Ketenanalyse Aanvoer in situ beton De situatie voor Visser & Smit Bouw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ketenanalyse Aanvoer in situ beton De situatie voor Visser & Smit Bouw"

Transcriptie

1 Ketenanalyse Aanvoer in situ beton De situatie voor Visser & Smit Bouw Versie Datum Naam / Functie Akkoord? Floor van der Wind / adviseur Primum Akkoord Mike Vink / Energiemanager VSB Akkoord Ketenanalyse Aanvoer in situ beton pagina 1 van 30

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstelling... 3 Leeswijzer De VSB waardeketen & de relevante scope 3 emissie categorieën... 5 ProRail CO 2 -prestatieladder... 6 GHG-protocol categorieën... 6 Keuze voor afvalverwerking en beton als ketenanalyses... 6 Beton als relevante ketenanalyse Identificeren van partners binnen de waardeketen... 7 Vaststellen systeemgrenzen... 7 Ketenpartners Kwantificeren van de CO 2 -emissies... 9 Dataverzameling... 9 Karakterisatie methode... 9 Afbakening inputs en outputs... 9 Uitgangspunten Resultaten CO2-reductiemogelijkheden Discussie Conclusie Bronvermelding Bijlage I: Data uit Simapro Bijlage II: Afstand transportbewegingen Ketenanalyse Aanvoer in situ beton pagina 2 van 30

3 1. Inleiding Visser & Smit Bouw is een ontwikkelende bouwer die met ervaring vanuit het verleden en kennis van de toekomst meedenkt met haar opdrachtgevers. Visser & Smit Bouw (VSB) streeft ernaar in haar bedrijfsvoering de drie elementen People, Planet en Prosperity op harmonieuze wijze te combineren. Per 1 december 2009 heeft ProRail de CO 2 -prestatieladder geïntroduceerd. Het doel van de CO 2 - prestatieladder is om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen uit te dagen en te stimuleren hun eigen CO 2 -productie te kennen en te verminderen. De stimulans voor bedrijven om hierin te participeren is het voordeel wat gehaald kan worden bij aanbestedingen doormiddel van een (fictieve) korting op de inschrijvingsprijs. Hoe hoger een bedrijf op de CO 2 -prestatieladder staat hoe hoger de korting oploopt, tot een maximum van 10%. Dit initiatief vanuit ProRail is een goed uitgangspunt voor VSB om te werken aan CO 2 -management en sluit ook aan op de duurzaamheidsmissie van VSB. Onlangs zag VSB haar inspanningen beloond door het behalen van het CO 2 -bewustzijn certificaat niveau 3. Niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder is met name gericht op de integratie van CO2- management en bewustzijn in de interne bedrijfsvoering. VSB heeft nu de ambitie om met haar ervaringen buiten de bedrijfsgrenzen te treden en het CO 2 -bewustzijn te verspreiden door de gehele waardeketen. Deze ambities moet concreet vorm krijgen middels het behalen van het CO 2 - bewustzijn certificaat niveau 4. Het integreren van de waardeketen in het CO 2 -management systeem is een centraal thema in het CO 2 -bewustzijn certificaat niveau 4. Een belangrijke manier om inzicht te krijgen in de reductiemogelijkheden buiten de bedrijfsgrenzen is het uitvoeren van twee ketenanalyses. VSB heeft hiervoor twee onderwerpen gekozen: Afvalverwerking en de Aanvoer van in situ beton. Dit document beschrijft de ketenanalyse van de Aanvoer van in situ beton. Voor de ketenanalyse van de Afvalverwerking beton wordt verwezen naar het document `Ketenanalyse Afvalverwerking, de situatie voor Visser & Smit Bouw`. De ketenanalyse is in nauwe samenwerking met duurzaamheidsadviesbureau Primum opgesteld. Doelstelling Om de CO 2 -footprint van een bedrijf in beeld te brengen wordt een onderscheid gemaakt tussen scope 1, scope 2 en scope 3. De uitstoot in scope 1 geeft aan hoeveel CO 2 direct door het bedrijf wordt uitgestoten. Hieronder valt bijvoorbeeld gas- en dieselverbruik en andere brandstoffen. Onder scope 2 valt de uitstoot die indirect door het bedrijf wordt veroorzaakt. Dit is bijvoorbeeld het elektriciteitsverbruik dat wel door VSB wordt gebruikt, maar waarvan de CO 2 -uitstoot door de elektriciteitproducent wordt uitgestoten. In scope 3 wordt de uitstoot verzameld die wel ontstaan vanuit de activiteiten van VSB, maar die uitgestoten worden door bronnen die niet eigendom zijn van het bedrijf zelf. Hierbij kan men denken aan een leverancier of ingehuurde transporteur. De doelstelling van het opstellen van deze ketenanalyse is tweeledig. Ten eerste heeft Visser & Smit Bouw graag inzicht in de scope 3 emissies die tijdens de aanvoer van In Situ Beton wordt uitgestoten, zodat VSB een bijdrage kan leveren aan het reduceren van de CO 2 -uitstoot binnen haar waardeketen. Ten tweede verstrekt VSB graag informatie aan de sector over de invloed van de aanvoer van In Situ Beton op de CO 2 -uitstoot binnen de keten. De doelgroep van deze ketenanalyse bestaat daarmee uit VSB zelf alsmede sectorgenoten die vanuit hun vergelijkbare activiteiten ook vergelijkbare CO 2 -emissies veroorzaken binnen de keten. Ketenanalyse Aanvoer in situ beton pagina 3 van 30

4 Leeswijzer Dit document is opgezet op basis van de vier stappen voor ketenanalyses zoals beschreven door het GHG-protocol [GHG, 2004]: 1. Beschrijving van de waardeketen 2. Bepalen van relevante scope 3 emissie categorieën 3. Identificeren van de partners binnen de waardeketen 4. Kwantificeren van de scope 3 emissies Deze vier stappen zijn te herkennen in de hoofdstukstructuur. Tabel 1: Relevante literatuur Kenmerk CO 2 prestatieladder Handboek v1.1 Internationaal document t.a.v. CO2 management Document(en) De methodiek zoals door ProRail beschreven GHG-protocol Ketenanalyse Aanvoer in situ beton pagina 4 van 30

5 2. De VSB waardeketen & de relevante scope 3 emissie categorieën De waardeketen van VSB ziet eruit zoals geschetst in figuur 1. Grondstoffen en vooral halffabrikaten worden ingekocht. Hieronder vallen beton, hout, metaal (aluminium) en glas. Deze worden getransporteerd naar de verschillende projectlocaties van VSB, alwaar ze, eventueel na verdere bewerking, door VSB gebruikt worden in de door hen op te leveren gebouwen. Op deze projectlocaties wordt verder gebruik gemaakt van materieel. De leveranciers hiervan zijn onder andere VSM en Saan. Nadat VSB het eindproduct oplevert komt de eindgebruiker in zicht. Deze gebruikt het gebouw dat VSB oplevert, verbouwt er eventueel nog één en ander aan en onderhoudt het. Aan het einde van hun levensfase zullen de gebouwen worden gesloopt. Sita speelt een belangrijke rol bij de verwerking van de afvalstoffen. De activiteiten die behoren tot Scope 1 en 2 gerelateerde emissies bestaan uit het transport van de halffabricaten naar de bouwlocatie en de oplevering van de gebouwen. Deze emissies zijn reeds in beeld gebracht met de footprint van VSB. De overige activiteiten in de waardeketen zijn scope 3 gerelateerde emissies. Deze emissies worden nader onderzocht binnen twee ketenanalyses. Figuur 1: Waardeketen VSB Productie grondstoffen (Groeve) Transport Halffrabrikaat Transport (Halffabrikaat) VSB Transport (Productiegoed) Bouwlocatie Transport (Recycling) Werkzaamheden Gebruikersfase Gebouw Renoveren Gebruikersfase Gebruikersfase Slopen Transport afval Verwerking afval Ketenanalyse Aanvoer in situ beton pagina 5 van 30

6 Om tot een goede keus voor twee ketenanalyses te komen is er rekening gehouden met de (rand)voorwaarden die ProRail stelt. In deze randvoorwaarden refereert ProRail naar het GHGprotocol en de Scope 3 categorieën die daarin onderscheiden worden. Beide worden hieronder uiteengezet. ProRail CO 2 -prestatieladder De ProRail CO 2 -prestatieladder stelt de volgende (rand)voorwaarden aan de uitgevoerde ketenanalyses [ProRail, 2010]: 1. De 4 algemene stappen (pagina 30 en 31) vormen de herkenbare structuur van de analyse. 2. Het dient hier te gaan om een significant deel van de emissies. 3. Indien het bedrijf werken en of leveringen aanbiedt, bijvoorbeeld een aannemer, dan dient de analyse tenminste een activiteit of een keten van activiteiten, uit de categorie Extraction and production of purchased materials and fuels en 1 uit een andere categorie te omvatten. 4. Indien het bedrijf alleen diensten aanbiedt, bijvoorbeeld ingenieursbureau, dan dient de analyse tenminste 2 activiteiten uit verschillende categorieën te omvatten. 5. Het resultaat van zulk een analyse dient een aanvulling te zijn op de bestaande (gepubliceerde) kennis en inzichten of anders gesteld: dient bij te dragen aan het voortschrijdend maatschappelijk inzicht. GHG-protocol categorieën Het GHG-protocol maakt onderscheid tussen de volgende Scope 3 emissie categorieën [GHG, 2004]: Extraction and production of purchased materials and fuels Transport-related activities Electricity-related activities not included in scope 2 Leased assets, franchises, and outsourced activities Use of sold products and services Waste disposal Keuze voor afvalverwerking en beton als ketenanalyses Het keuzeproces wordt voornamelijk bepaald door (1) de significantie van de emissies tijdens de keten ten opzichte van de Scope 1 en 2 emissies van VSB en (2) de mogelijkheden voor VSB om samen met partners tot reducties te komen, oftewel de invloed die VSB heeft op de waardeketen. De volgende mogelijke onderwerpen voor ketenanalyses zijn tijdens een bijeenkomst getoetst aan beide criteria. De uitkomst staat weergegeven in tabel 1. Tabel 2: Toetsing van mogelijke ketenanalyses op significantie en invloed Ketenanalyse Significantie Invloed Aanvoer In Situ Beton Hoog Groot Afvalverwerking Hoog Groot Hout Kleiner Groot Materieel Kleiner Groot Glas Klein Klein Metaal Klein Klein Bovenstaande tabel laat zien dat Aanvoer van In Situ Beton en Afvalverwerking naar verwachting de grootste emissies veroorzaken binnen Scope 3. Tevens denkt VSB samen met haar partners voldoende invloed te hebben om tot reducties binnen de waardeketen te komen. Er wordt gekozen voor de volgende twee ketenanalyses: 1. Aanvoer In Situ Beton: De toeleveringsketen van In Situ Beton aan VSB van de extractie van de grondstoffen tot aan het leveren van het beton aan VSB op de bouwplaats. Deze Ketenanalyse Aanvoer in situ beton pagina 6 van 30

7 ketenanalyse valt binnen de Extraction of purchased materials and fuels en Transportrelated activities categorieën van het GHG-protocol; 2. Afvalverwerking: Het transport en de verwerking van de afvalstromen veroorzaakt door VSB tijdens haar werkzaamheden. Deze ketenanalyse valt binnen de Waste disposal en Transportrelated activities categorieën van het GHG-protocol. Dit document beschrijft de ketenanalyse van de Aanvoer In Situ Beton. Voor de analyse van de afvalverwerking wordt verwezen naar het document Ketenanalyse Afvalverwerking, de situatie bij Visser & Smit Bouw. Beton als relevante ketenanalyse Visser & Smit Bouw is zich bewust van de reeds uitgevoerde ketenanalyses met betrekking tot Beton door andere, op niveau 4 gecertificeerde, bedrijven. Na analyse van deze reeds uitgevoerde ketenanalyses is gebleken dat deze: 1. Weinig gebruik maken van daadwerkelijke gebruiksgetallen, maar grotendeels databases zoals Simapro en DuboCalc aanwenden; 2. Over het algemeen grote aannames maken mbt het transport van de grondstoffen, waarbij de locatie van leveranciers veelal niet bekend is en/of handelshuizen niet worden meegenomen. Deze analyse van de Aanvoer In SItu Beton geeft daarom specifiek aandacht voor aan de volgende punten: 1. Berekeningen zoveel mogelijk baseren op daadwerkelijke gebruiksgetallen; 2. Transport berekeningen zoveel als mogelijk baseren op daadwerkelijk afgelegde kilometers in plaats van op grove schattingen. 3. Identificeren van partners binnen de waardeketen Ten eerste worden de systeemgrenzen vastgesteld om duidelijk te maken welke processen wel en niet meegenomen worden binnen de analyse. Hierna worden de activiteiten en de partners geïdentificeerd. Vaststellen systeemgrenzen Het beton wat door Cementbouw aan VSB in 2009 is geleverd is afkomstig uit drie betonfabrieken. De grondstoffen die voor het beton benodigd zijn worden onder andere gehaald in Duitsland, de Noordzee, Belgie en Limburg. Een gedeelte van de grondstoffen wordt door dochters van Cementbouw BV ontgonnen en getransporteerd. De ontginning van deze specifieke grondstoffen (Zand/Grind) ligt binnen de systeemgrens. Omdat VSB hier invloed op kan uitoefenen. Bij de overige grondstoffen wordt de ontginning en het transport door toeleveranciers van cementbouw uitgevoerd. Deze stappen worden ook meegenomen de in deze analyse. Hierdoor wordt het complete traject van well-to-use meegenomen bij de bepaling van de footprint. De afbakening is te zien in figuur 1. Ketenanalyse Aanvoer in situ beton pagina 7 van 30

8 Werklocatie VSB Transport Betonfabriek Cementbouw Transport Transport Cementbouw zand en Grind ENCI BASF Heemex transport Transport Mijnen Energiebedrijven Figuur 2: Afbakening van de ketenanalyse Het doel van deze ketenanalyse is nu als volgt te omschrijven: Voor de hoeveelheid beton dat in 2009 door Cementbouw aan VSB geleverd is bepalen hoeveel CO 2 er uitgestoten is binnen de toeleveringsketen tot en met de grondstoffenleveranciers van Cementbouw Ketenpartners De ketenpartners voor VSB bestaan uit leveranciers van halffabricaten. De leverancier heeft toeleveranciers van grondstoffen. Cementbouw Produceert en levert het beton aan VSB. Cementbouw Zand en Grind Cementbouw Zand en Grind is onderdeel van Cementbouw en ontgint het zand en grind voor het beton. Contrano BV Contrano BV is onderdeel van Cementbouw en transporteert de grondstoffen en de halffabrikaten naar de bestemming. ENCI ENCI is een leverancier van cement van Cemenbouw. BASF Produceert plastificeerder voor Cementbouw. Heemex Heemex is onderdeel van Cementbouw en coördineert de levering van Vliegas aan de betonfabrieken. Ketenanalyse Aanvoer in situ beton pagina 8 van 30

9 4. Kwantificeren van de CO 2 -emissies Nadat de bronnen, karakterisatie methode, afbakening en uitgangspunten zijn beschreven wordt er een kwantitatief overzicht gegeven van de scope 3 emissies in de verschillende fases. Dataverzameling De data die is gebruikt is afkomstig van de volgende bronnen: Erwin Akersloot, commercieel medewerker bij Cementbouw, voor de informatie over de aangeleverde grondstoffen aan de betonfabrieken van cementbouw. Het rapport Scope III ketenanalyse Spanwand Productie & Aanbrengen uitgevoerd door de Green Carbon [Green Carbon, 2010] voor data betreft het de emissies van cement. Presentatie ENCI, Closing the concrete loop towards C2C based buildings- J. Frenay, ENCI. De aanwezige data is aangevuld d.m.v.: Google Maps voor het berekenen van de transportafstanden. Schattingen. De EcoInvent database van Simapro. De verkregen primaire data is tevens vergeleken met gegevens uit de EcoInvent database om zeker te stellen dat de aangeleverde data klopt met algemene cijfers aangaande toelevering van materialen, danwel processen. Door deze check uit te voeren wordt er garandeert dat de aangeleverde primaire data ten minste de juiste orde van grootte heeft. Karakterisatie methode Er is waar mogelijk gebruik gemaakt van de CO 2 -uitstoot gegevens uit primaire bronnen. Waar conversie naar CO 2 -emissie nodig was, bijvoorbeeld vanuit het aantal liters verbruikte diesel, zijn de conversiefactoren zoals genoemd in het ProRail Handboek v1.1 aangehouden. Gegevens afkomstig uit de Ecoinvent database zijn omgerekend naar CO 2 -uitstoot door gebruik te maken van de Greenhouse Gas Protocol v1.00 / CO 2 eq (kg) karakterisatie methode. Overeenkomstig met de ProRail conversiefactoren zijn hieruit alleen de CO 2 -emissies afkomstig uit fossiele brandstoffen in kg meegenomen en niet de CO 2 -equivalent waardes. Afbakening inputs en outputs Op basis van de volgende criteria kan gekozen worden om een bepaalde input-, danwel output stroom niet mee te nemen [Simapro handleiding]: Als de massa lager is dan een bepaalde waarde Als de economische waarde minder is dan een bepaalde waarde Als de bijdrage aan CO 2 -uitstoot lager is dan een bepaalde waarde Als vuistregel is aangehouden dat input-, danwel output stromen alleen verwaarloost mogen worden als ze gerelateerd zijn aan materiaalstromen die minder dan 1% van de totale materiaalmassa uitmaken. Keuzes tot het verwaarlozen van bepaalde input- outputstromen zijn duidelijk benoemd. Uitgangspunten De resultaten worden berekend vanuit de hoeveelheid beton die in 2009 door Cementbouw geleverd is aan VSB. Een eerste stap is het in kaart brengen van de CO 2 -uitstoot voor de productie van het beton en het transport van het beton richting de bouwlocaties van VSB. Vervolgens wordt de hoeveelheid benodigde grondstoffen voor het type en hoeveelheid beton die aan VSB wordt geleverd bepaald. Tenslotte wordt de CO 2 -uitstoot per grondstof voor zowel de productie als het transport naar de betonfabrieken in kaart gebracht. Een belangrijk uitgangspunt bij de berekening voor een totale footprint is dat bij alle transport bewegingen enkel het transport naar de locaties toe is meegenomen. Het transport na de aflevering van de goederen wordt niet meegenomen in deze Ketenanalyse Aanvoer in situ beton pagina 9 van 30

10 analyse omdat het onbekend met welk doeleinde dit transport wordt uitgevoerd. Een vrachtwagen kan bijvoorbeeld worden geladen met materialen voor een andere klant. Transport Beton Cementbouw transporteert het beton vanaf drie betonfabrieken naar de bouwlocaties van VSB. De betonfabrieken zijn gevestigd in Rijswijk, Zoeterwoude en Den Haag. De werkzaamheden van VSB in 2009 vonden plaats in werklocaties in Rijswijk, Leiden, Zoeterwoude en Den Haag. De totale hoeveelheid geleverde beton is 8536 m 3. Een betonmixer heeft een laadcapiciteit van 8 m 3 per rit. Het aantal ritten vermenigvuldigd met de afstand tussen de bouwlocaties en de betonfabrieken geeft een totaal aantal van 5097 afgelegde km. De hoeveelheid afgelegde km per route is bepaald aan de hand van een routeplanner (bronnen zijn in bijlage I gepresenteerd). Een betonmixer legt 1,5 km afstand af op 1 liter diesel. Dit geeft een totaal van 3398 liter diesel, vermenigvuldigd met de ProRail geeft een emissie van 3135 gram per liter heeft het transport geleid tot een CO 2 -uitstoot van 10,7 ton. Tabel 3: Emissies op basis van brandstofverbruik Aantal Afstand Totaal Liter Plaats M3 ritten (km) km brandstof Ton CO2 Rijswijk - RIJSWIJK , ,2 Zoeterwoude - LEIDEN , ,9 Zoeterwoude - LEIDEN , ,2 Zoeterwoude - ZOETERWOUDE , ,0 Den Haag- DEN HAAG , ,0 Den Haag- DEN HAAG , ,3 Totaal ,7 Om de aangeleverde data te valideren is de uitkomst vergeleken met het resultaat van berekeningen aan de hand van kentallen van ProRail. Tabel 4 laat deze berekeningen zien. De hoeveelheid Tonkm is vermenigvuldigd met de emissiewaarde van 110 gram per Tonkm afkomstig van ProRail. De totale uitstoot volgens deze berekening komt uit op 12,1 ton CO 2. Dit is van dezelfde orde grote als de uistoot 10,7 ton CO 2 gebaseerd op de getallen van Cementbouw waardoor de juistheid van deze gegevens is bevestigd. Tabel 4: Emissies op basis van tonkm Plaats M3 ton Afstand (km) Tonkm Ton CO2 Rijswijk - RIJSWIJK , ,2 Zoeterwoude - LEIDEN 3272, , ,8 Zoeterwoude - LEIDEN 579, , ,2 Zoeterwoude - ZOETERWOUDE , ,6 Den Haag- DEN HAAG 17, ,3 54 0,0 Den Haag- DEN HAAG , ,3 Totaal ,1 Productie beton De productie van het geleverde beton bij VSB vindt plaats in drie betonfabrieken gevestigd in Rijswijk, Zoeterwoude en Den Haag. Cementbouw geeft een verbruik van 3,01 kwh per m 3 beton aan. Het is onbekend welke elektriciteitsleveranciers door Cementbouw wordt gebruikt. Derhalve wordt er gebruik gemaakt van de conversiefactor van ProRail bij onbekende leverancier (615 Ketenanalyse Aanvoer in situ beton pagina 10 van 30

11 gram/kwh). De vermenigvuldiging met de hoeveelheid geproduceerde m 3 geeft een uitstoot van 15,8 ton CO 2 voor deze fase. Tabel 5: CO 2 emissies bij de productie van beton Plaats M3 kg CO2 per M3 Totaal ton CO2 Rijswijk 246 1, ,5 Zoeterwoude , ,2 Den Haag , ,2 Totaal ,8 Benodigde grondstoffen Beton bestaat uit enkele grondstoffen: Zand, grind, cement, plasticifiseerder, leidingwater en vliegas. Tabel 6 geeft de verhouding van de verschillende grondstoffen weer voor 1 m 3 beton. In de werkelijkheid worden er vele verschillende typen beton aan VSB geleverd. Voor elke toepassing wordt er een andere samenstelling gebruikt. Onderstaande samenstelling is representatief voor het beton dat aan VSB geleverd is in Er is in totaal 8536 m 3 beton geleverd aan VSB door cementbouw in Tabel 6 geeft aan hoeveel ton grondstoffen er benodigd zijn voor deze hoeveelheid. Tabel 6: Benodigde grondstoffen voor geleverde beton in 2009 Grondstof aantal ton per m3 Aantal ton totaal VSB Zand 0-4 0, Grind CEM III 0, CEM I 0, Plastificeerder 0, Leidingwater 0, Vliegas 0, Totaal 2, Zand & Grind Zand en grind worden gewonnen op drie locaties. De Noordzee, GrensMaas en beneden Rijn. In totaal wordt 2/3 deel van de grondstoffen gewonnen in de Noordzee en 1/3 in de Grensmaan en beneden Rijn. De winning van de grondstoffen wordt uitgevoerd door Cementbouw Zand en Grind. Cementbouw Zand en Grind geeft aan dat de winning van zand en grind 5 tot 7,5 kwh per ton aan energie kost. Er wordt uitgegaan dat er gemiddeld 6,25 kwh per ton benodigd wordt gebruikt. De elektriciteit is afkomstig van de elektriciteitsproducent E-on. Met behulp van de van de conversiefactor van ProRail (615 gram/kwh) is uiteindelijk een totale hoeveelheid van 59,5 ton CO 2 voor de ontginning van zand en grind gevonden. Tabel 7 geeft de achterliggende berekening weer. Tabel 7: CO 2 -emissie bij de ontginning van zand en grind kg CO2 per Ontginning plaats Totaal ton ton Totaal ton CO2 Noordzee ,8 39,7 GrensMaas ,8 9,9 Beneden Rijn ,8 9,9 Totaal ,5 De grondstof wordt na de winning per schip naar de betoncentrales van Cementbouw vervoerd. De afstand van de winning naar de betoncentrales wordt geschat aangezien de drie genoemde winning locaties grote regio s zijn. De afstand tot de betonfabrieken vanaf de Noordzee en de Grensmaas wordt geschat op 150 km. De afstand van de beneden Rijn tot de betonfabrieken wordt geschat op 400 km. Transport activiteiten worden uitgevoerd door het bedrijf Contrano BV. De schepen van Contrano hebben een beladingscapiciteit van 700 tot 1200 ton. In dit onderzoek wordt er uitgegaan van 950 ton. De beladingsgraad is altijd 100%. De schepen gebruiken 75 liter huisbrandolie per uur. Ketenanalyse Aanvoer in situ beton pagina 11 van 30

12 Met een 100% beladingsgraad legt een schip 15 km per uur af. Tabel 8 geeft de CO 2 -emissies van de genoemde werkzaamheden weer. Er wordt uitgegaan van de hoeveelheden ton die in tabel 7 zijn weergegeven. Er zijn een aantal verschepingen nodig om deze hoeveelheid te verplaatsen naar de betonfabrieken. Het aantal verschepingen vermenigvuldigd met de transportafstand geeft de totaal aantal afgelegde kilometers door de schepen weer. Aan de hand van de gemiddelde snelheid kan de hoeveelheid vaaruren worden bepaald. Dit geeft het verbruik in liters huisbrandolie. Voor de CO 2 - conversiefactor van huisbrandolie wordt een waarde van 3185 gram per liter aangehouden. Er is daarmee uitgegaan van de conversiefactor van stookolie zoals deze is bepaald door ProRail. Uiteindelijk wordt 49,8 ton CO 2 uitgestoten ten gevolge van transport activiteiten door Contrano BV. Tabel 8: CO 2 -emissies bij transport van de grondstoffen tbv beton Ontginning locatie Totaal ton Verschepingen Totaal km Totaal uren vaartijd Liter huisbrandolie Totaal CO2 Noordzee , GrensMaas , ,5 Beneden Rijn , ,3 Totaal , ,8 Door de winning (59,5 ton CO 2 ) en het transport (49,8 ton CO 2 ) van zand en grind is er een totaal van 109,3 ton CO 2 uitgestoten. Cement Cementbouw krijgt het cement van verschillende toeleveranciers CEM I komt van: CCB Doornik Belgie Gebr Seibel - Erwitte Duitsland Heidelberg- Geseke Duitsland CEM III B 42,5 komt van: ENCI - IJmuiden HCM- Moerdijk CEMEX- Duisburg Duitsland Gebr Seibel- Erwitte Duitsland Het beton wat door Cementbout BV wordt geleverd aan de VSB bestaat uit een mengsel van CEM I en CEM III cement. CEM I bestaat uit Portlandklinker. Er zijn enkel productiegegevens van dit type cement bekend van cementproducent ENCI. Er wordt daarom uitgegaan van deze gegevens. Bij de productie van Portlandcement wordt er 710 kg CO 2 per ton CEM I uitgestoten (ENCI, 2009). Er is geen data aanwezig over de ontginning en het transport van de grondstoffen van klinker naar de cementproducent ENCI. Er is gebruik gemaakt van Simapro voor een schatting van deze waarde. In de bijlage is de uitstoot van het totale productieproces voor Portlandklinker gegeven (Simapro, 2010). De uitstoot voor de ontginning van de grondstoffen bedragen 22,1 kg per ton CEM I (omcirkelt in bijlage). Opgeteld met uitstoot tijdens de productie geeft die een totale uitstoot van 732,1 kg CO 2 per ton CEM I. Dit is vergelijkbaar met de uitstoot van 813 kg CO 2 per ton CEM I die door Simapro wordt gegeven (zie bijlage). Het verschil wordt verklaard doordat de waarde van Simapro een mondiaal gemiddelde is. ENCI is zeer intensief bezig om haar uitstoot te verlagen door onder meer het gebruik van Biomassa (ENCI, 2009) hierdoor zal de uitstoot naar verwachting minder zijn dan de gemiddelde mondiale uitstoot. In totaal wordt er 427 ton CEM I direct aangeleverd aan de betonfabrieken. Tabel 9 presenteert de hoeveelheid uitgestoten CO 2 die door de productie van CEM I wordt veroorzaakt. Ketenanalyse Aanvoer in situ beton pagina 12 van 30

13 Tabel 9: CO 2 -emissie bij de productie van CEM I Productie CEM I 427 kg CO2 per ton 732,1 Ton CO2 CEM I VSB 313 Het cement wordt vanuit de cementfabriek per vrachtwagen getransporteerd naar de drie betonfabrieken. In deze analyse wordt er uitgegaan van een productie door ENCI. Het transport vindt daarom plaats tussen de cementfabriek van ENCI in Maastricht en de drie betonfabrieken van VSB (zie bijlage II voor de afstanden). Tabel 10 geeft aan dat, uitgaande van de conversiefactor gebruikt door ProRail van 110 gram per tonkm, in de transportfase 10 Ton CO 2 wordt uitgestoten. Tabel 10: CO 2 -emissie bij de transport van CEM I transport cement M3 kg per m3 Ton CEM I km ENCI Maastricht Tonkm Ton CO2 Rijswijk Zoeterwoude Den Haag Totaal De totale uitstoot als gevolg van het gebruik van CEM I cement is 323 ton CO 2 in CEM III is een mengsel van Hoogovenslak en Portlandklinker. BCB gebruikt met name CEM III B 42,5 N waarbij de verhouding klinker/slak ongeveer 1:2 is. [Data cementbouw, 27-10] Het Hoogovenslak wordt gegenereerd in IJmuiden als residu van de het ijzerproductieproces bij de Hoogovens. Het Hoogovenslag wordt vermengd met het portlandcement om uiteindelijk CEM III te vormen. Er wordt 0,5 ton CO 2 uitgestoten met de productie van een ton CEM III (Green Carbon, 2010). Er wordt uitgegaan dat in deze waarde de uitstoot tijdens het transport en de ontginning van de cement stoffen zijn inbegrepen aangezien de waarde afkomstig is van een eerdere ketenanalyse. Tabel 11 presenteert de hoeveelheid uitgestoten CO 2 die door de productie van CEM III wordt veroorzaakt. Tabel 11: CO 2 -emissie bij de productie van CEM III Productie CEM III 2347 CO2 per ton 0,5 Ton CO2 CEM III VSB 1174 De grondstof wordt van de centrale van ENCI in IJmuiden per vrachtwagen naar de betoncentrales getransporteerd (zie bijlage II voor de gebruikte afstanden). Tabel 12 presenteert de hoeveelheid CO 2 die wordt uitgestoten door het transport van het cement. Tabel 12: CO 2 -emissie door transport van CEM III transport cement M3 kg per M3 Ton CEM III km ENCI IJmuiden Tonkm Ton CO2 Rijswijk Zoeterwoude Den Haag Totaal In totaal wordt er 1188 ton CO 2 uitgestoten met de productie van CEM III voor VSB. De totale emissie ten gevolge van cement is 1511 ton CO 2. Ketenanalyse Aanvoer in situ beton pagina 13 van 30

14 Plastificeerder Plastificeerder is afkomstig van BASF te Oosterhout en het wordt direct per vrachtwagen geleverd aan de verschillende betonfabrieken. De hoeveelheid CO 2 die vrijkomt bij de productie van plastificeerder is eerder geschat op 2,11 ton CO 2 per ton plastificeerder (Green Carbon, 2010). De verschillende betonfabrieken krijgen in totaal 17 ton plastificeerder geleverd. De productie van de plastificeerder heeft in totaal een uitstoot 37,4 ton CO 2 veroorzaakt. Tabel 13: CO 2 -emissie bij de productie van plastificeerder ton Productie plastificeerder 17 CO2 uitstoot per ton 2,2 Totaal hoeveelheid CO2 uitstoot 37,4 De transport gerelateerde activiteiten zijn verantwoordelijk voor een bescheiden emissie van 0,2 ton CO 2 (zie bijlage II voor de gebruikte afstanden). Tabel 14: CO 2 -emissie door het transport van de plastificeerder transport Ton plastificeerder M3 kg per m3 Vliegas km Oosterhout Tonkm Ton CO2 Rijswijk ,0 Zoeterwoude ,1 Den Haag ,1 Totaal ,2 Leidingwater De CO 2 - uitstoot voor de productie en het transport van leidingwater is dermate klein dat dit valt te verwaarlozen en derhalve niet wordt meegenomen in dit onderzoek. Vliegas Vliegas is een residu van het productieproces van elektriciteit. Er wordt daarom geen CO 2 -uitstoot aan toegewezen. Vliegas is afkomstig van diverse kolengestookte energiecentrales in Nederland en Duitsland. Deze centrales zijn gelokaliseerd in: Maasvlakte (E.On) Geertruidenberg Amsterdam Nijmegen Voerde (Duitsland) Herne (Duitsland) De vliegas wordt per vrachtwagen getransporteerd van de energiecentrales naar een vestiging van Cementbouw te Wanssum. Het is onbekend in welke verhoudingen de vliegas is ontrokken van de verschillende centrales. Derhalve wordt uitgegaan van een algemene schatting van 200 km. Uitgaande van de totale hoeveelheid beton wat aan VSB is geleverd (8535,75 m 3 ) is er een totaal van 256 ton vliegas benodigd. De vliegas wordt per vrachtwagen naar Wanssum getransporteerd. Het aantal tonkm vermenigvuldigd met de conversiefactor van 110 gram per tonkm geeft een totale uitstoot van 5,6 ton CO 2 voor deze transportfase. Tabel 15: CO 2 -emissie bij de transport van het vliegas (energiecentrale Cementbouw) Ontginning locatie Totaal ton Totaal km totaal tonkm Totaal CO2 diverse elektriciteitscentrales ,6 Vervolgens wordt de vliegas per vrachtwagen getransporteerd naar de verschillende betonfabrieken. De hoeveelheid benodigde ton vliegas per betonfabriek is berekend aan de hand van de afzet aan de verschillende bouwlocaties van VSB (zie bijlage II voor de gebruikte afstanden). Vermenigvuldigd Ketenanalyse Aanvoer in situ beton pagina 14 van 30

Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam"

Ketenanalyse Afval in project Nobelweg te Amsterdam Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 4.A.1_2 Ketenanalyse afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 1/16 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Van

Nadere informatie

[Ketenanalyse Outdoor Glasvezelbekabeling] ---In uitvoering---

[Ketenanalyse Outdoor Glasvezelbekabeling] ---In uitvoering--- [Ketenanalyse Outdoor Glasvezelbekabeling] ---In uitvoering--- Datum Contactpersoon Alco Kieft alco.kieft@primum.nl Project Opdrachtgever RailCom Postadres Status Concept Versie 0.6 Aantal pagina s Auteur

Nadere informatie

Ketenanalyse beton Max Bögl Nederland B.V.

Ketenanalyse beton Max Bögl Nederland B.V. Ketenanalyse beton Max Bögl Nederland B.V. Foto: Thea van den Heuvel/DAPh Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Max Bögl 3 1.3. Opbouw 3 Stap 1: Globale berekening

Nadere informatie

Ketenanalyse project Kluyverweg. Oranje BV. www.oranje-bv.nl. Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0. Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015

Ketenanalyse project Kluyverweg. Oranje BV. www.oranje-bv.nl. Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0. Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015 Ketenanalyse project Kluyverweg Oranje BV Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0 Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Autorisatiedatum: 3-12-2015 Naam

Nadere informatie

Ketenanalyse ophoogzand voor MNO Vervat

Ketenanalyse ophoogzand voor MNO Vervat DEFINITIEVE RAPPORTAGE Ketenanalyse ophoogzand voor MNO Vervat Betrokkenen: John Kerstjens Sander Hegger Maxim Luttmer MNO Vervat Groep Vestiging Rotterdam, november 2010 Rapportage Ketenanalyse ophoogzand

Nadere informatie

Becommentariëring ketenanalyse Schreuder Beheer B.V. inzake CO 2 -Prestatieladder

Becommentariëring ketenanalyse Schreuder Beheer B.V. inzake CO 2 -Prestatieladder 74100130-PGR/R&E 11-2658 Becommentariëring ketenanalyse Schreuder Beheer B.V. inzake CO 2 -Prestatieladder Arnhem, 21 november 2011 Auteur: R.G. Catau In opdracht van Schreuder Beheer B.V. KEMA Nederland

Nadere informatie

Peek B.V. Ketenanalyse CO 2 emissies Productie betonpalen versus stalen buispalen

Peek B.V. Ketenanalyse CO 2 emissies Productie betonpalen versus stalen buispalen Peek B.V. Ketenanalyse CO 2 emissies Productie betonpalen versus stalen buispalen 1 september 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Relevantie, motivatie 3 1.2 Ketenanalyses binnen scope 3 3 2 Geluidsschermen

Nadere informatie

Peek B.V. Ketenanalyse CO 2 emissies baggerwerken

Peek B.V. Ketenanalyse CO 2 emissies baggerwerken Peek B.V. Ketenanalyse CO 2 emissies baggerwerken 1 september, 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Relevantie, motivatie 3 1.2 Ketenanalyses binnen scope 3 3 2 Baggerwerken als relevante Scope 3 emissie

Nadere informatie

Inhoud. Ketenanalyse prefab betonproducten GMB 2

Inhoud. Ketenanalyse prefab betonproducten GMB 2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Stap 1: Uitwerking van de waardeketen... 4 2.1 Grondstoffen... 4 2.2 Transport naar betoncentrale... 4 2.3 Prefab betoncentrale... 4 2.4 Transport naar het project... 5 2.5 Gebruikersfase

Nadere informatie

Ketenanalyse. Uitstoot ingehuurde onderaannemers. van. Datum opgesteld: 16 november Auteur(s): S. Jonker (AMK Inventis)

Ketenanalyse. Uitstoot ingehuurde onderaannemers. van. Datum opgesteld: 16 november Auteur(s): S. Jonker (AMK Inventis) Ketenanalyse Uitstoot ingehuurde onderaannemers van Datum opgesteld: 16 november 2015 Auteur(s): S. Jonker (AMK Inventis) Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Achtergrond CO₂ Prestatieladder...4 1.2 Hemmen

Nadere informatie

Ketenanalyse Transport

Ketenanalyse Transport 2015 Ketenanalyse Transport Rapportage: KAS 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.2 Identificeren van partners

Nadere informatie

Ketenanalyse Beton Max Bögl Nederland B.V.

Ketenanalyse Beton Max Bögl Nederland B.V. Ketenanalyse beton Max Bögl Nederland B.V. Titel Ketenanalyse Beton Max Bögl Nederland B.V. Status Concept Versie 1.0 Datum 03-05-2013 Auteurs Duko Jonker, YnzePieksma, Thijs Lindhout Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Scope 3 emissie inventarisatie

Scope 3 emissie inventarisatie Pagina: 1 van 12 Scope 3 emissie inventarisatie Pagina: 2 van 12 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Methode (bepaling relevantie scope 3 emissie categorie)... 4 2.1. Rangorde categorieën scope 3 emissies

Nadere informatie

Ketenanalyse Tijdelijke Verkeersborden Traffic Service Nederland

Ketenanalyse Tijdelijke Verkeersborden Traffic Service Nederland 1 Ketenanalyse Tijdelijke Verkeersborden Traffic Service Nederland Auteur: Nick Ooms, Margriet de Jong Bedrijf: Traffic Service Nederland Autorisatiedatum: 17-05-2016 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend

Nadere informatie

Ketenanalyse stalen kozijnen in project "Mauritshuis"

Ketenanalyse stalen kozijnen in project Mauritshuis Ketenanalyse stalen kozijnen in project "Mauritshuis" Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Koninklijke Woudenberg 3 1.3. Opbouw 4 Stap 1: Globale berekening van

Nadere informatie

Meest materiële Scope 3 emissies en twee ketenanalyses

Meest materiële Scope 3 emissies en twee ketenanalyses Meest materiële Scope 3 emissies en twee ketenanalyses Inleiding Op 2 december 21 heeft Vialis het CO 2 -bewust certificaat op niveau 3 behaald. Niveau 3 van de CO 2 - prestatieladder is met name gericht

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Ketenanalyse zand. Aspect(en): 4.A.1

CO 2 Prestatieladder. Ketenanalyse zand. Aspect(en): 4.A.1 CO 2 Prestatieladder Ketenanalyse zand Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Aspect(en): 4.A.1 Datum: 04 april 2014 Inhoudsopgave 1.0 Identificatie... 3 2.0 Doelstelling...

Nadere informatie

Rangorde scope 3 emissies CO 2 -Prestatieladder niveau 4

Rangorde scope 3 emissies CO 2 -Prestatieladder niveau 4 CO 2 -Prestatieladder niveau 4 Inzicht in energieverbruik Scope 3 emissiebronnen Op grond van normeis 4.A.1. van het Handboek zijn de meest materiële scope 3 emissies over het jaar 2013 in kaart gebracht.

Nadere informatie

KETENANALYSE DIESELVERBRUIK SCOPE 3 EMISSIE

KETENANALYSE DIESELVERBRUIK SCOPE 3 EMISSIE KETENANALYSE DIESELVERBRUIK SCOPE 3 EMISSIE Erp, december 2014 Opgesteld door: R. Kanner (intern) A. Heerkens (extern) Geaccordeerd door: B. Kerkhof Namens de directie INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Scope

Nadere informatie

Ketenanalyse staal Max Bögl Nederland B.V.

Ketenanalyse staal Max Bögl Nederland B.V. Ketenanalyse staal Max Bögl Nederland B.V. 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is een ketenanalyse... 3 1.2 Activiteiten Max Bögl... 3 1.3 Opbouw... 3 Stap 1: Globale

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Ketenanalyse woonwerkverkeer Klaver Giant Groep

CO2-Prestatieladder. Ketenanalyse woonwerkverkeer Klaver Giant Groep CO2-Prestatieladder Ketenanalyse woonwerkverkeer Klaver Giant Groep Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is een ketenanalyse... 3 1.2 Doel van de ketenanalyse... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Scope 3 emissies

Nadere informatie

Ketenanalyse stalen buispalen 2013

Ketenanalyse stalen buispalen 2013 Ketenanalyse stalen buispalen Genemuiden Versie 1.0 definitief \1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Leeswijzer 3 De -prestatieladder 4.1 Scopes 4. Niveaus en invalshoeken 5 3 Beschrijving van de waardeketen

Nadere informatie

Ketenanalyse. Reduceren van primaire bouwmaterialen

Ketenanalyse. Reduceren van primaire bouwmaterialen Ketenanalyse Reduceren van primaire bouwmaterialen Ketenanalyse 2016 Uitgevoerd voor: Van der Wiel Holding BV Bezoekadres: De Meerpaal 11 9206 AJ Drachten info@vanderwiel.nl Uitgevoerd door: AMK Inventis

Nadere informatie

Rapport Ketenanalyse van prefab beton in project Harlingen. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Rapport Ketenanalyse van prefab beton in project Harlingen. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Rapport Ketenanalyse van prefab beton in project Harlingen Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse? 3 1.2. Activiteiten

Nadere informatie

Ketenanalyse herverlichting "Doorgaande wegen gemeente Sint-Michielsgestel"

Ketenanalyse herverlichting Doorgaande wegen gemeente Sint-Michielsgestel Ketenanalyse herverlichting "Doorgaande wegen gemeente Sint-Michielsgestel" Auteur: Nick van Moerkerk Versie: 1.3 Datum: 07-07-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum:

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer 2014 Ketenanalyse Woon- Werkverkeer Rapportage: KAWWV 2014 Datum: 12 Augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.1.1 Zakelijke

Nadere informatie

Rapportage Scope 3 Emissies

Rapportage Scope 3 Emissies Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard Haarsma Groep BV Waltaweg 6 8765 LP Tjerkwerd T: 0515

Nadere informatie

Memo introductie inventarisatie scope 3

Memo introductie inventarisatie scope 3 Memo introductie Memo introductie CO 2 -prestatieladder MVO medewerker Naam: R. van Mourik Manager QHSE Naam: B.F. Maas Datum: 7 november 2014 Datum: 7 november 2014 Handtekening: Handtekening: Kamer van

Nadere informatie

Ketenanalyse staal. Max Bögl Nederland B.V.

Ketenanalyse staal. Max Bögl Nederland B.V. Ketenanalyse staal Max Bögl Nederland B.V. 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 1.1 Wat is een ketenanalyse 3 1.2 Activiteiten Max Bögl 3 1.3 Opbouw 3 Stap 1: Globale berekening van scope 3 emissies

Nadere informatie

Ketenanalyse HKS-Van Mechelen-Eindverwerkers. Versie Inleiding

Ketenanalyse HKS-Van Mechelen-Eindverwerkers. Versie Inleiding Ketenanalyse HKS-Van Mechelen-Eindverwerkers Versie 31-12-2015 Inleiding Van Mechelen recycling b.v. verwerkt een groot deel van de bij Liander n.v. door HKS ingezamelde grondkabel. Na verwerking ontstaan

Nadere informatie

Ketenanalyse. Aannemingsbedrijf van der Meer. Datum: 4 december 2014. Pagina 1 van 11

Ketenanalyse. Aannemingsbedrijf van der Meer. Datum: 4 december 2014. Pagina 1 van 11 Ketenanalyse Aannemingsbedrijf van der Meer Datum: 4 december 2014 Status: definitief Pagina 1 van 11 Ketenanalyse Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. November 2014 Bedrijfsgegevens Bedrijf: Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A.1 Meest materiele scope III emissies

Jade Beheer B.V. 4.A.1 Meest materiele scope III emissies Jade Beheer B.V. 4.A.1 Meest materiele scope III emissies Meest materiele scope III emissies Inleiding Dit rapport bevat een analyse van de scope III emissies van Jade Beheer B.V. om te voldoen aan eis

Nadere informatie

Ketenanalyse Beton in project "Gemeente Eindhoven, Tempel fase 3, west"

Ketenanalyse Beton in project Gemeente Eindhoven, Tempel fase 3, west Ketenanalyse Beton in project "Gemeente Eindhoven, Tempel fase 3, west" Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Scope III analyse 2015

Scope III analyse 2015 Scope III analyse 2015 Beheer document Versie Datum wijziging Gewijzigd door Scope III Analyse 12-5-2016 M. Hoogeland Inhoud Inleiding... 4 1.De waardeketen... 4 Algemene beschrijving... 4 Meetperiode...

Nadere informatie

Emissie inventaris Brouwers Groenaannemers SCOPE 3 ANALYSE

Emissie inventaris Brouwers Groenaannemers SCOPE 3 ANALYSE Emissie inventaris Brouwers Groenaannemers SCOPE 3 ANALYSE 1. INLEIDING De uitstoot van CO2 kan in kaart worden gebracht aan de hand van drie scope s. Emissies in scope 1 zijn alle directe emissies. Scope

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Ketenanalyse diesel. Aspect(en): 4.A.1

CO 2 Prestatieladder. Ketenanalyse diesel. Aspect(en): 4.A.1 CO 2 Prestatieladder Ketenanalyse diesel Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Aspect(en): 4.A.1 Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Datum: 17 april 2014 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding... 3 2.0 Doelstelling...

Nadere informatie

Aanleg van nutsvoorzieningen

Aanleg van nutsvoorzieningen 3: Analyse van GHG-genererende (ketens van) activiteiten Afdeling KAM Blad 1 van 11 Aanleg van nutsvoorzieningen Blad 2 van 11 Voorwoord In het kader van de gestelde eisen in de CO 2 -prestatieladder van

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon-werk verkeer VBK Noord B.V. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse Woon-werk verkeer VBK Noord B.V. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse Woon-werk verkeer VBK Noord B.V. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten VBK

Nadere informatie

Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard

Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard 2014 Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard Gebr. Algra B.V. Huchten 1 9222 LP Drachtstercompagnie

Nadere informatie

Rapport 16 oktober 2014

Rapport 16 oktober 2014 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014 AANEMINGSBEDRIJF VAN DER ZANDEN BV EN VAN DER ZANDEN MILIEU BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER Rapport 16 oktober 2014 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Jeroen Buijs Christine Wortmann 9 oktober 2014 Arjan Timmer +31 6 46 13 95 18 Referentie CW/141237 FL-groep

Jeroen Buijs Christine Wortmann 9 oktober 2014 Arjan Timmer +31 6 46 13 95 18 Referentie CW/141237 FL-groep Jeroen Buijs Christine Wortmann 9 oktober 2014 Arjan Timmer +31 6 46 13 95 18 Referentie CW/141237 FL-groep 1/18 1. Inleiding 3 2. Doelstelling van het opstellen van de ketenanalyse 5 3. Scope 6 4. Systeemgrenzen

Nadere informatie

1 Inleiding. Buro Cleijsen Pagina 1 van 9

1 Inleiding. Buro Cleijsen Pagina 1 van 9 1 Inleiding In het kader van het behalen van niveau 4 op de CO2-Prestatieladder voert de KoningGroep twee analyses uit van een GHG (Green House Gas) genererende keten. De dominantie analyse en de keten

Nadere informatie

Ketenanalyse Upstream Transport CO2-Prestatieladder

Ketenanalyse Upstream Transport CO2-Prestatieladder CO2-Prestatieladder Opgesteld door Inhoudsopgave Ketenanalyse Upstream Transport... 1 CO2-Prestatieladder... 1 Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Vaststellen onderwerpen ketenanalyses... 3 1.2 Leeswijzer...

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

Ketenanalyse Transport. Rapportage: KAS 2016 Datum: Opgesteld door: Rick Arts/Monique Harmsen Versie: 1.3

Ketenanalyse Transport. Rapportage: KAS 2016 Datum: Opgesteld door: Rick Arts/Monique Harmsen Versie: 1.3 2015-2016 Ketenanalyse Transport Rapportage: KAS 2016 Datum: 21-11-2016 Opgesteld door: Rick Arts/Monique Harmsen Versie: 1.3 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.2 Identificeren

Nadere informatie

Ketenanalyse diensten ingenieursbureau

Ketenanalyse diensten ingenieursbureau Ketenanalyse diensten ingenieursbureau Titel : Ketenanalyse diensten ingenieursbureau Robert Bosch B.V. Status : definitief Versie : 1.0 Datum : 19-08-2014 Auteurs : Martin Vos, Willem Groenendijk, Johan

Nadere informatie

CO2 Prestatieladder Ketenanalyse Scope 3 emissies.

CO2 Prestatieladder Ketenanalyse Scope 3 emissies. CO2 Prestatieladder Ketenanalyse Scope 3 emissies. Appelweg 1 4782PX Moerdijk Versie Controle Opgesteld door Vrijgave 1 E. Raats G.J.P. Schilt-Kamerbeek T. Schilt KAM-manager KVGM-coördinator Algemeen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 5 CO 2 -Prestatieladder

Voortgangsrapportage 5 CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. BRANDSTOF... 4 REDUCTIEDOELSTELLING... 4 RESULTATEN... 4 3. ELEKTRICITEIT... 5 4. GROENAFVAL... 6 KETENANALYSE... 6 REDUCTIEDOELSTELLING... 6 HOEVEELHEID

Nadere informatie

Evaluatie ketenanalyse Prefab Beton inzake CO 2 prestatieladder

Evaluatie ketenanalyse Prefab Beton inzake CO 2 prestatieladder Evaluatie ketenanalyse Prefab Beton inzake CO 2 prestatieladder Arnhem, 25 november 2010 KEMAi 18810002-TOS/HSM 10-5019 Evaluatie ketenanalyse Prefab Beton inzake C0 2 prestatieladder Arnhem, 25 november

Nadere informatie

Ketenanalyse Scope 3 Emissie Zandopbrengen project Rondweg Garyp Verplaatsing zand met de focus op Project De Haak om Leeuwarden

Ketenanalyse Scope 3 Emissie Zandopbrengen project Rondweg Garyp Verplaatsing zand met de focus op Project De Haak om Leeuwarden Ketenanalyse Scope 3 Emissie Zandopbrengen project Rondweg Garyp Verplaatsing zand met de focus op Project De Haak om Leeuwarden Haarsma Groep BV Waltaweg 6 8765 LP Tjerkwerd T: 0515 579 100 E: info@haarsmagroep.nl

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 1 CO 2 -Prestatieladder

Voortgangsrapportage 1 CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. BRANDSTOF, SCOPE ÉÉN EMISSIE... 4 2.1 REDUCTIEDOELSTELLING... 4 2.2 RESULTATEN... 4 3. ELEKTRICITEIT, SCOPE TWEE EMISSIE... 5 3.1 REDUCTIEDOELSTELLING...

Nadere informatie

4.A.1 Inventaris ketenanalyse 1

4.A.1 Inventaris ketenanalyse 1 4.A.1 Inventaris ketenanalyse 1 Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

DOMINANTIEANALYSE SPIE NEDERLAND B.V.

DOMINANTIEANALYSE SPIE NEDERLAND B.V. SPIE NEDERLAND BV REVISIE 01 14 MEI 2014 SPIE NEDERLAND B.V. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. DE DISTRIBUTIE EN VERMENIGVULDIGING VAN DIT DOCUMENT OF DELEN HIERVAN IS ALLEEN MET SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN

Nadere informatie

Meest Materiële scope 3 emissies

Meest Materiële scope 3 emissies Meest Materiële scope 3 emissies Opdrachtgever Maurice Huits Vialis Contactpersoon Christine Wortmann 06 4613 9518 Rapportage Referentie CW/160562 Versie 1.1 Datum 19 oktober 2016 Status Definitief Inhoudsopgave

Nadere informatie

Memo Meest Materiële Emissies CO 2 -Prestatieladder

Memo Meest Materiële Emissies CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Gevolgde stappen 3 3 Doelstelling Scope 3 emissie-inventaris 4 4 Vaststellen Scope 3 grenzen 4 5 Scope 3 emissiecategorieën 5 6 Datacollectie

Nadere informatie

Reductie. Scope 3. 4.B.1 Reductie; scope 3 Versie 1.0

Reductie. Scope 3. 4.B.1 Reductie; scope 3 Versie 1.0 Reductie Scope 3 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 3.0 Auteur(s) Erik Luiken Kenmerk 4.B.1 Reductie; scope 3 Datum 28-02-2017 Inhoudsopgave 1 INLEIDING EN DOEL... 3 1.1 CO2 - Prestatieladder...

Nadere informatie

Gebr. Beentjes GWW B.V. Ketenanalyse beton inkoop

Gebr. Beentjes GWW B.V. Ketenanalyse beton inkoop Gebr. Beentjes GWW B.V. Ketenanalyse beton inkoop Gebr. Beentjes GWW, 15 mei 2014 Bijgewerkt d.d. 30 april 2015 t.b.v. het stappenplan Goedkeuring directie: 2 Gebr. Beentjes GWW Ketenanalyse beton inkoop

Nadere informatie

Review CO 2 -studie ZOAB Rasenberg

Review CO 2 -studie ZOAB Rasenberg Review CO 2 -studie ZOAB Rasenberg Notitie Delft, maart 2011 Opgesteld door: M.N. (Maartje) Sevenster M.E. (Marieke) Head 2 Maart 2011 2.403.1 Review CO 2 -studie ZOAB Rasenberg 1 Inleiding Binnen de prestatieladder

Nadere informatie

Ketenanalyse Papier. Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1

Ketenanalyse Papier. Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 2015 Ketenanalyse Papier Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Ketenanalyse papier... 4 1.1 Keten van papier... 4 2.2 Identificeren

Nadere informatie

Ketenanalyse bermgras. Groen Beheer Grafhorst B.V.

Ketenanalyse bermgras. Groen Beheer Grafhorst B.V. Ketenanalyse Bermgras Groen Beheer Grafhorst B.V. Colofon Titel Ketenanalyse bermgras Status Definitief Versie 1.0 Datum 23-7-2014 Auteurs Martin Vos, Jan Bakker 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding

Nadere informatie

Ketenanalyse Plaatsen Dynamische Route Informatie Panelen (DRIPS) Compass Infrastructuur Nederland B.V.

Ketenanalyse Plaatsen Dynamische Route Informatie Panelen (DRIPS) Compass Infrastructuur Nederland B.V. Ketenanalyse Plaatsen Dynamische Route Informatie Panelen (DRIPS) Compass Infrastructuur Nederland B.V. Auteur: Nick van Moerkerk Versie: 1.2 Datum: 18-06-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk

Nadere informatie

Ketenanalyse Staal in project "De Gagel" Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse Staal in project De Gagel Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse Staal in project "De Gagel" Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten VBK Groep

Nadere informatie

Ketenanalyse Diesel. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse Diesel. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse Diesel Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Maas BV 3 1.3. Opbouw 4 Stap 1:

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 12 Verantwoording Titel jaar 2012 : Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half Versie : 1.0 Datum : 14-11-2012

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon-werk verkeer Hollandia BV. Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse Woon-werk verkeer Hollandia BV. Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse Woon-werk verkeer Hollandia BV Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Hollandia 3 1.3. Doel

Nadere informatie

Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard

Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard 2013 Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Bruco Zegveld

Nadere informatie

VERSIEBEHEER. Aangepast Omschrijving

VERSIEBEHEER. Aangepast Omschrijving VERSIEBEHEER Versie Datum Aangepast door Omschrijving 1.2 18/5/215 KMe Tabel 1 geactualiseerd i.v.m. nieuwe uitstootgegevens 214 1.1 12/5/214 KMe Tabel 1 geactualiseerd i.v.m. Eemland 1. 12/7/213 CBl/KMe

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Opgesteld door: Wouter van

Nadere informatie

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: april 2014 Concept Versie 1 Maart 2014 Pagina

Nadere informatie

Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard

Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard 2013 Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Bruco Zegveld

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 Emissie-inventaris met CO2-Footprint www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage H1-2014

Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Naam Paraaf Datum Steller W.B.R. Weening November 2014 Inhoudsopgave D38.Carbon Footprint Report H1-2014.doc 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

Ketenanalyse Afval 1/16

Ketenanalyse Afval 1/16 Ketenanalyse Afval Opdrachtgever Contactpersoon Document Nathanya Sandelowsky Katelijn van den Berg 30 juni 2014 Wolter en Dros 06 543 11 789 Referentie LM/141017 1/16 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1

Nadere informatie

EMISSIE- INVENTARIS 2015. 2-mei 2016, www.dehaasmaassluis.nl

EMISSIE- INVENTARIS 2015. 2-mei 2016, www.dehaasmaassluis.nl EMISSIE- INVENTARIS 015 -mei 016, www.dehaasmaassluis.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Introductie 3 1. Organisatorische grens 3 1.3 Basisjaar 3 1.4 Wijziging berekening ten opzichte van 014 3 1.5

Nadere informatie

Ketenanalyse Staal in project Julianasluizen. Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse Staal in project Julianasluizen. Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse Staal in project Julianasluizen Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Hollandia 3 1.3. Doel

Nadere informatie

Meest Materiële Emissies Scope 3

Meest Materiële Emissies Scope 3 Meest Materiële Emissies Scope 3 Opdrachtgever Contactpersoon Document B. Horsthuis K. van den Berg 2 april 2012 VolkerWessels BVGO +31 6 15 87 29 69 Referentie KB/111694 1/13 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Resultaten van twee GHG genererende ketenanalyses van DVDI

Resultaten van twee GHG genererende ketenanalyses van DVDI Resultaten van twee GHG genererende ketenanalyses van DVDI Inhoud Doel en werkzaamheden Stap 1 Globale omschrijving bedrijfskolom DVDI en gerelateerde scope 3 emissies Stap 2 Keuze van twee scope 3 emissiebronnen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 17 maart 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014 Carbon footprint Op basis van de diverse soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Den Ouden Groep berekend. 9,8 38,6 51,6 Diesel personenwagens Diesel combo's en busjes Hybride personen wagens

Nadere informatie

Kwantitatieve reductiedoelstelling

Kwantitatieve reductiedoelstelling CO 2 Prestatieladder Kwantitatieve reductiedoelstelling Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Aspect(en): 3.B.1, 3.B.2, 4.B.1, 1.D.1 Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Datum: 18 april 2014 Inhoudsopgave 1.0

Nadere informatie

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2013 GEBR. DE JONGH BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER. Rapport GJT-CO2.1238.07..

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2013 GEBR. DE JONGH BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER. Rapport GJT-CO2.1238.07.. CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2013 GEBR. DE JONGH BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER Rapport GJT-CO2.1238.07..R Opdrachtgever : Transportbedrijf Gebr. de Jongh BV t.a.v. de heer

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010 De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Oktober 2012 Definitief (aangepast op ) 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

[NIEUWSBRIEF NR. 2 JELLE BIJLSMA BV] 1 december 2014

[NIEUWSBRIEF NR. 2 JELLE BIJLSMA BV] 1 december 2014 Voortgangsrapportage CO 2-emissiereductie Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze eerste voortgangsrapportage sinds we gecertificeerd zijn op de CO 2-prestatieladder. De gehele voortgangsrapportage

Nadere informatie

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris 2013 Visser Assen Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien juni 2014 Definitief S.G. Jonker R. van der Veen AMK Inventis Advies en Opleiding 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Uitwerking ketenanalyse scope 3 emissies In situ beton Transport materiaal & materieel

Uitwerking ketenanalyse scope 3 emissies In situ beton Transport materiaal & materieel Uitwerking ketenanalyse scope 3 emissies In situ beton Transport materiaal & materieel Rapportnummer 3501030DR01 Datum 24 juni 2015 Relatienummer 12463 ADVISEUR M.V. van den Bovenkamp M.Sc. AUTEUR(S) BEWERKT

Nadere informatie

4.A.1. Ketenanalyse Scope 3 Emissie Inhuur onderaannemers voor projecten

4.A.1. Ketenanalyse Scope 3 Emissie Inhuur onderaannemers voor projecten BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. 2014 4.A.1. Ketenanalyse Scope 3 Emissie Inhuur onderaannemers voor projecten Bruco Zegveld B.V. Heifra B.V. Ouwejan & F. de Bruijn Infra B.V. Ouwejan & F. de Bruijn Materieel

Nadere informatie

Product Markt Combinatie. Bruins en Kwast Meest materiële Scope 3 emissies

Product Markt Combinatie. Bruins en Kwast Meest materiële Scope 3 emissies 1 Product Markt Combinatie Bruins en Kwast Meest materiële Scope 3 emissies Versiebeheer Versie Datum aanmaak Gemaakt door 0.1 18-6-2015 Qonsultar, HvdV 1.0 19-6-2015 Qonsultar, HvdV Wijzigingen t.o.v.

Nadere informatie

De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Stef Jonker Datum: 26 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke...

Nadere informatie

Ketenanalyse Tijdelijke Verkeersborden Traffic Service Nederland

Ketenanalyse Tijdelijke Verkeersborden Traffic Service Nederland Ketenanalyse Tijdelijke Verkeersborden Traffic Service Nederland Auteur: Nick Ooms, Margriet de Jong Bedrijf: Traffic Service Nederland Autorisatiedatum: 15-07-2016 Versie: 1.1 Handtekening autoriserend

Nadere informatie

Ketenanalyse grasmaaien

Ketenanalyse grasmaaien Ketenanalyse grasmaaien Criteria Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 3.0 Opgesteld door Paul Bremmer en Marco Vermeulen Opgesteld op 05-04-2017 Inhoudsopgave 1 INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 2

Nadere informatie

Ketenanalyse wissels. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse wissels. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse wissels Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. voestalpine 3 1.3. Opbouw 3 Stap 1: Globale

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

Ketenanalyse Staal in project "Groene Verbinding A15"

Ketenanalyse Staal in project Groene Verbinding A15 Ketenanalyse Staal in project "Groene Verbinding A15" Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten

Nadere informatie

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV.

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon Footprint 1 e half jaar 2015 J.M. de Wit Groenvoorziening BV Pagina 1 van 13 Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: J.M. de Wit Groenvoorziening BV Bezoekadres:

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

CO2 Prestatieladder 2014

CO2 Prestatieladder 2014 CO2 Prestatieladder 2014 Brouwers Holding BV en daarmee de bedrijven Adhetec BV en Pro-Emium BV hebben de doelstelling om te voldoen aan niveau één, twee, drie, vier en vijf van de CO2 Prestatieladder

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief Periodieke rapportage 2 e helft 18 maart 2015 versie definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie