Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Voedselveiligheid Nr Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), ondervoorzitter, Schreijer-Pierik (CDA), voorzitter, Atsma (CDA), Van Gent (GroenLinks), Poppe (SP), Waalkens (PvdA), Snijder-Hazelhoff (VVD), Jager (CDA), Ormel (CDA), Koopmans (CDA), Van der Ham (D66), Van Velzen (SP), De Krom (VVD), Samsom (PvdA), Van Dijken (PvdA), Neppérus (VVD), Jansen (SP), Jacobi (PvdA), Cramer (ChristenUnie), Koppejan (CDA), Graus (PVV), Vermeij (PvdA), Zijlstra (VVD), Thieme (PvdD) en Polderman (SP). Plv. leden: Van der Staaij (SGP), Mastwijk (CDA), Ten Hoopen (CDA), Duyvendak (Groen- Links), Luijben (SP), Tang (PvdA), Boekestijn (VVD), Bilder (CDA), Biskop (CDA), Koşer Kaya (D66), Van Leeuwen (SP), Dezentjé Hamming (VVD), Eijsink (PvdA), Depla (PvdA), Van Baalen (VVD), Kant (SP), Blom (PvdA), Ortega- Martijn (ChristenUnie), Van Heugten (CDA), Brinkman (PVV), Kuiken (PvdA), Ten Broeke (VVD), Ouwehand (PvdD) en Lempens (SP). 2 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Halsema (Groen- Links), Kant (SP), Snijder-Hazelhoff (VVD), Ferrier (CDA), ondervoorzitter, Joldersma (CDA), Jan de Vries (CDA), Smeets (PvdA), voorzitter, Van Miltenburg (VVD), Schippers (VVD), Omtzigt (CDA), Koşer Kaya (D66), Willemse-van der Ploeg (CDA), Van der Veen (PvdA), Schermers (CDA), Van Gerven (SP), Wolbert (PvdA), Heerts (PvdA), Zijlstra (VVD), Ouwehand (PvdD), Agema (PVV), Leijten (SP), Bouwmeester (PvdA) en Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie). Plv. leden: Van der Staaij (SGP), Vendrik (GroenLinks), Van Velzen (SP), Neppérus (VVD), Vietsch (CDA), Sterk (CDA), Ormel (CDA), Van Dijken (PvdA), Verdonk (Verdonk), Dezentjé Hamming (VVD), Atsma (CDA), Van der Ham (D66), Cqörüz (CDA), Gill ard (PvdA), Smilde (CDA), Langkamp (SP), Vermeij (PvdA), Arib (PvdA), Kamp (VVD), Thieme (PvdD), Bosma (PVV), Luijben (SP), Hamer (PvdA), Ortega-Martijn (ChristenUnie) en De Wit (SP). VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 22 februari 2008 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 1 en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2 hebben op 30 januari 2008 overleg gevoerd met minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over: de brief van de minister van LNV van 10 december 2007 over het toezicht op de controle van diervoeders, naar aanleiding van toezeggingen gedaan tijdens het AO diervoederbeleid van 24 mei 2007 (26 991, nr. 159); de brief van de minister van VWS van 17 december 2007 over openbaarmaking van controlegegevens van de VWA (26 991, nr. 160); de brief van de minister van LNV van 17 december 2007 over de financiering van de VWA: kostendekkende tarieven (26 991, nr. 161); de brief van de minister van LNV van 20 december 2007 over de voorhang wijziging tarieven in de Regeling diervoeders (26 991, nr. 162); de brief van de minister van LNV van 30 januari 2008 met een reactie op het VWA-rapport «Modernisering activiteiten levende dieren en levende producten» (26 991, nr. 163); de brief van de minister van VWS van 30 januari 2008 met een aanvulling op de brief over openbaarmaking van controlegegevens van de VWA, van 17 december jl., het rapport «Openbaarheid van controlegegevens: evaluatie van de drie cases» (26 991, nr. 164). Van dit overleg brengen de commissies bijgaand samenvattend verslag uit. Vragen en opmerkingen uit de commissies Mevrouw Thieme (PvdD) wijst erop dat zij op 12 september 2007 in een motie heeft gevraagd om een onafhankelijk onderzoek naar de positie van de keuringsartsen van de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA), en naar de effectiviteit van de controle op veetransporten. De minister zei toen over zo n onderzoek dat zij daarvoor geen enkele aanleiding zag en er geen KST tkkst ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2008 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

2 behoefte aan had. Zij ontraadde de Kamer om voor de motie te stemmen. Nu blijkt in een intern rapport van de VWA al in januari 2007 een vernietigend oordeel te zijn geveld over de controle op veetransporten. Door de vleessector wordt dit gebrek aan goede controle gebruikt om dieren te mishandelen en misbruiken. De VWA heeft dit rapport aangeboden aan de hoogste ambtenaren bij LNV. Het is volstrekt ongeloofwaardig dat de minister dit rapport niet zou kennen. Zij heeft de Kamer de inhoud van het rapport in de loop van 2007 onthouden bij de beantwoording van zeven sets Kamervragen van de PvdD en tijdens twee spoeddebatten over veetransporten en het functioneren van de VWA. Dit is een politieke doodzonde. Welke consequenties verbindt de minister hieraan voor zichzelf en de betrokken ambtenaren? Vindt zij dat zij de Kamer volledig heeft geïnformeerd? Waarom is de opsteller van het rapport een spreekverbod opgelegd? Worden bij een onderzoek naar de feiten ook ex-medewerkers van de VWA betrokken? Wordt de AIVD erbij betrokken? Wordt de Kamer betrokken bij de formulering van de onderzoeksvragen? Wie gaat het onderzoek leiden? Sinds 2006 heeft de VWA de controles voor een groot deel uitbesteed aan het private bedrijf BV Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS), omdat deze constructie goedkoper is voor de vleessector. Wie zit er achter deze bv? Wie zijn de eigenaren, bestuursleden en functionarissen van KDS, de Stichting Administratiekantoor KDS en het moederbedrijf BV Centraal Bureau Slachtveediensten (CBS)? Klopt het dat deze stichtingen niet aan de eigen statutaire vereisten voldoen? Hoe wordt belangenverstrengeling voorkomen? Mogen controles zomaar worden uitbesteed aan een bv met winstoogmerk? Europa staat alleen uitbesteding van VWA-taken aan een onafhankelijke stichting toe. Ontvangen KDS en het CDS overheidsgeld? Betalen deze bedrijven vennootschapsbelasting? Hoe is de opsplitsing van de VWA in 2005 verlopen? Hoe functioneert dit nu? Hoe vinden de postmortemkeuringen plaats? Is hierbij een VWA-arts aanwezig, of alleen een assistent van KDS? Wegens de misstanden en de falende controle van de VWA moet per direct de gehele veesector stelselmatig worden gecontroleerd door middel van de 100%-klepcontrole, een GPS-systeem en ketencontrole. Dit moet gebeuren door een onafhankelijke instantie die ook geen banden heeft met LNV. Hoe staat het met de openbaarmaking van de VWA-gegevens over diertransporten? De heer Waalkens (PvdA) vindt dat het met het transparant maken van de inspectiegegevens van de VWA goed gaat. Is dit beleid van naming and shaming voldoende juridisch geborgd? Tarieven van de inspecties moeten steeds meer concurrerend en kostendekkend worden, maar aan de afspraken over de reorganisatie van de VWA en de financiering van de destructie moet niet worden getornd. De heer Waalkens is er nog altijd op tegen dat de VWA taken heeft op het gebied van zowel LNV als VWS. Welke stappen heeft de minister gezet naar aanleiding van het interne rapport van de VWA dat zij naar eigen zeggen pas enkele dagen geleden voor het eerst heeft gezien? Het toegezegde onderzoek naar aanleiding van het rapport dient geheel onafhankelijk te zijn en moet worden geleid door een gezaghebbend persoon. De onderzoeksopdracht moet aan de Kamer worden meegedeeld en de resultaten moeten zo snel mogelijk worden voorgelegd. Gezien de inhoud van het rapport dat nu bekend is geworden, zegt de heer Waalkens er spijt van te hebben dat hij de vraag om een onderzoek naar de inspectie Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

3 eerder niet heeft gesteund. Hij zegt dit ook namens de fractie van de ChristenUnie. Om alle twijfel over de inspecties van veetransporten weg te nemen, willen de fracties van de PvdA en de ChristenUnie per direct, zolang dit nodig en voor zover dit mogelijk is, een 100%-klepcontrole invoeren. Daarmee moet niet worden gewacht tot de resultaten van het onafhankelijk onderzoek bekend zijn. Mevrouw Snijder-Hazelhoff (VVD) is voor een zo groot mogelijke transparantie van de VWA-gegevens. Het moet voor consumenten duidelijk zijn welke bedrijven zich niet aan de regels houden. De informatie moet echter toegankelijker worden gepresenteerd. Moeten herinspecties door het bedrijfsleven worden betaald of vallen die onder de controletaak van de overheid? In verband met het level playing field is het van belang te weten op welke manier andere landen bepalen welk deel van de inspecties voor rekening van het bedrijfsleven komt. Is dit onderzocht? Hoe verhoudt deze kostenverdeling zich met het systeem van bonus-malus en het toenemende toezicht op controle? Hoe zorgt de minister ervoor dat dit toezicht ook werkelijk toeneemt? Bedrijven die met de VWA te maken hebben, klagen over de inflexibiliteit van deze organisatie. Niet alleen efficiëntie moet vooropstaan bij de VWA, maar ook flexibiliteit. In het interne rapport van de VWA wordt een onthutsend beeld geschetst, maar de geschetste situatie is die van een jaar geleden. In hoeverre is de situatie inmiddels verbeterd? Als na onderzoek blijkt dat er nog steeds sprake is van misstanden, moet voorlopig een 100%- klepcontrole worden ingevoerd. Hoe heeft het kunnen gebeuren dat dit rapport niet op het bureau van de minister is beland? Zijn de EU-regels voor diertransporten vastgelegd in een verordening of in een richtlijn? Gelden zij in alle lidstaten? Had de verordening op dit punt sinds januari 2007 uitgevoerd moeten worden en, zo ja, is dit volledig gebeurd? Volgens mevrouw Van Velzen (SP) schiet de handhaving door de VWA van alle regels die te maken hebben met levende dieren, zowel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht, ernstig tekort. Binnen het ministerie waren hoge ambtenaren op de hoogte van de inhoud van het interne rapport van de VWA van januari Zij hebben de minister bij elke discussie in de Kamer in 2007 over diertransporten kunnen attenderen op de situatie bij de VWA. Het is ongeloofwaardig dat de minister niet van het bestaan van dit rapport wist. Tot welke ambtenaren is het rapport wél doorgedrongen? Hebben ambtenaren informatie onder de pet willen houden? Geldt volgens de minister de ministeriële verantwoordelijkheid? Is volgens de minister van VWS de VWA wel in goede handen bij het ministerie van LNV? Wanneer heeft hij het interne rapport van de VWA onder ogen gekregen? Zijn de opleidingen bij de VWA inmiddels verbeterd? Is de handhaving van de VWA sinds januari 2007 in zowel kwantitatief als kwalitatief opzicht verbeterd? Is er voldoende aandacht voor de kwaliteit van exportcertificering en dierenwelzijn in het curriculum van VWA-medewerkers? Waarom hebben de controles die de afgelopen jaren wel zijn uitgevoerd, nauwelijks geleid tot effectieve straffen? Hoe is het mogelijk dat alle aanbevelingen zijn overgenomen van een rapport dat tot voor enkele dagen niet bekend was? Wat is waar van de verhalen dat transporten die zijn goedgekeurd, na de keuring terugrijden om meer dieren te laden? Worden er inderdaad noodslachtverklaringen afgegeven voor zieke dieren? Waarom is dit niet aan de Kamer gemeld? Hoe staat het met de afspraak dat na drie overtredingen de vergunning van een transporteur wordt ingetrokken? Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

4 Is het waar dat varkens non-stop in 88 uur naar Siberië zijn getransporteerd? De minister moet niet meer aankomen met het argument dat de Kamer niet met geruchten maar met feiten moet komen, want de bewijslast ligt op dit moment bij haar. In de roodvlees- en pluimveesector wordt nog steeds voor minder dan de kostprijs gekeurd. Ook het tarievenstelsel dat nu wordt voorgesteld, brengt een vorm van staatssteun met zich mee. Weet de minister dat de Food and Veterinary Office (FVO), de toezichthouder van de Europese Commissie, heeft gesteld dat KDS niet voldoet aan de eisen die worden gesteld aan een controlerend orgaan? Volgens de heer Van der Vlies (SGP) zijn de gegevens verontrustend die uit het interne rapport van de VWA naar voren komen. Het is nog verontrustender dat de minister er niet van op de hoogte was. Toch behoort de Kamer eerst hoor en wederhoor toe te passen voordat conclusies worden getrokken. Het is in staatsrechtelijk opzicht laakbaar dat de PvdD haar conclusies al lijkt te hebben getrokken, nog voordat de vragen zijn gesteld. Een onafhankelijk onderzoek lijkt nodig om het gezag van de VWA te herstellen. Is het VWA-rapport door een externe consultant opgesteld? Kleine slachterijen en roodvleeskeuringen mogen niet het slachtoffer worden van de forse verhogingen van de tarieven voor keuringen. De minister wil nichemarkten stimuleren. Hierin spelen deze kleine bedrijven een belangrijke rol. Ook in de wat verdere toekomst moeten deze sectoren worden ontzien. Een vergelijkbaar probleem speelt voor kleine bedrijven die schepen in de havens bevoorraden. De concurrentiepositie met gelijksoortige bedrijven in buitenlandse havens mag niet in gevaar komen door hogere tarieven. Het tarief van exportcertificaten zal mogelijk fors stijgen. Dit mag niet leiden tot een onredelijke kostenverhoging van de export van pluimveemest. Het is goed dat de controlegegevens van de VWA zo veel mogelijk openbaar worden gemaakt. Er moet echter worden voorkomen dat ketenpartijen overtredingen door leveranciers op basis van beperkte monsterneming buitenproportioneel afstraffen. Mevrouw Van Gent (GroenLinks) is blij dat nu ook de fracties van de PvdA en de ChristenUnie zich hebben uitgesproken voor een 100%- klepcontrole. Daarmee is hiervoor een meerderheid in het parlement ontstaan. Wie heeft de opdracht gegeven het interne VWA-rapport op te stellen? Het vertrouwen in de VWA is zo gedaald, dat mevrouw Van Gent zich kan voorstellen dat een onafhankelijk onderzoek uitmondt in een parlementair onderzoek. De heer Van der Ham (D66) wijst erop dat er het afgelopen jaar uitentreuren is gediscussieerd over veetransporten in de Kamer. Die discussies zijn gevoerd en de Kamer heeft zijn afwegingen gemaakt op basis van informatie van de minister die nu op veel punten onjuist blijkt te zijn. Ambtenaren hebben bij al deze debatten en bij herhaling relevante informatie achtergehouden. De vraag rijst of de minister voldoende greep heeft op haar departement. In hoeverre is de conceptstatus van het rapport van invloed op de reactie van de minister? Is deze status een manier om de Wet openbaarheid van bestuur te omzeilen? De minister had van het onderzoek op de hoogte behoren te zijn, ook als straks na onderzoek blijkt dat het beeld niet juist is dat in het rapport wordt geschetst. De 100%-klepcontrole moet per direct worden ingevoerd. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

5 Volgens de heer Atsma (CDA) bevestigt het interne rapport van de VWA het beeld dat de organisatie in het verleden te veel aandacht had voor futiliteiten, bijvoorbeeld op braderieën, en te weinig voor de zaken waar het echt om ging. Het is goed dat de minister laat onderzoeken of de situatie werkelijk zo ernstig is. Pas nadat dit onderzoek is afgerond, mogen conclusies worden getrokken en zo nodig maatregelen worden genomen. Het is goed dat de overheid een deel van de kosten voor keuringen en destructie voor haar rekening neemt, omdat de samenleving er groot belang bij heeft dat een en ander goed is geregeld en er geen hoge drempels zijn. Ook de concurrentiepositie van Nederland speelt hierbij een rol. Antwoord van de bewindslieden De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit benadrukt dat zij tot 29 januari niet op de hoogte was van het bestaan van het interne VWA-rapport. Zij vindt dat zij het wel had moeten kennen. Volgens haar geldt hierbij een volle ministeriële verantwoordelijkheid. De situatie die in het rapport wordt geschetst, is niet acceptabel. De VWA behoort een gezaghebbend instituut te zijn. Het rapport is niet door een externe consultant geschreven, maar door een medewerkster van de VWA. De leiding van de VWA heeft begin februari 2007 het rapport besproken en op grond daarvan een aantal maatregelen genomen. Het onderzoek dat naar aanleiding van het VWA-rapport zal worden opgestart, moet uiteraard onafhankelijk zijn. Hierin zullen drie vragen centraal staan. 1. Geven de bevindingen in het rapport een getrouw beeld van de situatie bij de keuringen? 2. Welke acties heeft de VWA-leiding sinds januari 2007 naar aanleiding van het conceptrapport ondernomen met welk resultaat? 3. Hoe is het rapport verspreid binnen de VWA en het ministerie van LNV? Hierover moet de onderste steen boven komen. De minister vraagt tot 5 maart de tijd om dit onderzoek af te ronden. Die dag zal zij de Kamer de resultaten voorleggen en de stappen aankondigen die zij naar aanleiding ervan wil zetten. De Kamer krijgt zo snel mogelijk te horen wie het onafhankelijk onderzoek gaat leiden en hoe de onderzoeksopdracht exact is geformuleerd. De Kamer krijgt de mogelijkheid hieraan zo nodig vragen toe te voegen. Als dat er veel worden, kan dit echter leiden tot vertraging van het onderzoek. De minister verzet zich tegen de invoering van een 100%-klepcontrole nog voordat de resultaten van het onafhankelijk onderzoek bekend zijn en voordat precies duidelijk is welke maatregelen de VWA inmiddels heeft genomen. Er wordt namelijk op dit moment met de sector gewerkt aan de ontwikkeling van een goed kwaliteitssysteem. Daarbij worden goede vorderingen gemaakt. Zij vindt het niet juist als de transportsector wordt gestraft met een invoering per direct van de 100%-klepcontrole vanwege problemen bij de VWA. Als de resultaten van het onafhankelijk onderzoek bekend zijn, volgt een nieuw moment van afweging over de klepcontrole. Er is de minister maar één versie van het conceptrapport bekend. Op basis van deze versie is de leiding van de VWA aan de slag gegaan. Sinds 5 januari 2007 geldt de Europese transportverordening voor dieren. Met uitzondering van de regels over temperatuursensoren zijn deze regels geïmplementeerd. KDS is een stichting. Het bestuur telt een aantal onafhankelijke leden en twee leden die afkomstig zijn uit het bedrijfsleven. De VWA zet personeel van KDS in bij keuringen. De aandelen van het bedrijf zijn in beheer bij de stichting. Deze rechtspositie leidt tot kostenbesparing Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

6 voor het bedrijfsleven. De verantwoordelijkheid blijft echter steeds bij de VWA. Over de overdracht van de bandkeuring is uitvoerig met de Kamer overlegd. De minister kent geen berichten over de Europese FVO die zou beweren dat KDS niet zou voldoen aan de eisen. De opzet van KDS is door Brussel goedgekeurd. De minister zegt toe de overige vragen over KDS schriftelijk te beantwoorden. Op grond van Europese regelgeving moeten herinspecties worden doorberekend. Deze regels gelden voor alle lidstaten. Uit onderzoek van het LEI blijkt dat de tarieven in Nederland, Duitsland en Denemarken vergelijkbaar zijn. Om kostenefficiënt te kunnen werken, is het voor de VWA van groot belang om strak te plannen. Er wordt gezocht naar een goede balans tussen kostenefficiëntie en flexibiliteit. Er wordt gewerkt aan toezicht op controle in de zuivel-, kalver-, pluimvee- en varkenssector. Wellicht kunnen de IKB-systemen hierbij een rol spelen. Initiatieven moeten van de sectoren zelf komen. De bonus-malusregeling kan leiden tot een geringere inspectiedruk. Als zaken in orde zijn, zijn er weinig controles en dus weinig kosten. Ook in de roodvleessector moet de inspecties nog tijdens deze kabinetsperiode kostendekkend kunnen worden uitgevoerd. Er is veel aandacht voor de positie van kleine bedrijven. Alleen de allerkleinste bedrijven gaan binnenkort enkele procenten meer betalen. De voorziening die hiervoor nu is getroffen, kan in principe in de toekomst worden voortgezet. Europa biedt de mogelijkheid voor een bijzondere behandeling van kleinere bedrijven. De minister zegt toe om met de minister van VWS te zoeken naar een maatwerkoplossing voor bedrijven die schepen bevoorraden. De exportcertificatie van pluimveemest wordt zo spoedig mogelijk gekoppeld aan meldapplicaties van de Dienst Regelingen. Hiervoor is echter eerst een goed werkend ICT-systeem nodig. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport meldt dat er wordt gewerkt aan een meer laagdrempelige presentatie van de gegevens over de inspecties op de VWA-site. Bedrijven vragen hierbij om een andere benadering dan consumenten. Bedrijven krijgen in de toekomst de kans om een weerwoord bij de gepresenteerde gegevens te plaatsen. Ook worden bedrijven in de toekomst beter geïnformeerd over de vraag welke monsters voor de tests zijn gebruikt. Op dit moment biedt de Wet openbaarheid van bestuur het juridische aanknopingspunt voor de openbaarmaking van inspectiegegevens. Deze wet kent echter op het punt van de naleving nogal wat beperkingen en is vooral gericht op de burger die informatie van de overheid vraagt. Daarom wordt een nieuw wetgevingstraject gestart om te komen tot een volwaardige juridische context voor de openbaarmaking. Het is nog niet duidelijk of dit wetgevingstraject via de Gezondheidswet zal lopen, of via een rijksbreed kader dat op dit moment door het ministerie van Justitie wordt ontwikkeld. De VWA is nog maar pas overgegaan van VWS naar LNV. Alleen al daarom is het niet goed om de VWA nu alweer terug te laten keren. De minister heeft het interne rapport van de VWA pas de ochtend voorafgaand aan dit algemeen overleg onder ogen gekregen. Toezeggingen De minister van LNV zal de Kamer in week 6 melden wie het onafhankelijk onderzoek naar het interne VWA-rapport zal leiden en hoe de onderzoeksopdracht precies wordt geformuleerd. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

7 De minister van LNV zal de openstaande vragen over KDS schriftelijk beantwoorden. De voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Schreijer-Pierik De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Smeets De adjunct-griffier van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Berenschot Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 24 170 Gehandicaptenbeleid Nr. 95 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 juli 2009 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter, Directie Voedselkwaliteit en Diergezondheid De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum VD. 2008/246 12 februari

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2008 Nr. 149 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 28 286 Dierenwelzijn Nr. 262 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 17 februari 2009 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 27 565 Alcoholbeleid Nr. 100 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 25 november 2009 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 827 Opvang zwerfjongeren 2008 Nr. 2 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Blok (VVD), Ten Hoopen (CDA), Weekers (VVD), Van Haersma Buma

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 22 343 Handhaving milieuwetgeving Nr. 172 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 13 juni 2007 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 095 Rapport bij de Nederlandse EU-lidstaatverklaring 2006 Nr. 3 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Vendrik (GL), Kant (SP), Blok (VVD),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 25 424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 95 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 8 december 2009 In de vaste commissie voor Volksgezondheid,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 874 Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een herziening van het stelsel van gastouderopvang Nr. 47 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 420 Emancipatiebeleid Nr. 58 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 oktober 2007 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 711 Topsport in Nederland Nr. 3 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Kant (SP), Blok (VVD), Ten Hoopen (CDA), Weekers (VVD), van Haersma

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs) Nr. 102 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 16 oktober 2009 In de vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 523 Bepalingen met betrekking tot de veilige vaart op de binnenwateren (Binnenvaartwet) Nr. 17 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 28 447 Regeling met betrekking tot tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet kinderopvang)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009 Nr. 65 LIJST VAN VRAGEN EN

Nadere informatie

Aangenomen en overgenomen amendementen

Aangenomen en overgenomen amendementen Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Justitie datum 23 april 2010 Betreffende wetsvoorstel: 30511 Voorstel van wet van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 123 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010 Nr. 142 LIJST

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 323 Prenatale screening Nr. 30 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 18 juli 2007 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 26 631 Modernisering AWBZ Nr. 278 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 28 oktober 2008 In de vaste commissie voor Volksgezondheid,

Nadere informatie

Oprichting Stichting Nederlandse Veteranendag. Staten-Generaal. Vastgesteld 18 november De voorzitter van de commissie, Van Baalen

Oprichting Stichting Nederlandse Veteranendag. Staten-Generaal. Vastgesteld 18 november De voorzitter van de commissie, Van Baalen Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2008 2009 F 31 744 Oprichting Stichting Nederlandse Veteranendag Nr. 2 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 30 654 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij Nr. 60 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 10 november 2008 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 631 Modernisering AWBZ Nr. 226 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 4 oktober 2007 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 25 695 Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie en enige andere wetten Nr. 51 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 21 november 2007

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 27 858 Gewasbeschermingsbeleid Nr. 66 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), ondervoorzitter, Schreijer-Pierik (CDA), voorzitter, Atsma (CDA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 659 Evaluatie Staatsbosbeheer Nr. 41 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 24 november 2009 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 690 Natuurbeleid; een onnodig groeiend ongenoegen Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 mei 2007 De vaste commissie voor Landbouw,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 477 Geneesmiddelenbeleid Nr. 63 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 31 juli 2008 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 365 Bepalingen verband houdende met de instelling van het Speciaal Tribunaal voor Libanon, mede ter uitvoering van Resolutie 1757 van de Veiligheidsraad

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31200 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2008 Nr. 234 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 975 (R 1821) Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 en enige andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Rijksoctrooiwet 1995 van 2006

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 21 501-31 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 800 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2007 Nr. 111 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 28 286 Dierenwelzijn Nr. 42 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 20 juni 2007 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 28 286 Dierenwelzijn Nr. 53 Herdruk 1 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 16 juli 2007 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 322 Kinderopvang Nr. 39 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 29 oktober 2008 Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 24 095 Frequentiebeleid Nr. 221 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 januari 2008 De vaste commissie voor Economische Zaken 1 en de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 492 Fiscale vergroening Nr. 3 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Vendrik (Groen- Links), Blok (VVD), voorzitter, Ten Hoopen (CDA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 123 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010 Nr. 16 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 896 Regeling van het beroepsgoederenvervoer en het eigen vervoer met vrachtauto s (Wet wegvervoer goederen) Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 1 februari

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 576 Agenda Vitaal Platteland Nr. 71 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), ondervoorzitter, Schreijer-Pierik (CDA), voorzitter, Atsma

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 28 286 Dierenwelzijn Nr. 55 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 31 juli 2007 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009 Nr. 148 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan Nr. 172 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 6 april 2009 De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 452 Belastingen als beleidsinstrument Nr. 7 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Vendrik (GL), Kant (SP), Blok (VVD), Ten Hoopen (CDA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 29 477 Geneesmiddelenbeleid 31 200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 000 Kerncentrale Borssele Nr. 55 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Schreijer-Pierik (CDA), Vendrik (GroenLinks), Ten Hoopen (CDA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 270 Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties en Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, ter implementatie van richtlijn nr. 2006/43/EG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 968 Regels omtrent de basisregistraties adressen en gebouwen (Wet basisregistraties adressen en gebouwen) Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld op 24 april

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2008 Nr. 214 LIJST

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 285 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 17 december 2009 In de vaste commissie voor Volksgezondheid,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 827 Opvang zwerfjongeren 2008 Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 17 maart 2009 De commissie voor de Rijksuitgaven 1, de vaste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 994 Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit ter uitvoering van de roamingverordening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2008 Nr. 67

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 835 Wet ambulancezorg Nr. 64 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 20 mei 2010 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 800 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 317 Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet werk en bijstand in verband met het verstrekken van een uitkering aan mantelzorgers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2008 Nr. 49 1 Samenstelling: Leden:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 27 428 Beleidsnota Biotechnologie Nr. 83 1 Samenstelling: Leden: Van Gent (GroenLinks), Van der Staaij (SGP), Poppe (SP), Snijder-Hazelhoff (VVD),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 981 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de invoering van de OV-chipkaart Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 11 september 2009

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 I Vaststelling van de begrotingsstaat van het Huis der Koningin (I) voor het jaar 2009 Nr. 6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 123 1 Samenstelling: Leden: Van Beek (VVD), Van der Staaij (SGP), De Pater-van der Meer (CDA), Van Bochove

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 324 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Van Gent (Groen- Links), Verburg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 29 1 Samenstelling: Leden: Van Gent (GroenLinks), Van der Staaij (SGP), Poppe (SP), Snijder-Hazelhoff

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 27 581 Grondbeleid Nr. 32 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 3 juli 2007 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 285 Wijziging van de Wet voorkeursrecht gemeenten (vereenvoudiging bekendmaking en aanbiedingsprocedure) Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld op 1 februari

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 28 286 Dierenwelzijn Nr. 228 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 1 september 2008 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 644 Beleid ten aanzien van chronisch zieken Nr. 2 VERSLAG VAN GESPREK Vastgesteld 7 april 2011 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 381 Rapport bij de Nederlandse EU-lidstaatverklaring 2009 32 306 EU-trendrapport 2010 Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 31 augustus

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 217 Regels met betrekking tot het geldstelsel van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet geldstelsel BES) Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 078 Wijziging van het Varkensbesluit en het Ingrepenbesluit (implementatie richtlijnen nr. 2001/88/EG en nr. 2001/93/EG) Nr. 2 VERSLAG VAN EEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 834 Wijziging van de Wet luchtvaart en de Wet op het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut ter uitvoering van vier EG-verordeningen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 30 136 Herstructurering en uitvoering Stedelijke vernieuwing Nr. 32 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 2 februari 2010 De algemene commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 850 Verantwoording en toezicht rechtspersonen met een wettelijke taak, deel 5 Nr. 25 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Crone (PvdA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 420 Emancipatiebeleid Nr. 53 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), De Wit (SP), voorzitter, Van Gent (GroenLinks), Hamer (PvdA), Blok

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 21 501-28 Defensieraad Nr. 43 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 10 maart 2008 De vaste commissie voor Defensie 1 en de vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2008 Nr. 49

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 IXB Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2008 Nr. 35 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 042 Goedkeuring van de op 9 februari 2009 te Parijs totstandgekomen Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 769 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 409 Zeevaartbeleid Nr. 7 1 Samenstelling: Leden: Van der Staaij (SGP), Snijder-Hazelhoff (VVD), Mastwijk (CDA), Duyvendak (Groen- Links), Roland

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 94 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 21 mei 2008 De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 008 009 6 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 405 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 3 juni 009 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2005 Nr. 232 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 219 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 2 april 2010 Binnen de vaste commissie voor Verkeer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 307 (R 1842) Goedkeuring van: de op 25 juni 2003 te Washington D.C. totstandgekomen Overeenkomst betreffende uitlevering tussen de Europese

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 586 Wijziging van enkele socialezekerheidswetten teneinde de Sociale verzekeringsbank en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 006 Vaststelling van een aantal wijzigingen van het Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement, het Besluit Rijnvaartpolitiereglement

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 150 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet, houdende maatregelen tot opsporing en verzekering van personen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 21 501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 182 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Schreijer-Pierik (CDA), Vendrik (GroenLinks), Ten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 835 Aanpassing van de Wet op de rechtsbijstand in verband met de bestuurlijke centralisatie van de raden voor rechtsbijstand Nr. 7 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 209 Schoon en zuinig Nr. 100 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 2 november 2009 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 27 625 Waterbeleid Nr. 152 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 10 december 2009 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 250 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 10 februari 2009 In de vaste commissie voor Volksgezondheid,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 379 CITES handhaving Nr. 8 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), ondervoorzitter, Schreijer-Pierik (CDA), voorzitter, Atsma (CDA), Van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 28 753 Publiek-private samenwerking Nr. 9 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Crone (PvdA), Vendrik (GroenLinks), Blok (VVD), Ten Hoopen

Nadere informatie