Algemene voorwaarden van Firmware

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden van Firmware"

Transcriptie

1 Firmware bvba Adolf Hullebroekstraat 83 Ronse 9600 BTW BE RPR Oudenaarde 1. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden van Firmware 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot de levering van software, goederen en/of diensten door Firmware. Eventuele algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, niettegenstaande daarin vermelde andersluidende bepalingen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen tegenstelbaar aan Firmware als zij die uitdrukkelijk en in een ondertekend schriftelijk document aanvaard heeft Door de ondertekening of uitvoering van de offerte of overeenkomst aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden. 2. Verplichtingen van Firmware 2.1. Alle verplichtingen van Firmware onder deze overeenkomst zijn middelenverbintenissen, ongeacht de formulering ervan. Firmware zal alle redelijke inspanningen leveren om de software, goederen en diensten te leveren overeenkomstig deze overeenkomst. De klant erkent evenwel dat de feilloze werking van software en hardware niet gegarandeerd kan worden Firmware zal alle redelijke inspanningen leveren om de aan het project toegewezen personen gedurende de looptijd van het project niet te vervangen, tenzij bij ontslag of ziekte of mits een schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen Firmware zal de informatie en gegevens die zij in de uitvoering van deze overeenkomst van de klant ontvangt, vertrouwelijk behandelen en niet aan enige derde tonen of beschikbaar stellen De klant erkent voldoende door Firmware te zijn geïnformeerd over de mogelijkheden, beperkingen en risico s van de te leveren software, goederen en diensten De door Firmware opgegeven leveringstermijnen of deadlines zijn louter indicatief en niet bindend. Vertraging in de levering geeft in geen geval recht op een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst Firmware heeft het etic deontologisch handvest ondertekend en dit kan geraadpleegd worden op 3. Verplichtingen van de klant

2 3.1. De klant zal alles doen wat nodig of wenselijk is om een conforme en tijdige levering door Firmware mogelijk te maken, onder andere door zijn volledige en proactieve medewerking te verlenen, het tijdig verstrekken van alle nodige informatie, documenten en materialen en het opvolgen van instructies van Firmware Tenzij een andere termijn overeengekomen werd, zal de klant alle documenten en ontwerpen die Firmware hem ter goedkeuring voorlegt, tijdig en uiterlijk binnen de acht (8) dagen na ontvangst ervan goedkeuren of anderszins beoordelen. Als Firmware binnen die termijn geen schriftelijke opmerkingen of bezwaren van de klant ontvangt, wordt de klant automatisch geacht die aanvaard te hebben en zal Firmware gerechtigd zijn de overeenkomst zonder verder bericht op die basis verder uit te voeren. Als de klant bepaalde informatie, documenten en materialen of beslissingen niet tijdig aan Firmware verstrekt, heeft Firmware het recht om de uitvoering van de overeenkomst zonder kennisgeving op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan de klant aan te rekenen De klant zal de informatie, gegevens en software die hij in de uitvoering van deze overeenkomst van Firmware ontvangt, vertrouwelijk behandelen en niet aan enige derde tonen of beschikbaar stellen De klant zal aan de medewerkers van Firmware de nodige faciliteiten ter beschikking stellen om hun werk efficiënt te kunnen uitvoeren, zoals de nodige ingerichte bureauruimtes, ICT-infrastructuur, internet- en telefoonverbinding en andere gevraagde communicatiemogelijkheden Als medewerkers van Firmware op de ICT-infrastructuur van de klant werken of er software, documenten of andere zaken op plaatsen, dan is de klant als enige verantwoordelijk voor de veiligheid ervan en zal hij alle nodige kopieën en back-ups nemen De klant wordt erop gewezen dat het voor een goede uitvoering van de overeenkomst cruciaal is dat hij op voldoende wijze het nodige aantal en voldoende geschoold en gekwalificeerd personeel aan het project toewijst. Gedurende de looptijd van het project zal de klant dit personeel niet vervangen, tenzij bij ontslag of ziekte of mits een schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen. Als het aan het project toegewezen personeel toch wordt vervangen, zal het vervangende personeel minstens gelijkwaardige kwalificaties bezitten. Firmware kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vertraging in het project of schade als gevolg van een vervanging in het personeel van de klant De klant zal Firmware te allen tijde toegang verlenen tot de door Firmware ontwikkelde en/of geïmplementeerde standaard- en maatwerksoftware Als medewerkers van Firmware deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk uitvoeren in de lokalen van de klant, zal de klant de in zijn onderneming geldende veiligheidsvoorschriften en andere gedragsregels op voorhand schriftelijk aan Firmware meedelen. Niet op voorhand schriftelijk meegedeelde voorschriften zijn niet tegenstelbaar aan Firmware en haar medewerkers. De klant zal Firmware vrijwaren tegen elke aanspraak van derden die hieruit voortvloeien.

3 4. Aanvaarding 4.1. Standaardsoftware wordt als stilzwijgend aanvaard beschouwd op het ogenblik van oplevering ervan. Op dat moment vangt de garantieperiode aan In geval van maatwerksoftware en goederen begint na de oplevering ervan een testperiode van een (1) maand tijdens dewelke de klant test of deze voldoet aan de overeenkomen specificaties. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te zorgen voor betrouwbare en een voldoende hoeveelheid testgegevens die representatief zijn voor het latere gebruik in productieomgeving. Als de klant tijdens het testen een fout vaststelt, zal hij Firmware hiervan onmiddellijk en uiterlijk binnen de drie (3) werkdagen schriftelijk en in voldoende detail in kennis stellen. Als de klant na die termijn alsnog opmerkingen of bewaren maakt, zal Firmware daar enkel gevolg aan geven als de klant akkoord gaat met een bijkomende vergoeding. Firmware zal alle redelijke inspanningen leveren om in dit kader gemelde fouten te herstellen. Een klacht kan in geen geval een uitstel of opschorting van betaling van facturen verantwoorden Maatwerksoftware wordt als aanvaard beschouwd : (1) wanneer de klant dit schriftelijk meedeelt, (2) bij het verstrijken van de testperiode zonder dat de klant een fout heeft gemeld, of als hij dit in onvoldoende detail heeft gemeld, of als de fouten redelijkerwijze opgelost zijn, (3) wanneer de klant de software geheel of gedeeltelijk in productieomgeving in gebruik neemt, ook al zijn nog niet alle fouten opgelost, of (4) in elk geval op het ogenblik waarop Firmware de klant uitnodigt om binnen een bepaalde termijn de software of het goed te aanvaarden en de klant niet binnen die termijn daartoe schriftelijk overgaat of geen terechte bezwaren formuleert Als maatwerksoftware bij gedeelten wordt geleverd, zal voor elk deel dezelfde procedure van aanvaarding worden gehanteerd. 5. Garantieperiode 5.1. Firmware garandeert de klant dat ze de diensten zal leveren volgens de regels van goed vakmanschap. Ze zal enkel gekwalificeerd personeel gebruiken om de diensten te leveren. Alle werknemers van Firmware betrokken in de dienstverlening zijn en blijven onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de werkgever, namelijk Firmware. Firmware zal de diensten presteren op een onafhankelijke, fatsoenlijke, loyale en efficiënte manier. Ze streeft ernaar de belangen en de reputatie van de klant te begunstigen Duur, opschorting en beëindiging 6.1. Als de klant zich schuldig maakt aan een contractuele wanprestatie, heeft Firmware het recht om de uitvoering van haar verplichtingen onder deze overeenkomst en die onder enige andere overeenkomst met de klant met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving of ingebrekestelling op te schorten tot de klant al zijn verbintenissen onder deze overeenkomst en die onder enige andere overeenkomst nakomt.

4 6.2. Firmware heeft het recht om met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, zonder enige schadevergoeding en zonder voorafgaande kennisgeving of ingebrekestelling de uitvoering van haar verplichtingen onder deze overeenkomst en deze onder enige andere overeenkomst met de klant op te schorten en deze overeenkomst en enige andere overeenkomst met de klant te beëindigen als : (1) de klant zich schuldig maakt aan een contractuele wanprestatie, (2) de klant het faillissement aanvraagt, failliet verklaard wordt of anderszins het vrije verkeer over zijn vermogen verloren heeft, of (3) er aanwijzingen zijn dat de klant insolvabel is. De niet-betaling of niet-tijdige betaling van één of meerdere facturen zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie Bij beëindiging van de overeenkomst overeenkomstig het voorgaande lid zal de klant ertoe gehouden zijn alle door Firmware geleverde software, goederen en diensten onmiddellijk te betalen, alsook de kosten die Firmware moet maken als gevolg van de beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 50 % van het bedrag dat Firmware nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig uitgevoerd zou worden, zonder afbreuk aan het recht van Firmware om een hogere schadevergoeding te vorderen als zij een hogere schade heeft geleden. 7. Prijzen, facturatie en betaling 7.1. Alle prijzen en tarieven zijn uitgedrukt in euro, exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd; de BTW en andere heffingen zijn ten laste van de klant Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anderszins overeengekomen, zijn de prijzen steeds exclusief verplaatsingskosten, reis- en verblijfkosten, import- en exportkosten en overige gelijkaardige kosten. Deze kosten zullen tegen markt conforme prijzen aan de klant gefactureerd worden. Bij verplaatsingen van meer dan 100 km vanaf de maatschappelijke zetel van Firmware of bij interventies die over meerdere dagen plaatsvinden, heeft Firmware het recht om de betrokken medewerkers op hotel te doen verblijven; in dat geval worden de kosten met een maximum van 120 euro per nacht aan de klant door gefactureerd Op elke 1 januari worden de prijzen vermeld in de overeenkomst automatisch geïndexeerd op basis van de volgende formule : P 1 = P 0 x (0,2 + 0,8 x I 1/I 0), waarbij : P 1 = de nieuwe prijs P 0 = de initiële prijs I 1 = de Belgische Agoria-index voor lonen (dienstensector) van de kalendermaand voorafgaand aan de prijsindexatie I 0 = de Belgische Agoria-index voor lonen (landsgemiddelde) van de kalendermaand van de ondertekening van deze overeenkomst Firmware zal de klant factureren in overeenstemming met het overeengekomen facturatieschema. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is in elk geval op het ogenblik van de ondertekening van de overeenkomst een voorschot van 30 % van het bij de bestelling totaal overeengekomen factuurbedrag opeisbaar.

5 7.5. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen of vermeld op de factuur, zijn alle facturen van Firmware betaalbaar binnen de vijftien (15) dagen na factuurdatum en dit door overschrijving op de bankrekening van Firmware. Als Firmware bij niet-betaling op de vervaldatum de klant een herinnering stuurt, zal de klant per herinnering vijfentwintig (25) euro herinneringskosten worden aangerekend Betwistingen van een factuur moeten op straffe van verval binnen de tien (10) werkdagen na factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven aan Firmware kenbaar gemaakt worden. Nadien worden de facturen als definitief aanvaard beschouwd Elke factuur waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is betaald, wordt van rechtswege vanaf de vervaldag vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van honderdvijfentwintig (125) euro, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een nalatigheidsinterest verschuldigd gelijk aan de intrestvoet bepaald in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling nodig is. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, schadevergoedingen en interesten om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi Elke vertraging in een betaling door de klant onder deze overeenkomst maakt alle andere door de klant verschuldigde sommen onder deze overeenkomst en enige andere overeenkomst tussen Firmware en de klant ineens opeisbaar De betaling door de klant van een factuur houdt in dat hij het gefactureerde als conform beschouwt en definitief aanvaardt Als de klant de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert na de sluiting van de overeenkomst maar vooraleer de werkzaamheden aangevat zijn, heeft Firmware automatisch recht op een schadevergoeding van 30 % van de overeengekomen prijs (met een minimum van 1250 EUR), zijnde het bedrag dat de partijen beschouwen als een redelijke inschatting van de door Firmware geleden schade, zonder afbreuk aan het recht van Firmware om een hogere schadevergoeding te vorderen in geval van een grotere schade. 8. Intellectuele eigendomsrecht 8.1. Firmware blijft te allen tijde de titularis van alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten op de Firmware-frameworksoftware (bibliotheek). Vanaf de installatie van de Firmware-applicatie verleent Firmware aan de klant voor onbepaalde duur het nietexclusieve, onoverdraagbare en niet-sublicentieerbare recht om de Firmwareframeworksoftware (bibliotheek) te gebruiken in de lokalen van de klant. De klant heeft niet het recht om de Firmware-frameworksoftware (bibliotheek) op enigerlei wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, te reproduceren of (te laten) commercialiseren.

6 8.2. Firmware blijft de titularis van alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten op de door Firmware specifiek voor de klant ontwikkelde maatwerksoftware en maatwerkdocumenten tot op het ogenblik dat de klant alle facturen van Firmware en enige andere aan Firmware verschuldigde bedragen (waaronder nalatigheidsinteresten, kosten en schadevergoedingen) volledig betaald heeft. In ruil voor de gedane betalingen zullen daarna alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten op de door Firmware specifiek voor de klant ontwikkelde maatwerksoftware en maatwerkdocumenten overgedragen worden aan de klant om te gebruiken als ondersteuning van de bedrijfsvoering van de klant. De klant heeft dan evenwel niet het recht om die software en documenten rechtstreeks of onrechtstreeks te (laten) commercialiseren, om de software te tonen aan of ter beschikking te stellen van enige derden, of om die intellectuele eigendomsrechten en andere rechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, zonder de voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Firmware. 9. Aansprakelijkheid en overmacht 9.1. De verantwoordelijkheid van Firmware en het verhaal van de klant ingeval van gebreken in de geleverde software, goederen en diensten zijn beperkt tot het herstel van het gebrek of het voorzien van een work-around. Als Firmware hiertoe niet in staat is, zal de klant enkel recht hebben op een schadevergoeding voor de door het gebrek veroorzaakte en werkelijk reeds geleden schade binnen de hieronder vermelde perken In geen geval kan Firmware aansprakelijk gesteld worden voor onrechtstreekse of indirecte schade, financiële of commerciële schade, winst- of inkomstenderving, gemiste besparingen, verlies van klanten, verlies of beschadiging van informatie of gegevens, imagoschade en/of verliezen of schade als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant, ook niet ingeval van een zware fout De totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Firmware is in elk geval, ook in geval van zware fout, beperkt tot het bedrag dat de klant onder deze overeenkomst aan Firmware betaald heeft vanaf het ogenblik van het schade verwekkend feit Wat de software, goederen en diensten afkomstig van een derde leverancier betreft, kan Firmware niet aansprakelijk gesteld worden boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leverancier bereid is te aanvaarden voor zijn software, goederen en diensten De klant wordt erop gewezen dat de beslissing om software, goederen of diensten in gebruik te nemen in productieomgeving, uitsluitend de beslissing en verantwoordelijkheid van de klant is. Firmware kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die voortvloeit uit de beslissing van de klant om software, goederen of diensten in gebruik te nemen Elke vordering tot schadevergoeding moet op straffe van verval binnen de vijf (5) werkdagen na het voorvallen van het schade verwekkend feit aangetekend aan Firmware gemeld worden.

7 9.7. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is de klant als enige verantwoordelijk voor het ingeven, opslaan en nemen van back-ups van gegevens. Hij zal daartoe alle nodige maatregelen treffen en zijn medewerkers wijzen op verplichtingen en mogelijke risico s daaromtrent Firmware kan niet aansprakelijk gesteld worden als overmacht haar uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent, vertraagt of verhindert. Onder overmacht wordt minstens verstaan oorlog, terrorisme, natuurrampen of natuurfenomenen, brand, overstromingen, storm, hevige regen of sneeuwval, extreme weersomstandigheden, bezetting, staking, ziekte of overlijden van bestuurders, werknemers of onderaannemers en hun naasten, overheidsmaatregelen, wanprestaties of overmacht van onderaannemers, elektrische breuken en technische defecten. 10. Verwerking van gegevens Als Firmware in de uitvoering van de overeenkomst (bijvoorbeeld bij herstel- of onderhoudswerkzaamheden) persoonsgegevens verwerkt van de klant of van zijn werknemers, klanten, leveranciers of derden, dan is de klant daarbij de verantwoordelijke voor de verwerking en Firmware de verwerker in de zin van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens Wijzigingen van contactgegevens van de klant, zoals onder andere adressen, telefoonnummers, adressen en/of belangrijke wijziging in de juridische vorm van de klant, moeten door de klant onmiddellijk schriftelijk aan Firmware gemeld worden. Als de klant dit verzuimt, kan Firmware de kosten voor opzoekingswerk of foutief gestuurde correspondentie verhalen op de klant. 11. Diverse bepalingen Als één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing. De ongeldige bepaling zal door de partijen zo vlug mogelijk vervangen worden door een geldige bepaling met dezelfde draagwijdte Firmware kan deze overeenkomst en/of haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde zonder de toestemming van de klant Firmware mag publiekelijk (zoals op websites, brochures en reclame) melden dat de klant een klant is van Firmware en in dat kader het logo van de klant gebruiken Gedurende de duur van deze overeenkomst en tot twee jaar na het einde van deze overeenkomst zal de klant geen werknemers of onderaannemers van Firmware rechtstreeks of onrechtstreeks, als werknemer of als zelfstandige, in of buiten een vennootschap, in dienst nemen, of hen rechtstreeks of onrechtstreeks benaderen met het oog op indiensttreding als werknemer of als zelfstandige, in of buiten een vennootschap, of hen

8 rechtstreeks of onrechtstreeks, in of buiten een vennootschap, enige opdrachten toewijzen, zonder de voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Firmware. In geval van schending van deze bepaling zal de klant automatisch aan Firmware een forfaitaire schadevergoeding van euro verschuldigd zijn, zijnde het bedrag dat de partijen inschatten als de redelijke schade die voortvloeit uit een schending van deze bepaling, zonder afbreuk aan het recht van Firmware om een hogere schadevergoeding te vorderen in geval van een grotere schade Firmware behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst op ieder ogenblik te wijzigen of aan te vullen. In dat geval heeft de klant het recht om deze gewijzigde overeenkomst te weigeren minstens tien (10) werkdagen vóór de aangekondigde datum van inwerkingtreding van de wijzigingen en/of aanvullingen; anders wordt hij automatisch geacht de wijzigingen en aanvullingen te aanvaarden Deze algemene voorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door Firmware van alle andere aan haar toekomende wettelijke of contractuele rechten Deze overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van enige regel van internationaal privaatrecht op grond waarvan het recht van een ander land van toepassing zou zijn en van het Internationaal Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Elk contractueel of buitencontractueel geschil tussen Firmware en de klant zal uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Firmware op het ogenblik van de instelling van de vordering Deze overeenkomst is de enige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot de betrokken software, goederen en diensten en vervangt enige andere mondelinge of schriftelijke verzoeken tot het indienen van een offerte, offertes, aanbiedingen, voorstellingen, waarborgen, garanties, overeenkomsten, mededelingen en engagementen met betrekking daartoe. De klant verklaart dat hij deze overeenkomst niet gesloten heeft op basis van een mededeling, voorstelling, engagement, waarborg of garantie die niet uitdrukkelijk in de overeenkomst vermeld is. Versie v.1.0 (1 december 2012)

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Media Markt en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 Artikel 1: Algemeen Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PC Berkel en een Opdrachtgever waarop PC

Nadere informatie

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT 1. Aanvaarding en toepasselijkheid van deze voorwaarden Door het gebruik van de diensten van CRYSTAL IT BVBA (hierna CRYSTAL IT ) en het ter beschikking gestelde

Nadere informatie

!!! Algemene voorwaarden

!!! Algemene voorwaarden Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden 1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met De Denktank, niettegenstaande strijdige bepalingen vermeld op documenten

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel 1. Algemeen: 1.1 Op alle aanbiedingen van de Bouw Offerte Winkel tot uitvoering van diensten (hierna: "werkzaamheden") alsmede op alle overeenkomsten, bevestigingen

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

ter beoordeling van S&S.

ter beoordeling van S&S. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden voor partijen in Nederland S&S Facility Services BV, gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch onder nummer 46/2009. 1 Definities Onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Webshops4AllW. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V.

Webshops4AllW. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V. Artikel 1 Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Webshops4All B.V., als opdrachtnemer; - opdrachtgever: de partij die de opdracht aan

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN I. ALGEMEEN II. BEPALINGEN NAARGELANG DE AARD VAN DE OVEREENKOMST

ALGEMENE VOORWAARDEN I. ALGEMEEN II. BEPALINGEN NAARGELANG DE AARD VAN DE OVEREENKOMST Pixel Ambition streeft ernaar haar algemene voorwaarden zo duidelijk mogelijk te formuleren. Indien u toch vragen heeft over onze algemene voorwaarden, twijfel dan niet ons te contacteren via contact@pixelambition.be.

Nadere informatie

vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding. Algemene (verkoop)voorwaarden Interact Consultancy BVBA 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, mondeling dan wel schriftelijk, van of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en op alle overeenkomsten met Convertis bvba, met maatschappelijke zetel te

Nadere informatie

5.1. Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij Verbrugghe Consulting bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

5.1. Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij Verbrugghe Consulting bevinden, worden er bewaard op risico van de klant. Algemene voorwaarden Verbrugghe Consulting Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden 1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Verbrugghe Consulting, niettegenstaande

Nadere informatie

Algemeen. Schriftelijke bevestiging. Leveren van gegevens. Prijsopgave. Credit ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen. Schriftelijke bevestiging. Leveren van gegevens. Prijsopgave. Credit ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Schriftelijke bevestiging Leveren van gegevens Prijsopgave Credit Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Artikel 1: 1. J&J Law is een samenwerkingsverband/kantoorcombinatie van zelfstandig werkzame advocaten die ieder voor eigen rekening en risico de rechtspraktijk uitoefenen.

Nadere informatie

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd.

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd. Algemene voorwaarden Bye Bye Burnout (voor het leveren van coaching, training en workshops) Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtnemer: Bye Bye Burnout. 1.2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De overeenkomst verbindt de Klant onder meer om:

ALGEMENE VOORWAARDEN. De overeenkomst verbindt de Klant onder meer om: Pixel Ambition streeft ernaar haar algemene voorwaarden zo duidelijk mogelijk te formuleren. Indien u toch vragen heeft over onze algemene voorwaarden, twijfel dan niet ons te contacteren via contact@pixelambition.be.

Nadere informatie

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Visser & Verweij communicatie s Gravenhof 12 7201 DN Zutphen Bezoekadres: Waterstraat 5 7201 HM Zutphen 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen frans heijmans en een

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtnemer: Pit-begeleiding Opdrachtgever: Cliënt Behandelovereenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

Artikel 5. Risico 5.1. Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij LKMedia bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

Artikel 5. Risico 5.1. Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij LKMedia bevinden, worden er bewaard op risico van de klant. Algemene voorwaarde Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden 1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met LKMedia (BE0654.901.438), ongeacht strijdige bepalingen

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1

Algemene Voorwaarden 1 Algemene Voorwaarden 1 Artikel 1 Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen OM Beleidsadvies en de opdrachtgever. De toepasselijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden *Dit bedrijf, eiigen aan de natuurlijke persoon Jens Swaenepoel zal hierna verder genoemd worden als Webstudio JNS. 1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle

Nadere informatie

De in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen worden gebruikt in de navolgende betekenis:

De in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen worden gebruikt in de navolgende betekenis: Artikel 1 Definitie De in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen worden gebruikt in de navolgende betekenis: 1. Onder Opdrachtgever wordt verstaan de rechtspersoon of natuurlijk persoon die met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

Algemene en Advertentie*voorwaarden

Algemene en Advertentie*voorwaarden FenceWorks B.V. Bankrekeningnummer: IBAN NL87 INGB 000 6755474 Beatrixstraat 2 bic: INGBNL2A 2712 CK Zoetermeer BTWnr: NL-819660693-B01 Telefoon: +31 (0) 79-5000559 Kvknr: Rijnland 27322427 Website: www.fenceworks.nl

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Artikel 1 Definities Aanbod/ Aanbiedingen: een uitnodiging tot aanvaarding van een aanbod of aanbiedingen van Perspekt; Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Nadere informatie

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Resultaatgenieters goederen en of diensten van welke

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Servorg Projecten B.V. gevestigd te Den Haag.

ALGEMENE VOORWAARDEN van Servorg Projecten B.V. gevestigd te Den Haag. ALGEMENE VOORWAARDEN van Servorg Projecten B.V. gevestigd te Den Haag. 1. Algemene bepalingen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Servorg Projecten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PCCapon Algemene Voorwaarden (aka de 'kleine lettertjes') 1) Algemeen. 2) Duur en beëindiging. 3) Prijzen

Algemene voorwaarden. PCCapon Algemene Voorwaarden (aka de 'kleine lettertjes') 1) Algemeen. 2) Duur en beëindiging. 3) Prijzen Algemene voorwaarden PCCapon Algemene Voorwaarden (aka de 'kleine lettertjes') 1) Algemeen 2) Duur en beëindiging 3) Prijzen 4) Leverings-, betaal- en protesttermijnen 5) Levering van software 6) Registratie

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op 1. Alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Connictivity Solutions

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Eigenhandje Coaching Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Behandelovereenkomst: Eigenhandje: Kind: Eigenhandje, De

Nadere informatie

De Algemene Voorwaarden worden door het invullen van een bestelformulier of het geven van een opdracht, als door de klant aanvaard beschouwd.

De Algemene Voorwaarden worden door het invullen van een bestelformulier of het geven van een opdracht, als door de klant aanvaard beschouwd. Algemene Voorwaarden Algemeen Deze algemene voorwaarden (de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op alle producten en diensten die worden aangeboden door Christophe Zenner, Westergemstraat 280, 9032

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BVBA WILLEMSEN

Algemene voorwaarden BVBA WILLEMSEN Algemene voorwaarden BVBA WILLEMSEN 1. Toepassingsgebied 1.1 Alle verkopen, werken en diensten met betrekking tot de levering en installatie van sanitaire toestellen, verwarmingstoestellen en zwembaden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies Definities Dienstverlener: Wijma Juridisch Advies Opdrachtgever: iedere partij (natuurlijke of rechtspersoon) die een overeenkomst met Wijma Juridisch Advies

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

1. BCC Consult B.V.: een besloten vennootschap, vertegenwoordigd door dhr. Jarmohamed.

1. BCC Consult B.V.: een besloten vennootschap, vertegenwoordigd door dhr. Jarmohamed. 1 Algemene Leveringsvoorwaarden BCC Consult BV 23 juni 2015, Rotterdam Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen BCC Consult

Nadere informatie

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij RaaT-Communicatie goederen en of diensten van welke aard ook aan cliënt

Nadere informatie

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN Info@megasnel.nl 036 52 98 447, ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Op alle offertes en leveringen van MegaSnel zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Master catering en BBQ: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Master

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Ronnico B.V.

Algemene voorwaarden Ronnico B.V. Algemene voorwaarden Ronnico B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en offertes van Ronnico

Nadere informatie

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER Ets VIELLEVOYE Division TOLFER ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GELDIG VANAF 1 januari 2016 1 Artikel 1: Toepassingsgebied Deze algemene verkoopvoorwaarden (AVV) gelden voor alle producten die door de Ets.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden & Dienstverlening

Algemene voorwaarden & Dienstverlening Algemene voorwaarden & Dienstverlening Blanco Tekst!!!! KvK 011 592 62 Weesperzijde 29-3!!! BTW NL194675567B01 NL-1091 EC Amsterdam!!! T +31 6 24856754 www.blancotekst.nl!!! E info@blancotekst.nl Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings)

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings) ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings) Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Beautiful Holland B.V.

Algemene leveringsvoorwaarden Beautiful Holland B.V. Algemene leveringsvoorwaarden Beautiful Holland B.V. Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van Pro Camerabewaking zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Qholix BV

Algemene Voorwaarden - Qholix BV Algemene Voorwaarden - Qholix BV Dit zijn de algemene voorwaarden van Qholix BV ( Opdrachtnemer ). Het adres van Qholix BV is Laan van Kronenburg 14 1183 AS Amstelveen, met het KvK-nummer 57812160. Mocht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ

ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Skytz gevestigd aan de Papierbaan 9 te Winschoten. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012. Artikel 1. Werkingssfeer

Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012. Artikel 1. Werkingssfeer Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012 Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Eventief en een opdrachtgever

Nadere informatie

Hoeben Interim Management

Hoeben Interim Management Hoeben Interim Management Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Hoeben Interim Management Opdrachtgever Opdracht Offerte de onderhavige bepalingen. het eenmansbedrijf van Leon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gekko Design

Algemene voorwaarden Gekko Design Algemene voorwaarden Gekko Design Gekko Design is onderdeel van Agterberg Automatisering. Handelsregister: K.v.K. te Lelystad 51299 Artikel 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging 1.1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC).

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). De opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door GEVEN Assurantiën & Hypotheken B.V. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Tussenpersoon: GEVEN

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - versie - 01 Oktober 2012 Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32088879 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden (de Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Brude IT. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg Noord onder KvK nummer: 55965296 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

2. Afwijkingen van deze voorwaarden binden Groener Gras Producties eerst, indien zulks door Groener Gras Producties schriftelijk wordt bevestigd.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden binden Groener Gras Producties eerst, indien zulks door Groener Gras Producties schriftelijk wordt bevestigd. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepassing. 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn op alle activiteiten, prijsopgaven, offertes, afspraken en overeenkomsten de onderhavige voorwaarden

Nadere informatie

art.2 Brochure en prijslijst Y&S Transport VOF

art.2 Brochure en prijslijst Y&S Transport VOF art.1 Toepassingsgebied Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden afgesloten met, op alle offertes die uitgaan van en op alle bestellingen gericht aan Y&S Transport

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01 Algemene Voorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: Prodizo: de eigenaar en exploitant van de website Prodizo.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel van VOF Prodizo. Opdrachtgever:

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Celwin Frenzen - Communication & Design Algemene Voorwaarden. Artikel 1: Algemeen. Artikel 2: Aanbiedingen / overeenkomsten. Artikel 3: Levertijden

Celwin Frenzen - Communication & Design Algemene Voorwaarden. Artikel 1: Algemeen. Artikel 2: Aanbiedingen / overeenkomsten. Artikel 3: Levertijden Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle met Celwin Frenzen Communication & Design (hierna te noemen CF-CD) gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op alle aanbiedingen.

Nadere informatie