Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Voedselveiligheid Nr Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), ondervoorzitter, Schreijer-Pierik (CDA), voorzitter, Atsma (CDA), Van Gent (GroenLinks), Poppe (SP), Waalkens (PvdA), Snijder-Hazelhoff (VVD), Jager (CDA), Ormel (CDA), Koopmans (CDA), Van der Ham (D66), Van Velzen (SP), De Krom (VVD), Samsom (PvdA), Van Dijken (PvdA), Neppérus (VVD), Jansen (SP), Jacobi (PvdA), Cramer (ChristenUnie), Koppejan (CDA), Graus (PVV), Vermeij (PvdA), Zijlstra (VVD), Thieme (PvdD) en Polderman (SP). Plv. leden: Van der Staaij (SGP), Mastwijk (CDA), Ten Hoopen (CDA), Duyvendak (Groen- Links), Luijben (SP), Tang (PvdA), Boekestijn (VVD), Bilder (CDA), Biskop (CDA), Koşer Kaya (D66), Van Leeuwen (SP), Dezentjé Hamming (VVD), Eijsink (PvdA), Depla (PvdA), Van Baalen (VVD), Kant (SP), Blom (PvdA), Ortega- Martijn (ChristenUnie), Van Heugten (CDA), Brinkman (PVV), Kuiken (PvdA), Ten Broeke (VVD), Ouwehand (PvdD) en Lempens (SP). 2 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Halsema (Groen- Links), Kant (SP), Snijder-Hazelhoff (VVD), Ferrier (CDA), ondervoorzitter, Joldersma (CDA), Jan de Vries (CDA), Smeets (PvdA), voorzitter, Van Miltenburg (VVD), Schippers (VVD), Omtzigt (CDA), Koşer Kaya (D66), Willemse-van der Ploeg (CDA), Van der Veen (PvdA), Schermers (CDA), Van Gerven (SP), Wolbert (PvdA), Heerts (PvdA), Zijlstra (VVD), Ouwehand (PvdD), Agema (PVV), Leijten (SP), Bouwmeester (PvdA) en Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie). Plv. leden: Van der Staaij (SGP), Vendrik (GroenLinks), Van Velzen (SP), Neppérus (VVD), Vietsch (CDA), Sterk (CDA), Ormel (CDA), Van Dijken (PvdA), Verdonk (Verdonk), Dezentjé Hamming (VVD), Atsma (CDA), Van der Ham (D66), Cqörüz (CDA), Gill ard (PvdA), Smilde (CDA), Langkamp (SP), Vermeij (PvdA), Arib (PvdA), Kamp (VVD), Thieme (PvdD), Bosma (PVV), Luijben (SP), Hamer (PvdA), Ortega-Martijn (ChristenUnie) en De Wit (SP). VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 22 februari 2008 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 1 en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2 hebben op 30 januari 2008 overleg gevoerd met minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over: de brief van de minister van LNV van 10 december 2007 over het toezicht op de controle van diervoeders, naar aanleiding van toezeggingen gedaan tijdens het AO diervoederbeleid van 24 mei 2007 (26 991, nr. 159); de brief van de minister van VWS van 17 december 2007 over openbaarmaking van controlegegevens van de VWA (26 991, nr. 160); de brief van de minister van LNV van 17 december 2007 over de financiering van de VWA: kostendekkende tarieven (26 991, nr. 161); de brief van de minister van LNV van 20 december 2007 over de voorhang wijziging tarieven in de Regeling diervoeders (26 991, nr. 162); de brief van de minister van LNV van 30 januari 2008 met een reactie op het VWA-rapport «Modernisering activiteiten levende dieren en levende producten» (26 991, nr. 163); de brief van de minister van VWS van 30 januari 2008 met een aanvulling op de brief over openbaarmaking van controlegegevens van de VWA, van 17 december jl., het rapport «Openbaarheid van controlegegevens: evaluatie van de drie cases» (26 991, nr. 164). Van dit overleg brengen de commissies bijgaand samenvattend verslag uit. Vragen en opmerkingen uit de commissies Mevrouw Thieme (PvdD) wijst erop dat zij op 12 september 2007 in een motie heeft gevraagd om een onafhankelijk onderzoek naar de positie van de keuringsartsen van de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA), en naar de effectiviteit van de controle op veetransporten. De minister zei toen over zo n onderzoek dat zij daarvoor geen enkele aanleiding zag en er geen KST tkkst ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2008 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

2 behoefte aan had. Zij ontraadde de Kamer om voor de motie te stemmen. Nu blijkt in een intern rapport van de VWA al in januari 2007 een vernietigend oordeel te zijn geveld over de controle op veetransporten. Door de vleessector wordt dit gebrek aan goede controle gebruikt om dieren te mishandelen en misbruiken. De VWA heeft dit rapport aangeboden aan de hoogste ambtenaren bij LNV. Het is volstrekt ongeloofwaardig dat de minister dit rapport niet zou kennen. Zij heeft de Kamer de inhoud van het rapport in de loop van 2007 onthouden bij de beantwoording van zeven sets Kamervragen van de PvdD en tijdens twee spoeddebatten over veetransporten en het functioneren van de VWA. Dit is een politieke doodzonde. Welke consequenties verbindt de minister hieraan voor zichzelf en de betrokken ambtenaren? Vindt zij dat zij de Kamer volledig heeft geïnformeerd? Waarom is de opsteller van het rapport een spreekverbod opgelegd? Worden bij een onderzoek naar de feiten ook ex-medewerkers van de VWA betrokken? Wordt de AIVD erbij betrokken? Wordt de Kamer betrokken bij de formulering van de onderzoeksvragen? Wie gaat het onderzoek leiden? Sinds 2006 heeft de VWA de controles voor een groot deel uitbesteed aan het private bedrijf BV Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS), omdat deze constructie goedkoper is voor de vleessector. Wie zit er achter deze bv? Wie zijn de eigenaren, bestuursleden en functionarissen van KDS, de Stichting Administratiekantoor KDS en het moederbedrijf BV Centraal Bureau Slachtveediensten (CBS)? Klopt het dat deze stichtingen niet aan de eigen statutaire vereisten voldoen? Hoe wordt belangenverstrengeling voorkomen? Mogen controles zomaar worden uitbesteed aan een bv met winstoogmerk? Europa staat alleen uitbesteding van VWA-taken aan een onafhankelijke stichting toe. Ontvangen KDS en het CDS overheidsgeld? Betalen deze bedrijven vennootschapsbelasting? Hoe is de opsplitsing van de VWA in 2005 verlopen? Hoe functioneert dit nu? Hoe vinden de postmortemkeuringen plaats? Is hierbij een VWA-arts aanwezig, of alleen een assistent van KDS? Wegens de misstanden en de falende controle van de VWA moet per direct de gehele veesector stelselmatig worden gecontroleerd door middel van de 100%-klepcontrole, een GPS-systeem en ketencontrole. Dit moet gebeuren door een onafhankelijke instantie die ook geen banden heeft met LNV. Hoe staat het met de openbaarmaking van de VWA-gegevens over diertransporten? De heer Waalkens (PvdA) vindt dat het met het transparant maken van de inspectiegegevens van de VWA goed gaat. Is dit beleid van naming and shaming voldoende juridisch geborgd? Tarieven van de inspecties moeten steeds meer concurrerend en kostendekkend worden, maar aan de afspraken over de reorganisatie van de VWA en de financiering van de destructie moet niet worden getornd. De heer Waalkens is er nog altijd op tegen dat de VWA taken heeft op het gebied van zowel LNV als VWS. Welke stappen heeft de minister gezet naar aanleiding van het interne rapport van de VWA dat zij naar eigen zeggen pas enkele dagen geleden voor het eerst heeft gezien? Het toegezegde onderzoek naar aanleiding van het rapport dient geheel onafhankelijk te zijn en moet worden geleid door een gezaghebbend persoon. De onderzoeksopdracht moet aan de Kamer worden meegedeeld en de resultaten moeten zo snel mogelijk worden voorgelegd. Gezien de inhoud van het rapport dat nu bekend is geworden, zegt de heer Waalkens er spijt van te hebben dat hij de vraag om een onderzoek naar de inspectie Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

3 eerder niet heeft gesteund. Hij zegt dit ook namens de fractie van de ChristenUnie. Om alle twijfel over de inspecties van veetransporten weg te nemen, willen de fracties van de PvdA en de ChristenUnie per direct, zolang dit nodig en voor zover dit mogelijk is, een 100%-klepcontrole invoeren. Daarmee moet niet worden gewacht tot de resultaten van het onafhankelijk onderzoek bekend zijn. Mevrouw Snijder-Hazelhoff (VVD) is voor een zo groot mogelijke transparantie van de VWA-gegevens. Het moet voor consumenten duidelijk zijn welke bedrijven zich niet aan de regels houden. De informatie moet echter toegankelijker worden gepresenteerd. Moeten herinspecties door het bedrijfsleven worden betaald of vallen die onder de controletaak van de overheid? In verband met het level playing field is het van belang te weten op welke manier andere landen bepalen welk deel van de inspecties voor rekening van het bedrijfsleven komt. Is dit onderzocht? Hoe verhoudt deze kostenverdeling zich met het systeem van bonus-malus en het toenemende toezicht op controle? Hoe zorgt de minister ervoor dat dit toezicht ook werkelijk toeneemt? Bedrijven die met de VWA te maken hebben, klagen over de inflexibiliteit van deze organisatie. Niet alleen efficiëntie moet vooropstaan bij de VWA, maar ook flexibiliteit. In het interne rapport van de VWA wordt een onthutsend beeld geschetst, maar de geschetste situatie is die van een jaar geleden. In hoeverre is de situatie inmiddels verbeterd? Als na onderzoek blijkt dat er nog steeds sprake is van misstanden, moet voorlopig een 100%- klepcontrole worden ingevoerd. Hoe heeft het kunnen gebeuren dat dit rapport niet op het bureau van de minister is beland? Zijn de EU-regels voor diertransporten vastgelegd in een verordening of in een richtlijn? Gelden zij in alle lidstaten? Had de verordening op dit punt sinds januari 2007 uitgevoerd moeten worden en, zo ja, is dit volledig gebeurd? Volgens mevrouw Van Velzen (SP) schiet de handhaving door de VWA van alle regels die te maken hebben met levende dieren, zowel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht, ernstig tekort. Binnen het ministerie waren hoge ambtenaren op de hoogte van de inhoud van het interne rapport van de VWA van januari Zij hebben de minister bij elke discussie in de Kamer in 2007 over diertransporten kunnen attenderen op de situatie bij de VWA. Het is ongeloofwaardig dat de minister niet van het bestaan van dit rapport wist. Tot welke ambtenaren is het rapport wél doorgedrongen? Hebben ambtenaren informatie onder de pet willen houden? Geldt volgens de minister de ministeriële verantwoordelijkheid? Is volgens de minister van VWS de VWA wel in goede handen bij het ministerie van LNV? Wanneer heeft hij het interne rapport van de VWA onder ogen gekregen? Zijn de opleidingen bij de VWA inmiddels verbeterd? Is de handhaving van de VWA sinds januari 2007 in zowel kwantitatief als kwalitatief opzicht verbeterd? Is er voldoende aandacht voor de kwaliteit van exportcertificering en dierenwelzijn in het curriculum van VWA-medewerkers? Waarom hebben de controles die de afgelopen jaren wel zijn uitgevoerd, nauwelijks geleid tot effectieve straffen? Hoe is het mogelijk dat alle aanbevelingen zijn overgenomen van een rapport dat tot voor enkele dagen niet bekend was? Wat is waar van de verhalen dat transporten die zijn goedgekeurd, na de keuring terugrijden om meer dieren te laden? Worden er inderdaad noodslachtverklaringen afgegeven voor zieke dieren? Waarom is dit niet aan de Kamer gemeld? Hoe staat het met de afspraak dat na drie overtredingen de vergunning van een transporteur wordt ingetrokken? Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

4 Is het waar dat varkens non-stop in 88 uur naar Siberië zijn getransporteerd? De minister moet niet meer aankomen met het argument dat de Kamer niet met geruchten maar met feiten moet komen, want de bewijslast ligt op dit moment bij haar. In de roodvlees- en pluimveesector wordt nog steeds voor minder dan de kostprijs gekeurd. Ook het tarievenstelsel dat nu wordt voorgesteld, brengt een vorm van staatssteun met zich mee. Weet de minister dat de Food and Veterinary Office (FVO), de toezichthouder van de Europese Commissie, heeft gesteld dat KDS niet voldoet aan de eisen die worden gesteld aan een controlerend orgaan? Volgens de heer Van der Vlies (SGP) zijn de gegevens verontrustend die uit het interne rapport van de VWA naar voren komen. Het is nog verontrustender dat de minister er niet van op de hoogte was. Toch behoort de Kamer eerst hoor en wederhoor toe te passen voordat conclusies worden getrokken. Het is in staatsrechtelijk opzicht laakbaar dat de PvdD haar conclusies al lijkt te hebben getrokken, nog voordat de vragen zijn gesteld. Een onafhankelijk onderzoek lijkt nodig om het gezag van de VWA te herstellen. Is het VWA-rapport door een externe consultant opgesteld? Kleine slachterijen en roodvleeskeuringen mogen niet het slachtoffer worden van de forse verhogingen van de tarieven voor keuringen. De minister wil nichemarkten stimuleren. Hierin spelen deze kleine bedrijven een belangrijke rol. Ook in de wat verdere toekomst moeten deze sectoren worden ontzien. Een vergelijkbaar probleem speelt voor kleine bedrijven die schepen in de havens bevoorraden. De concurrentiepositie met gelijksoortige bedrijven in buitenlandse havens mag niet in gevaar komen door hogere tarieven. Het tarief van exportcertificaten zal mogelijk fors stijgen. Dit mag niet leiden tot een onredelijke kostenverhoging van de export van pluimveemest. Het is goed dat de controlegegevens van de VWA zo veel mogelijk openbaar worden gemaakt. Er moet echter worden voorkomen dat ketenpartijen overtredingen door leveranciers op basis van beperkte monsterneming buitenproportioneel afstraffen. Mevrouw Van Gent (GroenLinks) is blij dat nu ook de fracties van de PvdA en de ChristenUnie zich hebben uitgesproken voor een 100%- klepcontrole. Daarmee is hiervoor een meerderheid in het parlement ontstaan. Wie heeft de opdracht gegeven het interne VWA-rapport op te stellen? Het vertrouwen in de VWA is zo gedaald, dat mevrouw Van Gent zich kan voorstellen dat een onafhankelijk onderzoek uitmondt in een parlementair onderzoek. De heer Van der Ham (D66) wijst erop dat er het afgelopen jaar uitentreuren is gediscussieerd over veetransporten in de Kamer. Die discussies zijn gevoerd en de Kamer heeft zijn afwegingen gemaakt op basis van informatie van de minister die nu op veel punten onjuist blijkt te zijn. Ambtenaren hebben bij al deze debatten en bij herhaling relevante informatie achtergehouden. De vraag rijst of de minister voldoende greep heeft op haar departement. In hoeverre is de conceptstatus van het rapport van invloed op de reactie van de minister? Is deze status een manier om de Wet openbaarheid van bestuur te omzeilen? De minister had van het onderzoek op de hoogte behoren te zijn, ook als straks na onderzoek blijkt dat het beeld niet juist is dat in het rapport wordt geschetst. De 100%-klepcontrole moet per direct worden ingevoerd. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

5 Volgens de heer Atsma (CDA) bevestigt het interne rapport van de VWA het beeld dat de organisatie in het verleden te veel aandacht had voor futiliteiten, bijvoorbeeld op braderieën, en te weinig voor de zaken waar het echt om ging. Het is goed dat de minister laat onderzoeken of de situatie werkelijk zo ernstig is. Pas nadat dit onderzoek is afgerond, mogen conclusies worden getrokken en zo nodig maatregelen worden genomen. Het is goed dat de overheid een deel van de kosten voor keuringen en destructie voor haar rekening neemt, omdat de samenleving er groot belang bij heeft dat een en ander goed is geregeld en er geen hoge drempels zijn. Ook de concurrentiepositie van Nederland speelt hierbij een rol. Antwoord van de bewindslieden De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit benadrukt dat zij tot 29 januari niet op de hoogte was van het bestaan van het interne VWA-rapport. Zij vindt dat zij het wel had moeten kennen. Volgens haar geldt hierbij een volle ministeriële verantwoordelijkheid. De situatie die in het rapport wordt geschetst, is niet acceptabel. De VWA behoort een gezaghebbend instituut te zijn. Het rapport is niet door een externe consultant geschreven, maar door een medewerkster van de VWA. De leiding van de VWA heeft begin februari 2007 het rapport besproken en op grond daarvan een aantal maatregelen genomen. Het onderzoek dat naar aanleiding van het VWA-rapport zal worden opgestart, moet uiteraard onafhankelijk zijn. Hierin zullen drie vragen centraal staan. 1. Geven de bevindingen in het rapport een getrouw beeld van de situatie bij de keuringen? 2. Welke acties heeft de VWA-leiding sinds januari 2007 naar aanleiding van het conceptrapport ondernomen met welk resultaat? 3. Hoe is het rapport verspreid binnen de VWA en het ministerie van LNV? Hierover moet de onderste steen boven komen. De minister vraagt tot 5 maart de tijd om dit onderzoek af te ronden. Die dag zal zij de Kamer de resultaten voorleggen en de stappen aankondigen die zij naar aanleiding ervan wil zetten. De Kamer krijgt zo snel mogelijk te horen wie het onafhankelijk onderzoek gaat leiden en hoe de onderzoeksopdracht exact is geformuleerd. De Kamer krijgt de mogelijkheid hieraan zo nodig vragen toe te voegen. Als dat er veel worden, kan dit echter leiden tot vertraging van het onderzoek. De minister verzet zich tegen de invoering van een 100%-klepcontrole nog voordat de resultaten van het onafhankelijk onderzoek bekend zijn en voordat precies duidelijk is welke maatregelen de VWA inmiddels heeft genomen. Er wordt namelijk op dit moment met de sector gewerkt aan de ontwikkeling van een goed kwaliteitssysteem. Daarbij worden goede vorderingen gemaakt. Zij vindt het niet juist als de transportsector wordt gestraft met een invoering per direct van de 100%-klepcontrole vanwege problemen bij de VWA. Als de resultaten van het onafhankelijk onderzoek bekend zijn, volgt een nieuw moment van afweging over de klepcontrole. Er is de minister maar één versie van het conceptrapport bekend. Op basis van deze versie is de leiding van de VWA aan de slag gegaan. Sinds 5 januari 2007 geldt de Europese transportverordening voor dieren. Met uitzondering van de regels over temperatuursensoren zijn deze regels geïmplementeerd. KDS is een stichting. Het bestuur telt een aantal onafhankelijke leden en twee leden die afkomstig zijn uit het bedrijfsleven. De VWA zet personeel van KDS in bij keuringen. De aandelen van het bedrijf zijn in beheer bij de stichting. Deze rechtspositie leidt tot kostenbesparing Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

6 voor het bedrijfsleven. De verantwoordelijkheid blijft echter steeds bij de VWA. Over de overdracht van de bandkeuring is uitvoerig met de Kamer overlegd. De minister kent geen berichten over de Europese FVO die zou beweren dat KDS niet zou voldoen aan de eisen. De opzet van KDS is door Brussel goedgekeurd. De minister zegt toe de overige vragen over KDS schriftelijk te beantwoorden. Op grond van Europese regelgeving moeten herinspecties worden doorberekend. Deze regels gelden voor alle lidstaten. Uit onderzoek van het LEI blijkt dat de tarieven in Nederland, Duitsland en Denemarken vergelijkbaar zijn. Om kostenefficiënt te kunnen werken, is het voor de VWA van groot belang om strak te plannen. Er wordt gezocht naar een goede balans tussen kostenefficiëntie en flexibiliteit. Er wordt gewerkt aan toezicht op controle in de zuivel-, kalver-, pluimvee- en varkenssector. Wellicht kunnen de IKB-systemen hierbij een rol spelen. Initiatieven moeten van de sectoren zelf komen. De bonus-malusregeling kan leiden tot een geringere inspectiedruk. Als zaken in orde zijn, zijn er weinig controles en dus weinig kosten. Ook in de roodvleessector moet de inspecties nog tijdens deze kabinetsperiode kostendekkend kunnen worden uitgevoerd. Er is veel aandacht voor de positie van kleine bedrijven. Alleen de allerkleinste bedrijven gaan binnenkort enkele procenten meer betalen. De voorziening die hiervoor nu is getroffen, kan in principe in de toekomst worden voortgezet. Europa biedt de mogelijkheid voor een bijzondere behandeling van kleinere bedrijven. De minister zegt toe om met de minister van VWS te zoeken naar een maatwerkoplossing voor bedrijven die schepen bevoorraden. De exportcertificatie van pluimveemest wordt zo spoedig mogelijk gekoppeld aan meldapplicaties van de Dienst Regelingen. Hiervoor is echter eerst een goed werkend ICT-systeem nodig. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport meldt dat er wordt gewerkt aan een meer laagdrempelige presentatie van de gegevens over de inspecties op de VWA-site. Bedrijven vragen hierbij om een andere benadering dan consumenten. Bedrijven krijgen in de toekomst de kans om een weerwoord bij de gepresenteerde gegevens te plaatsen. Ook worden bedrijven in de toekomst beter geïnformeerd over de vraag welke monsters voor de tests zijn gebruikt. Op dit moment biedt de Wet openbaarheid van bestuur het juridische aanknopingspunt voor de openbaarmaking van inspectiegegevens. Deze wet kent echter op het punt van de naleving nogal wat beperkingen en is vooral gericht op de burger die informatie van de overheid vraagt. Daarom wordt een nieuw wetgevingstraject gestart om te komen tot een volwaardige juridische context voor de openbaarmaking. Het is nog niet duidelijk of dit wetgevingstraject via de Gezondheidswet zal lopen, of via een rijksbreed kader dat op dit moment door het ministerie van Justitie wordt ontwikkeld. De VWA is nog maar pas overgegaan van VWS naar LNV. Alleen al daarom is het niet goed om de VWA nu alweer terug te laten keren. De minister heeft het interne rapport van de VWA pas de ochtend voorafgaand aan dit algemeen overleg onder ogen gekregen. Toezeggingen De minister van LNV zal de Kamer in week 6 melden wie het onafhankelijk onderzoek naar het interne VWA-rapport zal leiden en hoe de onderzoeksopdracht precies wordt geformuleerd. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

7 De minister van LNV zal de openstaande vragen over KDS schriftelijk beantwoorden. De voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Schreijer-Pierik De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Smeets De adjunct-griffier van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Berenschot Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2008 Nr. 149 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 28 286 Dierenwelzijn Nr. 262 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 17 februari 2009 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 27 565 Alcoholbeleid Nr. 100 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 25 november 2009 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 420 Emancipatiebeleid Nr. 58 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 oktober 2007 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 874 Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een herziening van het stelsel van gastouderopvang Nr. 47 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs) Nr. 102 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 16 oktober 2009 In de vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 711 Topsport in Nederland Nr. 3 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Kant (SP), Blok (VVD), Ten Hoopen (CDA), Weekers (VVD), van Haersma

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 28 447 Regeling met betrekking tot tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet kinderopvang)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 323 Prenatale screening Nr. 30 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 18 juli 2007 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009 Nr. 65 LIJST VAN VRAGEN EN

Nadere informatie

Aangenomen en overgenomen amendementen

Aangenomen en overgenomen amendementen Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Justitie datum 23 april 2010 Betreffende wetsvoorstel: 30511 Voorstel van wet van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 631 Modernisering AWBZ Nr. 226 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 4 oktober 2007 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 27 858 Gewasbeschermingsbeleid Nr. 66 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), ondervoorzitter, Schreijer-Pierik (CDA), voorzitter, Atsma (CDA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31200 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2008 Nr. 234 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 690 Natuurbeleid; een onnodig groeiend ongenoegen Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 mei 2007 De vaste commissie voor Landbouw,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 800 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2007 Nr. 111 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 28 286 Dierenwelzijn Nr. 42 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 20 juni 2007 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 322 Kinderopvang Nr. 39 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 29 oktober 2008 Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 492 Fiscale vergroening Nr. 3 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Vendrik (Groen- Links), Blok (VVD), voorzitter, Ten Hoopen (CDA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 28 286 Dierenwelzijn Nr. 53 Herdruk 1 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 16 juli 2007 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 123 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010 Nr. 16 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 000 Kerncentrale Borssele Nr. 55 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Schreijer-Pierik (CDA), Vendrik (GroenLinks), Ten Hoopen (CDA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 29 477 Geneesmiddelenbeleid 31 200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 452 Belastingen als beleidsinstrument Nr. 7 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Vendrik (GL), Kant (SP), Blok (VVD), Ten Hoopen (CDA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 28 286 Dierenwelzijn Nr. 55 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 31 juli 2007 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 994 Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit ter uitvoering van de roamingverordening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 968 Regels omtrent de basisregistraties adressen en gebouwen (Wet basisregistraties adressen en gebouwen) Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld op 24 april

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2008 Nr. 49 1 Samenstelling: Leden:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 835 Wet ambulancezorg Nr. 64 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 20 mei 2010 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 800 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2008 Nr. 67

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 29 1 Samenstelling: Leden: Van Gent (GroenLinks), Van der Staaij (SGP), Poppe (SP), Snijder-Hazelhoff

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 28 286 Dierenwelzijn Nr. 228 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 1 september 2008 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 123 1 Samenstelling: Leden: Van Beek (VVD), Van der Staaij (SGP), De Pater-van der Meer (CDA), Van Bochove

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 834 Wijziging van de Wet luchtvaart en de Wet op het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut ter uitvoering van vier EG-verordeningen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 850 Verantwoording en toezicht rechtspersonen met een wettelijke taak, deel 5 Nr. 25 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Crone (PvdA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 I Vaststelling van de begrotingsstaat van het Huis der Koningin (I) voor het jaar 2009 Nr. 6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 379 CITES handhaving Nr. 8 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), ondervoorzitter, Schreijer-Pierik (CDA), voorzitter, Atsma (CDA), Van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 30 136 Herstructurering en uitvoering Stedelijke vernieuwing Nr. 32 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 2 februari 2010 De algemene commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 644 Beleid ten aanzien van chronisch zieken Nr. 2 VERSLAG VAN GESPREK Vastgesteld 7 april 2011 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 21 501-28 Defensieraad Nr. 43 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 10 maart 2008 De vaste commissie voor Defensie 1 en de vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 042 Goedkeuring van de op 9 februari 2009 te Parijs totstandgekomen Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 307 (R 1842) Goedkeuring van: de op 25 juni 2003 te Washington D.C. totstandgekomen Overeenkomst betreffende uitlevering tussen de Europese

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 525 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 28 753 Publiek-private samenwerking Nr. 9 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Crone (PvdA), Vendrik (GroenLinks), Blok (VVD), Ten Hoopen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 123 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2010 Nr. 64 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 261 Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg onder andere in verband met de opneming van de mogelijkheid tot taakherschikking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 008 009 9 3 Maatschappelijke opvang Nr. 3 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 6 april 009 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 94 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 21 mei 2008 De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 23 645 Openbaar vervoer Nr. 159 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 mei 2007 De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat 1 heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 015 Voortgang bodemsanering Nr. 15 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 12 februari 2007 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 28 333 WAO-stelsel Nr. 102 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 mei 2008 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 409 Zeevaartbeleid Nr. 7 1 Samenstelling: Leden: Van der Staaij (SGP), Snijder-Hazelhoff (VVD), Mastwijk (CDA), Duyvendak (Groen- Links), Roland

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 714 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met verlening aan de notaris van bevoegdheden in verband met gemeenschappelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 554 Kwaliteitsbewaking in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Verslag aan het Vlaams Parlement en de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2005 Nr. 232 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 127 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 484 Interculturalisatie van de gezondheidszorg Nr. 12 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 maart 2005 In de vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 28 170 Gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid, beroep en beroepsonderwijs (Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid)

Nadere informatie

Stemmingen lijst controversiële onderwerpen

Stemmingen lijst controversiële onderwerpen 13 Aan de orde zijn de stemmingen in verband met wijzigingsvoorstellen op de lijst van controversiële (33285). Dit is een gewijzigde stemmingslijst. De sterretjes geven de wijzigingen aan. Er zijn ook

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 24 691 Ruimtetekort in mainport Rotterdam Nr. 100 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 24 juni 2009 De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 406 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 in verband met overblijven in het basisonderwijs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 131 Nieuwe regels betreffende maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning) Nr. 123 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 220 Uitvoering van richtlijn 2006/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 september 2006 (PbEU L 264) tot wijziging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 239 Stimulering duurzame energieproductie Nr. 31 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 mei 2008 De vaste commissie voor Economische

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 243 Samenvoeging van de gemeenten Bodegraven en Reeuwijk Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 1 februari 2010 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 333 ICT-project huur- en zorgtoeslag Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 25 februari 2008 De commissies voor de Rijksuitgaven 1,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 928 Aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek en andere wetten aan de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 24 077 Drugbeleid Nr. 250 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 4 maart 2010 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 830 Wijziging van de Wet giraal effectenverkeer houdende uitbreiding van de bescherming aan cliënten van intermediairs inzake financiële instrumenten

Nadere informatie

28 240 Evaluatienota Klimaatbeleid. Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld 4 augustus 2010

28 240 Evaluatienota Klimaatbeleid. Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld 4 augustus 2010 28 240 Evaluatienota Klimaatbeleid Nr. 107 Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld 4 augustus 2010 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 1) heeft een aantal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 30 545 Uitvoering Wet Werk en Bijstand Nr. 74 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 29 april 2009 De vaste commissie voor Sociale Zaken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 231 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Bermuda (zoals gemachtigd door de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 26 991 Voedselveiligheid Nr. 424 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 800 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2007 Nr. 55

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2008 Nr. 50 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2008 29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 237 Wijziging van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2002/73/EG Nr. 5 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 683 Dierziektebeleid Nr. 58 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 9 juli 2010 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 28 240 Evaluatienota Klimaatbeleid Nr. 86 1 Samenstelling: Leden: Van Gent (GroenLinks), Van der Staaij (SGP), Poppe (SP), Snijder-Hazelhoff (VVD),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 800 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2007 Nr. 120 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 97 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 24 juni 2008 De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 500 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2011 Nr. 89 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 800 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2007 Nr. 96 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 038 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ter implementatie van richtlijn 2004/8/EG inzake de bevordering van warmtekrachtkoppeling (Wijziging

Nadere informatie

Plasterk. De voorzitter: Ik dank de minister voor de antwoorden. Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld:

Plasterk. De voorzitter: Ik dank de minister voor de antwoorden. Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld: Plasterk daaruit blijkt dat het dubbele nodig is om de kinderen gratis toe te laten. Ik heb gezegd dat dat dubbele bedrag er niet is. Vervolgens heeft de ledenvergadering van de museumvereniging mijn voorstel

Nadere informatie

29200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2004

29200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2004 29200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2004 Nr. 176 Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld 2 februari 2004

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 800 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2007 Nr. 34 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 299 Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met de introductie van de bestuurlijke boete Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 22 januari 2004 De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2008 Nr. 132 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 28 345 Aanpak huiselijk geweld Nr. 91 1 Samenstelling: Leden: Van de Camp (CDA), De Wit (SP), Van der Staaij (SGP), Arib (PvdA), ondervoorzitter,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 967 Wijziging van de landinrichtingswet en enige andere inrichtingswetten (positie van de Centrale Landinrichtingscommissie) Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 133 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), De Wit (SP), voorzitter,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 293 Aardbeving in Haïti Nr. 14 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 15 februari 2012 De commissie voor de Rijksuitgaven 1 en de vaste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 173 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 10 september 2009 De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en Blok houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 27 813 EU Structuurfondsen Nr. 15 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 24 mei 2006 De vaste commissie voor Economische Zaken 1 heeft op

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 535 Architectuur en Ruimtelijke Ordening Nr. 3 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Van de Camp (CDA), voorzitter, Depla (PvdA), Slob

Nadere informatie