BOUWHULP DOCUCENTER NV Oude Molenstraat 3 te 9170 SINT-GILLIS-WAAS tel (000) fax (000) gsm (0000)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BOUWHULP DOCUCENTER NV Oude Molenstraat 3 te 9170 SINT-GILLIS-WAAS tel (000) 00.00.00 fax (000) 00.00.00 gsm (0000) 000.000"

Transcriptie

1 BOUWHULP DOCUCENTER NV Dit is alleen maar een voorbeeld, hier komt uw eigen firma embleem VEILIGHEIDS- en GEZONDHEIDSPLAN Voor uitvoering van werken door het personeel en onderaannemers van: BOUWHULP DOCUCENTER NV Oude Molen te 90 SINT-GILLIS-WAAS tel (000) (000) gsm (0000) Dit is een voorbeeld. Hier worden ingevoerd de gegevens van uw eigen onderneming

2 BOUWHULP DOCUCENTER NV Dit is alleen maar een voorbeeld, hier komt uw eigen firma embleem VEILIGHEIDS- en GEZONDHEIDSPLAN DEEL A. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

3 TERREINSPECIFIEKE GEGEVENS Werf - Bouwplaats post Fax directiecontact De bouwheer onder. werfleiding De Architect vermeld onder., de aannemer. indien géén Architect Beschrijving van het te realiseren bouwwerk : LIJST MET DE BETROKKEN PARTIJEN. in geval van een verbouwing is het telefoon bouwheer tevens telefoonnr. werf Bouwheer post Tel contactpersoon. Bouwdirectie-ontwerp post contactpersoon. Bouwdirectie-toezicht post contactpersoon Gemeente 4. Directie - Stabiliteit post contactpersoon 5. Directie - Technieken post contactpersoon

4 . Bouwdirectie-uitvoering Naam van de onderneming gemiddelde bezetting post directie werfleider interne preventieadviseur adres: Hoofdaannemer en/of Algemene Ruwbouw maximum. Coördinator Veiligheid & Gezondheid bij het ontwerp post Veiligheidscoördinator niveau 8. Coördinator Veiligheid & Gezondheid verwezenlijking post Veiligheidscoördinator niveau 9. N.A.V.B. Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne in het bouwbedrijf Sint-Jans 4 post 000 Brussel (0) (0) afgevaardigde(n) website: 0. De vroegere Technische Inspecties en de Medische Inspecties werden samengevoegd in een dienst genaamd TOEZICHT OP HET WELZIJN OP HET WERK, gebruikelijk afgekort tot TWW Het vroegere Ministerie van Arbeid en Tewerkstelling wordt thans genoemd FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG, gebruikelijk afgekort tot FOD WASO Volgens ligging bouwplaats. Hieronder volgen de adressen van de Provinciale Afdelingen. Technische inspectie WASO Medische inspectie WASO Breidel post 8000 BRUGGE FOD WASO / TWW WEST-VLAANDEREN Adviseur-Generaal JOHNNY DEPLANCKE (050) (050)

5 Technische inspectie WASO Medische inspectie WASO FOD WASO/TWW Ambtsgebied BRUSSEL Ingenieur-Directeur LUC VAN HAMME Ernest Blerot post 00 BRUSSEL (0).45.4 (0).45. Technische inspectie WASO Medische inspectie WASO FOD WASO/TWW ANTWERPEN Ingenieur-Directeur ERIC VAN BRITSOM Theater Building, Italielei 4 bus post 000 ANTWERPEN (0).9.05 (0). Technische inspectie WASO Medische inspectie WASO FOD WASO/TWW LIMBURG Ingenieur-Directeur PIETER DE MUNCK Verwilghensingel 5 bus post 500 HASSELT (0).. (0)..89 Technische inspectie WASO Medische inspectie WASO Ter Plaeten, Sint-Lievenslaan B post 9000 GENT FOD WASO/TWW OOST-VLAANDEREN Geneesheer-Directeur JAN DE VIL (09) 8..0 (09)..0 Technische inspectie WASO Medische inspectie WASO FOD WASO/TWW VLAAMS BRABANT Geneesheer-Directeur DIRK VAN NUFFEL Philipssite A bus 8 post 00 LEUVEN (0).88.0 (0) Technische inspectie WASO Medische inspectie WASO FOD WASO/TWW WAALS BRABANT Ingenieur-Directeur GILBERT HENRIET Rue Ferrer post 000 CHARLEROI (0) (0) Technische inspectie WASO Medische inspectie WASO Rue du chapitre post 000 MONS FOD WASO/TWW HENGOUWEN-WEST Ingenieur-Directeur GUY LETAWE (05) (05).9.9 De juiste ligging van de bouwplaats bepaalt welke Provinciale Afdeling bevoegd is. 5

6 ALGEMENE ADMINISTRATIEVE GEGEVENS VAN DE ONDERNEMING Benaming van de onderneming Juridische vorm van de onderneming Adres - Zetel van de Onderneming Adres - Kantoren van de onderneming Telefoons Faxs adressen Nummer RSZ Ondernemings Erkenning Erkenning Erkenning Nace Code Nace Code Nace Code Hoofd van de Onderneming Interne Preventieadviseur Contactpersoon Techniek Contactpersoon betreffende Veiligheid Externe Dienst voor Preventie Bevoegde Dienst TWW Zie de aanduidingen op de bladzijde 4 en 5 Bevoegde Deskundige NAVB lijst van deskundigen te raadplegen op Arbeidsgeneeskundige Dienst Verzekering Arbeidsongevallen Verzekering Burgerlijke Verantwoordel. Aard werken op deze werf uitgevoerd Projectleider Werfleider Veiligheidsverantwoordelijke op de werf EHBO-verantwoordelijke op de werf Telefoon van de werf Fax van de werf Maximaal aantal werknemers op de werf Aanvang van de werken Vermoedelijke duur van de werken

7 LIJST ONDERAANNEMERS DIE WERKEN UITVOEREN VOOR DE ONDERNEMING.. Activiteit : Naam van de onderneming gemiddelde bezetting post directie werfleider adres:. Activiteit : Naam van de onderneming gemiddelde bezetting post directie werfleider adres:. Activiteit : Naam van de onderneming gemiddelde bezetting post directie werfleider adres: 4. Activiteit : Naam van de onderneming gemiddelde bezetting post directie werfleider adres: 5. Activiteit : Naam van de onderneming gemiddelde bezetting post directie werfleider adres: maximum maximum maximum maximum maximum

8 In overeenstemming met de bepalingen van het Bouwplaatsreglement mag geen enkele uitvoerder werken aanvangen en/of de werf verlaten zonder zich, met elk aannemelijk middel, te hebben aangemeld bij de veiligheidscoördinator en het onderstaande document te hebben onderschreven voor kennisname van het V&G-plan en de intentie tot goede uitvoering ervan Identificatie en gegevens handtekening aard van de uit te voeren begindatum einddatum Aannemer of uitvoerder verantwoordelijke werken of handelingen vd werken vd werken Dit formulier wordt bij het einde van de werkzaamheden overgemaakt aan de VC vermeld Blz, rubriek 8

9 BOUWHULP DOCUCENTER NV Dit is alleen maar een voorbeeld, hier komt uw eigen firma embleem VEILIGHEIDS- en GEZONDHEIDSPLAN DEEL B. BOUWPLAATSREGLEMENT Voor het personeel van de onderneming en haar onderaannemers 9

10 BOUWPLAATSREGLEMENT Voorschriften en gedragsregels voor het personeel van de onderneming en onderaannemers Definities Risicoanalyse : C.B.M. : P.B.M. : Arbeidsmiddelen : De onderneming : De VC : Het V&G-plan : Het VGM-plan : document dat opgesteld wordt door de onderneming en een gedetailleerde opsomming geeft van de maatregelen die de onderneming heeft voorzien om de veiligheid en gezondheid te verzekeren. Het omvat ten minste de gebruikte uitrusting en producten, de mogelijke risico s, de risico-evaluatie en de te nemen preventiemaatregelen. collectieve beschermingsmiddelen persoonlijke beschermingsmiddelen. alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten, gereedschappen en installaties. de onderneming-werkgever-uitvoerder zoals vermeld op het schutblad en deel A, Administratieve gegevens, voor wiens rekening dit Veiligheids-, Gezondheids- en milieuplan werd opgemaakt, samen met haar eigen personeelsleden en deze van haar eventuele onderaannemers. de veiligheidscoördinator-ontwerp of verwezenlijking aangesteld voor de in Deel A vermelde bouwplaats Het Veiligheids- en Gezondheidsplan opgemaakt door de VC voor de totaliteit van de betrokken bouwplaats Het Veiligheids-, Gezondheids en Milieuplan door de onderneming opgemaakt voor de deelwerken die zij uitvoert in het kader van haar normale beroepsbezigheden op de bouwplaats.. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING. De onderneming zal, vooraleer met de werken te starten, zijn risicoanalyse van de onderneming overhandigen of overmaken aan de Veiligheidscoördinator-verwezenlijking, die de conformiteit ervan met het V&G-plan verifieert en/of verdere instructies verschaft. De onderneming zal voor de bouwplaats een veiligheidsverantwoordelijke aan te duiden die gedurende de werkzaamheden op de bouwplaats aanwezig is. De gegevens van deze verantwoordelijke zijn te vinden in Deel A, Administratieve Gegevens van dit VGM-plan. De onderneming voorziet, minstens maandelijks, in het houden van taakgebonden opleidingen op de bouwplaats met al haar personeel, waarbij specifieke veiligheidsonderwerpen worden besproken..4 De onderneming verklaart dat de werknemers de nodige opleiding/beroepservaring en lichamelijke geschiktheid bezitten om de hen opgelegde taken (incl. verantwoordelijkheden in veiligheidsfunctie) uit te voeren en het bijhorende materieel te gebruiken en te bedienen op volstrekt veilige wijze..5 De personeelsleden van de onderneming mogen slechts worden aangetroffen op de voor hen voorziene werkplaatsen.. NOODPROCEDURES. De onderneming zal de procedures betreffende E.H.B.O. en arbeidsongevallen respecteren zoals bepaald in de regelgeving en het Veiligheids- en Gezondheidsplan opgemaakt door de VC aangesteld voor de specifieke bouwplaats.. Elk arbeidsongeval, incident of schadegeval zal de dag van het voorval worden gemeld aan de VC. Voor de arbeidsongevallen zal daarenboven een arbeidsongevallenrelaas aan de coördinator-verwezenlijking worden overhandigd.. De onderneming rust zijn lokalen uit met de wettelijke voorzieningen betreffende brandblussers en E.H.B.O. materiaal..4 Op de bouwplaats is ten minste één E.H.B.O.-hulpverlener permanent aanwezig. (Persoon met tenminste een basiskennis over verlenen van eerste hulp en kleine verwondingen).5 De onderneming zal steeds over voldoende, aangepaste en conforme brandbestrijdingsmiddelen beschikken. Indien een vuurvergunning verplicht is zal de onderneming tijdig daarvoor het nodige doen.. PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (P.B.M.). Het dragen van P.B.M., conform de geldende wetgeving, is op de bouwplaats voor IEDEREEN ZONDER UITZONDERING verplicht.. De onderneming zal op haar kosten P.B.M. ter beschikking stellen van haar personeel en/of bezoekers. Zij moet eveneens toezien op het gebruik ervan. Tevens moet zij ten gepaste tijde zorgen voor het onderhoud en de vernieuwing.. De werknemers van de onderneming zullen, in overeenstemming met hun opleiding en de gegeven instructies, op de juiste wijze gebruik maken van de P.B.M en ze na gebruik weer opbergen en onderhouden..4 De onderneming neemt beschermende maatregelen vanaf 80 db, stelt ter beschikking van haar personeel de nodige gehoorbescherming vanaf 85 db en voert geen werken uit met een geluidsniveau boven de 8 db..5 De werf- of ploegleider van de onderneming ziet er op toe dat de personeelsleden steeds hebben én gebruiken: - Veiligheidsschoenen type S met stalen tip, stalen zool, achillespeesbescherming en antislipzool. - Werkkledij aangepast aan de aard van de uit te voeren werken en de heersende weersomstandigheden - Een Veiligheidshelm die moet worden gedragen van zodra er kans bestaat op uit de hoogte vallend materiaal, bij het werken binnen het werkbereik van een actieve bouwkraan of bij het werken op aanzienlijke hoogte (+.00m) 4. COLLECTIEVE BESCHERMINGSMIDDELEN (C.B.M.) 4. Ter voorkoming van arbeidsongevallen zal onderneming waar nodig C.B.M. voorzien. De keuze wordt bepaald op basis van de Preventiebeginselen vastgelegd in hoofdstuk II algemene beginselen van de welzijnswet, waarin onder meer de voorkeur wordt gegeven aan collectieve bescherming boven persoonlijke bescherming. (4 augustus 99. / Wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de verwezenlijking van hun werk (B.S. 8/0/99) gewijzigd bij de Wet van /0/998 (B.S. 9/0/998)) 0

11 4. Het plaatsen en/of wegnemen van C.B.M. wordt geregeld in samenspraak met de coördinator-verwezenlijking. Geplaatste C.B.M. zullen NOOIT verwijderd worden zonder dat vervangende of definitieve beschermingen worden aangebracht. 4. Elke op de bouwplaats vastgelegde gevaarlijke of ongezonde toestand zal onmiddellijk aan de coördinator-verwezenlijking gemeld worden. 5. ORDE EN NETHEID 5. Het personeel van de onderneming dient ten minste dagelijks zijn werkposten op te ruimen en het afval af te voeren. 5. De wegen, doorgangen (minimaal 80 cm breed) en trappen moeten steeds vrij zijn van obstakels en hindernissen. Soepele leidingen en kabels mogen de doorgang niet belemmeren. Kruisen zij een doorgang, dan moeten ze beschermd worden tegen beschadiging. 5. Materialen zullen ordelijk en stabiel, beveiligd tegen weersinvloeden, in de daartoe voorziene zones worden gestapeld. 5.4 Losliggende materialen worden steeds tegen wegvliegen beveiligd. 5.5 De toegang tot de sanitaire installaties wordt steeds vrijgehouden. 5. Alle minimale voorzieningen voor de persoonlijke hygiëne zijn steeds voorzien (tenminste stromend water voor het wassen van de handen). MILIEU. Het verbranden van afval op de bouwplaats is verboden.. Klein afval wordt door het personeel van de onderneming verwijderd en afgevoerd als huisvuil. Ander afval wordt via containers afgevoerd na selectieve verzameling volgens de aard en samenstelling van de te verwijderen restmaterialen.. Eventuele brandstoffen bestemd voor de bouwplaatsmachines worden onder een zonnebescherming opgeslagen in een dubbelwandige tank voorzien van een opvangbak onder de kraan of verdeling..4 De onderneming neemt de nodige maatregelen om bodem-, lucht- en watervervuiling te verhinderen of minstens maximaal te milderen.. BOUWPLAATSINRICHTING. Voor grotere werken volgt de onderneming de bepalingen die door de VC werden opgenomen in het V&G-plan.. Voor kleinere werven wordt het door de onderneming voorgesteld in een afzonderlijk document, ter goedkeuring aan de Veiligheidscoördinator voorgelegd en duidelijk zichtbaar aangeplakt op de werf. Het vermeldt ten minste de volgende gegevens : - toegangen, wegen, rijrichting en parkings - ligging van nutsleidingen (H.S., L.S., telefoon, water, gas, ) - zones voor gezondheidsinrichtingen, opslaan van materieel, werkplaatsen - inplanting hijstoestellen en draaicirkel - opgestelde elektrische verdeelborden - E.H.B.O.-post. De onderneming stelt voor haar werknemers de wettelijk voorziene gezondheidsinrichtingen ter beschikking (C.A.O. van 5//84 K.B.B van /5/84 A.R.A.B. art. Bijlage III aan KB dd ) en zal deze dagelijks onderhouden. Maaltijden zullen enkel in de daartoe voorziene inrichtingen worden gebruikt..4 Het wegnemen, door de onderneming die zijn werken beëindigt, zal uitsluitend gebeuren in voorafgaand overleg met de VC zodat deze in de vervanging ervan zou kunnen voorzien..5 Het opstellen van werfburelen, refters, kleedkamers, sanitaire installaties, opslagplaatsen, zal enkel conform het inplantingsplan en in overleg met de coördinator-verwezenlijking gebeuren.. Uitsluitend voertuigen die materialen of materieel aanvoeren of afvoeren worden op de bouwplaats toegelaten 8. ELEKTRISCHE INSTALLATIE 8. De elektrische werfinstallatie zal,voorafgaandelijk aan elk gebruik, door een erkend organisme gekeurd worden conform het A.R.E.I. Het attest bevindt zich steeds op de werf. Elk defect moet ONMIDDELLIJK en door de meest gerede partij aan de onderneming worden gemeld. 8. Verdeelborden zullen steeds gesloten blijven. Het aansluiten kan enkel met aangepaste stekkers. Alle verbindingen (stekker /stopcontact) moeten geschikt zijn voor gebruik in vochtige omstandigheden, minimum IP Kabels zullen steeds opgehangen en/of afgeschermd worden tegen mogelijke beschadiging. 8.4 Werken aan de elektrische werfinstallaties mogen slechts gebeuren door bekwaam personeel volgend de regels van het goed vakmanschap 8.5 De onderneming staat zelf in voor de verlichting van haar werkposten. Deze verlichting moet worden uitgevoerd volgens de geldende wetgeving. De algemene verlichting en de eventuele noodverlichting behoort niet aan de onderneming maar is een taak voor de VC. 9. ARBEIDSMIDDELEN EN TOEBEHOREN 9. Enkel elektrisch materieel conform het A.R.E.I. mag op de bouwplaats aanwezig zijn en worden aangesloten op de daartoe voorziene verdeelborden. ( Industrieel materiaal minimaal x,5 mm IP44 ). 9. Alle arbeidsmiddelen op de bouwplaats door de onderneming of haar onderaannemers gebruikt beantwoorden aan de bepalingen van: - Het KB dd inzake het gebruik van arbeidsmiddelen - Het KB dd inzake het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen - Het KB dd inzake het gebruik van arbeidsmiddelen voor het heffen of hijsen van lasten 9. De onderneming zal zijn arbeidsmiddelen zodanig markeren dat ze identificeerbaar zijn als haar eigendom en uitrusting 9.4 De arbeidsmiddelen moeten geschikt zijn voor het uit te voeren werk en regelmatig gekeurd door een bevoegde persoon zodat bij het gebruik de veiligheid en gezondheid steeds gewaarborgd zijn. 9.5 Bij gebruik van arbeidsmiddelen, toebehorend aan de onderneming, door derden is DE GEBRUIKER verantwoordelijk voor de veiligheid. 9. Bij het gebruik van heftoestellen gelden volgende specifieke bepalingen : 9.5. Alle heftoestellen en hijstoebehoren, evenals grondverzetmachines om lasten te hijsen, die op de bouwplaats binnengebracht worden, zijn voorzien van een geldig keuringsattest

12 9.5. Bij gebruik van meerdere heftoestellen met overlappend werkbereik zal, in overleg met de coördinator-verwezenlijking, een gebruiksprocedure opgesteld worden. 9. Ladders zijn steeds in goede staat (zonder beschadigingen en stabiel) en uitgerust met aangepaste antislipvoorzieningen. Zij worden opgesteld op een goede, stevige ondergrond. Zij worden steeds vastgemaakt wanneer zij dienst doen als toegangsladder of wanneer de ladder 5 of meer sporten telt. De ladders steken steeds minimaal.00 m uit boven de werkvloer die zij bedienen. 9. Bij het gebruik van stellingen gelden volgende specifieke bepalingen : 9.. Elke stelling vanaf meter hoog zal voorzien zijn van leuningen, tussenleuningen en plinten. De werkvloer moet aaneensluitend zijn; d.w.z. zonder gevaarlijke ruimten tussen planken en de leuning voldoende stevig, rekening houdend met de belasting. 9.. De toegang tot de werkvloeren gebeurt door middel van trappen (torens) of ladders 9.. Voor de ingebruikname en minstens één maal per week wordt de stelling nagekeken door een bevoegde persoon van de onderneming Voor stellingen hoger dan 8 meter of voor stellingen blootgesteld aan buitengewone krachten zullen de nodige berekeningsnota s of normreferentie voorgelegd worden aan de coördinator-verwezenlijking. 0. GEVAARLIJKE, SCHADELIJKE OF HINDERLIJKE PRODUCTEN 0. Alle producten op de bouwplaats zullen reglementaire etiketten hebben of krijgen. Het eventuele gebruik van brandbare, toxische of andere gevaarlijke producten zal in het Deel II van dit document vermeld worden samen met de samenstelling ervan. 0. Het opslaan van producten en verwijderen van de verpakking gebeurt volgens de geldende wetgeving en in samenspraak met de VC 0. Een kopie van de veiligheids- en gezondheidssteekkaart (productfiche, chemische fiche of M.S.D.S.-fiche) van de gebruikte producten is steeds ter beschikking op de bouwplaats. De steekkaart omvat ten minste : - naam van de fabrikant - fysische eigenschappen - bijzondere kenmerken - gevaren/verschijnselen - preventie - blusstoffen/eerste hulp/evacuatie 0.4 Indien werken worden uitgevoerd waarbij schadelijke of hinderlijke dampen/gassen kunnen vrijkomen wordt met de VC maatregelen afgesproken om deze dampen of gassen of een efficiënte manier af te voeren tot onder het risiconiveau voor de gezondheid van de uitvoerders. WERKEN MET OPEN VLAM. Voor de aanvang van werken met open vlam vraagt de onderneming aan de VC of een vuurvergunning vereist is.. Het behandelen van gasflessen gebeurt met de meeste zorg. Lege gasflessen en gasflessen die niet worden gebruikt, worden buiten het gebouw op een vaste plaats rechtop opgeslagen, vastgemaakt, voorzien van beschermkop en beschermd tegen zon.. De zuurstof- en brandgasflessen worden bij gebruik verticaal of schuin onder een hoek van minimum 5 geplaatst. Bij voorkeur worden ze gemonteerd op een flessenkar. Op het einde van de dagtaak worden gasflessen dichtgedraaid en slangen en manometers ontspannen..4 Bij werken met een open vlam hoort een ABC-blusapparaat van minimum kg. CONTINUITEIT INZAKE UITRUSTING EN PREVENTIE. De werfuitrusting inzake sociale en sanitaire ruimtes zullen gedurende de volledige invoeringstermijn op de werf onverminderd aanwezig blijven, zolang als zij niet kunnen worden vervangen door evenwaardige ruimtes in de te realiseren bouwwerken en niet evenwaardig worden vervangen door de opvolgende uitvoerder. De onderneming sluit daartoe akkoorden en overeenkomsten met de voorgaande of de opvolgende uitvoerders inzake opvolging van de uitrusting en de verdeling van de daardoor ontstane kosten. Bij gebrek aan een ernstig akkoord brengt de onderneming deze toestand onder de aandacht van de VC die de partijen een akkoord oplegt, bij gebreke waaraan de onderneming haar bedoelde uitrusting wegneemt na een wachtperiode van 5 dagen na de melding aan de VC. 4. GEBRUIK VAN ROESVERWEKKENDE MIDDELEN 4. Het gebruik, en zelfs de aanwezigheid, van alcohol en andere roesverwekkende middelen op de werf zijn strikt verboden. De onderneming zal onmiddellijk van de werf verwijderen elk personeel dat van dergelijk roesmiddel gebruik heeft gemaakt, om het even of zulks zijn gedrag al of niet zichtbaar beïnvloedt of beïnvloedt heeft. 5. MELDING BEGIN EN EINDE VAN UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN 5. Geen enkele onderaannemer, wie dan ook, mag werkzaamheden, welke dan ook, op de werf aanvangen of uitvoeren zonder de aanvang daarvan te hebben gemeld, aan de onderneming en aan de coördinator-verwezenlijking, met elk mogelijk middel. 5. Geen enkele onderaannemer, wie dan ook, mag werkzaamheden, welke dan ook, op de werf aanvangen of uitvoeren zonder dit Bouwplaatsreglement en het werfexemplaar van het Veiligheids- en Gezondheidsplan te hebben onderschreven voor kennisname en voor intentie tot goede uitvoering ervan. 5. Geen enkele onderaannemer, wie dan ook, mag werkzaamheden, welke dan ook, beëindigen en/of de werf verlaten zonder de beëindiging daarvan te hebben gemeld, aan de onderneming en aan de coördinator-verwezenlijking, met elk mogelijk middel.. KENNISGEVING. Onderhavig bouwplaatsreglement wordt ter kennis gebracht van alle personeelsleden van de onderneming en haar onderaannemers. Het is op de werf beschikbaar op een voor de personeelsleden gemakkelijk te bereiken plaats, bij voorkeur de werfkeet of de plaats waar zij hun maaltijden nuttigen.. Van tijdelijke werkonderbrekingen wordt gebruik gemaakt om het werfexemplaar van het V&G-plan en het VGM-plan met het werfpersoneel door te nemen en te gebruiken als instructiemateriaal (in functie van een tool-box meeting).

13 BOUWHULP DOCUCENTER NV Dit is alleen maar een voorbeeld, hier komt uw eigen firma embleem VEILIGHEIDS- en GEZONDHEIDSPLAN DEEL C. ARBEIDSMIDDELEN

14 UITRUSTING EN ARBEIDSDMIDDELEN Het beschikbare en/of gebruikte materieel en uitrusting van de onderneming volg RUBRIEKEN EN BEPALINGEN in gebruik op de werf JA NEEN CE-markering aanwezig JA NEEN niet van toepassing 4 5 Heeft de onderneming veiligheidsattesten en/of -opleidingen? - VCA - ISO - BeSaCC - Andere: Beschikt de onderneming over een eigen interne Preventieadviseur? - Niveau I - Niveau II - Niveau III Is de onderneming de eerstoptredende uitvoerder op de bouwplaats? Indien ja, werd dan de voorafgaande melding van werfstart gedaan - Aan het NAVB - Aan de RSZ - Aan de Provinciale Technische Inspectie en/of TWW - Centrale elektronische aangifte via internet Verificatie van handelingen en uitrustingen : - werd een veiligheids- en gezondheidsplan overgemaakt aan VC - werd een werfinrichtingsplan overgemaakt aan de VC - zijn alle rust- en sanitaire uitrustingen beschikbaar - indien niet, zijn er dan gebruiksovereenkomsten met anderen - zijn er op de werf reeds bruikbare sanitaire uitrustingen - beschikt het personeel over een industriële EHBO-koffer - is op de bouwplaats een EHBO-helper aanwezig MATERIALEN EN UITRUSTING VAN DE ONDERNEMING Stellingen en steigers te gebruiken op de bouwplaats - metsersschragen - rolstellingen - vaste stellingen en steigers minder dan 8.00 m hoog - vaste stellingen en steigers meer dan 8.00 m hoog Hef- en hijstoestellen te gebruiken op de bouwplaats : - tirfors - elektrische takels - hoogtewerkers - verreikers - schaarliften - torenkraan - mobiele takelkraan op rupsbanden - mobiele takelkraan op wielbasis - mobiele hydraulische kraan op rupsbanden - mobiele hydraulische kraan op wielbasis - heftruc - bobcat 4

15 mechanische gevellift - hydraulische gevellift - hanglift of hangbrug zijn deze heftoestelen en toebehoren gekeurd? Toestellen en Arbeidsmiddelen te gebruiken op de bouwplaats : - elektrogeengroepen of generatoren - persluchtcompressoren - elektrische boorhamers - pneumatische boorhamers - elektrische boormachines - pneumatische boormachines - elektrische afkortzagen - slijpschijfmachines - elektrische schiethamers - pneumatische schiethamers - patroonaangedreven schiethamers - elektrische lastoestellen - metaalscharen - schuurmachines - mobiele zaagmachines - tafelzaagmachines - decoupeerzagen - beton- en mortelmengers - pleister- en gipsmengers - beton- en mortelsilo's - kalk- en pleistersilo's - stofzuigers - hogedrukreinigers - spuitapparatuur - pompen, hoge of lage druk Gebruik van Propaan- of butaanbranders op de bouwplaats : - is er een terugslagklep voorzien - is er een ontspanner voorzien - is er een brandblusser voorzien - is er een opslagplaats voor de gasflessen voorzien - zijn de gasflessen van aanduidingen voorzien (leeg-vol-inhoud) Gebruik van oxy-acetyleenbranders op de bouwplaats: - zijn er terugslagkleppen voorzien - zijn er afzonderlijke ontspannerkranen voorzien - zijn er manometers voorzien - zijn die manometers en afsluitkranen gekeurd Gebruik van teerketels op de bouwplaats: - is er een terugslagklep voorzien - is er een ontspanner voorzien - is er een brandblusser voorzien - is er een opslagplaats voor de gasflessen voorzien - zijn de gasflessen van aanduidingen voorzien (leeg-vol-inhoud) - is er een opvang- of overloopkuip voorzien - is het personeel nauwkeurig voorgelicht Gebruik van brandgevaarlijke producten op de bouwplaats : - naam van het product : - hoeveelheid product : - naam van het product : - hoeveelheid product : 5

16 4 5 Gebruik chemische producten, lijmen, hinderlijke stoffen, enz - naam van het product : - hoeveelheid product : - naam van het product : - hoeveelheid product : - naam van het product : - hoeveelheid product : Individuele Preventie Middelen op de bouwplaats : - voor de aard van de werken geschikte werkkledij - voor de weersomstandigheden geschikte werkkledij - Veiligheidsschoenen van het type S - veiligheidslaarzen van het type S - veiligheidshelmen volgens euronorm - veiligheidshandschoenen - veiligheidshandschoenen staalversterkt - gummihandschoenen voor chemisch gebruik - gehoorbescherming schelpvormen - gehoorbescherming oordopjes - veiligheidsbrillen - lasbrillen - anti-val uitrusting - veiligheidsharnas - stopchute - levenslijn - valdemper Werfelektriciteit en elektrische uitrusting van de onderneming : - beschermingsgraad ten minste IP44 - gekeurd door een erkend keuringsorganisme kabels, verlengkabels en kabelhaspels - kabeltype H0RNF, CTMB-N of CTFB-N - kabeltype anders dan boven maar gelijkwaardig: - zijn de kabelhaspels thermisch beveiligd - hebben de kabelhaspels zelfsluitende spatwaterdeksels - worden er verdeelkasten (paddestoelen) gebruikt - indien ja, zijn die dan vijfjaarlijks gekeurd Collectieve Preventie Middelen op de bouwplaats : - systeemleuningen en balustrades - ander materiaal voor leuningen en balustrades - valnetten - valplatformen - verlichtingsuitrusting - noodverlichting - signalisatiemiddelen Gebruik van ladders op de bouwplaats : - enkelvoudige houten ladders, minder dan 5 treden - enkelvoudige houten ladders, meer dan 5 treden - samengestelde houten ladders minder dan 5 treden - samengestelde houten ladders meer dan 5 treden - enkelvoudige metalen ladders, minder dan 5 treden - enkelvoudige metalen ladders, meer dan 5 treden - samengestelde metalen ladders, minder dan 5 treden - samengestelde metalen ladders, meer dan 5 treden - trapladdertjes minder dan 0 treden - trapladdertjes meer dan 0 treden zijn al deze ladders voorzien van antislipvoetjes?

17 Andere uitrusting en materieel, niet voorzien in bovenstaand : Eventuele nota s en opmerkingen betreffende deze werf :

18 BOUWHULP DOCUCENTER NV Dit is alleen maar een voorbeeld, hier komt uw eigen firma embleem VEILIGHEIDS- en GEZONDHEIDSPLAN DEEL D. RISICOANLYSE EN PREVENTIE 8

19 METHODIEK van de RISICOANALYSE De onderneming gebruikt voor haar risicoanalyses een zelf ontwikkelde techniek met als basis de parameters uit de methode van Fine en Kiney, aangevuld met een indicatie omtrent de partij(en) die de voorgeschreven preventiemaatregelen moeten uitvoeren en het niveau waarop zulks moet worden behandeld De te nemen preventiemaatregelen zijn een antwoord op de ontstane risico s in functie van de belangrijkheid ervan. Na inventarisatie is derhalve een evaluatie ervan noodzakelijk. De mathematische behandeling van het risico bepaalt de risicograad, ook risico-index genoemd. Om de risico-index te bepalen kent men aan de WAARSCHIJNLIJKHEID van het gebeuren, de duur van de BLOOTSTELLING eraan en de ERNST van de mogelijke gevolgen een gekozen waarde toe. Het product van deze drie factoren bepaalt de RISICO-INDEX Waarschijnlijkheid ( W ) = te verwachten ben code zeer goed mogelijk ongewoon maar mogelijk enkel mogelijk als grensgeval denkbaar doch zeer onwaarschijnlijk 0,5 praktisch onmogelijk 0, bijna niet denkbaar 0, Blootstelling ( B ) = voortdurend (directe bereikbaarheid) 0 voortdurend (indirecte bereikbaarheid) + regelmatig > dagelijks ben code 555 occasioneel > wekelijks ongewoon, ongebruikelijk > maandelijks zelden > enkele malen per jaar zeer zelden > jaarlijks 0,5 Ernst van de gevolgen = ( E ) catastrofe vele doden ben code ramp meerdere doden schade > zéér ernstig één dode < schade < ernstig +++ verlies arm-been < schade < ernstig ++ invaliditeit & verlies hand-voet < schade < ernstig + verlies vinger-teen.500 < schade < belangrijk letsel met werkverlet 50 < schade <.500 gering letsel zonder werkverlet schade < 50 Risico-index ( R ) > betekenis en gevolgen ervan R < 00 Zéér beperkt risico aanvaardbaar in het dagelijks werk 00 < R < 040 Een zeker risico is mogelijk Aandacht en waakzaamheid geboden 040 < R < 00 Belangrijk en ernstig risico Gerichte maatregelen te nemen 00 < R < 400 Hoog risico op incident Directe verbetering in omstandigheden 400 < R Onaanvaardbaar risico Onmiddellijk de werkzaamheden stoppen Betrokken partijen en beleidsniveau voor aandachtspunten ben code 555 Kolom () = aanduiding tot welke participant de preventiemaatregelen zich richten > De ing komt overeen met deze van de werf participanten vermeld in Deel 0 Algemene Inlichtingen aannemers en onderaannemers. In deze uitvoering gelden de voorschriften voor een in de onderneming. Kolom () = niet van toepassing voor dit gebruik 9

20 HIER KOMT UW FIRMA-EMBLEEM VOORBEREIDING VAN DE WERF Opgemaakt voor rekening van de Onderneming zoals vermeld in Deel A door Dhr Benoit E.I. Monballiu, Veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking van het Niveau A ACTIVITEIT RISICO'S Organisatie werking op de werf Hiërarchie niet duidelijk vastgelegd Motiveren van alle betrokkenen opdrachtgever. werfdirectie, architect. aannemers, werknemers Orde & netheid verzekeren op de werf tijdens uitvoering Hygiëne verzekeren op de werf tijdens uitvoering Toezien op goed werkklimaat op de werf Toezien op goede staat van gebruikte gereedschappen, machines. heftoestellen & heftoebehoren,... Toezien op goede staat van gebruikte ladders, stellingen, schoren, dragende delen,... Geen interesse en motivatie voor veiligheid op de werf Onveilige & ongezonde situaties (Gevaar voor struikelen, uitglijden...) Onhygiënische & ongezonde toestanden Stresssituaties & demotivatie Gebruik van niet gekeurd materieel Onveilige handelingen Onveilige situaties (val vanaf hoogte. instorting, omkantelen, verzakken, enz ) () () E B W R PREVENTIEVE MAATREGELEN Werforganigram opstellen -Verantwoordelijkheden vastleggen -V&G-startvergadering bij aanvang werken -Informatie & instructie werknemers -Taakgerichte voorlichting & opleiding -Bijhouden coördinatie-instrumenten (V&G-plan, Coördinatiedagboek en Postinterventiedossier) -Orde & netheid opnemen in bouwplaatsreglement -Verantwoordelijke aanduiden voor onderhoud werfinrichtingen en opkuis van de werf -Frequentie van opkuis vastleggen (bouwplaatsreglement) -Voldoende sociale voorzieningen voorzien bij werfinrichting (CAO van 05/0/84 - ARAB art. e.v.) en toezien op het onderhoud ervanben code 555 -Frequentie van opkuis vastleggen (bouwplaatsreglement) -Goede onderlinge verstandhouding & communicatie bevorderen -Haalbaarheid van planning & termijn verzekeren (ontwerpfase) -Opleiding & instructie werknemers + aangepaste uitvoeringstechnieken -Gebruik van gekeurd materieel eisen (V&G-plan) en periodieke controle -Keuringsattesten opvragen en bijhouden (Coördinatiedagboek) -Lijst opstellen van keuringspichtig materieel + opnemen in bouwplaatsreglement -Controle door bevoegd persoon opnemen in bouwplaatsreglement -Stelling voorzien van leuning, tussenleuning, plint, aaneensluitende werkvloer (+.00m) -Berekeningsnota's opvragen en bijhouden (stelling > 8m) + opnemen als besteksbepaling & herhalen in bouwplaatsreglement Voorzien van collectieve beschermingsmiddelen leuningen, afscherming vloeropeningen, trappen & liftkokers. opvangplatformen-..) Die zouden blijven bestaan na de afbraak zonder te worden gedempt Onveilige situaties (val vanaf hoogte) ben code Opnemen in uitvoeringsprocedure en in goede staat houden -Nooit verwijderen zonder dat eerst andere beschermingsmaatregelen zijn voorzien m overleg met de veiligheidscoördinator -Kostprijs plaatsing collectieve beschermingen verdelen onder de verschillende aannemers/gebruikers 0

21 Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen helm, aangepaste werkkledij. Veiligheidsschoenen. ademhalingsbescherming, valbeveiliging.) Voorzien van eerste hulp en dringende verzorging op de werf Voorzien van voldoende en geschikte brandblusmiddelen, die gekeurd zijn en bij noodgevallen ook effectief werken (A-B-C) Persoonlijk letsel al of niet met langdurig verlet, kans op beroepsziekte, invaliditeit of dodelijke afloop tot gevolg Grotere gevolgen van letsels bij afwezigheid van de voorziene maatregelen Grotere gevolgen bij uitbreiding van brand ben code 555 -Permanente draagplicht opleggen -Draagplicht signaleren (pictogrammen) -Voorlichting & instructie werknemers -Reserve PBM's ter beschikking op de werf (bezoekers) -Toezicht op gebruik -Toezicht op keuring (valbeveiliging) -Aanwezigheid van EHBO-voorzieningen ( verbandkoffer. draagberrie, dekens,...) -Noodprocedure opstellen + verantwoordelijkheden vastleggen in bouwplaatsreglement -Opleiding & instructie werknemers -EHBO-verantwoordelijke aanduiden + één hulpverlener per 0 personen (let op met de nieuwe eis uit de bijlagen TMB per werknemers) Noodoproeps afficheren bij telefoonpost -Aanwezigheid -van voldoende blustoestellen -Signaleren (pictogrammen) -Noodprocedure opstellen + verantwoordelijkheden vastleggen m bouwplaatsreglement -Opleiding & instructie werknemers -Noodoproeps afficheren bij telefoonpost

22 HIER KOMT UW FIRMA-EMBLEEM INRICHTING VAN DE WERF Opgemaakt voor rekening van de Onderneming zoals vermeld in Deel A door Dhr Benoit E.I. Monballiu, Veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking van het Niveau A ACTIVITEIT RISICO'S Installeren & gebruik van compressor Vallen tijdens het plaatsen Rugletsel door inspanning of verkeerde beweging bij plaatsen Blootstelling aan lawaai Letsel door rondvliegend stof of voorwerpen ben code 555 () () E B W R PREVENTIEVE MAATREGELEN Gebruik van aangepast en gekeurd heftoestel en aanslagmaterieel -Nooit plaatsnemen onder hangende last -Dragen PBM (helm.-veiligheidsschoenen) -Gebruik van aangepast en gekeurd heftoestel & aanslagmaterieel -Ergonomische tiltechnieken & werkhoudingen ben code 555 -Geluidswerende omkasting aanbrengen -Dragen PBM (gehoorbescherming) -Dragen PBM veiligheidsbril stofmasker -Werkdrukontlasting bij loskoppelen - regelmatig nazicht leidingen Installeren & gebruik van generator Uitsluitend met maandelijkse keuring Aarding al dan niet volgens toestel en gebruik. Vaste generatoren worden geaard. Verplaatsbare generatoren worden niet geaard. Vallen tijdens hel plaatsen ben code 555 Rugletsel door inspanning of verkeerde beweging bij plaatsen Gebruik van aangepast en gekeurd heftoestel & aanslagmaterieel -Nooit plaatsnemen onder hangende last -Dragen PBM (helm, veiligheidsschoenen) -Gebruik van aangepast en gekeurd heftoestel & aanslagmaterieel -Ergonomische tiltechnieken & werkhoudingen Geaarde generatoren worden voorzien van een Differentieelschakelaar 00 ma zodra er gebruik is van klasse I toestellen Verplaatsbare generatoren worden voorzien van een permanente isolatiecontrole zodra meer dan klasse I toestellen erop aangesloten worden. Blootstelling aan lawaai Blootstelling aan elektriciteit Geluidswerende omkasting aanbrengen -Dragen PBM (gehoorbescherming) -Degelijke aarding van chassis -Keuring bij indienststelling + periodiek (-maandelijks) -Dragen PBM (isolerende veiligheidsschoenen)

23 HIER KOMT UW FIRMA-EMBLEEM RISICOANALYSE BIJ PLAATSING VAN LIFTINSTALLATIES Opgemaakt voor rekening van de Onderneming zoals vermeld in Deel A door Dhr Benoit E.I. Monballiu, Veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking van het Niveau A ACTIVITEIT RISICO'S () Vallen van personen vanaf hoogte (val van de Montage, aansluiting en afregeling van de lift monteur in de liftschacht) ben code 555 In de liftkokers moeten vasthechtingspunten worden voorzien voor bevestiging valharnassen, ten gebruike van zowel de montage als het onderhoud Alle openingen in de liftkoker moeten, tijdens de montage en het onderhoud grondig worden gesignaleerd en de accidentele toegang verhinderd door een ernstige afsluiting tot H= minimum.00m (met horizontale tussenbalk op 0.45m) Voor planning en uitvoering van liften, kokers en machinekamers zijn uiteraard eveneens van toepassing, volgens de klasse, alle voorschriften van de wet op het voorkomen van brand en explosie. opgelet De veiligheidshoogte in de liftschacht bedraagt, tussen vloerniveau liftput en eerstvolgend vloerniveau erboven, minimaal.0 m. Vallende voorwerpen bij behandeling : -val van machine of onderdeel -val van tegengewicht -val van gereedschap -val van voorwerp in de liftopening bij het voorbijgaan van een werkmakker Geklemd raken tussen het te monteren stuk en de kokerwand of tijdens afregelen van de nuttige slag van de zuigerstang Blootstelling aan of contact met elektrische stroom (tijdens ingebruikstelling van de lift of tijdens installeren van schachtverlichtmg. foto-elektrische cel, signalisatieborden.. ) () E B W R PREVENTIEVE MAATREGELEN Plaatselijke collectieve afscherming voorzien (leuning.tussenleuning en plint) -Aanbrengen van tussenplatformen om een mogelijke val tot maximum één verdiep te beperken -Voorzien van verankeringspunten tijdens ontwerpfase -Voorzien van een vaste ladder t.b.v.. onderhoud van buffers op schachtvloer -Dragen van PBM's (harnas + levenslijn) -Gebruik van gekeurd hijsmaterieel en aanslagmaterieel -Instructies in de taal van de gebruiker -Nooit plaatsnemen onder hangende last -Oordeelkundig geplaatst afschermingpaneel -Voldoende ruimte tijdens de ontwerpfase voorzien voor het monteren van de verschillende onderdelen, indien niet mogelijk concept wijzigen -Vergrendelingsprocedure toepassen bij betreden van de gevaarlijke zone (automatisch vergrendelen) -Optimaliseren coördinatie tussen kraanman en monteur(s) -Dragen van PBM's (o.a. veiligheidsschoenen) ben code 555 -Opgeleid en ervaren personeel -Onder spanning staande delen uitschakelen en vergrendelen -Dragen van PBM's Letsel door contact beweeglijke voorwerpen: -draaiende delen van de groep zonder afscherming -rondvliegende olie door gebrekkige koppeling of slangbreuk 4 -Mechanische afschermingen voorzien -Dragen van PBM's (o.a. veiligheidshandschoenen en veiligheidsbril)

1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING

1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING Bijlage IV : Bouwplaatsreglement 1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING 1.1. De veiligheidscoördinator (VC) heeft de leiding over de coördinatie van de veiligheid en gezondheid voor het geheel

Nadere informatie

Bouwplaatsreglement. Definities:

Bouwplaatsreglement. Definities: Bouwplaatsreglement Definities: - Dossier veiligheid en De synthese van alle documenten in verband met veiligheid en gezondheid: gezondheid, door alle tussenkomende partijen samengebracht: opdrachtgever,

Nadere informatie

BOUWHULP DOCUCENTER NV Oude Molenstraat 3 te 9170 SINT-GILLIS-WAAS tel (000) 00.00.00 fax (000) 00.00.00 gsm (0000) 000.000

BOUWHULP DOCUCENTER NV Oude Molenstraat 3 te 9170 SINT-GILLIS-WAAS tel (000) 00.00.00 fax (000) 00.00.00 gsm (0000) 000.000 BOUWHULP DOCUCENTER NV Dit is alleen maar een voorbeeld, hier komt uw eigen firma embleem VEILIGHEIDS- en GEZONDHEIDSPLAN Voor uitvoering van werken door het personeel en onderaannemers van: BOUWHULP DOCUCENTER

Nadere informatie

Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba

Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba Het veiligheids- en gezondheidsplan heeft betrekking op de werken in opdracht van Bolcmans nv Het veiligheids- en gezondheidsplan bevat: - Projectgebonden

Nadere informatie

BOUWHULP DOCUCENTER NV Oude Molenstraat 3 te 9170 SINT-GILLIS-WAAS tel (000) 00.00.00 fax (000) 00.00.00 gsm (0000) 000.000

BOUWHULP DOCUCENTER NV Oude Molenstraat 3 te 9170 SINT-GILLIS-WAAS tel (000) 00.00.00 fax (000) 00.00.00 gsm (0000) 000.000 BOUWHULP DOCUCENTER NV Dit is alleen maar een voorbeeld, hier komt uw eigen firma embleem VEILIGHEIDS- en GEZONDHEIDSPLAN Voor uitvoering van werken door het personeel en onderaannemers van: BOUWHULP DOCUCENTER

Nadere informatie

BOUWHULP DOCUCENTER NV Oude Molenstraat 3 te 9170 SINT-GILLIS-WAAS tel (000) 00.00.00 fax (000) 00.00.00 gsm (0000) 000.000

BOUWHULP DOCUCENTER NV Oude Molenstraat 3 te 9170 SINT-GILLIS-WAAS tel (000) 00.00.00 fax (000) 00.00.00 gsm (0000) 000.000 BOUWHULP DOCUCENTER NV Dit is alleen maar een voorbeeld, hier komt uw eigen firma embleem VEILIGHEIDS- en GEZONDHEIDSPLAN Voor uitvoering van werken door het personeel en onderaannemers van: BOUWHULP DOCUCENTER

Nadere informatie

BOUWHULP DOCUCENTER NV Oude Molenstraat 3 te 9170 SINT-GILLIS-WAAS tel (000) 00.00.00 fax (000) 00.00.00 gsm (0000) 000.000

BOUWHULP DOCUCENTER NV Oude Molenstraat 3 te 9170 SINT-GILLIS-WAAS tel (000) 00.00.00 fax (000) 00.00.00 gsm (0000) 000.000 BOUWHULP DOCUCENTER NV Dit is alleen maar een voorbeeld, hier komt uw eigen firma embleem VEILIGHEIDS- en GEZONDHEIDSPLAN Voor uitvoering van werken door het personeel en onderaannemers van: BOUWHULP DOCUCENTER

Nadere informatie

BOUWHULP DOCUCENTER NV Oude Molenstraat 3 te 9170 SINT-GILLIS-WAAS tel (000) 00.00.00 fax (000) 00.00.00 gsm (0000) 000.000

BOUWHULP DOCUCENTER NV Oude Molenstraat 3 te 9170 SINT-GILLIS-WAAS tel (000) 00.00.00 fax (000) 00.00.00 gsm (0000) 000.000 BOUWHULP DOCUCENTER NV Dit is alleen maar een voorbeeld, hier komt uw eigen firma embleem VEILIGHEIDS- en GEZONDHEIDSPLAN Voor uitvoering van werken door het personeel en onderaannemers van: BOUWHULP DOCUCENTER

Nadere informatie

ABESCO ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S ALGEMENE RISICO S

ABESCO ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S ALGEMENE RISICO S ACTIVITEITEN SITUATIES RISICO'S PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES ALGEMENE RISICO S Orde en netheid - val van personen op de begane grond - de niet onmiddellijk te gebruiken materialen en gereedschappen

Nadere informatie

Afbraakwerken Wettelijk kader. 17 maart 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO

Afbraakwerken Wettelijk kader. 17 maart 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO Wettelijk kader 17 maart 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO Fg 60 50 40 30 20 bouw slopen 10 0 2010 2011 2012 2013 2014 Bron: Fonds voor Arbeidsongevallen Bouw: nace-codes 41,42,&

Nadere informatie

1. Organisatie veiligheid, gezondheid en milieu:

1. Organisatie veiligheid, gezondheid en milieu: 1. Organisatie veiligheid, gezondheid en milieu: De veiligheidscoördinator heeft op de werf de leiding over de coördinatie van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu voor het geheel van de werkzaamheden.

Nadere informatie

De aannemer kan een attest VCA of Be Sacc voorleggen. In elk geval dient de aannemer zich minstens te houden aan volgende vereisten:

De aannemer kan een attest VCA of Be Sacc voorleggen. In elk geval dient de aannemer zich minstens te houden aan volgende vereisten: 1 III. Technische bepalingen Artikel 1 : Veiligheids- en welzijnsmaatregelen 1.1. Algemene werfinrichting en veiligheidseisen De aannemer voorziet alle nodige werken voor de veilige inrichting van de werf

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN. DEEL B : GEBOUWEN/RUWBOUW HOOFDSTUK 2 : WERFINRICHTING. pagina 1

VEILIGHEIDSPLAN. DEEL B : GEBOUWEN/RUWBOUW HOOFDSTUK 2 : WERFINRICHTING. pagina 1 DEEL B - HOOFDSTUK 2 : INRICHTING. OPZOEKEN VAN DE ONDER- GRONDSE LEIDIN 60: warmte - koude : - gasontploffing Vaststellen van de juiste ligging 6 70: blootstelling aan elektrische stroom: 6 8: giftige

Nadere informatie

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Welzijnsdag 12 november 2012 1 Inhoudsopgave Korte schets wetgeving De risicoanalyse Preventiemaatregelen Rolverdeling in

Nadere informatie

Werken op hoogte PREVENTIEMAATREGELEN

Werken op hoogte PREVENTIEMAATREGELEN is een van de belangrijkste oorzaken van arbeidsongevallen. In deze fiche vind je de een aantal algemene preventiemaatregelen en een veiligheidsmaatregelen verbonden aan specifieke arbeidsmiddelen voor

Nadere informatie

Plan van aanpak. Elektrisch materieel / installaties in kaart brengen Plan uitwendige invloeden opmaken

Plan van aanpak. Elektrisch materieel / installaties in kaart brengen Plan uitwendige invloeden opmaken Plan van aanpak KB 2012-12-04 Afdeling VIII Art. 23 Elektrisch materieel / installaties in kaart brengen Plan uitwendige invloeden opmaken Installaties < 1981/1983 Installaties > 1981/1983 Controle volgens

Nadere informatie

ALGEMEEN BOUWPLAATSREGLEMENT (Procedure werken met derden)

ALGEMEEN BOUWPLAATSREGLEMENT (Procedure werken met derden) ALGEMEEN BOUWPLAATSREGLEMENT (Procedure werken met derden) Bouwplaatsreglement 1. Inleiding 1.1 Dit reglement, evenals de daaruit volgende verplichtingen, heeft tot doel de coördinatie van veiligheid,

Nadere informatie

ACTIES BIJ (ZEER) ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN VAN UITZENDKRACHTEN

ACTIES BIJ (ZEER) ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN VAN UITZENDKRACHTEN veiligheidsberichten -0-009 009/ ACTIES BIJ (ZEER) ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN VAN UITZENDKRACHTEN Zowel bij havenarbeid als logistieke arbeid kunnen onder bepaalde voorwaarden ook interimarbeiders tewerkgesteld

Nadere informatie

Workshop infodag contactpersonen & directie

Workshop infodag contactpersonen & directie Werken in een besloten ruimte. Workshop infodag contactpersonen & directie 1 Problematiek: Probleemstelling Personeel + leerlingen klagen over geurhinder in de toiletten. De preventieadviseur en de arbeidsgeneesheer

Nadere informatie

Algemeen V&G-plan. Project: Installatie van veiligheidsvoorzieningen op daken. IRMM Retieseweg 111 2440 Geel (Besteknr.: 10049)

Algemeen V&G-plan. Project: Installatie van veiligheidsvoorzieningen op daken. IRMM Retieseweg 111 2440 Geel (Besteknr.: 10049) Algemeen V&G-plan Project: Installatie van veiligheidsvoorzieningen op daken IRMM Retieseweg 111 2440 Geel (Besteknr.: 10049) W. 24/65.011 INHOUDSOPGAVE 1. Wettelijke bepalingen...4 1.1. Europese richtlijnen...4

Nadere informatie

Onveilige en ongezonde situaties op de werf ( struikelen, uitglijden, ) Gebruik van niet gekeurd materieel Onveilig handelen

Onveilige en ongezonde situaties op de werf ( struikelen, uitglijden, ) Gebruik van niet gekeurd materieel Onveilig handelen V00RBEREIDING WERF Organisatiewerking op de werf Hiërarchie niet duidelijk vastgelegd * werfleider doet technische coördinatie van de werf * verantwoordelijkheden vastleggen Motiveren van alle betrokkenen;

Nadere informatie

Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Tafelcirkelzaagmachine Versie 99/1 Blz. 3/5

Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Tafelcirkelzaagmachine Versie 99/1 Blz. 3/5 Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Tafelcirkelzaagmachine Versie 99/1 Blz. 1/5. Risico voorkoming. Schade voorkoming. Risico beperking. Schade beperking 1 Algemeen V Risico's eigen aan het werken

Nadere informatie

Task Safety Requirements Working at Height Scaffolding NL. Approved by: HSSE Manager

Task Safety Requirements Working at Height Scaffolding NL. Approved by: HSSE Manager Page 1 of 5 A. INLEIDING STEIGERS Voor werken op hoogte wordt vaak beroep gedaan op steigers (ook nog stellingen) omdat deze een hogere graad van veiligheid bieden dan sommige andere arbeidsmiddelen en

Nadere informatie

REGLEMENT WERKEN MET DERDEN

REGLEMENT WERKEN MET DERDEN REGLEMENT WERKEN MET DERDEN In uitvoering van de welzijnswet van 4 augustus 1996 Hoofdstuk IV: bijzondere bepalingen betreffende werkzaamheden van ondernemingen van buitenaf. Van toepassing op werken met

Nadere informatie

Voorzien van instructie gebruik van de machine Verbod sieraden te dragen. Dragen van nauwsluitende werkkledij

Voorzien van instructie gebruik van de machine Verbod sieraden te dragen. Dragen van nauwsluitende werkkledij Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Paneelzaagmachine Versie 2011/1 Blz. 1/7 1 Algemeen Risico's eigen aan het werken met een paneelzaagmachine Voorzien van instructie gebruik van de machine Verbod

Nadere informatie

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn?

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Noem enkele gevaren op het werk. -2- Noem werkzaamheden of omstandigheden

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

ACTIES BIJ (ZEER) ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN

ACTIES BIJ (ZEER) ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN veiligheidsberichten 05-0-00 00/ ACTIES BIJ (ZEER) ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN De procedure met de te nemen acties bij (zeer) ernstige arbeidsongevallen (Z)EAO werd licht aangepast t.o.v. ons vorig bericht

Nadere informatie

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform Project: VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN Op te stellen door de bij de uitvoeringen betrokken partijen BEDRIJFSGEGEVENS WERKZAAMHEDEN In te vullen door Van de Kreeke Wegenbouw Naam:.. Omschrijving:. Adres:...

Nadere informatie

Richtlijn voor Aannemers

Richtlijn voor Aannemers INHOUDSTAFEL 1. Algemeen...2 1.1 Inleiding...2 1.2 Codes...2 1.3 Definities...2 2. Veiligheidsvoorschriften en algemene richtlijnen...3 3. Regels betreffende voedselveiligheid...5 4. Referenties...5 Opgesteld

Nadere informatie

Elektrische installaties - Vragen

Elektrische installaties - Vragen PROVIKMO Externe Dienst Preventie en Bescherming op het Werk Afdeling Risicobeheersing Team Veiligheid Dirk Martensstraat 26/1 8200 Brugge Tel. 050/47.47.47 Fax. 050/47.47.98 Presentatie: Peter Coninckx

Nadere informatie

Risico s Vallen van hoogte. Collectieve beschermingsmiddelen Niet van toepassing.

Risico s Vallen van hoogte. Collectieve beschermingsmiddelen Niet van toepassing. Toolbox: Veilig werken met persoonlijke valbeveiliging Het doel van een toolboxmeeting is om de aandacht en motivatie voor veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf te verbeteren. Wat is persoonlijke

Nadere informatie

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (B.S. 7.10.2013) Hoofdstuk I. - Bepalingen

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999)

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999) Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 28 augustus 2002 tot aanwijzing

Nadere informatie

Beleidsplan ESSENSCIA Vlaanderen inzake veiligheid, gezondheid en milieu bij aannemingswerken

Beleidsplan ESSENSCIA Vlaanderen inzake veiligheid, gezondheid en milieu bij aannemingswerken Beleidsplan ESSENSCIA Vlaanderen inzake veiligheid, gezondheid en milieu bij aannemingswerken Dirk Gyzels Solvic N.V. VIBNA Werkgroep Veiligheidsbeheer Situering Responsible Care programma Essenscia leden

Nadere informatie

Belangrijke wijzigingen in de welzijnsreglementering

Belangrijke wijzigingen in de welzijnsreglementering Belangrijke wijzigingen in de welzijnsreglementering Ir. Werner Keppens Directie TWW Antwerpen FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Werner.keppens@werk.belgie.be 03/2327905 30/01/2014 Open Forum

Nadere informatie

Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014

Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014 Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014 Schoonmaak 1 [ 1 Volgens - het Koninklijk Besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering

Nadere informatie

Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Persoonlijke Beschermingsmiddelen Persoonlijke Beschermingsmiddelen Wettelijk kader België: ARAB: bundeling Uitv. Besluiten 1947 1993 Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming Europese kaderrichtlijn 89/391/EEG 12 juni 1989 Welzijnswet

Nadere informatie

Leidraad voor werken aan elektrische installaties: BA4-BA5 - Code van goede praktijk. Dirk Wynants HSEQ Manager Cegelec

Leidraad voor werken aan elektrische installaties: BA4-BA5 - Code van goede praktijk. Dirk Wynants HSEQ Manager Cegelec Leidraad voor werken aan elektrische installaties: BA4-BA5 - Code van goede praktijk Dirk Wynants HSEQ Manager Cegelec BA4-BA5 BA5 personeel Bekwaam voor het werken aan de elektrische installaties van

Nadere informatie

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg.

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de groepen signaleringsborden. -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de verschillende vormen van markeringen. -1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving?

Nadere informatie

UW DAK, UW EN ONZE VEILIGHEID! LIMBURG DAKWERKERS

UW DAK, UW EN ONZE VEILIGHEID! LIMBURG DAKWERKERS UW DAK, UW EN ONZE VEILIGHEID! LIMBURG Veiligheidscoördinatie Vanaf het ogenblik dat er bij de uitvoering van werken op een bouwplaats twee of meer aannemers tegelijkertijd of achtereenvolgens activiteiten

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

Pro_16_Opmaken van een risicoanalyse voor werkzaamheden met een verhoogd risico.

Pro_16_Opmaken van een risicoanalyse voor werkzaamheden met een verhoogd risico. Pro_16_Opmaken van een risicoanalyse voor werkzaamheden met een verhoogd risico. 5-12-2014 Preventiedienst Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Inhoudsopgave 1. Definitie 3 2. Doel 3 3. Wetgeving

Nadere informatie

Veiligheidsaspecten bij bekistingswerken

Veiligheidsaspecten bij bekistingswerken Veiligheidsaspecten bij bekistingswerken Risico s bij bekistingswerken Vallen van hoogte; Val van voorwerpen; Gebruik van hijswerktuigen Rugbelasting (moeilijke werkhouding); Gebruik van draagbare machines;

Nadere informatie

Volledige golfterrein (huidig 9-holes)

Volledige golfterrein (huidig 9-holes) Informatie-uitwisseling met contractor (aannemer) m.b.t. Welzijn, Milieu en Duurzaamheid Inrichting/locatie: Golf Puyenbroeck Opdrachtgever Provinciebestuur Oost-Vlaanderen Doel van de informatie-uitwisseling:

Nadere informatie

laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13

laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13 laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13 1 DOEL... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 DEFINITIES... 2 4 VOORSCHRIFT... 2 4.1 Eisen bij de inkoop/aanschaf... 2 4.2

Nadere informatie

ONTHAALBROCHURE WELKOM OP DE WERF THV SCHUMAN - JOSAPHAT

ONTHAALBROCHURE WELKOM OP DE WERF THV SCHUMAN - JOSAPHAT ONTHAALBROCHURE WELKOM OP DE WERF THV SCHUMAN - JOSAPHAT Maatschappelijke zetel: p/a CEI De Meyer nv, Antoon Van Osslaan 1, bus 2, B 1120 BRUSSEL 1 WERF SCHUMAN JOSAPHAT Renovatie en aanpassing van het

Nadere informatie

KU LEUVEN VEILIGHEID EN GEZONDHEIDSPLAN VOOR DE WERKEN W7942 INBRAAKBEVEILIGING GELIJKVLOERS DEEL A

KU LEUVEN VEILIGHEID EN GEZONDHEIDSPLAN VOOR DE WERKEN W7942 INBRAAKBEVEILIGING GELIJKVLOERS DEEL A KU LEUVEN VEILIGHEID EN GEZONDHEIDSPLAN VOOR DE WERKEN W7942 INBRAAKBEVEILIGING GELIJKVLOERS DEEL A Gebouwnr. 336-01 Gebouw : Plantkunde Adres : Kasteelpark Arenberg 31, 3001 Heverlee Ordernummer: 2100153948

Nadere informatie

Veiligheids- en gezondheidsrisico s in de garage- en carrosseriesector

Veiligheids- en gezondheidsrisico s in de garage- en carrosseriesector Veiligheids- en gezondheidsrisico s in de garage- en carrosseriesector Educam Lokeren 16-17/11/2011 Ing. L. GUILLEMYN Toezicht op het Welzijn op het Werk Waarom deze opleiding? Campagnes door TWW in de

Nadere informatie

COORDINATIEDOSSIER ONTWERP

COORDINATIEDOSSIER ONTWERP COORDINATIEDOSSIER ONTWERP V,G & M-plan Project Bouwplaats : UITBREIDING / VERBOUWING WONING : Rollebeekstraat 39 - Beersel Coördinator Adres : VINCO Developments bvba Ing. Nicolas Van Isterdael : Veldstraat

Nadere informatie

VEILIG WERKEN OP HOOGTE

VEILIG WERKEN OP HOOGTE VEILIG WERKEN OP HOOGTE RICHTLIJN VAN DE ALGEMENE SCHOORSTEENVEGERS PATROONS BOND Voor wie is de richtlijn bedoeld? Deze richtlijn geldt voor alle werkenden (werkgevers, medewerkers, zelfstandig werkenden)

Nadere informatie

Veiligheids- en gezondheidsdossier

Veiligheids- en gezondheidsdossier audits procesregie projectondersteuning speciale technieken technisch advies veiligheidscoördinatie Onze ref. 121V-Vlaamse Gemeenschapscommissie-VGV-0705-FM.doc - 1/15 Vlaamse Gemeenschapscommissie E.

Nadere informatie

Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014

Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014 Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014 Apotheker 1 [ 1 Volgens - het Koninklijk Besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering

Nadere informatie

Welzijnsbeleid - Risicoanalyse

Welzijnsbeleid - Risicoanalyse Welzijnsbeleid - Risicoanalyse Infodocument Welzijnsbeleid - Risicoanalyse 1 Wettelijke aspecten Elke werkgever moet zorgdragen voor het uitschakelen van gevaarlijke arbeidsomstandigheden. Hij dient de

Nadere informatie

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 4 december 2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen (B.S. 21.12.2012) Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities

Nadere informatie

VOORLICHTING, ONDERRICHT

VOORLICHTING, ONDERRICHT Doel: Het vastleggen van een checklijst mbt. VGM-voorlichting (nieuw) personeel. Toepassingsgebied: Alle afdelingen. Definities: VGM. = veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. Verantwoordelijk en bevoegd:

Nadere informatie

Academy. Leren doe je een leven lang. Overzicht opleidingen BTV Academy. Pagina 1/24

Academy. Leren doe je een leven lang. Overzicht opleidingen BTV Academy. Pagina 1/24 Academy Leren doe je een leven lang Overzicht opleidingen BTV Academy Pagina 1/24 ELEKTRO Het AREI, art. 47 en 266, stellen onder meer : dat de beoordeling van de bekwaamheid, met in begrip van de omschrijving

Nadere informatie

(Ernstige) arbeidsongevallen & -aangifte

(Ernstige) arbeidsongevallen & -aangifte (Ernstige) arbeidsongevallen & -aangifte Infodag contactpersonen & directie Rodolf Broers Karen Brems 1 Probleemstelling In de school meldt een aannemer zich aan om te komen bekijken welke sanitaire werken

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN. NV BOUWBEDRIJF VMG-DE COCK Industriepark-West 55 9100 SINT-NIKLAAS Tel. : 03/766.02.34 Fax. : 03/777.26.77

VEILIGHEIDSPLAN. NV BOUWBEDRIJF VMG-DE COCK Industriepark-West 55 9100 SINT-NIKLAAS Tel. : 03/766.02.34 Fax. : 03/777.26.77 VEILIGHEIDSPLAN NV BOUWBEDRIJF VMG-DE COCK Industriepark-West 55 9100 SINT-NIKLAAS Tel. : 03/766.02.34 Fax. : 03/777.26.77 1. Inhoudstafel A. Inleiding 1. Inhoudstafel 2. Beleidsverklaring 3. Toelichting

Nadere informatie

Unispect - Toolbox 10 - Werken op hoogte. Inleiding

Unispect - Toolbox 10 - Werken op hoogte. Inleiding Unispect - Toolbox 10 - Werken op hoogte Inleiding Het werken op hoogte wordt als normaal beschouwd binnen de bouwnijverheid, echter vallende voorwerpen of werknemers die van grote hoogte naar beneden

Nadere informatie

Opleiding niveau Brandweerman. Hoofdstuk 3 Arbeidsveiligheid. Kapt. Jean-Paul Heyens

Opleiding niveau Brandweerman. Hoofdstuk 3 Arbeidsveiligheid. Kapt. Jean-Paul Heyens Opleiding niveau Brandweerman Hoofdstuk 3 Arbeidsveiligheid Kapt. Jean-Paul Heyens Inleiding en duiding Beschrijving van het Vakgebied Welzijn - Welzijn en welzijnswetgeving sinds 4 augustus 1996 - Kaderwet

Nadere informatie

Fiche 23 (Expertise): Artikels van het AREI aangaande het explosie gevaar

Fiche 23 (Expertise): Artikels van het AREI aangaande het explosie gevaar Fiche 23 (Expertise): Artikels van het AREI aangaande het explosie gevaar Bepalen op welke plaatsen een explosie zich kan voordoen. Dit moet gebeuren in samenwerking met een erkend organisme. Het rapport

Nadere informatie

HANDBOEK ARBEIDSVEILIGHEID VOOR DE MENGVOEDERSECTOR

HANDBOEK ARBEIDSVEILIGHEID VOOR DE MENGVOEDERSECTOR HANDBOEK ARBEIDSVEILIGHEID VOOR DE MENGVOEDERSECTOR Versie 1.0 Uitgevoerd in opdracht van BEMEFA door VEKMO nv Met de steun van IWT Dit handboek is auteursrechterlijk beschermd. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für:

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für: Bijlage bij accreditatie-certificaat Annexe au certificat d'accréditation Annex to the accreditation certificate Beilage zur Akkreditatierungszertifikat 227-INSP NBN EN ISO/IEC 17020:2012 Versie/Version/Fassung

Nadere informatie

Aangifteprocedure voor arbeidsongevallen in de publieke sector (wet van 03.07.67)

Aangifteprocedure voor arbeidsongevallen in de publieke sector (wet van 03.07.67) Aangifteprocedure voor arbeidsongevallen in de publieke sector (wet van 03.07.67) 1. Welk ongeval moet aangegeven worden? Elk feit overkomen tijdens de uitoefening van de arbeidsovereenkomst of op de arbeidsweg

Nadere informatie

BIJLAGE 2 Veiligheids- en gezondheidsplan AG Stadsplanning Antwerpen 112/114 Grote Markt 1 AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 2000 Antwerpen versie 27-10-2011 Algemeen V&G-PLAN Project: Herinrichting Hollebeekvallei

Nadere informatie

BRANDPREVENTIE. op de arbeidsplaatsen.

BRANDPREVENTIE. op de arbeidsplaatsen. BRANDPREVENTIE op de arbeidsplaatsen. Overzicht Wat was het? KB 28/03/2014 : toepassingsgebied en definities Risicoanalyse: risicofactoren Risicoanalyse en preventiemaatregelen Specifieke preventiemaatregelen

Nadere informatie

Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014

Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014 Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014 Administratief bedienden, administratieve medewerker apotheek, archief, boekhouder, directie, directiesecretaresse, informaticus, MKG, opnamecoördinatie,

Nadere informatie

VOORAL DE ALINEA S IN HET ROOD ZIJN ZEER BELANGRIJK VOOR HET JAARMARKTGEBEUREN

VOORAL DE ALINEA S IN HET ROOD ZIJN ZEER BELANGRIJK VOOR HET JAARMARKTGEBEUREN DIT BRANDWEERREGLEMENT IS ZEER BELANGRIJK ONDERMEER VOOR DE UITBATERS VAN KRAMEN WAAR VERWARMINGSTOESTELLEN WORDEN GEBRUIKT. GELIEVE HIERMEE REKENING TE HOUDEN EN NA TE LEVEN VOORAL DE ALINEA S IN HET

Nadere informatie

Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Booglassen Versie 99/1 Blz. 1/5

Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Booglassen Versie 99/1 Blz. 1/5 Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Boog Versie 99/1 Blz. 1/5. Risico voorkoming. Schade voorkoming. Risico beperking. Schade beperking 1 Algemeen V Risico's eigen aan boog 1 Voorzien van instructie

Nadere informatie

Inhoud van de presentatie

Inhoud van de presentatie KB 4 december 2012 Minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties arbeidsplaatsen Risicoanalyse oude elektrische installatie 18/06/2013 Dirk Wynants Preventieadviseur UZ Leuven Voorzitter

Nadere informatie

Het K.B. eerste hulp in de praktijk

Het K.B. eerste hulp in de praktijk Het K.B. eerste hulp in de praktijk Adviezen van de externe preventiedienst IDEWE 1 Is de eerste hulp in uw onderneming of organisatie goed geregeld? IDEWE 2 1 Opdracht van de interne dienst voor preventie

Nadere informatie

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door stof van installaties en arbeidsplaatsen

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door stof van installaties en arbeidsplaatsen Installatie: Arbeidsplaats: Beschrijving van de installatie en arbeidsplaats Verantwoordelijke: (1) Brandbare Stoffen (2) Gegevens van de meest kritische stof Ontstekingstemperatuur: Ontstekingsenergie:

Nadere informatie

De registratie moet gebeuren vóór de betrokken persoon aan het werk gaat en moet dagelijks gebeuren.

De registratie moet gebeuren vóór de betrokken persoon aan het werk gaat en moet dagelijks gebeuren. Checkin@work: de hoofdlijnen Vanaf 1 oktober 2014 moet voor elke werf met een totale waarde van meer dan 800.000 niet alleen een aangifte van werken gebeuren (de vroegere werfmelding), maar moet ook elke

Nadere informatie

Voorbeeld (niet limitatief) van de omzetting van het K.B. 04.12.2012 -elektrische installaties in een GLOBAAL PREVENTIEPLAN

Voorbeeld (niet limitatief) van de omzetting van het K.B. 04.12.2012 -elektrische installaties in een GLOBAAL PREVENTIEPLAN Voorbeeld (niet limitatief) van de omzetting van het K.B. 04.12.2012 -elektrische installaties in een GLOBAAL PREVENTIEPLAN Versie goedgekeurd op Comité PBW dd. 1 GLOBAAL PREVENTIEPLAN - 2017 JAARLIJKS

Nadere informatie

Tabel 1: overzicht verplichte sociale documenten

Tabel 1: overzicht verplichte sociale documenten Tabel 1: overzicht verplichte sociale documenten A. SOCIALE DOCUMENTEN e documenten of aanbevolen op werf Digitale vorm Arbeidsreglement Art. 15 Wet 8/04/1965 tot instelling van de arbeidsreglementen voor

Nadere informatie

Voorstelling Code Jo De Jonghe Expert, Health & Prevention

Voorstelling Code Jo De Jonghe Expert, Health & Prevention Voorstelling Code Jo De Jonghe Expert, Health & Prevention Opbouw van de code Besloten ruimtes Risico s Aanpak Maatregelen Praktisch Toezicht en Redding Besloten ruimtes 3 Wat is een besloten ruimte? Regelgeving?

Nadere informatie

Betonboorder. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren. Informatie voor de werknemer

Betonboorder. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren. Informatie voor de werknemer Betonboorder Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren Informatie voor de werknemer Zwaar werk Je zaagt en boort. Apparatuur draag je vaak met de hand

Nadere informatie

Tel. 014/71.24.14. Algemene gegevens van de instelling. Functieomschrijving: 5. Beeldschermwerk: geen minder dan 4uur 4 tot 8 uur

Tel. 014/71.24.14. Algemene gegevens van de instelling. Functieomschrijving: 5. Beeldschermwerk: geen minder dan 4uur 4 tot 8 uur Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014 Verpleegkundigen en technoloog medische beeldvorming nucleaire geneeskunde en radiologie 1 [ 1 Volgens - het Koninklijk Besluit van 27 maart

Nadere informatie

Aanvraag unieke vergunning Veiligheids en gezondheidsplan - Probam

Aanvraag unieke vergunning Veiligheids en gezondheidsplan - Probam VOORMALIGE VEEARTSENIJSCHOOL ANDERLECHT - ADMINISTRATIEF GEBOUW FASE 3: RESTAURATIE GEVELS EN DAKEN Aanvraag unieke vergunning Veiligheids en gezondheidsplan - Probam Á R T E R Adres: Veeartsenstraats,

Nadere informatie

huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal

huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal Brogaal Projects Index HUISREGELS... 2 INLEIDING... 2 ADRESGEGEVENS:..... 2 WERKTIJDEN:... 2 ZIEKMELDING:... 2 HERSTELMELDING:... 2 URENBONNEN:...

Nadere informatie

VEILIGHEIDS EN GEZONDHEIDSPLAN (Volgens KB Tijdelijke en Mobiele bouwplaatsen dd 25.01.01)

VEILIGHEIDS EN GEZONDHEIDSPLAN (Volgens KB Tijdelijke en Mobiele bouwplaatsen dd 25.01.01) Comm. V. A&A. Stijn Streuvelslaan 303 Veiligheidscoordinator: 1980 Zemst Florent Andries BTW BE 0817.155.912 0498/24.38.66 RPR Brussel Banque: 979-5924827-72 Email: adviesbureau.aa@gmail.com; VEILIGHEIDS

Nadere informatie

Stop met het gebruik van de methode van Kinney als kwantitatieve risicoevaluatiemethode

Stop met het gebruik van de methode van Kinney als kwantitatieve risicoevaluatiemethode Stop met het gebruik van de methode van Kinney als kwantitatieve risicoevaluatiemethode : De methode van Kinney is geen kwantitatieve doch een kwalitatieve risicoevaluatiemethode Hierbij wil ik aantonen

Nadere informatie

KU LEUVEN VEILIGHEID EN GEZONDHEIDSPLAN VOOR DE WERKEN W55038 ONDERZOEK NAAR EN UITVOEREN VAN WIJZIGINGEN DEEL A

KU LEUVEN VEILIGHEID EN GEZONDHEIDSPLAN VOOR DE WERKEN W55038 ONDERZOEK NAAR EN UITVOEREN VAN WIJZIGINGEN DEEL A VGP deel A - 1/3 KU LEUVEN VEILIGHEID EN GEZONDHEIDSPLAN VOOR DE WERKEN W55038 ONDERZOEK NAAR EN UITVOEREN VAN WIJZIGINGEN DEEL A Gebouwnr. 334-30 Gebouw : Instituut Burgerlijke Bouwkunde Adres : Kasteelpark

Nadere informatie

Risicoanalyse van een werkpost bij een zelfstandige

Risicoanalyse van een werkpost bij een zelfstandige Risicoanalyse van een werkpost bij een zelfstandige voor stagiairs uit het secundair, buitengewoon secundair, hoger en volwassenenonderwijs Model B (zachte sector) Afdelingen: zie de lijst op de website:

Nadere informatie

Veiligheids- en gezondheidsplan

Veiligheids- en gezondheidsplan AANVULLING BESTEK ANB/WVL/ZENO/2008/PL/02 Mosselerlaan 69 B-3600 Genk Life- natuurproject ZENO: Actie C.2.2. en C6 fase 2: Vrijmaken van vochtige duinvalleien en plaatsen veekerende afsluiting. Agentschap

Nadere informatie

Holland Solar heet u welkom. Veilig werken op daken. Solar Solu(ons 2015

Holland Solar heet u welkom. Veilig werken op daken. Solar Solu(ons 2015 Holland Solar heet u welkom Veilig werken op daken Solar Solu(ons 2015 Veilig werken op daken ernst van tongeren directeur/eigenaar ID energie bestuurslid Holland Solar assessor Kenteq ( SEI erkenning

Nadere informatie

Risicoanalyse van de werkpost en inlichtingenblad voor stagiairs

Risicoanalyse van de werkpost en inlichtingenblad voor stagiairs Risicoanalyse van de werkpost en inlichtingenblad voor stagiairs Naam P. C. Sint-Amedeus Straat + nr. Deurnestraat 252 Postnr. 2640 Functie: ogopedist Bedrijfsgegevens Gemeente ortsel Tel. nr. 03/440.68.50

Nadere informatie

De definitieve beveiliging van uw platte daken

De definitieve beveiliging van uw platte daken ACCESS PLATFORMS NV Boudewijnlaan 5c 2243 Pulle ( Zandhoven) Tel.: 03/484 65 65 Fax.: 03/484 65 70 www.accessplatforms.be info@accessplatforms.be De definitieve beveiliging van uw platte daken De Europese

Nadere informatie

LAST- MINUTE RISICOANALYSE

LAST- MINUTE RISICOANALYSE LAST- MINUTE RISICOANALYSE LMRA PERSOONLIJKE RISICOANALYSE Naam uitvoerder : Functie : LAST-MINUTE RISICOANALYSE PERSOONLIJKE RISICOANALYSE SAMEN STREVEN NAAR EEN VEILIGERE WERKPLEK Bij Stork zijn we persoonlijk

Nadere informatie

Eerste hulp op het werk

Eerste hulp op het werk Eerste hulp op het werk De regelgeving in de praktijk IDEWE 1 Vragen: Is/wordt de eerste hulp in uw (aangesloten) onderneming goed geregeld/uitgevoerd/opgevolgd? IDEWE 2 Vragen: Is/wordt de eerste hulp

Nadere informatie

RISICO-INVENTARISATIE

RISICO-INVENTARISATIE RISICO-INVENTARISATIE 1 Algemeen 1.1 Bij het opstellen van een risico-inventarisatie worden eerst alle gevaren geïdentificeerd (binnen de gestelde gebruiksgrenzen van het product), vervolgens wordt ingeschat

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. In- en uitstappen van een truckmixer. 2. Gebruik van Ladders. 3. Werkzaamheden in besloten ruimten ( zie ook 7, 8 en 9)

Inhoudsopgave. 1. In- en uitstappen van een truckmixer. 2. Gebruik van Ladders. 3. Werkzaamheden in besloten ruimten ( zie ook 7, 8 en 9) HANDREIKING VEILIGHEIDSINSTRUCTIEBLADEN Inhoudsopgave 1. In- en uitstappen van een truckmixer 2. Gebruik van Ladders 3. Werkzaamheden in besloten ruimten ( zie ook 7, 8 en 9) 4. Onderhoudswerkzaamheden

Nadere informatie

WAAROM? Omdat het moet... Wettelijk voorschrift (ARBO, ADN etc) Bedrijfsvoorschrift Omdat ik dat wil... Mijn gezondheid beschermen Bescherming van mijn bemanning PBM s is de laatste in de Hierarchy of

Nadere informatie

Weet u wie uw arbeidsmiddelen mag keuren?

Weet u wie uw arbeidsmiddelen mag keuren? Keuring en Inspectie Weet u wie uw arbeidsmiddelen mag keuren? TÜV TÜV NORD GROUP Weet u wie uw arbeidsmiddelen mag keuren? Vanuit het Arbobesluit wordt de werkgever verplicht bepaalde arbeidsmiddelen

Nadere informatie

Het K.B.Asbest toepassing in de praktijk. Asbestcement op containerparken

Het K.B.Asbest toepassing in de praktijk. Asbestcement op containerparken Het K.B.Asbest toepassing in de praktijk. Asbestcement op containerparken Luc Neyens Toezicht op het Welzijn op het Werk Regionale Directie Limburg-Vlaams-Brabant Luc.neyens@werk.belgie.be (stephaan.hoskens@werk.belgie.be

Nadere informatie

In deze algemene preventiefiche komen de meest voorkomende risicosituaties in een doorsnee bouwbedrijf aan bod.

In deze algemene preventiefiche komen de meest voorkomende risicosituaties in een doorsnee bouwbedrijf aan bod. Geachte Mevrouw, Geachte Heer, Zoals u weet is de dienstverlening van het NAVB er vooral op gericht arbeidsongevallen en afwezigheden door allerlei gezondheidsproblemen bij uw medewerkers zoveel mogelijk

Nadere informatie

Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014

Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014 Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014 Arbowet Verplichtingen/Aansprakelijkheid Zelfstandigen en Arbo Arbocatalogus Prioritaire risico s en maatregelen Project aanpak fysieke belasting ISZW Gert van

Nadere informatie

Procedure Doc nr: PRO 03 Opnemen meterstand Hoogspanningscabine

Procedure Doc nr: PRO 03 Opnemen meterstand Hoogspanningscabine GEMEENSCHAPPELIJKE PREVENTIEDIENST PROCEDURE OPNEMEN METERSTAND HOOGSPANNINGSCABINE Procedure Doc nr: PRO 03 Opnemen meterstand Hoogspanningscabine Uitgave 2 Datum: 20/01/10 Pagina 1 van 7 1. Definitie

Nadere informatie

Specificatieblad Steigercontroleur NL HSA

Specificatieblad Steigercontroleur NL HSA Fax: +3 (0) 9 368.80.8 SPECIFICATIEBLAD OPLEIDING Steigercontroleur (AV-0) Versie TC-K 00--5 DOELGROEP Medewerkers, die steigers (vaste steigers, rolsteigers, hangsteigers, ) op een doeltreffende manier

Nadere informatie