Algemene voorwaarden van Firmware

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden van Firmware"

Transcriptie

1 Firmware bvba Adolf Hullebroekstraat 83 Ronse 9600 BTW BE RPR Oudenaarde 1. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden van Firmware 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot de levering van software, goederen en/of diensten door Firmware. Eventuele algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, niettegenstaande daarin vermelde andersluidende bepalingen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen tegenstelbaar aan Firmware als zij die uitdrukkelijk en in een ondertekend schriftelijk document aanvaard heeft Door de ondertekening of uitvoering van de offerte of overeenkomst aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden. 2. Verplichtingen van Firmware 2.1. Alle verplichtingen van Firmware onder deze overeenkomst zijn middelenverbintenissen, ongeacht de formulering ervan. Firmware zal alle redelijke inspanningen leveren om de software, goederen en diensten te leveren overeenkomstig deze overeenkomst. De klant erkent evenwel dat de feilloze werking van software en hardware niet gegarandeerd kan worden Firmware zal alle redelijke inspanningen leveren om de aan het project toegewezen personen gedurende de looptijd van het project niet te vervangen, tenzij bij ontslag of ziekte of mits een schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen Firmware zal de informatie en gegevens die zij in de uitvoering van deze overeenkomst van de klant ontvangt, vertrouwelijk behandelen en niet aan enige derde tonen of beschikbaar stellen De klant erkent voldoende door Firmware te zijn geïnformeerd over de mogelijkheden, beperkingen en risico s van de te leveren software, goederen en diensten De door Firmware opgegeven leveringstermijnen of deadlines zijn louter indicatief en niet bindend. Vertraging in de levering geeft in geen geval recht op een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst Firmware heeft het etic deontologisch handvest ondertekend en dit kan geraadpleegd worden op 3. Verplichtingen van de klant

2 3.1. De klant zal alles doen wat nodig of wenselijk is om een conforme en tijdige levering door Firmware mogelijk te maken, onder andere door zijn volledige en proactieve medewerking te verlenen, het tijdig verstrekken van alle nodige informatie, documenten en materialen en het opvolgen van instructies van Firmware Tenzij een andere termijn overeengekomen werd, zal de klant alle documenten en ontwerpen die Firmware hem ter goedkeuring voorlegt, tijdig en uiterlijk binnen de acht (8) dagen na ontvangst ervan goedkeuren of anderszins beoordelen. Als Firmware binnen die termijn geen schriftelijke opmerkingen of bezwaren van de klant ontvangt, wordt de klant automatisch geacht die aanvaard te hebben en zal Firmware gerechtigd zijn de overeenkomst zonder verder bericht op die basis verder uit te voeren. Als de klant bepaalde informatie, documenten en materialen of beslissingen niet tijdig aan Firmware verstrekt, heeft Firmware het recht om de uitvoering van de overeenkomst zonder kennisgeving op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan de klant aan te rekenen De klant zal de informatie, gegevens en software die hij in de uitvoering van deze overeenkomst van Firmware ontvangt, vertrouwelijk behandelen en niet aan enige derde tonen of beschikbaar stellen De klant zal aan de medewerkers van Firmware de nodige faciliteiten ter beschikking stellen om hun werk efficiënt te kunnen uitvoeren, zoals de nodige ingerichte bureauruimtes, ICT-infrastructuur, internet- en telefoonverbinding en andere gevraagde communicatiemogelijkheden Als medewerkers van Firmware op de ICT-infrastructuur van de klant werken of er software, documenten of andere zaken op plaatsen, dan is de klant als enige verantwoordelijk voor de veiligheid ervan en zal hij alle nodige kopieën en back-ups nemen De klant wordt erop gewezen dat het voor een goede uitvoering van de overeenkomst cruciaal is dat hij op voldoende wijze het nodige aantal en voldoende geschoold en gekwalificeerd personeel aan het project toewijst. Gedurende de looptijd van het project zal de klant dit personeel niet vervangen, tenzij bij ontslag of ziekte of mits een schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen. Als het aan het project toegewezen personeel toch wordt vervangen, zal het vervangende personeel minstens gelijkwaardige kwalificaties bezitten. Firmware kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vertraging in het project of schade als gevolg van een vervanging in het personeel van de klant De klant zal Firmware te allen tijde toegang verlenen tot de door Firmware ontwikkelde en/of geïmplementeerde standaard- en maatwerksoftware Als medewerkers van Firmware deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk uitvoeren in de lokalen van de klant, zal de klant de in zijn onderneming geldende veiligheidsvoorschriften en andere gedragsregels op voorhand schriftelijk aan Firmware meedelen. Niet op voorhand schriftelijk meegedeelde voorschriften zijn niet tegenstelbaar aan Firmware en haar medewerkers. De klant zal Firmware vrijwaren tegen elke aanspraak van derden die hieruit voortvloeien.

3 4. Aanvaarding 4.1. Standaardsoftware wordt als stilzwijgend aanvaard beschouwd op het ogenblik van oplevering ervan. Op dat moment vangt de garantieperiode aan In geval van maatwerksoftware en goederen begint na de oplevering ervan een testperiode van een (1) maand tijdens dewelke de klant test of deze voldoet aan de overeenkomen specificaties. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te zorgen voor betrouwbare en een voldoende hoeveelheid testgegevens die representatief zijn voor het latere gebruik in productieomgeving. Als de klant tijdens het testen een fout vaststelt, zal hij Firmware hiervan onmiddellijk en uiterlijk binnen de drie (3) werkdagen schriftelijk en in voldoende detail in kennis stellen. Als de klant na die termijn alsnog opmerkingen of bewaren maakt, zal Firmware daar enkel gevolg aan geven als de klant akkoord gaat met een bijkomende vergoeding. Firmware zal alle redelijke inspanningen leveren om in dit kader gemelde fouten te herstellen. Een klacht kan in geen geval een uitstel of opschorting van betaling van facturen verantwoorden Maatwerksoftware wordt als aanvaard beschouwd : (1) wanneer de klant dit schriftelijk meedeelt, (2) bij het verstrijken van de testperiode zonder dat de klant een fout heeft gemeld, of als hij dit in onvoldoende detail heeft gemeld, of als de fouten redelijkerwijze opgelost zijn, (3) wanneer de klant de software geheel of gedeeltelijk in productieomgeving in gebruik neemt, ook al zijn nog niet alle fouten opgelost, of (4) in elk geval op het ogenblik waarop Firmware de klant uitnodigt om binnen een bepaalde termijn de software of het goed te aanvaarden en de klant niet binnen die termijn daartoe schriftelijk overgaat of geen terechte bezwaren formuleert Als maatwerksoftware bij gedeelten wordt geleverd, zal voor elk deel dezelfde procedure van aanvaarding worden gehanteerd. 5. Garantieperiode 5.1. Firmware garandeert de klant dat ze de diensten zal leveren volgens de regels van goed vakmanschap. Ze zal enkel gekwalificeerd personeel gebruiken om de diensten te leveren. Alle werknemers van Firmware betrokken in de dienstverlening zijn en blijven onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de werkgever, namelijk Firmware. Firmware zal de diensten presteren op een onafhankelijke, fatsoenlijke, loyale en efficiënte manier. Ze streeft ernaar de belangen en de reputatie van de klant te begunstigen Duur, opschorting en beëindiging 6.1. Als de klant zich schuldig maakt aan een contractuele wanprestatie, heeft Firmware het recht om de uitvoering van haar verplichtingen onder deze overeenkomst en die onder enige andere overeenkomst met de klant met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving of ingebrekestelling op te schorten tot de klant al zijn verbintenissen onder deze overeenkomst en die onder enige andere overeenkomst nakomt.

4 6.2. Firmware heeft het recht om met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, zonder enige schadevergoeding en zonder voorafgaande kennisgeving of ingebrekestelling de uitvoering van haar verplichtingen onder deze overeenkomst en deze onder enige andere overeenkomst met de klant op te schorten en deze overeenkomst en enige andere overeenkomst met de klant te beëindigen als : (1) de klant zich schuldig maakt aan een contractuele wanprestatie, (2) de klant het faillissement aanvraagt, failliet verklaard wordt of anderszins het vrije verkeer over zijn vermogen verloren heeft, of (3) er aanwijzingen zijn dat de klant insolvabel is. De niet-betaling of niet-tijdige betaling van één of meerdere facturen zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie Bij beëindiging van de overeenkomst overeenkomstig het voorgaande lid zal de klant ertoe gehouden zijn alle door Firmware geleverde software, goederen en diensten onmiddellijk te betalen, alsook de kosten die Firmware moet maken als gevolg van de beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 50 % van het bedrag dat Firmware nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig uitgevoerd zou worden, zonder afbreuk aan het recht van Firmware om een hogere schadevergoeding te vorderen als zij een hogere schade heeft geleden. 7. Prijzen, facturatie en betaling 7.1. Alle prijzen en tarieven zijn uitgedrukt in euro, exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd; de BTW en andere heffingen zijn ten laste van de klant Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anderszins overeengekomen, zijn de prijzen steeds exclusief verplaatsingskosten, reis- en verblijfkosten, import- en exportkosten en overige gelijkaardige kosten. Deze kosten zullen tegen markt conforme prijzen aan de klant gefactureerd worden. Bij verplaatsingen van meer dan 100 km vanaf de maatschappelijke zetel van Firmware of bij interventies die over meerdere dagen plaatsvinden, heeft Firmware het recht om de betrokken medewerkers op hotel te doen verblijven; in dat geval worden de kosten met een maximum van 120 euro per nacht aan de klant door gefactureerd Op elke 1 januari worden de prijzen vermeld in de overeenkomst automatisch geïndexeerd op basis van de volgende formule : P 1 = P 0 x (0,2 + 0,8 x I 1/I 0), waarbij : P 1 = de nieuwe prijs P 0 = de initiële prijs I 1 = de Belgische Agoria-index voor lonen (dienstensector) van de kalendermaand voorafgaand aan de prijsindexatie I 0 = de Belgische Agoria-index voor lonen (landsgemiddelde) van de kalendermaand van de ondertekening van deze overeenkomst Firmware zal de klant factureren in overeenstemming met het overeengekomen facturatieschema. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is in elk geval op het ogenblik van de ondertekening van de overeenkomst een voorschot van 30 % van het bij de bestelling totaal overeengekomen factuurbedrag opeisbaar.

5 7.5. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen of vermeld op de factuur, zijn alle facturen van Firmware betaalbaar binnen de vijftien (15) dagen na factuurdatum en dit door overschrijving op de bankrekening van Firmware. Als Firmware bij niet-betaling op de vervaldatum de klant een herinnering stuurt, zal de klant per herinnering vijfentwintig (25) euro herinneringskosten worden aangerekend Betwistingen van een factuur moeten op straffe van verval binnen de tien (10) werkdagen na factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven aan Firmware kenbaar gemaakt worden. Nadien worden de facturen als definitief aanvaard beschouwd Elke factuur waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is betaald, wordt van rechtswege vanaf de vervaldag vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van honderdvijfentwintig (125) euro, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een nalatigheidsinterest verschuldigd gelijk aan de intrestvoet bepaald in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling nodig is. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, schadevergoedingen en interesten om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi Elke vertraging in een betaling door de klant onder deze overeenkomst maakt alle andere door de klant verschuldigde sommen onder deze overeenkomst en enige andere overeenkomst tussen Firmware en de klant ineens opeisbaar De betaling door de klant van een factuur houdt in dat hij het gefactureerde als conform beschouwt en definitief aanvaardt Als de klant de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert na de sluiting van de overeenkomst maar vooraleer de werkzaamheden aangevat zijn, heeft Firmware automatisch recht op een schadevergoeding van 30 % van de overeengekomen prijs (met een minimum van 1250 EUR), zijnde het bedrag dat de partijen beschouwen als een redelijke inschatting van de door Firmware geleden schade, zonder afbreuk aan het recht van Firmware om een hogere schadevergoeding te vorderen in geval van een grotere schade. 8. Intellectuele eigendomsrecht 8.1. Firmware blijft te allen tijde de titularis van alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten op de Firmware-frameworksoftware (bibliotheek). Vanaf de installatie van de Firmware-applicatie verleent Firmware aan de klant voor onbepaalde duur het nietexclusieve, onoverdraagbare en niet-sublicentieerbare recht om de Firmwareframeworksoftware (bibliotheek) te gebruiken in de lokalen van de klant. De klant heeft niet het recht om de Firmware-frameworksoftware (bibliotheek) op enigerlei wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, te reproduceren of (te laten) commercialiseren.

6 8.2. Firmware blijft de titularis van alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten op de door Firmware specifiek voor de klant ontwikkelde maatwerksoftware en maatwerkdocumenten tot op het ogenblik dat de klant alle facturen van Firmware en enige andere aan Firmware verschuldigde bedragen (waaronder nalatigheidsinteresten, kosten en schadevergoedingen) volledig betaald heeft. In ruil voor de gedane betalingen zullen daarna alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten op de door Firmware specifiek voor de klant ontwikkelde maatwerksoftware en maatwerkdocumenten overgedragen worden aan de klant om te gebruiken als ondersteuning van de bedrijfsvoering van de klant. De klant heeft dan evenwel niet het recht om die software en documenten rechtstreeks of onrechtstreeks te (laten) commercialiseren, om de software te tonen aan of ter beschikking te stellen van enige derden, of om die intellectuele eigendomsrechten en andere rechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, zonder de voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Firmware. 9. Aansprakelijkheid en overmacht 9.1. De verantwoordelijkheid van Firmware en het verhaal van de klant ingeval van gebreken in de geleverde software, goederen en diensten zijn beperkt tot het herstel van het gebrek of het voorzien van een work-around. Als Firmware hiertoe niet in staat is, zal de klant enkel recht hebben op een schadevergoeding voor de door het gebrek veroorzaakte en werkelijk reeds geleden schade binnen de hieronder vermelde perken In geen geval kan Firmware aansprakelijk gesteld worden voor onrechtstreekse of indirecte schade, financiële of commerciële schade, winst- of inkomstenderving, gemiste besparingen, verlies van klanten, verlies of beschadiging van informatie of gegevens, imagoschade en/of verliezen of schade als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant, ook niet ingeval van een zware fout De totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Firmware is in elk geval, ook in geval van zware fout, beperkt tot het bedrag dat de klant onder deze overeenkomst aan Firmware betaald heeft vanaf het ogenblik van het schade verwekkend feit Wat de software, goederen en diensten afkomstig van een derde leverancier betreft, kan Firmware niet aansprakelijk gesteld worden boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leverancier bereid is te aanvaarden voor zijn software, goederen en diensten De klant wordt erop gewezen dat de beslissing om software, goederen of diensten in gebruik te nemen in productieomgeving, uitsluitend de beslissing en verantwoordelijkheid van de klant is. Firmware kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die voortvloeit uit de beslissing van de klant om software, goederen of diensten in gebruik te nemen Elke vordering tot schadevergoeding moet op straffe van verval binnen de vijf (5) werkdagen na het voorvallen van het schade verwekkend feit aangetekend aan Firmware gemeld worden.

7 9.7. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is de klant als enige verantwoordelijk voor het ingeven, opslaan en nemen van back-ups van gegevens. Hij zal daartoe alle nodige maatregelen treffen en zijn medewerkers wijzen op verplichtingen en mogelijke risico s daaromtrent Firmware kan niet aansprakelijk gesteld worden als overmacht haar uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent, vertraagt of verhindert. Onder overmacht wordt minstens verstaan oorlog, terrorisme, natuurrampen of natuurfenomenen, brand, overstromingen, storm, hevige regen of sneeuwval, extreme weersomstandigheden, bezetting, staking, ziekte of overlijden van bestuurders, werknemers of onderaannemers en hun naasten, overheidsmaatregelen, wanprestaties of overmacht van onderaannemers, elektrische breuken en technische defecten. 10. Verwerking van gegevens Als Firmware in de uitvoering van de overeenkomst (bijvoorbeeld bij herstel- of onderhoudswerkzaamheden) persoonsgegevens verwerkt van de klant of van zijn werknemers, klanten, leveranciers of derden, dan is de klant daarbij de verantwoordelijke voor de verwerking en Firmware de verwerker in de zin van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens Wijzigingen van contactgegevens van de klant, zoals onder andere adressen, telefoonnummers, adressen en/of belangrijke wijziging in de juridische vorm van de klant, moeten door de klant onmiddellijk schriftelijk aan Firmware gemeld worden. Als de klant dit verzuimt, kan Firmware de kosten voor opzoekingswerk of foutief gestuurde correspondentie verhalen op de klant. 11. Diverse bepalingen Als één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing. De ongeldige bepaling zal door de partijen zo vlug mogelijk vervangen worden door een geldige bepaling met dezelfde draagwijdte Firmware kan deze overeenkomst en/of haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde zonder de toestemming van de klant Firmware mag publiekelijk (zoals op websites, brochures en reclame) melden dat de klant een klant is van Firmware en in dat kader het logo van de klant gebruiken Gedurende de duur van deze overeenkomst en tot twee jaar na het einde van deze overeenkomst zal de klant geen werknemers of onderaannemers van Firmware rechtstreeks of onrechtstreeks, als werknemer of als zelfstandige, in of buiten een vennootschap, in dienst nemen, of hen rechtstreeks of onrechtstreeks benaderen met het oog op indiensttreding als werknemer of als zelfstandige, in of buiten een vennootschap, of hen

8 rechtstreeks of onrechtstreeks, in of buiten een vennootschap, enige opdrachten toewijzen, zonder de voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Firmware. In geval van schending van deze bepaling zal de klant automatisch aan Firmware een forfaitaire schadevergoeding van euro verschuldigd zijn, zijnde het bedrag dat de partijen inschatten als de redelijke schade die voortvloeit uit een schending van deze bepaling, zonder afbreuk aan het recht van Firmware om een hogere schadevergoeding te vorderen in geval van een grotere schade Firmware behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst op ieder ogenblik te wijzigen of aan te vullen. In dat geval heeft de klant het recht om deze gewijzigde overeenkomst te weigeren minstens tien (10) werkdagen vóór de aangekondigde datum van inwerkingtreding van de wijzigingen en/of aanvullingen; anders wordt hij automatisch geacht de wijzigingen en aanvullingen te aanvaarden Deze algemene voorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door Firmware van alle andere aan haar toekomende wettelijke of contractuele rechten Deze overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van enige regel van internationaal privaatrecht op grond waarvan het recht van een ander land van toepassing zou zijn en van het Internationaal Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Elk contractueel of buitencontractueel geschil tussen Firmware en de klant zal uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Firmware op het ogenblik van de instelling van de vordering Deze overeenkomst is de enige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot de betrokken software, goederen en diensten en vervangt enige andere mondelinge of schriftelijke verzoeken tot het indienen van een offerte, offertes, aanbiedingen, voorstellingen, waarborgen, garanties, overeenkomsten, mededelingen en engagementen met betrekking daartoe. De klant verklaart dat hij deze overeenkomst niet gesloten heeft op basis van een mededeling, voorstelling, engagement, waarborg of garantie die niet uitdrukkelijk in de overeenkomst vermeld is. Versie v.1.0 (1 december 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf)

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf) ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf) ALGEMEEN. DEFINITIES Correctief onderhoud: onderhoud bij defect van de software/hardware.

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen

Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen A. Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen A.1. Definities In de huidige Algemene Voorwaarden wordt gebruik gemaakt van de volgende definities: CRM Warehouse : IT Connect, besloten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA Inhoudstafel Algemene voorwaarden VIA FUTURA bvba... 1 Inhoudstafel... 1 Art. 1 Toepasselijkheid... 2 Art. 2 Offerte, bestelling en overeenkomst... 2 Art. 3 Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 Diensten. Deze Algemene voorwaarden voor onze klanten en ondernemingen regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder Flexility en de onderneming of

Nadere informatie

Appsaloon Dhr. Koen HUYBRECHTS en Dhr. Toon Nelissen werken onder de handelsnaam AppSaloon BVBA. Adresgegevens : Zuivelmarkt 19 bus 1 3500 Hasselt

Appsaloon Dhr. Koen HUYBRECHTS en Dhr. Toon Nelissen werken onder de handelsnaam AppSaloon BVBA. Adresgegevens : Zuivelmarkt 19 bus 1 3500 Hasselt Appsaloon Dhr. Koen HUYBRECHTS en Dhr. Toon Nelissen werken onder de handelsnaam AppSaloon BVBA Adresgegevens : Zuivelmarkt 19 bus 1 3500 Hasselt Website: www.appsaloon.be Tel.: +32 485 832 970 Tel.: +32

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOLONCOM. Artikel 1 : Algemeenheden. Artikel 2 : Offertes. Artikel 3 : Termijnen. Versie: 1.20603

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOLONCOM. Artikel 1 : Algemeenheden. Artikel 2 : Offertes. Artikel 3 : Termijnen. Versie: 1.20603 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOLONCOM Versie: 1.20603 Artikel 1 : Algemeenheden. 1. De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere verkoop en op alle prestaties uitgevoerd door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - 1 - Toepassingsgebied. Offerten en bestellingen. Klachten. Ongeoorloofd gebruik. Levering

Algemene voorwaarden - 1 - Toepassingsgebied. Offerten en bestellingen. Klachten. Ongeoorloofd gebruik. Levering Algemene voorwaarden Toepassingsgebied Art. 1 : Onderhavige algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van enige andere, van toepassing op de relatie tussen de BVBA LET S CONNECT (ondernemingsnummer 0828.823.824)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012)

Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012) Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012) Toepassingsgebied Art. 1 : Alle overeenkomsten tussen beide partijen, zijnde Connectingpeople Pro BVBA (ondernemingsnummer 0 8 3 9. 5

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tepucom B.V. versie 1.4 van 19 mei 2012

Algemene Voorwaarden Tepucom B.V. versie 1.4 van 19 mei 2012 Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en offertes met of van de besloten vennootschap

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013 DEEL A: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Applicaties:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ZWEKO OPTICS

Algemene voorwaarden ZWEKO OPTICS Algemene voorwaarden ZWEKO OPTICS 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Zweko Optics:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12 1. Definitie 1.1. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen GuCro v.o.f. (hierna aangeduid als GuCro v.o.f. ) enerzijds en al haar klanten (hierna aangeduid als de klant ) anderzijds. 1.2. De aangestelde,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 4orange, 2014. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl

Algemene voorwaarden. 4orange, 2014. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl Algemene voorwaarden 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl ALGEMENE VOORWAARDEN 4ORANGE B.V. I II III IV INHOUDSOPGAVE DEFINITIES Artikel 1 Definities ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VECHTSTAD CONSULTANCY B.V. Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene Verkoopsvoorwaarden Addwittz BVBA Versie van 12 september 2012

Algemene Verkoopsvoorwaarden Addwittz BVBA Versie van 12 september 2012 Algemene Verkoopsvoorwaarden Addwittz BVBA Versie van 12 september 2012 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, en leveringen ( Opdracht ) van

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Cofely Cofely Nederland N.V en alle aan haar gelieerde rechtspersonen en ondernemingen; voor zover die rechtspersonen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN ISABEL nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerinlaan 13-15 en ingeschreven in het register

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1: DEFINITIES. Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden. Artikel 1: DEFINITIES. Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Niets van deze site mag worden vermenigvuldigd, gepubliceerd of openbaar worden gemaakt op welke manier dan ook, zonder schriftelijke toestemming van: Target Vision Media info@targetvision.nl

Nadere informatie

1 Algemeen. 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

1 Algemeen. 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst 1 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk door partijen anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met HVMP Marketing B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Auto Restauratie Jean De Feijter

Algemene voorwaarden Auto Restauratie Jean De Feijter Algemene voorwaarden Auto Restauratie Jean De Feijter Tot stand gekomen op 17 maart 2015. Algemene Voorwaarden Auto Restauratie JDF, gevestigd aan Oud Ferdinandusdijk 15, 4566 AH, te Heikant, ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden "Document Management" Versie 2015

Algemene Voorwaarden Document Management Versie 2015 Algemene Voorwaarden "Document Management" Versie 2015 1. Voorwerp (a) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de dienst die door exbo wordt aangeboden in het kader van het Contract, die erin

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ZELDENRUST MARKETING versie d.d. december 2014

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ZELDENRUST MARKETING versie d.d. december 2014 ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ZELDENRUST MARKETING versie d.d. december 2014 Artikel 1: Definities Aanbod: Algemene Voorwaarden: Dienst: Gebrek: Honorarium: Levertijd/ Uitvoeringsperiode: Overeenkomst:

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst

Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en offertes met of van de YZCommunicatie gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. I ALGEMENE BEPALINGEN De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van Infogroen Software B.V.

Nadere informatie

ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN TALES SYSTEMS CVBA

ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN TALES SYSTEMS CVBA ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN TALES SYSTEMS CVBA 1. ALGEMEEN 1. CONTRACTUELE RELATIE EN PARTIJEN 1.1. De contractuele relatie tussen de Klant en Tales Systems CVBA wordt beheerst door deze Algemene Contractvoorwaarden

Nadere informatie