement Human Concern 1. Klachtenreglement 1. Begripsbepaling - Klacht een uiting van onvrede met de geboden zorg en/of de organisatie daarvan alsook het ontbreken van zorg of een naar voren

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING HUMAN CONCERN

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING HUMAN CONCERN REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING HUMAN CONCERN Artikel 1. begripsbepaling a. Klacht een uiting van onvrede met de geboden zorg en/of de organisatie daarvan alsook het ontbreken van zorg of een naar

Nadere informatie

Klachtenregeling. Streekziekenhuis Koningin Beatrix

Klachtenregeling. Streekziekenhuis Koningin Beatrix Klachtenregeling Streekziekenhuis Koningin Beatrix Het SKB vindt het belangrijk dat patiënten en bezoekers tevreden zijn over de dienstverlening in het ziekenhuis. Daarom streven de medewerkers er naar

Nadere informatie

Klachtenreglement ActiefTalent

Klachtenreglement ActiefTalent Klachtenreglement ActiefTalent Algemene bepalingen Artikel 1 Definities a. ActiefTalent: Stichting ActiefTalent; b. Awb: de Algemene wet bestuursrecht; c. Klacht: een bij de Klachtencommissie ingediend

Nadere informatie

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek)

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) Artikel 1 Wettelijke grondslag Deze klachtenregeling heeft betrekking op de behandeling van klachten in overeenstemming

Nadere informatie

Klachtenreglement. Het door de Raad van Commissarissen benoemde orgaan dat belast is met het bestuur van het ziekenhuis.

Klachtenreglement. Het door de Raad van Commissarissen benoemde orgaan dat belast is met het bestuur van het ziekenhuis. 1. Begripsbepalingen Ziekenhuis Stichting Oogziekenhuis Zonnestraal. Raad van Bestuur Het door de Raad van Commissarissen benoemde orgaan dat belast is met het bestuur van het ziekenhuis. Directie De groep

Nadere informatie

DOELSTELLING VAN EN UITGANGSPUNTEN BIJ DE KLACHTENREGELING

DOELSTELLING VAN EN UITGANGSPUNTEN BIJ DE KLACHTENREGELING REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE BEGRIPSOMSCHRIJVING Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: de zelfstandig werkende verloskundige,

Nadere informatie

Reglement van de Klachtencommissie van de Stichting Klachtencommissie Extramurale Medisch Specialistische Zorg te Zeist

Reglement van de Klachtencommissie van de Stichting Klachtencommissie Extramurale Medisch Specialistische Zorg te Zeist Reglement van de Klachtencommissie van de Stichting Klachtencommissie Extramurale Medisch Specialistische Zorg te Zeist Toepassingsgebied Artikel 1 Deze regeling is krachtens de Wet Klachtrecht Cliënten

Nadere informatie

Reglement van de Klachtencommissie van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, hierna te noemen CWZ.

Reglement van de Klachtencommissie van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, hierna te noemen CWZ. Reglement van de Klachtencommissie van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, hierna te noemen CWZ. Preambule: Dit reglement is een praktische uitwerking van de uitgangspunten met betrekking tot een onafhankelijke

Nadere informatie

STICHTING BUDDY NETWERK DEN HAAG KLACHTENREGELING

STICHTING BUDDY NETWERK DEN HAAG KLACHTENREGELING STICHTING BUDDY NETWERK DEN HAAG KLACHTENREGELING Artikel 1: Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: 1. directie: de persoon of verzameling personen die eindverantwoordelijk is/zijn voor

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2.

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2. Reglement klachtencommissie De klachtenreglement geeft de afhandeling van klachten aan zoals die naar behoren wordt gevolgd door Sentinelzorg. Alle medewerkers van Sentinelzorg proberen hun werk zo professioneel

Nadere informatie

Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen. GGZ ingeest Arkin HVO-Querido

Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen. GGZ ingeest Arkin HVO-Querido Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen GGZ ingeest Arkin HVO-Querido Maart 2012 Inhoud ALGEMENTE BEPALINGEN Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Samenstelling, benoeming en ontslag

Nadere informatie

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen.

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen. Klachtenreglement Artikel 1 Algemene Begripsbepaling. 1.1 Klacht: een probleem of ongenoegen dat een persoon of een instantie heeft met de organisatie, het bestuur, een medewerker of een vrijwilliger,

Nadere informatie

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Slachtofferhulp Nederland is een zelfstandige toonaangevende, deskundige en professioneel opererende organisatie. Zij werkt met vrijwilligers en betaalde

Nadere informatie

Klachtenprocedure & reglement

Klachtenprocedure & reglement Klachtenprocedure & reglement 1 Klachtenprocedure Inleiding Voor zowel de procedure als het reglement is het model gebruikt dat door de MO-Groep (branchorganisatie Welzijn & Maatschappelijk werk) is ontwikkeld.

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTEN CLIENTEN

REGLEMENT KLACHTEN CLIENTEN REGLEMENT KLACHTEN CLIENTEN Instituut voor Maatschappelijk Werk Tilburg e.o. Versie 1.3 April 2005 1 REGLEMENT KLACHTEN CLIENTEN In een klachtrechtreglement ligt vast welke weg een cliënt kan/moet bewandelen

Nadere informatie

Klachtenreglement. AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6

Klachtenreglement. AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6 Klachtenreglement AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6 KLACHTENREGLEMENT Dit is de klachtenregeling van de woonzorgcentra Amaris Florisberg en Amaris De Kuijer. De Cliënt Vertrouwenspersoon (CVP) die werkzaam is

Nadere informatie

LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten

LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten Inleiding Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) is een vrijgevestigd eerstelijns/gz-psycholoog, psychotherapeut / klinisch

Nadere informatie

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk inzage-exemplaar voor klanten REGLEMENT KLACHTRECHT Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel

Nadere informatie

KLACHTEN REGLEMENT STICHTING NOBCO

KLACHTEN REGLEMENT STICHTING NOBCO KLACHTEN REGLEMENT STICHTING NOBCO Preambule Het bestuur van de Stichting Nederlandse Orde voor Beroeps Coaches (NOBCO) heeft besloten een klachtenprocedure in het leven te roepen en heeft daarvoor het

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting Weerklank Nederland

Klachtenregeling Stichting Weerklank Nederland Klachtenregeling Stichting Weerklank Nederland De Stichting Weerklank doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals

Nadere informatie

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding Klachtenregeling Stichting Zorg voor Borstvoeding vastgesteld in de bestuursvergadering Stichting Zorg voor Borstvoeding Versie 2014 KLACHTENREGELING Klachtenregeling van de Stichting Zorg voor Borstvoeding

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE WELZIJN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING RIJK VAN NIJMEGEN

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE WELZIJN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING RIJK VAN NIJMEGEN REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE WELZIJN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING RIJK VAN NIJMEGEN Algemene bepalingen De Stichting NIM, instelling voor maatschappelijk werk, gevestigd te Nijmegen overwegende:

Nadere informatie

Reglement voor klachtafhandeling NeVeP

Reglement voor klachtafhandeling NeVeP Reglement voor klachtafhandeling NeVeP Artikel 1. Begripsomschrijving 1.1 Zorgaanbieder Elk bij de Nederlandse Vereniging van Particuliere Woon- en/of Zorgvoorzieningen (NeVeP) aangesloten (aspirant-)lid.

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers

Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1. Vrijwilliger: Iemand die buiten een gezagsverhouding, onbetaald, werkzaamheden

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Algemeen Het klachtenreglement van de N.V.P.M.K.T. beschrijft de opvang, bemiddeling en behandeling

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgmed

Klachtenreglement Zorgmed 1 Klachtenreglement Zorgmed Inhoudsopgave Inleiding 2 Hoofdstuk 1 Definities 3 Art. 1.1. Art. 1.2. Art. 1.3. Art. 1.4. Klacht Klager Medewerker Klachtencommissie Hoofdstuk 2 Procedure voor behandeling

Nadere informatie

Inhoud klachtreglement

Inhoud klachtreglement Inhoud klachtreglement Inleiding 2 Begripsbepaling 2 Doelstelling van de klachtencommissie 2 Uitgangspunten bij het klachtenreglement 3 Benoeming en samenstelling van de klachtencommissie 3 Taken van de

Nadere informatie

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V.

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V. Protocol Klachtencommissie Autimaat B.V. Doetinchem December 2011 Protocol van de klachtencommissie van Autimaat B.V. Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling

Nadere informatie

Reglement voor de klachtencommissie fysiotherapie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

Reglement voor de klachtencommissie fysiotherapie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) Reglement voor de klachtencommissie fysiotherapie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) Artikel 1 Begripsbepalingen In deze klachtenregeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder

Nadere informatie

Reglement Landelijke klachtencommissie Bevolkingsonderzoek

Reglement Landelijke klachtencommissie Bevolkingsonderzoek Reglement Landelijke klachtencommissie Bevolkingsonderzoek Artikel 1: Doel reglement Doel van dit reglement is het beschrijven van de werkwijze, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de klachtencommissie.

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND

KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND Het dagelijks bestuur en de voorzitter van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, ieder voor zover zij bevoegd zijn;

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie Pento

Reglement klachtencommissie Pento Reglement klachtencommissie Pento Versie februari 2014 Inleiding Zowel cliënten als medewerkers van Pento hebben de mogelijkheid om een formele klacht in te dienen bij de klachtencommissie van Pento In

Nadere informatie

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg De onafhankelijke Klachtenregeling voor ZZP-ers in de zorg Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector is iedere zorgaanbieder sinds 1november 1995 verplicht

Nadere informatie

Klachtenregelement Pagina 1 van 6. Klachtenreglement

Klachtenregelement Pagina 1 van 6. Klachtenreglement Klachtenregelement Pagina 1 van 6 Klachtenreglement Inhoudsopgave: Klacht Klager Klachtenprocedure Klachtenbehandeling door directie Klachtenbehandeling door klachtencommissie Beslissing klachtencommissie

Nadere informatie

Klachtenregeling GGD regio Utrecht

Klachtenregeling GGD regio Utrecht Klachtenregeling GGD regio Utrecht Artikel 1 BEGRIPPEN Klacht Uiting van onvrede over de zorgverlening en/of dienstverlening en/of bejegening door de zorgaanbieder. Klager Een natuurlijk persoon die gebruik

Nadere informatie

Landelijke Klachtencommissie VPTZ Geschilregeling tussen VPTZ organisaties en VPTZ Nederland

Landelijke Klachtencommissie VPTZ Geschilregeling tussen VPTZ organisaties en VPTZ Nederland Landelijke Klachtencommissie VPTZ Geschilregeling tussen VPTZ organisaties en VPTZ Nederland Deze geschilregeling betreft geschilpunten tussen een of meer VPTZ organisaties enerzijds en het bestuur anderzijds

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 743 Paraaf: Onderwerp : Klachtenregeling en Reglement van orde klachtencommissie Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van de Klachtenregeling

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT]

KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT] KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT] Postadres: Wilhelminalaan 3 3743 DB Baarn Versie mei 2012 2 I. BEGRIPSBEPALINGEN 1. Instellingen:

Nadere informatie

Klachtenreglement Nederlandse Register voor Osteopathie

Klachtenreglement Nederlandse Register voor Osteopathie Klachtenreglement Nederlandse Register voor Osteopathie Overwegende dat: de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) zorgaanbieders de verplichting oplegt tot een klachtregeling; de osteopathie met haar

Nadere informatie

veranderjewereld Klachtenregeling NOBCO Leonie Linssen www.veranderjewereld.nl

veranderjewereld Klachtenregeling NOBCO Leonie Linssen www.veranderjewereld.nl Leonie Linssen Coach en Counsellor Tel : 073-6420725 M: 06-45550680 E-mail: info@veranderjewereld.nl www.veranderjewereld.nl Verander je Wereld conformeert zich aan de klachtenregeling van de Nederlandse

Nadere informatie

Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland

Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland Beheerder: Naam Functie Afdeling Rita Bijker Kwaliteitsmedewerker Kwaliteit Innovatie Centrum INLEIDING Dit reglement

Nadere informatie

Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen

Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie. Afkortingen en Definities. Inleiding

Reglement Klachtencommissie. Afkortingen en Definities. Inleiding Reglement Klachtencommissie Inleiding Dit document is van toepassing op de Klachtencommissie van het LUMC en beschrijft de werkwijze en verantwoordelijkheden van deze commissie. Hiermee wordt voldaan aan

Nadere informatie

Artikel 2 Wie een klacht kan indienen Een klacht over een gedraging jegens een cliënt kan worden ingediend door:

Artikel 2 Wie een klacht kan indienen Een klacht over een gedraging jegens een cliënt kan worden ingediend door: Klachtenreglement Allerzorg Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : Allerzorg; b. directie : de

Nadere informatie

'Klachtenregeling WSD'

'Klachtenregeling WSD' KLACHTENREGELING WSD HET ALGEMEEN BESTUUR VAN WSD Gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van WSD d.d.; Gelet op de ter zake gegeven instemming van de Centrale Ondernemingsraad van WSD d.d. Overwegende

Nadere informatie

INTERN KLACHTENREGLEMENT KINDEROPVANG voor Klanten KINDEROPVANG BIJDEHAND

INTERN KLACHTENREGLEMENT KINDEROPVANG voor Klanten KINDEROPVANG BIJDEHAND INTERN KLACHTENREGLEMENT KINDEROPVANG voor Klanten KINDEROPVANG BIJDEHAND Voorwoord Als gebruiker van onze kinderopvang bent u reeds bekend met onze dienstverlening. Ondanks het zo goed mogelijk vervullen

Nadere informatie

Klachtenregeling Kindercath

Klachtenregeling Kindercath Klachtenregeling Kindercath Zilkerbinnenweg 72 A 2191 AE De Zilk 0252-528 658 info@kindercath.nl www.kindercath.nl Kamer van Koophandel Amsterdam 34085729 Landelijk Register Kinderopvang 213457398 Wat

Nadere informatie

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Pagina 1 van 17 Klachtenregeling versie 1.6 17-07-2014 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Bij wie kan een klacht worden ingediend.... 5 Artikel 3

Nadere informatie

Klachtenprocedure Malva Opleiding

Klachtenprocedure Malva Opleiding 1 Klachtenprocedure Malva Opleiding Inwerkingtreding: januari 2010 Inhoudsopgave Preambule 1. Definities 2. Indienen van een klacht en voortraject 3. Behandeling van een klacht 4. Niet in behandeling nemen

Nadere informatie

Documenttype: Reglement Versie: 6 Code: Centrale stafdienst Klachten Titel: Klachtenregeling patiënten Deventer Ziekenhuis

Documenttype: Reglement Versie: 6 Code: Centrale stafdienst Klachten Titel: Klachtenregeling patiënten Deventer Ziekenhuis Inhoudsopgave 1. Titel... 1 2. Doel... 1 3. Toepassingsgebied... 1 4. Definities... 1 5. Uitgangspunten bij het klachtenbeleid en de klachtenregeling... 3 6. Werkwijze: het indienen van een klacht... 3

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie 1. Begripsomschrijving a. Raad van Bestuur: het krachtens artikel 3 lid 1 van de statuten van de Sophia Stichting te 's-gravenhage met het bestuur van de instelling belaste

Nadere informatie

Klachtenreglement. Datum vaststelling: 3 april 2013 Datum inwerkingtreding: 1 mei 2013

Klachtenreglement. Datum vaststelling: 3 april 2013 Datum inwerkingtreding: 1 mei 2013 Klachtenreglement Datum vaststelling: 3 april 2013 Datum inwerkingtreding: 1 mei 2013 Audité klachtencommissie zorg p/a De Kazerne Annerweg 30 9471 KV ZUIDLAREN ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Klachtenreglement CIZ. Klachtenreglement CIZ - vastgesteld 31 december 2014 1

Klachtenreglement CIZ. Klachtenreglement CIZ - vastgesteld 31 december 2014 1 Klachtenreglement CIZ 2015 Klachtenreglement CIZ - vastgesteld 31 december 2014 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Klachtrecht Artikel 3 Behoorlijke behandeling Hoofdstuk

Nadere informatie

NVGzP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten

NVGzP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten NVGzP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten Inleiding Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) is een vrijgevestigd gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog of

Nadere informatie

Regeling KLACHTENREGLEMENT VOOR CLIENTEN

Regeling KLACHTENREGLEMENT VOOR CLIENTEN Regeling KLACHTENREGLEMENT VOOR CLIENTEN Vrijgegeven door documenthouder: Sectormanager Kwaliteitsmanager ASVZ pagina 1 van 7 1. Titel Klachtenreglement voor cliënten 2 Toepassingsgebied Een cliënt en/of

Nadere informatie

Klachten Procedure en Reglement

Klachten Procedure en Reglement Klachten De directie van Coaching Plaza heeft een klachtenprocedure in het leven geroepen en heeft daarvoor het volgende reglement vastgesteld. Tevens heeft de directie de hierin genoemde klachtencommissie

Nadere informatie

Infinitus zorg klachtenreglement

Infinitus zorg klachtenreglement Infinitus zorg klachtenreglement Inleiding Iedere klant van Infinitus zorg heeft recht om een klacht in te dienen als de dienstverlening niet in orde is. Dit is bij wet geregeld: de Wet Klachtrecht Cliënten

Nadere informatie

KLACHTENREGELING PRO-CURA BV

KLACHTENREGELING PRO-CURA BV KLACHTENREGELING PRO-CURA BV Leiderdorp, Januari 2011 Pagina 1 van 7 INHOUD Inleiding... 3 Artikel 1 Begripsomschrijving... 3 Artikel 2 Klachtencommissie... 4 Artikel 3 Aanmelding van een klacht... 4 Artikel

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CEDERGROEP

KLACHTENREGELING CEDERGROEP KLACHTENREGELING CEDERGROEP Inhoudsopgave Hoofdstukken Onderwerp Artikel Pagina 1 Begripsbepalingen art.1 1 2 Behandeling van de klachten 2 t/m 6 Paragraaf 1 De contactpersoon art. 2 2 Paragraaf 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

K L A C H T E N R E G E L IN G

K L A C H T E N R E G E L IN G KLACHTENREGELING Klachtenregeling Amnesty International, Afdeling Nederland, 2007 Inhoudsopgave I ALGEMENE BEPALINGEN 3 Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Definities Doelstellingen Geheimhouding II DE KLACHTENCOÖRDINATOR

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT AUTISME KENNIS CENTRUM

KLACHTENREGLEMENT AUTISME KENNIS CENTRUM HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Instelling : Autisme Kennis Centrum (hierna: de instelling). 2. Klachtencommissie : de commissie door

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Radboud Universitair Medisch Centrum. 16 april 2013

KLACHTENREGELING. Radboud Universitair Medisch Centrum. 16 april 2013 KLACHTENREGELING Radboud Universitair Medisch Centrum 16 april 2013 Klachtenregeling in het Radboud Universitair Medisch Centrum Uitgangspunten De Raad van Bestuur van het Radboud Universitair Medisch

Nadere informatie

Klachtenregeling BLM Accountants & Adviseurs

Klachtenregeling BLM Accountants & Adviseurs Klachtenregeling BLM Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave 1 Voorbeeld Procedure Klachtenregeling...1 1.1 Begripsbepalingen...1 1.2 Verantwoordelijkheid bestuur...1 1.3 Klachtencommissie...1 1.4 Compliance

Nadere informatie

KLACHTEN- REGLEMENT KLACHTENREGLEMENT BEROEPSVERENIGING JOBCOACHES NEDERLAND

KLACHTEN- REGLEMENT KLACHTENREGLEMENT BEROEPSVERENIGING JOBCOACHES NEDERLAND KLACHTEN- REGLEMENT 1 Klachtenreglement Geldend voor alle register leden die het vak jobcoaching uitoefenen LANDELIJKE KLACHTREGELING VAN DE Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Klachtenreglement. Stichting Audiologische Opleidingen

Klachtenreglement. Stichting Audiologische Opleidingen Klachtenreglement Stichting Audiologische Opleidingen Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. klacht: een schriftelijke uiting van onvrede gericht aan de Klachtencommissie SAO

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. Unu

KLACHTENREGLEMENT. Unu KLACHTENREGLEMENT Unu 2 INDIENEN VAN EEN KLACHT... 2 3 BEHANDELING KLACHTEN DOOR Unu...3 4 VERVOLGPROCEDURE... 4 5 KLACHTENCOMMISSIE... 5 6 BEHANDELING VAN DE KLACHT DOOR DE KLACHTENCOMMISSIE..6 7 GEVOLG

Nadere informatie

KLACHTRECHT INZAKE HET MAATSCHAPPELIJK WERK. Inzage-exemplaar voor cliënten

KLACHTRECHT INZAKE HET MAATSCHAPPELIJK WERK. Inzage-exemplaar voor cliënten KLACHTRECHT INZAKE HET MAATSCHAPPELIJK WERK Inzage-exemplaar voor cliënten REGLEMENT KLACHTRECHT Deelnemende organisaties: De leden van de Drentse federatie voor Maatschappelijk Werk, te weten: - Stichting

Nadere informatie

Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop

Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: het Strabrecht College te Geldrop, school als bedoeld in Wet op

Nadere informatie

b. Afdeling: Een medische afdeling van VUmc, zoals bedoeld in artikel 12.15 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

b. Afdeling: Een medische afdeling van VUmc, zoals bedoeld in artikel 12.15 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Klachtenregeling VU medisch centrum Preambule Deze regeling beoogt te voorzien in een geheel van beleid, maatregelen en middelen voor de behandeling van klachten bedoeld in artikel 2 van de Wet Klachtrecht

Nadere informatie

Klachtenregeling Humanitas DMH versie JobRun,

Klachtenregeling Humanitas DMH versie JobRun, Klachtenregeling Humanitas DMH, versie JobRun Titel Klachtenregeling Humanitas DMH versie JobRun, Status Definitief Versie en uitgiftedatum 1.2 / 15 december 2014 Opgesteld door / Afdeling / Functie Grethe

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten en hun vertegenwoordigers

Klachtenreglement cliënten en hun vertegenwoordigers Inleiding Het klachtenreglement heeft tot doel om het mogelijk te maken dat klachten van cliënten, wettelijk vertegenwoordigers of andere direct bij de cliënt betrokken personen, goed en zo snel mogelijk

Nadere informatie

Wie kan klagen? Een persoon of organisatie die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een regionale ondersteuningsstructuur (ROS).

Wie kan klagen? Een persoon of organisatie die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een regionale ondersteuningsstructuur (ROS). KLACHTENREGELING ROS-COLLECTIEF Inleiding Indien personen of organisaties een klacht willen indienen die betrekking heeft op (medewerkers van) een regionale ondersteuningsstructuur (ROS), dan dient men

Nadere informatie

Klachtenregeling rechtbank Noord-Holland

Klachtenregeling rechtbank Noord-Holland Klachtenregeling rechtbank Noord-Holland datum 9 april 2013 auteur Gerechtsbestuur Noord-Holland Klachtenregeling rechtbank Noord-Holland pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 Definities 3 2 Klachtrecht 3 3 Klaagschrift

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. aangepast: 01 januari 2013. Begripsomschrijvingen

KLACHTENREGELING. aangepast: 01 januari 2013. Begripsomschrijvingen KLACHTENREGELING aangepast: 01 januari 2013 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a) Cliënt natuurlijke persoon aan

Nadere informatie

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs 1600 Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder betrokkene: een lid van het personeel, een lid van

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Stichting MONTON

KLACHTENREGELING Stichting MONTON KLACHTENREGELING Stichting MONTON Het bevoegd gezag van de Stichting MONTON gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende

Nadere informatie

Theo Geurts Coaching en Mediation ALGEMENE KLACHTENREGELING

Theo Geurts Coaching en Mediation ALGEMENE KLACHTENREGELING Theo Geurts Coaching en Mediation ALGEMENE KLACHTENREGELING Algemene Klachtenregeling Theo Geurts Coaching en Mediation versie 3 december 2012 Algemene Klachtenregeling Theo Geurts Coaching en Mediation

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen

Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen Reglement Geschillencommissie Pagina 1 van 8 Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen De Huurdersraad en de Geschillencommissie zijn vooraf

Nadere informatie

Klachtenregeling Bonaventuracollege

Klachtenregeling Bonaventuracollege Klachtenregeling Bonaventuracollege Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 In deze regeling wordt verstaan onder een : a. school: een school als bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs; b. commissie:

Nadere informatie

Klachtenregeling. Reglement procedure Klachtafhandeling BCND. Algemeen

Klachtenregeling. Reglement procedure Klachtafhandeling BCND. Algemeen Klachtenregeling Algemeen 1. Indien de eigenaar van een dier dat behandeld is door een lid van de BCND een klacht heeft over dat lid, bespreekt de eigenaar de klacht eerst met de behandelend therapeut.

Nadere informatie

Klachtenregeling CVO t Gooi

Klachtenregeling CVO t Gooi Deze externe klachtenregeling geldt indien de interne klachtenregeling naar het oordeel van de klager onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. Klachtenregeling CVO t Gooi Het bestuur van CVO t Gooi, gelet

Nadere informatie

Externe klachtenregeling Samen Spelen. 3.1 Inleiding

Externe klachtenregeling Samen Spelen. 3.1 Inleiding Externe klachtenregeling Samen Spelen 3.1 Inleiding Samen Spelen is aangesloten bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang. Dit is een stichting kan worden ingeschakeld door ouders van kinderdagverblijven,

Nadere informatie

Klachtenreglement Martini Ziekenhuis

Klachtenreglement Martini Ziekenhuis Klachtenreglement Martini Ziekenhuis Verantwoording Volgens de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) moeten zorgaanbieders, die zorg leveren als in de wet omschreven voorzien in een regeling waardoor

Nadere informatie

Klachtenregeling VeWeVe

Klachtenregeling VeWeVe Klachtenregeling VeWeVe Artikel 1. Definities Aangeklaagde: Auditbureau: Beroep: Bestuur: Cliënt: Klacht: Klachtencommissie: Klager: Kwaliteitsprotocol: Lid: Secretaris: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Friesland College

Reglement Klachtencommissie Friesland College Reglement Klachtencommissie Friesland College I. definities Aangeklaagde: een ieder die deel uitmaakt van de instelling, zowel personeel als cursist en tegen wie een klacht is ingediend. Bevoegd gezag:

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN DE STICHTING FIOM

KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN DE STICHTING FIOM KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN DE STICHTING FIOM Deze klachtenregeling is opgesteld ten behoeve van cliënten van de Stichting Fiom. Het doel van deze klachtenregeling is tweeledig. Enerzijds geeft

Nadere informatie

In deze bijlage vindt u informatie voor als u niet tevreden bent of wilt klagen over de geleverde begeleiding.

In deze bijlage vindt u informatie voor als u niet tevreden bent of wilt klagen over de geleverde begeleiding. Klachtenregeling Inleiding Als verpleegkundige en therapeute prober ik u zo goed mogelijk van dienst te zijn en goede zorg te verlenen. In een enkel geval kan er soms wel eens iets mis gaan. Dat is vervelend

Nadere informatie

Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen GGZ ingeest, Arkin, HVO-Querido

Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen GGZ ingeest, Arkin, HVO-Querido Handleiding Familiebeleid 2.4.2 Voorbeelden van Klachtenregelingen voor familie van GGZ-cliënten Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen GGZ ingeest, Arkin, HVO-Querido GGZ ingeest,

Nadere informatie

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs De inwerkingtreding van de Kwaliteitswet per 1 augustus 1998 hield onder meer in dat schoolbesturen verplicht werden een klachtenregeling voor elk

Nadere informatie

Klachtreglement Geschillencommissie Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen. Definities

Klachtreglement Geschillencommissie Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen. Definities Klachtreglement Geschillencommissie Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen Definities Artikel 1: In dit Reglement wordt verstaan onder: 1.1 Commissie: de Geschillencommissie NKH; 1.2 NKH: het Nationaal Keurmerk

Nadere informatie

Klachtenreglement voor cliënten Maashorst

Klachtenreglement voor cliënten Maashorst Klachtenreglement voor cliënten Maashorst De Stichting Maashorst; gevestigd te Reek overwegende dat van instellingszijde gestreefd wordt naar een hulpverlening aan cliënten van optimale kwaliteit; dat

Nadere informatie

Klachtenreglement. Klachtenbehandeling door de klachtencommissie van Buurtzorg Nederland op basis van de wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector

Klachtenreglement. Klachtenbehandeling door de klachtencommissie van Buurtzorg Nederland op basis van de wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector Klachtenreglement Klachtenbehandeling door de klachtencommissie van Buurtzorg Nederland op basis van de wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit klachtenreglement wordt

Nadere informatie

Rapport. Datum: 1 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/298

Rapport. Datum: 1 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/298 Rapport Datum: 1 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/298 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Stichting Welzijns- en Gezondheidszorg Ambulante Jeugdbescherming en Jeugdhulpverlening heeft geweigerd het

Nadere informatie

Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers

Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers RAPPORT Versie: 2.0 Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers Raad van Bestuur Postbus 5247 2000 CE Haarlem T 088-777 81 06 F 023-799 37 18 www.bjznh.nl 1 Aanhef Gelet op de

Nadere informatie

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Klachtenregeling Het bevoegd gezag STAIJ; Gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende Klachtenregeling vast. Hoofdstuk

Nadere informatie

b) Directeur De directeur van de Stichting Levenseindekliniek, of diens vervanger.

b) Directeur De directeur van de Stichting Levenseindekliniek, of diens vervanger. KLACHTENREGELING STICHTING LEVENSEINDEKLINIEK Bewerkt door Datum Omschrijving Steven Pleiter 16 oktober 2014 Versie 1 Revisiefrequentie Eerstvolgende Omschrijving Jaarlijks Augustus 2015 1) Definities

Nadere informatie

Klachtenregeling de Bibliotheek De Groene Venen

Klachtenregeling de Bibliotheek De Groene Venen Klachtenregeling de Bibliotheek De Groene Venen Directie Van Mecklenburg Schwerinlaan 1 2741 CW Waddinxveen Klachtenregeling de Bibliotheek De Groene Venen Inleiding Een uniforme regeling voor (wensen,

Nadere informatie