Opleiding tot. lokale toezichthouder milieuhandhaving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiding tot. lokale toezichthouder milieuhandhaving"

Transcriptie

1 Opleiding tot lokale toezichthouder milieuhandhaving 2013

2 2 Colofon Uitgegeven door de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen Beleidsverantwoordelijke: P. Hertog, gedeputeerde voor Onderwijs Samenstelling Redactie: Oost-Vlaamse Bestuursacademie Vormgeving: dienst Communicatie Druk: dienst Aankoop, Transport & Verzending v.u.: P. Hertog, gedeputeerde, p.a. Gouvernementstraat 1, 9000 Gent

3 De deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen organiseert voor de veertiende maal de opleiding tot lokale toezichthouder milieuhandhaving. Het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek Oost-Vlaanderen (PCM) werd hiertoe erkend door de Vlaamse minister voor Leefmilieu. De praktische organisatie en begeleiding van de opleiding zijn in handen van de Oost-Vlaamse Bestuursacademie (OBAC). Opleiding tot lokale toezichthouder milieuhandhaving 2013 Milieuhandhavingsbesluit In het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 (art. 13), gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012, is vastgelegd welke opleiding de lokale toezichthouders milieuhandhaving, toezichthouders van de intergemeentelijke verenigingen, toezichthouders van de politiezones en de lokale toezichthouders geluid moeten volgen om het bekwaamheidsbewijs te behalen dat hun toelaat toezichtbevoegdheden uit te oefenen. Doelgroep De 14e opleiding milieuhandhaving richt zich tot de hierboven genoemde toezichthouders: ambtenaren die het bekwaamheidsbewijs lokale toezichthouder milieu - hand having willen behalen ambtenaren die enkel het bekwaamheidsbewijs toezicht geluid willen behalen houders van een nog geldig bekwaamheidsbewijs geluid die vóór eind 2014 de wettelijk vereiste bijscholing willen volgen, met het oog op een nieuw bekwaamheidsbewijs toezicht geluid 3

4 Finaliteit Getuigschrift lokale toezichthouder milieuhandhaving Wie deze opleiding volgt en slaagt voor de theoretische en praktische proeven, behaalt een getuigschrift. Op basis van dit getuigschrift en op voorstel van de betrokken gemeenteraad/politieraad levert de afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie een bekwaamheidsbewijs en een legitimatiebewijs af. Aan dit bekwaamheidsbewijs is een politionele bevoegdheid verbonden. De bevoegdheden zijn deze opgesomd in het vermelde Besluit van de Vlaamse regering van 12 december Getuigschrift toezicht geluid Wie enkel het getuigschrift toezicht geluid wil behalen, volgt hiertoe 51 lesuren uit de modules Milieuwetgeving (6 uur Milieurecht en 3 uur Hinderlijke Inrichtingen), Leefmilieu (6 uur), Handhaving (12 uur) en Geluidshinder (volledige module: 24 uur) volgens het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 (art. 13), gewijzigd bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september Houders van een nog geldig bekwaamheidsbewijs geluid die hun bevoegdheden willen behouden, dienen vóór eind 2014, 28 lesuren bijscholing te volgen, volgens de wetgeving hierboven vermeld. Deze lesuren zitten vervat in de modules Milieuwetgeving, Leefmilieu, Handhaving en Geluidshinder. Wie aangesteld is als lokaal toezichthouder milieuhandhaving behoudt zijn bevoegdheden (handhaving milieu en geluid), zonder bijscholing. Modulair opleidingspakket Het volledige opleidingspakket omvat 135 lesuren, aangeboden onder de vorm van modules met theoretisch en praktisch onderricht. Het pakket spitst zich toe op de uit te voeren toezichthoudende taken in de verschillende milieudisciplines. Er kan per module ingeschreven worden. Vrijblijvende voorbereidende lessen Cursisten met beperkte wetenschappelijke voorkennis kunnen vooraf en vrijblijvend, een aantal voorbereidende lessen volgen. Tijdens deze lessen worden de basisbegrippen van fysica, scheikunde en wiskunde opgefrist, die in de modules van de opleiding tot lokale toezichthouder aan bod komen. Met die bagage kunnen de cursisten vervolgens vlot starten. 4

5 Docenten Alle docenten zijn specialisten in hun vakgebied. Zij zijn verbonden aan het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek Oost-Vlaanderen (PCM), aan de milieudiensten van het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, aan de Milieu-inspectie afdeling Oost-Vlaanderen, aan OVAM, aan de milieucel van de federale politie en aan het Hof van beroep te Gent. Elektronische leeromgeving (ELO) Elke ingeschreven cursist krijgt toegang tot de elektronische leeromgeving, waarop de docent interessante links, documenten, aankondigingen, oefeningen kan plaatsen. Het ELO biedt ook de mogelijkheid om met medecursisten informatie uit te wisselen. Locatie en lesmomenten De lessen vinden plaats op donderdag en soms ook op dinsdag van 9 tot 12 uur en van, in het PCM, Godshuizenlaan 95 in 9000 Gent. De eerste zes modules gaan door van januari tot eind juni (examenperiodes inbegrepen). Van september tot eind november worden de laatste twee modules met examens georganiseerd. De tweede examenzittijd volgt in januari Exacte examendata worden tijdig meegedeeld, via ELO. In de schoolvakanties is er geen les en zijn er geen examens. Programma De opleiding tot lokale toezichthouder milieuhandhaving is conform de richtlijnen van het Besluit van de Vlaamse regering van 12 december 2008, zoals opgesomd in artikel 13. Als eerste drie komen de modules Milieuwetgeving, Leefmilieu en Milieuhandhaving aan bod. Daarna zijn de niet verplichte lessen die voorbereiden op de wetenschappelijke modules ingeroosterd, en tot slot volgen de wetenschappelijke modules. Wat hierna opgesomd staat, zijn de modules van de volledige opleiding lokale toezichthouder milieuhandhaving. Achteraan de folder staan de verschillende lesroosters, per finaliteit: het volledige lessenpakket, het lessenpakket toezicht geluid en het lessenpakket bijscholing geluid. 5

6 Module 1: Milieuwetgeving Milieurecht: inleiding, situering en procedures volgens Vlarem I (6 u) situering milieurecht: internationaal en nationaal procedures voorzien in Vlarem Docent: Fanny Cocriamont, organisatiemedewerker dienst Milieu- en natuurvergunningen Provinciebestuur Oost-Vlaanderen Data: donderdag 10 en 17 januari 2013, van 9 tot 12 uur Inzicht in de indelingslijst van hinderlijke inrichtingen van Vlarem I (9 u) inzicht in de indelingslijst van Vlarem I, structuur/opbouw afvalstoffen afvalwater gevaarlijke stoffen interpretaties oefeningen Docent: Bruun Leroy, deskundige dienst Milieu- en natuurvergunningen Provinciebestuur Oost-Vlaanderen Data: donderdag 10, 17 en 24 januari 2013, van Module 2: Leefmilieu en Natuurbehoud Grondbeginselen inzake leefmilieu en natuurbehoud (9 u) fundamentele ecologische begrippen en onderliggende processen van de relaties tussen soorten in een natuurlijk ecosysteem overzicht van de voornaamste biotopen in Vlaanderen, hun bedreigingen en het wenselijke beheer voor hun instandhouding voornaamste wetgeving in verband met het natuurbehoudbeleid Docent: Didier Van Brussel, beleidsmedewerker milieuplanning dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en natuurontwikkeling Provinciebestuur Oost-Vlaanderen Data: donderdag 24 en 31 januari 2013, van 9 tot 12 uur studiebezoek aan het Provinciaal Centrum Natuur- en Milieueducatie De Kaaihoeve, Meilegem, per autocar: illustratie van de theorie Docent: Mark Alderweireldt, expert natuurbeleid directie Leefmilieu Provinciebestuur Oost-Vlaanderen Datum: donderdag 31 januari 2013, van 13 tot 17 uur 6

7 Grondbeginselen van milieueffecten- en veiligheidsrapportering (3 u) ontstaan en internationale ontwikkeling implementatie van de Europese richtlijnen (o.a. de Seveso-richtlijn) in de Vlaamse en federale regelgeving verschillende vormen van milieueffecten-( project-mer, plan-mer) en veiligheidsrapportering (OVR, SWA-VR en RVR) doelstellingen van de milieueffecten- en veiligheidsrapportering belang van de risicoanalyse in de veiligheidsrapportering rampenplanning Docent: Raf Barzeele, hoofdmilieudeskundige dienst Milieu- en natuurvergunningen Provinciebestuur Oost-Vlaanderen Datum: donderdag 7 februari 2013, van Module 3: Handhaving van de milieuwetgeving Beginselen van de strafrechtelijke handhaving (6 u) inleiding administratieve versus strafrechtelijke handhaving strafrechtelijke handhaving basisbeginselen de verschillende strafbaarstellingen straffen bijkomende sancties de vaststellers van milieumisdrijven het proces-verbaal strafrechtelijke versus administratiefrechtelijke behandeling van milieumisdrijven capita selecta Docent: Jan De Clercq, substituut-procureur-generaal bij het Hof van beroep te Gent Data: donderdag 7 en 21 februari 2013, van 9 tot 12 uur 7

8 Administratieve handhaving milieu-inspectie (6 u) toezicht, bestuurlijke maatregelen en veiligheidsmaatregelen voorstelling van de afdeling Milieu-inspectie Oost-Vlaanderen praktijk: demonstratie monstername van afvalwater en afval in bedrijven (met autocar in de namiddag) Docent: Greta De Maesschalck, diensthoofd afdeling milieu-inspectie buitendienst Oost-Vlaanderen Datum: donderdag 28 februari 2013, van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur Voorbereidende module vrijblijvend Warm aanbevolen voor cursisten met geringe voorkennis van wetenschappen. De lessen bereiden de student voor op de lesinhouden van de wetenschappelijke modules van de opleiding. Doel is inzicht verwerven in en kunnen toepassen van de basisbegrippen fysica, scheikunde en wiskunde. Voor de module geluidshinder zijn vooral lessen 1 en 2 van belang. Wiskundige begrippen ter ondersteuning van de diverse natuurkundige begrippen en methoden (3 u) algebra: werken met machten, logaritmen werken met functies en grafieken statistiek en statistische analyse oefeningen, toepassingen Natuurkundige begrippen gebruikt in de diverse milieudisciplines (3 u) snelheid, versnelling, kracht, arbeid, energie, druk, Chemische begrippen (6 u) kwalitatieve begrippen basischemie (tabel van Mendeljev, atoombouw, chemische verbinding, scheikundige reacties, ) kwantitatieve begrippen basischemie (massa-eenheden, concentratie-eenheden, stechiometrie, ) basisbegrippen organische chemie (basisindeling in groepen stoffen: alkanen, alkenen, alkynen, alkoholen, ) Docent: Claude Bataillie, wetenschappelijk medewerker geluid PCM Data: dinsdag en donderdag 26 en 28 maart 2013, van 9 tot 12 uur en van 8

9 Module 4: Grondbeginselen inzake geluidshinder Theorie (12 u) elementaire fysische begrippen in verband met de geluidsleer geluidsgrootheden en -begrippen gehoor, gehoorschade, effecten van lawaai, geluidshinder begrippen van lawaaibeheersing meettechnieken en apparatuur geluidsreglementering Praktijk (12 u) rekenoefeningen en toepassingen van diverse akoestische begrippen bepalen van omgevings- en specifiek geluid beoordelen van het specifiek geluid conform de Vlarem II-geluidsnormen oefeningen op het beoordelen van incidenteel, fluctuerend, impulsachtig en intermitterend geluid schietgeluid meten en beoordelen conform Vlarem meetmethode en meetomstandigheden, akoestisch onderzoek, saneringsplan muziekgeluid meten en beoordelen conform de nieuwe regelgeving uit het BVR van inzake evenementen met elektronisch versterkte muziek Docent: Claude Bataillie, wetenschappelijk medewerker geluid PCM Data: dinsdag 16 en 23 april; donderdag 18 en 25 april 2013, van 9 tot 12 uur en van Module 5: Grondbeginselen inzake oppervlaktewaterverontreiniging Theorie (9 u) het natuurlijk functioneren van watersystemen: opbouw en kenmerken en menselijke invloeden op het watersysteem kwaliteit van watersystemen meten relevante wetgeving (wet op de onbevaarbare waterlopen, wet op polders en wateringen, wet op de verontreiniging van oppervlaktewater, VLAREM, Decreet integraal waterbeleid) elementaire begrippen m.b.t. waterzuiveringsinfrastructuur basisprincipes van ecologisch waterlopenbeheer en hoogwaterbeheer 9

10 Praktijk (6 u) staalname van oppervlaktewater voor fysico-chemische analyses opstellen van proces-verbaal van monstername bepalen van biotische index en/of waterbodemstaalname bezoek aan een rioolwaterzuiveringsinstallatie bezoek aan een bufferbekken i.k.v. bestrijden van wateroverlast bezoek aan infiltratievoorzieningen Docent: Marie-Paule De Poorter, coördinator cel planning, dienst Integraal Waterbeleid Provinciebestuur Oost-Vlaanderen Data: dinsdag 30 april en 7 mei 2013, van 9 tot 12 uur; donderdag 2 mei 2013, van 9 tot 12 uur Studiebezoek: donderdag 16 mei 2013, van 9 tot 16 uur, met autocar Module 6: Grondbeginselen inzake afvalstoffen Theorie (6 u) materialendecreet en Vlarema: wettelijk kader, doelstellingen en definities; de indeling van afvalstoffen; grondstoffen - bijproducten; de vergunningsplicht voor de verwerking van afvalstoffen; de milieuheffingen voor de verwerking van afvalstoffen; de Europese verordeningen 1774/2002 (thans 1069/2009) en 850/2004. vervoeren, inzamelen, handelen en makelen van afvalstoffen afvalstoffenregisters en Materialenregisters uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid Europese Verordening 1013/2006 overbrenging afvalstoffen handhavingstools Praktijk (6u) afvalinzameling/transport/verwerking in de praktijk bezoek aan verwerkingsinstallatie grondreiniging en TOP-recyclage van bouw- en slooppuin Docenten: Lydia Putseys en Bart Thibau, OVAM (theorie) en Yves Van den Abbeele, federale politie dienst Leefmilieu (praktijk) Data: dinsdag 30 april en 7 mei; donderdag 2 mei 2013, van Studiebezoek: dinsdag 14 mei van, met autocar 10

11 Module 7: grondbeginselen inzake bodem- en grondwaterverontreiniging Bodem theorie (6 u) inleidende begrippen en definities juridisch kader bodemverontreiniging: verschillende types gedrag van verontreinigende stoffen in de bodem bodemonderzoek risico-evaluatie bodemsanering bodemerosie Bodem - praktijk (6 u) staalnamemateriaal boringen en boorbeschrijvingen foutenbronnen bodemonderzoek in de praktijk: OBO, BBO, TV, schadegevallen kaartmateriaal Grondwater - theorie (3 u) inleidende begrippen inzake grondwater en hydrogeologie bedreigingen inzake kwaliteit en kwantiteit grondwaterbeleid en -vergunningverlening Grondwater -praktijk (6 u) staalnamemateriaal plaatsing en bemonstering peilputten foutenbronnen richting grondwaterstroming, invloedsstraal, putcapaciteit, regenwater: opvang, nuttig gebruik, infiltratie en vertraagde afvoer kaartmateriaal + Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV) Docent: Eddy Poelman, directeur PCM Data: donderdag 5, 12, 19, 26 september; 3, 10 en 17 oktober 2013, van 9 tot 12 uur 11

12 Module 8: grondbeginselen inzake luchtverontreiniging Theorie (12 u) algemene begrippen over luchtverontreiniging verspreiding van luchtverontreiniging luchtverontreiniging thematisch (o.a. fijnstofproblematiek, troposferisch ozon) wetgeving en juridisch kader bestrijden van luchtverontreiniging (beperken van geleide en diffuse emissies) Praktijk (12 u) monstername en analysetechnieken (anorganische gassen, aerosolen, VOS) toetsen aan Vlarem-reglementering in functie van handhaving het meetverslag (wat moet erin staan?) geurhinder: meten en beoordelen Docent: Leen Meheus, wetenschappelijk medewerker lucht PCM Data: donderdag 5, 12, 19 en 26 september; 3, 10 en 17 oktober; dinsdag 22 oktober 2013 van Examens De examenvorm van de theoretische vakken is schriftelijk, van de praktische vakken mondeling. Van de voorbereidende modules worden geen proeven afgenomen. Slaagnorm is minstens 50% voor ieder vak van de module. Om tot het mondelinge examen over het praktische gedeelte van een module te worden toegelaten, moet de kandidaat minstens 50% behalen van het totaal van de punten van de schriftelijke proef. Als een kandidaat voor elk vak van de module minstens 50% van de punten behaalt, is hij geslaagd voor de module. Als bewijs hiervan ontvangt hij een deelattest. De kandidaat die binnen een periode van vier jaar de deelattesten van alle modules behaalt, ontvangt het Getuigschrift lokale toezichthouder milieuhandhaving. De opleiding wordt in Oost-Vlaanderen om de twee jaar georganiseerd. Regelmatige aanwezigheid in de lessen is een voorwaarde voor examendeelname. Afwezigheidsattesten wegens ziekte of overmacht worden aanvaard. 12

13 Examenperiodes: De eerste zittijd is gespreid over drie examenperiodes: examens over de modules 1, 2 en 3: weken 11 en 18 maart 2013 (dagen nog te bepalen) examens over modules 4, 5 en 6: weken 3, 10, 17 en 24 juni 2013 (dagen nog te bepalen) examens over modules 7 en 8: weken 11, 18 en 25 november 2013 (dagen nog te bepalen) Tweede zittijd In januari 2014 is er een tweede zittijd voorzien, met examinering van alle modules. Vrijstelling van examen Art. 13 van het milieuhandhavingsbesluit voorziet de mogelijkheid om gedeeltelijk vrijstelling te krijgen voor het theoretisch en praktisch onderricht en bekwaamheidsproef. De cursisten staan zelf in voor de aanvraag: ze richten daartoe een (gewone) brief aan de afdeling Milieuvergunningen van het Departement LNE, Koning Albert II laan 20, bus 8, 1000 Brussel. Wij vragen u bij de inschrijving aan te geven of u een vrijstellingsaanvraag zal doen. Als u een vrijstelling verkregen hebt, bezorgt u een kopie van de vrijstellingsbrief ten laatste bij de inschrijving voor het examen aan het secretariaat van OBAC. OBAC deelt dan mee voor welke vakken u vrijgesteld bent van lessen en examens. Als u voor het theoretisch gedeelte van een module vrijstelling kreeg en niet voor het praktijkgedeelte, volgt u toch best de lessen theorie. De lessen praktijk liggen immers in het verlengde van de theoretische lessen. De examens van het onderdeel waarvoor u vrijstelling kreeg, hoeven niet afgelegd te worden. U betaalt steeds per volledige module. Meer info over het milieuhandhavingsbesluit vindt u op Contactpersoon is Paul Kiekens; tel ; Praktische info Lesdata Op donderdag en soms op dinsdag, van 9 tot 12 uur en van. Er zijn geen lessen in de schoolvakanties. Voor details: zie bijgevoegde lessenroosters. 13

14 Inschrijven Via Een module dient in haar totaliteit betaald te worden, ondanks eventuele vrijstelling voor één of meerdere vakken ervan. Na ontvangst van de inschrijving stuurt OBAC u een schriftelijke bevestiging en een uitnodiging tot betaling. Kostprijs 8,5 euro per deelnemer en per lesuur (inbegrepen zijn: lessen, documentatie, koffie, studiebezoeken per autocar en examens) De Oost-Vlaamse besturen die het milieucontract met het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen afgesloten hebben, genieten 50% reductie. Zij krijgen geen schuldvordering toegestuurd. De verrekening van het resterende bedrag gebeurt via de trekkingsrechten. Leslocatie Provinciaal Centrum voor Milieu-onderzoek Oost-Vlaanderen, Godshuizenlaan 95, 9000 Gent (zie plan). Wegbeschrijving PCM Het PCM is vlot bereikbaar. Te voet: vanuit station Gent Sint-Pieters is het ongeveer 15 minuten stappen (via Koning Albertlaan). Met het openbaar vervoer: vanuit het station Gent Sint-Pieters tram 4, 21 of 22 nemen en afstappen aan de halte Koning Albertbrug. Met de auto: vanuit richting Antwerpen of Kortrijk, E17, richting Gent centrum volgen; daarna eerste afrit Andere richtingen nemen en rechtdoor volgen naar kruispunt met de Sint-Lievenslaan, gesitueerd onder de viaduct; daarna linksaf naar de binnenring (Sint-Lievenslaan, Citadellaan, Ch. De Kerckhovelaan, IJzerlaan); deze blijven volgen, waarna u, in het verlengde hiervan, de Godshuizenlaan binnenrijdt. Parkeren kunt u in de Godshuizenlaan en rond de Bijloke-site; daar zijn er parkeer automaten, met o.a. de betaalformule lang parkeren (3 euro). U kunt niet parkeren achter of onder het PCM. 14

15 Inlichtingen secretariaat Oost-Vlaamse Bestuursacademie Gouvernementstraat 22-24, 9000 Gent Greta Dobbelaere tel Industrieweg R4 Kapiteinstraat 14 Port-Arthurlaan Botestraat Brugse Vaart Wiedauwkaai Vliegtuiglaan Afrikalaan Nieuwe Vaart Gasmeterlaan Drongensesteenweg Dampoort Noorderlaan Watersportbaan Zuiderlaan Hoogstraat Coupure Ringvaart PCM Het Zuid Heernislaan Vlaamse Kaai Ch.De Kerckhovelaan Sint-Pieters station Citadel park Burggravenlaan E40-E17 15

16 Lessenrooster Opleiding lokale toezichthouder milieuhandhaving 2013 Locatie: PCM, Godshuizenlaan 95, 9000 Gent vak datum uur Module 1: Milieuwetgeving (15 u) Milieurecht donderdag 10 januari 9 tot 12 uur Hinderlijke inrichtingen donderdag 10 januari Milieurecht donderdag 17 januari 9 tot 12 uur Hinderlijke inrichtingen donderdag 17 januari Hinderlijke inrichtingen donderdag 24 januari Module 2: Leefmilieu en natuurbehoud (12 u) Leefmilieu donderdag 24 januari 9 tot 12 uur Leefmilieu donderdag 31 januari 9 tot 12 uur Leefmilieu excursie Kaaihoeve donderdag 31 januari 13 tot 17 uur Veiligheids- en milieueffectenrapportering donderdag 7 februari Module 3: Handhaving van de milieuwetgeving (12 u) Beginselen van de strafrechtelijke handhaving donderdag 7 februari 9 tot 12 uur krokusvakantie Beginselen van de strafrechtelijke handhaving donderdag 21 februari 9 tot 12 uur Administratieve handhaving milieu-inspectie donderdag 28 februari 9 tot 12 uur en (NM: bedrijfsbezoek) Examen modules 1, 2 en 3 in weken 11 en 18 maart; exacte data worden meegedeeld Voorbereidende Module (12 u) voorbereiding geluid en deels lucht dinsdag 26 maart 9 tot 12 uur en voorbereiding lucht, bodem, water, afval donderdag 28 maart 9 tot 12 uur en paasvakantie Module 4: Geluidshinder (24 u) Geluid theorie dinsdag 16 april 9 tot 12 uur en Geluid theorie donderdag 18 april 9 tot 12 uur en Geluid praktijk dinsdag 23 april 9 tot 12 uur en Geluid praktijk donderdag 25 april 9 tot 12 uur en 16

17 Module 5: Oppervlaktewater (15 u) Module 6: Afvalstoffen (12 u) Water theorie dinsdag 30 april 9 tot 12 uur Afval theorie dinsdag 30 april Water theorie donderdag 2 mei 9 tot 12 uur Afval theorie donderdag 2 mei Water praktijk dinsdag 7 mei 9 tot 12 uur Afval praktijk dinsdag 7 mei Hemelvaart Afval praktijk excursie dinsdag 14 mei Water praktijk excursie donderdag 16 mei 9 tot 16 uur Examen modules 4, 5 en 6 in weken 3, 10, 17 en 24 juni; exacte data worden meegedeeld zomervakantie Module 7: Bodem en Grondwater (21 u) Module 8: Luchtverontreiniging (24 u) Bodem theorie donderdag 5 september 9 tot 12 uur Luchtverontreiniging theorie donderdag 5 september Bodem theorie donderdag 12 september 9 tot 12 uur Luchtverontreiniging theorie donderdag 12 september Bodem praktijk donderdag 19 september 9 tot 12 uur Luchtverontreiniging theorie donderdag 19 september Grondwater theorie donderdag 26 september 9 tot 12 uur Luchtverontreiniging theorie donderdag 26 september Grondwater praktijk donderdag 3 oktober 9 tot 12 uur Luchtverontreiniging theorie donderdag 3 oktober Bodem praktijk donderdag 10 oktober 9 tot 12 uur Luchtverontreiniging praktijk donderdag 10 oktober Grondwater praktijk donderdag 17 oktober 9 tot 12 uur Luchtverontreiniging praktijk donderdag 17 oktober Luchtverontreiniging praktijk dinsdag 22 oktober Examen modules 7 en 8 in weken 11, 18 en 25 november; exacte data worden meegedeeld Examen 2e zittijd alle modules: in januari 2014; exacte data worden meegedeeld 17

18 Lessenrooster Opleiding lokale toezichthouder geluid 2013 Locatie: PCM, Godshuizenlaan 95, 9000 Gent vak datum uur Module 1: Milieuwetgeving (9 u) Milieurecht donderdag 10 januari 9 tot 12 uur Hinderlijke inrichtingen donderdag 10 januari Milieurecht donderdag 17 januari 9 tot 12 uur Module 2: Leefmilieu en natuurbehoud (6 u) Leefmilieu donderdag 24 januari 9 tot 12 uur Leefmilieu donderdag 31 januari 9 tot 12 uur Module 3: Handhaving van de milieuwetgeving (12 u) Beginselen van de strafrechtelijke handhaving donderdag 7 februari 9 tot 12 uur krokusvakantie Beginselen van de strafrechtelijke handhaving donderdag 21 februari 9 tot 12 uur Administratieve handhaving milieu-inspectie donderdag 28 februari 9 tot 12 uur en (NM: bedrijfsbezoek) Examen modules 1, 2 en 3 in weken 11 en 18 maart; exacte data worden meegedeeld Voorbereidende module (12 u) voorbereiding geluid en deels lucht dinsdag 26 maart 9 tot 12 uur en voorbereiding lucht, bodem, water, afval donderdag 28 maart 9 tot 12 uur en paasvakantie Module 4: Geluidshinder (24 u) Geluid theorie dinsdag 16 april 9 tot 12 uur en Geluid theorie donderdag 18 april 9 tot 12 uur en Geluid praktijk dinsdag 23 april 9 tot 12 uur en Geluid praktijk donderdag 25 april 9 tot 12 uur en Examen module 4 in weken 3, 10, 17 en 24 juni; exacte data worden meegedeeld Examen 2e zittijd alle modules: in januari 2014; exacte data worden meegedeeld 18

19 Lessenrooster Opleiding lokale toezichthouder bijscholing geluid 2013 Locatie: PCM, Godshuizenlaan 95, 9000 Gent vak datum uur Module 1: Milieuwetgeving (9 u) Milieurecht donderdag 10 januari 9 tot 12 uur Hinderlijke inrichtingen donderdag 10 januari Milieurecht donderdag 17 januari 9 tot 12 uur Module 2: Leefmilieu en natuurbehoud (6 u) Leefmilieu donderdag 24 januari 9 tot 12 uur Leefmilieu donderdag 31 januari 9 tot 12 uur Module 3: Handhaving van de milieuwetgeving (12 u) Beginselen van de strafrechtelijke handhaving donderdag 7 februari 9 tot 12 uur krokusvakantie Beginselen van de strafrechtelijke handhaving donderdag 21 februari 9 tot 12 uur Administratieve handhaving milieu-inspectie donderdag 28 februari 9 tot 12 uur en (NM: bedrijfsbezoek) Meten van geluidsniveaus donderdag 7 maart 13 tot 17 uur EXAMEN in weken 11 en 18 maart; exacte data worden meegedeeld 19

20 Gouvernementstraat Gent tel

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Samenwerkingsovereenkomst. 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling.' Uitvoeringsfase 2005-2007 Inhoudsopgave. 1 Hoofdstuk 1:Definities 1 2 Hoofdstuk 2: Duur

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN VZW VOMIL CVO VSPW-HASSELT CAMPUS DE LAZARIJ CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN Vzw VOMIL CVO VSPW-Hasselt Blijde Inkomststraat 36 3500 Hasselt Tel: 011 25 49 75 directie@vspwhasselt.be

Nadere informatie

Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Van basisopleidingen. actualiteitsseminars. Unfold your potential. Catalogus voorjaar 2013

Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Van basisopleidingen. actualiteitsseminars. Unfold your potential. Catalogus voorjaar 2013 gratis proefabonnement sentral Van basisopleidingen tot actualiteitsseminars Catalogus voorjaar 2013 Unfold your potential Unfold your potential www.kluweropleidingen.be Welkom als projectmanager veiligheid,

Nadere informatie

Afdeling I. Definities. 1 de Minister: de Minister die het welzijn op het werk in zijn bevoegdheid heeft;

Afdeling I. Definities. 1 de Minister: de Minister die het welzijn op het werk in zijn bevoegdheid heeft; Koninklijk besluit van 17 mei 2007 betreffende de vorming en de bijscholing van de preventieadviseurs van de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 11.7.2007) Gewijzigd

Nadere informatie

PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE. Kennisgeving Ontwerp-MER

PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE. Kennisgeving Ontwerp-MER PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE Kennisgeving Ontwerp-MER COLOFON Opdracht: Milieubeoordeling ten behoeve van opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

Ontwerp MILIEUBELEIDSPLAN 2010 2014 (naar een integraal milieu, natuur en duurzame ontwikkelingsbeleid in Schoten)

Ontwerp MILIEUBELEIDSPLAN 2010 2014 (naar een integraal milieu, natuur en duurzame ontwikkelingsbeleid in Schoten) Ontwerp MILIEUBELEIDSPLAN 2010 2014 (naar een integraal milieu, natuur en duurzame ontwikkelingsbeleid in Schoten) Ontwerp unaniem vastgesteld door Gemeenteraad van 28 januari 2010 (na unaniem gunstig

Nadere informatie

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige

Nadere informatie

Centrumreglement 2010-2011

Centrumreglement 2010-2011 Centrumreglement 2010-2011 Centrumreglement ACE-GROEP T CVO 2010-2011 1 Woord vooraf...4 Deel 1. ACE-Groep T CVO...5 Visie...5 Inrichtende macht...5 Opleidingsaanbod ACE-Groep T CVO...6 Lineaire en modulaire

Nadere informatie

Centrumreglement 2014-2015

Centrumreglement 2014-2015 Centrumreglement 2014-2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

ABC ABC 13-14 STUDIEGIDS ABC ONDERWIJSINSTITUUT PD BESTUURLIJKE INFORMATIEVOORZIENING BASISKENNIS BOEKHOUDEN BASISKENNIS LOONADMINISTRATIE

ABC ABC 13-14 STUDIEGIDS ABC ONDERWIJSINSTITUUT PD BESTUURLIJKE INFORMATIEVOORZIENING BASISKENNIS BOEKHOUDEN BASISKENNIS LOONADMINISTRATIE ABC ONDERWIJSINSTITUUT postbus 8118 3301 CC Dordrecht telefoon 078 618 66 62 ABC ABC STUDIEGIDS PD BESTUURLIJKE 13-14 INFORMATIEVOORZIENING BASISKENNIS BOEKHOUDEN BASISKENNIS LOONADMINISTRATIE BASISKENNIS

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015

CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015 CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015 A. WELKOM IN HET PROVINCIAAL CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS MODERNE TALEN (PCVO MODERNE TALEN) B. CENTRUMREGLEMENT 1. Studieaanbod

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken

Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken Pagina 1 van 18 Een welkom perspectief Welkom bij de lerarenopleiding van Het Perspectief, het Provinciale Centrum voor Volwassenenonderwijs. Zoals onze naam

Nadere informatie

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol Centrumreglement CVO Sint-Lutgardis Mol Dit centrumreglement is een door het centrumbestuur goedgekeurd document dat de betrekkingen regelt tussen het centrumbestuur en de cursisten. 1 Inhoudstafel Inhoud...

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

HANDLEIDING. DIENST RUIMTELIJKE PLANNING Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Opmaken van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

HANDLEIDING. DIENST RUIMTELIJKE PLANNING Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Opmaken van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen HANDLEIDING DIENST RUIMTELIJKE PLANNING Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Opmaken van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen Versie januari 2015 Colofon Contact: Provincie Antwerpen

Nadere informatie

PLAN-MER VOOR DE BINNENVAARTVERBINDING SEINE-SCHELDE WEST

PLAN-MER VOOR DE BINNENVAARTVERBINDING SEINE-SCHELDE WEST PLAN-MER VOOR DE BINNENVAARTVERBINDING SEINE-SCHELDE WEST KENNISGEVING Initiatiefnemer: Waterwegen en Zeekanaal NV, Afdeling Bovenschelde Documentnummer: 8101-512-057-01 Kennisgeving Plan-MER.doc Versie:

Nadere informatie

Provincie Vlaams-Brabant

Provincie Vlaams-Brabant Provincie Vlaams-Brabant Centrum voor volwassenenonderwijs DE NOBEL Alexianenweg 2, 3300 Tienen (Tel. 016/81.45.11, fax. 016/82.20.57) J. Lipsiusstraat 71, 3000 Leuven (Tel en fax. 016/20.18.19, 's avonds,

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2010/35930] 11 JUNI 2010. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afgedankte autobatterijen en -accu s Gelet op de Richtlijn 2006/66/EG

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 Huishoudelijk reglement Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 INHOUDSTAFEL Welkom 4 1. Wie zijn wij en waar staan wij voor? 5 1.1. Wat beoogt ons CVO? 5 1.2. Wie is wie? 8 2. Hoe schrijf ik in? 9 2.1.

Nadere informatie

Centrumreglement CVO TISJ

Centrumreglement CVO TISJ Centrumreglement CVO TISJ Geel Technisch Instituut Sint-Jozef Technische Schoolstraat 52 2440 Geel Arendonk Sint Claracollege Kloosterbaan 5 2370 Arendonk Tessenderlo Technische Heilig Hart Instituut Heilig

Nadere informatie

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009 ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT De Arteveldehogeschool keurde op mei 2008 dit studiecontract met het onderwijs-

Nadere informatie

Centrumreglement CVO HIK

Centrumreglement CVO HIK Centrumreglement CVO HIK Geel HIK Kleinhoefstraat 4 2440 Geel Antwerpen Technicum Noord-Antwerpen Londenstraat 43 2000 Antwerpen Vorselaar Lepelstraat 2 2290 Vorselaar Westerlo Vrije Sint-Lambertusscholen

Nadere informatie

Betrouwbaar en Eigentijds. Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl. Speel op Zeker! Financieel administratief

Betrouwbaar en Eigentijds. Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl. Speel op Zeker! Financieel administratief Financiële administratie Loon administratie Debiteuren en Incasso Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl Financieel administratief BKB BKC PDB MBA... Loon administratie BKL PDL

Nadere informatie

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging vakbeweging militantenmagazine van het ACV 10 januari 2004 Nr 597 Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Verschijnt

Nadere informatie

LEIDRAAD. Regelgeving overheidsopdrachten. Toepassing op gesubsidieerde organisaties en verenigingen

LEIDRAAD. Regelgeving overheidsopdrachten. Toepassing op gesubsidieerde organisaties en verenigingen LEIDRAAD Regelgeving overheidsopdrachten Toepassing op gesubsidieerde organisaties en verenigingen 1 Inleiding p. 3 Toepassing van de regelgeving overheidsopdrachten p. 5 1. Personeel toepassingsgebied

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 2010 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING VAN HET NATIONAAL

Nadere informatie

Straf- en administratieve sancties in Vlaamse regelgeving. Aanbevelingen voor een sterker handhavingsbeleid.

Straf- en administratieve sancties in Vlaamse regelgeving. Aanbevelingen voor een sterker handhavingsbeleid. Straf- en administratieve sancties in Vlaamse regelgeving. Aanbevelingen voor een sterker handhavingsbeleid. ICW Eindrapport 7 December 2009 Auteurs: - Deel I: Dr. L. DEBEN - Deel II: Dr. K. VAN AEKEN

Nadere informatie

2012-2013. Ontwikkel je talent, een leven lang! Postgraduaten Bij- en nascholingen

2012-2013. Ontwikkel je talent, een leven lang! Postgraduaten Bij- en nascholingen 2012-2013 Ontwikkel je talent, een leven lang! Postgraduaten Bij- en nascholingen www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Inhoudstafel EhB +, Centrum voor Permanente Vorming

Nadere informatie

11 maart 2013. Algemene handleiding project-m.e.r.-screening

11 maart 2013. Algemene handleiding project-m.e.r.-screening AMNE - Dienst Mer Datum: Datum wijziging: (wijzigingen zijn gemarkeerd) 11 maart 2013 / Onderwerp: Algemene handleiding project-m.e.r.-screening Inhoud Leeswijzer... 3 1. Doel van deze handleiding... 4

Nadere informatie

WORD VRIJWILLIGER JE KRIJGT ER VEEL VOOR TERUG VRIJWILLIGERSACADEMIE LIMBURG

WORD VRIJWILLIGER JE KRIJGT ER VEEL VOOR TERUG VRIJWILLIGERSACADEMIE LIMBURG WORD VRIJWILLIGER JE KRIJGT ER VEEL VOOR TERUG vrijwilligersacademie limburg 2013-2014 1 VRIJWILLIGERSACADEMIE LIMBURG 2013-2014 Vormingsaanbod voor verenigingen, organisaties en vrijwilligers 2 vrijwilligersacademie

Nadere informatie