Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Modernisering AWBZ Vereenvoudiging van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen) Nr. 204 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 19 januari 2007 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1 heeft op 7 december 2006 overleg gevoerd met staatssecretaris Ross-van Dorp van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over: de brieven van de staatssecretaris van VWS d.d. 24 augustus en 13 oktober 2006 inzake de 11e voortgangsrapportage groot project Modernisering AWBZ (26 631, nrs. 188 en 191); de brieven van de staatssecretaris van VWS d.d. 20 juli en 3 november 2006 inzake voortgang scheiden van wonen en zorg (27 659, nrs. 78 en 81); de brieven van de staatssecretaris van VWS d.d. 24 oktober en 30 november 2006 inzake uitvoering motie-kant ( XVI, nr. 13) over levering van geïndiceerde AWBZ-zorg ( XVI, nrs. 23, 33 en 34). Van dit overleg brengt de commissie bijgaand beknopt verslag uit. Vragen en opmerkingen uit de commissie 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Atsma (CDA), Verburg (CDA), Vendrik (GroenLinks), Kant (SP), Blok (VVD), voorzitter, Ferrier (CDA), Joldersma (CDA), Eijsink (PvdA), Van Miltenburg (VVD), Schippers (VVD), Omtzigt (CDA), Koşer Kaya (D66), Van der Veen (PvdA), Schermers (CDA), Van Gerven (SP), Wolbert (PvdA), Voordewind (ChristenUnie), Heerts (PvdA), Zijlstra (VVD), Van Gijlswijk (SP), Ouwehand (PvdD), Agema (PVV), Leijten (SP) en Bouwmeester (PvdA). Plv. leden: Van der Staaij (SGP), Cqörüz (CDA), Ormel (CDA), Azough (GroenLinks), Van Velzen (SP), Neppérus (VVD), Van Hijum (CDA), Haverkamp (CDA), Spekman (PvdA), Verdonk (VVD), Griffith (VVD), De Pater-van der Meer (CDA), Gill ard (PvdA), Van de Camp (CDA), Langkamp (SP), Jacobi (PvdA), Ortega- Martijn (ChristenUnie), Blom (PvdA), Kamp (VVD), De Wit (SP), Thieme (PvdD), Graus (PVV), Luijben (SP) en Hamer (PvdA). De heer Van der Veen (PvdA) juicht het zeer toe dat met het project modernisering van de AWBZ wordt overgegaan van aanbodsturing naar vraagsturing. Het is een complex traject, waarin veel dingen tegelijkertijd moeten gebeuren. Hij vond het daarom teleurstellend dat in het rapport van Twijnstra Gudde staat dat de regiefunctie zwak is uitgevoerd. Op welke wijze denkt de staatssecretaris de regie wat krachtiger ter hand te kunnen gaan nemen? Het is belangrijk te weten hoe de patiënten en zorgverleners aankijken tegen de veranderingen binnen de AWBZ. De uitvoerders en met name de patiënten moeten begrijpen waarom het gaat en moeten gemotiveerd zijn om te doen wat er moet gebeuren. Uit het rapport van Twijnstra Gudde blijkt dat daar toch enig verschil van mening over is. Een ander belangrijk punt is de vraag wat het budgettaire kader is waarbinnen deze meer marktgerichte elementen zich zouden moeten ontwikkelen. Uit het rapport van Twijnstra Gudde blijkt dat er een spanningsveld is tussen aan de ene kant de zorg op maat-gedachte en aan de andere kant de budgettaire kaders. Dat gaat steeds meer wringen. Hoe wordt met dat spanningsveld omgegaan? Per 1 april 2007 moet de full package ingevoerd zijn. In het rapport van KST tkkst ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2007 Tweede Kamer, vergaderjaar , en , nr

2 Twijnstra Gudde wordt gesteld dat niet alles tegelijkertijd moet worden gedaan, aangezien het om ingewikkelde trajecten gaat. Er zijn ook zorgen uitgesproken door de organisaties die binnen de AWBZ werkzaam zijn, over de invoering van de full package. Wat is de garantie dat die per 1 april ingevoerd kan worden? Uit de voortgangsrapportage blijkt dat de doelen die gesteld zijn voor de AZR (AWBZ-brede zorgregistratie), niet gehaald worden. Er wordt nu met enig optimisme gesuggereerd dat op 1 januari 2008 sprake zal zijn van een volledige invoering van de AZR. De staatssecretaris heeft aangegeven dat er financiële consequenties zullen zijn voor de zorgaanbieders die dan nog niet gereed zijn. Weet zij hoeveel zorgaanbieders er op 1 januari 2008 nog niet aan de voorwaarden zullen voldoen? Het is nog onduidelijk wie verantwoordelijk is voor het toezicht op de kwaliteit, op de wijze waarop zorgorganisaties, ook in juridische zijn, hun diensten verlenen, en op de doelmatigheid van de zorg. Hoe stelt de staatssecretaris zich voor dat die verantwoordelijkheid verder vorm gegeven wordt als per 1 januari 2009 de zorgkantoren worden afgeschaft? Ten slotte is de heer Van der Veen van mening dat er een eind moet komen aan de patiëntenstops in de thuiszorg. Hij wil graag weten waarom er sprake is van patiëntenstops. Mevrouw Van Miltenburg (VVD) heeft zorgen over de AZR. Het is een computersysteem waarmee wachtlijsten worden bijgehouden, waarmee wordt gedeclareerd en dat ook nog bedoeld is als controlesysteem. De staatssecretaris kan echter nog steeds niet aangeven welke wachtlijsten er precies zijn en voor de juiste realisatiegegevens in de AWBZ wendt zij zich tot het CAK (Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten), dat eigenlijk alleen bedoeld is om rekeningen te versturen. Verder blijken zorgkantoren niet te kunnen controleren op rechtmatigheid, aangezien zij niet weten namens wie zij de rekening betalen, omdat er sprake zou zijn van vervuilde bestanden. De staatssecretaris stelt in de rapportages dat bij de volgende release de problemen opgelost zullen zijn. Mevrouw Van Miltenburg vindt echter dat de AZR moet afslanken tot een declaratiesysteem. De zorgzwaartefinanciering loopt ook niet op rolletjes. De staatssecretaris heeft aangegeven dat de huishoudelijke hulp als functie uit de AWBZ verdwijnt, terwijl zij eerder heeft opgemerkt dat de huishoudelijke hulp zou blijven bestaan voor mensen die een indicatie verblijf hadden, maar die liever buiten een instelling zorg ontvangen. Mevrouw Van Miltenburg vindt dat bij full package huishoudelijke hulp deel moet blijven uitmaken van de AWBZ-indicatie en dat mensen hiervoor niet moeten zijn aangewezen op de gemeente. Zij heeft in een eerder debat het voorbeeld van Concordia genoemd. Zij vraagt de staatssecretaris daar alsnog op te reageren. De overgang van pgb-oude stijl naar pgb-nieuwe stijl is afgerond. Volgens het onderzoek van de staatssecretaris zijn mensen echter behoorlijk ontevreden over het pgb-nieuwe stijl. De bureaucratie en administratieve rompslomp zijn toegenomen en de flexibiliteit is afgenomen. Wat gaat de staatssecretaris doen om dat te verbeteren? Mevrouw Van Miltenburg wil van de staatssecretaris de toezegging dat de hoogte van de pgb niet zal lijden onder de invoering van de zorgzwaartefinanciering. Wanneer dit wel gebeurt, komen duizenden mensen met een pgb in de problemen. Daarnaast wil zij dat Per Saldo als cliëntenorganisatie voor mensen met een pgb actief betrokken wordt bij de verdere totstandkoming van de ZZP en (zorgzwaartepakketten). Mevrouw Van Miltenburg vindt dit een slecht plan om het zorgplan een wettelijke status te geven. Het heeft ook geen draagvlak bij de cliëntenorganisaties. Het lijkt haar daarom beter om de zorgovereenkomst een wettelijke status te geven. Tweede Kamer, vergaderjaar , en , nr

3 Mevrouw Van Miltenburg vraagt of het mogelijk is om bij contractering in de AWBZ door zorgkantoren het onderaannemerschap te verbieden. Het is dan namelijk eenvoudiger om toezicht te houden op de kwaliteit en de keuzevrijheid van de klant wordt groter. De staatssecretaris is niet ingegaan op het rapport dat het College bouw zorginstellingen verleden jaar op haar verzoek heeft opgesteld. Het college doet daarin een groot aantal aanbevelingen om het proces van scheiden van wonen en zorg te versnellen. Zijn deze aanbevelingen onderdeel van het beleid geworden? Waar is dat dan zichtbaar? Het is belangrijk dat er politieke controle is op de beleidsregels van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Mevrouw Van Miltenburg vraagt de staatssecretaris aan te geven hoe dat kan worden gedaan. Zij is overigens verbaasd te lezen dat gebruikelijke zorg tegenwoordig ook van toepassing is op de functies persoonlijke verzorging en verpleging. Zij heeft daar moeite mee, vooral omdat het CVZ (College voor zorgverzekeringen) stelt dat dat voor alle huisgenoten geldt. Broertjes en zusjes moeten dan dus worden ingeschakeld bij de verzorging van een ziek kind of ouder. Hoe kijkt de staatssecretaris hier tegen aan? Zij heeft zich verder ernstig gestoord aan de opmerking van het CVZ dat deze zienswijze vooral belangrijk is omdat er steeds meer pgb s komen en mensen soms een indicatie krijgen voor iets dat zij best zelf kunnen doen. Het verbaast mevrouw Van Miltenburg dat er nog steeds klantenstops zijn in de thuiszorg, aangezien de staatssecretaris in haar brief heeft gemeld dat de problemen zijn opgelost. Zij wil graag weten wat er aan de hand is. Mevrouw Kant (SP) vindt dat de problemen met de klantenstops in onder andere de thuiszorg niet adequaat zijn opgelost, aangezien er in diverse regio s nog steeds sprake is van klantenstops. De staatssecretaris heeft in antwoord op schriftelijke vragen gemeld dat uit de knelpunten die zijn gemeld bij de NZa, blijkt dat er geen klantenstops meer zijn. Bovendien heeft zij gezegd dat de resterende knelpunten zich concentreren op de financiering van de zorginstellingen en dat er geen sprake is van knelpunten in de zorgverlening. Die knelpunten in de financiering leiden volgens mevrouw Kant echter wel degelijk nog steeds tot knelpunten in de zorgverlening. Daar ligt de kern van het probleem. Zij vindt dat de staatssecretaris nu moet zeggen dat er geld bij komt, dat de knelpunten worden opgelost en dat de instellingen dus gewoon de zorg aan de mensen moeten kunnen verlenen. Het mag niet zo zijn dat een instelling, vanwege gesteggel over de financiering, geen zorg durft te bieden aan iemand die dat wel nodig heeft. Het komt nu nog voor dat als iemand al zorg krijgt, maar meer zorg nodig heeft, omdat hij of zij een ernstige ziekte krijgt, die extra zorg niet geboden wordt. Dit wordt door de NZa achter niet als een knelpunt gezien. Er zijn veel klachten over het CIZ. Het duurt veel te lang voor iets afgehandeld is. Het aantal bezwaarschriften neemt ook toe. De achterstanden in de werkvoorraad, bijvoorbeeld in de regio s Zwolle en Groningen, zouden nu ingelopen zijn, maar dat is niet het geval. Er zou verder coulanter omgegaan worden met het begrip «gebruikelijke zorg». Mevrouw Kant krijgt echter signalen dat het eerder erger dan beter wordt. Zij is van mening dat moet worden gestopt met het CIZ. Zij vindt het geen oplossing om op landelijk niveau te beoordelen of individuele mensen zorg nodig hebben. Dat leidt tot bureaucratie en tot te grote afstandelijkheid. De oplossing die de staatssecretaris aandraagt, is mandateren. Dan is echter nog steeds één orgaan verantwoordelijk. Er wordt dan wel gekeken of de verantwoordelijkheid in de wijken gelegd kan worden, maar dan zijn er nog steeds twee lagen. Het is beter om een onafhankelijke wijkverpleegkundige die ouderenzorg in de wijk verleent en die bij de mensen thuis komt, te laten beoordelen wat de mensen nodig hebben. De AZR en de zorgzwaarte-indicatie werken ook veel bureaucratie in de hand en kunnen volgens mevrouw Kant ook beter opgeheven worden. Er Tweede Kamer, vergaderjaar , en , nr

4 zijn kleinschalige verpleeghuizen waar het personeel alles doet en de zorgverlening niet opgeknipt is in allerlei functies, maar die kunnen niet mee uit de voeten met ZZP en, waar maar maximaal achttien uur zorg in zit. Hoe gaat de staatssecretaris dat oplossen? Mevrouw Kant zal voorbeelden hiervan op papier zetten en zij vraagt de staatssecretaris daar dan op te reageren. Mevrouw Kant vindt dat moet worden gekeken wat er gemiddeld nodig is voor patiënten die verblijven in verpleeghuizen en dat op basis daarvan nieuwe tarieven moeten worden vastgesteld voor verpleeghuizen. In plaats van fatsoenlijke vergoedingen voor verpleeghuizen te geven, waarmee goede zorg kan worden gegeven, slaat men nu helemaal door naar een geïndividualiseerd systeem, waarbij iedere keer allerlei handelingen op iedere patiënt apart moeten worden afgestemd. Achmea heeft geconstateerd dat door de concurrentie en marktwerking 60 tot 100 mln. verdwenen is. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Wanneer kan de Kamer de uitkomsten daarvan tegemoet zien? Een ander probleem is de hitte en verpleeghuizen. Er zou een nationaal hitteplan komen voor de ouderenzorg. Hoe staat het daarmee? Mevrouw Koşer Kaya (D66) merkt op dat de staatssecretaris heeft gesteld dat zorgkantoren in het licht van de geïndiceerde zorgvraag, rekening houdend met voorkeuren van cliënten, onderhandelen op basis van kwaliteit, volume en tarief. ActiZ heeft echter op 1 december een brief geschreven, waaruit blijkt dat de voorkeur van de klant voor een bepaalde zorgorganisatie wordt begrensd door de selectie die het zorgkantoor heeft gemaakt uit de zorgaanbieders in de regio. Is het waar dat er zorgorganisaties zijn die de gevraagde zorg wel willen en kunnen leveren, maar geen toestemming krijgen van het zorgkantoor om de zorg ook daadwerkelijk te leveren? Volgens de Zorgverzekeringswet kan de klant kiezen bij wie hij in zorg wil. Binnen de huidige AWBZ, waarbij per regio één zorgkantoor namens alle verzekeraars de AWBZ-verzekering uitvoert, moet het toch ook mogelijk zijn, een dergelijk systeem te creëren. De Vereniging gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft aangegeven dat zorgkantoren de omvang van het recht op zorg beperken uit het oogpunt van doelmatigheid. Staat deze sturingswijze van zorgkantoren niet haaks op het wettelijk systeem van een onafhankelijke indicatie en de verplichting van de zorgaanbieder om volgens het afgesproken zorgplan te voldoen aan de individuele zorgbehoefte? Is het in het wettelijk systeem van onafhankelijke indicatiestelling toegestaan dat zorgkantoren via hun zorginkoop bij zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg eigen doelmatigheidsnormen over de omvang van de te leveren zorgfuncties aanleggen? Mogen zorgkantoren, zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg op wie een zorgplicht tegenover hun cliënten rust, beperkingen aanbrengen in het leveren van geïndiceerde zorg? Er zijn diverse releases van de AZR geweest, maar de basisversie van de AZR kampt al met tal van kinderziektes. Dat zijn voornamelijk softwareproblemen. Bovendien maken zorgaanbieders nog steeds onvoldoende gebruik van de AZR. Ook het aggregeren van regionale gegevens naar landelijk niveau is slechts ten dele mogelijk. Dit alles heeft ertoe geleid dat de kwaliteit van de gegevens nog lang niet op niveau is en dat derhalve geen betrouwbaar beeld van de wachtlijsten kan worden gegeven. Door het onvoldoende functioneren van de huidige versie van de AZR functioneert het digitale berichtenverkeer onvoldoende. Verder laat de deelname van de zorgaanbieders aan de AZR sterk te wensen over. Is het functioneren van de huidige AZR er de oorzaak van dat deelname van de zorgaanbieders aan de AZR te wensen over laat? Heeft het dan wel zin het gebruik van de AZR verplicht te stellen? Dat betekent immers dat zorgaanbieders verplicht moeten werken met een inferieur systeem. Er is een wachtlijst voor intramurale AWBZ-zorg. In de stukken staat dat nagenoeg iedereen die op intramurale zorg wacht wel alvast AWBZ-zorg Tweede Kamer, vergaderjaar , en , nr

5 krijgt aangeboden. Niet iedereen krijgt dan dus overbruggingszorg aangeboden. Om hoeveel mensen gaat het dan? Hoe zijn deze mensen eraan toe? Er is bovendien een wachtlijst van 4000 mensen die urgent zorg nodig hebben. Dat is 10% van de totale wachtlijst van mensen die wachten op AWBZ-zorg in een instelling. Er staan dan dus eigenlijk mensen op de wachtlijst. Deze mensen krijgen overbruggingszorg, maar de staatssecretaris geeft zelf al aan dat dat voor die 4000 mensen niet toereikend is. Hoelang moeten deze mensen wachten? Wat betekent «niet toereikende zorg»? Wat gaat de staatssecretaris hieraan doen? Wat kunnen zorgkantoren hieraan doen? Wat zijn de plannen voor de toekomst hieromtrent? Er wordt 26 mln. extra beschikbaar gesteld bovenop de resterende 5 mln. van de vorige ronde als oplossing voor de zeer recent gemelde knelpunten. Het is evident dat de gemelde knelpunten extra contracteerruimte behoeven. Waar is dat bedrag van 26 mln. op gebaseerd? Mevrouw Agema (PVV) merkt op dat in de voortgangsrapportage wordt aangegeven dat het misbruik van het pgb marginaal is. Wat is marginaal en om wat voor misbruik gaat het dan? Verder wordt gesproken over indicatieaanvragen en positieve besluiten. Zij krijgt graag informatie over de aard van de circa afwijzingen. Op welke gronden werd er afgewezen? Zijn er categorieën aan te brengen? In een tabel met afhandelingstermijnen van de aanvragen bij het CIZ is te lezen dat in het eerste kwartaal van 2006 in 12% van de gevallen de termijn van zes weken wordt overschreden. Op welke termijn denkt de staatssecretaris dit percentage te kunnen verkleinen? In de rapportage over de AZR wordt gezegd dat het overgaan van release 1 naar release 2.1 een positief effect kan hebben op de betrouwbaarheid van regionale en landelijke wachtlijsten. Mevrouw Agema vindt dat «kan» nogal zwak uitgedrukt voor zo n omvangrijke onderneming. Wat zijn de garanties en de consequenties? Verder zou zij het goed vinden als zorgaanbieders verplicht worden aan te geven of zij reeds uit hoofde van andere wetgeving worden gefinancierd of als onderaannemer fungeren van reeds toegelaten instellingen. Wat kan de staatssecretaris op dit punt ondernemen? Bovendien zou zij het wenselijk vinden als het CIBG (Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg) registreert welke intramurale aanbieders ook extramurale producten mogen leveren. Als het gaat om het zittend ziekenvervoer wordt vaak gebruik gemaakt van de hardheidsclausules, waarbij verzekerden, in bijzondere gevallen, alsnog voor een vergoeding in aanmerking kunnen komen. Mevrouw Agema zou het beter vinden als dat vervoer goed wordt geregeld, in plaats dat voor bijzondere gevallen een uitzondering wordt gemaakt. Als het gaat om de doelmatigheidnorm vindt mevrouw Agema dat het niet moet gaan om minder geld uitgeven door over de hele linie te knijpen, maar dat het moet gaan om het zo effectief mogelijk omgaan met belastinggeld en om het controleren of de zorg nodig is en adequaat gegeven wordt. De heer Vendrik (GroenLinks) vindt dat bij de modernisering van de AWBZ de vraag van de cliënt centraal zou moeten staan, maar uit alle stukken en commentaren blijkt weer dat als puntje bij paaltje komt, het budget centraal staat. De staatssecretaris heeft gezegd dat er geen sprake meer is van cliëntenstops. Mensen worden geïndiceerd en krijgen dan recht op een bepaalde hoeveelheid zorg. Vervolgens blijkt in de uitvoering dat men die zorg niet krijgt. Er is dan geen sprake van een cliëntenstop, maar dan blijkt er gewoon geen geld te zijn. Dan is er de facto echter toch wel sprake van een wachtlijst. Daar loopt het model dus vast. Vindt de staatssecretaris het tot haar taak behoren om hier verandering in aan te brengen? Een ander vreemd onderdeel van de modernisering van de AWBZ is dat de alom geroemde keuzevrijheid van cliënten tamelijk Tweede Kamer, vergaderjaar , en , nr

6 beperkt is, al was het maar omdat het zorgkantoor bepaalt bij wie de cliënt terecht kan en niet de cliënt zelf. Wat denkt de staatssecretaris daarmee te doen? Als het gaat om pgb s wordt de bureaucratie steeds groter. Het lijkt de heer Vendrik daarom verstandig om over de eerste 5000 de verantwoordingslast te verminderen of tot een absoluut minimum te beperken. De staatssecretaris heeft aangegeven een zorgplan verplicht te wil stellen. De heer Vendrik vindt echter dat eerst de zorgovereenkomst een wettelijke status moet krijgen. Daarmee moet zorg namelijk uiteindelijk afdwingbaar worden. Waarom wordt dat niet gedaan? Door geldgebrek ontstaan er problemen met dagbesteding in de gehandicaptenzorg of kinderdagcentrum. Het gaat om ongeveer 4000 gehandicapte kinderen in een intramurale instellingen. Als het de instelling niet lukt om met het schuiven van budgetten wat ruimte te maken, wordt er met deze kinderen niet langer gewerkt aan hun ontwikkeling, maar worden zij slechts op minimaal niveau bezig gehouden met een activiteitenbegeleiding. Dat scenario lijkt de heer Vendrik zeer onwenselijk. Hij vraagt de staatssecretaris alles te doen dat in haar vermogen ligt om deze situatie te keren. Er zijn problemen met de wooninitiatieven en de pgb s. Die problemen hebben te maken met de zorgzwaarte. De consequenties daarvan zijn niet helemaal bekend. De heer Vendrik vraagt de staatssecretaris ervoor te zorgen dat hier vooruitgang wordt geboekt. Mevrouw Joldersma (CDA) merkt op dat in de analyse van Twynstra Gudde een onderscheid wordt gemaakt tussen de bestuurlijke en de praktische werkelijkheid. Hoe kijkt de staatssecretaris daar tegen aan? Ziet zij mogelijkheden om de afstand tussen de bestuurlijke en de praktische werkelijkheid te overbruggen? Mevrouw Joldersma vindt het een goede ontwikkeling dat bij de beoordeling van de zorgvraag gebruik wordt gemaakt van mandatering, maar zij vraagt zich wel af of daarmee een objectieve en onafhankelijke indicatiestelling in stand kan worden gehouden. Er zijn zorgaanbieders die voor de cliënt de indicatie aanvragen en tegelijkertijd voor diezelfde cliënt de indicatie afgeven. Dan kan het gebeuren dat de instellingsbelangen de indicatie beïnvloeden. De staatssecretaris heeft toegezegd dat de mantelzorg expliciet zal worden meegenomen in de indicatiestelling, maar zij moet nog regelen dat het formeel in de indicatiestelling wordt meegenomen. Het gaat er echter om dat als iemand mantelzorg verleent, maar dat te zwaar vindt worden, er vanaf 1 januari professionele zorg kan worden geboden. Is dat zo? Als het gaat om de full package zijn er problemen met de huishoudelijke hulp. Die huishoudelijke hulp zou vier maanden moeten worden verleend via de WMO. In de stukken staat dat de staatssecretaris daarover in contact zal treden met de gemeenten en dat zij zal proberen praktische oplossingen te vinden. Heeft de staatssecretaris ook contact gezocht met de belangenorganisaties en kan zij ingaan op praktische suggesties? Mensen maken zich zorgen of zij in de toekomst nog wel in staat zullen zijn om hun wooninitiatief overeind te houden, als zij afhankelijk zijn van de bedragen die aan de ZZP en worden gekoppeld. Zijn die zorgen terecht? Is het bedrag voor de jong dementerenden toereikend? Mevrouw Joldersma vraagt de staatssecretaris of zij kan aangeven waarom zij het zorgplan wettelijk wil verplichten in plaats van de zorgovereenkomst. Op zich heeft zij daar niet veel bezwaren tegen, maar in het zorgplan staan wel veel persoonlijke medische gegevens van iemand. Hoe kan de staatssecretaris de privacy van dat soort gegevens waarborgen? Als het gaat om de AZR vraagt mevrouw Joldersma waar de problemen zitten. Is het een computerprobleem of zit het probleem bij de instellingen? Zij heeft begrepen dat de instellingen niet zo welwillend zijn om Tweede Kamer, vergaderjaar , en , nr

7 daaraan mee te werken. Waarom stelt de staatssecretaris het niet gewoon verplicht? Er is voorgesteld de verantwoordingsplicht in het pgb te laten vervallen voor de eerste Kan de staatssecretaris dat overnemen? Wat zouden de bezwaren daar tegen zijn? Bij de analyse van de wachtlijsten is het mevrouw Joldersma opgevallen dat de intramurale zorgplaatsen voor de 80-plussers worden afgebouwd, omdat men meer extramurale zorg wil. Dat is op zich prima, maar in de toekomst zullen die intramurale zorgplaatsen voor de 80-plussers ook nodig zijn. Er moeten nu niet plaatsen worden afgebouwd, die in de toekomst weer nodig zijn. Er staat 4000 moeilijk plaatsbare mensen op de wachtlijst. Het gaat dan om mensen met complexe aandoeningen. Het is bijzonder triest dat juist deze mensen lang op een wachtlijst moeten staan, want bij deze mensen zijn de mantelzorgers vaak al overbelast. Bovendien hebben zij juist vanwege die complexe aandoeningen, intensieve zorg nodig. Onder die 4000 moeilijk plaatsbare mensen, vallen ook de mensen met een lichte verstandelijke handicap. Er zijn plannen om die licht verstandelijk gehandicapten in de toekomst over te dragen aan de jeugdzorg. Is de staatssecretaris daarmee problemen aan het verplaatsen of wil zij daarmee problemen oplossen? Mevrouw Joldersma ziet ook als het gaat om de cliëntenstops in de thuiszorg verschillen tussen de bestuurlijke en de praktische werkelijkheid. De reactie van de staatssecretaris op de vragen van de Kamer is heel bestuurlijk, maar het gaat erom dat mensen de zorg krijgen die zij nodig hebben. Gaat het om cliëntenstops op instellingsniveau of zijn het echt problemen op het niveau van de regio? Antwoord van de staatssecretaris De staatssecretaris merkt op dat als het gaat om langdurige zorg voor veelal kwetsbare mensen, het niet alleen gaat om de kwaliteit van de zorg, maar vooral om de kwaliteit van leven, waar die zorg een belangrijk deel van uitmaakt. De manier waarop de cliënt zijn of haar leven wil inrichten, uiteraard gegeven zijn of haar beperkingen, moet de leidraad zijn voor de inrichting van de organisatie van de zorg. Het systeem moet de mensen dienen. Daar moet een draagvlak voor worden gezocht bij betrokken partijen. In de AWBZ was tot een aantal jaren geleden alleen sprake van aanbodsturing. Cliënten werden geïndiceerd voor een plek in een verpleeghuis. Welke zorg dan specifiek voor die ene cliënt moest worden geleverd, was nergens vastgelegd. Dus niet de cliënt, maar de zorgaanbieder stond centraal. Doelstelling van de modernisering is om deze aanbodsturing te vervangen door vraagsturing. Nu wordt men geïndiceerd voor zorg, die dan zelfs thuis kan worden gerealiseerd. Cliënten kunnen een keuze maken tussen het pgb en zorg in natura en verder kunnen zij als het gaat om zorg in natura kiezen tussen verschillende aanbieders. Die aanbieders moeten er dan natuurlijk wel zijn en die moeten ook toegelaten kunnen worden tot die zorgmarkt. De aanbieders krijgen nu de kans een specifiek zorgaanbod te leveren. Zij kunnen het hele palet aan AWBZ-zorg leveren, maar zij kunnen zich ook specialiseren. De zorgkantoren kunnen bij hun zorginkoop kiezen voor diversiteit en zij kunnen de wens van de cliënt meenemen in de beslissingen bij de zorginkoop. Er is de afgelopen jaren al veel gebeurd. Het AWBZ-brede persoonsgebonden budget is ingevoerd. Verder zijn vijf verschillende regelingen afgebouwd en kan de SVB (Sociale Verzekeringsbank) nu als administratiekantoor worden ingeschakeld door alle budgethouders. Het pgb is een volwaardig alternatief voor zorg in natura. Er is echter nog wel een vereenvoudiging van de uitvoering van het pgb mogelijk. De staatssecre- Tweede Kamer, vergaderjaar , en , nr

8 taris zal de Kamer daar voor de begrotingsbehandeling een brief over sturen. Er is zeer regelmatig overleg met Per Saldo. Bovendien wordt gekeken hoe degenen die gebruik maken het pgb tegenover de vereenvoudigingsvoorstellen staan. Er is voorgesteld om voor de eerste 5000 van het pgb geen verantwoordingsplicht meer te hanteren. De helft van de cliënten ziet daar echter de meerwaarde niet van en daarom zal de staatssecretaris dit niet doorvoeren. De staatssecretaris is een groot voorstander van een instrument vergelijkbaar met het pgb, maar dan breder inzetbaar dan alleen voor langdurige zorg. Hiermee zouden bijvoorbeeld zorg en arbeid gecombineerd kunnen worden. Zij heeft met minister De Geus een pilot voorbereid die op 1 januari van start gaat. Daarin zullen zorg en re-integratievoorzieningen in de vorm van een participatiebudget worden aangeboden aan cliënten met langdurige beperkingen die werken of werk zoeken. Per Saldo is betrokken bij zowel de voorbereiding, als de begeleiding van de pilot. Inhoudelijk is de indicatiestelling sterk verbeterd. Er wordt straks niet meer naar bed maar naar zorgzwaarte van de cliënt betaald. Aangezien de zorg dan is afgestemd op de zorgzwaarte van de cliënten, kan die ook in kleinschalige woonvormen worden geleverd. Ook binnen grootschalige instellingen kan kleinschalige zorg geleverd worden. In 2006 is tot en met het derde kwartaal 99% van het totaal aantal besluiten over indicatiestelling gemiddeld binnen 17 dagen afgewikkeld. De resterende 1% is door onjuiste registratie onbekend. Het kan zijn dat indicatiestelling in individuele gevallen lastig is, omdat onvoldoende informatie aanwezig is, waardoor de doorlooptijd langer kan zijn. Het streven is dat de aanvragen voor een indicatie binnen de termijn die ervoor staat worden afgehandeld. Als spoedzorg nodig is, kunnen mensen die onmiddellijk krijgen. Er zijn op dit moment 45 ZZP en ontwikkeld voor de bekostiging van de zorg voor meer dan mensen. Er zullen altijd mensen zijn die niet passen binnen een van deze ZZP en, bijvoorbeeld omdat zij behoefte hebben aan zeer gespecialiseerde zorg of ondersteuning. Voor deze mensen is maatwerk nodig. De staatssecretaris zal nog onderzoek doen naar specifieke groepen en naar specifieke woonvormen. Zij vindt verder dat de kleinschalige ouderwooninitiatieven moeten blijven bestaan. Gezien de kenmerken van de cliënten die daar wonen, zal een deel van de zorg bekostigd worden via de zorgzwaartebekostiging. Uitgangspunt is dat de omvang en de prijzen voor deze ZZP en voldoende zijn voor de zorg, zoals deze wordt geleverd via deze initiatieven. De komende maanden zal zij de effecten van de invoering van de zorgzwaartebekostiging voor deze groep cliënten toetsen. Gezien de financiële gevolgen van de zorgzwaartebekostiging voor cliënten zal de staatssecretaris die bekostiging voor de huidige budgethouders met een verblijfsindicatie, evenals voor zorginstellingen, pas na 1 januari 2008 laten ingaan. Ook als deze budgethouders in 2007 een herindicatie in de vorm van een ZZP krijgen, blijft de hoogte van hun pgb in 2007 gelijk. De komende maanden zal worden bekeken wat de mogelijke verschuivingen in financiering voor gevolgen kunnen hebben voor de pgb-houders. De staatssecretaris vindt het jammer dat er vertraging is opgetreden bij de AZR. Uit dat digitale berichtenverkeer kunnen namelijk veel gegevens worden gehaald. Zij heeft dan ook gemeend om per 1 januari iedereen verplicht te moeten stellen daarop aangesloten te zijn. Als zij dat niet doen zal een bestuurlijke boete volgen. Voordat een bestuurlijke boete wordt opgelegd, moet er uiteraard sprake zijn van verwijtbaarheid. Als het systeem ontoereikend is, kan dat instrument niet worden toegepast. Als er sprake zou zijn van softwareproblemen, moeten die uit de wereld geholpen worden. Zij trekt de regie nu wat meer naar het departement toe, want de zaken zouden sneller opgelost moeten kunnen worden dan Tweede Kamer, vergaderjaar , en , nr

9 afgelopen tijd onder de regie van CVZ is gebeurd. Het moet duidelijk zijn wat het voordeel is van het invoeren van gegevens in de AZR. Dat kan echter pas blijken als iedereen meedoet. Daarvoor is overredingskracht nodig, ook vanuit de brancheorganisatie. Zij zal proberen dit met maximale druk voor elkaar te krijgen. Op 1 april zou het voor elkaar moeten kunnen zijn. Er is geopperd dat het mogelijk beter zou zijn de zorgovereenkomst verplicht te stellen in plaats van het zorgplan. De staatssecretaris heeft dat overwogen. Voor het wettelijk verankeren van de zorgovereenkomst is echter een wijziging van het Burgerlijke Wetboek nodig. Dat kan vele jaren duren. Het wettelijk vastleggen van het zorgplan kan echter gebeuren via een AMvB onder de Kwaliteitswet. Het effect van beide is materieel vergelijkbaar. Het gaat om een overeenkomst hoe de zorg geleverd gaat worden. Het wettelijk vastleggen van het zorgplan is dus een praktische oplossing en kan per 1 april 2007 geregeld zijn. Het is niet de bedoeling dat het zorgplan een rol gaat spelen in het kader van de verantwoording. Zij wil wel bewerkstelligen dat het oordeel van cliënten over de kwaliteit van zorg een rol krijgt in de verantwoording. Zij werkt daarom toe naar een situatie waarin zorgkantoren bij het maken van de productieafspraken het oordeel van cliënten op instellingsniveau laten meewegen. Dat kan dan tot uitdrukking komen in de CQ-index. Zij garandeert verder dat privacygevoelige gegevens niet gebruikt kunnen worden voor de inkoop en de afrekening. Zij heeft er overigens geen bezwaar tegen om het wettelijk vastleggen van de zorgovereenkomst in gang te zetten. Daar kan een volgend kabinet dan over oordelen. Een cliënt die is geïndiceerd binnen de Treeknormen (maximaal aanvaardbare wachttijden) moet ergens in de regio zorg kunnen krijgen. De NZa heeft daar onderzoek naar gedaan en heeft gerapporteerd dat er geen regionale knelpunten zijn, waardoor een cliënt die zorg niet kan krijgen, maar dat er wel sprake is van financiële knelpunten bij afzonderlijke instellingen. Die kunnen het gevolg zijn van het feit dat men meer heeft geproduceerd dan waarvoor men een contract heeft afgesloten. Als er sprake is van regionale knelpunten zal de staatssecretaris die oplossen, maar de knelpunten op instellingsniveau niet. De instellingen hebben RAK-gelden (Reserve Aanvaardbare Kosten) en kunnen die aanspreken om tijdelijke problemen op te vangen. De verwachting is dat de groeiruimte groot genoeg is om instellingen die tijdelijke problemen hebben moeten oplossen uit hun RAK-gelden, de nodige speelruimte te geven voor volgend jaar. Met die RAK-gelden kan ook de extra zorg worden betaald die een cliënt nodig kan hebben, omdat de ziekte verergert. De staatssecretaris ziet geen reden om terug te gaan naar de NZa en te vragen of er nog aanvullende informatie is. Zij vertrouwt het NZa en gaat ervan uit dat de gegevens die men heeft verstrekt de lading goed dekken. Zij zal echter, voor zover het mogelijk is, voor de begrotingsbehandeling ingaan op de informatie die mevrouw Kant haar nog zal verstrekken. Een cliënt met een verblijfsindicatie kan het zorgzwaartepakket in natura thuis krijgen. De cliënt betaalt dan zelf woonlasten en ontvangt verder het complete pakket aan zorg en diensten voor rekening van de AWBZ. Daar valt de huishoudelijke verzorging ook onder. Als men een verblijfsindicatie heeft die met een full package wordt gehonoreerd, krijgt men alle diensten die daarin zitten thuis geleverd, als een aanbieder dat kan doen. De full package kan echter pas worden geïndiceerd per 1 april Daar zit dus een gat van drie maanden tussen. Dat moet overbrugd worden. De staatssecretaris zal ervoor zorgen dat de gemeenten op de hoogte zijn van het feit dat er een groep cliënten is die tijdelijk aanspraak kan maken op de diensten die de gemeenten levert. Daarbij moet worden gekeken of het mogelijk is die hulp door dezelfde zorgaanbieder te laten leveren. Er wordt ook met cliëntenorganisaties contact opgenomen, zodat zij met Tweede Kamer, vergaderjaar , en , nr

10 gemeenten in overleg kunnen treden om te kijken wat in de transitieperiode voor hen mogelijkerwijs de beste oplossing is. De staatssecretaris zal de Kamer voor de begrotingsbehandeling een brief sturen, waarin zij ingaat op de kwestie Concordia. De heer Van der Veen heeft een spanning geconstateerd tussen het beschikbare budget en de zorgvraag. De staatssecretaris probeert zo goed mogelijk te ramen. Elk jaar wordt rekening gehouden met een stijging van de zorgvraag. Op het moment dat er echt knelpunten ontstaan als het gaat om het leveren van zorg met het beschikbare budget, zal zij die wegnemen. De staatssecretaris is regelmatig in gesprek met patiënten en zorgverleners. Er zijn verschillen in belangen en benadering, maar als het gaat om vraagsturing is het belangrijk te weten wat de cliënten daarvan vinden. Het gaat echter ook om instellingsbelangen en zaken als omzet. Er zullen altijd belangentegenstellingen zijn in de zorg. De NZa is momenteel bezig met een onderzoek naar onderaanneming in de thuiszorg. De staatssecretaris verwacht het rapport eind januari te zullen ontvangen. Daarna kan worden bezien welke gevolgen onderaanneming heeft. De Kamer zal daarvan op de hoogte worden gesteld. Als het gaat om persoonlijke verzorging, ondersteuning en begeleiding is de gebruikelijke zorg beperkt tot partners en voor een periode van drie maanden. Kinderen, in- en uitwonend, vallen daar dus buiten. De staatssecretaris heeft de aanbevelingen van College Bouw op het punt van scheiden van wonen en zorg overgenomen. Het Rode Kruis gaat samen met betrokken partijen een hitteplan opstellen. Voor de zomer zal dat plan er zijn. Er is een wachtlijst met 4000 personen die urgent zorg nodig hebben. Er zijn initiatieven om deze mensen aan zorg te helpen. De staatssecretaris kijkt nu of die initiatieven kunnen worden geïntensiveerd. Zij stelt daar in 2007 extra geld voor beschikbaar. In tussentijd krijgen deze mensen overbruggingszorg. Dat is geen tweederangszorg. Het gebeurt vaak dat als men overbruggingszorg krijgt, men geen andere zorg meer wil. De staatssecretaris vindt het niet wenselijk dat extra wordt geregistreerd welke intramurale aanbieders ook extramurale zorg bieden. Er moet nu al zo veel geregistreerd worden. Zij ziet geen meerwaarde van deze specifieke registratie. Voor 2007 wordt de contracteerruimte van zorgkantoren vergroot met 560 mln. De zorgkantoren maken daarover afspraken met de zorgaanbieders. De dagbesteding voor gehandicapten kan daar onderdeel van uitmaken. De staatssecretaris heeft met de VGN bestuurlijke afspraken gemaakt om te inventariseren in hoeverre er sprake zou kunnen zijn van knelpunten. Naar aanleiding van dat onderzoek zal worden bekeken of er extra middelen nodig zijn. De staatssecretaris zal de Kamer voor de begrotingsbehandeling schriftelijk informeren de groep gehandicapte kinderen die hun recht op aangepast onderwijs in het gedrang zien komen. Bij mandatering van de indicatiestelling moet de onafhankelijkheid en objectiviteit uiteraard gegarandeerd blijven. Het CIZ zal steeds moeten kunnen controleren of de indicatiestelling wel zo uitgevoerd wordt als te doen gebruikelijk is, want anders schiet het zijn doel voorbij. Het is de staatssecretaris niet bekend wat de problematiek is van de jong dementerenden en de ZZP. Verleden jaar is het tarief nog verhoogd voor deze groep. Zij zal daar nog eens naar kijken. Er is straks niet echt meer een onderscheid tussen intramurale en extramurale zorg. Men krijgt een ZZP naar behoefte en dat moet ergens in een omgeving die geschikt is worden geleverd. Er zullen wel meer woonvormen komen die geschikt zijn om goede zorg te leveren. De staatssecretaris denkt dan aan kleinschalige projecten, die goed lijken te werken voor de cliënt en voor de professionals. De staatssecretaris zal een brief sturen over de indicatiestelling voor LVG-kinderen (licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen met probleem- Tweede Kamer, vergaderjaar , en , nr

11 gedrag). Als het gaat om opvoedingsondersteuning en gedragsproblematiek zal de indicatiestelling blijven liggen bij Bureau Jeugdzorg. Als het gaat om de zorgproblematiek moet in de backoffice worden samengewerkt met het CIZ. Er is natuurlijk een grijs gebied tussen specifieke zorgproblematiek en opvoedings- en gedragproblematiek. Het belangrijkste is echter dat het fronten backofficeprobleem wordt opgelost in plaats van dat wordt gekeken hoe financieringsstromen kunnen worden gebundeld. De professionals moeten samenwerken. De mogelijkheid voor cliënten om te kiezen is beperkt. De zorgaanbieders hebben contracten afgesloten met het zorgkantoor. Als het contract uitgeput is, kan de zorgaanbieder nog wel zorg bieden, maar dan is het voor eigen risico. Dat ziet men vaak verevend in het jaar daarop. Maar het zorgkantoor moet zorgen dat de cliënt daar terecht komt waar nog zorg geleverd kan worden. De staatssecretaris zal de vragen die zij nog niet heeft beantwoord, schriftelijk beantwoorden. Toezeggingen De staatssecretaris zal voor de begrotingsbehandeling: een brief sturen over het pgb; nog reageren op de brief van Concordia; de vragen waar zij nu niet op in heeft kunnen gaan, schriftelijk beantwoorden. Mevrouw Kant zal voorbeelden van kleinschalige verpleeghuizen die problemen hebben met de ZZP en en van cliëntenstops in de regio aan de staatssecretaris doen toekomen. De staatssecretaris zal deze informatie voor de begrotingsbehandeling naar de Kamer sturen. De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Blok De adjunct-griffier van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Clemens Tweede Kamer, vergaderjaar , en , nr

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 26 631 Modernisering AWBZ Nr. 278 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 28 oktober 2008 In de vaste commissie voor Volksgezondheid,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 631 Modernisering AWBZ Nr. 226 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 4 oktober 2007 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 800 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2007 Nr. 34 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs) Nr. 102 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 16 oktober 2009 In de vaste commissie

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Deze notitie is bedoeld om meer inzicht te geven over de budgetten en vergoedingen die op zorgboerderijen betrekking kunnen hebben als het gaat om

Nadere informatie

ADL-assistentie per 1.1.2014 een AWBZ-aanspraak: overgangsregeling tijdelijke aanspraak ADL-assistentie

ADL-assistentie per 1.1.2014 een AWBZ-aanspraak: overgangsregeling tijdelijke aanspraak ADL-assistentie Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.27 ADL-assistentie per 1.1.2014 een AWBZ-aanspraak: overgangsregeling tijdelijke aanspraak ADL-assistentie bronnen Tweede Kamer, vergaderjaar 2010-2011, 30597, nr.

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 25 424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 95 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 8 december 2009 In de vaste commissie voor Volksgezondheid,

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 24 170 Gehandicaptenbeleid Nr. 95 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 juli 2009 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 131 Nieuwe regels betreffende maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning) Nr. 123 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Jeugdwet Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de volledige jeugdzorg. Vanuit verschillende domeinen wordt dan de zorg voor kinderen en jongeren onder de 18

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Het Nederlandse Zorgstelsel

Het Nederlandse Zorgstelsel Het Nederlandse Zorgstelsel Een heldere blik op de regels in de gezondheidszorg Corné Adriaansen 12 september 2012 Door de bomen het bos niet meer te zien? Zorgstelsel Nederland 2012 Financieringsstromen

Nadere informatie

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)?

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de AWBZ? Wie doet wat in de AWBZ? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Deze Informatiekaart geeft antwoord op de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 28 447 Regeling met betrekking tot tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet kinderopvang)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2333 Vragen van de leden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 323 Prenatale screening Nr. 30 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 18 juli 2007 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 november 2011

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 november 2011 > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg thuis (VPT/MPT) Het CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wet langdurige

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die vóór 2015 een PGB hadden 3. PGB:

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum 10/01 AWBZ 23 december 2010

Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum 10/01 AWBZ 23 december 2010 Aan de uitvoeringsorganen Zorgverzekeringswet en/of AWBZ Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum 10/01 AWBZ 23 december 2010 Onderwerp Wijzigingen Besluit zorgaanspraken AWBZ 2011 Ingangsdatum

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 26 631 Modernisering AWBZ Nr. 48 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 299 Ziekenhuiszorg Nr. 25 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Datum 20 oktober 2015 Betreft Commissiebrief Tweede Kamer inzake PGB in de Zorgverzekeringswet in verhouding tot de Wet marktordening gezondheidszorg

Datum 20 oktober 2015 Betreft Commissiebrief Tweede Kamer inzake PGB in de Zorgverzekeringswet in verhouding tot de Wet marktordening gezondheidszorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26775 21 december 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2012, Z-3145524,

Nadere informatie

Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN. Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl

Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN. Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl Dorien Kloosterman Sinds 1988 werkzaam bij Ouderverenigingen Sinds 2008 werkzaam als beleidsmedewerker bij Platform VG/

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 30 597 Toekomst AWBZ Nr. 118 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 2 december 2009 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Toekomst AWBZ. Nr. XXX. VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld.

Toekomst AWBZ. Nr. XXX. VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld. 30 597 Toekomst AWBZ Nr. XXX VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld. In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond er bij enkele fracties behoefte een aantal vragen en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 30 597 Toekomst AWBZ Nr. 213 Ontvangen ter Griffie van de Tweede Kamer op 26 september 2011. Het besluit tot het doen van een aanwijzing kan niet

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA Knelpuntenprocedure 2014

BELEIDSREGEL CA Knelpuntenprocedure 2014 BELEIDSREGEL Knelpuntenprocedure 2014 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 26 631 Modernisering AWBZ Nr. 36 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Door de hervormingen van de langdurige zorg wordt begeleiding per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 oktober 2015 Betreft Bekostiging intensieve kindzorg

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 oktober 2015 Betreft Bekostiging intensieve kindzorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Samenvatting Consultatieversie Concept Wetsontwerp LIZ 10 september Wet LIZ

Samenvatting Consultatieversie Concept Wetsontwerp LIZ 10 september Wet LIZ Samenvatting Consultatieversie Concept Wetsontwerp LIZ 10 september 2013 Wet LIZ Samenvatting Consultatieversie Concept Wetsontwerp LIZ 10 september 2013 De nieuwe Wet Langdurige Intensieve Zorg (Wet LIZ)

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 14 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 14 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 27 oktober 2016 Betreft Bestuurlijke afspraken Zvw-pgb

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 27 oktober 2016 Betreft Bestuurlijke afspraken Zvw-pgb > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding

Decentralisatie begeleiding Decentralisatie begeleiding Zorgkantoor Delft Westland Oostland / Nieuwe Waterweg Noord 31 januari 2012 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Leeswijzer 4 Bijlage: rapportage per gemeente Rapport decentralisatie

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Woordenlijst begrippen in de zorg

Woordenlijst begrippen in de zorg Woordenlijst begrippen in de zorg Aanvullende verzekering Een aanvullende verzekering kan kosten voor gezondheidszorg die niet in het basispakket zit vergoeden. Aanvullende verzekeringen kunnen per verzekeraar

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 20 december 2011 Betreft ADL-assistentie en pgb

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 20 december 2011 Betreft ADL-assistentie en pgb > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Nieuwe afbakening verzorging kinderen

Nieuwe afbakening verzorging kinderen Factsheet Nieuwe afbakening verzorging kinderen Per 1 januari 2018 verandert de manier waarop verzorging aan kinderen wordt bekostigd en georganiseerd. In deze factsheet wordt uitgelegd wat er gaat veranderen

Nadere informatie

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters Verenso Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters WetLz April 2014 Wet Langdurige Zorg (Wet LZ) Alleen de meest kwetsbare mensen hebben in de toekomst recht op passende zorg (en

Nadere informatie

Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd

Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Wat is trekkingsrecht? Begin september heeft u een brief ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het PGB via trekkingsrecht.

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN. Sanne Lubbers Martin Holling. 16 december 2014

Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN. Sanne Lubbers Martin Holling. 16 december 2014 Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN Sanne Lubbers Martin Holling 16 december 2014 Inhoud Hoofdlijnen van Het doel van de wet Verschillen met de AWBZ Zorginkoop Specifieke onderwerpen 2 Waarom een

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

> Retouradres Postbus EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

> Retouradres Postbus EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR Knelpuntenprocedure Bijlage 8 bij circulaire Care/Wlz/15/07c

BELEIDSREGEL CA-BR Knelpuntenprocedure Bijlage 8 bij circulaire Care/Wlz/15/07c Bijlage 8 bij circulaire Care/Wlz/15/07c BELEIDSREGEL Knelpuntenprocedure 2016 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Zorginkoop Wlz 2017 Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017 April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Inkoopplan Jaarlijks bepalen we onze inkoopdoelen die

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding in thuissituatie door zzp ers mogelijk vanaf 2012

Persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding in thuissituatie door zzp ers mogelijk vanaf 2012 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.34 Persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding in thuissituatie door zzp ers mogelijk vanaf 2012 bronnen Staatsblad 2011, 346 (Besluit van 27 juni 2011, houdende

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 december 2009 Betreft ziekenhuisverplaatste zorg

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 december 2009 Betreft ziekenhuisverplaatste zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 april 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 april 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over de aanpak van pgb-fraude (persoonsgebonden budget) (2013Z07932).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over de aanpak van pgb-fraude (persoonsgebonden budget) (2013Z07932). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

5 juni 2008 DLZ/ZI-U februari POU/ J. Knollema (020)

5 juni 2008 DLZ/ZI-U februari POU/ J. Knollema (020) De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Uw brief van Uw kenmerk Datum 5 juni 2008 DLZ/ZI-U-2854526 26 februari 2009 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer

Nadere informatie

Zintuiglijk gehandicapten en ouderen van 80 jaar en ouder geen indicatie meer nodig van CIZ

Zintuiglijk gehandicapten en ouderen van 80 jaar en ouder geen indicatie meer nodig van CIZ Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.437 Zintuiglijk gehandicapten en ouderen van 80 jaar en ouder geen indicatie meer nodig van CIZ bronnen Rijksoverheid, Nieuwsbericht van het Ministerie van VWS: Indicatiebesluit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 874 Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een herziening van het stelsel van gastouderopvang Nr. 47 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 november 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 november 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 11 oktober 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 11 oktober 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

de Nederlandse Zorgautoriteit dhr mr. T.W. Langejan Postbus 3017 3502 GA UTRECHT Datum Betreft voorlopige contracteerruimte 2014

de Nederlandse Zorgautoriteit dhr mr. T.W. Langejan Postbus 3017 3502 GA UTRECHT Datum Betreft voorlopige contracteerruimte 2014 > Retouradres VWS, Postbus 20350, 2550EJ DEN HAAG de Nederlandse Zorgautoriteit dhr mr. T.W. Langejan Postbus 3017 3502 GA UTRECHT Directie Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F

Nadere informatie

Wegwijzer naar de AWBZ

Wegwijzer naar de AWBZ Wegwijzer naar de AWBZ Kinderen met een psychiatrische stoornis hebben soms veel zorg nodig. Als dat bij uw kind het geval is, dan kunt u gebruikmaken van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Deze

Nadere informatie

Veranderingen in de langdurige ondersteuning en zorg. Februari 2014

Veranderingen in de langdurige ondersteuning en zorg. Februari 2014 Veranderingen in de langdurige ondersteuning en zorg. Februari 2014 Van een klassieke verzorgingsstaat naar een participerende samenleving klonk het vanaf de troon op Prinsjesdag. Dat klinkt best mooi,

Nadere informatie

Ontruiming verpleeghuiskamer na 14 dagen ziekenhuisopname

Ontruiming verpleeghuiskamer na 14 dagen ziekenhuisopname Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.6 Ontruiming verpleeghuiskamer na 14 dagen ziekenhuisopname kamervragen bronnen Tweede Kamer, vergaderjaar 2010-2011, Kamervragen nr. 1471, 17.2.2011 Tweede Kamer

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg in een instelling CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen met een indicatie voor opname in een zorginstelling

Nadere informatie

Aan de commissie Inwonerszaken

Aan de commissie Inwonerszaken Vergaderdatum 29 augustus 2007 Made, 14 mei 2007 Agendapunt Aan de commissie Inwonerszaken Onderwerp Leesstuk indicatie en levering Hulp bij het huishouden Voorstel Financiële paragraaf Ter kennísname:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 109 Bepalingen ter versterking van de zeggenschap en bescherming tegen geweld in de zorgrelatie van cliënten in de AWBZ-zorg (Beginselenwet

Nadere informatie

Vragen van cliënten, familie en medewerkers en de antwoorden die zijn gegeven tijdens de Wmo-bijeenkomsten in september en oktober 2014

Vragen van cliënten, familie en medewerkers en de antwoorden die zijn gegeven tijdens de Wmo-bijeenkomsten in september en oktober 2014 Vragen van cliënten, familie en medewerkers en de antwoorden die zijn gegeven tijdens de Wmo-bijeenkomsten in september en oktober 2014 Vragen over indicatie en zorgzwaartepakket (ZZP) Hoe kom ik erachter

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

2016D21474. Lijst van vragen

2016D21474. Lijst van vragen 2016D21474 Lijst van vragen De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Algemene Rekenkamer inzake het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek

Nadere informatie