Normenkader om Twitter gebruik binnen de Lokale Overheid te auditen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Normenkader om Twitter gebruik binnen de Lokale Overheid te auditen"

Transcriptie

1 Normenkader om Twitter gebruik binnen de Lokale Overheid te auditen Auteur: Hamza Soekhai Scriptiebegeleider: Dr. Abbas Shahim RE Interne begeleider: Ir. Guill van den Boom RE Postdoctorale opleiding tot Register EDP auditor Augustus 2012 Vrije Universiteit Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde De Boelelaan HV Amsterdam 1

2 Voorwoord Voor u ligt mijn scriptie die ik ter afsluiting heb geschreven voor de postdoctorale opleiding IT audit aan de Vrije Universiteit. Middels deze weg wil ik mijn dank uitspreken naar de mensen die mij gedurende mijn opleiding en het schrijven van mijn scriptie hebben gesteund. Als eerst wil ik mijn begeleider dr. Abbas Shahim RE danken voor zijn begeleiding gedurende het schrijven van mijn scriptie. Graag wil ik mijn dank uitspreken voor de motiverende, stimulerende en inspirerende gesprekken die aan bod zijn gekomen. Oprecht kan ik zeggen dat deze begeleidingsgesprekken grotendeels toe hebben geleid dat ik mijn scriptie heb kunnen afronden. Mijn dank gaat ook uit naar Aicha Rahali voor het vertrouwen en inspreken van moed. Tevens wil ik ir. Guill van den Boom RE bedanken voor zijn begeleiding, feedback en het vertrouwen in mij. De afgelopen twee jaren waren zeer moeilijk voor ons gezin in verband met de gezondheid van onze oudste dochter. Wij hebben ons echter hier als gezin doorheen weten te slaan. Ik dank mijn vrouw voor al haar steun en mijn dochtertjes Sarah en Sofia voor hun onvoorwaardelijke liefde. Den Haag, augustus 2012 Hamza Soekhai 2

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Probleemstelling Doelstelling Centrale vraagstelling Deelvragen Scope Randvoorwaarden Beperkingen Onderzoeksaanpak Scriptie structuur Planning/doorlooptijd 9 2 Wat is Twitter? Social media Verschillende soorten social media Waarom social media? Twitter Definitie van Twitter Mogelijkheden gemeenten door gebruik van Twitter Twitter gebruik bij lokale overheid 20 3 Risico s, normen en additionele normen Beheer en beveiliging risico s bij Twitter-gebruik door gemeenten Validatie risico s en toepassing binnen gemeenten Afgeleide normen ten behoeve van beheer en beveiliging Additionele normen en validatie normenkader Ontbrekende normen Additionele normen 31 4 Conclusie Beantwoorden deelvragen Beantwoorden centrale onderzoeksvraag Zelfreflectie 37 5 Literatuur 39 Bijlagen 1 Beheer en beveiligingsrisico s Twitter-gebruik door gemeenten (gevalideerd) 3

4 2 Normenkader voor het auditen van risico s opgenomen in bijlage 1 (gevalideerd door experts) 4

5 1 Inleiding Het kabinet wil burgers en bedrijven online beter van dienst zijn door digitale dienstverlening hoog op de agenda te zetten. Om burgers en bedrijven beter van dienst te zijn heeft de Rijksoverheid afspraken gemaakt met gemeenten, provincies en waterschappen. De belangrijkste afspraken staan in het Nationaal Uitvoeringsprogramma betere Dienstverlening en e-overheid (NUP). Dit programma heeft eisen en hulpmiddelen gemaakt voor overheden en uiteenlopende voorbeeldprojecten en bouwstenen opgeleverd. Voorheen lag de nadruk van het NUP op de ontwikkeling van nieuwe digitale diensten. In deze kabinetsperiode gaat de aandacht meer uit naar het in gebruik nemen van deze diensten. Uitgangspunten hierbij zijn dat digitale communicatie de voorkeur heeft en gemeenten meer betrokken zijn bij haar burgers. Uit een recent onderzoek van Ernst & Young (2011) blijkt dat meer en meer gemeenten (66 procent) Twitter gebruiken als social media middel om een bijdrage te leveren aan de doelstellingen in het kader van digitale dienstverlening. Uit het onderzoek wordt duidelijk dat gemeenten Twitter met name gebruiken om de betrokkenheid bij haar burgers te vergroten, naar haar burgers te luisteren, een bijdrage te leveren aan openbare activiteiten en het aanbieden van haar diensten. Burgers maken in grote getallen gebruik van Twitter en verwachten van gemeenten dat digitale communicatie plaatsvindt conform haar voorwaarden, via haar kanalen en op elk gewenst moment. Het wordt steeds duidelijker dat indien gemeenten geen gebruik maken van social media middelen, de burgers dit voor hun zullen doen en derhalve voorbij zullen gaan aan de gemeenten (Gibson 2010). ISACA (2010) beschrijft in haar whitepaper dat social media gebruik niet langer een uitzondering is, maar zelfs een vereiste. Afdelingen zoals research & development, marketing, human resources en klantenservice realiseren dat het gebruik van social media toepassingen zoals Twitter voordelen met zich meebrengen. 5

6 1.1 Probleemstelling Menig experts zijn het over eens dat Twitter een krachtig middel is voor interactie tussen gemeenten en burgers, ook het grootschalig gebruik van Twitter door gemeenten kan men niet om heen. Van belang is dat Twitter op een beheerste wijze wordt toegepast binnen gemeenten. Misbruik of onjuist gebruik van Twitter binnen gemeenten kan leiden tot negatieve publiciteit en in sommige gevallen zelfs tot paniek binnen de samenleving. Kortom Twitter is een krachtig middel om op een snelle manier zonder beperkingen een bericht naar buiten te brengen. Enkele voorbeelden van high-profile Twitter incidenten waarbij beveiligingszwakheden een rol speelden zijn: USA Today en NBC News ( terroristische aanval New York ), Fox News ( meldt dood Obama ), Barack Obama Campaign ( gebruikt voor spam ), Gemeente Almere ( negatieve berichten over college van B&W). 1.2 Doelstelling Gemeenten die gedreven zijn om de voordelen van Twitter te benutten kunnen nalatig zijn in de integratie hiervan in hun IT security framework, dit kan leiden tot onvoorziene kwetsbaarheden en risico s. Het doel van deze scriptie was om te onderzoeken of Twitter-gebruik door gemeenten vanuit een audit perspectief op het gebied van beheer- en beveiligingsaspecten voldoende geïntegreerd is in het bestaande IT security framework Centrale vraagstelling De centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek: Wat zijn de additionele normen die nodig kunnen zijn als aanvulling op bestaande normenkaders ten behoeve van het auditen van beheer- en beveiligingsaspecten van Twittergebruik binnen de Lokale Overheid? Deelvragen Om de centrale onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, waren de volgende deelvragen geformuleerd: 1. Wat is Twitter? 2. Voor welke doeleinden wordt momenteel Twitter door gemeenten gebruikt? 3. Welke risico s zijn er op het gebied van beheer en beveiliging van Twitter-gebruik door gemeenten? 6

7 4. Welke bestaande normen zijn er ten behoeve van het auditen van beheer- en beveiligingsaspecten van Twitter-gebruik binnen de Lokale Overheid? 5. Welke additionele normen zijn nodig om de risico s te dekken? 1.3 Scope Social media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, voor interactie en inhoud zorgen (Wikipedia, 2012). Om tot een onderzoeksvoorstel te komen is bestaande literatuur geraadpleegd om te onderzoeken welk social media middel het meest voorkomt, in relatie tot digitale dienstverlening bij gemeenten. Dit onderzoek heeft zich uitsluitend gericht op de social media toepassing Twitter. Overige social media toepassingen zijn binnen dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. 1.4 Randvoorwaarden Bij uitvoering van dit onderzoek waren de volgende randvoorwaarden gehanteerd: 1. Gemeenten met een volwassen niveau van interne controle en beheersing; 2. Gemeenten met een bestaand IT audit framework; 3. Twitter is reeds ingevoerd en wordt gebruikt door gemeenten voor communicatie naar haar burgers toe. 1.5 Beperkingen Dit onderzoek heeft zich uitsluitend gericht op de ontwikkeling van een normenkader ten behoeve van het auditen van beheer- en beveiliging aspecten van Twitter-gebruik binnen de lokale overheid. 1.6 Onderzoeksaanpak Het onderzoek is gefaseerd, de aanpak is op basis van literatuur- en veldonderzoek. Bij het literatuuronderzoek ging het om de begripsbepaling en de theoretische verdieping. In het veldonderzoek zijn interviews met experts afgenomen om na te gaan of er aanvullingen zijn op de theorie. Concreter uitgewerkt was de aanpak per fase: 1. Fase 1, formuleren en verdiepen van het onderzoeksgebied, probleemstelling, onderzoeksvragen en onderzoeksaanpak; 2. Fase 2, beantwoorden van deelvraag 1: verzamelen, bestuderen en beschrijven van literatuur op het gebied van Twitter (theoretische verdieping). Een literatuurstudie geeft een invulling aan de te hanteren definitie voor Twitter. Op basis van het literatuuronderzoek is inzichtelijk welke definities gehanteerd worden voor Twitter en wat de belangrijkste verschillen zijn. De analyse heeft geleid tot een definitie voor Twitter wat in het verdere onderzoek gehanteerd is. 7

8 Het literatuuronderzoek is tevens gefocust op de theoretische concepten van Twitter zoals het ontstaan van Twitter, beweegredenen Twitter-gebruik en succes van Twitter in de samenleving. Beantwoorden deelvraag 2: theoretische verdieping en veldonderzoek om vast te stellen voor welke doeleinden gemeenten momenteel Twitter gebruiken. Hierbij is onderzocht in welke mate gemeenten gebruik maken van Twitter in het kader van digitale dienstverlening; 3. Fase 3, beantwoorden deelvraag 3: literatuuronderzoek naar bestaande risicoanalyses op het gebied van Twitter-gebruik met de nadruk op beheer- en beveiligingsaspecten. Aanvullend zijn de geïdentificeerde set van risico s gevalideerd door experts (3 rollen) op het gebied van IT beveiliging (security officers) binnen gemeenten, belanghebbenden en verantwoordelijken binnen gemeenten (business owners) en een eindverantwoordelijke van een gerenommeerd adviesbureau op het gebied van o.a. IT audits (partner IT audit). Beantwoorden deelvraag 4: verder is onderzocht of er bestaande normen zijn gedefinieerd die de gevalideerde risico s (afkomstig uit deelvraag 3) afdekken. Met behulp van bestaande normenkaders is onderzocht of normen toereikend genoeg zijn om de risico s af te dekken. Beantwoorden deelvraag 5: indien normen niet toereikend genoeg zijn om de risico s af te dekken, zijn op basis van interviews met experts additionele normen gedefinieerd (aanvulling). Om het ontwikkelde normenkader te concretiseren en de toepasbaarheid, juistheid en volledigheid van het normenkader vast te stellen, is het normenkader in de praktijk gevalideerd door experts; 4. Fase 4, geeft een antwoord op de centrale onderzoeksvraag, de deelvragen en biedt ruimte voor zelfreflectie. 1.7 Scriptie structuur De verschillende fasen van het onderzoek hebben tot informatie geleid wat verwerkt is in deze scriptie. De scriptie kent een indeling van diverse hoofdstukken. In het onderstaande conceptueel model wordt de structuur toegelicht. Figuur 1: conceptueel model rapport 8

9 1.8 Planning/doorlooptijd De doorlooptijd van het onderzoek was 7 maanden. De initiatie van fase 1 was in februari, definitieve scriptie is opgeleverd in augustus. De opbouw van de doorlooptijd is beschreven in tabel 1. Maand feb maart april mei juni juli augustus Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Definitieve scriptie Tabel 1: planning/doorlooptijd onderzoek 9

10 2 Wat is Twitter? Twitter wordt op veel verschillende manieren ingezet. Hoe werkt Twitter en wat voor toepassing is het eigenlijk? In de volgende paragrafen wordt een antwoord gegeven op: - Deelvraag 1: Wat is Twitter? - Deelvraag 2: Voor welke doeleinden wordt momenteel Twitter door gemeenten gebruikt? 2.1 Social media Alvorens Twitter te beschrijven is het van belang om beter inzicht te krijgen in het overkoepelende begrip social media. Social media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Hoofdkenmerken zijn interactie en dialoog tussen de gebruikers onderling (Wikipedia, 2012). Voorbeelden hiervan zijn Facebook, Linkedin, Hyves en Twitter. Het gebruik van deze social media toepassingen zijn inmiddels wereldwijd. Een onlangs uitgevoerd onderzoek door de Zukang (2012) toont aan dat in de Europese Unie meer dan een derde van alle inwoners sociale netwerksites gebruikt. Veel organisaties spelen met de gedachte om gebruik te maken van een social media toepassing. Gezien het succes en de kracht van social media, heeft een organisatie feitelijk gezien weinig keuze. Ernst & Young (2012) geeft in haar onderzoek naar de risico s van social media aan, dat het wel of niet implementeren van social media mensen niet zal weerhouden om te spreken over een organisatie op online platformen. Het op zijn minst structureel luisteren naar online conversaties maakt het mogelijk voor organisaties om kansen te benutten met minimale investering. Volgens trendwatchers Donston-Miller (2012) heeft social media niet alleen de manier van communiceren veranderd, maar zal social media in de komende vijf jaren zelfs organisaties veranderen:: 1. Organisaties zullen minder hiërarch zijn: social media zal hiërarchische barrières breken en zal mensen de mogelijkheid geven om contact te leggen met mensen die een klus het beste kunnen klaren. Het zal de mogelijkheid bieden om mensen te ontdekken in andere delen van de organisatie die beschikken over de specifieke vaardigheden en relevante kennis die niet tot uiting komt in hun huidige functies; 2. Klanten zullen een grotere rol krijgen binnen organisaties: inzet van social media zal organisaties de mogelijkheid geven hun klanten actiever te betrekken bij strategische productontwikkeling; 3. Traditionele klantenservice model wordt op zijn kop gezet: bedrijven zullen in toenemende mate gebruik maken van sociale netwerken om klantenservice te bieden. Een 10

11 gerenommeerde CEO voorspelt zelfs dat meer dan 50% van de klantenservice zal worden uitgevoerd via sociale netwerken; 4. Interne social media zal intranetten vervangen: net zoals intranetten die zijn voortgekomen uit het publieke internet, komen interne social media (netwerken) voort uit middelen als Twitter en Facebook. Verwacht wordt dat interne social media (netwerken) van organisaties het belangrijkste communicatieplatform zal worden. Het gebruik van social media (netwerken) zal de norm zijn voor interne verspreiding van informatie, teambuilding, en kennisbehoud; 5. Marketing functies zullen zich uitbreiden: social media zal van iedereen binnen een bedrijf mogelijke marketeers maken. Werknemers zijn in hun vrije tijd geen tv-commercials, folders of advertenties aan het maken. Echter het benutten van de persoonlijke sociale graad van medewerkers die als vrijwilligers over hun organisaties op social media praten is een enorme kans voor bestuurders van organisaties. Uiteraard vereist dit van bedrijven dat richtlijnen worden opgesteld om te waarborgen dat berichten die verspreid worden wel in lijn zijn met het beleid van organisaties. Om de groei en aantrekkingskracht van social media verder te illustreren: meer dan 1 miljard mensen, ongeveer 15% van de wereldbevolking, zijn geregisterde gebruikers bij werelds meest populaire social media toepassingen. Facebook wordt dagelijks door gemiddeld 172 miljoen verschillende mensen bezocht. 40 miljoen bezoeken Twitter en 22 miljoen mensen bezoeken dagelijks Linkedin. Figuur 2 laat de uitkomsten zien van een onderzoek (Lenhart et al., 2010) waaruit blijkt dat het gebruik van social media explosief aan het groeien is binnen elke leeftijdsgroep. Het is daarom aannemelijk om te zeggen dat Social Media een nieuwe revolutionaire trend is die van belang kan zijn voor menige organisaties (Kaplan & Haenlein, 2009). 11

12 Figuur 2: groei social media gebruik per leeftijdsgroep (Lenhart et al., 2010) 2.2 Verschillende soorten social media Vrijwel dagelijks worden nieuwe toepassingen en mediums ontwikkeld en geclassificeerd als een Social Media. Echter blijkt dat er onder academische onderzoekers verwarring bestaat over wat precies opgenomen moet worden onder deze term. Het tijdperk van social media zoals wij dat nu kennen is 20 jaar geleden begonnen toen de eerste social networking website Open Diary was opgericht. Een site die online dagboekschrijvers bij elkaar bracht in een gemeenschap. Als gevolg van de groeiende en steeds snellere toegang tot het Internet werd het concept uitgebreid met de oprichting van social networking sites als MySpace (in 2003) en Facebook (in 2004). De oprichting van deze sites leidde tot de introductie van de term Social Media zoals wij die hedendaags kennen. De evaluatie van Social Media is te danken aan het platform Web 2.0. Internetgoeroe Tim O'Reilly (O Reilly & Battelle, 2009) bedacht deze term en werd voor het eerst gebruikt in 2004 om een nieuwe manier te beschrijven waarop softwareontwikkelaars en gebruikers, gebruik begonnen te maken van het World Wide Web. Web 2.0 creëerde een platform waarbij inhoud en toepassingen niet langer door individuen werden gemaakt en gepubliceerd, maar in plaats daarvan continu aangepast konden worden door alle eindgebruikers. Terwijl toepassingen zoals persoonlijke websites, Encyclopedia Britannica Online en het concept van inhoud publiceren behoren tot het tijdperk van Web 1.0 werden deze vervangen door blogs, wiki s en samenwerkingsprojecten in Web 2.0. De veranderingen van Web 1.0 naar Web 2.0 hebben niet geleid tot technische wijzigingen aan het World Wide Web. Echter is er wel een basisset van functionaliteiten benodigd die van essentieel belang zijn voor het functioneren van Web 2.0 (Kaplan & Haenlein, 2009). Simpel HTML wat voldoende was voor Web 1.0 werd voorbijgestreefd door middel nieuwe ontwikkeltechnologieën, ook wel bekend als Web 2.0-technieken. Enkele voorbeelden van dergelijke technieken zijn: XML, Javascript en server-side scripting (bijv. PHP), en AJAX voor ontwerpen van interactieve toepassingen (Wikipedia, 2012). Volgens Kaplan & Haenlein (2009) staat Web 2.0 voor de ideologische en technologische basis van social media. User Generated Content kan gezien worden als de som van alle manieren waarop mensen gebruik maken van social media. De term User Generated Content is afkomstig uit de jaren 80, echter de wijze waarop het nu gebruikt wordt is fundamenteel anders door: - Technologische ontwikkelingen (bijv. high-speed internet verbindingen en toenemende hardware capaciteit); - Economische ontwikkelingen (bijv. toenemende beschikbaarheid van Web 2.0- technieken/ontwikkeltechnologieën); - Sociale factoren (bijv. de opkomst van digital natives, een jonge generatie met veel technische kennis en de drang om online te participeren). 12

13 Social media wordt gedefinieerd als een groep van op internet gebaseerde toepassingen die voortbouwen op de ideologische fundamenten van Web 2.0 en de mogelijkheid biedt voor uitwisseling van User Generated Content (Kaplan & Haenlein, 2009). Kaplan & Haenlein (2009) geven aan dat er geen systematische wijze bestond voor het classificeren van social media applicaties. Om een dergelijk classificatieschema te ontwikkelen hebben ze gebruik gemaakt van theorieën van de twee kernelementen van social media: - Medium onderzoek: Social presence/media richness. Social presence wordt beïnvloed door de intimiteit (persoonlijk contact vs. niet persoonlijk contact, bijv. face-to-face vs. telefoon) en directheid (asynchroon vs. synchroon, bijv. vs. live chat) van het medium. Niet persoonlijk contact/asynchroon wordt als lager geclassificeerd dan persoonlijk contact/synchroon. Hoe hoger de sociale presence, des te hoger is de sociale invloed op het gedrag van de communicatiepartners; - Sociale processen: Self-presentation/Self-disclosure. Het concept van self-presentation stelt dat in elk type van sociale interactie mensen de indrukken die andere over hun vormen zelf onder controle hebben (Goffman, 1959). Een self-presentation wordt gedaan door self-disclosure: bewuste of onbewuste openbaring van persoonlijke informatie (bijv. gedachten, gevoelens en hobby s) die in overeenstemming is met het beeld wat iemand van zichzelf wil creëren. Toegepast op de context van social media, gaan Kaplan & Haenlein (2009) ervan uit dat een tweede classificatie gemaakt kan worden op basis van de mate van vereiste self-disclosure en type self-presentation. De combinatie van beide dimensies leidt tot een classificatie van social media wat gevisualiseerd is in tabel 2. Tabel 2: Classificatie Social Media door social presence en self-presentation (Kaplan & Haenlein, 2009) De hoeveelheid social media toepassingen is niet te overzien, dagelijks worden nieuwe toepassingen ontwikkeld. Kaplan & Haenlein (2009) maken onderscheid tussen de verschillende vormen van social media toepassingen: - Collaborative projects: zogeheten samenwerkingsprojecten waarbij door veel gebruikers gezamenlijke en gelijktijdige inhoud gecreëerd wordt. Binnen samenwerkingsprojecten wordt onderscheid gemaakt tussen 1) wiki s, dat zijn websites die gebruikers in staat stellen om tekst toe te voegen, verwijderen en wijzigen en 2) social bookmarking, 13

14 toepassingen waarbij gebruikers bladwijzers online kunnen opslaan, waarderen en delen met vrienden of een specifieke groep mensen. Een voorbeeld samenwerkingsproject is de online encyclopedie Wikipedia, een wiki die op dit moment in meer dan 230 verschillende talen beschikbaar is. De web service Delicious is een voorbeeld van een social bookmarking toepassing. Het idee wat ten grondslag ligt aan samenwerkingsprojecten is dat de gezamenlijke inspanning van meerdere auteurs leidt tot een beter resultaat dan het resultaat van een individuele auteur. - Blogs: de eerste vorm van social media, dit zijn speciale websites die op basis van een datumstempel de artikelen in een chronologische volgorde weergeven (OESO, 2007). Een blog wordt vaak vergeleken met persoonlijke websites. Een blog bevat een persoonlijk dagboek waarin de auteur zijn activiteiten op dagbasis kan vastleggen. Blogs worden vaak door één persoon beheerd, maar bieden de mogelijkheid van interactie met anderen door het toevoegen van commentaar; - Microblogs: microbloggen wordt gezien als een specifieke vorm van bloggen. Het grootste verschil tussen een microblog en blog is de beperkte toegestane lengte van berichten. Wikipedia omschrijft microbloggen als a form of blogging that lets you write brief text updates (usually less than 200 characters) about your life on the go and send them to friends and interested observers via text messaging, instant messaging (IM), or the web. De meeste bekende en gebruikte microblog is Twitter; - Content communities: de belangrijkste doelstelling van content communities is het delen van media inhoud tussen gebruikers. Content communities bestaan voor een groot aantal media typen, waaronder ook tekst (bijv. BookCrossing waarbij meer dan gebruikers boeken delen), foto s (bijv. Flickr), video s (bijv. YouTube) en PowerPoint presentaties (bijv. Slideshare); - Social networking sites: social networking sites zijn toepassingen die het mogelijk maken gebruikers in contact te brengen door het creëren van persoonlijke profielen, uitnodigen van vrienden en het verzenden van s en instant messages tussen elkaar. Enkele voorbeelden van populaire social networking sites zijn Facebook, MySpace, Linkedin en Hyves; - Virtual game worlds: virtual game worlds zijn platforms die een driedimensionale omgeving repliceren waarin gebruikers de vorm van gepersonaliseerde karakters kunnen aannemen en interactie met elkaar hebben net zoals ze dat in de echte wereld kunnen. Virtual worlds lijken op de ultieme manifestatie van social media, gezien het hoogste niveau van social presence van alle besproken toepassingen; - Virtual social worlds: in de virtual social worlds kunnen bewoners ervoor kiezen om zich vrijer te gedragen. Men leeft in een virtuele wereld vergelijkbaar met hun echte leven. Net als in virtual worlds kan de vorm van gepersonaliseerde karakter aangenomen worden, echter zijn er binnen dit gebied geen beperkingen ten aanzien van voorschriften. Een bekend voorbeeld van een virtual social world is de toepassing Second Life. Naast alles wat mogelijk is in het echte leven (bijv. praten met andere karakters, wandelen, van de zon genieten) geeft Second Life gebruikers ook de mogelijkheid om inhoud te ontwikkelen (bijv. virtuele kleding, meubilair) om dit vervolgens aan anderen te verkopen in ruil voor Linden Dollars, een virtuele munteenheid. 14

15 2.3 Waarom social media? Li & Bernhoff (2011) analyseren in hun boek de beweegreden om social media in te zetten binnen organisaties. Vanuit het perspectief van de gebruikers hebben ze onderzocht waarom mensen op social media aanwezig willen zijn en welk gedrag ze via social media toepassingen vertonen. In figuur 3 geven Li & Bernhoff (2011) op basis van bedrijfsfuncties aan hoe deze betrekking hebben op de doelstellingen om op social media aanwezig te zijn: Figuur 3: Doelstellingen op social media aanwezig te zijn (Li & Bernoff, 2011) 15

16 Volgens Li & Bernoff (2011) bepaalt het sociaal technologisch gedrag van mensen hoe ze participeren op social media. Figuur 4 geeft de zeven gedragstypen van mensen weer. Elke stap op de ladder representeert een groep die meer betrokken is met social media dan de voorgaande stappen. Om hoger op de ladder te komen, dient men minimaal op maandelijkse basis te participeren binnen de weergegeven activiteiten. Al deze groepen maken het ecosysteem wat social media vormt. Figuur 4: sociaal technografisch ladder Social Media (Li & Bernoff, 2011) 2.4 Twitter Twitter, genoemd naar het gekwetter van vogels, is opgericht in 2006 door het webbedrijf Obvious Corp. Door middel van een berichtje, in vakjargon een tweet, kan de gebruiker aan de hand van een tekstberichtje dat uit maximaal 140 karakters bestaat, laten weten waar de gebruiker op dat moment mee bezig is. Deze zogenaamde tweets kunnen via , sms of de website de wereld in worden gebracht. Gebruikers kunnen andere gebruikers volgen, de zogeheten followers 16

17 zien de tweets die geschreven worden en weten dus direct waar iemand mee bezig is. Opvallende en interessante tweets worden overgenomen ( in vakjargon retweeten ) door andere Twitter gebruikers, waardoor een bericht in zeer korte tijd een groot publiek kan bereiken. Sinds O Reily s aankondiging van Web 2.0 in 2004, is Twitter één van de meest populaire communicatieplatform op het Internet geworden. In 2010 stond Twitter op een 10 e plek in de wereld ten aanzien van gegenereerd webverkeer. Grozdanic (2011) geeft aan dat sinds juli 2011 Twitter meer dan 200 miljoen gebruikers heeft die dagelijks miljoenen berichten posten. Twitter wordt hedendaags door vrijwel iedereen gebruikt, politici, beroemdheden, astronauten, wetenschappers en zakenlui. Zelf de paus heeft een Twitter account. Volgens Zimmerman (2010) en Kwak et al. (2010), laat Twitter zich het best omschrijven als een microblogdienst. Hughes et al. (2011) beschrijven Twitter als een snelgroeiende service die haar gebruikers de mogelijkheid geeft om hun accountstatus bij te werken met korte uitspraken. Gebruikers hoeven geen gegevens te verstrekken over zichzelf of hun locatie. Butts & Acton (2010) hebben onderzoek gedaan naar de geografie van Twitter-netwerken en noemen Twitter een op internet gebaseerd systeem dat een populair sociaal netwerk and microblogdienst is. Wikipedia (2012) beschrijft evenals Zimmerman (2010) Twitter als een microblogdienst door het een combinatie van webloggen en instant messaging te noemen. In tegenstelling tot Zimmerman (2010) en Butts & Acton (2010) beschrijven Cho en Park (2011) Twitter niet als een microblogdienst. In Twitter delen gebruikers hun huidige activiteiten met andere gebruikers door het beantwoorden van de vraag what s happening?. Echter, dringen microblogdiensten de gebruikers niet tot het leggen van onderlinge contacten op basis van vooraf gedefinieerde vragen. Cho & Park (2011) beschrijven Twitter als een informatieoverdracht kanaal waarbij korte berichten real-time op het Internet gepubliceerd worden. Boyd et al. (2010) beschrijven Twitter als a microblogging service that enables users to post messages ( tweets ) of up to 140 characters supports a variety of communicative practices; participants use Twitter to converse with individuals, groups, and the public at large, so when conversations emerge, they are often experienced by broader audiences than just the interlocutors. Grozdanic (2011) beschrijft Twitter als een gratis online dienst waarmee korte berichten gepost kunnen worden in een formaat dat eenvoudig gelezen kan worden door mensen die op Twitter.com surfen. Volgens Educause (2007): Twitter is een online toepassing, dat gedeeltelijk een blog is, gedeeltelijk een social networking site en gedeeltelijk een mobiele telefoon/imtool. Twitter (2012) beschrijft zichzelf als een informatienetwerk die haar deelnemers de mogelijkheid biedt om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, ideeën, acties en de activiteiten van andere Twitteraars. Een tweet van maximaal 140 tekens wordt beschouwd als het hart van Twitter. Java et al. (2008) concluderen op basis van hun analyse dat Twitter-gebruik gebaseerd is op de volgende gebruikersintenties: - Dagelijkse chatter: de meeste berichten op Twitter gaan over dagelijkse routine of wat mensen nu aan het doen zijn. Dit zijn de grootste en meest voorkomende gebruikers van Twitter; 17

18 - Gesprekken: aangezien er geen directe manier is voor mensen om te reageren op de post van hun vriend, wordt met behulp van symbool gevolgd door de gebruikersnaam gereageerd. Eén op de acht berichten binnen het onderzoek van Java et al. bevat een gesprek; - Delen van informatie/url s: ongeveer 13% van alle berichten in de analyse bevatten een URL. Door de beperkte lengte van berichten wordt regelmatig gebruik gemaakt van de URL afkortdienst TinyURL9; - Rapporteren van nieuws: veel gebruikers melden het laatste nieuws of plaatsen een bericht met betrekking tot een actuele gebeurtenis op Twitter. Java et al. (2008) onderkennen in hun analyse de drie belangrijkste categorieën gebruikers op Twitter: - Informatiebron: wordt gezien als een hub en heeft een groot aantal volgers. Deze categorie gebruikers kunnen berichten op regelmatige en onregelmatige basis posten. Ondanks de onregelmatige updates, hebben bepaalde gebruikers een groot aantal volgers gezien de aard van hun berichten. Uit de analyse van Java et. al (2008) blijkt dat sommige informatiebronnen geautomatiseerde tools betroffen die automatisch nieuws en andere nuttige informatie op Twitter posten; - Vrienden: de meeste relaties vallen binnen deze brede categorie. Er zijn vele categorieën van vriendschappen op Twitter. Een volgerlijst van een gebruiker kan bijvoorbeeld bestaan uit familie, vrienden en collega s. Soms kunnen onbekende gebruikers iemand toevoegen als vriend; - Informatiezoeker: een gebruiker die zelf niet erg actief is op Twitter, maar wel andere gebruikers regelmatig volgt. 2.5 Definitie van Twitter Vanuit de literatuur worden verschillende definities gegeven van Twitter. Een analyse van deze definities laat de volgende belangrijkste overeenkomsten zien die in het kader van dit onderzoek gebruikt zijn: - Twitter is een gratis social media toepassing die wereldwijd explosief aan het groeien is; - Twitter wordt beschreven als een combinatie van een microblogdienst en berichtenservice dat gebruikt wordt als informatieoverdracht kanaal; - Gebruikers kunnen korte mededelingen (tweets) posten van maximaal 140 karakters. De volgers kunnen op deze berichten reageren of verder verspreiden (retweeten). Op basis van het classificatie model voor social media (Kaplan & Haenlein 2009), wordt Twitter geclassificeerd als low social presence/media richness, high self presentation/self-disclosure. 2.6 Mogelijkheden gemeenten door gebruik van Twitter Nederland heeft een vooraanstaande positie in de wereld als het gaat om de elektronische overheid. Nieuwe technologieën worden snel omarmd en geïncorporeerd. Volgens een recent onderzoek van de Verenigde Naties is Nederland inmiddels de nummer twee in de wereld als het 18

19 gaat om de elektronische overheid). Wij moeten slechts Zuid Korea voorlaten (Ernst & Young, 2012). Uit het onderzoek van Ernst & Young blijkt ook dat Nederland deze hoge positie te danken heeft aan het actieve gebruik van social media, waaronder ook Twitter. Gibson (2010) geeft aan dat social media, waaronder ook Twitter een tijd- en kostenbesparende toepassing is. Hij onderkent de volgende categorieën ten aanzien van Twitter-gebruik binnen gemeenten: - Informeren van burgers: burgers kunnen op een kosteloze manier door gebruik van Twitter op de hoogte gehouden worden van (kritische) informatie ten aanzien van hun woonplaats (bijvoorbeeld: laatste nieuws uit de gemeente, verkeersberichten, algemene zaken zoals beantwoorden van burgervragen). Gemeenten realiseren zich dat door hun openbare mededelingen beschikbaar te maken via Twitter, zij in korte tijd een grote groep mensen kunnen bereiken tegen weinig kosten. De sociale aard van Twitter betekent ook dat burgers geposte berichten doorsturen, zodat belangrijk nieuws sneller en nog verder wordt verspreid dan gemeenten in eerste instantie kunnen; - Rapporteren van problemen: burgers zijn de oren en ogen van gemeenten. De populariteit van Twitter is al eerder beschreven en aangeven dat dit inmiddels een onderdeel is geworden van het dagelijks leven van mensen. Twitter is een prima medium om burgers te stimuleren voor het doorgeven van problemen (bijvoorbeeld meldingen ten aanzien van openbare ruimte). Gemeenten krijgen hierdoor de mogelijkheid om de tevredenheid en participatie van burgers te vergroten, de effectiviteit is transparant en publiekelijk zichtbaar voor anderen. Een direct gevolg hiervan is dat de participatie van burgers zal uitbreiden; - Versterken van de democratie: lokale democratie en de betrokkenheid van burgers zijn belangrijke aspecten voor gemeenten. Twitter biedt mogelijkheden om burgers te betrekken bij lokale verkiezingen en andere overheidsactiviteiten (bijvoorbeeld evenementen en festiviteiten). Burgers krijgen een stem die ze via Twitter kunnen laten horen ten aanzien van besluitvorming binnen gemeenten; - Campagne voeren: gemeenten zijn politieke omgevingen en Twitter biedt krachtige hulpmiddelen voor het voeren van campagne. Gemeenten zijn bewust van het feit dat zij een bijdrage moeten leveren aan petities en campagnes gevoerd door burgers. Een goed voorbeeld is de 2007 campagne van HSBC klanten, waar met behulp van social media geklaagd werd over een voorstel van HSBC voor het invoeren van additionele kosten ten aanzien van een rekening-courant. De groep kreeg een grote aanhang volgers waardoor HSBC zich genoodzaakt voelde om hun voorstel in te trekken; - Bouwen aan de gemeenschap: Twitter geeft gemeenten de mogelijkheid om gemeenschappen te bouwen, mensen bij elkaar en in contact te brengen. Het kan de goedheid in een mens naar boven brengen en wellicht het ontbrekende stuk te zijn om een gemeenschap nog dichter bij elkaar te brengen. Denk aan gemeenten belast met het bouwen van een gevoel aan saamhorigheid in een wijk, het verhogen van tevredenheid van burgers en verminderen van sociale problemen zoals vandalisme of racisme. Volgens Gibson (2010) zijn wij nog in een vroege stadia waarin men begint te begrijpen wat de mogelijkheden zijn voor gemeenten in combinatie met Twitter. Hij geeft aan dat ook de volgende gebieden door gemeenten benut kunnen worden: 19

20 - Werving en behoud van personeel; - Publieke betrokkenheid op operationeel, tactisch en strategisch niveau; - Verbetering van producten en diensten. 2.7 Twitter gebruik bij lokale overheid Deloitte (2008) geeft aan dat gemeenten het gebruik van Twitter spoedig zullen omarmen om de dienstverlening en interactie naar burgers te vereenvoudigen en verbeteren. Ernst & Young heeft in 2011 een benchmark uitgevoerd naar het niveau van digitale dienstverlening binnen de lokale overheid. In dit onderzoek is onder andere gekeken naar het gebruik van Twitter. Uit het onderzoek komt naar voren dat van de 418 gemeenten, 276 gemeenten beschikken over een Twitter account en 261 gemeenten actief gebruik maken van Twitter. Om een beeld te vormen op welke wijze gemeenten Twitter gebruiken, zijn in tabel 3 de top 10 best presenterende gemeenten op het gebied van digitale dienstverlening opgenomen. Van deze gemeenten zijn de Twitter-berichten geanalyseerd en geclassificeerd op basis van de categorisering die Gibson (2010) hanteert. Als een gemeente Twitter-berichten post die te classificeren zijn binnen één van de categorieën, dan is dit in tabel 3 met x weergegeven binnen desbetreffende categorie. Informeren van burgers Rapporteren van problemen Versterken van de democratie Gemeente Den Haag x x x x - x - x Zoetermeer x x x - - x - x Nieuwegein x x x - x Leiden x x x x - x - x Dordrecht x x x - x De Wolden x x x - - Breda x x - x - x - - Rijswijk x x x - x Capelle aan den IJssel x x x - - Tilburg x x x - x Campagne voeren Bouwen aan de gemeenschap Werving en behoud van personeel Publieke betrokkenheid overleg Verbeteren van producten en diensten Tabel 3: analyse van Twitter-berichten en geclassificeerd op basis van categorisatie gehanteerd door Gibson (2010) 20

Social Media & Informatiebeveiliging Binnen de Retail. irisk it Retail, Platform voor InformatieBeveiliging 27 januari 2011

Social Media & Informatiebeveiliging Binnen de Retail. irisk it Retail, Platform voor InformatieBeveiliging 27 januari 2011 Social Media & Informatiebeveiliging Binnen de Retail irisk it Retail, Platform voor InformatieBeveiliging 27 januari 2011 Wie zijn wij? Maxeda = VendexKBB Enkele jaren geleden heeft een groep private

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA Hoe je online je stem kunt laten horen en een Cavent-ambassadeur kunt zijn Datum vaststelling : 31-07-2012 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door :

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard

Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard Richtlijnen en regels voor het gebruik van social media door leden in relatie tot Reddingsbrigade Heerhugowaard. Augustus 2015 1 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:...

Nadere informatie

Presenteert de workshop Social Media

Presenteert de workshop Social Media Presenteert de workshop Social Media Juice BV Canadabaan 18 5388 RT NISTELRODE 0412-611453 info@juicebv.nl www.facebook.com/juicebv www.twitter.com/juicebv Wat doen wij? Onze klanten 1 Onze klanten Onze

Nadere informatie

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter 1 Huidig gebruik van social media LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter Huidig gebruik van social media % van respondenten, meerdere antwoorden

Nadere informatie

Social Media Workshop. YM consulting

Social Media Workshop. YM consulting Social Media Workshop YM consulting Even voorstellen Patrick Ariëns Erik Jobse Robin Koster Ipetje op / Ipetje af Verwachtingen? Wat verstaan we onder netwerken? Netwerken is het offline en online leggen

Nadere informatie

Social Media. De definitie

Social Media. De definitie Social Media De definitie Sociale media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Hoofdkenmerken

Nadere informatie

Clixmaster Studio & Social Media / Communities

Clixmaster Studio & Social Media / Communities 1/23 Clixmaster Studio & Social Media / Communities Version management Based on Clixmaster Studio R.5.2 Date Version Changed 16/02/2010 1.0 Final R5.1 16/04/2010 1.1 Revision R5.1 19/04/2010 1.2 Optimized

Nadere informatie

Wat is social media? Vincent de Widt Adviseur online communicatie UMC Utrecht. 24 januari 2013

Wat is social media? Vincent de Widt Adviseur online communicatie UMC Utrecht. 24 januari 2013 Wat is social media? Vincent de Widt Adviseur online communicatie UMC Utrecht 24 januari 2013 Wat is social media?? Social media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder

Nadere informatie

Richtlijn gebruik social media. Interne en Externe Communicatie. Voor studenten. Collegejaar 2012-2013

Richtlijn gebruik social media. Interne en Externe Communicatie. Voor studenten. Collegejaar 2012-2013 Richtlijn gebruik social media Interne en Externe Communicatie Voor studenten Collegejaar 2012-2013 Directie Onderwijs & Opleidingen Team Communicatie & Voorlichting Juli 2012 Social Media 1 Inleiding

Nadere informatie

Kate Brunton van ESI LIVE noemt zich > Chief Business Development Officer

Kate Brunton van ESI LIVE noemt zich > Chief Business Development Officer 1 2 Kate Brunton van ESI LIVE noemt zich > Chief Business Development Officer 3 Indelen in groepjes van 3 Het is maandagmorgen 30 oktober 2017.gisteren was de closingparty van DDW 2017, staan kan je amper

Nadere informatie

Onderzoek: Het gebruik van Social Media in bibliotheken

Onderzoek: Het gebruik van Social Media in bibliotheken Onderzoek: Het gebruik van Social Media in bibliotheken Persoonlijk gebruik van Social Media is de afgelopen jaren explosief gestegen. Op professioneel vlak worden Social Media gezien als een nieuwe manier

Nadere informatie

Happy & Social Social Media Lezing Assurantieclub Zeeland 25 januari 2012

Happy & Social Social Media Lezing Assurantieclub Zeeland 25 januari 2012 Happy & Social 2012 Social Media Lezing Assurantieclub Zeeland 25 januari 2012 Definitie social media Online platformen waar de gebruikers, met geen of weinig tussenkomst van een professionele redactie,

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

ONDERZOEK IMPACT SOCIALE MEDIA: KANS OF BEDREIGING. Jeanet Walraven

ONDERZOEK IMPACT SOCIALE MEDIA: KANS OF BEDREIGING. Jeanet Walraven ONDERZOEK IMPACT SOCIALE MEDIA: KANS OF BEDREIGING Jeanet Walraven INTERACTIEVE PRESENTATIE DOE MEE EN TWITTER: #NEMACC2017 INTRODUCTIE Jeanet Walraven Ondernemer (Social) business developer Ondernemerscoach

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet AAN VAN Jerry van de Leur (Security Officer) DATUM ONDERWERP Disclaimer: Kennisnet geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek

Nadere informatie

Berry Kok. Navara Risk Advisory

Berry Kok. Navara Risk Advisory Berry Kok Navara Risk Advisory Topics Informatiebeveiliging in het nieuws Annual Benchmark on Patient Privacy & Data Security Informatiebeveiliging in de zorg Extra uitdaging: mobiel Informatiebeveiliging

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

Welkom. GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken

Welkom. GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken Welkom GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken 1 weten SOCIAL MEDIA 2 vraag zaal Steekwoorden SOCIAL MEDIA Roep steekwoorden die bij je opkomen over SocialMedia 3 weten Programma Wat zijn Social

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Defintie SocialMedia is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele

Nadere informatie

Social Media Recruitment. Een strategisch en praktisch adviesrapport. Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3

Social Media Recruitment. Een strategisch en praktisch adviesrapport. Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3 Social Media Recruitment Een strategisch en praktisch adviesrapport Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3 2 Inhoud: Social Media Recruitment...3 Enorm bereik, feiten en cijfers...fout!bladwijzer

Nadere informatie

Alzheimer Nederland en sociale media

Alzheimer Nederland en sociale media Alzheimer Nederland en sociale media Het gebruik van sociale netwerksites heeft de afgelopen jaren een stevige vlucht genomen. Bijna iedere Nederlander die online actief is, is verbonden aan één of meer

Nadere informatie

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden?

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Webinar Social Media Marketing Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA. Hoe je online je stem kunt laten horen en een <uw organisatie>-ambassadeur kunt zijn

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA. Hoe je online je stem kunt laten horen en een <uw organisatie>-ambassadeur kunt zijn RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA Hoe je online je stem kunt laten horen en een -ambassadeur kunt zijn Versie: 1.0 Datum: 21 maart 2011 richtlijnen voor het

Nadere informatie

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Whitepaper Integratie Videoconferentie Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Talk & Vision 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Skype for Business/Lync 4 Hoe doen we dat? 4 3. Gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Privacyverklaring. Ben je op zoek naar andere juridische informatie? Kijk dan even bij onze juridische informatie.

Privacyverklaring. Ben je op zoek naar andere juridische informatie? Kijk dan even bij onze juridische informatie. Privacyverklaring Wij van Stimuliz wijden ons toe aan het respecteren en beschermen van de correctheid, vertrouwelijkheid en beveiliging van jouw persoonlijke informatie. Wij zorgen ervoor dat jij je veilig

Nadere informatie

Let op! In dit PDF-bestand wordt voor de voorbeelden gebruikgemaakt van de Instant Messaging-software Windows Live Messenger.

Let op! In dit PDF-bestand wordt voor de voorbeelden gebruikgemaakt van de Instant Messaging-software Windows Live Messenger. 1 Veilig chatten Chatten is een populaire manier van contact maken en onderhouden op internet. Het is simpel gezegd het uitwisselen van getypte berichten. Dat kan met familie, vrienden en andere bekenden,

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland

Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland Versie: 1.1 Datum: 18 juli 2013 Geschreven door: ict@padland.nl 2013 OBS t Padland. Pagina 1 Inhoud Inleiding... 3 Padland Startpagina...

Nadere informatie

Social Media, de basis

Social Media, de basis 1 Social Media, de basis Inhoud Doelstellingen Social Media Vormen van Social Media Tools social media Eigenschappen van de doelgroep Trends en ontwikkelingen Astrid Schiepers, www.donnadioggi.nl 2 Waarom

Nadere informatie

R5.1. Quick guide. Clixmaster Studio & Social Media / Communities. Quick guide. Clixmaster Studio. Gebruikersdocumentatie

R5.1. Quick guide. Clixmaster Studio & Social Media / Communities. Quick guide. Clixmaster Studio. Gebruikersdocumentatie Quick guide R5.1 Clixmaster Studio & Social Media / Communities Gebruikersdocumentatie Clixmaster Studio Quick guide 1/16 Clixmaster Studio & Social Media / Communities Version management Based on Clixmaster

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Social Media Marketing

Social Media Marketing Social Media Marketing Get Social But, How? And Where? Tom Zoethout KvK Netwerkevent 23 nov 09 2 1 Moet je sociaal meedoen op het internet? 3 Social Media Marketing Quiz Wat weet ik eigenlijk al over Social

Nadere informatie

Onderwerp: Social Media Naam: Anton Simion : V4A & Job Vaarhorst : V4B Docent: I. van Uden

Onderwerp: Social Media Naam: Anton Simion : V4A & Job Vaarhorst : V4B Docent: I. van Uden http://www.appsmaken.nl/wp- content/uploads/socialmedia_intro.jpg Onderwerp: Social Media Naam: Anton Simion : V4A & Job Vaarhorst : V4B Docent: I. van Uden 2 Inhoudsopgave - Voorwoord - Inleiding - Deelvragen

Nadere informatie

Praktische Social Media Tips 8 december 2011

Praktische Social Media Tips 8 december 2011 Praktische Social Media Tips 8 december 2011 Leon Tindemans Wie ben ik? Time To Market Leon Tindemans Oktober 2010 Herwijnen @TTMCommunicatie in/ttmcommunicatie user/ttmcommunicatie 1 Diverse klanten Al

Nadere informatie

HootSuite Enterprise Solu/ons

HootSuite Enterprise Solu/ons S HootSuite Enterprise Solu/ons S HootSuite The Social Media Dashboard HootSuite helpt consumentenmerken, global enterprises, kleine ondernemingen en bureaus berichten te verspreiden, gesprekken te monitoren

Nadere informatie

Whitepaper. 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren

Whitepaper. 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren Whitepaper 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren Als jouw organisatie e-mail en social media behandelt als twee parallelle

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

Social media around the world Door: David Kok

Social media around the world Door: David Kok Social media around the world Door: David Kok Tussen 19 maart en 24 juni zijn ongeveer 400 steden in de wereld via e-mail en Twitter benaderd om mee te werken aan een internationaal onderzoek. De steden

Nadere informatie

www.necker.nl http://www.slideshare.net/neckervannaem GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA IN CAMPAGNETIJD

www.necker.nl http://www.slideshare.net/neckervannaem GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA IN CAMPAGNETIJD www.necker.nl http://www.slideshare.net/neckervannaem GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA IN CAMPAGNETIJD Programma van vanavond 1. Waar wilt u social media voor gebruiken? 2. Hoe krijgt u meer volgers? 3. Hoe kunt

Nadere informatie

Privacy beleid. Algemeen

Privacy beleid. Algemeen Privacy beleid Algemeen In dit Privacy beleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de websites van JaMa Media, zoals Mijnkoopwaar

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA Hoe je online je stem kunt laten horen en een De Lichtenvoorde ambassadeur kunt zijn Versie: 1.0 Datum: 18 mei 2011 Richtlijn gebruik social media De Lichtenvoorde,

Nadere informatie

Do s and dont s sociale media Alzheimer Nederland

Do s and dont s sociale media Alzheimer Nederland Do s and dont s sociale media Alzheimer Nederland Voor afdelingsvrijwilligers Digitale media hebben de laatste jaren gezorgd voor een enorme verschuiving in de manier waarop mensen informatie zoeken, nieuws

Nadere informatie

Social Media. Beheer en begeleiding

Social Media. Beheer en begeleiding Social Media Beheer en begeleiding voor de bloemist Handeiding Facebook De term Social Media is tegenwoordig onvermijdbaar en neemt dagelijks toe. In geen enkel land in Europa ligt het bereik van Social

Nadere informatie

Stefan Lamberigts Solution Advisor Data Platform. Michiel Coox Solution Advisor Productivity

Stefan Lamberigts Solution Advisor Data Platform. Michiel Coox Solution Advisor Productivity Stefan Lamberigts Solution Advisor Data Platform Michiel Coox Solution Advisor Productivity Uitdagingen en Vragen Doelstelling Burgers en medewerkers willen toegang tot betere informatie, tools, apps

Nadere informatie

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd Discussie notitie Aan : Gemeenteraad Van : Inge Schopenhouer Datum : maandag 21 mei 2012 Onderwerp : Social media, spelregels voor effectief gebruik: een discussie waard! Onder Social media verstaan we

Nadere informatie

Veilig mobiel werken. Workshop VIAG 7 oktober 2013

Veilig mobiel werken. Workshop VIAG 7 oktober 2013 1 Veilig mobiel werken Workshop VIAG 7 oktober 2013 Stelling 1: 2 Heeft u inzicht in de opbrengsten van mobiel werken Ja, dit biedt veel toegevoegde waarde voor de organisatie Ja, dit biedt geen toegevoegde

Nadere informatie

Als u een gebruiker bent van de website, zullen we informatie over u vergaren als u:

Als u een gebruiker bent van de website, zullen we informatie over u vergaren als u: MEDICAL BOOKING GARANDEERT UW PRIVACY PRIVACYBELEID ALGEMEEN Vertrouwen en veiligheid is erg belangrijk voor Medical Booking. Wij zijn, hoewel we een gepersonaliseerde dienst aanbieden, vastbesloten om

Nadere informatie

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw Social media in de Tuinbouw Inleiding: Dit onderzoek is uitgevoerd door Jan-Peter Steetskamp, in opdracht van Mariëlle van Leeuwen, zelfstandig professional op het gebied van marketing en online communicatie

Nadere informatie

Breng uw socialmedia-prestaties naar een hoger niveau met krachtige socialmedia-analyses

Breng uw socialmedia-prestaties naar een hoger niveau met krachtige socialmedia-analyses LexisNexis Social Analytics MOGELIJK GEMAAKT POWERED DOOR BY Breng uw socialmedia-prestaties naar een hoger niveau met krachtige socialmedia-analyses Met deze tool kunnen bedrijven en PR- en marketingbureaus

Nadere informatie

GO SOCIAL! Het e-boek en de uitgeverij als sociaal netwerk.

GO SOCIAL! Het e-boek en de uitgeverij als sociaal netwerk. GO SOCIAL! Het e-boek en de uitgeverij als sociaal netwerk. Wie zijn wij? Overcommunicatief Social Media Fanatic Shop-a-holic Boekenwurm Heeft identieke tweelingzus Marketing Manager E- communicatie en

Nadere informatie

Even kijken waar wij staan?

Even kijken waar wij staan? Even kijken waar wij staan? Het is nieuw omarmen of verwerpen? Het is wel een beetje eng! Ik heb geen zin om via Facebook te vernemen dat iemand een moeilijke stoelgang heeft. Privé is Privé en dat blijft

Nadere informatie

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Samenvatting Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Deze samenvatting gaat over hoofdstuk 4; eerst publiceren dan filteren,

Nadere informatie

Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg

Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg Een onderzoeksrapport van Social Dutch The new media agency Heutzstraat 16, 5913 AK Venlo juli 2013 www.socialdutch.com facebook.com/socialdutch

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA: : WAAR STA IK? START DOOR MARJA HORSTMAN - MEER MET ONLINE

SOCIAL MEDIA: : WAAR STA IK? START DOOR MARJA HORSTMAN - MEER MET ONLINE : : WAAR STA IK? START : : WAAR STA IK? BEN JE AL BEKEND MET SOCIAL MEDIA? : : WAAR STA IK? BEN JE ZELFVERZEKERD IN HET GEBRUIKEN VAN SOCIAL MEDIA VOOR JOUW BEDRIJF? 1 DE SOCIAL MEDIA BASIS BEGINNEN MET

Nadere informatie

Vrijwilligers en social media

Vrijwilligers en social media Inspiratiesessie Welkom! Introductie Agenda voor vandaag Vrijwilligers & social media De cijfers Facebook LinkedIn De verschillen In de praktijk Randvoorwaarden Ken uzelf! Thema s Vacaturetekst Vrijwilligers

Nadere informatie

Van Consumers naar Prosumers. O.W. Vonder

Van Consumers naar Prosumers. O.W. Vonder 1 Van Consumers naar Prosumers O.W. Vonder Over Learning Valley Vertaalt onderwijskundige vraagstukken naar Microsoft oplossingen Spin-out van Wageningen Universiteit Ruime onderwijskundige kennis en expertise

Nadere informatie

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd Frans de Hoyer GW Management E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive De wereld is veranderd 1 We kopen online We plaatsen alles online 2 Dit onderdeel valt ineens

Nadere informatie

Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP

Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP Versie 1.0 Wouter van Kuipers 7 7 2008 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 2 Inleiding... 2 3 Probleemgebied... 3 3.1 Doelstelling...

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS SOCIALE MEDIA

GEDRAGSREGELS SOCIALE MEDIA GEDRAGSREGELS SOCIALE MEDIA Algemeen 1. Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren

Nadere informatie

Digitale Communicatie. Gedragscode voor internet- en e-mailgebruik

Digitale Communicatie. Gedragscode voor internet- en e-mailgebruik Digitale Communicatie Gedragscode voor internet- en e-mailgebruik Gedragscode internet- en e-mailgebruik Deze gedragscode omvat gedrags- en gebruiksregels voor het gebruik van internet- en e-mail op de

Nadere informatie

Leuk en veilig op social media, hoe doe je dat? Twitter, Facebook, LinkedIn

Leuk en veilig op social media, hoe doe je dat? Twitter, Facebook, LinkedIn Leuk en veilig op social media, hoe doe je dat? Twitter, Facebook, LinkedIn Social media voor ouderen? 2 S o c i a l e n e t w e r k e n Communicatie tussen mensen, bedrijven en organisaties in een online

Nadere informatie

Succesfactoren voor Social Media in B2B

Succesfactoren voor Social Media in B2B Succesfactoren voor Social Media in B2B Met stappenplan Direct toepasbaar www.idmk.nl Succesfactoren voor Social Media in B2B Social media of sociale media houden mensen en deskundigen in hun greep. Uitspraken

Nadere informatie

Reputatie en social media

Reputatie en social media Reputatie en social media Themadag Communicatie Pensioenfederatie Zeist 11 december 2012 1 Actualiteit Online reacties op berichtgeving rond de nieuwe pensioenregeling Speciale pagina op de website: 30.000

Nadere informatie

Innoveren met sociale netwerken

Innoveren met sociale netwerken Sociale media Bedrijvenvereniging Leek Missie: economische groei door versterken van innovatie in het MKB Concurrentiekracht van Nederland versterken Innoveren met sociale netwerken Innovatie in het MKB

Nadere informatie

Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes!

Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes! Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes! Social Media Ontzorging voor bedrijven en ondernemers MKB-ers met ambitie zien hun kans: social

Nadere informatie

Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. Les 7 ... Facebook, sociaal zijn op het internet. Deze iconen tonen aan voor wie het document is

Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. Les 7 ... Facebook, sociaal zijn op het internet. Deze iconen tonen aan voor wie het document is Les 7... Facebook, sociaal zijn op het internet Deze iconen tonen aan voor wie het document is Leerkrachten WebExperts Senioren Leerlingen Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie voor de leerkracht

Nadere informatie

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa consulting - sourcing - solutions Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa Marcel van Rijn Marco van Veen 9 januari 2014 Marcel van Rijn Mede oprichter Connect2Crowd Meer dan 15 jaar corporate

Nadere informatie

2) Welke sociale netwerken zijn populair in Nederland?

2) Welke sociale netwerken zijn populair in Nederland? MMM22 Les 1 Social networks 1) Wat is een social network? Een sociaal netwerk, dat in het spraakgebruik als 'netwerk' wordt aangeduid, is een netwerk van mensen of groepen mensen. Bijvoorbeeld een verzameling

Nadere informatie

Linkedin; nut en gebruik. 19 april 2011. Frits Gubbels

Linkedin; nut en gebruik. 19 april 2011. Frits Gubbels Linkedin; nut en gebruik 19 april 2011 Frits Gubbels Programma De ontvangen vragen Social media Linkedin; wat heb ik eraan? Linkedin als Public Relations en reclame Wat zet je erop? Hoe kom ik erop? Bekijken

Nadere informatie

Grip op fiscale risico s

Grip op fiscale risico s Grip op fiscale risico s Wat is een Tax Control Framework? Een Tax Control Framework (TCF) is een instrument van interne beheersing, specifiek gericht op de fiscale functie binnen een organisatie. Een

Nadere informatie

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners?

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Stelling Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Tim Cosson Internet Strateeg Eigenaar mindworkz 26 jaar oud Woon samen Voetbal Geloof in samenwerken 1.Wat is social media? 2.Welke doelen

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

Aan de slag met Social Media

Aan de slag met Social Media Welkom Aan de slag met Social Media Programma * Kennismaken * Social Media ontwikkelingen * Netwerken * Succesverhalen * Personal Branding * Het begin * LinkedIn * Twitter * Facebook * Communiceren * Richtlijnen

Nadere informatie

Students Voices (verkorte versie)

Students Voices (verkorte versie) Lectoraat elearning Students Voices (verkorte versie) Onderzoek naar de verwachtingen en de ervaringen van studenten, leerlingen en jonge, startende leraren met betrekking tot het leren met ICT in het

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Vraag je je af via welke platformen en devices je de consument kunt bereiken? En hoe? Zes marketingtrends.

Vraag je je af via welke platformen en devices je de consument kunt bereiken? En hoe? Zes marketingtrends. Vraag je je af via welke platformen en devices je de consument kunt bereiken? En hoe? Zes marketingtrends. Door: Patricia Redsicker Bron/voor u gelezen: www.marketingonline.nl Volgens het Infinite Dial

Nadere informatie

Opdrachten Social Media. Periode 1 deel 1

Opdrachten Social Media. Periode 1 deel 1 Opdrachten Social Media Periode 1 deel 1 Opdracht 1 Je werkt in tweetallen Kijk eerst welk profiel het beste bij jou past en werk alleen de opdracht voor dat profiel uit. Houd er rekening mee dat je later

Nadere informatie

INBOUND MARKETING STRATEGIE

INBOUND MARKETING STRATEGIE Webinar INBOUND MARKETING STRATEGIE voor GROEI! Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie Onderwerpen Kennismaking met TeamForce en Bazoon Hoe Internet

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

Worry Free Business Security 7

Worry Free Business Security 7 TREND MICRO Worry Free Business Security 7 Veelgestelde vragen (extern) Dal Gemmell augustus 2010 Inhoud Kennismaking met Worry Free Business Security... 3 Wat is Worry Free Business Security?... 3 Wanneer

Nadere informatie

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant:

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant: Over ons All In Content begeleidt IT & New Media projecten in het domein van Enterprise 2.0 portals en contentmanagement. Onze focus ligt in het bijzonder op het gebied van duurzaam werken met toepassingen

Nadere informatie

OR en social media 1

OR en social media  1 OR en social media WWW.OOSTERHOORNMZ.NL 1 Yammer Twitte Youtube Social media Faceb Surveymonkey 27-2-2014 - v6 LinkedIn Skype WWW.OOSTERHOORNMZ.NL 2 Waarvoor inzetten Informatie verstrekken Informatie

Nadere informatie

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Juni 2012 Ronald Provoost Inzet soort Social Media Anders 7% 7% 7% 7% 7% 7% 2% 4% 56% 41% 56% 50% 59% 72%

Nadere informatie

Het Twitter woordenboek: woorden en termen die gebruikt worden voor Twitter

Het Twitter woordenboek: woorden en termen die gebruikt worden voor Twitter Het Twitter woordenboek: woorden en termen die gebruikt worden voor Twitter Retweet, privé tweet, hashtag, alert en favorieten?!? Voor wie de termen en het gebruik van twitter abracadabra is, heeft Marika

Nadere informatie

Programma van vanmiddag:

Programma van vanmiddag: Programma van vanmiddag: Hoe worden sociale media in Nederland gebruikt? Wat zijn de ontwikkelingen binnen gemeenten? Case: stad zonder afval via sociale media? Social tips (vanuit de Gemeente Almere als

Nadere informatie

Social Mediaprotocol

Social Mediaprotocol Social Mediaprotocol Versie: februari 2014 Voorgenomen besluit : maart 2014 Behandeld in MR : juni 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Social media... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Inzet social media op het

Nadere informatie

Aan de slag met. Facebook. en Twitter!

Aan de slag met. Facebook. en Twitter! Aan de slag met Facebook en Twitter! Social media Social Media is een verzamelnaam voor alle online toepassingen waarmee het mogelijk is om informatie te delen. Dit kan in tekst (nieuws, artikelen), geluid

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

Audit Assurance bij het Applicatiepakket Interne Modellen Solvency II

Audit Assurance bij het Applicatiepakket Interne Modellen Solvency II Confidentieel 1 Audit Assurance bij het Applicatiepakket Interne Modellen Solvency II 1 Inleiding Instellingen die op grond van art. 112, 230 of 231 van de Solvency II richtlijn (richtlijn 2009/139/EC)

Nadere informatie

Acrobat 8 voor marketingprofessionals

Acrobat 8 voor marketingprofessionals Acrobat 8 voor marketingprofessionals Colin van Oosterhout Business Development Manager Acrobat Monique Engelaar Marketing Manager Acrobat Adobe Systems Benelux 2006 Adobe Systems Incorporated. All Rights

Nadere informatie

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011 Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook 14 november 2011 Kennismaken Esther Kroes KroesKontrol ons aanbod binnen online communicatie en marketing 1. Werving en selectie 2. Workshops & presentaties

Nadere informatie

Sociale Media voor iedereen. Seniorentraining Utrecht Mei 2014

Sociale Media voor iedereen. Seniorentraining Utrecht Mei 2014 Sociale Media voor iedereen Seniorentraining Utrecht Mei 2014 Programma Van Tot Agenda 10:00 10:30 Voorbereiding training en zaal (/apparatuur) 10:30 11:00 Ontvangst Samsung trainers 11:00 11:30 Ontvangst

Nadere informatie

Wat is social media nou eigenlijk?

Wat is social media nou eigenlijk? Social media Wat is social media nou eigenlijk? Social media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud

Nadere informatie

(VIDEO) Review ZEEF Wat is ZEEF en wat kan je hiermee?

(VIDEO) Review ZEEF Wat is ZEEF en wat kan je hiermee? Inhoud Inleiding Voor Wie is ZEEF? Wat kan ik op ZEEF vinden? Hoe werkt ZEEF voor een bezoeker? Hoe werkt ZEEF voor een expert? Voordelen ZEEF Nadelen ZEEF Conclusie ZEEF Eigen ervaringen met ZEEF Bronnen

Nadere informatie