Opleiding tot. lokale toezichthouder milieuhandhaving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiding tot. lokale toezichthouder milieuhandhaving"

Transcriptie

1 Opleiding tot lokale toezichthouder milieuhandhaving 2013

2 2 Colofon Uitgegeven door de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen Beleidsverantwoordelijke: P. Hertog, gedeputeerde voor Onderwijs Samenstelling Redactie: Oost-Vlaamse Bestuursacademie Vormgeving: dienst Communicatie Druk: dienst Aankoop, Transport & Verzending v.u.: P. Hertog, gedeputeerde, p.a. Gouvernementstraat 1, 9000 Gent

3 De deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen organiseert voor de veertiende maal de opleiding tot lokale toezichthouder milieuhandhaving. Het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek Oost-Vlaanderen (PCM) werd hiertoe erkend door de Vlaamse minister voor Leefmilieu. De praktische organisatie en begeleiding van de opleiding zijn in handen van de Oost-Vlaamse Bestuursacademie (OBAC). Opleiding tot lokale toezichthouder milieuhandhaving 2013 Milieuhandhavingsbesluit In het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 (art. 13), gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012, is vastgelegd welke opleiding de lokale toezichthouders milieuhandhaving, toezichthouders van de intergemeentelijke verenigingen, toezichthouders van de politiezones en de lokale toezichthouders geluid moeten volgen om het bekwaamheidsbewijs te behalen dat hun toelaat toezichtbevoegdheden uit te oefenen. Doelgroep De 14e opleiding milieuhandhaving richt zich tot de hierboven genoemde toezichthouders: ambtenaren die het bekwaamheidsbewijs lokale toezichthouder milieu - hand having willen behalen ambtenaren die enkel het bekwaamheidsbewijs toezicht geluid willen behalen houders van een nog geldig bekwaamheidsbewijs geluid die vóór eind 2014 de wettelijk vereiste bijscholing willen volgen, met het oog op een nieuw bekwaamheidsbewijs toezicht geluid 3

4 Finaliteit Getuigschrift lokale toezichthouder milieuhandhaving Wie deze opleiding volgt en slaagt voor de theoretische en praktische proeven, behaalt een getuigschrift. Op basis van dit getuigschrift en op voorstel van de betrokken gemeenteraad/politieraad levert de afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie een bekwaamheidsbewijs en een legitimatiebewijs af. Aan dit bekwaamheidsbewijs is een politionele bevoegdheid verbonden. De bevoegdheden zijn deze opgesomd in het vermelde Besluit van de Vlaamse regering van 12 december Getuigschrift toezicht geluid Wie enkel het getuigschrift toezicht geluid wil behalen, volgt hiertoe 51 lesuren uit de modules Milieuwetgeving (6 uur Milieurecht en 3 uur Hinderlijke Inrichtingen), Leefmilieu (6 uur), Handhaving (12 uur) en Geluidshinder (volledige module: 24 uur) volgens het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 (art. 13), gewijzigd bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september Houders van een nog geldig bekwaamheidsbewijs geluid die hun bevoegdheden willen behouden, dienen vóór eind 2014, 28 lesuren bijscholing te volgen, volgens de wetgeving hierboven vermeld. Deze lesuren zitten vervat in de modules Milieuwetgeving, Leefmilieu, Handhaving en Geluidshinder. Wie aangesteld is als lokaal toezichthouder milieuhandhaving behoudt zijn bevoegdheden (handhaving milieu en geluid), zonder bijscholing. Modulair opleidingspakket Het volledige opleidingspakket omvat 135 lesuren, aangeboden onder de vorm van modules met theoretisch en praktisch onderricht. Het pakket spitst zich toe op de uit te voeren toezichthoudende taken in de verschillende milieudisciplines. Er kan per module ingeschreven worden. Vrijblijvende voorbereidende lessen Cursisten met beperkte wetenschappelijke voorkennis kunnen vooraf en vrijblijvend, een aantal voorbereidende lessen volgen. Tijdens deze lessen worden de basisbegrippen van fysica, scheikunde en wiskunde opgefrist, die in de modules van de opleiding tot lokale toezichthouder aan bod komen. Met die bagage kunnen de cursisten vervolgens vlot starten. 4

5 Docenten Alle docenten zijn specialisten in hun vakgebied. Zij zijn verbonden aan het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek Oost-Vlaanderen (PCM), aan de milieudiensten van het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, aan de Milieu-inspectie afdeling Oost-Vlaanderen, aan OVAM, aan de milieucel van de federale politie en aan het Hof van beroep te Gent. Elektronische leeromgeving (ELO) Elke ingeschreven cursist krijgt toegang tot de elektronische leeromgeving, waarop de docent interessante links, documenten, aankondigingen, oefeningen kan plaatsen. Het ELO biedt ook de mogelijkheid om met medecursisten informatie uit te wisselen. Locatie en lesmomenten De lessen vinden plaats op donderdag en soms ook op dinsdag van 9 tot 12 uur en van, in het PCM, Godshuizenlaan 95 in 9000 Gent. De eerste zes modules gaan door van januari tot eind juni (examenperiodes inbegrepen). Van september tot eind november worden de laatste twee modules met examens georganiseerd. De tweede examenzittijd volgt in januari Exacte examendata worden tijdig meegedeeld, via ELO. In de schoolvakanties is er geen les en zijn er geen examens. Programma De opleiding tot lokale toezichthouder milieuhandhaving is conform de richtlijnen van het Besluit van de Vlaamse regering van 12 december 2008, zoals opgesomd in artikel 13. Als eerste drie komen de modules Milieuwetgeving, Leefmilieu en Milieuhandhaving aan bod. Daarna zijn de niet verplichte lessen die voorbereiden op de wetenschappelijke modules ingeroosterd, en tot slot volgen de wetenschappelijke modules. Wat hierna opgesomd staat, zijn de modules van de volledige opleiding lokale toezichthouder milieuhandhaving. Achteraan de folder staan de verschillende lesroosters, per finaliteit: het volledige lessenpakket, het lessenpakket toezicht geluid en het lessenpakket bijscholing geluid. 5

6 Module 1: Milieuwetgeving Milieurecht: inleiding, situering en procedures volgens Vlarem I (6 u) situering milieurecht: internationaal en nationaal procedures voorzien in Vlarem Docent: Fanny Cocriamont, organisatiemedewerker dienst Milieu- en natuurvergunningen Provinciebestuur Oost-Vlaanderen Data: donderdag 10 en 17 januari 2013, van 9 tot 12 uur Inzicht in de indelingslijst van hinderlijke inrichtingen van Vlarem I (9 u) inzicht in de indelingslijst van Vlarem I, structuur/opbouw afvalstoffen afvalwater gevaarlijke stoffen interpretaties oefeningen Docent: Bruun Leroy, deskundige dienst Milieu- en natuurvergunningen Provinciebestuur Oost-Vlaanderen Data: donderdag 10, 17 en 24 januari 2013, van Module 2: Leefmilieu en Natuurbehoud Grondbeginselen inzake leefmilieu en natuurbehoud (9 u) fundamentele ecologische begrippen en onderliggende processen van de relaties tussen soorten in een natuurlijk ecosysteem overzicht van de voornaamste biotopen in Vlaanderen, hun bedreigingen en het wenselijke beheer voor hun instandhouding voornaamste wetgeving in verband met het natuurbehoudbeleid Docent: Didier Van Brussel, beleidsmedewerker milieuplanning dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en natuurontwikkeling Provinciebestuur Oost-Vlaanderen Data: donderdag 24 en 31 januari 2013, van 9 tot 12 uur studiebezoek aan het Provinciaal Centrum Natuur- en Milieueducatie De Kaaihoeve, Meilegem, per autocar: illustratie van de theorie Docent: Mark Alderweireldt, expert natuurbeleid directie Leefmilieu Provinciebestuur Oost-Vlaanderen Datum: donderdag 31 januari 2013, van 13 tot 17 uur 6

7 Grondbeginselen van milieueffecten- en veiligheidsrapportering (3 u) ontstaan en internationale ontwikkeling implementatie van de Europese richtlijnen (o.a. de Seveso-richtlijn) in de Vlaamse en federale regelgeving verschillende vormen van milieueffecten-( project-mer, plan-mer) en veiligheidsrapportering (OVR, SWA-VR en RVR) doelstellingen van de milieueffecten- en veiligheidsrapportering belang van de risicoanalyse in de veiligheidsrapportering rampenplanning Docent: Raf Barzeele, hoofdmilieudeskundige dienst Milieu- en natuurvergunningen Provinciebestuur Oost-Vlaanderen Datum: donderdag 7 februari 2013, van Module 3: Handhaving van de milieuwetgeving Beginselen van de strafrechtelijke handhaving (6 u) inleiding administratieve versus strafrechtelijke handhaving strafrechtelijke handhaving basisbeginselen de verschillende strafbaarstellingen straffen bijkomende sancties de vaststellers van milieumisdrijven het proces-verbaal strafrechtelijke versus administratiefrechtelijke behandeling van milieumisdrijven capita selecta Docent: Jan De Clercq, substituut-procureur-generaal bij het Hof van beroep te Gent Data: donderdag 7 en 21 februari 2013, van 9 tot 12 uur 7

8 Administratieve handhaving milieu-inspectie (6 u) toezicht, bestuurlijke maatregelen en veiligheidsmaatregelen voorstelling van de afdeling Milieu-inspectie Oost-Vlaanderen praktijk: demonstratie monstername van afvalwater en afval in bedrijven (met autocar in de namiddag) Docent: Greta De Maesschalck, diensthoofd afdeling milieu-inspectie buitendienst Oost-Vlaanderen Datum: donderdag 28 februari 2013, van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur Voorbereidende module vrijblijvend Warm aanbevolen voor cursisten met geringe voorkennis van wetenschappen. De lessen bereiden de student voor op de lesinhouden van de wetenschappelijke modules van de opleiding. Doel is inzicht verwerven in en kunnen toepassen van de basisbegrippen fysica, scheikunde en wiskunde. Voor de module geluidshinder zijn vooral lessen 1 en 2 van belang. Wiskundige begrippen ter ondersteuning van de diverse natuurkundige begrippen en methoden (3 u) algebra: werken met machten, logaritmen werken met functies en grafieken statistiek en statistische analyse oefeningen, toepassingen Natuurkundige begrippen gebruikt in de diverse milieudisciplines (3 u) snelheid, versnelling, kracht, arbeid, energie, druk, Chemische begrippen (6 u) kwalitatieve begrippen basischemie (tabel van Mendeljev, atoombouw, chemische verbinding, scheikundige reacties, ) kwantitatieve begrippen basischemie (massa-eenheden, concentratie-eenheden, stechiometrie, ) basisbegrippen organische chemie (basisindeling in groepen stoffen: alkanen, alkenen, alkynen, alkoholen, ) Docent: Claude Bataillie, wetenschappelijk medewerker geluid PCM Data: dinsdag en donderdag 26 en 28 maart 2013, van 9 tot 12 uur en van 8

9 Module 4: Grondbeginselen inzake geluidshinder Theorie (12 u) elementaire fysische begrippen in verband met de geluidsleer geluidsgrootheden en -begrippen gehoor, gehoorschade, effecten van lawaai, geluidshinder begrippen van lawaaibeheersing meettechnieken en apparatuur geluidsreglementering Praktijk (12 u) rekenoefeningen en toepassingen van diverse akoestische begrippen bepalen van omgevings- en specifiek geluid beoordelen van het specifiek geluid conform de Vlarem II-geluidsnormen oefeningen op het beoordelen van incidenteel, fluctuerend, impulsachtig en intermitterend geluid schietgeluid meten en beoordelen conform Vlarem meetmethode en meetomstandigheden, akoestisch onderzoek, saneringsplan muziekgeluid meten en beoordelen conform de nieuwe regelgeving uit het BVR van inzake evenementen met elektronisch versterkte muziek Docent: Claude Bataillie, wetenschappelijk medewerker geluid PCM Data: dinsdag 16 en 23 april; donderdag 18 en 25 april 2013, van 9 tot 12 uur en van Module 5: Grondbeginselen inzake oppervlaktewaterverontreiniging Theorie (9 u) het natuurlijk functioneren van watersystemen: opbouw en kenmerken en menselijke invloeden op het watersysteem kwaliteit van watersystemen meten relevante wetgeving (wet op de onbevaarbare waterlopen, wet op polders en wateringen, wet op de verontreiniging van oppervlaktewater, VLAREM, Decreet integraal waterbeleid) elementaire begrippen m.b.t. waterzuiveringsinfrastructuur basisprincipes van ecologisch waterlopenbeheer en hoogwaterbeheer 9

10 Praktijk (6 u) staalname van oppervlaktewater voor fysico-chemische analyses opstellen van proces-verbaal van monstername bepalen van biotische index en/of waterbodemstaalname bezoek aan een rioolwaterzuiveringsinstallatie bezoek aan een bufferbekken i.k.v. bestrijden van wateroverlast bezoek aan infiltratievoorzieningen Docent: Marie-Paule De Poorter, coördinator cel planning, dienst Integraal Waterbeleid Provinciebestuur Oost-Vlaanderen Data: dinsdag 30 april en 7 mei 2013, van 9 tot 12 uur; donderdag 2 mei 2013, van 9 tot 12 uur Studiebezoek: donderdag 16 mei 2013, van 9 tot 16 uur, met autocar Module 6: Grondbeginselen inzake afvalstoffen Theorie (6 u) materialendecreet en Vlarema: wettelijk kader, doelstellingen en definities; de indeling van afvalstoffen; grondstoffen - bijproducten; de vergunningsplicht voor de verwerking van afvalstoffen; de milieuheffingen voor de verwerking van afvalstoffen; de Europese verordeningen 1774/2002 (thans 1069/2009) en 850/2004. vervoeren, inzamelen, handelen en makelen van afvalstoffen afvalstoffenregisters en Materialenregisters uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid Europese Verordening 1013/2006 overbrenging afvalstoffen handhavingstools Praktijk (6u) afvalinzameling/transport/verwerking in de praktijk bezoek aan verwerkingsinstallatie grondreiniging en TOP-recyclage van bouw- en slooppuin Docenten: Lydia Putseys en Bart Thibau, OVAM (theorie) en Yves Van den Abbeele, federale politie dienst Leefmilieu (praktijk) Data: dinsdag 30 april en 7 mei; donderdag 2 mei 2013, van Studiebezoek: dinsdag 14 mei van, met autocar 10

11 Module 7: grondbeginselen inzake bodem- en grondwaterverontreiniging Bodem theorie (6 u) inleidende begrippen en definities juridisch kader bodemverontreiniging: verschillende types gedrag van verontreinigende stoffen in de bodem bodemonderzoek risico-evaluatie bodemsanering bodemerosie Bodem - praktijk (6 u) staalnamemateriaal boringen en boorbeschrijvingen foutenbronnen bodemonderzoek in de praktijk: OBO, BBO, TV, schadegevallen kaartmateriaal Grondwater - theorie (3 u) inleidende begrippen inzake grondwater en hydrogeologie bedreigingen inzake kwaliteit en kwantiteit grondwaterbeleid en -vergunningverlening Grondwater -praktijk (6 u) staalnamemateriaal plaatsing en bemonstering peilputten foutenbronnen richting grondwaterstroming, invloedsstraal, putcapaciteit, regenwater: opvang, nuttig gebruik, infiltratie en vertraagde afvoer kaartmateriaal + Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV) Docent: Eddy Poelman, directeur PCM Data: donderdag 5, 12, 19, 26 september; 3, 10 en 17 oktober 2013, van 9 tot 12 uur 11

12 Module 8: grondbeginselen inzake luchtverontreiniging Theorie (12 u) algemene begrippen over luchtverontreiniging verspreiding van luchtverontreiniging luchtverontreiniging thematisch (o.a. fijnstofproblematiek, troposferisch ozon) wetgeving en juridisch kader bestrijden van luchtverontreiniging (beperken van geleide en diffuse emissies) Praktijk (12 u) monstername en analysetechnieken (anorganische gassen, aerosolen, VOS) toetsen aan Vlarem-reglementering in functie van handhaving het meetverslag (wat moet erin staan?) geurhinder: meten en beoordelen Docent: Leen Meheus, wetenschappelijk medewerker lucht PCM Data: donderdag 5, 12, 19 en 26 september; 3, 10 en 17 oktober; dinsdag 22 oktober 2013 van Examens De examenvorm van de theoretische vakken is schriftelijk, van de praktische vakken mondeling. Van de voorbereidende modules worden geen proeven afgenomen. Slaagnorm is minstens 50% voor ieder vak van de module. Om tot het mondelinge examen over het praktische gedeelte van een module te worden toegelaten, moet de kandidaat minstens 50% behalen van het totaal van de punten van de schriftelijke proef. Als een kandidaat voor elk vak van de module minstens 50% van de punten behaalt, is hij geslaagd voor de module. Als bewijs hiervan ontvangt hij een deelattest. De kandidaat die binnen een periode van vier jaar de deelattesten van alle modules behaalt, ontvangt het Getuigschrift lokale toezichthouder milieuhandhaving. De opleiding wordt in Oost-Vlaanderen om de twee jaar georganiseerd. Regelmatige aanwezigheid in de lessen is een voorwaarde voor examendeelname. Afwezigheidsattesten wegens ziekte of overmacht worden aanvaard. 12

13 Examenperiodes: De eerste zittijd is gespreid over drie examenperiodes: examens over de modules 1, 2 en 3: weken 11 en 18 maart 2013 (dagen nog te bepalen) examens over modules 4, 5 en 6: weken 3, 10, 17 en 24 juni 2013 (dagen nog te bepalen) examens over modules 7 en 8: weken 11, 18 en 25 november 2013 (dagen nog te bepalen) Tweede zittijd In januari 2014 is er een tweede zittijd voorzien, met examinering van alle modules. Vrijstelling van examen Art. 13 van het milieuhandhavingsbesluit voorziet de mogelijkheid om gedeeltelijk vrijstelling te krijgen voor het theoretisch en praktisch onderricht en bekwaamheidsproef. De cursisten staan zelf in voor de aanvraag: ze richten daartoe een (gewone) brief aan de afdeling Milieuvergunningen van het Departement LNE, Koning Albert II laan 20, bus 8, 1000 Brussel. Wij vragen u bij de inschrijving aan te geven of u een vrijstellingsaanvraag zal doen. Als u een vrijstelling verkregen hebt, bezorgt u een kopie van de vrijstellingsbrief ten laatste bij de inschrijving voor het examen aan het secretariaat van OBAC. OBAC deelt dan mee voor welke vakken u vrijgesteld bent van lessen en examens. Als u voor het theoretisch gedeelte van een module vrijstelling kreeg en niet voor het praktijkgedeelte, volgt u toch best de lessen theorie. De lessen praktijk liggen immers in het verlengde van de theoretische lessen. De examens van het onderdeel waarvoor u vrijstelling kreeg, hoeven niet afgelegd te worden. U betaalt steeds per volledige module. Meer info over het milieuhandhavingsbesluit vindt u op Contactpersoon is Paul Kiekens; tel ; Praktische info Lesdata Op donderdag en soms op dinsdag, van 9 tot 12 uur en van. Er zijn geen lessen in de schoolvakanties. Voor details: zie bijgevoegde lessenroosters. 13

14 Inschrijven Via Een module dient in haar totaliteit betaald te worden, ondanks eventuele vrijstelling voor één of meerdere vakken ervan. Na ontvangst van de inschrijving stuurt OBAC u een schriftelijke bevestiging en een uitnodiging tot betaling. Kostprijs 8,5 euro per deelnemer en per lesuur (inbegrepen zijn: lessen, documentatie, koffie, studiebezoeken per autocar en examens) De Oost-Vlaamse besturen die het milieucontract met het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen afgesloten hebben, genieten 50% reductie. Zij krijgen geen schuldvordering toegestuurd. De verrekening van het resterende bedrag gebeurt via de trekkingsrechten. Leslocatie Provinciaal Centrum voor Milieu-onderzoek Oost-Vlaanderen, Godshuizenlaan 95, 9000 Gent (zie plan). Wegbeschrijving PCM Het PCM is vlot bereikbaar. Te voet: vanuit station Gent Sint-Pieters is het ongeveer 15 minuten stappen (via Koning Albertlaan). Met het openbaar vervoer: vanuit het station Gent Sint-Pieters tram 4, 21 of 22 nemen en afstappen aan de halte Koning Albertbrug. Met de auto: vanuit richting Antwerpen of Kortrijk, E17, richting Gent centrum volgen; daarna eerste afrit Andere richtingen nemen en rechtdoor volgen naar kruispunt met de Sint-Lievenslaan, gesitueerd onder de viaduct; daarna linksaf naar de binnenring (Sint-Lievenslaan, Citadellaan, Ch. De Kerckhovelaan, IJzerlaan); deze blijven volgen, waarna u, in het verlengde hiervan, de Godshuizenlaan binnenrijdt. Parkeren kunt u in de Godshuizenlaan en rond de Bijloke-site; daar zijn er parkeer automaten, met o.a. de betaalformule lang parkeren (3 euro). U kunt niet parkeren achter of onder het PCM. 14

15 Inlichtingen secretariaat Oost-Vlaamse Bestuursacademie Gouvernementstraat 22-24, 9000 Gent Greta Dobbelaere tel Industrieweg R4 Kapiteinstraat 14 Port-Arthurlaan Botestraat Brugse Vaart Wiedauwkaai Vliegtuiglaan Afrikalaan Nieuwe Vaart Gasmeterlaan Drongensesteenweg Dampoort Noorderlaan Watersportbaan Zuiderlaan Hoogstraat Coupure Ringvaart PCM Het Zuid Heernislaan Vlaamse Kaai Ch.De Kerckhovelaan Sint-Pieters station Citadel park Burggravenlaan E40-E17 15

16 Lessenrooster Opleiding lokale toezichthouder milieuhandhaving 2013 Locatie: PCM, Godshuizenlaan 95, 9000 Gent vak datum uur Module 1: Milieuwetgeving (15 u) Milieurecht donderdag 10 januari 9 tot 12 uur Hinderlijke inrichtingen donderdag 10 januari Milieurecht donderdag 17 januari 9 tot 12 uur Hinderlijke inrichtingen donderdag 17 januari Hinderlijke inrichtingen donderdag 24 januari Module 2: Leefmilieu en natuurbehoud (12 u) Leefmilieu donderdag 24 januari 9 tot 12 uur Leefmilieu donderdag 31 januari 9 tot 12 uur Leefmilieu excursie Kaaihoeve donderdag 31 januari 13 tot 17 uur Veiligheids- en milieueffectenrapportering donderdag 7 februari Module 3: Handhaving van de milieuwetgeving (12 u) Beginselen van de strafrechtelijke handhaving donderdag 7 februari 9 tot 12 uur krokusvakantie Beginselen van de strafrechtelijke handhaving donderdag 21 februari 9 tot 12 uur Administratieve handhaving milieu-inspectie donderdag 28 februari 9 tot 12 uur en (NM: bedrijfsbezoek) Examen modules 1, 2 en 3 in weken 11 en 18 maart; exacte data worden meegedeeld Voorbereidende Module (12 u) voorbereiding geluid en deels lucht dinsdag 26 maart 9 tot 12 uur en voorbereiding lucht, bodem, water, afval donderdag 28 maart 9 tot 12 uur en paasvakantie Module 4: Geluidshinder (24 u) Geluid theorie dinsdag 16 april 9 tot 12 uur en Geluid theorie donderdag 18 april 9 tot 12 uur en Geluid praktijk dinsdag 23 april 9 tot 12 uur en Geluid praktijk donderdag 25 april 9 tot 12 uur en 16

17 Module 5: Oppervlaktewater (15 u) Module 6: Afvalstoffen (12 u) Water theorie dinsdag 30 april 9 tot 12 uur Afval theorie dinsdag 30 april Water theorie donderdag 2 mei 9 tot 12 uur Afval theorie donderdag 2 mei Water praktijk dinsdag 7 mei 9 tot 12 uur Afval praktijk dinsdag 7 mei Hemelvaart Afval praktijk excursie dinsdag 14 mei Water praktijk excursie donderdag 16 mei 9 tot 16 uur Examen modules 4, 5 en 6 in weken 3, 10, 17 en 24 juni; exacte data worden meegedeeld zomervakantie Module 7: Bodem en Grondwater (21 u) Module 8: Luchtverontreiniging (24 u) Bodem theorie donderdag 5 september 9 tot 12 uur Luchtverontreiniging theorie donderdag 5 september Bodem theorie donderdag 12 september 9 tot 12 uur Luchtverontreiniging theorie donderdag 12 september Bodem praktijk donderdag 19 september 9 tot 12 uur Luchtverontreiniging theorie donderdag 19 september Grondwater theorie donderdag 26 september 9 tot 12 uur Luchtverontreiniging theorie donderdag 26 september Grondwater praktijk donderdag 3 oktober 9 tot 12 uur Luchtverontreiniging theorie donderdag 3 oktober Bodem praktijk donderdag 10 oktober 9 tot 12 uur Luchtverontreiniging praktijk donderdag 10 oktober Grondwater praktijk donderdag 17 oktober 9 tot 12 uur Luchtverontreiniging praktijk donderdag 17 oktober Luchtverontreiniging praktijk dinsdag 22 oktober Examen modules 7 en 8 in weken 11, 18 en 25 november; exacte data worden meegedeeld Examen 2e zittijd alle modules: in januari 2014; exacte data worden meegedeeld 17

18 Lessenrooster Opleiding lokale toezichthouder geluid 2013 Locatie: PCM, Godshuizenlaan 95, 9000 Gent vak datum uur Module 1: Milieuwetgeving (9 u) Milieurecht donderdag 10 januari 9 tot 12 uur Hinderlijke inrichtingen donderdag 10 januari Milieurecht donderdag 17 januari 9 tot 12 uur Module 2: Leefmilieu en natuurbehoud (6 u) Leefmilieu donderdag 24 januari 9 tot 12 uur Leefmilieu donderdag 31 januari 9 tot 12 uur Module 3: Handhaving van de milieuwetgeving (12 u) Beginselen van de strafrechtelijke handhaving donderdag 7 februari 9 tot 12 uur krokusvakantie Beginselen van de strafrechtelijke handhaving donderdag 21 februari 9 tot 12 uur Administratieve handhaving milieu-inspectie donderdag 28 februari 9 tot 12 uur en (NM: bedrijfsbezoek) Examen modules 1, 2 en 3 in weken 11 en 18 maart; exacte data worden meegedeeld Voorbereidende module (12 u) voorbereiding geluid en deels lucht dinsdag 26 maart 9 tot 12 uur en voorbereiding lucht, bodem, water, afval donderdag 28 maart 9 tot 12 uur en paasvakantie Module 4: Geluidshinder (24 u) Geluid theorie dinsdag 16 april 9 tot 12 uur en Geluid theorie donderdag 18 april 9 tot 12 uur en Geluid praktijk dinsdag 23 april 9 tot 12 uur en Geluid praktijk donderdag 25 april 9 tot 12 uur en Examen module 4 in weken 3, 10, 17 en 24 juni; exacte data worden meegedeeld Examen 2e zittijd alle modules: in januari 2014; exacte data worden meegedeeld 18

19 Lessenrooster Opleiding lokale toezichthouder bijscholing geluid 2013 Locatie: PCM, Godshuizenlaan 95, 9000 Gent vak datum uur Module 1: Milieuwetgeving (9 u) Milieurecht donderdag 10 januari 9 tot 12 uur Hinderlijke inrichtingen donderdag 10 januari Milieurecht donderdag 17 januari 9 tot 12 uur Module 2: Leefmilieu en natuurbehoud (6 u) Leefmilieu donderdag 24 januari 9 tot 12 uur Leefmilieu donderdag 31 januari 9 tot 12 uur Module 3: Handhaving van de milieuwetgeving (12 u) Beginselen van de strafrechtelijke handhaving donderdag 7 februari 9 tot 12 uur krokusvakantie Beginselen van de strafrechtelijke handhaving donderdag 21 februari 9 tot 12 uur Administratieve handhaving milieu-inspectie donderdag 28 februari 9 tot 12 uur en (NM: bedrijfsbezoek) Meten van geluidsniveaus donderdag 7 maart 13 tot 17 uur EXAMEN in weken 11 en 18 maart; exacte data worden meegedeeld 19

20 Gouvernementstraat Gent tel

BRONNEN VAN HET MILIEURECHT BEVOEGDHEIDSVERDELING INZAKE MILIEUBELEID HOOFDSTUK I. INLEIDING 3

BRONNEN VAN HET MILIEURECHT BEVOEGDHEIDSVERDELING INZAKE MILIEUBELEID HOOFDSTUK I. INLEIDING 3 INHOUDSOPGAVE DEEL I. BRONNEN VAN HET MILIEURECHT BEVOEGDHEIDSVERDELING INZAKE MILIEUBELEID HOOFDSTUK I. INLEIDING 3 HOOFDSTUK II. DE BRONNEN VAN HET (MILIEUHYGIËNE) RECHT 4 1. Overzicht 4 2. Kenbronnen

Nadere informatie

VLAREMOPLEIDING 2008-2009

VLAREMOPLEIDING 2008-2009 VLAREMOPLEIDING 2008-2009 SITUERING Doelgroep en toelatingsvoorwaarden Deze opleiding is bestemd voor ambtenaren en agenten van politie die belast worden met het toezicht op de inrichtingen van klasse

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Leefmilieu dienst Milieu- en natuurvergunningen aanwezig Alexander Vercamer, Wnd. voorzitter Besluit van de Deputatie Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt, Hilde Bruggeman, leden

Nadere informatie

VLAREL Opleidingscentra vloeibare brandstof, gasvormige brandstof, verwarmingsaudit (> 100 kw), controle en onderhoud stookolietanks.

VLAREL Opleidingscentra vloeibare brandstof, gasvormige brandstof, verwarmingsaudit (> 100 kw), controle en onderhoud stookolietanks. VLAREL Opleidingscentra vloeibare brandstof, gasvormige brandstof, verwarmingsaudit (vermogen > 100 kw), controle en onderhoud stookolietanks. Wilfried Huybrechts (Afdeling Milieuvergunningen) VLAREL Opleidingscentra

Nadere informatie

Belgisch Staatsblad dd

Belgisch Staatsblad dd VLAAMSE OVERHEID [C 2015/36083] 3 JULI 2015. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI

Nadere informatie

Infosessies geluidsnormen muziek

Infosessies geluidsnormen muziek Infosessies geluidsnormen muziek Sigrid Raedschelders/ Anne Van Riet Afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer (AMMC) Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Overzicht 1. Regelgeving m.b.t.

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Peter Hertog, Jozef Dauwe, leden Frans Van Gaeveren toegevoegd lid referte betreft

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Leefmilieu dienst Milieu- en natuurvergunningen aanwezig Alexander Vercamer, Waarnemend voorzitter Besluit van de Deputatie Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt, Hilde Bruggeman,

Nadere informatie

- Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (afgekort DABM ) 3

- Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (afgekort DABM ) 3 1.1. WETGEVING 1.1.1. INLEIDING I Een overzicht geven van alle wetgeving in verband met milieu is haast onbegonnen werk. Hieronder wordt de belangrijkste milieuwetgeving per thema weergegeven. In voorkomend

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

SPECIFIEK REGLEMENT NT2. Voorwaarden. Inschrijvingen

SPECIFIEK REGLEMENT NT2. Voorwaarden. Inschrijvingen SPECIFIEK REGLEMENT NT2 Voorwaarden Minimumvoorwaarde (categorie2): Elke nieuwe kandidaat moet een diploma hoger secundair onderwijs (minstens 12 jaar scholing) hebben. Dit document moet voorgelegd worden

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Betreft: Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de

Nadere informatie

OPLEIDINGSPROCEDURE ONDERWERP: AIRCO Blz. l van 9

OPLEIDINGSPROCEDURE ONDERWERP: AIRCO Blz. l van 9 Blz. l van 9 1)Organisatie opleiding + examen: Aantal deelnemers per opleiding: > Het minimum aantal deelnemers per opleiding (+ examens) wordt door VITO Hoogstraten vzw vastgelegd op 4 personen. > Het

Nadere informatie

E R K E N N I N G M E R - D E S K U N D I G E A A N V R A A G F O R M U L I E R

E R K E N N I N G M E R - D E S K U N D I G E A A N V R A A G F O R M U L I E R Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid, Milieueffectrapportage Graaf

Nadere informatie

Wat doen de provincies inzake water?

Wat doen de provincies inzake water? Boudewijnlaan 20-21 B-1000 Brussel tel. 02-508 13 22 fax 02-502 46 80 e-mail: jeroen.mercy@vlaamseprovincies.be www.vlaamseprovincies.be Inhoud 1 De missie van de provincies inzake integraal waterbeleid...

Nadere informatie

Opleiding tot Webdesigner Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G)

Opleiding tot Webdesigner Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G) Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G) Inleiding De opleiding Webdesigner richt zich tot volwassenen met interesse voor een job als webdesigner/graficus.

Nadere informatie

Environmental & Safety Services # 4 22/02/2017-1

Environmental & Safety Services # 4 22/02/2017-1 Environmental & Safety Services # 4 22/02/2017-1 HET BODEMDECREET EN WATERBODEMS SHE-forum Essenscia Gent, 22 februari 2017 # 4 22/02/2017-2 Afkortingen MvT: Memorie van toelichting BBO: beschrijvend bodemonderzoek

Nadere informatie

- Deskundige ten behoeve van het Provinciaal Technisch Instituut ( PTI), Graaf Karel de Goedelaan 7, 8500 Kortrijk

- Deskundige ten behoeve van het Provinciaal Technisch Instituut ( PTI), Graaf Karel de Goedelaan 7, 8500 Kortrijk 2016/15 De Provincie West-Vlaanderen gaat, in het Nederlands, over tot de organisatie van een vergelijkende selectieprocedure voor de aanleg van een werfreserve deskundige budgetbeheerder/multimedia coördinator

Nadere informatie

BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER. Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER. Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Bioremediering wetgeving Richtlijn Duurzaam gebruik van pesticiden (EU 2009/128) Vlaanderen: Vlarem -

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

Bijzondere beroepstitel:

Bijzondere beroepstitel: 2012 2013 Bijzondere beroepstitel: Verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg Hogeschool West-Vlaanderen Departement Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 Wouter.Decock@howest.be

Nadere informatie

2 Postgraduaten KHLim + 2 getuigschriften Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - Afdeling Milieuvergunningen

2 Postgraduaten KHLim + 2 getuigschriften Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - Afdeling Milieuvergunningen 2 Postgraduaten KHLim + 2 getuigschriften Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - Afdeling Milieuvergunningen Milieucoördinator B: lesrooster september december (2 dagen per week + eindwerk ): 25 studiepunten

Nadere informatie

Handhaving pesticidendecreet en uitvoeringsbesluiten 02/05/2013 VMM

Handhaving pesticidendecreet en uitvoeringsbesluiten 02/05/2013 VMM Handhaving pesticidendecreet en uitvoeringsbesluiten Principe Art. 11 Pesticidendecreet Voor decreet en de uitvoeringsbesluiten uitoefenen van toezicht opleggen van bestuurlijke maatregelen onderzoeken

Nadere informatie

LUCHTVERONTREINIGING EN -ZUIVERING

LUCHTVERONTREINIGING EN -ZUIVERING INHOUD Voorwoord 13 Inleiding 15 Indeling van milieuproblemen 19 Indeling van dit boek 19 Inleiding tot de Vlaamse milieuwetgeving voor bedrijven 19 Deel 1. LUCHTVERONTREINIGING EN -ZUIVERING 21 1. Inleiding

Nadere informatie

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard.

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard. 2016/6 De Provincie West-Vlaanderen gaat over tot de organisatie van een vergelijkende selectieprocedure in combinatie met een procedure voor interne mobiliteit, in het Nederlands, voor de aanwerving van

Nadere informatie

Graduaat Informatica. Erkend diploma. Ervaren lesgevers. Educatief verlof. Modulaire opleiding. Avond- + zaterdaglessen. Nieuwste technieken en talen

Graduaat Informatica. Erkend diploma. Ervaren lesgevers. Educatief verlof. Modulaire opleiding. Avond- + zaterdaglessen. Nieuwste technieken en talen Boeiende opleidingen ontdekken Je carrièrekansen vergroten Erkend diploma Graduaat Informatica Ervaren lesgevers Modulaire opleiding Moderne lesinfrastructuur Avond- + zaterdaglessen Educatief verlof 1,15

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 20; 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (B.S., 10 februari 2009) De Vlaamse

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLVER-2011-0104/ELSL/kadc BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN NV COLOMBUS-HTC, BVBA AFVALSTOFFEN

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Voor welke categorie?... 2 2. Wie kan deelnemen?... 3 3. Voor te leggen documenten... 3 3.1. Documenten van de begeleider... 4 3.2. Documenten

Nadere informatie

HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. CATEGORIEËN WAARVOOR AL DAN NIET EEN THEORETISCH EXAMEN IS VEREIST...2 II. WIE KAN DEELNEMEN AAN EEN THEORETISCH EXAMEN?...3 III. VOOR TE LEGGEN

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 20 januari 2003 betreffende het programma, de voorwaarden en de examenjury voor het praktisch bekwaamheidsexamen van de erkende boekhouders en erkende boekhouders-fiscalisten Bron

Nadere informatie

SO-mailing 11 december 2013 - Nr.5

SO-mailing 11 december 2013 - Nr.5 11-12-2013 Samenwerkingsovereenkomst Vlaams Gewest gemeenten/steden/provincies Centraal Aanspreekpunt Lokale Overheden SO-mailing 11 december 2013 - Nr.5 1. SO 2008-2013: einddatum particuliere subsidiedossiers

Nadere informatie

2015/21 DEEL I: AANWERVING

2015/21 DEEL I: AANWERVING 2015/21 De Provincie West-Vlaanderen gaat over tot de organisatie van een vergelijkende selectieprocedure in combinatie met een bevorderingsprocedure, in het Nederlands, voor de aanwerving van een voltijds

Nadere informatie

Beste kandidaat-lesgever

Beste kandidaat-lesgever Beste kandidaat-lesgever Bedankt voor je interesse in de opleiding tot rijschoollesgever aan het Vlaams VerkeersOpleidingsCentrum (VVOC), onderdeel van de Rijschool Sanderus NV. Om als lesgever in een

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar 2015-2016 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door KU Leuven, Faculteit Letteren, campus Antwerpen

Nadere informatie

Ontheffing tot het opstellen van een MER

Ontheffing tot het opstellen van een MER Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid, Dienst Mer Koning Albert II-laan 20, bus 8 1000 BRUSSEL Tel: 02/553.80.79 fax: 02/553.80.75 Ontheffing

Nadere informatie

U neemt een vergunde mestopslag in gebruik die hoort bij een bestaande (leegstaande) exploitatie.

U neemt een vergunde mestopslag in gebruik die hoort bij een bestaande (leegstaande) exploitatie. FAQ s opslag van vaste dierlijke op landbouwgrond 1. Wat is vaste dierlijke mest? Onder vaste dierlijke mest wordt verstaan: champost stalmest vaste fractie na het scheiden van dierlijke mest dierlijke

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar 2012-2013 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door Lessius in samenwerking met de rechtbank, de balie

Nadere informatie

HOOFDSTUK 06 Code 78 Automatische versnellingsbak

HOOFDSTUK 06 Code 78 Automatische versnellingsbak HOOFDSTUK 06 Code 78 Automatische versnellingsbak INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VERKRIJGEN / WEGLATEN VAN CODE 78 - AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAK... 2 1. Definitie... 2 2. Verkrijgen van code 78... 2 2.1.

Nadere informatie

Aanbevolen: kennis van of in hetzelfde semester met de modules A1(toegepaste wiskunde 1) en A6 (basis theoretische mechanica)

Aanbevolen: kennis van of in hetzelfde semester met de modules A1(toegepaste wiskunde 1) en A6 (basis theoretische mechanica) Opleiding Elektromechanica Code B1 Mechanica/Sterkteleer Academiejaar 2015-2016 Semester: - 1 dag- en avondtraject Studieomvang 6 studiepunten Totale studietijd 160 Aantal lestijden 80 Aandeel lestijden

Nadere informatie

Opleidingen BOA Rechtskennis Gespreks- en benaderingstechnieken

Opleidingen BOA Rechtskennis Gespreks- en benaderingstechnieken Opleidingen BOA Rechtskennis Gespreks- en benaderingstechnieken Adres Spoorstraat 5 5975 RK Sevenum Openingstijden Maandag t/m vrijdag 08:30-17:00 uur E-mail: info@112academy.nl Website: www.112academy.nl

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENTEN 2012/2013 versie 28/09/2012 goedgekeurd RvB + addenda Pagina 1 van 21

EXAMENREGLEMENTEN 2012/2013 versie 28/09/2012 goedgekeurd RvB + addenda Pagina 1 van 21 EXAMENREGLEMENTEN 2012/2013 versie 28/09/2012 goedgekeurd RvB + addenda Pagina 1 van 21 EXAMENREGLEMENT VOOR DE CURSISTEN VAN DE LINEAIRE BASISCOMPONENTEN EN ACTUALISATIES ONDERNEMERSCHAPSTRAJECTEN SYNTRA

Nadere informatie

Infobrief C met vakbekwaamheid

Infobrief C met vakbekwaamheid Infobrief C met vakbekwaamheid In deze infobrief willen wij u enerzijds de opleiding toelichten. Anderzijds hopen wij u ook wegwijs te maken in de administratie rond het rijexamen. Opleiding: Theorie categorie

Nadere informatie

Situering van de watertoets in het Decreet Integraal Waterbeleid

Situering van de watertoets in het Decreet Integraal Waterbeleid Situering van de watertoets in het Decreet Integraal Waterbeleid Filip Raymaekers VMM afdeling Operationeel Waterbeheer Voorzitter CIW Werkgroep Watertoets Situering van de watertoets in het Decreet Integraal

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Alexander Vercamer, Peter Hertog, Jozef Dauwe, leden Frans Van Gaeveren, toegevoegd lid Albert De Smet, provinciegriffier

Nadere informatie

Studiedag 8 oktober 2015

Studiedag 8 oktober 2015 Studiedag 8 oktober 2015 Vakbekwaamheid Basiskwalificatie en nascholing Rechtsbronnen Europese richtlijn: 2003/59/EG Nationale regelgeving: KB 23 maart 1998 (rijbewijs) KB 4 mei 2007 (vakbekwaamheid) Doelstelling

Nadere informatie

Infobrief C zonder vakbekwaamheid

Infobrief C zonder vakbekwaamheid Infobrief C zonder vakbekwaamheid In deze infobrief willen wij u enerzijds de opleiding toelichten. Anderzijds hopen wij u ook wegwijs te maken in de administratie rond het rijexamen. Vrijgestelden vakbekwaamheid

Nadere informatie

INTEGRAAL MILIEUJAARVERSLAG

INTEGRAAL MILIEUJAARVERSLAG / handleiding imjv INTEGRAAL MILIEUJAARVERSLAG Handleiding deel Grondstoffen publicatiedatum / 1.02.2016 http://imjv.milieuinfo.be INHOUD 1 Wie moet rapporteren?... 3 2 Wat moet gerapporteerd worden?...

Nadere informatie

Postacademische opleiding. Offshore windenergie Permanente vorming

Postacademische opleiding. Offshore windenergie Permanente vorming Postacademische opleiding Offshore windenergie 2016-2017 Permanente vorming Tegen 2020 wil België 13% van haar energie uit hernieuwbare energiebronnen halen. Windenergie speelt daarin een cruciale rol.

Nadere informatie

NIEUW Invoering vakbekwaamheid voor de categorie D vanaf 10 september 2008

NIEUW Invoering vakbekwaamheid voor de categorie D vanaf 10 september 2008 NIEUW Invoering vakbekwaamheid voor de categorie D vanaf 10 september 2008 Vanaf 10 september 2008 moeten alle bestuurders van een voertuig behorende tot de categorie D en die in beroepsverband rijden,

Nadere informatie

Opleiding Aquaristiek

Opleiding Aquaristiek DEPARTEMENT VERPLEEGKUNDE EN BIOTECHNOLOGIE Wilgenstraat 32 T +32 51 23 23 30 www.katho.be/hivb B-8800 Roeselare F +32 51 22 82 58 hivb@katho.be Permanente vorming Academiejaar 2012-2013 Opleiding Aquaristiek

Nadere informatie

HOOFDSTUK 10 SCHOLING EN EXAMENS

HOOFDSTUK 10 SCHOLING EN EXAMENS HOOFDSTUK 10 SCHOLING EN EXAMENS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN...2 II. SCHOLING...2 1. Principe... 2 2. Vrijstellingen... 3 III. EXAMENS...3 1. Vrijstellingen... 3 1.1 Theoretisch examen... 3

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

Diploma zonder naar school te gaan

Diploma zonder naar school te gaan examen commissie Je hebt de middelbare school niet afgemaakt. Toch zou je graag een diploma secundair onderwijs halen, maar je wil niet terug naar school. Als je met succes examens aflegt bij de Examencommissie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg 1. ORGANISATIE 1.1 De BasisVorming Theologie (verder in de tekst afgekort als BVT) is een samenwerkingsovereenkomst tussen de vzw Bisdom

Nadere informatie

Informatiebrief Initiator Ropeskipping

Informatiebrief Initiator Ropeskipping Informatiebrief Initiator Ropeskipping Datum zaterdag 17 augustus 2013 t.e.m. vrijdag 23 augustus 2013 Cursusplaatsen Leslokaal Sportverblijf - Zuiderlaan 14, 9000 Gent Wielerpiste Eddy - Zuiderlaan 8,

Nadere informatie

RIJBEWIJS OP SCHOOL wat moet en wat mag?

RIJBEWIJS OP SCHOOL wat moet en wat mag? RIJBEWIJS OP SCHOOL wat moet en wat mag? Op 13 maart heeft de minister van mobiliteit, sociale economie en gelijke kansen Kathleen Van Brempt een mededeling gedaan over het Rijbewijs op school. Hierover

Nadere informatie

Orde van Vlaamse Balies

Orde van Vlaamse Balies Orde van Vlaamse Balies www.advocaat.be Koningsstraat 148 B 1000 Brussel T +32 (0)2 227 54 70 F +32 (0)2 227 54 79 info@advocaat.be REGLEMENT BETREFFENDE DE BEROEPSOPLEIDING HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN

GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN INHOUD - Achtergrond wetgeving - Wat zijn decibels? - Indeling in geluidsniveaus - Welke toelating of vergunning? - Geluid meten - Controle - Communiceer vooraf! ACHTERGROND

Nadere informatie

Vlaremtrein 2011 Muziekactiviteiten Overige wijzigingen

Vlaremtrein 2011 Muziekactiviteiten Overige wijzigingen Overzicht 1. Terugblik 2012 Vlaremtrein 2011 Muziekactiviteiten Overige wijzigingen 2. In de pijplijn Vlaremtrein 2012 Besluit diffuse emissies Vlaremtrein 2013 Omgevingsvergunning Permanente vergunning

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt, Hilde Bruggeman, leden

Nadere informatie

HOOFDSTUK 10 SCHOLING EN EXAMENS

HOOFDSTUK 10 SCHOLING EN EXAMENS HOOFDSTUK 10 SCHOLING EN EXAMENS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN...2 II. SCHOLING...2 1. Principe... 2 2. Vrijstellingen... 3 III. EXAMENS...3 1. Vrijstellingen... 3 1.1 Theoretisch examen... 3

Nadere informatie

WETGEVING ERKENNING BOORBEDRIJVEN EN BLIK OP NABIJE TOEKOMST. Ywan De Jonghe VMM Afdeling Operationeel Waterbeheer - Dienst Grondwaterbeheer

WETGEVING ERKENNING BOORBEDRIJVEN EN BLIK OP NABIJE TOEKOMST. Ywan De Jonghe VMM Afdeling Operationeel Waterbeheer - Dienst Grondwaterbeheer WETGEVING ERKENNING BOORBEDRIJVEN EN BLIK OP NABIJE TOEKOMST Ywan De Jonghe VMM Afdeling Operationeel Waterbeheer - Dienst Grondwaterbeheer ONTSTAAN ERKENNING Decretale basis zit sinds 1 januari 1997 vervat

Nadere informatie

Bijzondere beroepstitel:

Bijzondere beroepstitel: 2012 2013 Bijzondere beroepstitel: Verpleegkundige gespecialiseerd in de geriatrie Hogeschool West-Vlaanderen Departement Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 Wouter.Decock@howest.be Situering van

Nadere informatie

Je kan het examen voor het behalen van het Algemeen en/of Beperkt stuurbrevet bij NAUTIBEL afleggen. MEER

Je kan het examen voor het behalen van het Algemeen en/of Beperkt stuurbrevet bij NAUTIBEL afleggen. MEER Het stuurbrevet is een verplicht document dat elke stuurman/vrouw moet bezitten die een pleziervaartuig bestuurt. Dit pleziervaartuig is kleiner of gelijk aan 15m lengte en dat kan door een motor aangedreven

Nadere informatie

Industriële wetenschappen Voortgezette opleidingen KAHO Sint-Lieven. Academiejaar 2013-2014

Industriële wetenschappen Voortgezette opleidingen KAHO Sint-Lieven. Academiejaar 2013-2014 Industriële wetenschappen Voortgezette opleidingen KAHO Sint-Lieven Academiejaar 2013-2014 Dienst Voortgezette Opleidingen KAHO Sint-Lieven, Gebroeders De Smetstraat 1, 9000 Gent Preventieadviseur Basismodule

Nadere informatie

De VTS-denkcel golf bestaat uit vertegenwoordigers van de VTS, de VVG en de PGA of Belgium.

De VTS-denkcel golf bestaat uit vertegenwoordigers van de VTS, de VVG en de PGA of Belgium. 1. WIE KAN INITIATOR WORDEN? De kandidaat moet: - een golfer zijn met hcp 18.4 of beter, 4 weken voor start van de opleiding (opleiding start op 12/12/15). - geboren zijn in het jaar 1999 of vroeger. -

Nadere informatie

ski- en snowboardvakanties

ski- en snowboardvakanties 13 14 WINTER 2013-2014 INITIATOR INSTRUCTEUR DAG 1: Wanneer? 20 oktober om 9u30 Waar? Aan Skidôme Terneuzen Dagkaart skibaan incl. lunch: 34,50 Ter plaatse te betalen aan de docent die afrekent voor de

Nadere informatie

Opleiding Aspirant-Initiator. Draaiboek voor de organisatie van erkende cursus Aspirant-Initiator Hockey voor organisatoren

Opleiding Aspirant-Initiator. Draaiboek voor de organisatie van erkende cursus Aspirant-Initiator Hockey voor organisatoren Opleiding Aspirant-Initiator Draaiboek voor de organisatie van erkende cursus Aspirant-Initiator Hockey voor organisatoren 1. Inleiding Het is een feit dat vandaag veel sporttechnisch niet gediplomeerde

Nadere informatie

Geluidsnormen voor muziekactiviteiten

Geluidsnormen voor muziekactiviteiten Geluidsnormen voor muziekactiviteiten Joke Schauvliege Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Woensdag 29 februari Merelbeke Vlaamse Regering Reglementering geluidsnormen Doelstelling: voorkomen

Nadere informatie

Categorie die men wil bekomen Te volgen modules Theorie Praktijk. Module 1 Module 2. Indien Cat. IIIB. Module 1 Module 5

Categorie die men wil bekomen Te volgen modules Theorie Praktijk. Module 1 Module 2. Indien Cat. IIIB. Module 1 Module 5 Hou jij van gymnastiek? Heb je een goed oog voor mooie en goede oefeningen? Dan is jureren misschien wel iets voor jou! Grijp je kans en volg een jurycursus. Misschien zien we je dan volgend seizoen achter

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige Milieu (m/v) Doelstelling van de functie Als Deskundige Milieu adviseert u de milieuvergunningen die op het grondgebied

Nadere informatie

1 Theorie examen categorie B

1 Theorie examen categorie B 1 Theorie examen categorie B Na 2 opeenvolgende mislukkingen voor het theorie examen categorie B, kan een kandidaat voor het rijbewijs categorie B enkel een nieuw theorie examen afleggen op voorlegging

Nadere informatie

Overzicht. Bevoegdheden inzake milieu. Internationaal: België:

Overzicht. Bevoegdheden inzake milieu. Internationaal: België: Overzicht An Cliquet Vakgroep Internationaal publiekrecht, Universiteit Gent Brussel, 18 oktober 2011 Internationaal: Bevoegdheden inzake milieu Evolutie van internationaal milieurecht Internationale rechtsregels

Nadere informatie

Opleidingsfiche voor "Verzekeringsbemiddeling: Klassikale opleiding met examen"

Opleidingsfiche voor Verzekeringsbemiddeling: Klassikale opleiding met examen Opleidingsfiche voor "Verzekeringsbemiddeling: Klassikale opleiding met examen" Doelstellingen OPGELET BIJ HET INSCHRIJVEN OP EEN BESCHIKBARE DATUM VOOR DEZE CURSUS! ONGEVEER 10 WERKDAGEN ZIJN NODIG VOOR

Nadere informatie

Nieuwe instrumenten in het bodembeleid

Nieuwe instrumenten in het bodembeleid Nieuwe instrumenten in het bodembeleid ECOnext, Afdelingshoofd Bodembeheer OVAM Programma Nieuwe instrumenten voor de vastgoedsector Regeling cofinanciering Wijzigingen door omzetting Richtlijn Industriële

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar 2016-2017 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door KU Leuven, Faculteit Letteren, campus Sint-Andries

Nadere informatie

HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE

HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VRACHTWAGENS GROEP C: CATEGORIEËN C1, C1E, C EN CE...3 1. Overzichtstabel

Nadere informatie

Wijzigingen vanaf 01.05.2013

Wijzigingen vanaf 01.05.2013 MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Brusselsesteenweg 460, 2800 Mechelen BE-0400.824.586 RPR rechtsgebied Mechelen BUREAU VOOR TECHNISCHE CONTROLE nv MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Santvoortbeeklaan 34/36-2100 DEURNE BE-0404.288.971

Nadere informatie

Geïntegreerd advies bij het "Verzoek tot raadpleging voor het RUP regionaal bedrijventerrein Eke"

Geïntegreerd advies bij het Verzoek tot raadpleging voor het RUP regionaal bedrijventerrein Eke Geïntegreerd advies bij het "Verzoek tot raadpleging voor het RUP regionaal bedrijventerrein Eke" 1. Adviesvraag : De adviesvraag ten behoeve van het verzoek tot raadpleging voor het "RUP regionaal bedrijventerrein

Nadere informatie

HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID

HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID VOOR BEROEPSCHAUFFEURS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D EN DE EUROPESE RICHTLIJN 2003/59/EG KONINKLIJK BESLUIT VAN 04/05/2007 BETREFFENDE HET RIJBEWIJS,

Nadere informatie

Uitvoering Besluit van de Vlaamse Regering op de ondernemerschapstrajecten

Uitvoering Besluit van de Vlaamse Regering op de ondernemerschapstrajecten MSN/NOTA/2012/114 06.09/2012 NOTA AAN HET MANAGEMENT SYNTRA-NETWERK Betreft: Uitvoering Besluit van de Vlaamse Regering op de ondernemerschapstrajecten Examenreglementen Probleemstelling: Het Besluit van

Nadere informatie

LUIK 1: INTEGRATIE IN DE FUNCTIE VAN VERKEERSPOLITIE (min 42 uren)

LUIK 1: INTEGRATIE IN DE FUNCTIE VAN VERKEERSPOLITIE (min 42 uren) 1 FUNCTIONELE OPLEIDING VERKEERSPOLITIE (artikel 4 van het koninklijk besluit van 3 december 2005 betreffende de functionele opleidingen van de personeelsleden van de politiediensten) A. DUUR VAN DE OPLEIDING

Nadere informatie

EXAMEN REGLEMENT. Ontdek meer dan 500 opleidingen op www.syntra-mvl.be

EXAMEN REGLEMENT. Ontdek meer dan 500 opleidingen op www.syntra-mvl.be EXAMEN REGLEMENT Ontdek meer dan 500 opleidingen op www.syntra-mvl.be EXAMENREGLEMENT VOOR DE CURSISTEN VAN DE LINEAIRE BASISCOMPONENTEN EN ACTUALISATIES ONDERNEMERSCHAPSTRAJECTEN SYNTRA (beroepskennis

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Alexander Vercamer, Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt, Hilde Bruggeman, leden Albert De Smet, provinciegriffier

Nadere informatie

(Inwerkingtreding , gepubliceerd in BS van )

(Inwerkingtreding , gepubliceerd in BS van ) Administratieve Schikking betreffende de toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Federale Republiek Brazilië (Inwerkingtreding 01-12-2014, gepubliceerd

Nadere informatie

Opleiding 2009-2010 Adviseur in ecorenovatie

Opleiding 2009-2010 Adviseur in ecorenovatie Opleiding 2009-2010 Adviseur in ecorenovatie Kandidatuuroproep Adviseur worden in eco-renovatie In Europa is de bouwsector een van de grootste verbruikers van de natuurlijke rijkdommen, de energie en het

Nadere informatie

Bestuursrechtelijke. Handhaving. NIVOO Opleidingen & Uitgeverij Tel: 0346 21 74 21 Email: info@nivoo.nl

Bestuursrechtelijke. Handhaving. NIVOO Opleidingen & Uitgeverij Tel: 0346 21 74 21 Email: info@nivoo.nl Bestuursrechtelijke Handhaving NIVOO Opleidingen & Uitgeverij Tel: 0346 21 74 21 Email: info@nivoo.nl Bestuursrechtelijke Handhaving Veel feiten binnen het domein Openbare Ruimte kunnen via het bestuursrecht

Nadere informatie

Onderwijs op maat: een start met voorsprong

Onderwijs op maat: een start met voorsprong Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Academiejaar 2013-2014 Onderwijs op maat: een start met voorsprong Infobundel Office Management Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Nationalestraat

Nadere informatie

BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG

BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen Dienst Milieu en Klimaat BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG Dossiernummer 2017133 Internnummer 2079/E/42/BDW Door

Nadere informatie

Een overzicht van de mer-procedure en bespreking van de terinzagelegging van de kennisgeving

Een overzicht van de mer-procedure en bespreking van de terinzagelegging van de kennisgeving WOORD VOORAF: Een overzicht van de mer-procedure en bespreking van de terinzagelegging van de kennisgeving De bedoeling van dit voorwoord is om een kort overzicht te geven van de mer-procedure. Tevens

Nadere informatie

Voortgezette opleidingen. Postgraduaatopleidingen en permanente vorming voor industriële wetenschappen en technologie. http://dvo.odisee.

Voortgezette opleidingen. Postgraduaatopleidingen en permanente vorming voor industriële wetenschappen en technologie. http://dvo.odisee. ACADEMIEJAAR 2015-2016 PERMANENTE VORMING Voortgezette opleidingen Postgraduaatopleidingen en permanente vorming voor industriële wetenschappen en technologie http://dvo.odisee.be PERMANENTE VORMING Preventieadviseur

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Diploma zonder naar school te gaan

Diploma zonder naar school te gaan examen commissie Je hebt de middelbare school niet afgemaakt. Toch zou je graag een diploma secundair onderwijs halen, maar je wil niet terug naar school. Als je met succes examens aflegt bij de Examencommissie

Nadere informatie

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant De Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen biedt de houders van een diploma opgenomen

Nadere informatie

:.n - Vlaamse Regering -~~~~ 't,,;, LNE/AMV/ERK/Gelijkwaardigheid/2011/1

:.n - Vlaamse Regering -~~~~ 't,,;, LNE/AMV/ERK/Gelijkwaardigheid/2011/1 Vlaamse Regering -~~~~ = ~:~ 't,,;, :.n - LNE/AMV/ERK/Gelijkwaardigheid/2011/1 Ministerieel besluit houdende de beslissing over de aanvraag tot gelijkwaardigheid, ingediend door de Associatie voor Thermische

Nadere informatie

Postacademische opleiding. Offshore windenergie 2015-2016. Permanente vorming

Postacademische opleiding. Offshore windenergie 2015-2016. Permanente vorming Postacademische opleiding Offshore windenergie 2015-2016 Permanente vorming Tegen 2020 wil België 13% van haar energie uit hernieuwbare energiebronnen halen. Windenergie speelt daarin een cruciale rol.

Nadere informatie

Postacademische opleiding. Offshore windenergie 2015-2016. Permanente vorming

Postacademische opleiding. Offshore windenergie 2015-2016. Permanente vorming Postacademische opleiding Offshore windenergie 2015-2016 Permanente vorming Opleiding Deze opleiding biedt de mogelijkheid om je te verdiepen in de windenergie en kennis op te doen die specifiek is voor

Nadere informatie

Nr 6 (extra nummer) 17 september De regionale ondersteunpunten kinderopvang of ROK s. 2. Bouwsteen 1: Werkgroep kwaliteit

Nr 6 (extra nummer) 17 september De regionale ondersteunpunten kinderopvang of ROK s. 2. Bouwsteen 1: Werkgroep kwaliteit Nr 6 (extra nummer) 17 september 2010 Lees dit e-zine op www.vvsg.be stuur een bericht naar de redactie schrijf in/uit 1. De regionale ondersteunpunten kinderopvang of ROK s 2. Bouwsteen 1: Werkgroep kwaliteit

Nadere informatie