8-9 Wat betekent het GEN voor spoorlijn 124 door Linkebeek? 6 Werken aan talud Stationsstraat- Zavelstraat gestart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "8-9 Wat betekent het GEN voor spoorlijn 124 door Linkebeek? 6 Werken aan talud Stationsstraat- Zavelstraat gestart"

Transcriptie

1 SJOENKE jaargang 47, nr 286 Mei 2007 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van de cultuurraad, gemeenschapscentrum de Moelie en vzw de Rand Belgie - Belgique P.B Linkebeek 2/3365 afgiftekantoor Linkebeek Wat betekent het GEN voor spoorlijn 124 door Linkebeek? 3-4 Kuifje in Tibet, niet in Linkebeek 6 Werken aan talud Stationsstraat- Zavelstraat gestart 7 Open Tuinen op 17 juni 11 Taalstages voor kinderen van 4 tot 6 jaar

2 02 van de redactie Op naar de zomer Deze keer had de verbranding van de winterman op het Holleken plaats in volle zomerperiode. Niet te verwonderen dat het een geslaagde en uitbundige zondag werd. Een week later was het zeepkistendag. De Linkebeekse culturele raad organiseert hiermee een spectaculaire en ludieke activiteit, niet enkel voor de piloten, maar ook voor het publiek. Wellicht opnieuw afspraak over twee jaar. Het verenigingsnieuws is deze keer schaarser dan de vorige maanden. Tijdens de maanden mei en juni zijn er heel wat lange weekends en traditiegetrouw ook veel familiefeesten, zodat er minder activiteiten worden geprogrammeerd. Onze felicitaties gaan naar de plaatselijke KAV, die op zaterdag 2 juni haar 50-jarig bestaan viert. Ook voor gemeenschapscentrum de Moelie zit het voorjaarsprogramma, dat erg succesvol was, er bijna op. Voor de rest valt er goed en slecht nieuws te melden. Het goede nieuws is dat er vanaf september een gezamenlijke programmabrochure komt voor de Meent uit Alsemberg, de Boesdaalhoeve uit Rode en de Moelie. Hierover volgende maand meer info. Het minder prettige nieuws is dat de nieuw verkozen programmeringscommissie terug op zoek moet gaan naar een nieuwe café-uitbater. Gemeentelijk nieuws viel er wel te rapen. De dagorde van de maandelijkse zitting van de gemeenteraad stelde nochtans niet veel voor. Een voorstel om een vriendschapscharter af te sluiten met een stadje uit Tibet en twee moties zorgden voor wat animositeit. Velen kennen Hergé, die zijn lezers met Kuifje meenam naar Tibet. Nu kwam men in Linkebeek met het voorstel op de proppen om een lans te breken voor Dergé in Tibet. Een andere motie had betrekking op de realisatie van het Gewestelijk Expresnet (GEN). In dit nummer publiceren we een eerste artikel over dit dossier, waarover de inwoners de laatste jaren opvallend weinig informatie kregen van hun gemeentebestuur. De andere motie had betrekking op de mogelijke staatshervorming en het daarmee samenhangend probleem van de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. In het zicht van de federale verkiezingen kon het moeilijk anders dan dat de Franstalige meerderheid hierover nog eens de trom zou roeren. Aangezien BHV de enige kieskring is die zich over twee taalgebieden uitstrekt, kunnen Franstalige partijen voor de federale en Europese verkiezingen stemmen ronselen in de 35 gemeenten van Vlaams-Brabant, van Gooik tot in Londerzeel. De Vlaamse partijen hopen hier door de splitsing een einde aan te maken, maar van Franstalige kant is men resoluut tegen. Afwachten hoe de kaarten in juni geschud worden en hoe de regeringsonderhandelingen nadien zullen verlopen. De moeilijke situatie van Brussel zal hierbij ongetwijfeld aan de orde zijn, maar een uitbreiding van het tweetalig gebied moet onbespreekbaar blijven.

3 AAN DE POLITIEKE POLS 03 Een uurtje Kuifje in Tibet Uit de gemeenteraad van 24 april Het stadje Dergé in Tibet zorgde ervoor dat de vergadering van de gemeenteraad langer duurde dan verwacht. De bespreking van de moties over het Gewestelijk Expresnet (GEN) en de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV) verliep zonder veel opwinding en van de verwachte drukkingsgroepen was er geen spoor te bekennen. > Als gevolg van een nieuwe Europese richtlijn kunnen de gemeenten sinds 2003 zelf hun energieleverancier aanduiden. Om betere voorwaarden te bedingen, gaan het gemeentebestuur en het OCMW over tot een gezamenlijke prijsaanvraag voor de aankoop van gas en dit voor een periode van 3 jaar. De levering van elektriciteit werd op deze wijze vorig jaar aan Electrabel toegewezen. > In 1997 werd het bovengedeelte van de Schaveistraat verbeterd en er kwam een openbare riolering met verliesputten ter hoogte van het kruispunt met het Bospad. Deze putten zorgden echter snel voor reuk- en wateroverlast, zodat 5 jaar geleden het studiebureau Grontmij uit Beersel de opdracht kreeg voor deze hinderlijke problemen een oplossing uit te werken. In 2004 keurde de gemeenteraad het voorontwerp voor de aanleg van een kleine waterzuiveringsinstallatie (KWZI) goed en werd er een aanvraag voor subsidiëring ingediend bij de Vlaamse milieumaatschappij. Dit project werd ingeschreven in het programma De gemeenteraad gaat nu unaniem akkoord met het lastenboek en de raming van de openbare aanbesteding voor riolerings- en wegeniswerken in de Schaveistraat en het aanpalende Wouterbos. De raming van de werken bedraagt euro, waarvan ruim de helft betoelaagd zal worden. De nodige kredieten zijn in de begroting van dit jaar ingeschreven, maar of de werken nog dit jaar starten, is twijfelachtig. > In de Franstalige gemeenteschool moet er voor volgend schooljaar een nieuwe kleuteronderwijzer(es) en een deeltijdse leermeester katholieke godsdienst worden aangeworven. Wie voldoet aan de benoemingsvoorwaarden zal, na de bekendmaking van beide vacante betrekkingen, zijn kandidatuur voor 15 juni moeten indienen. > Het volgende agendapunt brengt leven in de brouwerij. De meerderheid stelt aan de gemeenteraad voor een vriendschapscharter tussen Linkebeek en de stad Dergé in Tibet goed te keuren. Dergé is een gemeente in de Chinese provincie Sichuan, in een district waar de taal en de cultuur Tibetaans zijn. Tijdens hun reis door Europa hebben gemeentelijke verantwoordelijken van Dergé verschillende Belgische gemeenten gecontacteerd om een vriendschapscharter af te sluiten. Volgens de meerderheid is Linkebeek hiervoor bijzonder goed geplaatst, omdat ook hier twee gemeenschappen met een verschillende taal en cultuur in wederzijds respect samenleven. Beide oppositiegroepen zijn tegen. De Belgische tekenaar Hergé mag zijn Kuifje dan wel naar Tibet hebben laten gaan, veel aanknopingspunten met Dergé levert dat niet op. LK2000 mist duidelijke informatie over de redenen waarom en de omstandigheden waarin dit voorstel tot stand kwam en ziet geen enkel raakpunt tussen Dergé en onze gemeente. Bovendien overstijgt deze zaak volledig het gemeentelijk belang. De huidige burgemeester wijst er zijn voorganger, nu in de oppositie, op dat hij deze zaak vorig jaar heeft aangebracht. Die bevestigt dat een gewezen gemeenteraadslid dit voorstel bij hem inleidde, maar dat daarover geen beslissing werd genomen, zodat hij zich niet gebonden voelt dit voorstel te steunen. Het afsluiten van een charter wordt na een uur palaveren meerderheid tegen minderheid goedgekeurd. > Nadien volgt de bespreking van een motie over de aanleg van het Gewestelijk Expresnet in en rond Brussel. In de tekst gaat men akkoord met de noodzaak van dit ambitieuze plan dat de mobiliteit in en naar de hoofdstad moet verbeteren, maar de geplande uitbreiding met een derde en vierde spoor op de lijn Brussel-Charleroi wordt afgewezen. De NMBS acht deze uitbreiding noodzakelijk vanaf het station Moensberg. Dat zal voor belangrijke ingrepen en ongemakken op het grondgebied van onze gemeente zorgen. Volgens de motie zal de realisatie van dit project, indien dit gegrond zou blijken, voor de gemeente Linkebeek en vooral voor de aangelanden van de spoorweg nadelen met zich meebrengen die totaal onevenredig zijn met het nagestreefde doel. Ook werd het project volgens de tekst opgelegd zonder tegensprekelijk debat Van Hergé naar een vriendschapscharter met Dergé is wat te kort door de bocht.

4 04 AAN DE POLITIEKE POLS tussen de partijen, noch met de bevolking, noch met de gemeente en werd er tot op de dag van vandaag nog geen enkele studie uitgevoerd door een bureau, onafhankelijk van de NMBS, die aantoont dat het op vier sporen brengen onontbeerlijk of zelfs gerechtvaardigd is voor de realisatie en de werking van het GEN. Een oude eis is de invoering van het voordelige MTB-tarief, waarop de reizigers die in Linkebeek de trein nemen nog steeds geen recht hebben en dit, volgens de indieners van de motie, omwille van zuiver taalpolitieke redenen. De gemeenteraad van Linkebeek stelt voor het GEN zo vlug mogelijk in werking te stellen door het gebruik van de twee bestaande sporen, zodat de frequentie van vier treinen per uur wordt gehaald en de twee stations in Linkebeek worden behouden. Verder eist de gemeenteraad dat een permanent overleg tussen de NMBS, de federale overheid en het gemeentebestuur onverwijld wordt opgestart. De LK2000-fractie vindt het onaanvaardbaar dat het college, precies op de zitting waarin de nieuwe leden van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) worden aangeduid, het standpunt van de gemeente reeds wil vastleggen. Iedereen is vragende partij voor een verhoogde frequentie van het treinverkeer, maar LK2000 vreest dat men door de voorgestelde stellinginname een zware hypotheek legt op de verdere besprekingen met de hogere overheden en de NMBS. LK2000 stemt daarom tegen de motie, de andere minderheidsfractie onthoudt zich. > Een tweede motie heeft betrekking op de komende federale verkiezingen en regeringsonderhandelingen en vooral op de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. In de motie wordt vooreerst de houding van de Vlaamse burgemeesters gelaakt. Zij weigeren de komende wetgevende verkiezingen in hun gemeente te organiseren indien het kiesarrondissement niet gesplitst is. Volgens de motie is het arrondissement BHV historisch de weerspiegeling van de Belgische federale staat, die uit twee belangrijke taalgemeenschappen bestaat. De wetgeving moet aan alle inwoners van Halle-Vilvoorde toelaten om deel te nemen aan de verkiezing van de vertegenwoordigers van hun kiescollege volgens hun taalaanhorigheid. Het terug ter sprake brengen van het arrondissement BHV kan enkel worden overwogen op voorwaarde dat de grenzen van het Brusselse gewest worden uitgebreid en dat er garanties bekomen worden voor de andere Franstaligen uit de rand, opdat deze van een gelijkwaardig statuut zouden kunnen genieten als bij het bestaan van dit arrondissement. Tot slot stelt de motie ook nog dat de dreiging van sommige burgemeesters van Vlaams-Brabant om de komende verkiezingen te boycotten door de hogere overheid moet worden gesanctioneerd omdat het gaat om samenspanning van ambtenaren om de wetten te overtreden, feiten die strafrechterlijk vervolgbaar zijn. Een echt debat volgt er niet, omdat de uiteenlopende standpunten van beide taalgroepen hierover genoegzaam bekend zijn en het uitwerken van een oplossing voor de bestaande knelpunten toch niet tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoort. LK2000 vindt het ongehoord dat een gemeenteraad zich verzet tegen de uitvoering van - volgens het hoogste rechtscollege - noodzakelijke wettelijke aanpassingen. Verder is het hypocriet dat in de motie gevraagd wordt de weerspannige burgemeesters te sanctioneren, wetende dat een aantal Franstalige burgemeesters recent nog de wetten aan hun laars lapten bij de verzending van de oproepingsbrieven. Zoals verwacht wordt de motie door de twee Franstalige fracties goedgekeurd en door LK2000 verworpen. > De lijst De Neef klaagt in een bijkomend punt de verwarring aan bij de aankondiging van de stabiliteitswerken aan de Stations- en Zavelstraat en LK2000 vraagt naar aanleiding van de verhoging van de tarieven van de vuilniszakken om tekst en uitleg over de kosten van de ophaling en de verwerking van het huisvuil. Een raadslid van de meerderheid overhandigt de raadsleden een document met een overzicht van 1998 tot Het document wordt niet besproken, omdat de opsteller de vergadering om persoonlijke redenen niet kon bijwonen. De oppositie kan tijdens een volgende zitting wel om uitleg vragen. > Achter gesloten deuren gaat de gemeenteraad over tot de verkiezing van de leden van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO). De samenstelling kan je in de rubriek Uit goede bron lezen. De gemeenteraad is tegen een derde en vierde spoor op lijn 124.

5 VERENIGINGSNIEUWS 05 Een dagje zeilen Teek-it-iezie zaterdag 16 juni Op 16 juni gooit Teek-it-iezie de trossen los om even te proeven van het leven aan boord van een zeiljacht. Het wordt een gezellig dagje uit met vrienden om te genieten van de zee. We varen op heel recente zeiljachten die uitgerust zijn met de modernste apparatuur. De trip wordt gegarandeerd een onvergetelijke ervaring. De schippers staan borg voor een kundige zeiltraining, straffe zeilverhalen en een veilige thuiskomst. Zij zorgen ervoor dat niets ontbreekt: de zeilmanoeuvres, het besturen van het zeiljacht, enzovoort. De zeiltrip dient om te leren en... te genieten. s Middags worden we verwend met een broodjeslunch met Noordzeelekkernijen en een fruitboeket. Drank is in de prijs inbegrepen. Surf snel naar of neem contact op met Noémie: ( ) voor meer informatie of als je wil deelnemen aan deze activiteit. - zondag 2 september: de Gordel In samenwerking met het Moelieteam zullen we de talrijke wandelaars weer hartelijk ontvangen in Linkebeek. De avonturenwandeling telt 14 kilometer. De start is in Sint-Genesius- Rode en bij de tweede controlepost bevinden de wandelaars zich in Linkebeek. Wat staat hen daar te wachten? Onze groene parel wordt omgetoverd in een echt Adrenalinedorp. Een korte poging tot beschrijving: proeven waar je hartslag nieuwe hoogtes zal bereiken, je maag enkele keren zal twijfelen of hij zijn inhoud met de buitenwereld zal delen en je ogen rond hun as zullen draaien... Ben jij een durfal, een stoere bonk of dappere griet, iemand die nooit schrik heeft? Kent jouw dapperheid geen grenzen? Eerst zien en dan geloven. Tot in Linkebeek! - zaterdag 15 september: familiedag aan onze kust Een dag vol leuke, avontuurlijke activiteiten voor jong, een beetje ouder, en nog een beetje ouder. Verschillende leeftijdsgroepen zullen in samenwerking met een plaatselijke club activiteiten doen waar je tijdens een normaal uitstapje naar zee enkel naar kijkt. Meer info hierover volgt nog. Namens het bestuur, Marc Moorkens Team Action zaterdag 12 en zondag 13 mei Halve Maan Diest In mei kan je met je partner, vrienden, leden van een club of vereniging terecht in het provinciedomein de Halve Maan in Diest voor de Team-Action. Je kan deelnemen aan het beachkorfbaltoernooi, het speedmintontoernooi, de adventure challenge of het beachvolleybaltoernooi. Deze activiteit is een organisatie van Bloso en de provincie Vlaams-Brabant. Info: Sophie Tyssens, , LAHN Voor verenigingen die in Linkebeek wandelingen willen organiseren, zijn wij bereid de gids(en) te leveren. Suggesties zijn: een bomenwandeling, een kapelletjeswandeling, een bedreigde wegenwandeling, een rondleiding in de kerk, enzovoort. Inlichtingen en afspraken op of via GC de Moelie. Seniorensportdag Vlaams-Brabant dinsdag 5 juni Universitair Sportcentrum Leuven De seniorensportdag van Vlaams-Brabant is aan de negentiende editie toe. Op deze sportdag kunnen 50-plussers in een gezellige, ontspannen sfeer hun favoriete sport beoefenen of kennismaken met een nieuwe sportactiviteit. Welke sporten je allemaal kan beoefenen en alle praktische informatie vind je in de folder die je in kan vinden. De seniorensportdag is ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Inschrijven voor 25 mei: 5 euro per persoon (sporten, verzekering, koffie + koek, een aandenken). Inschrijven na 25 mei: 7 euro per persoon, op 5 juni te betalen (sporten, verzekering, koffie + koek, een aandenken). Info: Sophie Tyssens, , Meer info vind je ook op

6 06 uit de gemeente Uit goede bron GECORO Na gemeenteraadsverkiezingen moeten ook de gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening opnieuw worden verkozen. De gemeenteraad deed dit op 24 april. Herald Ruyters volgt Fédéric De Becker, die geen kandidaat meer was, op als voorzitter. Wij geven de volledige samenstelling van de GECORO met de leden en hun vervanger: Frédéric De Becker (Michel Knop), Johan Sterckx (Michel Hellawell), Jacqueline Lemaire (André Herchuelz), Marc Libois (Bernard Wachholder), Lydia Goossens (Eric Fagel), Carlo Otten (Alex Geysels), Joëlle Grimmeau (Oscar Michiels). Wim Vanhoof, deskundige van de dienst grondgebiedzaken bij het gemeentebestuur, is secretaris van de raad. De nieuwe voorzitter maakte de voorbije zes jaar al deel uit van de raad en is ambtenaar bij de Europese Commissie, afdeling Energie en Transport. Nieuwe rotonde Reeds tien jaar geleden werd er in de gemeenteraad aangedrongen op een oplossing voor het gevaarlijke kruispunt van de Alsembergsesteenweg met de Molenstraat. Nadat het provinciebestuur begin 2002 de beslissing nam om op deze provinciale baan een rotonde aan te leggen, heeft het nog ruim vier jaar geduurd alvorens die er kwam. De gemeente Linkebeek droeg enkel de kosten voor het vernieuwen van de waterleidingen en van het elektriciteitsnet ( euro). We horen veel positieve reacties over de herinrichting van dit gevaarlijke punt. Op de rotonde gebeurden wel al een paar nachtelijke ongevallen. Eén auto knalde tegen de rotonde zelf en een paar verkeersborden moesten er al aan geloven. Talud Stationsstraat-Zavelstraat De stabiliteitswerken aan het talud tussen de Stationsstraat en de Zavelstraat zijn begin deze maand van start gegaan. De werken worden uitgevoerd door de NV Herbosch-Kiere, gevestigd in het Antwerpse havengebied en een internationaal vooraanstaand bedrijf van onder meer waterwerken. Het werk werd toegekend voor een bedrag van euro en onlangs nog verhoogd met ruim euro voor het herleggen van elektrische leidingen waarvan men niet de juiste ligging had kunnen lokaliseren. Al bij de verbeteringswerken van de Stationsstraat in 1999 was duidelijk dat het talud verzakkingen vertoonde, maar het toenmalige schepencollege onder de leiding van Christian Van Eyken en Marco Schetgen, de toenmalige schepen van openbare werken, had daar geen oren naar en beschuldigde de oppositie ervan paniekvoetbal te spelen. Het wegdek en het voetpad werd langs de kant van de woningen op de goedkoopste manier verbeterd. Deze verbeteringswerken kostten euro. Gelukkig geen enorme som, want het wegdek kreeg nooit een definitieve laag. Het gemeentebestuur was ondertussen immers in een proces verwikkeld met het studiebureau en de aannemer. Van een schadevergoeding komt wellicht niets meer in huis, omdat de aannemer intussen failliet werd verklaard. Aan het voetpad naast het talud werd niets gedaan. Al snel bleek dat er wel degelijk iets aan de hand was. Daarom voerde men in 2004 een bodemonderzoek uit. Er werd geadviseerd dringend in te grijpen om groter onheil te voorkomen, omdat de stabiliteit van het talud aanzienlijk kleiner is dan normaal. Knuppelpad Vorig jaar besliste de gemeenteraad een knuppelpad aan te leggen in het Koekoekspad. Dat is het wandelpad dat de Beukenstraat (OCMW-centrum) met de Alsembergsesteenweg verbindt, langs de beek waar onder meer de prachtige villa van schrijver Herman Teirlinck staat. Het pad wordt bijna niet meer gebruikt omwille van de slechte en drassige staat. Het studiebureau Grontmij uit Zaventem kreeg nu de opdracht om de studie van de houten constructie uit te werken. De studie kost ongeveer euro; de werken zelf ruim euro. Kleindal In het maartnummer meldden we dat voor de oprichting van een veeteeltbedrijf in het Kleindal, nabij de grens met het Ukkelse Verrewinkel, een bouwvergunning zou worden aangevraagd. Het daarbij horend openbaar onderzoek van 30 dagen liep vorige maand ten einde en leverde verschillende bezwaarschriften en een nieuwe petitie op. Nu is het wachten op het advies van het schepencollege en van enkele andere bevoegde diensten van het ministerie van ruimtelijke ordening. Het perceel is gelegen in waardevol agrarisch gebied, wat niet hetzelfde is als natuurgebied. Toch zou het bijzonder spijtig zijn dat een nieuwe constructie dit prachtige stukje natuur tussen de Roze Molen, de Sint-Elooishoeve (Ukkel) en de Perckhoeve zou verstoren. De rotonde aan de Molenstraat is een serieuze verbetering. De werken aan het talud van de Stationsstraat-Zavelstraat zijn begonnen.

7 VERENIGINGSNIEUWS 07 Wijnbrondal De beheerscommissie Wijnbrondal vergaderde op 18 april. Op deze vergadering moest het studiebureau JNC International een overzicht geven van de geschiedenis van dit in 1979 beschermde landschap, van de natuurlijke ontwikkeling van de vegetatie in het dal en van de erosieproblematiek. De vergadering loste de verwachtingen niet in, omdat de projectleider zonder dat vooraf mee te delen afwezig was en een paar stagiairs werden afgevaardigd. Hun uiteenzetting was echter zo verwarrend en hun informatie dikwijls zo onjuist dat de vergadering na een kwartier werd stopgezet. De commissie heeft in een brief haar ongenoegen geuit en verzocht om een dringende nieuwe bijeenkomst, die op 2 mei plaatsvond. Huize Lismonde Na de problemen met verstopte riolen en overlopende verliesputten heeft Villa Lismonde nu af te rekenen met een woekerende kelderzwam. Om verdere verspreiding te vermijden, werden gespecialiseerde ondernemingen aangeschreven om de schimmels zo snel mogelijk te verwijderen. Een firma uit Anderlecht klaarde de klus voor 935 euro. Taksen en belastingen Dat de prijs van de vuilniszakken vanaf mei duurder wordt alsook de vergoeding die ouders zullen moeten betalen voor de zomerspeelpleinen, stond in het vorige sjoenke te lezen. Het is misschien interessant om nog eens enkele andere belastingen en retributies te vermelden die de gemeenteraad in maart ongewijzigd goedkeurde. Voor bouwen en herbouwen betaalt men 0,60 euro voor de eerste 500 m³, 1 euro vanaf 501 tot 1000 m³ en 2 euro boven de 1000 m³. De belasting op de tweede verblijven bedraagt 500 euro. Elke constructie met woon- of verblijfsgelegenheid, waarvoor niemand is ingeschreven die er zijn hoofdverblijfplaats heeft, wordt beschouwd als tweede verblijf. Voor leegstand of verkrotting van woningen en gebouwen heft de gemeente 100 opcentiemen. Er is weinig leegstand in Linkebeek, maar de gemeente int deze belasting via de administratie van de Vlaamse gemeenschap. De minimumbelasting voor het gewest is 500 euro. Een heffing van 100 opcentiemen betekent dat bovenop die 500 euro nog eens hetzelfde bedrag moet worden betaald. Het gebruik van het containerpark is, in tegenstelling met talrijke andere gemeenten, voor particulieren zo goed als gratis. Enkel voor het deponeren van onbehandeld hout van bouwwerken en boomstronken en voor bouwafval moet er worden betaald. Voor hout en bouwafval kan er van elke fractie maandelijks een halve m³ terecht. Daarvan is de helft gratis en voor de andere helft betaalt men voor het hout 4,5 en voor bouwafval 7,5 euro. Deze tarieven gelden niet voor handelaars en aannemers. Zij betalen heel wat meer en kunnen ook niet met alles en slechts met beperkte hoeveelheden op het containerpark terecht. Sluikstorten is een vervelende plaag. Maar goed ook dat wie daarop betrapt wordt, flink wat mag neertellen: voor het transport 4 euro per km, 33 euro per uur voor personeels- en administratiekosten, 19 euro per zak voor stortkosten en 12 euro per uur indien de vrachtwagen met kraan erbij te pas moet komen. Open tuinen Cultuurraad zondag 17 juni Op zondag 17 juni organiseren een handvol tuinliefhebbers uit de twee Linkebeekse gemeenschappen voor de derde keer hun Open Tuinen - Jardins Ouverts. De uitdaging is zoveel mogelijk mensen bij dit initiatief te betrekken en te laten zien hoe rijk Linkebeek is aan mooie tuinen. Op die dag mag iedereen die dat graag wil heel even bij de buren kijken hoe zij creatief met hun tuintje omgaan. Er zullen heel wat parels te ontdekken zijn! Deze keer hopen we vooral zoveel mogelijk nieuwe tuinen open te kunnen stellen. Het is belangrijk om te weten dat het geen schoonheidswedstrijd is, maar een gelegenheid om eens te kijken wat anderen zoal met hun tuin(tje) doen. Alle soorten tuinen komen in aanmerking: groot, klein, wilde tuin, moestuin Het is bovendien leuk om in andermans tuin met nieuwe mensen kennis te maken. Ben je trots op jouw tuin en laat je hem graag aan anderen zien? Neem dan contact op met > Sophie Tyssens, Sint-Sebastiaanstraat 14, 1630 Linkebeek, , > Rik Otten, Kerkveld 18, 1630 Linkebeek, , rik. > Carine Ermans, Brouwerijstraat 108, 1630 Linkebeek, > Antoinette Lenders-Defay, Kerkstraat 16, 1630 Linkebeek, , Of ben je een tuinliefhebber en wil je graag eens bij een ander in de tuin gluren? Schrijf 17 juni dan in jouw agenda! Kooknamiddag voor kinderen Gezinsbond zaterdag 9 juni - Onze kooknamiddag kon in maart niet doorgaan wegens allerlei andere evenementen. Om onze trouwe kookliefhebbers niet teleur te stellen, hebben we een nieuwe datum gepland: zaterdag 9 juni in. Thema is tea time : Engelse toestanden met hartige of zoete, maar toch verschrikkelijk lekkere hapjes. Inschrijven kan bij Katelijn ( ), Ingrid ( ), Tina ( ), Lieve ( ) of Marleen ( ). Tot eind juni hebben de conditietrainingen onder leiding van Kristel op donderdag om uur plaats in. Iedereen is welkom voor een gratis proefles! Ondertussen bereiden we de gezinsuitstap van maandag 27 augustus voor. Meer details in volgend sjoenke!

8 08 uit de gemeente Werken aan spoorlijn 124 gestart Infrabel wil spoorlijn in Linkebeek en Sint-Genesius-Rode ontdubbelen in 2009 Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegennet, dient deze maand een bouwaanvraag in voor het ontdubbelen van de spoorlijn 124 Brussel-Nijvel in Linkebeek en Sint-Genesius-Rode. De werkzaamheden starten in principe in De werken zijn nodig voor het verwezenlijken van het Gewestelijk Expresnet, het GEN. Dat moet het openbaar vervoer van en naar de hoofdstad sneller en aantrekkelijker maken voor pendelaars. In dit artikel geven we een stand van zaken van spoorlijn 124, die o.a. door Linkebeek en Sint-Genesius-Rode loopt. In de volgende nummers brengen we reacties hierop. De eerste werf op de spoorlijn 124 is vorige maand onder veel persbelangstelling gestart. Gedelegeerd bestuurder van Infrabel, Luc Lallemand, gaf zelf het startschot om de spoorlijn tussen Eigenbrakel en Waterloo uit te breiden van twee naar vier sporen. De werkzaamheden op dit stuk van lijn 124 vertegenwoordigen een investering van 34,6 miljoen euro en zullen tot eind september 2009 duren, weet Lallemand. Het totale bedrag voor de GEN-werkzaamheden van Infrabel op de lijn Brussel-Nijvel bedraagt 525 miljoen euro. Ingenieur Henri Detandt: Een GEN op twee sporen is absoluut onmogelijk. Luc Lallemand: Na de werken zal het comfort groter zijn.

9 uit de gemeente 09 Grootse plannen Een bedrag om van te duizelen, maar het karwei is dan ook niet op een-twee-drie geklaard. Infrabel verwacht dat pas in 2016 de laatste werkman verdwenen zal zijn. Dan zal de spoorlijn tussen Nijvel en Ukkel over een lengte van 23 kilometer over vier sporen beschikken in plaats van de huidige twee. Deze ontdubbeling is nodig om zowel de snelle treinen als de GEN-treinen gelijktijdig te laten doorrijden. De snelste treinen zullen er dan 160 kilometer per uur kunnen rijden; vandaag is dat nog 120 kilometer. De stations en stopplaatsen van Linkebeek, Holleken, Sint-Genesius-Rode, De Hoek, Waterloo, Eigenbrakel, Lillois en Nijvel worden gemoderniseerd. De hoogte en de uitrusting van de perrons worden aangepakt en de toegankelijkheid voor personen met een beperkte mobiliteit wordt verbeterd. Er komen twee nieuwe stopplaatsen: Moensberg en Braine- Alliance. Protest De timing en de plannen zijn uitgetekend, maar ze liggen niet rotsvast. In het Waalse Gewest stootten de plannen op tegenkanting van bewoners die naar de Raad van State trokken. Pas nu is het laatste bezwaarschrift verworpen en kunnen de werken starten. Het blijft afwachten hoe de bewoners van Vlaanderen en Brussel reageren. Lijn 124 loopt immers 5,8 kilometer over Vlaams grondgebied en 1,4 kilometer door het Brussels Gewest. Het Brussels Gewest gaf reeds de nodige attesten voor vier spoorlijnen en de bouw van een geluidsmuur in Ukkel. Deze maand vraagt Infrabel een bouwaanvraag aan voor de werkzaamheden in Vlaanderen. In Linkebeek en Sint-Genesius-Rode kijken bewoners alvast met gemengde gevoelens aan tegen de ontdubbeling van de spoorlijn. Er wordt gesuggereerd om het aantal sporen op twee te houden tot voorbij de beide gemeenten. We trokken met de vragen naar professor ingenieur Henri Detandt van Tuc Rail, het studiebureau dat de werken namens Infrabel uitvoert. Twee sporen? Die vraag is me nog gesteld, maar dat is absoluut niet mogelijk, vertelt hij. Dan blijft er gewoon onvoldoende ruimte om zowel de trage als de snelle treinen op lijn 124 te laten rijden. Hij vreest dat het protest wel eens voor vertragingen zou kunnen zorgen. We hopen begin 2009 met de werkzaamheden in Linkebeek te starten. Maar als er bewoners naar de Raad van State stappen, kan dat later zijn. Het station van Linkebeek verdient inderdaad een opknapbeurt. Het blijft afwachten. Volgens de ingenieur moeten er woningen onteigend worden, maar de onderhandelingen zijn al achter de rug. Er is nog één bewoner die niet weg wil. Daarvoor zullen we verdere stappen moeten ondernemen. In Sint-Genesius- Rode was er een probleem met leidingen van de Brusselse Watermaatschappij die in de weg lagen. Ook dat probleem is van de baan door een koker onder de sporen door te duwen. Goede voornemens Infrabel heeft een begeleidingsprogramma opgesteld om de hinder voor de bewoners te beperken. Zo komen er geluidsschermen langs het traject en waar mogelijk ook groenschermen. In de meeste gevallen zal het comfort van de bewoners beter zijn na de werkzaamheden dan ervoor, meent Luc Lallemand van Infrabel. We proberen het aantal onteigeningen te beperken en de duur van de werken voor de woningen in tijd te beperken. We willen de bewoners ook regelmatig en proactief informeren met informatiesessies en infoberichten. (Bart Claes) Op het informatienummer van Infrabel ( ) kan je meer informatie krijgen. Verbeterde mobiliteit voor 1,85 miljard euro Het Gewestelijk Expresnet moet het openbaar vervoer van en naar Brussel in een straal van dertig kilometer aanzienlijk verbeteren. Er komen extra sporen naar Nijvel, Denderleeuw, Mechelen en Waver. De werken op de trajecten naar Leuven en Halle zijn al achter de rug. Tegen 2016 zijn alle werken gedaan, of dat is toch het plan. De treinen rijden dan om het kwartier en bieden zo de pendelaars een vlot alternatief voor de auto. De GEN-treinen zullen aansluiten op bus en tram. Er worden in totaal 120 stations en stopplaatsen aangepakt. De totale investering bedraagt 1,85 miljard euro.

10 10 VERENIGINGSNIEUWS Kijk: ik fiets! Sportregio ZuidWest Rand zondag 3 juni tot uur - Linkebeek Fietsen is het heerlijkste wat er is vooral als iemand je helpt het te leren. Daarom organiseert de Sportregio Zuid-West Rand op 3 juni van tot uur een fietsnamiddag in Linkebeek. Alle kinderen tussen 4 en 7 jaar, die reeds vlot kunnen fietsen met steunwieltjes, zijn van harte welkom op het grote schoolplein van GBS De Schakel om samen met hun ouders de stap te zetten naar het zelf fietsen. Onder aanmoediging van een ervaren sportbegeleider zullen er verschillende oefeningen gedaan worden, waarbij stapsgewijs aangeleerd wordt om helemaal alleen te fietsen. Zin om eindelijk van die steunwieltjes af te zijn en net zoals de groten te kunnen fietsen? Breng een volwassen begeleider mee, je eigen fiets (zonder steunwieltjes), je fietshelm en schrijf je zo snel mogelijk in bij: Sophie Tyssens, Sint-Sebastiaanstraat 14, 1630 Linkebeek, , Inschrijven kost 5 euro (koek, drankje en aandenken inbegrepen) en dat doe je best zo snel mogelijk, aangezien er maar 30 plaatsen zijn! Uitstap naar Doornik KAV dinsdag 5 juni Beste leden, dinsdag 5 juni organiseren wij onze jaarlijkse uitstap. Deze keer gaan we naar Doornik. Iedereen kan mee, leden met hun partner, alsook niet-leden en vrienden. Doornik, een van de oudste steden van België met zijn kathedraal met vijf torens en zijn belfort, behoort tot het werelderfgoed van de Unesco en heeft dus heel wat te bieden. Programma > 7.15 uur: vertrek Gemeenteplein Linkebeek > uur: terug in Linkebeek De prijs van deze dagtrip bedraagt 47 euro (fooi chauffeur niet inbegrepen). Inschrijven kan tot 21 mei bij je kernlid of bij Liliane Vanderheyden-Savelbergh, Dapperensquare 24, 1630 Linkebeek, > Op 12 mei zijn het in Leuven Prikkeldagen van de KAV. Alle leden die mee willen gaan, kunnen zich tot hun kernlid of tot de voorzitster wenden. Op de prikkeldagen kan je ideeën opdoen en mee bepalen wat er volgend jaar in het programma van de KAV wordt opgenomen. > Op zaterdag 2 juni viert KAV haar 50-jarig bestaan. Om uur wordt er een mis opgedragen, gevolgd door een grote receptie in. Tevens zal je kunnen genieten van een attractie met als thema: Sterke vrouwen door de eeuwen heen. Een speciale uitnodiging volgt nog. Op 2, 3 en 17 juni heeft deze activiteit eveneens plaats in Beersel, Dilbeek, Halle, Sint-Genesius-Rode en Sint-Pieters-Leeuw. Meer info hierover bij Sophie Tyssens. KALM daagt Linkebeekse verenigingen uit zaterdag 23 juni uur Aandacht: de activiteit Kalm daagt uit heeft plaats op 23 juni in plaats van op 9 juni. KALM (Klub van Actieve Linkebeekse Mannen) daagt alle Linkebeekse verenigingen tussen en uur uit om het in een indoorfietswedstrijd tegen hen op te nemen. De fietsen op rollen staan opgesteld op het podium van de Moelie. Iedere deelnemer die een fietsbeurt van maximum 15 minuten wil ondernemen, betaalt 1 euro. Na 1uur mag je terug op de fiets kruipen voor 15 minuten en betaal je opnieuw 1 euro. De opbrengst gaat naar Kom op tegen Kanker. De bedoeling is natuurlijk ook KALM bekender te maken. Tussen en uur kan je een spaghetti of een kefta met tomatensaus nuttigen. Om uur worden de resultaten bekendgemaakt en de prijzen uitgereikt. Daarna zal iedereen zijn zangtalenten kunnen tonen tijdens een karaoke. Het einde is om uur, tenzij de zangers daar anders over beslissen. Het reglement van deze challenge wordt later op de site van KALM (http://kalm.phpnet.us/) gepubliceerd. Wij hopen dat er vele sportievelingen of sympathisanten aan deze activiteit zullen deelnemen.

11 nieuws uit de moelie 11 Taalstages Nederlands voor kinderen van 4 tot 6 jaar 20 tot De komende zomervakantie biedt GC de Moelie aan alle jonge kinderen die het Nederlands niet als moedertaal hebben de mogelijkheid om in een ontspannen, creatieve en leerrijke omgeving het Nederlands te oefenen. De stage spitst zich toe op kinderen die in september 2007 naar de 2de kleuterklas, 3de kleuterklas of naar het eerste leerjaar gaan. Voor kinderen die al een basiskennis hebben, is het een ideaal moment om nog even het Nederlands op te frissen voordat ze weer naar school gaan. Voor kinderen die nog geen Moelie aan de dans Initiatiecursus salsa Beginnen je benen te wiebelen bij Zuid- Amerikaanse muziek? Zin om op deze exotische muziekklanken de elegantste heupbewegingen te kunnen maken? GC de Moelie geeft je de kans om de eerste stappen te zetten in de wondere wereld van de salsa. In deze initiatiereeks van 10 lessen maakt Conny Guldentops met haar enthousiaste en professionele aanpak iedere dansliefhebber verliefd op deze Latijns- Amerikaanse dansstijl. De initiatiecursus salsa heeft vanaf 4 september plaats in, elke dinsdag van tot uur. De reeks Initiatiecursus Human Beatbox Human beatbox is muziek maken zonder dat er een muziekinstrument aan te pas komt. Hoe is dat mogelijk? Met de mond worden er klanken nagebootst die klinken als een drumstel, een viool, een basgitaar, Op die manier bekom je een ritmisch, muzikaal geheel van klanken waarmee een bestaand liedje perfect kan worden nagebootst. Of nog beter, een eigen nummer gecreëerd kan worden. Pieter Op De Beeck, alias MCP, leert je in deze initiatiereeks gaandeweg de basistechnieken van het beatboxen aan om zo te werken naar een heus beatboxoptreden. voorkennis hebben, is het een leuke kennismaking met deze taal. De hele week zal er geknutseld en gespeeld worden rond een thema. In is het thema voor dit jaar: Hiawatha, de kleine indiaan. De stage heeft plaats van 20 tot 24 augustus van 9.00 tot uur. Er is opvang vanaf 8.00 en tot uur. Een lunchpakket moet je zelf meebrengen; voor een tien- en een vieruurtje zorgt het centrum. Zin om je een weekje op een speelse manier onder te dompelen in de Nederlandse taal? Wacht niet langer, want het aantal deelnemers is beperkt en er zijn er al heel wat ingeschreven! Informatie en inschrijvingen: Sophie Tyssens, Sint-Sebastiaanstraat 14, 1630 Linkebeek, , van 10 lessen kost 80 euro per persoon. Een danspartner hebben is niet noodzakelijk, maar het wordt wel aangeraden om als koppel in te schrijven. Schrijf snel in, want de plaatsen zijn beperkt! Informatie en inschrijvingen: Sophie Tyssens, Sint-Sebastiaanstraat 14, 1630 Linkebeek, , Wil je je vrienden imponeren met iets wat zij niet kunnen? Dan is deze beatboxinitiatie een goed begin! De cursus Human Beatbox heeft plaats in, elke zaterdag van tot uur. We starten op zaterdag 22 september. De lessenreeks van 10 voormiddagen wordt georganiseerd i.s.m JeuLink. Deelnemen kan enkel voor de hele reeks en kost 5 euro per les. Informatie en inschrijvingen: Sophie Tyssens, Sint-Sebastiaanstraat 14, 1630 Linkebeek, , (zie ook blz. 14)

12 12 nieuws uit de Moelie nieuws uit CAFE de moelie Voor haar gemeenschapscentrum de Moelie in Linkebeek (Sint-Sebastiaanstraat 14) zoekt vzw de Rand een (m/v) CONCIERGE/ CAFE-UITBATER De uitbating gebeurt op een zelfstandige basis (via concessiecontract met brouwerij Haacht) en in nauwe samenwerking met. Als conciërge wordt u een appartement gratis ter beschikking gesteld, inclusief het verbruik van gas en elektriciteit. Functievereisten: Ervaring in horeca is noodzakelijk Diploma horeca is een pluspunt Zin voor orde, stiptheid, initiatief, organisatie Sociaal vaardig en kunnen werken in teamverband Flexibel en pluralistisch ingesteld Open staan voor jeugdwerking Moedertaal is Nederlands Goed voorkomen Getuigschrift goed gedrag en zeden Contact Vzw de Rand, de heer Eddy Frans, algemeen directeur, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, fax: Wat aan de toog gezegd wordt, blijft onder ons Cafépraat van Prosper Nieuws Stille periode, die paasvakantie. Niet omdat de klokken soms niet luidden, maar omdat iedereen gaan skiën was of zich op de dijk tussen de massa wurmde en een plaatsje trachtte te veroveren op een terras. Op ons terras was het niet drummen. Maar wel stil en rustig genieten van de voorjaarszon. En dan hoor je ook allerlei eigenaardigheden. Zo moest er iemand zijn medicamentatie nog nemen. Over het verleden pratend, zei iemand dat hij uit de periode stamt dat er strengere regels waren. Zo kon je niet van tafel gaan vooraleer iedereen gedaan had met eten. En in dat verband vroeg iemand anders zich af waarom wij onze handen moesten wassen voor aan tafel te gaan, terwijl we met mes en vork eten? Verder ging het over bijgeloof. Als kabouter mocht ik daar niet ontbreken. Wie weet er nog dat onze grootouders bang waren dat het ongeluk hen zou treffen als ze s morgens voor een bepaald uur een pastoor of non kruisten? Of dat een zoutpotje omgooien ongeluk bracht en om dit te bezweren je met je rechterhand over je linkerschouder (of was het andersom) een snuifje zout moest gooien? Nooit geweten wie het dan opkuiste de Mont Blanc niet beklimt, kan hem wel in zijn huiskamer hangen en de prestaties van het team bewonderen. Een mooie herinnering. Sluiting en vakantie Vanaf mei sluit het café op feestdagen. Lees ook de aankondigingen aan de poort, op de voordeur of op het prikbord. Noteer de sluitingsperiode in juli en augustus, die samenvalt met die van het gemeenschapscentrum. Tot ziens! Prosper Bier Is nog altijd voldoende in voorraad. En als dat niet zo is, bestellen we het wel. Tentoonstellingen Terwijl we de sfeer van Afrika nog tot het eind van deze maand kunnen proeven met de pasteltekeningen van Stefan Van Holder, kijken wij uit naar de tentoonstelling van juni. Dat het Adventureteam Teek-it-iezie de meter hoge Mont Blanc beklom, is menig Linkebekenaar niet ontgaan. Velen konden van de mooie beelden genieten tijdens de foto- en filmvoorstelling van vorig jaar. Nu pakken zij nog eens uit met enkele mooie kiekjes in het café. De foto s worden tevens te koop aangeboden. Wie dit jaar

13 COLUMN 13 Boekwijzer Nieuws uit de bibliotheek - Pol Hoste, Een dag in maart, Prometheus, 303 blz. Drie maanden lang zwerft Pol Hoste door Montreal. In metrostations onderzoekt hij een multiculturele samenleving. In winkelcentra observeert hij het dagelijkse leven. In koffiebars voert hij gesprekken over literatuur, feminisme, verstedelijking en internationalisering. In musea tracht hij te achterhalen hoe Montreal tegen zichzelf en zijn Amerindische verleden aankijkt. Vergelijkingen met de Vlaamse context dringen zich op. Het is een intellectueel moedig werk met een scherpzinnige kijk op de zogenaamde superieure westerse beschaving. - Cecilia Samartin, Peregrino s hart, De Boekerij, 349 blz. Nadat haar moeder overleden is, besluit Jamilet dat het tijd is om te vertrekken uit Mexico. Ze knipt haar haar af, verkleedt zich als jongen en tart de vele gevaren die er voor een clandestiene immigrant onderweg op de loer liggen. Ze weet haar tante in Los Angeles te vinden. Tia Carmen is een warme, vrolijke vrouw, die zich goed weet te redden. Ze neemt haar nicht Jamilet gastvrij op en zorgt voor een goed vervalste green card, zodat ze een baantje kan zoeken. Een prachtige, ontroerende roman over een sterke jonge vrouw die haar moederland verlaat om in de Verenigde Staten een bestaan op te bouwen. - Jef Van den Steen, Abdijbieren: geestrijk erfgoed, Davidsfonds, 175 blz. Dit standaardwerk schetst de geschiedenis van achttien erkende en vier niet-erkende Belgische abdijbieren. Zij staan voor een veelvoud aan varianten in kleur, geur, smaak en alcoholgehalte. Brouwen, gisten, flesjes afvullen: de vele schitterende foto s van Andrew Verschetze tonen wat zich achter het bieretiket afspeelt. Naast beschrijvingen van de brouwerijen en de bieren besteedt Van den Steen veel aandacht aan gastronomie met abdijbier en geeft hij toeristische informatie. - Gerda Van Erkel, Mijn zoute zoen, Davidsfonds/Infodok, 222 blz. Kobe en Nienke verblijven allebei in het Zeepreventorium in De Haan. Maar om heel andere redenen. Kobe vecht tegen overtollige kilo s. Nienke vecht tegen een heel agressieve vorm van mucoviscidose. Het verhaal van Kobe en Nienke begint als een wondermooi sprookje. Maar is er tijd genoeg om samen lang en gelukkig te leven? Dit is een aangrijpend relaas over het dagelijks leven in een preventorium. De strijd die elk kind moet aangaan met zichzelf en met zijn ziekte staat centraal. De hulp die geboden wordt door het personeel komt ruim aan bod en is erg belangrijk, maar het is duidelijk dat de kern van het verhaal in de persoonlijke strijd zit. Voor 13 jaar en ouder. Nieuws uit de bib Collectie Spaanse literatuur Vanaf mei kan je voluit Spaanse literatuur ontlenen. Deze boeken blijven gedurende vijf maanden in de bibliotheek. Ze maken deel uit van de wisselcollecties van de provincie Vlaams-Brabant. Wisselcollecties zijn pakketten van bibliotheekmaterialen (boeken, dvd s, strips,...) die door de openbare bibliotheken gratis ontleend kunnen worden bij de provincie Vlaams-Brabant. Openingsuren bibliotheek: - dinsdag uur - donderdag uur - zaterdag uur Info: Annelies Lust, , - Paul Van Oevelen en Tom Hautekiet, Maria Dolores Esperanza: de kip die tomaten legt, Lannoo, 44 blz. Boer is een man van weinig woorden die verslingerd is aan chachachamuziek. Zijn dieren hebben daar echter een hekel aan en ze verlaten de boerderij. In Gerards boerderijdierenwinkel vindt hij een compagnon: Maria Dolores Esperanza, een rode kip met blauwe vleugels, die geen eieren legt, maar tomaten. Hiermee zetten ze samen een bloeiend kippentomatensaphandeltje op. Tot andere gegadigden geld ruiken... Dit knotsgekke verhaal roept herinneringen op aan vroegere tijden door de ouderwetse, uitvoerige vertelstijl en de grappige prenten in onvervalste fiftiesstijl. Vanaf 7 jaar.

14 14 RAND-NIEUWS Pop, bal, vis, vlieg, Taalstages Nederlands voor de allerkleinsten (4 tot 6 jaar) Ook deze zomer organiseert vzw de Rand taalstages voor kinderen. De stages hebben plaats op vijf verschillende locaties in de Vlaamse rand, telkens rond een thema dat tot de verbeelding van de kinderen spreekt: Miep en Moos, de appelkoning, Hiawatha, de kleine indiaan, De hele week werken, knutselen en spelen de kinderen rond dat thema en leren ze op een speelse manier omgaan met het Nederlands. Aan het einde van de week laten de kinderen zien wat ze geleerd en gemaakt hebben. Alle kinderen die het Nederlands niet als moedertaal hebben, zijn van harte welkom indien ze in september 2007 naar de tweede kleuterklas, derde kleuterklas of het eerste leerjaar gaan. Voor kinderen met een basiskennis Nederlands is de stage een goede aanloop naar het nieuwe schooljaar. Voor kinderen zonder basiskennis Nederlands is de stage een eerste ontmoeting en speelse kennismaking met de Nederlandse taal. Beide groepen krijgen aangepaste begeleiding op hun niveau. Praktische info: Waar en wanneer? > maandag 20 tot vrijdag 24 augustus 2007 in Jezus-Eik, Kraainem en Linkebeek > maandag 27 tot vrijdag 31 augustus 2007 in Sint-Genesius- Rode en Wemmel > activiteiten tussen 9.00 en uur; er is opvang vanaf 8.00 en tot uur Prijs? > 85 euro voor kinderen die in een van de vijf gemeenten wonen waar de activiteit plaatsheeft of die in die gemeenten naar school gaan; voor een tweede kind uit eenzelfde gezin. > 100 euro voor kinderen die niet in een van de vijf gemeenten wonen. Informatie en inschrijvingen? Voor een folder met meer informatie en voor de inschrijvingen kan je terecht in het gemeenschapcentrum waar de stage plaatsheeft. Het aantal plaatsen is beperkt tot maximaal 12 kinderen per groep. Snel inschrijven is dus aangewezen. Wat is jouw favoriete stadsplekje? Vertel het en win een reportage op tv Vlaams minister van Stedenbeleid Marino Keulen lanceert een nieuwe wedstrijd, samen met de 13 Vlaamse centrumsteden en Brussel. Tot 10 juni kan je op de website duidelijk maken wat je favoriete plekje in je favoriete stad is. De wedstrijd loopt in Brussel en de 13 Vlaamse centrumsteden Brugge, Oostende, Gent, Kortrijk, Turnhout, Leuven, Mechelen, Hasselt, Genk, Sint-Niklaas, Antwerpen, Aalst en Roeselare. Elke stadsgebruiker heeft wel een aantal plekjes die van de stad, zijn stad maken. Plekjes met een verhaal, waar je een onvergetelijk moment hebt beleefd, een plekje dat je hart heeft veroverd. Aan de deelnemers wordt gevraagd hun favoriete plek door te sturen met de motivatie waarom deze plek meer is dan een ander. Op vind je een invulformulier. De leukste, origineelste en meest pittige verhalen krijgen hun eigen minireportage op de regionale televisie. In totaal zullen er 74 winnaars zijn, dus ook 74 reportages. Voor elke stad worden vijf winnaars geselecteerd die een 2 minuten durende reportage winnen op de regionale televisie. In Antwerpen zullen er 9 winnaars zijn. De tv-reportage zal niet alleen het winnende plekje tonen, maar vertelt ook het verhaal errond. De winnaars worden gekozen door stadsjury s en worden in het najaar bekendgemaakt. De winnende reportages zullen in de loop van oktober-november te zien zijn op de regionale televisie. Café Combinne Gezellig babbelen in het Nederlands Café Combinne is een multicultureel praatcafé waar iedereen Nederlands spreekt. Nederlands- en anderstaligen zitten er samen aan tafel om te babbelen over gewone dingen: hobby s, solliciteren, de plaatselijke keuken, de tofste plekjes in België, Alles is mogelijk! De gastvrouw of gastheer heeft elke week een gespreksonderwerp klaar, maar als de deelnemers een ander thema willen kiezen, kan dat ook. Wil je je Nederlands wat meer oefenen of vind je het gewoon plezierig om Nederlands te praten, dan vind je in Café Combinne geduldige en geïnteresseerde gesprekspartners. Het is een leuke aanvulling op de lessen Nederlands. Bovendien leer je er je dorps- of stadsgenoten en buren kennen, je legt er nieuwe en fijne contacten en je maakt er misschien wel vrienden? Ben je Nederlandstalig? Heb je zin in toffe ontmoetingen en heb je interesse in andere culturen? Kom dan zeker langs in Café Combinne. Je leert er anderstaligen kennen en je geeft hen bovendien een taalduwtje in de rug. Iets voor jou? Koffie, thee en water staan gratis klaar, maar je kan ook kiezen voor een frisse pint tegen een betaalbare prijs. Er is een Café Combinne in verschillende gemeenten, o.a. in Halle en Dilbeek. Begin oktober starten we met een Café Combinne in in Linkebeek. Praktisch > Dilbeek: elke donderdag vanaf uur Locatie: Den Tat, Kalenbergstraat 9, 1700 Dilbeek > Halle: elke maandag vanaf uur Locatie: Pin, A. Demaeghtlaan 305, 1500 Halle Meer informatie Arch educ, tel , fax , be,

15 RAND-NIEUWS 15 Taalblad.be Nederlandstalig e-zine voor anderstaligen INHOUD UIT DE GEMEENTE 3-4 Uit de gemeenteraad / 6-7 Uit goede bron / 8-9 Het GEN en de gevolgen voor Linkebeek VERENIGINGSNIEUWS 5 Teek-it-iezie - Team Action - Seniorensportdag - LAHN / 7 Open Tuinen van de Cultuurraad - Gezinsbond / Sportregio ZuidWest Rand - KAV - KALM / 16 Activiteitenkalender DE MOELIE 11 Programma COLUMNS 12 Cafépraat van Prosper / 13 Boekwijzer RAND-NIEUWS 14 Taalstages Nederlands voor kleuters - Wat is jouw favoriete stadsplekje? - Café Combinne / 15 Taalblad.be Sinds kort is er voor anderstaligen weer een plezierige manier bijgekomen om Nederlands te leren. Taalblad.be is een e-zine voor anderstaligen. Je vindt er actualiteitsberichten waarin een aantal woorden worden uitgelicht. Bij die woorden vind je lexicografische informatie (woordsoort, verbuiging, synoniem) én een vertaling in het Frans en het Engels. De bijhorende grammaticagids moet de anderstalige lezer helpen om de artikels beter te begrijpen en zijn kennis van het Nederlands op te bouwen, te verbeteren of te onderhouden. Taalblad is voor iedereen die Nederlands leert of geleerd heeft een goede aanvulling op het gewone aanbod Nederlandstalige kranten en tijdschriften en een aangename manier om woordenschat en grammatica te onderhouden. Taalblad.be sluit perfect aan bij de andere taalpromotieacties van vzw de Rand, waarbij het accent ligt op het creëren van kansen voor anderstaligen om Nederlands te leren én te kunnen gebruiken in het dagelijkse leven. Hoofdredacteur en bedenker van taalblad.be Koen Van Kelecom: Het e-zine bevat actualiteit uit binnen- en buitenland, maar ook analyses, reportages en interviews over allerlei onderwerpen. Expats en anderstalige Belgen kunnen zich zo informeren over Vlaanderen, België en de wereld. Dankzij de woordenschat en grammatica koppelt de lezer bovendien het nuttige aan het aangename. Taalblad.be moet uitgroeien tot een portaal met informatie en tips voor anderstaligen die interesse hebben in het Nederlands. Een belangrijke rubriek is bijvoorbeeld taaltrips, met een selectie van Nederlandstalige cultuuractiviteiten, films, radio- en tv-programma s. Neem alvast een kijkje op www. taalblad.be. Vzw de Rand financiert het project. Meer informatie? Karen Stals, vzw de Rand, Koen Van Kelecom, Sjoenke is een uitgave van de cultuurraad, het gemeenschapscentrum de Moelie en vzw de Rand. Sjoenke komt tot stand met de steun van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant. Redactie: Mark De Maeyer, Jef Motté, Jan Otten, Rik Otten, Anne Van Loey Eindredactie Geert Selleslach, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, Foto s Pascale Leemans, Luk Ostyn, Verenigingen Redactieadres Sint-Sebastiaanstraat 14, 1630 Linkebeek Verantwoordelijke uitgever Anne Van Loey Schaveystraat 29, 1630 Linkebeek Voor info, tickets en reservering Voor de eigen programmering van de Moelie kan je terecht op het secretariaat ma uur en uur en uur di do vr uur en uur wo uur tel fax website: rek.nr Gelieve bij een overschrijving steeds te vermelden over welke voorstelling het gaat.

16 Activiteitenkalender Wanneer Wie / Wat Waar / INFO MEI Judoclub Infoavond Japan-reis 12 KAV Prikkeldag KALM Kookles Quiltatelier Patchen en quilten OKRA Ledenvergadering + koffietafel Quiltatelier Patchwork en quilten OKRA Ledenvergadering + koffietafel JUNI 2 KAV 50-jarig bestaan Regio ZuidWest Rand Kijk ik fiets KAV Daguitstap naar Doornik Gezinsbond Kooknamiddag Teek-it-iezie Zeilen met Teek-it-iezie 17 Cultuurraad Open Tuinen KALM Fietshappening, karaoke en spaghettiavond OKRA Ledenvergadering + koffietafel WEKELIJKSE ACTIVITEITEN Maandag OKRA Petanque of bowls Maandag Orfeusacademie Muzikale vorming voor kinderen vanaf 8 jaar Maandag KAV Turnen Maandag Sint-Ceciliakoor Repetitie Dinsdag KAV en OKRA Turnen voor 50-plussers Dinsdag Orfeusacademie Verbale vorming voor kinderen vanaf 8 jaar Dinsdag (eerste van de maand) Videoclub Zennevallei Clubvergadering Dinsdag (laatste van de maand) OKRA Ledenvergadering + koffietafel Woensdag Judoclub Trainingen Turnzaal GBS Woensdag JazzDance voor volwassenen Woensdag Fanyi Fan Djembé Donderdag OKRA Petanque of bowls Donderdag Orfeusacademie Muzikale en verbale vorming voor kinderen vanaf 8 jaar Donderdag Breiatelier Breien GCde Moelie Donderdag Gezinsbond Conditietraining Vrijdag Judoclub Trainingen Turnzaal GBS Zaterdag PréJazzDance voor kinderen van 6 tot 8 jaar Zaterdag Junior JazzDance voor kinderen van 8 tot 10 jaar Zondag (behalve de laatste zondag van de maand) Leuven GBS De Schakel Gemeenteplein Linkebeek Chiro Sjoen Chiro-activiteiten Chirolokalen Hollebeekstraat 262

inschrijving gratis onderwijs Onderwijs problemen kleuterschool schoolplicht schoolagenda buitenschoolse activiteiten ouderverenigingen

inschrijving gratis onderwijs Onderwijs problemen kleuterschool schoolplicht schoolagenda buitenschoolse activiteiten ouderverenigingen problemen schoolagenda gratis onderwijs schoolplicht inschrijving kleuterschool buitenschoolse activiteiten ouderverenigingen Onderwijs In België zijn kinderen verplicht naar school te gaan van 6 tot 18

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

Basiscursus voor monitoren

Basiscursus voor monitoren Basiscursus voor monitoren 2015 V.U. Vakantiewerking Scherpenheuvel-Zichem, August Nihoulstraat 13-15, 3270 Scherpenheuvel Voor wie? Ben je minimum 16 jaar of word je nog 16 in de loop van 2015? Kan je

Nadere informatie

Juli - augustus 2011 - nr 335

Juli - augustus 2011 - nr 335 Juli - augustus 2011 - nr 335 Kijker nr 335 : zomer 2011 Voor sommigen zit het er misschien al bijna op. Voor anderen is het nog maar pas begonnen en voor nog anderen duurt het nog enkele weken. Eén ding

Nadere informatie

Groen Duffel informeert.

Groen Duffel informeert. Groen Duffel informeert. Beste leden en sympathisanten, Graag brengen we jullie op de hoogte van nieuws uit (Groen-)Duffel. In dit nummer: * Verkiezingen zondag 25 mei * Zin in een (gegidst) bezoek aan

Nadere informatie

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Inleiding Een zuivere splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde De splitsing van de kieskring BHV is ruim 50 jaar de eis van de

Nadere informatie

INFO MEI 2014. Gezelschapsspellen spelen. In t kort

INFO MEI 2014. Gezelschapsspellen spelen. In t kort INFO MEI 2014 In t kort Ma. 5 en 19 mei mei Za. 17 mei Zo. 8 juni Vr., za. en zo.. 13, 14 en 15 juni Gezelschapsspellen spelen Waar gaat wandelclub kwb-heist-statie wandelen? Eet- en dansfestijn Dagfietstocht

Nadere informatie

Snel en stressvrij op uw bestemming geraken? Na de trein verder op de fiets! Blue-bike maakt de verplaatsing met de trein af door comfortabele

Snel en stressvrij op uw bestemming geraken? Na de trein verder op de fiets! Blue-bike maakt de verplaatsing met de trein af door comfortabele tot uw beschikking Snel en stressvrij op uw bestemming geraken? Na de trein verder op de fiets! Blue-bike maakt de verplaatsing met de trein af door comfortabele stadsfietsen te voorzien aan de Belgische

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van donderdag 27 september 2012.

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van donderdag 27 september 2012. VGC 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS Zitting 2012-2013 Extra nummer INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van donderdag 27 september 2012 Debat over: Gemeenteraadsverkiezingen 14/10 VGC

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt?

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? Beste kinderen, Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? In mijn vrije tijd ben ik natuurgids. Met mijn verrekijker en vergrootglas trek ik naar allerlei plekjes om de natuur

Nadere informatie

40 jaar Vlaams parlement

40 jaar Vlaams parlement Hugo Vanderstraeten 40 kaarsjes eenheidsstaat of een unitaire staat: één land met één parlement en één regering. De wetten van dat parlement golden voor alle Belgen. In de loop van de 20ste eeuw hadden

Nadere informatie

Op cursus met KEI-JONG vzw zeker iets voor jou...!?

Op cursus met KEI-JONG vzw zeker iets voor jou...!? Op cursus met KEI-JONG vzw zeker iets voor jou...!? Op cursus met KEI-JONG vzw is... op stap gaan bijleren nieuwe mensen Bijleren op een plezante manier. Nieuwe dingen uitproberen. Nieuwe mensen leren

Nadere informatie

Vrijetijdsaanbod krokus- en paasvakantie 2014

Vrijetijdsaanbod krokus- en paasvakantie 2014 VAKANTIEOPVANG BIJ KINDEROPVANG PINKELTJE Vrijetijdsaanbod krokus- en paasvakantie 2014 - Kinderopvang op vakantiedagen doorlopend van 07.00 uur tot 18.30 uur. - Voor- en naopvang op vakantiedagen voor

Nadere informatie

Akkoord BHV. De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde + Leuven).

Akkoord BHV. De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde + Leuven). Akkoord BHV Wat staat er in het akkoord? In grote lijnen: 1) BHV wordt zuiver gesplitst De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde

Nadere informatie

IK ZOEK EEN STUDENTENJOB

IK ZOEK EEN STUDENTENJOB Je bent student. Je zoekt een studentenjob. Je gaat naar een interimkantoor. Daar moet je je eerst inschrijven en dan kan je een job krijgen. Wat moet je doen? 1. Vul het inschrijvingsformulier in op blad

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

Gezinsbond Elewijt juli 2011 B ND IG

Gezinsbond Elewijt juli 2011 B ND IG Gezinsbond Elewijt juli 2011 B ND IG Beste bondsleden, Zoals steeds sluiten we dit werkjaar af met een dikke zomer BOND-IG, met in het midden heel wat informatie over onze sportwerking. Zo wordt ons sportaanbod

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

Blog 16 juni: vrijdag 13 juni zijn we aan land gegaan in Brazilië en hebben Recife

Blog 16 juni: vrijdag 13 juni zijn we aan land gegaan in Brazilië en hebben Recife Blog 16 juni: vrijdag 13 juni zijn we aan land gegaan in Brazilië en hebben Recife bereikt. Recife is de hoofdstad van de staat Pernambuco, en is één van de grootste steden van Brazilië en telt 1.5 mio.

Nadere informatie

Nieuws&fit-tips Physical Club Edegem

Nieuws&fit-tips Physical Club Edegem Nieuws&fit-tips Physical Club Edegem Januari 2010 Jaargang 1, Nummer 4 In deze nieuwsbrief: Woordje vooraf. Beste sportievelingen, dansers, kids & ouders, EN Info en Nieuwe initiatieven Jonge dansers in

Nadere informatie

begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,...

begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Werk jij in de kinderopvang? Wil jij ook

Nadere informatie

FOTO. Gezellige sfeer op Bursefeesten

FOTO. Gezellige sfeer op Bursefeesten 1 van 16 2/02/2013 16:59 Nieuws FOTO. Gezellige sfeer op Bursefeesten zaterdag 02 juni 2012, 18u59 in Foto, Muziek Auteur: Tom De Noël 2 Aanbevelen 3 Tweeten 0 0 Reageer op dit artikel Mail Stuur een foto

Nadere informatie

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg Lokaal Dienstencentrum De Wilg J A A R G A N G 1, N R. 4 J U L I A U G U S T U S 2 0 1 6 Programmaboekje Activiteiten De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 2550 Kontich 03 450 82 82 OF 03 450 82 80 (onthaal)

Nadere informatie

Het team van Jenaplanschool Het Kriebelhuis 2015-2016

Het team van Jenaplanschool Het Kriebelhuis 2015-2016 Kriebelnieuws Maand september 2015 Start schooljaar Hallo iedereen, Hopelijk hebben jullie kunnen genieten van een leuke en ontspannende vakantie! Een nieuw schooljaar is gestart en we willen bij deze

Nadere informatie

Vakantiefolder Krokusvakantie 2016

Vakantiefolder Krokusvakantie 2016 Vakantiefolder Krokusvakantie 2016 De Kikker Buitenschoolse Kinderopvang WIE? De Kikker is er voor kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs. In De Kikker worden deze kinderen opgevangen door professionele

Nadere informatie

WANNEER EEN SPECIAAL IEMAND ALS HEEFT

WANNEER EEN SPECIAAL IEMAND ALS HEEFT WANNEER EEN SPECIAAL IEMAND ALS HEEFT 1 Je leest waarschijnlijk dit boekje omdat je mama of papa of iemand anders speciaal in je familie Amyotrofische Laterale Sclerose heeft. Het is een lang woord en

Nadere informatie

Infodossier wonen Sociaal kopen

Infodossier wonen Sociaal kopen Infodossier wonen Sociaal kopen Inhoudsopgave 1. Een kort woordje uitleg... 2 2. Een woning kopen via een sociale huisvestingsmaatschappij... 3 3. Vlabinvest... 5 4. Sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

DE VAKANTIE KOMT ERAAN!

DE VAKANTIE KOMT ERAAN! 2014 DE VAKANTIE KOMT ERAAN! Academie Beeldende Kunsten Anderlecht Atheneum Brussel Basisschool De Kleurdoos Brussels Boxing Academy Buurtsport Brussel Chicago Circus Zonder Handen CVO Brussel De Markten

Nadere informatie

Beste lid van de Gezinsbond

Beste lid van de Gezinsbond Website: www.gezinsbond.be/diepenbeek Informatie: houben.jan@telenet.be of info@gezinsbond-diepenbeek.be Volg ons op facebook: gezinsbond Diepenbeek Voor de kinderoppasdienst: www.kinderoppasdienst.be

Nadere informatie

1. Ten Berge Team vzw stelt voor: Fietszoektocht (tot 20 juni 2016)

1. Ten Berge Team vzw stelt voor: Fietszoektocht (tot 20 juni 2016) Basisschool Ten Berge Galgenbergstraat 39 9290 Berlare Tel.: 052/42.35.04 Fax.: 052/42.58.47 E-mail: bs.berlare@g-o.be www.tenberge.be Infobrief mei 2016 1. Ten Berge Team vzw stelt voor: Fietszoektocht

Nadere informatie

Thema In en om het huis.

Thema In en om het huis. http://www.edusom.nl Thema In en om het huis. Les 22. Een huis zoeken Wat leert u in deze les? Praten over uw huis Informatie over het vinden van een nieuwe woning Praten over wat afgelopen is Veel succes!

Nadere informatie

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda!

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda! t Zonnebloemblaadje krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 www.dezonnebloemkessello.be zonnebloemouderraad@gmail.com Voorwoord van de directeur Beste ouders, Op 1 februari zal onze

Nadere informatie

Geniet in alle rust van je baby.

Geniet in alle rust van je baby. Geniet in alle rust van je baby. Volle Maan. De dienst kraamzorg van Familiehulp. Kraamzorg Volle Maan. Extra thuiszorg voor jou en je baby. Ben je in blijde verwachting? Of ben je net de trotse ouder

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

HUIS MARANT MAART Groepswerking Marant. Mechelsesteenweg Herent

HUIS MARANT MAART Groepswerking Marant. Mechelsesteenweg Herent MAART 2013 HUIS MARANT Groepswerking Marant wordt gevormd door mensen die armoede een stem willen geven. We komen samen in en organiseren maandelijks informatieve en ontspannende activiteiten. Het Marantboekje

Nadere informatie

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen +

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen + > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik JEUGDIGEN Heb jij seksueel misbruik meegemaakt of iemand in jouw gezin, dan kan daarover praten helpen. Het kan voor jou erg verwarrend zijn hierover te praten,

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

TAAK 1. Straatfeest. 1. Welke straatfeesten komen in aanmerking voor een financiële bijdrage van de gemeente?...

TAAK 1. Straatfeest. 1. Welke straatfeesten komen in aanmerking voor een financiële bijdrage van de gemeente?... TAAK 1 Straatfeest U woont in de gemeente Bertem in Vlaanderen. U wilt graag een straatfeest organiseren. U zoekt informatie in de folder van de gemeente over de organisatie van straatfeesten. Lees het

Nadere informatie

Dag allemaal, NR 2-2015 April-mei-juni

Dag allemaal, NR 2-2015 April-mei-juni Dag allemaal, Ik hoop dat jullie net zoals de mensen van OnderOns genieten van het mooie weer. Net zoals zovele organisaties gaan we het de maanden juli en augustus iets kalmer aan doen bij OnderOns. De

Nadere informatie

Nieuwsbrief. april 2016. Zelfonderzoekend leren in de Wijngaard

Nieuwsbrief. april 2016. Zelfonderzoekend leren in de Wijngaard Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be Nieuwsbrief april 2016 P2: Wafelverkoop P2: Bibliotheek P2: Zwemkalender P3: Project zelfonderzoekend

Nadere informatie

Vormingsmomenten voor kinderbegeleiders

Vormingsmomenten voor kinderbegeleiders Vormingsmomenten voor kinderbegeleiders Vormingsmoment voor kinderbegeleiders Kinderopvang is volop in beweging. Vanuit het Steunpunt Kinderopvang van de VVSG en Diverscity willen we mee invulling geven

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

SPORTEL- BROCHURE. Sportaanbod voor ouderen

SPORTEL- BROCHURE. Sportaanbod voor ouderen SPORTEL- BROCHURE Sportaanbod voor ouderen 2014-2015 Beste sportelaar Deze sportfolder wordt je aangeboden door de gemeente Brecht en is samengesteld door de Brechtse dienstencentra, de sportdienst en

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

1 Noteer in de tabel wat de afkortingen van de partijen betekenen. PVDA sp.a CD&V Open VLD Vlaams Belang P S C V V P D L D A & D.

1 Noteer in de tabel wat de afkortingen van de partijen betekenen. PVDA sp.a CD&V Open VLD Vlaams Belang P S C V V P D L D A & D. 407826_05_TRO_WKS 22-02-2007 12:39 Pagina 24 OPDRACHT 14 1 Noteer in de tabel wat de afkortingen van de partijen betekenen. PVDA sp.a CD&V Open VLD Vlaams Belang P S C V V P D L D A & D A V Spirit N-VA

Nadere informatie

Mobiliteit Bouw. Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding

Mobiliteit Bouw. Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding Mobiliteit Bouw Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Februari 2015 Hoeveel

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

www.middenschoolbeernem.be Beste ouder, beste zesdeklasser Straks wordt de stap gezet naar de middelbare school. Een belangrijke stap. Je staat niet alleen voor de keuze van een studierichting, maar ook

Nadere informatie

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGE 1 A4 BLADEN THEMA S BIJLAGE 2 DOMINO EMOTIES BIJLAGE 3 MATCHING OEFENING GEVOELENS BIJLAGE 4 VRAGENLIJST FILM BIJLAGE 5 VRAGENSTROOKJES HOEKENWERK BIJLAGE 6 ANTWOORDENBLAD

Nadere informatie

Wil je er graag bij zijn? Deelname is gratis! Reserveren is wel aangeraden.

Wil je er graag bij zijn? Deelname is gratis! Reserveren is wel aangeraden. http://www.brusselbazaar.be/ Je zocht op: Thema: Taal Verhalen in twee talen Op woensdag 21 september is de eerste tweetalige voorstelling van het nieuwe schooljaar! Om 14u stipt wordt er zowel in het

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

Op het Prikbord. Nieuwsbrief cbs De Wegwijzer www.wegwijzerzeist.nl

Op het Prikbord. Nieuwsbrief cbs De Wegwijzer www.wegwijzerzeist.nl Op het Prikbord Nieuwsbrief cbs De Wegwijzer www.wegwijzerzeist.nl Prikbord 15, 17 juni 2014 Kind op maandag: Help, ik ben boos! Saul weet dat God hem als koning heeft verworpen. Hij is onzeker en heeft

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp Nummer 01 01 september 2014 Belangrijke data 08 september Algemene ouderavond 12 september groepen 1 t/m 4 zijn vrij 15 september Oja-2 verschijnt Nieuws vanuit Saltoschool De Bergen Nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Familiekwesties (respect voor diversiteit en privacy)

Familiekwesties (respect voor diversiteit en privacy) Familiekwesties (respect voor diversiteit en privacy) (Uit: Recht in de roos) Doel Elkaar beter leren kennen en begrijpen. Kennis maken met de vele verschillende of net dezelfde gewoontes en gebruiken

Nadere informatie

Bilan 2002 PERSDOSSIER

Bilan 2002 PERSDOSSIER Bilan 2002 PERSDOSSIER Responsible Young Drivers Stichting van openbaar nut Barricadenplein 9 1000 Brussel Tel. : 02/513.39.94 Fax : 02/502.43.50 www.ryd.be info@ryd.be Inleiding Al voor de negentiende

Nadere informatie

Nederlands. in vraag en antwoord WELKE TAAL MOET IK OP HET GEMEENTEHUIS SPREKEN? IN WELKE TAAL KRIJG IK ANTWOORD?

Nederlands. in vraag en antwoord WELKE TAAL MOET IK OP HET GEMEENTEHUIS SPREKEN? IN WELKE TAAL KRIJG IK ANTWOORD? WELKE TAAL MOET IK OP HET GEMEENTEHUIS SPREKEN? MOET IK NEDERLANDS SPREKEN OP HET WERK? WAAR KAN IK NEDERLANDS LEREN? IN WELKE TAAL KRIJG IK ANTWOORD? WAT ZIJN MIJN VOORDELEN ALS IK NEDERLANDS LEER? Nederlands

Nadere informatie

Hulp- en dienstverlening van de Vlaamse gemeenschap in de gevangenis van Antwerpen

Hulp- en dienstverlening van de Vlaamse gemeenschap in de gevangenis van Antwerpen HULP- EN DIENSTVERLENING AAN GEDETINEERDEN Foto: Gevangenis Antwerpen Hulp- en dienstverlening van de Vlaamse gemeenschap in de gevangenis van Antwerpen Wat kan je hier allemaal doen? Bij wie kan je terecht?

Nadere informatie

Het Berichtje Donderdag 05-11-2015. MR Verkiezingen: Namens de MR nodigen wij ouders uit om zich aan te melden voor de Medezeggenschapsraad.

Het Berichtje Donderdag 05-11-2015. MR Verkiezingen: Namens de MR nodigen wij ouders uit om zich aan te melden voor de Medezeggenschapsraad. Basisschool St. Joris Samenwerken, samen leren, samen Looistraat4 A 6582 BC HEUMEN 024-3581176 e-mail: directie@jorisheumen.nl website: www.jorisheumen.nl Het Berichtje Donderdag 05-11-2015 Kalender: 13-11

Nadere informatie

DEZE SCHOOLKRANT EXTRA VERSCHIJNT ENKEL DIGITAAL

DEZE SCHOOLKRANT EXTRA VERSCHIJNT ENKEL DIGITAAL INFO EXTRA 12.06.2016 Beste ouders, Beste sympathisanten, SUCCES MET DE EXAMENS Omwille van de drukke maand juni verschijnt er vandaag een EXTRA-INFO. Mogen we vragen om de belangrijke rubrieken ZEKER

Nadere informatie

Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema:

Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema: Beste bewoner, familie, bezoeker, Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema: Reis door Europa In dit Zonneblad vind je een overzicht van al onze grote activiteiten.

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER. September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen.

ACTIVITEITENKALENDER. September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen. ACTIVITEITENKALENDER september - oktober november - december 2015 September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen. Prijs:

Nadere informatie

Antwoorden Thema 5 Vrije tijd

Antwoorden Thema 5 Vrije tijd Antwoorden Thema 5 Vrije tijd Luisteren Oefening 2 hobby Willem Linda hockeyen squashen tennissen voetballen bioscoop theater ballet kroegbezoek concertbezoek popmuziek jazz klassieke muziek Spreken Oefening

Nadere informatie

H E R F S TAVA K A N T I E - t i p

H E R F S TAVA K A N T I E - t i p Nieuws uit leefschool De Oogappel Kleuter- en Lager onderwijs Bisdomkaai 1-9000 Gent 19 de jaargang nummer 8 tel 09 233 85 32 17 oktober 2013 fax 09 224 30 60 www.bsdeoogappel.be bs.de.oogappel@pantarhei.be

Nadere informatie

Kinderen en vrijwillige terugkeer Tips voor ouders die vrijwillig terugkeren met minderjarige kinderen

Kinderen en vrijwillige terugkeer Tips voor ouders die vrijwillig terugkeren met minderjarige kinderen Kinderen en vrijwillige terugkeer Tips voor ouders die vrijwillig terugkeren met minderjarige kinderen Deze brochure kan ook ondersteunend zijn voor iedereen die met het gezin in contact komt: maatschappelijk

Nadere informatie

Jeugdlokalen Ravels-Eel

Jeugdlokalen Ravels-Eel 1/7 Jeugdlokalen Ravels-Eel Eelstraat 4 2380 Ravels-Eel De jeugdlokalen van Ravels-Eel zijn nieuwbouwlokalen, volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers, voorzien van een volledig ingerichte keuken,

Nadere informatie

2. VOORWOORD. Het succes van samenwerking

2. VOORWOORD. Het succes van samenwerking 1 1. INHOUD 1. Inhoud 2. Voorwoord 3. In enkele haltes naar een schakel en terug! 4. Denk er aan 5. Adressen van de provinciale en Brusselse MOS-begeleiders 2. VOORWOORD Het succes van samenwerking Samen

Nadere informatie

VAKANTIEWERKING GEETBETS 2012

VAKANTIEWERKING GEETBETS 2012 VAKANTIEWERKING GEETBETS 2012 SPEELPLEIN WORKSHOPS UITSTAPPEN SPORTWEKEN Het gemeentebestuur van Geetbets stelt voor: Vakantiewerking 2012 Maandag 2 juli t/m vrijdag 13 juli Maandag 6 augustus t/m vrijdag

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

RAAKJE KWB ARDOOIE. September 2010

RAAKJE KWB ARDOOIE. September 2010 RAAKJE KWB ARDOOIE September 2010 Na twee maanden vakantie, is KWB Ardooie terug. We stellen u dan ook graag ons nieuwe jaarprogramma voor. Je zult zien, het is een rijkgevuld programma. Misschien dat

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

Nieuwsbrief 10 11 januari 2016

Nieuwsbrief 10 11 januari 2016 Nieuwsbrief 10 11 januari 2016 Inhoud: Engels Tweede ronde projecten & workshops Hoe speel je een spelletje? Nieuws uit groep ½ Welkom in de klas Agenda Advertenties: Mindful ouderschap Voetbal talent

Nadere informatie

Bosklassen in Relaxhoris. Een maximum verblijf met minibudget

Bosklassen in Relaxhoris. Een maximum verblijf met minibudget Bosklassen in Relaxhoris Een maximum verblijf met minibudget inhoud Welkom in Relaxhoris Onze gezellige kamers (foto s) De leslokalen (foto) Sport in Relax (foto) Aan tafel! (foto) Natuurlijk Prijzen Welkom

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. april 2015

Uitvliegerskrant. april 2015 De Uitvliegerskrant april 2015 Maandelijks tijdschrift - jaargang 16, nr. 4 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De

Nadere informatie

BSO Westerwind & De Groene Hoek presenteren het programma voor de zomervakantie

BSO Westerwind & De Groene Hoek presenteren het programma voor de zomervakantie BSO Westerwind & De Groene Hoek presenteren het programma voor de zomervakantie Locatie voor de zomervakantie: BSO Westerwind Steenen Dijck 4-6 3146 BX Maassluis 010-5915948 Weij zijn altijd te bereiken

Nadere informatie

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Wie niet goed kan lezen, schrijven en rekenen, is geen uitzondering. In ons land heeft meer dan half miljoen mensen er moeite mee. In een centrum voor basiseducatie kan je die achterstand

Nadere informatie

TELEFONEREN NAAR DE BIBLIOTHEEK

TELEFONEREN NAAR DE BIBLIOTHEEK Patrick studeert aan de universiteit. Hij zoekt een rustige plaats om te studeren. Hij wil in de bibliotheek gaan studeren. In de bibliotheek kan je ook de computers. Hij weet niet wanneer de bibliotheek

Nadere informatie

Dienstregeling & Aansluitingen 10 I 06 I 2007 > 08 I 12 I 2007 www.thalys.com http://thalys.mobi

Dienstregeling & Aansluitingen 10 I 06 I 2007 > 08 I 12 I 2007 www.thalys.com http://thalys.mobi & Aansluitingen 10 I 06 I 2007 > 08 I 12 I 2007 www.thalys.com http://thalys.mobi Het Thalys-netwerk breidt zich uit Alle bestemmingen en aansluitingen vanuit België Thalys Ontdek op uw eigen ritme het

Nadere informatie

Haacht. Gemeente met toekomst

Haacht. Gemeente met toekomst Haacht Gemeente met toekomst Vakantiegids Krokus 2016 Onze activiteiten in vogelvlucht Omnisportweek 8 tot 12 februari 3 tot 8 jaar p. 3 Hip hip Elvis Zondag 7 februari 3 tot 11 jaar p. 4 Nellie & Cezar

Nadere informatie

Ontwikkel. jezelf op. Roncalli. méér dan een diploma!

Ontwikkel. jezelf op. Roncalli. méér dan een diploma! Ontwikkel jezelf op Roncalli méér dan een diploma! Beste bijna-brugklasser, Het is zover: je mag je middelbare school gaan kiezen. Dat is best een pittige klus. Reden om samen met je ouder(s) op zoek te

Nadere informatie

Regina Pacis Hove. Algemeen Secundair Onderwijs

Regina Pacis Hove. Algemeen Secundair Onderwijs Regina Pacis Hove Algemeen Secundair Onderwijs Dag zesdeklasser, Volgend jaar ga je naar het eerste jaar secundair onderwijs. Er staat je een leerrijke en boeiende tijd te wachten, met nieuwe ervaringen

Nadere informatie

Dit is een gatentoets die een selectie van teksten bevat die geleerd zijn in de cursus Nederlands voor buitenlanders. Er zijn 100 opgaven.

Dit is een gatentoets die een selectie van teksten bevat die geleerd zijn in de cursus Nederlands voor buitenlanders. Er zijn 100 opgaven. Dit is een gatentoets die een selectie van teksten bevat die geleerd zijn in de cursus Nederlands voor buitenlanders. Er zijn 100 opgaven. U hebt voor deze toets maximaal een uur. Wacht tot u mag beginnen

Nadere informatie

Winterleute 21.12.15 > 31.12.15

Winterleute 21.12.15 > 31.12.15 Winterleute 21.12.15 > 31.12.15 Speelberge taartmix Film Dag speelvogels, De winter staat synoniem voor een periode vol korte en koude dagen. Reden genoeg dus voor ons om het voor jou tijdens deze periode

Nadere informatie

Snel en stressvrij op uw bestemming geraken? Na de trein verder op de fiets! Blue-bike maakt de verplaatsing met de trein af door comfortabele

Snel en stressvrij op uw bestemming geraken? Na de trein verder op de fiets! Blue-bike maakt de verplaatsing met de trein af door comfortabele tot uw beschikking Snel en stressvrij op uw bestemming geraken? Na de trein verder op de fiets! Blue-bike maakt de verplaatsing met de trein af door comfortabele stadsfietsen te voorzien aan de Belgische

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. December 2014

Uitvliegerskrant. December 2014 De Uitvliegerskrant December 2014 Maandelijks tijdschrift - jaargang 15, nr. 10 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon

Nadere informatie

Ouders in Huis: gesprekskaarten. Gesprekskaarten Ouders in Huis - Thematische methodiek. Ontmoeten

Ouders in Huis: gesprekskaarten. Gesprekskaarten Ouders in Huis - Thematische methodiek. Ontmoeten Ouders in Huis: gesprekskaarten Gesprekskaarten Ouders in Huis - Thematische methodiek Ontmoeten 1. Vind je dat er initiatieven nodig zijn waar ouders elkaar kunnen leren kennen? Heb je hier ideeën over?

Nadere informatie

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout!

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! VAKANTIEGIDS VAKANTIEGIDS 2,5 18 jaar 2015 Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! V.U.: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout 1/8 Gelieve mij

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Juli augustus september 2015

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Juli augustus september 2015 ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Juli 2015 Gezondheidsconsult Een verpleegkundige is elke laatste donderdag van de maand van 11 uur tot 12 uur in het dienstencentrum aanwezig. Het gezondheidsconsult

Nadere informatie

In deze context zijn we zo vrij de hulp van onze leden in te roepen!

In deze context zijn we zo vrij de hulp van onze leden in te roepen! E-mail: hokzele@hotmail.com Website : www.hokzele.be Museum en documentatiecentrum: Lokerenbaan 43, 9240 Zele Ondernemersnummer: 411054029 Heem-en Oudheidkundige Kring Zele vzw, Kouterbosstraat 62, 9240

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST April, mei, juni 2016 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Centrumleider Far West Buurtbewoners, Ik ben Lore Tilley en vanaf februari heb ik de taak van Marijke

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Zaterdag 21 t/m vrijdag 27 augustus 2010. Hollywood VOORBEELD. Zo zou een programma in een 'groene' Week eruit kunnen zien.

Recreatieprogramma. Zaterdag 21 t/m vrijdag 27 augustus 2010. Hollywood VOORBEELD. Zo zou een programma in een 'groene' Week eruit kunnen zien. Recreatieprogramma Zaterdag 21 t/m vrijdag 27 augustus 2010 Hollywood Camping De Veerhoeve Veerweg 48 4471 NC Wolphaartsdijk tel. (0113) 581155 www.deveerhoeve.nl info@deveerhoeve.nl Theater Met Otto,

Nadere informatie

Emmanuel De Bock en medestanders UITEENZETTING

Emmanuel De Bock en medestanders UITEENZETTING GEMEENTE UKKEL Gemeenteraad Motie van h. De Bock: Indiening van een motie inzake mobiliteit VOORSTEL VAN RESOLUTIE inzake de uitbreiding van de MTB-zone (metro-tram-bus) naar de haltes in de rand om Brusselaars

Nadere informatie

Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be. Facultatief verlof

Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be. Facultatief verlof Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be Nieuwsbrief maart 2013 INHOUD Facultatief verlof P 1 Paasvakantie P 1 Sluitingsdag KIKO P 2

Nadere informatie

Nieuwsflits: Augustus 2014

Nieuwsflits: Augustus 2014 Nieuwsflits: Augustus 2014 MEER! met elkaar is een plek waar vrouwen van alle nationaliteiten en leeftijden elkaar kunnen ontmoeten. Waar veel vrijwilligers actief zijn. Waar je elkaar kunt steunen, jezelf

Nadere informatie

GROEN NATUURFOTOGRAFIE IN DE STAD. GROENGRIJS is een fotoproject van het Centrum voor Beeldexpressie en Natuurpunt. Meer info: www.beeldexpressie.

GROEN NATUURFOTOGRAFIE IN DE STAD. GROENGRIJS is een fotoproject van het Centrum voor Beeldexpressie en Natuurpunt. Meer info: www.beeldexpressie. GROENGRIJS is een fotoproject van het Centrum voor Beeldexpressie en Natuurpunt. Meer info: www.beeldexpressie.be GROEN NATUURFOTOGRAFIE IN DE STAD foto Marko van der Steenhoven PERSBERICHT Antwerpen,

Nadere informatie

Jeugd & Vrede organiseert ook dit jaar weer verschillende spetterende zomerkampen. Ga jij ook mee?

Jeugd & Vrede organiseert ook dit jaar weer verschillende spetterende zomerkampen. Ga jij ook mee? Jeugd & Vrede organiseert ook dit jaar weer verschillende spetterende zomerkampen Voor het vierde jaar op rij organiseert Jeugd & Vrede vzw weer kampen voor talloze lieve kindjes Jeugd & Vrede is misschien

Nadere informatie

Regina Pacis Hove. Algemeen Secundair Onderwijs 1

Regina Pacis Hove. Algemeen Secundair Onderwijs 1 Regina Pacis Hove Algemeen Secundair Onderwijs 1 Dag zesdeklasser Volgend jaar ga je naar het eerste jaar secundair onderwijs. Er staat je een leerrijke en boeiende tijd te wachten, met nieuwe ervaringen

Nadere informatie