Aan: Janssen de Jong Vastgoed B.V. T.a.v. de heer J.A.R. Looye Postbus AB BODEGRAVEN. Geachte heer Looye,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan: Janssen de Jong Vastgoed B.V. T.a.v. de heer J.A.R. Looye Postbus 86 2410 AB BODEGRAVEN. Geachte heer Looye,"

Transcriptie

1 Dienst Water en Milieu Aan: Janssen de Jong Vastgoed B.V. T.a.v. de heer J.A.R. Looye Postbus AB BODEGRAVEN Pythagoraslaan 101 Postbus TH Utrecht Tel Fax Datum 10 augustus 2005 Sector Bodemsanering / Vergunningen en Handhaving (ketenbeheer) Nummer 2005WEM003249i Referentie Monica Kwakkelstein Uw brief van 15 juni 2005 Doorkiesnummer Uw nummer /ADOR Faxnummer Bijlage 2 adres Onderwerp Tussentijdse beoordeling evaluatierapport bodemsanering Barwoutswaarder 17 te Woerden, UT0632/00075 Geachte heer Looye, Op 16 juni 2005 ontvingen wij van u het evaluatierapport dat Geofox-Lexmond heeft gemaakt van een in opdracht van u uitgevoerde bodemsanering. Het gaat om de sanering op de locatie Barwoutswaarder 17 in Woerden. De uitgevoerde sanering bestaat uit een grondsanering (uitgevoerd in de maanden mei, juni en juli 2002) en een grondwatersanering (gestart op 17 november 2003 en beëindigd in juni 2004). Van de grondsanering hebben wij op 30 juli 2002 een evaluatierapport ontvangen. De beoordeling van dit evaluatierapport is op 16 augustus 2002 (kenmerk 2002WEM003052i) aan u verzonden. Op 14 april 2005 ontvingen wij van u de resultaten van de grondwatersanering. Op ons verzoek heeft u op 15 juni jl. aanvullende informatie toegestuurd in verband met de aangetroffen sterk verhoogde concentraties minerale olie en naftaleen in het grondwater op de hoek Barwoutswaarder en Kuipersweg, in de noordoost hoek van de locatie. Op grond van de door u aangeleverde informatie over de uitgevoerde sanering berichten wij u als volgt. Saneringsplan Op 24 april 2002 zond ons college een beschikking (nummer: 2002WEM001367i) naar aanleiding van uw melding van bodemverontreiniging op locatie Barwoutswaarder, dat destijds kadastraal bekend stond als gemeente Woerden, sectie D, nummers 433 en Momenteel bestaat de locatie uit de kadastrale percelen sectie D, nummers 3243, 3244 en In de beschikking stemden wij in met uw saneringsplan. Het plan heeft als doel: het zodanig wegnemen van de risico s als gevolg van bodemverontreiniging, dat de locatie geschikt is voor de toekomstige functie, waarbij het noordelijk deel van de locatie de bestemming wonen met tuin en het zuidelijk deel van de locatie de functie bedrijven krijgt.

2 Evaluatierapport grondsanering Op 16 augustus 2002 (kenmerk: 2002WEM003052i) hebben wij u een brief gestuurd met daarin een tussentijdse evaluatie van de grondsanering. Hierin geven we aan dat de grondsanering ter plaatse van het perceel D433 in voldoende mate is afgerond. In afwijking op het saneringsplan zijn de volgende restverontreinigingen achtergebleven: - Aan de noordgrens van de locatie zijn onder de openbare weg van de Barwoutswaarder licht verhoogde concentraties minerale olie in de grond gemeten. Om herbesmetting te voorkomen is een foliescherm geplaatst; - Aan de zuidgrens van de ontgraving is een restverontreiniging achtergebleven omdat de eigenaar van het aangrenzende perceel geen medewerking aan de sanering verleende, waardoor de verontreiniging slechts tot aan de perceelsgrens kon worden ontgraven. Om herbesmetting van het gesaneerde terreindeel te voorkomen is een foliescherm en pompput geplaatst op de erfgrens. De exacte omvang van de sterk verontreinigde grond op dit perceel is niet bekend; - een partij grond (180 m³), afkomstig van de locatie, met een lichte overschrijding van de tussenwaarde is toepast onder de aan te brengen betonvloer. Dit heeft plaatsgevonden in overleg met ons (fax d.d. 18 juli en telefonisch onderhoud d.d. 19 juli 2002). Aangezien deze deellocatie voorzien is van een bovenafdichting, gelden hiervoor geen gebruiksbeperkingen. Meetresultaten grondwatersanering In de periode van 17 november 2002 tot juni 2004 is ter plaatse van het noordelijke terreindeel (woonbestemming) een grondwatersanering uitgevoerd, waarbij in totaal m³ grondwater is onttrokken. Uit de analyseresultaten van grondwatermonsters blijkt dat in de noordoost hoek van deze deellocatie, binnen de I-contour van de gesaneerde verontreiniging maar buiten de ontgraving, nog sterk verhoogde concentraties minerale olie en naftaleen zijn aangetoond (peilbuis 1.4a). In de rapportage van de grondwatersanering (d.d. 15 juni 2005) is aangegeven dat de bron van de verontreiniging zich buiten uw terrein bevindt en dat u daarom de grondwatersanering wil beëindigen. Op grond van de beschikbare onderzoeksresultaten zijn wij echter van mening dat onvoldoende is aangetoond dat de bron van de verontreiniging van elders afkomstig is. In het Verkennend en Nader Milieukundig bodemonderzoek (januari 2002) is deze verontreiniging namelijk ook al aangetoond. Ter plaatse (boring 121) is destijds zintuiglijk een carbolineumgeur waargenomen en zijn een matig verhoogde concentratie PAK en een licht verhoogde concentratie minerale olie in de grond aangetroffen. Het grondwater is hier toen niet onderzocht. In de rapportage van het verkennend en nader onderzoek is geconcludeerd dat deze verontreiniging een beperkte omvang heeft, wat er op duidt dat de bron van de verontreiniging zich op de locatie bevindt en waarschijnlijk gerelateerd is aan de activiteiten van het voormalige garagebedrijf. Uit de bemonstering van de controlepeilbuis 1.4a blijkt dat de kwaliteit van het grondwater (sterk verhoogde concentraties minerale olie en naftaleen) niet voldoet aan het gestelde in het saneringsplan (alle concentraties beneden de streefwaarde). Aanvullende werkzaamheden (briefrapportage d.d. 15 juni 2005) hebben bovendien onvoldoende inzicht gegeven in de omvang en de herkomst van de verontreiniging. Briefnummer: 2005WEM003249i UT0632/

3 Zoals ook in onze brief van 17 maart 2003 (WEM i) is vermeld, bent u als saneerder verantwoordelijk voor eventuele restverontreinigingen en de nazorg daarvan. Indien er na afronding van de grondwatersanering nog sprake is van een restverontreiniging, kan het opstellen van een nazorgplan noodzakelijk zijn. Conclusie Op grond van bovenstaande gegevens kunnen de volgende conclusies worden getrokken: - ter plaatse van het terreindeel met de bedrijfsbestemming zijn licht tot plaatselijk matig verhoogde concentraties minerale olie in de grond achtergebleven. Bij de huidige bestemming hebben deze geen gebruiksbeperkingen tot gevolg. Bij graafwerkzaamheden en/of grondafvoer dient rekening gehouden te worden met de verhoogde concentraties; - aan de zuidgrens van de ontgraving (Kuipersweg) en aan de noordgrens van de ontgraving (Barwoutswaarder) is een restverontreiniging met minerale olie in de grond achtergebleven. Aangezien deze verontreinigingen vermoedelijk afkomstig zijn van de bedrijfsactiviteiten van het voormalige garagebedrijf, bent u als saneerder verantwoordelijk voor de uiteindelijke sanering en/of nazorg van deze restverontreinigingen; - in de noordoost hoek van de saneringslocatie (woonbestemming) is aanvullend onderzoek noodzakelijk naar de omvang en de herkomst van de sterk verhoogde concentraties minerale olie en naftaleen in het grondwater (peilbuis 1.4a: 3-4 m-mv). In dit aanvullend onderzoek dient tevens aandacht besteed te worden aan de mogelijke herkomst van de verontreiniging (historisch onderzoek) en grondwaterstroming in verband met mogelijk verspreidingsrisico s. We verwachten van u binnen drie maanden na verzending van deze brief de resultaten van dit aanvullend onderzoek. Op grond van deze resultaten kan worden nagegaan of het beëindigen van de grondwatersanering verantwoord is en of het opstellen van een nazorgplan voor het beheersen van eventuele restverontreinigingen noodzakelijk is; - op grond van de huidige onderzoeksresultaten voldoet de kwaliteit van het grondwater niet aan hetgeen in de beschikking is opgenomen. Derhalve kan de grondwatersanering (nog) niet worden beëindigd. Mocht u nog vragen hebben over deze brief, dan kunt u die stellen aan mevrouw M. Kwakkelstein, projectleider bij de sector Bodemsanering. Zij is bereikbaar onder het rechtstreekse telefoonnummer Hoogachtend, gedeputeerde staten van Utrecht, namens hen, Drs. R.C.M. Peeters Hoofd sector Vergunningen en Handhaving (ketenbeheer) Bijlage 1: bij de beoordeling van de evaluatie behorende rapporten Bijlage 2: verzendlijst Briefnummer: 2005WEM003249i UT0632/

4 Bijlage 1: bij de beoordeling van het evaluatierapport behorende rapporten: - Verkennend en nader milieukundig bodemonderzoek Barwoutswaarder 17 Woerden, Lexmond B.V., kenmerk /DZ, januari 2002; - Saneringsplan Barwoutswaarder 17 Woerden, Lexmond B.V., kenmerk /SR, maart Evaluatie grondsanering Barwoutswaarder 17 Woerden, Lexmond Milieu-adviezen bv, kenmerk /DC, juli 2002; - Briefrapportage Grondwatersanering Barwoutswaarder 17 te Woerden, Geofox-Lexmond, kenmerk: _ProvUtrecht.brf , 13 april 2005; - Briefrapportage Grondwatersanering Barwoutswaarder 17 te Woerden, Geofox-Lexmond,kenmerk: _ProvUtrecht.brf , 15 juni Briefnummer: 2005WEM003249i UT0632/

5 Bijlage 2: Verzendlijst, een kopie van deze brief is verzonden aan: Gemeente Woerden, t.a.v. de heer C. J. M. Vermeent, Postbus 45, 3440 AA Woerden; Milieudienst Noord-West Utrecht, Postbus 242, 3620 AE Breukelen; Adviesbureau Geofox-Lexmond B.V., t.a.v. de heer A. van Dortmont, Postbus 143, 2410 AC Bodegraven; VROM-Inspectie, Regio Noord-West, Postbus 1006, 2001 BA Haarlem; IJsselzicht beheer B.V., IJsselkade 46, 3417 XB Montfoort; Hebeon B.V., Hoge Rijndijk 5, 3449 HB Woerden; Briefnummer: 2005WEM003249i UT0632/

Nota van inspraak voorontwerpbestemmingsplan Het Groene Woud 2013

Nota van inspraak voorontwerpbestemmingsplan Het Groene Woud 2013 Nota van inspraak voorontwerpbestemmingsplan Het Groene Woud 2013 Het voorontwerpbestemmingsplan Het Groene Woud heeft gedurende zes weken, van 10 juli tot en met 20 augustus 2013, voor een ieder ter visie

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

Waterbodems in de Waterwet. Praktijkvoorbeeldenboek

Waterbodems in de Waterwet. Praktijkvoorbeeldenboek Waterbodems in de Waterwet Praktijkvoorbeeldenboek Inhoud 1 Inleiding 1 2 Uitbreiding van een watersysteem 6 2.1 Situatiebeschrijving 6 2.2 Situatie voor invoering van de Waterwet 7 2.2.1 Aanpak 7 2.2.2

Nadere informatie

Geluid? We willen het niet horen!

Geluid? We willen het niet horen! VROM-Inspectie www.vrom.nl Geluid? We willen het niet horen! Onderzoek verlenen hogere waarden Voorwoord Geluid is een groeiend milieuprobleem. Onderzoek van de gezondheidsraad 1 en de WHO 2 toont aan

Nadere informatie

Actualisatie m.e.r.-beoordeling Binnenstad Nieuwegein Advies ten behoeve van de m.e.r. -beoordeling

Actualisatie m.e.r.-beoordeling Binnenstad Nieuwegein Advies ten behoeve van de m.e.r. -beoordeling Actualisatie m.e.r.-beoordeling Binnenstad Nieuwegein Advies ten behoeve van de m.e.r. -beoordeling 2 mei 2005 / rapportnummer 1086-64 Burgemeester en Wethouders van Nieuwegein Postbus 1 3430 AA NIEUWEGEIN

Nadere informatie

HABITAT JURIDISCH ADVIES. Wat te doen tegen overlast van houtstook door particulieren? Een overzicht van regelgeving en rechtspraak

HABITAT JURIDISCH ADVIES. Wat te doen tegen overlast van houtstook door particulieren? Een overzicht van regelgeving en rechtspraak HABITAT JURIDISCH ADVIES Wat te doen tegen overlast van houtstook door particulieren? Een overzicht van regelgeving en rechtspraak 1 mr. B.J. Meruma/mr. J.J.H. Mineur 27 juli 2010 090079 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Werken in verontreinigde grond bij aanleg van kabels en leidingen

Werken in verontreinigde grond bij aanleg van kabels en leidingen Werken in verontreinigde grond bij aanleg van kabels en leidingen Inleiding Dagelijks worden in Nederland kilometers aan kabels en leidingen in de grond gelegd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van technieken

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie All @ Home B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Stellingmolen 46 1703 TH HEERHUGOWAARD Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder dwangsom

Nadere informatie

MER evaluatie Betuweroute

MER evaluatie Betuweroute MER evaluatie Betuweroute Evaluatieverslag Opdrachtgever ProRail B.V. Mw. A. Veldhuizen Ondertekenaar Movares Nederland B.V. Manen, GR van Kenmerk D81-JSC-KA-1200053 - Versie 2.0 Utrecht, 19 december 2012

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

Bedrijventerrein Oosteind, Papendrecht

Bedrijventerrein Oosteind, Papendrecht Bedrijventerrein Oosteind, Papendrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 17 april 2013 / rapportnummer 2712 76 1. Oordeel over het MER De gemeente Papendrecht heeft

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 oktober 2014 Betreft Zzp er in de zorg

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 oktober 2014 Betreft Zzp er in de zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

NIET ONWETTIG, WEL ONWENSELIJK. Rapport vervolgonderzoek Commissie onderzoek financiële problematiek Amarantis

NIET ONWETTIG, WEL ONWENSELIJK. Rapport vervolgonderzoek Commissie onderzoek financiële problematiek Amarantis NIET ONWETTIG, WEL ONWENSELIJK Rapport vervolgonderzoek Commissie onderzoek financiële problematiek Amarantis Den Haag, 14 februari 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 1. Aanleiding tot het onderzoek...

Nadere informatie

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Beleidsdocument duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van bodem en ondergrond

Beleidsdocument duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van bodem en ondergrond Beleidsdocument duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van bodem en ondergrond Vastgesteld door bestuurders van IenM, provincies, gemeenten en waterschappen op >invullen< te Den Haag Hoofddoelsteling

Nadere informatie

Veilig gebruik Suwinet 2013

Veilig gebruik Suwinet 2013 Veilig gebruik Suwinet 2013 Een onderzoek naar de beveiliging van gegevens die worden uitgewisseld binnen het Suwinet door gemeenten. Nota van bevindingen Colofon Programma B Projectnaam (PIn27/On) Veilig

Nadere informatie

M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer

M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer September 2012 Kenmerk R001-1206584GGV-evp-V08-NL Verantwoording Titel M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer Opdrachtgever Gemeente Zoetermeer Projectleider

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio s voldoende. Utrecht, mei 2013

Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio s voldoende. Utrecht, mei 2013 Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio s voldoende Utrecht, mei 2013 Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop

Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 25 april 2013 / rapportnummer 2549 94 1. Oordeel over het milieueffectrapport

Nadere informatie

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad Als u bouw- of verbouwplannen hebt, krijgt u vaak te maken met het bestemmingsplan. In een bestemmingsplan is geregeld wat wel en niet is toegestaan in een gebied. Functies zoals wonen of bedrijvigheid

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013 Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren 26 november 2013 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

Goed besluiten gemakkelijker gemaakt. De rol van convenanten, verschillende typen beschikkingen en kwaliteitsborging in de saneringspraktijk

Goed besluiten gemakkelijker gemaakt. De rol van convenanten, verschillende typen beschikkingen en kwaliteitsborging in de saneringspraktijk Goed besluiten gemakkelijker gemaakt De rol van convenanten, verschillende typen beschikkingen en kwaliteitsborging in de saneringspraktijk Deze uitgave Goed besluiten gemakkelijker gemaakt is een uitgave

Nadere informatie

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL 710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL Opdrachtgever Windpark Den Tol B.V. 3 Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo Telefoon (074) 248 99 40 Documenttitel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1. Verantwoording van het onderzoek... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Samenstelling en ondersteuning raadscommissie... 6 1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Over het Water. Informatiebrochure. Europese openbare inschrijving Parkgrachtblok en Parkblok 2

Over het Water. Informatiebrochure. Europese openbare inschrijving Parkgrachtblok en Parkblok 2 Over het Water Informatiebrochure Europese openbare inschrijving Parkgrachtblok en Parkblok 2 1 Informatiebrochure Onderwerp: Europese openbare inschrijving Parkgrachtblok en Parkblok 2 Datum: mei 2013

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

Zorg over de grenzen Rapport naar aanleiding van een klacht over het Bureau Medische Advisering.

Zorg over de grenzen Rapport naar aanleiding van een klacht over het Bureau Medische Advisering. Zorg over de grenzen Rapport naar aanleiding van een klacht over het Bureau Medische Advisering. 19 maart 2015 2015/053 De burger heeft er recht op behoorlijk behandeld te worden door de overheid. En laten

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Recreatieve Zone De Heihorsten

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Recreatieve Zone De Heihorsten Notitie Contactpersoon Niels Bronsgeest Datum 16 november 2012 Kenmerk N001-1211026NAB-ege-V02-NL Vormvrije m.e.r.-beoordeling Recreatieve Zone De Heihorsten 1.1 Aanleiding vormvrije m.e.r.-beoordeling

Nadere informatie