Historie. Arentsburghlaan (volkstuincomplex) te Voorburg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Historie. Arentsburghlaan (volkstuincomplex) te Voorburg"

Transcriptie

1 Historie Arentsburghlaan (volkstuincomplex) te Voorburg Historisch onderzoek uitgevoerd door : M. van Rijn : Gem. Leidschendam-Voorburg, afd. RO Datum : maart 2015

2 I N H O U D S O P G A V E 1.0 INLEIDING Terreingegevens HISTORISCH ONDERZOEK Historische kaarten Luchtfoto s Aanleg volkstuinen Arentsburghlaan Verhuur volkstuinen Bouwvergunningen Hinderwet- en Milieuvergunningen Gegevens Kamer van Koophandel Ondergrondse HBO-tanks Bodemonderzoeken, gegevens uit BIS Voormalige sloten Bodemkwaliteitskaart en overigen EXPLOSIEVEN ONDERZOEK GEOLOGIE ARCHEOLOGIE GERAADPLEEGDE ARCHIEFSTUKKEN 34 LITERATUUR xx BIJLAGEN 1 Aanleg volkstuinen 2 Tekening huurovereenkomsten 3 Foto s 4 Diversen

3 1.0 INLEIDING In verband met een voorgenomen milieukundig bodemonderzoek ter plaatse van een viertalvolkstuincomplexen in de gemeente Leidschendam-Voorburg is door de gemeente, afdeling RO, een historisch onderzoek uitgevoerd. Op basis van historische gegevens kan een uitspraak worden gedaan of er een kans bestaat dat de grond plaatselijk (sterk) verhoogde gehalten aan zware metalen bevat. Bij het verzamelen van historische informatie zijn de richtlijnen vermeld in de norm NEN-5725 (januari 2009) in acht genomen. In dit rapport wordt het historisch onderzoek weergegeven afkomstig uit: - verticale en schuine luchtfoto s (analoog en digitaal) van gemeente Voorburg en/of Leidschendam; - verticale luchtfoto s afkomstig van de topografische dienst te Emmen van 1939 tot heden; - luchtfotoarchief van Aviodrome ( en andere fotoarchieven zoals het digitale fotobestand van gemeente Den Haag ( en de beeldbank van Leidschendam-Voorburg ( - de sites: lijst met gemeentelijke- en rijksmonumenten; - archief van gemeente Voorburg, gemeente Leidschendam en gemeente Leidschendam- Voorburg (o.a. Bouw- en Hinderwetarchief, diverse kaarten, gedempte sloten, etc.) almede diverse digitale bestanden/inventarissen en gedigitaliseerde aanleg-, bestek-, kadastrale-, civieltechnische-, ruimtelijke- en grondtransactietekeningen); - diverse topografische kaarten van 1985 tot heden alsmede diverse kaarten van Hoogheemraadschap Rijnland of Hoogheemraadschap Delfland; - het boek De Kroniek van Voorburg (zie literatuurlijst) en overige boeken; - gegevens afkomstig van de Archeologische Werkgroep Leidschendam-Voorburg (AWLV); - computerbestanden uit ARCHIS (archeologie) en StraArch (gemeentelijk archeologie data); - milieukundige bodemonderzoeken uitgevoerd in de directe omgeving, de gemeentelijke Bodemkwaliteitskaart (BKK) uit dec 2007 en het gemeentelijk Bodem Informatie Systeem; - diverse materiaal uit het gemeentelijk archief; - visuele indruk van de huidige locatie (gevelinspectie). Het onderhavige rapport betreft geen diepgravend historisch onderzoek naar het vroegere gebruik van de percelen. De archieven van de waterschappen, provincie, Rijkswaterstaat, nutsbedrijven, TNO en omliggende gemeenten zijn niet geraadpleegd. De sloopvergunningen (meestal in het verleden reeds vernietigd) alsmede de gegevens over het bouwrijp maken zijn niet of summier geraadpleegd. 1

4 1.1 Terreingegevens Het te onderzoeken terrein betreft de volkstuinen aan de Arentsburghlaan te Voorburg. Tabel 1: kadastrale gegevens en omschrijving van het te onderzoeken perceel/percelen anno 2009 sectie nr. locatie omschrijving oppervlakte F-8048 Arentsburghlaan eo volkstuinen, rijweg en openbaar groen m 2 Op de huurovereenkomst d.d staat vermeld dat te verhuren terrein is: F-8048 (ged) met een oppervlakte van m 2. Het kadastrale perceel F-8048 is op onderstaande kaart weergegeven. 2

5 2.0 HISTORISCH ONDERZOEK Voor informatie over de geschiedenis van Voorburg wordt verwezen naar diverse literatuur, onder andere vermeld in de bijlage. 2.1 Historische Kaarten Kaart van Hoogheemraadschap van Delfland uit 1712, gemaakt door Crucius, geprojecteerd op de GBKN uit De huidige volkstuinen liggen ter plaatse van het roze perceel ter plaatse van het woord : burch. 3

6 Kadastrale minuut uit Dwars door het gebied loopt een voetpad 4

7 Topografische kaart uit 1946 (30G-Den Haag; schaal 1 : ) kartografische kaart uit

8 Historisch onderzoek Arentsburghlaan (volkstuinen) te Voorburg Topografische kaart uit 1957 (30G Den Haag, schaal 1 : ) Topografische kaart uit 1963 (30G Den Haag 1 : ) 6

9 topografische kaart uit 1966 (30G Den Haag schaal 1 : ) 7

10 8

11 9

12 2.2 Luchtfoto s Luchtfoto uit februari 1944, gemaakt door de RAF. Ter plaatse van de huidige volkstuinen is het weiland. 10

13 Historisch onderzoek Arentsburghlaan (volkstuinen) te Voorburg 11

14 12

15 Historisch onderzoek Arentsburghlaan (volkstuinen) te Voorburg 13

16 14

17 15

18 16

19 17

20 2.3 Aanleg volkstuinen inventarisnummer: 482 (openbare werken Voorburg ) In aug 1945 heeft de directeur van het gemeentelijk grondbedrijf een brief gestuurd naar de heer P. Huis (voorzitter der volkstuinvereniging) waarin o.a. het volgende in staat. Een situatietekening wordt toegestuurd waarop met een groene kleur een perceel weiland is aangegeven waar de aanleg van een rijksweg is gereserveerd. De volkstuinvereniging heeft belangsteking voor dit perceel in verband met het eventueel gebruik voor volkstuinders. De betreffende tekening is in het dossier niet aanwezig. Het perceel grond is in pacht bij W. van Leeuwen. In het dossier aanwezig de Berekening van Kosten dd. 29 september 1954 inzake de aanleg van een complex volkstuinen in Heeswijk. Op deze kostenoverzicht staat het volgende in vermeld: m 3 sloot graven en de uitkomende grond over het terrein verspreiden; m 2 hoofdpad aanleggen, ontzoden, aanvoeren, verwerken van puin en koolas; - bouwen houten bergschuur op gemetselde voet; - ploegen en fraisen; - maken WC met beerput; Een omschrijving of een bestek voor de aanleg van de volkstuinen is in het dossier niet aanwezig. In een college-advies d.d. 29 september 1954 staat o.a. het volgende in vermeld: Op situatietekening B-219 is met een groene kleur het terreingedeelte aangegeven dat aan de volkstuinvereniging verhuurd zou kunnen worden. De oppervlakte is ca m 2 en wordt gepacht door W. v. Leeuwen. Zodra met de bouw van het Diaconessenhuis wordt aangevangen worden de sportvelden van sportvereniging Voorburg geliquideerd en is uitbreiding van het volkstuincomplex in noordwestelijk richting mogelijk. Op de tekening is een verhard hoofdpad, een houten bergschuur en afschermende beplanting aan de Vliet op weergegeven. Tevens moet een scheidingssloot worden gegraven. De totale huurprijs voor m 2 is Fl 400,= Op 24 november 1954 heeft de gemeenteraad besloten om een perceel grond van m 2 ; kadastraal F-6499, geschikt te maken als volkstuinen en het te verhuren aan volkstuinvereniging Voorburg. Op 27 dec 1954 heeft de gemeente bij HH Delfland een vergunning gevraagd voor het graven van een sloot, zoals aangegeven op tekening A-725-II in verband met de aanleg van volkstuinen op het terrein Heeswijk. Op 3 februari 1955 heeft Dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland een vergunning verleend. Op 12 jan 1955 heeft aannemingsbedrijf H. Mostert een prijs gegeven voor werkzaamheden conform omschrijving jan 1955 met uitzondering van het voetpad (ingewalst sintelpad op een aardebaan) voor de prijs van Fl 2.130,= De werkzaamheden zijn op 8 februari 1955 gegund aan aannemingsbedrijf H. Mostert. De omschrijving en/of bestek is niet in het dossier aanwezig (ook niet tekening A-725) 18

21 omschrijving 21a, dienst Het bouwen vaneen houten bergschuur in het volkstuincomplex Heeswijk In deze overeenkomst 21a (dienst 1954) staat o.a. het volgende in vermeld: - het werk omvat het bouwen van een houten bergschuur op een gemetselde fundering; de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens tekening E op een terrein volgens tekening B-219a; - de schuur is op staal gefundeerd met de onderkant van de poer op ca. 0,85 m m.v., de vloer is voorzien van betontegels op zand; - naast de schuur een WC met een beerput van 2 m 3 met een dekking van ca. 30 cm grond; - het dak wordt voorzien van gegalvaniseerde golfplaten; - het buitenwerk is behandeld met teer en carbolineum. Legenda: Oranje Blauw te bouwen schuur water De werkzaamheden voor omschrijving 21a (dienst 1954) zijn op 23 maart 1955 gegund aan de heer J.J. Versteegh aan de Schillinglaan 25 voor een prijs van fl 5.630,=. Op 3 februari 1955 is door Dijkgraaf en Hoogheemraadschapen van Delfland aan de gemeente Voorburg vergunning verleend voor het graven van een 144 lange en 2 meter breede sloot gelegen in de kadastrale percelen F-6499 en 1092 en deze sloot in verbinding te brengen met Delflands boezem. Deze sloot is nodig in verband met de aanleg van volkstuinen op het terrein Heeswijk. Het werk wordt uitgevoerd volgens tekening A-725 (zit niet in het dossier). Op 28 maart 1955 heeft de heer C.L. de Baat de grond van volkstuincomplex Heeswijk geploegd en gefraisd. De strook grond, ter breedte van 3 meter langs de Vliet, mocht niet worden geploegd. omschrijving 12, dienst Het verrichten van grond- en bestratingswerkzaamheden voor de uitbreiding van het complex volkstuinen aan de Arentsburghlaan te Voorburg In omschrijving 12 (dienst 1959) staat o.a. het volgende in vermeld: - de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens tekening A graven van een sloot en de uitkomende grond gebruiken voor het dempen van een sloot; - een gedeelte van een sloot schoon maken en dempen met grond dat vrij is gekomen bij het graven van een nieuwe sloot - overblijvende grond verspreiden over het werkterrein tussen Arentsburglaan en het middenpad. 1 Archief Openbare Werken ; inventarisnummer 482 (periode ) 2 Archief Openbare Werken ; inventarisnummer

22 - het realiseren van een pad, cunet graven tot 0,1 m m.v., aanvullen met duinzand met een dikte van 0,25 m, verdichten, klinker verharding aanbrengen. - vrijkomende puin uit het gedeelte nabij de Arentsburghlaan afvoeren, de vrijkomende grond verwerken op het talud. De werkzaamheden zijn in februari 1959 gegund aan aannemingsbedrijf Gebr. Huurman voor een prijs van Fl. 2,655,= Op 4 februari 1959 heeft Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland aan de gemeente Voorburg een vergunning verleend voor het dempen van een ca. 2 meter brede boezemsloot op het kadastrale perceel F-6794 met een oppervlakte van ca. 120 m 2. Tevens een vergunning voor het graven en hebben van een 2 m. brede boezemsloot in het kadastrale perceel F-6794 met een lengte van 105 meter en het in verbinding brengen van deze sloot met Delflands Boezem. De werkzaamheden waren nodig voor het vergroten van het bestaande volkstuincomplex nabij Arentsburghlaan. De sloot moet gedempt worden met grondspecie en de oostelijke grondkering moet worden voorzien van gestapelde blokzoden tot aan maaiveld. Op 16 december 1965 (dossier inventarisnummer: 482) heeft het college van B&W besloten om een strook grond tussen het volkstuincomplex en de Diaconesseninrichting om niet ter beschikking te stellen aan de volkstuinvereniging Voorburg onder voorwaarden dat de nodige werkzaamheden zonder kosten van de gemeente door de vereniging wordt uitgevoerd en dat het onderhoud van de sloot door de vereniging wordt gedaan. Op tekening A-1360 is de strook grond met een rode kleur aangegeven. 20

23 2.4 Arentsburghlaan inventarisnummer: 33/666 (openbare werken Voorburg ) Bestek 33 (dienst 1955): het maken van een duikerbrug met bijkomende werken nabij de Schellingslaan en het verbreden van de Arentsburghlaan (in 2 delen) In het bestek staat o.a. voor deel 1 (maken duikerbrug) het volgende: - werkzaamheden volgens tekening A-901 en A-902 In het bestek staat o.a. voor deel 2 (verbreden Arentsburghlaan) het volgende: - werkzaamheden volgens tekening A-903 en A-904 Op 29 december 1955 is bestek , perceel II verbreden van de Arentsburghlaan gegund aan de heer T.P. de Geus te Leidschendam voor een prijs van Fl ,=. In het betreffende dossier zitten geen zaken over de volkstuinen of tekeningen waarop de volkstuinen op staan getekend. inventarisnummer: 349 (openbare werken Voorburg ) Het dossier bevat o.a. een brief d.d. 24 febr 1958 aan NV Ballast Maatschappij met het verzoek om een prijsopgave inzake het aanbrengen van een slijtlaag ter plaatse van de Arentsburghlaan en andere correspondentie. De opdracht voor het aanbrengen van een koudasfaltdeklaag aan de Arentsburghlaan is op 9 juli 1965 gegund aan NV Aannemingsbedrijf NBM Zaandam Er zijn geen bijzonderheden in dit dossier over de volkstuinen. 2.5 Verhuur volkstuinen De huurovereenkomsten van voor 2000 zijn niet geraadpleegd en waren bij de gemeente onvindbaar. In 1999 een oppervlakte van m 2. In 2002 zijn door de gemeente gesprekken geweest met Amateurverenging Tedingerhof om nieuwe contracten af te sluiten over de volkstuincomplexen Arentsburgh, Schipholboog en Westvliet. Op 3 mei 2002 heeft de gemeente een huurovereenkomst gesloten met de Amateurtuindersvereniging Tedingerhof inzake het volkstuincomplex aan de Arentsburghlaan, kadastraal Voorburg sectie F-8048 (ged.) volgens tekening G-1588 (zie bijlage 2). De overeenkomst is aangegaan voor 10 jaar. De huurprijs voor 2002 bedraagt 9.035,22. Op 3 juli 2007 heeft het college van B&W besloten om de sloot binnen het volkstuincomplex Arentsburgh te laten baggeren en de kosten hiervan ten laste te brengen van het budget Wijkzaken. In juni 2011 is ATV Arentsburgh verzelfstandigd. Op 30 december 2011 heeft de gemeente een huurovereenkomst gesloten met de Amateurtuindersvereniging Arentsburgh inzake het volkstuincomplex groot m 2 aan de Arentsburghlaan volgens tekening G De overeenkomst is aangegaan voor 10 jaar. De huurprijs voor 2011 bedraagt ,35. In 2013 is ATV De Groene Zoom en ATV Essesteijn verzelfstandigd en is ATV Tedingerhof opgeheven. 21

24 2.6 Bouwvergunningen Bij de gemeente zijn geen bouwdossiers aanwezig inzake de bouw van huisjes ter plaatse van het volkstuincomplex. 2.7 Hinderwet- en Milieuvergunningen De gemeente heeft in het verleden alle HW-vergunningen, uit diverse archieven, geïnventariseerd. Deze inventarisatie met korte omschrijvingen van de verleende vergunningen zijn weergegeven in een groot WORD-bestand. Uit deze inventarisatie en uit het archief met Hinderwet- en milieuvergunningen komt de locatie niet op voor. Aangenomen wordt dat er nooit een HW-vergunning is aangevraagd dan wel is verleend. 2.8 Gegevens Kamer van Koophandel De website van de Kamer van Koophandel ( met informatie over huidige en voormalige bedrijven is niet geraadpleegd. 2.9 Ondergrondse HBO-tanks In het gemeentelijk databestand met gegevens over voormalige en huidige ondergrondse HBOtanks komt de te onderzoeken locatie niet op voor. Door de gemeente wordt aangenomen dat er geen ondergrondse HBO-tank aanwezig is. 22

25 2.10 Bodemonderzoeksgegevens, gegevens uit BIS Op onderstaande kaart (screendump van het gemeentelijk GIS met bodemgegevens) staan de onderzochte locaties op weergegeven. Ter plaatse en in de directe omgeving van de onderzoekslocatie zijn voor zover bekend bij de gemeente de volgende bodemonderzoeken uitgevoerd: Arentsburghlaan (riolering) In verband met het vervangen van het hoofdriool en een voorgenomen milieukundig bodemonderzoek heeft de gemeente een historisch onderzoek uitgevoerd voor het riooltracé ter plaatse van de Arentsburghlaan tussen nummers 2 tot 26. In verband met het vervangen van het hoofdriool heeft Grontmij in mei 2014 een verkennend milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de rijweg Arentsburghlaan tussen nummers 2 tot 26 in en de Klein Arentsburghstraat te Voorburg. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt het volgende: Arentsburghlaan - de grond bevat een licht verhoogd gehalte aan lood; - De ondergrond bevat geen verhoogde gehalten; - Het grondwater bevat geen verhoogde gehaltes. Klein Arentsburghstraat - De boven en ondergrond bevat geen verhoogde gehalten; - Het grondwater bevat geen verhoogde gehaltes. Op basis van de bovengenoemde resultaten blijkt dat er ter plaatse van het riooltracé geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging en er geen milieu hygiënische belemmeringen zijn voor het vervangen van de riolering. 23

26 Effatha In 1987 is door IMU Iwematechniek een milieutechnisch onderzoek uitgevoerd ter plaatse van een ondergrondse HBO-tank ter plaatse van een te bouwen schoolgebouw. Uit dit onderzoek is gebleken dat de bodem is verontreinigd met minerale olie.. Geadviseerd word om de olieverontreiniging te verwijderen. In 1998 zijn de twee liter HBO-tanks, gelegen voor Hoekenburgh, door de firma Van der Hoeven incl. 78 ton oliehoudende grond verwijderd. Onder en achter het riool bevindt zich nog een restverontreiniging aan olie. Door Tauw is in 2000 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd over het gehele perceel in verband met de voorgenomen verkoop. Uit het bodemonderzoek blijkt het volgende: De bodem ter plaatse van de gedempte sloot bevat een matig verhoogd gehalte aan lood en een licht verhoogd gehalte aan metalen, PAK en olie en het grondwater bevat een licht verhoogd gehalte aan chroom en olie. De bodem ter plaatse van de in 1998 verwijderende tanks bevat licht verhoogd gehalten aan olie en in het grondwater zijn geen verhogingen aangetroffen. De grond nabij de andere voormalige HBO-tank bevat een licht verhoogd gehalte aan olie. Het grondwater is niet onderzocht. De bodem van het gehele Effatha-terrein bevat licht verhoogd gehalten aan zware metalen, PAK en minerale olie In verband met nieuwbouwplannen in 2005 dient er nog een onderzoek plaats te vinden naar de olieverontreiniging. Op 7 november 2007 heeft milieuadviesbureau BMA Milieu een Bouwstoffenbesluit onderzoek voor grond te verrichten betreffende een partij grond gelegen op de locatie Arentsburghlaan gebouw 3 (Effatha-terrein) te Voorburg gedaan. De grond bevatte licht verhoogde waarden voor kwik en koper. De partij grond is toepasbaar als categorie schone grond. Dit houdt in dat de grond vrij toepasbaar is. Op 20 november 2007 heeft BMA Milieu een Bouwstoffenbesluit onderzoek voor grond verricht. Het betreft een partij grond gelegen op de locatie Arentsburghlaan gebouw 2 (Effathaterrein) te Voorburg. De grond bevat licht verhoogde gehalten aan olie. De grond is vrij toepasbaar. Op 7 december 2007 heeft BMA Milieu een Bouwstoffenbesluit onderzoek voor grond verricht. Het betreft een partij grond gelegen op de locatie Arentsburghlaan gebouw 4 (Effatha-terrein) te Voorburg. De grond bevat licht verhoogde gehalten aan lood en olie en een matig verhoogd gehalte aan PAK. De grond is een categorie 1 grond, i.e. ongeisoleerd toepasbaar. Het wordt aanbevolen een nader onderzoek uit te voeren naar de mate en omvang van de zintuigelijk aangetroffen verontreiniging met olie. BMA Milieu deed een nader bodemonderzoek op de locatie gelegen aan de Arentsburghlaan (gebouw 4) te Voorburg. De grootte van de olieverontreiniging, ter plaatse van boring 3 (1,30-1,80 -mv) wordt geschat op 80 m 3. In verband met grondwaterontrekking was het niet mogelijk het grondwater te bemonsteren. Aanbevolen wordt om de aangetroffen minerale olieverontreiniging in zijn geheel door middel van ontgraving te saneren. In opdracht van BAM Vastgoed is door BMA Milieu B.V. ter plaatse van Arentsburghlaan (Effatha-terrein) gebouw 4 te Voorburg een bodemsanering begeleid. De saneringswerkzaamheden hebben plaatsgevonden op 14, 15, 18 t/m 21 februari In totaal is kilo verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd. Uit de toetsing blijkt dat de putwanden en bodem, met uitzondering van W1, niet verontreinigd zijn met minerale olie. Ter plaatse van putwand W1 is de verontreinigde putwand verder ontgraven. Vervolgens is de wand opnieuw gekeurd. Uit de toetsing blijkt dat W1.2 niet verontreinigd is met minerale olie. De saneringsput is, in verband met de te ontgraven parkeerkelder, niet aangevuld met grond. 24

27 Fonteijenburghlaan 5 (ziekenhuis) Ter plaatse van een ondergrondse en liter tanks is door Tjade in 1993 een bodemonderzoek uitgevoerd. Uit dit bodemonderzoek blijkt dat de bodem plaatselijk licht verhoogde gehalten aan EOX en individuele PAK bevat. Ter plaatse van de liter tanks is in de bodem een licht verhoogd gehalte aan olie aangetoond. In verband met nieuwbouw is door Fugro in 2000 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Uit dit bodemonderzoek is gebleken dat de top- en onderlaag geen verhoogde gehalten bevat en dat het grondwater een licht verhoogd gehalte aan arseen en chroom bevat. Door Grontmij is in april 2007 een uitgebreid historisch onderzoek uitgevoerd. Het rapport is nog niet in het bezit van de gemeente. Door de gemeente is in april 2007 een uitgebreid historisch onderzoek uitgevoerd. De volgende aandachtspunten zijn er: - Radioactieve stoffen in het grondwater met name bij lekke rioleringen, vet-/slib vangputten; - Gebruik van Ba (bijv. Ba-papjes) die via het riool wordt weggespoeld en bij een lek riool in de bodem/grondwater kan komen; - Het afvalwater is basisch wegens het gebruik van natronloog. Er worden echter ook zuren toegepast; - Te overwegen om het grondwater waar noodzakelijk te onderzoeken op zilver, ph, (stoffen in gebruik bij ontwikkelaar en fixeeroplossingen), diverse radioactieve isotopen (incl. een blanco grondwatermonster) dan wel reeds vervallen isotopen (wanneer men dit in het grondwater vindt dan is aannemelijk dat er daadwerkelijk radioactief afvalwater in de bodem terecht is gekomen). - dempingsmateriaal van voormalige sloten. In oktober 2007 heeft onderzoeksbureau UDM een verkennend milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de voorgenomen uitbreiding van de entree van het bestaande ziekenhuis. Uit het bodemonderzoek blijkt het volgende: - De toplaag (licht puinhoudend) van 0 0 0,5 m m.v. bevat een (zeer) licht verhoogd gehalte aan olie. - De onderlaag van 0,5 tot 1,0 m m.v. bevat geen verhoogde gehalten. - In het grondwater zijn geen verhoogde gehalten aanwezig. De bodem is milieuhygiënisch geschikt voor nieuwbouw. In opdracht van Parnassia Groep heeft grontmij in 2007 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op het terrein van het ziekenhuis aan de Fonteijenburglaan 5 te Voorburg De reden voor dit onderzoek zijn de voorgenomen sloop van panden met nieuwbouw. Uit het onderzoek blijkt het volgende: - De bovengrond bevat ter plaatse van het noordelijke deel van het perceel licht verhoogde gehaltes aan koper, kwik en lood. - De bovengrond ter plaatse van het zuidelijk deel bevat licht verhoogde gehaltes aan nikkel en PAK - Op een plek is in de ondergrond een licht verhoogd gehalte aan PAK gevonden. - Ter plaatse van de gedempte sloten zijn in de bovengrond geen verhoogde gehaltes gevonden en in de ondergrond zijn ter plaatse van de zuidelijke gedempte sloot licht verhoogde gehaltes aan koper, kwik, lood en PAK gevonden. - In het grondwater zijn licht verhoogde gehaltes aan chroom gevonden. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek behoeven er vanuit milieuhygiënisch oogpunt gezien geen beperkingen te worden gesteld aan het toekomstige gebruik van de locatie als gebouw voor de gezondheidszorg. 25

28 Fonteijenburghlaan 9-11 (wijkgebouw) In verband met de bouw van een wijkgebouw is door Interproject in oktober 1992 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Uit dit bodemonderzoek blijkt het volgende: - De bodem bevat plaatselijk licht verhoogd gehalte aan EOX, PAK en olie. - Het grondwater bevat een sterk verhoogd gehalte aan chroom. Er zijn geen milieuhygiënische belemmeringen voor de bouw van een wijkgebouw 2.11 Voormalige sloten Voor zover bekend (gebaseerd op oude kaarten en luchtfoto s) zijn ter plaatse van het volkstuincomplex gedempte sloten aanwezig. Op onderstaande kaart zijn deze sloten met paarse lijnen weergegeven 26

29 2.12 Bodemkwalitietskaart en overige zaken Op basis van diverse bodemonderzoeksgegevens heeft de gemeenteraad op 1 oktober 2013 de Bodemkwaliteitskaart alsmede het Bodembeheersplan vastgesteld. In deze beleidsnota s staat o.a. het volgende aangegeven: - globale gemiddelde milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in bepaalde zones; - hoe omgegaan moet worden met vrijkomende grond en het hergebruik van deze gronden; - hoe omgegaan wordt met hergebruik en verwerking van baggerspecie Voor het onderhavige plangebied gelden de volgende zones met bijbehorende klasse: kleur zone klasse 0 0,5 m m.v. klasse 0,5 2 m m.v. rood 1 industrie industrie geel 2 wonen wonen groen 3 achtergrondwaarde achtergrondwaarde De verschillende bodem-klassen staan in onderstaande kaart weergegeven. Diversen Het perceel bevindt zich niet in een grondwaterbeschermingsgebied. Volgens kaartmateriaal van het Hoogheemraadschap heerst er infiltratie, dat wil zeggen dat er een neerwaartse grondwaterstroming aanwezig is. Er is hierbij geen rekening gehouden dat op diverse plaatsen binnen de gemeente de grondwaterstand d.m.v. bemaling kunstmatig laag wordt gehouden, met name in (oude) polders. 27

30 Provinciale gegevens Volgens de site is geen informatie over het te onderzoeken perceel en/of directe omgeving aanwezig, anders dan in onderhavig rapport is opgenomen. 28

31 3.0 EXPLOSIEVEN ONDERZOEK De gemeente heeft in 2014 en 2015 op basis van dossiers over WO-2 een kaart gemaakt met daarop aangegeven de oorlogshandelingen, bomkraters, loopgraven, stellingen, etc. Tevens heeft adviesbureau AVG in maart een explosievenonderzoek uitgevoerd. De kans dat in de bodem ter plaatse van de volkstuinen niet gesprongen conventionele explosieven aanwezig zijn is gering, hoogstens klein kaliber munitie. legenda: rode 1 roze driehoek ster vliegtuig rode kartel lijn blauwe lijn een stelling ligging luchtafweergeschut van de 13 nbat LUA neergekomen bommen (exacte ligging is niet bekend) gecrasht vliegtuig loopgraaf prikkeldraad versperring 29

32 4.0 GEOLOGIE De bodemopbouw van de bovenste 5 meter (geologie) wordt (op basis van de digitale geologische kaart van TNO anno december 2008) in onderstaande tekening weergegeven. Legenda: kleur omschrijving groen 2 Laagpakket van Walcheren op Hollandveen op Laagpakket van Wormer en/of Rijswijk met de top van de zandige afzettingen ondieper dan 5 m - NAP l. bruin 4 laagpakket van Walcheren op Hollandveen op Laag van Voorburg d. bruin 11 Hollandveen op Laag van Voorburg geel 17 Strandwal (Laag van Voorburg) 30

33 Op bovenstaande kaart zijn door middel van kleuren de diepten van de top van het zandpakket op weergegeven. Legenda: kleur diepte zandlaag t.o.v. NAP geel > -1,0 meter l. geel -1,0 tot -1,5 meter oranje -1,5 tot -2,0 meter rood -2,0 tot -2,5 meter groen -2,5 tot -3,0 meter d.groen -3,0 tot -3,5 meter d. groen -3,5 tot -4,0 meter blauw -4,0 tot -4,5 meter paars -4,5 tot -5,0 meter grijs > -5 meter 31

34 5.0 ARCHEOLOGIE Ter plaatse van de volkstuinen liggen in de grond resten van de Romeinse stad Forum Hadriani. Op onderstaande kaart uit 2006 zijn de Romeinse resten, voor zover toen bekend, op weergegeven. 32

35 Situatiekaart uit 1984 met de ligging van diverse Romeinse funderingen Meer informatie over Forum Hadriani wordt verder verwezen naar diverse literatuur 33

36 6.0 GERAADPLEEGDE ARCHIEFSTUKKEN In dit hoofdstuk wordt in tabellen weergegeven welke archiefstukken zijn geraadpleegd in verband met de traceerbaarheid van de onderzoeksbronnen. Een en ander conform hoofdstuk van de NEN-5725 (januari 2009) Tabel 4: geraadpleegde gemeentelijke (civieltechnische) tekeningen tek. nr. jaar omschrijving A uitbreiding volkstuinen Arentsburghlaan P Park Hoekenburgh en Park Arentsburgh (= geen bijzonderheden) P Beplanting Park Hoiekenburgh en Park arentsburgh (= geen bijz.) G Tedingerbroekpolder te Stompwijk, bouwrijpe grond G-0181a 1959 Tedingerbroekpolder te Stompwijk, niet bouwrijpe grond G Tedingerbroekpolder te Stompwijk G Verkoop grond ter plaatse van Effatha G Tedingerbroekpolder te Stompwijk Legenda: scan: geraadpleegde gescande tekening org.: geraadpleegde originele (meestal transparant of een calque) tekening Tabel 5: geraadpleegde archiefstukken inventaris dos. nr. 3 dienst/periode omschrijving 33/ bestek 33, verbreding Arentsburghlaan (1955) Arentsburghlaan, aanbrengen slijtlaag, (1958) t/m 2013 Verhuur van woningen, gebouwen en gronden; volkstuinvereniging Tedingerhof (Arentsburgh, Schipholboog en Westvliet) Gemeente eigendommen, verhuur van terreinen A t/m Z 3 dos. nr.: nummer van de (gemeentelijke) archiefmap 34

37 LITERATUUR De Kroniek van Voorburg, 20 eeuwen werken en wonen langs de Vliet M.J. Harms, G.Th. Langerak, C. Milot, L. Bolt, 1988 Kadastrale Atlas Zuid-Holland 1832 deel 11, Voorburg Stichting Kadastrale Atlas Zuid-Holland, Voorburg 2000 (v.d. Krogt, v.d. Leer en V.d. Zon) De straten op de Lanen in (geschiedenis en verklaring van de straatnamen in Voorburg) Gemeente Voorburg, Bernard Dijkman, 22 april 1993 Lusthoven en oude huizen langs de Vliet C.H. voorhoeve Van Molen tot Waterpomp (35 jaar werkend aan een mooi Voorburg) Stichting Mooi Voorburg, november 1994, diverse auteurs Voorburg in oude ansichten deel I Voorburg in oude ansichten deel II Voorburg toen en nu C.H. Voorhoeve en T. Verry; 1990 Wie Wat Waar, Voorburg, Uit het archief van Jan Vreeswijk Jan Vreeswijk, 1997 Hoe Voorburg veranderde Martin J. Harms, 2004 Voorburg van boven bekeken, C.L. van der Leer en Aviadrome Luchtfotografie; 2004 Voorburgse Verzamelingen Historisch Voorburg, jaargang 9, nummer 1, 2003 Parels van Baksteen. Monumenten van Leidschendam-Voorburg. TasT, Hollandsche Rading. Lameris, Marina & Roel van Noord, 2008, Lameris, Marina & Roel van Noord, Watermanagement door de eeuwen heen. Historisch Voorburg. Jaargang 14, nummer 1 Historische Vereniging Voorburg, Voorburg; Hilbert Mast d.d

38 BIJLAGE 1 Aanleg volkstuinen 1

39 2

40 3

41 4

42 BIJLAGE 2 Tekening huurovereenkomsten 5

43 6

44 BIJLAGE 4 Foto s 7

45 foto uit maart

46 9

47 10

48 gevonden puin met Romeins aardewerk in tuin 11B Gevonden puinresten en Romeisn aardewerk in tuin 13A 11

49 BIJLAGE 5 Diversen 12

50 informatie van de site: 13

Historie. Van Heurnstraat 5 te Voorburg

Historie. Van Heurnstraat 5 te Voorburg Historie Van Heurnstraat 5 te Voorburg Historisch onderzoek uitgevoerd door : O. Jauernig : Gem. Leidschendam-Voorburg, afd. STAD/RO Datum : september 2007 I N H O U D S O P G A V E 1.0 INLEIDING 1 1.1

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Conclusies Door middel van het uitgevoerde bodemonderzoek is inzicht verkregen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse

Nadere informatie

SAMENVATTING GEOLOGIE / BODEM - BODEMKWALITEIT

SAMENVATTING GEOLOGIE / BODEM - BODEMKWALITEIT SAMENVATTING GEOLOGIE / BODEM - BODEMKWALITEIT Geologie Over het algemeen geldt dat de toplaag van 0,0 tot 0,5 m mv. zal bestaan uit opgebrachte zand/grond dat plaatselijk (licht) puinhoudend is. Ter plaatse

Nadere informatie

Historisch onderzoek Harderwijkerweg 134a te Ermelo

Historisch onderzoek Harderwijkerweg 134a te Ermelo Notitie Contactpersoon Dennis van den Berge Datum 30 september 2014 Kenmerk N031-1222119DSB-bdv-V02-NL Historisch onderzoek Harderwijkerweg 134a te Ermelo 1 Inleiding In opdracht van de gemeente Ermelo

Nadere informatie

Vooronderzoek bodem. Natuurbrug Laarderhoogt en locatie Blokker. Definitief. Provincie Noord-Holland Postbus 205 2050 AE Overveen

Vooronderzoek bodem. Natuurbrug Laarderhoogt en locatie Blokker. Definitief. Provincie Noord-Holland Postbus 205 2050 AE Overveen Vooronderzoek bodem Natuurbrug Laarderhoogt en locatie Blokker Definitief Provincie Noord-Holland Postbus 205 2050 AE Overveen Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 8 oktober 2009 313832, revisie D1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Notitie. Referentienummer Datum Kenmerk ehv.344.N001rev1 24 mei 2011 cab. Betreft Historisch onderzoek perceel S 539 te Someren

Notitie. Referentienummer Datum Kenmerk ehv.344.N001rev1 24 mei 2011 cab. Betreft Historisch onderzoek perceel S 539 te Someren Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 24 mei 2011 cab Betreft Historisch onderzoek perceel S 539 te Someren 1 Inleiding Naar aanleiding van de voorgenomen wijziging van de bestemming van perceel S 539

Nadere informatie

Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Memo Aan : Arno Schuring Van : Berdie Klein Geltink, adviseur bodem Datum : 14 februari 2008 In afschrift aan : Wilco Slotboom en Ludwig van Duren Registratienummer :

Nadere informatie

de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Geachte heer Schimmel,

de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Geachte heer Schimmel, Aan: Dekker grondstoffen BV de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Betreft: Notitie bodemkwaliteit Locatie: Waalbandijk te IJzendoorn Projectnummer: 123561.02 Ons kenmerk: JEGI\123561.02 Behandeld

Nadere informatie

RAPPORT C11-091-H. Capelle a/d IJssel, 8 juni 2011. Rapportage:

RAPPORT C11-091-H. Capelle a/d IJssel, 8 juni 2011. Rapportage: RAPPORT C11-091-H Historisch bodemonderzoek Driemanssteeweg achter nr. 60, Rotterdam (perceel C 3119). Capelle a/d IJssel, 8 juni 2011 Opdrachtgever: HD Projectrealisatie B.V. T.a.v. de heer L. Buteijn

Nadere informatie

De Ruiter Boringen en Bemalingen bv

De Ruiter Boringen en Bemalingen bv De Ruiter Boringen en Bemalingen bv Haarlemmerstraatweg 79, 1165 MK Halfweg / Postbus 14, 1160 AA Zwanenburg Telefoon (020) 407 21 00 / Fax (020) 407 21 14 Postbank 657035 / ABN AMRO bank Zwanenburg 47.24.51.839

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK VERONTREINIGING MET MINERALE OLIE EN ZINK OP HET PERCEEL HOGEWEG / PAGENLAAN TE LIMMEN

PLAN VAN AANPAK VERONTREINIGING MET MINERALE OLIE EN ZINK OP HET PERCEEL HOGEWEG / PAGENLAAN TE LIMMEN PLAN VAN AANPAK VERONTREINIGING MET MINERALE OLIE EN ZINK OP HET PERCEEL HOGEWEG / PAGENLAAN TE LIMMEN In opdracht van: Naam : Gemeente Castricum Postadres : Postbus 3101 Postcode + plaats : 1900 BH Castricum

Nadere informatie

Historie. Noordsingel 3 en Van Ruijsdaellaan (dierenweide Rusthout) te Leidschendam. foto december 2012

Historie. Noordsingel 3 en Van Ruijsdaellaan (dierenweide Rusthout) te Leidschendam. foto december 2012 Historie Noordsingel 3 en Van Ruijsdaellaan (dierenweide Rusthout) te Leidschendam foto december 2012 M. van Rijn Gemeente Leidschendam-Voorburg juni 2012, aangepast in december 2012 INHOUDSOPGAVE 1.0

Nadere informatie

Historie Nicolaas Beetslaan eo. te Voorburg

Historie Nicolaas Beetslaan eo. te Voorburg Historie Nicolaas Beetslaan eo. te Voorburg Nicolaas Beetslaan Topografische kaart uit 2007 Historisch onderzoek uitgevoerd door : M. van Rijn : Gem. Leidschendam-Voorburg, afd. RO Datum : februari 2010

Nadere informatie

Rapport. wonen limburg. BP Aan de Kreppel (fase 2) te Heythuysen. Vooronderzoek conform NEN 5725

Rapport. wonen limburg. BP Aan de Kreppel (fase 2) te Heythuysen. Vooronderzoek conform NEN 5725 Rapport wonen limburg BP Aan de Kreppel (fase 2) te Heythuysen Vooronderzoek conform NEN 5725 Wonen limburg Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Vooronderzoek conform NEN 5725... 2 2.1 Locatiebeschrijving...

Nadere informatie

Verkennend Milieutechnisch Bodemonderzoek januari 2008 (J In bovengrondmonster X18 voor lood (zware metalen) een overschrijding is aangetoond ten opzichte van de interventiewaarde; Cl In bovengrondmonster

Nadere informatie

Bijlage 3. Bodemonderzoek

Bijlage 3. Bodemonderzoek Bijlage 3 Bodemonderzoek Notitie Contactpersoon Hette David Verhave Datum 26 november 2012 Kenmerk N001-4821748HVR-ege-V03-NL Inventarisatie bodemonderzoek Oostland Lansingerland In het kader van de m.e.r.

Nadere informatie

Morinnesteeg!12!! Haarlem!

Morinnesteeg!12!! Haarlem! Morinnesteeg12 Haarlem Vraagprijs 398.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DitMODERNEenin2005LUXEverbouwdewoonhuisstaatineenRUSTIG,bijnadorpsaandoendstraatje,

Nadere informatie

Historisch bodemonderzoek conform NEN5725 tevens vooronderzoek naar asbest. voor een perceel gelegen aan

Historisch bodemonderzoek conform NEN5725 tevens vooronderzoek naar asbest. voor een perceel gelegen aan Historisch bodemonderzoek conform NEN5725 tevens vooronderzoek naar asbest voor een perceel gelegen aan Schweibergerweg 49, te Mechelen, gemeente Gulpen-Wittem (hotel De Mechelse Herder) Kadastraal: Sectie

Nadere informatie

Historisch onderzoek Fazantlaan 4 te Ermelo

Historisch onderzoek Fazantlaan 4 te Ermelo Notitie Contactpersoon Dennis van den Berge Datum 23 april 2014 Kenmerk N030-1222119DSB-bdv-V01-NL 1 Inleiding In opdracht van gemeente Ermelo heeft Tauw een historisch onderzoek uitgevoerd op de locatie

Nadere informatie

Generaal!Bothastraat!40!! Haarlem!

Generaal!Bothastraat!40!! Haarlem! GeneraalBothastraat40 Haarlem Vraagprijs 225.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DitCHARMANTEenGEMODERNISEERDEWOONHUISmetaanbouwenDIEPEZONNIGETUINophet

Nadere informatie

Van!Oldenbarneveltlaan!3!! Haarlem!

Van!Oldenbarneveltlaan!3!! Haarlem! VanOldenbarneveltlaan3 Haarlem Vraagprijs 795.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeHALFVRIJSTAANDEVILLAmetfraaiestijlelementenenzeerveeloogvoordetailstaatopeenvande

Nadere informatie

Vooronderzoek land- en waterbodem (quick scan) Ruimte voor de Vecht

Vooronderzoek land- en waterbodem (quick scan) Ruimte voor de Vecht Vooronderzoek land- en waterbodem (quick scan) Ruimte voor de Vecht Provincie Overijssel 19 november 2014 Rapport BD3765-R001 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Chopinlaan 12 Postbus 8064

Nadere informatie

Wilhelminapark!23!! Haarlem!

Wilhelminapark!23!! Haarlem! Wilhelminapark23 Haarlem Vraagprijs 1.195.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl Wilhelminapark23FHaarlem DezeKARAKTERISTIEKEVRIJSTAANDEVILLA(ca.1900)staatindestijlvolleengeliefdeKoninginnebuurten

Nadere informatie

Meesterjoostenlaan!27!! Haarlem!

Meesterjoostenlaan!27!! Haarlem! Meesterjoostenlaan27 Haarlem Vraagprijs 250.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeCHARMANTEenSFEERVOLLESTADSWONINGligtaaneenpittoreskenautoluwstraatjeindegewilde

Nadere informatie

Vraagprijs) )159.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )159.000,=)kosten)koper) Charta779Vaart141 Haarlem Vraagprijs 159.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DitLICHTEenROYAAL49KAMERappartement(94m2ligtaandegunstigezijdevanderustige

Nadere informatie

Notitie. Vooronderzoek Raalte Wetering Fase II. 1.1 Aanleiding en doel. 1.2 Archiefonderzoek

Notitie. Vooronderzoek Raalte Wetering Fase II. 1.1 Aanleiding en doel. 1.2 Archiefonderzoek Notitie Contactpersoon Teun Nijenkamp Datum 18 oktober 2013 Kenmerk N002-1219559TNY-bdv-V01-NL In opdracht van het waterschap Groot Salland heeft Tauw een vooronderzoek uitgevoerd ter plaatse van vijf

Nadere informatie

HISTORISCH BODEMONDERZOEK AAN HET JULIALAANTJE 28 TE RIJSWIJK

HISTORISCH BODEMONDERZOEK AAN HET JULIALAANTJE 28 TE RIJSWIJK HISTORISCH BODEMONDERZOEK AAN HET JULIALAANTJE 28 TE RIJSWIJK Bron: google.nl Opdrachtgever: Plaats: Gemeente Rijswijk Rijswijk Adviesbureau: VanderHelm Milieubeheer B.V. Plaats Berkel en Rodenrijs Projectcode:

Nadere informatie

Vooronderzoek bodem. Uitbreiding Camping Somerse Vennen. Definitief. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 29 juni 2012. GM-0032138, revisie c2

Vooronderzoek bodem. Uitbreiding Camping Somerse Vennen. Definitief. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 29 juni 2012. GM-0032138, revisie c2 Vooronderzoek bodem Uitbreiding Camping Somerse Vennen Definitief Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 29 juni 2012 GM-0032138, revisie c2 Verantwoording Titel : Vooronderzoek bodem Subtitel : Uitbreiding

Nadere informatie

Vooronderzoek Waterberging te Akersloot

Vooronderzoek Waterberging te Akersloot Vooronderzoek Waterberging te Akersloot Historisch bodemonderzoek Definitief Gemeente Castricum en OGL Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 23 maart 2011 Inhoudsopgave 1 1.1 Inleiding... 4 Algemeen... 4 1.2

Nadere informatie

ACTUALISEREND BODEMONDERZOEK PEULENSTRAAT-ZUID 47-53 TE HARDINXVELD-GIESSENDAM MAART 2013

ACTUALISEREND BODEMONDERZOEK PEULENSTRAAT-ZUID 47-53 TE HARDINXVELD-GIESSENDAM MAART 2013 ACTUALISEREND BODEMONDERZOEK PEULENSTRAAT-ZUID 47-53 TE HARDINXVELD-GIESSENDAM MAART 2013 OPDRACHTGEVER: De Jong Beheer BV Dok 11 3371 EX Hardinxveld-Giessendam Contactpersoon: de heer P. de Jong ADVIESBUREAU:

Nadere informatie

Globale kostenraming verwijdering wegen en verontreinigde wegbermen binnen het plangebied Bypass Kampen

Globale kostenraming verwijdering wegen en verontreinigde wegbermen binnen het plangebied Bypass Kampen Notitie Contactpersoon Luuk Gollenbeek Datum 27 mei 2010 Kenmerk N011-4679632LRG-cmn-V01-NL Globale kostenraming verwijdering wegen en verontreinigde wegbermen binnen het plangebied Bypass Kampen 1 Inleiding

Nadere informatie

Oranjekade!7!! Haarlem!

Oranjekade!7!! Haarlem! Oranjekade7 Haarlem Vraagprijs 600.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl Oranjekade7 tehaarlem DitROYALEenKLASSIEKEOBJECTligtopeenUITSTEKENDELOCATIEmetVRIJUITZICHToverdeLeidsevaart

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ VOLLEDIG ONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ VOLLEDIG ONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ VOLLEDIG ONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 23 oktober 2014 Onderwerp : Wet bodembescherming - Locatie van verontreiniging

Nadere informatie

(conform. NEN 5725) dhr. P.L. Giele

(conform. NEN 5725) dhr. P.L. Giele bezoekadres: Hobostraat 1 E 5402 CB Uden postadres: Hurk 303 5403 LD Uden T. 0413-269091 F. 0413-252513 E. info@amitec.nl I. www.amitec.nl ABN-AMRO nr. 40.84.88.735 K.v.K. nr. 16058413 Amitec bv is gecertificeerd

Nadere informatie

Bodemonderzoek. Volgens protocollen. Bodemonderzoek volgens protocollen

Bodemonderzoek. Volgens protocollen. Bodemonderzoek volgens protocollen Bodemonderzoek Volgens protocollen Bodemonderzoek volgens protocollen 1 Vooronderzoek NEN 5725 Strategie voor het uitvoeren van voor-onderzoek bij Verkennend en Nader Onderzoek Raadplegen archieven en

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ BRIEF (MET ALS KENMERK: ) Opdrachtgever: Project: Gemeente Nijkerk Historisch onderzoek aan de Stoutenburgerlaan Amersfoort/

BIJLAGE BIJ BRIEF (MET ALS KENMERK: ) Opdrachtgever: Project: Gemeente Nijkerk Historisch onderzoek aan de Stoutenburgerlaan Amersfoort/ BIJLAGE BIJ BRIEF (MET ALS KENMERK: 110301.001725) Opdrachtgever: Project: Gemeente Nijkerk Historisch onderzoek aan de Stoutenburgerlaan Amersfoort/ Nijkerk Het betreft het plangebied voor het toekomstige

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 12 april 2017 Onderwerp : Wet bodembescherming - zaaknummer 2017-003957 Locatie van verontreiniging

Nadere informatie

Vraagprijs) )225.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )225.000,=)kosten)koper) Olmenstraat4rd Haarlem Vraagprijs 225.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeSFEERVOLLEenruimedubbeleBOVENWONINGligtinderustigeenkindvriendelijkeBOMENBUURT.

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Directie Ruimte, Milieu en Water Provincie Zeeland Plaats: Datum: Kenmerk: Afdeling: Globiscode: Middelburg 23 augustus 2007 RMW0709706 Milieuhygiene ZL070300211 GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aanleiding

Nadere informatie

Rapport Historisch onderzoek Kruishoeveweg 1 te Vught

Rapport Historisch onderzoek Kruishoeveweg 1 te Vught Rapport Historisch onderzoek Kruishoeveweg 1 te Vught projectnr. 181857 revisie 00 augustus 2013 Auteur G.P.H.O. Stoks Opdrachtgever Peijnenburg Vught B.V. Kruishoeveweg 1 5263 NM VUGHT datum vrijgave

Nadere informatie

Archeologische Quickscan

Archeologische Quickscan Document: Archeologische Quickscan versie 2 Plangebied: Polderpark, Oudesluis, gemeente Schagen Adviesnummer: 16185 Opsteller: drs. C.M. Soonius (senior archeoloog) & drs. S. Gerritsen (senior archeoloog)

Nadere informatie

Vraagprijs) )245.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )245.000,=)kosten)koper) VanEgmondstraat38rood Haarlem Vraagprijs) )245.000,=)kosten)koper) GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeROYALEBOVENWONINGmetBALKONénTERRASligtineengezelligestraatindegeliefde

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Kenmerk: Buro Ruimte en Groen, t.a.v. dhr. W. J. Joosse Plein 19 4454AS Borssele B-BSBE140034/00083264 Afdeling: Vergunningen Datum: 15 september 2014

Nadere informatie

Vraagprijs) )175.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )175.000,=)kosten)koper) Tempeliersstraat47zw Haarlem Vraagprijs 175.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl Deze29kamerBENEDENWONINGmetACHTERTUINligtaaneengezelligestraat,omdehoekvanhet

Nadere informatie

MEMO. : Postbus milieuadvies t.a.v. Maurice Francken : W. Boom, SRE Milieudienst, RO/RO Datum : 30 augustus 2012. : Brouwhuis - Stationskwartier

MEMO. : Postbus milieuadvies t.a.v. Maurice Francken : W. Boom, SRE Milieudienst, RO/RO Datum : 30 augustus 2012. : Brouwhuis - Stationskwartier MEMO Aan : Postbus milieuadvies t.a.v. Maurice Francken Van : W. Boom, SRE Milieudienst, RO/RO Datum : 30 augustus 2012 Onderwerp : Brouwhuis - Stationskwartier Bodem- en grondwaterkwaliteit De locatie

Nadere informatie

HISTORISCH BODEMONDERZOEK AAN DE SIR WINSTON CHURCHILLAAN TE RIJSWIJK

HISTORISCH BODEMONDERZOEK AAN DE SIR WINSTON CHURCHILLAAN TE RIJSWIJK HISTORISCH BODEMONDERZOEK AAN DE SIR WINSTON CHURCHILLAAN CHURCHIL 277 EN 279 TE RIJSWIJK Bron: Google.nl Opdrachtgever: Gemeente Rijswijk Ri Afdeling grondzaken T.a.v. L. de Vleeschhouwer Postbus 5305

Nadere informatie

Rapport Historisch onderzoek Sportpark Van den Wildenberg te Goirle

Rapport Historisch onderzoek Sportpark Van den Wildenberg te Goirle Rapport Historisch onderzoek Sportpark Van den Wildenberg te Goirle projectnr. 196264 revisie 01 december 2009 Auteur M. de Jong Opdrachtgever Afdeling Ontwikkeling Postbus 17 5050 AA GOIRLE datum vrijgave

Nadere informatie

Vraagprijs) )235.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )235.000,=)kosten)koper) Bilderdijkstraat21zw Haarlem Vraagprijs 235.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeSFEERVOLLEBENEDENWONINGmetZONNIGEACHTERTUINenACHTEROMligtaanderandvanhet

Nadere informatie

Vraagprijs) )300.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )300.000,=)kosten)koper) Jacobijnestraat38 Haarlem Vraagprijs) )300.000,=)kosten)koper) GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DitMODERNEenheerlijkLICHTE3IKAMERAPPARTEMENTmetZONNIGTERRASophetZUIDENligtopde

Nadere informatie

Cluster Beheer en Onderhoud Team BBG September 2008. Historisch onderzoek plangebied Schiphol

Cluster Beheer en Onderhoud Team BBG September 2008. Historisch onderzoek plangebied Schiphol Cluster Beheer en Onderhoud Team BBG September 2008 Historisch onderzoek plangebied Schiphol Inhoudsopgave Fout! Geen indexgegevens gevonden. HOOFDSTUK 1: Inleiding... 1 HOOFDSTUK 2: Historie... 1 2.1.

Nadere informatie

Historie. Van Heurnstraat 61-67 en 95 en binnenterrein Van Alphenstraat te Voorburg

Historie. Van Heurnstraat 61-67 en 95 en binnenterrein Van Alphenstraat te Voorburg Historie Van Heurnstraat 61-67 en 95 en binnenterrein Van Alphenstraat te Voorburg Historisch onderzoek uitgevoerd door : M. van Rijn : Gem. Leidschendam-Voorburg, afd. RO Datum : juni 2012 aangepast in

Nadere informatie

Martens Aannemingsbedrijf bv t.a.v. de heer M. Martens Postbus AB Lekkerkerk.

Martens Aannemingsbedrijf bv t.a.v. de heer M. Martens Postbus AB Lekkerkerk. Martens Aannemingsbedrijf bv t.a.v. de heer M. Martens Postbus 2582 294 AB Lekkerkerk E-mail: m.martens@martens-bouw.nl Project: 1796MAR; IPB Baan 2 Rotterdam Betreft: briefrapport indicatief bodemonderzoek

Nadere informatie

=287(/$1'(karakterisering dorpskern voor bodemkwaliteitszone s

=287(/$1'(karakterisering dorpskern voor bodemkwaliteitszone s =287(/$1'(karakterisering dorpskern voor bodemkwaliteitszone s Stap 2. Stap 2.1 en 2.2 Gebruikshistorie en ontwikkeling wijken Kenmerken gebieds indeling versie 01-06-2002 Toelichting bouwperiode tot 1945

Nadere informatie

Notitie Historisch bodemonderzoek Binderseind te Gemert

Notitie Historisch bodemonderzoek Binderseind te Gemert Notitie 20120866-04 Historisch bodemonderzoek Binderseind 27-29 te Gemert Datum Referentie Behandeld door 12 juni 2012 20120866-04 I. Tiebosch/LSC In opdracht van Marlisan Holding BV is voor de locatie

Nadere informatie

In bijlage 2 is de ligging van de sterke verontreiniging met vinylchloride.

In bijlage 2 is de ligging van de sterke verontreiniging met vinylchloride. Saneringsplan kavel 19 (Papaverweg vml. 47-51) te Amsterdam-Noord D.d. 24 juli 2017 Inleiding Ten behoeve van het bouwrijp maken van het perceel kavel 19 Buiksloterham (ter hoogte van Papaverweg vml. 47-51)

Nadere informatie

Nieuwe!Gracht!34!+36+38!! Haarlem!

Nieuwe!Gracht!34!+36+38!! Haarlem! NieuweGracht34+36+38 Haarlem Vraagprijs 950.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl NieuweGracht34+36+389Haarlem BentuklaarvooreenPRACHTIGEUITDAGING?DitMONUMENTALEGRACHTENPANDmetachterliggende

Nadere informatie

Memo. Aan Gemeente Dordrecht, de heer E. Hoff. Van Sander Jansen. Zaaknummer Z Datum 12 februari 2018

Memo. Aan Gemeente Dordrecht, de heer E. Hoff. Van Sander Jansen. Zaaknummer Z Datum 12 februari 2018 Memo Aan Gemeente Dordrecht, de heer E Hoff Van Sander Jansen Zaaknummer Z-18-329988 Kenmerk Datum 12 februari 2018 Onderwerp Historisch bodemonderzoek Stadswerven Vlek 1 Dordrecht 1 Inleiding De aanleiding

Nadere informatie

datum 22 oktober 2015 uw kenmerk 0253419 ons kenmerk 406032 onderwerp Briefrapport historisch vooronderzoek Laan van Romen 25 te Berkel en Rodenrijs

datum 22 oktober 2015 uw kenmerk 0253419 ons kenmerk 406032 onderwerp Briefrapport historisch vooronderzoek Laan van Romen 25 te Berkel en Rodenrijs CroonenBuro5 Postbus 40 4900 AA Oosterhout Beneluxweg 125 Postbus 40 4900 AA Oosterhout T 0162-487000 F 0162-451141 www.anteagroup.nl datum 22 oktober 2015 uw kenmerk 0253419 ons kenmerk 406032 onderwerp

Nadere informatie

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Definitief Bouwfonds Ontwikkeling Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 6 april 2009 Verantwoording Titel : Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Subtitel : Projectnummer : 275039 Referentienummer

Nadere informatie

Bodeminformatie. Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Bodeminformatie Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven

Nadere informatie

Wijk Essesteijn. 1 Volkstuinen. Schipholboog. 2 Elzendreef vijver. 3 Voormalige vuilstort 2

Wijk Essesteijn. 1 Volkstuinen. Schipholboog. 2 Elzendreef vijver. 3 Voormalige vuilstort 2 Wijk Essesteijn De gemeente heeft milieu hoog in het vaandel staan en neemt passende maat regelen als dat nodig blijkt. Daarom hebben er in de loop van de jaren diverse onderzoeken plaatsgevonden. Uit

Nadere informatie

A. Op bladzijde 9 van het saneringsverslag wordt verwezen naar tabel 3.1 met gehanteerde terugsaneerwaarden, deze tabel ontbreekt.

A. Op bladzijde 9 van het saneringsverslag wordt verwezen naar tabel 3.1 met gehanteerde terugsaneerwaarden, deze tabel ontbreekt. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied T.a.v. de heer S. Baanders Postbus 209 1500 EE ZAANDAM Locatiecode: NH/0358/01046 Zaaknummer: 3512575 Ons kenmerk: AMNO161322_eva ODNZKG Betreft: Aanvullende gegevens

Nadere informatie

Historisch onderzoek Rijsenhout

Historisch onderzoek Rijsenhout Historisch onderzoek Rijsenhout Samenvatting In de (voormalige) tuinbouwgebieden bestaat algemeen de verdenking op het voorkomen van asbest. Op de adressen waar nog kassen aanwezig zijn is de kans op het

Nadere informatie

Historisch onderzoek Hoofddorp Noord. Bodemkwaliteit in relatie tot bestemmingsplan

Historisch onderzoek Hoofddorp Noord. Bodemkwaliteit in relatie tot bestemmingsplan Historisch onderzoek Hoofddorp Noord Bodemkwaliteit in relatie tot bestemmingsplan Cluster Beheer en Onderhoud Team Bodemkwaliteit en Gegevensbeheer Oktober 2012 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1: Inleiding...

Nadere informatie

Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden

Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden 0 SOB Research, 26 juni 2014 1 1. Archeologisch onderzoek 1.1 Inleiding

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ DEELONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ DEELONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ DEELONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 1 juli 2015 Onderwerp : Wet bodembescherming - Locatie van verontreiniging : Badweg

Nadere informatie

VOORONDERZOEK. conform NEN Houwakkerpark Vlut/Houwakker, Ospel. Datum : 1 juli 2016

VOORONDERZOEK. conform NEN Houwakkerpark Vlut/Houwakker, Ospel. Datum : 1 juli 2016 VOORONDERZOEK conform NEN 5725 Houwakkerpark Vlut/Houwakker, Ospel Datum : 1 juli 2016 Rapportnummer : 216-OVH-ho-v1 Koolweg 64 5759 PZ Helenaveen Tel: 0493-539803 E-mail: mena@m-en-a.nl NL37 INGB 0007622002

Nadere informatie

Gijsbrecht!van!Aemstelstraat!221!! Haarlem!

Gijsbrecht!van!Aemstelstraat!221!! Haarlem! GijsbrechtvanAemstelstraat221 Haarlem Vraagprijs 185.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl IdealeSTARTERSWONING,gelegenineenrustigebuurtinhetpopulaireVONDELKWARTIER.Dewoning

Nadere informatie

Projectnummer: D02111.000015.0200. Opgesteld door: Maurice Meuwissen. Ons kenmerk: 078350594:B. Kopieën aan:

Projectnummer: D02111.000015.0200. Opgesteld door: Maurice Meuwissen. Ons kenmerk: 078350594:B. Kopieën aan: MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Piet Mondriaanlaan 26 Postbus 220 3800 AE Amersfoort Tel 033 4771 000 Fax 033 4772 000 www.arcadis.nl Onderwerp: Diemen, Odg. Ouddiemerlaan_Bureaustudie Milieukundig bodem en

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 24 mei 2017 Onderwerp : Wet bodembescherming - zaaknummer 2017-006865 Locatie van verontreiniging :

Nadere informatie

haegens vastgoed b.v. Centrumplan Oirlo

haegens vastgoed b.v. Centrumplan Oirlo Rapport haegens vastgoed b.v. Centrumplan Oirlo Aanvullend vooronderzoek conform NEN 5725 Haegens vastgoed b.v. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Vooronderzoek conform NEN 5725... 2 2.1 Locatiebeschrijving...

Nadere informatie

Bouwcombinatie Kralingseweg De heer P.H. Wielaard p/a Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Zoetermeer, 26 november Geachte heer Wielaard,

Bouwcombinatie Kralingseweg De heer P.H. Wielaard p/a Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Zoetermeer, 26 november Geachte heer Wielaard, Bouwcombinatie Kralingseweg De heer P.H. Wielaard p/a Ringvaartweg 171 3065 AC ROTTERDAM Zoetermeer, 26 november 2013 betreft: Rapportage aanvullend historisch onderzoek project: Achter s-gravenweg 28

Nadere informatie

Bodemtoets bestemmingsplan Datum 6 januari 2010 Aan Bijlage - Van Onderwerp Anja Boterblom Judith Brunink gemeente werkendam Beoordeling verkennend bodemonderzoek perceel Buitendijk 4-6 te Nieuwendijk

Nadere informatie

Inspectie van de bodem middels een vooronderzoek ter plaatse van de percelen C 2552 en C 2553 in Breda

Inspectie van de bodem middels een vooronderzoek ter plaatse van de percelen C 2552 en C 2553 in Breda *OMWB524761* Postbus 75 5000 AB Tilburg 013 206 01 00 info@omwb.nl http://www.omwb.nl Inspectie van de bodem middels een vooronderzoek ter plaatse van de percelen C 2552 en C 2553 in Breda Vooronderzoek

Nadere informatie

1 Inleiding. Aan: Stichting Woonvoorziening Kockengen T.a.v. P.J.R. de Jong Snoeksloot 22 3993 HL Houten. Geachte heer De Jong,

1 Inleiding. Aan: Stichting Woonvoorziening Kockengen T.a.v. P.J.R. de Jong Snoeksloot 22 3993 HL Houten. Geachte heer De Jong, 1 Afdeling Handhaving Aan: Stichting Woonvoorziening Kockengen T.a.v. P.J.R. de Jong Snoeksloot 22 3993 HL Houten Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583877 Fax 030-2582121 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

Vooronderzoek bodem. 't Waver te Grootschermer. Definitief. Bouwcompagnie Postbus 85 1620 AB Hoorn. Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 15 februari 2010

Vooronderzoek bodem. 't Waver te Grootschermer. Definitief. Bouwcompagnie Postbus 85 1620 AB Hoorn. Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 15 februari 2010 Vooronderzoek bodem 't Waver te Grootschermer Definitief Bouwcompagnie Postbus 85 1620 AB Hoorn Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 15 februari 2010 Verantwoording Titel : Vooronderzoek bodem Subtitel : 't

Nadere informatie

Aan: Janssen de Jong Vastgoed B.V. T.a.v. de heer J.A.R. Looye Postbus 86 2410 AB BODEGRAVEN. Geachte heer Looye,

Aan: Janssen de Jong Vastgoed B.V. T.a.v. de heer J.A.R. Looye Postbus 86 2410 AB BODEGRAVEN. Geachte heer Looye, Dienst Water en Milieu Aan: Janssen de Jong Vastgoed B.V. T.a.v. de heer J.A.R. Looye Postbus 86 2410 AB BODEGRAVEN Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

Bodeminformatie. Otto'slaan 2 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Otto'slaan 2 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Otto'slaan 2 te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Brandstoftanks (c) 2013 Gemeente Hilversum - Pagina

Nadere informatie

vooronderzoek Eindhovensebaan 9c te Nederweert

vooronderzoek Eindhovensebaan 9c te Nederweert Rapport vooronderzoek Eindhovensebaan 9c te Nederweert Bezoekadres Jekschotstraat 12 Postcode en plaats 5465 PG Veghel Telefoon 0413 287068 e-mail info@bodem-inzicht.nl internet www.bodem-inzicht.nl Projectnaam

Nadere informatie

Notitie Historisch bodemonderzoek ontwikkellocaties Woonvisie

Notitie Historisch bodemonderzoek ontwikkellocaties Woonvisie Datum: 22 februari 2016 Versie: 3 Bijlagen: 1 Opgesteld door: Advies Ruimte, Cluster Milieu 1. Aanleiding Gemeente Ridderkerk heeft bij akte van 31 oktober 1994 een groot aantal woningen overgedragen aan

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 12 november 2018 Onderwerp : Wet bodembescherming - zaaknummer 2018-011625 Locatie van verontreiniging

Nadere informatie

HISTORISCH BODEMONDERZOEK WISSELSTRAAT 6 TE VOLKEL

HISTORISCH BODEMONDERZOEK WISSELSTRAAT 6 TE VOLKEL HISTORISCH BODEMONDERZOEK WISSELSTRAAT 6 TE VOLKEL historisch bodemonderzoek Wisselstraat 6 te Volkel Opdrachtgever Dhr. W. Vloet Eeuwsels 39 5408 AJ Volkel Rapportnummer 3724.001 Versienummer Status D1

Nadere informatie

Bijlage 3. Quickscan bodemkwaliteit

Bijlage 3. Quickscan bodemkwaliteit Bijlage 3 Quickscan bodemkwaliteit AGEL adviseurs Hoevestein 20b Postbus 4156 4900 CD Oosterhout tel.: 0162-456481 fax.: 0162-435588 email: info@ageladviseurs.nl internet: www.ageladviseurs.nl Memo Datum

Nadere informatie

Vraagprijs) )1.495.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )1.495.000,=)kosten)koper) CoenCuserhof39 Haarlem Vraagprijs 1.495.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl ZEERUNIEK,ROYAALenKARAKTERISTIEK,datzijndekernwoordenvanditRIJKSMONUMENT.Deze

Nadere informatie

Aan: Provincie Utrecht Dienst Wegen, Verkeer en Vervoer t.a.v. de heer E. Koevoets. Postbus TH Utrecht. Geachte heer Koevoets,

Aan: Provincie Utrecht Dienst Wegen, Verkeer en Vervoer t.a.v. de heer E. Koevoets. Postbus TH Utrecht. Geachte heer Koevoets, Dienst Water en Milieu Aan: Provincie Utrecht Dienst Wegen, Verkeer en Vervoer t.a.v. de heer E. Koevoets Postbus 80300 3508 TH Utrecht Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111

Nadere informatie

MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN

MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN Algemeen 1. Gegevens locatie Locatienaam 2. Melding betreft Nader onderzoek (art. 29 in samenhang met art. 37) Saneringsplan (art. 28/39) Deelsaneringsplan

Nadere informatie

A. Locatie/onderzoeksgegevens. Locatie (adres) :Klein Oord Kadastraal nummer :

A. Locatie/onderzoeksgegevens. Locatie (adres) :Klein Oord Kadastraal nummer : Bodemgeschiktheidsbepaling in het kader van wabo-aanvraag aspect bouwen Datum: 29-11-2016 Aanvrager beoordeling: Ginette Mengers Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) Beoordeeld door: Petra de Wild / Carla

Nadere informatie

Bodeminformatie. Naarderstraat 55 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Naarderstraat 55 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Naarderstraat 55 te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven Brandstoftanks

Nadere informatie

HISTORISCH ONDERZOEK. conform de NEN 5725:2009 STEEG 13 TE SEVENUM

HISTORISCH ONDERZOEK. conform de NEN 5725:2009 STEEG 13 TE SEVENUM HISTORISCH ONDERZOEK conform de NEN 5725:2009 STEEG 13 TE SEVENUM 20 februari 2017 Colofon Rapport: Historisch bodemonderzoek Steeg 13 te Sevenum Projectnummer: 5348bo0117 Status: definitief Datum: 20

Nadere informatie

ACTUALISEREND HISTORISCH

ACTUALISEREND HISTORISCH ACTUALISEREND HISTORISCH VOORONDERZOEK DUINGEEST (GEDEELTELIJK) TE MONSTER M I L I E U B E H E E R ACTUALISEREND HISTORISCH VOORONDERZOEK DUINGEEST (GEDEELTELIJK) TE MONSTER Colofon Opdrachtgever: BPD

Nadere informatie

Historisch bodemonderzoek IJsselzone (loswal) en De Enk

Historisch bodemonderzoek IJsselzone (loswal) en De Enk Notitie Contactpersoon Floris Eenink Datum 2 juni 2010 Kenmerk N011-4632FEE-evp-V01-NL Historisch bodemonderzoek IJsselzone (loswal) en De Enk Inleiding Voor het historisch bodemonderzoek heeft navraag

Nadere informatie

Rapport. Historisch vooronderzoek verlegging leiding A- 517 en W , Knooppunt 1 Rijnlandroute te Leidschendam

Rapport. Historisch vooronderzoek verlegging leiding A- 517 en W , Knooppunt 1 Rijnlandroute te Leidschendam Rapport Historisch vooronderzoek verlegging leiding A- 517 en W-514-01, Knooppunt 1 Rijnlandroute te Leidschendam projectnummer 408310 definitief revisie 00 5 april 2016 Rapport 1 Inleiding 1 2 Vooronderzoek

Nadere informatie

Aan: GZ Beheer en exploitatiemaatschappij B.V. T.a.v. de heer H. Stok Postbus DB Oudewater. Geachte heer Stok,

Aan: GZ Beheer en exploitatiemaatschappij B.V. T.a.v. de heer H. Stok Postbus DB Oudewater. Geachte heer Stok, Dienst Water en Milieu Aan: GZ Beheer en exploitatiemaatschappij B.V. T.a.v. de heer H. Stok Postbus 3 3420 DB Oudewater Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140

Nadere informatie

Referentie : BRF Betreft : Bodemgeschiktheidsverklaring Sionsweg 24 (deellocatie 1) te Rijswijk

Referentie : BRF Betreft : Bodemgeschiktheidsverklaring Sionsweg 24 (deellocatie 1) te Rijswijk G.A.M. van Leeuwen Beheer B.V. T.a.v. dhr. ing. J.W.G. van Leeuwen Noordhoornseweg 6 2635 GB Den Hoorn Naaldwijk, 13 februari 2014 Referentie : BRF.2013.0166.1 Betreft : Bodemgeschiktheidsverklaring Sionsweg

Nadere informatie

Geerts Makelaars-Taxateurs. Project: Doonheide 7&9 te Gemert

Geerts Makelaars-Taxateurs. Project: Doonheide 7&9 te Gemert bezoekadres: Hobostraat 1 E 5402 CB Uden postadres: Hurk 303 5403 LD Uden T. 0413-269091 F. 0413-252513 E. info@amitec.nl I. www.amitec.nl IBAN NL90ABNA0408488735 K.v.K. nr. 16058413 Amitec bv is gecertificeerd

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Plaats: Middelburg Datum: 6 juni 2006 Kenmerk: RMW0606219 Afdeling: Milieuhygiëne Globiscode: ZL068700327, ZL068700328, ZL068700329, ZL068700330 en ZL068700331 GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Melding Op

Nadere informatie

Historisch onderzoek Landinrichting Rijssen

Historisch onderzoek Landinrichting Rijssen Historisch onderzoek Landinrichting Rijssen 27 augustus 2012 Historisch onderzoek Landinrichting Rijssen Kenmerk R002-1210345LHU-baw-V02-NL Verantwoording Titel Historisch onderzoek Landinrichting Rijssen

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Stichting Woonburg Karreveld 2A 4371 GA Koudekerke Kenmerk: B-BSBE150011/ 00094122 Afdeling: Vergunningen Datum: 10 maart 2015 Onderwerp: Beschikking

Nadere informatie

Croonen Adviseurs B.V. T.a.v. de heer ing. P. Geerts Postbus AK ROSMALEN

Croonen Adviseurs B.V. T.a.v. de heer ing. P. Geerts Postbus AK ROSMALEN VAN VOORDENPARK 16 POSTBUS 2225 5300 CE ZALTBOMMEL TEL. 0418-572060 FAX 0418-515722 WWW.VERHOEVENMILIEU.NL INFO@VERHOEVENMILIEU.NL BANK: RABOBANK REK.NR: 31 03 20 224 K.V.K. TIEL 11028756 BTW: 80.34.57.583.B01

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2 Post UIT - 32630 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2 Post UIT - 32630 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 2 Feitenrelaas behorend bij schrijven d.d. 20 maart 2017, kenmerk ZA.17-43542/DU.17-32630

Nadere informatie