Stichting Jobortunity Nederland Beleidsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Jobortunity Nederland Beleidsplan 2015 2017"

Transcriptie

1 Stichting Jobortunity Nederland Beleidsplan Februari 2015 Stichting Jobortunity Nederland Rijnlaan 129bis 3522 BH Utrecht

2 1. Inleiding Stichting Jobortunity Nederland (hierna de stichting ) heeft het beleidsplan uit 2014 geactualiseerd en uitgebreid met specifieke stukken op financieel-, communicatie- en fondsenwervingbeleid. Vanaf 1 januari 2014 gelden er bovendien nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI), wat betekent dat een ANBI een actueel beleidsplan moet hebben. Dit beleidsplan geeft inzicht in de manier waarop de stichting het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken. Het betreft een meerjarig beleidsplan voor de periode en geeft inzicht in: het werk dat de stichting doet de manier waarop de stichting geld werft het beheer van het vermogen van de stichting de besteding van het vermogen van stichting Dit beleidsplan wordt verder gebruikt: als leidraad voor uitvoering van de activiteiten van de stichting voor het verschaffen van inzichten in de financieringsbehoeften als communicatiemiddel t.b.v. externen belanghebbenden (bv. donoren, donateurs, Friends of / Vrienden van Jobortunity) Het beleidsplan wordt vastgesteld voor drie jaar maar zal regelmatig (minstens 1 keer per jaar) besproken worden in de bestuursvergadering en indien nodig aangepast of geactualiseerd. Dit driejarig plan vormt de basis voor de jaarlijkse werkplannen (opgesteld i.s.m. de directeur van het opleidingsinstituut in Tanzania) waarin de jaardoelen en activiteiten van de stichting worden vastgesteld. Het bestuur draagt zorg voor een jaarverslag met daarin opgenomen een beschrijving van de uitgevoerde activiteiten, de behaalde resultaten, de voorgenomen activiteiten voor het opvolgende jaar alsmede een jaarlijkse financiële verantwoording. 2. Structuur stichting De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Utrecht onder nummer: De stichting heeft vijf bestuursleden; een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee bestuursleden. In Bijlage 1 staat omschreven hoe de stichting zich verhoudt tot het trainingsinstituut Jobortunity in Tanzania, het lokale bestuur en wie zitting hebben in het stichtingbestuur. 3. Doel, Visie en Missie van de stichting Op 19 mei 2009 werd het initiatief genomen tot oprichting van een nieuwe stichting: Stichting Jobortunity Nederland 1 ter ondersteuning van Jobortunity Tanzania. 1 Akte van oprichting is beschikbaar op aanvraag Versie Pagina 1 van 6

3 Doel en werkwijze: De activiteiten van de Nederlandse stichting zijn erop gericht om Jobortunity in Tanzania te ondersteunen, zowel inhoudelijk als sparringpartner/ adviseur als ook op het gebied van fondsenwerving, partnerschappen en communicatie. De stichting beoogt niet om winst te maken. Met het trainingsinstituut Jobortunity, gevestigd in Arusha - Tanzania, krijgen kwetsbare jongeren door middel van een horecaopleiding de mogelijkheid om te starten op de arbeidsmarkt en kunnen ze op deze manier een beter leven voor henzelf en hun familie realiseren. Jobortunity richt zich enerzijds op jongeren, want deze hebben de toekomst, en anderzijds op bedrijven die deze jongeren een arbeidsplaats bieden. Jobortunity is gestoeld op het people, planet en profit principe en is mede hierom samenwerkingsverbanden aangegaan met bedrijven in de toeristenindustrie in Tanzania. Jobortunity Tanzania is een apart juridisch rechtspersoon: een Limited by Guarentee with a charitable status (registratie no.: 69423). Visie: Het verwezenlijken dat studenten (minimaal 40 per jaar) een eenjarige opleiding volgens de Hi5 methode kunnen volgen aan het trainingsinstituut Jobortunity in Arusha (Noord Tanzania) - inclusief een externe stage in de horeca sector in de omgeving. Missie: Het ondersteunen van activiteiten die zijn gericht op het geven van scholing aan jonge mensen in Tanzania en het bieden van mogelijkheden om ervaring op te doen in het arbeidsproces. Dit om daarmee voor deze jonge mensen een zo optimaal mogelijke uitgangspositie te bereiken op de arbeidsmarkt en daarmee de kansen op een menswaardig bestaan te vergroten. Doel: Om bovengenoemde te bereiken heeft de stichting in Nederland als hoofddoelstellingen: Het werven van afdoende fondsen voor het uitvoeren van de beoogde activiteiten Het verrichten van promotionele activiteiten ten behoeve van verbeterde positionering van Jobortunity richting (potentiële) donateurs, donors en derden Het inhoudelijk adviseren/ meedenken met Jobortunity in Tanzania Uitgebreide informatie is te vinden op 4. Strategie voor Voor de periode heeft de stichting een aantal specifieke ambities opgesteld die de strategische richting voor de komende jaren bepaalt. Deze ambities zijn gebaseerd op de behaalde resultaten van afgelopen jaren in zowel Nederland als Tanzania en de geleerde lessen die getrokken kunnen worden uit de eerste vijf jaar van het bestaan van Jobortunity (zie voor details de jaarverslagen en nieuwsbrieven van Jobortunity van 2009 t/m 2014), met name op het gebied van fondsenwerving. Een greep uit de resultaten van de afgelopen 5 jaar Na ruim 5 jaar kunnen we zeggen dat het trainingsinstituut Jobortunity Tanzania een gewaardeerde instelling is in en om Arusha met een positief imago bij zowel de lokale bevolking (communities), als ook bij lokale lodges, hotels en restaurants. Dit blijkt uit het toenemend aantal aanmeldingen van studenten uit de lokale gemeenschappen en ver daarbuiten. Dit blijkt ook uit de aanvraag van de ho- Versie Pagina 2 van 6

4 reca bedrijven die graag stagiairs van Jobortunity hebben, waarvan velen vervolgens ook een baan aangeboden krijgen bij datzelfde bedrijf. Er is een Hi5 methodiek ontwikkeld dat de basis vormt voor het Jobortunity curriculum. Dit lesprogramma is de afgelopen jaren goed geëvalueerd en aanzienlijk verbeterd en aangepast aan de huidige opleidingsbehoeften van de toerisme sector. In de periode hebben 181 studenten een opleiding kunnen volgen bij Jobortunity. Daarvan hebben er 95% hun diploma gehaald. Van alle studenten die Jobortunity getraind heeft, heeft nu 75% een vaste baan. Trends in fondsenwerving De stichting signaleert de volgende veranderingen in de mogelijkheden tot fondsenwerving in Nederland: Er is minder geld beschikbaar voor de ontwikkelingssamenwerkingsector waardoor er minder potentiële donoren zijn Er is een trend naar het meer betrekken van private gelden / familie fondsen / bedrijven voor goede doelen Onderwijs en scholing zijn in afnemende mate een prioritair thema voor donoren en daarnaast is Tanzania niet langer een partnerland voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken, waardoor er bij NGO s ook minder geld beschikbaar is voor deze regio De trend van laatste jaren is meer project financiering door particulieren via social media (crowd funding), inzamelingsacties op scholen, verjaardagen etc. etc. Investeren van winst in goede doelen op basis van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) principe (bijvoorbeeld via werknemersprogramma's) en daarnaast ontstaan er steeds meer bedrijven met een sociale inslag en houden veel mensen zich bezig met social entrepreneurship, social business development en impact investment De stichting wil voor de komende drie jaar de fondsenwerving strategie meer aanpassen aan de ontwikkelingen van de huidige tijd en zo de financiële duurzaamheid van Jobortunity waarborgen. Deze waargenomen trends hebben al invloed op de manier waarop Jobortunity Nederland en Tanzania werken. Op termijn willen we het grootste deel van de inkomsten zelf genereren, hoewel we ook realistisch zijn en zien dat structurele bijdrages en (lange termijn) financieringen van substantieel belang blijven. Anno 2015 genereert Jobortunity 21% van de uitgaven zelf door middel van schoolgeld (Euro 35,-/ per student) en doordat hotels en restaurants betalen voor stagiairs. Ook het aanbieden van Hi5 Consultancies tegen een marktconform tarief levert fondsen op die teruggeïnvesteerd worden in Jobortunity. Daarnaast bekijken we de mogelijkheden voor een revolving fund, waarbij studenten nadat ze hun opleiding hebben afgerond en een baan hebben, hun opleiding (gedeeltelijk) terugbetalen. Ambities De stichting heeft op basis van de behaalde resultaten tot nu toe en de bovenbeschreven ontwikkelingen de ambities voor de komende periode aangescherpt en als volgt gedefinieerd: Lange(re) termijn financiering behalen, bij voorkeur directe financiering aan Jobortunity Tanzania; Versie Pagina 3 van 6

5 Zoveel mogelijk financiële zelfredzaamheid verkrijgen door het ondersteunen van de ontwikkeling van inkomensgenererende projecten en activiteiten Het werven van een nieuwe donateurs De actieve betrokkenheid van Vrienden van Jobortunity vergroten Transparant en open communiceren over beleid, donoren en uitdagingen van stichting voor komende tijd) Het publiceren van artikelen en andere informatie zoals bijvoorbeeld de nieuwsbrief en actuele nieuwsberichten en beeldmateriaal op de website 5. Activiteiten stichting Jobortunity Nederland De activiteiten die worden uitgevoerd in Nederland hebben als verwacht resultaat: 1. (meer) financiële ondersteuning voor Jobortunity Tanzania. 2. (meer) bekendheid van Jobortunity Tanzania in Nederland; 3. verbreding van het netwerk en samenwerkingsverbanden voor Jobortunity. Planning activiteiten Stichting Jobortunity Nederland Per jaar stelt het bestuur van de stichting een werkplan op met daarin de activiteiten 2, verwachte outreach (bereik doelgroepen) en verwachte opbrengst. Het bestuur houdt niet vast aan kalenderjaren maar volgt de planning van Tanzania: de schooljaren. Jaar 6: 1 juli juli 2015 Jaar 7: 1 juli juli 2016 Jaar 8: 1 juli juli 2017 Fondsenwervingstrategie Onder fondsenwerving worden drie geldstromen onderscheiden: 1. grote NGO met contract (Eureko, NCDO, Turing etc.) 2. particuliere donoren met aanvullende, specifieke afspraken 3. particuliere donoren met eenmalige giften De activiteiten die stichting Jobortunity Nederland in gepland heeft zijn met name gericht op het verkrijgen van fondsen voor de activiteiten in Tanzania. De kosten die Stichting Jobortunity maakt zijn verwaarloosbaar. Een aantal langlopende contracten met grote NGO s zijn de afgelopen twee jaar afgelopen en dat maakt dat er nieuwe structurele donoren moeten worden gezocht. Het inhuren van een adviesbureau op fondsenwerving in 2014 heeft niet geleid tot extra fondsen. Dat betekent dat fondsenwerving hoofdprioriteit is van het bestuur en de directie in Tanzania voor de komende 3 jaar. Gezocht wordt naar nieuwe structurele en bij voorkeur institutionele donoren. Daarnaast wordt door midden van exposure (netwerken, naamsbekendheid, acties, etc.) getracht particuliere donaties op te halen. In 2015 en verder worden deze activiteiten voortgezet. De strategie voor de fondsenwerving is gericht op langere termijn samenwerking met donoren en op het opzetten van inkomensgenerende projecten in Tanzania, waarvan de opbrengst direct ten goede komt aan Jobortunity. Daarnaast zullen we de mogelijkheden onderzoeken om een partnerschap aan te gaan met het bedrijfsleven en/of de hotel branche. In Tanzania zal de directie ook aandacht be- 2 Beschikbaar op aanvraag Versie Pagina 4 van 6

6 steden aan het werven van (lokale) fondsen en het opstarten en ondersteunen van inkomsten genererende projecten voor Jobortunity, zoals Hi5 trainingen aan personeel van hotels en lodges en het onderzoeken van de mogelijkheden voor een leenstelsel. Hiermee wordt de duurzaamheid en financiële onafhankelijkheid van het trainingsinstituut vergroot. Overige activiteiten Verzenden van nieuwsbrief 3 keer per jaaraan alle Friends of Jobortunity en donateurs Doorlopend en op maat advisering aan de directeur van Jobortunity aangaande dagelijkse activiteiten, financieel beheer, boekhouding, begroting en strategie bepaling Eenmaal per jaar organisatie van een event voor alle betrokken mensen bij Jobortunity: donateurs, vrijwilligers, donoren en alle Vrienden van Jobortunity. Bij dit event is ook de directeur uit Tanzania aanwezig om een update te geven van de laatste ontwikkelingen bij Jobortunity en het draagvlak voor Jobortunity vergroten Ondersteunen bij selectie van vrijwilligers voor Jobortunity 6. Beheer en besteding financiën stichting Het beheer en besteding van de financiën van de stichting is de verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting. Het bestuur heeft een penningmeester benoemd, alsmede een voorzitter en secretaris. Allen zijn tekenbevoegd. Het stichtingsbestuur komt gemiddeld eenmaal per zes weken bij elkaar om de voortgang van de werkzaamheden en te ondernemen activiteiten te bespreken en te besluiten. Er zijn een aantal afspraken gemaakt over de financiën: Eens per drie jaar wordt een strategisch plan gemaakt met een financiële doorkijk voor de komende vijf jaar. Het plan wordt goedgekeurd door het bestuur NL. Uitgangspunt is om de afhankelijkheid van donaties terug te brengen door inkomsten genererende projecten. Het uitgangspunt is om binnen 3 jaar circa ,- per jaar aan inkomsten genererende projecten te hebben. Hierdoor wordt circa 40% van het budget gedekt. Jaarlijks wordt een budget gemaakt voor het komende jaar. Het is niet noodzakelijk om aan het begin van het jaar al volledige dekking te hebben voor het hele jaar. Het budget wordt goedgekeurd door het bestuur NL. Overtollige liquiditeit wordt zo veel mogelijk gecentraliseerd op de Nederlandse bankrekening. Periodiek wordt geld overgeboekt naar Tanzania op basis van behoefte uit de liquiditeitsprognose. In principe wordt dat eens per kwartaal gedaan. Naast de benodigde liquiditeit voor de dagelijkse liquiditeitsbehoefte wordt er te allen tijde liquiditeit in Tanzania aangehouden voor calamiteiten. Hieronder staat een overzicht van de output op financieel vlak: Producten/activiteiten Frequentie Verantwoordelijk Goedkeuring stichting Strategisch plan Eens in de 3 jaar (5 Directeur Jobortunity Ja jaar vooruit) TZ Budget Tanzania Jaarlijks voor 1 oktobetunity Directeur Jobor- Ja TZ Budget NL + Consolidatie Jaarlijks voor 1 ok- Treasurer NL Nee Versie Pagina 5 van 6

7 tober Jaarrekening Tanzania (Audit) Jaarlijks voor 1 november Jaarrekening Nederland Jaarlijks voor 1 november Liquiditeitsprognose TZ + verklaring op verschil in hoofdlij- dagen na maand- Maandelijks (10 nen einde) Liquiditeitsprognose NL + Consolidatie dagen na maand- Maandelijks (15 einde) Verschillen analyse met Budget Maandelijks (15 dagen na maandeinde) Directeur Jobortunity TZ Treasurer Directeur Jobortunity TZ Treasurer NL Treasurer NL Kascommissie Jaarlijks Treasurer NL Ja Rapportage naar sponsors Jaarlijks Treasurer NL nee Nee Ja Nee Nee Nee Versie Pagina 6 van 6

8 BIJLAGE 1: Organisatiestructuur Jobortunity Tanzania en Nederland The Establishment of the Training Institute Jobortunity In January 2009 the Training Institute Jobortunity was officially registered as a Limited by Guarantee with a charitable status (registration no.: 69423). Five guarantors were nominates in the board. In May of the same year the Dutch Foundation Stichting Jobortunity Nederland was established to support the mission and activities of the training institute. The organizational structure of the institute and its boards is: Director & team Guarantors (board members) of Jobortunity Tanzania Board members of Jobortunity Foundation the Netherlands The Board of Jobortunity Foundation The Netherlands The members of the board of Jobortunity Foundation the Netherlands since : Board members of Jobortunity Foundation the Netherlands Martine de Vaan Chair person Jan-Hildo van Ballegooijen Treasurer Eduard Louwerse Secretary Francine Egberts member Annette van Ham member Versie Pagina 7 van 6

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 Inhoud Voorwoord... 3 Samenvatting... 4 1. Missie en doelstellingen... 5 1.1 Missie...5 1.2 Doelstellingen...5 1.2.1 Geldelijke ondersteuning...5

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2009 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Organisatie... 4 1.1 Bestuur... 4 1.2 Vergaderingen... 4 1.3 Contact Malawi... 4 2. Resultaten in 2009... 5 2.1 Algemeen beeld...

Nadere informatie

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Colofon Samenstelling en redactie: Alice de Koning Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Met bijdragen van: Nuestros Pequeños Hermanos International (NPHI), Bernd Grűn, Pauline Lemberger, Caroline

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 1/13 Inhoudsopgave 1. Inleiding & Historie 3 Historie 3 Toekomst 4 2. Missie, visie, strategie en waarden en bestuur

Nadere informatie

Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015

Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015 Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015 Contents 1. Doelstellingen, visie en werkwijze van Jacana Business Empowerment... 3 Doelstelling... 3 Visie... 3 Werkwijze... 3 2. Organisatie... 4 Stichting Jacana

Nadere informatie

99% VOOR MEKAAR. 1%TEGEN ARMOEDE.

99% VOOR MEKAAR. 1%TEGEN ARMOEDE. 99% VOOR MEKAAR. 1%TEGEN ARMOEDE. AANVRAAGFORMULIER TUSSENTIJDSE MFS-RONDE JONG EN VERNIEUWEND 2009-2010 AANVRAGEN VAN MINDER DAN 1 MILJOEN IN TOTAAL 1PROCENTCLUB.NL PAGINA 1 1%LID ARNOUT: Ik vind dat

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs

HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs Dit hoofdstuk is onderdeel van de publicatie Filantropie in Nederland, onder redactie van Lucas Meijs, een

Nadere informatie

Healthy Water 4 A Healthy Life

Healthy Water 4 A Healthy Life BELEIDSPLAN 2013-2017 Healthy Water 4 A Healthy Life Inhoudsopgave Voorwoord...2 Samenvatting...3 Visie, missie en doelstelling...4 Visie...4 Missie...4 Doelstellingen...4 Nigeria...4 Malawi...5 Projecten...6

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2017. Iselle van Ruijven

Beleidsplan 2015-2017. Iselle van Ruijven Beleidsplan 2015-2017 Iselle van Ruijven Inhoudsopgave 1. Visie & Missie ZZF... 2 1.1 Visie... 2 1.2 Missie... 2 2. Doelstellingen 2015... 2 3. Positionering... 3 3.1 Kernwaarden... 3 3.2 USP s... 3 4.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2006. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2006 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Missie en doelstelling... 4 1.1 Missie... 4 1.2 Doelstelling... 4 1.3 Toetsingscriteria... 4 1.4 Middelen... 5 2. Organisatie...

Nadere informatie

Amsterdam, December 2012

Amsterdam, December 2012 Amsterdam, December 2012 Beleidsplan Muses 2012 2016 1 Hoofdstuk 1 Samenvatting Inleiding Het doel van stichting Muses is om de impact van vrijwilligers wereldwijd te vergroten. Enerzijds om hiermee alle

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015 BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11 Voor de jaren 2014 / 2015 INLEIDING: Stichting Steun 22Q11 staat aan het begin van haar oprichting. De stichting is notarieel opgericht op 3 juli 2014 door ouders van

Nadere informatie

Het beleidsplan geeft aan welke doelen de Stichting heeft voor de genoemde periode en hoe de Stichting deze doelen wil gaan realiseren.

Het beleidsplan geeft aan welke doelen de Stichting heeft voor de genoemde periode en hoe de Stichting deze doelen wil gaan realiseren. Van Doorn Stichting BELEIDSPLAN 2012-2016 (bijgewerkt en goedgekeurd in december 2013) INLEIDING Het bestuur van de Van Doorn Stichting stelt per periode van 5 jaar een beleidsplan op dat jaarlijks wordt

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Alpe d HuZes

Beleidsplan. Stichting Alpe d HuZes Beleidsplan Stichting Alpe d HuZes Opgesteld op: 10 junir 2014 Kenmerk: Beleidsplan-2014V02 Stichting Alpe d HuZes p/a Fazantstraat 33 4105 WL CULEMBORG www.opgevenisgeenoptie.nl Pagina 2 Wijzigingshistorie

Nadere informatie

Manual geldwerving. 1. Inleiding. 2. Belangrijke aandachtspunten bij geldwerving

Manual geldwerving. 1. Inleiding. 2. Belangrijke aandachtspunten bij geldwerving Manual geldwerving 1. Inleiding Geldwerving is voor organisaties een vak apart. Het wordt er als gevolg van de vaak toch al aanwezige hoge werkdruk, de grote hoeveelheid benodigde specifieke kennis en

Nadere informatie

BRN Projecten Drs. C. van Diemen

BRN Projecten Drs. C. van Diemen BEDRIJFSPLAN STICHTING WIJK IN BEDRIJF WESTFLANK Utrecht, 3 mei 2002 Berenschot Dr. V.L. Eiff Mevr. drs. M.J.B. Wiendels Drs. M. Pen BRN Projecten Drs. C. van Diemen INHOUD Blz. 1. INLEIDING... 4 1.1.

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 34 Evaluatie van de samenwerking tussen Kerk in Actie en ICCO en de ProCoDe-aanpak van de ICCO Cooperatie Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 Generale Synode April 2014 Expertisecentrum

Nadere informatie

GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12)

GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12) GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12) JAARVERSLAG 2011 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE...2 2 VOORWOORD...4

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015 Werkplan Sociale Firma s Project Sociale Firma`s Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Definitie, doel en ontwikkelopgave 5 2.1 Definitie Sociale firma 5 2.2 Doel van

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Glocal Prosperity Community

Glocal Prosperity Community Glocal Prosperity Community Jaaroverzicht 2014 en Jaarstukken 2015 Een winnaar is een dromer die niet opgeeft Voorwoord De eerste stappen zijn gezet. De transformatie is bijna rond. Wat brengt dit nieuwe

Nadere informatie

Alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen! Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Zoetermeer e.o.

Alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen! Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Zoetermeer e.o. Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Zoetermeer e.o. Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer 2015-2020 Alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 2 1. Inleiding 3

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen door financiële organisaties

Maatschappelijk verantwoord ondernemen door financiële organisaties Maatschappelijk verantwoord ondernemen door financiële organisaties Een VBDO handleiding voor de structurele inbedding van MVO Consultancy and Research for Environmental Management Spuistraat 104d 1012

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie