Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Modernisering AWBZ Nr. 226 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 4 oktober 2007 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1 heeft op 13 september 2007 overleg gevoerd met staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over: de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 11 september 2007 inzake klantenstops in de AWBZ (26 631, nr. 223). Van dit overleg brengt de commissie bijgaand beknopt verslag uit. Vragen en opmerkingen uit de commissie 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Vendrik (Groen- Links), Kant (SP), Blok (VVD), Ferrier (CDA), ondervoorzitter, Joldersma (CDA), Jan de Vries (CDA), Smeets (PvdA), voorzitter, Van Miltenburg (VVD), Schippers (VVD), Omtzigt (CDA), Koşer Kaya (D66), Willemse-van der Ploeg (CDA), Van der Veen (PvdA), Schermers (CDA), Van Gerven (SP), Wolbert (PvdA), Heerts (PvdA), Zijlstra (VVD), Van Gijlswijk (SP), Ouwehand (PvdD), Agema (PVV), Leijten (SP), Bouwmeester (PvdA) en Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie). Plv. leden: Van der Staaij (SGP), Azough (GroenLinks), Van Velzen (SP), Neppérus (VVD), Vietsch (CDA), Sterk (CDA), Ormel (CDA), Van Dijken (PvdA), Verdonk (Verdonk), Griffith (VVD), Atsma (CDA), Van der Ham (D66), Cqörüz (CDA), Gill ard (PvdA), Jonker (CDA), Langkamp (SP), Jacobi (PvdA), Arib (PvdA), Kamp (VVD), De Wit (SP), Thieme (PvdD), Bosma (PVV), Luijben (SP), Hamer (PvdA) en Ortega-Martijn (ChristenUnie). Mevrouw Van Gijlswijk (SP) stelt vast dat in verschillende regio s klantenstops in de AWBZ zijn ingesteld. Hoe verantwoord zijn in dat licht de plannen van de staatssecretaris om 600 mln. te bezuinigen? De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de staatssecretaris hebben gesteld dat er geen klantenstops hoeven te zijn in de regio Drenthe omdat er zorgaanbieders zijn die nog wel thuiszorg kunnen bieden. Die aanbieders kunnen echter niet alle mensen op de wachtlijst in de laatste maanden van het jaar helpen. Zorgverzekeraar Achmea stelt dat sinds 1 augustus meer dan 9000 mensen langer op de wachtlijst staan dan is toegestaan op basis van de Treeknormen. Als er geen extra geld komt, zijn dat er aan het einde van het jaar Zorgaanbieders in de Achmearegio s hebben al 17 mln. aan zorg boven de budgettaire afspraken geleverd, die zij dus uit hun eigen vermogen hebben betaald. Volgens Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zijn er in alle 32 regio s knelpunten. Herverdeling over de regio s is dan ook geen oplossing voor het gat van 122 mln. Regio s die knelpunten hebben of verwachten, moeten eerst de bureaucratische molen van de maandenlange knelpuntenprocedure van de NZa doorlopen. De staatssecretaris moet voorkomen dat patiënten daardoor moeten wachten op zorg. De NZa gebruikt bovendien een verkeerde definitie van «knelpunten». Cliënten die korter dan de Treeknormen op de lijst staan, worden namelijk niet als knelpunt beschouwd. Dit is in tegenspraak met de motie-kant c.s. ( XVI, nr. 53). Bovendien gaat de NZa tegen de wens van de Kamer in door kortingen toe te passen op de herverdeling van middelen en de noodzaak tot extra zorg niet als knelpunt te beschouwen. Ook stelt de NZa zich KST tkkst ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2007 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

2 formalistisch op ten opzichte van zorgaanbieders. Vult de NZa haar rol als beschermer van de zorgconsument wel goed in? Wat vindt de staatssecretaris van de uitspraak van PvdA-gedeputeerde Anneke Haarsma in Drenthe dat de patiëntenstop voor de thuiszorg «ontoelaatbaar en onverantwoord» is? De gedeputeerde vindt bovendien dat de staatssecretaris te weinig haast maakt met het zoeken naar oplossingen. Mevrouw Wolbert (PvdA) constateert dat de betrokken partijen de klantenstops in de AWBZ anders interpreteren. Zorgaanbieders en ZN zeggen dat er miljoenentekorten zijn, de NZa stelt dat er nog voldoende macrobudget is. Deze discussie moet niet worden uitgevochten over de hoofden van cliënten. Kunnen cliënten ervan op aan dat zij de zorg krijgen waarop zij recht hebben? Wat gaat de staatssecretaris doen aan de acute klantenstops in Drenthe en Flevoland? Waar kunnen cliënten terecht die hulp nodig hebben? De NZa en het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) zijn de twee instellingen die neutraal en objectief naar de ontwikkelingen in de zorg kijken. Kan het CIZ beoordelen of het aantal indicatiebesluiten in 2007 sneller dan verwacht is gestegen? Is de vraag in sommige regio s of bij sommige zorgaanbieders sneller gestegen dan gemiddeld? Zorgaanbieders hebben belang bij het vergroten van de instroom. Wil de staatssecretaris de verdeelsleutel tussen de regio s nog eens laten bezien door de NZa? Er blijken grote regionale verschillen te zijn. Het duurt te lang voordat knelpunten worden aangepakt. Kunnen de procedures worden aangepast? Er zou geen discussie moeten zijn over wanneer er nu wel of geen knelpunt is. Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) benadrukt dat mensen die recht hebben op AWBZ-zorg, deze behoren te ontvangen. Klantenstops zijn maatschappelijk onaanvaardbaar. De problemen moeten snel worden opgelost. Daarom zou de Kamer de NZa-rapportage zo snel mogelijk moeten ontvangen. Bij het onderzoek van de knelpunten zal de NZa kijken naar «problematische wachtlijsten». Wat wordt daaronder verstaan? Zijn wachtlijsten niet altijd problematisch? Volgens de NZa en de staatssecretaris is slechts sprake van een verdelingsprobleem. Zorgaanbieders en -verzekeraars stellen dat er wel degelijk een gebrek is aan geld. Hoe valt dit verschil in beleving te verklaren? Door te stellen dat cliënten bij andere zorgaanbieders in de regio terechtkunnen, gaat de staatssecretaris voorbij aan de keuzevrijheid die cliënten behoren te hebben. De steeds terugkerende klantenstops lijken aan te tonen dat sprake is van een structureel probleem. Het beschikbare budget stijgt volgens het veld niet mee met het aantal en de zwaarte van de indicatiestellingen. ZN is van mening dat de problemen mede worden veroorzaakt door de te ruime invulling die zorgaanbieders geven aan indicaties. Wil de staatssecretaris onderzoeken of verbeteringen kunnen worden aangebracht in de financieringssystematiek? De heer Jan de Vries (CDA) stelt de zorgvraag van cliënten voorop. Hun recht op zorg moet worden gegarandeerd. Is er in alle regio s nog voldoende ruimte voor zorgaanbieders om nieuwe klanten te accepteren? Zijn er regio s waar alle zorgaanbieders een klantenstop hebben ingesteld? De zorgaanbieders in Flevoland stellen dat alle aanbieders daar tot een klantenstop zijn overgegaan. Dit zou een onaanvaardbare situatie opleveren. Wil de staatssecretaris de vinger aan de pols houden in de verschillende regio s, de situatie in kaart brengen en zo voorkomen dat cliënten de dupe worden? De NZa-rapportage van oktober zal moeten aantonen of de zorgaanbieders en -verzekeraars terecht stellen dat er geen ruimte is. Het schuiven Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

3 met budgetten tussen regio s blijkt in de praktijk lastig; dit hangt samen met de bestaande verdeelsystematiek. De ontstane problemen maken duidelijk dat die opnieuw tegen het licht moet worden gehouden. Kan de NZa-rapportage voortaan sneller verschijnen? Nu is er te lang onduidelijkheid over de cijfers. De discussie mag niet worden vertroebeld door een discussie over de definitie van normen en knelpunten. De staatssecretaris moet hierover duidelijkheid geven. Kijkt het CIZ niet alleen naar het aantal indicaties maar ook naar de aard ervan? De zorgzwaarte werkt door in de beoordeling of er voldoende aanbod is. Mevrouw Van Miltenburg (VVD) stelt dat het huidige systeem ervoor zorgt dat steeds meer mensen niet de zorg krijgen die zij nodig hebben. De sfeer in de sector is verziekt door roddel, achterklap en wantrouwen, veroorzaakt door de besluiteloosheid van de regering. De staatssecretaris legt budgetmaatregelen op in een vraaggestuurd systeem, waardoor men niet weet waaraan men toe is. Zij zou de knoop moeten doorhakken door te kiezen voor een echt budgetgestuurd of een echt vraaggestuurd systeem. De verziekte sfeer treft oude en hulpbehoevende mensen die nu moeten wachten op zorg. De huidige wetgeving gaat uit van een recht op zorg als mensen een geldige indicatie hebben. De staatssecretaris moet er daarom voor zorgen dat aanbieders die zorg kunnen leveren. Zij mag niet vragen om minder zorg te leveren dan op de indicatie staat of om zorg te leveren waar geen productieafspraak tegenover staat. Evenmin mag zij beweren dat zorgaanbieders hun werk slecht doen als zij hun cliënten erop wijzen dat zij in aanmerking komen voor extra zorg. Indien zij zaken anders wil regelen, moet zij met een wetswijziging komen. In de Treeknormen is vastgelegd welke wachttijden voor mensen met een indicatie aanvaardbaar zijn. Deze afspraak heeft alleen betrekking op overmachtsituaties, bijvoorbeeld ziekte van of gebrek aan personeel. De NZa lijkt de Treeknormen nu te beschouwen als een minimumwachttijd. Wil de staatssecretaris daarvan afstand nemen? In een vraaggestuurd systeem is het ronduit verwerpelijk, geen zorg te leveren vanwege financiële redenen terwijl wel personeel beschikbaar is. De heer Vendrik (GroenLinks) stelt vast dat het AWBZ-systeem niet functioneert. Er is een recht op zorg, maar die mag niet te veel kosten. Wanneer komt de staatssecretaris met een hervorming van het systeem? Volgens de NZa is er geen financieel probleem, terwijl ZN stelt dat er een tekort is van 122 mln. Als er een meningsverschil bestaat over de feiten, wordt het lastig om de discussie te voeren. Mensen die zorg nodig hebben, mogen daarvan niet de dupe worden. ZN stelt dat zorgverleners te veel mogelijkheden hebben om te indiceren. De onafhankelijke indicatiestelling is de basis van het systeem. Functioneert deze wel goed? Geeft het CIZ wel een goede invulling aan zijn taak? Welke procedure wordt gevolgd als de NZa in oktober constateert dat er inderdaad een tekort is? Is het op dat moment niet te laat? Wat is ertegen om de zorgkantoren de ruimte te geven om extra contracteerruimte overeen te komen met de zorgverleners? Het recht op zorg is leidend. Als de ruimte achteraf niet nodig blijkt, zal het geld weer terugvloeien. Antwoord van de staatssecretaris De staatssecretaris benadrukt dat de discussie over klantenstops niet behoort te gaan over individuele zorgaanbieders maar over de zorgleverantie aan cliënten. Urgente gevallen moeten direct worden geholpen. Er is sprake van een knelpunt als een zorgkantoor in de regio zijn zorgplicht niet kan nakomen en de Treeknormen worden overschreden. Het gaat om de zorg voor de cliënt en niet om de omzetmaximalisatie van zorgaanbieders. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

4 Er is sprake van een «problematische wachtlijst» als patiënten niet binnen de Treeknormen kunnen worden geholpen. De normen zijn voor acute zorg 24 uur, voor thuiszorg en verpleeghuizen binnen zes weken en voor verzorgingshuizen binnen dertien weken. Deze normen zijn in 2000 afgesproken tussen verzekeraars en aanbieders, zowel in de cure als in de care. Het zijn redelijkheidsnormen en geen minimumnormen. Indien mogelijk behoren cliënten uiteraard sneller te worden geholpen. De betrokken partijen kijken op basis van hun verantwoordelijkheden op verschillende manieren naar de normen. De NZa beoordeelt of de norm wordt overschreden, wat niet betekent dat zij vindt dat cliënten altijd zes weken op thuiszorg moeten wachten. Er is vrijwel altijd een wachttijd voordat geïndiceerde zorg kan worden verstrekt. Pas als de redelijke wachttijden, de Treeknormen, worden overschreden, zijn er wachtlijsten. Om wachttijden volledig te vermijden, zou een grote overcapaciteit moeten worden gecreëerd. Dit is ongewenst op grond van financiële en personele overwegingen. Acute zorg moet echter altijd zijn gegarandeerd. Cliënten mogen niet de dupe worden van klantenstops. Zij behoren de zorg te krijgen die zij nodig hebben. Bij de aanmelding van knelpunten gaat het om de prognose dat er problemen in een regio zullen ontstaan; het geld is nu dus nog niet op. Individuele zorgaanbieders hanteren klantenstops om te voorkomen dat zij aan het einde van het jaar boven het budget uitkomen. Klanten kunnen echter nog steeds door andere aanbieders worden geholpen. Zorgkantoren hebben in hun werkgebied een zorgplicht jegens de verzekerden. De NZa spreekt verzekeraars hierop aan en zal indien nodig optreden. Verzekeraars met meer zorgkantoren hebben bovendien de bevoegdheid om middelen te herverdelen tussen verschillende regio s. Er is een andere situatie als cliënten wachten op de zorg van een specifieke aanbieder. Dit betreft een eigen keuze van de cliënt en is dan ook geen knelpunt. De staatssecretaris kan niet op individueel niveau een zorggarantie geven, omdat de zorgaanbieders en -kantoren daarvoor verantwoordelijk zijn. Op macroniveau kan zij ervoor zorgen dat voldoende middelen beschikbaar zijn en de vinger aan de pols houden. De zorgkantoren hebben tot 1 september de kans gekregen om op basis van hun prognoses een beroep te doen op de knelpuntenprocedure. Twaalf van de dertien concessiehouders, die 28 van de 32 zorgkantoren vertegenwoordigen, hebben daarop een beroep gedaan. Het gaat daarbij om zowel grote als kleine knelpunten. In totaal is er voor 122 mln. aan knelpunten aangemeld. Achmea met 40 mln. en CZ met 30 mln. zijn de grootste aanvragers. Opmerkelijk genoeg zijn in enkele grote regio s geen knelpunten gemeld. Het zal nog moeten blijken of de verwachte knelpunten daadwerkelijk ontstaan. Nadat Achmea had gewezen op de problematische wachtlijsten in Drenthe, heeft de NZa daarnaar gekeken. De conclusie was dat er in de regio voldoende geld beschikbaar is om de noodzakelijke zorg op tijd te verlenen. Het zorgkantoor moet cliënten wel doorverwijzen naar aanbieders die nog zorg kunnen leveren. Zorgkantoren beperken zich soms tot de grote, vertrouwde aanbieders en verwijzen niet door naar nieuwe, kleinere aanbieders. In Flevoland zijn er blijkbaar geen aanbieders meer die extra zorg kunnen leveren. Dit is echter nog niet gemeld bij de NZa door het zorgkantoor. Wanneer dit gebeurt, zal de NZa met voorrang naar de situatie kijken. Indien er inderdaad te weinig middelen zijn, zal er extra geld moeten worden gevonden. Als herverdeling geen oplossing biedt, zal de staatssecretaris haar verantwoordelijkheid nemen. Landelijk gezien zijn er enkele tientallen zorginstellingen die met een klantenstop dreigen, terwijl de 32 zorgkantoren met bijna 1200 instellingen productieafspraken over thuiszorg hebben gemaakt. Ook vorig jaar waren er geluiden over tekorten, waarna 95 mln. is uitgetrokken om knelpunten op te lossen. Bij de eindafrekening bleek echter dat 133 mln. aan Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

5 AWBZ-middelen niet was besteed. Zorgaanbieders hebben naar de indruk van de staatssecretaris een belang bij publiciteit over tekorten, omdat ze graag hun omzet en winst willen vergroten. Zij wil in dat licht niet bij voorbaat extra geld toezeggen maar de uitkomst van de knelpuntenprocedure afwachten. De staatssecretaris zal de NZa-rapportage van begin oktober zo snel mogelijk naar de Kamer sturen. In noodsituaties is een verkorte procedure mogelijk. Herverdeling tussen regio s kan slechts op vrijwillige basis plaatsvinden, waarbij de NZa een bemiddelende rol speelt. Voor 2008 kan worden bezien of de regels voor die herverdeling kunnen worden aangepast. De Kamer zal worden geïnformeerd over een eventuele stijging van indicaties op grond van de tweede kwartaalrapportage van het CIZ. Een stijging betekent echter niet per se dat meer zorg nodig is. Het kan namelijk ook gaan om herindicaties. Bovendien wordt er pas vanaf dit jaar geïndiceerd voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Alleen het CIZ kan overigens indiceren, aanbieders niet. Aanbieders hebben wel invloed op het precieze aantal uren per cliënt. Er zit een spanning in het AWBZ-systeem, doordat het voor een deel vraaggestuurd en voor een ander deel aanbodgestuurd is. Het is onverstandig om terug te keren naar een systeem dat volledig door de overheid wordt gestuurd. Een betere weg is een systeem waarin sturing door cliënten wordt versterkt, gecombineerd met een duidelijke afbakening van de aanspraken in een glasheldere polis. De groei van de AWBZ-uitgaven wordt mede veroorzaakt door de huidige onduidelijke afbakening. Een vraaggestuurd systeem zonder duidelijke afbakening zal leiden tot een explosieve groei van de uitgaven. De SER is een advies gevraagd over de sturing binnen de AWBZ. Veranderingen zullen stapsgewijs moeten plaatsvinden, zodat cliënten er zo min mogelijk last van hebben. Nadere gedachtewisseling Mevrouw Van Gijlswijk (SP) heeft de indruk dat de staatssecretaris de bureaucratische molen van de NZa afwacht en te weinig doet om de problemen snel op te lossen. Binnen twee weken moet er een stand van zaken naar de Kamer komen. De staatssecretaris hanteert een verkeerde definitie van «knelpunt», die in tegenspraak is met de door de Kamer aangenomen motie. Mevrouw Wolbert (PvdA) is het met de staatssecretaris eens dat goed moet worden onderzocht wat precies de problemen zijn in Drenthe en Flevoland. Wil de staatssecretaris de regels voor de knelpuntenprocedure bij de NZa nog eens bezien? Voorkomen moet worden dat volgend jaar de gemoederen weer zo snel kunnen oplopen. Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) betreurt het dat door klantenstops de keuzevrijheid van cliënten wordt ingeperkt. Hebben zij wel een keuze op langere termijn, bijvoorbeeld om later naar een ander verzorgingstehuis te gaan? Werken de historische gegevens nog steeds door in het vaststellen van de regiobudgetten? Zo ja, doet dit recht aan de huidige situatie? De heer Jan de Vries (CDA) benadrukt dat een cliënt de zorg moet krijgen die hij of zij nodig heeft. De feiten zullen moeten aantonen of dit het geval is. Het is goed dat de staatssecretaris de vinger aan de pols houdt en bereid is om indien nodig een noodprocedure in gang te zetten. Mevrouw Van Miltenburg (VVD) betreurt dat de staatssecretaris weinig heeft gezegd over het wantrouwen in de sector. Partijen praten niet meer op basis van redelijkheid met elkaar. Dit wordt mede veroorzaakt door het financieringssysteem. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

6 De heer Vendrik (GroenLinks) wil graag duidelijkheid of er nu wel of geen budgettair tekort is van 122 mln. Waarom is de staatssecretaris zo huiverig om extra geld toe te zeggen? Als een bepaalde aanbieder meer zorg levert, betekent dit dat een andere minder doet. De totale kosten blijven dan toch gelijk? Waarom kunnen evidente overschotten in een regio niet worden overgeheveld naar andere regio s? Als het systeem niet goed functioneert, moet de staatssecretaris dat zo snel mogelijk aanpassen. De staatssecretaris betoogt dat in 2007 al ruim 100 mln. meer is uitgetrokken voor de AWBZ dan in Het is dan ook nog maar de vraag of er daadwerkelijk een financieel probleem is. De cijfers moeten zorgvuldig worden bekeken. Indien er duidelijke signalen zijn, zal snel actie worden ondernomen. Binnen drie weken zal er meer duidelijkheid zijn op grond van de NZa-rapportage. De toenmalige staatssecretaris heeft een brief aan de Kamer gestuurd over de definitie van «regionaal knelpunt». De Kamer heeft daarmee ingestemd en er is nooit meer een debat over geweest. De staatssecretaris zal bezien of de procedures voor volgend jaar kunnen worden aangepast. Daarbij zullen ook de historische cijfers en de regionale spreiding worden betrokken. Indien een cliënt in eerste instantie niet de zorgaanbieder van zijn of haar voorkeur krijgt, kan later om overplaatsing worden gevraagd. De prikkels in de AWBZ hebben niet altijd de gewenste effecten. De partijen in de sector werken daardoor niet altijd optimaal samen. Via gesprekken en aanwijzingen probeert de staatssecretaris dit te verbeteren. De oplossing voor de lange termijn is een meer cliëntvolgend systeem. Toezeggingen De NZa knelpuntenrapportage AWBZ-zorgleverantie van begin oktober zal de Kamer zo snel mogelijk worden toegezonden. De Kamer zal worden geïnformeerd over een eventuele stijging van indicaties op grond van de tweede kwartaalrapportage van het CIZ. De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Smeets Adjunct-griffier van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Clemens Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 323 Prenatale screening Nr. 30 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 18 juli 2007 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs) Nr. 102 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 16 oktober 2009 In de vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 800 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2007 Nr. 34 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 874 Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een herziening van het stelsel van gastouderopvang Nr. 47 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 27 565 Alcoholbeleid Nr. 100 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 25 november 2009 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 28 447 Regeling met betrekking tot tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet kinderopvang)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 835 Wet ambulancezorg Nr. 64 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 20 mei 2010 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 711 Topsport in Nederland Nr. 3 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Kant (SP), Blok (VVD), Ten Hoopen (CDA), Weekers (VVD), van Haersma

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 131 Nieuwe regels betreffende maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning) Nr. 123 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 420 Emancipatiebeleid Nr. 58 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 oktober 2007 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 008 009 9 3 Maatschappelijke opvang Nr. 3 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 6 april 009 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 29 477 Geneesmiddelenbeleid 31 200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 26 631 Modernisering AWBZ 27 659 Vereenvoudiging van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 322 Kinderopvang Nr. 39 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 29 oktober 2008 Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 991 Voedselveiligheid Nr. 175 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), ondervoorzitter, Schreijer-Pierik (CDA), voorzitter, Atsma (CDA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 211 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 9 juli 2008 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)?

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de AWBZ? Wie doet wat in de AWBZ? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Deze Informatiekaart geeft antwoord op de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 644 Beleid ten aanzien van chronisch zieken Nr. 2 VERSLAG VAN GESPREK Vastgesteld 7 april 2011 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 714 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met verlening aan de notaris van bevoegdheden in verband met gemeenschappelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 484 Interculturalisatie van de gezondheidszorg Nr. 12 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 maart 2005 In de vaste commissie voor

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

16 Stemmingen begroting VWS

16 Stemmingen begroting VWS 16 Stemmingen begroting VWS Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 307 (R 1842) Goedkeuring van: de op 25 juni 2003 te Washington D.C. totstandgekomen Overeenkomst betreffende uitlevering tussen de Europese

Nadere informatie

Aan de besturen van AWBZ-instellingen: - voor geestelijke gezondheidszorg (120) - voor gehandicaptenzorg (600) - voor verpleging en verzorging (650)

Aan de besturen van AWBZ-instellingen: - voor geestelijke gezondheidszorg (120) - voor gehandicaptenzorg (600) - voor verpleging en verzorging (650) Aan de besturen van AWBZ-instellingen: - voor geestelijke gezondheidszorg (120) - voor gehandicaptenzorg (600) - voor verpleging en verzorging (650) en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 2 september 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 2 september 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 538 Zorg en maatschappelijke ondersteuning Nr. 9 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 8 december 2004 In de vaste commissie voor

Nadere informatie

ADL-assistentie per 1.1.2014 een AWBZ-aanspraak: overgangsregeling tijdelijke aanspraak ADL-assistentie

ADL-assistentie per 1.1.2014 een AWBZ-aanspraak: overgangsregeling tijdelijke aanspraak ADL-assistentie Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.27 ADL-assistentie per 1.1.2014 een AWBZ-aanspraak: overgangsregeling tijdelijke aanspraak ADL-assistentie bronnen Tweede Kamer, vergaderjaar 2010-2011, 30597, nr.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 oktober 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 oktober 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Aangenomen en overgenomen amendementen

Aangenomen en overgenomen amendementen Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Justitie datum 23 april 2010 Betreffende wetsvoorstel: 30511 Voorstel van wet van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 123 1 Samenstelling: Leden: Van Beek (VVD), Van der Staaij (SGP), De Pater-van der Meer (CDA), Van Bochove

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 27 659 Vereenvoudiging van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen) 29 248 Invoering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 249 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de verstrekking van bijdragen aan zorgaanbieders die inkomsten derven ten gevolge van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 28 333 WAO-stelsel Nr. 102 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 mei 2008 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2008 28 439 Evaluatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 109 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 24 juli 2006 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 261 Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg onder andere in verband met de opneming van de mogelijkheid tot taakherschikking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 874 Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een herziening van het stelsel van gastouderopvang Nr. 68 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 28 170 Gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid, beroep en beroepsonderwijs (Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 830 Wijziging van de Wet giraal effectenverkeer houdende uitbreiding van de bescherming aan cliënten van intermediairs inzake financiële instrumenten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 358 Wijziging van enige bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek teneinde naast het in deze bepalingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 046 Wijziging van de Embryowet in verband met het schrappen van de termijn waarbinnen een voordracht moet worden gedaan voor een koninklijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 30 136 Herstructurering en uitvoering Stedelijke vernieuwing Nr. 32 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 2 februari 2010 De algemene commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 24 077 Drugbeleid Nr. 250 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 4 maart 2010 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 I Vaststelling van de begrotingsstaat van het Huis der Koningin (I) voor het jaar 2009 Nr. 6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 220 Uitvoering van richtlijn 2006/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 september 2006 (PbEU L 264) tot wijziging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 231 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Bermuda (zoals gemachtigd door de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 169 Mantelzorg Nr. 15 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 15 april 2008 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 015 Voortgang bodemsanering Nr. 15 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 12 februari 2007 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Nadere informatie

Aangenomen en overgenomen amendementen

Aangenomen en overgenomen amendementen Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning Gewijzigd stemmingsoverzicht i.v.m. stemming aangehouden motie * aan De leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 217 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 juli 2008 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 25 juni 2003 Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport OVERZICHT van stemmingen in de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 28 345 Aanpak huiselijk geweld Nr. 91 1 Samenstelling: Leden: Van de Camp (CDA), De Wit (SP), Van der Staaij (SGP), Arib (PvdA), ondervoorzitter,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 018 Regeling afwikkeling oude Vreemdelingenwet Nr. 30 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 17 oktober 2007 De vaste commissie voor Justitie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008 Nr. 176 VERSLAG

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009 2010 31 706 Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) O VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 255 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering strekkende tot aanpassing van de eisen te stellen aan de motivering van de bewezenverklaring

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 173 Wijziging van de Warenwet teneinde een mogelijkheid op te nemen tot het stellen van hygiënevoorschriften bij het tatoeëren en het piercen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 950 Dementerenden en de Wet BOPZ Nr. 4 1 Samenstelling: Leden: Duivesteijn (PvdA), Giskes (D66), ondervoorzitter, Crone (PvdA), Rouvoet (CU),

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2008 Nr. 132 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en Blok houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 243 Samenvoeging van de gemeenten Bodegraven en Reeuwijk Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 1 februari 2010 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 452 Belastingen als beleidsinstrument Nr. 7 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Vendrik (GL), Kant (SP), Blok (VVD), Ten Hoopen (CDA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 123 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2010 Nr. 64 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 800 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2007 Nr. 182 VERSLAG

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en Blok houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 294 Interpellatie van het lid Kant inzake de eigen bijdrage AWBZ Nr. 8 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 968 Regels omtrent de basisregistraties adressen en gebouwen (Wet basisregistraties adressen en gebouwen) Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld op 24 april

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 78 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2005 Nr. 206 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 30 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 juni 2005 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 554 Kwaliteitsbewaking in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Verslag aan het Vlaams Parlement en de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 933 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met uitbreiding van de mogelijkheid met studiefinanciering in het buitenland te

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 111 Vreemdelingrechtelijke rechtspositie van vrouwen in het vreemdelingenbeleid Nr. 13 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 23 december

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 800 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 1123 1 Samenstelling: Leden: Van de Camp (CDA), Rouvoet (ChristenUnie), De Wit (SP), Van Beek (VVD), Albayrak (PvdA),

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 928 Aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek en andere wetten aan de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 223 Wijziging van enige socialezekerheidswetten in verband met de beëindiging van de verzekeringsplicht van in het buitenland wonende uitkeringsgerechtigden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 994 Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit ter uitvoering van de roamingverordening

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 18 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 18 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 september 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 september 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 474 XVI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

Kamervragen over voorlichting verhoogde vrijstelling erfbelasting en mantelzorgcompliment

Kamervragen over voorlichting verhoogde vrijstelling erfbelasting en mantelzorgcompliment Regelingen en voorzieningen CODE 10.1.3.331 Kamervragen over voorlichting verhoogde vrijstelling erfbelasting en mantelzorgcompliment bronnen Tweede Kamer Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2011 2012

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 706 Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) Nr. 34 1 Samenstelling:

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 24 oktober 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 24 oktober 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 30 545 Uitvoering Wet Werk en Bijstand Nr. 74 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 29 april 2009 De vaste commissie voor Sociale Zaken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 239 Stimulering duurzame energieproductie Nr. 31 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 mei 2008 De vaste commissie voor Economische

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 24 077 Drugbeleid Nr. 209 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 22 januari 2008 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 30 597 Toekomst AWBZ Nr. 441 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

17-6-2014. 1 Zorginkoop VVT. Inhoud Presentatie. 1. De AWBZ (I) 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop

17-6-2014. 1 Zorginkoop VVT. Inhoud Presentatie. 1. De AWBZ (I) 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop Jelle van Netten Manager Financiën & Informatievoorziening van Zorgbalans 17 juni 2014, Voorjaarsvergadering NVvA 1 Inhoud Presentatie 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop

Nadere informatie

Aangenomen en overgenomen amendementen

Aangenomen en overgenomen amendementen Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin datum 17 januari 2011 Betreffende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009 Nr. 65 LIJST VAN VRAGEN EN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 000 Kerncentrale Borssele Nr. 55 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Schreijer-Pierik (CDA), Vendrik (GroenLinks), Ten Hoopen (CDA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 24 077 Drugbeleid Nr. 195 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 16 maart 2007 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 295 Positionering algemene ziekenhuizen Nr. 66 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 22 maart 2004 In de vaste commissie voor Volksgezondheid,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 14 april 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 14 april 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 111 Vragen van de leden

Nadere informatie