BOUWHULP DOCUCENTER NV Oude Molenstraat 3 te 9170 SINT-GILLIS-WAAS tel (000) fax (000) gsm (0000)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BOUWHULP DOCUCENTER NV Oude Molenstraat 3 te 9170 SINT-GILLIS-WAAS tel (000) 00.00.00 fax (000) 00.00.00 gsm (0000) 000.000"

Transcriptie

1 BOUWHULP DOCUCENTER NV Dit is alleen maar een voorbeeld, hier komt uw eigen firma embleem VEILIGHEIDS- en GEZONDHEIDSPLAN Voor uitvoering van werken door het personeel en onderaannemers van: BOUWHULP DOCUCENTER NV Oude Molen te 0 SINT-GILLIS-WAAS tel (000) fax (000) gsm (0000) Dit is een voorbeeld. Hier worden ingevoerd de gegevens van uw eigen onderneming

2 BOUWHULP DOCUCENTER NV Dit is alleen maar een voorbeeld, hier komt uw eigen firma embleem VEILIGHEIDS- en GEZONDHEIDSPLAN DEEL A. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

3 TERREINSPECIFIEKE GEGEVENS Werf - Bouwplaats gemeente tel. Fax directiecontact De bouwheer onder. werfleiding De Architect vermeld onder., de aannemer. indien géén Architect Beschrijving van het te realiseren bouwwerk : LIJST MET DE BETROKKEN PARTIJEN. in geval van een verbouwing is het telefoon bouwheer tevens telefoonnr. werf Bouwheer Tel contactpersoon gemeente fax. Bouwdirectie-ontwerp tel. contactpersoon gemeente fax. Bouwdirectie-toezicht tel. contactpersoon Gemeente fax 4. Directie - Stabiliteit tel. contactpersoon gemeente fax. Directie - Technieken tel. contactpersoon gemeente fax

4 . Bouwdirectie-uitvoering Naam van de onderneming gemiddelde bezetting tel. directie werfleider interne preventieadviseur adres: Hoofdaannemer en/of Algemene Ruwbouw maximum gemeente fax. Coördinator Veiligheid & Gezondheid bij het ontwerp tel. Veiligheidscoördinator niveau gemeente fax 8. Coördinator Veiligheid & Gezondheid verwezenlijking tel. Veiligheidscoördinator niveau gemeente fax. N.A.V.B. Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne in het bouwbedrijf Sint-Jans gemeente Brussel tel. (0).0.00 fax (0).0.0 afgevaardigde(n) website: 0. De vroegere Technische Inspecties en de Medische Inspecties werden samengevoegd in een dienst genaamd TOEZICHT OP HET WELZIJN OP HET WERK, gebruikelijk afgekort tot TWW Het vroegere Ministerie van Arbeid en Tewerkstelling wordt thans genoemd FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG, gebruikelijk afgekort tot FOD WASO Volgens ligging bouwplaats. Hieronder volgen de adressen van de Provinciale Afdelingen. Technische inspectie WASO Medische inspectie WASO Breidel 8000 gemeente BRUGGE FOD WASO / TWW WEST-VLAANDEREN Adviseur-Generaal JOHNNY DEPLANCKE tel. (00) fax (00)

5 Technische inspectie WASO Medische inspectie WASO FOD WASO/TWW Ambtsgebied BRUSSEL Ingenieur-Directeur LUC VAN HAMME Ernest Blerot 00 gemeente BRUSSEL tel. (0).4.4 fax (0).4. Technische inspectie WASO Medische inspectie WASO FOD WASO/TWW ANTWERPEN Ingenieur-Directeur ERIC VAN BRITSOM Theater Building, Italielei 4 bus 000 gemeente ANTWERPEN tel. (0)..0 fax (0).0. Technische inspectie WASO Medische inspectie WASO FOD WASO/TWW LIMBURG Ingenieur-Directeur PIETER DE MUNCK Verwilghensingel bus 00 gemeente HASSELT tel. (0).. fax (0)..8 Technische inspectie WASO Medische inspectie WASO Ter Plaeten, Sint-Lievenslaan B 000 gemeente GENT FOD WASO/TWW OOST-VLAANDEREN Geneesheer-Directeur JAN DE VIL tel. (0) 8..0 fax (0)..0 Technische inspectie WASO Medische inspectie WASO FOD WASO/TWW VLAAMS BRABANT Geneesheer-Directeur DIRK VAN NUFFEL Philipssite A bus 8 00 gemeente LEUVEN tel. (0).88.0 fax (0) Technische inspectie WASO Medische inspectie WASO FOD WASO/TWW WAALS BRABANT Ingenieur-Directeur GILBERT HENRIET Rue Ferrer 000 gemeente CHARLEROI tel. (0) fax (0) Technische inspectie WASO Medische inspectie WASO Rue du chapitre 000 gemeente MONS FOD WASO/TWW HENGOUWEN-WEST Ingenieur-Directeur GUY LETAWE tel. (0).. fax (0).. De juiste ligging van de bouwplaats bepaalt welke Provinciale Afdeling bevoegd is.

6 ALGEMENE ADMINISTRATIEVE GEGEVENS VAN DE ONDERNEMING Benaming van de onderneming Juridische vorm van de onderneming Adres - Zetel van de Onderneming Adres - Kantoren van de onderneming Telefoons Faxs adressen Nummer RSZ Ondernemings Erkenning Erkenning Erkenning Nace Code Nace Code Nace Code Hoofd van de Onderneming Interne Preventieadviseur Contactpersoon Techniek Contactpersoon betreffende Veiligheid Externe Dienst voor Preventie Bevoegde Dienst TWW Zie de aanduidingen op de bladzijde 4 en Bevoegde Deskundige NAVB lijst van deskundigen te raadplegen op Arbeidsgeneeskundige Dienst Verzekering Arbeidsongevallen Verzekering Burgerlijke Verantwoordel. Aard werken op deze werf uitgevoerd Projectleider Werfleider Veiligheidsverantwoordelijke op de werf EHBO-verantwoordelijke op de werf Telefoon van de werf Fax van de werf Maximaal aantal werknemers op de werf Aanvang van de werken Vermoedelijke duur van de werken

7 LIJST ONDERAANNEMERS DIE WERKEN UITVOEREN VOOR DE ONDERNEMING.. Activiteit : Naam van de onderneming gemiddelde bezetting tel. directie werfleider adres:. Activiteit : Naam van de onderneming gemiddelde bezetting tel. directie werfleider adres:. Activiteit : Naam van de onderneming gemiddelde bezetting tel. directie werfleider adres: 4. Activiteit : Naam van de onderneming gemiddelde bezetting tel. directie werfleider adres:. Activiteit : Naam van de onderneming gemiddelde bezetting tel. directie werfleider adres: maximum gemeente fax maximum gemeente fax maximum gemeente fax maximum gemeente fax maximum gemeente fax

8 In overeenstemming met de bepalingen van het Bouwplaatsreglement mag geen enkele uitvoerder werken aanvangen en/of de werf verlaten zonder zich, met elk aannemelijk middel, te hebben aangemeld bij de veiligheidscoördinator en het onderstaande document te hebben onderschreven voor kennisname van het V&G-plan en de intentie tot goede uitvoering ervan Identificatie en gegevens handtekening aard van de uit te voeren begindatum einddatum Aannemer of uitvoerder verantwoordelijke werken of handelingen vd werken vd werken Dit formulier wordt bij het einde van de werkzaamheden overgemaakt aan de VC vermeld Blz, rubriek 8

9 BOUWHULP DOCUCENTER NV Dit is alleen maar een voorbeeld, hier komt uw eigen firma embleem VEILIGHEIDS- en GEZONDHEIDSPLAN DEEL B. BOUWPLAATSREGLEMENT Voor het personeel van de onderneming en haar onderaannemers

10 BOUWPLAATSREGLEMENT Voorschriften en gedragsregels voor het personeel van de onderneming en onderaannemers Definities Risicoanalyse : C.B.M. : P.B.M. : Arbeidsmiddelen : De onderneming : De VC : Het V&G-plan : Het VGM-plan : document dat opgesteld wordt door de onderneming en een gedetailleerde opsomming geeft van de maatregelen die de onderneming heeft voorzien om de veiligheid en gezondheid te verzekeren. Het omvat ten minste de gebruikte uitrusting en producten, de mogelijke risico s, de risico-evaluatie en de te nemen preventiemaatregelen. collectieve beschermingsmiddelen persoonlijke beschermingsmiddelen. alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten, gereedschappen en installaties. de onderneming-werkgever-uitvoerder zoals vermeld op het schutblad en deel A, Administratieve gegevens, voor wiens rekening dit Veiligheids-, Gezondheids- en milieuplan werd opgemaakt, samen met haar eigen personeelsleden en deze van haar eventuele onderaannemers. de veiligheidscoördinator-ontwerp of verwezenlijking aangesteld voor de in Deel A vermelde bouwplaats Het Veiligheids- en Gezondheidsplan opgemaakt door de VC voor de totaliteit van de betrokken bouwplaats Het Veiligheids-, Gezondheids en Milieuplan door de onderneming opgemaakt voor de deelwerken die zij uitvoert in het kader van haar normale beroepsbezigheden op de bouwplaats.. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING. De onderneming zal, vooraleer met de werken te starten, zijn risicoanalyse van de onderneming overhandigen of overmaken aan de Veiligheidscoördinator-verwezenlijking, die de conformiteit ervan met het V&G-plan verifieert en/of verdere instructies verschaft. De onderneming zal voor de bouwplaats een veiligheidsverantwoordelijke aan te duiden die gedurende de werkzaamheden op de bouwplaats aanwezig is. De gegevens van deze verantwoordelijke zijn te vinden in Deel A, Administratieve Gegevens van dit VGM-plan. De onderneming voorziet, minstens maandelijks, in het houden van taakgebonden opleidingen op de bouwplaats met al haar personeel, waarbij specifieke veiligheidsonderwerpen worden besproken..4 De onderneming verklaart dat de werknemers de nodige opleiding/beroepservaring en lichamelijke geschiktheid bezitten om de hen opgelegde taken (incl. verantwoordelijkheden in veiligheidsfunctie) uit te voeren en het bijhorende materieel te gebruiken en te bedienen op volstrekt veilige wijze.. De personeelsleden van de onderneming mogen slechts worden aangetroffen op de voor hen voorziene werkplaatsen.. NOODPROCEDURES. De onderneming zal de procedures betreffende E.H.B.O. en arbeidsongevallen respecteren zoals bepaald in de regelgeving en het Veiligheids- en Gezondheidsplan opgemaakt door de VC aangesteld voor de specifieke bouwplaats.. Elk arbeidsongeval, incident of schadegeval zal de dag van het voorval worden gemeld aan de VC. Voor de arbeidsongevallen zal daarenboven een arbeidsongevallenrelaas aan de coördinator-verwezenlijking worden overhandigd.. De onderneming rust zijn lokalen uit met de wettelijke voorzieningen betreffende brandblussers en E.H.B.O. materiaal..4 Op de bouwplaats is ten minste één E.H.B.O.-hulpverlener permanent aanwezig. (Persoon met tenminste een basiskennis over verlenen van eerste hulp en kleine verwondingen). De onderneming zal steeds over voldoende, aangepaste en conforme brandbestrijdingsmiddelen beschikken. Indien een vuurvergunning verplicht is zal de onderneming tijdig daarvoor het nodige doen.. PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (P.B.M.). Het dragen van P.B.M., conform de geldende wetgeving, is op de bouwplaats voor IEDEREEN ZONDER UITZONDERING verplicht.. De onderneming zal op haar kosten P.B.M. ter beschikking stellen van haar personeel en/of bezoekers. Zij moet eveneens toezien op het gebruik ervan. Tevens moet zij ten gepaste tijde zorgen voor het onderhoud en de vernieuwing.. De werknemers van de onderneming zullen, in overeenstemming met hun opleiding en de gegeven instructies, op de juiste wijze gebruik maken van de P.B.M en ze na gebruik weer opbergen en onderhouden..4 De onderneming neemt beschermende maatregelen vanaf 80 db, stelt ter beschikking van haar personeel de nodige gehoorbescherming vanaf 8 db en voert geen werken uit met een geluidsniveau boven de 8 db.. De werf- of ploegleider van de onderneming ziet er op toe dat de personeelsleden steeds hebben én gebruiken: - Veiligheidsschoenen type S met stalen tip, stalen zool, achillespeesbescherming en antislipzool. - Werkkledij aangepast aan de aard van de uit te voeren werken en de heersende weersomstandigheden - Een Veiligheidshelm die moet worden gedragen van zodra er kans bestaat op uit de hoogte vallend materiaal, bij het werken binnen het werkbereik van een actieve bouwkraan of bij het werken op aanzienlijke hoogte (+.00m) 4. COLLECTIEVE BESCHERMINGSMIDDELEN (C.B.M.) 4. Ter voorkoming van arbeidsongevallen zal onderneming waar nodig C.B.M. voorzien. De keuze wordt bepaald op basis van de Preventiebeginselen vastgelegd in hoofdstuk II algemene beginselen van de welzijnswet, waarin onder meer de voorkeur wordt gegeven aan collectieve bescherming boven persoonlijke bescherming. (4 augustus. / Wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de verwezenlijking van hun werk (B.S. 8/0/) gewijzigd bij de Wet van /0/8 (B.S. /0/8)) 0

11 4. Het plaatsen en/of wegnemen van C.B.M. wordt geregeld in samenspraak met de coördinator-verwezenlijking. Geplaatste C.B.M. zullen NOOIT verwijderd worden zonder dat vervangende of definitieve beschermingen worden aangebracht. 4. Elke op de bouwplaats vastgelegde gevaarlijke of ongezonde toestand zal onmiddellijk aan de coördinator-verwezenlijking gemeld worden.. ORDE EN NETHEID. Het personeel van de onderneming dient ten minste dagelijks zijn werkposten op te ruimen en het afval af te voeren.. De wegen, doorgangen (minimaal 80 cm breed) en trappen moeten steeds vrij zijn van obstakels en hindernissen. Soepele leidingen en kabels mogen de doorgang niet belemmeren. Kruisen zij een doorgang, dan moeten ze beschermd worden tegen beschadiging.. Materialen zullen ordelijk en stabiel, beveiligd tegen weersinvloeden, in de daartoe voorziene zones worden gestapeld..4 Losliggende materialen worden steeds tegen wegvliegen beveiligd.. De toegang tot de sanitaire installaties wordt steeds vrijgehouden.. Alle minimale voorzieningen voor de persoonlijke hygiëne zijn steeds voorzien (tenminste stromend water voor het wassen van de handen). MILIEU. Het verbranden van afval op de bouwplaats is verboden.. Klein afval wordt door het personeel van de onderneming verwijderd en afgevoerd als huisvuil. Ander afval wordt via containers afgevoerd na selectieve verzameling volgens de aard en samenstelling van de te verwijderen restmaterialen.. Eventuele brandstoffen bestemd voor de bouwplaatsmachines worden onder een zonnebescherming opgeslagen in een dubbelwandige tank voorzien van een opvangbak onder de kraan of verdeling..4 De onderneming neemt de nodige maatregelen om bodem-, lucht- en watervervuiling te verhinderen of minstens maximaal te milderen.. BOUWPLAATSINRICHTING. Voor grotere werken volgt de onderneming de bepalingen die door de VC werden opgenomen in het V&G-plan.. Voor kleinere werven wordt het door de onderneming voorgesteld in een afzonderlijk document, ter goedkeuring aan de Veiligheidscoördinator voorgelegd en duidelijk zichtbaar aangeplakt op de werf. Het vermeldt ten minste de volgende gegevens : - toegangen, wegen, rijrichting en parkings - ligging van nutsleidingen (H.S., L.S., telefoon, water, gas, ) - zones voor gezondheidsinrichtingen, opslaan van materieel, werkplaatsen - inplanting hijstoestellen en draaicirkel - opgestelde elektrische verdeelborden - E.H.B.O.-post. De onderneming stelt voor haar werknemers de wettelijk voorziene gezondheidsinrichtingen ter beschikking (C.A.O. van //84 K.B.B van //84 A.R.A.B. art. Bijlage III aan KB dd.0.00) en zal deze dagelijks onderhouden. Maaltijden zullen enkel in de daartoe voorziene inrichtingen worden gebruikt..4 Het wegnemen, door de onderneming die zijn werken beëindigt, zal uitsluitend gebeuren in voorafgaand overleg met de VC zodat deze in de vervanging ervan zou kunnen voorzien.. Het opstellen van werfburelen, refters, kleedkamers, sanitaire installaties, opslagplaatsen, zal enkel conform het inplantingsplan en in overleg met de coördinator-verwezenlijking gebeuren.. Uitsluitend voertuigen die materialen of materieel aanvoeren of afvoeren worden op de bouwplaats toegelaten 8. ELEKTRISCHE INSTALLATIE 8. De elektrische werfinstallatie zal,voorafgaandelijk aan elk gebruik, door een erkend organisme gekeurd worden conform het A.R.E.I. Het attest bevindt zich steeds op de werf. Elk defect moet ONMIDDELLIJK en door de meest gerede partij aan de onderneming worden gemeld. 8. Verdeelborden zullen steeds gesloten blijven. Het aansluiten kan enkel met aangepaste stekkers. Alle verbindingen (stekker /stopcontact) moeten geschikt zijn voor gebruik in vochtige omstandigheden, minimum IP Kabels zullen steeds opgehangen en/of afgeschermd worden tegen mogelijke beschadiging. 8.4 Werken aan de elektrische werfinstallaties mogen slechts gebeuren door bekwaam personeel volgend de regels van het goed vakmanschap 8. De onderneming staat zelf in voor de verlichting van haar werkposten. Deze verlichting moet worden uitgevoerd volgens de geldende wetgeving. De algemene verlichting en de eventuele noodverlichting behoort niet aan de onderneming maar is een taak voor de VC.. ARBEIDSMIDDELEN EN TOEBEHOREN. Enkel elektrisch materieel conform het A.R.E.I. mag op de bouwplaats aanwezig zijn en worden aangesloten op de daartoe voorziene verdeelborden. ( Industrieel materiaal minimaal x, mm IP44 ).. Alle arbeidsmiddelen op de bouwplaats door de onderneming of haar onderaannemers gebruikt beantwoorden aan de bepalingen van: - Het KB dd.08. inzake het gebruik van arbeidsmiddelen - Het KB dd inzake het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen - Het KB dd inzake het gebruik van arbeidsmiddelen voor het heffen of hijsen van lasten. De onderneming zal zijn arbeidsmiddelen zodanig markeren dat ze identificeerbaar zijn als haar eigendom en uitrusting.4 De arbeidsmiddelen moeten geschikt zijn voor het uit te voeren werk en regelmatig gekeurd door een bevoegde persoon zodat bij het gebruik de veiligheid en gezondheid steeds gewaarborgd zijn.. Bij gebruik van arbeidsmiddelen, toebehorend aan de onderneming, door derden is DE GEBRUIKER verantwoordelijk voor de veiligheid.. Bij het gebruik van heftoestellen gelden volgende specifieke bepalingen :.. Alle heftoestellen en hijstoebehoren, evenals grondverzetmachines om lasten te hijsen, die op de bouwplaats binnengebracht worden, zijn voorzien van een geldig keuringsattest

12 .. Bij gebruik van meerdere heftoestellen met overlappend werkbereik zal, in overleg met de coördinator-verwezenlijking, een gebruiksprocedure opgesteld worden.. Ladders zijn steeds in goede staat (zonder beschadigingen en stabiel) en uitgerust met aangepaste antislipvoorzieningen. Zij worden opgesteld op een goede, stevige ondergrond. Zij worden steeds vastgemaakt wanneer zij dienst doen als toegangsladder of wanneer de ladder of meer sporten telt. De ladders steken steeds minimaal.00 m uit boven de werkvloer die zij bedienen.. Bij het gebruik van stellingen gelden volgende specifieke bepalingen :.. Elke stelling vanaf meter hoog zal voorzien zijn van leuningen, tussenleuningen en plinten. De werkvloer moet aaneensluitend zijn; d.w.z. zonder gevaarlijke ruimten tussen planken en de leuning voldoende stevig, rekening houdend met de belasting... De toegang tot de werkvloeren gebeurt door middel van trappen (torens) of ladders.. Voor de ingebruikname en minstens één maal per week wordt de stelling nagekeken door een bevoegde persoon van de onderneming...4 Voor stellingen hoger dan 8 meter of voor stellingen blootgesteld aan buitengewone krachten zullen de nodige berekeningsnota s of normreferentie voorgelegd worden aan de coördinator-verwezenlijking. 0. GEVAARLIJKE, SCHADELIJKE OF HINDERLIJKE PRODUCTEN 0. Alle producten op de bouwplaats zullen reglementaire etiketten hebben of krijgen. Het eventuele gebruik van brandbare, toxische of andere gevaarlijke producten zal in het Deel II van dit document vermeld worden samen met de samenstelling ervan. 0. Het opslaan van producten en verwijderen van de verpakking gebeurt volgens de geldende wetgeving en in samenspraak met de VC 0. Een kopie van de veiligheids- en gezondheidssteekkaart (productfiche, chemische fiche of M.S.D.S.-fiche) van de gebruikte producten is steeds ter beschikking op de bouwplaats. De steekkaart omvat ten minste : - naam van de fabrikant - fysische eigenschappen - bijzondere kenmerken - gevaren/verschijnselen - preventie - blusstoffen/eerste hulp/evacuatie 0.4 Indien werken worden uitgevoerd waarbij schadelijke of hinderlijke dampen/gassen kunnen vrijkomen wordt met de VC maatregelen afgesproken om deze dampen of gassen of een efficiënte manier af te voeren tot onder het risiconiveau voor de gezondheid van de uitvoerders. WERKEN MET OPEN VLAM. Voor de aanvang van werken met open vlam vraagt de onderneming aan de VC of een vuurvergunning vereist is.. Het behandelen van gasflessen gebeurt met de meeste zorg. Lege gasflessen en gasflessen die niet worden gebruikt, worden buiten het gebouw op een vaste plaats rechtop opgeslagen, vastgemaakt, voorzien van beschermkop en beschermd tegen zon.. De zuurstof- en brandgasflessen worden bij gebruik verticaal of schuin onder een hoek van minimum geplaatst. Bij voorkeur worden ze gemonteerd op een flessenkar. Op het einde van de dagtaak worden gasflessen dichtgedraaid en slangen en manometers ontspannen..4 Bij werken met een open vlam hoort een ABC-blusapparaat van minimum kg. CONTINUITEIT INZAKE UITRUSTING EN PREVENTIE. De werfuitrusting inzake sociale en sanitaire ruimtes zullen gedurende de volledige invoeringstermijn op de werf onverminderd aanwezig blijven, zolang als zij niet kunnen worden vervangen door evenwaardige ruimtes in de te realiseren bouwwerken en niet evenwaardig worden vervangen door de opvolgende uitvoerder. De onderneming sluit daartoe akkoorden en overeenkomsten met de voorgaande of de opvolgende uitvoerders inzake opvolging van de uitrusting en de verdeling van de daardoor ontstane kosten. Bij gebrek aan een ernstig akkoord brengt de onderneming deze toestand onder de aandacht van de VC die de partijen een akkoord oplegt, bij gebreke waaraan de onderneming haar bedoelde uitrusting wegneemt na een wachtperiode van dagen na de melding aan de VC. 4. GEBRUIK VAN ROESVERWEKKENDE MIDDELEN 4. Het gebruik, en zelfs de aanwezigheid, van alcohol en andere roesverwekkende middelen op de werf zijn strikt verboden. De onderneming zal onmiddellijk van de werf verwijderen elk personeel dat van dergelijk roesmiddel gebruik heeft gemaakt, om het even of zulks zijn gedrag al of niet zichtbaar beïnvloedt of beïnvloedt heeft.. MELDING BEGIN EN EINDE VAN UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN. Geen enkele onderaannemer, wie dan ook, mag werkzaamheden, welke dan ook, op de werf aanvangen of uitvoeren zonder de aanvang daarvan te hebben gemeld, aan de onderneming en aan de coördinator-verwezenlijking, met elk mogelijk middel.. Geen enkele onderaannemer, wie dan ook, mag werkzaamheden, welke dan ook, op de werf aanvangen of uitvoeren zonder dit Bouwplaatsreglement en het werfexemplaar van het Veiligheids- en Gezondheidsplan te hebben onderschreven voor kennisname en voor intentie tot goede uitvoering ervan.. Geen enkele onderaannemer, wie dan ook, mag werkzaamheden, welke dan ook, beëindigen en/of de werf verlaten zonder de beëindiging daarvan te hebben gemeld, aan de onderneming en aan de coördinator-verwezenlijking, met elk mogelijk middel.. KENNISGEVING. Onderhavig bouwplaatsreglement wordt ter kennis gebracht van alle personeelsleden van de onderneming en haar onderaannemers. Het is op de werf beschikbaar op een voor de personeelsleden gemakkelijk te bereiken plaats, bij voorkeur de werfkeet of de plaats waar zij hun maaltijden nuttigen.. Van tijdelijke werkonderbrekingen wordt gebruik gemaakt om het werfexemplaar van het V&G-plan en het VGM-plan met het werfpersoneel door te nemen en te gebruiken als instructiemateriaal (in functie van een tool-box meeting).

13 BOUWHULP DOCUCENTER NV Dit is alleen maar een voorbeeld, hier komt uw eigen firma embleem VEILIGHEIDS- en GEZONDHEIDSPLAN DEEL C. ARBEIDSMIDDELEN

14 UITRUSTING EN ARBEIDSDMIDDELEN Het beschikbare en/of gebruikte materieel en uitrusting van de onderneming volg RUBRIEKEN EN BEPALINGEN in gebruik op de werf JA NEEN CE-markering aanwezig JA NEEN niet van toepassing 4 Heeft de onderneming veiligheidsattesten en/of -opleidingen? - VCA - ISO - BeSaCC - Andere: Beschikt de onderneming over een eigen interne Preventieadviseur? - Niveau I - Niveau II - Niveau III Is de onderneming de eerstoptredende uitvoerder op de bouwplaats? Indien ja, werd dan de voorafgaande melding van werfstart gedaan - Aan het NAVB - Aan de RSZ - Aan de Provinciale Technische Inspectie en/of TWW - Centrale elektronische aangifte via internet Verificatie van handelingen en uitrustingen : - werd een veiligheids- en gezondheidsplan overgemaakt aan VC - werd een werfinrichtingsplan overgemaakt aan de VC - zijn alle rust- en sanitaire uitrustingen beschikbaar - indien niet, zijn er dan gebruiksovereenkomsten met anderen - zijn er op de werf reeds bruikbare sanitaire uitrustingen - beschikt het personeel over een industriële EHBO-koffer - is op de bouwplaats een EHBO-helper aanwezig MATERIALEN EN UITRUSTING VAN DE ONDERNEMING Stellingen en steigers te gebruiken op de bouwplaats - metsersschragen - rolstellingen - vaste stellingen en steigers minder dan 8.00 m hoog - vaste stellingen en steigers meer dan 8.00 m hoog - andere: Hef- en hijstoestellen te gebruiken op de bouwplaats : - tirfors - elektrische takels - hoogtewerkers - verreikers - schaarliften - torenkraan - mobiele takelkraan op rupsbanden - mobiele takelkraan op wielbasis - mobiele hydraulische kraan op rupsbanden - mobiele hydraulische kraan op wielbasis - heftruc - bobcat 4

15 8 0 - mechanische gevellift - hydraulische gevellift - hanglift of hangbrug - andere: zijn deze heftoestelen en toebehoren gekeurd? Toestellen en Arbeidsmiddelen te gebruiken op de bouwplaats : - elektrogeengroepen of generatoren - persluchtcompressoren - elektrische boorhamers - pneumatische boorhamers - elektrische boormachines - pneumatische boormachines - elektrische afkortzagen - slijpschijfmachines - elektrische schiethamers - pneumatische schiethamers - patroonaangedreven schiethamers - elektrische lastoestellen - metaalscharen - schuurmachines - mobiele zaagmachines - tafelzaagmachines - decoupeerzagen - beton- en mortelmengers - pleister- en gipsmengers - beton- en mortelsilo's - kalk- en pleistersilo's - stofzuigers - hogedrukreinigers - spuitapparatuur - pompen, hoge of lage druk - andere: Gebruik van Propaan- of butaanbranders op de bouwplaats : - is er een terugslagklep voorzien - is er een ontspanner voorzien - is er een brandblusser voorzien - is er een opslagplaats voor de gasflessen voorzien - zijn de gasflessen van aanduidingen voorzien (leeg-vol-inhoud) Gebruik van oxy-acetyleenbranders op de bouwplaats: - zijn er terugslagkleppen voorzien - zijn er afzonderlijke ontspannerkranen voorzien - zijn er manometers voorzien - zijn die manometers en afsluitkranen gekeurd Gebruik van teerketels op de bouwplaats: - is er een terugslagklep voorzien - is er een ontspanner voorzien - is er een brandblusser voorzien - is er een opslagplaats voor de gasflessen voorzien - zijn de gasflessen van aanduidingen voorzien (leeg-vol-inhoud) - is er een opvang- of overloopkuip voorzien - is het personeel nauwkeurig voorgelicht Gebruik van brandgevaarlijke producten op de bouwplaats : - naam van het product : - hoeveelheid product : - naam van het product : - hoeveelheid product :

16 4 Gebruik chemische producten, lijmen, hinderlijke stoffen, enz - naam van het product : - hoeveelheid product : - naam van het product : - hoeveelheid product : - naam van het product : - hoeveelheid product : Individuele Preventie Middelen op de bouwplaats : - voor de aard van de werken geschikte werkkledij - voor de weersomstandigheden geschikte werkkledij - Veiligheidsschoenen van het type S - veiligheidslaarzen van het type S - veiligheidshelmen volgens euronorm - veiligheidshandschoenen - veiligheidshandschoenen staalversterkt - gummihandschoenen voor chemisch gebruik - gehoorbescherming schelpvormen - gehoorbescherming oordopjes - veiligheidsbrillen - lasbrillen - anti-val uitrusting - veiligheidsharnas - stopchute - levenslijn - valdemper - andere: Werfelektriciteit en elektrische uitrusting van de onderneming : - beschermingsgraad ten minste IP44 - gekeurd door een erkend keuringsorganisme kabels, verlengkabels en kabelhaspels - kabeltype H0RNF, CTMB-N of CTFB-N - kabeltype anders dan boven maar gelijkwaardig: - zijn de kabelhaspels thermisch beveiligd - hebben de kabelhaspels zelfsluitende spatwaterdeksels - worden er verdeelkasten (paddestoelen) gebruikt - indien ja, zijn die dan vijfjaarlijks gekeurd Collectieve Preventie Middelen op de bouwplaats : - systeemleuningen en balustrades - ander materiaal voor leuningen en balustrades - valnetten - valplatformen - verlichtingsuitrusting - noodverlichting - signalisatiemiddelen Gebruik van ladders op de bouwplaats : - enkelvoudige houten ladders, minder dan treden - enkelvoudige houten ladders, meer dan treden - samengestelde houten ladders minder dan treden - samengestelde houten ladders meer dan treden - enkelvoudige metalen ladders, minder dan treden - enkelvoudige metalen ladders, meer dan treden - samengestelde metalen ladders, minder dan treden - samengestelde metalen ladders, meer dan treden - trapladdertjes minder dan 0 treden - trapladdertjes meer dan 0 treden zijn al deze ladders voorzien van antislipvoetjes?

17 Andere uitrusting en materieel, niet voorzien in bovenstaand : - andere: - andere: - andere: - andere: - andere: - andere: - andere: - andere: - andere: Eventuele nota s en opmerkingen betreffende deze werf :

18 BOUWHULP DOCUCENTER NV Dit is alleen maar een voorbeeld, hier komt uw eigen firma embleem VEILIGHEIDS- en GEZONDHEIDSPLAN DEEL D. RISICOANLYSE EN PREVENTIE 8

19 METHODIEK van de RISICOANALYSE De onderneming gebruikt voor haar risicoanalyses een zelf ontwikkelde techniek met als basis de parameters uit de methode van Fine en Kiney, aangevuld met een indicatie omtrent de partij(en) die de voorgeschreven preventiemaatregelen moeten uitvoeren en het niveau waarop zulks moet worden behandeld De te nemen preventiemaatregelen zijn een antwoord op de ontstane risico s in functie van de belangrijkheid ervan. Na inventarisatie is derhalve een evaluatie ervan noodzakelijk. De mathematische behandeling van het risico bepaalt de risicograad, ook risico-index genoemd. Om de risico-index te bepalen kent men aan de WAARSCHIJNLIJKHEID van het gebeuren, de duur van de BLOOTSTELLING eraan en de ERNST van de mogelijke gevolgen een gekozen waarde toe. Het product van deze drie factoren bepaalt de RISICO-INDEX Waarschijnlijkheid ( W ) = te verwachten ben code 0 zeer goed mogelijk ongewoon maar mogelijk enkel mogelijk als grensgeval denkbaar doch zeer onwaarschijnlijk 0, praktisch onmogelijk 0, bijna niet denkbaar 0, Blootstelling ( B ) = voortdurend (directe bereikbaarheid) 0 voortdurend (indirecte bereikbaarheid) + regelmatig > dagelijks ben code occasioneel > wekelijks ongewoon, ongebruikelijk > maandelijks zelden > enkele malen per jaar zeer zelden > jaarlijks 0, Ernst van de gevolgen = ( E ) catastrofe vele doden ben code 00 ramp meerdere doden schade > zéér ernstig één dode.000 < schade < ernstig +++ verlies arm-been < schade < ernstig ++ invaliditeit & verlies hand-voet.000 < schade < ernstig + verlies vinger-teen.00 < schade <.000 belangrijk letsel met werkverlet 0 < schade <.00 gering letsel zonder werkverlet schade < 0 Risico-index ( R ) > betekenis en gevolgen ervan R < 00 Zéér beperkt risico aanvaardbaar in het dagelijks werk 00 < R < 040 Een zeker risico is mogelijk Aandacht en waakzaamheid geboden 040 < R < 00 Belangrijk en ernstig risico Gerichte maatregelen te nemen 00 < R < 400 Hoog risico op incident Directe verbetering in omstandigheden 400 < R Onaanvaardbaar risico Onmiddellijk de werkzaamheden stoppen Betrokken partijen en beleidsniveau voor aandachtspunten ben code Kolom () = aanduiding tot welke participant de preventiemaatregelen zich richten > De ing komt overeen met deze van de werf participanten vermeld in Deel 0 Algemene Inlichtingen aannemers en onderaannemers. In deze uitvoering gelden de voorschriften voor een in de onderneming. Kolom () = niet van toepassing voor dit gebruik

20 HIER KOMT UW FIRMA-EMBLEEM VOORBEREIDING VAN DE WERF Opgemaakt voor rekening van de Onderneming zoals vermeld in Deel A door Dhr Benoit E.I. Monballiu, Veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking van het Niveau A ACTIVITEIT RISICO'S Organisatie werking op de werf Hiërarchie niet duidelijk vastgelegd Motiveren van alle betrokkenen opdrachtgever. werfdirectie, architect. aannemers, werknemers Orde & netheid verzekeren op de werf tijdens uitvoering Hygiëne verzekeren op de werf tijdens uitvoering Toezien op goed werkklimaat op de werf Toezien op goede staat van gebruikte gereedschappen, machines. heftoestellen & heftoebehoren,... Toezien op goede staat van gebruikte ladders, stellingen, schoren, dragende delen,... Geen interesse en motivatie voor veiligheid op de werf Onveilige & ongezonde situaties (Gevaar voor struikelen, uitglijden...) Onhygiënische & ongezonde toestanden Stresssituaties & demotivatie Gebruik van niet gekeurd materieel Onveilige handelingen Onveilige situaties (val vanaf hoogte. instorting, omkantelen, verzakken, enz ) () () E B W R PREVENTIEVE MAATREGELEN Werforganigram opstellen -Verantwoordelijkheden vastleggen -V&G-startvergadering bij aanvang werken -Informatie & instructie werknemers -Taakgerichte voorlichting & opleiding -Bijhouden coördinatie-instrumenten (V&G-plan, Coördinatiedagboek en Postinterventiedossier) -Orde & netheid opnemen in bouwplaatsreglement -Verantwoordelijke aanduiden voor onderhoud werfinrichtingen en opkuis van de werf -Frequentie van opkuis vastleggen (bouwplaatsreglement) -Voldoende sociale voorzieningen voorzien bij werfinrichting (CAO van 0/0/84 - ARAB art. e.v.) en toezien op het onderhoud ervanben code -Frequentie van opkuis vastleggen (bouwplaatsreglement) -Goede onderlinge verstandhouding & communicatie bevorderen -Haalbaarheid van planning & termijn verzekeren (ontwerpfase) -Opleiding & instructie werknemers + aangepaste uitvoeringstechnieken -Gebruik van gekeurd materieel eisen (V&G-plan) en periodieke controle -Keuringsattesten opvragen en bijhouden (Coördinatiedagboek) -Lijst opstellen van keuringspichtig materieel + opnemen in bouwplaatsreglement -Controle door bevoegd persoon opnemen in bouwplaatsreglement -Stelling voorzien van leuning, tussenleuning, plint, aaneensluitende werkvloer (+.00m) -Berekeningsnota's opvragen en bijhouden (stelling > 8m) + opnemen als besteksbepaling & herhalen in bouwplaatsreglement Voorzien van collectieve beschermingsmiddelen leuningen, afscherming vloeropeningen, trappen & liftkokers. opvangplatformen-..) Die zouden blijven bestaan na de afbraak zonder te worden gedempt Onveilige situaties (val vanaf hoogte) ben code Opnemen in uitvoeringsprocedure en in goede staat houden -Nooit verwijderen zonder dat eerst andere beschermingsmaatregelen zijn voorzien m overleg met de veiligheidscoördinator -Kostprijs plaatsing collectieve beschermingen verdelen onder de verschillende aannemers/gebruikers 0

21 Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen helm, aangepaste werkkledij. Veiligheidsschoenen. ademhalingsbescherming, valbeveiliging.) Voorzien van eerste hulp en dringende verzorging op de werf Voorzien van voldoende en geschikte brandblusmiddelen, die gekeurd zijn en bij noodgevallen ook effectief werken (A-B-C) Persoonlijk letsel al of niet met langdurig verlet, kans op beroepsziekte, invaliditeit of dodelijke afloop tot gevolg Grotere gevolgen van letsels bij afwezigheid van de voorziene maatregelen Grotere gevolgen bij uitbreiding van brand ben code -Permanente draagplicht opleggen -Draagplicht signaleren (pictogrammen) -Voorlichting & instructie werknemers -Reserve PBM's ter beschikking op de werf (bezoekers) -Toezicht op gebruik -Toezicht op keuring (valbeveiliging) -Aanwezigheid van EHBO-voorzieningen ( verbandkoffer. draagberrie, dekens,...) -Noodprocedure opstellen + verantwoordelijkheden vastleggen in bouwplaatsreglement -Opleiding & instructie werknemers -EHBO-verantwoordelijke aanduiden + één hulpverlener per 0 personen (let op met de nieuwe eis uit de bijlagen TMB per werknemers) Noodoproeps afficheren bij telefoonpost -Aanwezigheid -van voldoende blustoestellen -Signaleren (pictogrammen) -Noodprocedure opstellen + verantwoordelijkheden vastleggen m bouwplaatsreglement -Opleiding & instructie werknemers -Noodoproeps afficheren bij telefoonpost

22 HIER KOMT UW FIRMA-EMBLEEM INRICHTING VAN DE WERF Opgemaakt voor rekening van de Onderneming zoals vermeld in Deel A door Dhr Benoit E.I. Monballiu, Veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking van het Niveau A ACTIVITEIT RISICO'S AANBRENGEN VAN WERFAFSLUITINGEN Zie opmerking hieronder De omgeving en de omtrek van de bouwplaats dienen te worden gemarkeerd en omgeven door afzettingen zodat zij duidelijk en zcihtbaar als dusdanig herkenbaar zijn. Hoofdbedoeling is het opwerpen van een duidelijke scheiding tussen de werf en overige terreinen, vooral ten opzichte van het openbaar domein Voor constructies over de volle rooilijn mogen de afsluitingen vervangen worden door het dichtmaken van de gevelopening met WP houtvezelplaten die de toegang ontzeggen De werfafsluitingen blijven principieel staan tot de voltooiing van het werk en de kosten daarvan worden verdeeld tussen de verschillende aannemers die er nut van hebben als werkmiddel en /of als valbeveiliging. Aanvoer van materialen: - val van personen en voorwerpen tijdens het lossen van de vrachtwagen en het transfer van materiaal naar de plaats van montage Uitgraving voor plaatsen van de poten: - verkeerde beweging bij het uitgraven van de put voor de paalfundering of het boren met de hand Invoeren van de materialen: - val van voorwerpen en verkeerde bewegingen bij het behandelen van de samenstellende delen Verkeerde bewegingen bij het aanvoeren en plaatsen van de betonvoeten ben code Kwetsen van de handen bij plaatsen en behandelen van houten en metalen omheiningen door houtsplinters en/of onvoldoende ontbraming Aanbrengen en verbinden van omheiningsdelen - verlies van evenwicht - klemming tussen de verbindingsstukken - losschieten en vallen van de elementen () () E B W R PREVENTIEVE MAATREGELEN goede afspraken tussen bestuurder en losploeg -ernstige bevestiging en stapeling bij het laden -steeds 80 cm respecteren tussen vrachtwagen en muur of omheining 8 -Bediening van een handboor steeds door tenminste personen ben code -volumineuze lasten steeds met meerdere personen opnemen en verplaatsen en norm van maximaal 0 Kg per persoon respecteren -zware betonvoeten steeds met personen lossen en verplaatsen -veiligheidshandschoenen dragen tegen ontvellen handen door de betonblokken -gebruik van staalversterkte veiligheidshandschoenen -werk uit te voeren met aandacht door ervaren mensen -werken op vlakke ondergrond -vooraf het werkvlak grondig opruimen -Dragen van PBM's ( handschoenen veiligheidsschoenen, ) Raken van ondergrondse leidingen ben code Veroorzaken lek in waterleiding Veroorzaken gaslek en mogelijke ontploffing Blootstelling aan elektrocutie en brandwonden >>> Bij twijfel steeds dwarse opgraving doen 8 -Opvragen liggingplannen bij nutsmaatschappijen -Gebruik maken van detectieapparatuur / sonderen -Manueel graven van controlesleuf -Dragen PBM's (handschoenen, isolerende veiligheidsschoenen, ) Installeren & gebruik van compressor Vallen tijdens het plaatsen 4 -Gebruik van aangepast en gekeurd heftoestel en aanslagmaterieel -Nooit plaatsnemen onder hangende last -Dragen PBM (helm.-veiligheidsschoenen) Rugletsel door inspanning of verkeerde beweging bij plaatsen -Gebruik van aangepast en gekeurd heftoestel & aanslagmaterieel -Ergonomische tiltechnieken & werkhoudingen

23 Blootstelling aan lawaai ben code -Geluidswerende omkasting aanbrengen -Dragen PBM (gehoorbescherming) Letsel door rondvliegend stof of voorwerpen ben code Dragen PBM veiligheidsbril stofmasker -Werkdrukontlasting bij loskoppelen - regelmatig nazicht leidingen Installeren & gebruik van generator Uitsluitend met maandelijkse keuring Aarding al dan niet volgens toestel en gebruik. Vaste generatoren worden geaard. Verplaatsbare generatoren worden niet geaard. Vallen tijdens hel plaatsen ben code Rugletsel door inspanning of verkeerde beweging bij plaatsen Gebruik van aangepast en gekeurd heftoestel & aanslagmaterieel -Nooit plaatsnemen onder hangende last -Dragen PBM (helm, veiligheidsschoenen) -Gebruik van aangepast en gekeurd heftoestel & aanslagmaterieel -Ergonomische tiltechnieken & werkhoudingen Geaarde generatoren worden voorzien van een Differentieelschakelaar 00 ma zodra er gebruik is van klasse I toestellen Blootstelling aan lawaai Geluidswerende omkasting aanbrengen -Dragen PBM (gehoorbescherming) Verplaatsbare generatoren worden voorzien van een permanente isolatiecontrole zodra meer dan klasse I toestellen erop aangesloten worden. Blootstelling aan elektriciteit Degelijke aarding van chassis -Keuring bij indienststelling + periodiek (-maandelijks) -Dragen PBM (isolerende veiligheidsschoenen) WERFSIGNALISATIE Risico en preventie dij de plaatsing: - belasting van de rug - gegrepen worden door het verkeer 4 0 ben code - ergonomisch materiaal gebruiken door geschoold personeel - Dragen van reflecterende kledij om te worden opgemerkt door het verkeer ) ALGEMENE SIGNALISATIE Tenminste de hoofdaannemer dient altijd een bord te bevestigen op de werfafsluitingen, of de voorgevel bij gebrek daaraan, waarop zijn adresgegevens verschijnen en de manier waarop zijn diensten in geval van calamiteiten kunnen worden bereikt voor tussenkomst. Een verantwoordelijke wordt daartoe aangeduid ) INTERNE SIGNALISATIE ben code De hoofdaannemer signaleert, op duidelijk zichtbare manier, door gebods- en verbodstekens: - verbod op het betreden van de werf door onbevoegden en personen niet tot de werf behorend - verbod op het betreden van de werf zonder veiligheidshelm en veiligheidsschoenen verder verdient het aanbeveling te signaleren de aanwezigheid van ontvlambare stoffen, hangende lasten, elektrocutiegevaar, struikelgevaar, enz ) EXTERNE SIGNALISATIE Indien van toepassing dient de nodige signalisatie te worden aangebracht om een vlotte inschakeling te verzekeren van het werfverkeer in het normale stadsverkeer.

24 HIER KOMT UW FIRMA-EMBLEEM RISICOANALYSE BIJ UITVOERING VAN TIMMER- & SCHRIJNWERKEN Opgemaakt voor rekening van de Onderneming zoals vermeld in Deel A door Dhr Benoit E.I. Monballiu, Veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking van het Niveau A Levering en opslag van materialen en gebruik van hefwerktuigen daarvoor Vallen van personen vanaf vrachtwagen tijdens lossen 8 -Goede coördinatie tussen chauffeur, kraanman en helper -Afstappen van vrachtwagen (Niet afspringen) Vallen van personen op begane grond tijdens aanvoer 8 Aan- en afvoerwegen vrijhouden van obstakels Vallende voorwerpen tijdens lossen ben code Nooit plaatsnemen onder hangende last -Gebruik van gekeurd hijsmaterieel & aanslagmaterieel -Gebruik van hulpmiddel bij geleiden van zware lasten -Dragen van PBM (helm, veiligheidsschoenen) Aanrijding van personen bij achteruitrijden Speciale aandacht bij achteruitrijden -Geluidssignaal bij achteruitrijden Beklemd raken tussen vrachtwagen of kraan en muur 8 ben code -Optimaliseren coördinatie tussen bestuurder / machinist en overig werfpersoneel -Minimum veiligheidsafstand (0 80 m) respecteren ACTIVITEIT RISICO'S () ALGEMENE VOORSCHRIFTEN Van toepassing voor alle schrijnwerk -binnenschrijnwerk -buitenschrijnwerk -glaswerken Kwetsuren bij gebruik elektrisch materieel : -inhaken van kleding en haren -stukspringen van zaagtanden (cirkelzaag) -terugslag van het blokkeren boormachines -wegslingeren van materiaaldeeltjes -stofvorming door zagen, schaven en boren -elektrocutie ben code Vallen uit de hoogte van materiaal en uitrusting () E B W R PREVENTIEVE MAATREGELEN gebruik van PMB, helm, bril, handschoenen -gebruik van geschikt materiaal (anti-terugslag uitrusting) -ter beschikking stellen van stofmaskers -afdekking van bewegende delen van de machines (slijpschijf) niet verwijderen -regelmatig nazicht, onderhoud en controle van de machines -CE gekeurd, dubbel geïsoleerd en alleen gebruiken in perfecte staat -aansluiting op differentieelschakelaar 0 ma -orde en voorzorg bij de opslag van materialen boven -bevestiging en afbakening van materialen Heffen van lasten: -de zware samenstellende elementen -rugletsels en klemming tussen delen en muren 8 -regelmatig verwisselen van taak en uitvoering -gebruik van hefmateriaal en instructie in tiltechnieken ben code 4

25 Risico s bij werken op de staande ladder -zelf vallen of voorwerpen laten vallen ben code Risico s bij werken op stelling -vallen van personen en voorwerpen -instorting van de stellingen beperken tot uitsluitend kleine, kortstondige en lichte werkjes -valbeveiliging toepassen met gordel en haak -nooit ladders op openbare weg zonder signalisatie of afzetting -indien nodig afgeschermde passage onderin voor voetgangers of werfdeelnemers -handelen volgens onze voorschriften in bijlage 0 > bouwen en werken op stellingen -werkvloer niet overbelasten > spreiding van te verwerken materialen Pneumatisch en explosief gereedschap: -Nagelpistool en schiethamer: ongewenst schot, volledige perforatie, speels explosief gebruik, losschieten van drukslangen Manueel gereedschap Kwetsuren door verkeerd gebruik en onaangepast of beschadigd gereedschap gebruik enkel door goed opgeleid personeel. afschermen van de werkzone -dragen en gebruik van alle PMB -bij niet-gebruik opbergen in afgesloten koffer -aangepaste patronen gebruiken en tussentijds naar de grond richten -correct gebruik van beveiligd handgereedschap, gummi handbescherming beitels - gebruik van PMB Hinder door lawaai Risico op gehoorstoornissen -dragen en gebruik van gehoorbescherming DEEL A : BINNENSCHRIJNWERK ACTIVITEIT RISICO'S () Voorbereiding: PLAATSEN VAN PARKETVLOER -Afbijten en reinigen van de werkvlakken zowel in natuurhout als kunststof (opgelet producten melden aan coördinator) blokken cm zowel als planchetten mm -kwetsuren aan handen door afbijtproducten -oogkwetsuren wegspringende deeltjes PLAATSEN VAN VALSE WANDEN Blootstelling aan schadelijke stoffen: -gebruik van speciale lijmen (opgelet producten melden aan coördinator) Brand en explosiegevaar door oplosmiddelen in de gebruikte lijmen ben code (opgelet producten melden aan coördinator Op termijn ernstige knieletsels door het te lang in dezelfde houding op de knieën zitten Acuut en chronisch Contact met onbeweeglijke voorwerpen: -snijden aan scherpe randen () E B W R PREVENTIEVE MAATREGELEN 0 0 -dragen van de geëigende PMB, bril en gummihandschoenen -gebruiken van de voorgeschreven spreidingsmiddelen zorgen voor goede ventilatie ben code -melden product zodat de productfiches kunnen zorgen voor goede preventie -goede ventilatie, verlagen van de explosieve concentratie, toepassing R&S zinnen -verhinderen ontstekingsbronnen, absoluut vuur- en rookverbod 0 -gebruik van goede kniebeschermers 8 -gebruik van PMB, staalversterkte handschoenen

26 Contact met beweeglijke voorwerpen: -snijwonde door radiale circelzaag -wegspringen van betonstukken bij gebruik van schiethamer en pneumatische nagelmachines -wegglijden elektrische boor- of schroefmachine Rugletsel door overdreven inspanning of verkeerde bewegingen bij ophouden van de platen 8 4 -alleen machines met beschermkap gebruiken en kap niet verwijderen -gebruik van PMB, handschoenen en bril 8 -verdeling van de te heffen lasten over verscheiden personen Blootstelling aan elektrische stroom bij gebruik van lichte draagbare toestellen -alleen gebruik van CE gekeurde, dubbel geïsoleerde toestellen in perfecte staat Letsel door inspanning g en verkeerde bewegingen door de lengte of verpakking van de plintdelen. Veroorzaken van kwetsuren bij anderen gedurende het transport en transfer 4 8 -Beperken van het gewicht -spreiden van het gewicht en dragen met twee personen ( betere transportrichting ) Aanbrengen van plinten Kwetsuren bij het zagen in langsrichting van plinten Met gebruik van circelzaag o.a. door het wegschuiven de te zagen stukken en oogletsel door wegspringen van materiaaldeeltjes Vastzetten: Blootstelling aan elektrische stroom bij gebruik van lichte draagbare toestellen Gebruik van PMB, handschoenen en bril -stevig vastzetten van te bewerken stukken -alleen materieel met beschermkap -alleen gebruik van CE gekeurde, dubbel geïsoleerde toestellen in perfecte staat Op termijn ernstige knieletsels door het te lang in dezelfde houding op de knieën zitten Acuut en chronisch 0 -gebruik van goede kniebeschermers PLAATSEN BINNENDEUREN Overdreven inspanning en verkeerde bewegingen bij de behandeling en transport ben code 4 -beperken van het gewicht door dragen met personen -gebruiken van hef- en transporthulpmiddelen Plaatsing Kwetsuren bij gebruik van pneumatische werktuigen en radiale circelzaag bij uitvoering deuromlijstingen, zaag- en snijwonden, oogletsel 4 0 -gebruik van uitsluitend machines met beschermkap, niet verwijderen -gebruik van PM, handschoenen en bril Handkwetsuren door houtsplinters en onvoldoende ontbraming van samenstellende elementen 4 -dragen van PMB, veiligheidshandschoenen PLAATSEN VAN TRAPPEN Inbegrepen harmonicatrappen naar zolder Val van personen op begane grond bij overbelasting en verkeerde beweging 8 -orde en netheid, vrijmaken van de doorgangen -gewicht verdelen over voldoende personen, gebruik van hefhulpmiddelen Plaatsen en bevestigen Contact met beweeglijke voorwerpen -blokkeren van elektrische boormachines -wegglijden van elektrische boormachines 4 0 -gebruik van machines met anti-blokeringssystemen ben code -gebruik van machines met automatische veiligheden Blootstelling aan elektrische stroom bij gebruik van draagbare elektrische toestellen alleen gebruik van CE gekeurde toestellen in perfecte staat van onderhoud -tussenschakelen van differentieelschakelaar 00 ma

27 DEEL B : BUITENSCHRIJNWERK Van toepassing zowel voor hout, metalenprofielen als voor met metaalprofielen versterkte uitvoeringen in PVC. Slaat op ramen, deuren, poorten, leuningen, balustrades, dakoversteken en kortom alle gevelschrijnwerk. ACTIVITEIT RISICO'S () Vallen van personen en voorwerpen uit de hoogte GEVELSCHRIJWERK bij het aanbrengen van gevelschrijnwerk. Voor dakoversteken zie ook onze bijlage 0 Over werken met ladders en stellingen Plaatsing en aansluiting van ramen en deuren Val van personen uit hoger vlak bij het plaatsen van ramen op de verdiepingen ben code Inspanning en verkeerde beweging bij repetitieve houdingen in het onbeweeglijk houden voor het bevestigen van de ramen Raamisolatie, opvullen van de zijspouwen Bij gebruik van losse irriterende materialen Kwetsen van handen bij gebruik van onvoldoende Geëffende of ontbraamde hout-, metaal- of pvcprofielen en verbindingen Aanbrengen glaspanelen Snijwonden bij het aanbrengen en manipuleren van Aanbrengen eventuele glasdeuren ongeslepen glaspanelen in de sponningen Risico bij contact van huid en ogen bij het afkitten van sponningen met siliconen, rota-bond, soudaseal en dergelijke () E B W R PREVENTIEVE MAATREGELEN Gebruik van geëigend materiaal, ladders, stellingen, enz 0 -gebruik van hoogtewerker bij gebrek aan bovenstaand -gebruik van valbeveiliging Altijd plaatsing doen van binnen uit, ontwerp daartoe laten voorzien -niet naar buiten leuren ben code -valbeveiliging gebruiken op de hechtpunten voor wassen van ruiten -regelmatig omwisselen van de taken -gebruik van hulpstukken voor immobilisatie van de chassis -gebruik van losse glasvezel vervangen door PUR schuim -handschoenen en gesloten kledij dragen indien bovenstaand niet mogelijk -dragen van handschoen -ontbramen ter plaatse ben code -in ontwerp verzonken vijzen en verbindingen opeisen -gebruik van staalversterkte handschoen en eventueel glazeniersschort -gebruik van zuignappen voor transport -gebruik van zijbeveiliging -gebruik van PBM, handschoen bril -beschikken over aangepast oplos- en verwijderingsmiddelen

1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING

1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING Bijlage IV : Bouwplaatsreglement 1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING 1.1. De veiligheidscoördinator (VC) heeft de leiding over de coördinatie van de veiligheid en gezondheid voor het geheel

Nadere informatie

Bouwplaatsreglement. Definities:

Bouwplaatsreglement. Definities: Bouwplaatsreglement Definities: - Dossier veiligheid en De synthese van alle documenten in verband met veiligheid en gezondheid: gezondheid, door alle tussenkomende partijen samengebracht: opdrachtgever,

Nadere informatie

BOUWHULP DOCUCENTER NV Oude Molenstraat 3 te 9170 SINT-GILLIS-WAAS tel (000) 00.00.00 fax (000) 00.00.00 gsm (0000) 000.000

BOUWHULP DOCUCENTER NV Oude Molenstraat 3 te 9170 SINT-GILLIS-WAAS tel (000) 00.00.00 fax (000) 00.00.00 gsm (0000) 000.000 BOUWHULP DOCUCENTER NV Dit is alleen maar een voorbeeld, hier komt uw eigen firma embleem VEILIGHEIDS- en GEZONDHEIDSPLAN Voor uitvoering van werken door het personeel en onderaannemers van: BOUWHULP DOCUCENTER

Nadere informatie

BOUWHULP DOCUCENTER NV Oude Molenstraat 3 te 9170 SINT-GILLIS-WAAS tel (000) 00.00.00 fax (000) 00.00.00 gsm (0000) 000.000

BOUWHULP DOCUCENTER NV Oude Molenstraat 3 te 9170 SINT-GILLIS-WAAS tel (000) 00.00.00 fax (000) 00.00.00 gsm (0000) 000.000 BOUWHULP DOCUCENTER NV Dit is alleen maar een voorbeeld, hier komt uw eigen firma embleem VEILIGHEIDS- en GEZONDHEIDSPLAN Voor uitvoering van werken door het personeel en onderaannemers van: BOUWHULP DOCUCENTER

Nadere informatie

Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba

Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba Het veiligheids- en gezondheidsplan heeft betrekking op de werken in opdracht van Bolcmans nv Het veiligheids- en gezondheidsplan bevat: - Projectgebonden

Nadere informatie

BOUWHULP DOCUCENTER NV Oude Molenstraat 3 te 9170 SINT-GILLIS-WAAS tel (000) 00.00.00 fax (000) 00.00.00 gsm (0000) 000.000

BOUWHULP DOCUCENTER NV Oude Molenstraat 3 te 9170 SINT-GILLIS-WAAS tel (000) 00.00.00 fax (000) 00.00.00 gsm (0000) 000.000 BOUWHULP DOCUCENTER NV Dit is alleen maar een voorbeeld, hier komt uw eigen firma embleem VEILIGHEIDS- en GEZONDHEIDSPLAN Voor uitvoering van werken door het personeel en onderaannemers van: BOUWHULP DOCUCENTER

Nadere informatie

ABESCO ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S ALGEMENE RISICO S

ABESCO ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S ALGEMENE RISICO S ACTIVITEITEN SITUATIES RISICO'S PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES ALGEMENE RISICO S Orde en netheid - val van personen op de begane grond - de niet onmiddellijk te gebruiken materialen en gereedschappen

Nadere informatie

BOUWHULP DOCUCENTER NV Oude Molenstraat 3 te 9170 SINT-GILLIS-WAAS tel (000) 00.00.00 fax (000) 00.00.00 gsm (0000) 000.000

BOUWHULP DOCUCENTER NV Oude Molenstraat 3 te 9170 SINT-GILLIS-WAAS tel (000) 00.00.00 fax (000) 00.00.00 gsm (0000) 000.000 BOUWHULP DOCUCENTER NV Dit is alleen maar een voorbeeld, hier komt uw eigen firma embleem VEILIGHEIDS- en GEZONDHEIDSPLAN Voor uitvoering van werken door het personeel en onderaannemers van: BOUWHULP DOCUCENTER

Nadere informatie

BOUWHULP DOCUCENTER NV Oude Molenstraat 3 te 9170 SINT-GILLIS-WAAS tel (000) 00.00.00 fax (000) 00.00.00 gsm (0000) 000.000

BOUWHULP DOCUCENTER NV Oude Molenstraat 3 te 9170 SINT-GILLIS-WAAS tel (000) 00.00.00 fax (000) 00.00.00 gsm (0000) 000.000 BOUWHULP DOCUCENTER NV Dit is alleen maar een voorbeeld, hier komt uw eigen firma embleem VEILIGHEIDS- en GEZONDHEIDSPLAN Voor uitvoering van werken door het personeel en onderaannemers van: BOUWHULP DOCUCENTER

Nadere informatie

DEEL C : AFWERKING & SPECIALE TECHNIEKEN HOOFDSTUK 1 : SCHRIJNWERKERIJ pagina 1

DEEL C : AFWERKING & SPECIALE TECHNIEKEN HOOFDSTUK 1 : SCHRIJNWERKERIJ pagina 1 VEILIGHEIDSPLA r. VERRICHTI- GE MOGELIJKE OGEVALSVORME PREVETIEMAATREGELE ISTRUCTIES IDICATOR VERZEKERIGE DEEL C - HOOFDSTUK 1 : SCHRIJWERKERIJ 1. Plaatsen van parket 1.1. Voorbereiding - afbijten en reiningen

Nadere informatie

1. Organisatie veiligheid, gezondheid en milieu:

1. Organisatie veiligheid, gezondheid en milieu: 1. Organisatie veiligheid, gezondheid en milieu: De veiligheidscoördinator heeft op de werf de leiding over de coördinatie van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu voor het geheel van de werkzaamheden.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN. DEEL B : GEBOUWEN/RUWBOUW HOOFDSTUK 2 : WERFINRICHTING. pagina 1

VEILIGHEIDSPLAN. DEEL B : GEBOUWEN/RUWBOUW HOOFDSTUK 2 : WERFINRICHTING. pagina 1 DEEL B - HOOFDSTUK 2 : INRICHTING. OPZOEKEN VAN DE ONDER- GRONDSE LEIDIN 60: warmte - koude : - gasontploffing Vaststellen van de juiste ligging 6 70: blootstelling aan elektrische stroom: 6 8: giftige

Nadere informatie

Werken op hoogte PREVENTIEMAATREGELEN

Werken op hoogte PREVENTIEMAATREGELEN is een van de belangrijkste oorzaken van arbeidsongevallen. In deze fiche vind je de een aantal algemene preventiemaatregelen en een veiligheidsmaatregelen verbonden aan specifieke arbeidsmiddelen voor

Nadere informatie

Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Tafelcirkelzaagmachine Versie 99/1 Blz. 3/5

Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Tafelcirkelzaagmachine Versie 99/1 Blz. 3/5 Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Tafelcirkelzaagmachine Versie 99/1 Blz. 1/5. Risico voorkoming. Schade voorkoming. Risico beperking. Schade beperking 1 Algemeen V Risico's eigen aan het werken

Nadere informatie

Voorzien van instructie gebruik van de machine Verbod sieraden te dragen. Dragen van nauwsluitende werkkledij

Voorzien van instructie gebruik van de machine Verbod sieraden te dragen. Dragen van nauwsluitende werkkledij Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Paneelzaagmachine Versie 2011/1 Blz. 1/7 1 Algemeen Risico's eigen aan het werken met een paneelzaagmachine Voorzien van instructie gebruik van de machine Verbod

Nadere informatie

De aannemer kan een attest VCA of Be Sacc voorleggen. In elk geval dient de aannemer zich minstens te houden aan volgende vereisten:

De aannemer kan een attest VCA of Be Sacc voorleggen. In elk geval dient de aannemer zich minstens te houden aan volgende vereisten: 1 III. Technische bepalingen Artikel 1 : Veiligheids- en welzijnsmaatregelen 1.1. Algemene werfinrichting en veiligheidseisen De aannemer voorziet alle nodige werken voor de veilige inrichting van de werf

Nadere informatie

Onveilige en ongezonde situaties op de werf ( struikelen, uitglijden, ) Gebruik van niet gekeurd materieel Onveilig handelen

Onveilige en ongezonde situaties op de werf ( struikelen, uitglijden, ) Gebruik van niet gekeurd materieel Onveilig handelen V00RBEREIDING WERF Organisatiewerking op de werf Hiërarchie niet duidelijk vastgelegd * werfleider doet technische coördinatie van de werf * verantwoordelijkheden vastleggen Motiveren van alle betrokkenen;

Nadere informatie

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Welzijnsdag 12 november 2012 1 Inhoudsopgave Korte schets wetgeving De risicoanalyse Preventiemaatregelen Rolverdeling in

Nadere informatie

ACTIES BIJ (ZEER) ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN VAN UITZENDKRACHTEN

ACTIES BIJ (ZEER) ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN VAN UITZENDKRACHTEN veiligheidsberichten -0-009 009/ ACTIES BIJ (ZEER) ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN VAN UITZENDKRACHTEN Zowel bij havenarbeid als logistieke arbeid kunnen onder bepaalde voorwaarden ook interimarbeiders tewerkgesteld

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg.

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de groepen signaleringsborden. -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de verschillende vormen van markeringen. -1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving?

Nadere informatie

Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Booglassen Versie 99/1 Blz. 1/5

Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Booglassen Versie 99/1 Blz. 1/5 Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Boog Versie 99/1 Blz. 1/5. Risico voorkoming. Schade voorkoming. Risico beperking. Schade beperking 1 Algemeen V Risico's eigen aan boog 1 Voorzien van instructie

Nadere informatie

Plan van aanpak. Elektrisch materieel / installaties in kaart brengen Plan uitwendige invloeden opmaken

Plan van aanpak. Elektrisch materieel / installaties in kaart brengen Plan uitwendige invloeden opmaken Plan van aanpak KB 2012-12-04 Afdeling VIII Art. 23 Elektrisch materieel / installaties in kaart brengen Plan uitwendige invloeden opmaken Installaties < 1981/1983 Installaties > 1981/1983 Controle volgens

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN. DEEL C : AFWERKING & SPECIALE TECHNIEKEN HOOFDTUK 2 : ELEKTRICITEIT pagina 1

VEILIGHEIDSPLAN. DEEL C : AFWERKING & SPECIALE TECHNIEKEN HOOFDTUK 2 : ELEKTRICITEIT pagina 1 VEILIGHEIDSPLA r. VERRICHTI- GE MOGELIJKE OGEVALSVORME PREVETIEMAATREGELE ISTRUCTIES IDICATOR VERZEKERIGE IVEAU DEEL C - HOOFDSTUK 2 : ELEKTRICITEIT 1. AAKOMST 1.2. Binnenbedrading 2. VERDELIG 2.1 Kabelbanen

Nadere informatie

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform Project: VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN Op te stellen door de bij de uitvoeringen betrokken partijen BEDRIJFSGEGEVENS WERKZAAMHEDEN In te vullen door Van de Kreeke Wegenbouw Naam:.. Omschrijving:. Adres:...

Nadere informatie

ALGEMEEN BOUWPLAATSREGLEMENT (Procedure werken met derden)

ALGEMEEN BOUWPLAATSREGLEMENT (Procedure werken met derden) ALGEMEEN BOUWPLAATSREGLEMENT (Procedure werken met derden) Bouwplaatsreglement 1. Inleiding 1.1 Dit reglement, evenals de daaruit volgende verplichtingen, heeft tot doel de coördinatie van veiligheid,

Nadere informatie

Richtlijn voor Aannemers

Richtlijn voor Aannemers INHOUDSTAFEL 1. Algemeen...2 1.1 Inleiding...2 1.2 Codes...2 1.3 Definities...2 2. Veiligheidsvoorschriften en algemene richtlijnen...3 3. Regels betreffende voedselveiligheid...5 4. Referenties...5 Opgesteld

Nadere informatie

laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13

laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13 laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13 1 DOEL... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 DEFINITIES... 2 4 VOORSCHRIFT... 2 4.1 Eisen bij de inkoop/aanschaf... 2 4.2

Nadere informatie

Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014

Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014 Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014 Schoonmaak 1 [ 1 Volgens - het Koninklijk Besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering

Nadere informatie

ACTIES BIJ (ZEER) ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN

ACTIES BIJ (ZEER) ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN veiligheidsberichten 05-0-00 00/ ACTIES BIJ (ZEER) ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN De procedure met de te nemen acties bij (zeer) ernstige arbeidsongevallen (Z)EAO werd licht aangepast t.o.v. ons vorig bericht

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

Beleidsplan ESSENSCIA Vlaanderen inzake veiligheid, gezondheid en milieu bij aannemingswerken

Beleidsplan ESSENSCIA Vlaanderen inzake veiligheid, gezondheid en milieu bij aannemingswerken Beleidsplan ESSENSCIA Vlaanderen inzake veiligheid, gezondheid en milieu bij aannemingswerken Dirk Gyzels Solvic N.V. VIBNA Werkgroep Veiligheidsbeheer Situering Responsible Care programma Essenscia leden

Nadere informatie

HOOFDSTUK IV: VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN

HOOFDSTUK IV: VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN HOOFDSTUK IV: VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN Opbraak - diversen * Opbreken verhardingen, lijnvormige elementen, (onder)fundering - handgereedschap, kraan - klemmen van ledematen - coördinatie tussen

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN. DEEL C : AFWERKING & SPECIALE TECHNIEKEN HOOFDSTUK 7 : VLOERBEKLEDING pagina 1

VEILIGHEIDSPLAN. DEEL C : AFWERKING & SPECIALE TECHNIEKEN HOOFDSTUK 7 : VLOERBEKLEDING pagina 1 VERZEKERIN DEEL C - HOOFDSTUK 7 : VLOERBEKLEDING. DEKVLOER - CHAPE.. ruimen van de.2. plaatsen PVCfolie.3. plaatsen van afstandsblokjes.4. plaatsen van wapeningsnetten 23 : van voorwerpen tijdens behandeling:

Nadere informatie

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn?

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Noem enkele gevaren op het werk. -2- Noem werkzaamheden of omstandigheden

Nadere informatie

Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014

Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014 Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014 Apotheker 1 [ 1 Volgens - het Koninklijk Besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering

Nadere informatie

In deze algemene preventiefiche komen de meest voorkomende risicosituaties in een doorsnee bouwbedrijf aan bod.

In deze algemene preventiefiche komen de meest voorkomende risicosituaties in een doorsnee bouwbedrijf aan bod. Geachte Mevrouw, Geachte Heer, Zoals u weet is de dienstverlening van het NAVB er vooral op gericht arbeidsongevallen en afwezigheden door allerlei gezondheidsproblemen bij uw medewerkers zoveel mogelijk

Nadere informatie

BVBA Na-iso-inventaris Versie nr 01 Datum: 01/01/2004 Blad 1/8

BVBA Na-iso-inventaris Versie nr 01 Datum: 01/01/2004 Blad 1/8 INVENTARIS BVBA Na-iso-inventaris Versie nr 01 Datum: 01/01/2004 Blad 1/8 Activiteit middel omschrijving I.Laden/lossen van grondstoffen in het magazijn(containers) II. Verplaatsing naar en van de werf

Nadere informatie

Veiligheids- en gezondheidsrisico s in de garage- en carrosseriesector

Veiligheids- en gezondheidsrisico s in de garage- en carrosseriesector Veiligheids- en gezondheidsrisico s in de garage- en carrosseriesector Educam Lokeren 16-17/11/2011 Ing. L. GUILLEMYN Toezicht op het Welzijn op het Werk Waarom deze opleiding? Campagnes door TWW in de

Nadere informatie

Task Safety Requirements Working at Height Scaffolding NL. Approved by: HSSE Manager

Task Safety Requirements Working at Height Scaffolding NL. Approved by: HSSE Manager Page 1 of 5 A. INLEIDING STEIGERS Voor werken op hoogte wordt vaak beroep gedaan op steigers (ook nog stellingen) omdat deze een hogere graad van veiligheid bieden dan sommige andere arbeidsmiddelen en

Nadere informatie

S.Bilt WERKEN OP DE OPENBARE WEG. overleg met LHO. verplicht dragen van signalisatiekledij. Bijlage 1 - Risicoduiding werkzaamheden

S.Bilt WERKEN OP DE OPENBARE WEG. overleg met LHO. verplicht dragen van signalisatiekledij. Bijlage 1 - Risicoduiding werkzaamheden Bijlage 1 Risicoduiding werkzaamheden ACTIVITEITEN SITUATIES SPECIFIEKE RISICO S RISICO'S PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES WERKEN OP DE OPENBARE WEG werken in de nabijheid van waterlopen contact met dieren

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999)

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999) Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 28 augustus 2002 tot aanwijzing

Nadere informatie

ONTHAALBROCHURE WELKOM OP DE WERF THV SCHUMAN - JOSAPHAT

ONTHAALBROCHURE WELKOM OP DE WERF THV SCHUMAN - JOSAPHAT ONTHAALBROCHURE WELKOM OP DE WERF THV SCHUMAN - JOSAPHAT Maatschappelijke zetel: p/a CEI De Meyer nv, Antoon Van Osslaan 1, bus 2, B 1120 BRUSSEL 1 WERF SCHUMAN JOSAPHAT Renovatie en aanpassing van het

Nadere informatie

VEILIG WERKEN OP HOOGTE

VEILIG WERKEN OP HOOGTE VEILIG WERKEN OP HOOGTE RICHTLIJN VAN DE ALGEMENE SCHOORSTEENVEGERS PATROONS BOND Voor wie is de richtlijn bedoeld? Deze richtlijn geldt voor alle werkenden (werkgevers, medewerkers, zelfstandig werkenden)

Nadere informatie

(Ernstige) arbeidsongevallen & -aangifte

(Ernstige) arbeidsongevallen & -aangifte (Ernstige) arbeidsongevallen & -aangifte Infodag contactpersonen & directie Rodolf Broers Karen Brems 1 Probleemstelling In de school meldt een aannemer zich aan om te komen bekijken welke sanitaire werken

Nadere informatie

Elektrische installaties - Vragen

Elektrische installaties - Vragen PROVIKMO Externe Dienst Preventie en Bescherming op het Werk Afdeling Risicobeheersing Team Veiligheid Dirk Martensstraat 26/1 8200 Brugge Tel. 050/47.47.47 Fax. 050/47.47.98 Presentatie: Peter Coninckx

Nadere informatie

Veiligheidsaspecten bij bekistingswerken

Veiligheidsaspecten bij bekistingswerken Veiligheidsaspecten bij bekistingswerken Risico s bij bekistingswerken Vallen van hoogte; Val van voorwerpen; Gebruik van hijswerktuigen Rugbelasting (moeilijke werkhouding); Gebruik van draagbare machines;

Nadere informatie

KU LEUVEN VEILIGHEID EN GEZONDHEIDSPLAN VOOR DE WERKEN W7942 INBRAAKBEVEILIGING GELIJKVLOERS DEEL A

KU LEUVEN VEILIGHEID EN GEZONDHEIDSPLAN VOOR DE WERKEN W7942 INBRAAKBEVEILIGING GELIJKVLOERS DEEL A KU LEUVEN VEILIGHEID EN GEZONDHEIDSPLAN VOOR DE WERKEN W7942 INBRAAKBEVEILIGING GELIJKVLOERS DEEL A Gebouwnr. 336-01 Gebouw : Plantkunde Adres : Kasteelpark Arenberg 31, 3001 Heverlee Ordernummer: 2100153948

Nadere informatie

Examen: Proefexamen Basisveiligheid VCA (BE)

Examen: Proefexamen Basisveiligheid VCA (BE) Examen: Proefexamen asisveiligheid V (E) Reeks: Proefexamen asisveiligheid V (E) Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden,

Nadere informatie

VEILIGHEIDS EN GEZONDHEIDSPLAN (Volgens KB Tijdelijke en Mobiele bouwplaatsen dd 25.01.01)

VEILIGHEIDS EN GEZONDHEIDSPLAN (Volgens KB Tijdelijke en Mobiele bouwplaatsen dd 25.01.01) Comm. V. A&A. Stijn Streuvelslaan 303 Veiligheidscoordinator: 1980 Zemst Florent Andries BTW BE 0817.155.912 0498/24.38.66 RPR Brussel Banque: 979-5924827-72 Email: adviesbureau.aa@gmail.com; VEILIGHEIDS

Nadere informatie

UW DAK, UW EN ONZE VEILIGHEID! LIMBURG DAKWERKERS

UW DAK, UW EN ONZE VEILIGHEID! LIMBURG DAKWERKERS UW DAK, UW EN ONZE VEILIGHEID! LIMBURG Veiligheidscoördinatie Vanaf het ogenblik dat er bij de uitvoering van werken op een bouwplaats twee of meer aannemers tegelijkertijd of achtereenvolgens activiteiten

Nadere informatie

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (B.S. 7.10.2013) Hoofdstuk I. - Bepalingen

Nadere informatie

Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014

Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014 Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014 Administratief bedienden, administratieve medewerker apotheek, archief, boekhouder, directie, directiesecretaresse, informaticus, MKG, opnamecoördinatie,

Nadere informatie

Tel. 014/71.24.14. Algemene gegevens van de instelling. Functieomschrijving: 5. Beeldschermwerk: geen minder dan 4uur 4 tot 8 uur

Tel. 014/71.24.14. Algemene gegevens van de instelling. Functieomschrijving: 5. Beeldschermwerk: geen minder dan 4uur 4 tot 8 uur Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014 Verpleegkundigen en technoloog medische beeldvorming nucleaire geneeskunde en radiologie 1 [ 1 Volgens - het Koninklijk Besluit van 27 maart

Nadere informatie

Examen: Basisveiligheid (BE)

Examen: Basisveiligheid (BE) Examen: asisveiligheid (E) Reeks: Proefexamen asisveiligheid Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden, waarvan

Nadere informatie

Betonboorder. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren. Informatie voor de werknemer

Betonboorder. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren. Informatie voor de werknemer Betonboorder Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren Informatie voor de werknemer Zwaar werk Je zaagt en boort. Apparatuur draag je vaak met de hand

Nadere informatie

RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.6.2.1 STAGIAIRS

RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.6.2.1 STAGIAIRS RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.6.2.1 STAGIAIRS REVISIE: 3 in uitvoering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende de bescherming van stagiairs. DATUM: 01/09/2015 PAGINA: 1 van 6 Plaats van tewerkstelling Onderneming

Nadere informatie

Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd):

Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): In te vullen door bedrijf / opdrachtgever. Naam bedrijf/opdrachtgever: 1/6 Ingevuld door: Datum (dd-mm-jjjj): Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): Het

Nadere informatie

Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Persoonlijke Beschermingsmiddelen Persoonlijke Beschermingsmiddelen Wettelijk kader België: ARAB: bundeling Uitv. Besluiten 1947 1993 Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming Europese kaderrichtlijn 89/391/EEG 12 juni 1989 Welzijnswet

Nadere informatie

COORDINATIEDOSSIER ONTWERP

COORDINATIEDOSSIER ONTWERP COORDINATIEDOSSIER ONTWERP V,G & M-plan Project Bouwplaats : UITBREIDING / VERBOUWING WONING : Rollebeekstraat 39 - Beersel Coördinator Adres : VINCO Developments bvba Ing. Nicolas Van Isterdael : Veldstraat

Nadere informatie

Belangrijke wijzigingen in de welzijnsreglementering

Belangrijke wijzigingen in de welzijnsreglementering Belangrijke wijzigingen in de welzijnsreglementering Ir. Werner Keppens Directie TWW Antwerpen FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Werner.keppens@werk.belgie.be 03/2327905 30/01/2014 Open Forum

Nadere informatie

BIJLAGE 2 Veiligheids- en gezondheidsplan AG Stadsplanning Antwerpen 112/114 Grote Markt 1 AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 2000 Antwerpen versie 27-10-2011 Algemeen V&G-PLAN Project: Herinrichting Hollebeekvallei

Nadere informatie

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [administratie]

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [administratie] R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [administratie] Het ZOL neemt maatregelen zodat risico s tot een minimum worden herleid. Toch blijven er restrisico s bestaan waarvoor preventiemaatregelen

Nadere informatie

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door stof van installaties en arbeidsplaatsen

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door stof van installaties en arbeidsplaatsen Installatie: Arbeidsplaats: Beschrijving van de installatie en arbeidsplaats Verantwoordelijke: (1) Brandbare Stoffen (2) Gegevens van de meest kritische stof Ontstekingstemperatuur: Ontstekingsenergie:

Nadere informatie

Z.O.L. Ziekenhuis Oost-Limburg Studenten - Stagiairs

Z.O.L. Ziekenhuis Oost-Limburg Studenten - Stagiairs R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E (GB20) in uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht

Nadere informatie

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [drukkerij]

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [drukkerij] R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [drukkerij] Het ZOL neemt maatregelen zodat risico s tot een minimum worden herleid. Toch blijven er restrisico s bestaan waarvoor preventiemaatregelen

Nadere informatie

Steigercontroleur (AV-022) Versie TC-K 2010-12-15

Steigercontroleur (AV-022) Versie TC-K 2010-12-15 Steigercontroleur (AV-0) Versie TC-K 00--5 Doelgroep Medewerkers, die steigers (vaste steigers, rolsteigers, hangsteigers, ) op een doeltreffende manier op veiligheid kunnen controleren. De steigercontroleur

Nadere informatie

Risicoanalyse van een werkpost bij een zelfstandige

Risicoanalyse van een werkpost bij een zelfstandige Risicoanalyse van een werkpost bij een zelfstandige voor stagiairs uit het secundair, buitengewoon secundair, hoger en volwassenenonderwijs Model B (zachte sector) Afdelingen: zie de lijst op de website:

Nadere informatie

Fiche 23 (Expertise): Artikels van het AREI aangaande het explosie gevaar

Fiche 23 (Expertise): Artikels van het AREI aangaande het explosie gevaar Fiche 23 (Expertise): Artikels van het AREI aangaande het explosie gevaar Bepalen op welke plaatsen een explosie zich kan voordoen. Dit moet gebeuren in samenwerking met een erkend organisme. Het rapport

Nadere informatie

Voorbeeld (niet limitatief) van de omzetting van het K.B. 04.12.2012 -elektrische installaties in een GLOBAAL PREVENTIEPLAN

Voorbeeld (niet limitatief) van de omzetting van het K.B. 04.12.2012 -elektrische installaties in een GLOBAAL PREVENTIEPLAN Voorbeeld (niet limitatief) van de omzetting van het K.B. 04.12.2012 -elektrische installaties in een GLOBAAL PREVENTIEPLAN Versie goedgekeurd op Comité PBW dd. 1 GLOBAAL PREVENTIEPLAN - 2017 JAARLIJKS

Nadere informatie

RISICOANALYSE SPREADERBEAMS VOLGENS METHODE FINE EN KINNEY

RISICOANALYSE SPREADERBEAMS VOLGENS METHODE FINE EN KINNEY RISICOANALYSE SPREADERBEAMS VOLGENS METHODE FINE EN KINNEY INHOUDSOPGAVE: Hoofdstuk Omschrijving Pagina 1 Inleiding 2 2 Risicoanalyse 2 3 Risicobeoordeling 4 4 Risicoreductie 7 1. INLEIDING: Het spreader

Nadere informatie

Veiligheids- en gezondheidsdossier

Veiligheids- en gezondheidsdossier audits procesregie projectondersteuning speciale technieken technisch advies veiligheidscoördinatie Onze ref. 121V-Vlaamse Gemeenschapscommissie-VGV-0705-FM.doc - 1/15 Vlaamse Gemeenschapscommissie E.

Nadere informatie

Pro_16_Opmaken van een risicoanalyse voor werkzaamheden met een verhoogd risico.

Pro_16_Opmaken van een risicoanalyse voor werkzaamheden met een verhoogd risico. Pro_16_Opmaken van een risicoanalyse voor werkzaamheden met een verhoogd risico. 5-12-2014 Preventiedienst Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Inhoudsopgave 1. Definitie 3 2. Doel 3 3. Wetgeving

Nadere informatie

Dit document wordt opgesteld na advies van de stagegever, stagementor en stagebegeleider.

Dit document wordt opgesteld na advies van de stagegever, stagementor en stagebegeleider. Risicoanalyse voor stagiairs van de Universiteit Gent. In uitvoering van het Koninklijk Besluit van 21/09/2004 betreffende de bescherming van stagiairs en het Koninklijk Besluit van 03/05/1999 betreffende

Nadere informatie

Risico s Vallen van hoogte. Collectieve beschermingsmiddelen Niet van toepassing.

Risico s Vallen van hoogte. Collectieve beschermingsmiddelen Niet van toepassing. Toolbox: Veilig werken met persoonlijke valbeveiliging Het doel van een toolboxmeeting is om de aandacht en motivatie voor veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf te verbeteren. Wat is persoonlijke

Nadere informatie

TOOLBOXMEETING VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSSIGNALISATIE

TOOLBOXMEETING VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSSIGNALISATIE Onderwerp: Locatie van uitvoering: Datum van uitvoering: VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSSIGNALISATIE WERVEN & WERKPLAATS SEPTEMBER 1. WAT ZIJN VEILIGEHEID EN GEZONDHEIDSSIGNALERINGEN: Definitie: SIGNALERING

Nadere informatie

Betreft: Huisreglement INLEIDING

Betreft: Huisreglement INLEIDING Betreft: Huisreglement INLEIDING Veiligheid, gezondheid en milieu worden gezien als integraal en essentieel onderdeel van de activiteiten binnen F5 Projectengroep B.V. Het bedrijfsbeleid is er op gericht

Nadere informatie

Opleiding niveau Brandweerman. Hoofdstuk 3 Arbeidsveiligheid. Kapt. Jean-Paul Heyens

Opleiding niveau Brandweerman. Hoofdstuk 3 Arbeidsveiligheid. Kapt. Jean-Paul Heyens Opleiding niveau Brandweerman Hoofdstuk 3 Arbeidsveiligheid Kapt. Jean-Paul Heyens Inleiding en duiding Beschrijving van het Vakgebied Welzijn - Welzijn en welzijnswetgeving sinds 4 augustus 1996 - Kaderwet

Nadere informatie

Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014

Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014 Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014 Consultaties pneumologie, gastro-enterologie, geriatrie, gynaecologie, pediatrie, cardiologie, diabetes consulent(e), dispatcher, logopedist,

Nadere informatie

Arbochecklist Productie/technisch/logistiek

Arbochecklist Productie/technisch/logistiek In te vullen door bedrijf / opdrachtgever. Naam bedrijf/opdrachtgever: 1/6 Ingevuld door: Datum (dd-mm-jjjj): Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): Het

Nadere informatie

Ziekenhuis Maas en Kempen vzw Versie: 140809 Studenten - Stagiairs

Ziekenhuis Maas en Kempen vzw Versie: 140809 Studenten - Stagiairs R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E Vroedvrouwen in uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht

Nadere informatie

Door slecht onderhoud en verkeerd gebruik van handgereedschap gebeuren er nog vaak ongelukken op de werkplek.

Door slecht onderhoud en verkeerd gebruik van handgereedschap gebeuren er nog vaak ongelukken op de werkplek. Gereedschappen Tijdens je werk zul je vaak gebruik maken van gereedschappen. In de Arbowet wordt onderscheidt gemaakt in vier soorten gereedschap; - eenvoudig handgereedschap - aangedreven handgereedschap

Nadere informatie

Studenten - Stagiairs

Studenten - Stagiairs R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E (Liaisonpsychologie EPSOMA) in uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende

Nadere informatie

Risicoanalyse van een werkpost. in een onderneming of instelling

Risicoanalyse van een werkpost. in een onderneming of instelling Risicoanalyse van een werkpost in een onderneming of instelling voor stagiairs uit het secundair, buitengewoon secundair, hoger en volwassenenonderwijs Model B (zachte sector) Afdelingen: zie de lijst

Nadere informatie

Inhoud van de presentatie

Inhoud van de presentatie KB 4 december 2012 Minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties arbeidsplaatsen Risicoanalyse oude elektrische installatie 18/06/2013 Dirk Wynants Preventieadviseur UZ Leuven Voorzitter

Nadere informatie

Plafond- en wandmonteur

Plafond- en wandmonteur Plafond- en wandmonteur Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over het gezond en veilig monteren van wanden en plafonds Informatie voor de werknemer Zwaar werk Wanden en plafonds

Nadere informatie

Ziekenhuis Maas en Kempen vzw Studenten Stagiairs nieuwe medewerkers

Ziekenhuis Maas en Kempen vzw Studenten Stagiairs nieuwe medewerkers R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E Verzorgende/Zorgkundige in uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende

Nadere informatie

Leidraad voor werken aan elektrische installaties: BA4-BA5 - Code van goede praktijk. Dirk Wynants HSEQ Manager Cegelec

Leidraad voor werken aan elektrische installaties: BA4-BA5 - Code van goede praktijk. Dirk Wynants HSEQ Manager Cegelec Leidraad voor werken aan elektrische installaties: BA4-BA5 - Code van goede praktijk Dirk Wynants HSEQ Manager Cegelec BA4-BA5 BA5 personeel Bekwaam voor het werken aan de elektrische installaties van

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL DEPOLLUEERDER PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN Datum uitgave: 2015 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02 779 11 32 info@educam.be

Nadere informatie

Type functie DMC code 34 : elektromecanicien

Type functie DMC code 34 : elektromecanicien Type functie DMC code 34 : elektromecanicien o.a.: onderhoudstechnicus van technische installaties (industriële machines, thermische installaties, koelinstallaties), koeltechnicus, liftentechnicus, garagehouder

Nadere informatie

Task Safety Requirements Working at Height Roof Work NL. Approved by: HSSE Manager

Task Safety Requirements Working at Height Roof Work NL. Approved by: HSSE Manager Page 1 of 5 A. INLEIDING WERKEN OP DAKEN Werken op daken is een zeer risicovolle activiteit. Vallen van daken veroorzaakt overwegend zeer zware verwondingen en zelfs de dood; meer nog dan bij andere vormen

Nadere informatie

BRANDPREVENTIE. op de arbeidsplaatsen.

BRANDPREVENTIE. op de arbeidsplaatsen. BRANDPREVENTIE op de arbeidsplaatsen. Overzicht Wat was het? KB 28/03/2014 : toepassingsgebied en definities Risicoanalyse: risicofactoren Risicoanalyse en preventiemaatregelen Specifieke preventiemaatregelen

Nadere informatie

KU LEUVEN VEILIGHEID EN GEZONDHEIDSPLAN VOOR DE WERKEN W55038 ONDERZOEK NAAR EN UITVOEREN VAN WIJZIGINGEN DEEL A

KU LEUVEN VEILIGHEID EN GEZONDHEIDSPLAN VOOR DE WERKEN W55038 ONDERZOEK NAAR EN UITVOEREN VAN WIJZIGINGEN DEEL A VGP deel A - 1/3 KU LEUVEN VEILIGHEID EN GEZONDHEIDSPLAN VOOR DE WERKEN W55038 ONDERZOEK NAAR EN UITVOEREN VAN WIJZIGINGEN DEEL A Gebouwnr. 334-30 Gebouw : Instituut Burgerlijke Bouwkunde Adres : Kasteelpark

Nadere informatie

Task Safety Requirements Hoisting and Lifting NL. Approved by: HSSE Manager

Task Safety Requirements Hoisting and Lifting NL. Approved by: HSSE Manager Page 1 of 5 A. INLEIDING HIJS- & HEFWERKZAAMHEDEN Hijsen en heffen behoren tot de meest risicovolle werkzaamheden. Het gaat steeds om het verplaatsen van zware lasten met zware materialen, soms zelfs onder

Nadere informatie

Aangifteprocedure voor arbeidsongevallen in de publieke sector (wet van 03.07.67)

Aangifteprocedure voor arbeidsongevallen in de publieke sector (wet van 03.07.67) Aangifteprocedure voor arbeidsongevallen in de publieke sector (wet van 03.07.67) 1. Welk ongeval moet aangegeven worden? Elk feit overkomen tijdens de uitoefening van de arbeidsovereenkomst of op de arbeidsweg

Nadere informatie

Model B (zachte sector) Dit document wordt opgesteld na advies van de stagegever, stagementor en stagebegeleider.

Model B (zachte sector) Dit document wordt opgesteld na advies van de stagegever, stagementor en stagebegeleider. Risicoanalyse van een werkpost in een onderneming of instelling voor stagiairs uit het secundair, buitengewoon secundair, hoger en volwassenenonderwijs Model B (zachte sector) Dit document wordt opgesteld

Nadere informatie

Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument

Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument Opdrachtgever Naam Adres Plaats Contactpersoon Telefoon E-mailadres Uitzendkracht wordt te werk gesteld te: Afdeling uzk Functie uzk Omschrijving werkzaamheden/specifieke

Nadere informatie

Het K.B.Asbest toepassing in de praktijk. Asbestcement op containerparken

Het K.B.Asbest toepassing in de praktijk. Asbestcement op containerparken Het K.B.Asbest toepassing in de praktijk. Asbestcement op containerparken Luc Neyens Toezicht op het Welzijn op het Werk Regionale Directie Limburg-Vlaams-Brabant Luc.neyens@werk.belgie.be (stephaan.hoskens@werk.belgie.be

Nadere informatie

Intern transport. Ignaas Crombez Malle 31 maart 2015

Intern transport. Ignaas Crombez Malle 31 maart 2015 Intern transport Ignaas Crombez Malle 31 maart 2015 MiVeDi bvba Ignaas Crombez Preventiedeskundige - milieucoördinator Tel 32-50-816244 - Fax 32-50-816312 Email ignaas.crombez@mivedi.be inhoud Intern verkeer

Nadere informatie

Campagne 'Lever veilig'

Campagne 'Lever veilig' Campagne 'Lever veilig' Studiedag SECURA Brussel, 25 maart 2015 Waarom deze campagne? Oorzaken van vele ongevallen in de bouw! Behandeling van materialen Behandeling van materialen p. 2 Pijlers van de

Nadere informatie