Beleidsregel Hogere waarden Regio Midden-Holland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsregel Hogere waarden Regio Midden-Holland"

Transcriptie

1 Beleidsregel Hogere waarden Regio Midden-Holland Versie: 2 Gouda, 16 april

2 Voorwoord Voor u ligt het aangepaste hogere waarde beleid. Dit aangepaste hogere waarde beleid komt in de plaats van het in 2007 opgestelde hogere waarde beleid. Om het hogere waarde beleid toegankelijker te maken, is een uitgebreide samenvatting geschreven met daarin een uitleg van de werking van het hogere waarde beleid. Om een acceptabel woon- en leefklimaat te realiseren, is beschreven hoe met het ontwerp van woningen of woongebieden rekening gehouden kan worden met de geluidsbronnen in de omgeving. Om het hogere waarde beleid toe te lichten, is beschreven wat verstaan wordt onder de verschillende termen die worden gehanteerd. Om aan te geven in welke fase van een plan een hogere waarde wordt vastgesteld, is beschreven welke wetgeving van toepassing is rondom het vaststellen van een hogere waarde. Door in het hogere waarde beleid deze beschrijvingen op te nemen, is getracht om voor alle partijen die me het hogere waarde beleid te maken krijgen, informatie mee te geven hoe met geluid omgegaan kan worden. 2

3 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1 Inleiding 8 2 Wettelijk kader 10 3 Geluid als kans 11 4 Beleid regio Midden-Holland Afweging bij Hogere waarde volgens de Wet geluidhinder Voorwaarden Geluidsluwe gevel, nadere toelichting Geluidsluwe buitenruimten, nadere toelichting Bestaande bebouwing, nadere toelichting Dove gevel Andere geluidsgevoelige gebouwen Interimwet stad-en-milieubenadering Onderzoek naar maatregelen Overgangstermijn 19 5 Relaties met overige wet en regelgeving Relatie met bestemmingsplan, Wro Relatie met WABO vergunningen Relatie met binnenwaarde en bouwvergunning (WABO vergunning voor bouwen) Spectrum bij railverkeerslawaai Reconstructie 21 Literatuur verwijzingen 22 Definities 23 Bijlagen: Bijlage 1 Normen uit de Wet geluidhinder 25 Bijlage 2 Stroomschema met hogere waarde procedure in relatie met bestemmingsplan procedure 34 3

4 Samenvatting van het hogere waarde beleid Een akoestisch onderzoek wordt uitgevoerd bij ruimtelijke procedures, zoals bestemmingsplannen. De Wet geluidhinder geeft voorkeursgrenswaarden aan. Wanneer uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting op de te bouwen woningen of andere geluidsgevoelige objecten hoger is dan deze voorkeursgrenswaarde, moeten maatregelen worden onderzocht. Als eerste moeten maatregelen bij de bron worden onderzocht, bijvoorbeeld stil wegdek bij verkeerslawaai; als tweede worden maatregelen in de overdracht onderzocht, bijvoorbeeld een geluidscherm of een wal en daarna worden maatregelen bij de ontvanger onderzocht (bijvoorbeeld geluidisolatie aan een woning). Met de maatregelen bij de bron en in de overdracht wordt ernaar gestreefd om te voldoen aan de voorkeursgrenswaarde. Het treffen van deze maatregelen is verplicht, tenzij deze maatregelen: - te weinig reductie opleveren (onvoldoende doeltreffend zijn) of; o stedenbouwkundig ongewenst zijn, danwel; o verkeerskundig ongewenst zijn, danwel; o vervoerskundig ongewenst zijn, danwel; o landschappelijk ongewenst zijn, danwel; o financieel niet haalbaar zijn. Als uit het onderzoek blijkt dat maatregelen nodig zijn en dat na het treffen van maatregelen niet voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde kan een hogere waarde worden vastgesteld door het bevoegd gezag, tot ten hoogste de maximale grenswaarde, De normen in cijfers. Voor industrielawaai bedraagt de voorkeursgrenswaarde 50 db(a) en de maximale grenswaarde in de meeste gevallen 55 db(a) of 60 db(a). Voor wegverkeerslawaai is in de meeste gevallen de voorkeursgrenswaarde 48 db en de maximale grenswaarde (afhankelijk van de situatie) 53 db, 58 db, 63 db of 68 db. Voor railverkeerslawaai is in de meeste gevallen de voorkeursgrenswaarde 55 db en de maximale grenswaarde 68 db. Een hogere waarde wordt dus vastgesteld voor waarden boven de voorkeursgrenswaarde maar onder de maximale grenswaarde. Zie ook figuur A. Bij het vaststellen van hogere waarden wordt dit beleid toegepast. Maximale grenswaarde hogere waarde Voorkeursgrenswaarde Geluidsbelasting Figuur A Schematische werking hogere waarden. Hogere waarden mogen niet zomaar worden vastgesteld. Vaste voorwaarden vanuit het gemeentelijk Hogere waarde beleid zijn: er moet een geluidsluwe gevel aanwezig zijn en een geluidsluwe buitenruimte. Een gevel is de buitenwand van een gebouw (bijvoorbeeld woning, school, ziekenhuis, verzorgingshuis, enz.). Een geluidluwe buitenruimte is bijvoorbeeld een balkon of tuin die grenst aan een geluidluwe gevel. In deze samenvatting worden de uitzonderingen, bestaande woningen en geen buitenruimte, weggelaten. 4

5 Toelichting geluidsluwe gevel en geluidsluwe buitenruimte Bij het vaststellen van hogere waarden die meer dan 5 db boven de voorkeursgrenswaarde zijn, moet het gebouw een geluidsluwe gevel hebben. Als een buitenruimte wordt gerealiseerd, dan moet in deze situatie de buitenruimte geluidsluw zijn. We onderscheiden drie verschillende situaties: 1. er is één weg (of spoorlijn of industrieterrein) 2. er zijn twee of meer wegen (of spoorlijnen of industrieterreinen) 3. er zijn één of meer wegen, spoorlijnen en/of industrieterreinen. Ad 1, er is één weg (of spoorlijn of industrieterrein) Een gevel is geluidsluw, als voor deze gevel voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde. In figuur B is een voorbeeld weergegeven van een woning langs een weg. De voorgevel wordt door het geluid van de langsrijdende auto s belast. Daarom moet een hogere waarde worden vastgesteld. De achtergevel is door de woning afgeschermd van de weg. Zo wordt een geluidsluwe gevel verkregen. De tuin die aan deze gevel grenst, is dan een geluidsluwe buitenruimte. geluidsluwe gevel Figuur B Eén bron en één woning. bron Ad 2, er zijn twee of meer wegen (of spoorlijnen of industrieterreinen) Bij twee of meer wegen (of spoorlijnen of industrieterreinen) worden de geluidsbelastingen opgeteld. In dit geval moet één van de gevels van de woning voldoen aan de voorkeursgrenswaarde. bron In figuur C is een voorbeeld gegeven van twee rijen woningen langs twee wegen. De voorgevels van de woningen worden door het geluid van de langsrijdende auto s belast. De woningen die in de hoek aan elkaar grenzen worden door het geluid van de auto s van beide wegen belast. Omdat de twee rijen woningen in de hoek tegen elkaar zijn gebouwd, kan er geen geluid tussendoor. De woningen schermen het geluid van de weg af. Zo heeft elke woning een geluidsluwe achtergevel. Door de tuinen van de woningen aan de geluidsluwe zijde te maken, wordt ook voldaan aan de eis voor een geluidsluwe buitenruimte. geluidsluwe gevels Figuur C Twee bronnen en twee rijen woningen. bron 5

6 Ad 3, er zijn één of meer wegen, spoorlijnen en/of industrieterreinen. Als er geluid van verschillende soorten bronnen aanwezig is (bijvoorbeeld een weg en een spoorlijn), moeten deze bronnen gewogen worden opgeteld. De reden is dat railverkeerslawaai anders wordt ervaren dan wegverkeerslawaai. Zo is de voorkeursgrenswaarde voor railverkeerslawaai 7 db hoger dan voor wegverkeerslawaai. De weging bestaat eruit dat met behulp van formules de hinder van de verschillende bronnen in db wordt gelijkgetrokken. Het gewogen optellen wordt beschreven in verschillende rekenmethodes. Voor het optellen van geluid voor een hogere waarde, is gekozen voor de rekenmethode volgens de Wet geluidhinder. Zie paragraaf 4.3 voor een verwijzing naar deze rekenmethode. In de Wet geluidhinder is een correctie (aftrek) opgenomen in verband met de toekomstverwachting voor wegverkeer. Verwacht wordt dat wegverkeer stiller wordt. Daarom wordt voor wegen met een snelheid tot 70 km/h 5 db afgetrokken en voor wegen met een snelheid van 70 km / uur en hoger 2 db. Volgens de rekenmethode om verschillende soorten lawaai op te tellen moet voor wegverkeerslawaai zonder aftrek worden gerekend. In het Midden-Holland gebied wordt met deze rekenmethode echter inclusief deze aftrek gerekend. bron geluidsluwe gevels In figuur D is een voorbeeld gegeven van rondom aaneengesloten bebouwing. Aan de binnenzijde wordt een geluidsluwe gevel gemaakt. De buitenzijde wordt belast door geluid. De binnenzijde van de bebouwing wordt niet belast en is daardoor geluidsluw. Door aan de binnenzijde de tuinen, of een tweede tuin te maken, is er ook een geluidsluwe buitenruimte. bron bron Figuur D - Drie bronnen en een aaneengesloten bebouwing. 6

7 Alternatief voor geluidsluwe gevel Er zijn natuurlijk ook situaties dat een geluidsluwe gevel niet realiseerbaar is. In een dergelijk geval is er de mogelijkheid om een afsluitbare buitenruimte te realiseren. Dit is bijvoorbeeld een serre. In de figuur 3.4 is een rij woningen weergegeven, die een serre hebben aan de achterzijde van de woning. In figuur 3.5 is deze rij woning nogmaals weergegeven, maar nu schuin van de voorzijde. In figuur 3.6 is een zijaanzicht en een bovenaanzicht van een van deze woningen weergegeven. Figuur 3.4 Rij woningen met serre, aanzicht schuin van achteren. Figuur 3.6 Zijaanzicht en bovenaanzicht van woning met serre. Figuur 3.5 Rij woningen met serre, aanzicht schuin van voren. Andere serre s zijn ook mogelijk. In figuur 3.4 is de woning in het rood weergegeven en de serre in het blauw. De gevel tussen het rood en blauw wordt dan als geluidsluwe gevel gezien. Tot slot In deze samenvatting zijn voorbeelden aangehaald. Er zijn natuurlijk situaties denkbaar waarin voor andere oplossingen gekozen wordt die hetzelfde effect hebben, namelijk goed omgaan met geluid op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. 7

8 1 Inleiding De Wet geluidhinder is opgezet om de hinder ten gevolge van geluid te beperken. Aan de eisen uit deze wet dient voldaan te worden. Een van de onderdelen in de Wet geluidhinder is de mogelijkheid tot het vaststellen van Hogere waarden met als doel aan te geven dat de locatie voor geluid minder geschikt is om te bouwen. Sinds de invoering van de Wet geluidhinder (1979) is er een systematiek opgesteld voor het vaststellen van hogere waarden, met criteria waaraan voldaan diende te worden. De Provincie Zuid- Holland, die de hogere waarden voor 2007 vaststelde, had ook beleid vastgesteld waaraan een hogere waarde diende te voldoen. Sinds 2007 is de bevoegdheid voor het vaststellen van hogere waarden grotendeels een bevoegdheid van de gemeente. Het vaststellen van een hogere waarde is een afwegingsproces. Om dit eenduidig en consistent uit te voeren is hiervoor in 2007 door de gemeente beleid vastgesteld. Hierdoor hoeft niet in elk hogere waarde besluit het afwegingsproces herhaald te worden, maar wordt steeds aangesloten bij het vastgestelde hogere waarde beleid. Dit vereenvoudigt het vaststellen van de hogere waarde besluiten. Inmiddels is het in steeds bredere kring bekend dat een hoge geluidsbelasting een negatieve invloed heeft op het woonklimaat en de gezondheid. Juist op locaties waar meer geluid aanwezig is, is een hogere waarde procedure noodzakelijk. Om de negatieve invloed op het woonklimaat en de gezondheid te verminderen, of te compenseren, zijn enkele voorwaarden opgenomen waaraan voldaan dient te worden bij het vaststellen van hogere waarden. Doel van het beleid is dan ook om in geluidsbelaste situaties een acceptabel woon- en leefklimaat te bieden ten aanzien van geluid. Tot nu toe wordt bij het vaststellen van hogere waarden uitgegaan van het beleid uit Dit hogere waarde beleid komt in de plaats van het eerder vastgestelde beleid. De voornaamste redenen voor de aanpassingen zijn het verduidelijken van de berekening van de cumulatie en de uitleg van de geluidsluwe gevel. Dit naar aanleiding van praktijkgevallen en vragen van en discussies met derden. Het hogere waarde beleid wordt toegepast bij het vaststellen van hogere waarden, door middel van een Hogere waarden besluit. Het Hogere waarde besluit wordt genomen op basis van de Wet geluidhinder, bij ruimtelijke procedures of reconstructiebesluiten. Door het volgen van een hogere waarde procedure wordt het mogelijk gemaakt om op een locatie waar meer geluid heerst dan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder toch nog woningen (of andere geluidgevoelige bestemmingen) te realiseren. Door de koppeling met de procedures in het kader van de Wet ruimtelijke ordening, is de hogere waarde nauw verbonden met deze Wet. Tijdens het opstellen van dit beleid, wordt het wetsvoorstel voor de geluidproductieplafonds (Swung 1) behandeld en mogelijk van kracht. Ten aanzien van de hogere waarden van de gemeenten treden geen wijzigingen op bij de inwerkingtreding van deze wet. Leeswijzer In hoofdstuk 2 wordt het wettelijk kader toegelicht. In hoofdstuk 3 worden voorbeelden gegeven over het omgaan met geluid in relatie met bouwplannen. In hoofdstuk 4 worden de eisen uit de Wet geluidhinder vermeldt ten aanzien van de hogere waarden, de aanvullende voorwaarden alsmede een toelichting op deze aanvullende voorwaarden en hoe hiermee omgegaan dient te worden. In hoofdstuk 5 is de relatie met andere wetgeving vermeld, om het hogere waarde besluit beter te kunnen plaatsen in het gehele traject van het realiseren van nieuwe ontwikkelingen. 8

9 Na hoofdstuk 5 zijn een literatuurverwijzing en een begrippenlijst opgenomen. In bijlage 1 zijn de normen uit de Wet geluidhinder opgenomen. In bijlage 2 is een stroomschema opgenomen, met daarin de relatie tussen de hogere waarde procedure en een ruimtelijke procedure. 9

10 2 Wettelijk kader In de Wet geluidhinder is opgenomen dat voor situaties waarbij een voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, een hogere waarde mag worden vastgesteld tot een bepaald maximum, een maximale grenswaarde. In de Wet geluidhinder worden al deze waarden de ten hoogste toelaatbare geluidsbelastingen genoemd. Om verwarring te voorkomen wordt in dit beleid gesproken over voorkeursgrenswaarde en maximale grenswaarden. Een hogere waarde wordt vastgesteld in het gebied tussen de voorkeursgrenswaarde en de maximale grenswaarde, zoals in de figuur hiernaast is uitgebeeld. De Wet geluidhinder kent een onderscheid in drie soorten lawaai, namelijk: - industrielawaai; - wegverkeerslawaai en; - railverkeerslawaai. Maximale grenswaarde hogere waarde Voorkeursgrenswaarde Geluidsbelasting Figuur 1 Schematische werking hogere waarden. Rondom de bronnen van deze soorten lawaai geldt een zone. Deze zone is een aandachtsgebied waarbinnen akoestisch onderzoek uitgevoerd dient te worden, indien sprake is van een van de hieronder genoemde situaties. De voorkeursgrenswaarde en maximale grenswaarde is afhankelijk van de situatie. De Wet geluidhinder onderscheidt hierin 3 situaties, te weten: realisatie van een nieuwe geluidsgevoelige bestemming in de zone, of vervanging van bestaande woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen door woningen in de zone; aanleg van een nieuwe bron, dat wil zeggen een industrieterrein, weg of spoorlijn, langs bestaande geluidsgevoelige bestemmingen; wijziging van een bron, dat wil zeggen: industrieterrein, weg of spoorlijn. Voor elke soort lawaai zijn de voorkeursgrenswaarden en maximale grenswaarden voor deze drie situaties weergegeven in bijlage 1 (Normen uit de Wet geluidhinder). De voorkeursgrenswaarden en maximale grenswaarden worden in tabellen weergegeven en richten zich op de hogere waarden die door de gemeentelijke overheden kunnen worden vastgesteld. In het kader van de sanering en bij wijziging van de Rijksinfrastructuur stelt de Minister van Infrastructuur en Milieu de hogere waarden vast. Hiervoor gelden andere voorkeursgrenswaarden en maximale grenswaarden. Deze komen in dit beleid niet aan bod. Sanering betekend bij geluid onderzoek doen naar de geluidsbelasting in saneringswoningen en als de geluidsbelasting boven een bepaalde waarde komt worden maatregelen aan de woning getroffen. 10

11 3 Geluid als kans Het realiseren van geluidsgevoelige bestemmingen (meestal het bouwen van woningen) op geluidsbelaste locaties is mogelijk, mits de uiteindelijke leefkwaliteit voldoende aandacht krijgt en een bepaalde leefkwaliteit wordt gerealiseerd. Uitgangspunt is dat wonen op locaties met hoge geluidsbelastingen niet hoeft te leiden tot een toename van de geluidshinder. Door geluid als kans te zien is het mogelijk om de toename van de geluidshinder te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken en wel de gewenste ontwikkeling van wegen of bedrijvigheid te realiseren. Door geluid in een vroeg stadium als ontwerp eis mee te nemen, is het mogelijk om een goed woon- en leefklimaat te scheppen en zo het aantal geluidsbelaste woningen minimaliseren. Voorwaarden om hieraan te voldoen zijn een akoestisch juiste indeling van ruimten in de woning en de realisatie van minimaal één geluidsluwe gevel en buitenruimte. Minimalisering aantal geluidsbelaste woningen Bij het ontwerpen van de woningen dient de situering ten opzichte van de weg, de spoorlijn of het industrieterrein in ogenschouw te worden genomen. In het volgende voorbeeld wordt een ontwikkeling langs een spoorlijn weergegeven. In figuur 2 zijn alle woningen loodrecht op de spoorweg gelegen. In figuur 3 is de eerste rij woningen parallel aan de spoorlijn gelegen, met daarachter de overige woningen. Figuur 2 Woningen loodrecht op de bron, spoorlijn. De woningen die loodrecht op het spoor staan hebben aan twee zijden een hoge geluidsbelasting en daarmee een slechte woonkwaliteit. Dit is het nadeel van de woningen die loodrecht op de bron zijn 11

12 gesitueerd. Deze woningen hebben geen geluidsluwe gevel, terwijl een geluidsluwe gevel goed is voor de gezondheid van de bewoners en het woongenot verhoogt. Figuur 3 Eerste lijn bebouwing parallel aan de bron, spoorlijn. De woningen parallel aan de bron hebben een geluidsluwe gevel. De woningen achter deze woningen hebben aan beide zijden een geluidsluwe gevel, doordat de bebouwing parallel aan het spoor het geluid afschermt. Dit geeft een verhoging van het woonklimaat ten opzichte van de situatie in figuur 2. Hoe hoger de bebouwing langs de bron, hoe beter de afscherming is. De bebouwing parallel aan de bron kan ook bestaan uit niet geluidgevoelige functies, bijvoorbeeld bedrijven. Akoestische indeling Door rekening te houden met de locatie van de geluidsbron, kan ervoor worden gezorgd dat de verblijfsruimten aan de stille zijde van de woning worden gerealiseerd. Gedacht moet worden aan met name woon- en slaapkamers. Hierna worden enkele voorbeelden aangehaald. In het boekje Stille Woonwijk van Stichting Innonoise is dit op bladzijde 35 door middel van figuren aangegeven. Zo kunnen de woonkamers en slaapkamers zoveel mogelijk aan de stille zijde van de woningen worden gesitueerd. De keuken, berging of verkeersruimten kunnen dan aan de lawaaiige zijde worden gerealiseerd. De blootstelling aan lawaai wordt op deze manier van indelen zo laag mogelijk gehouden. Dit heeft geresulteerd in de voorwaarde, dat minimaal een verblijfsruimte aan de geluidsluwe zijde moet zijn gesitueerd. Daarnaast wordt in het boekje aangegeven dat met de indeling van de woningen hinderlijk geluid binnen de woning zoveel mogelijk kan worden vermeden. Bijvoorbeeld door de woningen al dan niet gespiegeld te realiseren of om in de kelder installaties te realiseren. 12

13 De figuren van bladzijde 35 uit het boekje Stille Woonwijk van Stichting Innonoise zijn in figuur 4 weergegeven. Figuur 4 Schematische weergave van indelingen (Bron: Stichting Innonoise). Geluidsluwe gevel en geluidsluwe buitenruimte Met een geluidsluwe gevel wordt bedoeld een gevel waar de geluidsbelasting laag is. En met een geluidsluwe buitenruimte wordt bedoeld een buitenruimte die grenst aan een geluidsluwe gevel. Hoe wordt een geluidsluwe gevel gerealiseerd? Hierna volgen een aantal voorbeelden. Door het plaatsen van een scherm tussen de geluidsbon en de geluidsbelaste locatie, wordt een geluidsluwe plek/locatie gerealiseerd. Bij voldoende ruimte kan ook een geluidswal worden gerealiseerd. Zo wordt het geluid op de gevel verminderd. Bij een hoog liggende weg, kan met een relatief laag scherm een goede afscherming worden gerealiseerd. Door achter dit scherm laagbouw te realiseren, zal het geluid bij de bebouwing worden verminderd. Als de afscherming niet leidt tot een voldoende verlaging van het geluid op de gevel, wordt het woonklimaat nadelig beïnvloed. Het is dan nodig om het vele geluid op deze gevel te compenseren met een gevel waar minder of weinig geluid is. Dit wordt een geluidsluwe gevel genoemd. Hiermee wordt het wooncomfort sterk verbeterd. Als er geen ruimte is voor een scherm, kan bijvoorbeeld een gebouw als 1 e -lijns bebouwing als scherm worden gebruikt. Indien de geluidsbelasting zeer hoog is, kan overwogen worden om een vliesgevel (scherm vast aan gebouw) of dove gevel toe te passen. Ook hier geldt dat het woonklimaat nadelig wordt beïnvloed door veel geluid. Daarom is ook hier nodig om dit te compenseren door een gevel met minder of weinig geluid. Hiermee wordt het wooncomfort veraangenaamd. 13

14 Dit heeft geresulteerd in de voorwaarde dat een geluidsluwe gevel en/of buitenruimte moet worden gerealiseerd. In het eerder genoemde boekje Stille Woonwijk van de Stichting Innonoise zijn op bladzijde 19 schematische tekeningen opgenomen. In figuur 5 zijn deze figuren uit het boekje opgenomen. Figuur 5 Schematische weergave van afschermingen (Bron: Stichting Innonoise). Andere informatie Naast het boekje van de Stichting Innonoise is er meer literatuur over bouwen in relatie met geluid, bijvoorbeeld de factbook Ruimtelijke Ordening en Bouwgeoriënteerde maatregelen van het Agentschap NL van het Ministerie van infrastructuur en milieu, opgesteld door het CROW. Deze factbook is te downloaden van de site: In de literatuur verwijzing zijn nog een aantal publicaties opgesomd. 14

15 4 Beleid van de Regio Midden-Holland Met de wijziging van de Wet geluidhinder in 2007 hebben de gemeenten meer beleidsvrijheid gekregen om binnen het grenswaardenregime van de Wet geluidhinder (tussen voorkeursgrenswaarde en maximale grenswaarde) te opereren. Voor het vaststellen van Hogere Waarden hebben de gemeenten een beleid vastgesteld. Een beperkte aanpassing van het beleid is gewenst. Zo is er vaak discussie over de geluidsluwe gevel en geluidsluwe buitenruimte en de wijze waarop dit berekend dient te worden. Ook wordt er in het beleid verwezen naar het reken- en meetvoorschrift. Nu het reken- en meetvoorschrift is aangepast, is het beleid onbedoeld strenger geworden. Ook blijkt het beleid niet consequent te zijn voor de verschillende soorten lawaai. Het laten veranderen van functie van bestaande gebouwen of het opsplitsen van gebouwen is soms aanleiding om een bestemmingsplan procedure te volgen en daarbij ook een hogere waarde procedure te doorlopen. Maatregelen blijken in deze situaties niet altijd realistisch. Daarnaast is het laten vervallen van de ontheffingscriteria gewenst. De reden om de criteria uit het beleid van 2007 te laten vervallen is dat de gemeente in het bestemmingsplan afweegt waarom woningen (of andere geluidsgevoelige bestemmingen) op een bepaalde locatie ontwikkeld worden. Het hanteren van de criteria blijkt dan een dubbele toets te zijn. 4.1 Afweging bij Hogere waarde volgens de Wet geluidhinder De doelstelling van de Wet geluidhinder is dat zoveel mogelijk wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. Daarvoor kunnen maatregelen worden toegepast. In een aantal gevallen is duidelijk dat deze maatregelen onvoldoende of na afwegen van belangen onrealistisch zijn. Dan bestaat de mogelijkheid om een hogere waarde vast te stellen. Maatregelen Bij het nemen van maatregelen ter beperking van geluidshinder legt de Wet geluidhinder van oudsher prioriteit bij maatregelen aan de bron, zoals bijvoorbeeld toepassing van stille wegdekken, een vrachtwagenverbod of verlaging van de maximum snelheid. Als daarmee onvoldoende effect wordt bereikt, komen maatregelen in de overdrachtssfeer, wallen of schermen in aanmerking. Als laatste worden maatregelen bij de ontvanger zoals bijvoorbeeld gevelisolatie overwogen. De achtergrondgedachte van deze volgorde is een zo klein mogelijk gebied aan een hoog geluidsniveau bloot te stellen. De aandacht voor dit leidende principe is een wezenlijk element van de Wet geluidhinder. Afwegen van belangen Een hogere waarde wordt pas vastgesteld indien toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting tot de voorkeursgrenswaarde: - onvoldoende doeltreffend zal zijn, dan wel - overwegende bezwaren ontmoet van: o stedenbouwkundige, o verkeerskundige, o vervoerskundige, o landschappelijke of o financiële aard. Burgemeester en wethouders van gemeenten in de regio Midden-Holland stellen de hieronder opgenomen voorwaarden als beleidsregel vast. 15

16 4.2 Voorwaarden Geluidsluwe gevel Bij een hogere waarde van meer dan: - 53 db wegverkeerslawaai of; - 60 db railverkeerslawaai of; - 55 db(a) industrielawaai dient de woning of het andere geluidgevoelige gebouw gerealiseerd te worden met een geluidsluwe gevel. Bij het van toepassing zijn van een geluidsluwe gevel dient op elke verdieping met één of meer verblijfsruimten, ten minste één verblijfsruimte (bij voorkeur in te richten als slaapkamer) aan de geluidsluwe gevel te zijn gesitueerd Geluidsluwe buitenruimte Bij een hogere waarde van meer dan: - 53 db wegverkeerslawaai of; - 60 db railverkeerslawaai of; - 55 db(a) industrielawaai dient ten minste één buitenruimte van een woning of ander geluidgevoelig gebouw aan een geluidsluwe gevel te zijn gesitueerd Alternatief voor geluidsluwe gevel en buitenruimte Indien een geluidsluwe gevel niet aanwezig is, geldt de scheidingswand tussen een verblijfsruimte en een afsluitbare buitenruimte als geluidsluwe gevel (waarbij de buitenruimte dusdanig van afmetingen is dat deze de functie van buitenruimte kan vervullen) Bestaande gebouwen In de situatie dat een bestaande woning of ander (geluidsgevoelig) gebouw van functie wijzigt, bijvoorbeeld een grote woning wordt opgesplitst in twee of meer woningen (of appartementen) kan worden afgeweken van bovenstaande voorwaarden, als deze niet realiseerbaar zijn. Het vaststellen van hogere waarden vindt ook plaats bij bestaande woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen waarbij geen functie wijziging plaatsvindt. Ook in deze situaties kan het zijn dat maatregelen redelijkerwijs niet mogelijk of reëel zijn. In het betreffende Hogere waarde besluit wordt dit gemotiveerd met een verwijzing naar deze voorwaarde. 4.3 Geluidsluwe gevel, nadere toelichting In de voorwaarden is aangegeven in welke gevallen een woning dient te zijn voorzien van een geluidsluwe gevel. Aangezien een geluidsluwe gevel voor bewoners een grote verbetering van het leefklimaat is geldt in beginsel de voorwaarde voor een geluidsluwe gevel. Een uitzondering kan worden gemaakt voor de wijziging van bestaande bebouwing of voor het vaststellen van een hogere waarde bij bestaande bebouwing die voor het vaststellen van de hogere waarde al geen geluidsluwe gevel heeft en het redelijkerwijs niet mogelijk is om een geluidsluwe gevel te realiseren. Bij een eengezinswoning geld als geluidsluwe gevel, de gevel op de verdieping waar de buitenruimte aan grenst. 16

17 In de regio Midden-Holland hanteren wij voor de geluidsluwe gevel de volgende uitgangspunten: - indien een woning of ander geluidsgevoelig gebouw wordt belast door één zoneringsplichtige bron, is een geluidsluwe gevel een gevel waar de voorkeursgrenswaarde voor deze bron niet wordt overschreden; - indien een woning of ander geluidsgevoelig gebouw wordt belast door twee of meer zoneringsplichtige bronnen van één lawaaisoort (bijvoorbeeld twee wegen), is een geluidsluwe gevel een gevel waar de voorkeursgrenswaarde voor deze bron niet wordt overschreden door de som van de bronnen. Bij wegverkeerslawaai wordt dit bepaald inclusief aftrek artikel 110g Wet geluidhinder juncto artikel 3.6 Reken en meetvoorschrift geluidhinder 2006; - indien een woning of ander geluidsgevoelig gebouw wordt belast door twee of meer zoneringsplichtige bronnen van verschillende lawaaisoorten (bijvoorbeeld een weg en een spoorweg), is een geluidsluwe gevel een gevel waar de gecumuleerde geluidsbelasting niet meer bedraagt dan de voorkeursgrenswaarde, berekend overeenkomstig de methode uit hoofdstuk 2 van bijlage 1 van het reken en meetvoorschrift geluidhinder 2006 waarbij de geluidsbelasting van het wegverkeerslawaai inclusief aftrek artikel 110g Wet geluidhinder juncto artikel 3.6 Reken en meetvoorschrift geluidhinder 2006 is bepaald; 4.4 Geluidsluwe buitenruimten, nadere toelichting In de voorwaarden is aangegeven in welke gevallen een geluidsluwe buitenverblijfsruimte vereist is. Onder een geluidsluwe buitenverblijfsruimte wordt verstaan een buitenverblijfsruimte die grenst aan een geluidsluwe gevel. Voor geluidsluwe buitenruimten geldt ook paragraaf 4.3. Hierbij wordt uitgegaan van het invallende geluid op de gevel. Het realiseren van een buitenruimte is vanuit dit beleid geen verplichting. Deze eis geldt als een buitenruimte wordt gerealiseerd. 4.5 Bestaande bebouwing, nadere toelichting In sommige gevallen worden hogere waarden vastgesteld voor bestaande gebouwen, waarvan de bestemming wordt gewijzigd, bijvoorbeeld een woning wordt gesplitst in 4 woningen of een school wordt omgebouwd tot woningen. Ook kunnen hogere waarden vastgesteld worden voor bestaande woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen waarbij de bestemming gelijk blijft, bijvoorbeeld bij het aanleggen van een rotonde, wijzigen van een weg of het aanleggen van een nieuwe weg. Ook kunnen hogere waarden vastgesteld worden voor bestaande woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen, terwijl de woningen al van alle kanten worden belast door lawaai van geluidsbronnen. In deze situaties is het vaak moeilijker om aan de voorwaarden uit dit hoofdstuk te voldoen of kan niet voldaan worden aan de voorwaarden. Dit laatste kan ook opgaan in geval van monumenten. In dit soort situaties, die tot nu toe erg weinig zijn voorgekomen, hebben burgemeester en wethouders de mogelijkheid om af te wijken van de voorwaarden uit dit beleid. In het hogere waarde besluit wordt dit gemeld als afwijking van het hogere waarde beleid vanwege bestaande bebouwing zonder mogelijkheid van het aanbrengen van voorzieningen, waarbij de redenen waarom maatregelen niet (kunnen) worden getroffen, worden genoemd. 17

18 4.6 Dove gevel De regio Midden-Holland wenst het gebruik van de zogenaamde dove gevel zoveel mogelijk te vermijden. Daar waar dit niet anders kan dient het aantal dove gevels per woning tot maximaal één te worden beperkt. Per woning dient tenminste één gevel geluidsluw te zijn, met inachtneming van de uitzonderingen zoals genoemd in paragraaf Andere geluidsgevoelige gebouwen De Wet geluidhinder kent een opsomming van geluidsgevoelige bestemmingen, naast woningen ook geluidsgevoelige gebouwen, andere gezondheidszorggebouwen en geluidsgevoelige terreinen. Voor de gebouwen gelden ook de voorwaarden, met dien verstande dat het beleid op het gehele gebouw wordt getoetst en niet op elk onderdeel van het gebouw. Voor de geluidgevoelige terreinen geldt dit beleid niet. 4.8 Interimwet stad-en-milieubenadering De regio Midden-Holland heeft als uitgangspunt het gebruik van stap 3 van de systematiek van de Interimwet stad-en-milieubenadering zoveel mogelijk te vermijden. (Dit betekent het zoveel mogelijk vermijden van het afwijken van de milieunormen.) Dit is conform de systematiek van de Wet geluidhinder. Daar waar dit niet anders kan zal de regio Midden-Holland bij het verlenen van hogere waarden zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij de beleidsregel Hogere waarden. Wel zijn afwijkingen van deze beleidsregel mogelijk, voor situaties die uitzonderlijk zijn. Dit ter beoordeling van het College van burgemeester en wethouders. 4.9 Onderzoek naar maatregelen Zoals in paragraaf 4.1 is vermeld, wordt in de Wet geluidhinder onderscheid gemaakt in maatregelen bij de bron, in de overdracht en bij de ontvangers. Het toepassen van bron- en overdrachtsmaatregelen zal voor enkele woningen vanwege de kosten niet realistisch zijn. Aangezien het een bepaling is in de Wet geluidhinder, zullen keuzes omtrent maatregelen in de hogere waarden besluiten moeten worden gemotiveerd. Bronmaatregelen Per soort lawaai zijn de te onderzoeken bronmaatregelen: Wegverkeerslawaai: stil asfalt of ander stil wegdek, lagere snelheid Railverkeerslawaai: raildempers Industrielawaai: per bron geluidsmaatregelen bekijken Voor een aantal wegen is de gemeente bronbeheerder. Bij het verlenen van hogere waarden ten behoeve van gemeentelijke wegen zal de gemeente onderzoeken of een stil wegdek kan worden gerealiseerd. Dit wordt opgenomen in het beleid voor de uitvoering van het onderhoud van de wegdekken. Overdrachtsmaatregelen Met overdrachtsmaatregelen worden geluidsschermen en wallen bedoeld. Een geluidsscherm kost al snel circa 600 /m2. Aangezien de afscherming tussen een woning of ander geluidsgevoelig gebouw voor een goede werking een behoorlijke lengte dient te hebben, nemen de kosten voor een 18

19 geluidsscherm al snel toe. Voor een bouwplan van ten hoogste vier woningen langs één weg hoeven overdrachtsmaatregelen dan ook niet te worden onderzocht. In de regio Midden-Holland is de bodem zeer slap. Het toepassen van wallen betekent dat met grote regelmaat de wal onderhouden zal moeten worden. Daarom zullen wallen in de regio niet snel worden toegepast. Binnenstedelijk zal voor de realisatie van een scherm meestal geen plaats zijn. Daarnaast zal een scherm ook onderbroken moeten worden voor zijwegen. Het realiseren van een scherm stuit dan ook al snel op stedenbouwkundige bezwaren. Om zorg te dragen voor het realiseren van de maatregelen, dienen deze in de regels en op de verbeelding van het bestemmingsplan opgenomen te worden. Zie hiervoor ook paragraaf 5.1 Zoals eerder geschreven, kunnen maatregelen bij de ontvanger worden getroffen als maatregelen aan de bron of in de overdracht niet voldoende zijn of niet realiseerbaar zijn. Maatregelen bij de ontvanger Maatregelen bij de ontvanger bestaan bijvoorbeeld uit een dove gevel, of een gevel met een betere geluidsisolatie dan de standaardwaarde van 20 db volgens het Bouwbesluit. Ook een vliesgevel, verhoogde borstwering of een gesloten paneel in het verlengde van een gevel (om een geluidsluwe gevel te creëren) kan een maatregel bij de ontvanger zijn. De maatregelen zijn over het algemeen beschreven in een akoestisch rapport. De maatregelen dienen in het bestemmingsplan te worden opgenomen, om de maatregelen ook af te kunnen dwingen. Indien het bestemmingsplan alleen de mogelijkheid van nieuwbouw mogelijk maakt, dienen tevens de voorwaarden uit het hogere waarde beleid in het bestemmingsplan te worden opgenomen. In gevallen waar tevens een bouwplan bekend is, dienen aanvullende eisen die voortvloeien uit de afweging van het hogere waarde besluit in het bestemmingsplan te worden opgenomen. Zie hiervoor ook paragraaf 5.1. Bij bestaande gebouwen zal onderzocht moeten worden of voldaan wordt aan de wettelijke geluidsbelasting in de woningen Overgangstermijn Akoestische rapporten die zijn uitgevoerd op basis van het vorige hogere waarde beleid, kunnen door de gemeente nog worden gebruikt bij het vaststellen van het hogere besluit, met een maximum termijn van 1 jaar na vaststelling van dit beleid. Tevens kan de gemeente bij het vaststellen van dit beleid, de projecten/ontwikkelingen vermelden waarbij het oude beleid mag worden gehanteerd. 19

20 5 Relaties met overige wet- en regelgeving In dit hoofdstuk wordt de werking van het Hogere waarde besluit toegelicht. 5.1 Relatie met ruimtelijk plannen, Wro Een hogere waarde besluit wordt genomen als niet voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder. Vanwege de formulering van de Wet ruimtelijke ordening, dient eerst de hogere waarde te zijn vastgesteld alvorens het bestemmingsplan kan worden vastgesteld. In bijlage 2 is het een en ander met betrekking tot de procedurele aspecten in een schema weergegeven. In de Wet geluidhinder is opgenomen dat er een afweging dient plaats te vinden, voordat een hogere waarde wordt vastgesteld. In dit afwegingsproces bestaat de mogelijkheid dat nadere eisen gelden en/of voorzieningen dienen te worden getroffen. Het afdwingen van voorzieningen dient plaats te vinden op grond van het bestemmingsplan. Daartoe dienen de voorwaarden die voortvloeien uit het hogere waarde besluit opgenomen te worden in (regels bij) het bestemmingsplan. De voorzieningen zijn dan afdwingbaar en toesbaar. Deze werkwijze is in overeenstemming met jurisprudentie van de Raad van State. 5.2 Relatie met WABO vergunningen In een WABO vergunning kan ook een afwijking van het bestemmingsplan zijn opgenomen. Een relatie tussen een hogere waarde besluit en een WABO vergunning is dan analoog aan de relatie tussen een hogere waarde besluit en een bestemmingsplan. De eisen die voortvloeien uit een hogere waarde besluit dienen dan te worden opgenomen in de WABO-vergunning. 5.3 Relatie met binnenwaarde en bouwvergunning (WABO vergunning voor bouwen) Na het doorlopen van een bestemmingsplanprocedure (hiermee wordt bijvoorbeeld ook een projectbesluit of uitwerkingsplan bedoeld) en het vaststellen van een hogere waarde, wordt de bouw van woningen (of andere geluidsgevoelige gebouwen) gerealiseerd met een WABO vergunning, al dan niet alleen voor bouwen. In het kader van het Bouwbesluit wordt gekeken naar de gevelwering, die in relatie staat met de geluidsbelasting in de woning (binnenwaarde). In het kader van een goede Ruimtelijke Ordening dienen ook wegen met een maximum snelheid van 30 km/h in beeld gebracht te worden. Voor de gevelwering worden deze geluidsbelastingen ook meegenomen. Bij het verlenen van een hogere waarde kan meestal niet volstaan worden met een standaard gevel overeenkomstig het Bouwbesluit. De aanvrager van een bouwvergunning zal dan moeten aantonen met welke maatregelen hij kan voldoen aan de geluidseisen uit het Bouwbesluit. 5.4 Spectrum bij railverkeerslawaai Op de spoorlijn van Rotterdam naar Utrecht en vice versa rijdt een groot aantal goederentreinen. Goederentreinen veroorzaken geluid in een ander spectrum dan personentreinen. Daarom dient voor het bepalen van de geluidsbelasting ten gevolge van het railverkeer op deze spoorlijn in de woning 20

21 (binnenwaarde) uitgegaan te worden van het spectrum voor wegverkeerslawaai. Op de overige spoorlijnen wordt uitgegaan van het spectrum voor railverkeerslawaai. 5.5 Reconstructie De Wgh kent ook wijzigingen aan de weg die binnen het bestemmingsplan uitgevoerd kunnen worden, maar waarbij wel de geluidsbelasting toeneemt. Bij wegverkeerslawaai geldt een toename van 2 db of meer en bij railverkeerslawaai een toename van 3 db of meer als zijnde reconstructie. Indien maatregelen niet doeltreffend zijn of bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard dient een reconstructiebesluit en een hogere waarde besluit genomen te worden. Naast ruimtelijke procedures kunnen hogere waarden ook voorkomen bij reconstructies. 21

22 Literatuur verwijzingen Wet geluidhinder, Ministerie van VROM (tegenwoordig Ministerie van Infrastructuur en Milieu), 2011 Hoe ongezond is geluid?, TNO, ISBN Stille Woonwijk, Stichting Innonoise, Geluid als kans, geluidskwaliteit in de woonomgeving, eindredactie Lucien Doorduijn en Twan Jütte, Stichting Innonoise, 2005, ISBN Geluid als 2 e kans, van geluidhinder naar geluidkwaliteit, Michel van Kesteren en Rik Roelofsen, Stichting Innonoise 2010, ISBN Bouwen op geluidsbelaste Locaties, toolbos met oplossingen en ontwerpprincipes, DCMR Milieudienst Rijnmond, december 2007 Bestemmingsplan Weide Wiericke te Nieuwerbrug, gemeente Bodegraven-Reeuwijk. 22

23 Defenities andere geluidsgevoelige gebouwen (artikel 1 Wgh): 1. onderwijsgebouwen; 2. ziekenhuizen en verpleeghuizen; 3. bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen andere gezondheidszorggebouwen dan bedoeld onder 2 ; delen van het gebouw die niet zijn bestemd voor geluidsgevoelige onderwijsactiviteiten maken voor de toepassing van deze wet geen deel uit van een onderwijsgebouw; Andere gezondheidszorggebouwen (artikel 1.2 Bgh): a. verzorgingstehuizen; b. psychiatrische inrichtingen; c. medisch centra; d. poliklinieken, en e. medische kleuterdagverblijven. Cumulatie Optellen van de bronnen van verschillende soorten lawaai. Voor wegverkeerslawaai wordt uitgegaan van de berekende waarde inclusief aftrek van artikel 110g Wgh juncto artikel 3.6 van het Reken en meetvoorschrift geluidhinder 2006, geldig op 1 januari 2012 Dove gevel (artikel 1 en artikel 1b lid 5 van de Wet geluidhinder): Bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak, waarin: - geen te openen delen aanwezig zijn en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die constructie en 33 db onderscheidenlijk 35 db(a) of - alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte (bijvoorbeeld een nooduitgang in een gang). geluidsgevoelige ruimte (artikel 1 Wgh): ruimte binnen een woning voor zover die kennelijk als slaap-, woon-, of eetkamer wordt gebruikt of voor een zodanig gebruik is bestemd, alsmede een keuken van ten minste 11 m 2 ; geluidsgevoelige terreinen (artikel 1 Wgh): 1. terreinen die behoren bij andere gezondheidszorggebouwen dan algemene, categorale en academische ziekenhuizen, alsmede verpleeghuizen, voor zover deze bestemd zijn of worden gebruikt voor de in die gebouwen verleende zorg, of 2. woonwagenstandplaatsen; Geluidsluwe buitenruimte: Buitenverblijfsruimte die grenst aan een geluidsluwe gevel. Zie paragraaf 4.4. Geluidsluwe gevel: Gevel van de woning, die voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van de lawaaisoort waarvoor een hogere waarde wordt verleend. De voorkeursgrenswaarde wordt ook niet overschreden door de som van het geluid van de bronnen of de cumulatie van het geluid van de bronnen. Zie paragraaf

24 Reken- en meetvoorschrift Voor de berekening van de geluidsluwe gevel, wordt uitgegaan van hoofdstuk 1 van bijlage 1 het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006, geldig op 1 januari Sommatie Optellen van bronnen van dezelfde soort lawaai. Verblijfsruimten (artikel 1.1 Bgh): 1. leslokalen en theorielokalen van onderwijsgebouwen; 2. onderzoeks- en behandelingsruimten van ziekenhuizen en verpleeghuizen; 3. onderzoeks-, behandelings-, recreatie-, en conversatieruimten, alsmede woon- en slaapruimten van andere gezondheidszorggebouwen als bedoeld in artikel 1.2; 4. theorievaklokalen van onderwijsgebouwen; 5. ruimten voor patiëntenhuisvesting, alsmede recreatie- en conversatieruimten van ziekenhuizen en verpleeghuizen; Woning (artikel 1 Wgh): gebouw dat voor bewoning gebruikt wordt of daartoe bestemd is; woonwagenstandplaats (artikel 1 Wgh): standplaats als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder e, van de Huisvestingswet. Lawaaisoort: industrielawaai, wegverkeerslawaai of railverkeerslawaai Afkortingen: Wgh, staat voor Wet geluidhinder Bgh, staat voor Besluit geluidhinder 24

25 Bijlage 1 Normen uit de Wet geluidhinder In de Wet geluidhinder (Wgh) en het Besluit geluidhinder (Bgh) zijn de normen opgenomen waaraan getoetst dient te worden. De normen zijn verdeeld per soort lawaai, industrielawaai, wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai. Vervolgens wordt een onderscheid gemaakt in de realisatie van nieuwe woningen (of andere geluidgevoelige bestemmingen), de realisatie van een nieuwe bron (de aanleg van een nieuwe weg of een spoorlijn danwel industrieterrein) of wijzigingen van een bron. 1.1 Industrieterreinen Realisatie van nieuwe of vervanging van bestaande geluidsgevoelige bestemming Bij het realiseren van nieuwe of het vervangen van bestaande geluidsgevoelige bestemmingen zijn de artikelen 48 tot en met 50 en 57 tot en met 61 van de Wet geluidhinder van toepassing. Hierin zijn de voorkeursgrenswaarden en maximale grenswaarden voor woningen weergegeven. Voor andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen is de voorkeursgrenswaarde in artikel 2.1 Bgh opgenomen en de maximale grenswaarde in artikel 2.2 Bgh. Tabel 1.1 Ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting voor nieuwe of vervanging van bestaande geluidsgevoelige bestemming bij industrielawaai. bestemming Voorkeursgrenswaarde [db(a)] Maximale Grenswaarde [db(a)] Woningen Woningen, binnen de zone van een industrieterrein met zeehavengebonden activiteiten 1 Woningen, ter vervanging van bestaande woningen of andere geluidgevoelige gebouwen 2 Onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en verpleeghuizen Andere gezondheidszorggebouwen Woonwagenstandplaatsen Buitenterreinen De zeehavengebonden activiteiten dienen noodzakelijkerwijs in de open lucht plaats te vinden. Daarnaast dienen deze woningen te worden gebouwd in het kader van een herstructurering, planmatige verdichting van een bestaand woongebied of aansluitend aan het bestaande woongebied en slechts sprake is van een beperkte uitbreiding van het bestaande woongebied. (Artikel 50 Wgh) Als woningen worden gebouwd ter vervanging van de bestaande woningen of andere geluidgevoelige gebouwen en dat dit niet zal leiden tot een ingrijpende wijziging van de bestaande stedenbouwkundige functie of structuur of een wezenlijke toename van het aantal geluidgehinderden bij toetsing op bouwplanniveau voor ten hoogste 100 woningen. (Artikel 51 Wgh) 25

26 1.1.2 Aanleg nieuw industrieterrein De voorkeursgrenswaarde is in alle gevallen 50 db(a). Daarnaast geldt voor de geluidsgevoelige objecten een ten hoogste toelaatbare waarde van 55 db()a of 60 db(a). In tabel 1.2 zijn de voorkeursgrenswaarden en maximale grenswaarden per bestemming opgesomd. Het vaststellen van nieuwe zones vindt plaats volgens de artikelen 40 tot en met 49 van de Wet geluidhinder. Tabel 1.2 Hogere waarden bij de aanleg van een nieuw industrieterrein. bestemming Voorkeursgrenswaarde [db(a)] Maximale Grenswaarde [db(a)] Woningen, geprojecteerd Woningen, aanwezig of in aanbouw Onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en verpleeghuizen Andere gezondheidszorggebouwen Buitenterreinen Woonwagenstandplaatsen

27 1.1.3 Wijziging van een industrieterrein De voorkeursgrenswaarde en maximale grenswaarden voor woningen zijn overgenomen uit de artikelen 40 tot en met 49 en 53 tot en met 56 van de Wet geluidhinder. De voorkeursgrenswaarde en maximale grenswaarden voor andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen zijn overgenomen uit de artikelen 2.1 en 2.2 van het Besluit geluidhinder. Tabel Hogere waarden bij wijziging van een zone van een industrieterrein. bestemming woningen, geprojecteerd woningen, aanwezig of in aanbouw onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en verpleeghuizen, bij de eerste zonevaststelling geprojecteerd onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en verpleeghuizen, bij de eerste zonevaststelling aanwezig of in aanbouw Voorkeursgrenswaarde [db(a)] indien eerder vastgestelde hogere waarde, deze vastgestelde hogere waarde. maximale grenswaarde [db(a)] 5 db(a) hoger dan de eerder vastgestelde waarde, met een maximum van 55 anders 50 db(a) 55 indien eerder vastgestelde hogere waarde, deze vastgestelde hogere waarde. 5 db(a) hoger dan de eerder vastgestelde waarde, met een maximum van 60 anders 50 db(a) db(a) 5 db(a) hoger dan de eerder vastgestelde waarde, met een maximum van db(a) 5 db(a) hoger dan de eerder vastgestelde waarde, met een maximum van 60 Andere gezondheidszorg gebouwen 50 db(a) 55 db(a) Buitenterreinen en woonwagenstandplaatsen, bij de eerste zonevaststelling geprojecteerd Buitenterreinen en woonwagenstandplaatsen, bij de eerste zonevaststelling aanwezig of in aanbouw 50 db(a) 5 db(a) hoger dan de eerder vastgestelde waarde, met een maximum van db(a) 5 db(a) hoger dan de eerder vastgestelde waarde, met een maximum van 60 Bij wijziging van een hogere waarde, dient het binnenniveau onderzocht te worden. Degene voor wie de waarde op de gevel wordt verhoogd, dient de kosten die voortvloeien uit de verhoging te bekostigen. Het binnenniveau bedraagt 35 db(a), tenzij eerder door de minister in het kader van de sanering een hogere waarde is vastgesteld van meer dan 55 db(a). Het binnenniveau bedraagt dan 40 db(a). 27

28 1.2 Wegen Realisatie nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen en vervanging van bestaande geluidsgevoelige gebouwen De voorkeursgrenswaarden voor wegverkeerslawaai zijn overgenomen uit artikel 82 Wgh (woningen) en artikel 3.1 Bgh (andere geluidsgevoelige bestemmingen). De maximale grenswaarden voor wegverkeerslawaai zijn overgenomen uit artikel 83 Wgh (woningen) en artikel 3.2 Bgh (andere geluidsgevoelige bestemmingen). Tabel 1.4 Voorkeurs- en maximale grenswaarden ten gevolge van wegverkeerslawaai bij realisatie nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen en vervanging van bestaande geluidsgevoelige gebouwen. bestemming locatie weg Voorkeursgrenswaarde [db] Woningen Binnen bebouwde kom Lokale en provinciale wegen Maximale grenswaarde [db] Auto(snel)wegen Woningen, ter vervanging bestaande woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen 1 Buiten bebouwde kom Binnen bebouwde kom Buiten bebouwde kom Lokale en provinciale wegen Auto(snel)wegen Lokale en provinciale wegen Auto(snel)wegen Lokale en provinciale wegen Auto(snel)wegen Agrarische bedrijfswoning Onderwijsgebouwen Ziekenhuizen en verpleeghuizen Andere gezondheidszorggebouwen Buiten bebouwde kom Binnen bebouwde kom Buiten bebouwde kom Binnen bebouwde kom Buiten bebouwde kom Lokale, provinciale en auto(snel)wegen Buitenterreinen Woonwagenstandplaatsen Als woningen worden gebouwd ter vervanging van de bestaande woningen of andere geluidgevoelige gebouwen en dat dit niet zal leiden tot een ingrijpende wijziging van de bestaande stedenbouwkundige functie of structuur of een wezenlijke toename van het aantal geluidgehinderden bij toetsing op bouwplanniveau voor ten hoogste 100 woningen. (Artikel 83 Wgh) 28

Bestemmingsplan Brabantpark, Teteringsedijk 97

Bestemmingsplan Brabantpark, Teteringsedijk 97 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) Teteringsedijk 97 te Breda Bestemmingsplan Brabantpark, Teteringsedijk 97 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Ontwerp Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a

Ontwerp Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a Opsteller : Cees Vermeent Datum : Juni 2013 Doorkiesnr. : 0348-428.348 Onderwerp : Vaststelling hogere waarden weg- en railverkeerslawaai ex art 110a Wet geluidhinder (Wgh.) voor grondgebonden woningen

Nadere informatie

Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder Project: Nieuwbouw woningen Steekterweg 78 A-C in Alphen aan den Rijn Datum besluit: Milieudienst West-Holland Bezoekadres: Postbus 159 Schipholweg 128 Tel.:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Weg- en railverkeerslawaai Slangekruid 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel

Akoestisch onderzoek Weg- en railverkeerslawaai Slangekruid 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel Akoestisch onderzoek Weg- en railverkeerslawaai Slangekruid 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel Behandeld door: Opdrachtgever: M. Groen Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Gemeente Zuidplas

Nadere informatie

Afwijking van het bestemmingsplan

Afwijking van het bestemmingsplan 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) Afwijking van het bestemmingsplan -----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Tabel 1-I: voorkeursgrenswaarden (vgw) wegverkeerslawaai (Art. 82 Wgh en art. 3.1 Bgh) bestemming locatie Weg Vgw [db]

Tabel 1-I: voorkeursgrenswaarden (vgw) wegverkeerslawaai (Art. 82 Wgh en art. 3.1 Bgh) bestemming locatie Weg Vgw [db] 1 WEGVERKEERSLAWAAI 1.1 Wettelijk kader Wegverkeerslawaai kan de leefkwaliteit van een gebied sterk beïnvloeden. Mensen die veelvuldig worden blootgesteld aan een hoog niveau van wegverkeerslawaai kunnen

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek railverkeerslawaai Esse Zoom Laag 27 juli 2015 F. Oldeman 2015100690

Akoestisch onderzoek railverkeerslawaai Esse Zoom Laag 27 juli 2015 F. Oldeman 2015100690 Pagina 1 Onderwerp Datum Uitgevoerd door Kenmerk railverkeerslawaai Esse Zoom Laag 27 juli 2015 F. Oldeman 2015100690 Inleiding In opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Bestemmingsplan Nieuw Wolfslaar, 3 locaties

Bestemmingsplan Nieuw Wolfslaar, 3 locaties 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) ter plaatse van ontwikkellocatie 1, het voormalig walgebouw aan de noordzijde van

Nadere informatie

Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder)

Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) Afwijking van het bestemmingsplan Princenhage-Haagpoort Het besluit van het College

Nadere informatie

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor 18 woningen in het bestemmingsplan Stadscentrum Oost / Cadenza.

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor 18 woningen in het bestemmingsplan Stadscentrum Oost / Cadenza. (Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor 18 woningen in het bestemmingsplan Stadscentrum Oost / Cadenza. I. OVERWEGINGEN 1. De locatie In het kader van planontwikkeling wordt het bestemmingsplan Stadscentrum

Nadere informatie

(Ontwerp)besluit tot vaststelling Hogere waarde inzake bestemmingsplan Hoogvenne Armhoef 2007, 3 e herziening, Ringbaan- Oost 180.

(Ontwerp)besluit tot vaststelling Hogere waarde inzake bestemmingsplan Hoogvenne Armhoef 2007, 3 e herziening, Ringbaan- Oost 180. (Ontwerp)besluit tot vaststelling Hogere waarde inzake bestemmingsplan Hoogvenne Armhoef 2007, 3 e herziening, Ringbaan- Oost 180. 1 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg stellen

Nadere informatie

Hogere waarde(n) voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ingevolge de Wet geluidhinder

Hogere waarde(n) voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ingevolge de Wet geluidhinder Hogere waarde(n) voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ingevolge de Wet geluidhinder 1. Omschrijving van het plan Dierenbeschermingscentrum Loes van Overeemlaan 8 2. Vaststelling hogere waarde(n)

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER 1 Ambtshalve besluit Voor het plangebied Dorst-West (verder: plangebied) is gelijktijdig met dit ontwerpbesluit

Nadere informatie

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid: bestemmingsplan Zorghart (BP00013)

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid: bestemmingsplan Zorghart (BP00013) (Ontwerp) besluit hogere waarden geluid: bestemmingsplan Zorghart (BP00013) I. OVERWEGINGEN De locatie In het kader van het Meerjarenprogramma herziening Bestemmingsplannen 2011-2013 wordt het bestemmingsplan

Nadere informatie

Wet geluidhinder Verzoek hogere waarde

Wet geluidhinder Verzoek hogere waarde Wet geluidhinder Verzoek hogere waarde Ingekomen stempel: Gemeente: Moerdijk Datum: Kenmerk: Contactpersoon: A.A. van Dongen Besluitstempel: Verzoek om vaststelling hogere waarde Als bedoeld in de Wet

Nadere informatie

HOGERE WAARDEN BOUWPLAN RENOVATIE ACHTERHUIS VAN HET PROVENIERSHUIS

HOGERE WAARDEN BOUWPLAN RENOVATIE ACHTERHUIS VAN HET PROVENIERSHUIS gemeente Schiedam cluster Stedelijke Ontwikkeling afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vastgoed & Grondzaken Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T 010 219 11 11 W www.schiedam.nl

Nadere informatie

BESCHIKKING BESLUIT HOGERE WAARDE INGEVOLGE DE WET GELUIDHINDER

BESCHIKKING BESLUIT HOGERE WAARDE INGEVOLGE DE WET GELUIDHINDER BESCHIKKING BESLUIT HOGERE WAARDE INGEVOLGE DE WET GELUIDHINDER Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal hebben op 11 februari 2014 een verzoek ontvangen voor het vaststellen van een hogere

Nadere informatie

Bij dit besluit behoort het rapport: Akoestisch onderzoek weg- en railverkeer Hoog Dalem, herziening winkeleiland, SAB d.d. 5 oktober 2015.

Bij dit besluit behoort het rapport: Akoestisch onderzoek weg- en railverkeer Hoog Dalem, herziening winkeleiland, SAB d.d. 5 oktober 2015. ONTWERPBESLUIT HOGERE GELUIDGRENSWAARDEN datum: XX 2015 BETREFT: Vaststelling hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ingevolge artikel 83 van de Wet geluidhinder, in samenhang

Nadere informatie

Milieudienst Kop van Noord-Holland

Milieudienst Kop van Noord-Holland L( Milieudienst Kop van Noord-Holland Van: Afdeling: Aan: Onderwerp: Datum: Rob Stoop Beleid & Regulering Betsy Schoorl Geluidcontouren BP Bonkelaarsdijk 1e.o. Schagen 17februari2011 1. Inleiding Bij de

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg Ontwikkeling Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg rapportnummer L12.017 Versie: 1 Datum: 30 augustus

Nadere informatie

Formulier Aanvraag hogere waarde gemeente Berkelland

Formulier Aanvraag hogere waarde gemeente Berkelland Formulier Aanvraag hogere waarde gemeente Berkelland Ons kenmerk: Datum aanvraag: 20 oktober 2015 1. Verzoek tot vaststelling hogere grenswaarde(n) op grond van de Wet geluidhinder artikel 82a/83/85/100a/100b/106

Nadere informatie

ADVIES. Geluid, verkeerslawaai

ADVIES. Geluid, verkeerslawaai ADVIES Aan : Esther Bouwhuis / gemeente Berkelland Behandeld door : Jan Prakken / adviseur geluid Datum : 29 juni 2015 Ons kenmerk : S2014-00164.2 Onderwerp : Verbouw schuur tot woning, Groenloseweg 36

Nadere informatie

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Nieuw Terbregge

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Nieuw Terbregge Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Nieuw Terbregge Kenmerk: 210011737 Algemeen toetsingskader De Wet geluidhinder beoogt de burger te beschermen tegen een te hoge geluidsbelasting.

Nadere informatie

Wet geluidhinder Aanvraagformulier ontheffing

Wet geluidhinder Aanvraagformulier ontheffing Ingekomen stempel d.d. 14 september 2015 Wet geluidhinder Aanvraagformulier ontheffing Gemeente Halderberge Kenmerk OR 323995 Contactpersoon gemeente A.M.C. Coppens Besluitstempel Verzoek om afgifte van

Nadere informatie

Nota zienswijzen vaststelling hogere waarden, Wet Geluidhinder, Oud Gastel Noord

Nota zienswijzen vaststelling hogere waarden, Wet Geluidhinder, Oud Gastel Noord Nota zienswijzen vaststelling hogere waarden, Wet Geluidhinder, Oud Gastel Noord Overzicht Reclamanten Nr. Naam / Adres 1. XXX (Rijpersweg 108, Oud Gastel) 2. XXX (Rijpersweg 73a, Oud Gastel) 3. XXX (Rijpersweg

Nadere informatie

Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool. 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting.

Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool. 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting. Barendrecht Akoestisch onderzoek Uitbreiding Vrijenburgschool projectnummer: datum: 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) opdrachtleider: opdrachtgever: drs. R.A.P. Effting Gemeente Barendrecht auteur(s):

Nadere informatie

alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : 102.13109.00 datum : 27 juni 2008

alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : 102.13109.00 datum : 27 juni 2008 alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : datum : 27 juni 2008 opdrachtleider : drs.ing. J.M. van Riet auteur(s) : mw. ing. W. Sondorp Inhoud 1 1.

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092 rapportnummer: 20134092 datum:

Nadere informatie

De Tuinen-Oost, fase C2

De Tuinen-Oost, fase C2 Akoestisch onderzoek wegverkeer De Tuinen-Oost, fase C2 Gemeente Lansingerland Datum: 20 november 2014 Projectnummer: 140396 SAB Postbus 479 6800 AL Arnhem tel: 026-357 69 11 fax: 026-357 66 11 Auteur:

Nadere informatie

Ontwerpbesluit tot vaststelling Hogere waarde

Ontwerpbesluit tot vaststelling Hogere waarde Ontwerpbesluit tot vaststelling Hogere waarde 1 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg stellen hogere waarden vast op grond van art. 110a Wet geluidhinder ten behoeve van het

Nadere informatie

Toelichting Procedure hogere grenswaarde

Toelichting Procedure hogere grenswaarde Toelichting Procedure hogere grenswaarde Regionale Milieudienst West-Brabant 1 maart 2007 1 1 Inleiding...3 2 De procedure hogere grenswaarde...4 2.1 Toelichting op de bevoegdheid...4 2.2 Procedureschema...4

Nadere informatie

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Overschiese Kleiweg & Zestienhovensekade

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Overschiese Kleiweg & Zestienhovensekade Gemeente Rotterdam Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Overschiese Kleiweg & Zestienhovensekade Kenmerk: 21308986 1. Aanleiding In verband met het bestemmingsplan Overschiese Kleiweg

Nadere informatie

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht datum: uw brief van: uw kenmerk: ons kenmerk: ons projectnummer: onderwerp: 21 februari

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT HOOGTE HOGERE WAARDE

ONTWERPBESLUIT HOOGTE HOGERE WAARDE 1 ONTWERPBESLUIT Hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting volgens de Wet geluidhinder voor 19 nieuwe appartementen op het perceel Leusderweg 43 Het college is voornemens om een omgevingsvergunning

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK Reekstraat 9 te Weurt gemeente Beuningen Bijlage: Rekenblad, SRM I projectgegevens: RAO01-BEU00017-01B Rosmalen, april 2008 / juni 2011 Croonen Adviseurs b.v. ORGANISATORISCHE

Nadere informatie

Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder)

Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) Bestemmingsplan Kom Prinsenbeek, voormalig Savalterrein Besluit tot het vaststellen

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Educatiefplein, Heerjansdam. Gemeente Zwijndrecht

Rapport akoestisch onderzoek Educatiefplein, Heerjansdam. Gemeente Zwijndrecht Rapport akoestisch onderzoek Educatiefplein, Heerjansdam Rapport akoestisch onderzoek behorende bij het bestemmingsplan Educatief plein, Heerjansdam Bijlagen Rekenbladen SRM I wegverkeer Computeroutput/kaarten

Nadere informatie

Definitief besluit vaststelling hogere grenswaarden, voor het ontwerpbestemmingsplan Someren-Eind, multifunctionele accommodatie Nieuwendijk 34

Definitief besluit vaststelling hogere grenswaarden, voor het ontwerpbestemmingsplan Someren-Eind, multifunctionele accommodatie Nieuwendijk 34 Pagina - 1 - van 8 Definitief besluit vaststelling hogere grenswaarden, voor het ontwerpbestemmingsplan Someren-Eind, multifunctionele accommodatie Nieuwendijk 34 ex artikel 83 Wet geluidhinder Burgemeester

Nadere informatie

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Pagina 1 Onderwerp wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Inleiding In opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING D.D. 26 NOVEMBER 2012 NR. 2012-014986 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESCHIKKING D.D. 26 NOVEMBER 2012 NR. 2012-014986 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESCHIKKING D.D. 26 NOVEMBER 2012 NR. 2012-014986 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Wet geluidhinder Aanleg weg en reconstructie van de kruisende wegen 1 INLEIDING De provincie Gelderland is

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Inleiding

Akoestisch onderzoek. Inleiding Onderwerp wegverkeerslawaai 30 woningen locatie Plasweg te Waddinxveen Datum 24 augustus 2007 Uitgevoerd door G.J. Ravensbergen Projectnummer 0715018emh Inleiding In opdracht van het College van Burgemeester

Nadere informatie

Toelichting op het geluidbeleid van de gemeente Lelystad en de wet- en regelgeving

Toelichting op het geluidbeleid van de gemeente Lelystad en de wet- en regelgeving Toelichting op het geluidbeleid van de gemeente Lelystad en de wet- en regelgeving (Een beknopte uitleg over het gemeentelijk geluidbeleid en de wet- en regelgeving in het kader van het dienstverleningshandvest

Nadere informatie

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder (Gebieds)bestemmingsplan IJsselmonde Centrum

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder (Gebieds)bestemmingsplan IJsselmonde Centrum Gemeente Rotterdam Besluit hogere waarden Wet geluidhinder (Gebieds)bestemmingsplan IJsselmonde Centrum Kenmerk: 21247475 1. Aanleiding In verband met het bestemmingsplan IJsselmonde Gentrum dienen hogere

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK Bijlage 4 bij de toelichting RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK behorende bij het bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Kleine Heitrak te Asten Gemeente: Asten April 2006 Croonen Adviseurs b.v. Projectgegevens:

Nadere informatie

Besluit Hogere Waarde Wet Geluidhinder bestemmingsplan Ruimte voor de Waal-Nijmegen

Besluit Hogere Waarde Wet Geluidhinder bestemmingsplan Ruimte voor de Waal-Nijmegen Besluit Hogere Waarde Wet Geluidhinder bestemmingsplan Ruimte voor de Waal-Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax 024 322 98 88 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus

Nadere informatie

Berekening geluidsbelasting

Berekening geluidsbelasting Berekening geluidsbelasting Vanwege het Uitwerkingsplan Reitdiep fase 3 en 4 te Groningen Uitgevoerd door: Afdeling IGG, Team specialisten, Cluster geluid Datum: 26 januari 2015 1. Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Ontsluitingsweg Moerkapelle Oost 21 juni 2012 I. van Opstal

Ontsluitingsweg Moerkapelle Oost 21 juni 2012 I. van Opstal Ontsluitingsweg Moerkapelle Oost 21 juni 2012 I. van Opstal Aanleiding In verband met de ontwikkeling van Moerkapelle Oost wordt er een nieuwe verbindingsweg aangelegd om het toekomstig (woon)gebied te

Nadere informatie

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Lloydkwartier

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Lloydkwartier Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Lloydkwartier Kenmerk 21826618 1. Aanleiding ln verband met het bestemmingsplan Lloydkwartier dienen hogere waarden te worden vastgesteld voor woningen

Nadere informatie

Ontwerpbesluit Hogere Waarde(n) Wet Geluidhinder Nijmegen Midden - 17

Ontwerpbesluit Hogere Waarde(n) Wet Geluidhinder Nijmegen Midden - 17 Ontwerpbesluit Hogere Waarde(n) Wet Geluidhinder Nijmegen Midden - 17 Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 322 98 88 E-mail gemeente@nijmegen.n1 Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING HOOFDSTRAAT 57, SCHIMMERT RAPPORTNUMMER 20112079

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING HOOFDSTRAAT 57, SCHIMMERT RAPPORTNUMMER 20112079 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING HOOFDSTRAAT 57, SCHIMMERT RAPPORTNUMMER 20112079 rapportnummer: 20112079 datum: 6

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING 7 BEDRIJFSWONINGEN TE PANNINGEN RAPPORTNUMMER 20104150

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING 7 BEDRIJFSWONINGEN TE PANNINGEN RAPPORTNUMMER 20104150 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING 7 BEDRIJFSWONINGEN TE PANNINGEN RAPPORTNUMMER 20104150 rapportnummer: 20104150 datum:

Nadere informatie

GEMEENTE. Datum Ons kenmerk Contactpersoon 25 maart 2015 ML30/HW2015109 Frans Boumans (bureau Geluid en Lucht)

GEMEENTE. Datum Ons kenmerk Contactpersoon 25 maart 2015 ML30/HW2015109 Frans Boumans (bureau Geluid en Lucht) GEMEENTE ijmegen Besluit Hogere Waarde(n) Wet Geluidhinder Nijmegen Oranjesingel 9 Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 322 98 88 E-mail gemeente@nijmegen.ni Postadres Postbus

Nadere informatie

"Wet geluidhinder, plan "Nieuwe verbinding grenscorridor N69"

Wet geluidhinder, plan Nieuwe verbinding grenscorridor N69 Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl IBAN NL86INGB0674560043 ** Onderwerp "Wet geluidhinder, plan "Nieuwe verbinding

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Drogesestraat - Walterbos. Gemeente Cuijk

Rapport akoestisch onderzoek Drogesestraat - Walterbos. Gemeente Cuijk Rapport akoestisch onderzoek Drogesestraat - Walterbos Gemeente Cuijk Rapport akoestisch onderzoek behorende bij het bestemmingsplan Drogesestraat - Walterbos Gemeente Cuijk Bijlagen Computeroutput, SRM

Nadere informatie

Gemeente Dordrecht t.a.v. de heer A.C. van Tilburg Postbus 8 3300 AA Dordrecht

Gemeente Dordrecht t.a.v. de heer A.C. van Tilburg Postbus 8 3300 AA Dordrecht Gemeente Dordrecht t.a.v. de heer A.C. van Tilburg Postbus 8 3300 AA Dordrecht Betreft : Aanvullend onderzoek geluid Visie Wielwijk Uw kenmerk : - Ons kenmerk : VL.181.adh.B02 Woensdag, 14 september 2011

Nadere informatie

Grenswaarden wegverkeerslawaai. Eelerwoude T.a.v. de heer M. Elshof Postbus 53 7470 AB Goor

Grenswaarden wegverkeerslawaai. Eelerwoude T.a.v. de heer M. Elshof Postbus 53 7470 AB Goor Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 Eelerwoude T.a.v. de heer M. Elshof Postbus 53 7470

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Pandelaar 40-60

Akoestisch onderzoek Pandelaar 40-60 Akoestisch onderzoek Pandelaar 40-60 Opdrachtgever: de heer H. van de Berg Contactpersoon opdrachtgever: de heer M. Schellen Datum: 12-11-2014 Projectleider Buro SRO: de heer J. Westerink Projectnummer

Nadere informatie

Ontwerp hogere grenswaarde besluit omgevingsvergunning Ouddiemerlaan 112-142 d.d. 19 mei 2015. Wet geluidhinder

Ontwerp hogere grenswaarde besluit omgevingsvergunning Ouddiemerlaan 112-142 d.d. 19 mei 2015. Wet geluidhinder 1 Wet geluidhinder Besluit van burgemeester en wethouders van Diemen tot het op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder en artikel 4.10 van het Besluit geluidhinder vaststellen van hogere grenswaarden

Nadere informatie

Geluidsnota Amersfoort Wet geluidhinder

Geluidsnota Amersfoort Wet geluidhinder Geluidsnota Amersfoort Wet geluidhinder september 2015 SAMENVATTING Voor u ligt de geluidsnota van de gemeente Amersfoort. De nota bevat het beleid ten aanzien van de geluidsaspecten waarop de Wet geluidhinder

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek project:

Akoestisch onderzoek project: Akoestisch onderzoek project: Woningsplitsing Ottersumseweg 64 Gennep Twan Toonen Management en Advies Ruimtelijke ordening Projectontwikkeling Projectmanagement Amersfoort 11 augustus 2011 Gewijzigd T.Toonen

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING BOUWLOCATIE HOEK SINT CAMILLUSSTRAAT / HEINSBERGERWEG, ROERMOND RAPPORTNUMMER 20114142

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING BOUWLOCATIE HOEK SINT CAMILLUSSTRAAT / HEINSBERGERWEG, ROERMOND RAPPORTNUMMER 20114142 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING BOUWLOCATIE HOEK SINT CAMILLUSSTRAAT / HEINSBERGERWEG, ROERMOND RAPPORTNUMMER 20114142

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Zuidelijke Binnenstad. Akoestisch onderzoek. Verkeerslawaai. : Stadsdeel Amsterdam-Centrum

Bestemmingsplan. Zuidelijke Binnenstad. Akoestisch onderzoek. Verkeerslawaai. : Stadsdeel Amsterdam-Centrum Bestemmingsplan Zuidelijke Binnenstad Akoestisch onderzoek Verkeerslawaai Stadsdeel Amsterdam-Centrum Opdrachtgever : Stadsdeel Amsterdam-Centrum Uitvoerder : dienst Ruimtelijke Ordening A van Dongen tel:

Nadere informatie

Nieuwe regels voor geluid van verkeer en industrie (Swung-2)

Nieuwe regels voor geluid van verkeer en industrie (Swung-2) Nieuwe regels voor geluid van verkeer en industrie (Swung-2) Gilles Jansen Chris Weevers Programma (CW) 35 minuten Generiek: de belangrijkste elementen Bkl geluidregels Casuïstiek: hoe pakt het nieuwe

Nadere informatie

Beleidsregel hogere waarden Wgh. Gemeentelijk beleid voor het vaststellen van hogere waarden binnen de Wet geluidhinder. pagina 1

Beleidsregel hogere waarden Wgh. Gemeentelijk beleid voor het vaststellen van hogere waarden binnen de Wet geluidhinder. pagina 1 Beleidsregel hogere waarden Wgh Gemeentelijk beleid voor het vaststellen van hogere waarden binnen de Wet geluidhinder pagina 1 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING 1. Inleiding... 4 2. Wettelijk kader voor geluid...

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN T HOUT - KOEVELDSESTR AAT 10 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2014-01 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

I. Wegverkeerslawaai. 11. Industrielawaai

I. Wegverkeerslawaai. 11. Industrielawaai Volgvel 2 I. Wegverkeerslawaai De Wet geluidhinder heeft tot doel het voorkomen en beperken van geluidhinder. Alle wegen (exclusief wegen met de maximale snelheid van 30 km/h) in en rond een plangebied

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Geluidbelasting vanwege weg- en spoorweglawaai op de nieuw te bouwen woningen aan de Merwedestraat te Beverwijk

Akoestisch onderzoek. Geluidbelasting vanwege weg- en spoorweglawaai op de nieuw te bouwen woningen aan de Merwedestraat te Beverwijk Akoestisch onderzoek Geluidbelasting vanwege weg- en spoorweglawaai op de nieuw te bouwen woningen aan de Merwedestraat te Beverwijk Datum: 23 april 13 Opdrachtgever: PACT 3D ontwerp en bim-management

Nadere informatie

Besluit hogere grenswaarden

Besluit hogere grenswaarden WET GELUIDHINDER Besluit hogere grenswaarden 1. Gegevens verzoeker Naam Gemeente Bussum Adres Brinklaan 35 Postcode 1404 EP Plaats Bussum Telefoon 035 692 88 88 Fax 035 692 85 00 contactpersoon Dhr. B.

Nadere informatie

1. Inleiding pag. 3. 2. Grenswaarden pag. 4. 3. Geluidsberekeningen pag. 5. 4. Resultaten en toetsing pag. 7. 5. Samenvatting en conclusie pag.

1. Inleiding pag. 3. 2. Grenswaarden pag. 4. 3. Geluidsberekeningen pag. 5. 4. Resultaten en toetsing pag. 7. 5. Samenvatting en conclusie pag. INHOUD: 1. Inleiding pag. 3 2. Grenswaarden pag. 4 3. Geluidsberekeningen pag. 5 3.1 Uitgangspunten 3.2 Rekenmethode 4. Resultaten en toetsing pag. 7 4.1 Resultaten 4.2 Toetsing 5. Samenvatting en conclusie

Nadere informatie

Ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden in Frankrijk en omgeving Glindweg ex artikel 110a van de Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden in Frankrijk en omgeving Glindweg ex artikel 110a van de Wet geluidhinder Ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden in Frankrijk en omgeving Glindweg ex artikel 110a van de Wet geluidhinder 1 AANLEIDING De gemeente Harderwijk heeft een bestemmingsplanprocedure

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Uitwerkingsplan Meerpolder 2012, NogMeerPolder, 2 e fase. Datum 15 oktober 2015

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Uitwerkingsplan Meerpolder 2012, NogMeerPolder, 2 e fase. Datum 15 oktober 2015 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Uitwerkingsplan Meerpolder 2012, NogMeerPolder, 2 e fase Datum 15 oktober 2015 Projectgegevens Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Uitwerkingsplan Meerpolder 2012,

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015 rapportnummer:

Nadere informatie

Purmerland 21 te Purmerend. Bepaling geluidsbelasting

Purmerland 21 te Purmerend. Bepaling geluidsbelasting Purmerland 21 te Purmerend Bepaling geluidsbelasting Purmerland 21 te Purmerend Bepaling geluidsbelasting Opgesteld door: Datum: 19 november 2013 S&W Consultancy Rapportnr: 2130847 Postbus 5185 Versie:

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 20093175

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 20093175 AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 2009175 rapportnummer: 2009175 datum: 22 februari 2010 status: definitief auteur: W. Hennissen paraaf: INLEIDING In opdracht

Nadere informatie

W.815. Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek

W.815. Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek W.815 Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek Opdrachtgever Gemeente Laarbeek Wissing stedebouw en ruimtelijke vormgeving

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai. Ede, Enka, uitwerkingsplan deelgebied J2

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai. Ede, Enka, uitwerkingsplan deelgebied J2 Ontwikkeling Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai ten behoeve van Ede, Enka, uitwerkingsplan deelgebied J2 rapportnummer E14.001 Versie: 1 Datum: 13 januari 2014 Status: DEFINITIEF Auteur: Regina

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED PEELEIK NAAST 32 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2012-02 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

TN/MER omlegging A9 te Badhoevedorp

TN/MER omlegging A9 te Badhoevedorp Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq TN/MER omlegging A9 te Badhoevedorp Bijlage geluid en trillingen 5 maart 2009 3 Beleidskader...............................................................................

Nadere informatie

Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 en 12-2 te Voorthuizen. Bepaling geluidsbelasting

Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 en 12-2 te Voorthuizen. Bepaling geluidsbelasting Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 en 12-2 te Voorthuizen Bepaling geluidsbelasting Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 12-2 te Voorthuizen Bepaling geluidsbelasting Opgesteld door: Datum: 14

Nadere informatie

Notitie 20092240-03 Bouwplan ringspoorlijn blok 5 te Amsterdam. Toetsingskader en bouwkundige randvoorwaarden m.b.t. omgevingslawaai.

Notitie 20092240-03 Bouwplan ringspoorlijn blok 5 te Amsterdam. Toetsingskader en bouwkundige randvoorwaarden m.b.t. omgevingslawaai. Notitie 20092240-03 Bouwplan ringspoorlijn blok 5 te Amsterdam. Toetsingskader en bouwkundige randvoorwaarden m.b.t. omgevingslawaai. Datum Referentie Behandeld door 16 mei 2012 20092240-03 ir. J. Hardlooper/CVr

Nadere informatie

Hogere grenswaardenbeleid gemeente Maastricht. Aangepast augustus 2011

Hogere grenswaardenbeleid gemeente Maastricht. Aangepast augustus 2011 Hogere grenswaardenbeleid gemeente Maastricht Aangepast augustus 2011 INHOUDSOPGAVE 0. Samenvatting... 2 1. Inleiding en het waarom van deze nota... 5 2. Opzet Wet geluidhinder... 6 3. Normstelling Wet

Nadere informatie

KPO Planontwikkeling BV. 'Stiereveld' te Watergang Akoestische verkenning

KPO Planontwikkeling BV. 'Stiereveld' te Watergang Akoestische verkenning KPO Planontwikkeling BV 'Stiereveld' te Watergang Akoestische verkenning KPO Planontwikkeling BV 'Stiereveld' te Watergang Akoestische verkenning Datum 27 februari 2009 KPO002/Bxt/0002 Kenmerk Documentatiepagina

Nadere informatie

Zuiderpoort Fase 2 te Apeldoorn; akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Datum 6 december 2010 Referentie 20101628-02v2

Zuiderpoort Fase 2 te Apeldoorn; akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Datum 6 december 2010 Referentie 20101628-02v2 Zuiderpoort Fase 2 te Apeldoorn; akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Datum 6 december 2010 Referentie 20101628-02v2 Referentie 20101628-02v2 Rapporttitel Zuiderpoort Fase 2 te Apeldoorn; akoestisch

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeer voor het plan Nijrees Noord te Almelo

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeer voor het plan Nijrees Noord te Almelo Tebodin B.V. Drienerstate, P.C. Hooftlaan 56 7552 HG Hengelo Postbus 233 7550 AE Hengelo Telefoon 074 249 64 96 Fax 074 242 57 12 hengelo@tebodin.nl www.tebodin.com Opdrachtgever: Rotij Projecten B.V.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek verkeerslawaai (Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.)

Akoestisch onderzoek verkeerslawaai (Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.) Akoestisch onderzoek verkeerslawaai (Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.) Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Opdrachtgever:

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Middelingenseweg 20a te Hedel, gemeente Maasdriel

Rapport akoestisch onderzoek Middelingenseweg 20a te Hedel, gemeente Maasdriel Rapport akoestisch onderzoek Middelingenseweg 20a te Hedel, gemeente Maasdriel Rapport akoestisch onderzoek behorende bij het wijzigingsplan Middelingenseweg 20a te Hedel, Gemeente: Maasdriel Projectgegevens:

Nadere informatie

Akoestische rapportage Fluvium Westervoortsedijk-West Industrielawaai

Akoestische rapportage Fluvium Westervoortsedijk-West Industrielawaai Akoestische rapportage Fluvium Westervoortsedijk-West Industrielawaai Tom Korts ODRA Peter Swart Omgevingskwaliteit Oktober 2013 Inleiding Het bestemmingsplan Fluvium Westervoortsedijk West moet woningbouw

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Woonzorgcomplex Oude Maasstraat 18. Gemeente Uden

Rapport akoestisch onderzoek Woonzorgcomplex Oude Maasstraat 18. Gemeente Uden Rapport akoestisch onderzoek Woonzorgcomplex Oude Maasstraat 18 Rapport akoestisch onderzoek behorende bij het bestemmingsplan Woonzorgcomplex Oude Maasstraat 18 Gemeente: Uden Projectgegevens: RAO02-VLU00004-01d

Nadere informatie

Akoestisch rapportage woningbouwlocaties Speuld

Akoestisch rapportage woningbouwlocaties Speuld Akoestisch rapportage woningbouwlocaties Speuld Rapport 1 van 9 Ons kenmerk Z-14-03170 Behandeld door Erwin Priester 0341-474324 Bijlagen - Omgevingsdienst Noord-Veluwe Oosteinde 17 3842 DR Harderwijk

Nadere informatie

Nieuwbouw boerderij Meijers te Abcoude

Nieuwbouw boerderij Meijers te Abcoude Nieuwbouw boerderij Meijers te Abcoude Akoestisch onderzoek W.S. van Vliet Architect Maart 2012 Eindconcept Nieuwbouw boerderij Meijers te Abcoude Akoestisch onderzoek dossier : BA9007-106-100 registratienummer

Nadere informatie

GemeenteWATE RLAN D. Burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland. Overwegende dat;

GemeenteWATE RLAN D. Burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland. Overwegende dat; GemeenteWATE RLAN D BESLUIT INZAKE HET VASTSTELLEN VAN HOGERE WAARDE WEGVERKEERSLAWAAI IN DE ZIN VAN DE WET GELUIDHINDER MET BETREKKING TOT WONINGBOUWPROJECT 'T SCHOUW TE WATERGANG. Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Notitie. Aan : John Jocker (ds+v) Datum : 25 mei 2009 Betreft : Akoestisch onderzoek beheerderswoning Golfbaan NOAB Definitief

Notitie. Aan : John Jocker (ds+v) Datum : 25 mei 2009 Betreft : Akoestisch onderzoek beheerderswoning Golfbaan NOAB Definitief Notitie Ingenieursbureau Bezoekadres: Galvanistraat 15 Postadres: Postbus 6633 3002 AP Rotterdam Website: www.gw.rotterdam.nl Aan : John Jocker (ds+v) Datum : 25 mei 2009 Betreft : Akoestisch onderzoek

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Hameinde te Loenen

Akoestisch onderzoek Hameinde te Loenen 16 februari 2015 Akoestisch onderzoek Hameinde te Loenen Geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai www.deerns.nl Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Dorpskern Zijtaart

Rapport akoestisch onderzoek Dorpskern Zijtaart Rapport akoestisch onderzoek Dorpskern Zijtaart Gemeente Veghel Postbus 435 5240 AK Rosmalen T (073) 523 39 00 F (073) 523 39 99 E info@croonen.nl I www.croonenadviseurs.nl Rapport akoestisch onderzoek

Nadere informatie

Geluidbeleid Hogere Waarden Wet geluidhinder

Geluidbeleid Hogere Waarden Wet geluidhinder 5 april 2016 Geluidbeleid Hogere Waarden Wet geluidhinder (spoor)wegverkeerlawaai en industrielawaai Gemeente Venray Postbus 500 5800 AM Venray Samengesteld door Adviesbureau Peutz Mook Team Ruimtelijke

Nadere informatie

Buro voor Bouwkunde - Ermelo. Akoestisch onderzoek Paleisweg 6-8 te Garderen. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Buro voor Bouwkunde - Ermelo. Akoestisch onderzoek Paleisweg 6-8 te Garderen. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Buro voor Bouwkunde - Ermelo Akoestisch onderzoek Paleisweg 6-8 te Garderen van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING

Nadere informatie

Beschrijving gehanteerd doelmatigheidscriterium

Beschrijving gehanteerd doelmatigheidscriterium DHV B.V. BIJLAGE 6 Beschrijving gehanteerd doelmatigheidscriterium Projectbureau ViA15/Deelrapport TN/MER Akoestisch onderzoek bijlage 6 WP1-BWO-01-20110331/MD-AF20111209/MK - 1 - BIJLAGE 6 Wet geluidhinder

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek De Telefooncentrale Koelmalaan 350 Alkmaar. projectnummer GT130557

Akoestisch onderzoek De Telefooncentrale Koelmalaan 350 Alkmaar. projectnummer GT130557 Akoestisch onderzoek De Telefooncentrale Koelmalaan 350 Alkmaar projectnummer GT130557 Opdrachtgever: GTP VastgoedOntwikkeling BV de heer ing. J.R. Fennema Industrieterrein Oosterzij 5 1851 NV Heiloo Versienummer:

Nadere informatie

Geluidbelasting railverkeer. woningen Houtakkerweg/ Wildekampsweg te Wezep

Geluidbelasting railverkeer. woningen Houtakkerweg/ Wildekampsweg te Wezep Geluidbelasting railverkeer woningen Houtakkerweg/ Wildekampsweg te Wezep versie 18 augustus 29 opdrachtnummer 9-22 datum 18 augustus 29 opdrachtgever OOSTZEEstedenbouw Postbus 9 68 AA Arnhem auteur A.D.

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rapport V.2008.1041.00.R001 Plan Hoogstedelaan, Arnhem Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van

Nadere informatie